Page 1

หน่ วยที่ 2 การวางแผนและการทำางานในสำ านักงาน สาระการเรียนรู้ 1. ความหมายและความสำาคัญของการ วางแผน 2. ประโยชน์ของการวางแผน 3. หน้าที่และกระบวนการวางแผน 4. ลักษณะของการวางแผน 5. ประเภทของการวางแผนในสำานักงาน 6. หลักการในการวางแผน 7. อุปสรรคของการวางแผน

ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวัง 1. บอกความหมายและความสำาคัญของการ วางแผนได้ 2. บอกประโยชน์ของการวางแผนได้ 3. อธิ บายกระบวนการและลักษณะของการ วางแผนได้ 4. จำาแนกประเภทของการวางแผนได้ 5. อธิ บายหลักในการวางแผนได้ 6. บอกอุปสรรคในการวางแผนได้


1. ความหมายและความสำ าคัญ ของการวางแผน การวางแผน หมายถึง การพัฒนาเป้าหมายและวิธีการต่ าง ๆ ขององค์การให้ ประสบความสำ าเร็จ ความสำ าคัญของการวางแผน 1. ช่ วยให้ สามารถกำาหนดหน่ วยงานและบุคลากรได้ 2. ช่ วยให้ กจิ กรรมสามารถกำาหนดนโยบายได้ ชัดเจนขึน้ 3. ช่ วยให้ สามารถระบุเป้าหมายหรือผลสำ าเร็จทีจ่ ะเกิดขึน้ 4. ช่ วยให้ ทราบขั้นตอนการทำางาน


2. ประโยชน์ ของการวางแผน 1. องค์ การประสบความสำ าเร็จ 2. การวางแผนทีด่ ชี ่ วยประหยัดค่ าใช้ จ่าย 3. ช่ วยให้ การควบคุมง่ ายขึน้ 4. ช่ วยป้องกันความเสี่ ยงและความไม่ แน่ นอน 5. การงวางแผนทำาให้ เกิดแนวคิดใหม่ ๆ 6. การวางแผนสร้ างทีมงานขั้นต้ น


3. หน้ าทีแ่ ละกระบวนการวางแผน การวางแผนจะต้ องมีดาำ เนินการ คือ 1. กำาหนดวัตถุประสงค์ (ระบุปัญหา) 2. รวบรวมข้ อมูลและข้ อกำาจัดต่ าง ๆ 3. วิเคราะห์ ข้อมูล 4. กำาหนดแผนงานหลายแบบ 5. เลือกแผนงานทีด่ ที สี่ ุ ด 6. กำาหนดแผนงานย่ อย 7. ทำาการติดตามผล


4. ลักษณะของการวางแผน 1. มีความยืดหยุ่น 2. มีความครอบคลุม 3. มีความชัดเจน 4. มีความสอดคล้ อง 5. มีความต่ อเนื่อง


5. ประเภทของการวางแผน 1. 2. 3. 4. 5. 6.

จำาแนกตามระดับการจัดการ จำาแนกตามหน้าที่ทางธุรกิจ จำาแนกตามลักษณะการปฏิบตั ิ จำาแนกตามระยะเวลา จำาแนกตามลักษณะคุณค่าการใช้งาน จำาแนกตามขอบข่ายลักษณะของแผน


6. หลักในการวางแผน 3. ขั้นประเมินผล 1. ขั้นวางแผน เป็ นขั้นตอนในกาตรวจสอบว่ า ผล 1.1 การเตรียมแผน การดำาเนินงานจริงกับ เป้ า หมายทีต่ ้ังไว้ มีความ 1.2 การกำาหนดแผน สอดคล้องจริงหรือไม่ การวางแผนควรมีแผนสำ ารองไว้ 1.3 การขออนุมัตแิ ผน แผนสำ ารอง คือ การพิจารณา 2. ขั้นปฏิบัตติ ามแผน เหตุการณ์ ต่าง ๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ ในระหว่างการดำาเนินงาน เป็ นการนำาแผนทีก่ าำ หนดไว้ ตามแผน แล้วไปปฏิบัตใิ ห้ สำาเร็จตาม วัตถุประสงค์ ทวี่ างไว้


7. อุปสรรคของการวางแผน

อุปสรรคในการวางแผน มีดงั ต่อไปนี้

1. ขาดความรู้ทางวิชาการในการวางแผน 2. ขาดข้ อมูลและข่ าวสารทีจ่ ะใช้ ประกอบการวางแผน 3. การวางแผนด้ วยความเคยชิน โดยไม่ ใช้ หลักวิชา 4. วัตถุประสงค์ และนโยบายไม่ แน่ นอน 5. นำาประโยชน์ ส่วนตัวมาเกีย่ วข้ องกับแผน 6. สภาวะแวดล้อมต่ าง ๆ ส่ งผลให้ แผนงานไม่ บรรลุเป้ าหมาย 7. ขาดปัจจัยในการวางแผน


สรุ ป

การวางแผน เป็ นกระบวนการให้กาำ หนดเป้ าหมาย

ไว้ในอนาคต โดยการกำาหนดนโยบายและขั้นตอนของ การทำางานไว้อย่างชัดเจน มีวตั ถุประสงค์ที่แน่นอน แล้วหาผูร้ ับผิดชอบปฏิบตั ิงานนั้น ๆ ทั้งนี้ การวางแผน การปฏิบตั ิงาน จะช่วยให้งานหรื อกิจกรรมนั้น ๆ สำาเร็ จ ลุล่วงตามเป้ าหมาย อีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย เวลา


สวัสดี

การวางแผน  

การวางแผน หมายถึง การกำหนดการทำงานหรือการ คาดเนเพื่อให้งานดำเนินไปสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you