Page 1

ประกาศมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชะรีอะฮฺ(กฎหมายอิสลาม) 1. นายซูไลมาน มะแซ 2.

นายศรายุทธ บิลหมัด

3.

นางสาวอัสมะห์รีซนั การื อเซะ

4.

นางสาวฟาตีเมาะ ลาเตะ

5.

นางสาวปัทมา ละมะ

6.

นางสาวฟารี ดะ ดาราแม

7.

นางสาวอัสมะ อีแต

8.

นางสาวฟิ รเดาซ์ มะแซ

9.

นางสาวรอตีพะ๊ อูมา

10.

นางสาวชัยมาอ์ หมุนนุย้

หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุศูลุดดีน(หลักการศาสนาอิสลาม) 1. นางสาวนฤมล เบ็ญหมัด 2.

นางสาวปวีณา มงคลประเสริ ฐ

3.

นางสาวนาซีบะห์ ลาเต๊ะ

4.

นางสาวดารี ญา มาซอรี

5.

นางสาวนิฮุสนา แวอาลี

6.

นางสาวฟาดีลา วงศ์มุดา

7.

นางสาวมัรฮามา หลงสะเตียะ

8.

นางสาวสุ พียานี แยนา

9.

นางสาวเกาซัร หะยีเจ๊ะซอ

10

นายอิบรอเฮ็ม อับดุลลี

11.

Mr. YAEUMIN SOME

12.

Mr.REUSET MAT


หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา 1. นายกูอิบรอฮิม กูจินามิง 2.

นางสาวสิ เรี ยม เหยะหมัน

3.

นางสาวกานีซา ลาเต๊ะมะหะมัด

4.

นางสาวมาซีเต๊าะ ขาเดร์

5.

นางสาวกูนาซีรอฮ์ วาจิตรกูล

6.

นายอับดุลการี ม บินหะยีเจ๊ะดอเลาะ

7.

นายอนาคิม ขุนแทน

8.

นายสุ ฟยาน บาราเฮง

หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 1. นายตอเละ เตาะเมาะ 2.

นายอาโด๊ะ ซือมือ

3.

นายสับรี สาแล๊ะ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชี พครู 1. นายวันฮาซัน เจ๊ะเตะ 2.

นายกอสัน อุมา

3.

นายมูฮาหมัด ดือเระ

4.

นายกูซิ ต่วนเงาะ

5.

นายอาฮามัด นาแว

6.

นายมะนาเส ตาเละ

7.

นายมิฟตะห์ปุรกร เปาะซา

8.

นายฮาซัน อับดุลเลาะ

9.

นางสาวรู ไฆเย๊าะ หะยีสาอิ

10.

นางสาวปาตียะห์ อาบู

11.

นางสาวฮามีด๊ะ เจ๊ะ

12.

นางสาวอามีนะ นิยม

13.

นางสาวปริ ศนา นิยมเดชา

14.

นางสาวอัสมะ ดอเลาะ

15.

นางสาวแก้วอารี อัตเส็น


16.

นางสาวมารี แย โตะ

17.

นางสาวอาซียะ สะแลแม

18.

นางสาวอานีซะ ดามาลี

19.

นางสาวคอรี เยาะ ละมุยะ

20.

นางสาวรอสี ด๊ะ สะดียามู

21.

นางสาวมูราตี หามะ

22.

นางสาวสารี พะ๊ วานิ

23.

นางสาวซารี ฟะห์ บูงอดิง

24.

นางสาวซูฮยั นี มะแซ

25.

นางสาวเมาะมีนะห์ กือจิ

26.

นางสาวนูรมา ดือราแม

27.

นางสาวฟาตีฮะห์ อุเซ็ง

28.

นางสาวเจ๊ะอามีนะ หะยีเด็ง

29.

นางสาวรอสมี สะอี

30.

นางสาวสู ไรนีย ์ สอมะ

31.

นางสาวฮับเซาะ อีมุส

32.

นางสาวพาตีเมาะ กาลอ

33.

นางสาวฮานาน ขาเร็ ง

34.

นางสาวมูรณี ตาเฮ

35.

นางสาวนาฮีมะห์ ยูโซะ

36.

นางสาวอาแอเสาะ วาเตะ

37.

นางสาวรอฮานี มะลี

38.

นางสาวสารี เมาะ โซสาแน

39.

นางสาวยูวารี แลสารี

40.

นางสาวนัรมีน ยูโซะ

41.

นางสาวมารี นา แวยูโซะ

42.

นางสาวมูนิง เจ๊ะดาโอ๊ะ

43.

นางสาวมารี ยะ๊ ดาลอ

44.

นางสาวสู ฮยั ลา หะแย

45.

นางสาวซัลมา หะยีเจะปุเตะ


46.

นางสาวอารี นา ซารี เดะ

47.

นางสาวนูรูรีซะห์ มะเระ

48.

นางสาววรรณา มะตัน

หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชะรีอะฮฺ แผน ก แบบ ก (2 ) 1. นายยูโซฟ วันหะยี แต้มระดับเฉลี่ยสะสม 3.81 หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ และอารยธรรมอิสลาม แผน ก แบบ ก (1) 1. นายมะดารี โตะและ แต้มระดับเฉลี่ยสะสม Pass หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับและวรรณคดี แผน ก แบบ ก (2) 1. Mr. Mostafa Abd El-kader Hafez Fath Allah แต้มระดับเฉลี่ยสะสม Pass

นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวมาขอรับเอกสารการขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ที่ฝ่ายทะเบียนและ ประมวลผล สานักบริ การการศึกษา มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนบัณฑิต  
Advertisement