Page 1

АСРОРИ АЛЕКСАНДРИ ТОЉИК сањ.23

№44 (716), 30 октябри соли 2013

ЊАФТАНОМА ЊАР ЧОРШАНБЕ НАШР МЕШАВАД

ова л у ќ н о Ам а н и г и шт Н а з у г м ба њуљу

,

Сањ.11

ба о р а ж и ан М ш у г у Г рад о р а б е сањна м

4

ни а з и т с Аз да езонам гур кайфї

6

ба а ш к я и Арўс

о л л у м њои г н а р й а Н о л л у т с а М

Нозия

Сањ.4

Ї С Ў Р А И Й ТЎ

дорад?

3

асал к л и д ак д ў к о р д? я Ча о е м ё ба дун

9

11

14

на 18 о х р о м е б р а д " "Оила мро кушод бахта Ишќи љўгї и р а т х ду

23


2

№44 (716) 30.10.2013

БАХТОВАР СПОНСОРИ СЎЊРОБИ МАЊМУД АСТ? Даричаи ошної: Бахтовари Сўњроб 1-сентябри соли 1997 дар дењаи Ѓўриёти ноњияи Њисор, дар оилаи санъаткори шинохта Сўњроби Мањмуд ба дунё омадааст. Шавќу завќи санъат дили кўчакашро ба туѓён оварда Бахтоварро дар сањна пайрави падар гардонд. Бахтовари Cўњроб соли 2011 дар Озмуни љумњуриявии «Овози тиллої» ѓолибият ба даст оварда аз худ њамчун санъаткори умедбахш дарак дода буд. Имрўз бошад дастпарвари Колељи ба номи Миратулло Атоев аст. Аз сабабе, ки Бахтовар дар озмуни «Садои дил» иштирок дорад, мо бо ў сўњбат анљом додем.

-Бахтовар, озмуни «Овози тиллої»-ро роњкушои њунаратон гўем, хато намекунем? -Албатта ин озмун санљише буд барои ман барин санъаткорони љавон ва мањз њамин озмун боис гашту њунари бандаро хурду калон дар манотиќи гуногуни кишвар тамошо карда, дастгирї намуданд. -Номи худро дар љадвали озмуни «Садои дил», ки њафтаномаи «Оила» барои рушди санъати љавонон эълон кардааст, дида чї њиссиётро дар дил эњсос намудед? -Хурсанд шудам. Ваќте фањмидам, ки бо хоњиши мухлисонам маро дар ин озмун љой додаанд, сарам ба осмон расид. -Худо кунаду дар ин озмун њам дастболо шавед, барои мухлисонатон чи хизмат мекунед? -Бо сурудњои наву килипњои рангин хотирашонро шод мегардонам. -То имрўз чанд суруди Бахтоварро мухлисон гўш кардаанд?

-Шаш сурудам дастраси мухлисонам гаштааст ва имшабу рўзњо боз се чор суруди дигар омода карда истодаам, ки хеле шуниданиву дилнишинанд. -Кўмаки кї дар рушди њунаратон бештар аст: падар, модар ё амакатон Олими Мањмуд? -Њарсеяшон гўям хато намекунам, чунки падарам нозукињои сурудхониро ёд медињанду амакам оњанг пешнињод мекунад ва модарам бањо медињанд. -Мегўянд, ки Бахтовар спонсори падараш аст, рост аст? -На, њанўз ман ба он дараљае нарасидаам, ки падари бузургворамро спонсорї кунам. Шогирдашон њастам. -Дар охир чи гуфтанї дорї? -Њаминро мегўям, ки мухлисонам даста –даста овозњоро ба тарафдории Бахтовари Сўњроб равон кунанду ѓолиби озмуни «Садои дил» гардам. Боќї тансињату хотирљамъ бошанд! Сўњбаторо: Рустам Азимї


ОЗМУН

ро њо ми С- ќа

в ра

а 5 не СМ р 3 у ба 25 н к о

"Садои дил"

д!

БАХШИ ТАРОНАЊОИ №

Номи сароянда

Овозњо тўли њафта

3

Хусрав Амонќулов

2528

2.

Зафар Абдуалимов

2529

Шумораи умумии овозњо

1009 100

400

3.

Наимљони Сайдалї

2502

300

400

4

Шањроми Абубакр

2504

250

260

5

Шамсиддини Содиќї

2510

3

207

6

Муниси Иброхим

2531

200

200

7

Фариштаи Фурайдонї

2517

200

200

8

Бахтовари Сўњроб

2538

100

118

9

Умеди Раљабзод

2526

66

100

10

Фариддуни Хуршед

2506

75

80

11

Нозияи Кароматулло

2505

20

58

12

Алишери Сайфиддин

2534

3

12

13

Ромизи Парвиз

2563

1

6

14

Муслињиддин Мирзоев

2533

3

3

15

Њайдари Мањмад

2542

4

4

16

Алишер Ибодуллоев

2530

53

53

17

Муњаммадрафии Кароматулло

2508

0

2

18

Сарвиноз Юсуфї

2511

1

1

19

Самад Ѓанї

2564

1

1

20

Ањлиддини Фахриддин

2565

0

1

21

Зулайхо Мамадшоева

2501

22

Гулрў Табарова

2503

23

Мењринигори Рустам

2507

24

Бунафша Раљабова

2509

25

Ховар Муродов

2512

26

Моњираи Тоњирї

2513

27

Шањриёр Давлатов

2514

28

Зайнура Пулодова

2515

29

Рустами Нур

2516

30

Нигора Холова

2518

31

Сунатуллои Ќурбон

2519

32

Мадинаи Саидзод

2520

33

Суруш Холов

2521

34

Г.Иќбол

2522

35

Ситора Азимова

2523

36

Диловар Сафаров

2524

37

Миљгонаи Мирзо

2525

38

Муниса Бобоева

2527

39

Зариф Носирї

2532

40

Фирўз Расулов

2535

41

Убайдуллои Садулло

2536

42

Илњом Муродов

2537

43

Фарњоди Кўњкан

2539

44

Шамсиддини Азиз

2540

45

Исмоили Шарифзод

2541

БАХШИ ХАЛЌЇ- ЭСТРАДЇ №

Ному насаби сароянда

Код

Овозњо Шумораи тўли умумии њафта овозњо

1.

Комилљон Зарипов

2558

201

902

2.

Нигина Амонќулова

2552

500

500

3.

Зубайдулло Холов

2566

100

300

4.

Матлуба Рањимова

2556

20

22

5.

Далери Хайриддин

2553

6.

Сурайё Мирзоева

2554

7.

Зайдуллои Шамсулло

2555

8.

Исмоили Иброњим

2557

9.

Ѓолибљон Юсупов

2560

10.

Љањонгир Зарипов

2561

11.

Абдурањмон Њакимзода 2562

13.

Суман Наимова

Овоз дењу бурд намо!

овозњо тўли њафта

Шумораи умумии овозњо

1.

Шон МС

2545

0

10

2.

Баха-84

2543

0

7

3.

Абада

2544

2

4

4.

Акмал Љумаев

2546

5.

Диля

2547

6.

Фира(Фирўз)

2548

7.

Миљгона

2549

8.

Диджей Исмайл

2550

9

Акмал Рекордс

2551

Шумо метавонед ба тарафдории сарояндаи писандидаатон бо роњи хонапурї карда ба идораи њафтанома фиристодани анкетаи озмун, ки дар зер оварда шудааст ва дар њар шумораи «Оила» чоп мешавад ё бо воситаи СМС овоз дињед. СМСњоро бо коди сарояндаи дўстдоштаатон ба раќами кўтоњи 2535 фиристед. Хизматрасонї танњо ба муштариёни шабакањои Babilon ва Megafon дастрас аст. Дар овоздињї мањдудият вуљуд надорад, њар кас ба тарафдории сарояндаи дўстдоштааш њар ќадаре мехоњад - 10, 100, 500, 1000, 100000 анкета ё СМС фиристода метавонад.

2567

Ќайд кардан бамаврид аст, ки ѓолибонро дар ин озмун танњо ва танњо мардум интихоб мекунанд. Мухлиси аз њама бештар овоздода метавонад дар клипи сарояндаи дўстдоштааш наќш бозад. Се мухлиси ашадї ифтихорнома ва тўњфањои махсус-Маркази мусиќї ва сабти орегеналии фиттаи сарояндаеро, ки ба тарафдориаш овоз додаанд, сазовор хоњанд гашт. 20 мухлиси бењтарин њатман ба консерти љамбастии «Садои дил» даъват карда мешаванд. Шансатонро аз даст надињед! Овоз дињеду бурд кунед! Биштобед!!!

"Садои дил"

а кет Ан

Код

НИГИНА АМОНЌУЛОВА БА ЊУЉУМ ГУЗАШТ

Хонандагони азиз! Раќобат бањри ѓолибият ба даст овардан дар озмуни љумњуриявии «Садои дил» торафт шиддат мегирад. Тўли њафта мухлисони бархе аз сарояндагони љавон нињоят аз хоби гарон бедор шуданд ва шумораи довталабон дар майдони мубориза ду маротиба бештар гашт. Њаводорони созу навои ситораи №1-и сањнаи тољик Нигина Амонќулова ба љонибдории ин париваши булбулово беш аз 500 анкета фиристода, бори дигар собит намуданд, ки Нигина нигини санъати тољик буда, дар дилу дидаи мардум маъво гирифтааст. Сарояндаи љавон Комилљони Зариф низ дар майдони мубориза хеле фаъол аст ва пешсафиро аз даст надода меояд. Ошиќони садои Матлуба Рањимова њам нињоят аз хоби тирамоњї бедор шуданд ва агар боз ѓанаб нараванд, минбаъд шанси ин бонуи њунарманд барои ба даст овардани ѓалаба меафзояд. Зубайдуллои Хол низ ба комёб гаштан дар озмун умед дорад. Дар бахши «Таронањои эстрадї» боз як чобуксавор-Наимљони Сайдалї ба майдон асп тозонда, муборизаро боз њам шадидтар гардонд. Алњол дар ин бахш Хусрав Амонќулов, Зафар Абдуалимов, Шањроми Абўбакр, Шамсиддин Содиќї ва Муниси Иброњим барои ба даст овардани ѓолибият шанси бештар доранд, вале рўз ба рўзу лањза ба лањза чобуксаворони нав ба майдон ворид мегарданду пешгўї кардан душвор аст, ки бахт ба рўйи кї механдад. Яке аз чунин чобуксаворони навтози майдони њунар Фариштаи Фурайдон аст. Ин њафта дилбохтагони њунари Фаришта ба тарафдории ин бонуи ширинсадо зиёда аз 200 овоз фиристодаанд ва агар муњаббаташонро минбаъд низ бо чунин дилгармї ирсол намоянд, бахт ба рўйи Фариштаи Фурайдонї албатта механдад. Нозияи Кароматулло, Умеди Раљабзод, Бахтовари Суњроб ва Алишери Сайфиддин барои ба даст овардани ѓолибият шансњои хуб доранд. Мутаасифона, мухлисони бонувони нозанину хушсадо Мењринигори Рустам, Зулайхо Мамадшоева, Нигора Холова, Гулрў Табарова, Бунафша Раљабова ва Сарвиноз Юсуфї ин њафта њам аз хоб бедор нашуданд ва агар боз чанд њафтаи дигар пинакашонро вайрон накунанд, ин маликањои њунар аз корвони озмуни «Садои дил» ќафо мемонанд. Чаро? Ёдрас мешавем, ки озмун аз ду давр иборат аст ва нафароне, ки то соли нав камтар аз њазор овоз мегиранд, њуќуќи ширкат варзиданро дар даври финалии «Садои дил» аз даст медињанд. Ба сарояндагони дўстдоштаатон дар њаќиќат муњаббат дошта бошед, њарчи зудтар ба љонибдориашон раъй дињед. Овоздињї тариќи СМС ва анкета сурат мегирад. СМС-њоро бо коди сарояндагони дўстдоштаатон ба раќами 2535 равон кунед. Анкетаи озмунро метавонед аз њар шумораи «Оила» дастрас намуда, хонапурї карда ба мо фиристед.

Сарояндагони писандидаатон ба дастгирии шумо ниёз доранд! Биштобед!!!

БАХШИ РЭП Номи сарояндањо

3

Озмуне, ки дари шўњратро барои сарояндагони љавон мекушояд! ЭСТРАДЇ

Код

1.

№44 (716) 30.10.2013

Озмуни љумњуриявии сарояндагони љавон Номи сароянда:_______________________ ___________________________________ Бахши озмун: Таронањои эстрадї, Халќию эстрадї, Реп (Бахшеро, ки сарояндаатон он љо номнавис шудааст, ишора кунед)

Ном ва насаби шумо_________________________ Суроѓаи шумо:_______________________________ __________________________________________ Анкетаро хонапурї карда, ба суроѓаи зерин фиристед: ш. Душанбе, хиёбони С.Шеърозї 16, ошёнаи 11, идораи њафтаномаи "ОИЛА" Барои дастрас намудани њар шумораи рўзнома ба телефони зерин занг занед: 93-445-26-12


4

РОЗИ СИТОРАЊО

№44 (716) 30.10.2013

ГУГУШ МАНИЖАРО БА САЊНА МЕБАРОРАД? Яке аз пурљилотарин ситорањои сањнаи тољик Манижа Давлатова чандин сол боз бо гўшанишинї мухлисонашро ѓамгин намуда бошад њам, то њол дар дилу дидаи мардум маъво дорад. Яке аз содиќтарин њаводорони Мунижа ман њастам ва њар рўзамро бо садои хушаш оѓозу њар шомамро анљом мебахшам. Бо овози ширадораш чашм аз хоби ноз мекушояму зери садои дилфиребаш сар ба болин менињам. Чанде пештар клипи нави сарояндаи машњури машриќзамин Гугушро бо номи «Ѓуруратро шикан» тамошо кардаму ашк бари рухсорам шорид. Тарона дар васфи Манижаљон суруда шуда буд ва Гугуш бо гиряњои дилрешкунанда Манижаи азизи дилњоро ба сањна даъват менамуд. Ѓурурамро бибахш, њузурамро бибахш, Манам ин обиранг, диламро нашикан. Туи, ки ашки ту, шабењи шабнаме, Њамеша ту нигоњ, њењасамо каме Манижа гуфта худро ба дару девор задам. Бозгашти туро интизорем мегуфт Гугуш ва ман њам дуо мекардам, ки кош билохира чунин шавад. Шунидам, ки Манижа панди Гугушро пазируфта ба сањна мебарояд. Хеле шод гаштам. Худо кунаду Манижаљон ба сањна барояд, њама дороии падарамро пеши пояш мерезам! Сайёраи душанбегї

Нозия тўйи арўсї дорад? Дар сањни њунар булбули хушхон туї, Зебою дилорою хушилњом туї. Бо нозу карашмаю бо ишваю ноз, Бурдї дили мухлисон эй марњами роз. Салом ба ањли ќалами њафтаномаи дўстдоштаам Оила». Фикр мекунам аллакай дарк намудед, ки кист он булбули хушхони боѓи санъат. Бале, Нозиябонуи Кароматулло, фариштаи ширинсадою ширинадое, ки тамоми мардуми тољикро бо њунари нотакрораш мафтун намудааст. Ситорае, ки саропо ноз асту мењру муњаббат. Гумонам касе нест, ки Нозияро дўст надошта бошад, вале муњаббати ман нисбати ин фариштаи булбуловоз самимию љовидона аст. Шунидам, ки Нозияљонро бо љавоне номзад кардаанд ва баъди интихобот тўйи

арўсї дорад. Шод шудам, ки хонаобод мегардад, вале метарсам, ки мабодо баъди оиладор шудан тарки сањна намуда, мо-мухлисонашро фаромўш накунад. Нозиябонуи азиз! Дунё барои он рангин аст, ки ту дар он зиндагї дорї ва бо њастият мухлисонатро шоду масрур мегардонї. Шабу рўз Худоро зорї мекунам, ки моро аз ту људо насозад. Љони апа, њар субњу њар шом бароят шеъру таронањои нав ба нав эљод мекунам. Маънии зиндагиям гаштаї ва ман дигар њаёти худро бе туву бе садоят тасаввур карда наметавонам. Мехоњам тез-тез занг зада аз рўзгорат хабардор шавам, вале медонам, ки ту серкориву фурсати бо њама сўњбат карданро надорї. Маро на њамчун мухлис, балки апаи ќиёматият бидон Нозияљон! Ин њафта дар «Оила» боз як сањифаи љолиберо хондаму чашмам ба озмуни «Садои дил» афтод. Номатро дар ќатори довталабон дида, чунон шод гаштам, ки ќалам дар тасвираш ољизї мекашад. Худо ё ѓ оли би ят

ор бар даст, Туро њаргиз нахоњем дод аз даст. Дар охир аз њамаи мухлисоне, ки њунари Нозияро дўст медоранд, самимона хоњиш мекунам, ки ин зебосанами ширинсадоро дастгирї намоянд, то дар ќатори тољи арўсї тољи ѓалаба насибаш гардад. Сурайё Рабиева аз н. Њисор

Посухи Нозияи Кароматулло:

Нисбати Сурайёапа онќадар муњаббатам зиёд аст, ки тасвираш дар ќоѓаз намеѓунљад. Ин як бору ду бор нест, ки апаи Сурайё маро дастгирї мекунанд. Дар њама озмунњо номи банда бо дастгирии њамин апаљонам љой мегирад. Намедонам миннатдориямро чї хел баён созам. Сурайёхонро ман на њамчун мухлис, балки њамчун апаи ќиёматї медонам. Дари хонаи мо њамеша ба рўйи ин апаам боз буду боз мемонад. Марњамат, кадом ваќте, ки хостед, биёед! Зинда бошеду ѓамро набинед! Овозаи тўйи арўсї доштанамро бошад, барои њама дўстдорони њунарам сюрприз мекунам. Мо бояд пурра омода гардем, он гоњ рўзи тўйро дар «Оила» эълон хоњем кард.

ОШИЌОНИ МЕЊРНИГОР КУЉО ШУДАНД? Мењрнигори Рустам аз зумраи љавонтарин сарояндагони сањнаи эстрадаи тољик бошад њам, бо садои хушу дилпазираш аллакай мавќеи хоса пайдо намудааст. Мењри садои дилнишинаш дар дили мардум маскан гирифтааст ва баробари ба сањна баромадани Мењрнигор њама гўшу њуш мегарданд. «Духтарак ояндадор аст» мегўянд донандагони нозукињои санъат дар бораи Мењрнигори Рустам. Чанде ќабл боз як њунари ин зебосанам ошкор гашт. Мењрнигор њамроњи Бањодури Ѓафорзод дар филми «Ман бо духтаре вохўрдам» хеле бомањоратона наќш бозида, мардумро бори дигар ќоил кард. Бо ин њама њунару истеъдод овоз нагирифтани Мењрнигори Рустам дар озмуни «Садои дил» маро ѓамгин месозад. Овозаи њунари Мењрнигор то Ўзбекистону Туркияву Эрон расидаааст, њайронам, ки чаро дар Ватан, дар Тољикистони худамон мухлисон ин зебосанами ширинсадоро дастгирї накарда истодаанд. Куљо шуданд он ошиќони љонфидо, ки њар њафта њушамон ба Мењрнигор кашол аст гуфта лофи муњаббат мезаданд?! Маълум мешавад, ки ишќашон дар дил неву дар забон будааст! Мухлиси МењрнигорМаќсуда, сикини ш. Душанбе


МАЉРОИ ЗИНДАГЇ (Давомаш. Аввалаш дар шумораи гузашта) Бегоњирўзие шавњарам аз кор бедимоѓ омад ва бо ќошу ќавоќи овезон љониби ман нигариста гуфт: -Аз ту ин хел умед надоштам, занак! Аз ман чї камбудї дидаї, ки бо як хари хориљї ба хонаю дари ободат хиёнат мекунї? Панди бењтарин роњи худро муњофизат намудан ба њуљум гузаштан аст ба ёдам расид ва худамро ба шаттоњї зада, фиѓон кашидам: -Тамоми умрамро ба шумо бахшидам! Аз гапатон як умр набаромадам, мур гуфтед, мурдам, зињ гуфтед, зистам, омада-омада акнун ѓару љалаб шудам-а?! Ба дањонам њар чї ояд, мегуфтаму худамро сафед мекардам, бехабар аз он ки Худо одамро шармандаи ду олам кардан хоњад, албатта рози гуноњашро фош месозад. Шавњарам оромона маро гўш кард, сипас андешаманд аз љояш бархосту теѓ кашида ба рўям нигарист ва оњи сарде кашида гуфт: -Фаромўш накун, ки зиндагии њалол бузургтарин давлат аст! Худо мегўям, ки ин овозањо дурўѓ бароянда, вагарна аз худат гила кун. Фањмам, ки ту бо њамон пирхар дар њаќиќат ягон наѓма дорї, саратро аз танат људо мекунам!

№44 (716) 30.10.2013

ФОЊИШАГАДО

5

Ману Лео масти висол будем, ки дасти пурќуввате ошиќамро мисли тўб озод бардошта ба девор зад. Бинам дар болоямон шавњарам рост истодааст. Хун дар рагњоям аз тарс дар як дам гўё ях баста баданамро вараља фаро гирифт.

Андешањои шаби ор

кор равам ё не. Ваъдаи дидор доштем ва медонистам, ки Лео маро дар љойи таъйиншуда интизор мешавад. Љойи вохўрї мењмонхонае буд, ки дар пањлўи офиси худамон ќарор дошт. Њарос доштам, ки мабодо шавњарам аз пасам поида равад, кор расво мешавад. Хеле фикр кардам, билохира шавќи оѓўши Лео ѓолиб омад ва шавњарамро ба кор гусел карда, чанд лањза пас худам њам аз хона баромадам. Худамро дар корхона як нишон дода дарњол ба мењмонхона шитофтам. Рањорањ эњтиёткорона чанд маротиба ба гирду атрофам нигариста боварї њосил намудам, ки ба мењмонхона рафтани маро касе намебинад. Лео маро бесаброна интизор будааст. Барои айшамон шароити хуб фароњам карда буд. Одатан вай бо бўсу канор маро маст карда, сипас ба бистар мекашид. Чунон моњирона мебўсид, ки ман тайёр будам барои ин лањзањои ширин тамоми дороиямро ќурбон созам. Он рўз њам Лео маро бо бўсањояш масту махмур намуда ба бистар Дили омўхта кашид. Ману Лео масти висол будем, ки дасти пурќуввате -балои љон Сањар атру упоямро моли- ошиќамро мисли тўб озод да хеле андеша намуда, ки ба бардошта ба девор зад. Бинам дар болоямон шавњарам рост истодааст. Хун Нафси бад дар рагњоям аз маро бадбахт кард. тарс дар як дам гўё Барои чор танга пули њаром я х шуда, ин дунёву охиратамро

Шавњарам он шаб бистарашро аз ман људо кард. Хостам бо бўсаю мењрубониву навозиш ўро ба худам моил созам, то дигар думболи овозањо нагардад, вале бањона пеш овард, ки нотоб асту маљол надорад. Медонистам, ки касал нест, вале баъди шунидани овозањо дилаш аз ман сард гашта, фикрњои маѓшуш оромаш намегузоранд. Он шаб то сањар хобам набурд, аз як тараф метарсидам, ки агар сиррам пурра фош шавад, беобрў ва хонавайрон мешавам, аз тарафи дигар ишќи Лео ѓалаба мекард ва шайтон васваса менамуд, ки домони њамин хориљиро мањкам дошта, њамроњаш ба ватанаш рав, албатта он љо шоњона зиндагї мекунї. Ягона чизе, ки монеи аз бањри шавњарам гузаштанам мешуд, андешаи фарзандонам буд, зеро медонистам, ки агар њамроњи Лео гурехта равам, аз дидори љигарбандонам якумра мањрум мешавам. Миёни чорроњаи ќисмат зору њайрон монда чї кор карданамро намедонистам.

сўхтам. Фоњишагї касофатї доштааст, аз шавњар мондам, аз хонаю дари обод мондам, аз фарзандон људо шудам. Расвои ради маърака шудам, дигар на ба хонаи хешу таборам рафта метавонаму на ба назди дўстону пайвандонам. Медонам, ки мурдаам њам бесоњиб мемонад. Васвасаи ишќи шайтонии як марди њавасбози хориљї маро ба њамин њол афканд...

баста баданамро вараља фаро гирифт. Омад ба сарам аз он чї метарсидам гўён, тани урёнамро ба рўйљо печондам. Шавњарам бо посбони мењмонхона забон як карда, сирри фоњишагиамро ошкор карда буд ва ман дигар маљоли худамро муњофизат намудан надоштам. Леоро шавњарам чунон лагадкўб кард, ки љисми ниммурдаю нимзиндаашро базўр то беморхона расонданд. Ошиќи хориљиам талхакаф шуда, баробари ба њуш омаданаш дар бемористон ба шиносњояш занг зада, хоњиш мекунад, ки зудтар барояш чипта харида љонашро наљот дињанд. Хуллас, маљнуни бевафоям Лео дигар њатто ёде аз ман накарда, думашро хода карда гурехту бе пушту паноњ мондам. . .

Кафангадо

Шавњарам дар њамон мењмонхона маро мурдакўбу маљрўњ ва се талоќ карда, таъкид намуд, ки агар дубора поямро ба остонаи хонааш гузорам ё даъвои фарзанд намоям, сарамро мисли себча аз тан људо мекунад. Шармандаи ду олам гашта, бо сару рўйи кафидаю сиёњу кабуд куљо рафтанамро намедонистам. Хонаи хоњарам рафтам, аммо шавњараш ќиссаи ошќиву дар оѓўши марди дигар ба дасти шавњарам афтоданамро аллакай шунида будааст ва арросзанон пеши занаш шарт гузошт: -Дар хонаи ман барои ин фоњиша љой нест! Ин тарпоча туро њам бероња мекунад. Апаат ба хубї баромада наравад, туро њам се талоќ карда, мисли саг аз дар берун мекунам! Бо ашки шашќатор аз хонаи хоњарам баромада боз ба дари чандин хешу табор рафтам, вале дар њама љо ба ман чун ба зоѓи ало менигари-

станд. Мардум аз ман њазар карда, ошкоро аз дарашон меронданд. Аз љойи корам њам ронда шуда будам ва дигар на пул доштаму на такягоњу на розгўю розшунав. Кўшиш намудам, ки фарзандонамро аз дасти шавњарам кашида бигираму ба хотири бачањо падарашон каме кўмак расонад, вале бачањоям дар суд ошкоро аз ман рўй гардонда, гуфтанд, ки онњо дигар оча надоранд. Акнун аз ночорї дар кўчањои Душанбе гадої мекунам. Љойи зисти аниќ надорам. Бо ду- се гадозани дигар дугона шудам, онњо бо навбат маро ба хонањояшон мебаранд. Корњои хонаашонро карда, шабамро њамроњашон рўз мекунам. Ака, медонам, ки шумо њоло дар газета кор мекунед. Саргузаштамро барои он ба шумо гуфтам, ки дар газета нависеду барои дигар занњо дарси ибрат шавад ва барои пулу мол шуда, њаёташонро насўзанд. Нафси бад маро бадбахт кард. Барои чор танга пули њаром шуда, ин дунёву охиратамро сўхтам. Фоњишагї касофатї доштааст, аз шавњар мондам, аз хонаю дари обод мондам, аз фарзандон људо шудам. Расвои ради маърака шудам, дигар на ба хонаи хешу таборам рафта метавонаму на ба назди дўстону пайвандонам. Медонам, ки мурдаам њам бесоњиб мемонад. Васвасаи ишќи шайтонии як марди њавасбози хориљї маро ба њамин њол афканд. Хонасалоту расво шудам. Дигар барои ман дар ин диёр барои зистан љой нест. Нияти ба Русия мардикорї рафтан дорам. Таќдир маро ба куљоњо мебарад, намедонам. Шавњарам њар њафта «Оила»-ро мехонад. Илтимос, саргузаштамро нависед, то аќаллан бо воситаи газета аз падари фарзандонам ва худи љигарбандонам бахшиш бипурсам. Бигзор

маро дубора ќабул накунанд, вале бубахшанд, то баъди маргам њам ба азоби алим гирифтор нашавам. Гулбањори фиребхўрда Тањияи Р. Холов

Р\С аз муаллиф: Ќисса аз забони худи ќањрамон, ки замоне дар як ташкилоти хориљї њамкорам буд ва имрўз ночор гадої мекунад, оварда шудааст. Ягона чизе, ки иваз шуд, номи гадозан аст. Ба хотири таќдири фарзандонаш, ки њоло дар мактаби миёна мехонанд, номи ќањрамонамонро таѓйир додем, то минбаъд кори нопоки модарашон боиси таънашунав ва сарпаст гаштани ин кўдакон дар байни мардум нашавад. Ман дигар Гулбањорро дар ќади кўча вонахўрдам. Бовар кардам, ки ў ба Россия рафту таќдири ояндааш норавшан мемонад.


6

№44 (716) 30.10.2013

РОЗИ ДИЛ

ТАНДУ ДАР ОШИЌАМРО КУШ НДниАњаМфтаномаи Ш едМхоО ОНА ЕШма аго нд на БАЛлиОтаИшнаиХиш ав ро бишн стам. ќи шагии ин нашрия ња

Фарёди ди хонандаи њаме ќ ба нафрату лаъ-и дардошно! Банда дўстдоштаам «Оила» ндонрўи дења будаму баъди фољиаи иш дун ном љавоне ха Фари Духтари хушчаќчаќу одамгурез гаштам. тайёр будам. Шабе тор шуда, дамдузду иф ої ид гир нф ум љо рд ба ма з ти ни на н ма аш ро наат бб ња му барои и оќибати рафторам дўстам медошт ва ни дилдода андеша и як ма тўй ва ба д му аш на оњ ат мр ња ъв . Ошиќам маро ам маро ба вохўрї да фт ру муд. зи на па л ме ди ат ну ъв бо љо ба раќс да карда, таклифашро буд ва њар дам маро , Фаридунро мисли тўби та гаш уш рх са ле мо њуљум карда љўрааш бурд. Хе ни дења нафориду ба он авбошон лаънат ду фарёд зада, ба Раќсамон ба љавоно до он кун ря Ги . нд да лашон рањо созам. му на нго ча кўб футбол лагад изи диламро аз аз ки д, кардани си ра ме на ам кард. Ба љойи халос мехондам, вале зўр дасти кўмак дароз на мо ба е кас ле ва м, д: Имдод хоста дошту дод за да раќс кунї, зада аз мўйи сарам ро ба ин хар часпон фъ шав, ваат љанљол љавоне чанг худ ки ст, не на шахо и мо да -Ќанљиќ, ин љо фоњи ро гирифта аз дења р ин њаромхиштакат мурдан нахоњї, тезта ниаш видам. Аз дањону би гарна…. ба назди Фаридун да карда, Фаридунро ба беа ид рз ла аќ ар ќ-д Аз тарс дара шинеро киро ддуни бегуноњам да наметавонист. Мо вонистам. Шаб Фари хун мешориду гап за та на да ри ха о шр љазо гирифта на љо ил ле ќот ва , ни но ам морхона бурд мондам. Љаво ло ба р да н да, ба рўям ма у кар ид ор ў гунањкор љонашро ба њаќ суп ридун маро дар марги тавонам. Њељ кас маро Фа ни сто дў ну шо хе ме ромада на бошанд њам, Аз шарм аз хона ба туф карда рафтанд. ам дињед, чї кор кунам? ињат Хумор аз ш. Хуљанд намефањмад. Масл

АЗ ДАСТИ ЗАНИ КАЙФЇ ГУРЕЗОНАМ

Духтарони дења њамаашон чиркинаканд гуфта аз шањр зан фаровардаму аз охури баланд об хўрда, сахт пушаймон шудам. Арўсам Њадиса рўзи тўй ду чашмашро аз бачањо намеканду њар дам китфонаш ба њавои мусиќї мепариданд, гўё келин нею раќќоса бошад. Пичир-пичири мењмонњо гоњ-гоњ ба гўшам мерасид, ки наѓмањои келинро дида, сўйи тахти домоду арўс ишоракунон «арўсак дар таги пўсташ доштагї барин» мегуфтанд. Чанд маротиба ба тигањи арўсам мушт халондам, то дар сари миз ќарор шинад, вале лабашро бурма карда, боз њамон рафторашро давом медод. Хуллас, тўй ба охир расиду моро ба хонаи бахтамон дароварда танњо гузоштанд. Кош назди арўс даромада аз тамоми духтарњо дилхунук намешудам. Ба љойи он, ки ман ба арўс часпам Њадисахон худаш мисли магас ба ман часпида, њар хел њаракатњои бемаънї мекард. Дар дилам шубња афтид, зеро духтари бори аввал бо мард танњо монда њељ гоњ чунин рафтор намекунад. «Хайр, ин рафтораш аз љавонию беаќлї будагист» гуфта худамро тасалло додам, вале маълум шуд, ки ин найрангњоро арўс аз кино наомўхта будааст. Дилам аз оламу одам монд. Арўс њељ аз ишќварї сер намешуд ва то ба имрўз ањволаш њамин аст. Иштиёќи Њадисаро дида, њар хел фикрњои бад ба сарам меоянд, чунки чунин зани баднафсро дар умрам бори аввал мебинам. Арўси кайфиам маро аз бистари заношавњарї гурезон кардааст. Шаб шавад, маро ѓам мегирад, ки боз занам то сањар ором хобиданам намемонад. Шояд баъди хондани мактубам мардњо санги маломат ба сарам зананд, вале дигар ин сирро пинњон дошта наметавонам. Мехоњам аз Њадиса људо шавам, вале боз фикри харљи калони дар тўй кардаамонро мекунаму дилам ба пулњои бо мењнати њалол ёфтаи волидонам, ки барои келин карда овардани ин духтари шањрї сарф намуданд, месўзад. Ба ман маслињат дињед, хонандагони азиз, чї кор кунам? Сиёвуш аз н. Шањринав

АЗ ФОЊ И ША Љ УДО Ш Бисёрињ УДА о аз њусн НАМЕТ акс аз њу А надошта В сни ато н О Н н м АМ еноланд ни оњуво амудаи Х у аз на уд

ронро ме , ќаду бозуи па ованд норозия худ розї неста н м њ о менавиш рад. Њанўз аз д лавонона ва таб . Ќошони сиёњи д, вале ман бар ъаврони м пайванд танду ба ассуми з ив шудан н а е адоштам вохўрї даъват м ктабхонї духтар боям њаваси са у чашмодњ он муњабба екарданд . Обида т и , вале м и зиёде ба ман о духтадур шуд. намуду дар љаво њамсинфамон а рўзе пеш йли бо ягонтоаш мактубча б як шап Мактабр потї хўр Дар ин љ о бо њам он шино и роњам д и с о р хушрўро њам њуснам ду н ањвол хатм на а, маломату даш о дошта изњор ш м и н д Ман њам ар умрашон бо мани љонам гаш уда ба донишгоњ ому њаќораткуно р р н т сабзина оњи ду њамкурсам и аввал медида . Духтарони њам њуљљат супорида м с аз тирез б . а д о б а ш а р ќам гў анд, м як хо аи гузорам. Нияти а хонааш маро ч на иљора мениша удом ба ман м ё бачаи дарро м слиашро ечаспанд еѓ зад, т стам. Рў а о з гуфта ўр њкам карда худа пай набурда ра љевонашро ба е Зевар ном зан . фтам. Б шро ба и о дур ка к у нљи дига ар та р якборака к…..» гу дан хостам, вал нам љафс наму обари аз дар д ри хона е занаки фта чол д. «Апа, дасташ аромада ок ра н и б карда, зо њо шудам, вале она либосњоямр ењаё «апат дар н корро накунед о х » рикунон д о а а н з р а и т м а о а нам каш чаат, аз њкам буд монам. Х наздам я ид ту у у оѓўшаш лоса, ба доми м к даста пулу тил натавонистам б . Силтав зада, а сањар ка а а л з к р о р о в и я о м р и ї н . З з р п ан афтид ин фоњиш евар гир дам. Нам артофт, я т а е а о д д љ о а у ш н р д аб њамро ам вай м о шуда н хонааш м Падару аро аме њаш он м сол кало одарам маро хо тавонам. Зевар я љоду кард ё чизи дам ва шабро да надор ка н дил ка к д и и м га о р к , ки акну р унад, да нда наме рданиян рањої ёб н аз рњо д т а чунон ѓа м, вале вай боз авонам. Иљорахо , вале аз ин зан л ба сар медава рќ гашта м кофта-ко и н а а р з о х и у в д аз ам ам чанд . ф чї гуна а ин з ин фоњ , ки дигар мадор та маро ёфт. Да кардам, то аз д о р иша хал ос шавам и растан надора гирдоби ин ишќ ми Зевар м. Илтим и пургун ? о ос, масл ињат дињ њ ед, Озар аз н. Файзо бод

Дарди дилатонро метавонед бо телефони зерин иброз доред: 98-581-89-81

ХОЛА АМРО ЊОЉЇ ЊА Д НАфаМазЕавДваИ РЎЗм Ша л талх баромад, ри

бечоо! аа хтр хол ба и ри рўй Таќди нду н дид, на рўйи фарза н мешуниду ашк ра на зиндагии шири ма до ш умре таънаи хуш шавњараш аз ѓами Барои бефарзандиа атор мешорид. Бечора шќ ша аш бевафоро падруд и бари дидагон нё ду тиду барваќт ин аф й по аз ї нд рза бефа ш баъди маросимњои монад гуфта љиянњоя гуфт. Танњову зор на як њољии обрўманди ба Шарифахоларо ш ра вња ша и ати њм ра ам ба умеде, ки дар шавњар доданд. Хола мешавад, ба остодењаи Сари бедак ба а од куш ш ри бахт ба рўя вњари љоњил дилашин хонадон шояд да ша и ни бо дза ба ле ва т, ош гуз ам ќад ї наи њољ донд. Гиряњои зори аз буда сиёњтар гар ро хунчакону рўзашро раш мегиристем. Бадзабонии ин њољии ба холаамро дида, баро о касалманд кард. Дигар ба найрангњои мр у бандашро барем. номдор оќибат холаа ї намуд, ки омада кўч зор , да ар ов на тоб ї њољ бедак рафт, то холачакон ба дењаи Сари р пирияш худамон Модарам бо дили хун да о нр мудем, ки холаамо на д Ањ . ад ёр би ро ам хонаи њољї хору зор намегузорем, ки дар кўчу бандаш гашнигањбон мешавем ва ни да ар ов шон монеи бо шавад, вале келинњоя рза н гуфтаниям: ила» ба он њољии мо танд. Аз минбари «О задан давояш нест. и ъд ба ояш нест, Калтаки Худоро сад бои њољї! ед, бо аи «Оила» Инро фаромўш накун Миршакар, хонанд

Масъули сањифа Рустам Азимї Пешнињодњои худро тавассути телефони 238-53-35 ва почтаи электронии rustam@oila.tj ирсол намоед.


ТОЛЕЪНОМА ЉАВЗО

(23 май - 21

АЌРАБ

июн)

Њафтаи нав бо рўйдодњои аљибу ѓарибаш љавзоњоро як лањза зиќ шудан намегузорад. Мурѓи бахт ба китфи шумо менишинад, аз ин рў фурсатро ѓанимат дониста, хайрхоњии ситорањоро бар фоидаи худ истифода баред. Сешанбе суханњои хушу гуворо дар бораи худ мешунавед. Нимаи дуюми њафта мушкилоте пеш меояд. Роњи њаллаш маблаѓ аст. Шарм надошта ќарз бигиреду масъаларо њал кунед, зеро ояндаатон аз њалли њамин масъала вобастагї дорад. Панљшанбею љумъа вохўрињои корї бобарор мешаванд. Шартномањои дар ин давра басташуда даромади калон оварда метавонанд.

САРАТОН

АСАД

март ЊАМАЛ(21

20 апрел)

Ин њафта њамалњоро бахт њамсафар мегардад. Ба њар коре, ки даст занед, бобарору сердаромад мешавад. Аз ин рў, фикри истироњату бекорхўљагиро аз сар дур карда, аз паи кор шавед. Сешанбе ё чоршанбе дўстонатон шуморо бо инсони ќудратманде шинос мекунанд. Ин шиносої зиндагиатонро дигаргун месозад ва боиси соњиби ному нон гаштанатон мешавад. Панљшанбе даромади калони пулї њамалњоро интизор аст. Дар масрафи маблаѓ каллаатонро кор фармоеду як ќисмашро сарфа кунед, шояд баъдтар лозим мешавад.

САВР

(21 апрел - 22 май)

Ин њафта ягон кори љиддиро оѓоз накунед, вагарна ноком мешавед. Њаёти оилавию муносибатњои ошиќонаи саврњоро низ ин њафта таќдир аз санљиши љиддї мегузаронед. Муносибат бо дўстдоштаатон сард мегардад, зеро рашк ба решаи нињоли бахтатон теша мезанад. Агар дўст дореду ояндаатонро бе ёри ранљида тасаввур карда натавонед, аз аспи ѓурур фароеду бахшиш пурсед. Чоршанбе мушкилоти пулї асабоятонро хароб мекунад, худро нахўред, хушбахтї дар пул нест. Бењтараш аз шахсони наздикатон мадад пурсед, албатта кўмакашонро дареѓ намедоранд. Љумъа бемории кўњнаатон хурўљ карда метавонад. Ба тањлука наафтед, вале љиддї ба табобат машѓул шавед. дертар дари кулбаатонро мекўбад.

)

(23 июл - 23 август

Аввали њафта зодагони бурљи асад барои баланд бардоштани сатњи донишу малакаи касбиашон бояд кўшиш намоянд. Зеро рўзи сешанбе барои оѓоз намудани тиљорат ё кори нав имконияти хуб пайдо мешавад. мурѓи бахтро аз даст надињед. Агар кордониатонро исбот карда тавонед, минбаъд кордатон болои равѓан мешавад.Нимаи дуюми њафта шиносоии аљибе дар назар аст, бодиќќат бошед, пайдо шудани шоњзодаи орзуњоятон имкон дорад. Панљшанбе дар коргоњатон нофањмињо сар зада, метавонад оташи љангу љанљолро аланга дињад. Дар ин рўзњо аз чашми роњбарият дур гардед, вагарна шунидани суханњои сард асабњоятонро хароб мекунад.

СУНБУЛА

бр) (24 август - 23 сентя

Ин њафта бо роњбарият љанљол накунед, ваграна хавфи аз кор хориљ шуданатон дар назар аст Дар гуфтору рафтор эњтиёткор бошед, то дўстони наздикатонро аз даст надињед. Нимаи дуюми њафта даромади калонро интизор бошеду эњтиёт бошед, њамёнатонро бе назорат нагузоред, зеро беањамиятї метавонад сабаби ба яѓмо рафтани маблаѓи дар даст доштаатон гардад. Бењтараш баргардондани ќарзњоятонро фаромўш накунед. Охири њафта азизи дилатонро ба сайругашт ё истроњат баред. Муњаббат барои комёбињои тоза ба тоза зодагони бурљи сумбуларо илњоми тоза мебахшад.

МИЗОН

ябр) (24 сентябр - 23 окт

Аввали њафта лоињаи наватонро бори дигар такмил дода, ба роњбаратон пешнињод намоед. Комёбї њатман насибатон мегардад. Сешанбе дўстатон бо рафтори номатлубаш озоратон медињад. Худро ба даст бигиреду оромиро пеша кунед, вагарна душманатонро хурсанд мекунед. Нимаи дуюми њафта вохўрии ногањонї ва шиносоии аљиб дар назар аст. Агар муносибатро бо дўсти наватон минбаъд ќавитар гардонед, дари бахт ба рўятон кушода мешавад. Охири њафта ба дўстдоштаатон кўмаки шумо лозим меояд. Ёрї расониданатон мењру муњаббати ёратонро гармтар месозад.

(24 октябр - 22-ноябр)

Охири њафта њолати рўњиятон каме бад мешавад. Асабњоятонро эњтиёт намоед, худро ба даст бигиред, то депрессия боиси хурўљ намудани дарди дил ва дигар касалињои кўњнаатон нагардад. Сешанбе наќшањое, ки пештар тарњрезї карда будед, дар амал тадбиќ мегарданд. Имкони ба даст овардани фоидаи хуб ё даромади калони пулї вуљуд дорад. Нимаи дуюми њафта аз дўстдоштаатон тўњфаи рамзї мегиред. Муњаббататон гармтару ёратон азизтар хоњад гашт. Бахт ёри аќрабњост. Аммо панљшанбе дар роњ эњтиёт бошед, зеро хавфи ба садама дучор шудани зодагони бурљи аќраб вуљуд дорад. Охири њафта амалишавии орзуи деринатон шуморо ба ќавле боли парвоз мебахшад.

ЌАВС

(22 июн -22 июл)

Ин њафта бо ташвишу мушкилињояш зодагони бурљи саратонро сарсону саргардон мекунад. Сешанбе хабари нохуше дар бораи ёратон мешунаведу худро ноњинљор њис мекунед. Пеш аз пода чанг набардошта барои аниќ кардани њаќиќат кўшиш намоед. Љанљол накунеду ба решаи нињоли бахтатон бо дасти худ теша назанед. Нимаи дуюми њафта даромади калони пулї хурсандатон мекунад. Орзуи деринатон амалї хоњад гашт. Рўзи панљшанбе њамёнатонро эњтиёт намоед, зеро хавфи ѓорат шуданаш вуљуд дорад. Охири њафта саломатиатон каме бад мешавад. Асабњоятонро эњтиёт намоед.

а м о н ъ Толе

7

№44 (716) 30.10.2013

бр)

(23 ноябр - 21 дека

Айёми амалишавии орзуњои деринаи ќавсњо фаро расидааст. Аввали њафта агар лоињањои аљибро ба роњбарият пешкаш кунед, таърифњои болохонадор ва даромади хуби пулиро соњиб мегардед. Чоршанбе ба дўстонатон ягон ваъда надињед, чунки аз ўњдааш намебароеду обрўятон коста мегардад. Панљшанбе ба рўи баъзе зодагони бурљи ќавс дари бахту саодати оилавї кушода мешавад Љумъаю шанбе сарчашмаи нави даромад имкони ба даст овардани маблаѓи калонро медињад. Маблаѓро агар сарфи тиљорат намоед, пулатон чанд шуда бармегардад.

ЉАДДЇ

р)

(22 декабр - 20 янва

Ин њафта дўстони нав пайдо мекунеду фикри оѓози тиљорат ба саратон мезанад. Нотарсона ба кор сар кунед, њатман комёб мегардед. Сешанбе дар коргоњатон байни шумою њамкоратон нофањмї сар зада, боиси љанљоли калоне гашта метавонад. Агар гап то ба гўши роњбарият рафта расад, хавфи аз вазифа сабукдўш гаштанатон, ба миён меояд. Бинобар ин, худро ба даст бигиреду ба калон шудани мољаро имкон надињед. Нимаи дуюми њафта дўстдоштаатон аз беањамиятї ва дилсардиатон ранљида, рашку гумонњои бад мебараду љанљол мекунад. Бовафоиятонро исбот намуда, хотири ёратонро бо тўњфае шод созед, то дилмонда нагардад. Охири њафта барои харидани моле, ки кайњо дар орзуяш будед, шароит ва имконияти хубе пайдо мешавад.

ДАЛВ

ал)

(21 январ - 20 февр

Аввали њафта айёми хуб барои оѓоз намудани тиљорат ва корњои пулї ба њисоб меравад. Бепарвої бас аст, акнун бояд љиддї бошеду зиндагиятонро дигаргун созед. Сешанбе маблаѓеро, ки кайњо ќарз дода будед, бармегардонанд. Саросемавор пулро сарфи хариди лашу луш накунед, чунки каме баъдтар барои кори муњиме лозим хоњад шуд. Нимаи дуюми њафта фикри таъмири манзил ба саратон меояд, вале каме сабр кунед, зеро барои чунин корњо айёми мувофиќ нест. Љумъа дўстатон шуморо бо инсони аљибе шинос мекунад, бо нияти нек. Номзадро хуб, њаматарафа бисанљед, имтињон кунед ва ба хулосаи љиддї оед. Мурѓи бахтатонро мањкам доред.

Њут

рт)

(21 феврал - 20 ма

Њафта барои зодагони бурљи њут душвор ва пур аз санљишњои љиддии ќисмат аст. Хабаре дар бораи бевафоии ёратон ба гўшатон расида, шуморо љигархун мекунад. Худро тањќиршуда шумурда, дарњол оташин нашавед. Барои људої шитоб накунед. Бењтараш каме сабур бошед, чунки дер ё зуд њаќиќат рўи об мебарояд. Чоршанбе аз сўњбат бо шахсони ношинос дурї љўед, эњтиёт бошед, зеро хавфи сахт фиреб хўрданатон вуљуд дорад. Панљшанбе мушкилоте сар мезанаду худро бад њис мекунед. Аз доруњои оромкунандаи асаб истифода баред, то ба саломатиатон зарбаи љиддие нарасад. Охири њафта сафари корї дар назар аст. Бо љайби пуру рўњи болида бармегардед.

Масъули сањифа Гулнисои Њикматулло Пешнињодњои худро тавассути телефони 238-53-35 ва почтаи электронии gulniso@oila.tj ирсол намоед.


8

ОШХОНАИ "ОИЛА"

№44 (716) 30.10.2013

ЊАБИБА «МАКАРОНИ ПАНИРДОР» МЕПАЗАД

-Њабибабону, мегўянд, ки кадбонуи хубед? -Њама занњо дар хонавода кадбонуи хубанд. -Хўроки пухтаатон мувофиќи табъи њамсару фарзандонатон наояд, чї кор мекунед? -Дастам бомазза аст, то имрўз касе аз ањли хонавода нагуфтааст, ки хўроки пухтаат шўр ё бенамак аст. -Шудааст, ки хўрокро сўзонда бошед? -Як маротиба чунин њодиса шуда буд. Њамсояам фарёд карду берун баромадам. Сўњбатамон тасфиду дегро умуман фаромўш кардам. Ваќте ки ба ошхона баргаштам, хўрок аллакай сўхта сип-сиёњ шуда буд. -Дегро шуста аз нав хўрок пухтед? -Албатта! -Духтарон ба њоли модар нахандиданд? -Хайрият, ки ѓайри њамсояам касе надид. -Шуморо дар тарабхонањо бисёр мебинем, кадом таъомашонро дўст медоред? -Њама хўрокњои тарабхона писанди дилам аст, хусусан лўлакабобу шашликњояшон. -Мазаи дањонамро дар тарабхона ёфтам гуфта дигар дар хонаатон хўрок

намехўред? -Азбаски љойи њаррўзаам ресторани «Престиж» буд, ростї ваќти дар хона хўрок хўрдан надоштам. -Њар рўз дар «Престиж» чї кор мекардед? -Шартномавї кор мекардам. Барои мењмононашон суруд мехондам. -Мењмонњои худатонро њам ба тарабхона мебаред? -Мењмон ваќте пояшро ба дари ман гузошт, бо кадом рў ба љойи дигар барам? Дасту остин барзада худам хўрок мепазаму мењмонро зиёфат медињам. -Духтарњоятон таъом мепазанд? -Оре, бегоњињо духтари калониям хўрокњои хушмазза мепазад. Мабодо «очаљон, худатон ягон чизи бомазза пазед» гўянд, хоњишашонро рад намекунам. -Кадом хўришњоро омода карда метавон2ед? -Њама намудњояшро гўям, хато намекунам. Хўриши мевагиро дўст медорам. Себ, нок, ананас, банан, кивиро чоркунља реза карда ба рўяшон ќаймоќ мерезаму якљоя мекунам ва баъдан бо донаи анор оро медињам. -Чаро дар сањна камнамоед? -Камнамо нестам, шукри худо дар њама мањфилњо ширкат меварзам ва боз чандин сурудњои нав омода кардам, ки

ба наздикї мухлисонам мешунаванд. -Хўроки дўстдоштаи Њабиба? -Шўрбо бо панир ва замбурўѓи сафед. -Барои хонандагон ва мухлисони њунаратон ретсепти кадом хўрокро пешнињод мекунед? -Макарони панирдор.

250г макарон 1 пиёз 2 тухм 150г панири сахт равѓани маска кабутї, Намак мувофиќи таъб. Тарзи тањия аст: Макаронро тавре, ки дар тамѓакоѓазаш навишта шудааст, дар оби љўшидаистода мепазем. Обашро полонида мегирем. Панирро аз турбтароши сурохињояш хурд мегузаронем. Пиёзро реза карда дар равѓани маска сурх мекунем. Тухмњоро бо намак лат зада панирро илова мекунем. Ба тобаи пиёзи бирёндошта макаронро андохта чанд даќиќа бирён мекунему паниру тухмњоро илова менамоем. Њамаашро омехта карда, боз як даќиќа мезирбонему ба табаќ бардошта аз болояш панири аз турбтарош гузаронидаро мепошем. Сўњбаторо Рустам Азимов

Мањсулоти лозима:

500-600г гўшти мурѓ, намак, мурч, барои ќима: 3 тухм, 1-2 пиёз, 50г панири сахт, љаъфарї ё шибит, равѓани растанї

Тарзи тањия:

Гўшти мурѓро шуста хушконеду пўсташро канда, гўштро аз устухон људо кунед ва аз гўштќимакунак гузаронед. Намаку мурч пошида, ќимаро хуб омезиш дињед. Акнун тухмњоро дар об пухта хурд реза кунед. Пиёзро пўст карда, хурд реза кунеду дар равѓани растанї бирён намоед. Тухмњои майдаро бо пиёзбирён омехта, каме намаку мурч пошед. Панирро аз турбтарош гузаронед. Дар болои миз пардачаи хўрокиро (пищевая пленка) тунук карда, як ќисми гўшти ќимаро тунук кунед. Ба болояш паниру кабутї, тухми реза ва пиёзро баробар тунук карда, бо эњтиёт пардачаро бардошта ќимаро ба шакли њасиб тоб дињед. Њасибчањои боќимондаро њамин тавр тоб дињеду дар равѓани растанї аз ду тараф сурх кунед.

Мањсулоти лозима:

1 ст орд, 1 ст шакар, 3 тухм, шоколад, равѓани маска

Тарзи тањия:

Шакар, тухм ва ордро лат занед. Хамирро як ќошуќчагї ба тобаи равѓанин гирд-гирд рехта, дар тафдони тасфон 2 даќиќагї пазед. Ќандинањои пухтаро бо чангак гирифта кунљакашро бо даст мачаќ кунед, то шакли баргро гирад. Ќандинањо ба зудї хунук шуда мешикананд, аз ин лињоз дубора ба тафдон гузоштан мумкин аст. Њар як баргро дар атрофи якдигар ба шакли садбарг часпонед. Шоколадро шикаста, равѓани маска илова кунеду дар буѓоб об кунед. Садбаргњоро дар шоколад тар карда, болои табаќ гузоред.

Масъули сањифа Нодира Раљабова

ЌОИДАЊОИ РАНГКУНИИ МЎЙЊОИ САФЕД

Мањсулоти лозима:

ЊАСИБИ МУРЃЇ

ЌАНДИНАИ САДБАРГ

Асрори зебої

Одатан њам мардону њам занњо барои пинњон сохтани торњои сафеди мўяшон кўшиш мекунанд. Тавре машшотањо шањодат медињанд, 49% миљозонашон бо маќсади ранг кардани мўяшон меоянд. Ќисми дигар мўяшонро дар хона ранг мекунанд. Шумо низ мўятонро ранг мекарда бошед, фаромўш насозед, ки решањои мўйро моње як ё ду бор ранг кардан лозим аст. Алњол барои ранг кардани мўйи сафед рангњои зиёде дар фурўшанд ва бо риояи нишондод дар хона низ мўйро ранг кардан мумкин аст, вале аз «химия» истифода бурдан нахоњед, воситањои табииро ба кор бубаред. Рангњои табиї бар замми рангкунї боз мўйро ќавї месозанд. Бори аввали рангкунї шояд ранги дилхоњатонро ба даст наоред, вале дафъаи дуюм мўйи сафед пурра ранги дилхоњро мегираду љилло пайдо мекунад.

Мўйи малларанг мехоњед?

Миќдори баробари њино ва басмаро омехта карда бо оби љўшида ќаймоќмонанд созеду каме хунук кунонида ба мўятон молед. Баъди ним соат мўятонро шўед. Мўйи тиллоранг хоњед, мањлули њиноро дар мўй аз 10 даќиќа зиёд нигоњ надоред. Хоњед, ки кокулонатон сурхчатоб шаванд, миќдори баробари њино ва хокаи какаоро омезед. Њиноро на бо оби љўшида, балки бо чойи љўш омехта карда, сипас мўятонро ранг кунед. Мўятон зарди сурхча мешавад. Мўйи сиёњ мехоста бошед, як ќисми њиноро бо 2 ќисми басма омехта карда ба он оби љўшидаро илова намоеду ќаймоќмонанд карда ба мўятон молед ва баъди як соат шўед.

Мўйи зард мехоњед?

25г пучоќи пиёзро дар як стакан об 20 даќиќа љўшонед. Бо ин мањлул њар дафъаи шустушў мўятонро чайќонед. 100 г бобунаи хушкро дар як стакан оби љўшида 40 даќиќа дам партоед. Њар ќадаре бобунаи хушк зиёд бошад, рангаш

њамон андоза ѓанї мегардад. Бо ин мањлул мўятонро чайќонед.

Ранги сафед

Аслан мўйи инсон дар як шаб сафед намешавад. Сафедшавии мўй мунтазам рух медињад. Дар аввал чаккањои сар сафед мешаванд, сипас пушти сар ва баъдан тамоми мўйњо. Инро њангоми рангкунї ба инобат гиред. Имрўз аксари бонувони аврупої мўйи сафедашонро ранг намекунанд, вале пўсти рўйро хеле хуб нигоњубин менамоянд.

Сабабњои сафедшавии мўй

Бармањал сафедшавии мўй на њамеша меросист. Мўйњо якбора сафед шаванд, сабаб дар баъзе беморињо ё таѓйир ёфтани тарзи зист ва ѓизо аст. Яке аз беморињое, ки сабабгори сафед шудани мўй мегардад, бемории ѓадуди сипаршакл аст. Норасоии оњан дар љисм на танњо сабабгори сафедшавии мўй, балки боиси рехтанаш њам мегардад. Дар ин њолат ба назди мутахассис рафтанатон лозим аст, то ки дорувории оњандор тавсия намояд. Њамин ки организматон миќдори даркории ин микроэлементро ќабул кард, аз нав ќувваашро барќарор месозад. Истеъмоли анор, чормаѓз, икра, себ, кабутї, љигари гов бефоида аст. Оњан ё љигар ё себ хеле бо душворї њазм мегардад. Норасоии оњанро бояд бо доруворињо табобат кард, на бо хўрок. Бемории асаб дошта бошед, ба невропотолог мурољиат кунед. Норасоии витаминњо низ боиси сафедшавию рехтани мўй мегарданд. Беморињои љиддии вирусї (герпес, инфексияи стрептоккок) низ мўйро бармањал сафед месозанд. Парњез аз гўшт ва хўрокњои камкалория низ њолати мўйњоро бад месозанд. Бо ягон сабаб парњезро риоя мекарда бошед ё гуруснагї кашед ва ин њолат чанд моњ давом кунад, коктейлњои сафедадор ва витаминњои даркориро истеъмол намоед.

Пешнињодњои худро бо тел: 238-53-35 ва почтаи электронии nodira@oila.tj ирсол намоед.


САРНАВИШТЊОИ ЃАМАНГЕЗ Ин Хуршеди бангї пула баргардонда натониста бошад њам, мардак борї ќарзша адо кард. Хоњаруш љўљаи парї барин хушрў будай очаѓара! Тезтар мошина њай кун, дигар тоќат надорум,-аранге ба гўшам расид садои яке аз авбошон. -Амон, рост мега, тезтар њай кун, ки кайфомон напарад,сухани авбоши авваларо таќвият дод дуюмин. (Давомаш. Аввалаш дар шумораи гузашта) Як ваќт аранге ба худ омада худро дар мошин бо дасту пойи баста дидам. -Ин Хуршеди бангї пула баргардонда натониста бошад њам, мардак борї ќарзша адо кард. Хоњаруш љўљаи парї барин хушрў будай очаѓара! Тезтар мошина њай кун, дигар тоќат надорум,-аранге ба гўшам расид садои яке аз авбошон. -Амон, рост мега, тезтар њай кун, ки кайфомон напарад,-сухани авбоши авваларо таќвият дод дуюмин. Эњсос намудам, ки бародари беинсофам бар ивази ќарзаш маро ба ин худозадањо фурўхтааст. Кўшиши аз банд рањо шудан намудам, вале боз дасте чолокона латтапораро ба биниам молиду аз њуш рафтам.

Фарёди бефарёдрас Чашмонамро кушода худамро дар хонаи бошукўњи ќасрмонанд рўи кати калони хориљї хобида дарёфтам. Дар танам аз либос ному нишон набуд. Осемасар аз љоям бархоста дидам, ки рўйпўши сап-сафед пур аз доѓњои тозаи хун аст. Њуш аз сарам парид, фиѓони љонкоње кашида, худро дубора рўйи кат партофтаму зор-зор гиристам. Фосиќони Худонотарс ба номусам дастдарозї намуда, маро шармандаи ду олам карда буданд. Дунё дар назарам тираю тор гашта, ќасд намудам, ки худамро мекушам, вале модари бемори ба як коса об зорам ба ёдам расиду

аз райъам баргаштам. Базўр аз љоям бархоста, калавидакалавида аз њуљраи хоб баромадам. Ба њаммом даромада љумаки обро кушодам. Баробари об ашки чашмонам рўйи рухсорам мешорид. Гиристагириста сару танамро шустам, вале ба назарам чунин менамуд, ки маѓз-маѓзи устухонам ифлос шудааст ва дар ин дунё ягон обу ягон собун наметавонад ин нопокињоро аз вуљуди ман бишўяд. Нињоят аз гиристан хаста шуда, хилъати сефедеро, ки дар як гўшаи њаммом овезон буд, пўшида баромадам. Сарам аз шиддати аламу дард ѓуввос мезад. Дубора ба хонаи хоб даромадам. Чашмам ба либосњоям, ки дар поёни бистар пањну парешон м ехо б и д ан д , афтид. Аламам дубора рў зад ва боз ашк бари

№44 (716) 30.10.2013

АРЎСИ Ќиссаи бародаре, ки хоњарашро бар ивази ќарз фурўхт бародари бангии фосиќам Хуршед, ки маро ба он разилон фурўхта буд, лаънат хонда, аз дар баромадам.

Куљо рафтї, очаљон?! Кофта-кофта баъди ду рўз базўр хонаамонро ёфта омадам. Дар назди хонаамон чанд

А Б А Ш ЯК

-Духтарљон, таќдират њамин будааст, худатро ин ќадар обу адо накун. Рўзи марги модарат аз ду фарзанд ягон нафарашон набошанд њам, њамсояњо мурдаашро бо иззату обрў гўронданд,-ќисса кард њамсоязан. Фањмидам, ки бародари бангиам маро бар ивази ќарз ба он авбошон дода, худаш њам аз њоли модарам хабар нагирифтааст. Як аламам сад алам шуда, барои модари берўзиам зор-зор гиристам. -Фикр накун, ки ту танњої бачаљон, ман ба модарат ваъда додам, ки Мањтобро бо обрў ба шавњар медињам,тасаллї дод маро њамсояамон Саврихолаи аз номардии Хуршеду сарнавишти нангини ман бехабар.

«Очаљон, о љон очаљон, марди гар њамроњат бар! нМан намехоњам! дар ин љо монда в» гўён, ра на , он аљ оч н љо н, љо Оча , вале модарамѓи аз домонаш дошнитгоам карда, ба бо дигар ба пасаш рафњт.на сабзе даромада ро ба холаи Саврї Хоби дидаам фт, ки таъбираш наќл кардам. Губа наздикї ман рухсорањоям нек аст ва шорид. Оби соњиби бахту хонаи обод дидагонамро покмешавам... кунон либосњоямро

пўшида, азми рафтан намудам. Ин дам назарам ба коѓазпорае афтид, ки дар канори болин мехобид. Осемасар онро бардоштам. «Ба Хуршед рањмат бугў, хоњарушда гап набудай!» навишта шуда буд дар ин поракоѓази ѓиљимшуда бо њарфњои каљу килеб ва ду саддолара рўяш мехобид. Ба

9

падарат ба ман об дод. Тезтар сињат шаву бародаратро ёб. Аз гуноњи Хуршед гузар духтарљон, Худо одамони бахшояндаро дўст медорад. Мањ, ин либосњои навро пўшу ин рўймолаки хушрўи сафедро дар сарат андоз» гуфт модарам дар хоб. «Очаљон, љон очаљон, маро њамроњат бар! Ман дигар дар ин љо мондан намехоњам! Очаљон, љон очаљон, нарав» гўён, аз домонаш доштам, вале модарам дигар ба пасаш нигоњ накарда, ба боѓи сабзе даромада рафт. Хоби дидаамро ба холаи Саврї наќл кардам. Гуфт, ки таъбираш нек аст ва ба наздикї ман соњиби бахту хонаи обод мешавам. Аз беморхона љавоб шуда ба хонаи холаи Саврї омадам. Бародари худобехабарам хонаи модарро љои айшу нўш кардааст. Дирўз аз мањаллаи ба мо њамсоя ба хонаи Саврихола барои ман хостгор омад. Намедонам чї љавоб дињам. Бо домони бохта чї хел ба шавњар бароям? Хонандаи азиз, ба ман маслињат дињед! Мањтоби ноком Тањияи Фароѓат Юсуфї!

т а н мўйсафедон дар сар тоќї Таъбири хоб нишаста сўњбат доштанд. ДиЊамон шаб модарамро лам тањ кашид, осемасар ба хоб дидам. «Духтарам, об нахона даромадам. Кати хоби овардам гуфта худатро обу модарам холї дида, фиѓонам адо накун. Ман ташна нестам, ба фалак печид. «Оча очаљон, маро партофта куљо рафтї?! Ќиссаи мазкур ба озмуни "Маљрои зиндагї" фиристода шуХудо љони ман барин фарзандааст. Аз хонандагони гиромї хоњиш менамоем, ки ба ќиссаи ди берањмро бигирад, ки пеш "Арўси якшаба" бо воситаи баргаи овоздињии дар зер овардааз марг як коса обат надодам» шуда бањо гузоранд. Бањои шумо дар интихоби ѓолибон ба мо гуфта рўю мўямро мекандам. кўмак мерасонад. Шумо њам метавонед, ќиссаи сарнавиштаАз доду фарёду гиряи зиёд тонро навишта, ба ин озмун фиристед ва соњиби 1000 сомонї шавед. аз њуш рафтам. Дигар чї шуд, намедонам. Баргаи овоздињї

Р/С. АЗ ИДОРА:

Озмуни

Дар беморхона Ба њуш омада худро рўйи кати пружинї хобида дидам. Дар болои сарам зани хилъатсафеде буд. Чашмонамро молида гаранг-гаранг ба атроф нигаристам. -Мањтобљон, хез, духтарам, њолат чї хел аст?-гуфтани њамсоязан маро ба худ овард. -Созам, лекин сарам чарх мезанад,- гуфта боз чашмонамро пўшидам.

"Маљрои зиндагї"

Номи ќисса_______________________________________ Номи муаллиф____________________________________ Бањои шумо:

аъло, миёна

хуб бад

(Ба зери яке хат кашед)

Ном ва насаби шумо____________________________________

Суроѓаи шумо:____________________________________ Баргаро хонапурї карда, ба суроѓаи зерин фиристед: ш. Душанбе, хиёбони С.Шеърозї 16, ошёнаи 11, идораи њафтаномаи "ОИЛА"


10

ЌИССАЊОИ ЗИНДАГЇ

№44 (716) 30.10.2013

Ногоњ чун барќ ба ёди Шоњин расид, ки ваќте модараш ўро дар фурудгоњ гусел мекард, ана њамин яксомониро ба сўяш дароз карда гуфта буд: -Писарљонам, пирони ќадим барои он, ки ягон азизашон ба сафар рафта сињату саломат баргардад, ба ў як нони бутунро мегазондаанд ва ё ягон чизро ќарз медодаанд, ки аз сафар барои баргардонидани ќарз Худованд сињату саломат баргардонадаш. Ин як сомониро ман ба ту ќарз медињам. Зуд баргарду ќарзи маро баргардон!

ИШЌИ ТИЛЛОИИ МУЊОЉИРИ ТОЉИК (Давомаш. Аввалаш дар шуморањои гузашта) Шоњин Оксанаро гусел карда дар худ њиссиёти аљиберо кашф намуд. Ба назараш њамин њоло як шахси барояш азиз аз наздаш дур шуд. Сархам ба хонаи барояш људошуда, ки дар ошёна дуюм воќеъ буд, баромад ва дарро пўшида худро болои љогањи гарму нарм партофт. Рўболо хобида, андешаи зиндагиашро кард. Вай кї буду кї шуд? Рўз ба рўз ва соат ба соат навиштањои дафтари хотираи майнааш пайдо шудан мегирифтанд ва Шоњин лањзањои алоњидаи зиндагиашро бо оњистагї ба ёд меовард. Духтуре, ки Оксана ўро ба наздаш бурд ва гўё њамватани Шоњин будааст, пас аз муоинаи дурудароз гуфта буд, ки хотираи ў пурра барќарор мешавад, аммо бо оњистагї. Барои тезонидани ин

амал чанд дору навишту Оксана онњоро ба зудї дастрас намуд. Мегўяд, ки яке аз ин давоњо хеле ќиммат будаасту онро бояд аз давлати Исроил овард. Оксана њамон замон аз кабинети духтур занг зада, номи доруро ба касе гуфт ва таъкид намуд, ки маблаѓаш ба суратњисоби тољире, ки даворо аз ин кишвар меорад, њозир гузаронида мешавад. Чаро ин духтари зебо барои ў шуда ин ќадар ташвишро ба зимма гирифтааст? Барои вай шуда бо як дўсташ, ки чанд сол боз дўстї доштаанд, мољаро карду муњофизи дурўяашро аз кор ронд! Шояд виљдонаш азоб медињад, ки њаммилатонаш ин љавонро бегуноњ ба чунин рўз расониданд ва ќариб кушта буданд? «На-ме-до нам!» Чунин буд хулосаи андешаронињои Шоњин дар ин хонаи барњавою гарм, вале дар ќаъри дил итминони комил дошт, ки танњо ин чиз Оксанаро ба ин корњо водор накардааст. «Пас чї?» боз худ ба худ савол медод Шоњин, вале љавоберо, ки тахмин мекард, ба забон овард а

Ў кист, ки як бойдухтари рус ба вай дил бандад? Ба чияш ошиќ мешавад? Сурати он ќадар зебое надорад, њарчанд, ки модараш гоњ- гоњ таърифкунон «Ба њар тори мўйи писари зебои ман як духтар овезон…» мегуфт. Шояд нисбати њамсолони худаш андаке зеботар бошад, вале њаргиз Юсуф набуд. Ба назари модарон фарзандонашон аз њама зеботаранд. «Зоѓ гуфтааст, ки бачаи худам аз њама сафедтар аст. Очаи ман њам њамин тавр дия…»

наметавонист. Наход? Ў кист, ки як бойдухтари рус ба вай дил бандад? Ба чияш ошиќ мешавад? Сурати он ќадар зебое надорад, њарчанд, ки модараш гоњ- гоњ таърифкунон «Ба њар тори мўйи писари зебои ман як духтар овезон…» мегуфт. Шояд нисбати њамсолони худаш андаке зеботар бошад, вале њаргиз Юсуф набуд. Ба назари модарон фарзандонашон аз њама зеботаранд. «Зоѓ гуфтааст, ки бачаи худам аз њама сафедтар аст. Очаи ман њам њамин тавр дия…» Ногањон ба хотир овард, ки симои очааш чї гуна буд ва беихтиёр љаста сари љойгоњаш нишаст. Бале, модар дорад! Модаре, ки аз љон њам бештар дўсташ медошт. Шоњин ба оњистагию душворї тарњи рўи модарашро ба ёд овардан гирифт ва дилаш якбора гум зада рафт. Њоли модараш чї шуда бошад?! Шоњин аз бистар бархоста назди тиреза омад ва пардаро бардошта ба берун нигарист. Барфи лак- лакї дар равшании чароѓи сари симчўби сањни бўстонсаро мисли порањои пахта бо маром ба замин мерехт. Шоњин ба рўи тирезаи аз дарун араќкарда бо ангушти калонаш наќши модарашро кашидан гирифт. Азбаски рассом набуд, оњиста-оњиста дар рўи шишаи тиреза ким чи хел наќши номафњуме пайдо шудан гирифт. Мусаввараи кашидааш ба Шоњин маъќул нашуд ва шарм дошта, наќшро тоза карду ба љойгањаш баргашт. Ташвиши рўзона ва мољарои бегоњирўзї дар сањни бўстонсаро рухдода ўро хеле хаста карда буданд ва лањзае пас ѓанабаш бурд. Хоб дид, ки дар доманакўње истодааст ва дар болои сараш кўњи барфпўшу дар поён дарахтони зиёди шафтолу гулпўшанд.

Хост ба сўи боѓи пур аз дарахтони шафтолу равад, вале ногоњ ба дарёи калоне афтид. Модараш ќад-ќади соњил давида Шоњинро наљот додан мехост. Симои модараш чунон возењу равшан метофт, аммо дарё хеле калону пуртуѓён буд. Бо овози хаста «очаљон!» мегуфту халос… Ин дам касе аз китфаш љунбонд ва Шоњин бо њарос боз «очаљон!» гуфта бедор шуд. Дар болои сараш Вадим Михайлович меистод. Шоњини аз таъсири хоб зери обу араќмонда сари љойгањ хесута њайрон- њайрон ба Вадим нигарист. -Љавони наѓз, аввалаш, одам ваќте хоб карданї мешавад, њатман дарро мебандад. Дигараш, либосњояшро бароварда, баъд хоб мекунад. Хона бисёр гарм аст. Шоњин дар болои љойгањ дурусттар нишаста, андаке ба худ омаду гуфт: -Мебахшед, Михайлич, андаке хобам бурдааст… -Ман муќобили хобидани ту нестам, вале хуљаиндухтар телефон карда гуфт, ки борхалтаатро ба ту дињам. Худаш ба ин мољароњо саргардон шуда, додани онро дар ошхонаи ошёнаи поён фаромўш кардааст. Ана инро гир, чизњои шахсиат будагистанд. Шоњин борхалтаро гирифта ба рўи миз гузошт ва ба Вадим Михайлович ташаккур гуфта, гуселониданї шуд. -Дар ёд дошта бош, писари наѓз, ки аз гургњои љангалї дида, гургњои дупо хатарноктаранд. Барои эњтиёт дари хонаи хобатро ќулф кун,-таъкид намуд посбони зиндагидаю таљрибадор. -Хуб шудааст, минбаъд њамин тавр мекунам,-Шоњин инро гуфту баъди баромадани Вадим дарро ќулф карда, борхалтаро гирифта болои љойгањаш нишаст. Даруни бордонро њанўз ваќти аз шохи дарахт гирифтан аз назар гузаронида бошад њам, бори дигар онро болои љойгањ чаппа кард. Ана ин шиносномааш. «Умаров Шоњин, соли таваллудаш 1989, зодаи ноњияи…, шањрванди Тољикистон». Шиносномаи ѓилофдорро палмосида ба назари Шоњин чунин намуд, ки андак муќовааш ѓафс аст ва бо дастонаш дубора ламс намуда, як тарафи муќоваро аз шиноснома људо кард. Аз ќабаташ сурате афтид. Шоњин хам шуда аксро бардошту «воњ!» гуфта монд. Аз сурат ба ў зани таќрибан 50-55 солаи хушсимое бо чашмони пурханда менигарист. Ин њамон зане буд, ки навакак ба хоби Шоњин даромад ва ў бо нидои «очаљон!» тарафаш давидан мехост. Љавон дурудароз ба сурат нигариста, гўё аз дидани он сер намешуд. Гаштаю баргашта ба пасу пеши акс нигоњ мекард ва онро гоњ ба чашмонаш наздик меоварду гоњ дур мебурд. Ме-

хост сурат њамин лањза зинда шаваду вай худро чун дар овони бачагї ба оѓўши модар андозад. Дар чашмони Шоњин ашк њалќа зад, вале шукр кард, ки модарашро дар хобаш диду дар бедорї чї гуна будани очаљонаш тасдиќ шуд. Ваќте ки шиносномаро дубора ба даст гирифту ќисмати дигарашро аз муќова људо намуд, аз ќабаташ боз як коѓаз ба замин афтид. Бардошта дид, ки пули яксомона аст. Аз рўи пул симои нуронии Мирзо Турсунзода ба Шоњин менигаристу гўё мегуфт: «Хаста набош писар, њама чиз љои худро меёбад ва њама асрор ошкор мешавад». Ногоњ чун барќ ба ёди Шоњин расид, ки ваќте модараш ўро дар фурудгоњ гусел мекард, ана њамин яксомониро ба сўяш дароз карда гуфта буд: -Писарљонам, пирони ќадим барои он, ки ягон азизашон ба сафар рафта сињату саломат баргардад, ба ў як нони бутунро мегазондаанд ва ё ягон чизро ќарз медодаанд, ки аз сафар барои баргардонидани ќарз Худованд сињату саломат баргардонадаш. Ин як сомониро ман ба ту ќарз медињам. Зуд баргарду ќарзи маро баргардон! Он ваќт Шоњин ба ин рафтори модараш хеле хандида буд, вале барои наранљондан яксомонаро гирифта ба паси муќоваи шиносномааш гузошт. Њоло онро дида, лањзањои охирини дидор бо модарашро бо љузъиёти хурдтаринаш ба ёд овард. Он ваќт дар пањлўи модараш боз як зан меистод ва аз ин рафтори модар беихтиёр баланд хандида гуфта буд: -Њамин њам гап шуду… Аќаллан барои обрўи писаратон шуда як саддоллараро медодед хола, он гоњ ќарзи бозгашт гуфтан мумкин буд. Магар яксомона њам пул аст? -Албатта ин њељ чиз нест! Писарам нарх надорад, ки ўро бо пул њисоб кунам, аммо ин як расми умедворї аст, ки аз ќадим мондааст. -Ман ин яксомонаи модарамро аз миллион доллар њам боло медонам. Њатман баргашта миллион долларашро дар пеши пояш нисор мекунам,-ба ёд овард гуфтањояшро Шоњин. Он зан кї буд? Чаро на симояш ва на худаш ба ин зудї ба ёди Шоњин намерасад? Ваќте ки ў чизњои даруни борхалтаашро дубора љой мекард, аз нињонкиссааш ангуштарии тиллоиеро ёфт. Њайрон буд, ки чаро то њол ин борхалтаро чанд бор худашу дигарон тагу рў карданду ин чиз пайдо нашуда буд. Ангуштариро ба даст гирифта ин тараф он тарафашро хуб зењн монда тамошо кард ва …ва…якбора кї будани он зани дар пањлўи модараш буда ва аз куљо пайдо шудани ин ангуштариро ба ёд овард… (Давом дорад) А. ЊОЉЇ


ЗИНДАГЇ

№44 (716) 30.10.2013

11

Мастура дигар бе оѓўши гарми мулло Мастулло зиста наметавонист. Келинчаки бењаёи маккора њар рўз ягон бањона ёфта, баромада мерафт. Шавњарашро бо кўмаки сењру љодуи домулло хар карда гирифта буд ва Асад дигар пишакашро пишт намегуфт, вале соатњо гум шудани келин дар дили хушдоман тухми шубња кишту нињоят аз пасаш мепоидагї шуд. Боре баробари аз хона баромадани Мастура хушдоманаш ноаён таъќибаш намуд. Аз паси келинаш поида-поида рафт ва ба хонаи мулло даромаданашро дида...

И О Њ Г Н А Р Й А Н МУЛЛО МАСТУЛЛО (Давомаш. Аввалаш дар шумораи гузашта)

Дарахти макри зан сад реша дорад

Мастура шоду хуррам аз хонаи домулло баромаду њатто оббозї накарда ба хонааш омад. Шавњараш Асад аз набудани Мастура хашмгин шуда, дандон соида, муштњояшро гирењкунон ѓазаболуд аз як тарафи њавлї ба тарафи дигараш ќадам мезад, вале аз чї бошад, ки баробари аз дар даромадани занаш якбора тамоми ќањру љањлаш ѓайб зад. Хиромида аз дар даромадани занашро дида чењраи гирифтаи Асад кушода шуд. Мастура шавњарашро дида аввал худро гум кард ва ќариб буд сиррашро ошкор созад, вале мушкилашро худи Асад осон намуд. -Ту дар куљо будї? Туро дар хона наёфта ќариб девона шудам! Овози нарми шавњарашро шунида Мастура шукуфон гашт ва нозу ишвакунон гуфт: -Хайрият, ки маро мекофтаед! Боварам намеомад, ки маро ин ќадар дўст медоред. Имрўз бо ин гапатон маро шод кардед, љонакам! Келинчаки маккора гардани шавњарашро оѓўш карда лабонашро ба лабони ташнаи љавонмард гузошт. Асади аз макри зан бехабар хурўљи ногањонии муњаббати Мастураро дида, обу адо шуд ва занашро озод рўйи дастонаш бардошта, ба хонаи хоб даровард. Мастура, ки пештар њељ дили бо шавњараш ишќварзї кардан надошт, зиддият нишон надод, то сирраш фош нашавад. Лаззати кайфияти аз мулло бардоштааш њанўз гум нашуда буд ва љавонзани ташнаи мењрварзї дар љогањ шавњари гули галўяшро чунон маст кард, ки Асад ошиќи зораш гашт. Шавњари мафтунгашта ба гўшаи хаёлаш њам намеовард, ки соате пештар занаш оѓўши марди дигарро њамчунин гарм мекард. Ногоњ овози модари Асад баромад. Зану шавњари масти висол, ки аз шиддати шавќу завќ њатто бастани дарро фаромўш карда буданд,

ошиќона ба рўйи њамдигар нигариста бо овози баланд хандиданд. Хушдомани Мастура баъди хонадоршавиаш бори аввал бо овози баланд хандидани писарашро шунида шод гашт ва Худоро шукр гуфт, ки нињоят зану шавњар ба њамдигар маъќул шудаанд.

Дили омўхта-балои љон

Мастура дигар бе оѓўши гарми мулло Мастулло зиста наметавонист. Келинчаки бењаёи маккора њар рўз ягон бањона ёфта, баромада мерафт. Шавњарашро бо кўмаки сењру љодуи домулло хар карда гирифта буд ва Асад дигар пишакашро пишт намегуфт, вале соатњо гум шудани келин дар дили хушдоман тухми шубња кишту нињоят аз пасаш мепоидагї шуд. Боре баробари аз хона баромадани Мастура хушдоманаш ноаён таъќибаш намуд. Аз паси келинаш поида-поида рафт ва ба хонаи мулло даромаданашро дида, сабаби якбора аз зиндагї розию хушњол шудани писарашро фањмид.

Дилашро сиёњї пахш кард, чунки дар бораи љодугарию ѓарию дигар корнамоињои мулло Мастулло шунида буд. Хушдомани љигархун хеле дар берун интизор шуд, вале аз Мастура њељ дарак нашуд. Нињоят косаи сабраш лабрез гашту худро корафтода вонамуд карда, ба хонаи мулло даромад. Занњои зиёде навбат мепоиданд ва миш-мишкунон дар бораи келинчаке гап мезаданд, ки њар рўз њамин ваќт меояду бе навбат назди мулло даромада, чанд соат аз хона намебарояд. Хушдомани Мастура ба сўњбати занњо гўш дода, дарёфт, ки гап дар бораи келини вай меравад, вале њанўз бовараш намеомад, ки љиянаш маъшуќаи муллои ѓар шуда, обрўи писарашро ба як пули пучак баробар кардааст. Мардуми дар берун буда ќариб ду соат интизорї кашиданд ва нињоят Мастураи сару рўяш аз зарби бўсобўсї сурхшуда дар дасташ пакети селофанї бошитоб аз хона баромаду ба касе ањамият надода, рафт.

Пиразане аз пасаш луќма партофт: -Сўњбататон бо мулло хеле тафсид-дия! Мастура ба писханди кампир ањамият надод ва чашмони аз гармии оѓўши мулло ширагирифтааш њатто хушдоманашро, ки дар байни дигар занњо нишаста буд, надиданду бо виќор сўйи дарвоза рафт. Дигар дар ин касофатхона мондан нахоста як лањза пас хушдоманаш њам баромад.

Забонбаста

Рањорањ хушдоманаш дар дил Мастураро сад бор лаънат хонда дуоњои бад карду ќарор дод, ки ба хона рафта рўю мўяшро меканад, вале баробари аз дарвозаи њавлї даромадан забонаш худ аз худ баста шуд. Мастура, ки аллакай либосашро иваз карда, њавлї об мезад, мисли рўбоњи маккор айёрона табассумкунон модари Асадро пешвоз гирифт ва барои дастурўйшўї об дода, гуфт, ки зудтар сари дастурхон бишинад, модараш мурѓкабоб фиристодааст. Хушдоманаш аз куљо омадани Мастураро донад њам, дар посухи сухани келинаш, ки рўирост ўро фиребида «хонаи очаам рафта будам, он кас барои шумо мурѓкабоб фиристоданд» мегуфт, њарфе ба забон оварда натавонист, њарчанд медонист, ки мурѓкабобро ин њаромхиштак аз хонаи мулло Мастуллои љодугар овардааст. Модари Асад «ман серам, худат хўрдан гир» гўён, ѓурѓуркунон ба хона даромад ва сар ба болин нињода аз алам зор-зор гириста, омадани писарашро аз кор интизор шуд.

Дар доми љоду

Бегоњ Асад шоду масрур баргашт ва баробари аз дарвоза даромадан садо баланд кард: -Занакљон, ман омадам, ту дар куљої? Мастура ба пешвози шавњараш баромад ва дастонашро ба гардани Асад њалќа карда, хеле нозу нуз кард. Модари аламзада ин манзараро дида фиѓонаш баромад ва дар дилаш ба њафт пушти муллои љодугар ва найрангњои келинаш лаънат хонд, вале натавонист ошкоро њарфе ба забон биёрад. Мастура аз дасти шавњараш гирифта ба хона даровард ва шоколадеро аз сумкааш бароварда гуфт: -Инро модарам доданд. Биёед якљоя хўрем! Асади аз фиребу макри зан бехабар шоколади љодушударо дар як дам бо иштињои ќозгир ба љиѓилдонаш зад ва худоро шукр гуфт, ки ба вай чунин њамсари ѓамхору мењрубон ато намудааст. Марди аз зиндагї розї пас аз нўши љон кардани шоколаду маза карда хўрдани мурѓбирён, чойи дуохондаро нўшиду сипас занашро гарм ба оѓўш кашида, ќаноатмандона рўйи бистар ѓелид. Мастураи маккора чун дид, ки даму нафаси мулло Мастулло аллакай кори худро кардааст, шавњарашро бо нозу карашма оњиста тела дода, ваъда дод, ки шабона, баъди анљом додани корњои хона ўро аз шароби васлаш шодоб месозад…. (Давом дорад) Сабрина

Дар шумораи навбатї:

КЕЛИНИ САРХЎР

Бо арўс вохўрї намуда ба хона бо ќошу ќавоќи овезон баргашт. Ваќте сабаби парешонњолиашро пурсон шудам, бо зарда гуфт: -Ман ин духтарро намегирам! Онњо моро фиреб додаанд. Духтари дар сурат дидаам дигару ба вохўрї тамоман духтари дигар омад! Писарам инро гуфту бо љањл аз хона баромада рафт. Њайрону зор монда чї кор карданамро намедонистам. Ба модарам занг зада, воќеаро наќл кардам. -Шумо девона шудаед магар? Мо онњоро ба умед кардем, болои ин пагоњ фотења аст. Модоме, ки ваъда додаем, духтарашонро њатман келин мекунем,- гуфтанд модарам боисрор. -Охир набераатон маъќул накардааст, чї гуна писарамро маљбур мекунам, ки духтари намехостаашро гирад,- гўён њаракат намудам ба модарам фањмонам, ки писарам розї нест. Модарам бо љањл дод заданд: -Тўй мешавад гуфтам, мешавад! -Инро гуфта телефонро хомўш карданд. Њарчанд баргашта занг задам, касе гўширо набардошт. Пас аз ним соат садои телефонам баланд шуду раќамњои модарамро дида хурсанд шудам. Хаёл кардам, ки модарам ба ман ягон маслињати хуб медињанд, вале… -Ња одамкуш, ба модарам чї гуфтї, ки љо ба љо мурданд?! Очама куштї, акнун ба љаноза биё!-Бо ѓазаб дод зад бародарам. Ва телефонашро хомўш кард. Вуљудамро ларза фаро гирифту чї гуна аз дастам афтодани телефонро нафањмида мондам. Хун дар рагњоям гўё ях баста дунё дар назарам тираю тор гашт… Мехоњед донед, ки баъд чї шуд?

Пас шумораи навбатии «Оила»-ро љўед, ёбед, хонед!!!


12

САРНАВИШТЊОИ ЃАМАНГЕЗ

№44 (716) 30.10.2013

Пушаймонї надорад суд

Пас аз маъракаи њафти раис кормандони бонк ба модари Субњиддин огоњнома оварданд, ки дар муддати як моњ ќарзро гардонанд ё хонаро холї кунанд. Зани раис нав аз найрангњои писараш огоњ шуда, мушт ба сару рўяш мезад, ки чаро пештар пеши роњи Субњиддинро нагирифт, вале пушаймонї дигар суд надошт. Ин зани бефаросат дар тамоми гуноњу нокомињои писараш келинашро гунањкор намуда, мегуфт, ки агар Зебї духтари боаќл мебуд, сари ваќт

ОЧАМА

ТУ КУШТЇ, ДАДА! (Давомаш. Аввалаш дар шумораи гузашта) Ин таклифи Муродро шунида чењраи Субњиддин кушода шуд. Вай худро лаънат мехонд, ки чаро пештар чунин фикри олиљаноб ба сари худаш назадааст. Ин дам Наргиси танноз бо ќошу ќавоќи гирифта аз дари тарабхона даромад ва љўрањо ба эњтироми зебосанам аз љояшон бархостанд. Наргис базўр нўги дасташро дароз карда, бо Субњиддин салом кард. Мурод хеле кўшиш карда, нињоят дили духтарро ёфт ва Наргис розї шуд, ки бар ивази дањ њазор доллар сири ба номусаш таљовуз кардани писари раиси номдорро пинњон дорад. Субњиддин иќрор шуд, ки њоло дар дасташ ин ќадар пул надорад ва ду рўз мўњлат хост, то маблаѓи заруриро дарёбад.

Чорасоз

Субњиддин метарсид, ки аз падараш якбора дањ њазор доллар талаб кунад, зеро медонист, ки раис барои чї зарур шудани чунин маблаѓи калон мепурсаду худаш љустуљў карда, оќибат тамоми сирру асрори писарашро фањмида мегирад. Ба ёдаш љонишини падараш расид ва рўзи дигар роњи хонаи хусури Муродро пеш гирифт. Љонишини падараш, ки кайњо аз забони домодаш сирру асрори писари раисро фањмида буд, пешнињод кард, ки хонаро ба гарав монда, якбора сад њазор доллар бигирад, њам корашро буд мекунаду њам тиљорат мекушояд. Субњиддин хурсанд шуда, роњи бонкро пеш гирифт. Раиси бонк писари раис будани ўро хуб медонист, аз ин рў пурсуљўи зиёдатї накарда, њуљљати њавлии раисро, ки чанд миллион арзиш дошт, њамчун гарав ќабул карда, худи њамон рўз ба Субњиддин сад њазор долларро ба мўњлати як сол њамчун ќарз расман њуљљат карда дод. Писари раис аз омад кардани кораш курта- курта гўшт гирифта, бовиќор аз бонк баромад.

Гирдоби ишрат

Субњиддин пулро гирифта шодон назди Мурод омад ва 10 њазор долларро ба дасташ дод, то бурда ба Наргис дињад.

Бо бањонаи сар кардани бизнес Мурод боз 20 њазор доллари дигарро аз писари раис бо макру њиллаю фиреб ситонда ба љайбаш зад. Субњиддин аз њисоби пулњои дар даст доштааш якбора фоизи се моњи аввали ќарзи бонкро супориду боќимондаи маблаѓро ба кисса зада, аз пайи кайфу сафо шуд. Мошини нави гаронбањои хориљї харида њар рўз бо Наргис тарабхона ба тарабхонаю истироњат ба истироњатгоњ мегашту саргарми айшу ишрат чї хел бар гардонидани ќарз њатто ба гўшаи хаёлаш намерасид.

Пули ќисматсўз

Модари Субњиддин ба писари ќотил ва духтаронаш маслињат дод, ки љасади Зебиро ба сари роњи калон бароварда партоянд ва њамин, ки мошине аз болояш гузашт, доду вой бардоранд, ки келинро мошин зада кушту гурехт. Ин маслињат ба њама маъќул шуд ва модару фарзандон аз пайи амалї карданаш шуданд, бехабар аз он, ки ду чашм ин манзараи хунинро ноаён назорат дорад, яке чашми њамабини Худованду дигаре чашмакони ѓарќи оби духтарчаи Зебию Субњиддин.

Рўзњо турнасон гузаштанд ва мўњлати баргардонидани ќарз фаро расид, вале Субњиддин тамоми маблаѓро сарфи дору ва айшу ишрат на- фиѓони дањшатомези љонишин муда буду дигар дар киссааш хавотир шуда коргарон сўйи як тини пучак њам надошт. Наз- утоќи кории раис давиданд. ди раиси бонк рафта зорикунон Раис базўр-базўр нафас мебоз се моњ мўњлат хост. Хотикашид. Њолаташро дида коргари падари обрўмандаш раис розї шуд, вале таъкид намуд, рон дарњол ба «Ёрии таъљилї» ки фоизи ќарз боз њам зиёд- занг заданд, вале то расида тар мешавад. Субњиддин розї омадани табибон раис љон ба шуда, ваъда дод, ки пулњоро љонофарин супурд. Ваќте ки бармегардонад. Аз байн боз кормандони «Ёрии таъљилї» шаш моњ гузашт, вале на аз аз дар даромаданд, љонишини писари раис дарак буд, на аз «ѓамхор» аллакай манањи рапул. Раиси бонк маљбур шуда исро баста буд ва мисли занњо ба падари Субњиддин занг зад њой-њой гиря мекард… Мурод миёнашро мањкам ва мољарои сад њазор доллар ќарз гирифтану њавлиро ба га- баста њамчун «дўсти љонї» дар рав гузоштани писарашро як ба ќабати Субњиддин рост истоду як наќл карда, таъкид намуд, ки маросими мотами раисро бо агар пулро дар тўли як моњ бар обрў гузаронданд. нагардонанд, бо њама эњтироме, ки нисбати вай дорад, маљбур Базми душманони мешавад, ки барои кашида гидўстнамо рифтани хона ба суд мурољиат намояд. Суханони раиси бонМуроду Наргис рўякї кро шунида њуш аз сари пада- Субњиддинро тасаллї медори Субњиддин парид. Наѓмањои данд, вале аслан дилашон аз писарашро каму беш донад њам, барор гирифтани наќшаашон раиси номдор ба гўшаи хаёлаш моломоли фарању шодї буд. њам намеовард, ки Субњиддин Хусури Мурод ба љойи падари то ин дараља дар пастї задаСубњиддин раис таъйин шуд ва аст ва оќибат рўзе хонасалоташ месозад. Аз ѓазаб фишори ба ќавлаш мардона вафо нахунаш якбора баланд шуд, ди- муда, пули хонаи дуњуљрагиро лаш чунон сахт хала зад, ки гўё доду Мурод бо ин маблаѓ бакорд зада бошанд ва гўшак аз рои Наргис хона харид. Наргис дасташ афтиду оњи сарде ка- соњиби манзил шуда, дигар ба шида болои роњаткурсї афтид. Субњиддин ниёз надошт, вале Љонишинаш, ки ин манзараро роњеро ёфтан лозим буд, ки аз роѓи дар назорат мекард, писари раис худаш аз бозї интизор шуд, ки раис ором ги- барояд. Бо маслињати Мурод рад ва баъди аз даступозанї то ёфтани роњи дилхоњ Наргис мондани сарвар ба утоќ даро- маљбуран муносибаташро бо мада доду фиѓон бардошт. Аз Субњиддин давом дод.

таноби шавњарашро мекашид ва намемонд, ки вай ба героин нишаста, оќибат чунин аблањї кунад. Сабаби бењуда зани Субњиддинро гунањкор намуда носазо гуфтани модараш дар он буд, ки раиси рањматї духтари хоњари ўро нею њамин Зебии дамдуздро келин кард. Замони зинда буданаш раис мудом тарафи келинашро мегирифт ва ин рафтори шавњараш рашку ѓазабашро оварда, мехост писарашро боз як зани дигар дињад, то Зебї дарун-дарун сўхта тамом шавад.

Шарти хунини маъшуќа

Мурод фикр карда фикр карда оќибат роњи осони аз Субњиддин халос шуданро ёфт ва ба Наргис занг зада, наќшаи амалиётро фањмонд. Наргис мувофиќи супориши Мурод амал намуда, дарњол ба Субњиддин занг зад ва ошиќи беќарорро ба вохўрї даъват намуд. Субњиддини гирифтори доми ишќи ин аљузагашта болу пар бароварда наздаш омад. Наргис Субњиддинро бо бўсаи ширин истиќбол гирифта, масту махмураш кард, вале чун љавонмард майли њамоѓўшї намуд, рад карда, гуфт, ки то расман бо вай хонадор нашавад, оѓўшашро орзу накунад. Субњиддин тайёр буд, ки худи њамон рўз Наргисро ба занї бигирад, вале духтар шарт гузошт: -Ман танњо њамон ваќт зани

ту мешавам, ки аз занат якумра халос шавї! Субњиддин ба маънии гапи маъшуќааш сарфањм нарафта саволомез ба рўяш нигарист. -Ту занатро талоќ дињї њам, љонат халос намешавад. Њар рўз бо бањонаи саѓерањояш наздат омада, ин аљуза моро ором зистан намемонад. Мардак бошию маро сидќан дўст дорї, коре кун, ки дигар рангу рањмонашро набинем,- лабонашро бурма карда гуфт Наргис ва афзуд,одамон барои ба маќсад расидан љони чанд касро ќурбон мекунанд! Ин ишора ба он буд, ки Субњидин бояд занашро аз байн бардорад ва Субњиддини ошиќи шайдо фикри фарзандонашро накарда, дар андешаи чї гуна аз Зебї якумра халос шудан афтод.

Шавњари ќотил

Субњиддин нимашаб бо ќошу ќавоќи гирифта аз дар даромад ва торти ба шарофати зодрўзи духтарчааш рўйи миз гузоштаи занашро дида, барои љанљол бањона ёфт. -Мурдани падари маро бо торт љашн мегирї,- гўён вай Зебии бегуноњро зери мушту лагад гирифт. Љавонзан мекўшид масъаларо ба шавњари аз ишќи як фоњиша девонашудааш фањмонад, вале Субњиддин гўши суханшунав надошт. Вай чунон берањмона занашро мезад, ки хун аз дањону бинии Зебї фаввора зада, деворњоро гулкорї намуд. Хушдоман ва хоњаршўйњояш садои гиряву нолаи љавонзанро мешуниданд, вале гўшашонро ба карї зада, аз хона намебаромаданд. Зарбаи охирини бо шатта ба дили љавонзан задаи шавњар корашро кард ва Зебии ноком дар зери лагади Субњиддини герчик љони ширинашро ба љонофарин супурд. Якбора хомўш шудани овози љавонзан хушдоману хоњаршўйњояшро ба тањлука андохт ва сўйи хонаи хоби Субњиддину занаш давиданд. Келини ѓарќи хунро дар рўйи фарш бењаракат дида, њушашон ба сарашон зад ва дарњол Зебиро пањлў гардонда, набзашро санљиданд. Дили љавонзан аллакай аз тапидан боз монда буд. Ба дањшат афтоданд. Аён буд, ки субњ ин њодиса ошкор мешаваду милисањо Субњиддинро даст баста ба мошини панљарадор савор карда мебаранд ва писари эркатулфори раис чандин соли умрашро дар паси панљараи зиндон мегузаронад. Модари Субњиддин ба писари ќотил ва духтаронаш маслињат дод, ки љасади Зебиро ба сари роњи калон бароварда партоянд ва њамин, ки мошине аз болояш гузашт, доду вой бардоранд, ки келинро мошин зада кушту гурехт. Ин маслињат ба њама маъќул шуд ва модару фарзандон аз пайи амалї карданаш шуданд, бехабар аз он, ки ду чашм ин манзараи хунинро ноаён назорат дорад, яке чашми њамабини Худованду дигаре чашмакони ѓарќи оби духтарчаи Зебию Субњиддин.

Мазњакаи садама

Љасади Зебиро бардошта ба сари роњи калон бурданд ва интизор шуданд, ки кай ягон мошин мегузарад. Интизориашон тўл накашид, таќрибан дањ даќиќа пас мошини боркаше бошаст гузашта рафт ва овози доду фиѓони модари Субњиддину хоњаронаш ба фалак дакка зад: -Њой мардум, хезед, ки келинамонро мошин зада гурехт! (Давом дорад) Мењрубон


ЗАН ВА МАРД

№44 (716) 30.10.2013

13

О Р Д Р А М И Л И К Ш МУ

осон мекунем Диагноз намонед

Мардњо бо саломатии худ машѓул шуданро дўст намедоранд ва аксаран танњо бо инояти занњояшон назди духтур мераванд. Мабодо ба бемор будани шавњаратон итминон дошта бошед, эњтиёткорона амал намоед, то хотирашро озурда нагардонед. Мустаќилона диагноз намонед, муайян кардани беморї вазифаи табиб аст. Аввалан ба он диќќат дињед, ки шавњаратон зуд-зуд ба њољатхона меравад ё не. Њангоми шамол кашидани узвњои љинсї ѓадуди простата аз андоза калонтар мешаваду пешобкунї душвор гашта, мард зуд-зуд ба њољатхона рафтан мехоњад. Пайваста ба њољатхона рафтани мардатон нишонаи аниќи простатит аст.

Аввалан ќайд намудан ба маврид аст, ки ќуваи мардї ба дарозии ќомат њељ алоќамандї надорад. Танњо 3 даќиќаи аввали муошират зан ба андозаи ќомати марди хушчаќчаќу хушлибос диќќат медињаду халос. Њунармандони ќадпастро ба хотир оред, чи ќадар мухлисдухтарони зебо доранд. Даврони Шўравї тамоми сайёра ошиќи хандањои малењи Юрий Гагарин шуд буд ва кам касон медонистанд, ки дарозии ќади ў њамагї 157 см буд. Ќомати паст сади роњи машњуршавии њунармандони ѓарб аз ќабили Мартин Скорсез, Том Круз ва Томас Андерсен нагашт. Мардоне, ки ќомати баланд надоранд бо ягон хислату рафтори ѓайриоддї ва аљибашон аз дигар њамљинсонашон фарќ мекунанд ва ошиќони бењтаринанд. Мардони ќомати паст дошта бартарињои зиёде доранд, аз ин лињоз бо дидани љавони ќадпаст натарсед. Њар ќадаре љавон ќомати паст дошта бошад, њамон ќадар кам хўрок мехўрад. Ин ба манфиати шумост. Ишками чунин шавњарро сер кардан осон аст ва худатон низ хўроки зиёд хўрда, фарбењ намешавед. Дуюмин бартариаш дар он аст, ки барои бўсидан нўги пой намеистед. Ќади худатон баланд набошад, донед, ки бо марди њамќаду ќомати худ зистан осонтар аст. Боз як љињати мусибии зиндагї бо марди ќоматаш паст дар он аст, ки фарзандони чунин мардон калон намешаванд ва љараёни таваллуду њомиладорї бо осонї мегузарад.

Зуд-зуд пешоб кардан нахоњад, пас ѓадуди простатааш сињат аст.

Пурсидан айб нест

Бо фањмидани он ки сабаби мушкили њаёти мањрамонаатон бемории шавњаратон будааст, роњи осони њалли масъаларо љўё нашавед. Мардњо дар бобати ин масъалаи нозук гап заданро дўст намедоранд ва гузашта аз ин, хеле зудранљ мешавад. Мард заиф шудани ќувваи мардияшро эњсос кунад њам, интизор нашавед, ки дар ин хусус буѓзи дилашро ба шумо мекафонад. Лозим меояд, ки ин мавзўъро худатон оѓоз намоед, вале хеле боэњтиётона. Ба њељ ваљњ киноя ё њазлу истењзо накунед. Бемории шавњарро воњима

р бистар Њамин ки мард да р рњол дили зан ду заиф гашт, дахо ми дигр ёфтааст. меравад, ки ягон ну онро дар т ра ња ав ш ки он аз Ќабл оед, андеша м на ор њк на гу ої ф ва бе ардатон гирифтторани намоед, шояд мда бора гуф бемориест, вале аз рбемин ои мардона, ињ ор ке Я . ад оњ ех нам кам месозад, ро ш ия нс љи и ат ѓб ра ки ѓадуди простата простатит–бемории иёнасол хеле буда, байни мардони м маъмул аст.

к а р дан низ ба манфиати кор нест. Аз чунин амал мард бештар дамдузд мегардад. Аз эњтимол дур нест, ки мард худро дарун ба дарун хурда обу адо шуда бошад. Фаромўш накунед, ки мушкили начандон калони шањвонї метавонад мардро аз пой афтонад. Роњи ба осонї кушодани ќулфи забони мард додани суолњоест, ки ба онњо љавоби мукаммал доданаш лозим ояд. «Ягон љоят дард мекунад?» гуфта, метавонед мар-

д и камгаптаринро ба гап дароред.

Ёри ќадпаст

доред?

Аксари бонувон аз рўйи принсип намехоњанд бо љавонмардони ќоматашон паст оила бунёд намоянд ва бар он аќидаанд, ки бачањои ќадпаст ба худ эътимод надоранд. Дар бораи сифатњои манфии љавонони бозубаланд низ миш-миш бисёр аст. Масалан, мегўянд, ки ин тоифаи мардон дорои тафаккури кам њастанд. Дар бораи бачањои ќадпаст чї мегўянд? Камбудии ягонаи марди ќоматаш паст дар он аст, ки занро рўйи дастонаш бардошта наметавонад. Магар барои зиндагии осоишта ин муњим аст? Назари аксари зебосанамњои ќоматбаланд љавонони ќадпастро намегирад, вале гумон накунед, ки љавони ќадпаст наметавонад духтари ќадбаландро гирад. Андешаи он ки дар чунин оилањо зан дар сари шавњар зўр мешавад, ѓалат аст. Сиёсати мардони ќадпаст зиёдтар аст ва онњо шавњари олїсарвари хонадон мешаванд. Ба бонуе, ки шавњари ќадпаст дорад, чї маслињат додан мумкин аст? Бењтараш

попойафзоли шнабаланд напўшед, то ки бе ин њам ф а р ќ и я т и аёни ќаду ќомататонро бори дигар нишон надињед. Паст будани ќомати мард ягон бадї надорад. Маводи мазкурро мо барои тарѓиб намудани мардони ќоматашон паст нанавиштаем. Шояд ин мавод барои нафароне, ки ба њамин мушкил дучор омадаанд, кўмак намояд.

Дастгирї кунед

Мушкилї, ки аён гашт, вазифаи муњимтаре бар дўшатон бор мешавад- табобатти беморї. Дар ин љода низ мушкилињо сар заданаш мумкин. Мард њатто бо фањмидани он ки ба бемории простатит гирифтор шудааст, азоб кашиданро аз назди духтур рафтан авлотар медонад. Албатта ин рафтори

мардњо сабабњое дорад, ки зан фањмида наметавонад. Аввалан, мард намехоњад бемор буданаш ошкор гардад. Дуюм: мард тобу тоќати дардро надорад ва аз њамин сабаб аз амалиётњои тиббї мегурезад. Сеюм: ташхиси бемории простатит ва табобаташ тавасути рўдаи ѓафс сурат мегираду чунин амалиётњоро на њар кас тоќат карда метавонад. Шавњаратон назди табиб рафтан нахоњад, дар мадди аввал эњсосоти ўро дарк намоед. Ба мардатон фањмонед, ки мушкилашро танњо худаш метавонад осон намояд. Ваќте мард гардан фароварда назди духтур рафт, назорат намоед, ки тамоми дастурњои фармудаи табибро иљро карда, табобатро пурра бигирад. Аз њама муњимаш мард бояд дарк намояд, ки кўшишњояш бењуда нестанд. Њамаи ин ќувваю матонати зиёд мехоњад ва на њар мард ба хотири саломатияш ба он розї мешавад. Табобати простатит барои мард имтињони љиддї аст, аз ин лињоз мард бояд худро барои зан даркорї ва хостанї эњсос намояд.

ХАТОИ ШАВЊАРАМРО ЧИ ХЕЛ ГЎЯМ? Ваќте ба шавњарам дар бораи

хатогиву камбудињояшро мегўям, гўш намекунад ё меранљад, аз ин лињоз аксаран ба камбудињояш чашм мепўшам. Чї кор кунам, ки шавњарам аз ман наранаљад? Соро, 47- сола Мушкили шумо аз куљо сар зад? Оё мардатон аз аввал чунин буд? Шавњаратон њељ гоњ шуморо гўш намекунад? Барои кадом корњояш ўро танќид мекунед ва чї гуфта танќид мекунед? Шавњаратонро таъриф њам мекунед? Шояд сабаб дар он бошад, ки шавњаратонро дар ваќташ модараш низ танќид мекард ва љонбезор шуда, дигар умуман тобу тоќати танќиди касеро шунидан надорад. Роњи осонтарини дили мардро ёфтан иборањои «илтимос мардакљон», «агар чунин мекардї», «агар фалон корро мекардї» ва ѓайрањо мебошанд. Бењуда нагуфтаанд, ки бо забони ширин морро аз лонааш берун баровардан мумкин аст. Танќиди рўирост ба асаби мардатон мерасида бошад, ширинзабонї бењтар нест магар? Боз як чизи муњим—шумо ягон танќиди мекардаатонро мисол наовардаед. Андеша намоед, месазад ки умри кўтоњи худро сарфи танќиду носазогўињо намоем? Худатон танќидро бардошта метавонед? Рафту танќидро бас кунед чи? Зиндагиятон љиѓел мешавад? Мардатон нодуруст рафтор мекунаду шуморо намефањмад? Хатогињояшро ислоњ намекунад? Ба ин суолњо љавоб гуфта, андеша намоед, ки танќиди шумо љой дорад ё не!


14

МАДАДИ СИНО

№44 (716) 30.10.2013

ЧАРО КЎДАК БО ДИЛКАСАЛ ТАВАЛЛУД МЕШАВАД? и 35 тўлонї дар синн Пас аз табобатњои камро да Кў . л модар шудам ъди солагї бори авва ба м ња њомиладорї ва м њам дар давраи ш ча и ак чун гавњар т. ба дунё омаданаш ас д ан лм ам њам, каса и эњтиёт карда бош ќт ва ва д аксаран кабу нд , Атрофи лабњояш ўя ег М . ад фасгир мешав м ња гиристан ќариб на н ко да дорад. Магар кў и ли ки дилаш иллат са ка аз д? Модарам дилкасал мешаван аз т карда буданд , фо ва ишемиявии дил хт са ири духтарчаам ин хотир аз таќд ахт. она, сокини пойт хавотирам. Рухш «Ситамкаш дил, бало дил, бенаво дил»-гуфтани бузургон бењуда нест. Дил инсонро метавонад ба фатњи ќуллањо шарафёб гардонад ва баръакс, дар як нафас ба замин парчин созад. Дил сарчашмаи илњом асту махзани умеду орзуњо, аз ин рў бояд дилро њамеша эњтиёт намоем. Аммо чї гуна? Зиндагї бо каму кост, шўру ѓалаён ва шодию ѓамаш дилро мефишорад, мефишорад, мефишорад. Инсон бо њама доноиву аќли расояш бехабар аз оќибати ин њама кашмакашњои зиндагї дилро ба чанголи берањми бемории ишемиявии дил меафканад. Саволи хонанда моро назди духтури тахассуси олї Мўъминова Бозорљон бурд, то роњњои њимояи дилро аз касалї ва оќибатњои фољианок барои муштариёнамон дарёбем. -Аввалан бигўед, ки чаро дилро бо муњаррики мошин ќиёс мекунанд? -Дил муњимтарин узви

одам аст, аз ин хотир онро бо муњаррик (мотор)-и мошин ќиёс менамоянд. Дил хуб кор накунад, узвњои дигар аз фаъолият мемонанд ва инсон мемирад. Дил дар тарафи чапи ќафаси сина (аѓёнан дар самти рост) љойгир буда, таќрибан баробари мушти соњибаш мебошад. Дили одами калонсол њудуди 300 грамм вазн дорад, вале дили варзишгарон то ба 450 грамм мерасад. -Калимаи миокардро бисёр шунидаем. Миокард чист? -Дил дар маркази системаи дилу рагњои хунгузар воќеъ буда, аз бофтањои мушак иборат аст, ки пизишкон онро миокард меноманд. Ин бофтањо аз ду тараф бо пардаи нозуки муњофиз пўшонида шудаанд. Пардаи берунї эпикард ва пардаи дарунї эндокард номида мешавад. Дил дар дохили халтачае ќарор дорад, ки онро перикард ё пироњани дил меноманд. -Чаро бархе аз кўдакон аз модар дилкасал ба дунё меоянд? -Беморињои модарзодии дил бо сабаби ба њадди лозим инкишоф наёфтани дил ва роњњои

хунгузари он дар батни модар ва ё ќатъ шудани инкишофи онњо пас аз таваллуд ба миён меоянд, ки онњоро нуќсони модарзодии дил меноманд. Вазъи номусоиди муњити зист, фаъолияти модар дар истењсолоти зараровар, беморињои сироятї, омилњои ирсї, стресс, суистифода аз нушокињои спиртї сабабњои асосии нуќсони модарзодии дил мебошанд. Нуќсони модарзодии дил намудњои гуногун дорад, ки аз ин миён сурохи девори байни дањлезњо, сурохи девори байни меъдачањо, маљрои кушодаи шараёнї, танг шудани даричаи шараёни шуш ва шоњраг, тетрадаи Фалло (яъне, чањор нуќс бо њам), иваз шудани љойи шараёнњои бузург бештар дучор меоянд. -Табибон чї тавр муайян месозанд, ки дили кўдак нуќсони модарзодї дорад? -Мављуд будани нуќсони модарзодии дилро дар кўдак ба осонї, дар асоси аломатњои зоњирї метавон муайян кард. Ин

нуќсонњоро шартан ба «кабуд» ва «беранг» таќсим мекунанд. Нуќсонњои «кабуд» ба сабаби бо њам омехта шудани хуни баоксиген ва хуни беоксиген дар натиљаи иртиботи ќисматњои росту чапи дил ба вуљуд меояд, ки дар натиља гирди лаб ва нохунњои кўдак кабуд мешавад. Дар нуќсонњои беранг омехташавии хуни тоза ва беоксиген дар натичаи иртиботи ќисмати чап бо рост сурат мегирад. -Дар бораи нишонањои ин беморї мегуфтед? -Нишонањои бемории нуќсони модарзодии дил нафастангї, зуд монда шудан, аљиб мондани инкишофи љисмонї, зиёд араќ кардан мебошанд. -Боиси пайдошавии ишемияи дил чист? -Дардњои стенокардї метавонанд дар натиљаи њама њолатњое, ки зарабони дилро метезонанд: фаъолияти љисмонї, истеъмоли ѓизо, ишќварзї, стресс, таѓйирёбии обу њаво пайдо шаванд. -Дар њолати пайдоиши бемории ишемиявии дил кадом узвњо дард мекунанд?

-Дардњо сўзишкунанда, фишордињанда, халазананда мешаванд ва гоњо устухони паси гўшу манањ низ дард мекунад. Аз тарафи чапи ќафаси сина, китфи чапу дасти чап ва байни шонањо дард эњсос мешаванд. Мавзеи мењроби дил ва дандонњо низ дардман мешаванд. Дардро аксаран тарсу њароси марг, сустии афзуншаванда ва њиссиёти норасоии њаво њамроњї мекунад. Њаракат кардан метавонад дардњоро шиддат дињад, аз ин рў ба беморон оромї сахт зарур аст. -Занњо бештар аз ин касалї азоб мекашанд ё мардњо? -Ба нишондодњои оморї назар афканем, гирифторшавї ба стенокардия вобаста аз синну сол ба таври амудї меафзояд Чунончї: 0,1-1 фоизи занњои 45-54 сола, 10-15 фоизи занњои 65-74 сола гирифтори стенокардия мебошанд. Ин беморї дар мавриди мардњо нишондодњои бештар дорад: 2-5 фоиз мардони 45-54 сола, 10-20 фоизи мардони 65-74 сола гирифтори бемории мазкур мебошанд. Дар мамлакатњои Аврупо аз њар 100 њазор 20 њазор нафар ба стенокардия гирифторанд. -Беморї метавонад бо аввалин хурўљ ба марг расонад? -Бале, бемории ишемиявии дил метавонад ба таври шадид дар шакли сактаи миокард хурўљ намуда, одамро ба марги нобањангом расонад. -Дар мавзеи дил дардњои гуногун пайдо мешаванд. Ин дардњоро аз бемории ишемиявии дил чї гуна фарќ кунем? -Дардњое, ки дар минтаќаи дил, дасти чап, байни шонањо, таги шонањо эњсос мешаванду аз таѓйирёбии мавќеъ, палмосидан, нафас кашидан, сулфа задан ва ѓайра шиддат мегиранд, дардњои ба дил вобаста набуда, хоси бемории сутунмўњра, мушакњои ќафаси сина ва асабњои байни ќабурѓањо мебошанд. Дар њолати эњсос намудани дардњои кўтоњмуддати сўзишкунанда, фишороваранда ва хафакунанда ба табибон мурољиат карданро ба фардо нагузоред! -Барои он ки кас ба сактаи дил гирифтор нашавад, бояд чї кор кунад? -Аз гузаронидани тадќиќоти коронарография (тадќиќоти ренгенї) рў нагардонанд ва ба тавсияи табибон гўш андозанд. Васеъ намудани масоњати рагњои коронарї тавассути баллон, гузоштани стент, гузаронидани шунткунонии шоњрагу иќлимї усулњои муосири муолиљаи бемории ишемиявии дил мебошанд. Беморон бояд доимо зери назорати табибон бошанд. Боќї, ба њама саломатї мехоњам. Р. Холов


НАХОД?!

№44 (716) 30.10.2013

РИШИ Д ДЇ ЃАЙРИ-О ко Исайя Уэбб муш-

Сокини Сан-Франсис клњои гуногуни рибо ша тариёни интернетро шанорад. Њар рўзи ду шаш ба њайрат ме ram taq ins ва ir mb Tu и бе Исайя ба сомона муда, худро њамчун расмњояшро љой на тї» муаррифї «Љаноби Риши ѓалат . яд мо на ме

ЉЎЙИ 14-СОЛА ДОНИШ 14-солаи фаластинї ба китоби рекордњои

Духтари Гиннес њамчун донишљўдухтари љавонтарини Донишгоњи тиббї дохил гардид. Иќбола Мањмуд ал-Асад фаластиндухтарест, ки дар Ливан таваллуд шуда, аз кўдакї дорои ќобилиятњои нодир аст. Иќбола дар яксолагї боѓчаи бачагонаро ба анљом расонида, дар чорсолагї синфњои ибтидої ва баъди чор сол мактаби миёнаро хатм намудааст. Дар Ливан фаластиндухтарро «тифли аљиб» меноманд. Ба ѓайр аз омўхтани илмњои даќиќ духтарак дар соњаи мусиќиву расмкашї низ дорои ќобилиятњои нодир аст.

МАРДИ 3-МЕТРА ФТ ЗАН ГИлаРндИ тарини дунё

Марди ќоматба хира пайдо намуд. бонуи дилашро било розии ќадаш 2,52 да Султон Косэни туркро нн фарќияташ бонуво метр асту мањз њами 30 и рд ма ин ра хи Било ро аз ў метарсонд. ду ар ов ст рверо ба да сола дили Дибо Ме аз зор гардид. Домод ргу ба я рки Ту р тўй да д, гўя ме он лт нд аст. Су арўс 1,73 метр бала зуи ор ву да ши пў ал ам ки як орзуяш љомаи љусааш пайдо наму дигараш мувофиќи рди ма и тўй р Да т. ас дани автомобил енти Туркия ва 3 метра њатто презид муданд. Сулна к ро ти сарвазир иш дароз боз и тон ба ѓайр аз ќад ои кайњ по сту да соњиби њон ља р лонтарин да аст.

КАРТОШКА +ПОМИДОР =ДУРАГА

МУРЃИ УСТУХОНАШ СИЁЊ

САРТАРОШИ 99-СОЛАњраки Нюберг тамо-

и 99-сола аз ша Энтони Манчинелли ртарошї бахшидааст. Энтони аз са би кас , маблаѓи кор ми умрашро ба арошї машѓул шуда лаи калонарт са бо гї ла -со ои ли синни 12 ањ ки то д, дараш медо мекардаашро ба па яд. менињад, вале шонро таъмин намо инелли ба сад ќадам Њарчанд бо Имрўз Энтони Манч д. на со наш хизмат мера зо љо ми ба м ња з њанў шанд њам, ангуш, гўшњояш вазнин бо душворї роњ гашта на истифода мебаранд. Дар як рўзи ро тонаш ќайчиро моњи кунад. 30 мизољро гусел ме то р пи ои корияш уст

ПРЕЗИДЕНТ МОЊИИ 2 КГ ЌАПИД

Њафтаи гузашта сабзавотпарварони бритонї усули дурагакунии помидору картошкаро пайдо намуда, аллакай сабзавотњои бо ин роњ парвариш намудаашонро пешкаши харидорон намуданд. Дар сурати нигоњубини дуруст аз чунин усули дурагакунї беш аз 500 помидори ширини черри ва чанд дона картошка ба даст овардан мумкин аст.

Мурѓи параш сиёњро хеле кам вохўрдан мумкин аст. Боз як зоти ѓайриодии мурѓи хонагї њаст, ки устухону узвњои дарунияш сиёњанд. Ин зоти мурѓ аз асри VII дар Хитой машњур буда, ба саломатии инсон таъсири мусбї доштааст. Занњои хитої гўшти ин мурѓњоро баъди таваллудкунї мехўранд, то ки энергияашонро барќарор намоянд. Хитоињо мегўянд, ки хўрок аз гўшти мурѓи сиёњ ба хун, шуш ва меъда низ фоида дорад.

15

Президенти Россия Владимир Путин дар яке аз мамнўъгоњњои Љумњурии Тыва ба шикори моњї рафта, моњии шўртан (щука)ро ба дом афтонидааст, ки 21 килограмм вазн дорад. Бояд ќайд намуд, ки моњигирї яке аз шуѓлњои дўстдоштаи сарвари кишвари рус аст.

ННА ШУД чемК АзиД14У-уми1 октТябО р дар Калифорния д.

Рў гарди ученкунї баргузор пионати 40-уми кад и Миллер гашт, ки кадуи рр Ѓолибият насиби Га Љоизаи парвариш кардааст. логра900 килограммаро кил р ња , яъне барои асосї 11910 доллар мукофот буд. Субњ ќабл ар лл до ,2 11 ми каду мошин кадуњояшонро ба аз озмун дењќонон мусобиќа меоранд. Аљиб, и бор мекунанду ба љо о килограмм вазн доштадњ дењќонон кадуњои са бошанд? ро чї тавр мебурда

ДУХТАРИ 4-СОЛА 13 З А Б О Н МЕДОНА Д Духта

раки 4-сола 13 забо ни гуногунро аз рекорди љањонї ба да ст овард. M Shalini до худ намуда, би LKG дар Майсур нишљўи мактаи до аст. Ў дар як ваќт бо рои ќобилияти нодири модарзодї њарду дасташ навишт Духтарак хатти канад а метавонад. а, англисї, њиндї, та ялами, телугу, гуљар милонї, малаат, ассамї, панљоб ї, тулу, урду ва дигар забонњои банго лиро навишта метаво дар оилаи савдогар над. Духтарак тавлид ёфта, дар 2-с њарфњои алифбои олагї аллакай кишварњои гуногунр о медонист. Волидон дарњол аз па йи омўзиши фарзан да дар давоми 3 моњ ти флак 4 алфавитро аз шон шуданду худ намуд. Дар муддати кўтоњ духта рак боз 3 забони дигарро омўхта, билохира ба китоби рекордњо дохил шуд.

СИРПИЁЗ ДАВОИ САРАТОН Дар бораи хусусиятњои шифобахшии сирпиёз ба њама маълум аст. Олимон ба ќароре омаданд, ки њафтае 2 маротиба истеъмол намудани сирпиёз саратони шушро на танњо пешгирї мекунад, балки хатари ба он гирифторшавиро 44% кам месозад. Гап сари он аст, дар таркиби сирпиёз антиоксиданти аллитсин мављуд асту он таъсири радикалњои озодро ба њуљайрањои организм кам менамояд.

ТАРАБХОНА ДАР ЛОНА

Хўрдани хўрок дар баландї чї лаззат дорад медонед? Љазираи таиландии Ко Куд бо тарабхонаи ѓалатияш «Лонаи парранда» маъруф гаштааст. Тарабхона-лона сабади калонест, ки аз пояи растании ротанг бофта шудааст. Аљибаш он аст, ки дар баландии чандкилометра мизољон хўрок фармоиш медињанду кормандони тарабхона бо истифодаи навдањо зуд супориши мењмонро иљро менамоянд. Масъули сањифа Нодира Раљабова

Пешнињодњои худро бо тел: 238-53-35 ва почтаи электронии nodira@oila.tj ирсол намоед.


16

ОИЛА ВА ИСЛОМ

№44 (716) 30.10.2013

ЊАЌОРАТЧЇ ДУЧОРИ ЊАЛОКАТ МЕШАВАД

Яке аз амалњои баде, ки баъди љанги шањрвандї дар кишвар зиёд гашт, дашном додан аст. Дар замони шўравї танњо авбошон миёни мардум алфози ќабењро ба забон мегирифтанд ва зуд аз љониби мардум мазаммат мегаштанд. Имрўз дашному фањшгўї он ќадар оммавї шудааст, ки фарќ миёни шахси маълумотноку бемаълумот намондааст. Њол он ки забони фањш доштану суханони ќабењ гуфтан гуноњи кабира буда, амалњои неки инсонро барбод медињанд. Њазрати Муњаммад саллалоњу алайњи васаллам мефармоянд: «Бадтарин манзалат назди Худованд касе дорад, ки мардум барои дур шудан аз дашноми ў таркиш мекунанд». Яъне, касе ки алфози ќабењ мегўяду табъи

рон худдорї намояд. Имом Тирмизї (р) ин њадиси Расули Худо (с)-ро ривоят кардааст: «Њамаи чизи мусулмон ба бародари мусулмонаш њаром аст: обрў ва номусаш, мол ва хунаш». (Сипас Расули Худо ба дили худ ишора карда гуфтанд:) «Таќво ва парњезкорї ин љост. Бадї кардан њамин кофї аст, ки шахс бародари ањли љомеаро хира месозад, мусулмонашро аз худ паст шуназди Худованд дараљаи ў морад». пасттарин мањсуб меёбад. Касе ки мехоњад амалњои Расули Худо (с) дар њадиси бад миёни мардум пањн шадигар фармудаанд: «Худованд вад, дучори азоби дарднок касеро, ки дашномдињандаву хоњад шуд. Чунончї, Худобадзабон бошад дўст намедо- ванд дар сураи «Нур», ояти 19 рад». Касеро ки Худо дўст на- мефармояд: «Касоне ки дўст дорад, рўзаш сиёњ мегардад. медоранд, то корњои бад дар Чунончи, дар ин њадис таъкид миёни мардуми имондор пањн шудааст: «Эй бандагони Худо, шавад, дар дунё ва охират дар њаќиќат Парвардигор сах- ба азоби дарднок гирифтор тиро аз шумоён бардоштааст, хоњанд шуд». ѓайр аз касе, ки обрўи бародаДашном додан аломати ри мусулмонашро бирезад. Ин фосиќї аст. Шахси боимон гуна шахс ба сахтї афтода ва њељ гоњ ба худ лоиќ намебинад, ё њалок шудааст». Њалок шу- ки алфози ќабењро ба забон дан маънои ба мусибати бу- гирад. Мањз бепарвогии атрозург дучор гаштан ва барбод фиён боиси дар љомеа пањн рафтани умрро дорад. Дини шудани њаќоратгўйї шудааст. мубини ислом таъкид меку- Имрўз ашхоси пастфитрат над, ки бояд бандаи муъмин назди бонувон, калонсолон аз рехтани хун, обрў, номус ва њатто падару модари худ ва зоеъ кардани моли дига- бе ягон шарму њаё суханони

КАЛИДИ НЕКИЊОВУ ЌУЛФИ БАДИЊО Шайх Абуллайси Самарќандї (р) бо санади худ ин ќавли њазрати Умар ибни Абдулазизро наќл намудааст: «Худованд ба сабаби аъмоли бади мардумони хос оммаи мардумро азоб намедињад. Албатта он гоњ ки як гуноњ дар пеши назари омма сурат мегирад ва касе онро мамониат накунад, пас дар он сурат тамоми мардум ба азоби илоњї гирифтор хоњанд гардид». Худованд ба њазрати Юшаъ (а) вањї намуд, ки «аз љумлаи ќавми ту 40 000 мардуми нек ва 60 000 мардуми бадкорро њалок насозам». Юшаъ (а) арз намуд: «Худоё, ин мардуми бадкор, ки сазовори азоб буданд, сазои аъмолашонро мебинанд, вале ин мардуми некўкор чї гуноњ доранд, ки онњоро њамроњи бадкорон њалок месозї?» Худованд ба ў хитоб кард: -«Онњо боре ба хотири ман ба рафтори бадкорон ѓазаб (изњори норизої) накарда буданд. Њамроњи бадкорон мехўрданду менўшиданд». Абўњурайра (р) аз Расули Худо (с) ривоят мекунад, ки фармуданд: «Ба некї њукм намоед, агарчи худатон ба он амал накунед ва аз бадї манъ намоед». Анас ибни Молик (р) аз Расули Худо (с) ривоят намудааст, ки он њазрат (с) фармуданд: «Миёни мардум касоне вуљуд доранд, ки калидњои некї ва ќуфлњои бадианд. Хушњолї барои касоне ки калидњои некию ќуфлњои бадї њастанд». Яъне, касоне ки амр ба маъруф (некї) мекунанд, калиди некианд ва ашхосе ки мардумро аз бадї бозмедоранд ќуфли бадианд. Манъ кардан

резонданд». Дар як њадиси мубораки он њазрат (с) омадааст: «Аз бузургтарин гуноњони кабира ин аст, ки шахс ба падару модари худаш лаънат бикунад». Сањобагон пурсиданд, ки эй Расули Худо (с), чї гуна шахс ба падару модараш лаънат мекунад? Он њазрат (с) фармуданд: «Ба падари касе лаънат мекунад, ў низ ба падари ў лаънат мекунад. Ба модари касе лаънат мекунад, ў њам ба модараш лаънат мекунад». Имом Бухорї (р) ривоят мекунад, ки Расулуллоњ (с) фармуданд: «Њар кас шахсеро ба фисќу куфр муттањам кунад (яъне, касеро ноњаќ «фосиќ» ё «кофир» гўяд) ва ў аз он туњмат мубарро (холї, тоза) бошад, он туњмат ба худи ў (гўянда) бармегардад». Аз ин рў моро лозим аст, ки забони худро аз фањшу носазогўйї нигоњ дорем, то ба азобу зиён гирифтор нашавем. Дар ин хусус Камолиддин Биної хуб гуфтааст: Фањшу дашном магзарон ба забон, Ки аз ин њарду биафтї ба зиён.

САБАБИ РАСИДАН БА ДАРАЉАЊОИ БУЗУРГ

аз бадї сифати азиме барои муъминон аст. Чунончи, Худованд дар сураи «Тавба», ояти 71 мефармояд: «Мардону занони муъмин миёни њамдигар дўст њастанд. Онњо амр ба некї мекунанд ва аз бадї манъ менамоянд». Аммо мунофиќон баръакс рафтор менамоянд. Худованд дар њаќќи онњо мефармояд: «Мардону занони мунофиќ баъзеашон монанди баъзеи дигар њастанд. Њамдигарро амр ба бадї мекунанду аз некї бозмедоранд». Њазрати Алї разияллоњу анњу мефармояд: «Бењтарин амали инсон амр ба некї ва боздоштан аз бадї аст. Мунофиќон бад мебинанд касеро, ки амр ба некї мекунаду аз бадї боз медорад. Касе ки ба некї амр намуд, вай бародари муъмини худро таќвият бахшид. Касе ки дигаронро аз бадї боздошт, ў бинии мунофиќро хоколуд кард». Њазрати Љарир (р) ривоят мекунад, ки Расули Акрам (с) фармуданд: «Дар кадом ќавме, ки бадкорї мешавад ва мардуме мављуд бошанд, ки онњоро манъ карда метавонанду лекин манъ накунанд, пас Худованд тамоми онњоро ќабл аз марг ба азоб гирифтор хоњад кард». Худованд уммати исломро мањз ба њамин хотир ситоиш кардааст, ки амри ба маъруфу нањйи мункар (аз бадї манъ) ме-

Масъули сањифа Cайфиддин Суннатї

ќабењро ба забон мегиранд. Расули Акрам (с) фармудаанд: «Носазо гуфтан ба мусулмон боиси фосиќ шудан ва љангидан бо ў боиси куфр аст». Рўзе чанде аз сањобагон ба Расули Худо (с) гуфтанд, ки «фалон зан шабњо намози нафл мехонад, рўзњо рўза мегирад, вале њамсояњо аз забони ў дар озоранд». Расули Акрам (с) љавоб доданд: «Њељ хайре дар он зан нест. Ў дар дўзах аст». На танњо айби зиндагон, балки кам будани фавтидагонро ёд кардан гуноњ аст. Дар ин хусус Расулуллоњ (с) фармудаанд: «Хубињои мурдагонатонро ёд кунед ва аз айбњояшон чашмпўшї намоед». Он њазрат (с) дар њадиси дигаре чунин мефармоянд: «Шабе, ки маро ба меърољ бурданд, гузорам ба мардуме афтод, ки нохунњои мисин доштанд ва бо онњо рўю ќафаси синањояшонро мехарошиданд. Гуфтам, ки «эй Љибриил (а), инњо чї касоне њастанд? Љибриил (а) гуфт: «Инњо касоне њастанд, ки гўшти мардумро ба воситаи ѓайбат кардан мехўрданд ва обрўяшонро ме-

кунанд: «Шумо бењтарин уммат њастед, ки миёни мардум берун карда (офарида) шудаед, то ба мардум амр ба некї кунед ва онњоро аз бадї манъ намоед ва шумо бар Худованд имон овардаед. Агар ањли китоб (яњудиёну насрониён) имон меоварданд, барояшон бењтар мебуд. Баъзеи онњо муъмин ва бисёрии онњо фосиќ њастанд» (сураи «Оли Имрон», ояти 110). Расули Худо (с) фармудаанд: «Њар гоњ шумо кори гуноњеро мушоњида кунед, пас онро ба даст манъ кунед ва агар бо даст тавони манъ карданро надоред, пас ба забон (насињат, пандгўйї) манъ намоед. Агар тавони инро њам надошта бошед, пас дар ќалб ба он буѓз кунед. Ин поёнтарин мартабаи имон аст». Яъне, ин камзўртарин амали соњибимон аст. Ба даст манъ кардан кори амиру њокимон, ба забон манъ кардан кори олимон ва ба дил мазаммат кардан кори омиён мебошад.

Яке аз сањобагони бошад». гиромиќадр њазрати Абудардо Шахси бадзабону даѓалро разияллоњу анњу ривоят меку- њељ кас дўст намедорад. Иннад, ки Расулуллоњ (с) фар- сони даѓалгуфтор назди мармуданд: «Аввалин чизе, ки дум манфур буда, касе чунин дар тарозуи аъмоли бандагон афродро эњтиром намекунад. рўзи ќиёмат нињода мешавад, Расулуллоњ (с) фармудаанд: њусни хулќ ва саховат аст». «Шахси бахил ва бадахлоќу Чун Худованди таборак дуруштгуфтор ба бињишт дова Таъоло имонро биёфарид, хил намешавад». имон гуфт: «Илоњо маро ќавї Њазрати Абудардо (р) ривогардон!» Њаќ Таъоло имонро ят мекунад, ки Расули Худо (с) бо ахлоќи нек ва саховат ќавї фармуданд: «Гаронтарин чизе, гардонид. Ва чун Парварди- ки дар тарозуи аъмоли муъгор куфрро биёфарид ќуфр мин рўзи ќиёмат нињода мешагуфт:-Илоњо маро ќавї гардон! вад, ахлоќи нек аст. Худованд Аллоњ Таъоло куфрро ба бухл даѓалгуфтори пургўйро душва бадахлоќї ќавї гардонид. ман медорад». Њазрати Абуњурайра (р) Оишаи Сиддиќа (р) наќл ривоят мекунад, ки Расули мекунад, ки Расули Акрам (с) Худо (с) фармуданд: «Карам фармуданд: «Муъмин ба во(мартаба)-и мард ба ќадри ситаи хулќи накў дараљаи кадини вай аст». Яъне њарчанд сонеро, ки шабро ба ибодату диёнати вай бештар бошад, ў рўзро ба рўзадорї мегузароназди Худованд гиромитар аст. нанд, дармеёбад». Як гурўњ аз аъроб (арабњои Абдуллоњ ибни Умар (р) биёбонї) назди Расули ривоят мекунад, ки Расули Худо (с) омада пурсиданд: Худо (с) дар дуо бисёр мегуфт: «Бењтарин чизе, ки ба банда «Худоё, ман аз ту тандурустї, аз Худованд дода мешавад офият ва хулќи накў мехоњам». чист?» Расули Худо (с) фармуЊар шахс бояд пайи ислоњи данд: «Ахлоќи нек». нафси хеш ва соњиби ахлоќи Агар воќеан шахс мута- накў шудан бояд кўшиш кухассиси хуб, олими мумтоз, над, то назди Худованд ба табиби њозиќ бошаду ахлоќи дараљањои баланд ноил гарнекў надошта бошад, њељ гоњ дад. соњибэњтиром намегардад. Мардуми мо бењуда «олим шудан осон, одам шудан мушкил» нагуфтаанд. Аннас ибни Мелик (р) ривоят мекунад, ки Расули Худо (с) фармуданд: «Ахлоќи нек гуноњонро об мекунад, тавре ки офтоб барфу яхро об мекунад». Дар љои дигар он њазрат (с) фармудаанд, ки «банда ба сабаби хулќи нек дар охират ба дараљањои бузург мерасад ва дар боргоњи илоњї манзилњои шариф меёбад, агарчї тоаташ кам њам

Пешнињодњои худро тавассути телефони 238-53-35 ва почтаи электронии sayfiddin@oila.tj ирсол намоед.


САЊИФАИ КЎДАКОНА

Хорбутта Буд набуд, як хорбуттаи худписанд буд, мудом худро таъриф мекард. Рўзе як зоѓ омаду наздики ў нишаст ва таърифашро шунида пурсид: -Ту аз оташ њам наметарсї? -Наметарсам! –хитоб кард хорбутта. –Биёр оташатро! Фиѓонашро чунон барорам, ки як умр фаромўш накунад! Зоѓ парида рафту бо худ як лахчаи сўзон овард ва ба таги хорбутта гузошт. Хорбутта њайрон шуда пурсид: -Оташат њамин аст? Њамин чиз аз ман зўртар аст? Вале ў суханашро тамом накарда буд, ки дудаш баромад. -Вой! Вой! –дод зад хорбутта. –Тафсидам! Гарм шудам! Об дињед! Наљот дињед! Агар зоѓ лахчаи сўзонро гирифта як сў намепартофт, хорбутта њамон замон оташ мегирифт. Рудолф Эрих Распэ

ЌАСОСИ САГ Буд набуд, як саг буд. Вай хост, ки бо гурба љўра шавад. Аммо гурба гуфт: -Ту рўзи дароз мељакї. Намемонї, ки муш шикор кунам. Ман бо ту љўра намешавам! Саг ба назди гов рафт. -Биё, њарду љўра шавем, -гуфт. -Ману ту чї хел љўра шавем, ки беист мељакї?! Лоаќал пинак рафтан намемонї, -љавоб дод гов. Саг ба хар мурољиат кард. Хар гуфт: -Ёфтї љўраатро! Ба як њанги ман њазор љакидани ту рост меояд. Туро бинам, сарам дард мекунад. -Хуб! –дарќањр шуда аккос зад саг. –Акнун тамоми шаб нахобида, мељакам. Шуморо шабњо низ орому осоиш намедињам! Баъди он рўз саг шабњо хоб накарда то субњидам беист мељакад. Вай гумон мекунад, ки хару гову гурбаро нороњат мекунад. Аммо хару гову гурба аз ин рафтори саг бисёр хурсанданд, зеро љакидани сагро шунида, гургу шаѓолу рўбоњ ба њавлї наздик намешаванд.

10 ашёро ёбед

№44 (716) 30.10.2013

17

ЗОЃИ АЛО

Дар як замон дар як макон зоѓи алою суѓур бо њам љўра буданд. Љўрањо боре ањд карданд, ки зимистонро якљоя гузаронанд. -Ман чормаѓзу бодому дўлона љамъ мекунам! –гуфт зоѓи ало. -Ман ревољу рошак љамъ мекунам! –гуфт суѓур. Зоѓи ало боѓ ба боѓ парида чормаѓзу бодом оварду суѓур ревољу рошак ѓундошт. Дере нагузашта љўрањо дар таки замин чанд анбори озуќа бино карданд. Як рўз зоѓи ало ёди додаронаш карду ба суѓур гуфт: -Љўраљон, ту розї бошї, ман рафта додаронамро биёрам. -Бисёр хуб мешавад, -љавоб дод суѓур. –Зудтар рав! Зоѓи ало хурсанд шуда парида рафт. Суѓур бошад, аз љавоби додааш якбора пушаймон шуд. «Агар мо бисёр шавем, -аз дил гузаронд вай, озуќа камї мекунад». Суѓур бо њамин андеша дари лонаашро аз дарун хок зад. Дере нагузашта зоѓи ало њамроњи додаронаш парида омаду болои њамон манзил ќар-ќар зад. Аммо суѓур худро ошкор

накард. Вай ба хоб рафта буд ва то аввали бањор бедор нашуд. Аз њамон ваќт ин љониб њар зимистон зоѓи алою додаронаш, ваќте ки гурусна мемонанд, ба водиву доманакўњњои пурбарф ба љустуљўи суѓуру анборњои озуќа мебароянд. Аммо бањорон, ваќте ки ишкамашон серу хотирашон љамъ мегардад, суѓуру анборњоро фаромўш мекунанд.

Фурўзонфар

Душанбе Таманнои дили мої, Душанбе, Чу гул поку мубаррої, Душанбе. Чи суд аз давлате, ки бениёзї, Ту бењ аз ганљи Дорої, Душанбе. Кассе бинад туро дил медињад, дил, Љавоншањрї, ту зебої, Душанбе. Чу санги Каъба мемони муаллаќ Ки то донанд миної, Душанбе. Њавоят софу поку беѓубор аст, Бињишти рўи дунёи Душанбе, Саропо шўру савдои муњаббат, «Аљаб шањри дилорої, Душанбе!»

АЗ КАЙЊОН БА ЗАМИН РАСЕД

КУНДАФАЊМ БОШАД…. Дар истгоњ љавоне ба рафиќаш шикоят кард: - Ин китобро панљ бор хондаму чизе нафањмидам. -Шояд бодиќќат нахонда бошї?- пурсид дигаре. -Надонам. -Боз мехонї? Афандї, ки ин гапи онњоро мешунид, гуфт: - Бењуда. Кундафањм бошад, сад бор хонад њам чизе намефањмад Таманнои Хайрулло, донишљўи соли авали коллељи тиббї, шањри Душанбе.

Рўдакї

Шоири давру замон аст, Рўдакї, Номдори тољикон аст, Рўдакї. Ганљи бењамтои мо аст Рўдакї, Шоири ширинкалом аст Рўдакї. Гар касе хонад шеърњои ўро, Гўяд, ањсан бодо бар Рўдакї. Чу ў њаст шоири ширинзабон, Сад њазор ањсан бар Рўдакї. Менависам шоирона бањри ту шеър Рўдакї, Чунки ман њам аз сарзамини ту њастам Рўдакї!

Ватан

Дили ман метапад бањри Ватан, Сиришти љони манаст ин чаманам. Шукуфон бош њамеша эй Ватанам, Туро дорам гироми эй Ватанам. Ватан модар туро ман дўст дорам, Барои ту њамеша љон супорам. Дили гармам њамеша дар тапиш аст, Ки бањри ин ватан ман хоксорам. Ватан ту ганљи њар як хонадонї, Ватан ту ифтихори тољиконї. Ватан ту љавшану љони

љавонї, Вата

Диё Диё Диё Туро Диё

Нах Кано Чу ф Диё

Њам Сар Ту о Гула


18

РАНГОРАНГ

№44 (716) 30.10.2013

Мањфили шиносоии

«ОИЛА» ДАР БЕМОРХОНА БАХТАМРО КУШОД

Пас аз вафоти њамсари мењрубону вафодорам дунё дар назарам тираю тор гашт. Дур аз марказ се фарзандро бе модар тарбия намудан бароям бисёр душвор буд. Як хоњарчаамро ба хона оварда будам, то кўдаконамро нигоњубин намояд. Бегоњ аз кор монда шуда меомадаму аксар ваќт дегро дар болои оташдон намедидам. Ба пухтупаз ва тозагии худорањматии њамсарам одат карда будам ва акнун хонаи бе зан дар назарам зиндонро мемонд. Шабњои тор то сањар аз фикру хаёли бисёр хоб ба дидаам намеомад. «Хоњарам ба 18 даромадааст, охир то ба кай аз паси кўдакони ман овора мешавад. Як рўз не, як рўз хоњарам њам шавњар карда меравад. Он ваќт њоли кўдакони ман чї мешавад?!» меандешидам худ ба худ ва диламро вањм зер мекард, вале

Эълон! Эълон! Эълон!

дар фикри зангирї набу- ро шунидаму дилам ба дам. Дар бораи модарони задан даромад. Гумон ўгай зиёд хонда, дилам аз кардам, ки ба њамсари занњо умуман монда буд. х у д о р а њ м а т и а м Рўзе дар љои кор будам, гап зада истодаам. ки садои занги телефон Маќсадамро гуфта нибаланд шуд. Раќамњои шонии духтарро пурсон хоњарамро дида ба танам шудам. Ваќте ки духвараља дамид, зеро вай тар нишонаи истиќомат њељ гоњ бењуда ба ман занг ва љои корашро гуфт, гунамезад. Хоњарам бо са- мон кардам, ки маро мазоќ дои гиряолуд хабар дод, ки мекунад. Такроран пурсидам. њарорати духтарчаи хурди- Љавонзан љиддї суроѓаро такрор ам Миљгона баланд шуда- кард. Вай дар беморхонае, ки асту чї кор карданашро ман бо духтарам хобида будам, намедонад. Осемасар чї кор мекардааст. Ба долон барохел ба хона расидам, на- мадам, то сўњбати моро дигарон медонам. Духтарам аз зурии нашунаванд. Дар гўшае зане бо дард нолиш дошт. Фавран бо телефон гап мезад. Њис кардам, мошини кирокаше духтарча- ки њамсўњбатам њамон бонуи амро ба беморхонаи марказии зебо аст. Раќами палатаи духноњия бурдам. Духтурон муай- тарам хобидаро гуфта хоњиш ян намуданд, ки духтарам ги- намудам, ки дарояд. Љавонзан рифтори зардпарвин шудааст «Хуб шудаст» гўён омаду мо ва фавран бистариаш карданд. аз нигоњи аввал њамдигарро Дигар каси ба бемор нигоњубин писандидем. Вай бо сабаби мекардагї набуд, аз ин хотир бефарзандї аз шавњараш људо њамроњаш хобидам. Рўзи дароз шуда будааст. Таърихи зиндадар беморхона аз бекорї газе- гии маро фањмида ба издивољ та мехондам. Рўзе «Оила»-ро розї шуд. Хулоса, аз беморхона бо гирифтаму чашмам ба сањифаи «Мањфили шиносої» афтид. њамсари навам баргаштам. СаДухтарону занону мардони зиё- одат зани худотарсу мењрубон де бахт мељустаанд. Таваккалан баромад. Фарзандонамро бо ба редаксия занг зада, гуфтам, мењр тарбият мекунад. Мехоњам ки мехоњам бо зани то 32- со- миннатдории худро ба корманлаи бефарзанде, ки эълонаш дони њафтанома расонам, ки чоп шудааст, шинос шавам. маро дубора соњиби бахт наРаќамњои телефонашро доданд. муданд. Рањим, аз ноњияи Занг задам. Овози мањини заХољамастон нонае ба гўшам расид. Садояш-

Ќабули эълонњо бо телефони (44) 640-99-88

Мефурўшам

дотерапия). Шањраки тиббї. (Медгородок). Тел. 905-55-33-66

Њавлињо

Фавран! Арзон! Замин бо тањдеворияш, атрофаш мањкам, бо дарвоза, шиносномаи техникї, 2 сот. замин, маркази шањр, к. Красный Партизан, ќафои "Жасмин". Тел. 935-61-61-01, 985-61-61-01

4 намуди мањс: умумї, урологї, таскинбахш, барои тамоми синну сол. Тел. 985-43-47-49

Мањаллаи Фурудгоњ, 2-њуљрагї, ба оиладорони бе кўдак, њолаташ хуб. Тел. 22605-06, 919-55-75-74

Хизматрасонї Саломатї

Холу озахњоро бе љарроњї рафъ менамоем. Тел. 95-152-79-77 • Табобати системаи асаб ва психика. Рањої аз эњсосоти манфї (тарсу хафагї, бадбинї, асабоният ва ѓ). Бењтар сохтани муносибатњо бо наздикон ва атрофиён. Рафъи сењру ќуввањои нопок. Инчунин табобати беморињои зиёд ва шулукдармонї (гиру-

Гуногун Мефурўшам

Хизматрасонии Гуногун

Асбоби мусиќї 5400 ВАТ. Тел: 918-59-84-24

• Шустану љобаљокунонї ва овехтани пардањо. Тел. 93567-22-99 • Хушкашўии ќолин ва мебел дар хонаи шумо, сифати баланд, бо нархи арзон. Тел. 93-567-22-99

Нишони сарисинагї, зарфи нуќрагин, тилло, нуќра, тиллои сафед, њайкалчањо, бозори Шоњмансур, дорухонаи «Экспресс». Тел. 93-504-03-72

Иљора медињам 2- њуљрагї

тегорияи В, С, ВС, Д ва Е ба мактаби љумњуриявии техникї (ДОСААФ), бо нархи арзон ва дар муддати кўтоњ даъват мекунем. Тел. 235-92-55, 918-4414-54

• Барои тайёр кардани пардаву пардачањои замонавї дархост кабул мекунем. Нисбати њар як мизољ муносибати алоњида, дизайн ва ороиши махсус. Тел. 915-000-845, 938-000-933

Таълим Хоњишмандонро ба курсњои ронандагї аз рўи ка-

Мехарам

Гумшуда

Дафтарчаи донишљўии Холиќов Диловар, ки аз тарафи Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон дода шуда буд, бо сабаби гум шуданаш аз эътибор соќит дониста шавад.

Гумшуда

Дафтарчаи имтињонии Нуралиев Хусрав, ки аз Донишгоњи тарбияи љисмонї дода шудааст, бо сабаби гум шуданаш аз эътибор соќит дониста шавад.

«ADS. Бозори эълонњо» њар њафта рўзи душанбе чоп мешавад ва дар тамоми гўшаю канорњои љумњурї пањн мегардад. Шумо метавонед эълонњои худро дар мавриди хариду фурўши хонањо, иншооти маишию тиљоратї, автомашинањои сабукраву боркаш, телефонњои мобилї, пайдо кардани љои кор, хизматрасонї, табрикот ва ѓайра тавассути СМС (ќабл аз матн раќами 54-ро нависед) бо раќами 7777, терминалњо (раќами телефон (44) 640-99-88) дар «ADS. Бозори эълонњо» љой кунед. Арзиши хидмат 1 в.ш. Чунин намудњои хизматрасонї танњо ба муштариёни Вавилон-Мобайл, Мегафон, TCELL дастрас мебошанд. Телефон барои маълумот: 2207, 0220, 918-88-11-11 Эълонњо барои шумораи навбатї њар њафта то 17.00, рўзи љумъа, ќабул карда мешаванд. ЭЪЛОНИ ХУДРО ДАР «БОЗОРИ ЭЪЛОН» БА ВОСИТАИ СМС ЉОЙ КУНЕД Тел: 44-640-99-88

Њафтаномаи оммавї-маърифатї

Сармуњаррир: Фирўза Сатторї

"ЛАЙЛИЮ МАЉНУН" Дар чор моњ ќариб адор оилљуфти ар њам ф наШумо муносиби худро шуданд пайдо кардан мехоњед? Пас ба раќами 7777 СМС фиристед.

100

Барои ин лозим аст, ки аввал коди 55 , баъд матни эълонатонро нависед ва ба раќами 7777 фиристед Намуна: 55 Салима, 27 сола, мехоњам бо љавони то 30 сола иоладор шавам (матни СМС-ро ба њар тарзе, ки мехоњед, нависед) Телефон барои маълу мот: 2207, 0220, 918881111

Ќиммати 1 смс 1 в.ш.

Телефони идора: 238-53-35

ИНЊО БАХТ МЕЉЎЯНД: • М- 1613. Марди 55-сола, сокини пойтахт, маълумоташ олї, бо тиљорати гуногун машѓул. Бо маќсади барпо кардани оила бо зане шинос шуданист, ки зебо, хушќаду ќомат, мулоимсухан ва сокини пойтахт бошад. Аз 28 то 35-сола ва соњиби маълумоти тиббї ё омўзгор бошад, бењтар аст. Соњиби хонаи шахсї ва мошин мебошад. Тел: 90-777-13-57, 227-47-37 • М-1614. Ба ман раќами телефони З- 984- ро дињед. • М-1615. Марди 62-солаи кўлобї, соњиби манзил, касбаш сохтмончї, ки аз занаш људо шудааст, мехоњад бо љавонзани аз 30 то 50-сола бо маќсади оиладоршавї шинос шавад. Зан як фарзанд дошта бошад, ќабул мекунад. Зани худотарсу бо имон бошад. Миллаташ ањамият надорад. Тел: 985-91-87-43 • М-1610. БА МАН РАЌАМИ ТЕЛЕФОНИ ЗАНИ 984 ВА 982РО ДИЊЕД. • М-1611. Аз шумо эњтиромона хоњиш дорам, ки ба ман раќамњои телефони Д-894, Д-895 ва Д-896 -дињед. Ташакур ба шумо. • З-990. Ман 40-сола, ба ман раќами телефони М-1588ро дињед. • М-1612. Илтимос, раќами телефони 3-979-ро дињед. • М- 1613. Марди 55-сола, сокини пойтахт, маълумоташ олї, бо тиљорати гуногун машѓул. Бо маќсади барпо кардани оила бо зане шинос шуданист, ки зебо, хушќаду ќомат, мулоимсухан ва сокини пойтахт бошад. Аз 28 то 35-сола ва соњиби маълумоти тиббї ё омўзгор бошад, бењтар аст. Соњиби хонаи шахсї ва мошин мебошад. • М- 1609.Ба ман раќами телефони зани 986- ро дињед. • М-1604. Муаллим, аз н. Темурмалик, бо зани то 45сола оиладор шудан мехоњам. • М-1605. Мехоњам бо зани суѓдї оила барпо намоям. • М-1605. Ба ман раќами телефони 3-985-ро дињед. • М-1606. Ман 42- сола, мехоњам бо зани 38 то 42- солаи батавфиќ, соњиби манзил дар ш. Душанбе оиладор мешавам. • М-1607. Ба ман раќами

Аз моњи январи соли 2000-ум нашр мешавад. Дар Вазорати Фарњанги ЉТ тањти №507 ба ќайд гирифта шудааст. Њафтанома ба хотири риояи гуногунандешї маводеро низ ба табъ мерасонад, ки хилофи назараш аст. Ба мазмун ва санаду раќамњои маводи чопшуда муаллифон љавобгаранд. Сурату мусаввадањо ба муаллифонашон баргардонида намешаванд.

Дар матбааи «МЕГА-ПРИНТ» чоп шудааст. Сањифабанд: Гулнисои ЊИКМАТУЛЛО Мусањњењ: Нодира РАЉАБОВА

Теъдод 15000

телефони Д- 896- ро дињед. • М-1608. Салом, Муњаммадљон њастам, 22сола, соњиби маьлумоти олї ва љои кор, мехоњам бо духтари синнаш аз 17 то 22-сола оила бунёд кунам. • М-1601. Ба ман раками телефони Д- 896 ро дињед. • М-1602. Ба ман раќами телефони З-985-ро дињед. • М-1603. Ба ман раќами телефони З-985-ро дињед. • Д-896. Духтари 31-солаи суѓдї , маълумоташ олї, оромтабиат, худотарс, намозхон сатрбанд, кадбонуи хуб. Мехоњад бахти худро ёбад. • М- 1594. Љавони 26- сола, мехохад бо духтари намозхон, хушмуомила оила барпо кунад. • М- 1595. Ба ман раќами 892- ро дињед. • З-987. Салом, илтимос ба ман раќами телефонии М-1588-ро дињед. • Д-895. Духтари 26сола, мехоњам бо љавони то 32-сола оиладор шавам. • М-1596. Ба ман раќами телефони З- 985- ро дињед. • М-1593. Ба ман раќами телефони Д-893- ро дињед. • Д-894. Духтари 27-солаи ёвонї, мехоњад бо љавони то 30-34-солаи соњибмаълумот ва хонаю дар оила бунёд кунад. • М-1591. Раќами телефони зани 31- солаи истаравшаниро ба ман дињед. • М-1589. Раќами телефони зани 31- солаи истаравшаниро дињед. • Д-892. Духтари 24-сола, соаълумоти олї, мехоњад бо љавони аз 25 то 30-сола оила барпо кунад. • Д-893. Духтари 35-солаи исфарагї мехоњад бо марди 45-солаи исфарагї оила бунёд намояд. • З- 986. Зани 27- сола, соњиби 1 фарзанд, бахти худро мечўяд, бо марди то 40 солаи соњиби кору манзил, хушфеълу хушрафтор оила барпо намуданист. • М-1587. Илтимос, ба ман раќами телефони З-976-ро дињед. • М-1588. Ман марди 43сола, сокини ш.Душанбе. Мехоњам бо зани аз 40 то 45 сола шинос шавам. Суроѓаи мо: 734018, шањри Душанбе, хиёбони Саъдии Шерозї, 16. Тел: 238-53-35, Дафтари хабаргузорї дар вилояти Суѓд: ш.Хуљанд кўчаи Камоли Хуљандї 114, хонаи 15. Тел:6-75-23 , 92-730-06-50 E-mail: oila@pressa.tj


ЧЕЊРА

№44 (716) 30.10.2013

Даричаи ошної: дар шањри 1 январи соли 1941 т. Баъди ас Муќаддас Расулова да шуда ба воя раси Омўзишгоњи Душанбе таваллуд №17-и пойтахт ба аи ён ми 13 дар радихатми мактаби ли 1963 то соли 20 со аз , да шу л хи до мусиќї ааст. Собиќадори ру фаъолият кард њиби се духои Тољикистон ко ва телевизион, со о ди ра и чи ло аъ , мењнат мусиќии пойтар ва як писар. хатми Омўзишгоњи аз с па 63 19 ли Со њаммадиев барои нда Фазлиддин Му а наќл оѓоз натахт, маро нависа ,-б нд љикистон оварда кор ба радиои То . ва ло су Ра ддас муд коргардон Муќа

устод ким чи хел хаста менамуданд. Гуфтанд, ки њамин рўз баромад накунам чї мешавад,- лањзаеро аз сабтњои «шоњномахонї» ба ёд меорад Муќаддас. -На устодљон, њељ имкони рад карданро надоред, охир ин сабтњо ба фонди тиллоии радио ворид мешаванд,-мегўяд Муќаддас. -Чї хел фонди тиллої, ки «гонорар» намедињад, фонди

Муќаддас Расулова:

ФАЗЛИДДИН МУЊАММАДИЕВ ТАЃОГЇ КАРДАНДУ…

Он ваќт директори радио ва телевизиони тољик Воњид Шарипов буданд. Директор ва сармуњаррири радиои тољик Инобат Рустамова пас аз пурсишу санљиш Муќаддаси љавонро ба шўъбаи хазина ба кор гирифтанд. Дар хазинаи роњбар шод гашта Муќаддасро радиои тољик аксари корга- оператори овоз, баъди як моњ рон миллатњои ѓайри тољик, аз коргардони овоз дар шўъбаи љумла русњо буданд ва барои адабї таъйин намуд. омўхтани асарњои гаронбањои Њангоми коргардонии тољикї тољикзабонон хеле за- ў асарњои зиёди нависанрур буданд, аз ин љост, ки дагони русу тољик ба моМуќаддас дар ин шўъба хело нанди «Њикояњои Чехов», мувофиќ афтод. «В.И.Ленин», Маяковский, Муќаддас муддати як сол «Пирии пурзањмат»-и Леотамоми асарњои бадеии дар нид Рахматов, «Как закаляхазина мањфузро аз худ на- лась сталь»-и Островский, муд. Пас аз як сол директор В. «Варта»-и Ф. Муњаммадиев, Шарипов Муќаддасро даъват шеърњои А. Лоњутї, «Красное карда, аз њарљо-њарљо асарњои и черное»-и Стендаев ва садњо мањфузбударо бо раќамњояш асарњои дигари адибони шарќу пурсид. Муќаддас ба ѓарб дар зери коргардонии ў пурсишњои директор посухњои ба эфир мерафтанд. даќиќу пухта медод. Аз ис-Ман муддати 50-соли коритеъдоди нотакрори духтарак ям рўзњову соатњои бекориям-

ро хело кам дар хотир дорам. Мо њама ваќт њатто шанбею якшанбе дар кор будем,-бо ифтихор ба хотир оварда мегўяд собиќадори мењнат Муќаддас Расулова. Туфайли барномаи «Шоњномахонї» ў бо тамоми шоиру нависандагони бузурги тољик Мирзо Турсунзода, Боќї Рањимзода, Сотим Улуѓзода, Мирсаид Миршакар, Фотењ Ниёзї, Ѓаффор Мирзо, Љ. Икромї, Рањим Љалил, Лоиќ, Гулрухсор, Бозор Собир, Сањобиддин Сиддиќї, Гулнисо Замонї, Берангї Кўњдоманї, Холмурод Шарипов ва дигарон аз наздик шинос шуд. -Як ваќт навбати баромади устод Мирсаид Миршакар буду

мисин гўй мешавад,њазл карда мегўянд устод. Шоњномахонии устодони зиндаёд дар фонди «тиллои» радиои тољик самари хизмати коргардон Муќаддас Расулова аст. Муќаддас Расулова ба синни мубораки 72 расида бошад њам, худро баќуввату чолок ва хеле љавон њис мекунад. Ў панљоњ соли умри бобаракаташро танњо дар радио бо кори кор-

19

гардон саф кардаасту аз пешаи интихобкардааш фахр мекунад. Муќаддас Расулова баъди ба нафаќа баромадан њам боз чордањ соли дигар кор кард ва њамин сол, яъне соли 2013 ба нафаќа баромад. Хизматашро Президент ва Њукумати Љумњурии Тољикистон ба назар гирифта, соли 1994 ба Муќаддас Расулова унвони фахрии «Корманди шоистаи Тољикистон»ро лоиќ донистанд. Муќаддас Расулова аз он фахр мекунад, ки аксарияти ќаламкашони љумњурї ва берун аз он ўро њамчун коргардони боистеъдоду бомањорат шинохта иззату эњтиром мекунанд. Ин зани њунарманд аз пешааш то имрўз ифтихор дорад! Тољинисои Азиз


ЧУНИН ЊАМ МЕШАВАД

ДУХТАРИ ЉЎГЇ Онњо дар оѓўши якдигар дунёро бо тамоми зебоињояш фаромўш карданд ва Савсани маѓрур гавњари номусашро бо ихтиёри худаш ба дўстдоштааш бахшид. Як моњ пас аз ин њодиса Савсан дар вуљудаш дигаргуниеро эњсос намуд. Дилаш мешурид, сараш гирд мегашт, гулдоманияш ќатъ гашта буд. Духтар инро тариќи телефон ба Искандар фањмонд ва љавон ќарор дод, ки њар чї бодо бод, шаб рости гапро ба волидонаш мегўяд.

Њаќиќат ё њазли одамкуш?

Ваќти хўроки шом чун анъана падару модар, бибиаш ва Искандар гирди мизи хурокхўрї љамъ омада аз кору бори якдигар бохабар мешуданд. Имшаб низ мисли њамон шабњои муќаррарї ором буд, то замоне, ки Искандар хўрокашро хўрду ба волидонаш рў оварда гуфт: -Дадаљон, очаљон, ман бароятон хушхабаре дорам! Духтареро дўст доштам ва мехоњам бо ў издивољ кунам! Падараш ба модараш нигариста шакарханда карду модараш аз ў пурсид, ки духтар кисту волидонаш чї кораанд. -Ман ба љўгидухтаре дил бастаам,-шаф-шаф накарда якбора шафтолуи гапро гуфт Искандар. Мода-

раш инро шухї пиндошта баланд хандид, падараш бошад, њайрон-њайрон ба рўяш нигарст. -Очаљон, ман шухї намекунам! Дар њаќиќат Савсанро дўст медорам ва модараш русу падараш љўгист. Пас аз марги волидонаш Савсанро бибии пираш ба воя расонидааст. Онњо дар як мањаллаи љўгинишини атрофи шањр зиндагї мекунанд,-ќисса кард Искандар. Модараш инро шунида сўйи падараш дод зад: -Њой мардак, шумо кулўх ё мард?! Хезед, тезтар ин бачаи љиниатонро ба девонахона баред!!! -Оча, ман љиннї нестам! Росташро гуфта истодаам, ки духтари љўгиро дўст медорам. Ба никоњи мо агар розї набошед, аз хона баромада меравам, вале аз бањри Савсан намегузарам,- масъаларо кундаланг гузошт љавони ошиќ. -Шањзода чї мешавад? Ман бо падари ў ањд карда будам,-дод зад падараш. -Ман Шањзодаро дўст намедорам,-пичиррос зад Искандар. Модараш ин гапњоро шунида гурсозанон ба замин ѓалтиду падараш шаппотие ба баногўши Искандар зада, занашро ба мошинаш бор карда ба беморхона бурд. Искандар хомўшу бесадо дастонашро зери манањаш монда, то омадани волидонаш дар ошхона карахту бесадо нишаст. Пас аз чанд соат падару модараш

21

Љўгии бўгини Худозада, агар як бори дигар номи бачаамро ба забон биёрї, забонатро аз њалќат кашида мегирам! Искандар зан гирифт, њамроњи арўсаш дар Туркия дам гирифта истодааст! Ба мо на ту даркорию на сеѓераи њаромиат! Гапамро фањмидї, фоњишаи кирмзада?! Савсан чун кафтараки захмин бо пару боли шикастаю сару рўйи хунолуд аз дарвоза баромад. Духтараки бечора намедонист куљо раваду аз кї мадад љўяд...

и ќ ш И

(Давомаш. Аввалаш дар шумораи гузашта.)

№44 (716) 30.10.2013

баргаштанду гўё ў вуљуд надошта бошад, тарафаш њатто нимнигоње њам наафканда ба хонаи хобашон гузаштанд.

Шўри мањшар

Субњ Искандар дер аз хоб хеста дар рўи кати њавлї апањояшро дид, ки бо модараш нишаста сўњбат мекарданд. Модараш ба кор нарафта беморнамо метофт. Искандар бо апањояш вохўрї кард ва хост мисли њарваќта аз пешонии модараш бўсад, вале модари мењрубонаш чун шер ѓуриджа фарёд зад: -Даъф шав аз назарам беномус! Ман чунин писари ањмаќ надорам! Ту ба номи ману падарат иснод овардї! Дар дунё духтар ќањт зада буд, ки ба љўгї дил бастї?! -Оча, доду фарёд набардоред, фоида надорад! Шумо хоњед њам, нахоњед њам Савсанро ба занї мегирам, чунки вай аз ман њомиладор аст,ќотеъона гуфт Искандар. Модараш ин гапро шунида фиѓон кашид: -Оњ бар падарат лаънат, хари бетамиз! Вай девонавор њар чизи пешомадаро ба сўйи писараш њаво медод ва зор-зор мегирист. Апањояш низ мегиристанд, гўё касе мурда бошад. Ќиёмат дар ин хона ин дам ќоим шуда буд ва њама доду фарёд карда ашк мерехтанд, њатто модаркалонаш њам Искандарро дуои бад мекарду худро лаънат мехонд, ки чаро њамон рўзи нањс кампири љўгиро бо наберааш ба чойхурї даъват намуд. Апаи калонияш Искандарро ба гўшае кашида мењрубонона гуфт: -Додарљон, модарам сактаи дилро аз сар гузаронидааст ва худо накарда як бори дигар такрор шавад, мурданаш мумкин аст! Наѓзакак фикр кун, наход барои як љўгї шуда ќотили модарам гардї?! -Ман касеро куштанї нестам, вале бе Савсан зиста наметавонам,оромона посух дод Искандар ва телефонашро аз киса бароварду ба дўстдоштааш занг зада гуфт, ки тайёрияшро бинад, ним соат пас омада ўро гирифта ба Русия меравад.

Муњофизонаш мисли хирс ѓарќи хоб буданд. Искандар оњистаоњиста ба ошхона гузашту корди тезеро, ки бо он одатан гўшт ќимма мекарданд, гирифта ба љойи хобаш баргашт. Љавон лањзањои бо Савсан буданашро ба ёд оварда мисли занњо њой-њой гирист, баъд тўфони ќањру ѓазаби модару апањояш ва тањдидњои падараш ба хотираш расиданд. Дар чанд рўзи охир асабаш хароб шуда буд ва љавон дигар тоби ин њама ранљу азобро накарда, чашмонашро пўшиду бо корди алмос барин тез рагњои дасташро бурид.

Апааш дарњол ин хабарро ба падараш расонд ва сарвари хонадон зўран љавонро кашолакунон ба мошин шинонду рост сўйи фурудгоњ равон шуд. Падараш фавран ба самти Туркия билет харид ва розигии Искандарро напурсида бо кўмаки ду низомипўш ўро ба самолёт савор карду тайёра ба њаво бархост.

Ишќи хунрез

Дар Туркия Искандар зиндонї буд ва ду хидматгори падараш аз вай чашм намеканданд. Падараш њар њафта ба диданаш омада соатњо ўро насињат карда мерафт, вале Искандар њељ аз ишќи љўгидухтар даст намекашид. Љавон аз зўрии дарди њиљрон мегирист ва чанд бор њатто худкушї кардан хост, аммо нигањбононаш ўро аз марг рањониданд. Савсан дар як моњи ѓайб задани Искандар хуни дил шуда, шабњои дароз ашк мерехту рўзона дар кўчањои шањр мањбубашро мекофт. Оќибат косаи сабраш лабрез шуду рўзе аз дарвозаи нимкушода ба њавлии Искандарино даромада аз модараш дар куљо будани Искандарро пурсид. Латофатхон дар рў ба рўяш олињаи њусну малоњатро дида њайрон шуд. -Ман Савсан,-њамин сухан кофї буд, ки модари аз яккаписараш дурафтода ба духтарак часпад. Латофатхон љўгидухтари нозанинро дар як дам мисли модашери жаён зери по карда, то хунук шудани дилаш лату кўб кард, баъд назди дарвоза оварда гуфт: -Љўгии бўгини Худозада, агар як бори дигар номи бачаамро ба забон биёрї, забонатро аз њалќат кашида мегирам! Искандар зан гирифт, њамроњи арўсаш дар Туркия дам гирифта истодааст! Ба мо на ту даркорию на сеѓераи њаромиат! Гапамро фањмидї, фоњишаи кирмзада?! Савсан чун кафтараки захмин бо пару боли шикастаю сару рўйи хунолуд аз дарвоза баромад. Духтараки бечора намедонист куљо раваду аз кї мадад љўяд. Гирёну нолон дар байни роњ бехудона ќадам мезад ва хаёлан бо Искандар мољаро мекард, ки чаро ўро њомиладор карду дар нимароњи зиндагї шармандаю шармсор танњо гузошта рафт. Ногоњ овози баланди тормози мошин атрофро ба ларза овард ва Савсан ба њаво парида пасон рўи замин парчин шуд. Мардуми атроф даррав ба ёрии духтарак шитофтанд, вале нозанини бето-

леъ кайњо љон ба љонофарин супурда буд. Касе намедонист, ки ин соњибљамоли ѓарќи хун кист. Њамин ваќт зане борхалтањояшро рўи замин монда, нидо кард: -Оњ, ин бечора набераи кампири љўгї Савсани ноком будааст! Бибии Савсан он занро бо гиёњњо табобат мекарду Савсан чанд бор њамроњаш ба хонаи онњо рафта буд, аз ин рў занак дарњол духтари ѓарќи хунро шинохт. Милисањо љасади Савсанро аввал ба беморхона, баъд ба мањаллаи љўгиён бурданд ва хонаи кампири Азалро ёфта, пиразанро аз фољиаи ба сараш омада огоњ намуданд. Кампир љасади пурхуни набераи азизашро дида, якбоар аз тарс гунг шуд…

Хоби марг

Њамон шаб Искандар хоб дид, ки модараш ангуштарии нуќрагинашро зери чархи аробае монда пачаќ кардаасту нигинаки хурди аќиќаш шикаста аз он хун метаровад. Љавон тарсида аз хоб бедор шуд. Дилаш сип-сиёњ буд ва аз он дарак медод, ки ба сари Савсанаш фољиае омадааст. Дарро тела дода кушод. Муњофизонаш мисли хирс ѓарќи хоб буданд. Искандар оњиста-оњиста ба ошхона гузашту корди тезеро, ки бо он одатан гўшт ќимма мекарданд, гирифта ба љойи хобаш баргашт. Љавон лањзањои бо Савсан буданашро ба ёд оварда мисли занњо њой-њой гирист, баъд тўфони ќањру ѓазаби модару апањояш ва тањдидњои падараш ба хотираш расиданд. Дар чанд рўзи охир асабаш хароб шуда буд ва љавон дигар тоби ин њама ранљу азобро накарда, чашмонашро пўшиду бо корди алмос барин тез рагњои дасташро бурид. Субњ муњофизон љасади миёни хуну халаф сардгаштаи писари хуљаинашонро дида дилкаф шуданд ва дарњол ба ў занг заданд. Тобути оњанини Искандари ѓурамаргро рўзи дигар аз Туркия оварданд. Модараш тоби дидани ин дањшатро накарда, дубора ба сактаи дил гирифтор шуд. Ду рўз баъди ба хок супурдани љасади Искандари ошиќу ноком ањли мањалла тобути модарашро ба водии хомўшон бурданд. Хонаи ободи раис ба ѓамхона мубаддал гашт. Худованд аз чунин рўзи сиёњ љумла бандагонашро нигањ дорад…. Дилошўб


22 №44 (716) 30.10.2013 (Давомаш. Аввалаш дар шуморањои гузашта) –Шабнам! Ман туро талоќ надодаам ва ту њанўз дар никоњи манї. Њама гуна никоњро танњо талоќ ва ё худ марг ботил месозад. Ман туро барои шавњар карданат гунањкор карда наметавонам. Зеро сабабњои ба ин иќдом даст задани туро медонам. Шояд агар хабари марги ман намеомад, ту шавњар намекардї. Вале ин љо сухан дар бораи зиндагии минбаъдаи мо меравад. Ман аз ту танњо як чизро шунидан мехоњам. Ту мехоњї, ки минбаъд низ зани ман бошиву мо њамроњи фарзандамон зиндагии якљояро давом дињем ва ё бо шавњари нават мемонї? Ман маъюбам. Ба љуз он ки панљањои њарду поям бурида шудаанд, вазъи саломатиам низ хуб нест. Ман шавњари мўњтољ мешавам бароят. Ба њамин хотир љиддї фикр кун ва љавоб дењ. Мањмадёр воќеан зани худро барои ба шавњар баромаданаш гунањгор карда наметавонист. Зеро дар баробари он ки ў беному нишон гум шуд, нињоят хабари маргаш низ омада буд. Натиљаи сўњбат њам бо волидайн ва њам бо Шабнам нишон дод, ки то омадани хабари марги Мањмадёр њама умед ба бозгашти ў доштанд ва омадани ўро интизор буданд. Вале баъд аз он ки хабари марги ў омад ва он њам чун љавоби расмие аз маќомоти љустуљўии давлатии Русия буд, дигар умед ба бозгашти ў намонда буд. Аз љињати дигар дар шароити

АДАБИЁТ ВА ЗИНДАГЇ

БОЗГАШТ АЗ ОН ДУНЁ

кунунии Тољикистон, ки имконияти пайдо намудани кор на ба њама муяссар мешуд, бахусус коре ки тавонад оиларо таъмин намояд вуљуд надошт. На танњо вазъи зиндагии онњо, вазъи зиндагии ќисмати зиёди мардуми кишвар дар њолати ногувор ќарор дошт. Мањз њамин сатњи пасти зиндагї, маоши паст, азхудкунии тамоми соњањои асосии даромадноки кишвар аз тарафи мансабдорон, бекориву оворагї маљбур намуда буд, ки миллионњо нафар рўй ба муњољират оваранд ва њар сол наздик ба њазор тобут сўи кишвар бозгардад. Агарчї муњољирон таъминкунандаи асосии буљаи кишвар њам бошанд, њељ пуштибоние аз тарафи давлат ва њукумат надоштанд ва њељ имтиёзе ба онњо дода нашуда буд. Бадбахтона, новобаста ба вазъи пасти муњољират ва бењуќуќиву бепуштупаноњии муњољирон Русия чун ягона омили дарёфти љои кор, даромад ва наљоти ањли оила барои миллионњо нафар тољикистониён боќї монда буд. Агар чунин намебуд, Мањмадёр бо вуљуди доштани маълумоти олии тиббї дар кишвар бекор монда, рўй

ба муњољират намеовард. Шабнам чун њамшираи шафќат агарчї дар бунгоњи тиббии ноњия кор мекард, вале маоши ў њатто ба хурду хўроки худашу духтараш намерасид. Таъминоти ўву духтараш асосан ба дўши додарони Мањмадёр ќарор доштанд. Додарони Мањмадёр барои духтарчаи ў кўшиш мекарданд њамеша либосњои нав харанд, чизи дилкашашро њозир кунанд, то љиянашон бепадариро эњсос накунад. Вале сад афсўс, касе љои падари њаќиќиро гирифта наметавонист. Баъд аз омадани хабари марги Мањмадёр ва гузаштани як сол худи волидайни Мањмадёр маслињат доданд, ки Шабнам бояд шавњар кунад. Нахуст барои он ки ў њанўз хеле љавон буду мардон метавонистанд ба сўяш чашм ало кунанд, дуввум ў барои духтарча ва худаш пуштибон меёфт. Баъдан кўмаки бародарони Мањмадёр низ оњистаоњиста коњиш ёфта, вазъи зиндагии ў хеле душвор шуда буд. Дар њамин давраи басо мушкил Орзу, муаллиме, ки муваќќатан дар хонаи онњо иљоранишин буд, ба ў изњори муњаббат карда, аз ў дархост

намуд, ки зани ў шавад. Ў ваъда дод, ки намемонад Шабнам ва фарзандаш Гулнисо хор шаванд. Ў гуфт: –Медонам, ки љойи падари Гулнисоро намегирам, вале ваъда медињам, ки њама кўшишамро харљ мекунам то ў маро ба љойи падар ќабул кунад. Баъд аз маслињат бо падару модари худ ва волидайни Мањмадёр нињоят Шабнам розї шуда буд, ки ба никоњи ин шахс дарояд. Орзу ба ваъдааш истод. Воќеан дар ин давра дар зиндагии онњо њељ камбудие ба чашм намерасид. Орзу ба ѓайр аз муаллимї боз дуредгарї мекард ва даромади хуб меёфт. Гулнисо њам оњиста-оњиста ўро чун падар ќабул кард ва дўст дошту њама ба таќдир тан доданд.

Ин њамаро Мањмадёр аз Шабнам ва аз хешовандонаш шунида, бо оби чашми шаш ќатор худро нигоњ дошта натавониста ба Гулнисо гуфт: – Духтарам Гулнисо! Инак, ман бозгаштам ва хеле хурсандам, ки маро хуш ќабул кардї. Ман њамчун падар барои калон шудани ту коре накардам. Ман туро чун дигар падарон навозиш накардам. Рўйи дастон гирифта, туро бозї надоштам. Аз дастат гирифта, ба мактаб набурдам. Бароят либоси нав харида, напўшонидам ва хурсандиатро тамошо накардам. Ту умуман чї гуна калон шудї, ман надидам. Оё ман минбаъд њуќуќи худро падар гуфтан дорам? Ту бе нигоњубини падар ба воя расидї. (Давом дорад) Холиќназар Љ УМЪАЕВ


ЧЕЊРА

№44 (716) 30.10.2013

23

Бердї Мингбоев:

Аз Амрико бо љоиза баргаштам њунарманди зебову н чу м ња о вр ое гб ин М дї Бер эњтиром ду ан ос ин еш м н ло ка у боистеъдод хурд у фаъолияти ин марди наљиб мекунанд. Њаёт Вай ёри зебоманзари ди р да . т ас асрорангез дунё омада, дунёнии ба ёї зи и ла ои р да он Бадахш шањомат гузаронидахуш у ўњ ук ш бо ай В д. ра до о худр н љашни зодрўзроеъдодро са су ах м , са хо и њо ил ф ањ м њибист ин њунарпешаи со надорад. Зодрўзи еа н Толиб Бобоев но во ља ри т Т и ор кт аз дире рафтем. фањмида ба табрикаш -Ман 25 октябр ба дунё омадаам,- аз табрики мо њайрон шуда гуфт њунарманд. -Магар имрўз 25 октябр нест? -Ња, рост мегўед! Ман имрўз зодрўз дорам-а! Истед, ки Шумо инро аз куљо медонед? -Устод Толиб Бобоев рўзи таваллуди њар як коргари театрро медонанд ва лутф намуда, зодрўзи шуморо ба мо гуфтанд,-иќрор шудем бо лабханд. Аз шунидани он, ки роњбари театр мавлудашонро фаромўш накардааст, шод гашта, нињоят Бердї Мингбоев ба сўњбат розї шуданд.

Хурсандии падару модарам интињо надошт. Онњо ба орзуяшон расида буданду фахр мекарданд, ки писарашон донишгоњро тамом карда, духтур мешавад. Ростї, се сол бо бањои аъло хонда бошам њам, мењри санъаткор шудан заррае аз дилам нарафт. Дар ваќтњои холигиам ба театру кинотеатрњо рафта спектакл ва филмњоро тамошо мекардам ва худамро ба љойи ќањрамонњо тасаввур карда, меболидам. Пас аз хатми курси сеюм шунидам, ки аз шањри Москва њайати устодони театри санъати ба номи Луначарский ба Тољикистон омадаанд, то истеъдодњои љавонро пайдо карда ба пойтахт баранд. -Умри бобаракати шумо- Яке аз довталабњои ин озро агар кўњи сарбаланд мун гашта, дар ќатори устобигўем, пас имрўз дар яке аз дони имрўзаи санъати тољик ќуллањои он кўњ ќарор до- Таѓоймурод Розиќов, Шодї ред. Тўли ин роњи пурпечу- Солењов, Гулсара Абдуллоетоб орзуе боќї мондааст, ва, Мавлуда Обидова, Даврон ки њанўз ба расидан то ба Алиматов њамсарам Асалбеон муваффаќ нагашта бо- гим ва боз чанд нафари дишед? гар аз конкурс гузаштам. Па-Орзуњо тамомшавї на- дару модарам ранљиданд, ки доранд! Пулу мол, хона, Донишгоњи тиббиро партофта, зану фарзанд, мошин ба роњи санъатро пеш гирифтам, ин орзуњои содаю азалии вале баъди донишљў шудаинсонї кайњо расидаам, вале нам «гуноњи» маро бахшиљањони орзуњои ман њамчун данд. Дуруд мефиристам ба њунарманд фарохтар аз ин њамон лањзаи бахтоваре, ки хоњишњои нафсонист. Шодам, Донишгоњи тиббиро партофта, ки маро њамчун њунарманд роњи њунарро пеш гирифтам! мешиносанд, эњтиром ме-Магар духтур шудан бад намоянд, вале њанўз филми аст, охир табибон њама бењтаринамро наофаридаам, чизро доранд: пул, обрў, наќши бењтаринамро набози- эњтиром?! даам… -Тиб албатта бад нест, зинОрзуњои Бердии њунарманд дагии хуб, пул, шўњрат дорад, замоне ба поён мерасанд, ки вале соњибони ин пеша бояд умраш њам ба поён расад! касбашонро дўст доранд! Ис-Чизе, ки аз гум карданаш теъдоди Худододи табибї ва сахт метарсед? мењр ба ин касби пурифтихор -Чизе ки аз гум карданаш набошад, табиб шудан бисёр метарсам, илњом аст. Гоњо душвор аст. Бо таќдири инсон мешавад, ки дар баландї шўхї карда намешавад! манзараи љолиберо дида, -Ба комёбињои эљодиатон орзуи ба он ќулла расидан- бештар кадом омилњо таъро мекунї, вале њарчанд та- сир гузоштанд: бахт, ислош меварзї, муваффаќ теъдод ё мењнат? намешавї. Ќаламро ба даст -Хушбахтона таќдир богирифта авроќеро сиёњ кардан нуи њунарманд Асалбегимро мехоњї, вале корат њељ пеш бо банда њамќисмат гардонд. намеравад. Сабаби њамаи ин Ин зани наљиб маро њамчун нокомињо набудани илњом аст. пластилин истифода бурда, Аз ин рў сахт метарсам! Ме- аз ман њунарпеша сохт. Дар тарсам, ки илњом аз ман фи- замирам љавњаре нињон буд рор накунад! ва Асалбегим онро ба туѓён -Як лањзаи зиндагї, ки ба- кардан водор намуд. Њамон роятон арзиши якумра љавњар истеъдод аст, ки дошт? њамеша љойи аввалро ишѓол -Падару модари шодраво- менамояд. нам орзу доштанд, ки духтур -Истеъдод атои Худошавам, вале ман аз замони дар ванд аст, вале магар метасинфи шаш хонданам орзуи вон танњо бо ин неъмат коактёр шуданро дар дил мепар- мёб гашт? вардам. Бо хоњиши волидон -Худованд хеле сахї аст ва њуљљатњоямро ба Донишгоњи њангоми ба олами њастї овардавлатии тиббии Тољикистон дани ќўдак њатман дар зењни супоридам. Дониши хуб, ки до- вай истеъдодњои гуногун мештам, бе таѓобозї донишљўи офарад. Инсонро зарур аст, ин донишгоњи бонуфуз гаштам. то яке аз ин истеъдодњоро

такмил дињад. Ростї, баъзан ман худ ба худ меандешам, ки чаро аз ўњдаи ташхиси беморон баромада наметавонам. Дармеёбам, ки сабаб дар бетаваљљўњї ба ин њунар аст. Аз хўрдї ин роњро интихоб накардам. Замони донишљўйї аъло мехондам, вале аз сидќи дил шавќи омўхтани тибро надоштам. Њолатњое мешавад, ки аз ман мепурсанд: «Њой бародар, шумо ин ќадар шеъру ѓазал ва асару достонњои калонро чї гуна дар майнаатон њифз мекунед?» Барои дигарон њунари ман мушкилтар менамояд, дар њоле, ки касби эшон барои ман хеле душворнамост. Њадафам аз ин гуфтањо он, ки танњо бо истеъдод наметавон комёб гашт, агар онро такмил надињї. -Зиндагиву фаъолияти Шумо барои бисёрињо идеалист. Худатон аз роње, ки тай намудед, розиед? -Дар театр коргардонњои машњур маро дар худам кишт карданд ва ман мањсул додам. Дар љодаи кино низ бо њамин роњнамоињо муваффаќ гаштам. Соли 1997 баъди љангњои шањрвандї дидам, ки аксари бачањои мо дар чорроњаи зиндагї њайрон мондаанд. Давутоз намуда гурўњи бачањои наврасро бо номи «Рангинкамон» ташкил кардам. Барои рушди ин гурўњ часпу талошњои зиёд карда бошам њам, то њол аз худ розї нестам. -Чаро? -Розї будан аз кори худ ва ќонеъ шудан, маънои хотима бахшидан ба њунар ва падруд гуфтан бо илњоми эљодиро дорад. -Шумо чењраи бисёр љаззоб доред ва бар замми ин, хеле зебо ва ширину пурмаънї њарф мезанед. Бе муњобот мегўям, ки пайдо шудани марде мисли шумо дар экран чандин њазор тамошобинро мафтун месозад. Њайронам, ки чаро дар филмњои хориљї наќш наме-

бозед..? -Хушбахтам, ки дар аксари филмњои дар љумњурињои гуногуни собиќ Шўравї сабтшуда наќшњои бењтаринро бозидаам. Чанде пеш филмеро бо унвони «Худкушї» тайёр намуда будем. Бо ин филм ба Амрико сафар карда, соњиби љоиза гаштем. Маро чун офарандаи наќши асосї бо љоиза ќадрдонї намуданд. Ин филми коргардонњои тољик низ соњиби љоиза гардид. -Аксари њунармандон њамин ки андаке шинохта шуданд, ба «халтура» мегузаранд. Сарчашмаи ин хомкорињо аз чист? -Ин ба хислати зотии њар як инсон вобаста аст. Одам

бояд донад, ки то куљо расиданист ва барои ин расиданњо чї бояд кард. Мутассифона, аксари одамон дар кадом соњае, ки набошанд, баъди андак шўњрат ёфтан муѓамбир мешаванд. Сабаб дар он аст, ки ошиќи касбашон нестанд. Одамони тасодуфї дар њама љо, аз љумла дар санъат њам кам нестанд. Ин тоифа њунарро осон мефурўшанд, чунки нархи аслиашро намедонанд. Умуман, бисёр чизњое њастанд, ки дили касро ба дард меоранд, вале… -Шумоён ду Њунарманди Мардумии Тољикистон зери як бом зиста дар як даргоњ кор мекунед.

Њунармандон табиатан бисёр эрка мешаванд. Магар инљиќињои њамдигарро тоќат кардан бароятон душвор нест? -Ману Асалбегим зиёда аз 40 сол боз якљоя зиндагї дорем. Шебу фарози санъатро дастобадаст паси сар карда меоем. Кўшиш менамоем, ки њам дар оилаю њам дар театр ёрирасони њамдигар бошем. Дар сари миз нишаста якљоя хўрок мехўрему баъд њарду вараќњо дар даст ба њуљрањои худ даромада аз пайи аз бар намудани матн мешавем. Шаб вараќњоро таги болинамон гузошта, субњ боз ба даст мегирем. Сањна, ки тайёр шуд, баъди намоиш боз се-чор рўзи дигар аз образи офаридаамон намебароем. -Њунармандон одамони серхаридоранд. Шудааст, ки ба њамдигар рашку љанљол карда бошед? -Не, нозукињои пешаи интихобкардаамонро наѓз медонем ва њељ гоњ рашку мољаро намекунем. -Дар сањна зану шавњар шудаед? -Њељ гоњ бозидани наќши зану шавњар ба ману њамсарам муяссар нагашт. Танњо дар як намоиш якљоя роли ду авбошро офаридему халос! -Љавонон Шуморо дар кўча дида «Александр» мегўянд. Ин лаќаб аз куљо ба Шумо часпид? -Ман дар филми «Дар орзуи падар»-и Саид Ќодирї, ки аз рўйи асари Кароматулло Мирзоев ба навор гирифта шудааст, наќши яке аз силоњбадастони хунхорАлександрро офарида будам. Александр симои манфури њамаи ќањрамонњои яроќбадасти љангро таљассум мекард. Натанњо дар Тољикистон, дар Афѓонистон низ маро баъди ин филм њамчун Александр шинохтанд. -Имрўз шумораи зиёди филмњои туркї дар Тољикистон намоиш дода мешавад. Назари ањли њунар ба ин филмњо гуногун

аст. Шумо дар ин хусус чї фикр доред? - Ба фикри ман тамошо кардани филмњо набояд боиси маломат бошад. Падару модар бо фарзандонашон ин филмњоро тамошо карда, албатта филмро муњокима менамоянд ва панд меомўзанд. Танњо ба кўдакон љињатњои мусбї ва манфии њар як корро фањмонида тавонистан лозим! -Бори дигар Шуморо бо зодрўзатон самимона шодбош гуфта, бароятон саломатї ва парвозњои баланди эљодиро таманно мекунем! Р. Холов


СИНАМО

24 №44 (716) 30.10.2013 Рани Мукхерљи:

ОШИЌОНАМ НОМАРДЇ КАРДАНД

Рани–соњиби ин номи зебо барои дўстдорони санъати кино кайњо ошност. Рани 21-марти соли 1978 дар яке аз мавзеъњои зеботарини дунё Банѓола таваллуд шудааст. Модараш овози ширадоре дошт ва ба њайси овозхони пасикадрї дар синамо фаъолият мекарду падараш коргардон буд, аз ин љост, ки Рани аз кўдакї дар оѓўши синамо ба воя расида, мењри кино бо шири модар дар рагу пайвандаш љо гирифт. Падараш айёми кўдакї њамеша Раниро ба тамошои рафти ба наворгирии филм мебурд, вале замоне, ки духтарак ба камол расида, азми њунарманд шуданро кард, барои ворид гаштани љигарбандаш ба ин љодаи пурмашаќќат монеъ гашт. Зиддияти падар натавонист азми духтаракро бишканад, Рани ду пояшро ба як мўза андохта актриса мешавам мегуфт. Билохира мењри беандозаи Рани нисбати њунар дили сангини падарро нарм кард ва дере нагузашта падари кордон розї шуд, ки дар кино роњнамояш гардад. Имрўз Рам Мукњерљи аз духтари њунарманду шўњратёраш ифтихор дорад.

га ва ѓизои солим Асрори зебоиаш: йо 7 см. Дарозии ќадаш: 15 бароияш муњим: Чизи дар зиндагї покии виљдон рўѓ Парњез дорад: аз ду бо ааш: њар чизе, ки т ш до ст дў ки ро Хў удааст. дасти модар пухта ш ааш: «Black». Филми дўстдошт Муњаббати таќдирсоз

Ранї баъди хатми мактаби миёна худро пурра ба омўзиши раќс бахшид. Њадафаш он буд, ки нозукињои ин касбро пурра аз худ намуда дар синамои њинд такону тањавуллоти наверо ба миён орад. Яке аз коргардонњои хеле машњури Њиндустон рўзе дар толори раќс ин духтараки мавзунќоматро дида ба њаракатњои мафтункунанда ва нигоњи љозибадораш шефта гашту Раниро ба њамкорї даъват намуд. Филме, ки шўњрати Раниро то ављи само расонд «Вир ва Зара» буд. Рани дар ин филм наќши дуюмдараљаро офарида бошад њам, мањз дар сањнањои ин филм мухлисон бори аввал ўро њамчун бонуи љиддиву ќавиирода дарёфтанд.

Ошиќони булњавас

Ранї панљ ошиќи фидокорро аз даст додааст. Шоњрух Хон, собиќ дўстдоштааш ба Ранї ваъда дода буд, ки то охирин нафас бо њамдигар мемонанд, вале дере нагузашта бо хонум Гаурї издивољ намуд. Рани дар нимароњи зиндагї танњо монда, дилшикаста шуд. Ин зарбаи

љонсўз духтаракро љигархун карда бошад њам, натавонист иродаи ќавиашро бишканад ва Ранї ќарор дод, ки барои бахт мардона мубориза мебарад. Салмон Хон дуюмин марде буд, ки ба Рани изњори муњаббат намуд, вале оташинї ва муштзўриашро дида, худи духтар баъди чанде аз бањри ин муњаббат баромад. Ишќи Абхишек, писари њунарманди машњур Амитабх Баччан нисбати Рани самимї буд. Абхешик мехост бо Ранї издивољ намояд, вале падараш ба муњаббати онњо зид баромад. Амитабх Баччан ошиќонро аз њамдигар зўран људо карда таќдири писарашро бо зеботарин бонуи Болливуд Айшвария Рай пайваста, орзуњои ширини Раниро барбод дод. Ин љо гап сари бадбинї нест, баръакс Амитабх Раниро мисли духтараш дўст медошту аз њамин сабаб нахост, ки онњо бо њам якљо шаванд.

Падар чї мегўяд?

-Рани аз хурдї кўдаки чусту чолок буд ва бисёр кўшиш мекард, ки ба маќсадаш расад. Њамеша аз пайи хонишу раќс буд. Имрўз њам њамин хислатњои кўдакиаш дар кору зиндагї ўро мададгоранд. Рани зиндагиро бидуни синамо тасаввур карда наметавонад. Мисли тамоми падарони рўи олам ман мехоњам Раниро дар зери чодари арўсї бубинам, табассуми малењу ќадамњои аввалини тифлаконашро тамошо кунам, вале ў њамоно аз синамо дил канда наметавонад. Боварї дорам, ки дар ин соли накў духтари ошиќи кинои ман орзуи деринаи волидонашро амалї месозад.

Духтари ваъдахилоф

Рани духтари боиффату мењрубон ва покизарўзгор аст. Дўстонаш дар бораи ў њарф зада, таъкид мекунанд, ки Рани зављаи вафодору модари ѓамхор ва пойдевори мустањкаме барои оилааш мешавад. Раниро ишќу муњаббатњои бењосил аз

зиндагї чунон дилсард кардаанд, ки вай худро кўдаки шўху бебок ва паррандаи озод меномад. Зебосанам дар як мусоњибааш ќайд намудааст, ки бисёрињо маро духтари ваъдахилоф меноманд, гўё ман худам ошиќонамро ноумед мекарда бошам. Дар асл чунин нест. Нозу нузи ман не, шояд њанўз фаро нарасидани соате, ки худованд барои оиладоршавии ман муайян кардааст, издивољи маро ба таъхир андохта бошад. Ќиблагоњаш њанўз соли 2012 изњор намуда буд, ки Раниро ба шавњар медињад ва њамин сухани падар боис гашту сару садоњои гуногун вирди номи ин бонуи фариштарў пайдо шуданд, вале умедњо ин дафъа низ барбод рафтанд. Актриса боварї дошт, ки шањзодаи хаёлиаш рўзе савори саманди сафед ба суроѓаш меояд, аммо таќдири худовандї дигаргун будааст.

Дили пуралами њунарманд

-Ранї, шумо бисёр як чењраи шинохта њастед, агар бо ваъдахилофї дили ошиќатонро шиканед, барои дубора муњаббатро сазовор гаштан ягон иќдом мекунед? -Ман то ба њол ваъдахилофї накардаам, баръакс ошиќонам номардї карда, муњаббати маро поймол намуданд. Муњимтар аз њама дар зиндагї барои инсон пайдо кардани ёри њамдаму ѓамхор аст. Мо ба ќасри бахт на бо умеди бо шукўњу шањомат зистан, балки ба хотири њаёти осоишта ќадам менињем. Љавњари хушбахтї муњаббат аст. Ман метавонам њазорон оилањои вайроншударо мисол орам, ки

бидуни муњаббат бунёд гашта, дер напоиданд. Имтињони ќисмат баъзан нињоят сангин аст. Албатта дар танњої инсон ќодир нест, ки ин имтињону санљишњоро паси сар кунад, вале мегўянд, ки агар одам бо тамоми њастї умед бандад, ба орзуяш мерасад. -Шумо ба садоќати љавонмардон бовар надоред? -Медонед, вафодорї бисёр бори вазнин аст, на њар кас тоќати бардошти онро дорад. Каманд одамоне, ки нисбати дўстдоштаашон вафодор мемонанд. -Гўем, ки мисли шумо дар олам бонуи зебо кам аст, чї мегўед? -Ташаккур мегўям барои лутфатон! Хоњарзодаам Маеша њар гоњ маро бубинад, албатта «ту бонуи зеботаринї» мегўяду боварии маро ба худам бо ин илтифоташ ќавитар мегардонад. Зебої тўњфаи илоњист, вале инсон бояд зебоии ботиниашро бо зебоии зоњириаш пайванд дињад, то ба маънии томаш зебо шавад. - Модоме, ки гап сари зебої рафт, гуфтанием, ки чашмони нињоят зебо ва нотакрор доред. Асрорашон дар чист? -Асрори зебоии чашмонамро бояд аз волидонам бипурсед. Аз фурсат истифода бурда миннатдории худро ба эшон мерасонам, ки дар оѓўши гармашон маро бо мењрубонї парварда ба камол расонданд. Тамоми комёбињоям аз дуои неки падару модар аст! Сўњбаторо Рустам Азимї

Oila №44  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you