Page 1

มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

คู่มือ มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ตามแนว Competency คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ


ด้วยพระนามเอกองค์อัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตากรุณาปราณีเสมอ

คํานํา มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ (สุบหานะฮุวาตะอาลา) ขอพระองค์ได้ โปรดประทานพรและความสันติ แด่ท่านนบีมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุ อาลัยฮิ วะสัลลัม) วงศ์วานของ ท่าน สาวกผู้ทรงคุณธรรมของท่าน ตลอดจนศรัทธาชนผู้มั่นในความดีทั้งหลาย คู่มือมาตรฐานกําหนดตําแหน่งตามแนว Competency ของบุคลากรคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ฉบับนี้เป็นกระบวนการในการบริหาร จัดการงานบริหารบุคคล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา


สารบัญ คํานํา สารบัญ ตําแหน่งบริหาร ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตําแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา ตําแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์

หน้า ก ข 1 4 6 9 12 14 17 20 23 25


ผู้บริหาร 1. ประเภทตําแหน่ง 2. ชื่อสายงาน 3. ชื่อตําแหน่งในสายงาน 4. ระดับตําแหน่ง

บริหาร บริหาร บริหาร

5. ลักษณะงานโดยทั่วไป สายงานนี้คลุมถึงตําแหน่งต่างๆ ที่มีอํานาจและหน้าที่ในการบริหารงานทั่วไปในคณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ที่มีอํานาจและหน้าที่ในการบริหารงานทั่วไปในคณะ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า โดยมี หน้าที่ความรับผิดชอบของงานสูงมากเป็นพิเศษหรือสูงมาก ปฏิบัติงานที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อํานวยการ สั่งการ มอบหมายกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหา ตามภารกิจของ หน่วยงานที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษา และปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ชื่อตําแหน่งในสายงาน ตําแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับตําแหน่ง ดังนี้ 1. คณบดี 2. รองคณบดี 3. หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา 4. หัวหน้าสํานักงาน โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 1. ด้านแผนงาน (1) วางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน เพื่อกําหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานที่สังกัด (2) บูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อให้เป็นตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามที่ กําหนด (3) ติดตาม เร่งรัด การดําเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน ตามที่กําหนด 1


2. ด้านบริหารงาน (1) จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานที่รับผิดชอบ (2) มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้คําแนะนําปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ภารกิจของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด (3) พิ จ ารณาอนุ มั ติอ นุ ญ าตการดํ า เนิ น การต่ า งๆ ตามภารกิ จ ที่ ห น่ ว ยงานรั บ ผิ ดชอบ เพื่ อให้ บ รรลุ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด (4) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความ ร่วมมือ หรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ (5) ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและคณะทํางานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่างๆ ในระดับหน่วยงานหรือองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนหน่วยงาน เพื่อรักษาผลประโยชน์ 3. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (1) จัดระบบงานและอัตรากําลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิด ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า (2) ติ ด ตามและประเมิ น ผลงานของเจ้ า หน้ า ที่ ใ นบั ง คั บ บั ญ ชา เพื่ อให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านสอดคล้ อ งกั บ วัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด (3) ให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้เกิดความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ (1) วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และ เป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงาน (2) ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของสายงานหลักตามลักษณะงานของ หน่วยงาน และ 2. ดํารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้ 2.1 ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 3 ปี 2.2 ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี 2


2.3 ตํ า แหน่ ง อย่ างอื่ นที่ เที ยบเท่า 2.1หรือ 2.2 แล้วแต่ กรณี ตามหลั กเกณฑ์แ ละเงื่ อ นไขที่ หน่วยงาน กําหนดและ 3. มีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ 3.1 มีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานในฐานะหัวหน้างานภายในหน่วยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับงานของตําแหน่งที่จะแต่งตั้งมากกว่า 1 งาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 3.2 มีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานในฐานะหัวหน้างานภายในหน่วยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ซึ่งมี ลัก ษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวข้ องกับงานของตํ าแหน่ งที่ จะแต่ งตั้ ง 1 งาน และมี ประสบการณ์ในการบริ หาร หน่วยงานในฐานะรักษาการแทนหัวหน้างานอื่นภายในหน่วยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีและ 4. ผ่ านการอบรมหลักสูตรที่ หน่วยงานรั บรอง หรือผ่านการอบรมหลั กสู ตรตามกรอบมาตรฐานหลั กสู ตรการ บริหารงานอุดมศึกษา ทีห่ น่วยงานกําหนดและรับรองหน่วยจัดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับ ตําแหน่ งความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จํา เป็นสํา หรับตํา แหน่งให้เป็นไปตามที่ สภาสถาบันอุ ดมศึกษา กําหนด

3


อาจารย์ 1. ประเภทตําแหน่ง 2. ชื่อสายงาน 3. ชื่อตําแหน่งในสายงาน 4. ระดับตําแหน่ง

วิชาการ สอนและวิจัย อาจารย์ -

5. ลักษณะงานโดยทั่วไป สายงานนี้คลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอน อบรม การให้ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ที่ กํ า หนดในหลั ก สู ต รการศึ ก ษาหรื อ ฝึ ก อบรมที่ ห น่ ว ยงานจั ดขึ้ น ตลอดจนการอํ า นวยการบริ ห าร การวั ด ผลและการ ประเมินผลการศึกษา หรือการฝึกอบรมและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 6. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางานและ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอน การอบรม การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การให้บริการทางวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบติในด้านต่างๆ ดังนี้ 1. ด้านการปฏิบัติการ (1) สอน อบรม ให้คําปรึกษา ติดตามและประเมินผลการสอน อบรม เพื่อให้การสอนและการอบรมบรรลุ วัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทางวิชาการเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน เพื่อพัฒนา ปรับปรุงการสอน อบรม ให้มี คุณภาพและประสิทธิภาพ 2. ด้านการวางแผน วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้ การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 3. ด้านการประสานงาน (1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ ผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้ (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความ เข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4


4. ด้านการบริการ (1) ให้บริการข้อมูลทางวิชาการแก่นักศึกษา ผู้เข้าอบรม ประชาชน และหน่วยงานภายนอก เพื่อให้ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ (2) สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการของหน่วยงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตาม ประเมินผล การจัดกิจกรรม เพื่อให้ผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 7. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 1. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่มหาวิทยาลัย เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 2.ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เที ยบได้ในระดับเดี ยวกันในสาขาวิ ชาที่ขาดแคลนหรือทางที่ มหาวิทยาลัยเห็นว่ าเหมาะสมกับหน้าที่ความรั บผิ ดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบั ติทั้ งนี้ ต้องเป็นผู้ สาเร็ จการศึก ษาตาม หลักสูตรที่จัดทําวิทยานิพนธ์เท่านั้น 3. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิ /สาขาวิชาอื่นที่ หน่วยงาน/ ก.บ.ม. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สําหรับตําแหน่งนี้ได้ 8. สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 1. ความรู้ที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่งอาจารย์ 2. ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่งอาจารย์ 3. สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่งอาจารย์ ตามแบบประเมินที่คณะกรรมการ พัฒนาบุคลากรกําหนด ประกอบด้วย Core Competency และ Functional Competency 4. คุณสมบัตอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด

5


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1.ประเภทตําแหน่ง 2. ชื่อสายงาน 3. ชื่อตําแหน่งในสายงาน 4. ระดับตําแหน่ง

เชี่ยวชาญเฉพาะ บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เชี่ยวชาญ-ปฏิบัติการ

5. ลักษณะงานโดยทั่วไป สายงานนี้คลุมถึงตําแหน่งต่างๆที่ปฏิบัติงานบริหารจัดการภายในสํานักงานและการบริหารราชการทั่วไป ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามแต่จะได้รับคําสั่งโดยไม่จํากัดขอบเขตหน้าที่ เช่น การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ การรายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมายจัดงานรับรองและงานพิธีต่างๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการ สําหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงานอื่นๆ ทําเรื่องติดต่อกับหน่วยงาน และบุคคลต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามคําสั่ง หัวหน้า หน่วยงาน หรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบติเกี่ยวกับการควบคุม และบริหารงานหลายด้านด้วยกัน เช่น งานสารบรรณ งานบริหารทรัพ ยากรบุ คคล งานจัดระบบงาน งานบริหารงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งาน บริหารอาคารสถานที่ งานเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติงานสัญญา เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง 6. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต้ น โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถทางวิ ช าการในการทํ า งาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้ 1. ด้านการปฏิบัติการ (1) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสํานักงานในด้านต่างๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ และงาน สัญญาต่างๆ เป็นต้น (2) ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสาร สําหรับการประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร (3) จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ เพื่อให้การบริหาร 6


การประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน (4) ทําเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้การดําเนินงาน บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ (5) ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บริหารของหน่วยงาน เพื่อ การรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป 2. ด้านการวางแผน วางแผนการทํางานของตนเอง ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การ ดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 3. ด้านการประสานงาน ประสานการทํางานที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับภาพรวมผลงานของทีมงานประสานงานกับสมาชิก ภายในทีมงาน ให้ความช่วยเหลือภายในทีมงาน เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้ 4. ด้านการบริการ ตอบปัญหา ชี้แจง และให้ คํา แนะนํ าเกี่ยวกับงานในความรั บผิดชอบ ในระดับเบื้องต้ น แก่ หน่ วยงาน ราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ 7.คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่มหาวิทยาลัย เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่มหาวิทยาลัย เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่มหาวิทยาลัย เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 4.ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิ /สาขาวิชาอื่นที่ หน่วยงาน/ ก.บ.ม. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สําหรับตําแหน่งนี้ได้

7


8. สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 1. ความรู้ที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2. ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3. สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตามแบบประเมิน ที่คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกําหนด ประกอบด้วย Core Competency และ Functional Competency 4. คุณสมบัตอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด

8


นักทรัพยากรบุคคล 1. ประเภทตําแหน่ง 2. ชื่อสายงาน 3. ชื่อตําแหน่งในสายงาน 4. ระดับตําแหน่ง

เชี่ยวชาญเฉพาะ บริหารงานบุคคล นักทรัพยากรบุคคล เชี่ยวชาญ-ปฏิบติการ

5. ลักษณะงานโดยทั่วไป สายงานนี้คลุมถึงตําแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งมี ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และดําเนินการเกี่ยวกับการวางระบบมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนทรัพยากรบุคคล การกําหนดตําแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรอื่น การเสริมสร้างแรงจูงใจในการ ปฏิ บั ติร าชการ การรั ก ษาจรรยาและวิ นัย การออกจากราชการ การคุ้ ม ครองระบบคุ ณธรรม และปฏิ บั ติห น้ า ที่ อื่ นที่ เกี่ยวข้อง 6. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางานปฏิบัติงานด้าน การบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1. ด้านการปฏิบัติการ (1) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประกอบการวางระบบการจัดทํา มาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ หรือของหน่วยงาน (2) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประกอบการดําเนินงานเกี่ยวกับการ บริหารทรัพยากรบุคคล (3) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการกําหนดความต้องการและความจําเป็นในการ พั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล การวางแผนทางก้ า วหน้ า ในอาชี พ การจั ด หลั ก สู ตรและการถ่ า ยทอดความรู้ การจั ด สรร ทุนการศึกษา และการดูแลนักเรียนทุนและบุคลากรภาครัฐในต่างประเทศรวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายหรือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานและแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการฝึกอบรม (4) ศึกษา รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์งาน เพื่อประกอบการกําหนดตําแหน่ง และการวางแผนอัตรา กําลังของหน่วยงาน 9


(5) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหารผลการปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน (6) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคํา ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการดําเนินการทางวินัย การรักษา วินัยและจรรยา (7) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบพิทักษ์คุณธรรม (8) ดําเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถให้ ดํารงตําแหน่ง 2. ด้านการวางแผน วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้ การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 3. ด้านการประสานงาน (1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ ผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้าง ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ด้านการบริการ (1) ให้คําแนะนํา ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการพนักงานหรือ เจ้า หน้ าที่ ของรั ฐ หรื อประชาชนทั่วไปเกี่ ยวกับการบริห ารและการพัฒ นาทรั พยากรบุ คคล เพื่อสร้า งความเข้า ใจและ สนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน (2) ให้บริการข้อมูล เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนภารกิจของบุคคล หรือหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และมาตรการต่างๆ (3) ดําเนินการจัดสวัสดิการและการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทํางาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน 7. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่มหาวิทยาลัย 10


เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่มหาวิทยาลัย เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 3.ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่มหาวิทยาลัย เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิ /สาขาวิชาอื่นที่ หน่วยงาน/ ก.บ.ม. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สําหรับตําแหน่งนี้ได้ 8. สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 1. ความรู้ความสามารถสําหรับการปฏิบติงานในตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 2. ทักษะสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 3. สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตามแบบประเมินที่คณะกรรมการ พัฒนาบุคลากรกําหนด ประกอบด้วย Core Competency และ Function Competency 4. คุณสมบัตอื่นตามทีคณะกรรมการกําหนด

11


นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 1. ประเภทตําแหน่ง 2. ชื่อสายงาน 3. ชื่อตําแหน่งในสายงาน 4. ระดับตําแหน่ง

เชี่ยวชาญเฉพาะ แนะแนวการศึกษาและอาชีพ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เชี่ยวชาญ-ปฏิบติการ

5. ลักษณะงานโดยทั่วไป สายงานนี้คลุมถึงตําแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพแก่นิสิตนักศึกษา ซึ่งมีลักษณะ งานที่ ปฏิ บัติ เกี ยวกั บการแนะแนวทางการศึ ก ษา การแนะแนวอาชี พ การทดสอบเพื่ อแนะแนว การบริ ก ารเกี่ ยวกั บ ทุนการศึกษา งานบริการสนเทศ และงานบริการจัดหางานต่างๆ 6. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นโดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น บริการ สนเทศ บริการให้การปรึกษา บริการทดสอบ บริการจัดหางาน และบริการจัดทุนการศึกษา และให้การปรึกษาเกี่ยวกับ ทุนการศึกษา งานที่ปฏิบัตินอกจากจะเป็นบริการวิชาชีพที่ให้โดยตรงต่อนิสิตนักศึกษาแล้วผู้ปฏิบัติงานยังต้องประสานงาน กั บฝ่ า ยวิ ชาการ ฝ่ า ยบริ ก าร ผู้ ปกครองนั กศึ กษา และหน่ วยงานอื่ นๆ ทั้ งในและนอกสถาบั นอุ ด มศึ ก ษา เป็ นต้ น ให้ คําปรึกษา แนะนําในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มารับการฝึกหัดงาน ตอบปัญหาและ ชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 1. ด้านการปฏิบัติการ (1) ศึกษา และวิเคราะห์การแนะแนวการศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยอาชีพต่างๆ วางแผนการแนะแนว การศึ ก ษาการแนะแนวอาชี พ วางแผนพั ฒนางานสวั สดิ ก ารนั กศึ กษา วางโครงการเกี่ ยวกับการบริห ารงานในหอพั ก นักศึกษา และเสนอแนะเกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษา วางโครงการการสํารวจเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติแนวอาชีพต่างๆ (2) ติดตามประเมินผล ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์หรือสังเคราะห์งานด้านแนะแนว การศึกษาและอาชีพ (3) บริการสนเทศ บริการให้การปรึกษา บริการทดสอบ บริการจัดหางาน และบริการจัดทุนการศึกษา และให้การปรึกษาเกี่ยวกับทุนการศึกษา 2. ด้านการวางแผน วางแผนการทํางานของตนเอง ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การ ดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด 12


3. ด้านการประสานงาน ประสานงานกั บ ฝ่ า ยวิ ช าการ ฝ่ า ยบริ ก าร ผู้ ป กครองนั ก ศึ ก ษา และหน่ ว ยงานอื่ นๆ ทั้ ง ในและนอก สถาบันอุดมศึกษา ประสานการทํางานที่ได้รับมอบหมาย ให้สอดคล้องกับภาพรวมผลงานของทีมงาน ประสานงานกับ สมาชิกภายในทีมงาน ให้ความช่วยเหลือภายในทีมงาน เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้ 4. ด้านการบริการ ตอบปัญ หา ชี้ แ จง และให้คํ า แนะนํ า เกี่ ย วกั บ งานในความรั บ ผิ ดชอบในระดั บ เบื้ อ งต้ นแก่ ห น่ วยงาน ราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ 7. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาจิตวิทยา หรือสาขาวิชา ใดสาขาวิชาหนึ่ง ที่ทางมหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาจิตวิทยา หรือสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ในทางที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาจิตวิทยา หรือสาขาวิชา ใดสาขาวิชาหนึ่ง ในทางที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบติ 4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิ /สาขาวิชาอื่นที่ หน่วยงาน/ ก.บ.ม. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สําหรับตําแหน่งนี้ได้ 8. สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 1. ความรู้ที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 2. ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 3.สมรรถนะที่ จําเป็ นสํ า หรั บการปฏิ บัติง านในตํ า แหน่ ง นั ก แนะแนวการศึ กษาและอาชี พ ตามแบบประเมิ นที่ คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกําหนด ประกอบด้วย Core Competency และ Functional Competency 4. คุณสมบัตอื่นตามทีคณะกรรมการกําหนด

13


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1. ประเภทตําแหน่ง 2. ชื่อสายงาน 3. ชื่อตําแหน่งในสายงาน 4. ระดับตําแหน่ง

เชี่ยวชาญเฉพาะ วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เชี่ยวชาญ-ปฏิบัติการ

5. ลักษณะงานโดยทั่วไป สายงานนี้คลุมถึงตําแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ซึ่งมีลักษณะ งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เกี่ยวกับนโยบายและ เป้าหมาย ของหน่วยงาน หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง ในระดับประเทศ รวมถึง ประเด็นปั ญหาทางเศรษฐกิจ การเมือ ง และสัง คม ทั้ งในและต่ างประเทศ เพื่อประกอบการ กํ า หนดนโยบาย จั ดทํ า แผนหรื อโครงการของหน่ ว ยงาน หรื อใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล สํ า หรั บกํ า หนดยุ ท ธศาสตร์ การพั ฒ นาใน ระดับประเทศแล้ว แต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 6. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ปฏิ บั ติง านในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติง านระดั บ ต้ นที่ ต้อ งใช้ ค วามรู้ ความสามารถทางวิ ชาการในการทํ า งาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1. ด้านการปฏิบัติการ (1) รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนํามาสรุปเสนอประกอบการกําหนดนโยบายและเป้าหมายของหน่วยงาน หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง (2) รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน หรือ ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกําหนดแผนการปฏิบัติงาน หรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจ ที่กําหนดไว้ (3) วิเคราะห์นโยบายของหน่วยงาน หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจสังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง และเสนอข้อคิดเห็นเพื่อช่วยจัดทําแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมได้ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (4) สํารวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็นปัญหาทาง 14


เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับการจัดทําแผนงาน หรือกําหนดยุทธศาสตร์ (5) ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล เพื่อประกอบการเสนอแนะ แนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการติดตามประเมินผลให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 2. ด้านการวางแผน วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้ การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 3. ด้านการประสานงาน (1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ ผลสัมฤทธิ์ตามทีกําหนดไว้ (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ด้านการบริการ (1) รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทําแผนงาน โครงการ (2) ให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน เพื่อแก้ปัญหา ในการปฏิบัติงาน 7. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่มหาวิทยาลัย เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่มหาวิทยาลัย เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่มหาวิทยาลัย เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิ /สาขาวิชาอื่นที่ หน่วยงาน/ ก.บ.ม. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สําหรับตําแหน่งนี้ได้

15


8. สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 1. ความรู้ที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2. ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3. สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนตามแบบประเมินที่ คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกําหนด ประกอบด้วย Core Competency และ Functional Competency 4.คุณสมบัตอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด

16


นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1. ประเภทตําแหน่ง 2. ชื่อสายงาน 3. ชื่อตําแหน่งในสายงาน 4. ระดับตําแหน่ง

วิชาชีพเฉพาะ วิทยาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เชี่ยวชาญพิเศษ-ปฏิบัติการ

5. ลักษณะงานโดยทั่วไป สายงานนี้ ค ลุ ม ถึ ง ตํ า แหน่ ง ต่ า งๆ ที่ ปฏิบั ติง านทางวิ ทยาการคอมพิ วเตอร์ ซึ่ ง มี ลักษณะงาน ที่ ปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา วิ เ คราะห์ กํ า หนดคุ ณ ลั ก ษณะของเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ จั ด ระบบติ ด ตั้ ง เชื่ อ มโยงระบบเครื่ อ ง คอมพิวเตอร์ ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบเกี่ยวกับชุดคําสั่งระบบ ชุดคําสั่งประยุกต์ รวมถึงการเขียนคู่มืออธิบายการใช้คําสั่ง ต่างๆ กําหนดคุณลักษณะ ติดตั้งและใช้เครื่องมือชุดคําสั่ง สื่อสารการจัดและบริหารระบบสารสนเทศ ให้คําปรึกษาแนะนํา อบรมเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ใหม่ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 6. หน้าทีความรับผิดชอบหลัก ปฏิ บั ติง านในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติง านระดั บ ต้ นที่ ต้อ งใช้ ค วามรู้ ความสามารถทางวิ ชาการในการทํ า งาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามทีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1. ด้านการปฏิบัติการ (1) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคําสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคําสั่งสําเร็จรูป ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออํานวยการให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในความรับผิดชอบดําเนินไปได้อย่าง ราบรื่นและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน (2) ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นยํามากที่สุด (3) ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้องตรงตามความต้องการและ สภาพการใช้งานของหน่วยงานอยู่เสมอ (4) เขี ยนชุดคํา สั่ง ตามข้ อกํ าหนดของระบบงานประยุก ต์และระบบข้ อมู ลที่ ได้ วางแผนไว้แล้ ว เพื่ อ สนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดําเนินไปได้อย่างราบรื่น (5) เขียนชุดคําสั่ง ทดสอบความถูกต้องของคําสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคําสั่ง เพื่อให้ระบบปฏิบัติการ ทํางานได้อย่างถูกต้องแม่นยําและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 17


(6) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลของหน่วยงาน ที่ไม่ซับซ้อน เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการของ หน่วยงานมากที่สุด (7) ช่ วยรวบรวมข้อมู ลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุ กต์เพื่ อให้ได้ระบบงาน ประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน (8) รวบรวมข้อมูลประกอบการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบ เครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบ การทํางานเครื่อง การติดตั้งระบบเครื่องเพื่อให้ได้ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหน่วยงาน และตรงตามความต้องการ ลักษณะการใช้งานของหน่วยงาน 2. ด้านการวางแผน วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือ โครงการ เพื่อให้ การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 3. ด้านการประสานงาน (1) ประสานงานทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและ ผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้ (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความ เข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ด้านการบริการ (1) ช่วยจัดทําคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้ เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ให้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ ด้วยตนเอง (2) ดําเนินการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานหรือ เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา (3) ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ใช้ในการนําระบบไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้หากมีปัญหาหรือข้อ สงสัยในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์

18


7. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทาง คอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทาง คอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทาง คอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะานที่ปฏิบัติ 4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิ /สาขาวิชาอื่นที่ หน่วยงาน/ ก.บ.ม. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สําหรับตําแหน่งนี้ได้ 8. สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 1. ความรู้ที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2. ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3. สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ตามแบบประเมินที่คณะกรรมการ พัฒนาบุคลากรกําหนด ประกอบด้วย Core Competency และ Functional Competency 4. คุณสมบัตอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด

19


นักวิชาการศึกษา 1. ประเภทตําแหน่ง 2. ชื่อสายงาน 3. ชื่อตําแหน่งในสายงาน 4. ระดับตําแหน่ง

เชี่ยวชาญเฉพาะ วิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา เชี่ยวชาญ-ปฏิบติการ

5. ลักษณะงานโดยทั่วไป สายงานนี้คลุมถึงตําแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานวิชาการศึกษาพิเศษ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ ให้การศึกษาและฝึกอบรมคนตาบอด คนหูหนวก คนที่มีความผิดปกติทางการพูดและการได้ยิน คนร่างกายพิการทางแขน ขาและลําตัว คนปัญญาอ่อน และคนประเภทอื่นที่มีปัญหาทางสังคม ศึกษาปัญหาความบกพร่องด้านต่าง ๆ ตรวจวินิจฉัย ความผิดปกติทางการพูดและการได้ยิน สังเกตความสนใจ ความสามารถในการเรียนรู้ วิวัฒนาการทางจิตใจและอารมณ์ เพื่อประกอบการพิจารณาของแพทย์ และเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการค้นคว้าวิจัย เกี่ยวกับความผิดปกติทางการพูด การได้ยิน และความผิดปกติทาง ร่างกายจิตใจและอารมณ์อื่นๆ พัฒนาหลักสูตร วิธีการสอนและวิธีการบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพด้าน ต่างๆ ของบุคคลดังกล่าวให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 6. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานการศึกษา โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ทํา หน้าที่ช่วยศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู้ การจัดการความรู้ งานกิจการนักศึกษา งานวินัย และพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ งานนักศึกษาวิชาทหาร การจัดพิพิธภัณฑ์ การศึกษา และการบริการและ ส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งได้แก่ การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการกําลังคน หลักสูตร ตําราเรียน ความรู้ พื้นฐาน ตลอดจนความต้องการ ด้านการใช้เทคโนโลยี ทางการศึ กษา จัดประชุมอบรมและสั มมนา เกี่ยวกับการศึกษา เผยแพร่การศึกษา เช่น ออกรายการ ทางวิทยุ โทรทัศน์ การเขียนบทความ จัดทําวารสาร หรือเอกสาร ต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกียวข้องโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1. ด้านการปฏิบัติการ (1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการการพัฒนางาน ด้านการศึกษา และที่เกี่ยวข้อง (2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเบื้องต้น เพื่อประกอบการจัดทําข้อเสนอนโยบาย แผน มาตรฐาน การศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ตํารา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี การ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 20


(3) จัดทําแผนงาน/โครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา (4) ดําเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อเป็น หลักฐานอ้างอิงและให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา (5) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน (6) ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนางาน ด้านการศึกษา 2. ด้านการวางแผน วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้ การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 3. ด้านการประสานงาน (1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ ผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้ (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ด้านการบริการ (1) จัดบริการส่งเสริมการศึกษา เช่น จัดนิทรรศการ กิจกรรม พิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้การบริการความรู้ และบริการทางด้านการศึกษาและวิชาชีพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง (2) ผลิตคู่มือ แนวทางการอบรม เอกสารทางวิชาการ รวมทั้งให้คําแนะนําปรึกษา เบื้องต้นแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาและชุมชน ประชาชนทั่วไป (3) ดําเนินการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการแนะ แนวการศึ กษาและวิ ชาชี พ เพื่อ ส่ ง เสริ มความรู้ค วามเข้ า ใจและให้ แ นวทางการศึ ก ษาและแนวทางการเลื อ กอาชี พ ที่ เหมาะสมกับบุคคลทั่วไป (4) เผยแพร่การศึกษา เช่น จัดรายการวิทยุ โทรทัศน์ เขียนบทความ จัดทําวารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารต่าง ๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาอื่น ๆ เพื่อให้ความรู้ด้านการศึกษา การแนะแนวการศึกษาและ วิชาชีพอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

21


7. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 1. ได้ รั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ยบได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น ในสาขาวิ ช าหรื อ ในทางที่ มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือในทางที่มหาวิทยาลัย เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 3. ได้ รั บปริ ญญาเอกหรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ นที่ เ ที ยบได้ ในระดั บ เดี ยวกั น ในสาขาวิ ชาหรื อ ในทางที่ มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าทีความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิ /สาขาวิชาอื่นที่ หน่วยงาน/ ก.บ.ม. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สําหรับตําแหน่งนี้ได้ 8. ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสําหรับตําแหน่ง 1. ความรู้ความสามารถทีจาเป็นสําหรับการปฏิบติงานในตําแหน่งนักวิชาการศึกษา 2. ทักษะทีจําเป็นสําหรับการปฏิบติงานในตําแหน่งนักวิชาการศึกษา 3. สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับ การปฏิบัติงานในตําแหน่งนักวิชาการศึกษาตามแบบประเมิน ที่คณะกรรมการ พัฒนาบุคลากรกําหนด ประกอบด้วย Core Competency และ Function Competency 4. คุณสมบัตอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด

22


นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1. ประเภทตําแหน่ง 2. ชื่อสายงาน 3. ชื่อตําแหน่งในสายงาน 4. ระดับตําแหน่ง

เชี่ยวชาญเฉพาะ วิชาการโสตทัศนศึกษา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เชี่ยวชาญพิเศษ-ปฏิบติการ

5. ลักษณะงานโดยทั่วไป สายงานนี้คลุมถึงตําแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางโสตทัศนศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ รวบรวมข้อมูลทางวิชาการ นํามาดัดแปลงและเผยแพร่ในรูปแบบของโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆการเลือกใช้เทคนิคหรืออุปกรณ์ ในการบรรยาย การประชุม การฝึกอบรม และนิทรรศการผลการปฏิบัติงานตามโครงการ และแผนงานของหน่วยงาน ต่างๆ การควบคุมการใช้ การจัดหา และการเก็บรักษาโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ และปฏิบติหน้าที่อื่นที่เกียวข้อง 6. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต้ น เกี่ ย วกั บ งานด้ า นวิ ช าการโสตทั ศ นศึ ก ษาที่ ต้ อ งใช้ ค วามรู้ ความสามารถทางวิชาการ ปฏิบัติงานและตัดสินใจ ภายใต้การกํากับ แนะนําหรือตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 1. ด้านการปฏิบัติการ (1) จัดเตรียมและควบคุมการใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง เครื่องฉาย การผลิตวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ จัดแสดงหรือบรรยายเพื่อให้การแสดงหรือบรรยายที่ต้องอาศัยเครื่องเสียง หรือเครื่องฉายดําเนินไปโดยความเรียบร้อย และเกิดความเหมาะสม (2) ช่วยเขียน เรียบเรียง คําบรรยายภาพ คําบรรยายแผนภูมิ บทรายการวิทยุ ภาพยนตร์ หรือโทรทัศน์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ หรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ (3) จั ดหา ดู แ ล รั ก ษา ซ่ อ มแซม เครื่อ งเสี ยง เครื่ องฉาย ตลอดจนวั สดุ อุ ปกรณ์ ต่า งๆ ที่ใช้ ในการ ปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถใช้งานได้ดี ประหยัดงบประมาณของหน่วยงาน และดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ด้านการวางแผน วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้ การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด

23


3. ด้านการประสานงาน (1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ ผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้ (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ด้านการบริการ ให้ คํ าปรึก ษา แนะนํ า ในด้ า นการใช้ บํา รุ ง รั กษาเครื่ องเสี ยง เครื่ องฉาย ตลอดจนโสตทั ศนู ปกรณ์แ ก่ หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้สามารถดําเนินการด้านโสตทัศนศึกษาได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 7. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโสตทัศนศึกษา สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน หรือสาขาวิชาเวชนิทัศน์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโสตทัศนศึกษา สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์ หรือสาขาวิชาสื่อสารมวลชน หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา ดังกล่าว ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 3. ได้รั บ ปริ ญญาเอกหรื อ คุ ณวุ ฒิ อย่ า งอื่ นที่เที ยบได้ ในระดั บ เดี ยวกั น ในสาขาวิ ชาโสตทัศ นศึ กษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์ หรือสาขาวิชาสื่อสารมวลชน หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลาย สาขาวิชาดังกล่าว ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิ /สาขาวิชาอื่นที่ หน่วยงาน/ ก.บ.ม. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สําหรับตําแหน่งนี้ได้ 8. สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 1. ความรู้ความสามารถสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 2. ทักษะสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 3. สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ตามแบบประเมินที่ คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกําหนด ประกอบด้วย Core Competency และ Functional Competency 4. คุณสมบัตอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 24


นักวิทยาศาสตร์ 1. ประเภทตําแหน่ง 2. ชื่อสายงาน 3. ชื่อตําแหน่งในสายงาน 4. ระดับตําแหน่ง

เชี่ยวชาญเฉพาะ วิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ เชี่ยวชาญพิเศษ-ปฏิบัติการ

5. ลักษณะงานโดยทั่วไป สายงานนี้ ค ลุ ม ถึ ง ตํา แหน่ งต่ า งๆ ที่ ปฏิ บั ติง านทางวิ เ คราะห์ วิ จั ย และทดสอบทางวิ ทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบ วิเคราะห์ และวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาต่างๆ เช่น การวิเคราะห์วัตถุดิบ แร่ธาตุ อาหาร และผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม เพื่อรับรองหรือควบคุมคุณภาพให้เป็ นไปตาม กฎหมาย หรือเพื่อใช้ประโยชน์ในการอุตสาหกรรมการค้า การเก็บภาษี การดําเนินการทางคดีหรือเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ ประชาชน การวิจัย ทรัพยากรธรรมชาติ ผลิตผลและผลิตผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมเพื่อนํามาใช้ให้เป็น ประโยชน์ การวิจัยเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์สินค้า การวิจัยเรื่องการถนอมอาหาร การวิเคราะห์ และตรวจสอบ คุณภาพน้ํา การกํ าหนดอัตราส่วนการใช้ สารเคมี และแนะนํา การใช้สารเคมีกั บน้ํา เพื่อใช้บริโ ภค เป็นต้น ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง ตําแหน่งต่างๆ เหล่านี้มีลักษณะที่จําเป็นต้องใช้ผู้มีความชํานาญในทางวิชาวิทยาศาสตร์ 6. หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ปฏิ บั ติง านในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติง านระดั บ ต้ นที่ ต้อ งใช้ ค วามรู้ ความสามารถทางวิ ชาการในการทํ า งาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้การกํากับ แนะนําตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1. ด้านการปฏิบัติการ (1) ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล และร่วมดําเนินการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้าง องค์ความรู้ (2) วิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ ตรวจวัด ตรวจพิสูจน์ วินิจฉัยทางวิทยาศาสตร์ของวัตถุ ตัวอย่าง สอบ เทียบเครื่องมือ อุปกรณ์วัด เพื่อนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (3) ร่วมปฏิบัติงานด้านการรับรองระบบงาน การบริหารจัดการทดสอบความชํานาญ จัดทําฐานข้อมูล ห้องปฏิบัติการ ส่งเสริมพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า (4) ร่วมศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ และร่วมดําเนินการจัด 25


ฝึกอบรม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและทันต่อความก้าวหน้าของวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (5) ศึกษา ค้นคว้า ติดตามความรู้ และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อใช้ ประโยชน์ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (6) ร่วมดําเนินงานระบบประกันคุณภาพ เพื่อให้ผลการทดสอบเป็นทีน่าเชื่อถือ 2. ด้านการวางแผน วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้ การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 3. ด้านการประสานงาน (1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้ (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ด้านการบริการ (1) ให้คําปรึกษา แนะนําเบื้องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการหน่วยงาน และ ประชาชนผู้สนใจทั่วไป (2) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือ หลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือ หลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือ หลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 26


4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิ /สาขาวิชาอื่นที่ หน่วยงาน/ ก.บ.ม. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สําหรับตําแหน่งนี้ได้ 8. สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 1. ความรู้ที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 2. ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 3. สมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ตามแบบประเมินที่คณะกรรมการพัฒนา บุคลากรกําหนด ประกอบด้วย Core Competency และ Functional Competency 4. คุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด

27

คู่มือมาตราฐานกำหนดตำแหน่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2554  
Advertisement