Page 1

Ромизи Парвиз:

АЗ СОЛИ НАВ МИЁНРО МАЊКАМ МЕБАНДАМ! сањ.13

№52 (724), 25 декабри соли 2013

ЊАФТАНОМА ЊАР ЧОРШАНБЕ НАШР МЕШАВАД

Сањ.2 Сањ.5

П С А И Р О В А С А Ж И Н А М Д Я О Р А Б Е М БА САЊНА

Аловиддин Абдуллоев:

МОРИ СИЁЊ БА ГЎШИ АЛОВИДДИН ЧЇ ГУФТ?


2

ОВОЗА

№52 (724) 25.12.2013

ВА ЊАЌИЌАТ

МАНИЖАИ ДАВЛАТ САВОРИ АСП БА САЊНА МЕБАРОЯД Ситораи писандидаи мардум нињоят сукути 8-соларо мешиканад?

Салом кормандони њ а ф т а н о м а и дўстдоштаам «Оила!» Ман яке аз хонандагони ашадии «Оила» њастам ва орзу мекунам, ки хонандањои ин нашрияи серхаридор боз њам бештар шаванд. Хабареро шунида хушњол шудам ва дарњол хома ба даст гирифтам, то шодиамро бо дигар хонандагон ќисат намоям. Мегўянд, ки пуровозатарин бонуи сањнаи тољик, маликаи орзуњо Манижаи Давлат пас аз хомўшии њаштсола нињоят ба сањна мебарояд. Ростї, ин хабарро шунида беќарор шудам. Манижаро ончунон дўст медорам, ки ќалам дар тасвираш ољизї мекашад. Шояд

хонандагони «Оила» фикр кунад, ки ин мењрномаро марде нигоштааст, ки ба ин зебосанам ошиќи зор аст. Чунин нест. Њамсони Манижа ман њам духтаре њастам ташнаи савту навою суруд. духтараки рустоиям, вале камари муњаббати Манижаи њунармандро мањкам дар миён бастаам. Хоњишам аз кормандони «Оила» танњо њамин аст, ки бо Манижаљон ё аќаллан бо пайвандонаш тамос гирифта, то кадом андоза њаќиќат доштани овозаи ба сањна баромадани Манижаро аниќ созанд ва дар ќатори ман њазорон ошиќони садои ин фариштаи ангубиновозро хурсанд созанд. Бо ташнаљонї мунтазири љавобам. Бо муњаббати ти самимї: Матлубаи Ёвонї

Посухи апаи Манижа Парвина Давлатова: Пеш аз њама саломи худ ва саломи хоњараки азизамро ба мухлисонони Манижаљон мерасонам. Рањмат, ки њамеша дар фикри Манижаљон њастанду номањои пурмуњаббат менависанд. Манижа шаби Соли нав 31-декабр зодрўз дорад ва њамасола мавлудашро дар њалќаи хешу табору ёру дўстон љашн мегирем. Ман аз ин минбари фарњангї хоњараки азизам Манижаљонро бо зодрўзаш муборакбод мегўям! Манижа аллакай чанд суруди наве омода кардааст

ва ният дорад, ки дар соли 2014 дар сањнаи њунар инќилоб намояд. Худо бузург аст ва албатта мухлисонашро ба дидори Манижаљон мерасонад!


ОЗМУН

в ра

ро њо ми С- ќа

а 5 не СМ р у 3 ба 25 н к о

"Садои дил"

д!

БАХШИ ТАРОНАЊОИ №

Номи сароянда

Код

Овозњо тўли њафта

Шумораи умумии овозњо

2563

101

1155

2.

Муниси Иброхим

2531

200

1120

3.

Хусрав Амонќулов

2528

3

1106

4.

Њайдари Мањмад

2542

500

1100

5.

Мадинаи Саидзод

2520

400

1003

6.

Ховар Муродов

2512

994

1000

7.

Наимљони Сайдалї

2502

0

701

8

Зафар Абдуалимов

2529

0

640

9

Ситора Азимова

2523

0

601

10

Нозияи Кароматулло

2505

0

627

11

Алишери Сайфиддин

2534

501

567

13

Гулнози Толиб

2535

300

505

14

Фариддуни Хуршед

2506

52

500

15

Шамсиддини Содиќї

2510

222

500

16

Фариштаи Фурайдонї

2517

200

400

17

Шањроми Абубакр

2504

0

260

18

Бахтовари Сўњроб

2538

0

124

19

Умеди Раљабзод

2526

8

168

20

Алишер Ибодуллоев

2530

0

162

21

Муслињиддин Мирзоев

2533

0

14

22

Сарвиноз Юсуфї

2511

0

10

23

Шањриёр Давлатов

2514

2

7

24

Зулайхо Мамадшоева

2501

0

5

Шамсиддини Азиз

2540

0

4

27

Самад Ѓанї

2564

0

2

28

Муњаммадрафии Кароматулло

2508

0

2

29

Нигора Холова

2518

2

4

30

Ањлиддини Фахриддин

2565

0

1

31

Гулрў Табарова

2503

0

0

32

Мењринигори Рустам

2507

0

1

33

Бунафша Раљабова

2509

0

0

34

Моњираи Тоњирї

2513

0

0

35

Зайнура Пулодова

2515

0

0

36

Рустами Нур

2516

0

0

37

Сунатуллои Ќурбон

2519

0

0

38

Суруш Холов

2521

2

2

39

Г.Иќбол

2522

0

0

40

Диловар Сафаров

2524

0

0

41

Миљгонаи Мирзо

2525

0

0

42

Муниса Бобоева

2527

0

0

43

Зариф Носирї

2532

0

0

44

Убайдуллои Садулло

2536

0

0

45

Илњом Муродов

2537

0

0

46

Њабиба Давлатова

2539

0

0

47

Исмоили Шарифзод

2541

0

0

БАХШИ РЭП №

Номи сарояндањо

овозњо тўли њафта

Шумораи умумии овозњо

1.

Баха-84

2543

10

34

2.

Шон МС

2545

1

22

3.

Абада

2544

0

9

4.

Акмал Љумаев

2546

5.

Диля

2547

6.

Фира(Фирўз)

2548

7.

Миљгона

2549

8.

Мастер Исмайл

2550

1

1

9

Рэплей (Фактор)

2551

0

1

7

Хонандагони азиз! Даври якуми озмуни љумњуриявии «Садои дил» дар арафаи анљомёбист. Њамагї пас аз њафт рўз фурсати аз об бардоштани ѓалбер фаро мерасад. Њунармандоне, ки мухлисонашон фаъол буданд соли навро бо хушхабари гузаштан ба даври дуюми озмуни љумњуриявии «Садои дил» истиќбол мегиранд, вале сарояндагоне, ки бо умед шабро шабу рўзро рўз нагуфта барои мухлисонашон таронањои дилнишин офариданду дар чунин лањзаи таќдирсоз дастгирии њаводоронашонро эњсос накарданд, албатта дилшикаста хоњанд шуд. Мо намехоњем касе дилозурдаю хиљил шавад, вале озмун озмун аст ва касоне ѓолиб меоянд, ки муваффаќ буданд.

РЎЗИ ТАЌДИРСОЗИ СИТОРАЊОИ ЉАВОН Ёдрас мешавем, ки СМС ва анкетањо ба љонибдории довталабони озмуни «Садои дил» то соати 10-00-и рўзи 31-уми декабр идома меёбад. Таќдири њунармандони дўстдоштаатон то њамин рўзу њамин соат дар дасти шумост ва имкон доред даста-даста СМС ва анкета фиристода, барои ѓолибият ба даст овардани њофизони писандидаатон наќши њалкунандаро бозед. Айни замон Хусрав Амонќулов, Нозияи Кароматулло, Ромизи Парвиз, Муниси Иброњим, Наимљони Сайдалї, Њайдари Мањмад, Зафар Абдуалимов, Мадинаи Саидзод, Ситора Азимова ва Фаридуни Хуршед дар бахши «Таронањои эстрадї» ва Комилљони Зариф, Зубайдулло Холов, Нигина Амонќулова,

БАХШИ ХАЛЌЇ- ЭСТРАДЇ №

Ному насаби сароянда

Код

Овозњо Шумораи тўли умумии њафта овозњо

1.

Комилљон Зарипов

2558

1

1104

2.

Зубайдулло Холов

2566

0

625

3.

Нигина Амонќулова

2552

14

528

4.

Умеди Шарифзод

2567

0

502

2561

5.

Љањонгир Зарипов

200

500

6.

Абдурањмон Њакимзода 2562

0

107

7.

Матлуба Рањимова

2556

0

22

8.

Сурайё Мирзоева

2554

0

2

9.

Далери Хайриддин

2553

0

1

10.

Зайдуллои Шамсулло

2555

0

1

11.

Исмоили Иброњим

2557

0

0

12

Ѓолибљон Юсупов

2560

0

0

Овоз дењу бурд намо!

Шумо метавонед ба тарафдории сарояндаи писандидаатон бо роњи хонапурї карда ба идораи њафтанома фиристодани анкетаи озмун, ки дар зер оварда шудааст ва дар њар шумораи «Оила» чоп мешавад ё бо воситаи СМС овоз дињед. СМСњоро бо коди сарояндаи дўстдоштаатон ба раќами кўтоњи 2535 фиристед. Хизматрасонї танњо ба муштариёни шабакањои Babilon ва Megafon дастрас аст. Дар овоздињї мањдудият вуљуд надорад, њар кас ба тарафдории сарояндаи дўстдоштааш њар ќадаре мехоњад - 10, 100, 500, 1000, 100000 анкета ё СМС фиристода метавонад.

Умеди Шарифзод, Љањонгир Зарифов дар бахши «халќию эстрадї» пешсафанд. Ёдрас мешавем, ки озмун аз ду давр иборат аст ва нафароне, ки то 31 декабр шумораи зарурии овозњоро ба даст оварда натавонистанд, њуќуќи ширкат варзиданро дар даври финалии «Садои дил» аз даст медињанд. Ба сарояндагони дўстдоштаатон дар њаќиќат муњаббат дошта бошед, њарчи зудтар ба љонибдориашон раъй дињед. Овоздињї тариќи СМС ва анкета сурат мегирад. СМС-њоро бо коди сарояндагони дўстдоштаатон ба раќами 2535 равон кунед. Анкетаи озмунро метавонед аз њар шумораи «Оила» дастрас намуда, хонапурї карда ба мо фиристед.

Сарояндагони писандидаатон ба дастгирии шумо ниёз доранд! Биштобед!!!

Мухлиси аз њама бештар овоздода метавонад дар клипи сарояндаи дўстдоштааш наќш бозад. Се мухлиси ашадї ифтихорнома ва тўњфањои махсус-Маркази мусиќї ва сабти орегеналии фиттаи сарояндаеро, ки ба тарафдориаш овоз додаанд, сазовор хоњанд гашт. 20 мухлиси бењтарин њатман ба консерти љамбастии «Садои дил» даъват карда мешаванд. Шансатонро аз даст надињед! Овоз дињеду бурд кунед! Биштобед!!!

"Садои дил"

а кет Ан

25

Код

3

Озмуне, ки дари шўњратро барои сарояндагони ЭСТРАДЇ љавон мекушояд!

Ромизи Парвиз

1.

№52 (724) 25.12.2013

Озмуни љумњуриявии сарояндагони љавон Номи сароянда:_______________________ ___________________________________ Бахши озмун: Таронањои эстрадї, Халќию эстрадї, Реп (Бахшеро, ки сарояндаатон он љо номнавис шудааст, ишора кунед)

Ном ва насаби шумо_________________________ Суроѓаи шумо:_______________________________ __________________________________________ Анкетаро хонапурї карда, ба суроѓаи зерин фиристед: ш. Душанбе, хиёбони С.Шеърозї 16, ошёнаи 11, идораи њафтаномаи "ОИЛА" Барои дастрас намудани њар шумораи рўзнома ба телефони зерин занг занед: 93-445-26-12


4

САРГУЗАШТЊОИ ЃАМАНГЕЗ

№52 (724) 25.12.2013

оњонро -Эњ дугонаљон, М хости д, дуои бад накуне да њу Бе т. ас Худо буда чї р ња ки , нд нагуфтаа вї, ра да ме о нр мо ња корї, аш ќт ва ман њам дар онда, фотењаамро гард рам да па бо аммаамро ба а рд ка н ма душ будам. Усмонљон расида ро ам ма Писари ам њр ќа ў у ам нагирифт бо рг ма ми да то карда, ... уд ш падарам ногап

ÀÐÓÑÈ ÏÅÑ (Давомаш. Аввалаш дар шумораи гузашта)

Бозии таќдир

Гулнорахони моту мањбутро ба хонаи дигар гузаронида бовар мекунонданд, ки њамааш наѓз мешавад, аммо ў гўё азизи дилаш мурда бошад, зорзор мегирист. Юсуф низ аз ин беэњтиромии арўсшавандааш хабар ёфта, њамроњи љўрааш ба назди модараш омада ўро ором карданї мешуд. -Њама хешу таборонамон аз Хуљанд пагоњ ба тўй меоянд.

Ман ин шармандагиро ба куљо мебарам,-гуфта Гулнорахон мисли абри бањорї ашк мерехт. -Хола, Юсуфљон на кал асту на кўр, давоми панљ соли дўстии мо волидонам мудом њаваси ўро мехўранд. Шумо розї бошед, њозир ба хонаи мо меравем, хоњарамро бе ягон чиз никоњ карда ба Юсуфљон медињам ва тўй барпо мешавад,-гуфт љўраи домод Бањром. Гулнорахон ѓайри ризо шудан дигар илољ надошт ва аз хонаи ќудошавандааш бо дили сиёњу чашми гирён

баромада рост ба хонаи волидони Бањром рафт. Бечора зани сахтии таќдир кашида Бањромљону волидонашро хуб шиносад њам, хоњарашро надида буд ва намедонист, ки келини ояндааш чї гуна духтар аст. Волидони Бањром то тавонистанд Гулнорахонро ором карданд, баъд духтарашон Арзандаро ба назди мењмонон даъват намуданд. Арзандаи ќоматбаланди зебо ва мўйдароз дар соли сеюми донишгоњи тиббї мехондаасту назди волидон иќрор шуд, ки дўстдоре надорад ва агар Юсуфљон ба онњо маъќул бошад, розист, ки ќисматашро

бо ў бипайвандад. Њамин тавр тўйи Юсуфљон барпо гашт ва мењмонони аз дуру наздик омада њусни дилорои арўсу домодро таърифкунон бо табъи болида аз тўйхона рафтанд.

Арўси бадномзада

Амаки Салом «Ман духтар надорам» гўён, дигар на Моњонро суроѓ мекарду на бо касе аз ањли хонавода гап мезад. Акрам аз апааш фањмид, ки Моњон барои ў шуда дар сари оби никоњ тўйяшро вайрон кардааст ва волидонашро маљбур намуд, ки хостгорї раванд. Бародарони Моњон тўяки хоксоронае ороста бо љињози овардаи Гулнорахон хоњари бадномзадаашонро бе дуои падару модар ба хонаи бахташ гусел карданд. Пас аз тўйи духтарашон амаки Салом ва холаи Гулшан шармсору мањзун ба хонаи Гулнорахон рафтанд. Онњоро келинчаки оростаю перостае, ки ба моњи чањордањрўзаи гўшаи осмон шабоњат дошт, пешвоз гирифта ба хона даровард. -Шумо зиќ нашуда шинед, очаљонам намоз хонда истодаанд, њамин, ки тамом карданд, наздатон меоянд,-гуфт келинчак бо табассуми ширин ва дар чанд даќиќа дастурхони пур аз нозу неъмати назаррабое ороста чой овард. Гулнорахон намозашро хонда назди мењмонон даромад ва амаки Салому холаи Гулшанро дида, оѓўши кушоду табассумкунон бо онњо вохўрї намуд. Амаки Салом аз ин мењрубонї гирён шуда гуфт:

-Хоњарам, њазор бахшиш! Мо назди ту бо узр омадем, агар тавонї, моро бубахш! -Ња, бубахш дугонаљон! Илоњї духтарам сиёњпичамарг шавад, бо ин кори кардааш,сухани шавњарашро бурида гуфт холаи Гулшан. -Эњ дугонаљон, Моњонро дуои бад накунед, хости Худо будааст. Бењуда нагуфтаанд, ки њар чї корї, њамонро медаравї, ман њам дар ваќташ фотењаамро гардонда, аммаамро бо падарам душман карда ба Усмонљон расида будам. Писари аммаамро нагирифтаму ў ќањр карда, то дами марг бо падарам ногап шуд, шояд барои њамин бадбахт шудам. Духтар, ки надоштам, хамин рўзњоро аз келиншавандаам дидам. Њељ гап не, дунё чаппа нашудааст, писари ман њам зан ёфту духтари шумо њам шавњар,- аз ин мењрубонии Гулнорахон дили зану шавњар об шуду амаки Салом як миќдор пулро назди Гулнорахон монда гуфт: -Ин љо дањ њазор доллар! Мо тамоми харољоти кардаатонро њисоб карда, пулњои сарфкардаатонро овардем. Гулнорахон панљ њазор долларро гирифту панљ њазори дигарашро баргардонида ба дасти амаки Салом дода гуфт: -Мабодо аз шумо ба ман зиёд рафта бошад, бубахшед, акољон! Сари дастархон онњо боз хеле сўњбат карданду оши палави пухтаи келинро хўрда, баъд бо Гулнорахон хайрухуш карда бо дили сабук ба хона баргаштанд. (Давом дорад)


ХАНДА ЊАМ ДОРУСТ...

№52 (724) 25.12.2013

5

Аловиддин Абдуллоев:

МОРИ СИЁЊ БА ГЎШИ АЛОВИДДИН ЧЇ ГУФТ? Мегўянд, ки агар соли навро бо ханда пешвоз бигирї, тамоми сол хушбахту хурраму дилшод мегардї ва корат бобарору рўзгорат бобаракат мешавад. Дар саросари Тољикистон касе нест, ки бештар аз Аловиддин Абдуллоев мардумро базавќ хандонда тавонад, аз ин рў дар остонаи Соли Нав мо сўњбатеро бо ин њунарманди мумтоз анљом додем, то тамоми сол хонандагони «Оила» табассум бар лаб дошта бошанд. -Акои Аловиддин, нахуст мехостем таассуротатонро аз соле, ки рахти сафар барбастааст, бидонем. -Соли 2013 соли ман-соли мор буд. Азбаски мор соњиби ин сол буд, ман њам хуб даврамро рондам-е! (механдад) Ростї, имсол соли бењтарин буд! Мо дар озмунии љумњуриявии байни театрњои касбї «Парасту» бо ањли т е а т р

и ш тирок карда, соњиби љоиза гаштем. Ба ман мукофоти махсусро «Барои иљрои наќши бењтарини мардона» супориданд. -Бењтарин ганљинае, ки Мор њамчун њокими сол ба Аловиддин тўњфа намуд? -Сарвари давлатамон мукофоти бењтарин-унвони Артисти Халќии Тољикистонро ба ман сазовор донистанд. Магар аз ин дастоварди бузургу хушбахтии бењтар буда метавонад?! Ќадрдонии президент маро ба он водор месозад, ки шабу рўз зањмат кашида, сањнањои бењтаринро тайёр намоям. -Сањнањои бењтарин гуфтеду дарњол «Шўхињои Аловиддин» дар ангорањои хаёлам љилва кард. Ин барномаи љолиб чї гуна тавлид ёфт? -Аз овони хурдсолї дар дили ман мењри санъату мусиќї љой гирифта буд, вале ба тавлиди «Шўхињои Аловиддин» як актёри машњури рус сабаб шуд. Аввали солњои 70-ум тариќи телевизиони Маскав «Театри як актёр» ном намоишеро тамошо кардам, ки дар он њунарманди шинохта Игор Илинский аз рўи њикояи Антон Чехов сањнањо мебозид. Аз њамон ваќт дар дилам шавќи ташкил кардани чунин як барнома љўш зад, вале он солњо имконияти техникї камтар буд. Орзуи ташкил кардани театри як актёр дар як гўшаи дилам макон

Даричаи ошної: Аловиддин Абдуллоев Њунарманди Мардумии Тољикистон, Аълочии фарњанги Тољикистон, Аълочии телевизион ва радиои Тољикистон, дорандаи Ифтихорномаи Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Медали љашнии 20-солагии Истиќлолияти Љумњурии Тољикистон. Њаљвнигори варзида, директори театри мусиќию мазњакавии шањри Ќўрѓонтеппа. гирифта, билохира баъди чандин сол «Шўхи�ои Аловуддин»ро тавлид намуд. -Сањнави аввалинатонро дар ёд доред? -Албатта! Аввалин сањнаи бозидаам «Дуо» ном дошт. Пиразане барои чидани алаф ба сањро меравад. Кампир алаф мечиду дар гўшаи дигари сањро марди бекоре барои кабкаш малах медошт. Пиразан шўхикунон мегўяд, ки ман соњирам ва агар ту ба ман ёрї расонї, се хоњишатро иљро мекунам. Давоми сањнаро хонандагон албатта ёд доранд, ки чи тавр кампир

љавонмардро боб мекунад. Ин сањна то ба имрўз тамошобинони зиёд дорад ва худи њамин рўз ман боз онро сабт намудам. -Сањнањоятон яке аз дигаре шавќовару љолибтаранд. Ин ќадар њазлњои намакинро аз куљо кофта меёбед? -Дўстонам латифањои нави шунидаашонро ба ман наќл мекунанду аз шунидањоям сањна месозам. Њаљвнигорон низ бароям сањна менависанд. Аз «Шўхињои Оила» латифањои хуби намакинро љамъ мекунам. Умуман, њамеша дар љустуљў њастам, то мардумро бо њазлу шўхї аз хастагиву талотуми њаёт наљот бахшам.

-Наќши лаќайро чунон моњирона мебозед, ки кас аз ханда рўдакан мешавад. Мабодо ягон авлодатон лаќай нест? -Барои офаридани наќши лаќай ман чандин маротиба мењмони хонадони лаќайњо мешавам. Аз байнашон дўстони зиёд дорам. Лаќайњо мардуми зиндадил ва мењмоннавозанд. Дар наздашон ба онњо таќлид карда гап мезанам, хуб механданду хатогињоямро худашон ислоњ мекунад. Гумон мекунам, ки барои њамин сањна табиї мебарояд. -Шумо ба мардуми минтаќањои гуногун, помирї, хуљандї, кўлобї таќлид мекунед. Норозигї намекунанд? - М а н

б а т а м о ми сокинони Тољикистон, новобаста аз миллат, мањал ва нажодашон эњтиром дорам. Намехоњам, ки ба иззати нафси мардум расам, барои њамин пеш аз сабт аввал маводњоро аз ѓалбер мегузаронам, то боиси малоли хотири касе нагардад. Сањнањои офаридаам беѓараз, ки њастанд, то имрўз касе норозигї накардааст. -Шумо дар баробари мардњо ба занњо низ таќлид мекунед. Зану фарзандонатон наќшњои занонаатонро чї гуна ќабул мекунанд? -Худованд ба ман зани

њалими мењрубон ва фарзандони солењ додааст ва онњо ба ман халал не, кўмак мерасонанд. Тамошобинони аввалини ман ањли оилаам мебошад ва бароям њамчун мунаќќид хизмат мекунанд. -Камбудињоро ошкоро мегўянд ё њамеша таъриф мекунанд? -Эњ таъриф аз куљо, рўи хотир накарда сахт танќид мекунанд. Дар хонаи мо ду ќайчї њаст, яке барои буридани либосу дигаре барои буридани љойњои хому бељои «Шўхињои Аловиддин», њарчї маъќул нашавад, дарњол ќайчї мекунанд. -Шахсони мансабдорро низ ба риштаи танз мекашед? -Ростї, то имрўз аксари њамкасбони ман ва устодоне, ки маро таълим додаанд, шўхиро намефањманд, пас аз мансабд о -

рон чї гила?! Мардуми мо агар таќлидро хуб ќабул кунанд, бисёр норасогињо барњам мехўранд. -Дар хона њам марди шўхед? -Шўхї карданро дўст медорам, вале дар хонадорї марди љиддиям. Сарвари оила агар лаљоми зиндагиро мањкам надорад, тарбия вайрон мешавад. Масъулияти тарбияи фарзанд корї шўхї нест, андак сањлангорї кунед, баъд пушти даст ба дандон мегазед. -Шўхї-шўхї теа т р а т о н р о пешќадам гардондед? - Њар як кор ваќту соати

худро дорад, албата гоњо бо њамкорон њазлу шўхї мекунем, вале њамчун сарвар ман одами сахтгирам. Албатта њамеша бо ќошу ќавоќи овезон намегардам, љояш ояд механдам, љояш ояд, танбењ медињам. -Соли навро дар куљо пешвоз гирифтаниед? -пайвандонам дар шањри Ќўрѓонтеппа истиќомат мекунанд ва мо њар сол ин иди бошукўњро дар хонаи падарии бароямон муќаддас љашн мегирем. Њамсарам дар оростани дастурхон њамто надорад, чунон зиёфати зебое ташкил мекунад, ки љони кас роњат мекунад! -Хонандагони «Оила» аз Шумо њамчун тўњфаи солинавї латифаи намакиро мехоњанд. - Шахсе ба Афандї мурољиат карда мепурсад: -Таќсир, ваќтњои охир сулфа азобам медињад. Шабњо тамоман хоб надорам. Пештар ин хел набудам. Н а -

м е донам чї кор кунам? -Рўзона њам месулфед?-мепурсад Афандї. -Не, фаќат шабона. -Ин хел бошад, шаб сулфеду рўз хобед! -Саломат бошед! Бигзор Соли Нав ба ањли оилаи Шумо ва кормандони театратон танњо хушбахтї биёрад! -Ман њам ба ањли эљод ва хонандагони њафтаномаи «Оила» Соли Навро муборакбод мегўям. Бигзор Соли Нав соли накўкорињо, фаровонњосилї ва осоиштагии кулли мардуми љумњурї гардад. -Омин! Р. Холов


6

НАВИШТАМ НОМАЕ...

№52 (724) 25.12.2013

ХУШДОМАНАМ ЗА ДА-ЗАДА РД ПЕШ КА о ба кулли хонандагони

Саломи самимонаи худр мерасонам. Сабаби њафтаномаи дўстдоштаам «Оила» минбари баланд ба ин аз ќаламу коѓаз гирифтанам он аст, ки а намоям, то ба ќисс о амр талх ти авиш њама хушдоманњо сарн агиямон хушзинд ли авва рўзи келинњояшон љабр накунанд. Аз бо ман љанг да бањудаву бењу доманам ба корњоям эрод гирифта ба њамааш ам, ошт мед дўст ки , мекарду ќањрї мешуд. Шавњарамро . Хушдошуд м сара и ўшиам дард тоќат мекардам, вале оќибат хом штагї ардо меб т муш м сара ба урда манам сабурии маро аз тарс шум о дар мар , шта надо м расида, шар шуд. Занаки синну солаш ба љое шуда езор љонб бат Оќи рд. мека рї тако назди дигар келинњояш шат ќтараш фирор кардам, то ба хонаи падарам баргаштам. Ани а накушад. Се моњ аз -зад зада о мабодо хушдоманам мар м, ки аз љон бештар дўсташ миён гузашта бошад њам шавњара ѓам наомадааст. Падару суро ба бор медоштам, то њол ягон њарам дилгир шуда, акнун бародаронам аз бепарвоии шав аз оламу одам мондааст, ам Дил д. ниян маро ба шавњар дода умрамро пайвантаи намехоњам дигар бо марде риш њари њалолам шав аз о мар ки , анам дам. Ба хушдом екунед, ки нам р фик људо кард, гуфтаниям: Хола, тамоболо аз о тонр тора раф кору а Худованд њам зани як ни сўзо оњи ки шо дорад?! Наметарсед, ан њатм рўзе онро онат дом бегуноњ мегирад?! Бадкарда ба балои бад гирифтор мешавад. Инро фаромўш накунед! Хайрї, аз Ворухзамини н. Исфара

ДУХТАРБОЗИАТ САРАТРО МЕХЎРАД, РУХШЕД!

Рухшед, имшаб туро дар хоб оѓўштаи хун дида додзанон аз љоям бархостам. Ваќте чашмонамро кушодаму худро болои љогањ дидам, шукр гўён раќамњоятро чидам, то њолу ањволатро пурсам. Гўшакро бардошта бо ситеза гуфтї: « ту чї мехоњї?» Њайрон мондам, чунки то ин дам ягон бор маро наранљонда будї. Пурсидам, ки магар бо касе сўњбат доштї, даѓалона «корат набошад, маро ба њолам гузор» гуфта телефонро хомўш кардї. Бо шунидани ин сухан ашк аз чашмонам љорї гашт ва дунёи равшан дар пеши назарам ба торикистон табдил ёфт. Кошкї аз аввал ба гапњои аблањонаат бовар намекардам. Худатро моњи беайб гирифта, ваъдањои осмонї медодї, акнун симои аслиатро нишон дода истодаї?! Эй ёри хиёнатпеша! Фикр мекунї, ки кўдаки гўлу гарангаму сабаби кардањоятро намефањмам? Медонам, ки кадом хонуми дигар ёфтаї, барои њамин фукат ба ќавли кампиракон чухт шуда, назарат дигар моро намегирад. Бо ин фиребу найрангат оќибат сахт пешпо мехўрї, бача! Духтарбозиат саратро мехўрад, Рухшед! Насибаи шањритусї

БА ТЎЊМАТИ ИНТЕРНЕТЇ ГИРИФТОР ШУДАМ

Дарди дилатонро метавонед бо телефони зерин иброз доред: 238-53-35

АРЎСИ ЊИКМАТУЛЛОРО ДУЗДИД Дўстам

Њикматулло духтари зебоеро дўст медошт. Волидони духтар хостгории падари Њикматуллоро пазируфта љавонњоро фотиња карданду дўстам бо дили пур ба хондан омад. Њикматулло аз он бачањое набуд, ки ба дўстдоштааш хиёнат кунад, вале духтар ёри роњдурашро бо рашку љангу љидолаш љигархун мекард. Рафиќи бечораам аз таги дили арўсаш бехабар ба духтар занг мезанаду ба љойи мењрубонї гапњои пасту баланди бисёре шунида аз телефон карданаш пушаймон мешавад. Духтар шарт гузоштааст, ки агар Њикматулло тањсилашро партофта ба дења баргардад, тўй мешавад, бар нагардад, роњи онњо аз њамдигар људост. Њикматулло тайёр буд ѓоибона хонад, вале духтар инро њам ќабул накардааст. Арўс ду пояшро ба як мўза андохта гуфтааст:«Шавњари ман шудан хоњї, донишгоњро мепартої. Тамом вассалом!» Њикматулло арўсашро аз љонаш бештар дўст медошту ночор аз тањсил даст кашид, вале… Љўраи бетаќдирам се-чор рўз пас хиёнати дўстдоштаашро бо чашми худаш диду аз алам сарашро гирифта баромада рафт! Сарнавишти љўраам маро аз тамоми духтарњо дилхунук кардааст. Чаро ин ќадар бевафоед, хонумњо?! Шералї Азимзод, донишљўи курси 1-и ДДСТ

ШАБИ СОЛИ НАВ ДУГОНАИ ЗАНАМ БА ЉОЙГАЊАМ ДАРОМАД

Њар соли нав дугонањои њамсарам дар хонаи мо љамъ мешаванд. Байни дугонањояш Холиса ном зане њаст, ки њар бори омаданаш ягон кори ѓайришаръї карда меравад. Маро, ки дид, нозу ишвакунон чашмонашро ба њар сў тоб дода, њар гуна ќилиќ мекунад. Ростї, ин наѓмањои Холисаро ба њамсарам гуфта наметавонам, метарсам, ки занам њама айбу гуноњро ба гардани худам бор мекунаду оќибат ба балои бад гирифтор мешавам. Соли гузашта њамин Холиса бо бањонаи соли нав мењмонї омаду якбора се рўз истод. Њамон шабу рўзњо байни мардум миш-миш буд, ки дунё ба охир мерасад. Барои Холисаи сабукпо њамин гап дастак шуд ва «метарсам» гўён дар хонаи хоби мо љогањашро партофт. Њамон шаб намедонам аз сабаби баднафсї карданаш бошад ё чизи дигар писарчаам бемор шуд ва њамсарам бачаро бардошта хонаи њамшираи шафќат бурд. Холиса љойгањи маро холї дида зуд худашро ба рўям партофт. Хостам аз худ дураш кунам, вале занаки бењаё худашро мисли модашер Салом дўстон! Дардам зиёд асту розшунавам болоям партофта буд ва сару рўямро бўсаборон намуда, намегузошт овоз барорам. Бо як танњо Оила», аз њамин сабаб ќаламу коѓаз ба даст азоб беваи бешармро аз болоям ба замин тела додаму дашномкунон ба хонаи дигар гирифтам. Дугонаам Шабнам телефонамро гирифта гузаштам, то ба њамсарам хиёнат накунам. ба дугонааш занг зад, вале телефонро љавони бегонае Субњ Холиса бо ќошу ќавоќи овезон баромада рафт. Гумон доштам, ки бо бардошта гуфт, ки дигар ба ин раќам занг назанед. Узр њамин дигар рўяшро намебинам, вале дирўз шунидам, ки Холисаи сабукпо хоста телефонро хомўш намуд. Лањзае нагузашта, њамон њамроњи љиянњояш соли навро дар хонаи мо гузарониданист. Занам аз љавон занг зада ба тањдид гузашт: хурсандї љойи нишаст намеёбад, вале ман дар њаросам, ки ин -Ту њамон духтаре нестї, ки маро дар сомонаи интернетї бева боз ягон балои дигарро ба сарам наорад. ахмаќ карда истодаї?! Раќамњоятро ёфтам, ба наздикї дар суд во Файзалї, ш. Душанбе мехўрем! Шабнам аз ман пинњонї нишонии хонаамонро додаасту кофта-кофта омадаанд. Њамроњи чор дугонаам дар хона будем, ки њамон љавон бо ду рафиќаш омаданд ва «ањмаќкунак кадомитонен?» гуфта дўѓу пўписа карданд. Шабнам аз тарс маро нишон дод. Љавон дод зад: -Духтаре, ки маро ба вохурї даъват намуда худаш намеояд, туї? Ѓазабам боло гирифту ман њам дод задам: -Шарм намедорї, ки бе ягон далел тўњмат мезанї?! Нофањмї шудааст гуфту рафт, вале як рўз пас боз занг зад. Акнун аз зангњои он љавон љонам ба лабам расидааст. Аз тамоми духтарњо хоњиш мекунам, ки рўз то бегоњ бо љавонњои бегона тариќи Интернет чаќ-чаќ карда, сари дигаронро дар бало намонанд. С.

Масъули сањифа Рустам Азимї Пешнињодњои худро тавассути телефони 238-53-35 ва почтаи электронии rustam@oila.tj ирсол намоед.


ТОЛЕЪНОМА

№52 (724) 25.12.2013

7

ТОЛЕЪНОМАИ СОЛИ АСП Муш

1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008.

Мушњо аслан кашидани наќшањои фантастикиро дўст медоранд. Њама чиро пешакї фикр намуда, тамоми пањлўњояшро ба назар мегиранд. Зодагони соли муш бояд дониста бошанд, ки дар соли Асп вазъият зуд- зуд иваз мешавад. Барои он, ки калиди бахту барорро аз даст надињед, бояд фавран иваз намудани наќшањоятонро ёд гиреду барои амалї намудани њадафњоятон пулро дареѓ надоред. Барои мушњо ин амал хеле душвор аст, зеро табиатан танњо љамъ кардани пулро дўст медоранд. Мушњои зихнаро нохушию бебахтињо интизор аст. Мушњо набояд дар ин сол ягон амали нољо кунанд ё ќадами бефикр гузорад, чунки Аспи кабуд баъзе нохушињоро аз ќабили садама ва нобоварї нисбати дўстону наздикон ба гарданашон бор карданист.

Баќар

1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009.

1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014. Имсол барои аспњо, ки њокими соланд, соли хушбахтињо ва сарсабзињост. Аспњоро болоравии вазифа дар назар аст ва инчунин ошиќ шуданашон эњтимолият дорад. Аспњо њамеша дар њаракатанд, аз ин рў пули калон ба даст меоранду зиндагиашон бобаракат мешавад. Дар муносибат бо дўстон эњтиёткор бошеду дилранљониро бас кунед, вагарна танњо мемонед. Нимаи дуюми сол бемор шуданатон дар назар аст ва агар љиддї аз пайи табобат нашавед, дардатон кўњна шуда, зарурати љарроњї кардан пеш меояд. Бархе аз зодагони Аспро имсол ба љойи кори нав гузаштан дар назар аст. Шиносоии нав метавонад дари бахтро ба рўятон кушояд.

Гўсфанд

1931, 1943, 1955, 1067, 1979, 1991, 2003, 2015.

Ин сол барои гўсфандњо соли оромиш мешавад. Ягон мушкилии љиддї дар назар нест. Соли асп навгонињои аљоибро ба зиндагиатон ворид мекунад, ба шарте, ки дар муошират бо атрофиён эњтиёткор бошед. Мушкилињое, ки соли гузашта гўсфандњоро азият медоданд, дар соли нав ному нишонашон намемонад. Дар љодаи кор шуморо пешравињо дар назар аст. Пас аз гирифтани вазифаи нав зиндагиятон ба тамом таѓйир меёбад, вале њушёр бошед, зеро душманонатон аз рашку њасуд бароятон чоњ кофта мегарданд. Њолати молиявиятон хеле хуб мешавад. Харидњои калон карда метавонад, агар ќарзи бефоиз гиреду баъдан тўли сол баргардонед.

Имсол оромиро баќарњо дар шаби хобашон мебинанд. Онњо њамеша дар такопў буда, ќувваашонро ба назар нагирифта, тамоми корњоро ба гардани худ бор мекунанд ва ин серташвишї ба саломатиашон зарари калон мерасонад. Серкории зиёд боиси депрессия гашта метавонад. Баќарњо бояд аввал љояшонро наѓзакак дида, баъд пояшонро гузоранд, вагарна танќисї дар молу пул ва ишќи бебарор онњоро домангир мешавад. Нобарорї дар кор низ дида мешавад. Ба њар њол рўњафтода нашавед, нобарорињо нимаи дуюми сол бартараф хоњанд шуд. Даромади пулї охири сол шуморо хурсанд мекунад ва дари имкониятњои калонро ба рўятон боз месозад.

Паланг

Асп

1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010.

Њамдуна

Соли Асп барои њамдунањо соли хуб ба њисоб меравад, гарчанде ѓаму дарди соли ќаблї онњоро ором намегузорад. Имсол пайдо намудани кори равѓанї насибатон хоњад шуд, ба шарте дар як љой нанишаста аз пайи љустуљўйи кор шавед. Дар соли асп Њамдунањо бояд љиддї бошанду феълу рафторашонро таѓйир дињанд, вагарна бесару сомонї шуморо ба гирдоби ѓурбат мекашад. Дар љодаи тиљорат бояд хеле эњтиёткор бошед, зеро имсол ягон кризис наметавонад ба шумо зарар расонад. Масъалањои оилавї њамдунањоро ташвиш нахоњанд дод. Љангу љанљолњои кўчаки хонаводагї ба зудї паси сар мешаванд ва ба зиндагии тинљу ороматон рашки њамсояњо меояд. Кўшед ќасри бахтатонро бо мењру муњаббату садоќат боз њам зеботар ороед.

Имсол барои палангњо соли бобарортарин ба њисоб меравад. Њаёти палангон пур аз маъракањои хурсандї ва хабарњои хуш аст. Тамоми дигаргунињое, ки имсол дар зиндагии палангњо руй медињанд, бахтоваранду кордашон то охири сол болои равѓан мешавад. Зодагони соли паланг дар соли асп аз хатар ва бадбахтињо эминанд. Палангњои чаќќон њатто як лањза њам истироњат накарда, пули калон ва обрўи зиёдро соњиб мешаванд. Дар тиљорат метавонанд бепарвоёна «риск» кунанд, зеро касе таваккал намекунад, шомпон наменўшад гуфтаанд. Махсусан нимаи дуюми сол бахти палангњо механдад ва вазифањои калон насибашон мегардад. Дар сарф намудани пул палангњо бояд эњтиёткор бошанд.

Харгўш

1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011.

1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012.

Соли асп барои моњињо сюрпризњои аљиб ва дар баробари ин баъзе нохушињо низ дорад. Нањангњо њамеша наќшањои фантастикї месозанд, имсол метавонед далерона ба њар коре, ки дилатон мехоњад, даст занед. Дар соли асп њаёти шахсиятонро зери назорат бигиред, зеро агар дар гуфтору рафтор эњтиёткор набошед, љоми бахтатонро бо дасти худ мешиканед. Даромади пулиятон имсол мўътадил аст. Поятонро болои по гузошта пули калонро интизор нашавед, барои нони равѓанин хўрдан дасту остин барзада аз пайи мењнат шудан лозим аст. Фаромўш накунед, ки то араќи љабин нарезад, нон аз кўњи марѓелон ѓелон шуда наздатон намеояд!

Мор

1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013. Асп барои морњо як ќатор лањзањои гуворо ва хушбахтињоро меорад, ки зиндагияшонро тамоман дигаргун месозад. Морњо агар аз сидќи дил чизеро ба даст овардан хоњанду амал кунанд, тамоми орзуњояшон дар ин сол љомаи амал мепўшад. Маблаѓњои ба дастовардаро бењуда харљ накарда, барои харидани хона ва ё мошин сарфа кунед. Нимаи аввали сол баъзе морњо вазифаи калон мегиранд. Серташвишї метавонад ба асаб ва саломатиятон зарар расонад, бинобар ин, фикри зиёд накунед. Мушкилињо худ аз худ њал мешавнд. Морњо наќшањояшонро њамеша пинњонї мекашад, вале имсол бояд пинњонкориро дар соли куњан монанд. Масъули сањифа Гулнисои Њикматулло икматулло

Мурѓ Барои мурѓњо соли асп соли санљишњо аст. Аз таќдир

1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Имсол барои харгўшњо соли хуб аст, дари бахту саодат ба рўяшон кушода мешавад. Вохўрї бо шахсони маъруф дар пеш аст, ки барои шумо манфиати калон меорад. Барои харгўшњои эљодкор соли асп хеле бобарор мешавад. Сафарњои пай дар пайи хотирмон дар назар аст. Аввали сол эњтиёткор бошед ва ба одамони ношинос дилатонро накушоед. Сиратонро фош насозед, вагарна камбудиатонро бар зарари шумо истифода мекунаду дар назди дигарон шармандаю забонкўтоњатон месозанд. Бо пайдо намудани дўстони нав њаётатон дигаргун хоњад шуд. Пули калоне, ки охири сол ба даст меоред, барои тиљорат оѓоз намудан имкон медињад ва манбаи даромадатонро васеъ месозад.

Нањанг

1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016.

умед нокарда, њамеша бо кўшишу ѓайрат ба пеш њаракат кунед, зеро як ќатор мушкилињое пеш меояд, ки дар њаллаш ягон нафар кўмакатон намекунад. Дар љойи кор љиддї бошед, зеро дар коргоњатон вазъият бар зарари шумо тоб мехўрад. Соли асп ба мурѓњо барор намеорад. Њар наќшае, ки мекашед, барбод меравад. Озурда нашавед, дер ё зуд мурѓи бахт ба китфи шумо низ мешинад. Ситорањо маслињат медињанд, ки феъли гаправиро партоеду вазъиятро бо чашми аќл дида, баъд амал намоед. Ошиќ шудан мурѓњои танњоро сарсону саргардон мекунад, вале охири сол муњаббат ба издивољ мерасонаду ташвишњо фаромўш мешаванд. Њолати молиявиятон низ мўътадил мегардад.

Саг

1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Имсол ба даст овардани даромади калон ва гирифтани вазифае, ки кайњо орзуяш мекардед дар назар аст. Кўшед бо њамкоронатон мењрубон ва хоксор бошед, вагарна душманонатон барои шуморо аз вазифа бардоштан тамоми кори аз дасташон меомадаро мекунанд. Нимаи дуюми сол харидани хонаи шахсї ба баъзе зодагони соли саг муяссар мегардад. Њама аз саг кўмак мехоњанд, чизеро умедвор мешаванд, мутаассифона саг на њама умедњоро сабзу амалї гардонида метавонад. Дасти мадад дароз накарданатон ба баъзе одамон шуморо дучори имтињонњои зиёд месозад. Озурда нашавед, одамшиносиро меомўзед. Танњо ба ќувваи худатон такя намуда, метавонед тамоми корњоеро, ки соли 2013 анљом дода натавонистед, ба субут расонед. Асп дар расидан ба ќуллаи маќсуд шуморо мададгор аст. Ягона чизе, ки шуморо имсол каме ташвиш медињад, саломатист.

Хубон

1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019. Аввали соли 2014 намояндагони соли хубонро дар тамоми соњањои зиндагї таѓйиротњои куллї нигарон аст. Аз инсони мењрубон хукњо ба якборагї ба шахси љиддї мубаддал мегарданд. Мањз дар соли нав хубон лоињањои дарозмуддатро оѓоз менамояд. Соли гузашта хукњо маќсади озодонаву осудањолона зистанро доштанд, дар соли асп ин орзўяшонро пурра амалї месозанд. Дар соли нав аксари зодагони Хубон аз мушкиле, ки сади роњашон буд, халос мешаванд. Даромади калон нимаи дуюми сол шуморо шод мекунад, вале дар сарф карданаш хеле боэтиёт бошед. Ќарз доданро аз хаёлатон дур кунед, зеро фиреб хўрданатон аз имкон дур нест. Дар чодаи ишќ шуморо каме дилозурдагї ва њатто људої дар назар аст. Худро ба даст бигиреду то охири сол кўшед оилаи солим бунёд кунед.

Пешнињодњои худро тавассути телефони 238-53-35 ва почтаи электронии gulniso@oila.tj ирсол намоед.


8

ОШХОНАИ "ОИЛА"

№52 (724) 25.12.2013

Фарзонаи Хуршед:

«БИЁЕД ДАР СОЛИ НАВ ТОРТ МЕХЎРЕМ»

-Фарзона соли наватон муборак бошад! -Саломат бошед. Ман низ шумо ва кулли хонандагони шуморо бо ин соли нави мелодї табрику шодбош мегўям. -Сараввал донистан мехоњем, ки Фарзона ин соли навро чї гуна ва дар куљо пешвоз мегирад? -Ростї, соли нави гузаштаро њамроњи дўстону наздиконамон дар шањрњои зебои Лондон љашн гирифта будем ва имсол аз назари мухлисонам дур намонам гуфта бо нияти тозаву бо омодагии бемисл бо ањли оилаамон сари як дастархон соли 2014-ро пешвоз гирифтан мехоњам. -Дастархони солинавиятонро кї ва бо чї тарз омода мекунад? -Ману Шабнаму модарам, ки пайи омодаи суруду оњанг ва дар чорабинињо даъватї њастем, фурсати дар хона нишаста омода намудани ширинї ё хўрокњои болаззатро надорем. Апаи калониямон Рўзигул кадбонуи хуби оилаи мост ва ў тамоми хўрданињои бомаззаро барои ањли оилаи мо омода мекунад. -Дар даќиќањои охири сол ба хона омада натавонед, чї кор мекунед? -Кўшиш мекунам, дер намонам. Агар мабодо дар чорабиние бошам њам, ваќтро ќиммат дониста ба хона расида меоям. -Шумо бештар дар сафарњои хориља њастед, шояд ба хўрдани хўрокњои аврупої одат намудаед?

-На. Истеъмоли на њар хўроки аврупоиро хуш дорам. Бештар лўлакабоби туркї, лизотои испанї ва котлет хеле ба ман писанд аст. -Истеъмоли хўрокњои миллиро хуш доред? -Бале, дўст медорам ќуротоб ва оши палови худамонро. - Фарќи хўрокњои мардуми беруна аз хўрокњои тољикї дар чї аст? -Хўрокњои аврупої сифати аъло доранд, вале маза надоранд. Ваќте ба номгўи хўрокњояшон менигарї, зиёд мехоњї, ки зеботарашро истеъмол намої, аммо як луќма ба дањон бурда иштињоят баста мегардад, чунки тамъашон ба хўрокњои миллии мо баробар шуда наметавонанд. -Фарзонахон соли наве, ки барои шумову ањли оил а а т о н фаромўшнашаванда буд, кадом аст? -Соли рафтаистода соли бурдборињоямон буд. Дар аввали ин сол консертамро дар кохи Вањдат баргузор намуда будам. Чандин клипњои тозаамро дар хориљи кишвар ба навор гирифта ба ватан баргаштам. Сафарњои хотирмон доштем. Муддати як сол ба чандин шањрњои зебои Аврупо тамошо рафта онљо консертамонро њамроњи Шабнам барпо намудем. Сол соли хуби банда буд ва як лањзааш бе навгонї паси сар нагашта буд. -Торти солинавии хонаи шуморо нафаре омода мекунад ё аз маѓоза мехаред? -Мо њамасола ба ѓайр аз тортњои апаам Рўзигул боз аз маѓоза торт харида ба хона мебарем. -Аз соли омадаистода чиро интизоред? -Навгонињои беназир ва сафарњои њунарї ба дигар давлатњои мутараќї. -Њар сол хўроки солинавии хонаи шумо чи аст? -Манту, оши палов. -Дар шаби соли нав рўи

дастархони шуморо кадом намуд ѓизоњо зеб медињанд? -Ба ѓайр аз шири мурѓ дигар њама намуд хўрданиро пайдо мекунед. (Механдад). -Таманиёти солинавии шумо барои кули мухлисонатон ва дар охир барои хонандагони њафтаномаи «Оила» кадом ретсептро омода мекунед? -Таманно мекунам, ки соли 2014 дар хонадони њар фарди тољик хурсандиву хушбахтї орад ва мардуми сарбаланди мо чун аспи саманд њамеша дар даву тоз бошад. Рўзгори осударо ба њамаи шумо азизонам хоњонам. Дар охир барои кули мухлисонам ретсепти «Торти ќаймоќї»-ро омода мекунам.

Мањсулоти лозима:

6 тухм 1,5 ст шакар 1 ст орд 4 ќошуќ какао малњам: 800г ќаймоќ (сметана) 1 бонка ширќиём ванилин

Тарзи тањия:

Сафедињои тухмро аз зардињояш људо карда бо шакар то кафки ѓафс карданаш лат мезанем. Зардињои тухмро яктогї андохта лат заданро давом дода ба он орду какао андохта наѓзакак омезиш медињему хамирро дар ќолаби тортпазї мепазем. Барои малњам ќаймоќро бо ширќиём лат мезанем. Агар тунук бошад, бо желатин ѓафс мекунонем. Албатта ванилин илова намуданро фаромўш намекунем. Кулчаи пухтаро аз байнаш бурида, ба якеаш малњам мемолему дигарашро пора-пора бурида ба малњам тар карда, болои дигараш мечинем. Аз болои торт шоколади обшударо мерезему тортро шамол медињем. Торти ќаймоќии мо омода шуд.

ЗЕБОСАНАМИ СОЛИНАВЇ ШУДАН МЕХОЊЕД? Шаби соли нав њар як бону мехоњад зебову дилрабо бошад ва бо ин маќсад худро орову торо дода бењтарин либосашро ба бар мекунад. Пардози солинавии шумо бояд рамзи соњиби сол, яъне аспро дошта бошад. Хотиррасон мекунем, ки дар соли Асп пардози рўйро аз молидани малњами њамранги пўст (тональный) оѓоз намуда, кўшиш намоед рангу бори чењраатон табиї бошад. Малњамро ба шарте истифода баред, ки пўстатон ягон камбудї дошта бошад ё барои бењтар сохтани ранги пўст. Упои садафин (румяна) ё зарњалин чењраи шуморо таровати идона мебахшад, вале агар ба устухони рухсораатон сурхї молидан хоњед, аз ранги гўлобї ва суп-сурх вобаста ба ранги пўстатон истифода баред. Пардози чашм дар иди

10 МАСЛИЊАТИ СОЛИНАВЇ Барои дар идњои солинавї зебо будан зиёд кўшиш кунем њам боз аз натиљаи кўшишњоямон ќаноатманд намегардем. Чаро? Чунки омодагиро нодуруст сар мекунем. Ба 10 маслињати мо гўш дода дар шаби Соли нав зебову барно бимонед!

ХЎРИШИ «ТАЌВИМ» Мањсулоти лозима:

300 г гўшти пухтаи гов, 2 сабзии пухта, 3 картошкаи пухта, 1 пиёзи миёна, панири ќандин (сырок), себи туршу ширинак, майонез, ду тухм

Тарзи тањия:

Гўшту картошкаро хурд реза кунед. Пиёзро реза карда шўед. Сабзї, панир ва себи пўсткардаро аз турбтарош гузаронед. Хўришро дар табаќи њамвор дар шакли росткунља ќабат ба ќабат майонез молида оро дињед. Аввал картошка, сабзї, гўшт, пиёз, панир, себ, сафедињои аз турбтарош гузаронидаро пошеду зардињои тухмро ба ќисмати болоии хўриш пошед. Аз сабзї раќами 1 бурида боли хўриш гузореду бо барги шибит ва донаки анор оро дињед. Масъули сањифа Нодира Раљабова

Рўзи ид њатман дар ваќташ нањориву хўроки нисфирўзї истеъмол намоед. Бо шиками гурусна ба сари дастархон нишаста, аз пурхурї бемор шуданатон имкон дорад.

6.

Куртаи аз њад зиёд танг напўшед. Баъди хурдани хўроки зиёд ишкаматон дамида, дар њоли ногувор мемонед. Бегоњ ба малњами муќаррарии худ чанд ќатра равѓани садбарг ва пудина илова кунед, он варами пўстатонро рафъ менамояд. Баъдан ба рўятон коллагени моеъ молед. Фикрњои маѓшушро ба сар роњ надињед. Ин машќи равонї ба шумо нерўи тоза мебахшад. Барои њар фикри манфии пайдошуда љавоби мусбї пайдо кунед.

Мањсулоти лозима: Тарзи тањия:

5.

8.

ТОРТИ СОЛИНАВЇ Тухмњоро то даме лат занед, ки ду баробар зиёд шаванд. Шакарро ба тухмњо кам-кам илова намоед. Ордро кам-кам андозеду хамирро ба 2 ќисм људо карда, ба як ќисмаш 2 ќошуќ какао илова созед. Хамирро ба тоба як ќошуќї ба навбат болои њам резед. Тобаро ба болои лаълии тафдон гузошта, дар оташи паст пазед. Агар тобаатон хурд бошад, он гоњ аз 6 тухму 1 стакон шакар ва 1 стакон орд хамир шўред. Малњамро хости дили худ метавонед омода созед ё бо истифода аз равѓани маскаву ширќиём.

зоред, то ки бегоњ хоњиши хўрокхўрияшон гум шавад.

7.

Сўњбаторо Рустам Азимов

12 тухм, 2 стакон шакар, 2 стакон орд, ванилин малњам: ширќиём, 2 ќошуќ какао

солинавї аз се ранг –кабуд, осмонї, сабз ва малларанг иборат бошад бењтар аст. Ду рангро ба њам омехтан низ мумкин аст, масалан ранги сабз бо ранги малла хеле хуб меомезад.

1.

Як њафта ќабл аз Соли нав парњез накунед. Парњезњои шадид таъсири худро ба пўсти рўй мерасонад ва ба љойи зебо гаштан афтатон хаставу таги чашмонатон кабуд мегардад.

2.

М а њ с у л о т и дўстдоштаатонро аз рўйихати хўрокњоятон хат назанед. Њарчи дилатон мехоњад истеъмол кунед.

3.

Агар шумо соли навро дар хона пешвоз мегирифта бошед, њамаи хўрданињоро паи њам истеъмол накунед.

9.

Субњи худро бо ибораи "Субњат ба хайр шоњбону" оѓоз намоед. Ин яке аз машќњои бењтарин аст, ки руњияи инсонро баланд бардошта, зан худро зеботар эњсос мекунад.

10

. Ќомататонро рост нигоњ доред. Назди оина истода ишкаматонро ба дарун кашида, ин амалиётро дар як рўз чанд маротиба иљро намоед. Куртаи зеботарин дар ќомати хамида намезебад. Бо риояи ин 10 ќоида Соли навро бо табъи болида пешвоз мегиред! Соли наватон муборак бод!

4.

Агар ањли оилаатон пухтани хўрокњои дўстдоштаашонро таќозо намоянд, як рўз ќабл аз ид пухтупаз кунеду субњи рўзи соли нав ба дастурхон гу-

Пешнињодњои худро бо тел: 238-53-35 ва почтаи электронии nodira@oila.tj ирсол намоед.


ЧОРСЎИ ЗИНДАГЇ

№52 (724) 25.12.2013

9

Модари Марљона ин сухани таќдирсўзи аз дањони шавњараш баромадаро шунида талхакаф шуд. Бечора пиразан ашки сўзонашро поккунон «хонаат сўзат, љодугар» гуфту гурсосзанон бењушу беёд ба замин афтид. Фарзандонаш бо азобњои алим ўро ба худ оварданд. Занак базўр чашмонашро кушода аз шавњараш барои чунин духтари бењаё тарбия карданаш бахшиш пурсид. Падари Марљона дар дами марг будани занашро дида, пињилаш кард. Зан як оње кашиду сараш ба тарафи ќибла хам шуда чашмонашро дубора пўшид...

НАЙРАНГЊОИ

њолаш бад мешавад. Марљона дарёфт, ки Довуд дигар бо вай сари ошної надорад, лабашро аз алам газида хуншор карду оби шўри чашмашро, ки бари рухсораш шорида буд, пок намуда, боз бо умед телефонашро ба даст гирифт. Пўсти хукро ба рў кашида ба Камол занг зад ва шавњарашро зорї намуд, ки дар ин

З О Б А Ч А Б И МАРЉОНА (Давомаш. Аввалаш дар шуморањои гузашта)

Дар хонаи љодугар

Камол аз телефонаш расми занашро ба телефони фолбин гузаронд. Тоторзан аз пластилин суроби одам сохт, сипас расми Марљонаро ба компютер партофта бо принтер дар коѓаз чоп кард. Тоторзани љодугар суратро ба суроби сохтааш васл намуда, ба сар ва дилаш сўзан халонду дар девор овехт ва гуфт, ки аз ин пас Марљона рўзи хушро намебинад. Нина ба љодугар боз 500 доллар дод. Тоторзан ба дасти Нина чанд дона шамъ ва дили гўсфандеро дода пичирросзанон ба гўшаш чизе гуфт. Нина хурсанд шуда, табассумкунон аз бозуи Камол дошт ва њарду ба тоторзан рањмат гуфта, аз дар баромаданд.

Таъбири хоб

Њамон шаб дар хонаи Нина то сањар шамъњои додаи тоторзани љодугар месўхтанд. Дили гўсфандро низ русдухтари бало дар бухорї андохта буд. Камоли дар доми љоду афтида то сањар хобњои парешон дид. Дар хобаш Марљонаро ба љарие тела медоду занаш гиряву нолакунон зорї менамуд, ки ба њоли вай рањм накунад њам, аќаллан ба фарзандонаш рањм кунад. Сањар хастањол аз хоб бархоста, хоби дидаашро ба Нина наќл кард. Маъшуќааш

ўро тасаллї дода гуфт, ки парво накунад, хобаш таъбири нек дорад ва занаш њатман љазояшро мебинад.

Дањшат

Марљонаро як поси шаб, баъди бўсу канори ширини ошиќона хоб бурд. Дар хобаш њазён мегуфт ва талху њазин нолиш мекард. Аз чи бошад, ки љавонзанро имшаб дар канори мањбубаш хоби бароњат намебурд, њар хел хобњои дањшатноки пуртањлука медид. Додгўён бедор шуд ва осемасар љониби ташноб давид. Сараш чунон сахт дард мекард, ки гўё бо путки гарон маљаќ карда бошанд. Дилаш такорў мешуд. Аз дари ташноб даромадан замон ќай кард. Чунон ќайъ кард, ки гўё дилу љигараш ба замин рехт. Аз шиддати зўрзанї ќариб бењуш шуда буд. Илоље карда ќубури обро дошт, то рўйи фарш наѓелад. Њамин дам чашмаш ба оина афтод ва аксашро дида талхакаф шуд. Аз дањшат чунон дод гуфт, ки тамоми хона ларзид. Љонњавл худро берун задан хост, вале сараш ба дар бархурд ва аз шиддати зарбаю тарсу вањм аз њуш рафта гурсосзанон ба замин афтид. Довуд аз фиѓони љонкоњи мањбубааш бедор шуда осемасар парида хест. Марљонаро дар пањлўяш надида, норозиёна бархост ва хилъати шабпўшашро сари кифт гирифта аз хонаи хоб баромад.

Марљона аз шарм дањони каљшудаашро бо рўймол баста духтарашро ба оѓўш гирифта хуб гирист. Њоли бибиашро аз духтарча пурсон шуд ва чун аз дунё гузаштани модарашро шунид, фиѓонаш ба фалак печид. Гириста-гириста нињоят рўйи бистар афтид. Камол њамшираи шафќатро даъват намуду њоли бади беморро дида, њамшира профессорро ба ёрї хонд. Маризро дарњол ба шўъбаи эњёгарї бурданд, вале талошњои табибон мадад карда натавонист. Дили Марљона аз задан бозмонд. Камол мурдаи занашро соњибї карда, чанд тан тољики дигарро пайдо намуду баъди љаноза дар ќабристони русњо ба хок супурд.

Мањбубаашро садо кард, вале Марљона овоз надод. Довуд бо ќошу ќавоќи гирифта љониби ванна ќадам зад. Хоболудона дари њаммомро кушод ва Марљонаи рўйи фарш афтидаро дида, њуш аз сараш парид. Дарёфт, ки мањбубааш аз њуш рафтааст. Сарашро болои даст бардошт ва чашмаш ба чењраи маъшуќааш афтидан баробар дод зада худро ќафо кашид. Марди ширакайф маст буд, њушёр шуд, нимхоб буд, бедор шуд. Дар њоле, ки дасту пойњояш дараќ-дараќ меларзиданд, дубора ба рўйи Марљона зењн монд, то бовар њосил кунад, ки хоб намебинад. Дањшати дидааш њаќиќат буд на рўъё, Довуд лабу дањони каљшудаи Марљонаро дида ба дањшат афтод. Љавонзани нозанини њуснаш рашки сад париро меоварда дар як дам ба аљузаи дањшатангезе табдил ёфта буд…

Кидат бо усули озарї

Довуд мошини ёрии таъљилиро даъват кард. Табибон Марљонаи бењушу беёдро дарњол ба замбар бор карда, беморхона бурданд. Марљона дигар ба Довуд лозим набуд ва мебоист ин «моли вайроншуда»-ро ба соњибаш баргардонад. Ба Камол занг зада гуфт, ки Марљона бемор шудаасту омада занашро соњибї кунад.

Аз ин мондаю аз он ронда

Камол хабари касалии Марљонаро шунида хафа не, хурсанд шуд. Табассумкунон Нинаро ба оѓўш гирифта, барои љодугари зўри ёфтааш рањмат гуфт. Шод буд, ки зани бадкирдораш љазояшро дидааст, бехабар аз он, ки аз як бадгуњар рањої ёфта, ба доми љодугари дигар афтидааст. Марљона чанд рўз чашм ба роњ буд, вале касе ёдаш накард. Љавонзани дардманд ба ошиќаш занг зад, вале дар љавоб аз Довуд танњо дашному њаќорат ва тањќиру озор дид. Раис таъкид намуд, ки ўро абадан фаромўш кунад ва њељ гоњ аз худ дарак надињад, вагарна

мулки мусофирї аќаллан хотири фарзандони кўчакашон ўро танњо нагузорад. Гуфт, ки умраш кам мондаасту гапи муњиме дорад.

Пушаймонии дермонда

Камол ба аёдат омад ва Марљонаи замоне зеборо бо њоли зор дида, њушаш ба сараш зад. Ашк беихтиёр дар чашмонаш њалќа зад. Суханони тоторзани љодугар дар гўшњояш садо доданд: «Аз њамин рўз эътиборан Марљона рўзи хушро намебинад!!!» Дарёфт, ки њосили љодуи тоторист якбора чунин дањшатангез шудани афту андоми занаш. Акнун дар бораи таќдири ду кўдакш фикр мекардагї шуд. Саволњои бељавоби зиёде дар майнааш давр зада, сарашро гиљ ва њолашро хароб менамуданд. «Марљонаро бо ин њол дида, фарзандонамон магар талхакаф намешаванд? Худо накарда модарашон мурда монад, бачањоро кї нигоњубин мекунад? Магар писарњоям бе модар хору зор намешаванд? Моиндар љойи модарашонро гирифта метавониста бошад?» Хастањолу хастаљон берун баромад ва ба модараш занг зад. Овози ўро шунида гиря кард модар. Камол хабар дод, ки ба зудї бармегардад ва саргузашташро наќл мекунад.

Бозгашт

Камол савѓотї харида азми бозгашт намуд. Пайвандонашро хабардор накарда аз аэропорт таксиеро киро карду рост ба хонаашон рафт. Падару модар ва пайвандон аз дидораш шод гаштанд. Нисфирўзї дар сари дастархон вай тамоми њодисањои аз сараш гузашта ва дар беморхона будани Марљонаро наќл кард. Падару модараш таъкид намуданд, ки дигар ёди Марљонаро накунад ва шукрона намояд, ки аз ин зани љодугар халос шудааст.

Оќипадари модаркуш

Шом Камол падару модарашро гирифта назди воли-

дони Марљона рафт. Падари Марљона Камолро њурмат мекард ва ба ў боварї дошт. Саргузашти духтарашонро аз забони домод шунида њуш аз сарашон парид. Падараш «корнамоињои ошиќона»-и Марљонаро шунида ду даст сўйи само бардошту нидо кард: Оќаш кардам! Ман дигар Марљона гуфтагї духтар надорам! Модари Марљона ин сухани таќдирсўзи аз дањони шавњараш баромадаро шунида талхакаф шуд. Бечора пиразан ашки сўзонашро поккунон «хонаат сўзат, љодугар» гуфту гурсосзанон бењушу беёд ба замин афтид. Фарзандонаш бо азобњои алим ўро ба худ оварданд. Занак базўр чашмонашро кушода аз шавњараш барои чунин духтари бењаё тарбия карданаш бахшиш пурсид. Падари Марљона дар дами марг будани занашро дида, пињилаш кард. Зан як оње кашиду сараш ба тарафи ќибла хам шуда чашмонашро дубора пўшид. Фарзандон бо нолаю ѓирев сарашро аз замин бардоштанд, вале модар аллакай љон ба љонофарин супурда буд.

Анљоми талхи афсонаи ишќ

Камол ба Москва баргашт. Дар аэропорт Нина бо мошини нав ўро интизор буд. Вай духтари Камолро модарвор ба оѓўш гирифта бўсид. Духтарча аз мењрубонии зани рус, ки забонашро намефањмид, хурсанд шуда, табассум намуд. Бо њидояти Нина Камол худи њамон рўз духтарашро назди Марљона дидорбинї бурд. Марљона аз шарм дањони каљшудаашро бо рўймол баста духтарашро ба оѓўш гирифта хуб гирист. Њоли бибиашро аз духтарча пурсон шуд ва чун аз дунё гузаштани модарашро шунид, фиѓонаш ба фалак печид. Гириста-гириста нињоят рўйи бистар афтид. Камол њамшираи шафќатро даъват намуду њоли бади беморро дида, њамшира профессорро ба ёрї хонд. Маризро дарњол ба шўъбаи эњёгарї бурданд, вале талошњои табибон мадад карда натавонист. Дили Марљона аз задан бозмонд. Камол мурдаи занашро соњибї карда, чанд тан тољики дигарро пайдо намуду баъди љаноза дар ќабристони русњо ба хок супурд. Хонандагони азиз! Ин буд саргузашти талхи як оилаи тољик. Маќсад аз рўи коѓаз овардани ин ќисса њушдор додани занонест, ки мехоњанд бо роњи макру фиреб ва љоду калиди бахт, аниќтараш лаљоми мардро ба даст бигиранд. Бадкарда оќибат ба балои бад гирифтор мешавад, бинобар ин, њељ гоњ ба љодую љодугарон такя накунед! Тањияи Гулнисои Њикматулло


ЌИССАЊОИ ЗИНДАГЇ

10 №52 (724) 25.12.2013

ИШЌИ ТИЛЛОИИ МУЊОЉИРИ ТОЉИК

(Давомаш. Аввалаш дар шуморањои гузашта) Санавбар баъди гусели Шоњин ба назари холааш тамоман дигар шуд. Њар рўз ба хонаи худаш даромада, дарро аз дарун мебаст ва чанд соат намебаромад. Маълум набуд, ки арўсак ба чї кор машѓул мешавад. Дуриљўињои келинашро аз набудани писараш медонист хушдомани содда ва дар дил мегуфт: «Келину домоди нав ин ќадар зуд аз њамдигар дур афтоданд. Шояд Санавбар аз дурии шавњараш ѓам мехўрад ва барои њамин гўшанишин шудааст. Хайр, таќдирашон чунин будааст, оњиста-оњиста одат мекардагист…» Шоњин ваъда карда буд, ки њамагї як сол меистад ва њамин, ки пули барои тўй ќарз гирифтаашонро буд кард, ба хона бармегардад. «Худоё, бачаякамро дар паноњат нигоњ дору сињату саломат баргардон» дуо мекард модар. Пас аз як моњи рафтани Шоњин њам Санавбар одаташро напартофт, баръакс «хола, ман як ба хонаи очам рафта биёям…» мегуфту баромада

мерафт ва то бегоњ намеомад ё шаб њам ба хона барнамегашт. Ваќте ки холааш мепурсид, мегуфт: «Шавњарам дар хона нест, фарќаш чї ки ман дар хонаи худамон бошам ё дар хонаи шумо?» Бечора хушдоман аз ин дилсангии келин хунљигар шуда Санавбарро сари инсоф мехонду мегуфт: «Ман туро ба умед келин карда будам, ки дастёрам мешавї, аммо ту…» Одатан Санавбар ба чунин норозигињои хушдоманаш хунсардона љавоб медод: «Хола, медонед, ки ман ягон бор дар хонаамон њам ба оѓилу коњдон ва гову гўсола наздик нашудаам. Маро маљбур накунед!» Модари Шоњин ашки дар чашмонаш њалќазадаро бо бари рўймолаш поккунон «Майлаш, назди гову мол надарої њам, аќаллан дастат ба пухту паз ва руфту рўби хона расад, хуб мешуд» мегуфт норозиёна модари Шоњин, вале Санавбар даст афшонда «Алњол ин корњо аз дасти худатон њам меояд»

-Хола, ман ба як сум ним суми шумою бачаатон зор нестам. Падарам метавонад њамаи дандонњоямро тилло кунад, вале хостам аз пули шавњари худам дандон кунам, то одамон нагўянд, ки ин духтари беаќл бачаи камбаѓали холаашро гирифта ба гардани ањли оилаашон бор шуд,бо зарда љавоб дод Санавбар. Ин њиллаи Санавбар кор дод ва модар андаке мулоим шуда гуфт: -Майлаш, лекин чанд пул лозим? -Ба фикрам якуним њазораш бас будагист…

ки хобї!» -Гўед, ки пули бисёртар фиристад, як дандонам лиќќида истодааст, бояд ба духтур рафта онро канда ба љояш дандони нав шинонам,-дод зад аз долон келинчак сўйи хушдоманаш. -Мегўям, бачам,- аз ба гап њамроњ шудани келинаш хурсанд шуда, љавоб гардонд модар ва ба гўшї бо овози баланд гуфт: -Занат мегўяд, ки дандон карданаш лозим! -Хайр очаљон, то телефони оянда сињату саломат монед.

тари беаќл бачаи камбаѓали холаашро гирифта ба гардани ањли оилаашон бор шуд,бо зарда љавоб дод Санавбар. Ин њиллаи Санавбар кор дод ва модар андаке мулоим шуда гуфт: -Майлаш, лекин чанд пул лозим? -Ба фикрам якуним њазораш бас будагист… Холаи Садаф љилди латтагии «Ќуръон»-ро аз мех гирифта, аз дохили он пулњои панљсадии русиро баровард ва аз байнаш чандтоашро гирифта ба дасти келинаш дод. Санавбар њатто рањмат нагуфта аз дар баромад. Сафармоњ аз куљо медонист, ки ин фиреби навбатии Санавбар аст ва ин пул ба ў барои дигар кор лозим шудааст…

***

Пас аз ду моњи рафтани Шоњин дар дења тўи калоне баргузор шуд ва Гуландомро ба Сахо доданд. Аз шањр њофизони номї омада мањфилро бо сурудњои шўху љаззобашон хуб тасфонданд. Гуландом дугонааш Санавбарро њам ба тўй даъват карда буд. Соњибони тўй расми дењаро шикаста, арўсу домодро мисли шањрињо ба сањна бароварданд. «Ана инро бахт мегўянд» худ ба худ мегуфт Тўйхонаро бо мизу дар дил Санавбар, ки кирми рашку њасад курсињои орододашуда зеб дода мењмонњоро дарунашро мехўрд. Ногоњ чашмаш ба чашмони шинонданд ва наздаСахо бархўрд ва њарду лањзае «чашмбарак» шон анвои хўрданињои карданд. Ин нигоњи Сахо аз назари Гуландоми аљоиби лазиз гузошнаварўс дур намонд ва китф ба китфи шавњараш танд. Аксари мардуми зада, домодро ба худ овард. Сахо зуд худро дења, ки чунин тўйро бори аввал медиданд, ба даст гирифта рў љониби Гуландом гардонд ба ќавле, «дањонашон ва табассум кард. Дидани ин манзара барои канд». Дар ќатори ин Санавбар тоќатфарсо буд ва ў бањона пеш «дањонкандагон» Саоварда аз сари миз бархосту берун баромад… навбар њам буд, ки бо либосњои наварўсї дар ќатори ду-се њамсинфи гўён, баромада мерафт. собиќаш сари як миз меРўзе Шоњин ба телефони Аз ман хавотир нашавед,-гўё нишаст. Садои карнаю сурнай бачаи њамсоя занг зада, хоњиш ин гапро нашунида бошад баланд шуд ва аз дарвозаи кардааст, ки телефонро ба дарњол риштаи сўњбатро бар- калони дуќабата арўсу домод модараш бурда дињад. Модар канд Шоњин. савори «Мерседес» ба сањни телефонро ба гўш гирифта, аз Ин аввалин ва охирин зан- њавлї ворид шуданд. Онњоро он тараф садои ба дил назди- ги Шоњин ба модараш буд бо чапакзанињою суруду ки Шоњинашро шунид: ва баъд аз як моњ ў аз да- мусиќї ба сањнае, ки бароя-Очаљон, шумо чї хел, сињат сти скинхедњо ќариб љон ба шон омода шуда буд, бароварсаломат њастед? љонофарин супурда, хотира- данд ва садри мањфил њамаро -Шукри Худо бачаљон, ман ашро тамоман аз даст дод… ба нишастан даъват намуда хуб. Худат чї хел? Кор ёфтї? *** аз оѓози базми арўсї хабар Он љоро хунук мегўянд, хунук Холаи Садафмоњ баъд аз дод. «Ана инро бахт мегўянд» нахўрдї? Эњтиёт шав, ки ту як њафтаи занги Шоњин раф- худ ба худ мегуфт дар дил аз бачагиат зуд-зуд шамол та аз бонк 3 њазор пули ру- Санавбар, ки кирми рашмекашидї… сиро гирифта омад ва онро ку њасад дарунашро мехўрд. Модар аз шодии шунидани боэњтиёт ба паси љилди ки- Ногоњ чашмаш ба чашмони садои писараш якбора њама тоби «Ќуръон»-и дар тарафи Сахо бархўрд ва њарду лањзае гапњои дилашро гуфтан ме- ќиблаи хона овезон гузошт. «чашмбарак» карданд. Ин хост. Гумон мекард, ки њамин «Барои рўзи мабодо…» аз дил нигоњи Сахо аз назари Гуланњоло овоз ќатъ мегардаду гузаронд модар, вале пул он доми наварўс дур намонд ва гуфтанињояш дар дилаш ме- љо дурудароз наистод. Санав- китф ба китфи шавњараш зада, монанд. бар рўзи дигар сањар аз дари домодро ба худ овард. Сахо -Ман кор карда истодаам, хонааш баромада ба холааш зуд худро ба даст гирифта њамроњи ду бачаи дигар. Ко- салом доду баъд гуфт: рў љониби Гуландом гардонд рам мушкил нест, хавотир на-Хола, аз њамон пули бача- ва табассум кард. Дидани шавед. Ба номи шумо камтар атон фиристода камтар дињед, ин манзара барои Санавбар пул фиристодам. Рафта гире- ки рафта дандонамро дигар тоќатфарсо буд ва ў бањона ду ба зиндагиатон сарф кунед. кунам. Бисёр безеб шудааст… пеш оварда аз сари миз барПештара барин «даркор ме-Њељ гап не, духтарљон, хосту берун баромад… Санавбар зуд ба хона баршавад» гуфта љамъ накунед, зане, ки шавњараш дар пеши ман боз кор мекунаму ќарзро чашмаш нест, худро бисёр гашту холааш, ки худаш барои меканам. Худатонро эњтиёт зебу оро доданаш хуб нест. ба тўй рафтан ўро њидоят наШавњарат, ки сињат саломат муда буд, пурсид: кунед… -Духтарам, чаро дар тўйи баргашт, ана баъд њамаи -Ман хуб бачаљон, занат ба корњоям ёрї мерасонад, пухту дандонњоятро дигар кунї њам дугонаат наистодї? Мегўянд, паз мекунад, дар нигоњубини майлаш. Њоло, ки марди хона ки тўйи зўр шуда истодааст! -Сарам дард кард, хеста гову гўсола ёрї мерасонад. нест, мон ин пулро ба ягон љои дигар сарф кунем… омадам. Маро ба њоли худам Зиќ нашав, корњои мо хуб… -Хола, ман ба як сум ним монед, хола! «Аљаб, дар бораи занаш -Майлаш, ба хонаат дарою њатто савол намедињад» худ суми шумою бачаатон зор дам гир,- модар инро гуфту ба худ андеша намуд холаи нестам. Падарам метавонад Садафмоњ. Гуфтугўи модару њамаи дандонњоямро тилло аммо дилашро гургон тала меписарро Санавбар низ мешу- кунад, вале хостам аз пули карданд… нид ва зери дандон мегуфт: шавњари худам дандон кунам, (Давом дорад) «Њмм, ёрї мерасонад! Хестї, то одамон нагўянд, ки ин дух-


ЧУНИН ЊАМ МЕШАВАД

№52 (724) 25.12.2013

ÌÀÃÀÇÈÍ×ÈÈ

Ä Ç Ó Ä ÇÀÍ

ма ну моро бо аризаи Суд аќ ди ни коњи М увофиќ и сман људо ка рд . рози ги и за на м ра о бу би на м, ра м фа рзан да мр ќонун ма н ња ќ до моне ъ мо да ра ш ба ин ва ле За рринаю да ни ди и дафъае, ки ба ро ме шаван д. Ња р дома на м м, да рњол ху ш писа ра м ме ра ва да ш номњои ме куна д ва бо кўда кро пи нњон соза д. .. аз да р бе рун ме ро ма р до на хо бо ло (Давомаш. Аввалаш дар шумораи гузашта) Вой бар њоли ман, кош њамон замон чашмонам кўр мешуданду он манзараи нангинро намедидам. Магазинчї лучи модарзод хобида буду сари Зарина дар оѓўшаш, гўё зани ќонуниаш бошад. Ростї, занам урён набуд, вале магар ин далели бегуноњии Зарина гашта метавонад?! Аз рашк девона шуда, њардуяшонро лагадкўб кардам. Дандонњои магазинчї аз зарби мушту лагадам шикаста аз дањонаш хун мисли фантан фаввора зад. Оќибат худам аз занозанї хаста шуда, дасту пойи њардуяшонро мањкам ба-

Зани ѓамхор

Ин зан бо вуљуди надоштани раќами телефонатон шуморо меёбад. Ногоњ пайдо шуда тўњфаяки хурде ё ќандина таќдим мекунад. Дар кўдакї модаратон талќин мекард, ки аз дасти бегона ќанд нахўред? Ана њамин панди модарро ба ёд оварда, эњтиёткорона рафтор намоед. Дониста бошед, ки шумо аз чунин бонуи хира бо «не» гуфтан халос намешавед. Вай бе ягон андеша ба оѓўшатон медарояду баъди муддате дар бораи дўст д о ш т а -

стам ва интизор шудам, ки кай падару модарам барои сањархўрї мехезанд.

Ѓарию пештозї

Ѓанабам бурда мондааст, ваќте ки бедор шудам, аллакай субњ дамидаю магазинчї фирор карда буд. Чашмонамро молида-молида ба назди падарам рафтам ва њодисаи шаб рухдодаро наќл кардам. Падару модарам таќозо намуданд, ки хешу табори занамро даъват намуда, њаромхиштакии Заринаро фош созаму ин бадгуњарро аз хона пеш кунам. Зарина, ки кайњо худро аз банд рањо карда буд, шаттоњї намуда доду фиѓон бардошт ва маро тўњматчї ба-

роварда гуфт, ки вай не, ман њаромгардам ва ўро бо фарзандаш аз дар берун намуда, маъшуќаамро ба хона овардан мехоњам. Вай бо доду вояш чунон сари падару модарамро тоб дод, ки мўйсафедон ба шубња афтода ќарор доданд то аниќ шудани асли гап келинашонро дар хона нигоњ медоранд ва фармуданд, ки аз рўи магазинчї ба милиса ариза нависам.

Боз макр

Ба маќомоти додситони мо, зану шавњар мурољиат кардем, аммо тактикаи тафтишот чунин аст, ки баёнотњо барои аён гаштани њаќиќат дар алоњидагї гирифта мешаванд. Ман њодисаи дидаамро як ба як гуфтам, вале аз баёноти њамсарам бехабар будам. Зарина гуфт, ки вай аз даромадани магазинчї ба хонаамон шабона бехабар будааст ва баёноташ ба баёноти ман монанд аст. Ба гапаш бовар карда, додгоњро интизор шудам, вале…

Занги таќдирсўз

Аз он воќеаи нангин ду моњи расо гузашту аз маќомоти тафтишот касе моро даъват накард. Њайрон будам, ки чаро корро ин ќадар кашол медода бошанд. Сањар аз хоб хеста ќарор додам, ки зану фарзандамро ба хонаи модараш мебараму баъд сари ќадам чи шудани таќдири аризаи шикоятиамонро мепур-

сам. Нав либосњоямро пўшида истода будам, ки садои занги телефон баланд шуд. Телефони Зарина хомўш буду садо аз ким-кадом гўшаи дигари хона ба гўш мерасид. Кофта-кофта аз таги ѓарами либосњои љевон телефонро ёфтам ва гўширо бардоштам. Овози мардонае бо лутфу мењрубонї хеле хушгўї кард, вале чун ман садо баровардам, дарњол гўширо монд. Дубора занг задам, телефонро касе набардошт. Заринаро љеѓ зада аз куљо пайдо шудани ин телефон ва кї будани марди зангзадаро пурсидам. Ќасам хўрд, ки ин телефонро бори аввал мебинад. Асбаки чунин спектаклњои занамро аллакай чандин бор дида будам, заррае њам ба гапаш бовар накарда, тањдид намудам, ки агар аз они вай будани телефон тасдиќ шавад, рўзашро сиёњ мекунам. Фавран ба ширкати мобилї рафта, хоњиш намудам, ки ба кї таалуќ доштани раќами зангзадаро аниќ намоянд. Гумонам рост баромад, магазинчии њаромхиштак ба занам занг зада будааст. Дигар љойи шубња намонд, ки Зарина њанўз њам бо њамсояи беимонамон мегардад. Пеши чашмамро хун гирифт, лабамро аз ѓазаб хуншор карда љониби хона равон шудам.

Ѓазаби хушдоман

Падару модарам аз њодиса бохабар гашта, фавран Заринаро аз хона берун карданд. Мани аблањ хотири фарзандам очаю бачаро ба мошин шинонда ба

ШИКОРИ БОБАРОР Чанд тоифаи бонувон њастанд, ки барои шинохтанашон мо ба шумо кўмак мерасонем. наш наќл мекунад. Дар пеши чашмаш ба бонуи дигар гап партоед ё ишќварзї намоед, шўру валвала намебардорад. Рашкашро нишон намедињад. Чанд муддат хомўш монад њам, баъдан боз шуморо бо ѓамхорияш фаро мегирад.

Љангара

Бонуи љангара ошиќатон шуда бошад, вой бар њолатон! Шумо бояд ба аќлу фаросаташ ќоил шуда, як умр ин ќобилияташро эътироф намоед. Тамоми хатогиву нобарориятонро дар њама љо овоза мекунад, то ки аз худ наравед. Барќасдона худро бепарво вонамуд карда, шуморо ба

эътибор намегирад.

Худї

Яке аз воситањои аблањонаи дилёбї кўшиши дўстї кардан аст. Муносибатњо дўстона оѓоз ёфта бошанд, ишќро умедвор нагардед. Ваќте дар муносибатњо шўру шарар набошад, онро пайдо кардан душвор аст. Дўстдухтаратон танњо бо шумо рафиќ, њамсўњбат ва њамнишини хуб мегардад.

Дилёб

Шумо ба ў писанд омада бошед, вой бар њолатон. Дар ин бора дарњол эълон карда ба бўсу канор шурўъ мекунад. Гирифтори чунин духтар бошед, андеша намоед: магар аз духтаре, ки пайваста ба оѓўшатон медарояд, некї мебарояд? Чунин муносибатњо умри дароз надоранд. Умуман

муносибате, ки ба ѓайр аз бўсу канор дилгармии дигаре надорад, зуд ба дил мезанад.

Вайронкор

Ин тоифаи духтарон бар онанд, ки модоме фикру зикри љавонписарон банди шањват аст, пас дар њамин мавзўъ гап зада, мардро мутеъ кардан мумкин аст. Барои ин тоифа мавзўи мамнўъ вуљуд надорад. Дар сўњбати чунин бону дар дањ даќиќа хаста мегардед, баъдан асабї мешавед. Зери ин ниќоб бону ягон камбудияшро пинњон месозад.

Росткор

Ин бону мисли дигар љуфтњо ишќу ишќбозї хоњад њам, албатта духтари бомаънї буданашро нишон медињад. Имрўз ба шумо бўсае таќдим карда, пагоњ мегўяд, ки ав-

11

хонаи падари занам бурдам ва волидони Заринаро аз њодисаи нангин огоњ намудам. Ба љойи он, ки духтарашонро танбењ дињанд, падару модараш тарафи Заринаро гирифта, маро тўњматчї бароварданд. Гапамро дигар ба ин одамони бефањм њайф дониста ба хонаи худамон баргаштам. Барои то чи андоза наздик будани занамро бо магазинчї аниќ намудан таърихи думоњаи симкортро бардоштаму осмон гўё ба сарам фурў рехт. Шабу рўзе набудааст, ки Зарина 5-6 бор бо магазинчї гап назанад. Маълумотњоро гирифта ба маќомот рафтам. Муфаттиш хабар дод, ки занам кайњо омада аризаро бозпас гирифтаасту бо њамин сабаб тафтиши њодисаро ќатъ карда буданд ва њуљљатњоро бо имзои Заррина нишон дод. Њуш аз сарам париду малулу хунљигар ба хона баргаштам.

Баррае, ки ду соњиб дорад

Суд аќди никоњи моро бо аризаи ману розигии занам расман људо кард. Мувофиќи ќонун ман њаќ дорам фарзандамро бубинам, вале Зарринаю модараш ба ин монеъ мешаванд. Њар дафъае, ки барои дидани писарам меравам, дарњол хушдоманам кўдакро пинњон мекунад ва бо дашномњои болохонадор маро аз дар берун месозад. Аниќ медонам, ки фарзандам дар хонаи бобояш аст, вале на овозашро мешунаваму на афташро мебинам. Мехоњам писарамро пурра ба тарбияи худам бигирам, вале куљое, ки наравї, танњо як гапро мегўянд: ту танњо падарї ва фаќат ду рўз дар як њафта фарзандатро бо худ гирифта метавонї! Хонандагони азиз! Ман нисбати модарон мењри беандоза дорам, зеро модар аслан мављуди муќаддас аст, вале чї гуна модар будани њамсари маро аз њамин ќисса худатон фањмидед. Пас аз чунин њодисањо магар ман метавонам тарбияи фарзандамро ба Заррина бовар кунам?! Зарина љавон аст ва албатта боз шавњар мекунад. Он ваќт таќдири фарзанди ман дар дасти падарандар чї мешавад? Хоњишмандам ба ман маслињат дињед! Ф-и аламдида

вал бояд њамдигарро хубтар омўзед. Рўзона ба вохўрї меояду дер накарда зуд ба хона меравад. Барои ним соати бо шумо буданаш худро мехўрад. Дар ин њолат аз ў њарчи дуртару дуртар гурехтан мехоњед.

Хушомадгў

Шуморо табрик мегўем, азизи дилаш њастед, вале ин маънои онро надорад, ки шумо марди бењтаринед. Чашми ошиќ кўр аст. Ў аз як гапи одии шумо ба ваљд меояд. Ин њолат то даме давом мекунад, ки ба ў ошиќ мешавед ва гумон мекунед, ки ба ѓайри ин духтар касе шуморо намефањмад. Ѓалат мекунед. Хушомад ба њама писанд бошад њам, вале умраш кўтоњ аст. Одам гул нест ва њар сония ба дастгирї ниёз надорад, баъзан инсон сўњбати љиддї мехоњад.

Дурўя

Тамоми хислатњои дар боло зикршударо дорост. Хоњад бо шумо шўхї мекунад, нахоњад салом намекунад. Бонуи шаттоњу дастнорас менамояд. Чолокияш аз ќалби нозукаш дарак медињад ва њатто ин бону ба назар бемор менамояд.


12

ЧУНИН ЊАМ МЕШАВАД

№52 (724) 25.12.2013

Бегоњ боз назди њамсоядухтар рафта ба дасташ 2000 доллар дода гуфтам, ки љинояткоронро ёфтаму онњоро полис гирифта рафт. Ин маблаѓро барои љуброни номуси рафтааш доданд. Духтараки бечора чунин пули калонро дар умраш бори аввал медид, долларњои шараќќосиро дида дарду ѓамро фаромўш кард ва гуфт, ки албатта ин пулњоро ба модараш мефиристад, то худашро табобат намояд. Пулро аз дасташ гирифта ваъда додам, ки њатман худи пагоњ пулро ба модараш равон мекунам.

МАМАРОЗАРО

д а з о Худ (Давомаш. Аввалаш дар шуморањои гузашта)

Њамсоязан хурсанд шуда, гуфт, ки агар барои духтараш дар хориља кор ёбам, умре аз ман миннатдор хоњад гашт. Гуфтам, ки духтараш њанўз 18 сола нашудааст ва наметавонад худаш танњо сафари хориљї намояд. Занаки содда гаштаю баргашта зорї мекард, ки ягон илољ ёфта, духтарашро аз хорию зорињо халос кунам.

Боз ба Дубай

Пули калон дода барои њамсоядухтар шиносномаи ќалбакї сохтем. Акнун мувофиќи њуљљат вай Наргис не, Сарвиноз Аминоваи 19-сола буд. Модараш аз чунин зуд њал шудани масъала курта-курта гўшт гирифта, дуои љони маро мекард. «Ман назди як фолбин рафта кушоиш кардам. Фолбини зўр будааст. Пули гирифтааш оши баданаш шавад» мегуфт гаштаю баргашта ва аз хурсандї ба худ љойи нишаст намеёфт. Азизро саросема кардам, ки тезтар аз пайи кор шавад. Аз байн ду рўз нагузашта вай њам як ўзбекдухтари нозанинро ёфта овард ва мо чор нафар шуда, боз ба Дубай парвоз кардем. Шафоату Сарвиноз аз њама бештар хурсанд буданд, ки ба Дубай рафта љои кор пайдо мекунанд. Ин ду кўдак саргарми дунёи орзуву њавас ба гўши хаёлашон њам намеоварданд, ки шояд дигар рўйи ватану падару модару пайвандонашонро танњо дар шаби хоб мебинанд. Духтарњо бо њамдигар дар бораи коргар шуда бо мењнати њалол таъмин кардани ањли хонадонашон сўњбат менамуданду дар сари ман фикри тезтар ба даст овардани пули калон ва расидан ба дидори Ќамар чарх мезад. Навозишњои љавони арабро ёд карда будам ва дилам ба ёди оѓўши Ќамар гум зада мерафт.

Дида ба дида

Моро дар фурудгоњ Ќамар пешвоз гирифт ва чашмаш ба чењраи зебои Шафоату Сарвиноз афтода ба одамшиносиам офарин гуфт. Аллакай ду араби

серпулро ёфта будааст, пурсид, ки барои «бор»-и овардаам чанд пул мехоњам. Азбаски нархи духтарро дар ин кишвар њанўз чандон хуб намедонистам, њалли ин масъаларо ба худи Ќамар вогузор намудам. Духтарњо аз пешвозгирии гарми Ќамар шод гашта, њар дам миннатдорона љонибам менигаристанд. Мо ба мошини зебои хориљї нишаста ба мењмонхона омадем. Духтарњои бечора аз таќдири шумашон бехабар барои дидани «љои кор» бо Ќамар рафтанд. Њар замон ба сўи духтарон њарисона нигоњ кардани ошиќи арабам ќањри маро меовард, вале сир бой намедодам, то «бизнесамон» вайрон нашавад.

Дар мењмонхона

Боз дар њамон мењмонхонае љой гирифтем, ки дафъаи гузашта будем. Маъмури мењмонхона маро дар яке аз бењтарин њуљрањо љойгир намуд. Вориди њуљра шуда њайрон мондам, аллакай мизи оростае дар мобайни хона моро интизор буд. Фањмидам, ки ин тўњфаи Ќамар аст, хурсанд шуда, дар тањи дил ба ошиќи ќадрдонам офарин хондаму ба њаммом даромадам, то оббозї карда, куфти роњро барорам. Дар он љо низ маро сюрприз интизор буд. Табъи дил оббозї карда баромадаму худам худамро бо нозу неъматњои тайёркардаи Ќамар зиёфат додам. Дар болои миз дар шишаи махсусе шароб низ буд. Каме аз он ба ќадањ рехтам. Аљаб шароби дилкаш будааст, паињам се-чор ќадањ нўшидам. Сархушї табъи маро болидатар намуд ва дар дилам шавќи дидори Ќамар аланга зад. Дарњол ба Ќамар занг задам. Ман дар паси дар гуфтанаш маро чунон шод гардонд, ки дарро кушодан баробар худамро ба оѓўшаш андохтам. Ќамар ташнагиашро бо љоми шароби бўсањои ширин аз лабонам шикаста сипас як баста долларро сўям дароз кард. Пули калонро дида беихтиёр «воњ» гуфта мондам. Миннатдорона ошиќамро бўсида аз таќдири духтарњо пурсон шудам. Ќамар гуфт, ки онњо дар љои бехавфанд ва мизољони зиёд на-

мегузоранд, ки зиќ шаванд. Хуллас, он шабро дар оѓўши Ќамар бо бўсу канор сањар кардам. Пас аз рафтани Ќамар Азиз ба наздам даромад. Аз пули додаи Ќамар як миќдорашро ба вай додам. Пули калонро дида аз хурсандї дањонаш то паси гўшњояш кушода шуд. Дигар парво надошт, ки шаб то сањар ман бо Ќамар чї гуфтаму чї кардам.

Зар бар сари фўлод нињї…

Ќамар нисфирўзї маро ба назди духтарон бурд. Њамсоядухтарам бо ранги паридаю мўи парешон дар болои диван хоб буд. Маро дида гирёну нолон худашро ба гарданам партофт ва арз кард, ки ба номусаш дастдарозї кардаанд. Ман гўё аз ин кор бехабар бошам, худро хашмолуд вонамуд карда, арабњои таљовузкорро дашномњои болохонадор додам ва гуфтам, ки албатта љинояткоронро меёбам. Духтараки бечора ба гапам бовар карда, сарашро ба зонуи ман монда зор-зор мегирист. Бањонае ёфта аз назди њамсоядухтар баромадаму ба назди Шарофат рафтам. Њоли ин духтарак низ аз њоли Сарвиноз бењтар набуд, рангу рўяш дар як шаб ба ранги бемори чандинсола монанд гашта буд. Ба вай њам ваъда додам, ки љинояткоронро меёбем ва аз «пайи дарёфти таљовузкорон» баромадам. Бегоњ боз назди њамсоядухтар рафта ба дасташ 2000 доллар дода гуфтам, ки љинояткоронро ёфтаму онњоро полис гирифта рафт. Ин маблаѓро барои љуброни номуси рафтааш доданд. Духтараки бечора чунин пули калонро дар умраш бори аввал медид, долларњои шараќќосиро дида дарду ѓамро фаромўш кард ва гуфт, ки албатта ин пулњоро ба модараш мефиристад, то худашро табобат намояд. Пулро аз дасташ гирифта ваъда додам, ки њатман худи пагоњ пулро ба модараш равон мекунам ва барои ба дилаш бештар роњ ёфтан дарњол ба модараш занг задам. Сарвиноз мувофиќи супоришам амал намуда, њодисаи

рўйдодаро пинњон намуда гуфт, танамро шунида ќариб девоки аллакай ман барояш љойи на шуд, мардаки каппа калон кори хуб ёфтаам. Хурсандона худашро пеши поям партофљойи корашро таъриф кардани та гиряву зорї мекард, ки аз Сарвиноз ба модараш хуш омад гуноњаш гузарам. Гаштаю барва баъди бо духтараш сўњбат гашта ќасам рўйи ќасам мехўрд, намудан бечора занак дар ки аз ин пас вай ба ман мисли њаќќам дурудароз дуо карда, аз саг вафодор хоњад буд. Дилам даргоњи Худованд барори кору гўё ба ў сўхт ва аз гуноњаш гузашта фармудам, ки баробари фаровонии рўзгорамро хост. -Сарвиноз, то тамом шуда- бозгашт дарњол аз пайи ёфтани ни тафтиш ту бояд дар њамин духтарњои нав шавад, вагана љо бимонї. Мардњои серпул дигар бо ў кор нахоњам кард. биёянд, не нагуфта ќабул Азиз ваъда дод, ки ба зудї зекардан гир, пули калон кор ботарин духтарњоро меёбаду мекунї,-маслињат додам ба боз њамроњ бармегардем ба ин њамсоядухтар баъди сўњбати «љаннат»-и рўйи замин. телефонї бо модараш. Сарвиноз ба њарос афтода Бозгашти «тољирон» пурсид: Баъди се рўз мо ба Ду-Апаљон, оќибаташ чї меша- шанбе баргаштем. Азиз гуфт, вад? ки мехоњад бо ин пул дар Ду-Њељ гап намешавад! Ба ди- шанбе хона харад ва барои ёрамон, ки баргаштем, худам маслињат кардан назди занаш туро назди духтур мебараму рафт. Борњои овардаи маро боз духтар карда ба шавњар шавњарам аз самолёт ќабул медињам,-дилашро пур кардам карда ба молшиносиам офарин дарњол дар љавоб. хонд ва худоро шукрона кард, ки -Дугонањоям ба ман лаззати чунин зани кордонро насибаш шаби аввалро дигар хел гуфта гардонидааст. Тамоми борњои буданд, вале ин араби берањм овардаам бозоргир буданд ва маро сахт азоб дод. Аз азоб аз нархи бозор арзонтар кардакашиданам лаззат мебурд, бе- намонро шунида падари фаринсоф,- шикоят кард Сарвиноз. зандонам њайрон шуд, ки чаро Ба вай чанд маслињат до- ба ќадри зањматам намерасам. дам, то мардро ба ваљд овар- Гуфтам, ки ба љойи чанд моњ да, худаш њам на азоб, балки интизор шуда нишастан, ки кай роњату лаззат бардорад. Пули борњоямон бо нархи ќиммат ба калон дањони духтарро дар як савдо мераванд, тезтару ардам баста буд ва Сарвиноз ваъ- зонтар фурўшему боз бор биёда дод, ки аз хати кашидаам рем, фоидаи бештар мебинем. намебарояд. Шарофатро њам «Занакљон, ман ба аќлу фаробо пули калон хурсанд карда, сатат ќоил! Мардњо чандин сол маслињатњои судманд додаму савдогарї карда аќлашон ба ба мењмонхона баргаштам. њамин чиз намерасад. Ин каллачаи ту кони аќлу фаросат!»гўён шавњари гулу гарангам Гирдоби гуноњ Азизро бо зани сабзинае маро бўсаборон намуд. дидам, ки ба тарабхона медаДар хонаи њамсоя ромаданд. Ќасдан аз пасашон Сањар баъди ба бозор рафба тарабхона даромадам. Онњо маро намедиданду ман тамо- тани шавњарам ба хонаи њамсоя ми рафтору кирдорашонро бе- даромадам. Модари Сарвиноз малол тамошо мекардам. Ази- аз хурсандї ба ман љойи низи аробакаш якбора бой шуда, шаст намеёфт. Дарњол матои ќилиќњои тоза бароварда буд ва ќимматбањо ва 2000 њазор њар дам бо њар бањона ба ба- долларро ба дасташ додам. дани духтарак даст мерасонид. Бечора занак бовар намекард, Рашкам омад, дигар тоќат кар- ки дар муддати 15 рўз духтада натавониста ќасдан аз љоям раш ин ќадар пул кор кардааст. бархоста аз наздашон гузаштам. Пулњоро ба дидагонаш молида Азиз маро дида талхакаф шуд мактуби духтарашро гаштаву ва хост сухан гўяд, вале ба вай баргашта хонд. Сарвиноз бо имкони лаб кушодан надода, амри ман навишта буд, ки дар намоишкорона аз дар барома- маѓозае фурўшанда шуда кор дам. Ман вайро дар болои гуноњ мекунаду ин маблаѓро раисаш дастгир карда будам ва медо- пешпардохт додааст. «Духтари нистам, ки пагоњ дар пеши поям холаамро њам агар фиристед, афтида бахшиш мепурсад, то њардуямон зиќ намешавем ва аз пули калон мањрум нашавад. њамроњ пули калон кор мекунем» навишта буд Сарвиноз ва модараш махсус њамин љойи ноСаги вафодор Шаби романтикиеро бо маро чанд маротиба такрор ба Ќамар сањар карда, субњ азми такрор хонда, сипас дар бораи бозгашт намудам. Барои он, ки љиянаш гап зад. Хусну љамоли бо як тир ду нишон занам, ба духтари хоњарашро хуб таъримаѓозањо даромада барои сав- фу тавсиф намуда, модари Сардо молњои заруриро харидам. виноз хоњиш кард, ки љиянашро Бо кўмаки Ќамар пули калонро низ бо худ барам, чунки зиндабо воситаи бонк ба Тољикистон гиашон бо азоб мегузарад. фиристода билети бозгашт гирифтам. Азиз бе маслињати вай (Давом дорад) харид кардану билет гирифР.Холов


ПАДИДА -Ромизљон чун сўњбати мо дар остонаи Соли нав сурат гирифт, мехостам нахуст бењтарин хотиротатро аз соле, ки аз марзи зиндагии мо рахти сафар барбастааст, бидонам. -Мо њунармандон њамасола мекўшем дар хирмани эљодамон доне чанд зам кунем, то бад-ин васила хотири мухлисонамонро шод бигардонем. Соли 2013 бароям аз он љињат хотирмон буд, ки дар баробари эљод намудани таронањои нав њамчунин дар чандин озмунњо, аз љумла дар муборизаи эљодии љавонон дар бахши таронањои эстардї ва мусиќии анъанавию шашмаќом ширкат варзида, дар бахши эстрада сазовори љойи аввал гаштам. Дар маљмўъ соли шодиовар буд! -Имрўз дар кино наќш офаридани сарояндањо мўд

њунарњош муќаддамтар аст: овозхонї, кино ё театр? -Ростї, то имрўз худамро дар кино ба таври љиддї насанљидаам, њарчанд даъватњо зиёд буданд. Чанд маротиба аксњоямро гирифтанд, вале баъдан хоњиши наќш бозидан гум мешуд. -Чаро? -Касеро ранљондан намехоњам, вале ќисми зиёди сенарияњое, ки коргардонњои љавон пешнињод мекунанд, хоманд, на мавзўи аљиб доранду на режессураи љолиб. Кино шахсан барои ман муќаддас аст, аз ин хотир, њар гуна таклифро ќабул намекунам. Намехоњам њар чизи хомро кино гуфта, ќадри ин жанри бисёр зањматталаб ва аљибро паст зананд. Театр дунёи дигар аст. Шояд аз он сабаб,

Ромизи Парвиз:

вале дигар њунарњоям низ ба-

-Барои Ромиз кадоме аз

њунари

хониашро хеле ва хеле дўст медорам. Духтари муваффаќ аст ва ояндаи дурахшон дорад. -Шунидем, ки барои бархе аз овозхонњои муваффаќ матни суруд менависед, рост аст? -Бале, барои аксари овозхонњо матни суруд навиштаам. Аз љумла барои Мењринигори Рустам.

ки касби асосии падарам на овозхонї, балки актёрї аст, ман театрро сахт дўст медорам. Ошиќи шайдои театрам,

13

овоз-

Ромизи Парвиз аз зумраи љавонони ангуштшуморест, ки дар васфашон мегўянд: Панљ панљааш њунар аст! Ромиз њамагї 20 сол дорад, вале аллакай чандин њунарњои нозукро аз худ намудааст. Суруд мехонад, оњанг эљод мекунад, мањорати барандагї ва коргардонию актёрї дорад, бар замми њамаи ин, барои машњуртарин ситорањои эстрадаи тољик матни суруд, яъне шеър менависад. Албатта бархе аз ин њунарњоро аз падари санъаткораш Парвиз Пўлодї мерос гирифтааст, вале пайроњаи эљодии Ромиз розњои нокушодаи бисёр дорад. Дар остонаи Соли нав мо Ромизро ба идораи «Оила» даъват намудем, то аз ана њамон розњои эљодиаш воќиф гардем.

АЗ СОЛИ НАВ МИЁНРО МАЊКАМ МЕБАНДАМ! шудааст. Замоне, ки Ромиз дар кино наќш меофарид, дигар сарояндагон дар ин бора њатто орзу намекарданд. Чаро имрўз Ромизи Парвизро дар навори кино ќариб, ки намебинем? -Хушбахтона ман танњо бо сарояндагї мањдуд нестам. Мањорати актёрї дорам, барандагї мекунам, замоне ровии телевизион будам, оњанг эљод мекунам, шеър менависам, умуман бекор нестам. Дар кино камтар наќш бозам њам, хушбахтона дар театр фаъолияти эљодиам хеле хуб аст. Чанде пеш дар намоишномаи «Тўњфа аз муњољират» яке аз наќшњои марказиро бозидам. Дар «Афсонаи солинавї» наќши Комронро мебозам, ки наќши асосї ба шумор меравад. Њамроњи њунармандони ноњияи Њисор дар фестивалозмуни театрњои касбї «Парасту» ширкат варзида, яке аз љойњои намоёнро ишѓол кардем. Мо бо намоишномаи «Модар, маро бубахш!» дар даври дуюми ин фестивал иштирок намудем ва ман дар ин спектакл наќши ќањрамони асосї Зоњирро офаридам.

№52 (724) 25.12.2013

роям азизанд. Имрўзњо бошад, ваќтамро бештар сарфи овозхонї месозам. -Замоне бо як духтараки хеле зебо дуэт мехондед. Чаро он нозанинро дигар дар сањна намебинем ва умуман минбаъд Ромиз дуэт месарояд? -Шумо Мењрангези Њасанзодро дар назар доред, ки њамсабаќи ман аст. Мо њамроњ дар мактаби мусиќии ба номи Малика Собирова, ки имрўз номи Миратулло Атоевро дорад, тањсил мекардем ва чанд дуэти љолибро пешкаши њаводорони њунар намуда будем. Айни замон Мењрангез дар Донишгоњи политехникї дар бахши дизайн тањсил мекунад. Намедонам бо кадом сабаб тарки сањна намуд, вале гоњ-гоњ во мехўрем ва эњсос мекунам, ки њанўз њам мењри њунар дар ќаъри дилаш љўш мезанад. Чандин бадењањои тайёр дорам, вале ростї ба касе пешкаш накардаам, њарчанд духтарњои њунарманд дар сањнаи эстрада зиёданд, аз љумла њамсабаќи ман Мењринигори Рустам, ки

-Махфї набошад, бигўед, ки матни кадом таронањое, ки мо гаштаю баргашта мешунавему гоњо гиря њам мекунем, моли Ромизи Парвиз аст? -Сурудњои «Бегона-бегона» ва «Табассуми лаби ту кї дорад?»-и Мењринигори Рустам, таронањои «Чаро, чаро?» ва «Пой ба долони дили ман бимон»-и Нозияи Кароматулло ва матни ќариб тамоми сурудњои сарояндаи љавону умедбахш Фаридуни Хуршед ба ќалами банда таалуќ доранд. Албатта бо чанд таронаи навиштаам ман даъвои шоирї надорам. Ин сурудњо эњсосоти дили ман буданд, ки рўйи авроќи сафед таровиданд ва чун аз забони сарояндагони маъруф садо доданд, зуд ба дили мардум нишастанд. -Нархи суруду оњанг имрўз ба осмон дакка хўрдааст. Бизнеси шумо њам гумонам бобарор аст? -На, то ба имрўз ман аз ягон њунарманд на барои оњанг ва на барои матни навиштаам ягон тин нагирифтаам! Як чизро ќайд кардан мехоњам: Ман дар ду дунё аз фарзандони устод Кароматуллои Ќурбон пул намегирам, чунки алоќаманди њунари падари шодравонашон њастам! Махсусан ваќте аз забони Муњаммадрафї ва Нозия сурудњои навиштаамро мешунавам, бисёр хурсанд мешавам. Миннатдорам аз сарояндагоне, ки ваќти клип кардан њатман менависанд: шеъри Ромизи Парвиз, чунки бархе њатто њаминро низ фаромўш месозанд. -Чаро таронањои тро клип намекунї?

худа-

Б лор бўса 30 Пар парт

Н бўсо

-Шумораи таронањоям аз 50 гузаштааст, вале њамагї 5-6 клип дорам. Сабаб дар он, ки нарху навои њунар ба осмони њафтум баромадааст. Пули калон лозим аст, то њамаи таронањоямро клип созам. Сарпараст надорам, танњо бо ќувваи худу мадади падарам кор мекунам. Бидуни сарпараст кор кардан имрўз хеле душвор аст! Бовар мекунед, њатто онњое, ки ман барояшон борњо муфтакак хизмат кардаам, ваќте корам пешашон меафтад, дарњол худро хоља гирифта, пули калон талаб мекунанд. Заррае намеандешанд, ки дасти њамин бача чандин бор ба мо расидааст! Инро њамчун миннат не, њамту дар омади гап гуфтам. Њамин ќадар бартарї дорам, ки шеъру оњанги таронањоямро худам эљод мекунам ё падарам меофаранд. Агар мисли дигар сарояндањо њамаи инро мехаридам, кайњо муфлис-банкрот мешудам! -Ба њар сурат ман гумон мекунам бояд аз пайи клип шавед, чунки мардум имрўз танњо бо дидани симо ба њунари сароянда таваљљуњ мекунанд ва аксарият таронањои Ромизро азёд донанд њам, намедонанд сарояндааш кист... -Албатта аз соли нав миёнро мањкам баста аз пайи клипсозї мешавем. -Дар озмуни «Садои дил» хеле муваффаќед. Бовафо будани мухлисонро медонистед? -Ростї, шунидам, ки Сурайё ном мухлисам маро ба ин озмун пешбарї намудааст, вале ўро аз наздик намешиносам. Бовар надоштам, ки мардум маро ин ќадар гарм дастгирї мекунанд. Ба њамаи онњое, ки садои маро ќадр кардаанд, изњори сипос менамоям! -Бароят парвозњои баланди эљодиро таманно дорем. Соли нав муборак! -Ман низ ба ањли ќалам ва хонандагони «Оила» соли навро муборакбод мегўям ва таманно мекунам, ки њамеша хушбахту муваффаќ бошед! Ф. Сатторї.

ба моя њанг ней бакт виру Бўс нато


14

СИТОРАБОРОН

№52 (724) 25.12.2013

СИТОРАИ БАХТИ КИ д а з к ? чашма

СОЛИ 2013 ДАР ЛАВЊИ ХОТИРИ САРОЯНДАЊОИ ТОЉИК Соли 2013 бо воќеоту рўйдодњои гуногунаш боз як сањифаи китоби умри моро бо худ ба њукми таърих месупорад. Ва мо танњо дар сањифаи хотирањо метавонем он порањои зиндагии хешро дарёбем. Соли 2013 дар лавњи хотири ситорањои тољик бо кадом лањзањои ширинаш наќш баст? Азбаски «Оила» минбари санъаткорон мањсуб меёбад, тасмим гирифтем дар арафаи ид бо ин савол ба чанд тан сарояндагони хушзавќамон мурољиат намоем.

Нозияи Кароматулло: Т Ў Я М БА РП О … Н А Ш УД , В А Л Е

ча нд ин ор зу њо ям ху б бу д, чу нк и во н ли со 13 20 Со ли ти ро ти со ли ра Ш ир ин та ри н хо рб ад д. Бо ан хи шт Ко га р ї да ал ї ам аф ра м М уњ ам ма др са фа ри ња мр оњ и ба ро да нд да вл ат и ду нё ча Ба д. бу н мо на во р ба ро ам ип кл ко нс ер т до да на Ту рк ия ча нд р Да . он ам ем ис шт хл до му о ба њу на рї ра ду ал бо ма мр ма ро оз ур да на ги ри фт ам . Як бо ки м. Яг он а чи зе , да ни мо да рљ он и пе шк аш на му да як бо ра бе мо р шу ба би бе мо ри и л со му д, ох ир и са йи ар ўс иа м бо ки со ли 20 14 аз из ам бу д. Тў нд . Ум ед до ра м, мо фо ќа за нд . Ху до хе мо да ра м ме рљ он ам ба по да мо ва д оя ме не к му хл ис он ам ро ал ба тт а им со л ку шо иш ди ња д, ку на м! ба тў й да ъв ат ме

Нигина а: Амонќулов З СЮРПРИ М РДА ТАЙЁР К А ин соли њаётам гўям,

урї: Бањром Ѓаф И АСП ДАР СОЛ КУНЕМ ро Еанда буд. Эљодиётам пи БќияМ ЛаО б и и о тњ ИНЌлИ а мадам. Кл ри и мув фф риља баро а

онтар рзуњои -ро хотирм м, ки ширинтарин о 3 1 0 2 и л о а С . Орзу ме санд пўшиданд кунам. Хур хато наме ин сол љомаи амал шукўњтарин толори бо дилам дар нсерт дињам. Дар дам. Соњиби боига ко т до н р го я се н у ўз ко р кардам, ки д н њам, яго хи Борба пойтахт-Ко кушк нагашта бошам у дард нагузашт м у ѓа ср о б ќа уддариву н сол м. Чанд м рам дар и лањзаи ум ин шукрона мекуна , пайи эљод м ва ман аз ўшї ихтиёр намуда рпризе те, ки хом арои мухлисонам сю 014 2 Б и . л со будам ам, ки дар тайёр кард он мекушоям. ш бароя

ањимова: Р а б у л т а М БА Х Т О Д У Х АЗ АМ шХОолЊ набуд. Ху МЕ ерангу бў б ин и о в с та 3 рда 201

хо со од Соли 2013 онда ба сафарњои у» бо њамроњии бар уда м р ам а њ н н о р а ки д а о б у, м р в о аз на вони «На р шањри Москва ун моми и а Т њт . та м гаште навамро р аров да о в в е З зо варї н са о о љ Б . ро ўз азиз Бењр нди мухлисонамон д њам, ѓамгин нестам уда, чуа ш а л ш а т о б шта б боќувва бањои амалї нага наму ба и саманд наќшањоям ар соли Асп мисл о ба субут мерасо ндагии д р и м З я ки . , рдам и корњо дорам ноил мега атрофам парна тамом в ко а о н л о а ч б у р в ст ятњои на аре ндонам да муваффаќи ам хуб аст, фарза хушбахтии бузургт ги а а д д и ин д хонаво Магар аз вонаанд. њаст?!

н соли о амалї ка отирмони Барои ма ќшањоямр а н р то арњои х ќа як м. рдам, саф ка бахтона т б ерт дода а с Суѓд конс ан намод суруд н а ти Ч я . о м л и та в с ид ар бостонї д оштам. Д њунарї д анљакенти ї гашту самимияти П з а м та ос мал Зиёд мех . Умед до мин сол а тар намуд консерт орзуям ња м р н и га а р в а н м я а њу рам иламро б сони њуна амардум д рои мухли а иби салом б л 4 то 1 0 а 2 м и а њ л о з т с х а а ки б ш , рам ванд сон пе м аз Худо Њар як ин а . њ м н а а њ м и д а е м т в сафед ас тию бахти мехоњам!

рафии Муњаммадом : Кар атулло М чунки ШхаУтоДнА Р О мекунам, а Д Р А ПИсоСли хотирањост гўям,њафта пеш соњиби писарир-

3 магї ду они «Охи Соли 201 ќтараш ња у Нозия тањти унв и н а , влати л со а чанд да ми ман дар охири там. Албо он гашт, њамчунин б стодаем, ки ш га е о б уда и чаи зе исонам ўшиш нам онем. раси мухл амудем. К н исон гард роњ» даст л ї р ух а м н и њу ш и ка њо ва р ш а е м п ф е буд бт ва дунё са вамонро са и солинавї даъватї ро шод а н и њо уд сур лњо мон ин мањфи ли Нав њаводорона Дар чанд Со и б а ш д Худо хоња месозем.


ХОНАВОДА Хостгории њамсоякелин

Бо Зулфия дар њамсоягї зиндагї мекардему аз рўи таомули њамсоягї тез-тез аз дари њамдигар медаромадем. Рўзе Зулфия дар танњої пурсид, ки оё духтарам Муњаббатро ягон љо номзад кардаем ё не. Гуфтам, ки чанд кас хостгорї омада буданд, вале падараш мегўянд, пас аз хатми Донишгоњи тиббї духтарамонро хонадор мекунем, чунки оиладор шавад, бораш зиёд мешаваду ба тањсилаш зиён мерасонад. Зулфия ин гапро шунида аз хурсандї гўё болу пар бароварда гуфт: «Апаљон, ман њозир рафта, ба падару модарам мегўям, ки барои додарам Умарљон арўси зебандаву арзанда ёфтам. Муњаббатљон ба ман писанд аст, боварї дорам, ки ба ањли оилаи мо њам маъќул мешавад! Додарам Умарљонро шумоён дидаед, љавони зебо, њалим, хоксор!» Лол монда чї гуфтанамро намедонистам. Рўзи дигар падари ЗулфияМуллосиддиќ њамроњи њамсараш ба хонаи мо хостгорї омада, гуфтанд, ки ин нияти некро кайњо карда буданд. Барои эњтиром гуфтем, ки домодшавандаю Муњаббат аввал якдигарро бинанд, шояд ба љавонњо интихоби мо писанд наояд. Дар љавоб Муллосиддиќ таъкид карданд, ки дар бораи духтари мо маълумоти пурра доранд ва писарашон низ Муњаббатро кайњо писандидааст. -Умарљонро дидан хоњед, занг мезанам, худи њозир меояд, лекин барои домодтўра

пойандози калон даркор-дия,шўхї карданд Муллосодиќ ва афзуданд: -Духтарам, ман як одами беморам, як тарафи дилам кор намекунад. Фарзанди хурдиамро тезтар оиладор кардан мехоњам. Одам ѓанимат, ману янгаат тўйи писарњомон Умарљону Зокирљонро бо хурсандию тантана гузаронем, баъд ором гирифта, аз пайи табобат шавем! Њамин тавр, ноншиканон карда, рўзи тўйро муайян намудем, вале дили амаки Муллосиддиќ чї тавре, ки худашон пешакї гуфта буданд, дошт надод. Мўйсафед яку якбора аз по афтида дунёи фониро тарк гуфту тўй як сол ќафо монд.

№52 (724) 25.12.2013

Бахти нагунгашта

умеди шифо мебурд Умарљонро ба Русия, Олмон, Эрон, Туркия, вале талошу орзу як чизу хости худо чизи дигар будааст.

Ѓам болои ѓам

Тўй болои тўй

Пас аз гузарондани маросими азо тўйи арўсию домодии Умарљону Муњаббатро баргузор намуда, якбора барои писарамон Шавкатљон арўс овардем. Тўй болои тўй шуд гуфта, ањли оила аз шодї дар куртаамон намеѓунљидем. Умарљону Парвинаро њамчун ду фарзанди нав ќабул карда, аз худои таъолло умри дароз ва бахту саодаташон талаб намудем. Умарљон зуд-зуд њамроњи Муњаббат ба аёдати мо меомад. Љавони шўху зиндадил, ки буд, ба зудї дар дили хурду калон маъво гирифт. Шавкатљон Умарљонро њамчун язне не, мисли бародар дўст медошт.

Нахли умед

Худованди саховатманд як сол пас ба Умарљону Муњаббат духтараки барф барин сафе-

15

ди чашмакош осмониро насиб гардонд, баъдтар соњиби боз се писар гаштанд: Сиддиќљон, Анўшервон ва Замир. Рўзњои иду айём фарзандону наберагон љамъ мешуданду Умарљону Шавкатљон мисли ду бародар то нимањои шаб чаќ-чаќ карда мешиштанд.

Дарди беамон

Умарљон љавони мањфилоро буд ва аз суњбаташ нафаси мењрубонї ба машом мерасид, дар њузураш њаргиз малулу дилгир намешудед. Худоро шукр мегуфтем, ки бахт ба рўйи фарзандонамон хандидааст, вале ѓам ногањону беамон меояд гуфтагї барин, Умарљон ногоњ бемор шуда монд. Солњои

донишљўї ба захми меъда гирифтор шуда будааст, ана њамон дард баъди чандин сол боз хурўљ кард. Аввал дар Душанбе, баъд дар Эрон табобат намуда бошад њам, касалї аз домони ин љавони зиндагидўст даст кашиданї набуд. Аз касалии шадиди Умарљон ањли оила, махсусан Шавкатљон нињоят малул гашта, беморро њамроњи хоњараш ба Чин бурд. -Шумоён ѓамгин нашавед, насиб бошад, Умарљон шифо меёбад. Њарчї аз дастам ояд, дареѓ надорам,-мегуфт гаштаю баргашта Шавкатљон, бехабар аз он, ки таќдири талхе худи ўро низ интизор аст. Муњаббат љойи корашро тарк намуда, шабу рўз аз пайи дорую дармони шавњараш буд. Бо

Ду моњ пеш аз фавти Умарљон Шавкатљон бе ягон дард якбора аз олам гузашт. Дили пурорзуяш, аз таппиш бозмонд ногањон. Дарду ѓаму андўњро ба модари љигаркабоб ва падари синасўзу хоњарони пазмону дилшикастааш вогузор намуду рафт ба олами хомўшон, ба диёре, ки роњи рафтан њасту, вале роњи бозгашт надорад. Ѓам болои ѓам омада ќомати шикастаи ањли хонадонро дубора шикастатар кард. Баъди ду моњ дар ќабристоне, ки Шавкатљонро маъво гашта буд, Умарљонро њам ба хок супоридем. Эњ, марг пурзўртар будааст аз њама хоњишу орзуњои инсон! Умарљону Шавкатљон хеле барваќт сокини олами абад гашта бошанд њам, тавонистанд дар умри кўтоњашон бо хислатњои некашон дар дилу дидаи мардумони ин олам маъво бигиранд. Бењуда нагуфтаанд: Зиндаву љовид монд, њар кї накўном зист, К-аз аќибаш зикри хайр, зинда кунад номро! Онаљон АЗИЗЌУЛОВА, профессор, доктори улуми кимё


ОИЛА ВА ИСЛОМ

16 №52 (724) 25.12.2013 Њазрати Имом Молик (р) ривоят намудааст, ки Расули Акрам (с) фармудааст: «Ман миёни шумо ду чизи азимро боќї мегузораму меравам. То ваќте ки шумо онро мањкам мегиред (медоред), њаргиз гумроњ нахоњед шуд. Яке аз он Ќуръон аст ва дигаре суннати ман». Њасан разияллоњу анњу наќл намудааст, ки љаноби Расули Худо (с) фармудааст: «Амали андаки мутобиќи суннат бењтар аст аз амали зиёди бо бидъат. Њар бидъат гумроњї аст ва њар гумроњї инсонро ба љањаннам мерасонад. Абдуллоњ ибни Масъуд (р) мефармояд, ки амали миёнаи мувофиќи суннат анљомдодашуда бењтар аст аз амали дараљаи аълои бидъат». Шайх Њасани Басрї (р) мефармояд: «Њељ ќавл бидуни амал дуруст нест ва њељ ќавлу амал бидуни ният дуруст нест. Ва њељ ќавлу амалу ният бидуни суннат дуруст нест».

БИДЪАТ ГУМРОЊИСТ Дар њадиси дигари њазрати Муњаммад (с) омадааст: «Ба ду шахс шафоати ман насиб намекунад: Яке имом (подшоњ, њоким, султон)-и золим ва дигаре он шахсе ки дар дин аз њад мегузарад, ки хилофи суннати Расули Аллоњ (с) ва роњи љамоати сањобагони киром (с) равишеро (аз пеши худ) ихтиёр мекунад». Њазрати Убай ибни Каъб (р) мефармояд, ки роњу суннати Расули Акрам (с)-ро лозим гиред. Зеро касе тибќи суннати Пайѓамбар (с) ибодат кунад ва зикри он зоти Рањмонро намояду аз хавфи Аллоњ Таъоло чашмонаш ашк резад, ин гуна инсонро њаргиз оташи љањаннам мисос намекунад. Амали муътадил ва миёна тибќи суннат бењтар аст аз он муљоњида ва амали зиёд, ки хилофи суннат бошад. Аз ин рў бар аъмоли худ назар андозед, хоњ аз мартабаи миёна бошад ва ё аз мартабаи олї, лекин мутобиќи суннати анбиё бошад. Расули Акрам (с) фармудаанд, ки дар замони фасод барои пайрави суннати

ман аљру савоби сад шањид аст. Абдуллоњ ибни Масъуд (р) рўзе гуфт: њоли шумо чї гуна хоњад буд, ваќте ки бар шумоён фитна биёяд, ки бузургонатон куњансол шаванду хурдон бузург гарданд (яъне, аз байн чанд насли одамї бигузарад) мардуме меоянд, ки амали худро ба таври суннат ба мардум лозим мегардонанд (яъне, кори дилхоњи худро њамчун суннат вонамуд карда, ба мардум бор мекунанд). Агар касе хоњад, ки

ЛАЗЗАТИ ИМОН ДАР СЕ ЧИЗ АСТ Ваќт яке аз сармояњои бузургест, ки талаф ёфтани он бо ягон чиз љурбон намешавад. Танњо он касе аз ваќт пурсамар истифода бурда метавонад, ки ќисми зиёди шабонарўзро ба омўзиши илм ва корњои барои дунёву дин манфиатнок сарф намуда бошад. Бењуда гузаронидани ваќт боиси њасрату пушаймонї дар дунёву охират мегардад. Муњаммад ибни Абдуллоњи Обид (р) мефармояд: «Касе ки тамошо (нигоњ)-и бењударо тарк намояд, тавфиќи хушуъ насиби вай хоњад шуд. Касе ки такаббурро тарк намояд, тавфиќи аљзу хоксорї барояш дода мешавад. Касе ки суханони бењударо тарк намуд, њикмат ва доної барояш дода мешавад. Касе ки пурхўриро тарк намуд, аз лаззати ибодат бархурдор хоњад шуд. Касе ки сустиро тарк кунад, тозагию тароват насиби вай мегардад. Касе ки хандиданро тарк кунад, хавфи илоњї насибаш мешавад. Касе ки шак овардан дар сифатњои Худовандро тарк намояд, аз мунофиќат наљот хоњад ёфт. Дар «Танбењул ѓофилин» омадааст, ки Расули Худо (с) мефармоянд: «Вайл (водие аз дўзах) барои касе бод, ки ба хотири хандонидани дигарон дурўѓ мегўяд: Њазрати Абуњурайра (р) ривоят намудааст, ки Расули Акрам (с) фармуданд: «Эй Абуњурайра (р), парњезкор бош, пас ту миёни мардум обид хоњї буд. Ќаноаткунанда бош, пас ту шукргузор хоњї буд. Чизеро, ки ба худ меписандї, ба дигарон низ биписанд, муъмини комил хоњї шуд. Бо њамсояи худ некї кун, мусулмон хоњї шуд. Ханда кам кун, зеро хандидани зиёд ќалбро њалок месозад. Шайх Абуллайси Самарќандї (р) мефармояд, ки аз хандаи бењуда парњез кунед, зеро дар ханда 8

мусибат аст. 1.Оќилону уламо бењуда хандакунандаро бад мебинанд. 2.Мардумони љоњил ба хандакунанда далеру густох мешаванд. 3.Агар бењуда хандакунанда љоњил бошад, љоњилиаш зиёд мегардад ва агар ў олим бошад, илму обрўяш коста мегардад. 4.Дар хандидан фаромўшї ва ѓафлат аз гуноњони собиќ пайдо мешавад. 5.Дар умри боќимонда бар гуноњ кардан далер мегардад, зеро бо хандидани бисёр ќалби инсон сахт мешавад. 6.Инсон аз хандаи бисёр фикри охиратро фаромўш мекунад. 7.Касоне ки дар хандаи ў шарик шаванд, гуноњонашон ба хандакунанда бор мешавад? 8.Агар хандаи бисёрро одат кунад, баъди он зиёдтар хоњад гирист. Мўъмин бояд дар баробари худдорї аз хандаи зиёд њамчунин аз ѓазаб кардан низ бипарњезад. Абўсаиди Худрї (р) аз Расули Худо (с) чунин ривоят мекунад: «Ќањру ѓазаб шуълаи дўзах аст. Касе аз шуморо агар ѓазаб ояд, рост истода бошад, биншинад. Агар нишаста бошад дароз кашад». Дар њадиси дигари он њазрат (с) омадааст: «Аз хашму ѓазаб худдорї кунед, зеро он оташест, ки дар дили одамизод дар мегирад. Оё шумо намебинед, касеро ки ваќте

Масъули сањифа Cайфиддин Суннатї

ѓазаб кунад, чашмонаш чї гуна сурх мешавад? Касе аз шуморо агар ѓазаб ояд, бояд дароз кашад ва худро ба замин бичаспонад». Равоншиносон исбот кардаанд, ки њангоми ѓазаб кардан дароз кашидан воќеан њам оташи ќањрро таскин медињад. Дар «Инљил» навишта шудааст, ки «эй банда, ваќти ѓазаб Манро ёд кун, Ман низ туро ваќти ѓазаби худ ёд хоњам кард (бар ту рањм хоњам намуд). Бар мадади Ман розї бош, зеро нусрати Ман бароят кофї аст». Расули Худо (с) фармудаанд: «Дар касе ки се хислат мављуд набошад, вай лаззати имонро чашида наметавонад: 1.Сабру тањаммул, ки љањлу ѓазабро ба воситаи он дур мекунад. 2.Парњезкорї, ки бо он худро аз њаром нигоњ медорад. 3.Ахлоќи њасана, ки ба воситаи он бо мардум мадоро мекунад. Ёд кардан (зикр)-и Худованди Карим панљ њикмат дорад: 1.Ризои Худованди Мутаъол. 2.Завќу раѓбати тоатро дар инсон зиёд мекунад. 3.Инсонро аз шарри Шайтон мањфуз медорад. 4.Ќалби инсон нарм мегардад. 5.Инсонро аз гуноњ манъ менамояд.

онњоро аз чунин амал боздорад (яъне, гўяд, ки «ин суннат несту бидъат аст»), ўро зишт мепиндоранд (бад мебинанд). Шахсе пурсид, ки «Эй Абдуллоњ (р), ин кадом ваќт мешавад?» Абдуллоњ ибни Масъуд (р) гуфт:-Ин он гоњ мешавад, ки амонатдорон (мардуми амонатдор)-и шумо кам шаванд, њокимон зиёд гарданд, фуќањо (олимони дин) кам гарданду ќориён зиёд шаванд, маќсад аз иљро кардани амали ухравї низ дунёталабї

бошад (яъне, ибодатро бо маќсади ба даст овардани пулу мол анљом дињанд). Дар он ваќт бар шумоён подшоњоне муќаррар хоњанд шуд, ки агар шумо ононро итоат кунед, шуморо гумроњ месозанд. Ва агар сухани ононро напазируфтед, шуморо ќатл месозанд. Он шахс боз пурсид:-Шумо дар робита ба ин чї маслињат медињед? Абдуллоњ ибни Масъуд (р) фармуд: -Дар хона биншинед ва берун нашавед (яъне, аз рафтуомади зиёд бо мардум худдорї кунед). Вагарна берун рафтан (аз сабаби фитнањои зиёд будан) мисли оташ аст. Дар як њадиси Расули Акрам (с) таъкид шудааст: «Касе ки ризќи њалол мехўрад, бар суннати ман амал мекунад ва ба мардум зарар намерасонад, ба љаннат меравад». Муљоњид рањматуллоњи алайњ мефармояд: «Ман файсала карда наметавонам, ки аз ду неъмати Худои Таъоло, ки насибам гардидааст, кадомаш бузург аст. Яке ин ки бароям њидояти ислом намуд. Дуюми ин ки маро аз бидъат наљот дод». Яъне, худдорї аз хурофоту бидъатњо як неъмати бузург аст.

Дар иљобати дуо бесабрї накунед Солењ ибни Ясор (р) мефар- вуљуди он корњои њамеша боќї мояд, ки Худованди Карим фар- мондањоро мекунед. Яъне, тавре мудааст: «Шумо аз ман савол ме- рафтор мекунед, ки гўё њаргиз кунед, лекин ќалбњоятон ба сўи намемурда бошед. ман таваљљуњ надорад. Ин гуна Њафтум, шумо мегўед, ки равиш ботил аст». «охират аз дунё бењтар аст», Чанд нафар аз донишманде вале боз њам охиратро талаб пурсиданд, ки мо дуо мекунем, намекунед ва дунёро бар охилекин ќабул намешавад. Њол он рат тарљењ медињед. Аз ин рў ки Худованди Карим фармуда- дуоњоятон мустаљоб намешавад. аст: «Дуо кунед маро, то иљобат Абуллайси Самарќандї (р) кунам шуморо». Чаро дуоњои мо мефармояд: «Касе мехоњад, ки иљобат намешавад? дуояш мустаљоб шавад, бар Он донишманд фармуд:-њар вай лозим аст то шикамашро аз гоњ дар шумо њафт хислат бошад, њаром холї нигоњ дорад, зеро дуои шумо ќабул намешавад. њаром ќабулияти дуоро бозмедоПурсида шуд, ки он њафт хислат рад». кадом аст? Ривоят аст, ки рўзе њазрати Донишманд љавоб дод:-Аввал Саъд ибни Абиваќќос (р) пурсиин ки шумо Худои Таъолоро бо данд: Эй Расули Худо (с) ман ягон амали нораво норозї ме- дуо мекунам, лекин дуоям ќабул созед ва ризои вайро талаб на- намешавад. мекунед. Яъне гирифтори амаРасули Акрам (с) фармуданд:ле мегардед, ки сабаби ќањру Эй Саъд, аз њаром худдорї кун, ѓазаби Худованди Карим меша- зеро дар њар шикаме, ки як луќма вад. Шумо аз ин амали нора- аз њаром ба он дохил гардад, вои худ пушаймон шуда тавба дуои вай то 40 рўз ќабул намешанамекунед. Пас аз куљо дуоятон вад. Касе ки талаби дуо мекунад, мустаљоб мегардад? пас бар вай лозим аст, ки сароДуюм, шумо мегўед, ки мо сема нашавад (шитоб накунад). бандагони Худованди Мутаъол Зеро њар касе ки дуо талаб мењастем, лекин аъмоли бандагиро кунад, дуои вай ќабул мегардад, анљом намедињед. Дар асл банда лекин асари баъзеи он дарњол (ѓулом) кореро мекунад, ки мавло ошкор мешаваду баъзе ваќт баъбарояш амр карда бошад. Банда дан зоњир мегардад. Ва баъзе бе иљозати мавлои худ худ коре ваќт дар охират зоњир мешавад. намекунад. Ибни Аббос (р) ривоят мекуСеюм, шумо Ќуръони Крим- над, ки миёни дуои њазрати Мўсо ро тиловат мекунед, лекин дар (а) ва њалокати Фиръавну ќавии ў талаффузи дурусти њарфњои 40 сол фосила мављуд буд. Яъне, он кўшиш намекунед ва ба аз замоне ки њазрати Мўсо (с) фармудањои он амал наменамо- дар њаќќи Фиръавн дуои бад каред. данд, то иљобати дуояшон 40 сол Чорум, шумо мегўед, ки мо гузашт. уммати Расули Акрам (с) њастем, Дар «Танбењул ѓофилин» лекин бар суннати вай амал на- омадааст, ки чањор шахс он гумекунед. Яъне, њаром ва чизњои наанд, ки дар онњо хайру баракат шубњанокро мехўреду аз он манъ мављуд нест: 1.Шахсе ки дар дунамешавед. руд гуфтан ба Паёмбари Акрам Панљум шумо мегўед, ки дунё (с) бахилї мекунад. 2.Касе ки ба назди Худованд ба андозаи боли азонкунанда љавоб намедињад. магас (пари пашша) арзиш надо- 3.Аз касе ёрї талаб карда шарад, бо вуљуди он ба дунё (мол) ваду ў бо вуљуди имон доштан мењр доред. мадад накунад. 4.Касе ки баъд Шашум, шумо мегўед, ки «ин аз намоз барои худ дуо кунаду дунёи фонї (гузарон) аст» бо дигаронро фаромўш намояд.

Пешнињодњои худро тавассути телефони 238-53-35 ва почтаи электронии sayfiddin@oila.tj ирсол намоед.


ЧЕЊРАИ ЊУНАР

№52 (724) 25.12.2013

17

Љўрабеки Мурод:

24 СОАТ БО ХУДО ГУФТУГЎ МЕКУНАМ Бољаашон Шукрулло Мухторов дар сари миз аз љашни 70 солагии Љўрабек ёд оварда гуфт: -Артисти Халќии СССР Иосиф Кобзон, сароянда ва оњангсоз Юрий Антонов, Артисти Халќии Россия Александр Серов, Артисти Халќии Озорбойљон Полад Бюл-Бюл Оѓлї бо суханњои пурмењр ва сурудњои зебояшон устодро табрик карданд. Иосиф Кобзон Љўрабекро ба оѓўш гирифта гуфт: «Љўрабек на танњо ифтихори тољикон аст, балки љањон бо ў ифтихор мекунад. Љўрабек миллати тољик, маданияти тољикро ба оламиён муаррифї намуд. Бахти баланди тољикон аст, ки мисли Љўрабек Муродов санъаткор доранд…» Омадани чунин санъаткорон ва бањои баландашон ба њунари Љўрабек танњо обрўи Љўрабек не, обрўи њунари тољик, эњтирому арљгузорї ба санъати тољик аст! Сўњбат тасфид ва аз устод бењтарин хотироташонро аз соли сипаришуда пурсидем. Љўрабеки Мурод табассумкунон гуфтанд: -Бењтарин хотиротам аз соли 2013 сафар ба Фаластин буд. Њамроњи шогирдам Афзалшоњи Шодї ва дўстам Исмоил Шафиев љойњои муќаддасро зиёрат намудем. Дар оромгоњи пайѓамбарон ду ракъат намоз хонда дар њаќќи тољикистониён дуо кардем. -Марќади кадом бузургворонро зиёрат кардед? -Мусо алайњисалом ва Иброњими халилуллоњ ва дигар бузургонро зиёрат намудем. Ман як одат дорам, њар куљое наравам, албатта бо худ љомаи тољикиро савѓотї мебарам. Дар ин сафар њам

Артисти Халќии Иттињоди Шўравї, соњиби чандин љоизањои давлатї Љўрабек Муродов рўзи 24 декабр зодрўз доранд. Бо нияти муборакбодии устоди гиромиќадр роњ љониби манзилашон пеш гирифтем. Љўрабеки Мурод бо самимияту мењрубонию ширинзабоне, ки танњо хоси ин абармарди њунар аст, моро гарм истиќбол гирифта, сари мизи пур аз нозу неъмати хонаводагї нишонд.

љомаи зарбофт бурда будем. Аз оромгоњи њазрати Иброњим (а) баромада чашмам ба мўйсафеди арабе афтод. Нигоњубинкунандаи оромгоњ будааст. Салом додам. Мўйсафед бо њайрат ба нигариста алек гирифт. Забони форсиро хуб медонистааст. Љомаи зарбофтро ба китфаш партофта дуояш-

ро гирифтам. Мўйсафед аз хурсандї гирён шуда аз куљо будани моро пурсон шуд. Бо ифтихор гуфтем, ки тољикему аз Тољикистон. Мўйсафед даст сўи осмон бардошта дар њаќќи тамоми мардуми Тољикистон дуои нек намуд ва гуфт, ки дар умраш бори аввал чунин мењрубониро мебинад. «Кош тамоми мардуми олам чун тољикон мењрубон ва инсондўст бошанд» гўён, дарбон моро бо муњаббат гусел намуд. -Одатан чунин сафарњо дунёи ботинии инсонро дигаргун месозанд, одамро бо Худованд боз њам наздиктар мекунанд...? -Бале, инсон баъди зиёрати оромгоњи њабибони Худованд ба андеша меравад, сирри Мањбуби Худо шуданро барои худ кашф менамояд. -Кї метавонад Мањбуби Худованд гардад? -Мањбуби Худо њамонест, ки муњаббат ба Худовандро саодати осмонии љовидона медонад. Мањбуби Худо аз назари ман њамонест, ки на танњо барои азизонаш, балки барои њамаи инсонњо љонашро фидо мекунад. Дар љањон се дини хеле пуриќтидор ва сернуфуз аст-насронї, яњудї ва ислом. Попи насронї, равини яњудї ва муллои мусулмон бо њам вањдат кунанд, аз љањон номи љанг нест мешавад. Аз хирадманде пурсидаанд: «Дўст бењтар аст ё бародар» Ў љавоб дод: «Бародар, агар дўст бошад!» Њазорон љон фидои

ошное, Ки бошад дар дилаш бўи вафое. -Шумо зиёд сафар мекунед, барои намоз хондан фурсат мерасад? -Ман 24-соат бо Худо гуфтугў мекунам. Шукргузорї мекунам, ки осмонро, заминро, моњу ситорагонро офарид ва маро насиб гардонд, ки лаззати мўъљизаи њаётро чашам. Шукр мегўям, ки Худованд ба ман чашм ато кард, то аз зебоиву назокату нафосати олам бањравар гардам, аќл ато кард, то хубро аз бад фарќ созам, фаросат дод, то худро бо пероњани некї биороям, пои равон дод, то ба роњи нек ќадам гузорам. Њамсари нозанин ва чањор шоњписар дод, соњиби келин ва наберањо кард, пас чаро шукргузор набошам?! Расид одамї ба љое, ки ба љуз Худо набинад, Бинигар, то чї њад аст, маќоми одамият. -Устод, мо дар остонаи Соли Нав ќарор дорем. Ба љавонони санъаткор чи маслињату чї таманно доред дар арафаи ид? -Љавонони азиз! Мусиќиро дўст доред, чунки савту наво дар вуљуди инсон хайрхоњию некандеширо мепарварад. Суруд инсонро ошиќи зиндагї месозад ва њунари табибї меомўзад. Њофиз табиби дилњои дардманд аст, аз ин хотир ваќте суруд мехонед, як толорро не, садњову њазорњо нафарњоро пеши назар биёред ва биандешед, ки њамин таронаатон ба мардум чї медињад. -Њамчун пири кор сирри суруди љовидона мемондаро барои љавононе, ки нав ба љодаи санъат ќадам менињанд, мекушоед? -Суруде, ки саршори маънист љовидона мемонад. Ситораи Одина Њошим, Дўстмуроди Алї, Зафар Нозимов, Акашариф Љўраев, Барно Исњоќова, Боймуњаммад Ниёзов, Наргис Бандишоева, Муќаддас Набиева кайњо аз само канда шуда бошад њам, то њол ахтари њунарашон дурахшон аст ва мењрашон аз дили мардум нарафтааст. Чаро? Чунки таронањои хасакї насуруданд. Њамин аст сирри умри љовидонаи њунару њунарманд.

-Мегўянд, ки агар соли навро бо ханда истиќбол бигиранд, то охири сол табассум дар лабњо наќш хоњад баст. Барои он, ки хонандагони «Оила» дар соли 2014 њамеша хушбахту хандон бошанд, барояшон ягон латифаи аљиб намегўед? -Устодон Мирзо Турсунзода ва Боќї Рањимзода дар њазлу шўхї њамто надоштанд. Боре устод Боќї ба устод Мирзо мегўянд: -Мирзољон њамин тавр мегардем ? -Хайр бояд чї кор кунем?мепурсад Турсунзода. -Ду зани зеботаринро меёбему дами беѓам мезанем,љавоб медињад Боќї. Аз байн ду рўз мегузарад ва Боќї боз назди Турсунзода даромада хабар медињад, ки имрўз ба љои ваъдагї мераванд. Устод сару рўяшонро ба ќавле утюг карда, либосњои бењтаринашонро пўшида ба мулоќотгоњ мешитобанд. -Кињо будаанд он нозанинњо? -Њама гап њам дар њаминда! Турсунзода ба манзили таъйиншуда омада дар сари дастархони ороста зани худашон ва њамсари Боќї Рањимзодаро мебинанду абрў чин мекунанд. Боќї табассум карда мегўянд: -Шањрро саросар давр зада баромадам, дар ягон љо аз њамин ду хонум зеботарашро наёфтам! -Гуфтаниед, ки мардњои тољик дар соли нав дигар зани дуюм нагиранд ва занбозї накунанд? -О бале-бале! Таманно дорам, ки тамоми мардону занони тољик фирўзу саодатманд бошанд. Фарзандони солим ва оќилро тарбият намоянд, то созандагони љомеаи навини Тољикистон гарданд. Аз фурсат истифода бурда ба тамоми журналистони Тољикистон саломатї ва ќалами буро таманно мекунам. Зањмат мекашанд ва дар бораи мо- санъаткорон менависанд, илоњо дастаки журналистони Тољикистон дардро набинад! -Мо низ аз номи журналистони Тољикистон Шуморо ба муносибати зодрўзатон ва Соли Нав табрик мегўем. Њамеша мурѓи илњоматон чунин баландпарвоз бошад!


ШАНС

18 №52 (724) 25.12.2013 Зодрўз муборак

Диќќат! Диќќат! Диќќат!

Падарљони азиз, Њикматуллои Раљабзод! Шумо барои мо фарзандон азизу мењрубон њастед. Фахр мекунем, ки чунин падари мењрубон дар арафаи Соли Нави масењї зодрўз доранд. Аз самими ќалб хоњони он њастем, ки падарамон то умр бошад, соябони сари мо фарзандон ва наберагону хешу таборон бошанд. Эй нури Худо, дар назар аз рўи ту моро, Бигзор, ки дар рўи ту бинем худоро.

МАЊФИЛИ ШИНОСОИИ

"Лайлию Маљнун" Хонандагони азизи «Оила»!

Бо эњтиром њамсаратон ва фарзандон: Гулнисо, Гулчењра, Фотима, Умед.

Таманниёти солинавї Барои мо донишљўён бо-

иси сарфарозист, ки дар арафаи фарорасии Соли Нав, устоди гиромиќадри худ, ки дар Донишгоњи технологии Тољикистон декани факултет њастанд, Негматова Гавњар Дењќоноваро, ки барои мо чун модар мењрубонї ва чун устод сахтгирї менамоянд аз тањти дил табрик мегўем.. Таманнои онро дорем, ки устоди азиз дар соли пеш меомада доимо тансињату болидарўњ ва хушбахту накўњол бимонанд. Ба тамоми орзуњои неки дар дил доштаашон бирасанд. Соли Наватон муборак устоди азиз! Бо таманниёт шогирдонатон

Таъзия

Кулли устодон ва донишљўёни факултети стоматалогияи Донишгоњи давлатии тиббии Тољикистон ба номи Абўалї ибни Сино ба устоди гиромиќадр, дотсент Зарипов Акбар нисбати марги бемањали модарашон таъзия баён намуда, ба эшон ва љамъи пайвандон аз даргоњи худованд сабри љамил хоњонанд.

Эълон! Эълон! Эълон!

Шумо њоло њам дар ёфтани љуфти муносиб мушкилї мекашед? Дар бунёди оила љиддиеду аммо дар мондани ќадами аввалин бањри соњиби бахт шудан устувор нестед? Аз танњої азият мекашед? Мо мушкилии шуморо осон хоњем кард! Аз моњи декабри соли 2013 сар карда, Шумо метавонед бо шиноснома ва як дона аксатон ба идораи «Оила» омада бахтатонро ёбед. Агар роњ дурї кунаду омада натавонед тариќи ММС акси худро ба раќами 935606505 ирсол намоед ва тариќи СМС- ба раќами 7777 дархост фиристед! Мањфили шиносоии «Лайлию Маљнун» ба Шумо дар ёфтани бахт ёрї мерасонед. Бахтатонро аз даст надињед! Мањфили шиносоии «Лайлию Маљнун» барои он шахсоне, ки мехоњанд бахти худро пайдо кунанд, кўмак мерасонад.

Намуна барои фиристонидани СМС:

Оила «Лайлию Маљнун». Ман Салимова Омина, 35-сол дорам, мехоњам тавассути мањфили «Лайлию Маљнун» бахти худро дарёбам. Бо марди то 45-солаи љиддї ва соњиби љои кору манзил оила барпо карданї њаст ам.

З.5Духтари зебои 23-сола, аз шањри Кўлоб, бахти аввал ба рўяш нахандид. Мехоњад, ки бо љавон ва марди то 35-сола оила бунёд кунад. З.6. Муњаммади Панљекентї дар беморхонаи клиники Мансуров ман ба модари Шумо нигоњубин менамудам. Соњиба интизори занги телефонии Шумо мебошад. Раќами телефонии ман 939124854. М.1. Марди 42-сола сокини шањри Душанбе. Тољир аст ва соњиби хонаи шахсї. Занаш вафот кардаасту мехоњад, ки бо

Ќабули эълонњо бо телефони (44) 640-99-88

ИНЊО БАХТ МЕЉЎЯНД: љавонзани аз 30 то 40-солаи намозхону боимон оила барпо кунад. М.2. Марди 44-сола сокини шањри Душанбе. Занаш вафот кардаасту мехоњад, ки боз оила бунёд кунад. Ќадбаланд, соњиби љои кори хубе њаст. Бо љавонзани то 35-сола оиладор шудан мехоњад. М.3. Марди 65-сола. Аз сабаби вафоти њамсараш мехоњад, ки дар дами пирї бо зани то 55сола оила бунёд намояд. Мард соњиби хонаву дари обод ме-

Мефурўшам 3- њуљрагї

3-њуљрагї, ќабати 4, мањаллаи Профсоюз, назди роњ, бо мебел, 65.000 в.ш. Тел. 909-00-07-06

Њавлињо

Фавран! Арзон! Замин, бо тањдеворї, атрофаш девор дорад, бо дарвоза ва шиносномаи техникї, 2 сот. замин, бо иљозатнома барои сохтмон, дар маркази шањр, к. Красный Партизан, паси "Жасмин". Тел. 935-61-61-01, 985-61-61-01

Саломатї • Пажўњишгоњи илмию клиники стоматология ва љарроњии љоѓу рўи ВТ ЉТ бо дастгирии ташкилотњои байналмиллалї муолиљаи љарроњии беморони дорои нуќсњои модарзоди лабу ком ба роњ монда шудааст. Муолиљаи беморон аз оилањои камбизоат бо таври ройгон газаронида мешавад. Тел. 231-27-37, 91-917-72-39, 93-537-73-93 • 4 намуди мањс: умумї, урологї, таскинбахш, барои тамоми синну сол. Тел. 985-43-47-49 • Холу озахњоро бе љарроњї рафъ мекунем. Тел. 95-152-79-77

• Табобати системаи асаб ва психика. Рањої аз эњсосоти манфї (тарсу хафагї, бадбинї, асабоният ва ѓ). Бењтар сохтани муносибатњо бо наздикон ва атрофиён. Рафъи сењру ќуввањои нопок. Инчунин табобати беморињои зиёд ва шулукдармонї (гирудотерапия). Шањраки тиббї. (Медгородок). Тел. 905-55-3366 • Афтонидани санги гурда, талха, беморињои сардард, дил, пўст, безурётї, баровардани зиён, тарс, кушодани бахт, фалаљи пойи кўдакон, саръ (припадки) ва ѓайра. Суроѓа: ш. Душанбе, Советї 1, х 12, њ. 7. Тел. 917-74-44-00, Раъно

Хизматрасонии Гуногун • Хушкашўии ќолин ва мебел дар хонаи шумо, сифати баланд бо нархи арзон. Тел. 93-567-22-99 • Шустану љобаљокунонї ва овехтани пардањо. Тел. 93567-22-99

Таълим • Хоњишмандонро ба курсњои ронандагї аз рўи категорияи В, С, ВС, Д ва Е ба мактаби љумњуриявии техникї (ДОСААФ), бо нархи арзон ва дар муддати кўтоњ даъват

Њафтаномаи оммавї-маърифатї

Сармуњаррир: Фирўза Сатторї

Зодрўз муборак Шоњона Бадењова!

мекунем. Тел. 235-92-55, 91844-14-54

Мошинбозор

Туро бо зодрўзат аз самими дил табрик гуфта, бароят тани сињат, умри дарози беѓубор, хушбахтињои оламро таманно дорем. Илоњо дасти Худованд њамеша соябони сарат бошад.

Мефурўшам

• Нексия а/м баъди таъмири пурра, 1995 с/б, бо газу бензин. Тел. 919-82-92-08

Гуногун

Аз хандаи бахт њамеша хуррам бошї, Хушнуд зи мову њама олам бошї. Бо дуо ањли оила

Мехарам

Нишони сарисинагї, зарфи нуќрагин, тилло, нуќра, тиллои сафед, њайкалчањо, бозори Шоњмансур, дорухонаи «Экспресс». Тел. 93-504-03-72

Эътибор надорад

Зодрўз муборак Фаррухљон!

Мефурўшам ё иваз мекунам

Фаро расидани љашни зодрўзат дар хонадонамон шукўњу болидахотириро чун самараи боѓи фирдавс бор оварду дилњои моро бо чењраи хандонат шоду масрур гардонид. Тамано мекунем, ки Худованд бењтарин хушињои рўзгор, садоќату мењрубонї ва олами шодиро дар дили бекинаат рахшон намояд. Умри дарозу бахти фароз бубиниву асло ѓамро набинї Умедљон!

Њуљљати ронандагии №297831 дараљаи «С»и ба Давлатов Хушбахт Мањмашарифович аз љониби КНТ ЉММ-и н.Њисор додашуда бо сабаби гум шуданаш аз эътибор соќит дониста шавад.

Њавлии навсохти иборат аз 3 дар хона ва 6 сотих заминро фавран мефурўшам ё бо хонаи 2 њуљрагї иваз мекунам. Тел: 93-528-11-29

Мефурўшам

Асбоби мусиќї 5400 ВАТ. Тел: 918-59-84-24

Илоњо Илоњо Илоњо Илоњо

то љањон бошад ба давлат дар љањон бошї, аз балоёни ду олам дар амон бошї дарду ѓам њаргиз набинї љовидон бошї. рўзи мањшар њамдами пайѓомбарон бошї. Бо дуо ањли оила

Аз моњи январи соли 2000-ум нашр мешавад. Дар Вазорати Фарњанги ЉТ тањти №507 ба ќайд гирифта шудааст. Њафтанома ба хотири риояи гуногунандешї маводеро низ ба табъ мерасонад, ки хилофи назараш аст. Ба мазмун ва санаду раќамњои маводи чопшуда муаллифон љавобгаранд. Сурату мусаввадањо ба муаллифонашон баргардонида намешаванд.

Дар матбааи «МЕГА-ПРИНТ» чоп шудааст. Сањифабанд: Гулнисои ЊИКМАТУЛЛО Мусањњењ: Нодира РАЉАБОВА

бошад. Фарзандон мустаќилона умр ба сар мебаранд. М.4. Марди 64-сола, аз ноњияи Хољамастон, њамсараш вафот кардааст. Соњиби манзил ва љои кор. Бо зани то 50-сола оила барпо кардан мехоњад З.1 .Зани зебои 42-сола, соњиби як фарзанд ва хонаи шахсї аст. Мехоњад бо љавонмарди хондагї ва маълумотдори боимони зебо њамхона гардад. Шавњараш дар садамаи наќлиётї вафот кардааст.

Теъдод 15000

Суроѓаи мо: 734018, шањри Душанбе, хиёбони Саъдии Шерозї, 16. Тел: 238-53-35, Дафтари хабаргузорї дар вилояти Суѓд: ш.Хуљанд кўчаи Камоли Хуљандї 114, хонаи 15. Тел:6-75-23 , 92-730-06-50 E-mail: oila@pressa.tj


НАХОД?!

№52 (724) 25.12.2013

19

é à ê â à í è Ñîë ? ä à ñ à ð å ì ôàðî Анъанњои идонаи мардуми гўшаю канорњои гуногуни олам

ИТОЛИЁВИЊО КЎЊНАПАРТОЇ МЕКУНАНД

БОБОИ БАРФИИ ХУДЇ

Соли нав дар Итолиё шашуми январ љашн гирифта мешавад. Дар ин шаби пурмўъљиза фариштаи некї ба замин мефарояду бо калидчаи тиллої дари хонаи хоби кўдаконро кушода ба љўробњои хурдтаракон тўњфа мегузорад. Кўдаконе, ки хуб тањсил накардаанд, фаришта ба љорўбњояшон як пора ангишт ё каме хокистар рехта меравад. Шаби соли нав дар ин кишвар љињози кўњнаро аз тирезањо мепартоянд. Ин анъана табъи дили итолиёвињо аст ва бо шавќу завќ аз тирезањо дарзмолу курсї ва дигар љињози кўњнаро њаво медињанд. Љойи чизњои партофтаро њатман ашёњои нав мегиранд.

Шведњо чун анъана ба якдигар шамъњои худсоз медињанд. Азбаски дар ин кишвар зимистон њаво барваќт торик мешавад, шамътўњфакунї маънои дўстї, мењрубониву хурсандиро дорад. Дар хонаводае, ки кўдак њаст, рўзи соли нав падар барои партофтани партов берун мебарояду Бобои барфї шуда бармегардад. Соати 12-и шаб коѓазтасма партофта, най менавозанд ва бобои барфї тўњфа медињад.

АВЇ АИ соСлиОнаЛв ИбаН СОН АФ и кўдакон ро аз р Англия шаби

ТЎЊФАИ ЛЎБИЁДОР

Да . Пеш о намоиш медињанд афсонањои ќадимар еро барои ќча ба та н шо ња йга љо хоб кўдакон назди таракон дар ї мегузоранд. Хурд тўњфаи Бобои барф хари бобо алаф пинњон кари пойафзолашон баро в зангўла ро расидани соли на н бояд фа Аз . нд да мемона иќо ош дар ин лањзањо хабар медињад ва ли нав аз моянд, то ки дар со на сї бў со њатман бў . њам људо нашаванд

ЊАЗОРЊО ФУРЎЗОНАК

Дар Финляндияи пурбар мистона мавлуди Исо (Рождество)-ро рўзи 25уми декабр љашн мегиранд. Шаби мавлуд Бобои барфї роњи дурударози Лапландияро тай намуда бо тўњфањо ба хонањои мардум меояд. Шаби ид ањли оила сари хони пурнозу неъмат љамъ шуда, ояндаи худро бо кўмаки шамъи ба даруни оби хунук гузошташуда муайян месозанд.

КИ ОБПОША ВАРаи Соли БА ХТа О дар араф

Куб пур Мардуми рфњояшонро аз об њо за за е и р м о ти м з а нав та ати 12 со он со ш а а р л у а мекунанд нд. Бо чунин ам нав и а л ш о о С п е р а м об ин д ин сарзам у чун об покро сокинони д е ф са соат њи о ба њама р намоянд. Замоне, ки дона е 2 м 1 о н таманн , њатма о мезанад 12 моњ занги 12-р анд, то ки тамоми р хў е м ангур ошанд. хушбахт б

СОЛИ НАВ БО ЛИБОСИ НАВ

Кўдакони љопонї соли навро бо либоси нав пешвоз мегиранд. Ба аќидаи ин мардум либоси нав дар соли нав саломативу бурдборї меорад. 108 зарбаи зангўла ба љопониён муждаи фарорасии соли навро мерасонад. Њар як занг яке аз нуќсњои инсониро нобуд месозад. Ба аќидаи љопонињо одамизод њамагї шаш камбудї дорад (зихнагї, бадќањрї, аблањї, сабукфикрї, дудилагї, бахилї). Њар яки ин иллатњо 18 тобиши гуногун дорадбарои њар кадоми ана њамин тобишњо зангўлаи љопонї бонг мезанад. Лањзањои аввали соли нав Испания ба р хандидан хушбахтї меорад. да в на ли со и Дар арафаи ид Лавозимоти машњуртарини солинавї данд, бояд ба сабади гар р по њси ра ки е, кадом хона оранд. Шаби гуз панљшоха аст. Њар як љопонї дар хонаї аѓз рм чо ои лв ада, идона шампону ња аш панљшоха дорад, то ки бо он они марказї љамъ ом а йд ма р да ум рд ма соли нав нљ даќиќ хушбахтиро мањкам дорад. ангур мехўранд. Па хўрдан назди арчаи калон гур ан на до 12 в на соли ќабл аз фарорасии и моњњои гур инъикоскунанда њатмист. Њар як ан хўрад ме , ки 12 ангурро оянда асту нафаре ї мешавад. Ин анъаорзўяш њатман амал низ иљро мешавад. наи аљиб дар хона Ќабл аз соли нав булѓорњо либосњои ѓайриоддї и хонавода Ба табаќи њар як аъзо ќуввањои нопокро метарсонанд. Аз буттаи ќизил пўшида д. ан ор гуз ме ангур чўбча шикаста бо риштаи сурх мебанданду як сирпиёз, танга, олуи сиёњ, хушкмева ва чормаѓз оро медињанд. Кўдакон аз чунин амал ба завќ меоянд. Булѓорињо дар торикии солинавї бўсобўсї карданро дўст медоранд. Расо соати 12 барќро хомўш намуда, њамаашон давоми як даќиќа бўсобўсї мекунанд.

Дар мавзењои гуногуни Њиндустон соли навро дар ваќтњои гуногуни сол љашн мегиранд. Кўдакон ќаблан назди хонањояшон баргу хасу хошок ва либосњои фарсударо љамъ мекунанду бегоњї кўњнаколоњоро оташ зада дар атрофаш мераќсанд. Бо фаро расидани тирамоњ Дивали- иди оташро љашн мегиранд. Дар болохонањо ва пештоќи тирезањо њазорњо фурўзонак гузошта шаби ид њама љоро фурўзон менамоянд.

ФОЛБИНЇ БО ШАМЪ ф иди асосии зи-

Дар Фаронса шаби соли нав бобои барфї дар пойафзоли кўдакон тўњфа гузошта меравад. Њангоми истеъмоли кулчаќанди солинавї аз кулчаи касе як дона лўбиё барояд, унвони «шоњи лўбиё»-ро мегираду тамоми шаби ид дигарон амрњояшро иљро мекунанд.

АН Г УР БИХЎРУ ХУШБА ХТ БОШ!

ЉИНТАРСОНАК

СОЛИ НАВИ ХАТАРНОК

Сокинони Йоханнесбург анъанаи солинавии махсус доранд. Онњо аз тирезањояшон ашёњои гуногун –аз шиша сар карда, то мебели калонњаљмро ба берун мепартоянд. Пулиси ин кишвар аллакай мањаллањои наќлиётгузарро мањкам карда, аз сокинон хоњиш намудааст, ки дар шаби соли нав аз тирезањояшон яхдон напартоянд. Тибќи гуфтањои намояндаи пулис бо сабаби њамин анъана мањаллаи Хилброу дар шањр хатарнок мањсуб меёбад. Дар шаби соли нав ин мањалларо наздики 100 корманди пулис посбонї мекунанд.

РЎЗИ ДўзУи О ЗУ намозу дуо р НАМдО л ар Исрои д хўроки

нав и и Иди соли ъанањо дар арафа хўранд. Њар н е а м њї ќи о б и м ор ва аст. Т мешаб, асал, ан њ истеъмол карда ирин се : ус хс а м то ш кў ки и о р уо н хў о д як хўрок б н дар ин шаб асоса анд. Рўзи авван иё д ку е њу м Я р . д за а шлињ в аз тундї ња та дуои то мехўранду бояд назди об раф в ли соли на . д н а н бихо Нодира


КИТОБХОНАИ "ОИЛА"

№52 (724) 25.12.2013

21


САЊИФАИ КЎДАКОНА

22 №52 (724) 25.12.2013

ДАВОИ САНГИ ГУРДА ВА ПЕШОБДОН Аз Русия ба љои пул бемории гурдаро овардам. Маро бо дарди љонкоњ пайвандонам ба беморхона бурданду ташхис нишон дод, ки дар гурда ва пешобдонам санг пайдо шудааст. Ростї, аз љарроњї кардан метарсам. Бинобар ин, мехоњам «Оила» роњи табобати суннатии сангро равшан созад. Шариф Азизов, аз ноњияи Вахш

Бо маќсади љавоб гирифтан ба саволи хонандаи њафтаномаамон дари утоќи кории табиби шинохта, барандаи шоњљоизаи озмуни љумњуриявии «Донандагони табиби халќї»-и «Оила» Садриддиншоњ Насридиншоевро ангушт задем. Инак, фишурдаи сўњбати муфидамонро пешкашатон месозем. -Солњои охир одамон тезтез аз санги гурда ва пешобдон шикоят мекунанд. Санг дар вуљуди инсон аз куљо пайдо мешавад? -Санг дар натиљаи ихтилоли мубодилаи обу намак ва кори ѓадудњои усораи дохилї, ки мубодилаи обу намакро танзим мекунанд (ѓадуди сипаршакл ва ѓадуди назди он, гипофиз) аз истеъмоли тўлонии обу ѓизое, ки

миќдори намакњои минералиаш зиёд аст, аз манъи пешоб дар найчаи пешоброн ва шошадон ва бо сабаби баъзе касалињо ба вуљуд меояд. Истеъмоли нодурусти ѓизо ва истеъмоли намакњои зиёд ба тањшин шудани намакњои таркиби пешоб мусоидат карда, аз онњо санги пешоб њосил мешавад. Масалан, аз намакњои дар пешоб њалшуда уратњо, оксалатњо, фосфатњо, карбонатњо ба вуљуд меоянд. -Шаклу намудњои санг гуногунанд? -Бале, сангњои хурд оњистаоњиста ба сангњои калон табдил меёбанд. Сангњои калон шакли њавзаки гурдаро гирифта, марљонмонанд мешаванд. -Мегўянд, ки бо воситаи гиёњњо резондани санги гурда хатарнок аст, чунки санг дар пешобдон метавонад дармонад? -Албатта њар кас аз пеши худаш њар гиёњро љўшонда хўрдан

гирад, оќибаташ хатарнок аст. Доруњои гиёњиро бояд табибе тайёр кунад, ки хислати њар як гиёњ ва чї гуна тайёр кардани доруро хуб омўхтааст. Њамарўза ба назди ман чандин одамоне меоянд, ки санги гурда доранд. Дору медињем, шифои комил ёфта мераванд. Худи њамин рўз як беморамон аз афтидани санги гурдааш баъди нўшидани доруњои фармудаи мо хабар оварда, изњори миннатдорї карда рафт. -Санги гурда бештар љавононро азият медињад ё калонсолонро? -Санг новобаста аз синну сол пайдо мешавад. Бештар одамони аз 20 то 50-сола ба ин дард мубтало мегарданд. Санг бештар дар гурда њосил шуда, баъдан ба пешоброња ва масона мегузарад. -Дарди санги гурда аз санги пешобдон чї фарќ дорад? -Аснои дар гурда љойгир шудани санг миёни одам сим-сим дард мекунад. Њангоми кори љисмонї ва хусусан такон хўрдан дард меафзояд. Беморон

инро дарди миён пиндошта ба худмуолиља машѓул мешаванд. Санг дар њавзаки гурда муддати дароз мемонад ва тадриљан њавзакро васеъ карда, боиси илтињоби бофтаи гурда мегардад. Санг роњи пешобро баста, хуруљи дарди сахт (халаи гурда)ро ба амал меорад. Дар ин њолат беморро араќи сард зер карда, дилбењузўрї ва ќайкунї ба вуљуд меояд. Шикам дамиш мекунад, њарорати бадан баланд мешавад. Санг аз гурда ба пешоброња бо хуруљи дарди сахт мефарояд; дар бемор хоњиши зуд-зуд пешоб кардан ба вуљуд меояд. Санги масона ангезиш ва газаки луобпардаи онро ба амал меорад. Зуд-зуд ва бо дард пешоб рондан зуњуроти газак аст. -Беморї кай ављ мегирад? -Санг луобпардаро захмдор кунад, ин боиси хунравї ва хунолудии пешоб мешавад. Дар сурати пешоброњаро бастани санг бемор ба пањлў дароз кашида пешоб мекунад. Санги њарду гурда ё пешоброња ихрољи пешобро метавонад пурра ќатъ намояд, ки инро дар тиб анурия мегўянд. Ин оќибати хатарнок дорад, чунки дар натиљаи нарафтани пешоб мањсули зањрноки мубодилаи моддањо дар организм љамъ шуда, боиси инкишофи уремия мегардад. Дар ин њолат бояд њатман ба духтур мурољиат кард. -Шумо ин бемориро чї тавр табобат мекунед?

-Тарзи табобат ба мавќеъ ва андозаи санг вобаста аст. Сангњои хурди гурдаю пешоброњаро мо бо ёрии доруњои гиёњї меафтонем. Хушбахтона то ба имрўз касе аз табобати мо шикоят накардааст. Ин сабаб дорад. Ман аввал натиљаи ташхиси духтуронро мебинам. Бубинам, ки имкони афтонидани санг бо гиёњдоруњо нест, њатман беморро назди љарроњон мефиристам, то њаёташ зери хатар намонад. -Роњњои пешгирї намудани санги гурдаро мегўед? -Барои ба ин дард гирифтор нашудан њар як инсон бояд ба ѓизое, ки мехўрад, ањамият дињад. Худованд ба инсон ду чашми бино додааст, то пеш аз оне, ки ба дањон мебарем, бубинем, ки чї мехўрем. Парњез гарави саломатист. -Аз кадом хўрокањо гирифторони санги гурда бояд парњез намоянд? -Дар мавриди њосил шудани уратњо истеъмоли ѓизои ширию растанигї тавсия шуда, истеъмоли гўшти бирён, дампухт, дудхўрда, ѓизои тунду тез, чои талх, растанињои лўбиёї, шалѓамча, испаноњ, занљабил, њардал ва ѓайра манъ аст. Дар аснои њосил гаштани фосфатњо бошад, ѓизои гўштї тавсия шуда, истеъмоли мањсулоти ширию растанигї манъ аст. -Барои сўњбати муфид як љањон ташаккур. Соли Навро ба Шумо ва љамъи дўстону рафиќону беморону пайвандонатон муборакбод мегўем! -Дасти кулли кормандони «Оила» дар Соли Нав дардро набинад! Р. Холов


ЧЕЊРАИ ЊУНАР

Сайдањмади Зардон

АБРЎЙИ МАЊТОБ (Давомаш.Аввалаш дар шумораи гузашта) Картошкабинї «ана, ин гапи дигар» гуфту онро ба пешкисаи куртаи нимостинаш њаст. Сипас зан бељуръату ларзон аз кафи вои дасти пешонадўнг калидро соњиб шуд, нигоњ ба он баст. «Наход калиди хона бошад? Боз дурўѓ нагўяд?..» Љума аз нобовари ў бў бурд, ки бо ќиёфаи дар њам љеѓ кашид: -Њо, охир, калиди хона тапак!

Аз ќањвабар то хонаам як ќадам роњ: худи њамин бино, подъезди якум, ошёнаи чорум. Бираву даруни хона чапаву роста бошад, тозаву озода кун, худатро њам одам ворї ба тартиб биёр. Баъди ягон соат зањру зуќум гирифта меоям,-гуфту бо зањрханд шарњ дод:-Ња, ту аз «тапак» гуфтанам хафа нашав, ќишлоќиву содањоро њамин хел мегўям, то одам шуданашон. Дунболи ба даст доштани калиди хона дигар чи гуфтану нагуфтани Љума ба гўши Фотимагул нанишаст, як он хастагиву бењангї аз сураташ нопадид гашт, шитоболуд ба роњрави биное ки пешонадўнги картошкабинї бо ангуштони душох ишора кард, ќадам зад. Ў аз роњрави бетирезаи торикнамо чї гуна ба ошёнаи чоруми бинои фарсуда расиданро дарк накард, барфавр калиди дасташро

ба сўрохи ќуфл андохту тоб дод, дарро дарун тела кард, во гашт. Бўйи бади долони нимторик ва дамгиру маѓорбастаи хона чун дами пуфаки дањанкандае, ки њавояш як он холї мешавад, фаѓоназанон ба дамоѓаш расид, сараш чархид, агар девор муттако ба шонањои пушташ намебуд, яќин буд, ки бењол рўйи фарши хушк афтад. Бо нўги рўймоли сар пеши дањанашро њавопанањ намуд то дилаш бењузур нагардад, даст ёзонд, аз ќуббаи бари девор тугмаи чароѓро боло кард. Нурњои фурўзонак бо суръати тамом ба долону њуљраи дарво ва пухтупазхона давиданд, пеши по рўшан гашт. Ин дам нигоњаш бо ойинаи ќаднамои љаѓрафтаву ѓажди долон нишаст, худро дид, ки рўяш каљу килеб ва хол-хол менамуд, балки ин доѓњои сиёњ аз саргини пашшањої хира рўйи ойинаи фарсуда часпидаву

№52 (724) 25.12.2013

хушку карахч баста буданд, ки кас чењраи худро битамом поку беѓашу комил дарнамеёфт. Рўйи фарши хушк њам чангу ѓубор ба нигоњ мехўрд, љо-љо лаккањои изи пойафзол дар он нишаста буданд. Гоње ки Фотимагул њалќаи дарро муњкам бибаст, поњои хаставу араќшорашро аз кафшњои пастпошна рањо сохту аз пешгањи долон шиппак пўшид ва батадриљ аз пухтупазхона, пешайвон, ташнов ва њуљраи хона бо илоље дидан кард, њама љо нигоњаш ба бесомонї, бенизомиву берабтї ва бедастї нишаст. Поку озода кардани хона барояш гарон набуд, чаро ки дар он на ќоливу палос буд, на мизу чавкї ва на чизњои резаву азими дигари рўзгор. Танњо њуљра тахтхоби дунафарї дошту халос ва пухтапазхона косае чанду пиёла, дастархон, деги сиёњи маѓорбаста ва чойнику чойљўшоне, ки њамагї чангзадаву ношуста буданд. Фотимагул, сарфи назар аз бењоливу хастагї, бо њавсала дасту остин барзад, табаќњои тирезаи хонаву пешайвонро во кард то њавои тоза ба дарун ворид шавад, њама љо ва

23

њама ашёро поку покиза бишуст, чанги курпаву болиштро аз тиреза биафшонду тахтхоб ба ифоќа овард, ойинаи ќаднамо, љуз љойи љаѓрафта, ба асл пайваст, худро дар он рўшану комил диду хушњол гашт. Акнун њавои хона њам таѓйир хўрда буд ва ў метавонист ба худ машѓул шавад. Бо халтаи латту пате ки њамроњ оварда буд, гом сўйи ташнов кашид, љумаки обрез тоб дод, шилдироси оби сард боз сукути яхбастаи хона шикаст, обгир лањза ба лањза мамлў мегашт ва кафк љойи резиш ва тори об медамид, њубобњои тоза чархзанон рў мезаданду мекафиданд. Ў пероњан аз тан кашид, гесўвони шабрангашро кушод, ки сари китфонаш рехтанд, пистонњои бардамидаашро пўшиданд ва ин дам об бо расидани тани урёну латиф дударон гашта, ронњои комилу сапед то банди миён њалќа гирифт. Вай мартабае чанд бо кафи даст об ба рў ва бару сари китфон рехт, ногоњ ташнагї ёдаш омад, дасташро зери љумак коса кард, шикамсерї нўшид. (Давом дорад)


СИНАМО

24 №52 (724) 25.12.2013

ИДИ АРЧА Овањ чї некў, Имсоли мо шуд. Арчаи сарсабз, Иќболи мо шуд. Дар шохи арча, Чароѓи рангин, Омада гирдаш, Ёрони дерин. Ситораборон, Шаби Соли нав. Бобои барфї, Мењмони мо шав. Бахти нав овар, Барои мардум. Дар дил муњаббат, Дар лаб табассум, Саломи мо бар, Ба ањли олам. Мо ёри шодї, Мо душмани ѓам.

БОБОИ БАРФЇ

- Ана, ба ту тўњфаи солинавї, - мегўяд падар ба писараш сеторро дароз карда. - Рањмат,- ќаноатмандона мегўяд писар,- о барои чи торњояш нест. - Њама кор якбора намешавад- да бачем, аввал ту навохтанашро ёд гир, баъд

Латифањои солинавї торњояшро мехарем.

***

Ту чи хел бешармї дар њамин Соли нав ба ќањвахона рафта дигар наомадї, ман тамоми шаб мижа тањ накардам.

- Чї ту фикр мекунї, ки ман мижа тањ кардаям?

***

Тарабхона. Соли нав. Шаб аз нисф гузаштааст.

Барфи сафед биборад, Субњи умед биёрад. Бар киштзори тољик, Тухми вафо бикорад. Хандаи тифли зебо, Бозии духтарчањо, Дар гирди арчаи сабз, Ѓами дилро барорад. Аз сари кўњи баланд, Аспи сафедаш даванд. Бобои барфин омад, Бобои ширин омад. Кулчаи ќандї овард. Ба мо хурсандї овард. - Пешхизмат, ин чи хел лўлакабоб аст, ки ту барои ман овардї! Ним соат аст, ки ман онро бурида наметавонам. -Љаноб, шумо шитоб накунед, имшаб мо тарабхонаро соати 7-и сањар мањкам мекунем.

***

Дар паси мизи солинавї: барои чї ту њар боре, ки ќадањро нўшиданї шавї, чашмонатро мепўшї? -Ња, ман ба занам ваъда дода будам, ки дар Соли нав њатто ба ќадањ нигоњ намекунам.

оила 52  
оила 52  
Advertisement