Page 1

คําชี้แจงมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เรื่อง การสร้างคุณภาพในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามที่ได้มีข่าวผ่านทางสื่อมวลชนต่อกรณีการให้สัมภาษณ์ของ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งระบุว่า ในการประชุมคณะกรรมการ กกอ.เมื่อ เร็วๆ นี้ ได้เห็นชอบแนวทางและวิธีการในการติดตามตรวจสอบคุณภาพของวิทยาลัยเอกชนที่เปลี่ยน ประเภทเป็นมหาวิทยาลัย โดยจะเข้าไปติดตามผลการดําเนินงานว่าเป็นไปตามแผนที่มหาวิทยาลัย เสนอมาหรือไม่ ซึ่งมีจํานวน 35 แห่ง เบื้องต้น จะลงไปตรวจสอบสถาบันที่เปลี่ยนประเภทมาเป็ น มหาวิ ทยาลั ย ไม่ เ กิ น 10 ปี ซึ่ ง ได้ รั บ ร้ อ งเรี ย นเรื่ องของคุ ณภาพมาตรฐานจํ า นวน 15 แห่ ง ได้ แ ก่ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ราชธานี ม.นอร์ท-เชียงใหม่ ม.ปทุมธานี ม.ฟาร์อีสเทอร์น ม.เนชั่น ม.ธนบุรี ม.ฟาฏอนี ม.กรุงเทพธนบุรี ม.นานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ม.การจัดการและเทคโนโลยี อีสเทิร์น สถาบันรัชภาคย์ ม.นอร์ทกรุงเทพ ม.ตาปี และ ม.เฉลิมกาญจนา ส่วนที่เหลืออีก 20 แห่งจะ ดําเนินการในระยะต่อไป จากข่ า วข้ า งต้ น อาจนํ า ไปสู่ ก ารสร้ า งความเข้ า ใจผิ ด ให้ ป ระชาชนโดยทั่ ว ไปว่ า มหาวิ ท ยาลั ย ฟาฏอนี ซึ่ ง เป็ น 1

ใน 35

สถาบั น ที่ อ าจมี ปั ญ หาด้ า นคุ ณ ภาพมาตรฐานนั้ น

มหาวิทยาลัยฟาฏอนีจึงขอนําเสนอข้อเท็จจริงดังนี้ 1. ตลอดการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ถึงจะเป็นมหาวิทยาลัย ใหม่และเป็นมหาวิทยาลัยที่ขอเปลี่ยนสถานภาพจากวิทยาลัย แต่มิได้ละเลยการสร้างและดําเนินงานที่ มีคุณภาพและมุ่งเน้นการสร้างคุณภาพของการจัดการศึกษาตลอดมา โดยผลจากการประเมินคุณภาพ ภายในประจําปี 2555 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมีคะแนนการประเมินทุกตัวบ่งชี้ที่ 4.35 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ ระดับดี ตามเกณฑ์ที่สกอ.กําหนด มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาเพื่อสร้างคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง 2. มหาวิทยาลัยฟาฏอนีให้ความสําคัญต่อการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่มีมาตรฐาน โดยในปัจจุบันมหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาตรีจํานวน 18 หลักสูตร โดย หลักสูตรได้ปรับให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) มีเพียงหลักสูตร เดียวที่ยังคงเป็นไปตามมาตรฐานพ.ศ. 2548 ทั้งนี้เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยงดรับนักศึกษามาแล้ว


สองปีการศึกษาและมีแผนในการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ (TQF)ในปีการศึกษา 2557 และจะเริ่มรับนักศึกษาใหม่อีกครั้งในปีการศึกษา 2558 ทั้ งนี้ มี 3 หลั กสู ต รที่ ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง และเสนอต่ อสกอ.เพื่ อ รั บ ทราบแล้ ว ตั้ ง แต่ เ ดื อ น กุมภาพันธ์ 2556 ทั้งนี้สกอ. ดําเนินการพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ สํ า หรั บ ในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ทั้ ง หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ปริ ญ ญาโทและเอก จํานวน 6 หลักสูตร มหาวิทยาลัยฟาฏอนีได้ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติทุกหลักสูตร และรอการรับรองของระบบหลักสูตรจากสถาบัน จํานวน 3 หลักสูตร ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ส่งขอรับทราบหลักสูตรตั้งแต่เดือนธันวาคม 2555 ความล่าช้าของการรับรองหลักสูตร ไม่ได้เกิดจากมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ส่วนการดําเนินการของมหาวิทยาลัยนั้นเป็นไปตามระเบียบทุก ประการ และเพื่อให้การดําเนินการด้านการเรียนการสอนมีมาตรฐาน มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการ ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และได้พัฒนา กระบวนการเรียนการสอนให้เข้มแข็ง และมุ่งพัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์อย่างต่อเนื่อง โดยได้ จัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาด้านการจัดการเรียน การสอนเพื่อสร้างบัณฑิตพึงประสงค์ โครงการอบรมทักษะการบูรณาการอิสลามสู่การจัดการเรียน การสอน โครงการการจัดการความรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ของสถาบันเพื่อส่งเสริมทักษะ การสอนของอาจารย์ตลอดจนการสร้างนวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน เพื่อประสิทธิภาพการสอน ของอาจารย์เป็นต้น 3. มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับทางด้านการวิจัยได้รับความไว้ว้างใจจากโดยในปี 2557 จาก หน่วยงานภายนอกในการทําวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ โดยได้รับทุนสนับสนุนเฉลี่ย 54,237 บาทต่อคน (เฉพาะงานวิจัยภายนอก) ซึ่งเป็นเครื่องหมายยืนยันถึงคุณภาพของอาจารย์มหาวิทยาลัยและเป็นที่ ยอมรับในวงวิชาการ ตลอดจนอาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้นําความรู้จากการวิจัยดังกล่าวสู่การจัดการ เรียนการสอนในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม 4. เพื่ อ สร้ า งมาตรฐานคุ ณ ภาพการยอมรั บ ทางด้ า นวิ ช าการในระดั บ นานาชาติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนีได้มีบันทึกความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศพร้อมมีการดําเนินกิจกรรมทาง วิ ช าการร่ ว มกั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยในปี 2 557 มหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี บั น ทึ ก ความร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น ต่างประเทศ จํานวน 7 สถาบันจาก 5 ประเทศ การดําเนินการข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการ ดําเนิน งานของมหาวิทยาลั ยสู้การพัฒนาคุณภาพศักยภาพของไทย มหาวิทยาลัยฟาฏอนีมุ่งสร้า ง


มาตรฐานการดําเนินการของไทยให้มีความทัดเทียมกันนานาชาติและนําเสนอองค์ความรู้จากรากฐาน หลักคําสอนของศาสนาเพื่อเป็นทางเลือกสําคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนและนําเสนอสังคมสันติสุขที่ ยั่งยืน 5. มหาวิทยาลัยได้รับความไว้วางใจการจากนักศึกษาต่างประเทศ โดยในปัจจุบันมีนักศึกษา ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก จํานวน 215 คน จาก 11 ประเทศ ซึ่งคิด เป็นร้อยละ 5.73 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาต่างชาติมากที่สุดในพื้นที่ภาคใต้ของไทย แสดงถึงการ ยอมรับในการมาตรฐานการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ จากความมุ่งมั่นในการสร้างมาตรฐานการจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ตลอด 16 ปี ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอยืนยันว่า มหาวิทยาลัยฟาฏอนีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่ได้มุ่งหวังผลกําไร และเป็ น องค์ การที่เ กิ ด จากเงิ น บริ จ าคตามหลั กการของศาสนาอิ สลาม (ซะกาต) ซึ่งบุ คลากรของ มหาวิทยาลัยถือเป็นอุดมการณ์ขององค์กรในการทุ่มเท ทั้งแรงกายและแรงใจในการทํางานตามพันธ กิจ ของมหาวิ ทยาลั ยและเป็ นส่ ว นหนึ่ งในการปฎิบั ติ ตามหลักศาสนธรรม และขอยืน ยั นถึ งการให้ ความสําคัญต่อคุณภาพของการจัดการศึกษา เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนต่อไป

แถลงการณ์มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เรื่อง การสร้างคุณภาพในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย  

แถลงการณ์มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เรื่อง การสร้างคุณภาพในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

แถลงการณ์มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เรื่อง การสร้างคุณภาพในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย  

แถลงการณ์มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เรื่อง การสร้างคุณภาพในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

Advertisement