Page 1

ДАРДИ ИШЌИ АКМАЛ ЉУМАЕВ сањ.11

№5 (729), 5 феврал соли 2014

ЊАФТАНОМА ЊАР ЧОРШАНБЕ НАШР МЕШАВАД

и н у х а Фоњиш о макид! р м а р а с и п Василаи а б н а д шу

наздик д 16 Худован

Сањ.14

ШАЊРОМУ ШАМСИДДИН

д н а б раќи ?

6

БО ЉИНУ ПАРИЊО ГАП МЕЗАНАМ


2

АЗ РЎЗГОРИ СИТОРАЊО

№5 (725) 05.02.2014

ГУЛНОЗРО БА ЉАВОБГАРЇ КАШИДАНД?

Њар як сарояндаро аввалан истеъдод, баъдан дастгирии халќу миллаташ машњур месозад. Новобаста аз љањду талошњояш сароянда машњур намешавад, агар мухлисони асил надошта бошад. Гулнози Толиб сарояндаи љавон бошад њам, тавонист дар муддати кўтоњ доираи муайяни мухлисонашро пайдо намояд. Гулнози сањназеб овози ширадору дилнишине дорад, ки касро мафтуну шайдо месозад. Чанде пеш овозаеро гирди номи Гулноз шунида ѓамгин шудам. Мегўянд, ки Гулнозро дар сари љиноят дастгир намуда ба суд кашидаанду алъон пушти панљара нишастааст. Бетоќатона ба «Оила» нома нигоштам, то њаќиќатро аз забони худи зебосанам фањмам. Салоњиддин, н. Вахш

Посухи Гулноз: Салом ба кулли нафароне, ки савту навои бандаро хуб пазируфтаанд! Шодам, ки бо воситаи матбуот ва телевизон андаке бошад њам, мардум маро шинохтанд ва дастгириям менамоянд. Миннатдорам! Бо ман ягон воќеа ё њодисаи мудњиш рўй надодааст. Шукри худованд дар паси панљара не, дар хонаи ободам њамроњи шавњарам њаёти ширину осоишта дорам. Сурудњои навамро омода карда истодаам ва рўзњои наздик ба њаводоронам пешкаш мегардонам.

МУНИСУ МАТЛУБА СУДКАШЇ ДОРАНД?

Дарахте, ки самар дорад, мардум бештар ба он санг мепартоянд. Маќсуд аз овардани ин матал он аст, ки њар инсони миёни омма машњурро овозањо думболагирї мекунанд. Муниси Иброњим яке аз чунин љавонони шўњратмандест, ки имрўзњо овоза паси овоза ба гиребонаш мечаспад. Сурудњое, ки Мўниси Иброњим месарояд, пурмазмуну дилнавозанд ва зуд ба гўши кас мешинанд. Садои ширадораш, ќаду ќоматти сањназебаш сафи мухлисонашро рўз то рўз зиёд менамояду дар ин радиф дар бораи Мунис гапу калочањо низ зиёд мешаванд. Ба ќарибї боз як овозаи гўшхарош пањн гашта маро њайрон кард. Муниси Иброњимро ман њамчун як љавони батамкин мешиносам, вале миёни мардум овоза пањн гаштааст, ки Мунису Матлуба Рањимова барои кадом суруде муноќиша намудаанду корашон то ба судкашї расидааст. Наход ин гап рост бошад?! Дилрабо аз ш. Хоруѓ

Посухи Муниси Иброњим:

Хеле шодам, ки мухлисонам маро мепурсанду оиди њаёту фаъолиятам пурсон мешаванд. Ростї, чандин сол аст, ки ману Матлуба дўстї дорем. Хушбахтона миёни ману ў ягон бор нофањмию мољарое нагузаштааст, ки боиси дилсардї гашта бошад. Мо мисли апаву додарем. Таронаи «Љањонро садо нест»-ро њамроњ суруда будем ва ин суруд шўњрати ману Матлубаро дучанд афзуд. Ифтихор мекунам, ки бо ин бонуи њунар дўстони љонием. Мекўшам, ки то охир муносибатамон гарм монад.

Масъули сањифа: Рустам


ОЗМУН

"Садои дил"

ро њо ми С- ќа

в ра

а 5 не СМ р у 3 ба 25 н к о

д!

Номи сароянда

3

№5 (725) 05.02.2014

Код

Овозњо тўли њафта

Озмуне, ки дари шўњратро барои сарояндагони љавон мекушояд!

Шумораи умумии овозњо

1.

Ромизи Парвиз

2563

500

502

2.

Шамсиддини Азиз

2540

0

430

3.

Гулнози Толиб

2535

1

301

4.

Фариштаи Фурайдонї

2517

50

270

5.

Нозияи Кароматулло

2505

54

216

6.

Ситора Азимова

2523

50

150

7.

Алишери Сайфиддин

2534

0

130

8

Умеди Раљабзод

2526

30

130

9

Шамсиддини Содиќї

2510

0

125

10

Муњаммадрафии Кароматулло

2508

52

111

11

Шањроми Абубакр

2504

5

15

12

Њайдари Мањмад

2542

6

6

13

Фариддуни Хуршед

2506

2

3

14

Алишер Ибодуллоев

2530

2

2

15

Муниси Иброхим

2531

0

0

16

Хусрав Амонќулов

2528

0

17

Мадинаи Саидзод

2520

1

18

Ховар Муродов

2512

0

19

Наимљони Сайдалї

2502

0

20

Зафар Абдуалимов

2529

0

21

Нигора Холова

2518

0

3

22

Бахтовари Сўњроб

2565

2

4

23

Мењринигори Рустам

2507

0

2

24

Суруш Холов

2521

0

0

1 1

БАХШИ ХАЛЌЇ- ЭСТРАДЇ №

Ному насаби сароянда

Код

Овозњо Шумораи тўли умумии њафта овозњо

1.

Комилљон Зарипов

2558

200

201

2.

Љањонгир Зарипов

2561

70

200

3.

Нигина Амонќулова

2552

0

20

4.

Матлуба Рањимова

2556

0

2

5.

Зубайдулло Холов

2566

0

0

БАХШИ РЭП №

Номи сарояндањо

Код

овозњо тўли њафта

Шумораи умумии овозњо

1.

Акмал Љумаев

2546

321

321

2.

Шон МС

2545

2

3

3.

Баха-84

2543

0

1

4.

Абада

2544

0

0

РОМИЗИ ПАРВИЗ БОЗ БА ЊУЉУМ ГУЗАШТ Мубориза барои ба даст овардани ѓалаба дар озмуни љумњуриявии «Садои дил» торафт шиддат мегирад, зеро њунармандон ва мухлисонашон хуб медонанд, ки њар рўз ѓанимат аст ва њар як овоз метавонад њалкунанда гардад. Ин њафта њаводорони ду љавони њунарманд Ромизи Парвиз ва Комилљони Зариф аз дигар мухлисон бартарї доштанд. Дўстдорони таронањои Ромизи Парвиз якбора ба љонибдории ин љавони панљ панљаааш њунар 503 анкета фиристода, мавќеашро устувор намуданд. Ромизи Парвиз, писари актёр, режиссёр ва сарояндаи мањбуб Парвиз Пўлодї, ки дар даври аввали озмуни «Садои дил» дар маќоми аввал ќарор дошт, инак боз бо дастгирии њаводоронаш ба зинаи якум баромад. Ромиз пешсафиро дар озмун то охир нигоњ медорад ё не, инро танњо шумораи СМС ва анкетањое, ки минбаъд мухлисон ба тарафдориаш мефиристанд, муайян хоњад кард. Айни замон мо ба ин санъаткори љавон танњо барору комёбї мехоњем ва таманно дорем, ки дар соли асп савори саманди бахт ба ќуллањои баландтарини зиндагиву њунар бирасад. Фарзанди њунарманди дигари шўњратёр Ќобилљони Зариф-Комилљони Зариф аз Ромизи Парвиз ќафо монданї нест. Алњол мухлисони Комилљон назар ба њаводорони Ромиз танбалтаранд ва танњо 201 смс фиристодаанд. Вале умед дорем, ки минбаъд ошиќони овози ин љавони њунарманд чолоктар мешаванд. Фариштаи Фурайдон ќасд кардааст, ки бо кўмаки мухлисонаш аз зеботарин ва пуровозатарин ситораи

Даври дуюми озмун, ки аз 1 январи соли 2014 оѓоз ёфта, дар рўзњои љашни Наврўз љамъбаст мешава. Консерти ѓолибони озмун дар яке аз толорњои бонуфузи пойтахт баргузор гашта, се сарояндаи дар се бахши озмун љойњои аввалро ишѓолнамуда соњиби шоњљоиза-Гран-Прии озмуни «Садои дил» мегарданд. 10 сарояндаи хушбахте, ки ба «Дањгонаи бењтарин» ворид мешаванд, соњиби љоизаи махсуси «Садои дил» хоњанд гашт. Мухлиси аз њама бештар овоздода метавонад дар клипи сарояндаи дўстдоштааш наќш бозад. Се мухлиси ашадї ифтихорнома ва тўњфањои махсус-Маркази мусиќї ва сабти орегеналии фиттаи сарояндаеро, ки ба тарафдориаш овоз додаанд, сазовор хоњанд гашт. 20 мухлиси бењтарин њатман ба консерти љамбастии «Садои дил» даъват карда мешаванд. Шансатонро аз даст надињед! Овоз дињеду бурд кунед! Биштобед!!!

лию хориљї ва машњуртарин чењрањои фарњангии кишварамон баргузор хоњад гашт. Љоизањоро ба ѓолибони озмун устодони санъат, ситорањои дурахшони сањнаи њунар ва дигар шахсиятњои намоён месупоранд. Маросими тантанавии љамъбасти озмуни љумњуриявии «Садои дил» тариќи шабакањои телевизионї сабт ва пешкаши мухлисони сершумор гардонида мешавад. Хоњед, ки сарояндагони дўстдоштаатон ѓолибият ба даст оваранду дар рўзњои љашни Наврўз хотиратонро бо таронањои рўњбахш шод созанд, фурсатро аз даст надода, њарчи зудтар ба тарафдориашон СМС ва анкета фиристед. Ёдрас мешавем, ки овоздињї бе мањдудият буда, њар кас метавонад ба љонибдории сарояндаи писандидааш 10, 100, 1000 ва њатто 100000 анкета ё СМС фиристад. СМС-њоро бо коди њунарманди писандидаатон ба раќами 2535 фиристед. Анкетаи озмунро аз њар як шумораи њ а ф т а н о м а и дўстдоштаатон «Оила» пайдо карда метавонед. Интизори СМС ва анкетањои шумоем!!!

"Садои дил"

а кет Ан

КИЊО ШАНСИ ЃОЛИБ ШУДАНРО ДОРАНД?

сањнаи тољик Нозияи Кароматулло пеш мегузарад, вале то кадом андоза ин бонуи тозаэљод ба мурод мерасад, алњол саволест бароямон бе љавоб. Фаќат њаминро ёдрас мешавем, ки тўли њафта мухлисони Фариштаи Фурайдон ба љонибдориаш 50 СМС фиристодаанд. Миёни сарояндагони РЭП на Баха 84 ва на ШОН МС, балки Акмал Љумаев бартарї доштанашро собит намуд. Мухлисони Акмал Љумаев ба љонибдории ин њунарманди љавон беш аз 300 СМС ва анкета фиристода бо њамин роњ мафтуни таронањои Акмал буданашонро нишон доданд. Ёдрас мешавем, ки Акмал Љумаев айни замон дар бахши рэп аз њама бештар овоз дорад ва агар мухлисони Баха 84-у ШОН МС аз хоби барфї бедор нашаванд, Акмал метавонад шоњи РЭП гардад. Ёдрас мешавем, ки овоздињї танњо то 18 март идома меёбад ва ин шаш њафтаи таќдирсоз сарнавишти довталабонро муайян хоњад кард. Ѓолибонро дар љашни Наврўз љоми ѓолибият ва тўњфањои хотирмони озмуни «Садои дил» шод мегардонаду мухлисони вафодорашонро барномаи консертии сарояндагони дўстдоштаашон, маѓлубшудагон бошанд… Аз ин хотир њар лањзаи ѓаниматро бояд пурсамар истифода бурд, зеро танњо дањ нафар пештозон ба ќуллаи маќсуд расида, вориди «Дањгонаи бењтарин» ва сазовори љоизањои озмун мешаванд. Консерти ѓолибони озмуни љумњуриявии «Садои дил» дар яке аз толорњои бонуфузи пойтахт бо иштироки мењмонони олиќадри дохи-

Озмуни љумњуриявии сарояндагони љавон Номи сароянда:_______________________ ___________________________________ Бахши озмун: Таронањои эстрадї, Халќию эстрадї, Реп (Бахшеро, ки сарояндаатон он љо номнавис шудааст, ишора кунед)

Ном ва насаби шумо_________________________ Суроѓаи шумо:_______________________________ __________________________________________ Анкетаро хонапурї карда, ба суроѓаи зерин фиристед: ш. Душанбе, хиёбони С.Шеърозї 16, ошёнаи 11, идораи њафтаномаи "ОИЛА" Барои дастрас намудани њар шумораи рўзнома ба телефони зерин занг занед: 93-445-26-12


4

МУЊОЉИР

№5 (725) 05.02.2014

Њастии ту зеб дорад Нозия, Нур аз рўи ту борад Нозия. Зеби олам, зеби дунёи манї, Њамдилу њамбол яктои манї. Мисли ту хушгил надидам куљост, Ќоматат чун сарви умр рост.

Зарнигори Бахтиёр

Нозия

Равшании хонадони модарї, Хушсухан, хушбовар, хушпайкарї. Бо сурудат рангин гашт зиндагї, Бе ту бошад сахту сангин

зиндагї. Ханда бар њусну љамоли ту сано, Дидам аз рўи ту меборад зиё. Мепарастам савту овози туро, Дўст дорам хандаю нози туро. Бахт мехоњам бароят Нозия,

Васф мехоњам саноат Нозия Номи ту дар дили ман њаст Нозия. Мо, ањли эљоди ОИЛА ба ин табрикот шарик шуда, Нозиябонуро бо љашни милод сидќан муборакбод мегўем ва м барояш сари баланд дили шод хоњонем.


ХОНАВОДА

№5 (725) 05.02.2014

5

марди евро њамчун но Алиќул Эшќузибо њияи обрў дар ташкилотчї ва мешиносанд. а м ња б ри ќа ї ак ўд Р еппа и љамоати Чимуктоф Дењаи «Њосилотњо»-яш от м сазовори барои ободкорима гард р , ки да ин ва ифтихорно Эшќузиевид назаррас аст. комёбї сањми вохўрдем, то асрори Мо бо раис ба хонандагони «Оила» барори корашрон низ сањми хешро дар кушоему дигаро зисташон гузоранд, зеро ободии мањаллид намудаанд, ки ватан бузургон таъки не аз зодгоњ оѓоз меёбад аз гањвора, яъкасест, и бањри ободонии ва ватандор мекунад. диёраш кўшиш -Сирри рўз то рўз ободтар шудани мањаллаи «Њосилот» дар чист? -Мањаллаи моро пештар Янгиобод мегуфтанд, вале дар замони истиќлол «Њосилот» номаш нињодем. Дар ин љо намояндагони ду халќ тољику ўзбек солиёни зиёде дўстона умр ба сар бурда истодаанд. Ўзбек келини тољик шудаасту тољик келини ўзбек. Сирри ободкорї ва бо њама забон ёфтанро ман замони раиси колхоз будани падарам омўхта будам. -Воќеан, Эшќузиев раиси дар саросари љумњурї овозадор буданд. Аз падари номдоратон чї хотирањо доред? -Падарам бо Ќањрамони Тољикистон Бобољон Ѓаффуров љўраи љонї буданд. Ѓаффуров тез-тез дар хонаи мо мењмон мешуданду бо падарам соатњо сўњбат карда менишастанд. Наќшањои азимашонро мекашиданд. Боре додарчаи хурдиам гирякунон хоњиши ба мошини Ѓаффуров нишастанро кард. Гиряи тифлро дида Ѓаффуров сабаб пурсиданд. -Писарам монанди Шумо раис шудан мехоњад, -њазл карданд падарам,-орзу дорад, ки боре ба мошинатон шинад!

Алиќул Эшќузиев:

гашт. Модараш рўзе наздам омада аз писараш шикоят кард ва гуфт, ки майли аз занаш људошавї дорад. Њайрон мондам, чунки занаш ягон камбудї надошт. Бо љавон сўњбат карда дарди дилашро фањмидам, вай дар бистари тоза бо духтарони рус хоб карда, одат кардаасту чунин рафторрро аз занаш талаб кунад, хонумаш наметавонистааст. Занашро љеѓ зада буду шуди гапро фањмондам. Як њафта пас њамроњи домулло ба хонаи њамаамон некном шудем. мондан ба хостгори аввал њамон љавон рафтем. Хона ба розигї медињанд. Њамин тавр дараљае тоза буд, ки хоњї њам -Дар масъалаи оиладор ду љавоне, ки хислату хўйи ягон айб ёфта наметавонстї. намедонанд, кардани фарзандон падар њамдигарро Зану шавњар хурсандона моро њамхона мешаванду баробачї аќида доштанд? пешвоз гирифта, ташакур гуф-Интихоби њамсарро ба ри ба аввалин душворињои танд. Њоло соњиби фарзаноилавї дучор гаштан роњи худи фарзандон вогузор карда данд ва хушбахтанд. буданд. Занамро дўст дошта наљотро дар људо шудан мебинанд. гирифтам. -Аксари духтарони « Њ о с и л о т » -Шумо њамчун раиси - Хусуру хушдоманатон соњибмаълумотанд. Волиписари раис гуфта, духта- мањалла барои вайрон на- донашон ба хондани гаштани оилањои љавон чї духтарњо зиддият намекунанд? -Мо ба мардум мефањмонем, -Падарам бо Ќањрамони Тољикистон дар китобњои осмонї њукм шудааст, ки њар як инсон новоБобољон Ѓаффуров љўраи љонї буданд. баста аз љинсаш бояд илм Ѓаффуров тез-тез дар хонаи мо омўзад. Барои духтарон савод мењмон мешуданду бо падарам соатњо андўхтан ањамияти махсус дорад. Духтари босавод дар оянсўњбат карда менишастанд. Наќшањои да модар мешавад ва модари азимашонро мекашиданд. Боре додарчаи хирадманд њељ гоњ фарзанди хурдиам гирякунон хоњиши ба мошини бад тарбият намекунад. КашиЃаффуров нишастанро кард. Гиряи дани бори зиндагї барои марде, ки њамсараш босавод аст, тифлро дида Ѓаффуров сабаб пурсиданд. осонтар мешавад, чунки зану шавњар аробаашонро баробар мекашанд.

БОБОЉОН ЃАФФУРОВ БА МАН ДУО ДОДА БУД Устод табассуми ба худашон зебандае карданду асочаашонро ба даст гирифта аз љояшон хестанд ва сари бародарамро сила карда, худашон дари мошинро кушоданд. Ронанда паси кадом коре рафта буд, додарам ба мошин нишаста рули мошинро тоб медоду бо забони кўдаконааш ѓинг-ѓингкунон мошин меронд. Аз ин кори ў падарам ва Ѓаффуров завќ карда хандиданд ва дукаса ба тамошои боѓамон рафтанд. Њангоми гусел Ѓаффуров ба курсии худ нигариста, табассумкунон мегўянд: -Писарам, ин љойро аллакай барои худаш банд кардааст-ку! Падарам ба мошин сар халонда мебинанд, ки кўдак эзорчаашро тар кардааст, хиљил шуда, узр мепурсанд ва мехоњанд курсиро пок кунанд, вале Ѓаффуров ба болои тарї нишаста мегўянд: -Бародар, ман дар болои боигарї мешинам. Фарзандон боигарї ва ояндаи зиндагии мо њастанд! Писаратон албатта раис мешавад! -Шумо дар оила чанд нафар будед? -12 фарзанд будем ва шукри худо

рашонро бо ду дасти адаб чорањо меандешед? -Робитаи Шумо ва дигар бароварда додагистанд? -Дар масъалаи оиладоркунї падару модарон бо мактаб -Эњ кош чунин мекарданд! бояд касе бетараф набошад, чї гуна аст? Асал духтари ягона буд ва на хешу табору на раису му-Мактаб маркази маърипадару модараш мехостанд аллим ва на табиб. Ин гапи фат аст. Мактабамон 9-сола љавонеро хонадомод кунанд. ман асос дорад. Писардор ва буд, вале директор Аминов Ману Асал барои ба маќсад духтардор тўй мекунанд ва ба Абулњай ташаббус нишон расидан њафт сол мубориза мардум ош медињанд. Маќсад доду мактабро 11-сола карбурдем. Институти аграрии њамин аст, ки мардум, шумо дем. Дигар фарзандони мо Тошкентро хатм карда, маълу- шоњид њастед, ки фарзандобарои тањсил ба дењањои моти олї гирифта баргаштам, ни мо оила бунёд мекунанд. вале дипломдориам њам дили Мардум ќатор-ќатор омада гирду атроф намераванд. падару модари Асалро гарм ошро хўрда, барои хушбахтии Барои 11-сола кардани макнакард. Танњо баъди адои хиз- ду љавон фотења медињанд таб синфхонањо лозим буд. мат ѓалаба карда, арўсро ба ва баъзеашон ќадањ мебар- Ањолии дења ба тарзи њашар хона овардам. Имрўз соњиби доранд, ки арўсу домод ширу аз њисоби худашон ва шўъбаи 2 фарзанду 7 набераем ва то ќаймоќ гарданд. Бо њамин маорифи ноњия шаш синфхокунун Лайлию Маљнун барин рисолати худро гўё анљом наи иловагї сохтанд. Дар наззиндагї мекунем. медињанд. Аслан чунин нест, ди мактаб Маркази саломатї баъди хўрдани ош ва дуои нек низ бунёд кардем. Муносибате, -Сабаби вайрон шудани бояд њамдењагону њамсоягон ки мардуми «Њосилот» ба муоилањои љавонро дар чї ме- ва хешу табор њаматарафа аллим ва мактаб доранд дар бинед? кўшиш намоянд, ки оилаи дигар дењањо дида намешавад. -Сабаби асосии вайрон нав мустањкам гардад. Раиси Имрўз аксари омўзгорони макшудани оилањои љавон ба мањалла ва муллоимому му- таб кадри мањаллї мебошанд. оиладорї тайёр набудани аллимони мактаб агар сањми Мањаллаи мо дар љамъбасти духтару писарњост. Љавонон худро дар мустањкам шудани сол чун дењаи намунавї бамактаби миёнаро тамом кар- зиндагии навхонадорон гузорои ободкорињо аз тарафи да Россия мераванд ва як-ду ранд, гумон мекунам вайронсол азоб кашида, пули ночи- шавии оилањои љавон хеле Њукумати ноњия сазовори мукофот ва ифтихорнома шуд. зе кор карда меоянд. Падару кам мешавад. Мардуми дења кўшиш мекумодарашон барои он, ки пули нанд, ки дар ободии мањал ва овардаи писар нест нашавад -Чї гуна? ё зани рус нагирад, дарњол -Соли 2013 дар мањаллаи Ватан сањмгузор бошад. -Ба Шумо ва мардуми духтареро меёбанду бо пи- мо ягон оила вайрон нашуд сарашон маслињат накарда ва ин сабаб дорад. Љавоне «Њосилот» бурдборињо таманхонадор мекунанд. Духтарњо аз Россия омад. Каме маблаѓ но дорем! Р. Холов њам аз тарси пирдухтар шуда оварда буду мошинсавор


6

№5 (725) 05.02.2014

НАВИШТАМ НОМАЕ...

ФОЊИША ХУНИ ПИСАРАМРО МАКИД! Ман модари мазлуму бесарпаноњм

ондаам. Дарунам пур аз дард гашт фурў бурдани ѓамро надорам. Сар а дигар тоќати навиши талхамро ба хонандагони «Оила» ќисса мекунам, то љавонон мисли писари ман мод арбезор нашаванд. Ќариб 12 сол фарзанддор нашуда аз ѓаму алами безурриётї басо хуни љигар хўрдам. Бародаронаш њамеша зани безурёт људо шав, мо ба ту «Ака, тезтар аз ин духтари очааш набўсидаро келин карда медињем» гўён, шавњарамро балво медоданд. Шаб е бо балвои додаронаш шавњара м маро талоќ дода аз хона берун кард. Бевазан шуда, мани бекасу кўй овораю дарбадар шуда мондам. Њамон ваќт дар ќадам кўдак пайдо шуда будаасту худам намедонистам. Чан д рўз пас ањволам бад шуд ва ба духтур рафта хушхаба ри њомиладориамро шунидам. Шав њарамро хабардор намудам, бо умеде, ки дубора ба њам меоем, вале дилаш зани љавон хост а, дигар майли пайвастани риштаи таќдирамонро нака рд. Ба таќдири бадам тан дода, тиф ба дунё овардам ва Савриддин ламро дар танњої ном нињода тамоми њастиамро ба ў бахшидам. Барои писарам чизеро дареѓ намедоштам, тамоми ёфту тофтамро барояш сарф умеде, ки дастгиру мададгорам меш менамудам, бо авад. Савриддинро бо пули бо нўги сўзан љамъкардаам ба донишгоњ дохил намудам, то хонд а одам шаваду асои пириам гард ад, вале... Соли дуюми донишљўияш писарам ба доми фоњишаи ду-се кўдакдор штанашро фаромўш кард. Донишго афтида модар доњро партофту бо балвои њамон фоњ иша маро ба хонаи бесоњибон оварда партофт, баъд хонаю дар, боѓу роѓи аз рањматии бобояш меросмондаро фурўхта ба хонаи хушдомани љоду гараш кўчид. Дертар шунидам, ки пулњои писарам тамом шудаасту хушдоманаш ўро аз хона аш пеш кардааст. Савриддин бом ж шуда, пули ёфтаашро сарфи шароб мекардааст. Маг ар мешавад?! Љигархун будам, љигархун модар хабари нокомии писарашро шунида хурсанд тар шудам, аз ин хотир ќарор дода м, ки пеш аз маргам саргузашти талхамро нависам, то дигар љавонон мисли писари ман фирефтаи фоњишањо шуда, њаёти худу пайвандонашонро насўзонанд! Модари танњомонда

АЗ ЗАНАШ ЉОДУ ШАВК АТРО Е… АЛам , В АРямДдўс м ЕКбхо ЉУДО М шт , вале азизи дила до ме т ни и макта ш кард.

аз давра батамом фаромў Шавќат ном љавонеро шањриро дида, маро и ињо пар гул ши фироќ чунон у фт ра ї аз ў љонамро дар ота ба шањр хондани дур у ам шт до Дилсардиме т дўс д ам, љавоб намедод. Шавќатро аз љонам зиё мемонд. Занг мезад на фолбинњо ам ову ор лл му ќар ри ру да саб мегудохт, ки идани ёрам ба он рд рга ба ба ман и ро тро ба вќа ва Ша д н дињам, то аш хунинљигарам кар роиямро ба љодугаро њељ фодо он и аш ом тоб там таш ам у буд ор р тўм рафтам. Тайё д сењргарон, вале тан тараки иф дух гир як ме т он вќа кал нидам, ки Ша баргардонанд. Пули ифтааст. м таѓйир намеёфт. Шу гир иќа ме ош ї и зан ор ба фт о Ра шр д. ива ида намекар њамон пар доштаасту соли дигар ба дари љодугарон. њамсабаќашро дўст ме д ва мисли мурѓи посўхта боз давидам аз шу кардам, ки Шавкатро Косаи сабрам лабрез ињоямро дода, хоњиш у таштоби бисёре дода, вор ло тил чор но , буд Пулам намонда у хокистару тўмор ро ба занї меанд. Риштаю сўзану хок штаашро партофта ма дўстдоштааш људо кун тдо дўс аки тар дух т даъватномаи вка т Ша вка ки Ша , и нд дилпурам карда љойи хостгорон худ ба та аш гуз на аи љодугари йн хон ба аз ар ва тозон ба гирад, вале чанд рўз м аз шунидани ин хаб да шу ад. Љодугар а он рд вон де рга б ба ри ро Ќа . тўяшро овард , ки зару зеварам там ош рд ба натавонад. да ѓон шу фи к ду домод ба арўс назди фиребгар рафта, до ки , ад кун ме е кор , вад њам ќасам хўрд, ки тўй ша чунин тўй а баргаштам. хон ба да шу р дењаи мо ягон бор нд рса Ху бодабдаба гузашт. Да гашт. Ин ме сёр би њон т да вќа ба Ша њон и да тўй Хуллас, ўсу домоди хушрўй ар вад!» Як фи ри ша ме таъ чї ир хот таш ебинем, ки оќиба нашуда буд, аз ин «М : там гуф онистааме б тав на ла зери болин шуда ситоишњоро шунида Шавкат бо арўсаш њам да, аз ки му д, на шу ор за ањк ово гун ња ї де њафта пас дар таракро ба нодухтар дух , е чи вад вал , ша на там да иф ан гир сту барои он, ки шарм дї ба ќавли кампиракон курта-курта гўшт тиббї заи рти спе сан Эк д. хур шу Аз хона рондааст. аш судкашї сар пас байни Шавкату зан хонаи бахташ оварда монданд. Шавќат мегўед, ки ду-се рўз ба з бо о акр тар т ва дух пайи табобат шуд. дар арўс ягон айб наёф ифта, худи њамон рўз ба духтур рафту аз рмандаи ду олам гир ша н н боз ноумеду гуноњашро ба гарда сад гуфтагї барин, ма ра та бошад, на аз ме вас на л пай на нзи ма гар ди ба Бори каљ таќдирро ба њам нд ова худ р ир бахтро бояд ага ки хот м, ин ину љодугарњо, аз мондам. Дарк карда лб фо сти еша да аз на у меояд намоз мехонам ва њам он дасти мулло ягон кор и шустани гуноњњоям тар ро Ба дух д. гар кар ди аб аз тал ам д танњо аз Худован о бубахшад. Хоњиш , ки мани роњгумзадар а пулу молу имонаХудоро зорї менамоям роњгум назананд ва назди љодугарон рафт н ма сли ми њамин аст, ки шонро њайф накунанд! «Оила» Гавњарбї, хонандаи

БА ХУНИ ШАЊНОЗ ЗОМИН МЕШАВАМ?

Падарам ширкати бонуфузе дорад ва ман онљо ба мутахассисони љавон корро ёд медињам. Аксари кормандони ширкатамон љавононанд ва аз байнашон Шањноз ном духтараки зебочењрае тез-тез ба ман нигоњњои харидорона меафканд. Шањноз бо њар бањона дари утоќи кориямро кушода маро саволборон менамуд. Рўзе хоњиш кард, ки нишонии электрониамро дињам, то шабона чизњои нафањмидаашро бипурсад. Гумони бадро ба дил роњ надода дарњол розї шудам. Шабњои аввал Шањноз танњо маслињатњои корї мепурсиду ман љавобаш медодам, вале рафта-рафта гуфтораш оњанги дигар гирифт. Акнун вай ба ман пайёмњои ошиќона мефиристод. Худро ба нодонї зада љавоб намегардондам, вале духтар паст наомада билохира ошкоро навишт: «Шуморо дўст медорам, агар маро ба њамсарї ќабул кунед, умре хизмататонро ба љо меорам!» Нигоштааш љавоби аниќ мехост, аз ин рў маљбур шудам нависам, ки аллакай номзад дорам ва наметавонам рўйи падар по гузошта аз издивољ бо духтари дўсташ саркашї намоям. Шањноз номзад доштанамро фањмида ќањр кард ва дигар ба ширкат наомад. Дўстонаш хабар меоранд, ки чанд маротиба ќасди худкушї намудааст. Мегўянд, ки ањволаш рўз то рўз бадтар шуда истодааст. Шањноз духтари бад нест, боодоб, хушсимо ва мењрубон аст, аммо ман номзад дорам. Метарсам, ки ин духтараки нозанин барои ишќи ман шуда ягон рўз ба љони љавонаш љабр мекунаду ба хунаш зомин мешавам. Дар миёни чорроњаи ќисмат мондааму намедонам чи кор кунам. Хонандагони азиз! Ба ман маслињат дињед, духтари љўраи падарамро ба занї бигирам ё ишќи Шањнозро ќабул кунам? Анўшервон, ш. Душанбе

Дарди дилатонро метавонед бо телефони зерин иброз доред: 238-53-35

БАРОИ АРЎСАМ ХУДКУШЇ КАРДАМ…

Дилноза дугонаи хоњарам аст ва њарду дар коллељи тиббї мехонанд. Дили ман аз нигоњи аввал волаю шайдои ин париваш гашта буд ва дар сар хаёли таќдирамро бо Дилноза пайвастан доштам. Рўзе аз хоњарам пурсидам, ки Дилноза чигуна духтар аст ва бо касе мегардад ё не. «Акаљон, духтари Худотарсу намозхон аст, Дилноза ва ба ишќу ошиќї бовар надорад. Духтарони гурўњамонро насињат мекунад, ки ишќбозї накунанд ва фирефтаи гапњои ширини бачањо нашаванд» гуфт хоњарам ва чашмакї зада афзуд: «Мабодо ошиќаш нагашта бошед, акаљон?!» Шармам омаду чизе нагуфта аз дар баромадам. Ба хоњарам гуфта наметавонистам, ки ошиќи дугонааш шудаам. Хуллас, ду моњ аз байн гузашту ишќамро ба воситаи хоњарам Суман ба Дилноза расондам. Аксамро дар телефони хоњарам дида маъќул кард. Хостгор фиристонам гуфтам, аммо њоло саросема нашавед гуфта љавоби муѓлаќе доданд. Умед доштам, ки баъди омўзишгоњро хатм намудани Дилноза ба муроди дил мерасам, вале шабе тасодуфан сўњбати телефониашонро шунидам. «Ман як њамсинфамро дўст медорам, вале натавонистам ин гапро пештар ошкоро бигўям. Маро бубахш ва ба акаат гўй, ки аз ман наранљад» гуфтани Дилнозаро шунида дасту поям гўё аз замин канда шуд. Ашки чашмонам бари рухсорам шорида баъди адои намоз ба њаммом даромадам ва раги дастонамро бо теѓ бурида хуншор намудам. Аз хунравии зиёд аз њуш рафтаам. Хайрият, ки модарам пешомади ногувореро њис карда ба њаммом даромаданду мани бењушу беёдро аз марг наљот доданд. Захми дастонам то њол шифо наёфтааст. Иллоњо рўи бахтро набинї, Дилноза! Рустам, ш. Душанбе

Масъули сањифа Рустам Азимї Пешнињодњои худро тавассути телефони 238-53-35 ва почтаи электронии rustam@oila.tj ирсол намоед.


7

№5 (725) 05.02.2014

ЉАВЗО

(23 май - 21

АЌРАБ

июн)

Ин њафта барор њамсафаратон хоњад шуд. Аз фурсати мусоид истифода баред. Ин њафта бояд наќшањои тарњрезишударо амалї кунеду њарчи зудтар ба роњбарият пешкаш намоед. Сешанбе шиносоии наве шуморо дар назар аст. Бодиќќат бошед, ин шиносої метавонад оѓози ишќи бошукўње гардад. Нимаи дуюми њафта аз гирифтани тўњфаи ќимматбањо худро ноњинљор њис мекунед. Панљшанбе сюрпризи ногањонї шуморо хурсанд хоњад кард. Омадани ёри рањдур зиндагиатонро рангин ва орзуњоятонро љомаи амал мепўшонад. Якшанбе мушкилии њалталабе асабњоятонро хароб мекунад, кўшиш кунед барои њаллаш аз маслињати дўстонатон истифода баред.

САРАТОН

Ин њафта гўё аз хоби гарон бедор шуда сиреро, ки то инљониб шахси наздикатон аз шумо пинњон медошт, ошкор месозед. Гўё дунё дар назаратон торик мешавад. Сешанбе аз фикри зиёд хаста шуда, асабњоятон хароб мегардад. Худро ба даст гиред, аз пашша фил насозед. Бењтараш аз дўстдоштаатон пурсон шавед, ки чаро чунин рафторро нисбататон раво дидааст. Нимаи дуюми њафта дар коргоњатон корњоятон бобарор хоњад шуд. Аз кўшишу ѓайрати шумо дигарон ба њайрат омада бо мукофотпулї ќадр мегардед. Панљшанбе матали «Аз гуфтори бењуда лабњои баста бењ»,-ро фаромўш накунеду худро зери тањќир ва ѓайбати нокасон нагузоред.

АСАД

а м о н ъ е Тол

СУНБУЛА

рел)

Ин њафта аз ду якеро бояд интихоб намуд: оромї ва ё мубориза барои обрў ва шаъну шарафи худ. Нимаи аввали њафта корњои нотамоматон шуморо ором намегузорад. Нимаи дуюмаш мушкилотњои њалталаб тамоми озодиятонро мањдуд мекунад. Чоршанбе рўзи даромади калони пулї дар назар аст. Ин пулњоро бењуда сарф накунеду барои рўзи мабодо сарфа намоед. Дар љабњаи ишќу муњаббат шуморо хурсандие дар пеш аст. Вале ба њељ ваљњ сиру асроратонро ба дўстону наздиконатон нагўед, то ин хурсандиро барбод надињанд.

САВР

)

(23 июл - 23 август

Аввали њафта бодиќќат тамоми мушкилињои пешомадаро тањлил кунеду роњи осони њалли ин мушкилињоро љўед. Сешанбе сафарњои корї хело бобарор хоњанд шуд. Нимаи дуюми њафта дасткушодии шумо имкони ба даст овардани дилеро медињад. Панљшанбе дўстдоштаатон аз боби хонадоршавї гап мекушояд. Худро ба нодонї назанеду вазъиятро мувофиќ дида, маслињатро бар нафъи худ њал намоед ва ба хулосаи аниќ оед. Љумъаю шанбе њолати рўњиятон бад мешаваду буѓзи дилатонро ба дугонаатон кушодан мехоњед, вале агар худдорї мекардед, хуб мешуд. Зеро кушодани рози дил шуморо ба саргардонињои ѓамангез мебараду наќшаю орзуњоятонро барбод медињад.

ап март - 20 ЊАМАЛ(21

бр) (24 август - 23 сентя

Аввали њафта тамоми мушкилињоро ба осонї паси сар карда ба кори нав оѓоз мекунед. Сешанбе агар танбалї накунед, ба рўятон кушода шудани дари бахту рўзї шуморо шод хоњад кард. Албатта, ба садои ќалбатон гўш андозед. «Њарчи ки мо хоњем на он шавад, њар чї Худо хоњад њамон шавад»,-ро фаромўш накунед. Нимаи дуюми њафта ба тиљорат оѓоз мекунеду комёб хоњед шуд. Агар бо маслињат кор карда инчунин аз маслињати шарики кориатон истифода баред, албатта корњоятон бобарор хоњад шуд. Рўзњои истироњат дар оилаатон нофањмї рўх медињад, ки оташи љангу љанљолро баланд месозад, кўшиш кунед ин алангаро бо оромї ва бо суханони мулоим хомўш кунед.

(21 апрел - 22 май)

Ин њафта кори бисёреро бар дўши худ бор накунеду ба иљрои кори нав низ иќдом нанамоед. Аввал корњои мавќуфгузоштаро анљом дињед, нимаи дуюми њафта вазъи мусоид имкони дар амал татбиќ кардани фикрњою наќшањоятонро медињад. Панљшанбе омадани мењмонњои олиќадр зиндагиатонро маънии дигар мебахшад. Охири њафта забонатон душманатон хоњад шуд, аз ин рў суханњоятонро санљида гўед, чунки љангу љанљол бо њамкоронатон ќадратонро паст хоњад кард. Матали «пистаи бемаѓз чун лаб во кунад, расво шавад»,-ро фаромўш накунед. Масъули сањифа Гулнисои Њикматулло

МИЗОН

Ин њафта вазъияте пеш меояд, ки душманро дўст мекунад, лекин зудбовар нашавед ва ба њассосият дода нашавед. Сешанбе хабари хушро интизор бошед. Нимаи дуюми њафта шиносоии наве шўълаи ишќу муњаббатро дар дилатон бедор мекунад. «Аввал андеша баъд гуфтор», -гуфтаанд. Агар дарк кунед, ки ў шоњзодаи орзуњоятон аст, ќадами аввалинро шарм накарда, шумо гузоред. Зиндагї худ мубориза аст. Љумъа ба гапњои бардурўѓи иѓвоангезон бовар накунед, зеро ягон асосе надорад. Худро дар назди атрофиён хандаовару сода нашон надињед.

ЌАВС

(22 июн -22 июл)

ябр) (24 сентябр - 23 окт

Ин њафта ситорањо оромї ва сабуриро тавсия медињанд. То ин рўз мушкилињои зиёде саратонро гаранг месохтанд. Кори худро њал накарда дўстону наздиконатон аз шумо ёрї ва мадади пулї мепурсанд. Чи хеле ки мегўянд: «Дўст он аст, ки гирад дасти дўст, дар парешонњолию дар мондагї». Аз ин рў, ёрии худро аз касе дареѓ надоред. Чоршанбе сарчашмаи фаромўшшудаи даромад ба ёдатон меояду барои дарёфти ќути лоямут кўшиш мекунед. Панљшанбею љумъа душманон расондани хабареро, ки шуморо аз мањбуби дилатон дур месозад, раво мебинанд. Бовар накарда, кўшиш кунед бо аќли худ кор кунед, то душманон хурсанд нашаванд.

(24 октябр - 22-ноябр)

бр)

(23 ноябр - 21 дека

Њафта аз тамоми љињатњо бобарор ба њисоб меравад. Худро аз корњои бењуда дур кунеду ягон кори лозимаро пайгир шавед. Сешанбе пешнињоди корї шуморо хурсанд хоњад кард. Агар розї шавед, пушаймон нахоњед шуд. Нимаи дуюми њафта гапи гуфтаатон дарди саратон хоњад шуд. Байни шумою њамкоронатон љанљол сар мезанад. Агар худро ба даст гиред аз ин вазъият худро ба осонї бароварда метавонед. Дар боби ишќу муњаббат оромї њукмфармост. Барои боз њам наздик шудан вохўрии романтикї ташкил кунед. Охири њафта даромади калон имкони амалї шудани орзуњоятонро хоњад дод.

ЉАДДЇ

р)

(22 декабр - 20 янва

Ин њафта љойи кори нав ва «вазифаи маслињатчї бо масъалањои гуногун вобаста ба кор»-ро соњиб хоњед шуд, вале ба бемории ситорамания мубтало шуданатон дар назар аст. Худро ба даст гиреду оќилона рафтор намоед. Нимаи дуюми њафта ёри ранљидаро љўё шаведу барои оштї шудан бикўшед ва бахшиш пурседу мењри беандозаатонро нишон дода ўро азиз доред. Панљшанбею љумъа пайдо шудани сарчашмаи нави даромад ба даст овардани пули калонро имкон медињад. Маблаѓро гирифта доданашро фаромўш накунед, зеро ќарз нањсї меорад. Рўзњои истироњатро дар ињотаи оила гузаронед, хуб мешавад.

ДАЛВ

ал)

(21 январ - 20 февр

Ин њафта дар саратон фикрњои фантастикї меояд. Кўшиш кунед ин фикрњоро аз атрофиён пинњон доред, вагарна барои душманонатон мавриди хуб барои зарар ва ё зарба задан пайдо мешавад. Сешанбе ба садои ќалбатон гўш андозеду ба хатогии нобахшиданї роњ надињед. Чоршанбею панљшанбе пайдо гардидани шоњзодаи орзуњоятон ва амалї шудани марому маќсадатон шуморо хурсанд хоњад кард. Кўшиш кунед, бахтро аз даст надињеду бањри обод кардани зиндагиатон камари њиммат бандед. Ин њафта хабари хуше хоњед шунид. Даромади калони ба даст овардаатонро ба харидани хона ва мошин масраф созед.

Њут

рт)

(21 феврал - 20 ма

Ин њафта зиёд фикр накунеду ба ќудрату тавоноии худ такя карда, ба атрофиён исбот созед, ки ба чї коре ќодиред. Дигаргунињои пулї дар њаёти шахсї ва корњоятон дар назар аст. Чоршанбе аз кашидани наќшањои фантастикї даст кашед, вагарна нобарорї ба дилшикастагї оварда мерасонад. Панљшабе бад шудани вазъи саломатиатон шуморо ба беморхона рањсипор месозад. Кўшиш кунед тамоми мушкилињоро фаромўш сохта саломатиатонро барќарор кунед. Охири њафта аз бањсу мунозира бо њамкоронатон дурї љўед, зеро вазъияти пешомада шояд бароятон санљиш бошад. Рўзи шабе омадани мењмонњоро интизор бошед.

Пешнињодњои худро тавассути телефони 238-53-35 ва почтаи электронии gulniso@oila.tj ирсол намоед.


8

ОШХОНАИ "ОИЛА"

№5 (725) 05.02.2014

БАХТИЁР ОЌИЛОВ ЌУРУТОБИ ГЎШТЇ МЕПАЗАД -Бахтиёр ба ошхонаи «Оила» хуш омадед! -Аз даъвататон сипосгузорам! -Аксари мардон сари дегу табаќ рафтанро ор медонанд. Шумо њам аз њамин тоифаед ё гоњ-гоњ ба ошхона сар мехалонед? -Ман ошпази моњирам. Дар оила фарзанди калонї будаму модарам аз хурдї тарзи пухтани тамоми хўрокњоро ба ман ёд додаанд, то дар зиндагї дар намонам. Замони донишљўйї дастам дар ошпазї рост шуд.

-Хўрокњои аврупоиро дўст медоред? -Бењтарин хўриш шакароби тољикиву бехтарин хўрок оши палови худамон аст!

-Мардњо зан, ки гирифтанд, тайёрхўр мешаванд. Бахтиёр њам чунин аст? -Ман ваќтњои бекорї барои ањли хонаводаам чунон хўрокњои бомазза мепазам, ки лаззаташ аз меандозему бо о ба оби ширгарм дањон намеравад! Аввалан 1кг ќурутр гўштро майдаон сф та . Дар равѓани ем кун ме об н меандозем ва сто да да майда реза наму кунем. Оби ме х -Аз хўрокњои миллї сур ёз бо пи пиёзу гўшт и ло пухтани кадомашро ќурутро ба бо аи дигар ќиќ да 15 хта ре меписандед? ъд таба мељушонему -Ќариб њамаи хўрокњои њо меса кос ба о мр ъо миллиро меписандам. рўйи о рр ти кашем. Фа Мењмони мардуми Загузоме он рх дасту рафшон шавед, ана аш худ кас рем, то њар ба баъд мебинед, ки чї гуна аш бъ та ќи фи муво кархўрокњои миллї табаќкосааш фатир реза том! табаќу коса-коса наздатон да хўрад. Иштињои меоянд.

ЌУРУ ТОБИ Г ЎШТЇ

-Ба корњои янга дасти ёрї дароз мекунед? -Духтари калониям Зулфияљон дар синфи 8-ум мехонад ва дастёри модараш шудааст, аз њамин сабаб маро ба ошхона роњ намедињанд.

БАРФ БАРИН САФЕД, ВАЛЕ…

-Дар хона хўрок хўрданро хуш доред ё дар табархона? -Дўстонам ба тарабхона даъват кунанд, барои хотирашон наранљидан меравам, аммо худам ресторанравак нестам.

-Дар љашну хурсандињо ширинию тортро аз маѓоза мехаред ё янга мепазанд?

-Аз занњо дида мардон ошро хубтар мепазанд. Сирри хуштамъ омадани оши мардонаро ба хонандагони «Оила» мекушоед? -Њамсарам њам борњо сирри бомаззагии оши мардонро пурсидааст, вале ман њамчун мард ин сирри мардонаро пинњон медоштаму медорам!

АСРОРИ ЗЕБОЇ

-Мешавад њолате, ки занг зада аз торт хариданам ањли оиларо хабардор мекунам ва боз њолате мешавад, ки худашон телефон карда «торт нахаред, худамон пухтем» мегўянд. -Бахтиёр, мухлисонатон аз Шумо сахт гиламанданд, ки чаро фиттаи консертатонро ба фурўш набаровардед…? -Худо хоњад ин навбат ба дасташон мерасад. Аллакай 15 суруди нави тайёр дорам ва ниятам дар арафаи иди модарон консерт додан аст.

-Дар сўњбати ќаблиамон дамламаи Зарафшониро таъриф кардеду дањонамон об кушод, ин дафъа мухлисонатонро бо чї ба њайрат меоред? -Њамроњи дўстонам дар дењаи Марѓзори нохияи Айнї, ки дењаи дурдасттарин аст, мењмон шудему наздамон ќурутоби гўштї оварданд. Бисёр бомазза буд! Имрўз тарзи тайёр кардани анна њамон ќурутоби гўштиро мефањмонам. Сўњбаторо Рустам

ПИТСА

Мањсулоти лозима:

1 ст шир, 150г маргарин, 2 тухм, 1ќошуќча хамиртуруш, 2 ст орд, намак

Тарзи тањия:

Ширро гарм карда, маргаринро об кунеду бо тухм, каме шакар ва намаку орду хамиртуруш хамир шўред. Хамирро 3 соат дар љойи гарм нигоњ доред, сипас дар тоба тунук кунед. Ќимаро ин тавр дар болои хамир резад: 50г томати помидор, 300г њасиби реза, замбўруѓ, 2 бодиринги очонидашуда, 200г панири аз турбтарош гузаронидашуда!

ЃЕЛАККАБОБ Мањсулоти лозима:

500г гўшти ќимма, 3 ќошуќ биринљи нимпаз, 1 ќошуќ равѓан, 1 тухм, намак, мурч

Тарзи тањия: Ба гўшти ќимма биринљи нимпаз, 1 ќошуќ равѓан, сафедии тухм, намаку мурчро илова намуда, сипас аз њамин ќимма ѓелакчањо созед. Барои шўрбоча 3-4 пиёзро дар ним истакон равѓан бирён кунеду каме ќаланфури сурх, 4-5 помидори хурд резашуда, 1 ќошуќча орд, каме сирко ва каме об илова намоед. Ѓелакњоро ба шўрбоча андохта дар оташи паст пазед. Ѓелаккабоби тайёрро бо 2 тухми обпаз ва ќаймоќ истеъмол кунед. Масъули сањифа Нодира Раљабова

Зебову солим будан дар зимистон кори душвор аст. Аз таъсири барф, шамол ва сардї пўст инљиќ мешавад. Албатта дар тамоми фаслњои сол ба пўст диќќат додан лозим, вале дар зимистон рўю дастонамон ба ѓамхории бештар ниёз пайдо мекунанд. Пўст ба хунукї њассос аст, чунки њар як сантиметри квадратиаш беш аз 20 ресепторњои ба сардї эътинодошта дорад ва танњо 3 нўги торњои асаби њискунанда ба гармї эътино доранду халос. Дар зимистон хусусан пўсти рўйи аз сардињо њифзнашуда азоб мекашад. Ќоидањои фасли сардї

Ба њељ ваљњ пўсти яхкардаро бо барф молиш надињед. Яхпорањо ба пўст зарар мерасонанд. Бењтараш дар њавои сард биниву рухсораатонро бо њаракатњои фишордињанда мањс кунед ё њаворо чуќур нафас гирифта дар дањон нигоњ доред. Њис мекунед, ки чї тавр хун ба рўятон мезанад? Акнун њаворо бароред. Як соат пеш аз кўчабарої њатман крем молед. скрабу пиллингро бисёр истифода набаред. Њафтае як бор пиллинги дар асоси њамроњак (плацента) омодашударо истифода бурдан кифоя аст. Аз истифодаи малњамњое, ки дар асоси гел омода мешаванд, худдорї намоед ё онњоро 2 соат пеш аз ба кўча баромаданатон молед.

Мўъљизаи витаминњо

Дар фасли зимистон пўсти мо мисли тамоми љисмамон ниёз ба витаминњо дорад. Бештар сабзиљоту мевањо (афлесун, киви, хурмо, анор) истеъмол намоед. Ниќобњои ѓизобахшу нармкунандаи мевагї тайёр карда ба рўятон молед. Њатман ниќоби шабонаро истифода баред, зеро бегоњї пўст баъди стрессњо барќарор

мешаваду моддањои фаъолро хубтар аз худ менамояд.

Нигоњубини пўсти хушк

Барои комилан тоза кардани пўсти хушк бояд аз воситањои нарм-шира (молочко) ё саршир (сливки) истифода баред. Баъди молидани шира ё саршир аз мушкоб (лосьон) истифода бурдан тавсия дода намешавад. Пўсти атрофи чашм дар фасли дай ба нигоњубини хоса ниёз дорад. Азбаски пўсти атрофи чашм нињоят њассос аст, дар зимистон њассостар мешавад, аз ин лињоз ба пўсти атрофи чашмонатон ниќоб молед. Ниќобњо аз соати 17 то 20 таъсири бењтар мерасонанд. Пас аз молидани ниќоб 15 даќиќа оромона хобида, њатман боќимондаашро тоза кунед.

Нигоњубини пўсти равѓанин

Њолати пўсти равѓанин дар зимистон хуб аст. Пўст каме љилло дорад, вале инро бартараф сохтан мумкин. Сањару бегоњ пўстатонро бо шира ё маѓзоба (пенка) тоза кунед, сипас бо сачоќи патдори мулоим рўятонро наѓзакак хушконида, бо мушкоб (лосьон) молиш дињед. Рўзонаву шабона воситањои равѓандору нармкунандаро бо навбат ба рўятон молед. Барои хушконидану беравѓан кунонидани пўст њафтае як бор ниќобњои гилиро истифода баред.

Нигоњубини пўсти муќаррарї

Ваќте пўсти пешониву бинї ва зерманањ аз дигар мавзеи пўсти рўй фарќ намекунад, пўст муќаррарї шуморида мешавад. Рафту пўсти бинї ва зерманањ љиллои равѓанин дошта бошанду рухсорањо аз хушкї пўст партоянд, донед, ки пўстатон омехта аст. Косметологон мегўянд, ки пўсти омехтаро наврасон доранд. Бо мурури солњо фаъолнокии ѓадудњои равѓан паст мешаваду сурохињои пўст мањкам, нуќтачањои сиёњ ва сурхињои пўст рафъ мегарданд ва чун ќоида пўсти омехта ба муќаррарї табдил меёбад, аммо на њамеша. Бонувони ба камолрасида низ аз љиллои равѓанини пўст азоб мекашанд.

Пешнињодњои худро бо тел: 238-53-35 ва почтаи электронии nodira@oila.tj ирсол намоед.


МУЊОЉИР

№5 (725) 05.02.2014

9

Хонандагони азиз! Њафтаномаи «Оила» барои муњољирони тољик, ки дар Русия њастанд ва ањли хонаводањояшон сањифаи наверо бо унвони «Муњољир» боз мекунад. Инак, се номаи пурдардро аз ин силсила пешкашатон месозем. Шумо њам гуфтание ба азизонатон дошта бошед, њатман ба сањифаи «Муњољир»-и «Оила» нависед. Мо номањои ба пайвандони дар Русия будаатон тааллуќдоштаи шуморо дар њафтавори «Оила-Россия» ва розу ниёзи љигарбандони дар Руссия будаатонро дар њар шумораи «Оила» нашр намуда, миёни шумоён робитаи наздикро тариќи газета барќарор менамоем. Интизори номањои шумоём! Телефонњо барои маълумоти муфассал:

238-53-35 ва 985-81-89-81

Љавонам, нав ба синни 26 ќадам гузоштааму мурдан намехоњам, вале деви аљал аз гиребонам мањкам доштааст. Шояд ин нигошта номаи охиринам гардад . Тамоми ќувватамро љамъ карда ин сатрњоро менависам, то дигар љавонон монанди ман гумроњ нашаванд.

М А Д Р А В О Д И П С Я И С У Р З А

РОССИЯ НАРАВ, БАЧАМ!

Розиќро ба Русия гусел Њафтаи гузашта њамсинфам зараи њузноваре гашман иди намуда дар фурудгоњ шоњ ону хезон аз паси писараш там. Модари љигарсўхтае афт я нарав бачам, худам дар давида зорї мекард: «Росси !» Писараш «Оча, бењуда њамин љо ягон корат меёбам да надоранд, аздусар ман аз пасам набиё, гиряњоят фои бекафанї бас аст!» гўён Русия меравам! Камбаѓалию «Мардум, пеши роњи пидод мезад, вале модар њамоно самолёт савор шавад» ба ки д, оне сарамро бигиреду нам ашки шашќатори модар гуфта, менолиду менолид. Ба и роњи писарашро дошта дили њама сўзад њам, касе пеш ав сар намефаровард. якр аи наметавонист, чунки бач ро гирифта аз замин барНазди он модар рафта дасташ о намехохад фарзандаш доштамаш ва пурсидам, ки чар шро дар Русия кушта ара пад Русия равад. «Се сол пеш , чи хел дидаву дониста љасадашро фиристода буданд кунам?!» гуфта баландтар ман боз писарамро равон модар хун карда бошад и гирист. Диламро нолаи зор : «Зиќ нашавед очаљон, пињам, тасаллояш дода гуфтам омат бармегардад! Бачаи саратон албатта сињату сал рафта истодааст, худованд баномус метобад, нанг карда ки бо пули калон бармегард, ине нигоњдораш бошад, меб унад!» Модари бечораро даду хонаю даратонро обод мек гашт, ки ба ман миннатдорї магар каме дардаш сабуктар т. намуда ба хонааш баргаш Одилљони Њисорї

Ташхис нишон дод, ки дар иловагї њам дод. Бо талќини нишона њои организмам руони Бах товар ном дораму зо- њамин марди нек заб аас т. Дунё шуд до дух та- ВИЧ пай даи ноњияи Панљ мебошам. сиро омў хтам. Рўзе икистон тор м ара наз налае дар ли рак и руси 18-19-со Пас аз хатми мак таб мис муноси кї бо шудем. шуд. Дух тур дигар њамдењ агонам озими здам ома д. Шинос танамдош она мат, рам аас мањ ар и буд бат Дух тари хубе Рос сия гаштам. Аз пад нишонии о ва мар Ном . аш хта сид анд омў пур о бал ро гир и усто ият дан нозукињои Муноси - дух тарро гуфтам. Ташхинамуд. будам ва умед доштам, ки мафтун ваќ те саш намуданд. Маъ лум шуд, то , мео буд да кар хуб н кор амо он бат пули кал тем. ки вай кайњо мубталои ВИЧ раф о та мар он коте ки ба дис ям. Як њамдењ аам шаљо он орї дар дик да мар кар ое аќї сар Ањм тон будаас т. ба бўс аз ак тар дар Дух м. ам ида Вазифа роб нўш Бо азобе ба Тољикистон бурд. шуда ї а бон хаф пос ам ан ўши асл о обн сар шар тон бўс дам. Аз як тараф бемота- ома буд, вале ваќ тњои бекорї рафт. Мас томаст бо дух аз љониби дигар бори рию ба нигоњубини дарахтон низ ри дигаре дар њамон диско- шармандагї маро дарун машѓул мешудам. Соњиби клуб шинос шудам. Пули зи- ба дарун сўх та нобуд кар бўс тонсаро њамеша ба раф - ёде дар кис аам буд, њамаи да истодааст. Намедонам торам ањамият медодааст, пулњоямро ба сараш поши- сарамро чї хел дар байни мењнатдўс тиам ба ин мард да, худро Њотами той нишон њамсояњо ва хешу табор маъќул шуда аз миёнарав додаам. Дух тар сайди муфт бардорам. дар бораи ман маъ лумот ме- ба дом афтодаро аз дас т Аз љавононе, ки мис ли догї усто ти хоора ба Мањ о ад. мар гир нахоста ан дод азми сафари Русия доштанамро фањмида хоњиш нааш бурдааст. Шабро бо ман хоњиш мек унам, ки д д, ран кард, ки ошхонаашро обо њамон дух тари мас т сањ ар њатман дар Марказњои махњи оле мас оми кунам. Там карда ба ќав ле маз зах ўрак муњољирон сох тмонї ва асбоб барои шуда мондам. Се моњ бо сус е, ки барои д, забон . аан буд ёфт айё кил муњ таш дан кор кар оямро диљаз аму ўрд вох вари беў киш ои дар бол ва омўзанд Дар муд дати як моњ Саломатиам бад шу- гона аз шиносої бо дух та. дам ва ам онд пўш ро ошхона ифт. Пешобам чунон рон худ дорї намоянд! андоваю пардоз кардаму дан гир меомад, ки хаёл дару тиреза њоро часпон - бо сўзиш њамин њоло меой ам сар ард тон мек бўс Бахтовари бе бахт дам. Соњиби рафтам. тур ро дух шам Ба мао ам. аз ноњияи Панљ а, мур шуд д сан хур и лаѓ маб ва д баланд кар

ШАВЊАРАМРО КИДАТ КАРДАНД Шавњарам ошпаз буд ва зиндагиамон серу пур мегузашт, вале ногоњ рафтораш дигаргун шуда монд. Дигар мисли пештара ба ман ва писарчаамон Аминљон мењрубонї намекард, андак бањона пайдо шавад, дарњол љангу љанљол мебардошт ва њаќоратборонам менамуд. Сабаби асабонї буданашро пурсон шавам, ќошу ќавоќ андохта «хап кун, лаќлаќат дар љонам зад» гуфта ба миёни суханам лагад мезаду ќањр карда баромада мерафт. Ба хушдоманам рафтори писарашро ќисса карда гуфтам, ки Амир рўз ба рўз аз худ бехуд гашта истодааст ва бояд чора љуст, вагарна оќибаташ хуб намешавад. Модараш бо Амир дар ин бора сўњбат оростан

хост, вале писари хушрафтораш якбора оташ гирифта «Њамаатон дар љонам задед! Сарам гапро намебардорад, илтимос, маро ба њолам монед» гўён ба хонаи хобаш гузашт. Оби чашми хушдоманам шашќатор љорї шуда бошад њам, ваъда дод, ки њатман рўзи дигар ба љойи кори Амир рафта, асли гапро фањмида меояд. Њамин тавр њам кард. Маълум шуд, ки Амир бо хоњиши як рафиќаш аз бонк ба номи худаш пул ќарз гирифта додаасту љўрааш баъди пулро гирифтан гурехтааст. Акнун Амир бояд бо фоизњояш ќарзро бармегардондааст. Шавњарам чун фањмид, ки мо аллакай аз мушкилаш огоњ њастем, сиррашро ошкор намуда, гуфт, ки

бо маоши ошпазї дар як-ду сол ќарзро бар гардонда наметавонад ва њайрон аст, ки чи кор кунад. Маљбур шуда писарчаи якунимсолаамонро ба хушдоманам супорида, зану шавњар азми Русия намудем, то кор карда, ќарзи бонкро пардохт кунем. Дар мулки бегона азобњои зиёд кашида бошем њам, нанг зўрї мекард ва ба њамдигар ќавл додем, ки то маблаѓи заруриро кор накунем, ёди Ватан намекунем. Муддати се сол аст, ки писаракамро надидаам, бечора кўдак њар рўз дар телефон: «Дадаљон, Очаљон, шумоло сахт ёд калам, кай меёед?» мегўяд. Бо шунидани ин суханњо синаам реш- реш мешаваду зор-зор мегирям. Њар шом дар намо-

зам пеши Худованд зорї мекунам, ки моро бо сари баланд ба Ватан баргардонад, то ќаду ќомати писаракамро аз наздик дида армони дил бишканам. Шунидем, ки љўраи фиребгари Амирро Худо задаасту аз гапу њарф монда дар бистари марг

хоб аст. Аз мо гурехт, вале аз ѓазаби Худованд рањо гашта натавонист он аблањи мардумфиреб! Фароѓат аз Новосибирски Русия Масъул Рустам Азимї


САРНАВИШТ

10 №5 (725) 05.02.2014

вард ва дубора ба лабњояш ранг молидаистода гуфт: -Сахо, чаро ту маро он ваќт нахостї? Росташро гўй, танњо барои пулу моли падари Гуландом ё ягон чизи дигар њам буд? -Љавоби ин саволро худат медонї. Албатта ин хоњиши падарам буд ва маќсади вай дороии падари Гуландом аст. Ман туро дўст медорам,ѓулингхої кард Сахо,-агар дўст намедоштам, магар аз њељ кас натарсида инљо меовардам? -Росташро гўй, боз чанд духтари дигарро ба ин љо оварда будї? -Ана халос! Акнун ман ба љои дар назди зани никоњиам њисобот додан ба ту њисобот дињам? Ќањрамро набиёр, вагарна ин вохўриамон охирин хоњад буд! -Майлаш Сахољон, дигар чунин савол намедињам. Ба њаминаш њам шукр, ки маро пушти по назадї. -Ман туро дар наздикии истгоњи мошинњои ба дења мерафта мефарорам. Наздиктар барам, тасодуфан бо ягон

(Давомаш. Аввалаш дар шуморањои гузашта) Чашмони Шоњин мисли барќ медурахшиданд. Вай то ин замон гумон дошт, ки дилсўзию хушгўињо ва љањду љадали Оксана танњо рањм кардан ба љони љавони як љавони мусофир асту бас. Дар лањзаи аввалини ба њуш омаданаш дар беморхона симои ин духтар дар ќаъри дилаш наќш баста бошад њам, итминон дошт, ки ин лањза гузарон аст, вале оњиста-оњиста чашмони осмонранги ин духтари чусту чолок ва шартакигўю нотарсиаш кори худро карданд ва Шоњин ба ў дил баст. Вай кўшиш мекард, ки аз ин эњсосот касе, њатто худи Оксана огоњ нашавад. «Ман ин муњаббатро бо худ ба гўр мебарам» дар дил ањд карда буд Шоњин, аммо њодисањои чанд рўзи охир оќибат ба он оварданд, ки муњаббати дар ќаъри дил нињон чун шири дамида, ки зери таъсири оташи баланд аз дег берун мерезад, рў зад ва охирин сади миёни ду љавон бардошта шуд. Акнун Шоњин бо Оксана њамчун ошиќ бо духтари дўстдоштааш сўњбат мекард. -Хез, эй танбалхўља! Дар ватани ман келини хоболудро намеписанданд ва ба болояш боз як зани дигар мегиранд,-њазл кард Шоњин. -Хестї, ки хобат! Ба замин дарої, аз гўшат, ба осмон барої аз поят мекашам! Боз шон орзўи зани дуюм кардаанд,-хандида ба шўхии љавон бо шўхї љавон дод Оксана ва афзуд,-ту аллакай зани дуюм гирифтї-ку? Зандории Шоњинро ба ёдаш овардани Оксана як лањза дили љавонро фишурд, вале зуд худро ба даст гирифта гуфт: -Дар ин кишвар ман танњо як зан дорам, вале акнун вай њам маро таъна зада истодааст. Ё аз паси дигараш равам? -Ту ба ман ана њамин хел маъќулї. Гапатро нањаросида мегўї, бо ман на мисли як бойдухтари эрка, балки њамчун ба худат баробар гап мезанї,инро гуфта Оксана зери як либоси тањпўш аз љойгањаш парида хест ва дастонашро ба гардани Шоњин њалќа карду дубора ўро ба љойгањ кашиданї шуд. -Эй келин, шарм кун! Дар берун моро интизоранд, аммо ту мехоњї, ки боз дар болои љойгањ ѓел занем?! Аввал ба љайгањат нигоњ кун… Оксана дасташро сар надода ба пасаш, ба рўи љойгањи сафед нигаристу бори аввал дар назди Шоњин шарм кард ва зери

ИШЌИ ТИЛЛОИИ МУЊОЉИРИ ТОЉИК лаб пичирос зад: -Ман нагуфта будам, ки бори аввал бо мард њамхоба мешавам… Шоњин дар ин лањзањо бисёр мехост модараш ин љо бошад, холааш ин љо бошад, Санавбар ин љо бошад ва бинанд, ки иффати духтарї чист ва чї тавр дар он љое, ки нигоњ доштанаш њатмї нест, онро нигоњ медоранду дар љое, ки нишонаи номус аст, аз даст медињанд! Бисёр мехост, вале афсўс, ки ин имконнопазир буд. Шоњин бо мењр дастони Оксанаро бўсида гуфт: -Дигар ту як пораи дили ман њастї, чї тавр аз ту дил канда орзўи каси дигарро кунам? Ту ба ман њаёт бахшидї, њаёти дубора ба њарду маънояш. Магар ман кўрнамак њастам? -Алњол ба кўрнамак монанд нестї, оќибаташро Худо бахайр гардонад,-сар ба зер афканда нимшунаво гуфт Оксана ва афзуд,-Ман намедонам, чаро мањз туро интихоб кардам, худо кунад, ки хато накарда бошам… Аз берун боз садо баромад: -Оксана, берун баромада ношто кунед! Падарат чанд бор занг зад, мегўяд, ки телефони ту хомўш кардагї… -Њозир Людаљон, мебароем,- духтар инро гуфта дасти Шоњинро рањо кард ва ба рўяш нигариста таъкид намуд: -Либосњоятро пўш, назди њамшањрињоят меравем! Бояд нишонии аниќи модаратро ёфта, занг занем. Онњо њарду баробар либосњояшонро ба бар намуда, њамчун љуфти кабўтаре, ки лонаи худро ба умеди дарёфти ризќи онрўза тарк мекунанд, пањлўи њам аз хона берун шуданд… *** …Санавбар Сахоро рањо кардан намехост. -Биё, як соати дигар ин љо монем. Ё Гуландоматро ёд кардї? -Ман мехоњам шабу рўз дар оѓўши ту бошам, вале худат медонї, ки рафтанамон лозим.

Худо накарда дар ин љо ягон шинос ману туро якљо бинад, аз ман дида ту бештар зарар мебинї. Ман мард њастам, аммо ту зани шавњардор. Мардум чї мегўянд? -Ман ба мардум чї кор дорам? Шавњардории ману кўйи бевагї, танњо як бор бо вай хобидаму халос! Ман њам зани љавонам, дилам ишќу ошиќї мехоњад. Бо як кампири фартут дар як гўша нишаста мисли ў ба ёди шавњар пир шавам? Не, хестанд, ки хобашон! Ман намехоњам умрамро ќурбони ким чи хел сафсаттањои нангу ном созам. Мефањмї, ишќ

шинос вохўрданамон мумкин. Эњтиёт нисфи њаёт гуфтаанд. -Майлаш,-ноилољ розї шуд Санавбар,-Боз кай вомехўрем? -Кай, ки ваќти ман шуду ба ту занг задам… *** Санавбар дарвозаро тела дода, гурбавор садое набароварда ба њавлї даромад. Келинчак нўг-нўги по роњ мегашт, то хушдоманаш омадани ўро нафањмад, аммо холааш сатил дар даст аз оѓил берун шуда сар то пои ўро синчакорона аз назар гузаронд ва оромона пурсид:

Шоњин дар ин лањзањо бисёр мехост модараш ин љо бошад, холааш ин љо бошад, Санавбар ин љо бошад ва бинанд, ки иффати духтарї чист ва чї тавр дар он љое, ки нигоњ доштанаш њатмї нест, онро нигоњ медоранду дар љое, ки нишонаи номус аст, аз даст медињанд! Бисёр мехост, вале афсўс, ки ин имконнопазир буд.

мехоњам, ишќ! -Майлаш, лекин дар ишќбозї њам эњтиёт кардан даркор. Як амали бељо обрўи ману падарам ва тую падаратро резонда метавонад. Биё аз ин пас эњтиёткорона амал кунем. Ин дачаи падари рафиќам аст ва мо кадом ваќте хоњем, аз он истифода бурда метавонем,-бо дастонаш ба деворњои баланди бўстонсаро ишора карда гуфт Сахо,-вале эњтиёт шарт аст! -Азизакам, алњол, ки дар ин љо моро њељ кас намебинад, ман мехоњам бо ту бошам. Наход як соат ваќтро аз ман дареѓ дорї? Сахо ноилољ аз миёни Санавбар дасташро гузаронд ва ба бўсањои ў љавоб гуфтаистода, њамроњаш ба утоќе, ки навакак аз он берун шуда буданд, даромад… *** Санавбар дар дохили мошин оинаро аз сумкааш бароварда рўю мўяшро ба тартиб даро-

-Дандонатро мондї? -Не хола, дандонро дар як бор часпонда намешудааст. Чанд бор чен кардану андоза гирифтан лозим будааст. -Боз кай меравї? -Кай, ки духтур занг занад,Санавбар дигар чизе нагуфта хона даромад. Чашмони модар аз паси ў то хеле ваќт ба дар дўхта шуданд ва сатил дар даст мисли њайкал дар байни њавлї шах шуда монд. Ин дам садои азони муаззин, ки аз фарорасии шом огоњ мекард, фазои дењаро пур кард. «Кош писарам зудтар меомад, келини љавонро саришта кардан мушкил. Худованд аз чашми бад нигоњ дорад!» андешид кампир, бехабар аз он, ки Худованд таќдири Шоњину Санавбарро кайњо муайян кардааст, аммо на он гунае, ки модар мехост… (Давом дорад) А.ЊОЉЇ

АДВОКАТИ «ОИЛА» Ба саволњои хонандагони њафтанома адвокат Иноятов Иноят љавоб медињад. Савол: Фарзанди ноболиѓамро худам тарбия мекунам, зеро собиќ шавњарам дар тарбияи кўдак сањм гузоштан намехоњад. Мехоњам фањмам, ки дар кадом мавридњо суд ба тариќи устувор маблаѓи алиментро мерўёнад? Замира, ш. Кўлоб. Љавоб: Хоњари азиз Замира! Собиќ шавњаратон ўњдадорињои падарии худро иљро накарда, барои таъмин намудани фарзанди ноболиѓатон алимент пардохт накунад ва дар байни шумоён созишномаи пардохти алимент мављуд набошад, метавонед ба суд бо аризаи даъвогї оиди рўёнидани алимент мурољиат намоед. Суд аризаатонро њаматарафа ва объективона дида баромада, андозаи маблаѓи алимент ва усули пардохташро бо назардошти њолатњои воќеъии кор муайян менамояд. Тибќи моддаи 83-и Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон њангоми набудани созишномаи падару модар дар хусуси пардохти алимент ба кўдакони ноболиѓ ва дар њолате, ки падар ё модари алиментдињанда музди кор ва даромади дигари номунтазам ё таѓирёбанда дорад ё музди мењнату даромади дигарро пурра ё ќисман дар шакли асл (натура) ё асъори хориљї гирад, њангоми нагирифтани музди мењнат ва даромадњои дигар, инчунин дар њолатњои дигаре, ки ситонидани алимент аз њиссаи музди мењнат ва даромади дигари падар ё модар имконнопазир, мушкил ё манфиати яке аз тарафњоро моњиятан халалдор созад, суд метавонад андозаи алименти њармоња ситонидашавандаро ба маблаѓи устувор ва ё њамзамон дар шакли њисса бо маблаѓи устувор муайян намояд. Андозаи маблаѓи устувор аз тарафи суд дар асоси имконияти нигоњ доштани сатњи њадди аксари дараљаи пештараи таъминоти кўдак бо назардошти вазъи моддию оилавии тарафњо ва њолатњои дигари ќобили таваљўњ муайян карда мешавад. Савол: Аз шавњарам се сол пеш људо шудам ва фарзанди ноболиѓамон дар тарбияи ман аст. Шавњарам њамин се сол дар Федератсияи Россия буд ва чанде пеш баргашт. Вай ба мо кўмак намерасонад. Метавонам барои се соли гузашта низ аз шавњарам алимент талаб намоям? Таманно, ш. Турсунзода. Љавоб: Хоњари азиз Таманно! Аз мазмуни саволатон чунин бармеояд, ки шавњаратон се сол инљониб ўњдадории худро оиди таъмини фарзанди ноболиѓатон иљро накардааст. Вобаста ба њамин, шумо њуќуќ доред, ки ба суд бо аризаи даъвогї дар бораи рўёнидани алимент мурољиат намоед. Шахсе, ки ба гирифтани алимент њуќуќ дорад, сарфи назар аз мўњлате, ки аз лањзаи пайдо кардани њуќуќи алиментгирї гузаштааст, метавонад дар хусуси ситонидани алимент ба суд бо ариза мурољиат намояд. Шумо њуќуќ доред, ки пардохти алиментро аз рўзи мурољиат намудан ба суд талаб намоед ё аз рўзе, ки шавњаратон ўњдадорињои падарии худро оиди таъмини кўдаки ноболиѓ иљро намекунад ва ё барои давраи гузашта ба мўњлати то се сол. Њаќќи пешнињод намудани даъво ва муайян намудани андозаи талаботи даъво мансуб ба салоњияти худи Шумо аст.


СЎЊБАТИ САРИ РОЊ -Салом Акмалљон ! Шуморо ба идораи њафтаномаи «Оила» хушомадед мегўем. -Ташаккур, ман њам шодам, ки бо воситаи «Оила» садои ќалбамро ба мухлисони азизам мерасонам. -Дар њаќиќат мухлисонатонро дўст медоред ё танњо ба хотири ширин кардани худ ин њарфњоро мезанед? -Агар онњо намебуданд, Акмалро касе намешинохт. Пазироии хуби мухлисон аст, ки њунарманд мавќеи худро пайдо мекунад, машњур мегардад. -Модоме ба ин андоза њаводорони њунаратонро ќадр мекунед, пас чаро ин ќадар интизорашон месозед? -Маќсади пешнињоди ин суол-

ро хуб фањмида натавонистам. -Манзурам кам фаъолият карданатон аст. -Дар њаќиќат муддатест, ки дар тањияи филме банд њастам. Баъди баромадани филми «Интизорї» зангњои телефонї зиёд шуданд. Ман лозим донистам, ки филми наверо тањия карда пешкаши мухлисонам гардонам. Инчунин омода намудани клипњо ва албоми нав. Соле ду ё

№5 (725) 05.02.2014

11

ДАРДИ ИШЌИ АКМАЛ ЉУМАЕВ се суруд тањия намуда, пешнињоди њаводорони савту наво мегардонаму халос. Мехоњам сурудњоям каму бамаънї бошанд. Ба тарбияи шогирдоне машѓулам, ки њастии худро бидуни санъат тасаввур карда наметавонанд. Дастгирї намуда-

фї њољат ба муарри Акмал Љумаев ба е нб ша Ду и њр ша р ки надорад. Вай да д, на до ме Акмал наѓз дунё омадааст. куљо аз ш да њо ни р да му њаббати санъат ба худ , вале замоне фт ри ги ма аш рч са р буду на њу аи њн й рўи са омад , ки аллака арин оф истеъдодаш ба ми му хлисонаш ка и ят ли ъо фтанд. Фа хонда, каф мекў рони до во ња ир ох и ќт њо Акмал Љумаев ва ст. Ба шубња гузоштаа ри зе ро яш до са исони хл му ди њо о аз ни хотири ин шубњар онии њм ан ўро ба ме Акмал дур кард мудем. «Оила» даъват на

ни љавонон вазифаи мост. Агар шогирдонам дар роњи санъат муваффаќ шаванд, ин бурди ман аст. -Сурудњояш дарди дили Акмалро бозгў мекунанд ё аз њаёт сарчашма мегиранд? -Зиёдтар ба муњит менигарам ва таваљљуњ мекунам, ки ба одамон дар кадом мавзўъ сароидан писанд меояд. -Бештар вараќ задани ашъори кї бароятон писанд аст?

-Вараќ задани ашъори Њофиз, Саъдї, Љалолуддини Румї ва Лоиќу Хайрандешро меписандам. -Оњангњоро бо кўмаки кї тањия мекунед? -Агар дар њамин ќадар соли фаъолият, ман њанўз њам барои омода кардани оњанг аз касе кўмак пурсам, пас њайфи ман! -Ба тўю маъракањо меравед? -Кам-кам. -Нархи зањмататон чанд аст? -Вобаста ба њолати тўйдор. -Тўйдор либоси њамсояашро пўшида ба наздатон ояд чї? -Фикр кардед, ки ман аз либос вазъи иќтисодии одамонро муайян мекунам? -Боз аз чї мешуд? -Не, ман умуман ба сару либос эътибор намедињам. Нигоњ, тарзи суханронї ва чењраи тўйдор чї

гуна имконият доштанашро ќисса мекунад. Агар гўям, ки ман аллакай психолог (равоншинос) шудаам, шумо бовар кунед (Механдад). -Мабодо саргарми тўйњо шуда, аз иљрои вазифаи падарї фаромўш карда бошед? -Худо нишон надињад. Фарзанд набошад, њастии мо маъно надорад. Њамеша дар мадди аввал хоњишњои фарзандонамро мегузорам, сипас аз паи иљрои корњои дигар мешавам. -Шумо њамчун падар дар тарбияи комил гирифтани фарзанд киро масъули асосї мењисобед: падар ё модар? -Аслан њарду бояд баробар кўшанд, лекин падарон, ки масъули таъмини маишати хонадонанд, бештари ваќташонро берун аз дар мегузаронанд. Модар бояд зани тањсилдидаю бофарњанг бошад ва тавонад фарзандони худро хушахлоќу бошуур ба воя расонад. Хуш

бахтона дар ин љодда низ муваффаќ буданамро эњсос мекунам. Нияти консерт додан надоред? -Њоло не. -Боз њам не? -Баъзе мушкилињое њастанд, ки онњоро танњо сарояндагон метавонанд дарк намоянд ва фикр мекунам, ки шарњ доданаш шарт нест. -Наќшањои тозаи Акмал? -Мехоњам, ки сурудњои навро дар жанри РЭП тайёр намоям. Рэпсароиро дўст медорам. Аз овони кўдакї ва наврасї рэпсарої кардам. Баъди репсароии ман аксари санъаткорони љавон дар пайравии ман шеъру суруд эљод мекарданд. Р.Холов


12

ЧУНИН ЊАМ МЕШАВАД

№5 (725) 05.02.2014

(Давомаш. Аввалаш дар шуморањои гузашта) Ќамар дар болои сараш Азизро дида масхараомез «арўс њалолат бод» гуфту ба ванна даромад. Азиз чизе нагуфта ба ман часпид. Намедонам шарбати нўшидаам чи сир дошт, ки он шаб то сањар чи шуд, ёд надорам. Фаќат њаминашро медонам, ки субњ якбора ду мард Ќамар ва Азиз аз хонаам баромада рафтанду мани саргаранг дарро аз пасашон пўшида боз ду ќадањ шарбат нўшидам ва беихтиёр тугмачаи телефони фармоишии мењмонхонаро зер кардам. Лањзае пас дари њуљраам кушода шуда љавони сабзинаи њиндумонанде ворид гашт ва њарфе ба забон наоварда худро болои диван партофт. Соате пас вай рафту аз пасаш боз як љавони дигар омад, баъд сеюмаш пайдо шуд. Намедонам дањонамро кадом соњире баста буд, ки чизе гуфта наметавонистам, хайрият, ки ќарибињои бегоњ Азиз омад, вагарна њолам чї мешуд, худо медонад. Азиз њаќораткунон маро ба ванна даровард ва фармуд, ки шустушўй карда, мўю рўямро андаке ба тартиб дарорам. Ќариб ним соат дар зери об нишаста нињоят андак ба худ омадам ва аксамро дар оина дида танам ба ларза даромад. Дар бадани сафедам ягон љои обод намонда буд. «Шавњарам ин доѓњоро бинад, сарамро аз танам људо мекунад» гуфта хуб гиристам, вале дигар аз нолаву фиѓонам суде набуд.

Тањдиди ошиќ

Намедонистам, ки њодисаи рўйдода бо амри Азизу Ќамар сар задаасту ин ду ошиќи номардам ба ман доруи махсус нўшонда аз худ бехуд кардаанду сипас хизматгоронро ба њуљраам дароварда наворбардорї кардаанд ва гаштаю баргашта аз Азиз хоњиш менамудам, ки ба маъмурияти мењмонхона шикоят намоем, то таноби хизматгорони бењаёро кашад, вале вай њатто хуши ба ман гап задан намекард. Рафтори худамро мањкум намуда, Азиз ба љойи пуштибонї кардан баръакс маро «фоњишаи беимон» номид ва талаб кард, ки тамоми маблаѓи аз фурўши духтарњо ба даст омадаро ба ў дињам. Розї нашуда гуфтам, ки пули духтари худаш овардаро бигираду ба «гонорар»-и барои нозанини ман таќдимкардаи мўйсафеди миллионер кордор нашавад. Азиз чун дид, ки пулро ба осонї аз дасти аз ман гирифта наметавонад, тањдидкунон гуфт: -Ту маро «кидат» кардї, вале фаромўш накун, ки чоњкан оќибат рўзе ба чоњ меафтад! Њоло ист, чунон бобат кунам, ки умре фаромўш насозї! Бо њамин мо боз бо њамдигар ќањрї шудем ва ман дигар Азизро суроѓ накарда бо љомадони пур аз пул ба тайёра нишастам.

Накун бар хеш, ки мебинї аз пеш

Тайёра нимашаб мерасид, аз њамин сабаб шавњарамро ташвиш додан нахоста, ќаблан аз омаданам дарак надодам. Аз фурудгоњ бо таксї ба хонаам омадаму бо калиди махсуси худам дарро кушода даромадам. Духтаронамро нороњат кардан нахоста рост ба хонаи хоб рафтам ва манзараеро дидам, ки умеди диданашро надоштамшавњарам бо як зани ношинос дар оѓўши њамдигар масти хоб буданд. Намедонам чаро доду фарёд набардоштам, танњо лабамро сахт газида њардуяшонро дар телефони мобилиам ба на-

шавњарам кордор намешавам. Вай кадом ваќте хоњад, меояд, нахоњад, шабашро дар љойи дилкашаш ва бо зани дилкашаш сањар мекунад. Ман ќавл додам, ки њељ гоњ дар куљо ва бо кї буданашро намепурсам.

Дарди бад

-Ту маро «кидат» кардї, вале фаромўш накун, ки чоњкан оќибат рўзе ба чоњ меафтад! Њоло ист, чунон бобат кунам, ки умре фаромўш насозї! Бо њамин мо боз бо њамдигар ќањрї шудем ва ман дигар Азизро суроѓ накарда бо љомадони пур аз пул ба тайёра нишастам.

МАМАРОЗАРО

д а з о Худ

вор гирифтам ва баъд хомўшона рона сари миз нишастам, вале аз хона камераи махфї часпондам. ба ошхона рафтам. Рўи миз пур гулўям чизе намегузашт. Чанде Тамоми кирдори туро бо Азиз аз анвои хурданї буд ва коняки пас шавњарам шустушўй карда камера сабт карда буд, вале ќимматбањои хориљии нимшуда баромад ва омада дар пањлўям њирси пулу мол бар ору номуаз он гувоњї медод, ки шавњарам нишаст. Њарду маљоли ба рўйи си мардонаам ѓалаба кард ва бо маъшуќаааш хуб истироњат њамдигар нигаристан надоштем. худро нодида вонамуд кардам. кардаанд. Ќадањро аз ин коняки Эњсос намудам, ки гуноњњоямро Њар дафъа аз Дубай пули зиёд гаронбањо лабрез карда бе га- шавњарам аз куљое фањмида, оварда, тиљоратамро торафт зак нўшидам, баъд ба беќадрии махсус ба хона зан овардааст, ривољ медодї, аз њамин хотир худ гиря кардам. Гириста-гири- то аз ман интиќом ситонд ва намехостам туро аз даст дињам. ста диламро холї кардаму си- агар њозир маломаташ кунам, Барои таскини дил занеро, ки пас боз ба хонаи хоб баргаш- борони дашному њаќоратро ба имрўз дидї, ёфтам ва њамроњаш там. Шавњарам зани бегонаро сарам мерезад, бинобар ин, сар ба Дубай рафтам, то хуб маишат гарм ба оѓўш гирифта, њанўз ба зер афканда, чизе нагуфтам. карда аз туи хиёнаткор ќасос бимасти хоб буд ва лабони дар Њарду хеле хомўш нишастем. гирам, вале тамоми маблаѓи дар хоб њам ба табассум моилаш Нињоят хомўшии риќќатовару даст доштаамро аз даст додам. гўё ба њоли ман механдиданд. њузнангез ба дили мардакам Касод шуда баргаштам занак, зад ва пайдарњам ду ќадањ коняк чунки ману туро аллакай њамон Беихтиёр бо тамоми овоз дод нўшиду бо овози баланд гиря ваќт барои њаромгаштиамон задам. Њардуяшон аз фиѓони карда гуфт: худо зада буд! Пули њаром – ман талхакаф шуда парида хе-Занак, маро гулу гумроњ њаром омад ва њаром рафт! станд. Шавњарам аз саросемагї гумон накун, кайњо њамаи Лаб газида аз шавњарам пурэзори занакро ба пояш кашида найрангњои туро медони- сидам, ки акнун чи кор кардапўшиданї мешуд, маъшуќаааш стам, вале чи кунам, ки худам нист. бошад, намедонист худашро гунањгорам. Ман туро сахт дўст -Дигар ман аз ин зан дил канчї хел ба дар зада гурезад. Ин медоштам ва боварї доштам, ки да наметавонам. Хотири ду духрафтори онњо хандаамро овард, њељ гоњ хиёнат намекунї. Айби тарамон агар хоњї, зиндагї мекуаниќтараш худамро ба љойи худам, ки туро бо Азиз шинос нем, нахоњї ман ба хонаи дигамаъшуќаи мардакам тасаввур кардам. Њамон ваќт гуфта будї, риамон мекўчаму маъшуќаамро карда, хандидам. Маќоли «ма- ки ба касе бовар надорї, вале никоњ карда мегирам,-ошкоро кун ба хеш, ки мебинї аз пеш» дар гўшњоям садо медод. Дар бораи нишонањо ва оќибати ин беморї аз Хуллас, чизе наИнтернет бисёр хонда будам ва аз назди духтур гуфта имкон додам, ки либосњояшонро рафтан шарм медоштам. Намедонистам ин пўшанд. Эњсос мекаршармандагиро чї тавр пинњон кунам. Фикр карда, дам, ки маъшуќаи фикр карда нињоят ба хулосае омадам, ки бояд шавњарам аз он, ки касалиамро ба сари шавњарам занам. Духтари ман ин манзараро калониамро маљбур кардам, ки оши як бар як пазад оромона, бе рўканиву мўканї мушоњида дова аз духтари хурдї хоњиш кардам, ки дастурхони рам, њайрон аст ва дар пур аз нозу неъмат орояд. Мо, ањли оила дар чанд дил мегуфтам: «Занаки соли охир бори аввал якљоя дар сари як дастурхон сода, ту аз куљо медонї, нишастем. Духтарони аз дунё бехабарам хурсанд ки ман борњо ин фољиаи буданд, ки боз муттањид гаштаем. Бо бањонае мазњакамонандро аз сар гузарондааму имшаб шушавњарам маро ба ошхона бурда ду ќадањро пур аз моёнро њамоѓўш дида, коняк намуд. Бе гап ќадањњоро то охир нўшидем. хиёнатњои худам пеши рўям омада истодаанд…» Зан саросема либос мани ањмаќ ба намозхонии гуфт шавњарам. пўшид ва туфлињояшро ба даст Азиз бовар карда, туро бо вай Он рўз мисли зану шавњар гирифта аз дар баромада рафту њамроњ намудаму њамон ароба- не, монанди ду дўст сўњбат каршавњарам чизе нагуфта ба ванкаши њаром чашматро тез кушо- да, ба хулосае омадем, ки хона даромад. да кард. Дар Дубай ошноњоям тири фарзандон зиндагиамонмаро аз ишќбозињоятон огоњ ро давом медињем, вале аз ин Рози дил карданд, барои санљиш дар пас ман дигар ба њаёти шахсии Ба ошхона гузашта бемадо-

Як њафта бо бањонаи стресс гирифтан аз шавњарам дурї љўстаму дар ин миён доѓњои баданам гум шуданд, вале саломатиат рўз то рўз торафт бадтар мешуд. Тамоми аъзои баданам дард мекард ва сўзок намегузошт, ки осуда бихобам. Дар бораи нишонањо ва оќибати ин беморї аз Интернет бисёр хонда будам ва аз назди духтур рафтан шарм медоштам. Намедонистам ин шармандагиро чї тавр пинњон кунам. Фикр карда, фикр карда нињоят ба хулосае омадам, ки бояд касалиамро ба сари шавњарам занам. Духтари калониамро маљбур кардам, ки оши як бар як пазад ва аз духтари хурдї хоњиш кардам, ки дастурхони пур аз нозу неъмат орояд. Мо, ањли оила дар чанд соли охир бори аввал якљоя дар сари як дастурхон нишастем. Духтарони аз дунё бехабарам хурсанд буданд, ки боз муттањид гаштаем. Бо бањонае шавњарам маро ба ошхона бурда ду ќадањро пур аз коняк намуд. Бе гап ќадањњоро то охир нўшидем. Иштињо баъди нўшидан ќозгир шуду забони яхбастаамон кушода гашт. Хандаю шўхињоямон то як поси шаб идома ёфт, баъд ба духтарњо хоби хуш хоста, ману шавњарам ба хонаи хоб гузаштем. Бо холї кардани боз як шиша коняк дар хонаи хоб шавќи њамбистарї пайдо шуд ва гўё чизе нашуда бошад, мисли ду ошиќи печон бо њам пайвастем. Шавњарам дар сари мастї бемор будани маро эњсос накард.

Ѓарию пештозї

Аз байн се рўз гузашт ва шавњарам якбора одамгурезу камгапу асабї шуда монд. Љойгањашро аз ман људо кард. Фањмидам, ки бемориам ба вай гузаштааст ва бардурўѓ ба сари бистараш рафта, санљиданї мешудам. Бо бањонаи беморї худро дур мегирифт. Дарк намудам, ки фурсати њуљум фаро расидааст. Шабе ба наздаш рафта гирякунон гуфтам, ки фоњишааш бемор будаасту аз афташ касалиашро ба вай гузаронидааст, барои њамин аз ман дурї мељўяд. -Вай касал набуд,-пичиррос зад шавњарам. -Чї, пас ман касалам–гуфта, пешхезї кардам. Шавњари гўлам ба ин тўњмат бовар карда, гуноњро ба гардан гирифт ва ба касалиаш тан дода сањар назди духтур рафт. Шавњарамро ба ќайд гирифта дар беморхона хобонданду бегоњ маро ба беморхона бурда ташхис карданд. Њамин тавр дар ќатори фосиќону фоњишањои кўчагї мо-ду бизнесмени пулдор низ дар табобатхонаи махсус аз касалии сифлис табобат мегирифтем. Бадбахтона духтури табобатиамон шиноси наздики Азиз будааст ва номардона асрори бемории моро фош кардааст. Азиз ба касалии шармовар гирифтор будани ману шавњарамро дар тамоми бозор овоза карда, мегаштааст. Хайрият шавњарам бо духтури калон забон ёфту моро бо забонхат љавоб доданд, вагарна ин Азизи кўрнамак моро шармандаи ду олам мекард. (Давом дорад) Р.Холов


5

ЗАН ВА МАРД

13

№5 (725) 05.02.2014

РАФТОРЕ, КИ ОИЛАРО ВАЙРОН МЕСОЗАД

Дирўзакак зиндагиятон ширу шакар барин ширин буду имрўз бо дили нохоњам ба хона меравед, чунки љангу љанљоли бењудаи њамсаратон ба дилатон задааст. Барои сохтани зиндагии чун асал ширин бояд сабабњои ба оила роњ ёфтани дилсардиро бидонед ва кўшиш намоед, ки дар њаёти оилавиатон ба чунин хатогињо роњ надињед.

вад.

1. Бевафої

Дидан ё шунидани хиёнати одами дўстдошта нињоят душвор аст. Љуфтњое њастанд, ки бо вуљуди ањдшиканї ва хиёнат диданашон зиндагии оилавиро давом медињанд, вале лаззату маънии њаёт дар чунин оила батамом гум меша-

2. Пастзании шарики умр

Ба њељ ваљњ љуфти худро паст назанед, хусусан дар њузури дигарон. Шахси дўстдоштаатонро паст зада, шумо ќадру ќимати ўро ба хоки рањ баробар месозед.

Муњаббати бузургтарин њам баъди чунин пастзанињо мемирад.

3.Муњаббати интернетї

Бо пайдошавии Интернет шиносшавї хеле кори осон гашт. Одамон гоњо ба

ЧАРО МАРД РАШК МЕКУНАД

Аксари духтарон бар он аќидаанд, ки агар ошиќашон рашк кунад, пас дўст медорад. Дар асл чунин нест. Дар давраи муносибатњои ошиќона ваќте мард мехоњад ба зан писанд ояд, сабабњои рашк оддиянд.

сўњбатњои ширини интернетї чунон дода мешаванд, ки дигар одами дар пањлўяшон мезистаро чашмашон намебинад. «Хайр ин чї бадї дорад? Бо интернет хиёнат карда намешавад-ку?!» мегўянд аксарият, вале таъсири

муњаббатњои вертуалї камтар аз хиёнат нест. Ишќбозињои интернетї таъсири худро њатман ба њаёти шахсї мерасонанд ва далели равшани ин гуфтањо бо њамин сабаб пош хўрдану људо шудани њазорон оилањои љавон мебошад.

4. Пулсарфкунї

Бе маслињат хариди калон кардан маънои онро дорад, ки шумо мехоњед «кўрпаро ба рўйи худ кашед». Ин рафтор њатман ба девори бахтатон теша мезананд.

5. Одатњои бад

Ќиморбозї, майхорагї ё нашъамандї оилаи ободро вайрон месозад. Нимашаб масту аласт ба хона омадан умуман ба аќли солим рост намеояд.

ИШЌ АЗ НИГОЊИ АВВАЛ Ду дида ба њам бархўрданду дарњол дарк намуданд, ки Худованд онњоро барои якдигар офаридааст. Наход чунинаш танњо дар афсонањо рух дињад ё ишќ аз нигоњи аввал њаќиќат аст?

Олимон мегўянд, ки ин эњсоси љонбахш дар њаќиќат якбора пайдо мешавад. Мутахассисон тавассути асбобњои муосир реаксияи майнаи сари хоњишмандонро мавриди тањќиќ ќарор доданд. Асбобњо таѓйиротњоеро нишон доданд, ки замони пайдо шудани муњаббат рух медињанд. Аљиб, ки дар як сонияи муошират бо чашм 12 ќисмати майнаи сар бедор мешудааст. Чанд њормони гуногун дар ин ваќт ба Рашк нишонаи Хўљаини зан дошт. Рашки аз андоза берун хун ворид гардида, фаъолияСабаби дигари рашк дар он муњаббатро мекушад ва сабабдўстдорї ти мўътадили системаи асабро аст, ки мард худро хўљаини зан Аксаран сабаби рашки мард гори хонавайронї мешавад. мешуморад. Аз њамин хотир њар халалдор месозад. Ва тамоммаълум нест ва сарчашмаи Бадрашк майзада як кўшиши зан барои мустаќил дар сайёра боз як ошиќ зиёд пайдоиши ин эњсосот касро мешавад будан мардро девона месо- шуд! Чаро чунин мешавад? Ин ба њайрат меорад. Пайваста Рашки бархе аз мардон ба зад. Рашк мисли муњаббат дар оташаки љонсўз аз куљо пайдо занро аз чизе мањрум сохтан, тамоми синну сол ба мард ёр мешавад? Дар ин бора чанд нобоварї, нофањмї, поиданњо, Мард шуда метавонад. Љамъ шуда- аќида вуљуд дорад. тањќиркунињо – њамаи ин чизњо ни ќањру ѓазаб низ боиси рашк Аќидаи аввал табиатан ќодир нишонаи эгоизм-худпарамегардад. Мардони ба худ Ба аќидаи баъзе мутахассиаст, ки домони чанд стии марданд. Бо марди ноустувор, онњое, ки худро сон муњаббат аз нигоњи аввал бонуро бо чормаѓзи пуч бадрашк зистан номумкин аз дигарон кам мебинанд, дар асоси генетикї рух медињад. рашки сахттар доранд. аст. Мувофиќи омор ќариб пур кунад. Рашки зан бештар Инсон дар давоми чанд сония бист фисади љиноятњо дар Рашки зан дар симои нафари интихобнабошад њам, мисли гулхане, ки як асоси рашк ба вуќуъ меЗанњо аз мардон беш- мудааш давомдињандаи насли аланга мегираду баъд ба зудї тар рашк мекунанд. Сабаб солимро муайян месозад. Њар пайванданд. хомўш мешавад, чандон дар булњавасии зотии мар- ќадаре марду зан аз љињати азиятбор нест. дон аст. Мард табиатан ќодир генетикї мувофиќ бошанд, Нобоварї ба худ аст, ки домони чанд бонуро бо Аслан љавонмардоне рашк чормаѓзи пуч пур кунад. Рашки муњаббаташон њамон андоза мекунанд, ки ба худ боварї надо- м и с л и зан бештар бошад њам, мисли зиёд мегардад. Барои исботи ранд. Одатан ин тоифаи мардон сањнаи театр такрор меёба- гулхане, ки як аланга мегираду ин олимон тадќиќотњои зиёде дар ќаъри дил аз он њарос до- ду якхела аст. Ба чунин мард баъд ба зудї хомўш мешавад, гузаронидаанду мегузаронанд. ранд, ки дўстдоштаашон њатман кўмаки равоншинос лозим аст. чандон азиятбор нест. Азоби Гап дар бўй аст бењтареро меёбад. Бонувон Тадќиќотњо нишон медињанд, аз рашк мекашидаи мардон Бино бар аќидаи дуюм гоњо бо маќсади мустањкам сох- ки мардони бадрашк ба чуќуртар аст. Мард аз тарси одамон љуфти худро аз рўйи тани оила барои рашк кардани нўшокињои спиртї дилбастагї рехтани обрўяш дарду ѓамашро бўй интихоб менамоянд. Мањз шавњар ќасдан сабабе эљод ме- доранд. Танњо дар њолати дар дил нигоњ медорад. Мањз ба тавассути бўй инсон муайян намоянд. Њаќиќатан њам баъзан мастї мард метавонад раш- њамин хотир мард наметавонад месозад, ки бо кї тамоми умр рашк метавонад муносибатњои кро аз худ дур намояд. Ас- ѓами дилро берун созад ва ба хушбахтона зистанаш мумкин сардгаштаро ранги тоза бубах- лан марди бадрашк аз љињати майзадагї рў меорад ё бемор аст. Тавассути атрњо љалб шумешавад. шад, вале андозаро бояд нигоњ равонї бемор аст. дани мард ё зан боиси гумроњї

мегардад. Хушбўйњои сунъї таъсири муваќќатї доранд. Танњо бўйи табии бадан дилбастагиро ба вуљуд меорад.

Худпарастї

Мувофиќи аќидаи сеюм инсон дар симои шахси дўстдоштааш худашро мељўяд. Мањз аз рўйи монандии симо баногањ чашму абрўйи шахси ношинос ба назар ќарину дилнишин менамояд. Бењуда нест, ки зану шавњарон солиёни зиёд бо њам зиста ба њамдигар монанд мешаванд. Гап сари он нест, ки бо мурури солњо одамон гуфтору рафтори њамсафари њаётиашонро нусхабардорї менамоянд. Сабаб дар он аст, ки зану шавњари хушбахт аз аввал ба якдигар монанд буданд. Барои исботи ин гуфтањо олимони ИМА расмњои нафарони солиёни зиёд зиндагии хушбахтона ба сар бурдаро гирифта, суратњои мардонаро ба занона ва баръакс табдил доданд. Натиљањо олимонро ба њайрат овард. Зану шавњарон сахт ба њам монанд буданд. Зимнан, монандии симо омили ягонаи бедоршавии муњаббат нест. Шахси ошиќ бояд майлу таваљљўњи нафари интихобнамудаашро низ эњсос намояд. Нигоњи дуру дароз ва табассуми малењ яроќи бењтарини ошиќ аст.

Аќидаи чорум

Ба аќидаи баъзе мутахассисон, дар пайдоиши муњаббат аз нигоњи аввал ягон асрор вуљуд надорад. Ба мо марду занњое маъќул мешаванд, ки ба волидонамон монанданд. Монандї пурра буданаш шарт нест, мувофиќати баъзе ќисматњои рўй кифоя аст. Чї гуна сипарї шудани даврони кўдакї низ муњим нест. Нафарони муносибатњояшон бо волидон хуб набуда низ дидаву дониста шахси ба падар ё модарашон монандро мељўянд. Нодира


14

АСРОРИ ЃАЙБ

№5 (725) 05.02.2014

Мафтуна:

БО ЉИНУ ПАРИЊО ГАП МЕЗАНАМ њаќиќат Ќуввањои ѓайб дЧар о баъзењо ар е? н ё д ан ор д уд љ ву вазнин мањз пас аз беморињгўои намудан ї еш п би и аљ и ят ли би ќо карданро ва њатто табоба?т Фолбину мекунанд пайдо иребанд ё ѓайбдонњо мардумхф анд? – ов уд и он аг д р ка ар аз н оро дањњо Њамарўза ин саволњ медињанд о м ба он ам он аг д ан он х Имрўзњо ба сари њар кї мушкилие ояд, њатман дар дилаш шубња пайдо мешавад, ки мабодо касе пеши роњашро набаста бошад ва медавад ба дари фолбин, ѓайбдон ва дигар афроде, ки ќобилиятњои аљиб доранд. Назари мардум ба пешгўї ва сењру љоду якранг нест, яке бовар дорад, ки таќдири инсонро ѓайбдонњо метавонанд таѓйир дињанд, дигаре сењру љодую љину париро афсона мехонад, сеюмї баръакс ба сењру љоду бовар дорад ва њатто иддао мекунад, ки мањз бо кўмаки кимкадом фолбин ё мулло бахт ё пеши кораш кушода шудааст. Андешањо гуногунанд. Ќуввањои ѓайб дар њаќиќат вуљуд доранд ё не? Чаро баъзењо мањз пас аз беморињои вазнин ќобилияти аљиби пешгўї намудан ва њатто табобат карданро пайдо мекунанд? Фолбину ѓайбдонњо мардумфиребанд ё назаркардагони худованд? –Њамарўза ин саволњоро дањњо хонандагонамон ба мо медињанд. Мо-ањли эљоди «Оила» мўътаќидем, ки сарнавишти инсон танњо ва танњо ба Худованд ва ба худи ў вобаста аст, вале бо хоњишу дархости хонандагонамон бо яке аз бонувони ѓайбдон Мафтуна Эргашева сари ин мавзўъ сўњбат оростем, то ба саволњои бешумори муштариёни «Оила» посух бигирем. Ёдрас мешавем, ки Мафтунабону яке аз ѓолибони озмуни љумњуриявии «Донандагони тибби халќї» буда, њамчунин дар Маркази љумњуриявии тибби ќадим курсњои омўзиширо тањти роњбарии Шўњратљон Худойбердиев гузаштааст.

Мафтуна намебуд, хонавайрон мешудам

Манзура ном дораму зодаи шањри Табошарам. Бо дўстдорї оиладор шудаем ва шавњарамро аз љонам бештар дўст медорам. Мардакам њар сол Россия коркунї рафта, албатта барои ману модару хоњаронаш ягон ороишоти заргарї тўњфа меовард. Соли гузашта ба ману хушдоманам ангуштарин овард. Чаллаи модараш бриллиантдор буд. Њамон рўз шўхикунон «ин ангуштарин дар ангушти ман мезебиду лекин писаратон барои шумо овардааст-а» гуфтаму ба балои бад гирифтор шуда мондам. Чанд рўз пас ангуштарин худ ба худ гум шуду хушдоманам маро дузд бароварда, њаќораткунон аз хона пеш кард. Гирёну нолон ба хонаи модарам рафта, буду шуди гапро гуфтам. Аламам бештар аз он буд, ки гуноњи нокардаро ба сарам бор карданд. Муаллима

дуздї кардааст, барои њамин хушдоманаш аз хона рондааст гўянд, шарманда мешавам, очаљон гуфта, зор-зор мегиристам. Модарам тоќати дидани ашки сўзонамро накарда маро ба Конибодом назди Мафтунаи ѓайбдон бурд. Мафтуна бо диќќат ба суханам гўш дод ва тасбењ гардонда ба ханда даромад. Ќањрам омад, ки ба њоли ман механдад. Мафтуна њолатамро эњсос карда бахшиш пурсиду гуфт: -Чаллаи хушдоманатонро касе надуздидааст. Ваќти тањорат кардан дар поёни боѓатон ба шохи дарахт овехта, фаромўш кардаанд. Чалла дар љояш истодааст, рафта гиред! Хурсанд шуда рост ба хонаи шавњарам рафтам. Хушдоманам бо ќошу ќавоќи гирифта базўр ба саломам љавоб дод ва зери лаб пичиррос зад: «Илоњо чизи дуздидаат насиб накунад!» Ба дуои бадаш ањамият надода гуфтам: -Биёед як бор љойи тањорат кардаатонро рафта бинем, мумкин дар њамон љо фаромўш карда бошед. Хушдоманам бо дили нохоњам аз пасам равон шуд. Аввал хуб гирду атрофро кофтем, чун дидам, ки кампир дигар мадори кофтан надорад, хоњиш кардам, ки як ба шохи дарахт нигарад. Хушдоманам сарашро бардошту ангуштаринашро дар шохи дарахт дида дар њайрат монд. -Гўр фаромўшхотириам шавад, акнун ба ёдам расид, охир худам чалая кашида ба њамин дарахт овехта будам, ки гум нашавад,-хушдоманам инро гуфту маро ба оѓўш кашида, сипас пурсид: -Исто, ки ту дар ин љо будани чалая аз куљо фањмидї? Рости гапро гуфтам. Хушдоманам хоњиш кард, ки миннатдориашро ба Мафтуна расонам, аз њамин хотир ќалам ба даст гирифта ин номаро иншо намудам, то бо воситаи «Оила» ба ин духтараки ѓайбдон ташаккур бигўям! Мафтуна намебуд њам хонавайрон мешудаму њам беобрў мегаштам. Хайрият, ки чунин одамони аљибу наљиб њастанд. Дастатон дардро набинад, Мафтунабону! -Шуморо бештари мардум «ѓайбдон» мегўянд, ба ин аќида розї њастед? -Ман табибам. Рисолатам аз дарду ранљурї наљот додани беморон аст. Худам солиёни дароз бемор будам, аз њамин сабаб дарди беморонро хуб эњсос менамоям. -Одам чї касал дорад чї

х е л мефањмед? -Ман љисми одамро бо дасти чапам гўё ташхису рентген мекунам, чуноне, ки духтурњо тавассути дастгоњњои тиббї ташхис мегузаронанд. Дасти чапам, ки мори кўмакрасон дар он љост, энергияи зиёд дорад ва дарњол љойи дардмандро муайян менамояд. Дар масъалаи ѓайбдонї танњо њаминро мегўям, ки сабабро надониста, магар натиља ба даст меояд? -Мегўянд, ки одамони мисли шумо худодод агар дигаронро муолиља накунанд, худашон бемор мешаванд. Рост аст? -Дар њаќиќат чунин аст. Рўзе агар ба муолиљаи дардмандон машѓул нашавам, энергияи сарфнашудаам мисли ќувваи барќ худамро мезанад. Чамбараки мошинамро дорам, ќувваи барќ фаъол мешавад. -Шуморо касе ранљонад моратон ќасос намегирад? -Боре дар Душанбе марде наздам омад. Рўирост гуфтам, ки ба сардорат хиёнат кардаї, пулњои аз касса гирифтаатро баргардон! Пулро агар бар нагардонї, сахт пушаймон мешавї! Мард ранљида рафт, вале соате баъд дубора омад ва бахшиш пурсида хоњиш кард, ки хонаашро тоза кунам. Мор бетоќат шуд. Фањмидам, ки мард маќсади пок надорад, серкориро бањона карда, таклифашро рад намудам. Ба тањќир гузашта маро «љодугари фиребгар» номид ва тањдид кард, ки пагоњ ба суд медињад. Дар умрам аз касе чунин тањќир надида будам ва ростї сахт хафа шудам. Дасти мордорам беист болою поён мешуд, агар ба сараш мезадам, шояд зинда намемонд, вале худамро дошта њаволаашро ба худо супурдам. Эњсос кардам, ки мардро нохушие интизор аст. Чунин њам шуд. Рўзи дигар фиребгариашро фош намуда ўро аз кор пеш кардаанд. Сархам наздам омада кўмак хост, вале дигар ба рўяш нанигаристам. Мардак то њол сарсону саргардон аст. -Табиб ё ѓайбдони њаќиќиро аз фиребгар чї тавр фарќ кардан мумкин? -Маркази љумњуриявии тибби халќї, ки роњбариашро Шўњратљон Худойбердиев бар дўш доранд, табиби њаќиќиро аз ќалбакї зуд фарќ мекунад. Мўњтољон ба Марказ рафта маслињат пурсанд, Шўњратљон Эшонович вобаста ба беморї ба кадом табиб мурољиат карданро тавсия медињанд. Ба назди њар каси пешомада рафта пулашонро бењуда сарф накунанд. Њушёр бошанд, чунки имрўз мардумфиребон зиёд шудаанд.

Даст бар сина зада худро соњибкаромот эълон мекунанду дар асл чизеро намедонанд. Аслан, одами истеъдоди фавќулода дошта њељ гоњ аз паси пул намедавад, чунки истеъдод дар ин њол зоеъ мегардад. Табибоне, ки дар як рўз садњо нафарро ќабул мекунанд, чандон сазовори боварї нестанд. Энергия мисли кони тилло аст ва онро бояд эњтиёт намуд. Пештар ман њар ќадар одаме биёяд, ќабул мекардам, баъд Шўњрат Эшонович ин сирро гуфтанду чунин барабт касал ќабул карданамро манъ карданд. Њоло дар як рўз 1-2 одамро ќабул мекунам. Зиёд одам ќабул намудан энергияи табибро бебаркаш сарф намуда, касро бењолу бемадор месозад ва њатто метавонад аз по афтонад. - Охирин маротиба киро табобат кардед? -Як духтараки 17-соларо аз шањри Хуљанд ба наздам оварданд. Парї доштааст бечора. Дар фотиња будаасту рўзи тўй ногоњ касал гирифтааст. Таги чашм ва аъзои баданаш сипсиёњу кабуд шуда буд, гўё касе духтаракро мурданивор зада бошад. Фањмидам, ки париаш рашк карда духтарро ба ин њол гирифтор намудааст. Се рўз табобат кардам, шифо ёфта, бо либоси зебои арўсї ба хонаи бахташ рафт. Зани дигаре ба наздам омада аз бефарзандд. Ба ў ваъда додам будам, ки баъди 9 моњ соњиби ду фарзанд мешавї. Имрўз он љавонзани њисорї бо Њасану Фотимааш хушбахтона умр ба сар бурда истодаанд. Бо шўхї дугоникњоро: «Фарзандони Мафтуна» мегўянд. -Љину париро чї хел мебароред? -Љин ё париро мардуми оддї дида наметавонанд. Ин махлуќњо ба назари њар кас айён намегарданд, вале метавонанд њаёти инсонро такорў намоянд, бемор, афгор, шал созанд ва њатто ба фољиа гирифтор намоянд. Худованд ба ман ќудрате додааст, ки бо љину парї гап зада метавонам. Бо каломи худованд љину париро ме-

барорам. -Љин ё парї баромадан нахоњад, чї кор мекунед? -Љину парї зўр барояд, табибро пахш мекунад. Ин махлуќњо њатто кушта метавонанд, агар зўри табиб нарасад. Мададгори ман пеш аз њама худованд ва баъдан мори дастам аст. Дигар сирру асрори корамро гуфта наметавонам, чунки гап занам, шояд баъзењо аз рўйи њавас љинбарориро санљиданї шуда, худро ба ягон бало гирифтор созанд. -Бахти духтаронро њам мекушоед? -Ба наздикї модари як духтари 36-сола ба наздам омад. Бахти духтарро дар ќулф баста буданд. Ба назди тамоми бахткушоњо рафта ноумед гашта будаанд. Ба воситаи газетаи «Оила» маро пайдо карда омаданд. Дуою тўмору таштобњои додаам мадад карданду бахташ кушода шуд. Аввалан бо хости Худо, сониян бо мадади мўљизае, ки Худованд ба ман додааст, ба толибони бахт мадад мерасонам. -Барои пешгирии сењру љоду чи бояд кард? -Паёмбари ислом бар мову шумо барои пешгирии сењру љоду чанд дуо ва оятњоро тавсия додаанд, аз љумла: Њар субњу шом ва баъд аз њар намоз хондани сурањои “Ихлос”, “Фалаќ” ва сураи “Ан-Нос”. Хондани «Ояталкурсї» баъди њар намоз ва пеш аз хоб. Хондани Ќуръони карим ва њамеша забонро ба зикр нигањ доштан. -Барои сўњбати самимї ташаккур! Боварї дорем, ки монанди Турсуной Зокирова машњур мешавед ва љањониёнро бовар мекунонед, ки набераи њаќиќии Абўалї ибни Сино њастед! Р. Холов

Р/С

Корафтодагон ба саволњои худ аз Мафтуна тавассути телефонии 92 748 34 74 ва ё 92 946 09 30 љавоб гирифта метавонанд.


МУЛОЌОТИ ЃОИБОНА

№5 (725) 05.02.2014

15

ШАЊРОМУ ШАМСИДДИН

д н а б раќи

-Шањром ва Шамсиддин, аввалан ташрифи Шумоёнро ба идораи њафтаномаи «Оила» хайрамаќдам мегўем! -Ташшакур! Мо пеш аз њама саломи гарму пурмуњаббати худро ба мухлисони азизамон мерасонем! Савол:-Мо, мухлисони Шамсиддин донистанием, ки сарояндаи писандидаамон бароямон чї тўњфа тайёр карда истодааст? Манижаи Шерализода ва як гурўњ мухлисон Љавоб: -Мо, ањли оилаи Азизовњо дар такопўйи онем, ки дар љашни Наврўзи аљам бо бењтарин суруду таронањои ошиќона хотири бинандаву шунавандагонамонро шод намоем.

фикр ини Азиз, ва Шамсидд ност. р ош о ак м ўб и Аб Шањроми и хонандагон лл ку и ори ро ад ба номњо рў њи овоз мек унам ин стпарвари гу аз да ин ро ат дд м си ам пурзањ Шањром у Ш и ин пешаи ду њо ру су ки зу ри но ењ , М д. «Анис» буда он ом ўх таан љой ру амак њояш вуљудашон р да ар мак таби пада од м ва и тн д ба ан ир аз д чунин моњ м усиќї шоя ли њнаи њунар Тў са д. р ан да ст ки ни сида таво гирифтааст, ра т ра м ўњ ња ш ар ќуллаи ин пайд ба осонї ба м у Шамсидд ро д, ањ ан Ш уд ни ам со ли њиш мен ду њафта м ух ни занг зада, хо но во а» ља ил «О ин њамроњатон сўњбат карба идораи ияти эљодии а агиву фаъол он пайдош уд дам, вале рўзи вохўрї ба ки аз зинд гирди номаш ои ро ањ ќа оз ли ов са ва ди хуш љойи Шањром як аробакаши саропо њунар ду њунарман њем. Мо ин дашон асрори ди бозор наздам омад. Ростї, ху от м то лу , аъ ем м уд м на ат даъв аз њамон рўз аз сайтњо дил. ба идораамон сса намоянд ќи монда шудам. Шањромњои ро он аш рўзгор сохта обрўи шуморо намеистиќбол резонанд? к и бигиранд, механдаму ба ќавли Мањинаи Даврон, бењуда чандин маротиба русњо «недоволний» бошанд, ш. Душанбе занг зада бо асабам бозї ме- ман њам ќошу ќавоќамро гиронкунанд ва ин албатта ѓашамро да мешинам. Аслан мард бояд Љавоб:-Аз номи дигаре ман- меорад. Духтарони барќасд sms љиддї бошад. манї кардан оини љавонмардї мефиристодаро низ дўст наменест, вале чї кунем, ки на дорам, чунки рўирост изњори Савол:-Шањромро бабник њама инро мефањманд! Яго- муњаббат намуданашон аз боё духтарбоз гўянд меранљад на маслињате, ки ман ба шумо иффатиашон дарак намедињад. медињам, њамин аст, ки ба њар Духтарњо агар њамин хисла- ё баръакс хурсанд мешавад? Сиёвуши Рустам, хел сайтњои хавфнок боварї на- ти бадашонро партоянд, њама н. Њисор кунед. сарояндањо зуд-зуд раќам иваз

Љавоб: -Бале, ман ба тиљорат машѓулам ва дар баробари ин, њунари сарояндагиямро равнаќ дода истодаам.

Савол:-Дар сомонањои интернетї бо номи Шањроми Абўбакр зиёда аз 20-30 нафар сабт шудаанд. Мехоњем «оригиналниша» донем? Рухшона Сайдуллоева, аз н.Конибодом Љавоб:-Ман ваќти сайтбозї надорам. Гоњо ба интернет сар мехалонаму мебинам, ки аз номи ман каттагї мекардагињо зиёд шудаанд. Мухлисони азиз! Ба чунин Шањромњои сохта бовар накунед! Савол:-Се моњ тариќи « О д н о к л а с с н и к и »

Љавоб:-Ањли оилаи мо фонограммасароиро хуш надоранд. Њамаамон дар тўйњо зинда мехонем. Савол:-Њунармандон дар баробари мухлису дўстони зиёд доштан душман њам доранд. Њисобатонро бо душманонатон чи хел баробар мекунед? Љавоб:-Афсонаи «Хайр ва Шарр»-ро ба ёд оварда, њаволаашонро ба Худо месупорам. Савол:-Духтараки ошиќе «тўйи Шањромро вайрон мекунам» гуфта, ќасам хўрда буд. Таќдири њамон духтар чї шуд? Сурайё Рабиева, н. Њисор

Савол:-Шунидем, ки њунарманди љавон Муслињиддин Мирзоев љияни шумоён будааст, рост аст? Фароѓат, муњољирзан

Савол: -Шамсиддин, ягон хислати баде доред, ки кўшиши ислоњ намуданашро дошта бошед? Исматулло, омўзгор Љавоб: -Дуруѓгўйї (механдад). Ба фикри ман њама инсонњо ягон хислати бад доранд. Ман ана њамин хислати бадамро партофтан мехоњам.

Љавоб:-Ишќу ошиќї мероси бобоњоямон аст ва ба фикрам дар дунё касе нест, ки ошиќ нашуда бошад. Буданд дар њаёти ман духтарњои зебо, вале он ишќњо њама ишќњои кўдаконаи мактабианд. Шукри Худо имрўз соњиби оилаи ободам!

аз фонограмма истифода мебарад ё зинда мехонад? Љањонгул, њамшираи тиб

Љавоб: Мисли он духтар ошиќони фидокор бисёр буданд, вале шукри худованд тўйи ман орому хушрў гузашт. Ба гирду атроф хеле зењн мондам, ки мабодо ягон ошиќи бензиндор пайдо нашавад. Хайрият, ки наомаданд! (механдад)

Савол:-Шањром њар боре шуморо бинам, њатман мошинатон нав аст. Серпул шудаед ё мошинбизнес мекунед? Гавњар, аз мањаллаи 33

Савол: -Ишќи аввалини Шамсиддин кї буд ва оё давраи ишќбозињояш дар хотираш мондааст? Гулљањон аз н. Њисор

?

Љ а в о б : - Б а л е , Муслињиддин љияни њардуи мост. Боварї дорем, ки њунарманди хуб мешавад!

Савол:- Њардуи шуморо гуфти русњо «Спортсмент» тасаввур мекунам. Њаќиќатан њам ба варзиш машѓулед ё аз модар пањлавон ба дунё омадаед? Фирдавс Сафаров, н. Њисор Љавоб:-Дар як њафта се маротиба ба варзишгоњ рафта барои обутоби бадан машќ мекунем. Савол:-Шамсиддин, рост аст, ки ба њунари амакбачањоятон њавас карда рўи сањна омадед? Шамсияи Вањдатї Љавоб:-Не, чунин нест! Мо њамроњи Шањром, Остон ва Шоњмон якбора ба сањна баромада, якљоя суруди «Лањзањои бо ту будам»-ро сароида будем.

намуданашонро бас мекунанд. Савол:- Шамсиддин, барои дар њунар комёб шудан ягон бор назди муллову фолбин рафтаед? Гулнозаи Саидљалол. Љавоб:- (Њарду механданд) Не, мо бо хости Худо њама корњоямонро пеш мебарем! Ба дари љодугарон рафта гуноњ намехарем! Савол:-Шањром, барои сабти чунин клипњои зебо албатта пули калорн сарф мешавад. Маблаѓро аз куљо пайдо мекунед? Шарофат, њамшираи тиб Љавоб:-Шукронаи давлати падарам мекунам, чунки барои матну оњанг ва сарфу харљи клипњоям он кас пул медињанд.

Савол:- Шањром, кадом хислати мухлисатон ѓашатонро меорад? Саёњат, н. Варзоб

Савол:- Шамсиддин бачаи шўх аст ё љиддї? Гулнозаи Саидљалол

мешавад,

Љавоб:- Вобаста ба муњит рафтор мекунам, бо њазлу шўхї

Љавоб:-Њолатњое

Љавоб:-Сароянда, ки каме машњур гашт, њатман њамчун «бабник» ва духтарбоз ном мебарорад. Аз паси ин гапњо давем, дар сарамон мўй намемонад! Савол:- Њардуятон кадом асбобњои мусиќиро навохта метавонед? Манижаи Шералї Љавоб:-Ман навохтани гиттараро дўст медораму Шамсиддин дар навохтани фортепианно моњир аст. Савол:-Шамсиддин, ёд доред, ки бори охир кай ба театр рафта будед? Гулноза Раљабова, ш. Душанбе. Љавоб:- Дар айёми хурдсолї, ба фикрам замони дар боѓчаи бачагона будан рафта будем. Як бори дигар ваќти дар синфи 3-юм хонданамон аз тарафи мактаб моро ба театр бурда буданд. Савол:-Шањром дар тўйњо

Савол:-Шањром намоз мехонад? Рухшонаи Рустам, н. Вањдат Љавоб:Алњамдулиллоњ мусулмонем ва худи њозир аз намози љумъа ба ин љо омадем. Замони синфи 3 хондан намозро ёд гирифта будем ва аз њамон ваќт инљониб сарамон аз саљда берун нашудааст. Савол:Дар як мусоњибаатон «журналист шудан намехоњам» гуфта будед. Дилатон аз журналистон хунук шудааст, ки чунин мегўед? Љавоб:-Не, сабабаш ин нест. Шукр мо бо ягон журналист муносибати бад надорем! Журналистика пешаи бисёр зањматталаб аст, масалан ана њамин бародарамон Рустам аз субњ то шом сарашро аз коѓазу ќалам намебардорад. Ман ин ќадар хонаму нависам, гаранг мешавам. Ба фикрам ягон сароянда њељ гоњ ба пояи журналист расида наметавонад. (Давом дорад) Р. Азимї


ОИЛА ВА ИСЛОМ

16 №5 (725) 05.02.2014

ЧАРО ОЊАНГАР ДАР ОТАШ НАСЎХТ? Дар китоби «Нузњатул маљолис» омадааст, ки дар замони пеш оњангаре буд. Ў ончунон дар оњангарї мумтоз буд, ки оташ дасташро намесўзонд. Шахсе аз ў пурсид, ки «чаро оташ дастатро намесўзонад?» Оњангар гуфт:

-Дар њамсоягии ман хонуме зиндагї мекард, ки хеле зебову бодиёнат (худотарс) буд. Ман ба вай дил бохта будам, вале аз сабаби иффату покдомании ў имкон намешуд, ки коми дил њосил кунам. Як сол хушксолї рўй дода, ќањтї омад. Азбаски кори мардум ба ман зиёд меафтид, захираи озуќаворї доштам. Он хонум наздам омада хоњиш намуд, ки ба хотири Худо чизе барояш бидињам. Ман барояш шарт гузоштам, ки ба ивази њамхобагї ба ў озуќа медињам. Ў розї нашуда ба хонааш рафт. Рўзи дуюм боз ба хонаи ман омада, аз барои нафсонї мубориза барад. Худованд Худо чизе хост. Ман хоњиши Ваќте инсон хоњишоти надар Ќуръони худро такрор кардам. Ў фсониро зери по намуд, дар гуфт: «Ман гуноњ намеМаљид мефармояд: дилаш нур пайдо мешавад, кунам». Рўзи сеюм низ «Чї ќадаре, ки тавон ки сўфињои киром онро «саба наздам омада изњор доред, аз Парвардигори фои ботин» мегўянд. намуд, ки аз гуруснагї Абусаиди Худрї (р) аз худ битарсед» (ва ба роњи њалок мешавад. Ба наРасули Худо (с) ривоят мездаш нону таом гузошгуноњ ќадам нанињед). Ваќте кунад, ки он њазрат (с) фартам. Ў гирякунон пуринсон аз хоњишоти нафсонї муданд: «Дунё сарсабзу сид: «Ин нону таомро даст бардошта, бо Шайтон ширин аст. Худованд шумоба хотири Худо ба ман ро дар замин ноиб (халифа) додї?» Ман ба ў шарти мубориза мебарад, дар гардонидааст ва мебинад, њамхобагиро ба миён гудунёву охират растагору ки чї гуна амал мекунед. Пас зоштам. Ў гирякунон гуфт, комёб мешавад. худдорї кунед аз (васвасаю ки њељ гоњ зино намекунад. ми талвосаи) дунё ва аз (фитнаи) Чун рўзи чањорум бо гардани х у - занњо. Зеро аввалин фитнае, каљ ба хотири Худо нон хост, дотарс дар ки дар Бани Исроил сар зад, Худованд дар дилам ин фикрро бедор намуд: «Ин хонум њаќќи оњангар ќабул шуд ва фитнаи занњо буд». Аз гуфтањои боло ба чунин бо вуљуди муњтољ буданаш ин аз њамон рўз оташ дастони хулоса омадан мумкин аст, ки ќадар аз Худо метарсад ва ба ўро намесўзонд. Худованд дар Ќуръони халосї аз ѓазаби Худо ва отзино роњ намедињад, ман чаро мефармояд: «Чї аши дўзах танњо ба воситаи ба роњи гуноњ ќадам нињам?» Маљид Бо ин андешањо дар дил тав- ќадаре, ки тавон доред, аз ибодат ва худдорї аз гуноњон худ битар- њосил мешавад. Бинобар ин ба кардаму нону таомро пеши Парвардигори он зан гузошта, гуфтам:-Ин сед» (ва ба роњи гуноњ ќадам њар шахс пеш аз он ки даст њамаро ба хотири Худои Та- нанињед). Ваќте инсон аз ба кори ношоям мезанад, бояд ъоло ба ту додам. Бихўр ва хоњишоти нафсонї даст бар- андеша кунад, ки оё тоќату ягон фикру гумони бадро дар дошта, бо Шайтон мубориза тањаммули азоб ва сўхтан дилат љой надењ. мебарад, дар дунёву охират дар оташи абадиро дорад? Он зан даст ба дуо бар- растагору комёб мешавад. Пас чаро ба хотири лаззати дошта гуфт:-Парвардигоро Вањаб ибни Мунабањ ме- кўтоњмуддат даст ба гуноњ биагар ин шахс дар ќавли худ фармояд, ки имон урён аст занад? содиќ бошад, ту бар ў оташи ва либоси ў таќвост. Ороишу Худованд ба њамаи мо дунёву охиратро њаром би- зинати имон њаё кардан аст. тавфиќи худдорї аз гуноњон гардон! Таќво дар он сурат њосил ме- ва даст задан ба амалњои неЊамин тавр дуои он хону- шавад, ки инсон бо хоњишоти кро ато намояд.

БА АЊДУ ПАЙМОН УСТУВОР БОШЕД Яке аз нишонаи имондорї ин пойбанд будан ба ањду паймон аст. Бо касе паймон баста бошем, бояд ба он вафодор бошем. Худованд дар сураи «Бани Исроил» ояти 34 мефармояд: «Вафо кунед ба ањд. Њар оина пурсида хоњед шуд аз он (ањдупаймон)».

дигар омадааст: "Вафо накардан ба ањд аз нишонањои хоси мунофиќон аст». Аз ин њадис бармеояд, ки Расули

Њазрати Муњаммад (с) дар ансор хутбањои худ мефармуданд: «Касе ки ба ањду паймони хеш пойбанд бошад, дар дин сањме нахоњад дошт». Дар њадиси Масъули сањифа Cайфиддин Суннатї

Худо (с) паймоншиканї ва хилофи ваъда амал карданро бо имон якљоя намешуморанд. Худованд дар сураи «Баќара», ояти 177 дар сифати бандагони шоиста мефармояд: «Вафокунандагон ба ањди хеш њар гоњ ањд кунанд». Ањду паймоншиканї яке аз нишонањои мунофиќон аст. Расули Акрам (с) дар ин хусус мефармоянд: Нишонаи мунофиќ се аст: Ваќте сухан мегўяд дурўѓ мегўяд, агар амонат дињанд хиёнат кунад, ваќте ваъда дињад, хилоф намояд. Моро лозим аст, ки тибќи фармудаи Худованд ва Расули ў ба ањду паймони худ устувор бошем, амонатро дуруст адо намуда, дар сухан гуфтан ба дурўѓу фиреб роњ надињем.

Дар дини мубини ислом садоќат, нармгуфторї ва њалолкорї мавриди ситоиш ќарор гирифта, ин хислатњо василаи наздик шудан ба Худованд муаррифї шудааст. Ин дини мубин ба мо тавсия медињад, ки њељ гоњ дар муомилот сахтгир набошем.

ВАСИЛАИ НАЗДИК ШУДАН БА ХУДОВАНД

моро лозим аст, ки дар њоли Њазрати Муњаммад њаёти хеш њаќќи њамдигарро саллалоњу алайњи ва саллам адо намоем. Зеро ќарз ё њаќќи дар як њадиси мубораки хеш њамдигариро дар ќиёмат на бо фармудаанд: «Рањмати Худо пулу мол, балки бо амалњои бар он бандае бод, ки дар ха- нек пардохтан лозим меояд. риду фурўш ва ноил шудан ба Дар рўзи ќиёмат њама муњтољи њаќќи хеш бо нармию осонї подоши амали нек (њасанот) њастанд. муомила мекунад». Чї барои адо кардани ќарз Дар љои дигар он њазрат (с) мефармоянд: «Њар касе ки ва чї барои рўзгузаронї бояд одами муфлису тангдастеро аз мењнати њалол истифода дар адои ќарз муњлат бидињад, бурд. Дар бораи фазилати тамом ё миќдоре аз ќарзи ху- дарёфти ризќу рўзии њалол дро афв намояд (бахшад), Ху- Расули Худо (с) мефармоянд: дованд вайро аз парешонињои «Талош барои ба даст овардани моли њалол фаризае баъд ќиёмат наљот хоњад дод». Фармоишоти Паёмбари аз фаризањои муќаррарии Худо (с) нисбат ба тољирону исломї аст». Њазрати Муњаммад (с) сарватмандоне аст, ки мардуми табаќаи поён ва мустаманд тољири ростгўву њалолкорро намуда мефармобарои баровардани эњтиёљоту ситоиш ниёзњои хеш аз онњо ќарз ме- янд: «Тољири ростгўву дугиранд. Лекин Расули Худо (с) русткор рўзи ќиёмат њамроњ нисбат ба худи ќарзгирандагон бо пайѓамбарон сиддиќон ва њам таъкидоти зиёд карда- шањидон њашр хоњад шуд». Паёмбарон њар кадом анд, ки то мумкин бошанд, њарчи зудтар ќарзашонро соњиби касбу коре буданд. адо намоянд. Мабодо наша- Њазрати Мўсо (а) чорводорї вад, ки бимиранду аз мардум мекарданд, Довуд (а) оњангарї, ќарздор бимонанд. Ањамияти Сулаймон (а) сабадбофї, Заин мавзўъ аз ин њадиси он кариё (а) дуредгарї мекарданд. њазрат (с) ба хубї равшан ме- Њазрати Муњаммад (с) низ ба шавад. Агар шахсе дар роњи чўпониву тиљорат машѓул буХудо шањид шавад, гуноњонаш данд. Ишон бењтарин луќма омурзида мешавад, вале агар њамонеро њисобидаанд, ки ќарзе бар зиммааш боќї бо- кас аз мењнати њалол ба даст шад, аз он халос нахоњад шуд. орад. Модоме ки касб фарз Яъне, он чизе ки муомилаи аст, бояд њар яки мо кўшиш байни мардум аст, Худованд кунем, то ба воситаи мењнати онро ба зиммаи онњо воме- њалол ризќу рўзї ба даст орем. гузорад. Бинобар ин њар яки

АСРОРИ ПИНЊОНИ СИТОРА ВА АЛИШЕРРО ДОНИСТАН МЕХОЊЕД? -Ту дар бораи ин ду њунарманди ширинсадо овозањои гуногун шунидаиву барои њаќиќаташро шунидан чора мељўї? -Мехоњї донї, ки Ситора бо кадом маќсад рўи сањна омадааст? -Кї ба Алишер ангуштарини ќимматбањо тўњфа кард? - Мошини Ситораро кї харида тўњфа намуд? -Байни Ситора ва Алишер чи нофањмињо гузашт? -Оё дар њаќиќат ин ду сароянда аз ансамбл ронда шудаанд? -Алишер Суруди «Анор –анор»-ро ба кадом ошиќаш бахшидааст? -Чаро Ситора ба сурудњои эстрада рўй овард? -Мехоњед донед, ки Ситора арўси кист? Ин ва дигар суолњои бељавобро рўзи душанбе, саннаи 10-уми феврал, соати 13-00 дар мулоќоти ѓоибона, ки дар идораи њафтаномаи «Оила» баргузор мегардад метавонед посух љўед!

Телефонњо барои тамос: 2-3853-35, 985818981, 919-36-35-29

Пешнињодњои худро тавассути телефони 238-53-35 ва почтаи электронии sayfiddin@oila.tj ирсол намоед.


ЧОРСЎИ ЗИНДАГЇ

№5 (725) 05.02.2014

17

КИТИ ДУГОНИК

Дар ќисмати љанубии соњили Калифорния кити дугоники хокистариро пайдо намуданд. Дарозии љонварони экизак беш аз ду метрро дар бар мегирад. Азбаски китбачањо аз 3,5 то 5 метр дарозї доранд, ба аќидаи олимон ин дугоникњо норасиданд. Сабаби марги китбачањо маълум нашудааст.

ДУХТАРЕ, КИ БО ДУ ДАСТ А Д дорои МЕНАВнИС Сиюан

ЊИНДУЊО ПЕШОБИ ГОВ МЕНЎШАНД

Азбаски мардуми њинд говро њайвони муќаддас мешуморанд, мўътаќиданд, ки пешоби гов дорои хусусиятњои шифобахш аст. Љайрам Сингал давоми 10 сол пешоби говашро менўшад.Њиндуњо барои табобати саратон, омосњо, ќанд, силкасал ва беморињои меъда аз пешоби гов истифода мебаранд.

КОКУЛОНИ МОШИНКАШ

Духтари полшагї, њунарпешаи сирк Анастасия IV бо кўмаки мўйњояш мошини вазнаш 2,5 тоннагиро кашид. Анастасия дар давоми як даќиќа мошини вазнаш 2,5 тоннаро 20 метр кашида, исбот намуд, ки ба ѓайр аз мўйњои мустањкам худаш низ ба ќувват аст.

МОЊИЧАИ ШАФФОФ

ТЕЛЕФОНИ 8 МЛН ДОЛЛАРА

Муњаќиќон телефони ќиматтарини љањон Diamond Rose iPhone 4 32 GВ-ро бо арзиши 8 миллион доллар арзёбї намуданд. Офарандаи телефони тиллої Стюарт Хюз дар корпуси телефон 500 бриллиантро бо вазни 100 карат љой намудааст. Дар ќисмати дигари телефон логотипи Apple бо истифода аз 53 бриллиант сохта шудааст.

Сокини Зеландияи нав Стюарт Фрейзер бо писаронаш аз љазираи Карикари моњичаи аљиберо ба даст оварданд, ки тамоман шаффоф буда, узвњои дарунияш њамагї як ќатраро ташкил медињанд. Олимон дар бораи вуљуд доштани моњибачањои шаффоф барваќт маълумот дошта бошанд њам, њар дафъаи ба даст овардани ин љонварон ба њайрат меоянд, зеро дар об пай бурдани моњињои шаффоф хеле душвор аст. Моњичањои беранг то 30 метр дароз мешаванд.

МЎЙСАФЕДИ ЎР ОЊиАсеНрбХ ач бо иягї Бранко Крногор

Нафаќахўри 80 сола ровардааст. Ба талї кайњо ном ба хўрдани ашёњои ме љарроњон бурд. и ра њуљ ба о йсафед ўр рўз велосиназдикї ин шуѓли мў се р рт кард, ки да ша ш на сто дў бо Бранко њамааш хуб буд, м мекунад. Аввал педашро хўрда тамо чарха сар кард, хўрдани педалњои ду вале ваќте пиракї ба нун мўйсафед Ак д. шу да нафасгир хур ро он ти ма ќис як , чунки системаи из» даст мекашад аз хўрданињои «лаз рдошти вазниниба солњои пеш тоби ли со ми аш ма зи њо иягї дар 60 соли . Шўъбадабози серб ро дигар надоранд 00 чангак, 2000 12 000 фурўзонак, 25 аш иб аљ »-и ра «каре астинкањои виниа ва њазор адад пл ќошуќ, 2600 таќсимч оњї аз меъдаи рр бон дар натиљаи ља 2 ангуштарии лиро хўрдааст. Таби ва н огу гун амм оњанњои мўйсафед 2 килогр данд. тиллоро берун овар

АФЛЕСУНИ ПАНЉКУНЉА

Тадќиќотњои фермерони љопонї оиди таѓйирдињии шакли меваву сабзавот дар тамоми љањон маъруфанд. Љопонињо тарбузро ба шакли дил дароварданду бо ин ихтироашон иктифо накарданд. Акнун афлесунњои љопонї шакли панљкунљаро гирифтанд. Ќисмати аввали афлесунњои панљкунљаро ба донишљўён њамчун тўмори барор таќсим карданд.

Чэ Хитоидухтар у т- дар як ваќт бо њард ќобилияти нодир ас як бо н Чэ д. на таво дасташ навишта ме менависаду бо дио дасташ хати хитоир к Ин њунарро духтара гараш англисиро. ти хо н Чэ т. кардаас мустаќилона аз худ ми њодисањои дар мо раи ќавї дорад, та р аз синни яксолагї да њаёташ рухдодаро ёд дорад.

ГАРО ЛЕДИ ГА ХИТОИЊО НфД Ати РОНВД арњанги а р зо а

Соли 2011 й сурудњои Леди а Хито номида б кишвари шармона е б буд. та ф Гагаро то р сиёњ па а дар сорўихати л сароянд ааст, ки б ќа ўз р дод Чанд њ ттер хабар монаи тви ашро ба Хитой ро , в а ст н а и р о м едв албо а акнун ум и додаанд в швар бо барномањо ки н и . а д ра ки б шриф мео консертї та

САНГИ БОР њри ОТАШ монї аз соњили ба

Мўйсафеди ол ки та бо гумони он Балтика сангеро ёф ро ба киса андохт. аш ќањрабо аст, бозёфт т, ки гирифт. Маълум гаш моБаногањ санг оташ за аз и ор сф фо и ра по аст. ин санги оддї неву да бу да он њон боќим ни љанги дуюми ља и зањрноку оташбор да Фосфори зард-мод мегираду онро бо об буда дар њаво оташ мкин аст. Хушбахму хомўш кардан но аки мўйсафед тона моњигире ба кўм ба беморо кир ра пи шитофта хона бурд.

АСРОРИ ПИНЊОНИ СИТОРА ВА АЛИШЕРРО ДОНИСТАН МЕХОЊЕД? -Ту дар бораи ин ду њунарманди ширинсадо овозањои гуногун шунидаиву барои њаќиќаташро шунидан чора мељўї? -Мехоњї донї, ки Ситора бо кадом маќсад рўи сањна омадааст? -Кї ба Алишер ангуштарини ќимматбањо тўњфа кард? - Мошини Ситораро кї харида тўњфа намуд? -Байни Ситора ва Алишер чи нофањмињо гузашт? -Оё дар њаќиќат ин ду сароянда аз ансамбл ронда шудаанд? -Алишер Суруди «Анор –анор»-ро ба кадом ошиќаш бахшидааст? -Чаро Ситора ба сурудњои эстрада рўй овард? -Мехоњед донед, ки Ситора арўси кист? Ин ва дигар суолњои бељавобро рўзи душанбе, саннаи 10-уми феврал, соати 13-00 дар мулоќоти ѓоибона, ки дар идораи њафтаномаи «Оила» баргузор мегардад метавонед посух љўед!

Телефонњо барои тамос: 2-38-53-35, 985818981, 919-36-35-29


ШАНС

18 №5 (725) 05.02.2014 «ОИЛА» БА МАН ХУШБАХТЇ БАХШИД! Барои инсон меваи хушбахтиаш фарзанд мебошад. Ман бо розигии падар ва модарам оила бунёд карда будам. Падару модарам дар интихоби келин хато накарда буданд ва он духтаре, ки барои зиндагонии ман созгор буд, номзад карда буданд.

Аз бахти баланди худ меболидам ва бо њамсарам худамонро хушбахти дунё мењисобидем. Бо тиљорат машѓул њастам ва моњи асалини худро дар давлати Туркиё гузаронида будем. Панљ соли умрамон гузашт. Зиндагониамон чунон ширин буд, ки набудани фарзандро он ќадар эњсос намекардем. Рўзе зани њамсоя бо модарам љанљол мебардорад. Ман дар болои љанљоли онњо даромадам. Зани њамсоя тарафи модарам шаттоњї мекард. Ман вайро ором карданї шудам. Зани њамсоя бе тир он рўз маро кушт: - Ња њезалак, ту њам гапзан шудї! Ту зўр ва мард бошї, занат намезояд! Бале, сухани вай тире буд, ки ба љигарам расид. Хомўшона ба хона омадам. Занам чун одат ба пешвозам баромад. Сард бо ў вохўрї намудаму ба хонаи хоб даромада худро болои курпача партофтам. Њамсари рамузфањмам наздам омада: - Аз дар даромадеду њолататонро дида фањмидам, ки касе таънаатон кардааст ва бефарзанд буданатонро

ба рўятон гап задаст. Ба ман чандин бор ин саволро дода буданд. Ман барои хафа нашудани Шумо хомўш мегаштам. Мардакљон, ваќти он расидааст, ки мо бояд аз паи табобат шавем. Суханњои њамсарам диламро таскин бахшиду рўзи дигар ба назди духтурон рафтем. Духтурон маро сињат бароварда њамсарамро гунањгор мекарданд. Ман тоќати људоиро аз њамсарам надоштам. Дар газетаи «Оила» маводеро дар бораи табиби мардумї Тураќулов Њамроќул хондем. Нишонаашонро гирифта ба наздашон рафтем. Аљаб одами зиндадил ва мулоимсухане њастанд. Баъди муоинаи коѓазњои духтур бо дилпурї гуфтанд, ки агар ихлосе дошта мувофиќи гуфтањояшон амал кунем, иншоолоњ дар муддати як сол соњиби фарзанд мегардем. Аз тањти дил мехостем, ки фарзанддор шавем. Баъди ду моњ њамсарам хушхабареро бароям расонид. Аз њомиладор шуданаш дарак дод. То давраи таваллуд ба назди ин табиб рафта маслињат ва доруву гиёњњо гирифтем. Гуфтаи домулло рост баромад. Мо соњиби писарчаи нозанине шудем. Имрўз ману њамсарам худро хушбахт њисоб мекунем. Интизори фарзанди дуюмамон њастем. Миннатдории худро ба кормандони њафтанома мерасонам, ки дар бораи табиб Тураќулов, ки њамшањри худамон будаанду мо пештар дар бораашон маълумот надоштем, маводе омода карда моро хушбахт карданд. Дар муддати ду сол борњо ба хонаи табиб рафта дар дасти падару модарон тифлони навзодро мебинем, ки бо шарофати табобати Тураќулов ба дунё омада буданд ва табиб ба он тифлон ном мегузошт. Дастони шифобахшатон дардро набинад Тураќулов Њамроќул. Ташаккур ба Шумо кормандони њафтаномаи дардошнои «Оила».

ЗОДРЎЗ МУБОРАК

Туро нури сањар гўем, Туро ганљи сухан гўем. Билолљони дўстрўйи мо 1-сола мешавад. Ўро бо љашни мавлудаш мо ањли хонавода самимона шодбош мегўем ва орзуи онро дорем, ки Билолљони моро хандаи кўдакона ва хушрўзии рустамонаву покии љовидона аз нињоду ботинаш Худованд кам нагардонад. Бо дуо: бобоят Дўстмурод, бибият Малика ва амаку аммањоят.

Њафтаномаи оммавї-маърифатї

Сармуњаррир: Фирўза Сатторї

Диќќат! Диќќат! Диќќат!

МАЊФИЛИ ШИНОСОИИ

"Лайлию Маљнун" Хонандагони азизи «Оила»!

Шумо њоло њам дар ёфтани љуфти муносиб мушкилї мекашед? Дар бунёди оила љиддиеду аммо дар мондани ќадами аввалин бањри соњиби бахт шудан устувор нестед? Аз танњої азият мекашед? Мо мушкилии шуморо осон хоњем кард! Аз моњи декабри соли 2013 сар карда, Шумо метавонед бо шиноснома ва як дона аксатон ба идораи «Оила» омада бахтатонро ёбед. Агар роњ дурї кунаду омада натавонед тариќи ММС акси худро ба раќами 935606505 ирсол намоед ва тариќи СМС- ба раќами 7777 дархост фиристед! Мањфили шиносоии «Лайлию Маљнун» ба Шумо дар ёфтани бахт ёрї мерасонед. Бахтатонро аз даст надињед! Мањфили шиносоии «Лайлию Маљнун» барои он шахсоне, ки мехоњанд бахти худро пайдо кунанд, кўмак мерасонад.

Намуна барои фиристонидани СМС:

Оила «Лайлию Маљнун». Ман Салимова Омина, 35-сол дорам, мехоњам тавассути мањфили «Лайлию Маљнун» бахти худро дарёбам. Бо марди то 45-солаи љиддї ва соњиби љои кору манзил оила барпо карданї њаст ам.

• Д.13. Духтари зебои кулобї. Маълумоти олї дорад. Ба синни 30 даромада то ба њол бахти худро пайдо накардааст. Мехоњад бо љавонмарди то 40-солаи соњиби маълумоти олї ва љои кору манзил оила бунёд кунад. • З.14. Љавонзани мавзунќомати зебои 32-сола. Бахти аввал ба рўяш нахандидааст. Фарзанд надорад. Мехоњад бо љавони то 40сола оила бунёд кунад. • З.18. Љавонзани 34-сола. Зодаи ноњияи Ѓозималик. Шавњараш вафот кардааст. Бо ду кўдак танњо зиндагонї мекунад. Мехоњад, ки бо марди то 45-солаи боимон оила бунёд кунад. Фарзандони мард барои ў фарзанд мешаванд. • З.19. Љавонзани 30- солаи варзобї. Муаллима мебошад. Бахти аввал ба рўяш нахандидааст. Мехоњад бо марди то 40-сола оила бунёд кунад • Д.14. Духтари 34-сола. Мехоњад, ки ба воситаи газетаи «Оила» бахташро пайдо кунад. Марди то 40-солаи бо имоне бошад, ки хизмати ўро карда хушбахт гардонад. • Зани танњои 44-сола , сокини шањри Душанбе. Соњиби љои кор ва хонаи

Эълон! Эълон! Эълон! Мефурўшам Хонаи 2-ошёна, 7 дар хона, 8 сот. замин, ошхона, њаммом, њољатхона, дарахтони мева, токзор, дар Хуљанд, Чкалов, к. Осипенко 7. Тел. 928-62-62-14, 919-4580-80

Њавлињо Њавлї, 8 сотих замин, д. Љангалак. Тел. 907-904-375

Хизматрасонї Таъмири хона Корњои сантехникї, часпо-

ИНЊО БАХТ МЕЉЎЯНД: шахсї мебошад. Аз сабаби бефарзанди аз шавњараш људо шудааст. Мехоњад бо марди то 55-солаи маълумоти олидор ва маданияти баланд оила бунёд кунад. • Духтари 23-сола. Сокини ноњияи Темурмалик . Њамшираи шавќат мебошад. Бо љавонмарди то 28-солаи дур аз одатњои бад ва соњиби манзилу љои ко роила бунёд кардан мехоњад. • З.14. Зани 41-сола бо номи Бахтинисо бахти худро мељўяд. Мехоњад, ки бо марди то 50-солаи соњиби манзил ва љои кор хонадор шавад. • Д.5. Мехоњам бахти худро ёбам, 40-солаам, хонанишин. • СМС Илтимос ба ман раќами телефони 3.3-ро бидињед! • (Шанс) Ман аз ноњияи Конибодом, 28-сола, соњиби як фарзанд њастам. Ба ман марди то 30-35солаи соњиби кору манзил даркор. • М.12. Љавонмарди 27сола. Сокини шањри Душанбе. Соњиби љои кор ва манзил мебошад. Мехоњад, ки бо духта-

Ќабули эълонњо бо телефони (44) 640-99-88 нидану таъмири ќубурњо. Тел. 93-914-17-07 т

Саломатї

Афтонидани санги гурда, талха, беморињои сардард, дил, пуст, безурётї, баровардани зиён, тарс, кушодани бахт, кўдако почакашон фалаљ, саръ (припадки) ва ѓайра. Тел. 917-74-44-00, 915-60-86-00, Раъно

Таълим Мактаби техники љумњуриявї (ДОСААФ) хоњишмандонро ба курсњои ронандагї аз рўйи категорияи "В, С, ВС, Д ва Е" бо нархи

Аз моњи январи соли 2000-ум нашр мешавад. Дар Вазорати Фарњанги ЉТ тањти №507 ба ќайд гирифта шудааст. Њафтанома ба хотири риояи гуногунандешї маводеро низ ба табъ мерасонад, ки хилофи назараш аст. Ба мазмун ва санаду раќамњои маводи чопшуда муаллифон љавобгаранд. Сурату мусаввадањо ба муаллифонашон баргардонида намешаванд.

Дар матбааи «МЕГА-ПРИНТ» чоп шудааст. Сањифабанд: Гулнисои ЊИКМАТУЛЛО Мусањњењ: Нодира РАЉАБОВА

ри то 22-солаи бовиљдон оила бунёд кунад. • М.13. Марди 36-солаи ќоматбаланди намозхон ва сокини шањри Душанбе. Аз оилааш људо шуда бо зан ва ё духтари то 30-сола оила бунёд кардан мехоњад. Мард соњиби љои кор ва манзил мебошад. • З.5Духтари зебои 23сола, аз шањри Кўлоб, бахти аввал ба рўяш нахандид. Мехоњад, ки бо љавон ва марди то 35-сола оила бунёд кунад. • М.4. Марди 64-сола, аз ноњияи Хољамастон, њамсараш вафот кардааст. Соњиби манзил ва љои кор. Бо зани то 50-сола оила барпо кардан мехоњад • З.1 .Зани зебои 42-сола, соњиби як фарзанд ва хонаи шахсї аст. Мехоњад бо љавонмарди хондагї ва маълумотдори боимони зебо њамхона гардад. Шавњараш дар садамаи наќлиётї вафот кардааст. • З.3 Зани 50-сола сокини шањри Душанбе мехоњад, ки бо марди то 65-сола оила бунёд кунад. Аз шавњар људо гаштааст.

Теъдод 15000

арзон ва дар муддати кўтоњ даъват мекунад. Тел. 235-9255, 98-106-59-87, 918-48-45-70

Гуногун Мехарам

Нишони сарисинагї, зарфи нуќрагин, тилло, нуќра, тиллои сафед, њайкалчањо, бозори Шоњмансур, дорухонаи «Экспресс». Тел. 93-504-03-72

Мефурўшам Њавлии навсохти иборат аз 3 дар хона ва 6 сотих заминро фавран мефурўшам ё бо хонаи 2 њуљрагї иваз мекунам. Тел: 93-528-11-29 Суроѓаи мо: 734018, шањри Душанбе, хиёбони Саъдии Шерозї, 16. Тел: 238-53-35, Дафтари хабаргузорї дар вилояти Суѓд: ш.Хуљанд кўчаи Камоли Хуљандї 114, хонаи 15. Тел:6-75-23 , 92-730-06-50 E-mail: oila@pressa.tj


ЌИССАЊОИ ЗИНДАГЇ

№5 (725) 05.02.2014

19

мераваду бачањояшро то бар- бардоштаро рассом оњиста гаштанаш нигоњубин намоянд. –оњиста бо шароб мекушт. Зани додараш, ки кайњо ба Њамин ки њушаш ба сар мезад, бачабони Соро табдил ёфта мисли зан њой-њой мегиристу буд, чизе нагуфт ва бонуи ба хотири фуру нишондани отсармасти ишќи пургуноњ бо аши ќалбаш боз даст ба шидили пур ба хонааш баргашта шаи шароб мебурд. Дар ин таронаеро зери лаб замзама- миён Сорои хиёнаткор Сержи кунон дар тараддуди вохўрии дар хуну халоф ѓарќро аз даошиќона шуд. Соро мизи пур раш берун карда, маслињат аз нозу неъмат ороста бо дод, ки Тољикистонро тарк табъи болида барои айши кунад ва худаш хилватнипургунањ ошиќи русашро ба шин шуд. Ба хонаи волидохона даъват кард. Серж дар наш телефон карда гуфт, ки соати ваъдагї бо як даста гул шамол хўрда зуком шудаасту пушти дари мањбубааш њозир хуб мешуд, ки кўдакон бо онњо шуд. Соро офитсери зебою бошанд. Рўзи сеюм Сорои љавонро ба хона дароварда маккора таксиеро киро кардарро аз дарун ќулф кард ва да ба назди шавњараш рафт. даричаи айши пургуноњро боз Малики маст дар рў ба рўяш намуд, бехабар аз он, ки дари- њамсарашро дида аламаш чаи чашми Худовандро касею тоза шуд ва боз ўро зери мушчизе баста наметавонад ва ту лагат гирифт. Сару рўи зан сирраш фош гашта шарманда аз зарби шаттаи шавњар сипсиёњ шуда бошад њам, пойи мешавад. Маликро рањо накарда њамоно бахшиш мепурсид. Гоњ дар оѓўши ин, -Мардакљон, кист, ки дар гоњ дар оѓўши он зиндагї хато накунад, наход Малик мехост дар давоми барои як ѓалати аблањонаи дањ рўз асари нотамомашро дар мавзўи љанг ба охир расо- ман зиндагии ширинамонро над, зеро ба намоише тайёрї барбод дода, бачањоро зиндамедид, вале ќарибињои бегоњ ятим созї?! Парвинамон ќариб Собир ном њамќаламаш ба арўс шудааст, агар ин гуноњи бўстонсарояш рафта гуфт, ман овоза шавад, дигар кї ўро ки дар иттифоќи рассомон мегирад,-такрор ба такрор меўро интизоранд, зеро кори гуфт Сорои њиллагар ва гирётаъљилие баромадааст. Малик ну нолон пойњои шавњарашро ба мошини Собир нишаста ба бўсида узри гуноњ мехост. Машањр омад ва ба иттифоќ раф- лик њушёр шуда буд ва сару та кори таъљилиро њал карду рўи аз зарби шаттањои ў каљу хост баргашта ба Варзоб ра- килеб шудаи занашро дида вад, вале монда шуда буду ба дањшат афтод. Рассом њоли зори Сороро дида хотири фарзандон ва шўњрати худашро андешиду за«Мизи ороста, аз афташ Соро нашро бахшид… мењмон доштааст» аз дил гузаронд Малик

Ïîäîøèт

а н ё и х

(Давомаш. Аввалаш дар шумораи гузашта.)

Расои боѓбон дарњол бо падари арўс Кабири савдогар забон ёфт. -Хайр амак, бачањо як хато карданд-дия! Шумо ташвиш накашед, тўйро ман аз њисоби худам мекунам,-бо табассуми фарох лоф зад Кабир. Амаки Расо ба пешнињоди ќудо розї шуд ва корро кашол надода, се рўз пас Соро ва Маликро дар тарабхонаи бењтарини пойтахт тўй карданд. Малик дар хонаи падарарўсаш хонадомод шуд ва пас аз як њафта Кабиру Танзирахон арўсу домодро бо бору буѓчаи зиёд ба дења бурданду он љо низ тўйи осмонкафе дода баргаштанд. -Њайфи Малик, зани шањрї бачаро оќибат аз хешу табораш људо мекунад,-мегуфтанд њамсояњои дунёдидаи амаки Расо. Холаи Холмоњ бо шунидани ин суханон оби чашм мерехт, аммо амаки Расо мегуфт, ки писари ў аз ин тоифа нест!

Зиндагии мустаќил

Дар хонаи волидони Соро Малик худашро озод њис намекард ва то як поси шаб дар устохони омўзишгоњ монда кор мекард. Соро ба шуъбаи ѓоибона гузашта, рўзашро бо хўрдану хобидан мегузаронд. Кори хонаро зани русе иљро мекарду арўсак дасташро њатто ба оби хунук намезад. Пас аз фаро расидани моњу рўзаш Соро духтараки зебое таваллуд кард. Навзодро Парвин ном гузоштанд. Парвин духтараки бо пою ќадам омад, зеро пас аз ду моња шуданаш падари њунармандаш намоиши расмњояшро гузаронда якбора машњур гашт. Малик ќариб тамоми мусавварањояшро бо нархи баланд фурўхта чунон номдор шуд, ки барои ороиши чойхонаи тољикї ўро ба хориљи кишвар даъват намуданд. Малик пеш аз сафар бо маслињати

хусураш хонаи панљњуљрагии барњавоеро дар маркази шањр харида бо љињози замонавї орост, вале Соро дар хона нишастанро ба гардан нагирифта ду пояшро ба як мўза тиќонда, њамроњи шавњараш ба хориља рафтан мехост. Танзирахон медонист, ки њоли духтари нозпарвардаш дар хориља бо тифлаки ширхора бад мешавад, ночор парастории наберачаашро ба зима гирифт. Соро маътали ишорат буд, зеро гиряи кўдак ва хобашро ноором карданаш кайњо ба љонаш зада буд ва баъзан пушаймонї мекашид, ки чаро эњтиёт накарду имрўз бењтарин айёми љавонияш дар сари гавњора мегузарад. Малик аввал розї нашуд, вале гиряњои зор-зори Сороро тањаммул карда натавониста, ноилољ њамсарашро њамроњ гирифт.

Акси калла дар шўрбо

Дар хориља зану шавњари љавон якуним сол зиндагї карда бо пули калон баргаштанд. Аввалин коре, ки Малик баъди бозгашт кард, харидани бўстонсарои дуошёнаи замонавї дар лаби дарёи Варзоб буд. Акнун рассоми љавони шўњратманд асарњои беназирашро дар бўстонсаро эљод менамуд. Дар ин байн писаракашон Амин ба дунё омад, аммо тавлиди фарзанди дуюм низ Сорои танпарварро зани хонагї накард. Ў ба бонувони ѓарб таќлид намуда, либосњои тангу кўтоњ мепўшид ва май менўшиду сигор зери лаб мастона тарабхона ба тарабхона мегашт. Малик ба чунин зиндагї одат карда, акнун занњои рўймолдору боиффатро ќишлоќии бўгин меномид ва тамоми нозу нузи Сорояшро мебардошт. Соро, ки акнун байни дўстони наваш Сара лаќаб гирифта буд, аз серкории шавњараш дилтанг мешуд ва рўзе мастона дар ин бора ба як дугонаи русаш шикоят

ва дари хонаи хобро кушоду њушаш аз сараш парид. Дар шуои хираи шабчароѓ дид, ки занаш дар баѓали марде луб-лучи модарзод мехобад. Чароѓро фурўзон кард ва аз мўйњои парешони занаш гирифта ўро аз кат рўи ќолин њаво дод. Сорои ниммасту нимњушёр намефањмид хоб аст ё бедор, аммо Серж дарњол њушёр шуда парида аз љояш бархест... кард. - З а н њ о и замонавї ба ѓайри шавњарашон боз маъшуќ доранд, ту аз онњо кам нестї, як бор санљида бин! Барои як хаёлии ранголуд худатро дилхун карда мегардї!-маслињат дод Наташа ва Соро ин маслињати олиљанобро пазируфта аз пайи дарёфти марди дуюм шуд.

Ёри нав

Сорои худобехабар заррае фикри таќдири духтари понздањсолаю писари дувоздањсолаашро, ки аз серкории падару бепарвоии модар хеле озод ба воя мерасиданд, накарда бо ёрии Наташаи «ѓамхор» ба зудї бо афсари русе ошної пайдо кард ва ба пайроњаи пур аз фисќу фуљури хиёнат ќадам нињод. Онњо аксаран дар хонаи Наташа вомехўрданд, вале рўзе Малик барои анљом додани супориши муњиме дањрўза ба бўстонсаро меравам, агар тавонї, баъди ду-се рўз маро хабар гир гуфта рафту Соро фурсатро ѓанимат шумурда ќарор дод, ки ин навбат дар хонаи худаш бо ошиќаш «свидания» мегузаронад.

Хиёнат

Вай рўзи авали рафтани шавњараш хонаю дарашро тоза карду субњи дигар кўдаконашро ба хонаи волидони нафаќахўраш, ки бо ањли оилаи додараш мезистанд, бурд ва гуфт, ки ба бўстонсаро ба назди Малик

дар дил азм кард, ки ба хонааш рафта, имшабро бо зану бачањояш мегузаронад ва субњи барваќт ба истироњатгоњ меравад. Рассом бо њамин фикрњо ба пушти дараш расида, занги дарро пахш намуд, аммо касе дарро намекушод. Њайрон шуда бо калиди худаш дарро боз карда ба хона даромад. Аввал ба ошхона даромад, касе набуд, рост ба хонаи мењмонќабулкунї гузашт. Бўи сабуки машруботу сигор ба димоѓ мерасид. «Мизи ороста, аз афташ Соро мењмон доштааст» аз дил гузаронд Малик ва дари хонаи хобро кушоду њушаш аз сараш парид. Дар шуои хираи шабчароѓ дид, ки занаш дар баѓали марде луб-лучи модарзод мехобад. Чароѓро фурўзон кард ва аз мўйњои парешони занаш гирифта ўро аз кат рўи ќолин њаво дод. Сорои ниммасту нимњушёр намефањмид хоб аст ё бедор, аммо Серж дарњол њушёр шуда парида аз љояш бархест ва шимашро ёфта пўшид. Малик то метавонист хардуро шаттакорї кард, сипас бо шаст аз хона баромад ва таксиеро киро намуда ба бўстонсарояш рафт.

Бахшиш

Малик се шабу се рўз май менўшид, то алами дилаш паст шавад. Бењуда намегўянд, ки оташро об мекушад, оташи ќањру ѓазаби аз хиёнати њамсари дўстдоштаю эркааш

Гирдоби нафс

Малик ба бахшидан занашро бахшид, аммо ба шароб дил баст, акнун ў ба нигоњи мењромези занони атрофаш бетараф набуду бо зеботарин бонувони шањр њамнишин мешуд. Ќомати боло, китфу бозуи Рустамона ва дасткушодию ширинзабонии ин марди машњур пештар њам бонувони нозанинтаринро мафтун менамуд, аммо ба хотири ишќи Соро Малик њеч гоњ ба ў хиёнат намекард, баъди хиёнати занаш рассоми номдор занбоз шуда монд. Вай баъди айшу ишратњо дер ба хона меомаду ба саволњои Соро њамеша як љавоб медод: -Ту бо як хукбашараи бегонадин маро иваз кардию хаёл мекунї, ки ман дар кўча мемонам?! Ба гўши Соро њар рўз аз маъшуќабозињои шавњараш хабар меомад, яке мегуфт, ки ба хотири фалон актриса чанд соат ресторанро бастааст, дигарї хабар меовард, ки ба фалон њофиза мошин тўњфа кардааст, хулоса љони зан ба лабаш расида буд, вале љавоби пурсишњояш лагати обдоре буду халос.

Модар чї гуна-духтар намуна

Дар девори оиладории онњо рахнаи бузурге пайдо гашта буд, бар замми ин, болои сўхта намакоб гуфтагї барни, Парвини њабдањсола њомиладор шуд. Ваќте ки Соро ин шумхабарро ба Малик расонд, шавњараш дастафшон љавоб дод: -Ба ту рафтааст духтарат. Дурусттар пурс, ба хонаи иљораи кї мењмонї рафтааст, то ўро ёфта тўй кунем! (Давом дорад) Дилошўб


САРНАВИШТЊОИ ЃАМАНГЕЗ

КЕЛИНИ ТАЪРИФЇ БАЧАИ ЊАРОМЇ ЗОИД

Келин не, парї!

ашки талхи марди

безурриёт

Солњост ки ќиссаи талхи њаёти пурмољароямро мехостам рўи авроќи сафед орам, аммо ѓурурам ба кушодани ин роз имкон намедод. Имрўз, ки синнам ба љое расидаву ба мўйњоямро сафедї дамидааст, мехоњам мардум аз дарди дилам огањ бошанд. Ман дар оилаи сарватманд ба дунё омадаам. Ду писару як духтар будем мо ва дар сояи давлати падар шоњона зиндагї мекардем. Њамаамон хонда соњиби маълумот шудем. Падару модарам бо шукўњу шањомат апаамро хонадор карданду навбати зангирии ман расид. Модарам бо сад орзую умед келини муносиб мељўст. Чандин духтарњоро харобу фарбењ, сиёњу гоњ чиркинак гуфта ба ќавле «брак» бароварда, нињоят ба хонаи дугонаи љониаш хостгорї рафта бо димоѓи чоќ ба хона баргашта, модарам аз рухсорањоям бўсида шодиёна гирифт: «Муборак бошад писаракам! Гул барин духтарро бароят хостгорї кардам. Зуд аз паи тарадуди тўй шавед!» Субњи барваќт ба модарам чизе нагуфта ба корхонаи бофандагие, ки арўсшавандаам дар он љо кор мекардааст, рафтам. Падару модарам бе розигии ман арўсро аллакай фотиња карда бошанд њам, ќарор дода будам, ки агар духтар писандам наояд, намегирам, вале бо як дидан ошиќи шайдояш гаштам. Моњира духтаре буд ќоматбаланду кокулдароз ва мисли ширмоњї сафеду нафису покизаю боназокат. Холи зебои бари рўяш ба њуснаш њусни дигар зам мекард. Аз чанд нафар њамкоронаш рафторашро пурсон шудам, њама ба ахлоќаш тањсину офарин хонданд. Хуллас, бо дили моломоли шодї ба хона баргашта тўйро тезондем. Моњира њафтае пас келини хонадонамон гашт. Падару модарам ва додаракам њамсари маро аз рўзи нахустин дўст доштанд. Модарам Моњираро келин не, духтарам гўён љеѓ мезад. Шоњона зиндагї мекардем. Моњира дар њама кор дастони моњир дошт ва кадбонуи бењтарин буд. Худоро шукр мегуфтам, ки чунин париваши боаќлу боњунарро насибам гардондааст, вале…

Дар њасрати фарзанд

Соњиби вазифаи баланду сарвати бешумор будам, вале тањи дилам њамеша ѓамгин мегаштам, чунки аз хонадоршавиамон панљ сол сипарї гардида њанўз фарзанддор набудем. Тамоми дороиямро сарф карда Моњираро назди табибони машњур мебурдам, аммо бенатиља. Дилам ба худам месўхт, андеша мерондам, ки барои кї ин ќадар мењнат кунаму зањмат кашам, охир њатто як фарзанд надорам. Дарахти бењосилеро мемондам, ки касе

аз мевааш бањравар намегардад. Додарамро хонадор кардему ў зуд фарзандор шуд. Моњира баъди писарчадор шудани арўсаки нав бисёртар ѓам мехўрд. Модарам субње аз ман хоњиш кард, ки Моњираро назди як табиби машњур барам.

№5 (725) 05.02.2014

21

гашта буд Орзу. Умри инсон мисли оби равон мегузаштааст, писаракам гўё дар як миљља задан панљсола шуд.

Сирри фошгашта

Моњира дигар њомиладор намешуд. Модарам бошад, «занат шерзой аст» Дарњол розї шудам ва гўён, маро дилбардорї Амакљон, баъди табобати кору борамро партофмекард. Писарам макшумо фарзанддор шудам, аммо писата келину хушдоманро табхон шуду косаи сарам мактабхон шуду њамсарам дигар ба хонаи табиб бурдам. брам лабрез гашта аз њомиладор намешавад, инро гуфта Тўли як њафта занам он модарам хоњиш кардам, оњи сард кашидам. Табиб бо тааљуб ба љо табобат гирифт. Аз ки боз ба назди њамон ман нигариста пурсид: «Ту писардор байн таќрибан ду моњ табиб равем. Модарам шудї?!» Писарам, натиљаи ташхисатро гузаштан пас Моњира якравї мекард, ки камон рўз ман ба модарат фањмонда гуфта бо лабони пур аз хантари дигар интизор шабудам, ки хоњарљон, писаратон безурёт да ба ман хушхабари вем. Модарљон, охир аст... њомиладориашро раумри љавонам гузашт. сонд. Хурсандиамро Њамсолонам соњиби кеб а тасвир карда наметаљон баробарамро Орзу ном лину домод шуданд. Аќаллан вонам, чунон шод шудам, ки гузоштам. Дигар бароям яктои дигар фарзанд медоштам аз чашмонам ашк рехт. Худи чизе муњим набуд, зеро доѓи гўён, бо димоѓи сўхта аз хона њамон рўз гарданбанди зебобефарзандї аз сарам бардош- баромадаму худам назди њамон еро барояш таќдим кардам. та шуд. Худро хушбахттарин табиб рафтам. Табиб маро шиМодарам то таваллуди кўдак нохта гарм ањволпурсї кард, марди љањон мењисобидам. Моњираро намегузошт ба ягон Писаракам оњиста-оњиста сипас сабаби ба наздаш омадакори хона даст занад. зебояку хандонрў мешуду дигар намро пурсид. Нињоят баъди солњои тўлонї намехостам аз пешаш як лањза мо бачадор шудем. Писараки (Давом дорад) дур бошам. Маънии зиндагиям


КИТОБХОНАИ "ОИЛА"

22 №5 (725) 05.02.2014

Сайдањмади Зардон

АБРЎЙИ МАЊТОБ (Давомаш. Аввалаш дар шуморањои гузашта) Ин дам Орифи Хушхон мехост зудтар ба хона бирасад. Каме дар истгоњи автобус рост нишаст, аммо наќлиёт њаракат надошт. Пиёда ќадам канд. Мошини сабукраве ки бо суръати баланд пеш метохт, якбора тормоз доду чархњояш рўйи роњи мумфарш бо њуштак хати сиёњ кашиданд. Филфавр аз дохилаш ду ниќобпўши силоњї берун даромад. Садои аввалї, мисли ин ки аз даруни чоњ бадар меёяд, баланд гашт: -Кистї?! -Одам!-посух дод њофиз. -Њо, ў душман буданаша намега, командир Джума!-гуфт дувумї. -Њо, тапак, номата пинњон медорї? Зуд ба мошин!-амр зад њамон Джума ва силоњ ба синаи Орифи Хушхон рост кард. Ларза ба андоми њофиз афтод. Ў њаросон ба мошин нишаст. Аз ду пањлўяш силоњиён бор андохтанд. Севумї-ронандаи

ниќобпўш чорчарх ба њаракат даровард, чароѓи хираи дарун дар дод, як назар љониби «асир» кард. Сипас сар тофту аз роњ чашм наканд, хушњол ба забон овард: -Ўра мешиносум, командир Джума! Кордамон боли рўѓан афтод. -Чї хел? Кист, ин тапак, ки номаша намегўяд?! Ронанда бо њамон оњанг посух дод: -Њофизи зўрай, командир! Номуш Орифи Хушхонай. Чанд бор дар маъракањои одамон гўшаш кардаам. Бачаи кампир «Каллаи пўсида» мехона-е! Сесад кас гирён мешава ай овозуш, ун дунё меравию шалаппас меої. -Э-ња, имшав консерт дорем, бугў!-ѓурунгид дигаре. -Њељ гап не! Шермардњо њам аз тарах-парах љонбезор шуданд, як шаб консерт шунаванд, ќуввати тоза мегиранд,-гуфт Джума ва ба њофиз рў кард:Тамом, њофизи мо мешавї, тапак! Аз ронандаи зираку њушёр

миннатдор бош, ки туро шинохт, набошад, сари тир мешудї. Худо гўй, ки бахтат шараќќї хандид, тапак! Орифи Хушхон андешманд нишаста буд, чашмаш роњ медид. Ронанда мошин канори бинои пасту фарсудае нигоњ дошт. Љо-љойи њавлї пилтачароѓ дар додаву сањнаш панљ-шаш кати чўбин гузошта, болои онњо палосњои даридаву курпачањои чиркин густурда буданд. Дар њар кат ду-се нафарї одамони низомипўши сарбаставу ниќобї дароз кашидаву чизе дуд медоданд, ки аз куљо будани онњо донистан гарон буд. Бо дидани омадагон аксар аз љо хеста, дар кати якум барояшон љо доданд. Командир Джума амонат ба лаби кат нишаст, ниќоб аз рў гирифт, чанд мартаба тунд-тунд нафас кашид. Њамсилоњонаш аз ў пайравї карданд. Дар равшании пилтачароѓ нигоњи Орифи Хушхон ба командир афтод. Вай љавони тахмин биступанљсолаи фарбењ, пешонадўнг ва картошкабиние буд, ки сари тарошидааш дар торикї њам ялаќќос мезад. Ин дам ў бо пушти даст лабу дањон пок кард ва амр зад: -Ку, тапакњо, дуда биёред, ки чорта роњат кунем! Кадоме ба сўяш папирос да-

бош, Джума! Ин миллати гўлу роз карду кутоњ гуфт: -Навакак дар додем, дуд ку- пакар аз реша несту нобур мекунем!.. нед, командир! Джума дар љо нишаст, ба Джума,-силоњиён ўро њамин тавр љеѓ мекашиданд,-бо нўги китфи њофиз айёрона тап-тап ангуштон папирос дошт, зуд-зуд зад, муљаддадан ба њамсилоњон ва сўйи дарун се-чор мартаба рў кард: -Тапакњои азиз, ман ба шумо амиќ-амиќ ќулт кашид, гўиё дуд дар банди љигараш тоб хўрду њофизи зўр овардам! Акнун ин печид ва сипас лабонаш лўла тапак-дар хизмати мо! Навбат карда, нафас батадриљ сар дод. ба консерт, шунавед, њаловат Фаѓонаи дуд, мисли ин ки аз баред!.. Кадоме миёни сухани Джума новаи бухории аловї берун мехазад, аз дањонаш бадар омад. давид: -О, ин њофиз, на рубоб доБўйи ѓафсу дигаргунае морсон раву на тор дораву на дутору на давру бар печид. Дар лабонаш табассум нишаст, чашмонаш дойра! Бо чї мехона?! -Сапожники без сапогай бугў! хумор шуданд. Ў папироси нўги –луќма партофт дигаре. ангуштонаш баэњтиёт, бо маз-Бо љорўб њам мехонад!муни «акнун навбати ту!, сўйи ронанда дароз кард. Ронанда посух дод командир. Ќањќоси ханда њаворо тармурооти командир бо тавозуъ конд. Чанд нафар аз ханда шипазируфт. Ин дам ба сурати Джума кам дошт, болои катњо ѓел рафт. -Рост мегўям, тапакњо, зуд љиддият афтод, барфавр аз љо љорўб биёред!-бо њарорат садо рост хест, дар њоле ки сар мобаланд кард командир.-Ин тананди каждум боло нигоњ медошт, даст шамшер сохту мисли пак њоло «Каллаи пўсида» мекадом як сарлашкари хунхори хонад, гўш шавед! Ронанда бо хандаи кур-кур бегона, амр зад: -Шермардњои тапак, тамоми аз куљое љорўб даровард, ба мардони ин миллат бикушед, дасти њофиз дод. Орифи Хушфаќат занњоро зинда монед! хон дар њоле афтод безобитаЗанњо ба мо чун обу њаво дар- ву сари сўзан, худ тањќирхўрда, кор мешаванд, барои мо мезо- дилшикаста, паррехта ва њељ дарнаёфт, ки миёни ин тўда кї янд!.. Аз чанд љониб сару садоњо бошад: одам ё одамкањак?! баланд шуд: (Давом дорад) -Офарин, командир! Зинда


САРНАВИШТ (Давомаш.Аввалаш дар шумораи гузашта) Аз ин гапи муаллима њайрон шудам. Гуфтам, ки ман њоло хурдам, ба ѓайри ин як куртаи читак дораму халос! Баъдан ман илм омўхтану мактаб хондан мехоњам,-ба ёд меорад Барнохон. Муаллима ўро дилбардорї карда гуфт, ки њамааш хуб мешавад. Барно китобхалтаашро, ки аз як порча читак духта шуда буд, дар хона монда ба мактаб омад ва Ањрор Ёрмуњаммадов ўро гирифта ба театр, ки дар бинои як ќабатаи рў ба рўи њозира таваллудхонаи љумњуриявї буд, овард.

Духтари таърифї

Баробари ба зале, ки аъзоёни ансамбл дар он љамъ шуда машќ мекарданд, даромадани Ањрор Ёрмуњаммадов бо Барно њама бо њайрат ба ў нигаристанд. Њунарманд Розия Сулаймонова ки тор дар даст менишаст, тоќат накарда пичинг зад. -Пуфу њамин аст, њофизаи таърифиятон?! Залро садои ханда фаро ги-

№5 (725) 05.02.2014

23

Барно Ахмедова

МИРЗО ТУРСУНЗОДА БА МОСКАВ КУРТАИ АРТИСТИРО ОВАРД рифт. Барно аз чунин истиќбол шарм дошт. Бо дастони хурдакакаш рўяшро пўшида аз чашмони зебояш ашк љорї шуд. Инро дида Ёрмуњаммадов ба Розия норозиёна нигоњ карда гуфт: -Розия, њељ аз њамин ањмаќият намондї-да! Њоло Барно чунон Барное шавад, ки њамаатонро дар њайрат монад! Роњбар инро гуфта, Барноро ба нишастан ба диван даъват кард. Аз њамон рўз машќњои Барно дар ансамбли љавонзанони рубобнавоз оѓоз ёфт. Ин оѓози соли 40-ум буд. Дар тўли як сол Барно навохтани рубоб, тор, думбура, доираву таблак ва њатто кам-кам пианинаро аз худ кард. Баъди як соли тайёрї ансамбл дар дањаи адабиёту санъати тољик дар шањри Москва иштирок карда сазовори љои намоён ва љоиза гашт.

Аз вокзал бо чашми гирён

Њангоме, ки аъзоёни ансамбл дар вокзали шањри Москва барои ба Тољикистон омадан љамъ шуданд, садои радиои вокзал аз оѓози љанги љањонї ха-

бар дод. Аз шунидани ин хабари шум њама гирён шуданд. Германияи фашистї ањдшиканона ба давлати шўравї њуљум карда буд. Њунармандон бо дили шикаставу чашми гирён ба Тољикистон омаданд. Аз поезд фаромада Тољикистони азизамонро низ мотамзада диданд. Љанг аллакай мардуми 15 љумњурии бародарро мотамзада карда буд. Дар пойтахт аз њисоби њунармандон бригадањои консертї ташкил намуда буданд. Бригадањои консертї тезтез дар назди мардуми дењоту беморони госпиталњои њарбї ва љанговарон бо барномањои консертї баромад карда, хотири онњоро шоду руњбаланд менамуданд. Бригадаи консертие, ки дар њайати он Барно Ањмадова њунарнамої мекард, ба Регар фиристода шуд. Њунармандонро дар чойхонаи шањр, ки ягон хел

шароит надошт, љой карданд. Шабњо танњо як чароѓи керосинї милт-милт месўхт, дигар на гармї буд, на нони серї. «Ба аспњо нишаста ба дењањо мерафтему ба мардум, ки аксарият занону мардони пиронсол буданд, консерт медодам. Њамин минвол мо як моњ дар Регар мондем. Наќлиёте набуд, ки ба Душанбе баргардем. Як ваќт хабар омад, ки котиби кумитаи марказии њизб Бобољон Ѓафуров шудаанд. Роњбарии бадеии ансамбл дарњол ба Ѓафуров нома навишта хоњиш кард, ки барои ба пойтахт баргаштани њунармандон кўмак расонанд. Бо мадади Бобољон Ѓафуров ба Регар чор ароба фиристоданд ва мо љомадонњоямонро ба аробачањо љойгир карда худамон болои борљомањоямон нишаста ба Сталинобод баргаштем»,- ќисса мекунад Барноапа. (Давом дорад) Т.Азиз


24 №5 (725) 05.02.2014

Оила 5  
Оила 5  
Advertisement