Page 1

รายชื่ อนักศึกษาทีเ่ รียนครบหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชะรีอะฮฺ(กฎหมายอิสลาม) ภาคการศึกษาที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2555 รหัส ที่ ชื่อ นามสกุล นักศึกษา 1 511411025 นายอัมรัญ เย็บปัก 2

521411026 นายมารุ ต แดงโกเมน

รายชื่ อนักศึกษาทีเ่ รียนครบหลักสู ตร หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุศูลุดดีน(หลักการศาสนาอิสลาม) ภาคการศึกษาที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2555 รหัส ที่ ชื่อ นามสกุล นักศึกษา 1 511412005 นายซัยฟุตดีน ยีมะยี 2

512412013 น.ส.นรี ยก์ ระจ่าง เลาะวิถี

3

521412033 MR.MA SAI JUN

4

521412040 MR.YANG ZHANZHONG

5

522412048 MS.LIU ZHIPING

รายชื่ อนักศึกษาทีเ่ รียนครบหลักสู ตร หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2555 รหัส ที่ ชื่อ นามสกุล นักศึกษา 1 501413006 นายมะหะมะซอและ สื อรี 2

511413010 นายอาหะมะ มะแซ

3

512414038 น.ส.ฮานีฟะห์ หะยียะโกะ

4

512414042 น.ส.นันทิยา จิตเที่ยง

5

512414043 น.ส.นิโซเฟี ย อาแว

6

521414008 นายมูฮมั หมัด หาโส๊ะ

7

521414014 นายซาการี ยา ดือราแม

8

521414022 นายซูไฮมี หะยีเลาะแม


9

522413002 น.ส.ซูรีนา รอฮิง

10 522413009 น.ส.ฮามีด๊ะ สาตีเมาะ 11 522413010 น.ส.โนรี ซนั ตะโละดิง 12 522414003 น.ส.อมรา เจนสาคร 13 522414004 น.ส.อุมาพร โหดหมาน 14 522414008 น.ส.ฟักรี ยะห์ คาเดร์ 15 522414008 น.ส.สุ ไวบะห์ เจ๊ะอุเซ็ง 16 522414022 น.ส.ยามีหล๊ะ อภิชยั 17 522414010 น.ส.ยามีละห์ ยือลาแป 18 522414023 น.ส.ตอฮาเราะ มัน่ คง 19 522414025 น.ส.นูรุลอัยน สาแล 20 522414026 น.ส.ฮานียา กาเส็ มยิมล่า 21 522414035 นางสาวมารี นา มะ 22 522414040 นางสาวอาตีกะ๊ สาเมาะ 23 522414041 น.ส.ฟาซีฮะห์ ลูโละยาเซ็ง 24 522414042 น.ส.ไรฮานา แหละฉะโหด 25 552414043 น.ส.ฮาบีบะห์ อิจิ 26 522414048 นางสาวมูนีเราะ บาราเฮง 27 522414049 น.ส.อานียะ มูซอ 28 522414056 น.ส.รอฮานี นิคง 29 522414065 น.ส.คมซ๊ะ สะดอเสาะ 30 522414068 น.ส.อามีนะ ยาโก๊ะ 31 522414072 น.ส.รอฮานา โตะกีแม 32 522414074 น.ส.นูรีฮนั อาซ่อง 33 522414078 น.ส.ซารี ฟะฮ์ ช่วยรอด 34 522414079 น.ส.รอฮีหม๊ะ ตาเยะ 35 522414083 น.ส.อาอีฉ๊ะ กาเส็มส๊ะ 36 522414087 น.ส.ซาเราะห์ ยาหมาย 37 522414088 น.ส.นุจรี ใบหวัง


38 522414089 น.ส.มูนีเราะ ยีฮะ 39 511413010 น.ส.อิฟฟะฮ์ กาเน็ง 40 512414038 น.ส.ชลธิชา จิตเที่ยง 41 512414042 น.ส.ยาวีตา หมาดปูเต๊ะ 42 512414043 น.ส.ฟัตตียะห์ เมาะแล 43 522413004 น.ส.ปารี ดะห์ สุ หลง รายชื่ อนักศึกษาทีเ่ รียนครบหลักสู ตร หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ ภาคการศึกษาที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2555 รหัส ที่ ชื่อ นามสกุล นักศึกษา 1 511421018 นายอับดุลเลาะ เจ๊ะยอ 2

512421021 น.ส.อาซียะห์ ดีสะเอะ

รายชื่ อนักศึกษาทีเ่ รียนครบหลักสู ตร หลักสู ตรรั ฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2555 รหัส ที่ ชื่อ นามสกุล นักศึกษา 1 511422015 นายเอกชัย หวังเส็น 2

511425019 นายมาโซ แซมะเซ็ง

3

512425002 นางสาวนัซเราะ การี

4

521422003 นายมูซรั กีร นิเฮง

5

521422004 นายอาแว กาเซ็ง

6

521422019 นายโยฮัน สะมะโต

7

521422026 นายเจพพรี กูโน

8

512422037 น.ส.พาลีล๊ะ บาราเฮง 512422038 น.ส.นูรฮาซี กีน อีซอ

9

10 522422001 น.ส.ปัทมา ดอเลาะ 11 522422007 น.ส.นูรูซาอาดะห์ หะยีมะ


12 522422024 น.ส.ราตรี สองหลง 13 522422030 น.ส.มูนีเราะห์ เจ๊ะมิง 14 522422031 น.ส.โน๊ตฮาซีเกม หะยีอาแว รายชื่ อนักศึกษาเรี ยนครบหลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การเงินและการธนาคาร ภาคการศึกษาที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2555 รหัส ที่ ชื่อ นามสกุล นักศึกษา 1 511423001 นายอรรถวุติ ท่อทิพย์ 2 512423004 นายอัมราม สาแม็ง 3 521423008 นายมัรวาน เปาะสู 4 521423013 นายโยฟรี สะมะโต 5 522423008 น.ส.อานิซ ตาเยะ 6 522423009 น.ส.อานีซะห์ ตาเยะ รายชื่ อนักศึกษาทีเ่ รียนครบหลักสู ตร หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(หลักสู ตรนานาชาติ) ภาคการศึกษาที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2555 รหัส ที่ ชื่อ นามสกุล นักศึกษา 1 502424026 น.ส.พาดีละห์ มะดือเระ 2

502424050 น.ส.กูอานีสา โซ๊ะรี

3

511424001 นายอามีน กาหม๊ะ

4

511424004 นายฮาซัน ปูเตะ

5

511424006 นายอาฮามัดรอดี บินเจ๊ะฮะ

6

511424009 นายอารนัน ยะริ ง

7

512424001 น.ส.นูรูลฮูดา สะไร

8

512424002 น.ส.นูไอนีย ์ มะดีซู

9

512424003 น.ส.อัศมา อาเก็ม

10 512424005 น.ส.นูรนีย ์ ฆอแด๊ะ


11 512424007 น.ส.นูรอีมาน อามาตี 12 512424008 น.ส.อัฟฟาฟ แมกองมือแน 13 512424009 น.ส.ซารี ฟ๊ะ แวหะยี 14 512424010 น.ส.มารี ยมั กือจิ 15 512424012 น.ส.นูรือมา ตูวี 16 512424013 น.ส.อีลฮาม ลูโบะเด็ง 17 512424016 น.ส.ฮามีดะห์ อาแว 18 512424018 น.ส.คอดีเยาะห์ กาโบะ 19 512424023 น.ส.มาซีเตาะห์ สุ หลง 20 512424024 น.ส.บารี ยะ๊ มะแซ 21 512424025 น.ส.อาฟี ยะห์ มะเก็ง 22 512424026 น.ส.สุ วยั บ๊ะ มามุ 23 512424027 น.ส.นูรฮายาตี มาสะ 24 512424028 น.ส.ศศิมา หัดหมัด 25 512424029 น.ส.อัสนะห์ ราแดง 26 512424030 น.ส.พาตีเมาะ ดอเลาะ 27 512424036 น.ส.วิลดา สะอิ 28 512424037 น.ส.เจ๊ะรอสื อน๊ะ กะดะแซ 29 512424038 น.ส.ซูมยั ยะห์ สาอิ 30 512424039 น.ส.อามีเน๊าะ สู หลง 31 512424040 น.ส.อารี นี วาหะ 32 512424040 น.ส.ลาวียะ๊ ยะดารอ 33 512424044 น.ส.มุสลีบะห์ ยามา 34 512424045 น.ส.ซอลีฮะห์ ดอเล๊าะ 35 512424046 น.ส.รอมือละ มูซอ 36 512424047 น.ส.ซูรีนา สะแอ 37 512424048 น.ส.ฮาฟี เส๊าะ หมัดอาหลี 38 512424049 น.ส.อาอีฉ๊ะ ตนยะหมาด 39 512424050 น.ส.ซัลวานี บัสตี


40 512424052 น.ส.นูรีหย๊ะฮ์ หมัดลิหมีน 41 512424053 น.ส.มารี นา สุ ขสุ วรรณ 42 512424054 น.ส.ฟาฏีละห์ เจ๊ะอูเซ็ง 43 512424055 น.ส.ซาบารี ยะ๊ มะดอเลาะ 44 512424056 น.ส.อาอีเสาะ แวกาบีลา 45 512424057 น.ส.วิชชุดา นิยมเดชา 46 512424059 น.ส.อาบีด๊ะ หมัดบิลเฮด 47 512424060 MS.AM MIROS 48 512424051 น.ส.รอกีเยาะห์ ยามาย 49 522424063 น.ส.อาซีซะห์ คอยา 50 522424064 น.ส.ยูสรี ยะห์ มะเย็ง รายชื่ อนักศึกษาทีเ่ รียนครบหลักสู ตร หลักสู ตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ภาคการศึกษาที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2555 รหัส ที่ ชื่อ นามสกุล นักศึกษา 1 522427002 น.ส.ตอยีบะ๊ นิกือจิ 2

522427004

น.ส.นิอสั มานี ดือเร๊ ะ

3

522427005

น.ส.บุซรอ มะดารี

4

522427010

น.ส.สุ ไรดา สะนิดาราสนิ

5

522427015

น.ส.ซัยนับ สามะ

6

522427025

น.ส.นูรุลฟัตฮีย ์ อาลีมาส๊ะ

7

522427026

น.ส.พาตีเมาะ ละตานา

8

522427027

น.ส.มูนีเราะห์ คอเดร์

9

522427028

น.ส.ฮานีส๊ะ เจะเหลาะ


รายชื่ อนักศึกษาทีเ่ รียนครบหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2555 รหัส ที่ ชื่อ นามสกุล นักศึกษา 1 512432037 น.ส.คอรี เย๊าะ ยูโซ๊ะ 2

521432006

นายดุลลาเต๊ะ อาแวกะจิ

3

521432007

นายมูฮมั หมัด นิตา

4

522432009

น.ส.รัยฮาน จิ

5

522432012

น.ส.รอฮานา ลาเต๊ะ

6

522432013

น.ส.อิลอัม อาลี

7

522432019

น.ส.พาดีล๊ะ กาหลง

8

522432021

น.ส.ลาตีฟะห์ ซี

9

522432030

น.ส.ฟาตีเมาะห์ คางา

10 522432035

น.ส.ดุลยาอ์ สาหรี

11 522432034

น.ส.ซอฟี ย๊ะ สาและ

12 522432039

น.ส.นานี สาแมหาดี

13 522432040

น.ส.ตอยีบะห์ ฮาลิง

14 522432045

น.ส.เอตตีราฟ ตูแกบือซี

รายชื่ อนักศึกษาทีเ่ รียนครบหลักสู ตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2555 รหัส ที่ ชื่อ นามสกุล นักศึกษา 1 511433001 นายราทิพย์ ยีโหนด 2

511433006

นายอารฟัน มอสุ

3

511433008

นายฮากีม มะซา

4

511433012

นายสัลมัน นิเกาะ

5

511433017

นายนาซอรี ลอตง

6

511433028

นายอเสกข์ มาสโอสถ


7

512433007

นางสาวฮีดายะห์ อาแวยีง่ อ

8

512433015

นางสาวรัตติยา วิสาละ

9

512433021

นางสาวสารี กะห์ สแต

10 512433024

นางสาวรอยฮาน แลเม๊าะ

11 512433026

นางสาวนิรอสเม๊าะ แวหะยี

12 512433004

นางสาวซอฟี ยะร์ ลาหมุน

13 512433031

นางสาวฝาตีมะ๊ ฮับยุโส๊ะ

14 512433036

นางสาวอาแอเสาะ สาแม็ง

15 512433044

นางสาวรอซีด๊ะ มะยาลี

16 512433051

นางสาวนูรีดา อีนะแร

รายชื่ อนักศึกษาทีเ่ รียนครบหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ภาคการศึกษาที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2555 รหัส ที่ ชื่อ นามสกุล นักศึกษา 1 521434001 นายอับดุลเลาะ อูมาร์ 2

522434002

น.ส.ซาฮีดะ บินเปาะเต๊ะ

3

522434007

น.ส.ซูไฮลา ดอนิ

4

522434009

น.ส.ยารี ยะ๊ มะ

5

522434020

น.ส.ฟิ กรี ยะห์ สามะ

6

522434003

น.ส.ซีตีฟาตีมะห์ เจะดอเลาะ

7

522434004

น.ส.นิอสั มะ นิตยรักษ์

8

522434006

น.ส.สุ วรรณา เลาะจิ๊

9

522434008

น.ส.นุรอัยนี โต๊ะตาหยง

10 522434010

น.ส.ฟารี ดะห์ ตาเยะ

11 522434012

น.ส.นูรีซาน ปาเซเลาะ

12 522434013

น.ส.อาซียะ ลาเตะ

13 522434014

น.ส.นูรนฮูดา หลาเหล็ม


14 522434016

น.ส.มลยาตี ยีการอบา

15 522434017

น.ส.ไซนูน หะนะกาแม

16 522434018

น.ส.มาซีเตาะ เจ๊ะดอเลาะ

17 522434019

น.ส.อัสมะห์ สนิ

18 522434021

น.ส.นิอยั นี เจ๊ะแม

19 522434023

น.ส.นัสรี น สุ หลง

20 522434024

น.ส.นูรมา เง๊าะ

ประกาศชื่อนักศึกษาให้มาขึ้นทะเบียนบัณฑิต  
Advertisement