Page 1

Αλέξανδρος Κοντός

Υποψήφιος Βουλευτής Νοµού Ξάνθης


Φίλες και Φίλοι, Σε όλη τη διάρκεια της έως τώρα πολιτικής µου διαδροµής αγωνίζοµαι για να υπερασπιστώ τα συµφέροντα του Τόπου µου και των συµπολιτών µου. ∆ίνω αυτό τον αγώνα µε συνέπεια, υπευθυνότητα και αγάπη για την περιοχή µας, εξαντλώ όλα τις δυνατότητες που µου δίνονται για να στηρίξω τους συµπολίτες µου, ιδιαίτερα αυτές τις πολύ δύσκολες ώρες που περνούν οι οικογένειές τους, αλλά και η πατρίδα. Τα τελευταία δυόµισι χρόνια, δυστυχώς, τα πράγµατα πήγαν πίσω σε πολλά επίπεδα. Σε όποιον τοµέα είχαµε βάλει τα «θεµέλια» για να δοθεί ώθηση ανάπτυξης στην περιοχή µας, η θετική προοπτική που υπήρχε κατέρευσε από τα εγκληµατικά λάθη, τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και την καταστροφική αδιαφορία για το µέλλον της πατρίδας, που απροκάλυπτα έδειξε η κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέου. Σήµερα, έφθασε η πιο κρίσιµη ώρα για το µέλλον της Ελλάδας. ∆εν υπάρχουν περιθώρια επανάπαυσης, δεν υπάρχουν περιθώρια ολιγωρίας, ανοχής και πειραµατισµών σε µία τόσο κρίσιµη περίοδο της Ιστορίας µας. Χρειάζεται αποφασιστικότητα, στρατηγική και συλλογική δουλειά, σε όλα τα επίπεδα, για να ξαναδώσουµε στον Τόπο την ελπίδα, να ξαναβάλουµε την πατρίδα σε δρόµο ανάπτυξης και σταθερότητας. Απαιτείται πολιτική σταθερότητα στην πατρίδα µας και ισχυρή εντολή, στην παράταξη της Νέας ∆ηµοκρατίας και στον Αντώνη Σαµαρά, για να µπορέσει να εφαρµόσει το Πρόγραµµά της για έξοδο από την κρίση, χω-

ρίς να πρέπει, σε κάθε της βήµα, να διαπραγµατεύεται µε τις κοµµατικές δυνάµεις που έφεραν τα προβλήµατα στην πόρτα µας. Προσωπικά, αποφάσισα να δώσω αυτή τη «µάχη» γιατί πιστεύω στο µέλλον του Τόπου µας, πιστεύω στη δύναµή του ελληνικού λαού, της κοινωνίας της Ξάνθης. Στο πλαίσιο αυτό καταθέτω σε δηµόσιο διάλογο τις προτάσεις µου για την ανάταση του Νοµού µας, για να ξαναµπεί σε «τροχιά» ανάπτυξης και να βγει από τα τεράστια αδιέξοδα που µας δηµιούργησε η πρωτοφανής κρίση που µαστίζει τη χώρα µας και την οποία κάποιοι ανεύθυνα επιχειρούν να εκµεταλλευτούν. Τις προτάσεις αυτές έχω, ήδη, υποβάλλει στον Πρόεδρο της Νέας ∆ηµοκρατίας ως σχέδιο εξόδου από την κρίση για το Νοµό µας, ως «εργαλείο» στήριξης της περιοχής µας και των συµπολιτών µας. Για την υλοποίησή τους δεσµεύοµαι ότι θα δώσω µε δυναµισµό τη «µάχη», όπως σταθερά κάνω όλα αυτά τα χρόνια της πολιτικής µου διαδροµής. Πιστεύω ότι υπάρχουν δυνατότητες και αναξιοποίητοι πόροι που µπορούν να οδηγήσουν σε ουσιαστική ανάπτυξη του Τόπου µας. Πάνω από όλα πιστεύω ότι Μαζί, Μπορούµε να τα Καταφέρουµε ξανά. Αλέξανδρος Κοντός

Υποψήφιος Βουλευτής Ν. Ξάνθης


ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ Εµπόριο - Μεταποίηση 1. Τροποποίηση του Αναπτυξιακού Νόµου 3908/2011, ώστε να έχουν τη δυνατότητα υποβολής σχετικής πρότασης ένταξης, όχι µόνο επιχειρήσεις µε αποκλειστικά καινοτόµες δράσεις, αλλά και επιχειρήσεις που είναι απόλυτα υγιείς και έχουν σαφή προσανατολισµό στην παραγωγικότητα και την ανάπτυξη. 2. Προκηρύξεις προγραµµάτων µέσω ΕΣΠΑ µε πλήρως στοχευµένες δράσεις, που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των καιρών, χωρίς πολυπλοκότητες και µεγάλη γραφειοκρατία, µε γρήγορη αξιολόγηση (ακόµα και µε εµπλοκή σοβαρών ιδιωτών σε αυτήν), µακριά από την τωρινή λογική των µητρώων αξιολογητών. 3. Μείωση µη µισθολογικού κόστους (ασφαλιστικές εισφορές), µε δέσµευση από την πλευρά της επιχείρησης για διατήρηση θέσεων εργασίας, χωρίς µείωση των µισθών και ηµεροµισθίων που θα φέρει βαθύτερη ύφεση και θα επιτείνει την ανεργία. 4. Άµεση και έγκαιρη καταβολή της επιδότησης εργασίας 12% στην µεταποίηση ή συµψηφισµό της µε τις οφειλές των επιχειρήσεων προς το ∆ηµόσιο. 5. Άµεση και έγκαιρη καταβολή όλων των οφειλών του ∆ηµοσίου προς τις επιχειρήσεις (επιστροφή ΦΠΑ, επιστροφή δασµών κ.α) ή συµψηφισµό τους µε οφειλές των επιχειρήσεων προς το ∆ηµόσιο. 6. Αποτελεσµατικοί έλεγχοι για την πάταξη του παραεµπορίου, ιδιαίτερα των προϊόντων που διακινούνται ανεξέλεγκτα και χωρίς παραστατικά, από την

Βουλγαρία µέσω του συνοριακού σταθµού Αγίου Κωνσταντίνου Θερµών, µε αποτέλεσµα να πλήττεται σε µεγάλο βαθµό ο εµπορικός κόσµος της Ξάνθης. 7. Αναβάθµιση του Λιµένα Πόρτο Λάγους, του οποίου είναι αναγνωρισµένη η εθνική σηµασία. ∆ιατήρηση του Τελωνείου στο Πόρτο Λάγος, από όπου διακινούνται µεγάλες ποσότητες προϊόντων και Α΄ υλών των επιχειρήσεων της περιοχής και, παράλληλα, δηµιουργία διαµετακοµιστικού κέντρου (logistics). 8. Μακροχρόνια ρύθµιση των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταµεία των εµπορικών και µεταποιητικών επιχειρήσεων, που αποδεδειγµένα έχουν ζηµιογόνα αποτελέσµατα.


9. Αύξηση της ρευστότητας από το τραπεζικό σύστηµα, το οποίο συνεχώς περιορίζει τις χρηµατοδοτήσεις προς τις επιχειρήσεις και αυξάνει τα επιτόκια χορηγήσεων, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται ασφυξία στην αγορά και να διαµορφώνονται - λόγω του υψηλού χρηµατοοικονοµικού κόστους - σοβαρά ανταγωνιστικά µειονεκτήµατα στις επιχειρήσεις. 10. Πολιτική προσανατολισµού των νέων επενδύσεων σε καινοτόµες πρωτοβουλίες. 11. Κίνητρα για ∆ικτύωση οµοειδών επιχειρήσεων της περιοχής, µε στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους αλλά και τη διείσδυσή τους στις αγορές όµορων χωρών. 12. Επιδότηση επενδύσεων, που να υποστηρίζουν εν δυνάµει παραγωγικούς τοµείς του πρωτογενούς τοµέα παραγωγής, όπως βιοµηχανίες συσκευασίας βιολογικών προϊόντων, ξυλείας, υποστήριξης θερµοκηπίων κ.τ.λ. 13. ∆ηµιουργία φορέα ενηµέρωσης και εκπαίδευσης για τους επιχειρηµατίες της περιοχής πάνω σε θέµατα τεχνολογίας και χρήσης εξελιγµένων συστηµάτων, καλύτερης προώθησης των προϊόντων τους, νέων µεθόδων διοίκησης και ανάπτυξης προσωπικού, αύξησης της παραγωγικότητας κ.τ.λ, σε συνεργασία µε το ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης. 14. Ενίσχυση των Μεταφορικών επιχειρήσεων για τη δηµιουργία υποδοµών αποθήκευσης, συσκευασίας και τυποποίησης καθώς και κλειστών χώρων στάθµευσης φορτηγών οχηµάτων για την παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας. Αγροτικός Τοµέας 1. Ουσιαστική στήριξη των ενεργειακών καλλιεργειών (ηλίανθου και ελαιοκράµβης) και διευκόλυνση στην πραγµατοποίηση επενδύσεων στην βιο-

µάζα. 2. Άµεση θεσµοθέτηση κινήτρων και ένταξη στο πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» των ∆ράσεων, που αφορούν την αξιοποίηση της γεωθερµίας για την ανάπτυξη της «άλλης γεωργίας». 3. Υλοποίηση από το πρόγραµµα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» του αρδευτικού της πεδιάδας της Ξάνθης από τα νερά του ποταµού Νέστου. Το έργο, εντάχτηκε στο πρόγραµµα, δηµοπρατήθηκε, ανεδείχθη εργολάβος, αλλά δεν κατασκευάζεται λόγω προσφυγής οικολογικών οργανώσεων στο Συµβούλιο της Επικρατείας, είναι υψίστης σηµασίας για την προστασία του κάµπου της Ξάνθης από την υφαλµύρωση και θα επιφέρει πολλαπλασιαστικά οφέλη στον αγροτικό τοµέα της περιοχής. Είναι λυπηρό ότι 100 εκατοµµύριο ευρώ για την υλοποίηση του έργου εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και παραµένουν αναξιοποίητα. 4. Υλοποίηση όλων των έργων ΟΠΑΑΧ, που αφορούν αγροτική οδοποιία και αξιοποίηση υδάτινων πόρων, καθώς επίσης και των έργων που αφορούν υποδοµές στον αγροτικό τοµέα και µπορούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». 5. Καταβολή της επιδότησης των 93 ευρώ ανά στρέµµα στους καπνοπαραγωγούς της περιοχής, οι οποίοι καλλιεργούν υπό το καθεστώς της Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης. Το µέτρο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2008, προκηρύχτηκε µε καθυστέρηση πριν από λίγους µήνες, όµως γραφειοκρατικές αγκυλώσεις στην εφαρµογή του προκαλούν δυσκολίες στην καταβολή των ενισχύσεων. Επίσης, καταβολή όλων των ενισχύσεων που προβλέπονται από τα Μέτρα για τους καπνοπαραγωγούς του Κανονισµού του Ελέγχου Υγείας της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, καθώς επίσης και στήριξη των Προγραµµάτων για την παραγωγή καπνών ποικιλίας Βιρτζίνια, τόσο στην περιοχή της Σταυρούπολης όσο και στην πεδινή περιοχή της Ξάνθης. 6. Ουσιαστική στήριξη της κτηνοτροφίας, µέσω της υλοποίησης των δράσε-


λειτουργίας της ΕΑΣ Ξάνθης. 8. Εφαρµογή των προγραµµάτων του Leader αλιείας για την στήριξη των αλιέων της περιοχής. 9. Θεσµοθέτηση νόµου για την στήριξη των υλοτόµων της περιοχής, σε µια περίοδο που λόγω κρίσης και αύξησης των τιµών του πετρελαίου έχει αυξηθεί κατακόρυφα η ζήτηση και η αξία των υλοτοµικών προϊόντων. 10. Αναδιάρθρωση καλλιεργειών προς όφελος δενδρωδών καλλιεργειών, αρωµατικών και ενεργειακών φυτών. 11. Υποβοήθηση µε κίνητρα της αγροτοβιοµηχανίας - αγροτοβιοτεχνίας για την ανάπτυξη της µεταποιητικής δραστηριότητας. 12. Συνέχιση και ολοκλήρωση του Προγράµµατος των αναδασµών ων του προγράµµατος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» και ιδιαίτερα των µικρών Σχεδίων Βελτίωσης και των Σχεδίων Βελτίωσης, που αφορούν ίδρυση και εκσυγχρονισµό των κτηνοτροφικών µονάδων. Ρύθµιση µε χαµηλό επιτόκιο των οφειλών των κτηνοτρόφων προς την Αγροτική Τράπεζα, καθώς επίσης και εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά για την απαγόρευση των ελληνοποιήσεων, την υποχρεωτική έκδοση αποδείξεων στις ταµειακές µηχανές των κρεοπωλείων µε αναγραφή της προέλευσης του κρέατος, την εφαρµογή των ισοζυγίων για το γάλα και το κρέας, την υποχρεωτική αναγραφή της ενδεικτικής τιµής πώλησης των κτηνοτροφικών φαρµάκων και την οργάνωση της κτηνιατρικής υπηρεσίας Ξάνθης, η οποία έχει αποστελεχωθεί και αντιµετωπίζει δυσκολίες στην επιτέλεση του έργου της. 7. Ρύθµιση µε ευνοϊκούς όρους του δανείου των δηµητριακών της ΕΑΣ Ξάνθης, η οποία αντιµετωπίζει δυσκολίες στην αποπληρωµή του, λόγω οφειλών των αγροτών προς την οργάνωση από αγορές αγροτικών εφοδίων. Επίσης, νοµοθετική ρύθµιση για την µείωση του µη µισθολογικού κόστους

13. Ενίσχυση της αµπελουργίας σε περιοχές, όπως τα Άβδηρα και η Σταυρούπολη, µε ιδιαίτερη προβολή και σύνδεση του κρασιού µε την ιστορικότητα της περιοχής. 14. Καταγραφή των ιδιαίτερων συνθηκών παραγωγής επιλεγµένων, βάσει ειδικών κριτηρίων, αγροτικών προϊόντων στο Νοµό Ξάνθης, µε σκοπό την ανάδειξή τους ως προϊόντα Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) ή Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.). Στόχος η ενίσχυση της αναγνωρισιµότητας και της ανταγωνιστικότητάς τους στην αγορά. Υπηρεσίες Τουρισµός 1. Υλοποίηση των δράσεων του Leader για τη στήριξη των υφιστάµενων δοµών αγροτουρισµού και τη δηµιουργία νέων αγροτουριστικών καταλυµάτων στην ορεινή περιοχή της Ξάνθης. 2. Ένταξη των έργων που έχουν σχέση µε τον πολιτισµό και τον τουρισµό


στα προγράµµατα του ΕΣΠΑ και που έχουν υποβληθεί από τους ∆ήµους του νοµού Ξάνθης για την αναβάθµιση του τουρισµού και πολιτισµού στο νοµό. 3. Αξιοποίηση των εκτάσεων της πρώην «Φωνής της Αµερικής», του γηπέδου των Μαγγάνων, του camping του Μυρωδάτου και των θερµών λουτρών της Ποταµιάς, που από την Κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας τοποθετήθηκαν σε ζώνες τουριστικής αξιοποίησης στη νέα οριοθέτηση της συνθήκης Ramsar. Εκµετάλλευση της βιοποικιλότητας της Περιφέρειας µε τα δύο Εθνικά Πάρκα που διαθέτει και κάνουν τον οικοτουρισµό ισχυρό «σήµα» της περιοχής µας. 4. Ανάπτυξη παραλιακής ζώνης µε δηµιουργία υποδοµών υποδοχής τουριστικών σκαφών αναψυχής, ακόµα και διαχείµασης αυτών. 5. Ανάπτυξη και προβολή των τουριστικών αξιοθέατων της περιοχής, όπως ο αρχαιολογικός χώρος των Αβδήρων, ο Μακεδονικός τάφος στη Σταυρούπολη, τα τείχη του Τοπείρου αλλά και το Οχυρό του Εχίνου.

6. Ανάπτυξη και ανάδειξη εξειδικευµένου τουρισµού στην περιοχή. Έµφαση στον αστικό τουρισµό, µε την περαιτέρω προβολή της ιδιαίτερης οµορφιάς και πολιτιστικής αξίας της πρωτεύουσας του Νοµού. Επίσης, ανάπτυξη του «πολιτισµικού τουρισµού», µε την αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων µεγάλου ιστορικού ενδιαφέροντος όπως είναι τα Άβδηρα, αλλά και µε την πολυπολιτισµική σύνθεση περιοχών του πληθυσµού όπως ∆ήµος Μύκης κλπ., του «θρησκευτικού τουρισµού» µε την αξιοποίηση των πολλών µοναδικών θρησκευτικών µνηµείων της περιοχής, βυζαντινής και µεταβυζαντινής περιόδου καθώς και κειµηλίων σηµαντικής ιστορικής αξίας, του «αθλητικού τουρισµού» µε τη δηµιουργία και αξιοποίηση των υπαρχόντων αθλητικών κέντρων και εγκαταστάσεων και κυρίως του ορεινού όγκου που διαθέτει κατάλληλες κλιµατολογικές συνθήκες µε παράλληλη δηµιουργία νέων και εξειδίκευση σε προπονητικά κέντρα, του «Ιαµατικού τουρισµού» µε την ανάπτυξη των ιαµατικών κέντρων σε Θέρµες και Ποταµιά Ξάνθης και του «περιπατητικού τουρισµού» στις περιοχές NATURA & RAMSAR, στον ποταµό Νέστο, στους ορεινούς όγκους Ροδόπης κλπ. Πολιτισµός – Αθλητισµός 1. Λειτουργία του Μουσείου Καπνού στην πόλη της Ξάνθης, που δηµιουργήθηκε από την προηγούµενη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση. 2. ∆ηµιουργία Καρναβαλικού Μουσείου Ξάνθης. Ένα µουσείο, που θα αναπτύσσει όχι µόνο την ιστορική εξέλιξη του Καρναβαλιού στην Πόλη της Ξάνθης από το 1930 µέχρι σήµερα, αλλά ένας ζωντανός οργανισµός όπου θα µετέχουν όλοι οι καρναβαλικοί φορείς, σωµατεία, σύλλογοι ενεργά, ώστε χρόνο µε τον χρόνο να διαφοροποιείται και να προσφέρει διαφορετικό υλικό αλλά και ψυχαγωγία στους πολίτες και επισκέπτες. 3. ∆ηµιουργία Πολυχώρου- Μουσείου, µε θέµα «η γη της Θράκης από το χτες στο σήµερα». Στο χώρο αυτό θα αναπτύσσετε η Ιστορία της Θράκης από


τους προϊστορικούς χρόνους Αρχαίους- βυζαντινούς και η νεότερη Ιστορία. 4. Στήριξη των οµάδων Τζούντο και ελληνορωµαϊκής πάλης, που αναδεικνύουν πανευρωπαϊκούς και παγκόσµιους πρωταθλητές, του κλασικού αθλητισµού και του TAE- KWO-NDO που σηµειώνουν συνεχείς, σε Πανελλήνιο επίπεδο, επιτυχίες, καθώς επίσης και του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου στο Νοµό Ξάνθης. Στήριξη Των Κοινωνικών ∆οµών Παράλληλα µε όσα πρέπει να γίνουν προς µία αναπτυξιακή κατεύθυνση στην περιοχή µας, είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι κοινωνικές δοµές και η πρόνοια προς τις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες, να αναβαθµιστούν άµεσα και ουσιαστικά οι υπηρεσίες Υγείας και να στηριχθεί η Παιδεία, που έχει πληγεί σηµαντικά από τους πειραµατισµούς και την ανευθυνότητα της κυβέρνησης Παπανδρέου. Ειδικότερα, σε ότι αφορά στην κοινωνική πολιτική που πρέπει να εφαρµοστεί στο Νοµό Ξάνθης, έτσι ώστε να επουλωθούν οι «πληγές» που έχει ανοίξει η πρωτοφανής οικονοµική ύφεση, είναι σηµαντικό άµεσα να δροµολογηθούν τα εξής: 1. Αξιοποίηση του προγράµµατος ΕΣΠΑ για την υλοποίηση δράσεων και προγραµµάτων στήριξης της απασχόλησης και αντιµετώπισης της ανεργίας σε τοπικό επίπεδο. 2. Αξιοποίηση του προγράµµατος ΕΣΠΑ για την υλοποίηση δράσεων και προγραµµάτων κοινωνικής µέριµνας για την στήριξη µοναχικών, άπορων και ατόµων Γ΄ηλικίας καθώς και για την υλοποίηση δράσεων για την στήριξη των γυναικών. 3. ∆ιατήρηση και ενίσχυση του προγράµµατος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.

4. Στήριξη ευπαθών κοινωνικών οµάδων που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας και κινδυνεύουν µε αποκλεισµό µέσα από την λειτουργία εθελοντικών προγραµµάτων και οµάδων κοινωνικής ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης και µέσα από την στήριξη και ενίσχυση των υφιστάµενων φορέων εθελοντικής προσφοράς που δραστηριοποιούνται, ήδη, µε επιτυχία στην περιοχή µας. 5. Στήριξη και ενίσχυση της εύρυθµης λειτουργίας του Γενικού Νοσοκοµείου Ξάνθης, ώστε να αποφευχθεί η υποβάθµιση του και υλοποίηση των προτάσεων που έχουν υποβληθεί για τον εκσυγχρονισµό τους στο ΕΣΠΑ. 6. Λειτουργία των Κέντρων Υγείας του Νοµού µας σε 24ωρη βάση. 7. Ενεργοποίηση των πολιτών της περιοχής για την ενίσχυση του Γηροκοµείου Ξάνθης και έγκαιρη καταβολή της κρατικής επιχορήγησης και συνέχιση της προσπάθειας για µετατροπή του Ψυχολογικού Κέντρου Ξάνθης σε Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου.


Καπνεργατών & Ανδρούτσου 11Α, Τηλ.: 25410 65552, Fax: 25410 62972, e-mail: kontos01@otenet.gr

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ  

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ