Page 1

ЗУЛАЙХОРО СУД КАРДАНД? сањ.2

№3 (727), 22 январи соли 2014

ЊАФТАНОМА ЊАР ЧОРШАНБЕ НАШР МЕШАВАД

ё чї тавр духтари мулло шавњарашро ба саг табдил дод?

Сањ.11

У Д О Љ У Р Њ Е С И Т А ЌУДР

чї ї р е т 14 пю м о к и о Бозињ ар доранд? хат

чї з а н Шайто зад? мегузре т а н ё и х Подоши Бузи ат р у с м а од

16

17

19


2

№3 (727) 22.01.2014

АЗ РЎЗГОРИ СИТОРАЊО

БАРОИ ШАБНАМ РАГИ ДАСТАМРО БУРИДАМ

ЗУЛАЙХОРО СУД КАРДАНД?

Шабнами Тољиддинро аз рўзи аввали ба сањна баромаданаш гўш Дирўз, имрўз ва њамарўз гирди номи сарояндањо овозамекардаму муњаббатам нисбати ин њунарманд рўз то рўз зиёд мегашт. ву њангомањои гўшхарош пањн мешуданду мешаванд. ОвозаеШабнам суруд хонад, беќаророна ба ќаду ќоматаш чашм дўхта, хаёлан ро гирди номи сарояндаи булбуловоз Зулайхо Мањмадшоева шунидаму як дардам сад дард шуд. Мегўянд, ки сарояндаи дўстдоштаи ба ў изњори муњаббат менамудам. Суруди «Хуморибаман зодрўзашро дар як тарабхонаи бонуфуз дар њалќаи дўстону ча» маро ошиќи зори Шабнам гардонда буд ва орзу наздиконаш таљлил намуда, наворашро дар камекардам, ки ин зебосанамро як бор аз наздик будом як сайти интернетї љойгир кардааст ва бинам. Рўзе дар даромадгоњи Кохи Љомї ШабнамКумитаи дин видеороликро танќид карда ро дида сўяш шитофтам. Давдавон фарёд задам: Зулайхоро барои ќонуншиканияш ба суд «Шабнам ба шумо гап дорам!» Шабнам сўям њатто додааст. Зулайхо, аниќтараш овози Зунимнигоње накарда ба мошинаш нишаста рафт. лайхоро гўё суд кардаанд ва ба ѓайр Њавобаландии сарояндаи дўстдоштаам диламро аз ин «штраф»-и калон супурдааст. аз дунё сард гардонд. Телефонамро, ки тамоЊолдонњо мегўянд, ки муллоњо барои ми сурудњои Шабнамро дар он љой карда либосњои нимбарањнаву раќсњояш Зубудам, аз ќањр ба девор зада шикастам. лайхоро минбаъд низ ором гузоштанї нестанд. Наход Зулайхои азизи дили Аламамро бо њељ роњ паст карда натаморо таќдири талхи Манижа интизор вониста аз ѓазаб бо корд раги дастамро бошад? буридам. Ѓарќи хун ба замин афтида«Оила»- њамадон, аз худи Зулайхо намро медонаму халос. Ваќте ба њуш посухи дурустро љўё шавї, умре миномадам, аллакай дар беморхона хобида натдор мешавем! будам. Пушаймон шудам аз ќасд кардан Мавзунаи регарї ба љони ширинам, зеро дарк намудам, Аз идора: ки чунин бонувон ба ќадри одаму ба Мо барои њаќиќатро љустан бо хоќадри дил намерасанд. Акнун њар бор суруди нум Зулайхо дар тамос шудем, вале «Ту маро мешунавї?»-и Шабнами Тољиддин телефонашон хомўш буд. Продюссери ба гўшам расад, нафратам нисбати ШабЗулайхо Мањмадшоева Бењрўз Зеваров нам зиёд мегардад. Агар ў садои дили маро аз шунидани ин савол ба њайрат афтимешунид, агар муњаббати мухлисонаи маро да, гуфт, ки аз ин овоза хабар надорад. дарк менамуд, њељ гоњ ба чунин ањвол намера«Зулайхо зиндагии осоишта дорад. Овозаи овозашро суд намудан асос надосидам! Шарм медорам ба рўи падару модарад!» таъкид намуд љаноби Зеваров рам нигарам. Шабнамро дигар њаргиз дидан ва ба њамаи мухлисони ин бонуи намехоњам! њунарманд хонаободї таманно Ѓолиби Мехкалонї. кард.


ОЗМУН

№3 (727) 22.01.2014

ро њо ми С- ќа

в ра

а 5 не СМ р у 3 ба 25 н к о

"Садои дил"

3

д!

Озмуне, ки дари шўњратро барои сарояндагони љавон мекушояд!

Номи сароянда

Код

Овозњо тўли њафта

Шумораи умумии овозњо

1

1

Ромизи Парвиз

2563

2.

Муниси Иброхим

2531

3.

Хусрав Амонќулов

2528

4.

Њайдари Мањмад

2542

5.

Мадинаи Саидзод

2520

6.

Ховар Муродов

2512

7.

Наимљони Сайдалї

2502

8

Зафар Абдуалимов

2529

9

Ситора Азимова

10 11 12

Гулнози Толиб

2535

13

Фариддуни Хуршед

2506

14

Шамсиддини Содиќї

2510

15

Фариштаи Фурайдонї

2517

16

Шањроми Абубакр

2504

0

10

17

Умеди Раљабзод

2526

0

100

18

Алишер Ибодуллоев

2530

19

Шамсиддини Азиз

2540

20

25

20

Муњаммадрафии Кароматулло

2508

1.

ШАМСИДДИН АЗ ШАЊРОМ ПЕШ ГУЗАШТ

1

1

2523

50

100

Нозияи Кароматулло

2505

107

107

Алишери Сайфиддин

2534

5

15

105

105

БАХШИ ХАЛЌЇ- ЭСТРАДЇ №

Ному насаби сароянда

Код

1.

Комилљон Зарипов

2558

2.

Зубайдулло Холов

2566

3.

Нигина Амонќулова

2552

4.

Умеди Шарифзод

2567

5.

Љањонгир Зарипов

2561

7.

Матлуба Рањимова

2556

Овозњо Шумораи тўли умумии њафта овозњо

10

10

30

30

БАХШИ РЭП Номи сарояндањо

Код

1.

Баха-84

2543

2.

Шон МС

2545

3.

Абада

2544

4.

Акмал Љумаев

2546

овозњо тўли њафта

Шумораи умумии овозњо

Хонандагони азиз! Пойгаи ло алњол 10 овоз дорад, вале айян месозад ва дањгонаи сарояндагони љавон бањри мо аминем, ки мухлисони бењтаринро эълон менамояд. расидан ба марра дар озму- Муњаммадрафї ва њаводорони Консерти ѓолибони озмуни ни љумњуриявии «Садои дил» марњум Кароматуллои Ќурбон љумњуриявии «Садои дил» торафт бештар шиддат меги- ин љавони саропо њунарро дар яке аз толорњои бонурад. Њунармандон ва мухли- њатман садњо маротиба беш- фузи пойтахт бо иштироки сонашон хуб медонанд, ки њар тар аз ин дастгирї менамо- мењмонони олиќадри дохилањзаи ѓаниматро бояд пур- янд ва Муњаммадрафиро лию хориљї ва машњуртарин самар истифода бурд, зеро дар ќатори ѓолибони озмуни чењрањои фарњангии кишватанњо дањ нафар пештозон ба љумњуриявии «Садои дил» ме- рамон баргузор хоњад гашт. ќуллаи маќсуд расида, вориди бинем. Ситора Азимї ин њафта Љоизањоро ба ѓолибони озмун устодони санъат, ситорањои «Дањгонаи бењтарин» ва сазо- 51 овоз ба даст овардааст ва дурахшони сањнаи њунар вори љоизањои озмун хоњанд дар ќиёс бо Мењрнигори Ру- ва дигар шахсиятњои намогашт. Айни њол дар ин мубо- стам, ки њамагї 2 овоз дорад, ён месупоранд. Маросими риза Шамсиддини Азиз, пи- ин нишондод умедбахштар тантанавии љамъбасти озсарамаки сарояндаи мањбуб аст. Ситора Азимї метавонад муни љумњуриявии «Садои Шањроми Абўбакр пештоз аст мавќеи Мењрнигори Рустамро дил» тариќи шабакањои ва дар сурати то охир вафодор дар сањна танг намуда, ба си- телевизионї сабт ва пешкамондани мухлисонаш, метаво- тораи њаќиќии сањнаи эстра- ши мухлисони сершумор гарнад ѓолибият ба даст оварда, даи тољик табдил ёбад, агар донида мешавад. Хоњед, ки сарояндагони бартариашро дар майдони мухлисони Мењрнигори Рустам њунар собит созад. Боз як љуфт миёнашонро њарчи тезтар дўстдоштаатон ѓолибият ба писарамакњои раќиб дар май- мањкам набанданд! Боз як бо- даст оваранду дар рўзњои дони њунар Комилљони Зариф нуи чобуксавор дар майдони љашни Наврўз хотиратонро ва Љањонгир Зарифов мебо- набард павйдо шудааст. Фа- бо таронањои рўњбахш шод шанд, ки њарду тавонистанд риштаи Фурайдон њарчанд са- созанд, фурсатро аз даст дар даври аввал ѓолибият ба рояндаи љавон ва дар сањнаи надода, њарчи зудтар ба тадаст оваранд. Дар даври дую- њунар навроњ бошад њам, мух- рафдориашон СМС ва анкета фиристед. Ёдрас мешавем, ми озмун њаводорони Љањонгир лисон гарм дастгириаш меки овоздињї бе мањдудият бештар садоќат зоњир намуда намоянд. Дар даври дуюм ба буда, њар кас метавонад ба истодаанд. Тўли њафта мухли- љонибдории Фаришта 221 СМС љонибдории сарояндаи писансонаш ба љонибдории ин са- ва анкета ба идораи «Оила» дидааш 10, 100, 1000 ва њатто рояндаи љавон 30 анкета фи- ворид гаштааст. 100000 анкета ё СМС фириристодаанд, ин дар њолест, ки Мухлисони сарояндаго- стад. Комиссияи босалоњият њаводорони Комилљон њанўз ни РЕП«Баха-84» ва «ШОН- овозњои ба тарафдории њар аз хоби барфї бедор нашу- МС» низ бояд фаъолтар як довталаб фиристодашудадаанд. Шамсиддин Содиќї гарданд, то њунармандони ро ба њисоб мегирад. Хонаназ чаши- дагони азизи «Оила»-ро мо аз муњаббати њаводорони дўстдоштаашон савту наво бенасиб намонда дани шањди ѓолибият дар дар шумораи наврўзиамон ѓолибони озмуни 105 овоз гирифтааст ва ин «Садои дил» бенасиб намо- бо натиља дар ќиёс бо Наимљони нанд. РЕПсарои бењтарин љумњуриявии «Садои дил» Сайдалї, ки алњол аз СМС кист? Инро шумораи СМС ошно хоњем намуд. Барои ба ва анкетањои мухлисонаш да- ва анкетањое, ки ба идораи ќатори ѓолибон дохил шудани рак нест, натиљаи хеле хуб њафтаномаи «Оила» ба та- сарояндаи писандидаатон аз њамин лањза муборизаро оѓоз ба шумор меравад. Мубо- рафдории њунармандони ин намуда, зудтар СМС-њоро бо жанр ворид мегарданд, муайризаи ду фариштаи сањнаи коди њунарманди писандињунар Нозияи Кароматулло ва ян хоњад кард. Алњол бошад, даатон ба раќами 2535 фитанњо њаминро ёдрас мешаНигина Амонќулова бо барристед. Анкетаи озмунро аз тарии Нозиябону идома до- вем, ки овоздињї дар даври њар як шумораи њафтаномаи дуюми озмун боз аз 0 сар рад. Њаводоронаш ин њафта дўстдоштаатон «Оила» пайба љонибдории Нозия беш аз шуда, дар интињо комиссияи до карда, ба љонибдории босалоњият натиљаи умумии 100 овоз фиристодаанду муховозњои дар ду давр ба даст ситорањоятон овоз дода мелисони Нигина Амонќулова овардаи њар як довталабро тавонед. Интизори СМС ва њанўз дар хоби ѓафлатанд. њисоб карда, ѓолибонро му- анкетањои шумоем!!! Муњаммадрафии Кароматул-

Кињо шанси ѓолиб шуданро доранд?

Озмуни «Садои дил» аз ду давр иборат буда, даври аввал аз 10 октябр то 25 декабр идома меёбад. Нафароне, ки дар ин давр камтар аз 1000 овоз мегиранд, ба даври дуюми озмун, ки аз 1 январи соли 2014 оѓоз ёфта, дар рўзњои љашни Наврўз љамъбаст мешавад, роњ дода намешаванд. Консерти ѓолибони озмун дар яке аз толорњои бонуфузи пойтахт баргузор гашта, се сарояндаи дар се бахши озмун љойњои аввалро ишѓолнамуда соњиби шоњљоиза-Гран-Прии озмуни «Садои дил» мегарданд. 10 сарояндаи хушбахте, ки ба «Дањгонаи бењтарин» ворид мешаванд, соњиби љоизаи махсуси «Садои дил» хоњанд гашт. Мухлиси аз њама бештар овоздода метавонад дар клипи сарояндаи дўстдоштааш наќш бозад. Се мухлиси ашадї ифтихорнома ва тўњфањои махсус-Маркази мусиќї ва сабти орегеналии фиттаи сарояндаеро, ки ба тарафдориаш овоз додаанд, сазовор хоњанд гашт. 20 мухлиси бењтарин њатман ба консерти љамбастии «Садои дил» даъват карда мешаванд. Шансатонро аз даст надињед! Овоз дињеду бурд кунед! Биштобед!!!

"Садои дил"

а кет Ан

Пойгаи ситорањо:

Озмуни љумњуриявии сарояндагони љавон Номи сароянда:_______________________ ___________________________________ Бахши озмун: Таронањои эстрадї, Халќию эстрадї, Реп (Бахшеро, ки сарояндаатон он љо номнавис шудааст, ишора кунед)

Ном ва насаби шумо_________________________ Суроѓаи шумо:_______________________________ __________________________________________ Анкетаро хонапурї карда, ба суроѓаи зерин фиристед: ш. Душанбе, хиёбони С.Шеърозї 16, ошёнаи 11, идораи њафтаномаи "ОИЛА" Барои дастрас намудани њар шумораи рўзнома ба телефони зерин занг занед: 93-445-26-12


4

№3 (727) 22.01.2014

МУЊОЉИР

Хонандагони азиз! Њафтаномаи «Оила» барои муњољирони тољик, ки дар Русия њастанд ва ањли хонаводањояшон сањифаи наверо бо унвони «Муњољир» боз мекунад. Инак, се номаи пурдардро аз ин силсила пешкашатон месозем. Шумо њам гуфтание ба азизонатон дошта бошед, њатман ба сањифаи «Муњољир»-и «Оила» нависед. Мо номањои ба пайвандони дар Русия будаатон тааллуќдоштаи шуморо дар њафтавори «Оила-Россия» ва розу ниёзи љигарбандони дар Руссия будаатонро дар њар шумораи «Оила» нашр намуда, миёни шумоён робитаи наздикро тариќи газета барќарор менамоем. Интизори номањои шумоём! Телефонњо барои маълумоти муфассал: 238-53-35 ВА 985-81-89-81

УСИЯ ГА ДО ШАВЕДУ Р ! РДУДиМ , МА Љамшед ВЕД НАРдуАхта лшод, Бобољон ва м на ро да ро Ба р будем. у Бобољон хонаи

писару 2 м барои Дилшод Дар хонадонамон 5 нд. Падару модара да бу р чи њо едро људо кардан ра му я си дар Ру вбати манзили Љамш на и у љо нд н да њамроњи амакњоям љо бу бо да Бо кар ва Дилшод агиашонро чудо мекарданд. Акањоям рї алоњида сохта, зинд н маќсад дар Руси кор з аз хастагию бемадо ми рў ња Як бо . р нд да аа ро фт ба ра та , ош агї гуз м нд сида буд. Се оя мо а акњ рум ошён мшедро дар назди ам тари дигар кори чо кам ш н, ра љо са кори дигар ёфта Ља ед ки , мш ад Ља кун ез ед хоњиш ме а мондааст. «Х амакам, вале Љамш ш нахоби Љамшед бурд ъд хоб рав» мегўяд ба амакам ба љону њола м, н, не гўё со т» ра ас ир ох кор кор , бар ад ро ав њамонро ба ба еш н ам да тиреза барома њолаш гузоранд. «Н аз Тасмаро баста ба д. ни дард дораду ўро ба ра љо ро ед ба мш ме Ља м ду ру ошёнаи чо а канда мешава см та ва д за ор до рд ан ба монда Љамшедро ба ме ха а ин фољиа они бародарам панљ Дилшоду Бобољон аз ногоњ аљал ба гиреб ба замин меафтад. он шро ба љонофарин на ам та љо н куф љо шу ед но мш дер шуда, Ља кай сад гулаш як гулаш ла ал ле ва , хабари шумро ранд ин оя т рхона ме њарони бадбах хо у он уб њр дарк ме шуда дарњол ба бемо и ар дакакаш гуё чизеро модари зор ба њамс а шуд, тифлаки хур гон бе супурда будааст. Ба аќл аз м гаа аз њуш рафт, ян сонданд. Модарам ќиёмат ќоим шуд. та мегирист... ас йв па он аз фиѓону нола гўё д, ам на хо р Оњ, чї Да карда боша . нд да о ба серї бубинад. о ба Ватан овар д, то рўи падарашр ан Љасади Љамшедљонр нд мо т бу то и рў г. љавонмар ра будаашро кардани Љамшедљони ду аз Писарчаи дар гањво наи охираташ гусел у мегўяд: Гадо шаве хо яд ба гир д ме бу ар да ов кан ам й мў ю рў ќадар ал ш да њи ша ёди писари Модарам то њол ба д! ве ра на н ру хоки Ватан бе

Д АР РУСИЯ ЗАНУ ШАВЊ АР САГУ ПИШАКЕМ нестонам нигоњ Шавњарам Бобољон ба нею даъват намуд. ия Рус ба даш наз о накарда мар да ба шањри мон м ана Фарзандонамро бо хушдом њарам корам шав и она рах иљо Дар . Тюмен омадам аст. Рўзе азї окп хўр ва рўз то бегоњ шустушўй аз дар дата хас ам њар шав ки ам, банди кор буд иса рўй додааст. Дод ромад. Пурсидам, ки чї њод дї, баракати пулњоям ома ту е боз зада гуфт, ки аз болои равѓан буду ту паридааст. Пештар кордам баракати кисаамро ат рак убо ном бо дасту ќадами ки маро ту ба ин , паррондї. Гиря карда гуфтам и худам наздат дил ти хос бо , љо даъват намудї наомадаам. ониб рўзам сиёњ Хуллас, аз њамон рўз инљ махмур ба хона ту аст. Шавњарам њар бегоњ мас ам расида рўзе лаб ба ам Љон омада маро мезад. н гусел кунад. сто ики хоњиш кардам, ки маро ба Тољ та гуфт: «Кадош бар н исё м Шавњари бадзабона баргард, ки тар зуд а, валерота ёд кардї ё занг зад д?!» тан гуф оѓўшатро ёд кардем шавњар маъюбу Се рўз аз зарби мушту лагади занг заду гим ана дом Хуш . маслуќ хоб кардам . «Аз дасти там гуф рёну нолон буду шуди гапро љо зистан ин дар ар диг , писарат рўзам сиёњ аст Аз дасти м. ида каш намехоњам хола» гўён, фиѓон чи њам ар диг ан дод ї алл кампири бечора љуз тас ам, меваи кун р саб ки д, кар там иња меомад, нас кардам, вале меваи сабр ширин мешавад. Сабр њари бадмастам Шав . дам аши нач рро ширини саб ба кор монда, ї нод ќан маро дар як фабрикаи карда истодар зањ ам тан дар ро аам нони мехўрд Кї дар роњ дї? кар кор аст. Њар бегоњ «чанд сум истод?» ат пеш дар ин мош д Чан гап партофт? едонам Нам . над асо мер гуфта љонамро ба лабам узашта мег ак пиш сагу ли мис кай рўзамон то бошад!


ЧУНИН ЊАМ МЕШАВАД

(Давомаш. Аввалаш дар шумораи гузашта.)

ÈØÊÈ, ÕÓÍÈÍÈ

Падараш дар назди дарвоза бо ќошу ќавоќи овезон Дилафрўзро интизор буд. «Аз куљо омадї?» пурсид бо зарда раис, вале Дилафрўз сарашро хам карда љавоб надод. «Дар назди беморхона чї кор мекардї? Ба дидори Дилшод рафта будї?» дубора ситеза кард падар. Дилафрўз ба саволи падараш бо савол љавоб гуфт: «Шумо беморхона рафтед?» Саид оњи сабук кашида гуфт: «Ман акнун озодам. Љаримаро њам ба модари Дилшод ва њам ба њукумат супурдам, акнун куљое хоњам меравам, аммо ту дигар аз хона баромада наметавонї! Тайёриатро бин, ду моњ пас тўй!» Дилафрўз ашки чашмонашро поккунон назди модараш рафта асли гапро пурсид. «Падарат туро ба писари як дўсташ фотиња кард» тасдиќ намуд модар ва лаб газид. Њама ба тўй тайёрї медиданд, аммо Дилафрўз дар ѓами Дилшод гирёну нолон буд. Рўзе аз модараш илтиљо кард, ки илоље карда посбононро кор фармояд, то вай бори охир Дилшодро бубинад. Модар њам дарвозанигањбонон ва њам Муроду Шањобро ба коре машѓул карду Дилафрўз ба беморхона омад. Дилшод бо асо кам-кам роњ мерафт. Дилафрўз бо чашми гирён фотиња шуданашро ба Дилшод наќл кард. Дилшод «оњ» гуфта ба замин афтид. Духтурон зуд ўро бардошта ба палата дароварданд ва Дилафрўзро аз дар берун карданд.

Шиноси ношинос

№3 (727) 22.01.2014

Хуллас, аз байн 2 моњ гу-

С И А Р И Р А ДУХТ зашту рўзи тўй маълум шуд. Дилафрўзро бо як азоб либоси арўсї пўшонданд. Дилшод ин хабарро шунида девона шуд ва худашро аз тиреза партофта аз беморхона фирор кард. Аввал ба хонаашон омада либосњояшро иваз карду сипас ба чашмаш айнаки сиёњ монда ба тўй рафт. Дугонаи арўс Мавзуна Дилшодро шинохта, зуд ин хабарро ба Дилафрўз расонд. Рафта ба Дилшод гўй, ки дар поёни дења маро интизор шавад, фармуд Дилафрўз. Мавзуна њайрон-њайрон ба ў нигарист. Дилафрўз гаштаю баргашта илтиљо мекард, ки ин суханро ба ошиќаш расонад. Мавзуна ноилољ ин паёмро ба Дилшод расонд.

Фирори арўс

Мавзуна ба назди Дилафрўз баргашт. Арўсак аз ў хоњиш кард, ки либосњои арўсии ўро пўшаду либосњояшро ба ў дињад. Мавзуна илтиљо мекард, ки ин корро накунад, оќибаташ бад аст, аммо Дилафрўз аз роњаш гаштанї набуд. «Дўстатро дўст дорї, ўро аз зиндагии зиндабагўр рањо кун! Дугонаи њаќиќиам бошї, давои дарди дили хуншорам мешавї» ме-

г у ф т арўсак. Мавзуна ночор розї шуд ва њарду таги чодар даромада либосњояшонро иваз карданд. Дилафрўз рўймолро чуќур баста аз хона баромад.

Билети бахт

«Ваќти сухан нест, зудтар ба аэропорт рафтанамон лозим» бе салому алейк якбора сари маќсад омад Дилафрўз. -Чаро ба фурудгоњ,-њайрон пурсид Дилшод? -Ба Руссия меравем! -Мо пул надорем-ку?! -Пуле, ки дар дасти ман аст, то чанд моњ мерасад,-гуфт Дилафрўз ва таксиро нигоњ дошт. Тайёра субњи барваќт бо ду дилдода ба само бархост. Хешу табор аз иваз шудани арўс танњо баъди ба хонаи домод расидан воќиф гаштанд. Ќиёмат дар як дам гўё ќоим гашт. Мавзуна гириста-гириста асли воќеаро наќл кард. Саид шармандаю шармсор шуда дар назди мардум Дилафрўзро оќ кард ва Мавзунаро фарзанди худ хонд. Бо падару модари Мавзуна маслињат ороста ўро ба љои Дилафрўз никоњ карда ба домод доданд.

Вохўрии таќдирсўз Дар шумораи навбатї:

КАНИЗАКИ ХУШДОМАН

Модари домод ба љойи дилёбї кардан дар сари дастурхон бо ќошу ќавоќи овезон зањр зад: «Хеши худамро келин карданї будам, лекин бачаи беаќлу ањмаќам ба доми ишќи духтари шумо афтида мондаасту ду пояшро ба як мўза андохта «Самираро мегираму халос» гуфт. Маљбур шуда, ноилољ хостгорї омадам!» Аз ин рафтори ќудошаванда модари арўс Саида ба ѓазаб омада бошад њам, изои мўъмин њаром гўён, базўр худашро дошта чизе нагуфт. -Аќалан пухтупаз карда метавонад духтаратон,-боз ситеза кард ќудозан. Хешу табори ба фотиња омада, ки Самираро аз хурдиаш медонистанду борњо аз таъомњои лазизаш дањон ширин карда буданд, бо як овоз гуфтанд, ки тамоми шириниву нозу неъматњои рўйи дастурхон бударо худи келиншаванда пухтааст, вале модари домод њамоно айб мељуст. Саида пай бурд, ки ин зан духтари бо сад орзуву њавасу мењру ноз парвардаашро дар пўчоќи писта љой мекунад ва баъди рафтани хостгорњо Самираро ба наздаш хонда гуфт, ки аз онњо хубї намебарояд, биё бачам аз бањри Комронат гузар. Самира ин гапи модарашро шунида мотам гирифт ва оби чашмонашро, ки шаш ќатор ба бари рўяш мешориданд, поккунон таъкид намуд, ки ѓайри Комрон дигар њељ касро намехоњад. Модар хотири духтараш розї буд бо модари каждумзабони Комрон созиш намояд, вале падари Самира ду пояшро дар як мўза андохта, мегуфт: -Духтарат ба њамон бача ба шавњар барояд, дигар ба ман даркор нест! Саидаи бечора дар байни обу оташ монда буд ва чи кор карданашро намедонист… Мехоњед донед, ки оќибати ин хостгорї чї шуд? Самира ба дўстдоштааш расид ё не? Чаро хушдоманаш рўзи келинчакро сиёњ кард?

Аз сарнавишти талхи Самира воќиф шудан хоњед, њатман шумораи ояндаи «Оила»-ро љўед, ёбед, хонед!!!

5

гашт, дили модар аз нав зинда шуд. Фариштахола писарашро ба оѓўш гирифта мебўсиду мебўид, намехост Дилшодаш дигар аз наздаш дур шавад, вале… Хурсандии модар дер давом накард. Хонадони Саид аз омадани Дилшод огоњ шуда ўро ба суд доданд. Љавонро ба духтардуздї мањкум намуданду 10 сол муайян шуд. Фариштахола ба људоии дубора аз писар тоб наоварда фишораш баланд шуд ва баъди ду рўз мурд. Ѓами модару ѓами зиндон Дилшодро харобу лоѓар ва аз зиндагї дилсард карда буд. Аз корњои кардааш пушаймон пайваста модарашро ба ёд меоварду мегирист. Њамин тавр бо ёду хотирањои талху ширин 7 соли зиндонро паси сар карда ба ќавле ба авф афтид. Хоњараш ин дафъа Дилшодро мисли пештара бо шодї пешвоз нагирифт. Шўриш бардошта гуфт, ки модарам аз рўи ту вафот кард, акнун ту њам аз хона баромада рав. Дилшод бо дили нолон таѓоњояшро алвидоъ гуфта боз ба Руссия сафар кард.

Дидори вопасин

Дар истгоњњо шабњоро сарњар карда чанд њафтаро паси сар намуд. Субње тасодуфан дар

Хуллас, аз байн 2 моњ гузашту рўзи тўй маълум шуд. Дилафрўзро бо як азоб либоси арўсї пўшонданд. Дилшод ин хабарро шунида девона шуд ва худашро аз тиреза партофта аз беморхона фирор кард. Аввал ба хонаашон омада либосњояшро иваз карду сипас ба чашмаш айнаки сиёњ монда ба тўй рафт. Дугонаи арўс Мавзуна Дилшодро шинохта, зуд ин хабарро ба Дилафрўз расонд. Рафта ба Дилшод гўй, ки дар поёни дења маро интизор шавад... Дилафрўзу Дилшод дар Русия зиндагии и с т г о њ хушбахтона доштанд, вале аз Дилафрўзро дид. Љавону зебо тарси раис аз худ дарак на- монда буд њамсараш, ў бошад медоданд. Аз байн ќариб як аз ѓаму дард барваќт пир шусол гузашта буд, рўзе тасоду- дааст. Шапкаеро чуќур монфан дар истгоње Дилафрўз як ду айнаки сиёњ дар чашм ба њамсинфашро вохўрд. «Њафту назди Дилафрўз омад. Тољик чилу соли шуморо доданд» буданашро маълум кард, вале гўён, Мўъмин хеле њазлу сир бой надод. Дилафрўз ўро шўхї карду сипас хоњиш на- нашинохт. Аз гап гап баромаду муд як акси хотиравї бигиранд. Дилафрўз саргузашташро ба ў Дилафрўз розї шуд. Дар акс наќл карда гуфт, ки шавњараш дасти њамсинфаш болои китфи бе сабаб ўро дар хиёнаткорї Дилафрўз буд ва ин аксро дида муттањам намуда, партофта Дилшод девона шуд. Дунё ба рафтааст. «7 сол мешавад, назараш тираю торик гашт. Бо ки ман бе Дилшод дар шањри Дилафрўз љанљол бардошт. бегона сарсону саргардонам. Дилафрўз њарчанд мефањмонд, Рўям намешавад ба хона барки ин њамсинфам аст ва ман бо гардам» гуфт Дилафрўз, вале ў ягон алоќа надорам, Дилшод аз Мўъмин аллакай 2 фарзанд чизеро фањмидан намехост. доштанашро пинњон дошт. Дил«Ман хотири ту шуда модару шод айнаки сиёњро аз чашмаш хоњари танњоямро партофтам гирифт. Љавонзан нобоварона дуои модарро нагирифта бо ту пурсид: инљо омадам, ту беномус бошї, - Магар ту Дилшодї?! хиёнат кардї. Бас аст, акнун -Дилшодам, ошнои деринаи ман ба Ватан бармегардам, ту. ту медонї њамон њамсинфат» Ашк дар чашмони њарду гўён вай чизу чораашро њалќа зад. Дилафрўз мехост ѓундошт. Дилафрўз њарчанд аз шавњару фарзанд доштаилтиљо кард, ки ин корро наку- наш гўяд, вале њамин лањза над, аммо Дилшод ќањр карда Мўъмин пайдо шуд ва аз даба Тољикистон баргашт. сташ гирифта ўро кашон-каДилафрўз ба Ватан баргаш- шон ба хона бурд. та наметавонист, танњо зиста-Боз њамон њамсинфаш, наш низ ѓайри имкон буд, аз -дод зад Дилшод ва аз зиндагї ин хотир ночор назди Мўъмин тамоман дилсард шуда худро рафта њодисаро наќл кар- аз болои пул ба дарё партофт. ду гуфт, ки њамааш аз рўи ту Ваќте ки ўро аз об бароваршуд, акнун маро танњо нагу- данд, аллакай мурда буд. зор. Мўъмин розї шуда ўро ба Дилафрўз то њол бо никоњаш даровард. њамсинфаш Мўъмин дар ѓурбат зиндагии пур аз доѓ дорад.

Дар мањбас

Ваќте Дилшод ба хона бар-

Рухшонаи Рустам


6

НАВИШТАМ НОМАЕ...

№3 (727) 22.01.2014

ОПЕРАТОРИ ВАВИЛОН РДУ… РА Дда КА МРО ИШЌА баргаштам. Барои ба кор хона ба хари илон Вав и за симкорт

Шаш моњ пеш аз маѓо ошт. Садояш чунон занг задам. Љавоне гўширо бард даровардани симкорт ба ширкат ї барин, чизе гуфта идаг часп уд. Забонам дар комам ширин буд, ки маро ошиќи зор нам мехостед?» њамоно идан пурс чиро д, зане арам гап наметавонистам. «Муштарии мўњт м: зада ррос ќатор рехта, базўр пичи мепурсид љавон. Оби дидаам шаш -Бо шумо шинос шудан мехоњам! Дубораю себора гуфту телефонро хомўш намуд. -Ин коратон нодуруст,-љавон инро субњ љавони ди8-и и м љавоб надод. Билохира соат омоли фарању занг задам, вале дигар азизи дила мол ам Дил . вард баро гўён, боз садо ламро оташзада «хўш, чї хизмат?» шодї гашта гуфтам: бо шумо дўстї дошта бошам. -Ман њамонам, номам Сабо, мехоњам ки раќами телефони дастияшро дод, вале таъ, мид фањ Љавон аз афташ дарди маро нисф гузашта да њар дам занг назанам. Шаб аз бењу даю бању асту ор кид намуд, ки серк иро бардоштам. буд, ки љавон боз зангам зад. Гўш мешунавам бо љону ! Бигўед, њар гуфтание, ки доред, рем тайё авї осш шин ба -Акнун мо бо шумо риштаи дил! овозатон дил бохтаам ва мехоњам -Ошиќатон њастам. Аниќтараш ба ам. гуфт о гапр и толу рда якбора шаф ишќу ошиќї бандам,-шаф-шаф нака бо шумо ишќварзї кунам! онам етав нам ва м дора оила -Ман чизеро ёд надорам. р дига ид, афт ам Телефон аз даст список» партофт, тараш раќамњоямро дар «чёрний аниќ Дигар он љавон зангам назад, изњори муњаббат , зада занг ман ба нон љаво а чандин то ташвишаш надињам. Пас аз ин воќе карда натавонистам. Њамеша дар гўшњоям њамон л карда бошанд њам, ишќи касеро ќабу маслињат дињед, чи кор кунам? ман Ба аст. оз нанд тани садои ширин Сабо, н. Хуросон

ЗОМИНИ БАХТАТ ШУДАМ ГУЛШАН!

Бо њамсабаќам Гулшан дўстони наздикем. Њар субњ якљоя ба дарс рафта, якљоя бармегаштем. Донишгоњро хатм намуда њарду дар як корхонаи бонуфуз ба кор шурўъ намудем. Дукаса рўзро бо ханда бегоњ мекардем. Рўзе њамкорамон апаи Соњиба њамсояашро ба корхона оварда ба утоќи кории мо даровард. Ману Гулшани аз сали гап бехабар шўхиомез ба њамдигар нигоњи хандаовар афкандем. Љавон ѓазаболуд баромада рафту апаи Соњиба маро коњиш намуданд, ки монеи бахти духтар шудам. Љавон бо нияти арўсхушкунї омада будаасту нигоњњои моро ба таври худ фањмида, дилсард шудааст. Ин гапро аз апаи Соњиба шунида њуш аз сарамон парид. Инаш гузашту њафтае пас ба хонаи Гулшанино љавони сарватманде хостгор фиристод. Волидонаш розигї дода, фотињаро гузаронданд, вале чанд рўз пас номзадаш дар телефони Гулшан аксњои бо ман гирифтаашро дида, ќањр кард. Домодшавандаи бадрашк љанљол бардошта, фотињаро гардонду ман ба балои бад гирифтор шудам. Гулшан ду њафта ба кор наомад. Ба хонаашон рафтам, ки аз њолаш хабар бигирам. Ањли оилаашон ба ман рўи хуш надоданд. Аз Гулшан пурсидам, ки чї њодиса рўй додааст. «Аксњои бо ту гирифтаам бахтамро шикастанд» гуфта гиря кард. Гулшан дигар ба кор набаромаду ман то њол худамро зомини бахти ин духтараки покдоман њисобида ѓусса мехўрам. Маро бубахш, Гулшан! Равшан Гулов, ш. Душанбе

АРЎСАМ ШАВЊАР ! ЧАба , О ЕДвра ДИраЊ Н А З О Р вї А ра Шу М и , Д да н А мо Н У бародарему акањоям оиладоранд. Пада гї моро ба камол расонРуд. МЕрК оила чор муаллима

Мо да бо маоши н шонро мекашанду ма нагаштааст. Модарам сия рафта дигар бар карда, аробаи зиндагия мекунад, ки ба хонаї гар до сав н рво Ко и аб Бародаронам дар бозор дўст медораму мањбубаам њар замон тал о о зан дињед» гуфтанро донишљўям. Духтаракер вале ман љуръати ба модарам ошкоро «мар тањти дил нияти м, бо шавї» мегўяду ре аз ме д ашон хостгор фириста мо до њам во надоту оњ мрўз ё паг кунанд ва заррае пар надорам. Модарам «и аз мо људо зиндагї ме р фирим тго на ро хос а да ро тиб Ба ро д. ма ан ба Сулњияам чор е келинкобї намекун вон Ља . наёфта аст гар да ди шу н зангир даниянд. Илољи ранд, ки бародарашо яро ба њамон бача до лњи Су ш м: ла гўя гди би сан м ра ни стодааст. Волидо ари баланд ба мода пурсед, ки навиштам, то аз ин минб одаам. Чаро боре наме ахтии маро ист да ба «Оила» мактуб на до ст да аз о тдоштаамр Магар бадб -Очаљон, духтари дўс дбахт мешавам, оча! ! ро шавњар дињанд, ба штаам хонадор кунед яам тдо лњи дўс Су бо ?! ро да ма мо ё тар тез рам , д, ер ше иш бо а Ал шт до о дўст ме мехоњед?! Писаратонр ор ис н.Њ ли зо иа др Ги аз

БО ШАЊРОМ ВА ШАМСИДДИН БУДАН МЕХОЊЕД?

Ту дўстдори сурудњои Шамсиддини Азизї, вале ошиќи зори Шањроми Абўбакрї? Зиёд мехоњї, ки аз наздик бо онњо ошної дошта бошї, аммо онњоро пайдо карда наметавонї? Орзуи бо онњо аз наздик шуданро дар дил мепарвариву фурсати ќулайро пайдо карда наметавонї. Овозае гирди номи ин ду булбули санъати тољик шунидаиву њаќиќаташро аз онњо шунидан мехоњї? Пас «Оила» ба Шумо кўмак мекунад. Саннаи 24-январ рўзи љумъа соати 14-00 дар идораи њафтаномаи «Оила» ду њунарманди машњуру овозадори гурўњи «Анис», яке Шањроми Абубакр, дигаре Шамсиддина Азиз дар «Мулоќоти ѓоибона» иштирок мекунанд. Касоне, ки дўстдори таронањои ин ду њунарманд њастанд, метавонанд дар ин ваќту соат ба мулоќот њозир бошанд.

Дарди дилатонро метавонед бо телефони зерин иброз доред: 238-53-35

ЯК ПОЯШ ДАР ХОНАИ ЗАНИ ЯКУМАШУ…

Салом «Оила»-и азиз ! Хоњиш мекунам ба мани дар гирдоби ѓам афтода кўмак намоед. Маро дар њабдањсолагиям ба шавњар доданд, вале дар тўли 11 сол фарзанддор нашуда, оќибат хонавайрон гаштам. Таќдирам чунин будааст гўён, гирёну нолон хонаи шавњарамро тарк намудам. Таќрибан ду сол пас бо марди дигаре шинос шудам. Ин мард соњиби зан ва панљ фарзанд бошад њам, муносибаташ љиддї буд ва гуфт, ки тайёр аст маро ба занї бигирад. Шояд нафрататон биёяд, ки дидаву дониста зани дуюм шудам, вале бовар кунед, ки маќсади ман шавњари касеро соњибї кардан набуд. Танњо худро санљидан мехостам, ки дар њаќиќат безурётам ё айб дар шавњари якумам буду бењуда маро талоќ дод. Шавњари дуюмам баъди никоњ ба Русия коркунї рафт ва шаш моњ аз байн нагузашта маро ба наздаш хонд. Ду сол дар ѓурбат зистем. Њомиладор шудам ва як моњ пеш аз таввалуд карданам мардакам маро ба Ватан фиристод, то назди пайвандонам бошам. Писарчадор шудам. Тамоми ањли оилаамон хурсандї мекарданд, ки пас аз 15-соли интизорї модар шудам. Хуллас, писарчаамон 9-моња шудан пас падараш ба наздам баргашт. Мардакам дар бозори ноњия кори хубе пайдо намуда, зиндагиямонро пеш бурда истодааст, вале як камбудии љиддї дорад, мо то њол дар хонаи падарам зиндагї мекунему шавњарам аќаллан хонаеро иљора гирифтан намехоњад. «Занам мефањмад» гуфта бањонаљўї мекунад. Як пояш дар хонаи ману пойи дигараш дар хонаи зани аввалааш. Маслињатам дињед, чи кор кунам? Гулї, ш. Душанбе

Телефон барои тамос: 98-581-89-81, 2-38-53-35 Масъули сањифа Рустам Азимї Пешнињодњои худро тавассути телефони 238-53-35 ва почтаи электронии rustam@oila.tj ирсол намоед.


7

№3 (727) 22.01.2014

ЉАВЗО

(23 май - 21

АЌРАБ

июн)

Ин њафта љавзоњоро тарњи нави зиндагї дар назар аст. Хобе, ки шаби сешанбе мебинед, бояд ба касе нагўед. Он хоб рўзњои наздик дар њаќиќат њам амалї хоњад шуд. Чоршанбе дўстдоштаатон аз шумо барои њал намудани якчанд мушкилот кўмак мепурсад. Албатта, њар чи ки аз дастатон ояд дареѓ надоред. Панљшанбею љумъа тиљорататон ривољ меёбаду даромади хуберо соњиб мегардед, вале барои сарф карданаш саросема нашавед, вагарна аз бепулї азият хоњед кашид. Бењтараш, барои боз њам зеботар шудан як ќисмашро бањри харидани либосњои шинаму зебо сарф кунед.

САРАТОН

Зодрўз муборак Алишер! Таманно мекунам, дунё бимонад.

Љањони сабз пойбарљо бимонад! Дўсти азиз Алишер, сарояндаи навроњи олами санъат! Мо туро бо рўзи хурсандият, яъне љашни зодрўзи фирўзат самимона табрику шодбош гуфта бароят хушбахтињои дунёро таманно дорем. Аз Худо талаби онро мекунем, ки эљодатро ба ављи аъло расонаду сањнаву санъатат њамеша пешрафта гарад ва номбардори падару модари азизи худ бошї! Як љавоне шав, ки байни халќ боло карда сар, Бо сарафрозї падар гўяд, ки ман дорам писар. Бо таманиёт: ањли эљоди «Оила»

Ин њафта фикреро, ки тўли чанд ваќт шуморо ором намедод аз сар берун кунед, вагарна њолатон нохуб хоњад гашт. Сешанбе бо пайдо шудани шарикони нави тиљоратї коратон ранги дигар мегирад, ба шарте, ки ба боварии онњо сазовор бошед. Панљшанбе ба хешу таборатон кўмаки шумо лозим меояд. Серкориро бањона накунеду ба онњо кўмак расонед. Љумъа фикри оѓоз намудани кори навро аз саратон дур созед, чунки нобарорї метавонад табъатонро хира гардонад. Охири њафта даромади пулии на онќадар калон имкони додани ќарзњоятонро фаро меорад.

АСАД

СУНБУЛА

рел)

Наќшаи навини ин њафта кашидаатон зиндагиатонро дигаргун карда метавонад. Душанбе сафарњои корї ва вохўрињои бобарор анљом хоњанд ёфт. Воќеае, ки сешанбе бо шумо рух медињад, шуморо ба фикр кардан водор месозад. Њар ќадаре, ки зудтар ба хулосаи амиќ оед, њамон ќадар масъаларо ба фоидаи худ њал мекунед. Дар ин рўз ба њиссиёт дода нашаведу атрофиёнро аз нобарорињои коратон наранљонед. Панљшанбе рўзи бобарор ва хуштарин рўз бароятон ба њисоб меравад. Вохўрии ногањоние боиси ба амал омадани ишќи бошукўњ, пайваст шудани ду дид мешавад. Охири њафта даромади калони пулї табъатонро хушу рўњатонро болида хоњад кард.

САВР

)

(23 июл - 23 август

Њафтаи меомада фурсати хуберо барои бартараф кардани хатоњои содир кардаатон медињад. Агар хастагиро њис кунед, рухсатї гиреду истироњат намуда, асабњои харобгаштаро барќарор созед. Чоршанбе ёди ёри ранљида шуморо озурда месозад, агар такаббурро як тараф гузошта бахшиш пурсед, њамааш хуб мешавад. Љумъа кўшиш кунед оромиро риоя намоед ва ба њар майда-чўйда ањамият надињед. Агар беањамиятї кунед, ба беморие гирифтор хоњед шуд. Охири њафта даромади на он ќадар калон шуморо интизор хоњад буд.

ап март - 20 ЊАМАЛ(21

бр) (24 август - 23 сентя

Аввали њафта аз наќшањои тарњрезишуда даст накашеду барои ба маќсадатон расидан кўшиш кунед. Сешанбе бо рафтори бад ва суханњои нољо шахси наздикатонро меранљонед, худро идора кунеду атрофиёнро озурда накунед. Дар коргоњ бошад, бо њуљљатњо эњтиёткор буданатон лозим аст. Аз аввал то охир даќиќкорона рафтор кунед ва хатоњоятонро бартараф созед. Охири њафта аз омадани дўсти дерин хеле хушатон меояд. Ваќтро ѓанимат њисобед, зеро ин дидорбинињо ѓанимат аст.

(21 апрел - 22 май)

Ин њафта барои сохтани карера ва пешравї дар њаёти шахсї бароятон имконияти хубе пеш меояд. Сешанбе нагузоред, ки атрофиён шуморо барои гуноњњои содир насохтаатон гунањкор сохта сарзаниш кунанд. Худро бењуда азоб надињед ва фикр њам накунед. Ѓусса мехўред, рўзе хоњнохоњ бегуноњии шумо исбот хоњад шуд. Нимаи дуюми њафта таклифњои хуби корї пеш меояд, рад накунед, пушаймон намешавед. Дар коргоњатон эњтиёт бошеду сирњоятонро пинњон доред, њатто ба дугонаи наздикатон лаб накушоед, вагарна асрори шуморо чун яроќ бар зидди шумо истифода хоњад бурд.

Масъули сањифа Гулнисои Њикматулло

МИЗОН

Ин њафта рафтору кирдоратонро дар тарозуи адолат баркашеду ба ноњаќ буданатон иќрор шавед ва бањри ислоњ намудани камбудињоятон камари њиммат бандед. Дар љодаи ишќу ошиќї бошад, рашки бемаврид оромиро халалдор месозад. Кўшиш кунед озурдагии хешро ба касе нишон надињеду худро аз ин њолат бароред. Љумъа барои фаромўш кардани нољурињои њафта бо дўстонатон вохўреду буѓзи дилатонро кафонед, сабук мешавед. Даромади пулиро охири њафта интизор шаведу дар сарф карданаш нисбатан эњтиёт шавед.

ЌАВС

(22 июн -22 июл)

ябр) (24 сентябр - 23 окт

Ин њафта мењнату ваќти зиёдро барои анљом додани корњо талаб мекунад. Сешанбе каме маблаѓ лозим мешавад, шарм надоред аз дўстонатон ќарз бигиред, баъдтар бармегардонед. Чоршанбею панљшанбе дар коргоњатон шуморо бо маќсадњои ѓаразнок тўњмат кардан мехоњанд. Ором бошед, «Чоњкан зери чоњ»мегўянд. Охири њафта ба шабнишиние даъват хоњед шуд, агар бодиќќат бошед вохўрдани шањзодаи орзуњоятон дар назар аст. Бахтро аз даст надињед.

(24 октябр - 22-ноябр)

бр)

(23 ноябр - 21 дека

Ин њафта эњтиёткориву камгуфториро ситорањо тавсия медињанд. Рўзи душанбе иѓвоангезон аз соддагї ва зудбоварии шумо истифода бурда ба шумо зарбаи сахте заданї мешаванд. Шумо ба ин омода бошеду аз пашша фил насозед. Бењтараш, содиќона ба кори худ машѓул шавед, бадзабонон аз ѓайбат хаста шуда, худро канор мегиранд. Панљшанбе омадани мењмонњои олимаќомро интизор бошед ва хуш пешвозашон гиред, аз омаданашон ояндаи шумо вобастагї дорад. Охири њафта ба тозагии хона ањамият дињед ва саломатии худро њимоя кунед.

ЉАДДЇ

р)

(22 декабр - 20 янва

Аввали њафта аз хусуси ояндаатон фикр кунед, зеро танњої ба дилатон задаасту чорае надоред. Сешанбе мушкилоти аљибе пеш меояд, ки дар њаллаш кўмаки наздиконатон лозим меояд. Нимаи дуюми њафта болоравї дар кор ва вазифа дар назар аст. Агар зиракї кунед, охири њафта даромади калонеро соњиб хоњед шуд. Вале агар дањонатонро яла карда нишинед, даромади шуморо дўсти наздикатон соњиб хоњад шуд. Вале вазъи саломатиатон начандон хуб аст. Наздикону пайвандонро дар тањлуќа нагузореду мувофиќи маслињати духтур рафтор намоед.

ДАЛВ

ал)

(21 январ - 20 февр

Аввали њафта ифтихормандона аз корњои анљомдода ва муваффаќиятњои бадастовардаатон меболед, вале корњои нотамом дар назди роњбарият забонкўтањатон мекунад. Озурда набошед, камтари дигар кўшиш кунед ба марра мерасед.Нимаи дуюми њафта кўшиш кунед онњоеро, ки нисбататон бепарво нестанд ба худ љалб созеду аз байнашон мањбуби дилатонро пайдо кунед. Панљшанбе вазъияти ногуворе пеш меояд, бояд аз ду якеро интихоб кунед: дўст ё мањбуб? Аќлатонро кор фармоед, зеро њарду бароятон азизанду бе онњо зистан бароятон душвор мешавад.

Њут

рт)

(21 феврал - 20 ма

Агар оромиро риоя кунед дер ё зуд ба маќсад ва орзуњоятон хоњед расид. Сешанбе вохўрии чашмнорасе шўълаи ишќу муњаббатро дар дилатон бедор месозад. Худро ба даст бигиреду аз хурсандї болед, зеро акнун мурѓи бахт дар китфи шумо низ лона хоњад гузошт. Нимаи дуюми њафта сарчашмањои фаромўшшударо ба хотир оварда, соњиби даромади калон мешавед. Хасисї накарда, каме дасти хайр дароз кунед, камбудињоятон худ ба худ бартараф хоњанд гашт. Охири њафта истироњат кунед, бењтар мешавад.

Пешнињодњои худро тавассути телефони 238-53-35 ва почтаи электронии gulniso@oila.tj ирсол намоед.


8

ОШХОНАИ "ОИЛА"

№3 (727) 22.01.2014

АСРОРИ ЗЕБОЇ

Љањонгир Зарипов:

ВИТАМИНЊОЕ, КИ ПЎСТ ДЎСТ МЕДОРАД

ХЎРИШИ «ВИНИГРЕТ» МЕХЎРЕД?

-Хуш омадед ба мењмонии ошхонаи «Оила»! -Рањмат, хеле шодам, ки хунари бандаро ќадр намуда ба «Оила» даъват намудед. -Аслан, моро занги як мухлисатон, ки ошпазиатонро бисёр таъриф кард, ба он водор намуд, ки Шуморо љўё шавем. Дар њаќиќат ошпази моњиред? -Таъриф нашавад, ошпази хубам. Ин касбро аз падари азизам омўхтам. -Магар Шуморо ба маъракањо барои сарояндагї неву барои ошпазї даъват мекунанд? -Ошпази тўй нашудаам, вале даъват кунанд, аз ўњдааш мебароям! (Механдад) -Ба ѓайри ошпазию сарояндагї боз чї њунар доред? -Футболбозї, гитарнавозї, ронандагї ва боз чанд њунари дигар дорам. -Боварї дорем, ки дар хона ба корњои янга ёрї намерасонед…? -Ёрдам мекунам, аммо дар ваќтњои бекорї. Ёд дорам, давраи безаниям модарам њар рўз «Љањонгир, пухтани хўрокро ёд гир! Мо њамеша бо ту нестем, мабодо баъд азоб накашї» мегуфтанд. Нанг карда як рўз дасту остинамро барзада макароншўрбо пухтам. Бисёр бомазза омада буд. -Росташро гўед, Шумо хўрокро болаззат мепазед ё янга? -Њар кас мењнати худашро таъриф мекунад, вале янгаатон бењтарин кадбонуст. -Хўроки дўстдоштаи ањли оилаи Зариповњо? -Оши паловро падарам дўст медоранду мо фарзандон ошиќи мантуем. -Дар зиндагї бачаи хубед ё занљабили тез? -Росташро гўям, кинагиру бадрашкам. -Хўрок дар ваќташ тайёр нашавад, мољаро мебардоред?

-Напурсед. Дар ваќташ тайёр шуданаш он тараф истад, худо накарда намакаш камтар ояд, дегро дар сари янгаатон чаппа мекунам. (Механдад). -Офарин ба ягна, ки тоќат карда гаштаанд! Нозуктабъ, ки бошед, яќин тарабхона рафтанро дўст медоред? -Кї намехоњад дар љойи зебо нишаста бо дўстони љонї хўроки хўраду чаќ-чаќкунон ѓубори дил барорад?! Дар хона њар рўз «питса» хўрда намешавад-ку! -Бо бањонаи питсахўрию сўњбати дўстон тарабхона меравед, то духтарњо сарояндаи љавону зебо Љањонгири Зарифро дида, гирди саратон парвона шаванд? -Э не! Ман бачаи духтарбоз нестам! -Тарабхонаравак, ки бошед, ошиќи хўриш будагистед? -Бенињоят дўст медорам, махсусан хўришњои «Сезар» ва Винигрет»-ро дида, дањонам об мекушояд.

сер намешавад. Дар љашнњо мањсулоташро харида меорему янгаатон худаш торт мепазад. -Дар охир барои хонандагони «Оила» кадом ретсептро пешкаш мекунед? -Хўриши «Винигрет» омода мекунам.

Мањсулоти лозима: 2-3 дона картошка 300-400г гўшти мурѓ 150г нимањои чормаѓз 3 тухм 100г панир 4-6 бодиринги очонидашуда 1 пиёз майонез, намак, мурч

Тарзи тањия:

Картошкаи дар об пухтаро аз турбтароши сурохињояш калон гузаронед. Тухмњоро низ дар об пухта аз турбтарош гузаронед. Гўшти мурѓро пазед ва хунук кунонида аз устухон људо созеду хурд-хурд реза кунед, сипас панирро аз турбтарош гузаронед. Бодирингро хурд реза кунеду пиёзро мањин. Мањсулотро дар табаќи дарозрўя ба таври зерин ќабат ба ќабат чинед: ќабати 1 картошка, дуюм пиёз, сеюм -Шириниро бинед, чашними гўшти мурѓ, чорум бодимонатон барќ мезананд? ринги очонидашуда, панљум -Замони кўдакї чунин боќимондаи гўшти мурѓ, шабудам, акнун кам ширинї шум панир, њафтум тухм. Дар мехўрам. Ба њар њол торти охир ба хўриш наѓзакак май«Фруктовий»-ро сахт дўст меонез молида, бо чормаѓз оро дорам. дињед. Ба љои нимаи чормаѓз чормаѓзи кўфта ё порањои -Дар љашну хурсандињо замбўруѓи очонидашударо тортро аз маѓоза мехаред истифода бурдан мумкин аст. ё янга тортпази моњиранд? Иштињои том! -Таъриф нашавад, њамсарам тортњои олиљанобе Сўњбаторо мепазад, ки кас аз хўрданаш Рустам

БИСКВИТ БО ШИРЌИЁМ

Зебову дилрабо будан мехоњед? Бештар «витаминњои зебої» истеъмол кунед! Витамини А

Витамини А (ретинол) ва провитамини он (каротин) дар азнавшавии пўст наќши асосиро мебозанд. Ин ду модда намии пўстро нигоњ дошта, монеи хушкшавии он мегарданд ва дар натиља пўст аз чинњои бармањал эмин мемонад. Мањсулоти дорои витаммини А: љигар, мањсулоти ширї, зардии тухм, сабзї, каду, ќаланфури сурх, помидор, ѓулинг, мандарин, афлесун, љаъфарї ва шибит.

Витамини В12

Витамини В12 (рибофлавин) дар зебоии пўст наќши муњим мебозад. Бар асари норасоии ин витамин ранги пўст коњида дар атрофи лаб лаљомак пайдо мешавад лабњо кафида хуншор мегарданд. Умуман, пўстпартоии бадан аз он шањодат медињад, ки љисми шумо аз витамини В12 танќисї мекашад. Мањсулоти дорои витамини В12: шир ва мањсулоти ширї (хусусан љурѓот, панир, ќаймоќ, саршир), гўшти беравѓан, љигар, зардии тухм, замбуруѓ, хамитуруши нонпазї.

Витамини С

Мањсулоти лозима:

1 бонка ширќиём, 4 тухм, 20гр орд, 50г равѓани маска, 1/2 ќошуќ сода, шакари кўфта

Тарзи тањия:

Тафдонро то њарорати 180 дараља тасфонед. Ба тобаи њаљмаш 22см равѓан молед. Дар зарфи калоне тамоми мањсулотро андохта наѓзакак лат занед. Хамирро ба тобаи тайёршуда рехта то сурхча шуданаш 20 даќиќа пазед. Пухтани бисквитро бо чўбча фањмидан мумкин аст. Бисквитро аз тоба нагирифта хунук кунонед. Баъди реза кардани бисквит ба рўяш шакари кўфта пошед.

ПИРОГИ ГЎШТИН Мањсулоти лозима:

2 тухм, 0,5 ќошуќча намак, 1 стакан орд, 1 стакан кефир, 0,5 ќошуќча сода. Барои ќима: 300г ќимаи гўшт, 2-3 пиёзи реза, намак, мурч

Тарзи тањия:

Кефирро бо сода омехта карда 5 даќиќа нигоњ дореду сипас мањсулоти боќимондаро илова намоед. Ба тоба равѓан молида, орд пошеду ними хамирро резед. Ќимаи гўштинро тунук карда, ќисмати дигари хамирро аз рўяш рехта, ба тафдони гарм андозеду дар њарорати 170 дараља 40 даќиќа пазед. Ба љои гўшт ќимаи дилхоњро истифода бурдан мумкин аст. Масъули сањифа Нодира Раљабова

Витамини С антиоксиданти табиї ба шумор рафта, љараёни пиршавии пўстро ба таъхир мегузорад. Љавњари аскорбин ташаккулёбии сафедаи махсусро, ки онро коллаген меноманд ва аз он чандириву њамвории пўст вобастагї дорад ба эътидол меорад. Витамини С ќодир аст рагчањои хурди зери пўстро таќвият бахшида, яраву захмњои пўстро шифо бубахшад. Мањсулоти дорои витамини С: меваи настаран (шиповник), смородинаи сиёњ, лимў, афлесун, мандарин, чормаѓз, ангат (облепиха), карами дар намак хобонидашуда, љаъфарї.

Витамини Е

Витамини Е (токоферол) антиоксидантест, ки бар њар як њуљайрача ѓизову њаво мерасонад.

Мањсулоти дорои витамини Е: равѓани растанї (офтобпараст, љуворимакка, зайтун, заѓер), меваи настаран, зардии тухм, нахўд, лубиё, мош, гандуми сабз.

Калсий

Калсий аллергияи пўстро рафъ намуда ба барќароршавии њуљайрањо мусоидат мекунад. Мањсулоти дорои калсий: шир ва мањсулоти ширї, тухм, гулкарам, барги салат, пиёз, љаъфарї себ.

Селен

Селен-сарчашмаи њаќиќии љавонї аст. Ин модда афзоиши њуљайрањоро ба низом оварда, барои њазми витамини Е мусоидат мекунад. Масуният ва асабро таќвият мебахшад. Мањсулоти дорои селен: гўшт (хусусан гўшти мурѓ) панир, тухм, пиёз, чормаѓзи заминї (арахис) чормаѓз.

Йод

Тадќиќотњои охири олимони љањон нишон доданд, ки дар натиљаи норасоии йод дар организм мубодилаи моддањо дар ќабати пўст халал ёфта, фарбењї ба амал меояд. Мањсулоти дорои йод: моњї, карами бањрї ва мањсулоти бањрї (креветка, кальмар) намаки йодноккардашуда.

Мањсулоте, ки душмани пўстанд

Аз њад зиёд истеъмол кардани хўроки шўр ва дар намак хобонидашуда боиси васеъшавии рагњои пўст ва сурхшавии он, хусусан дар бинї ва рухсора мегардад. Аз истеъмоли хўроки равѓанин ва ширин пўст пур аз ярачањои зардобдор ва рихинакњо мегардад. Аз нўшидани чойи талх ва ќањва пўсти рўй ранги зардро мегирад.

Витамини В9

Витамини В9-љавњари фолиевї фаъолияташ тамоми узвњо аз љулма, пўстро мўътадил нигоњ медорад. Норасоии ин витамин дарњол ба афзоиши мўй таъсир мерасонад. Мањсулоти дорои Витамини В9: лаблабу, тарбуз, харбуза, себ, карам, пиёз, сабзї, нахўди сабз, тухм, гўшти гов, љигари гов, шир, фалла.

Пешнињодњои худро бо тел: 238-53-35 ва почтаи электронии nodira@oila.tj ирсол намоед.


ЧУНИН ЊАМ МЕШАВАД... Њамроњи Авлиёпур

АЗ ЗАНИ ЃАР ЃАР БИРЎЯД...

№3 (727) 22.01.2014

9

Чанд моњ ќабл мо сари мавзўи бењдошти муносибатњои оилавї ва бунёди оилаи солим бо мутахассиси шинохта, равоншиноси дар арсаи љањонї машњур Саидмурод Давлатов сўњбати аљиберо нашр намуда будем. Муњовара дар байни хонандагонамон њамовозии гарм пайдо намуда то ба имрўз аксарият бо саволњои худ ба ин марди хирадманд мурољиат кардан мехоњанд.

КАЛИДИ БАХТРО БА ДАСТ ОВАРДАН МЕХОЊЕД?

(Давомаш. Аввалаш дар шумораи гузашта.) Онњо гоњ-гоњ вомехўрданд, танњо дар хонаи Зулола. Нашрияе, ки дар он Зулола њамчун мусањњењ фаъолият дошт, хонаи чорњуљрагиро ба се нафар коргараш таќсим карда буд. Зулола, ки аз оилаи камнуфус, духтарчаи сесола дошт ба шумор мерафт, фаќат як њуљра ба вай расид. Ў дар байн љевони пур аз китобро гузошта њуљраро гўё ду таќсим намуд. Дар тарафи васеътари њуљра кати дукаса. Њар боре, ки Самадї мењмон мешуд, Зулола дар поёни кат курсї ва миз мегузошт. Дар он љо бо њам ѓизо мехўрданд. Духтарчааш, ки ба Зулола сахт шабоњат дошт, њамроњашон таом мехўрд. Баъд модараш ўро дар кати хурдакаки атрофаш панљарадор, ки дар тарафи нисбатан тангтари њуљра буд, мехобонд. Зулола аксар чароѓро хомўш мекард ва шамъро фурўзон менамуд. Дар њавои мусиќии мањин њар ду хомўш сигор мекашиданд. Бале, њар ду хомўш буданд, аммо ѓарќ дар олами хаёлоти хеш. Самадї бар чењраи андешаманди ў менигарист ва эњсоси рашку нафрат дар вуљудаш ѓалаён мекард. Хаёл менамуд, ки ин лабњои аќиќ, ин чашмони шањло, ин рухсорањои гулгун, ки имшаб насиби ў мегарданд, шояд дишаб насиби дигаре буданд. Ў ин лањзањо мехост бонг занад, аммо худро медошт ва аз дил мегузаронид: њозир Зулола дар андешаи чї бошад? Шояд ў њам дар ин бора фикр кунад. Шояд ин рухсор, ин лаб, ин пайкарро, ки дишаб дар оѓўши дигаре буду олудаи ким-чињо аст, намехоњад пешкаши инсоне чун Самадї, ки дўсташ медорад, намояд. Дуруст, ў дар бобати дўст доштан чизе нагуфтааст, аммо аз гуфтораш, аз рафтораш Самадї хуб эњсос мекунад. Зулола баъзан «шумо шоиррон» гуфта оѓози сухан менамуд. Ў дониста калимаи «шоирон»-ро канда-канда ва бо кашиш талаффуз мекард, ки дар он дард, алам, муњаббат, рашк ва нафрати ў хуб эњсос мегашт. Нафрат ба ќисмат, ба зиндагї, ки чаро ў ќодир нест чун Самадї барин инсонеро дўст бидорад ва зиндагии якљоя дошта бошад.

Нафсию љавонзан аз љо хеста, дастњои ќадањдорро бо њам њалќа намуда, ба нўшидан оѓоз карданд. Нафсї, ки ќоматаш аз ќади љавонзан ќариб як ваљаб кўтоњ метофт, барои халал нарасонидан ба њамќадањ манањашро андаке боло бардошт, љавонзан низ каме хамида буд, ки чењрааш ба Самадї хубтар тофт ин ўро шинохт... Ваќте ки ў бо Самадї вохўрд, об аллакай аз љўбор гузашта буд. Онро наметавон дигарбора ба ќафо баргардонид. Самадї низ дар атрофи ин бисёр андеша мекард. Хусусан хўрокњои пурлаззат, њуљраи озода ва рўйкашњои шустаи Зулоларо, ки њамеша бўи ањорї мекарданд, тез-тез пазмон мешуд. Дар баробари ин њангоми вохўрї боз ким-чї нороњаташ месохт. Самадї медонист, ки он чист. Кўшиш мекард дар ин бора дигар андеша накунад, боз намешуд. Ноилољ болои њам чанд ќадањ менўшид, баъд андаке дилаш таскин меёфт. Самадї хусусан тамошои раќси ўро дўст медошт, аз он як љањон лаззат мебурд. Зулола зери мусиќии форам арѓушт мерафт. Ваќте ки ду дасташро болои њам дар пеши рў гирифта оњистаоњиста мељунбонид, дар назари Самадї манзараи мављ задани дарё њувайдо мегашт. Нозу карашмааш дар ќафои панљањо боз бештар дили ўро тасхир мекард. Воќеан, Зулола падару модарашро тамоман дар хотир надорад. Ў дар хонаи бачагон тарбият гирифтааст. Модараш раќќоса будаасту дар љавонї бар кадом њофиз падари Зулола, дил мебандад. Аммо ноком мемонад. Њофиз аллакай оиладор будаасту соњиби чанд фарзанд. Дигар майл ба модари Зулола намекунад. Шояд модар вуљуди духтарашро барои худ сарборї медонад, ки ба хонаи бачагон месупорад. Дар мактабе, ки Зулола мехонд, њофизи љавоне аз мусиќї дарс мегуфт. Ў дар чорабинињои мактаб гоњ-гоњ суруд мехонд, Зулола бошад, раќс мекард муносибати онњо дар њамин асно мањрамона мешавад. Баъди ду сол љавон ба зодгоњи худ бармегардад ва дигар Зулоларо суроѓ на-

мекунад. Нимашабе Самадї ва Зулола дар рўи кат рў ба боло дароз кашида буданд. Њарду хомўш. Зулола нохост аз љогањ хеста, дар сари миз ќадањро пур аз шароб карда то ќатраи охирин нўшид ва газаке ба дањон набурд. Баъд дар курсї нишаста сигор дуд дод. Дертар мусиќии арабиро монду рўймоли шилшиладорро дар камараш мањкам баст. Дар зарби мусиќї ў чунон ба арѓушт рафт, ки њар узви баданаш гўё људо-људо љунбида, дар вуљуди тамошобин эњсоси гувороеро бедор менамуд. Хусусан банди рўмол камари ўро боз њам бориктару њаракатњояшро нозуктар нишон медод. Шилшилаи рўмол бошад, бо лаппиши худ арѓушти ўро љозибтар гардонида буд. Ваќте ки рухсораашро мувофиќи зарби мусиќї бар тарафи чапу рост мегардонид, дар он Самадї як љањон назокат ва љиддиятро эњсос мекард. Баъд... Баъд Зулола ба шаст худро бо зону ба рўи фарш партофту ба гиря даромад. Гиря кард, бале, зор-зор гиря кард... Самадї дигар ба ў занг назад. Дар рўйи рўзнома, ки кори дастархонро анљом медод, дигар аз газак чизе боќї намонда буд. Ќадањи Давлаталии Нафсї холї меистод. Аммо ќадањи љавонзан, духтари Зулола, нима буд. Баъди чанде љавонзан ќадањро бар лаб бурд. Нафсї шўхиомез бар он чангол заданї шуд. Аз ин љавонзан гўё ганљи бебањоеро аз чанголи ѓоратгарон халос мекарда бошад, ќадањро ба шаст дар зери кашаш пинњон кард. Духтарча бошад, дар пањлуи модар нишаста, сараки шишаи холиро бепарвоёна зери дандон хоидан дошт.

Ба хотири кўмак намудан ба хонандагонамон дар мустањкамсозии ќасри бахташон мо порањоро аз китоби нави Саидмурод Давлатов бо унвони «мардњо дар бораи занњо чї медонанд ва занњо дар бораи мардњо чиро бояд донанд?» (Что не знает женщина о мужчинах и что должен знать мужчина о женщинах?) нашр менамоем. Ин китоб психологияи мард ва занро ифшо намуда, муаллиф усулњоеро пешнињод мекунад, ки бо истифода аз он метавон њаёти оилавиро хуррам сохт. Китоби мазкур вижжагињои психологияи мард ва зан; ќоидаву ќонунњои хушбахтии оилавї; таљрибаи беназири созмон додани оилаи хушбахт ва муносибатњои бонизом дар хонаводаро дар бар мегирад. Дар тамоми Кураи Замин мумкин нафаре ёфт нашавад, ки дар бораи оила фикр накунад. Дар гумон аст касе ёфт шавад, ки аќалан як маротиба ба худ савол надода бошад, ки чаро ин мард ё зан маро дўст намедорад? Аз чї сабаб вай маро фањмидан намехоњад? Чаро мо тез-тез љанљолу хархаша мебардорем? Чаро њамсари ман доимо норозї аст? Чаро шавњарам ба хона дер меояд? Чаро ба њар бањона зуд-зуд ба назди рафиќонаш меравад? Чаро зављаам маро доимо маломат мекунад? Чаро киноя мезанад? Њамаи шеъру сурудњои инсоният ба муњаббат ва ишќ бахшида шудаанд, вале дар васфи муњаббат ва ишќе, ки ба њаёти хушбахтонаи оилавї мубадал нагаштааст. Њар яки мо ишќу муњаббатро орзу мекунем. Орзу мекунем, ки донаки хурдакаки ин муњаббат ба дарахти азими ишќи пок мубадал гардад, аммо… Дар давоми мављудияти хеш, инсоният бар зидди њар хел маризињо мубориза бурданро омўхт, њар хел таљњизотњои муњими зиндагиро ихтироъ кард, шањрњои бузург офарид ва кашфиётњои муњими илмї кард. Дар замони муосир мо метавонем масофањои дурро дар муддати як чанд соат тай намоем. Сарњадњои байнидавлатї ќариб, ки рў ба нестї овардаанд. Мо метавонем тариќи интернет ва дигар муњимоти коммуникатсионї бо тамоми одамони рўи олам муошират намоем. Ба назар чунин менамояд, ки инсоният роњи бузургеро дар пешравї тай кардааст, вале дар љодаи муносибат мо хеле ќафо мондаем ва дар њамон сатње, ки гузаштагони мо ќарор доштанд, ќарор дорем. Мо дар назди муаммои рўњу љон ва бахти инсонї беќудратем ва гумроњ мондем. Аз њамин сабаб зуд-зуд ба оилањое во мехўрем, ки дар

онњо дард, ѓам ва рўњафтодагї њукмфармоанд. Одамон тўли асрњо таљрибањои муносибатро љамъоварда, кўшиш кардаанд, ки «сирри тиллои»-и хушбахтиро дар оила кашф намоянд. Ин шабењи он аст, ки алхимикњои асри миёнагї «дурри ќиматбањои фалсафа»-ро кафш кунанд. Фаќат як чиз маълум гашт, ин њам бошад дар муносибатњои байнињамї, мушкилотњо миёни тамоми халќиятњо, новобаста ба ранги пўст ва чокии чашмони онњо якхела ва рўзмараанд. Маликаи Испании асри XVII доимо дар ѓаму ѓуса мезист. Мукилоти ин зан дар он буд, ки шавњараш ўро намефањмид ва ба ў кам диќќат медод. Духтари пешвои ќабилаи Гвинеяи Экваторї ва дењќонзани губернияи Псков низ аз чунин мушкилотњо азият мекашиданд. Мо барои хушбахт будан дар оила офарида шудаем, вале фаромўш мекунем, ки барои хушбахт шудан бояд кўшиши зиёд кунем. Инсон дар якљоягї бо инсони дигар хушбахт мешавад, ба шарте, ки оилаи солим барпо карда тавонад. Дар ботини њар фард истеъдоди хушбахт будан мављуд аст, аммо ин истеъдод нињон мебошад. Биёед ин истеъдодро ошкор намоем ва дарду ѓаму андўњу дилшикастагиро аз њаёти худ дур созем! Танњої чизи зебост, вале дар пањлўи одами танњо бояд каси дигаре бошад, ки ба вай бигўяд: «Танњої – чизи зебост» (Онере де Балзак). Мушоњида карда бошед, фарзандони оилањои хушбахт, баъди барпо кардани оила мисли волидонашон хушбахт мешаванд. Мушкилоти муносибати байни зану шавњар дар чунин оилањо хеле кам ба мушоњида мерасад. Сабаб дар он аст, ки онњо аллакай заминаи тайёр дар мисоли таљрибаи зиндагии оилавии волидонашонро доранд ва аз њамин таљриба муваффаќона истифода мекунанд. Фарзандони оилањои нопурра ва бадбахт дучори як ќатор мушкилотњо мешаванд. Сабаб дар он аст, ки онњо аз хурдї дар муњити љанљолу хархаша ба воя расидаанд. Табиатан баъди оила барпо кардан онњоро андешае домангир мешавад, ки њатман «чї чизе рух медињад». Муносибати онњо дар оила аз аввал бо рангњои сиёњи манфї ранг карда шудааст, аз њамин сабаб аз оиладорї ва муносибатњои оилавї хушбахтиро интизор нестанд. Онњо дар зењнашон бар он омодаанд, ки дар њаёти оилавї дарду нофањмї њамќадамашон мегарданд. Ин тоифа ќаблан худро ба танњої омода месозанд, аз њамин сабаб танњої домангирашон месозад. (Давом дорад)


САРНАВИШТ

10 №3 (727) 22.01.2014

пайдо шудани 500 рублро дида, худаш онњоро ба назди панљарае, ки Волченок мехобид, бурд. Саг бўйи Оксанаю Шоњинро эњсос намуда кўшиши аз љой бархостан кард, аммо бадани докапеч ва пойњои дар фарш басташудааш имкон надоданд. Оксана дари панљараро боз намуду бо дасташ шиками сагро навозишкунон гуфт: -Њеч гап не, дигар худро дидаю дониста ба зери тир намеандозї… -Ин тир ба вай намерасид, шояд насиби ман мешуд?!саволомез луќма партофт Шоњин. Оксана аз сухани гуфтааш пушаймон шуда, бо дасти дигараш гардани Шоњини дар пањлуяш хамшударо сила карду узрхоњона гуфт: -Маќсади ман ин буд, ки њардуятон њам худро бењуда ба зери тир наандозед. Њарду ба њамдигар нигариста маънидорона табассум намуданд. -Ба ин саг бояд нигоњубини

(Давомаш. Аввалаш дар шуморањои гузашта) Мошин аз байни љангал бо роњи пурбарф дар рўи барфи навборида пайи чуќуре гузошта бо нармї пеш мерафт. Шоњин дар салони гарму бароњат ѓарќи андешањо нишаста ба Оксана ќариб, ки эътибор намедод. Аз паси онњо мошини муњофизони Валентин Михайлович омада истода, гоњ-гоњ бо чароѓњояш дохили мошини Оксанаро низ равшан менамуд. Оксана бе сухан мошин ронда гоње бо думи чашм ба Шоњин менигарист. «Чаро ин љавоне, ки њанўз як моњ пеш намешинохтамаш ба дили ман ин ќадар таъсир карду љуз наќши худаш дигар њама чизро рўфта партофт? Худоё, намедонам чаро чунин шуд, вале ба назарам чунин мерасад, ки гўё ўро њазор сол боз мешиносам. Аз ин пеш агар мегуфтанд, ки рўзе ту ба ишќ аз нигоњи аввал бовар мекунї, албатта «не!» мегуфтам, вале њозир …» Ин дам риштаи андешаи Оксанаро лоси (як навъ гавазни љангалњои Русия) бузурги аз паси дарахтон баромада бурид. Оксана бо шаст тормоз дод, то љонварро зер накунад ва мошин дар рўи барф лаѓжида, андаке ба канори роњ баромад. -Худаш чи гап? Шарм надошта ин ѓизол пеши роњи моро мегирад,-Оксана њазлкунон дари мошинро боз намуд ва сўйи Шоњин ишора кард. Шоњин њам дари тарафи худашро боз карда, ба замин фаромад. Њавои сард зуд ба шушаш даромада, якбора сулфида монд. -Ња, ин барои ту биёбони туркман не, ки гарм бошад,-ба лоси чамбаршох наздик шуда боз шўхї кард Оксана. -Мо биёбон не, кўњ дорем,гапи духтарро ислоњ намуд Шоњин. Ин дам мошини муњофизон низ расида омад ва љавонмарди дар курсии пеш нишаста зуд худро ба берун гирифту аз зери баѓалаш туфангчаро бароварда ба лос наздик шуд. -Њой бакавули ба оши тайёр соњиб! Аввалаш, ин љо мамнўъгоњ аст, баъдан магар одам ба сўи љонвари зинда тир мепарронад? Бубин, ин бечора аз гуруснагї сари роњи одамон баромадааст. Мехоњад, ки ба ў хўрок дињанд,-бонг зад Оксана љониби муњофиз ва ба тарафи лосе, ки аз шиддати сардии њаво аз дањонаш њавр мебаро-

ИШЌИ ТИЛЛОИИ МУЊОЉИРИ ТОЉИК мад, чанд кадам гузошт. Лос андаке рамида, аз байни роњ канор рафт, вале њанўз вориди љангал шуданї набуд. -Оксана Валентиновна, ман ба тарафи вай тир кушодинї нестам, танњо мехостам, ки ўро тарсонда аз сари роњ дур кунам… -Пагоњ ба ин љо чанд халта ярма оварда пањн кунед, то ки бечорањо дар ин сарди аз гуруснагї намуранд… -Албатта Оксана Валентиновна, ман ин хоњиши шуморо мерасонам. Њоло бошад, ба мошин шинетон, ки њаво 18 дараља сард аст. Як ба њароратсанљи мошинатон нигоњ кунед… Оксана дигар чизе нагуфта бо даст ба Шоњин ишораи нишастан кард ва онњо дубора дари мошинро баробар боз карданд. -Аљаб њайвонест њамин лос, гоњ ба одам бовар мекунаду гоњ мегурезад,хаёлолуд гуфт Оксана -Ин айби лос нест, ки бовар намекунад. Шикорчиён ўро мепарронанд, барои њамин намедонад чи кор кунад, гоњ ба назди одамон мебарояду гоњ аз онњо мегурезад… Бовар надорад… -Дуруст њам мекунад,-сухани Шоњинро ба таври худ идома дод Оксана,-Дар љои шумо њам лос мешавад? -Не, дар кўњњои мо бузи куњї њаст. Падарам ваќти зинда буданаш гоњ-гоњ ба шикор мерафт, лекин ягон бор бузи кўњї напаррондааст. Мегуфт, ки дар љавониаш боре як бузи куњиро паррондаасту аз пасаш бузѓолаи навтаваллудшудааш маъосзанон баромадааст. Аз њамон баъд падарам дигар ба бузи куњї тир накушодааст. Фаќат кабкшикор мекард. Он њам дар тирамоњ. Бањор «дар лонааш бача доштагист» гуфта онро њам шикор намекард. -Шикорчї њам бошад, аљаб одами барањм будааст! Шоњин, як гапро аз ту пурсам хафа намешавї? -Не, пурсидан гир…

-Ту занату хонаатро ёд накардаї? -Худат наѓз медонї, ки ман ўро ќариб дар хотир надорам,хотирањои охиринашро дар бораи занаш ба ёд оварда лаб газид Шоњин,-аммо модарамро ёд кардам. Намедонам њолаш чї шуда бошад… -Ваъда медињам, ки худи пагоњ ба назди њамшањрињоят рафта, адреси аниќ ва телефони модаратро меёбем! Њозир бошад, аввал Вадим Михайловичро дидан лозим -Баъд Волченокро,-гуфта монд Шоњин,-захми саг ба назарам он ќадар вазнин набуд.

махсус кунї! Њаќќатро барзиёд медињам. Њатман ба духтур њам њамин хел гуй! -Хуб шудааст хонум,-посбон баъд аз дидани илтифоти Оксана дилпур шуда буд, ки барои иљрои супоришњои ин бону мукофоти хуб мегирад… *** Вакте ки онњо аз клиникаи њайвонот баромаданд, дар кўчањои шањр ањён- ањён мошинњоро дидан мумкин буду халос, аммо муњофизони падари Оксана мисли он, ки бо ресмони ноаёне ба мошини ў пайванд шуда бошанд, ягон

Худоё, намедонам чаро чунин шуд, вале ба назарам чунин мерасад, ки гўё ўро њазор сол боз мешиносам. Аз ин пеш агар мегуфтанд, ки рўзе ту ба ишќ аз нигоњи аввал бовар мекунї, албатта «не!» мегуфтам, вале њозир…» Ба фикрам тир танњо гарданашро харошида гузаштааст. Оксана гази мошинро сахттар пахш кард… *** Соат ќариб 12-и шаб шуда буд, ваќте ки Шоњин ва Оксана аз ањволи Вадими баъди зарбаи ба сараш хурда андаке ба худ омада огоњ шуданду духтур онњоро дилпур намуд, ки ба њаёташ чизе тањдид намекунад ва ба клиникаи њайвонот омаданд. Посбони клиника ѓурѓуркунон дарро ба рўи онњо боз намуда гуфт: -Аљаб мардуме, одамон мурда истодаанду инњо барои як саг шуда нисфишабї хабаргирї меоянд! -Амакї, мањ ин пулро гиру аз паи корат шав. Ин саг аз бисёр одамон бењтар аст,-пулро тарафи посбон дароз карда ѓурунгид Оксана. Посбон дар кафи дасташ

ќадам аз онњо дур намешуданд. Муњофизони таљрибадор масофаро нигоњ медоштанд, чунки намехостанд, ки аз њад зиёд ба духтар наздик шуда, боиси мазамматаш гарданд. Онњо вазифаи худро хуб медонистанд. Оксана хаёлолуд ба Шоњин нигариста гуфт: -Ба фикрат њоло чанд фоизи одамони шањр хобанду чи ќадарашон бедор? -Хоболудон хобанду худогўён бедор,-шўхї кард Шоњин. -Не, ман чиддї мепурсам… -Кї медонад, шояд 70-80 фоизашон хоб рафта бошанд. -Ана дидї, ту, ки намехонї, намедонї. Дар ягон шањри дунё дар як ваќт аз 50 фоиз зиёди одамон намехобанд. Бо ин ё он сабаб њатман то 50 фоиз бедоранд… (Давом дорад) А.Ањмадзода

АДВОКАТИ «ОИЛА» Ба саволњои њуќуќии хонандагони њафтаномаи «Оила» адвокат Иноятов Иноят љавоб медињад. Савол: Мехоњам моњи феврали соли равон писари калониямро оиладор намоям, аммо ба ман маълум гардид, ки барои никоњ бастан ба синни њаждањсолагї расидан зарур аст. Писари ман панљ моњ пас ба синни њаждањсолагї мерасад. Духтаронамро шавњар додам, њамсарам бемор аст, дар хона ягон нафари пешбарандаи корњои хољагї нест ва ба келин сахт ниёз дорем. Ба ман маслињати њуќуќї дињед, чї кор кунам? Самариддин, аз н. Чкалов. Љавоб: Бародари азиз Самариддин! Ба маълумоти Шумо мерасонам, ки дар њаќиќат тибќи модаи 13-и Кодекси оила аз 1- уми январи соли 2011 инљониб синну соли никоњї дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон аз њаждањсолагї муќаррар карда шудааст, вале дар њолатњои истисної суд њуќуќ дорад дар асоси хоњиши шахсони никоњшаванда синни никоњи дар њамин модда барои марду зан муќарраршударо ба мўњлати на бештар аз як сол кам кунад. Њолатњое, ки Шумо дар саволатон дарљ намудаед, метавонанд аз тарафи суд њамчун њолати истисної бањогузорї карда шуда, синну соли никоњии писаратон кам карда шавад. Барои ин, Шумо бояд ба суди мањали истиќоматиятон бо ариза дар бораи кам кардани синну соли никоњї мурољиат намоед. Ариза тибќи тартиби пешбурди алоњида, дар суди мањалли истиќомати шахсе, ки синнаш кам карда мешавад, баррасї мегардад ва вобаста ба он њалномаи ќонунї ва асоснок ќабул карда мешавад. Савол: Шавњар дар давраи њомиладор будани њамсараш њуќуќи пешнињоди даъвои бекор кардани аќди никоњро дорад ё не? Нигора, шањри Вањдат. Љавоб: Хоњари азиз Нигора! Ќонуни оила ба зарурати тањкими оила, ба бунёди муносибатњои оилавї дар заминаи муњаббату эњтироми якдигар, кўмаки мутаќобила ва масъулияти њамаи аъзоёни оила дар назди оила, раво набудани дахолати беасоси њар шахс ба корњои оила, татбиќи бемонеаи њуќуќ ва иљрои ўњдадорињои худ аз љониби аъзои оила ва имконияти њимояи судии онњо асос меёбад. Тибќи муќаррароти моддаи 17 Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон шавњар њуќуќ надорад њангоми њомиладории зан ва дар давоми якуним соли пас аз таваллуди кўдак бе розигии зан ба суд оиди бекор кардани аќди аќди никоњ даъво пешнињод намояд. Ин меъёри њуќуќї барои њимояи манфиатњои њуќуќњои модар ва кўдак нигаронида шудааст. АДВОКАТ: Намояндагї ва њимоя намудани њуќуќу манфиатњои ќонунии шањрвандон ва шахсони њуќуќї доир ба парвандањои гражданї, оилавї, иќтисодї. Суроѓа: ш. Душанбе, кўчаи Н. Ќарабоев- 54.


ЌИССАЊОИ ЗИНДАГЇ

№3 (727) 22.01.2014

11

ЌУДРАТИ У Д О Љ СЕЊРУ

Рўзе бо њамсарам гапамон гурехту сахт љанг шудем. Занам ѓазаболуд ба хонаи падараш рафт ва соате пас баргашту аз дар даромадан замон як каф хокро ба сару рўям пошид. Вуљудам якбора ларзида рафт, дигар чизеро ёд надорам. Лањзае пас ба полвонсаги сип сиёње мубаддал гаштам. Ба ин тарафу он тарафи њавлї даву тоз карда, саг барин аккос мезадам. Њамсарам дар ин њол њам маро осуда нагузошта «Эй саг, даъф шав аз ин љо» гўён, бо белу калтак ба сарам мефаровард...

ё чї тавр духтари мулло шавњарашро ба саг табдил дод?

Дар яке аз рўзњои офтобии бањорон дар гузари Санговчаи Мўъминобод њамроњии бачањои њамсолам машѓули бозї будем. Мўйсафеди солхўрдае бо номи усто Солењ дар наздикии бозиљои мо дўкони оњангарї дошт ва њар гуна асбобњои рўзгорро месохт. Мо саргарми бозї будем ки ногоњ пирамарди роњгузаре пайдо шуда, дуртар аз оњангархона ба рўи сабзањои навдамидаи бањорї якпањлї дароз кашид. Бобои усто Солењ пирамарди роњгузарро дида оњангариро ќатъ кард ва аз дўкон баромада љониби пирамард рафт. Њарду якдигарро ба оѓўш гирифта, гарм ањволпурсї намуданд. Бо бачањо хайрухўш намуда ба онњо наздиктар шудам. Усто Солењ, ки дар синну сол аз мўйсафеди роњгузар 10-15 сол калонтар буд, ба дањони бедандони мард нигариста пурсид: -Шумо ку дар синну сол аз ман љавонтаред, барои чї дар дањонатон ягон дандон намондааст? Пирамард оњи сарде кашида, ба саргузашти аљоибаш оѓоз намуд.

Ѓазаби духтари мулло

Дар яке аз дењањои Ховалинг

Фикре ба сарам зад, мулло мезист, ки бо љодугарї ном бароварда буд. ки ваќти бозгашти рамањои Бо њукми таќдир ман бо дух- гўсфандон аз чарогоњњои тари њамин муллои номї хо- тобистона ба водињо фаро надор шудам. Зиндагиамон расидааст ва бояд дили аввалњо ширин мегузашт, ягон чўпонро ёфт. Он ваќтњо гўсфанд ќадсоњиби ду писару як духтар рамањои шудем. Рўзе бо њамсарам ќади рўди Ёхсў ба водињо гапамон гурехту сахт љанг ба чарогоњњои зимистона шудем. Занам ѓазаболуд ба њаракат мекарданд. Ба яке хонаи падараш рафт ва соа- аз дењањои соњили дарё, ки те пас баргашту аз дар даро- Ќадањї ном дошт, рафта мадан замон як каф хокро ба бозгашти рамаи гўсфандро сару рўям пошид. Вуљудам мунтазир шудам. Баногањ якбора ларзида рафт, дигар рамае пайдо шуда дуртар аз чизеро ёд надорам. Лањзае ман тавваќуф кард. Чўпон пас ба полвонсаги сип сиёње оњиста-оњиста назди ман мубаддал гаштам. Ба ин та- омада гуфт: -Бањ-бањ, саги рафу он тарафи њавлї даву њушёри ботану туш будааст! тоз карда, саг барин аккос Дум ликонда наздаш рафмезадам. Њамсарам дар ин там. Чўпон сари маро сила њол њам маро осуда нагу- карда «хело саги боаќл зошта «Эй саг, даъф шав аз менамої, шояд пурќуват њам ин љо» гўён, бо белу кал- бошї» гўён сагњои рамааштак ба сарам мефаровард. ро як-як љеѓ зад ва бо ман Њамин тавр ин зани бадтол љанг андохт. Дар набарди њаќораткунон маро зада-за- «сагї» ѓолиб баромада њама да аз њавлии худам сохта сагњои чўпонро маѓлуб напеш кард. «Ин саги бесоњиб мудам. Чўпон дарњол як «тоаз кї бошад, њама љойро иф- багиро» ба ман дод. Гурусна, лос кардааст! Мо аз дасти ки будам, њамаашро хўрдам ин саги дайду њол надорем»- (тобагї нонест, ки чўпонњо мегуфт ба њамсояњо зани дар болои як оњани тахту њамвор мепазанд ва нињоят љодугарам. хушхўру бомаза њаст). Аз њамон рўз сар карда, Рўзи сиёњи одамсаг Фасли зимистон фаро њаёти сагонаи ман оѓоз ёфт. мерасид ва мани сагшуда Њамроњи рамаи гўсфанд аз њис мекардам, ки аз хунукї водињо ба кўњистон ва аз ва гуруснагї нест мешавам, кўњистон ба водињо давутоз агар ягон љою макон наёбам. мекардам. Дар нигоњубини рамаи гўсфандон аз дигар сагњои чўпон бартарї доштам, аз ин хотир овозаам ба гирду атроф пањн гашт, ки саги фалон чўпон ягон даррандаро ба гўсфандон наздик шудан намемонад.

-Бањбањ, саги њушёри ботану туш будааст! Дум ликонда наздаш рафтам. Чўпон сари маро сила карда «хело саги боаќл менамої, шояд пурќуват њам бошї» гўён сагњои рамаашро як-як љеѓ зад ва бо ман љанг андохт. Дар набарди «сагї» ѓолиб баромада њама сагњои чўпонро маѓлуб намудам. Чўпон дарњол як «тобагиро» ба ман дод. Гурусна, ки будам, њамаашро хўрдам (тобагї нонест, ки чўпонњо дар болои як оњани тахту њамвор мепазанд ва нињоят хушхўру бомаза њаст).

Сафар ба Бухоро

Дар Бухоро марди бодавлате будааст, ки дар арафаи иди Наврўз њар сол хазинаашро дузд ѓорат мекардааст. Њар ќадар љўстуљў кардаанд, дуздро пайдо карда натавонистаанд. Овозаи њушёрии саги чўпони ховалингї ба гўши сарватманди бухорої расидааст ва рўзе њамон бой ба назди соњиби ман омада, зорї кард, ки барои бурдани ман ба Бухоро барои дастгир кардани дузд розигї дињад.

Чўпон аввал «Ин саги муќаррарї нест, ки ман ба њар кас додан гирам» гўён нею нестон кард, вале ќасам ёд кард, ки ўро розї мекунонад ва бидуни хиёнат баъди дастгир шудани дузд сагро бар мегардонад. Њамин тавр бой маро њамроњаш ба Бухоро бурда ба хизматгоронаш фармуд, ки хуб нигоњубин намоянд.

Саги наљотбахш Рўзе бойро як дўсташ ба шабнишинї даъват намуд. Зани бой њомиладор буд ва моњи таваллуд карданаш расида бояд шаб ё сањар мезоид. Бой маро нигоњбон гузошта ба занаш фармуд, ки то бозгашташ дарро ба касе накушояд. Мард ба хонаи дўсташ рафту занро дарди зодан гирифт. Бо азобњои алим дар танњої тифлакашро таваллуд карда зан аз њуш рафт. Ќудрати сењру љоду маро ба шакли саг дароварда бошад њам, аќлу фањмишам буд ва дарк намудам, ки агар кўдак њамин хел лучак мондан гирад, яќин аз хунукї мемирад. Бо дандон пардаи калони дар тиреза овезонро кандам ва илоље карда тифли навзоди гирёнро бо он парда печондам. Албатта мисли момодоя печонда натавонистам, вале ба њар њол тифл аз марг наљот ёфт. Нимашаб соњиби хона баргашта овоз дод: -Њой занак, дарро кушо! Ин ман, ана омадам! Зан њануз бењуш мехобид. Ноилољ аз љоям хеста берун баромадам ва бо дањонам ки ба љойи дастонам хизмат мекард, ба зўр дарро кушодам. Бой вориди хона гашта дид, ки њамсараш бењуш хобидаву дар пањлўяш тифли парпеч мехобад. Аз парпечи тифл пай бурд, ки ин амали дасти одамї нест, љониби ман нигариста пурсид: -Ин кори туст? Гап зада, ки наметавонистам, сар љумбондам. Бой хушњол гашта сарамро сила кард.

Ба даст афтидани дузд

Њамин гуна рўзњо пайи њам сипарї мешуданд ва иди Наврўз низ наздик шуд. Вазифаи асосии ман дастгир кардани дузди номаълум буд, аз ин хотир бой дар дохили хазина барои ман хоначае сохта, таъкид кард, ки як даќиќа њам хазинаро бе назорат намонам. Њушёриро аз даст намедодам. Яке аз шабњои бањорї дар хазина дароз кашида будам, ки ногоњ садои ѓиљљиросе ба гўшам расад. Ба боло нигоњ карда дидам, ки даричае аз боло кушода шуд ва марде чолокона ба поён љаст. Дузд осемасар чанд сандуќи хазинаро бо даричаи кушодааш ба боло баровард. Сандуќи охиринро бардошта буд, ки ногоњ ба ў дарафтодам ва ба замин афтонда паси гарданашро газидам. Мард аз њуш рафт. Сањар ваќти намози бомдод соњиби хона ба хазина даромада дузди бењушу беёдро дид ва ба хизматгоронаш фармуд, ки дасту пояшро баста ба мањкама баранд. Маълум гардид, ки дузд яке аз хизматгорони худи бой будааст. Пас аз дуздро дастгир кардан ќадру ќимматам дар хонаи бой дањчанд зиёд шуд. Бой ба ошпазњояш фармуда буд, ки дар ошхона њар гуна таъоме омода месозанд, ѓизоро дар навбати аввал ба саги вафодор дињанд. Ба ман ѓизоњои лазизу бомазза медоданд. Бозгашти мўњлати додаи чўпон ба охир расиду бой ночор маро бо як миќдор тўњфањо ба соњибам баргардонданї шуд. Мо њамроњ сўйи Ватан рањсипор шудем. Фасли бањор буд ва дар ду тарафи роњ гулу лолаю майсањои бањорї дамида бўи хўшу муаттарашон касро мафтун месохт. Ин айё мавсими аз чарогоњњои зимистона ба чарогоњњои тобистон њаракат кардани рамањои гўсфандон аст ва мо рамаи чўпонро дар канори яке аз дењањои рўди Ёхсўи Навобод пайдо намудем… (Давом дорад) Рустам Сафаров, н.Мўъминобод


12

ЧУНИН ЊАМ МЕШАВАД

№3 (727) 22.01.2014

Азиз намедонист, ки аз ман чи тавр ќасос гирад. Кидат карданам ба вай бисёр сахт расида буд. Ба хонаамон њамроњи занаш гўё дидорбинї омад ва дар алоњидагї пайти муносиб ёфта, бехи гўшам пичиррос зад: «Сюрприз»-и олиљанобе бароят тайёр кардаам, ки ту онро як умр фаромўш намекунї! Тамасхўромез ба рўяш нигариста гуфтам: «Аробакаши бўгин, чї коре, ки аз дастат меояд, кардан гир!» Ба гуфтан гуфтаму дарњол пушаймон шудам. «Магар худам талабгори њамин аробакаши чиркин набудам?!

МАМАРОЗАРО (Давомаш. Аввалаш дар шуморањои гузашта) Духтарњои пештар бурдаам бо њама њусну љамолашон ба нохуни пойи ин париваш намеарзиданд. Дар пеши назарам бастањои доллари бар ивази ин олињаи њусн ба даст меомада љилва намуда, дилам гум зад, вале худро базўр ба даст гирифта гуфтам: -Ин духтари мисли парї хушрўй бояд арўс шуда хонаеро обод созад! Намехоњам, ки чунин нозанини мисли барги гул нозук ба мусофират рафта азоб кашад. Модараш маро ба оѓўш гирифта дар бораи шароити бади зиндагиашон њикоят намуд ва гуфт, ки тайёр аст аз ягон хе-

шаш ќарз гирифта харољоти сафари духтарашро пардохт намояд. Мебинем гўён корро кашол додам, то шавњарам рафта биёяду таќдири минбаъдаам маълум шавад. Тарси ноаён њанўз вуљуди маро тарк накарда буд ва дилам мудом аз сар задани нохушие дарак медод.

Дар дараи Варзоб

Шавњарам ба Дубай парвоз карду ман ду духтари ќадрасамро Варзоб дамгирї бурдам. Духтаронам шод буданад, ки нињоят барои онњо њам ваќт пайдо кардам. Дар сари мизи пур аз нозу неъмат духтарњо майли тамошои Дубай доштанашонро гуфта, хоњиш карданд, ки ин дафъа онњоро бо худ барам. Номи Дубайро

д а з о Худ

шунидан баробар ба танам ларза афтид ва симои духтарњои ба он љо бурдаам пеши назарам омад. Духтарњои худамро дар оѓўши мардњои араб тасаввур карда, дилам ќариб аз задан монда буд. -Духтарљонаком, ёди он шањри касофатро накунед, Тољикистони худамон аз тамоми олам зеботар аст,-гуфтам даст афшонда ва хостам таноби суханро дигар љониб кашам, вале духтари калонї норозиёна бинї

кашида, эътироз намуд: -Дубай бад бошад, барои чї худатон тез-тез ба он љо меравед?! Мана духтари њамсоя ба Дубай рафта модарашро бой кард-ку! Духтари хурдї имкони лаб кушодани маро надода ба апааш љавоб дод: -Дар ягон љо духтари нохонда соњиби пули муфт намешавад! Интернет аз усулњои пулкоркунии чунин духтарњо пур аст, танфурўшї мекунанд! Суханњои аз дањони духтари хурдиам чун тир љаста диламро ларзонда бошанд њам, базўр худро ба даст гирифта, гуфтам, ки на њама фоњишаю танфурўшанд. Кўшиш мекардам духтарамро бовар кунонам, ки пул дар Дубай ќадр надорад ва арабњо барои мењнати ночиз маблаѓи калон медињанд, вале ин балоча њељ сар намефаровард. -Оча, мо кўдак нестем, ки ба чунин афсонањо бовар кунем! Ягон миллионер барои косаю табаќшўї 50-60 њазор доллар намедињад. Пули калонро духтарњо аз ишќварзї бо бойњои бўгини араб ба даст меоранд. Ин гапро шунида якбора ба обу араќ ѓутидам. Гумон кардам, ки духтари хурдиам тамоми асрори маро медонад. Хайрият апааш ўро љанг карда, дањонашро баст. Пиёлаи чойро ба лаб бурдам, то фарзандонам њолатамро пай набаранд. Зоњиран худро ранљида вонамуд карда бошам њам, дар дил пеши худ иќрор шудам, ки духтари хурдиам рост мегўяд. Вай дар мактаб аъло мехонд, чанд бор дар олимпиадањо иштирок карда, соњиби медал шуда буд, табиист, ки љањонбиниаш назар ба апааш васеътар гашта, алакай неку бади оламро мефањмид. Духтари калониам баръакси хоњараш дар хондан танбалтар буда, фаќат як орзу дошт, мисли ману падараш тољир шуда, пачка-пачка доллар кор кунад ва кайфу сафо карда гардад. Он рўз хеле чизњоро аз духтаронам фањмида гирифтам. Ваќти азми бозгашт намудан духтараконамро ба оѓўш гирифта, ваъда додам, ки дигар онњоро монда ба ѓурбат намеравам, вале духтари калонї

изњори норозигї кард, ки чаро нони дањонамро пеши по мезанам. Духтари мисли модар дар гирдоби њавасу орзуњои осони афтодаам такрор ба такрор мегуфт, ки агар як боракак Дубайро бубинад, дигар ормоне дар дилаш намемонад.

Бонкрот

Шавњарам ба Дубай рафту то баргаштанаш ман хуни дил хўрдам, ки мабодо сиррам ошкор шавад, чи кор мекунам. Намедона Худо рањмамро хўрд ё ноўњдабароияш сабаб шуд, ки аз сафар бо дасти холї баргашт. Падари фарзандонам ба дасти ќаллобон афтода, тамоми пулњояшро аз даст додааст. Ќамар дар дигар давлат будааст, аз ин хотир шавњарам дар Дубай дигар рафиќи кордоне наёфта, дасти холї баргашт. Мардакам пайваста оњ кашида аз як пањлў ба пањлўи дигар мегашт, маълум буд, ки барои пулњои ѓоратшуда ѓам мехўрад. Мардак худашро бахшида наметавонад, ки пули бо «ранљ» коркардаи маро дар як дам ба боди фано додааст. Дар дилаш тарс дошт, ки борони маломатро ба сараш мерезам, вале ман худамро занаки мефањмидагї вонамуд карда, баръакс шавњарамро тасаллї додам, ки пул чирки даст аст ва боз маблаѓи калон кор мекунад, ѓамгин нашавад. Аз нобарории кори мардакам дар дил шод шуда бошам њам, инро вонамуд намекардам. Акнун шавњарам лаб кушода наметаввонист ва ман метавонистам бемалол «мол»-и навро ба Дубай бурда, пули калон ба даст оварам.

«Ќандата зан, занакљон!»

Барои гармтар кардани дили шавњарам сањарии барваќт ба бонк рафта, аз пулњои инъомкардаи шайх 20 000 долларро гирифта ба хона омадам. Њамаи маблаѓро нагирифтам, ки дар дилаш шубња пайдо нашавад. Табассумкунон аз дар даромада дарзаи пулро сўйи шавњарам партофтам. (Давом дорад) Р.Холов


ЗАН ВА МАРД

№3 (727) 22.01.2014

13

ДУНЁИ

пурмуаммои мард Варзиш

Мардњое, ки љонибдори бозии футбол ва баскетболанд дар зиндагї раќобатро дўст медоранд. Марде, ки ба варзиш майл надорад, чун ќоида хеле њассос аст.

Дўстони ќарин дорад

Бачае, ки аз синни 10 солагї дўстони ќарин пайдо мекунад, марди бовафову содиќ мешавад, вале барои ба боварии чунин мард даромадан ваќти муайян даркор аст. Марде, ки бо шумо якљоя ба кор ё зали варзиш меравад, ба зудї бо атрофиён унс мегирад.

Корти маблаѓгузаронї ё пули наќд дорад?

Марде, ки корти пластикияшро нишон медињад, мехоњад дар љамъият мавќеи баландро ишѓол намояд. Шўњратталаб аст ва ба худ эътимод дораду зуд ба маќсад мерасад. Пули наќд дошта бошад, мустаќил буда, ба касе вобаста нест. Рафту њамёнаш холї бошад, донед, ки дар наздатон мардест, ки умре

Дунёи мардњо барои аксари бонувон асрори нокушодаро мемонад. Зудтар аз ин дунёи пурмуаммо бохабар шудан хоњед, мутаваљењ бошед! Тамоми кору кирдори мард баёнгари хислату хўи марданд. умед ба дигарон мебандад. Ин тоифаи мардон интизори мењрубонии дигаронанд.

Одатњои бади мард

Мардњои бо љидду љањд таваккал карданро дўст медоранд, зеро эњсоси ќаноатмандї мебахшад. Аз њад зиёд зиндадил буданашон боиси он мегардад, ки њаќиќатро намебинанд. Сигоркашони ашаддї ва бесабру мушавваш мешаванд. Марде, ки майнўширо дўст медорад, ноустувории худро дар шишаи май пинњон месозад.

Тарзи муоширати мард

Марде, ки ба љойи занг задан

мактуб менависад, намехоњад моњияти худро нишон дињад. Марде, ки пайваста занг мезанад, каме кўњнапараст аст ва пайваста бањри илмомўзї китоб мехонад.

Либосе, ки мардро ба ваљд меорад

Мард шуморо бо либоси кўњна низ хуб ќабул намояд, донед, ки ба бонувони бою камбаѓал бо як чашм нигоњ мекунад. Марде, ки бо дидани зани хушлибос ба ваљд меояд, ба обрўву нуфуз диќќати хоса медињад. Шояд пули зиёд кор мекунад, вале обрў барояш болотар аст. Марде, ки ба зани

либосаш диќќатљалбкунанда мароќ зоњир мекунад, бо ин роњ мехоњад худро баландмартаба эњсос намояд. Барояш хеле муњим аст, ки ба ў њасад баранду рашк кунанд.

Рафтори мард дар маърака

Мард бо дўстонаш дилхушї карда натавонад, шояд шармгину хоксор бошад, аз ин лињоз аз ў рафтори суперромантикиро интизор нашавед. Барои кушодашавияш ваќт даркор аст. Љавони дилкушоду хушчаќчаќ гули сари сабади њар мањфил мешавад. Бо чунин мард зиќ намешавед, вале донед, ки вай пайваста аз

шумо таваљљуњ талаб мекунаду худаш ба майлу хоњишњои шумо эътибор намедињад. Вай ба сохтани имиљи худ машѓул аст ва мехоњад атрофиён нисбаташ таваљљуњ дошта бошанд, аз њамин сабаб барои бо шумо ваќт гузаронидан майл надорад.

Тарзи мошинронї

Мард пайваста дар роњ аз дигар мошинњо гузашта бо ронандањо љанљолу хархашаю дашномдењон мошин меронда бошад, асабаш бемор аст. Ошиќатон бо вуљуди «пробка» дар роњ хеле ором бошад, донед, ки ин мард эњсосоти худро идора мекунад.


14

МАВЗЎИ РЎЗ

№3 (727) 22.01.2014

Дар адабиёти љањонї пойбанди интернет шудан њамчун беморї бањо дода мешавад. Кўдакони мо зери таъсири бозињои компютерї ќарор гирифтаанд. Оила, маориф ва ходимони дин барои пешгирии ин таъсири номатлуб ба саломатии кўдак ва фазои оила чї масъулиятњоро ба зимма доранд?

Мусулмонон ва технология

Тавре ки дар баъзе асарњо доир ба технология зикр шудааст, бархе аз экзистенсиалистњо мушкилоти асосиро дар худи технология дониста, ба он муќобил мебароянд. Аксар шоирони маъруф низ муќобили технология баромадаанд, вале технология њама ваќт вуљуд дорад ва набояд ба он муќобил баромад. Шумо бо технология машѓул нашавед, дигарон машѓул мешаванд. Онњо телевизор ё интернет ихтироъ карда мефурўшанд, видеотелефон истењсол намуда ба бозор роњ меёбанд. Бомба месозанд, уранро коркарду ѓанї мегардонанд, радиатсия истењсол намуда, мефурўшанд… Дар ин кор асосаш азхудкунии технологияњои мазкур ва истифодаи онњо ба сифати системаи њимояи башарият ва арзишњои инсонї дар миќёси глобалї мебошад. Таќрибан то асри 4-5-и њиљрї мусулмонон хазинаи бузурги илму донишро захира карданд, ки баъдан барои давраи Эњёи Ѓарб асос гузошт, вале тараќќиёти мусулмонон бо ким-кадом сабабњо бо њамин анљом ёфт. Яке аз олимон чунин мењисобад, ки раванди тараќќиёт 8 аср пеш рў ба сустшавї нињод ва 5 аср пеш, баъди фатњи Истанбул пурра хотима ёфт. Сипас мо ба хоби ѓафлат рафтем. Технология бошад ба дасти дигарон рафт ва њоло онро соњибї мекунанд. Акнун барои кам кардани фосила ва расидан ба онњо моро лозим аст, ки њам барои худамон, њам дар сатњи љомеа ва давлат кор барем. Мо бояд ба мардум дар бораи арзишњои инсонї хотиррасон кунем, инсониятро то ба сатњи ин арзишњо боло бубарем. Инсони потенсиалиро тавре ки сўфиён мегўянд, ба дараљаи «инсони комил» табдил дињем. Оё нерўи мо ба ин мерасад? Барои анљом додани ин рисолат як насл кифоя мекунад? Яке аз роњњои њалли мушкилот омўзиши технология мебошад.

Муњофизати кўдакон аз маводи зарарнок

Равоншиносон ва педагогњо имрўз бояд ба мушкилоти таъсири вайронкунандаи технологияи навин ба насли наврас

Фатњулло ГУЛЕН

ИНТЕРНЕТ ВА БОЗИЊОИ КОМПЮТЕРЇ ЧИ ХАТАР ДОРАНД?

мароќ зоњир намоянд ва ба назардошти ќоидањои тарбият, педагогика ва равоншиносї усулњоеро ёбанд, ки кўдакон ба асорати торњои ин анкабут наафтанд. Тавассути бо тўњфањо њавасманд кардани кўдакон ва истифодаи дигар усулњо мо бояд мењри атфолро ба китоб бедор созем ва онњоро ба андеша намудан водор намоем. Ба онњо маълумотеро, ки ба синну солашон мувофиќ нест, набояд дод. Ќалбу руњи онњоро ѓизо дода, кўдаконро ба чизњои фоидаовар машѓул карда, мо бояд онњоро аз бадбахтї њифз намоем. Ин пеш аз њама вазифаи педагогњо мебошад. Мураббиён бояд оид ба ин масъала лоиња тањия намоянд ва онро ба вазорати маориф, макотиби олї, васоити ахбори омма ва интернет-провайдерњо пешнињод кунанд. Камтарин коре, ки мо карда метавонем, ин дар баробари иљозат додан бањри дастрасї ба маводи фоиданоки телевизионї ва интернет пурра мамониат кардан ба маводи зарарнок аст. Дастрасї ба интернет набояд беназорат бошад. Бояд њатман сохтори махсус оид ба назорат бошад. Чунин сохторро метавон дар назди Вазорати маориф таъсис дод. Ин сохтор бояд масъули додани литсензия бошад, ки бе он њељ кас њуќуќи пањн кардани мањсулоти интернетро надошта бошад. Бояд мамониату инњисорот љорї кард. Дастрасї ба интернет бояд тавассути калид ва паролњои махсус мањкам карда шавад. Ман чандон ба ин технология сарфањм намеравам, лекин роњњои дастрасї ба иттилооти манфї бояд мањкам бошад. Дастрасї ончунон бояд мањдуд бошад, ки њатто агар нафаре кўшиши бо ягон роњ кушодани онро кунад, чї ќадаре, ки тугмачањои компютерро зер накунад њам, муродаш њосил нашавад. Назорат бояд аз љониби маќомоти расмї сурат бигирад. Аз нуќтаи назари маънавиёти умумибашарї, аз нуќтаи назари ахлоќи миллиамон чунин мењисобем, ки ин зарур аст, мо маљбурем чунин кунем. Њељ кас њаќ надорад ба ин муќобил барояд, на созандагони интернет, на демократњо, на љумњурихоњон, на љонибдорони сохти дунявї,

ПАДАРИ ЉОЊИЛ

- Саѓераи њаромї, ман дар ваќташ тўйи суннатиатро гузаронида будам ва акнун аз ту, курнамак пулњои сарф кардаамро талаб мекунам. Њисоб кардам, ки пули њамон ваќт сарфкардаам 12000 доллар мешудааст. Саѓера ба наѓзї пулро ба ман медењї, вагарна занатро зани мардуму худатро дар кунљи зиндон љой мекунам,-таъкид намуд падарам. Ману занам аз ин тўњмати ногањонии падаре, ки умре ба ман падарї накардааст, саргаранг шуда мондем. Њарчанд хостем ба хубї масъаларо њал кунем, мўйсафед моро њатто шунидан нахост, аз ин хотир њамсарам ба ман маслињат дод, ки дарди диламро ба «Оила» бигўям, шояд баъди нашри сарнавиштам падар, модар, амма ва язнаам аз кардаашон пушаймон шаванд… Мехоњед донед, ки ќањрамони мо чї рўзњои љигарсўзу сангинро аз сар гузаронидааст?

Пас, шумораи навбатии «Оила»-ро љўед, ёбед, хонед!!!

њељ кас! Чизе, ки мо дар ояндаи наздиктарин метавонем бикунем, ба кўдакон имкон надодан барои водор шудан ба толорњои интернетї ва интернет-ќањвахонањост. Њар як оила бояд усулњои пешгирии инро фикр кунад. Барои ин кўдаконро ба шуѓли љолибтаре љалб намудан лозим аст. Оила компютер хариданро ќарор дода бошад ва онро ба шабакаи интернет пайваст намояд, пас бигзор як компютере бошад, ки њама ањли хонавода аз он истифода баранд. Њељ гоњ ба њар як кўдак компютери алоњида нахаред. Дар сурати зарурат ба њамаи кўдакон як компютер харидан мумкин аст. Њамин тавр истифодаи онро метавон мањдуд кард. Компютерро тарзе бояд танзим намуд, ки танњо баъзе амалиётњои онро истифода бурдан мумкин бошад. Ин гуна муносибатро бо телевизион низ метавон ба роњ монд. Фаќат баъзе шабакањои муайянро интихоб карда, дастрасиро ба шабакањои боќимонда тавре бояд танзим кард, ки на кўдак, на миёнсол ва на калонсол ба он роњ наёбанд. Њамаи инњоро ба як дараљаи муайян њар кадоми мо дар муддати наздиктарин анљом дода метавонем.

Вайроншавии оила бо сабаби шабакањои иљтимої

Аз сабаби урбанизатсия (ба шањрњо рў овардан)-и оммавї вайроншавии оилањо зиёд шуда истодааст. Ба ман њатто лозим омад, ки дахолат намуда, якчанд оиларо оштї дињам. Дар назди ман њамсарон мегиристанд. Њар кадоме аз онњо дар интернет бо шахсе майл дошт. Ин монанди шайтон аст, ки ба вуљуди имони дилбастагони интернет ворид мешавад. Инсон бояд аз фазои зарарнок њангоме, ки онро њис намуд, дарњол дур гардад, аммо ваќте кас дилбастаи интернет мешавад, чунин рафтор карда наметавонад. Расули Акрам(с) фармудааст:” Агар ба сари шумо андешаи баде ояд, дарњол тавба кунед:” Яъне, фавран ба кори дигар машѓул шавед, зеро ваќте ки

шумо он пиндору рафторро идома додед, дигар ба ќафо гашта наметавонед. Баъзан инсон он ќадар дур шино мекунад, ки дигар њељ гоњ соњилро намеёбад. Аз ин рў сари ваќт худдорї кардан аз ин чизњо ( дилбастагї ба интернет) хеле муњим аст. Ман якчанд оилањоро медонам, ки бо сабаби сари ваќт дур нашудан аз интернет муносибатњояшон вайрон шуд. Дар ин оилањо њамагон шабу рўз назди телевизору интернет менишастанд ва ин тадриљан ба сардшавии муносибатњои зану шавњар оварда расонд. Ба љои муњаббати заношавњарї робитањои ѓайримашруъ бо шахси дигар дар интернет (форумњо, шабакањои иљтимої) ба миён меояд. Њамин тавр оила дар љои холї вайрон мешавад. Аламовар ва таасуфангез аст, ки на барои дин, аќида ё њиссиёти миллї, балки барои як чизи виртуалии хушку холї оилае, ки бояд мисли гўшаяки бињишт бошад, ба љањаннам табдил меёбад (Худованд моро аз ин нигоњ дорад!) Њамсаронеро тасаввур кунед, ки њар кадом бо шўру љунуни худ овора, аз њам људоянд. Хулоса кунед, ки шўру љунуни фарзанди онњо чї гуна мешавад. Ин мусибати њаќиќист. Аз чунин нохушињо дур бояд буд, зеро то ин дам чї ќадар оилањо вайрон шудаанд. Мо бояд ба њамдигар дар њалли ин мушкилот кўмак намоем. Эњсос кардем, ки дар яке аз бародарони мо ин проблема мављуд аст, бояд имкон надињем, ки ин шуѓлро идома дињад. Дили ўро ба арзишњои маънавї гарм карда, метавонем вайро аз ин мушкилот дур созем. Бояд барояш машѓулиятњои ислом иљозатдодаро фикр карда ёбем. Дар њоли зарурат сарбории корашро зиёд намуда, вайро набояд танњо гузорем. Њамин тавр мо бояд њамдигарро мисли хиштњои ба њам часпидаи як бино дастгирї намоем. Дар яке аз ањодиси Расули Акрам (с) омадааст: ”Касе барои мусулмон ѓам нахўрад, пас аз доираи мусулмонї берун аст”. Мо вазифадорем, ки ѓами бародарони њамдинамонро

бихўрем. Тавассути манъкунї мо бояд њамдигарро аз ботлоќ барорем.

Китоб дар асри интернет “мемирад”?

Ман чунин мешуморам, ки инсон аз телевизор ё компютер дониши мукаммал гирифта наметавонад. Дар китоб баракати бузург аст. Бояд кўшиш кард, ки чизи хондашударо фањмї. Лозим ояд, боз як бори дигар хондан мумкин аст. Дар телевизор ё интернет ба шумо имкони чунин амиќ фурў рафтанро намедињанд. Шумо њис намекунед, ки њамааш ин ќадар зуд аз пешатон мегузараду чизеро дуруст намефањмед. Барои гирифтани дониши амиќ тањќиќоти дуру дароз ва такрор бисёр мебояд. Ба одамони китобхон бингаред, мебинед, ки њошияи китобашон пур аз шарњу ќайдњост. Баъзењо маљмўи ќайдњои худро ба шакли китобњои муфассал менависанд. Дилхоњ файласуфи декортї ба монанди Кант, Декарт ва ѓайраро мутолиа кунед, ба шумо навиштани эродњоятон лозим меояд, ба шарте, ки ба умќи мавзуъ сарфањм рафта бошед. Њатто Каломи илоњї шарњу тафсир дода, он љое, ки барои интиќод боз аст, ба хотири дарёфти маънии гуногун омўхта мешавад. Танњо “муњокамат”-ро ба наќду эрод фаро намегиранд. Масалан, Имом Абуњанифа аз оят маънии худро дармеёбаду Имом Молик маънии худро, яъне якеро маънибардории дигарњо ќатоатбахш карда наметавонад ва ў бо дар назардошти дигар шудани замон ва њолат, бо дарназардошти пешрафти илм, тафаккур мекунад. Аз њамин сабаб то имрўз тафсир ва таъвили зиёде навишта шудааст. Хулоса, манфиати китоб хеле зиёд аст. Китоб мисли фаришта аст. Китоб манбаи илњом аст. Ќуръон даъват мекунад: “Эй ањли китоб”. Яке аз олимон даъват кардааст: “ Эй ањли мактаб”, яъне, роњи њалли масъала дар китоб аст. Худоё, ман ба ту аз бекитобї паноњ металабам! Тарљумаи С.Суннатї


№3 (727) 22.01.2014

15

ТАБОБАТИ СУННАТИИ ЃАДУДИ ЗЕРИ МЕЪДА Барои ба саволи хонандаамон љавоби пурра пайдо намудан мо роњи Маркази тибби халќиро пеш гирифтем. Директори ин марказ Шўњрат Худойбердиев лутф намуда, розигї доданд, ки ба Шариф ва дигар хонандагони «Оила» бо маслињатњои судманд мадад расонанд. -Ѓадуди зери меъда барои организми инсон чї ањамият дорад ва чаро иллатнок мешавад? -Ѓадуди зери меъда аз љумлаи ѓадудњои муњимтарини љисми инсон буда, дар рафти њазми таом наќши калон мебозад. Ваќте ки таоми истеъмолгашта аз меъда ба рўдаи дувоздањангушта мефарояд, аз найчаи талхарасон миќдои муайяни талха бо воситаи найчаи ѓадуди мазкур ба он љо мерезад. Њамин тариќа бо иштироки фаъоли талхаву шираи ѓадуди зери меъда таоми хўрдаи инсон њал мешавад. Ќанду ширинњое, ки мо истеъмол мекунем, ба шарофати кори мураттаби ѓадуди зери меъда њазм мешавад. Ин ѓадуди бисёр муњим метавонад бо чанд сабаб бемор шавад. Пањншудатарин бемории

ѓадуди зери меъда илтињоб (варам) аст, ки дар одамони миёнсол ва бештар дар занњо мушоњида мешавад. -Бемории дигар узвњо метавонад боиси иллат пайдо кардани ѓадуди зери меъда гардад? -Бале, беморињои љигару талхадон, меъдаву рўда ва њатто тарс њам метавонад боиси иллат пайдо кардани ѓадуди зери меъда гардад. Мунтазам нўшидани шароб ва дигар нўшокињои спиртї низ оќибат ѓадуди зери меъдаро бемор месозад. -Одами аз тарс гирифтори ин беморї шударо чї гуна бояд табобат кард? -Дар чунин њолатњо дар тибби халќї аввал бо роњи дуохонї, ки аз асосњои тибби рўњонї аст, тарсро аз вуљуди инсон бароварда, баъд доруњои гиёњиро истифода мебаранд. -Дарди ѓадуди зери меъда чї гуна аз худ дарак медињад? -Њангоми гирифтор шудан ба илтињоби ѓадуди зери меъда ќисми болоии шикам дард мекунад ва гоњо дард ба тарафи чапи миён, сина ва ноњияи дил интиќол меёбад. Аксаран дард

меъдаам Аз тарси дарди о хўрда ор из рѓ ягон таоми се Ташхис . ам ст ни во намета зери ди ду ѓа ки нишон дод, о кардайд па т ла ил м меъдаа њафтаномаи аст. Мехоњам аз ила» дар бодўстдоштаам «О суннатии ти ба бо раи усули та бигирам, от ин касалї маълум и дигањо ри мо бе ин чунки чанд авор фт ња ин рамро бо кўмаки м. да му на во да он хеле ос Шариф Мањмудов, ноњияи Хуросон. гирдогирди баданро дар сатњи меъда фаро мегирад. Бемор бепарвогї зоњир намуда, сари ваќт аз пайи табобат нашавад, оќибатњои бадтаре домангираш мешаванд. Иллатнокии ѓадуди зери меъда метавонад боиси пайдо шудани касалии ќанд гардад. -Бо усулњои тибби суннатї магар метавон илтињоби ѓадуди зери меъдро табобат намуд? -Ниёгонамон тўли садсолањо бо гулу гиёњњо худро табобат мекарданд. Таљрибаи тибби суннатї исбот намудааст, ки

љўшобаи гиёњи парпї бо решаи чоќула давои бењтарин дар табобати ѓадуди зери меъда аст. Маъмулан 30 грамм решаи чоќуларо дар як литр об муддати 15 даќиќа дар оташи мулоим мељўшонанд ва хунук карда аз дока мегузаронанд. Бемор бояд ин гиёњобро њар рўз 50 граммї се маротиба пеш аз хўрок бинўшад. Решаи касниро њам илова кунанд, бењтар мешавад. Дар ин њолат 30 грамм ва 15 грамми чоќулаву касниро истифода мебаранд. Як ќошуќча куфтаи решаи ваљро изофа намоянд, таъсири доруњои ди-

гарро зиёдтар месозад, агар ин гиёњро ёфта натавонанд, боке нест. Худи њамин таркиб басанда аст, ки дар муолиљаи илтињоби ѓадуди зери меъда натиљаи хуб ба даст ояд. -Парњез дар табобати ѓадуди зери меъда ањамият дорад? -Албатта. Бемор бояд ба љои дар як рўз се маротиба хўрок хўрдан панљ маротиба кам-кам хўрок хўрад. Аз ѓизои серравѓан ва тунд парњез кардан лозим аст. Истеъмоли нўшокињои спиртї ва кашидани тамоку ќатъиян манъ аст


ОИЛА ВА ИСЛОМ

16 №3 (727) 22.01.2014

ШАЙТОН АЗ ЧЇ МЕГУРЕЗАД? Њазрати Иброњим рўяш сиёњ гашт. Ман ѓамгин алайњиссалом мефармояд: шуда, «Инно лиллоњи ва инно «Њар гоњ як инсон ба хонаи худ илайњи рољиъун» гуфтам ва падарамро бо чодаре дохил гардад ва салом бигўяд, рўи Шайтон мегўяд: «Акнун дар пўшонидам. Пас аз муддате ин љо зиндагї бароям мушкил маро хоб омад. Дар хоб шахси шуд». Ва њар гоњ таом мехўраду хушчењраеро дидам, ки ќаблан номи Худованди Каримро ёд мисли вай надида будам. Ў кунад, Шайтон мегўяд: «Дигар хеле чењраи зебо дошт ва дар ин љо на бароям макони хушбўї аз вай хориљ мешуд. Он зист аст ва на бароям таому шахси нуронї назди падарам нўшиданї аст». Инро гуфта омада, дастони муборакашро ба рўи падарам молид. Дарњол Шайтон ноумед мешавад. Расули Акрам (с) фарму- рўи падарам сафед шуд. Ман даанд: «Њар гоњ яке аз шумо пурсидам, ки «Шумо кистед?» Ў таом мехўрад, пас дар оѓози он љавоб дод: «Ман соњиби Ќуръон «Бисмиллоњ» бигўяд. Њар гоњ Муњаммад (с) њастам. Падари дар оѓоз фаромўш кард, пас шумо дар мушкилї буд, маро фарёд намуд. Ман фарёдраси дар миёни он бигўяд». Суфёни Саврї (р) тавоф ме- касе њастам, ки бар ман дуруд кард. Шахсеро дид, ки бо гузош- (салавот) мегўяд». Ман аз хоб бедор шуда дитани њар ќадами худ ба Расули Худо (с) салавот мегўяд. Ў аз дам, ки рўи падарам сафед гарон шахс пурсид:-Чаро тасбењу дидааст. Абўљаъфар (р) ривоят натањлилро тарк намуда, салавот гуфтанро шуруъ кардаї? Оё мудааст, ки Расули Акрам (с) барои ин амалат ягон далел фармудаанд: «Касе ки дуруд дорї? гуфтанро бар ман фаромўш Он шахс пурсид:-Шумо ки- кард, вай роњи љаннатро хато стед? намуд». Суфёни Саврї (р) худро Њазрати Абубурайда аз памуаррифї кард. Он шахс гуфт: дараш ва ў аз Расули Худо (с) -Агар шумо аз бузургтарин ривоят мекунад, ки фармуданд: ашхоси замона намебудед, «Чањор чиз аз љафо шумурда шуморо аз ин роз (асрор) ха- мешавад: 1.Касе ки рост исбардор намекардам. Ману па- тода бавл (пешоб) мекунад. дарам њар ду ба иродаи њаљљи 2.Касе ки намозро салом наБайтуллоњ равон шудем. Дар дода, пешонии худро пок мекумасири роњ падарам бемор над. 3.Касе ки азонро шунида, шуда, вафот намул, вале ранги гуфтањои муаззинро такрор на-

Масъули сањифа Cайфиддин Суннатї

ОШКОРУ ПИНЊОН АЗ ХУДОВАНД БИТАРСЕД

кунад. 4.Касе ки номи манро шунида, салавот нагўяд». Анас ибни Молик (р) аз Расули Худо (с) ин њадисро ривоят намудааст: «Касе ки як бор бар ман саловат гўяд, Худованд бар вай 10 рањмат мефиристад ва 10 гуноњи вайро афв мекунад». Худованд дар сураи «Ањзоб» мефармояд: «Ба дурустї, ки Худованд ва фариштагони ў ба Пайѓамбар саловат мефиристанд. Эй касоне ки имон овардаед, ба ў дуруду салом фиристед!» Дар ин ояти карима нуќтаи назар ин аст, ки дар тамоми ибодатњо Худованди Карим ба бандагони худ амр намудааст, лекин дар дуруди шариф аввал худи Худованди Карим ба Пайѓамбар (с) дуруд гуфтааст, баъд ба фариштањо амр намудааст ва дар охир ба муъминон амр намудааст, ки ба Пайѓамбар (с) дуруд гўяд. Пас собит гардид, ки салавот фиристодан чї мартабаи баланд дорад.

Њазрати Рабеъ (р) аз њазрати Њасан (р) ривоят мекунад, ки Расулуллоњ (с) фармудааст: «Се чиз наљот медињад ва се чиз њалоккунанда аст. Он се чизе, ки њалокатдињанда аст: 1.Бахилї ва њирс ( ч а ш м г у р у с н а г ї ) . 2.Тобеъдорї аз хоњишоти нафсонї (пайрави нафс шудан) 3.Такаббур ва ѓурур. Он се чизе ки наљот медињад: 1.Инсоф намудан дар њолати ѓазаб ва хушњолї. 2.Дар њолати молдорию фаќирї сарфаю сариштакорї намудан. 3.Аз Худованд дар њолатњои ошкору пинњон тарсидан. Шайх Абуллайси Самарќандї (р) мефармояд, ки хавфи илоњї дар 7 чиз зоњир мегардад: 1.Дар забон, ки забони худро аз дурўѓ гуфтан, ѓайбат намудан ва дигар суханони абас (бењуда, бемаънї) манъ кардан ва ба зикру мутолиоти илмї машѓул шудан. 2.Дар њаќќи шиками худ аз Худованд битарсад ва аз хўрдани њаром худдорї намояд. 3.Дар њаќќи чашми худ аз Худо битарсед. Яъне, на ба љои њаром назар кунад ва на ба дунё бо назари

муњаббат бингарад. Бояд ба дунё бо назари ибрат нигоњ кунад. 4.Дар њаќќи дасти худ аз Худо битарсад. Яъне, ба њаром дасти худро дароз накунад, балки ба он чї дасти худро дароз кунад, ки њалол бошад. Итоати Худоро ба љо орад. 5.Дар њаќќи пои худ битарсад. Яъне, ба љое наравад, ки дар он љо нофармонии Худованд бошад. 6.Дар муомилаи ќалб аз Худо битарсад. Яъне аз ќалби худ адоват, буѓз, њасад ва кинаро берун кунад ва дар ќалби худ хайрхоњї, муњаббат ва шафќат бо мусулмононро љо дињад. 7.Дар муомила, итоат ва бандагии худ аз Худо битарсад. Бандагии худро танњо ба Худованд хос созад. Аз риёкорї битарсад ва мунофиќиро дар дили худ љой надињад. Њар гоњ ин 7 чиз дар як тан пурра шуд, пас вай аз љумлаи касоне шуд, ки Худованд дар бораи онњо фармудааст: «Вал охирату инда раббика лил муттаќин» (Савобу аљри охират назди Парвардигорат барои парњезкорон аст). Дар ояти дигар Худованд фармудааст: «Инна лил муттаќина мафозо» яъне барои парњезкорон комёбї аст.

Пешнињодњои худро тавассути телефони 238-53-35 ва почтаи электронии sayfiddin@oila.tj ирсол намоед.


ЧОРСЎИ ЗИНДАГЇ

Ïîäîøè

т а н хиё

Зебосанами сангдил

Соро дар оилаи кормандони савдо ба дунё омада аз чизе танќисї намекашид. Ваю додараш Сарватбек зиндагии шоњона доштанд. Дурага буданд Сорою Сарабек, модарашон тотору падарашон аз тољикони шањри бостонии Самарќанд. Дар ваќташ бобою бибии Соро падарашро барои кор ба Тољикистон фиристодаанду бо њамин вай мафтуни пойтахти зебои тољикон-Душанбеи сабзу хуррам гашта, њамин љо зиндагї ихтиёр намудааст. Соро

Малик намедонист ба мењмонњои нохонда чї гўяд ва њайрон-њайрон гоњ ба Сорою гоњ ба њамроњонаш менигарист. Зан фиѓон кашид: -Вой хок бар сарам, ин пойлучро ту аз куљо ёфтї? Мард тарафи зан нигоњи хашмгинонае партофта ѓурунгид: -Дамата гир! Онњо њамакаса ба хона даромаданд ва мард сархам ба Малик нигариста гуфт: -Ман намедонам бо айби кї ин шармандагї рўй додааст, аммо Соро њомиладор аст ва ту бояд худи пагоњ волидонатро ба хонаи мо хостгорї фиристї.... соњибљамоли њаќиќї буд, даъвале њавохоњони зиёд доват нарассомї мехонд. шта бошад њам, љавони таъби кард, зеро дар Соро љавонро дар як намоидилашро намеёфт. Мухлиси кўњистон духтарро ба хилфилмњои њиндї буд Соро ва ши асарњои санъати тасвирї ваткада даъват намудан бедида бо як нигоњ маъќул кард. мехост мањбуби дилаш шабењи одобии бузург њисоб меёфт. актёрњои њиндї сабзинаю ба- Малики сабзинаи ќадбаланди Малик ба Соро наќл кард, ки кушодчењра табъи дили духтар ландболою хушлибос бошад, волидонаш дар як дењаи дурбуд, аммо як камбудї доштвале… даст умр ба сар мебаранду хеле шармгин! Пайѓоми ишќ шавќи расомї ўро ба пойтахт Дар синфи дањуми мактаовардааст. «Худо хоњад, баъНозанини бењаё би миёна мехонд, ки ишќ ба ди хатми омўзишгоњ намоиши суроѓаш омад. Сорои эркаЯк рўз њангоми сайругашт расмњоямро баргузор мекунам, тулфор ба як љавони дарёди- Малик ба Соро хонаи иљораашро агар бањои баланд гиранд, коли кўњистонї дил баст. Азизи аз дур нишон дод, вале «хафа рамро идома медињам, агар не, дилаш Малик дар омўзишгоњи нашавад» гўён ўро ба хонааш

№3 (727) 22.01.2014

17

пайи касби дигарро мегирам» мегуфт љавони орзупараст. Сороро на танњо њусну љамолу њунар, балки хирадмандии љавон низ мафтун карда дар дил азм намуд, ки домони мањбубашро њељ гоњ сар намедињад. Духтарак аз љавон дида љасуртар буд ва рўзе бе ягон даъват ба хонаи иљораи Малик мењмон шуда ўро њайрон намуд. Оњистаоњиста шарми љавони содадили кўњистонї парид, акнун бо дилбари паризодаш соатњо ба ишќварзї машѓул мешуд. Як субњи зебои бањорон, ки рўзи дигараш зодрўзи Малик буд, Соро ба омўзишгоњ омада иброз дошт, ки имрўз волидонаш ба Самарќанд ба тўй рафтаанду се рўз пас меоянд. Малик аз ин гапи духтар маънї бардошта, таклиф кард: -Фардо зодрўзи ман аст, биё онро якљоя пешвоз мегирем! -Майлаш, шаб меоям,дарњол розигї дод Сорои маътали ишорат. Духтарак рафту љавони гарќи олами андешањои бесарунўг ба устохона даромад. Аз пеши назараш симои Соро дур намешуд. «Духтарони дењаи мо агар шаб ба хонаи љавоне мењмонї раванд, байни мардум рўсиёњи ду олам мешаванд» аз дил мегузаронд Малик, вале хумори оѓўши паризод тамоми андешањои баландпарвозро дар бораи шарафу виљдону обрў аз байн мебурд. (Давом дорад) Дилошуб


ШАНС

18 №3 (727) 22.01.2014 Зодрўз муборак! Ассотсиатсияи касбии тиб-

Диќќат! Диќќат! Диќќат!

МАЊФИЛИ ШИНОСОИИ

"Лайлию Маљнун"

би анъанавї, мутахассиси тибби халќї ва табибони халќии Љумњурии Тољикистон Шуморо- Мамадљонов Мизробљон ба рўзи мавлудатон муборакбод гуфта, ба Шумо саломатї ва бурдборињоро таманно дорем.

Хонандагони азизи «Оила»!

Зодрўз муборак! Суратгарон чї њилаву

тадбир кардаанд, То шибњи рўю мўи ту тасвир кардаанд. Њуру парї, ки њарду ба хубї мусаламанд, Як сура аз љамоли ту тафсир кардаанд. Маљоиси А Зодрўз муборак. Дар ин рўз њамаи хушињои оламро бароят таманно дорам.

Њамдардї вафоти дўсти наздикамон

Бинобар Салоњидинов Муњаммадљон таъзия баён намуда ба дўстон ва ањли хонаводааш аз даргоњи Худованд сабри љамил хоњонем. Њољї Абулато, Мирзоњаёт, Мирзомурод, Абдуњомид, Ќурбон, Юсуфљон ва дигарњо

ОИЛА ДАРИ БАХТАМРО КУШОД

Ман зани 39- солаам. Бахти аввал ба рўям нахандиду дилшикаста гардида будам. Бо мадади бародарон ба бозор баромада љои кор пайдо кардам. Нобоварии шавњар ба ман, рашки бемаънї ва тез-тез маст шуда ба хона омаданаш боиси оилавайронии мо гардид. Дар бозор аксари занњои тољир газетаи «Оила»-ро мехонад. Боре ман њам газетаро ба даст гирифтаму чашмам ба сањифаи «Шанс» афтод. Маде, ки занаш вафот карда буд, талаби хонадоршавї мекард. Ман «ба занмурда зан азиз мешавад»-гуфта аъзои мањфили «Лайливу Маљнун» шуда, раќамњои телефонии он мардро гирифтам. Ба ростї, кормандони њафтанома кўмак карданд, ки мо вохўрї намоем. Ситораамон бо њам мувофиќ афтод. Хостгоронашро ба назди падару модарам фиристонид. Бо розигии падар ва модар маротибаи дуюм хонадор шудам. Ман аз интихоби худ имрўз пўшаймон нестам. Ду писари шавњарам ба ман фарзанд шуданду духтари ман ба онњо хоњар гардид. Шавњари омўзгорам маданияти баланд дорад. Њоло тавлиди тифлакамонро интизорем ва њардуямон њам аз «Оила»-и бахткушо бењад миннатдорем. Рањмат ба «Оила» ва таъсисгару ањли эљодаш! Моро ба муродамон расонидед, Худованд шуморо низ ба муроди дилатон расонад! Собиќ аъзои мањфили шиносоии «Лайлию Маљнун»

ПАДАРИ ЉОЊИЛ

- Саѓераи њаромї, ман дар ваќташ тўйи суннатиатро гузаронида будам ва акнун аз ту, курнамак пулњои сарф кардаамро талаб мекунам. Њисоб кардам, ки пули њамон ваќт сарфкардаам 12000 доллар мешудааст. Саѓера ба наѓзї пулро ба ман медењї, вагарна занатро зани мардуму худатро дар кунљи зиндон љой мекунам,-таъкид намуд падарам. Ману занам аз ин тўњмати ногањонии падаре, ки умре ба ман падарї накардааст, саргаранг шуда мондем. Њарчанд хостем ба хубї масъаларо њал кунем, мўйсафед моро њатто шунидан нахост, аз ин хотир њамсарам ба ман маслињат дод, ки дарди диламро ба «Оила» бигўям, шояд баъди нашри сарнавиштам падар, модар, амма ва язнаам аз кардаашон пушаймон шаванд… Мехоњед донед, ки ќањрамони мо чї рўзњои љигарсўзу сангинро аз сар гузаронидааст?

Пас, шумораи навбатии «Оила»-ро љўед, ёбед, хонед!!!

Њафтаномаи оммавї-маърифатї

Сармуњаррир: Фирўза Сатторї

Шумо њоло њам дар ёфтани љуфти муносиб мушкилї мекашед? Дар бунёди оила љиддиеду аммо дар мондани ќадами аввалин бањри соњиби бахт шудан устувор нестед? Аз танњої азият мекашед? Мо мушкилии шуморо осон хоњем кард! Аз моњи декабри соли 2013 сар карда, Шумо метавонед бо шиноснома ва як дона аксатон ба идораи «Оила» омада бахтатонро ёбед. Агар роњ дурї кунаду омада натавонед тариќи ММС акси худро ба раќами 935606505 ирсол намоед ва тариќи СМС- ба раќами 7777 дархост фиристед! Мањфили шиносоии «Лайлию Маљнун» ба Шумо дар ёфтани бахт ёрї мерасонед. Бахтатонро аз даст надињед! Мањфили шиносоии «Лайлию Маљнун» барои он шахсоне, ки мехоњанд бахти худро пайдо кунанд, кўмак мерасонад.

Намуна барои фиристонидани СМС:

Оила «Лайлию Маљнун». Ман Салимова Омина, 35-сол дорам, мехоњам тавассути мањфили «Лайлию Маљнун» бахти худро дарёбам. Бо марди то 45-солаи љиддї ва соњиби љои кору манзил оила барпо карданї њаст ам.

• З.14. Зани 41-сола бо номи Бахтинисо бахти худро мељўяд. Мехоњад, ки бо марди то 50-солаи соњиби манзил ва љои кор хонадор шавад. • Д.5. Мехоњам бахти худро ёбам, 40-солаам, хонанишин. • СМС Илтимос ба ман раќами телефони 3.3-ро бидињед! • (Шанс) Ман аз ноњияи Конибодом, 28-сола, соњиби як фарзанд њастам. Ба ман марди то 30-35солаи соњиби кору манзил даркор. • М.12. Љавонмарди 27сола. Сокини шањри Душанбе. Соњиби љои кор ва манзил мебошад. Мехоњад, ки бо духтари то 22-солаи бовиљдон оила бунёд кунад. • М.13. Марди 36-солаи ќоматбаланди намозхон ва сокини шањри Душанбе. Аз оилааш људо шуда бо зан ва

Эълон! Эълон! Эълон! Мефурўшам 3- њуљрагї • 3-њуљрагї, ќабати 2, таъмири аврупої, пешайвони калон, нарх шартномавї, мањаллаи Донишгоњи политехникї, назди бозори Дўстї. Тел. 915-71-17-96, 91831-93-70

Њавлињо • Њавлї, 1 дар хона, 6 сот., к. Камола, назди 3 База. Тел. 917-75-68-14, 93-505-98-05 • Фавран! Арзон! Ќитъаи замин, бо тањдеворї, девор, дарвоза ва шиносномаи техникї, 2 сот., бо иљозатнома барои сохтмон, дар маркази шањр, к. Красный Партизан, паси "Жасмин". Тел. 935-6161-01, 985-61-61-01

ИНЊО БАХТ МЕЉЎЯНД: ё духтари то 30-сола оила бунёд кардан мехоњад. Мард соњиби љои кор ва манзил мебошад. • З.5Духтари зебои 23сола, аз шањри Кўлоб, бахти аввал ба рўяш нахандид. Мехоњад, ки бо љавон ва марди то 35-сола оила бунёд кунад. • М.4. Марди 64-сола, аз ноњияи Хољамастон, њамсараш вафот кардааст. Соњиби манзил ва љои кор. Бо зани то 50-сола оила барпо кардан мехоњад • З.1 .Зани зебои 42-сола, соњиби як фарзанд ва хонаи шахсї аст. Мехоњад бо љавонмарди хондагї ва маълумотдори боимони зебо њамхона гардад. Шавњараш дар садамаи наќлиётї вафот кардааст.

Ќабули эълонњо бо телефони (44) 640-99-88 Хизматрасонї Саломатї

• Сўзоки дил, хобравии дастњо, бењолатї, тарс, асабоният ва ѓайра. Тел. 93-91460-93 • 4 намуди мањс: умумї, урологї, таскинбахш, барои тамоми синну сол. Тел. 985-43-47-49 • Афтонидани санги гурда, талха, беморињои сардард, дил, пуст, безуретї, баровардани зиён, тарс, кушодани бахт, кўдако почакашон фалаљ, саръ (припадки) ва ѓайра. Тел. 917-74-44-00, 91560-86-00, Раъно

Хизматрасонии Гуногун Корњои сантехникї, насби таљњизоти сантехникї. Тел. 93914-17-07

Аз моњи январи соли 2000-ум нашр мешавад. Дар Вазорати Фарњанги ЉТ тањти №507 ба ќайд гирифта шудааст. Њафтанома ба хотири риояи гуногунандешї маводеро низ ба табъ мерасонад, ки хилофи назараш аст. Ба мазмун ва санаду раќамњои маводи чопшуда муаллифон љавобгаранд. Сурату мусаввадањо ба муаллифонашон баргардонида намешаванд.

Дар матбааи «МЕГА-ПРИНТ» чоп шудааст. Сањифабанд: Гулнисои ЊИКМАТУЛЛО Мусањњењ: Нодира РАЉАБОВА

• З.3 Зани 50-сола сокини шањри Душанбе мехоњад, ки бо марди то 65-сола оила бунёд кунад. Аз шавњар људо гаштааст. • З.4. Зани зебои 36-солаи Конибодомї, соњиби як писарча. Ду маълумоти олї дорад (динї ва замонавї). Намозхон ва кадбонуи бењтарин. Мехоњад, ки ба марди то 48 сола оила бунёд намояд, ки соњиби манзил ва љои кор бошад. Намозхон ва поквиљдон буданаш њатмист. • М.5. Марди 34-солаи танњо, мехоњад, ки бо зан ва ё духтари хонадор оила бунёд кунад. Љавон соњиби кор аст. Аммо иљоранишин. • М.6. Љавони 34-сола, сокини ноњияи Рўдакї мехоњад, ки бо зан ва духтари то 34сола оила бунёд кунад.

Теъдод 15000

Таълим Мактаби техники љумњуриявї (ДОСААФ) хоњишмандонро ба курсњои ронандагї аз рўйи категорияи "В, С, ВС, Д ва Е" бо нархи арзон ва дар муддати кўтоњ даъват мекунад. Тел. 235-9255, 98-106-59-87, 918-48-45-70

Гуногун Мехарам

Нишони сарисинагї, зарфи нуќрагин, тилло, нуќра, тиллои сафед, њайкалчањо, бозори Шоњмансур, дорухонаи «Экспресс». Тел. 93-504-03-72

Мефурўшам ё иваз мекунам Њавлии навсохти иборат аз 3 дар хона ва 6 сотих заминро фавран мефурўшам ё бо хонаи 2 њуљрагї иваз мекунам. Тел: 93-528-11-29 Суроѓаи мо: 734018, шањри Душанбе, хиёбони Саъдии Шерозї, 16. Тел: 238-53-35, Дафтари хабаргузорї дар вилояти Суѓд: ш.Хуљанд кўчаи Камоли Хуљандї 114, хонаи 15. Тел:6-75-23 , 92-730-06-50 E-mail: oila@pressa.tj


НАХОД?!

19

№3 (727) 22.01.2014

МОШИН АЗ ЯХ

ис

Ширкати канадагии Canadian Tire мошини боркашеро ихтироъ намуд, ки пурра аз ях сохта шудааст. Вазни мошини яхин 6803 килограмм буда, 4989 килограммашро ях ташкил мекунад. Дар сохтани чунин мошини булаљаб муњандису дизайнерон машаќќати зиёд кашиданд.

60 СОЛ БЕ ОБУ СОБУН

Мўйсафеди 80-солаи эронї Аму Њољї сокини яке аз музофотњои Форсии Эрон аст. Ин пиракї давоми 60 соли охир боре њам шустушў накардааст. Касе сабаби аз обу собун дурї љустани ин марди эрониро фањмида наметавонад. Дар давоми чандин сол мўйсафед ба ѓул монанд шудааст.

ТУХМКАЛЛА

Петеро Бекатонда писараки 13-солаест, ки дар яке аз дењањои Уганда зиста гирифтори бемории нодири Крузон шудааст. Бемории мазкур аз 10000 навзод яктояшро сироят намуда, баъди чанд моњи таваллуд шифо меёбад. Бо сабаби сари ваќт табобат нагирифтанаш Петеро бо каллаи бадафту чашмони алояш ба дили њамдењагон тарсу вањм меангезад.

ДАРЁ АЗ ШИР

Дар яке аз шањрњои љанубу шарќии Хитой Венгжоу ба љои об дарёи шир љорї аст. Дар асл ин моеи сафед шир неву латекс аст. Тавре корхонаи экологии «Office Protection» ќайд менамояд, ќитъаи думетраи дарёи Quxi бо гуноњи ширкати савдо, ки бо истењсоли латекс машѓул аст, ифлос гаштааст. Моддаи дар дарё љорибуда ранги сафед дошта эмулсиямонанд асту орї аз зањрњои биокимиёвї.

ДОНИШЉЎИ 81-СОЛА

Феофил Дорошенкои 81-сола донишљўйи пиртарини љањон ба њисоб меравад. Феофил сокини Одесса аст. Мўйсафед дар синни 74 солагї ба донишгоњи христиании гуманитарї иќтисодї дохил шудааст. Ў њаёти аљибу пурмањсул ба сар бурда, пайваста бо кор банд буд, вале њељ имкони илмомўзї намеёфт. Баъди хатми ин донишгоњ мўйсафед орзуи журналист шуданро дорад. Мехоњад ќиссањои саргузашташро, ки дар бањр аз сар гузаронидааст, чоп намояд.

ЗАНИ МУРДА ТАВАЛЛУД КАРД

МОРДУХТАР

Ин духтарак Юлия Гюнтел ном дорад. Беназирии Юлия дар он аст, ки њарду пояшро ба шакли дилхоњ тоб дода метавонад. Юлияро њамчун духтари чандиртарини љањон эътироф намудаанд. Мухлисон Юля Гюнтелро бо исми мустаори Злата хеле хуб мешиносанд. Ин русдухтар бо пояш бе мамоният пушти сарашро хорида метавонад. Злата боз бемалол дар дохили ќуттии 50 сантиметра љой мегирад. Бояд гуфт, ки Юлия аз синни 4-солагї бо гимнастика машѓул аст.

Дар ќисмати шарќии Венгрия зани 31 солае, ки дар њафтаи 15-уми њомиладорї ќарор дошт, вафот кард. Табиба бон ба хотири зинда мондани тифли батни зан љисми ўро дастгоњи таъмини њаёт пайвастанд. Писараки зани мурда дар њафтаи 27-уми њомиладорї тавассути љарроњии чоки ќайсар ба дунё омад. Вазни тифлак њамагї 1,42 кг бошад њам, солим аст ва алњол зери парастории хешовандон ќарор дорад.

68 СОЛ ЊИКАК ЗАД

Чарлз Осборн (1894-1991) сокини иёлоти Айова, соли 1922 њикакро сар карда, то соли 1990 њикак задааст. Давоми дањсолаи аввал Чарлз дар як даќиќа 40 бор њикак мезад, солњои баъдї дар як даќиќа 20 бор аз ин дард азият мекашид.

ПИРАЗАНИ ОЛА 126Ху-С и ан Родригес ба синн

Сокини Куба ошта, пиртарин зани 127-солагї ќадам гуз вад. Ин бону зодаи дунё ба шумор мера соли 1885 ба дунё , да музофоти Граим бу оилаи серфарзанд р да а ан Ху омадааст. ру бародар дорад. ња хо таваллуд шуда 13 ашро авлодї мешумо Пиразан дарозумри дараш па ва гї ла со 0 10 р рад. Модари ў да даанд. Хуана аз он дар 96 солагї фавти ри абераву чабера до ди шод аст, ки ба нерўи ботинї Хуана расидааст. Бо вуљуди кашаду чашмонаш ме аз дарди пой азият . нд на би ме хира

АШК ВА АРАЌИ Н ХУмиНниИ Делкан духтари 19-сола

Сокини љумњурии До мории бадтарин гаштааст. Ин тори бе фина Седено гириф и ашк хун мегиряду аз баданаш ба љо ба т ах марўза аз бинияш духтари бадб Ба ѓайр аз он ки ња . яд даро ба ме хун аќ љои ар а низ мерехтагї шу т, ки мўйњои Делфин њангоми ре Бо ст. аа ид хун меравад, чандес сп ча л ба ин духтар ханд. Беморї 4 сол ќаб они Делфина 15 рўз хун љорї гашта ду шм з ча нў ња аз то рї н хурўљи бемо дод. Табибо аронї аз марг наљот таракро танњо хунгуз инаро пайдо накардаанд. Бо сабаби роњи табобати Дилф бро тарк намуд, чунки аз масхараи кта беморї духтарак ма ор шуда буд. Делфина гирифтори ез нб љо ш на фо ин тњи адренањамс њангоми ин иллат са д. Дар гематидроз аст, ки ва ша ме тиба зиёд лин дар хун 20 маро дода шудан, хун ба сурати ба эњсосот н љорї мељои ашку араќи бада д. гарда Дар шумораи навбатї:

ДАР ГИРДОБИ ТЎЊМАТ

Директори мактаб Зарифзода роњи аз муаллими љавону донишманд, ки метавонист мансаби ўро соњиб шавад, халос шуданро мељуст. Занаш ба вай маслињат дод, ки коре карда, муаллимро дар духтарбозї муттањам намуда, обрўяшро резонанд. Духтаре лозим буд, ки ба муаллим наздик шуда, беобрўяш созад дар байни мардум. Кофта-кофта чунин духтар ёфтанд-љияни худи директор, ки дар синфи 11 мехонду аллакай ба бероњагї ном бароварда буд. Директор, ки пештар љиянашро чашми дидан надошт, якбора мењрубон шуда, Сороро ба хонааш таклиф кард ва гўшвори зебои тиллоиро ба дасташ дода, маќсадашро гуфт. Соро дарњол розї шуд. Шаби дигар духтар њамроњи директор ва чанд нафари дигар ба хонаи муаллим рафт. Муаллими љавон танњо зиндагї мекард ва аксар ваќт дар рўйи кати мобайни боѓ мехобид. Соро нотарсона ба бистари муаллим даромад. Муаллим бо либоси тагпўш хобида буд ва аз оламу одам хабар надошт. Духтари айёра либосњояшро кашида, оњиста ба бистари муаллим даромад ва пайкари урёнашро оѓўш намуд. Њамин ваќт аз рўйи маслињат дар болои сарашон раиси мањалла, директори мактаб ва боз чанд муаллими дигар пайдо шуданд. Бародари калонии Соро, ки авбоши гузаро буд, муаллими хоболудро берањмона зери мушту лагат гирифт. Дањону бинии муаллим дар як дам пури хун шуд. Духтари маккора доду войкунон «муаллим худаш маро ба свидания даъват кард» гуфта, нола мекард. Дар як дам тамоми њамсояњо бедор шуда, ба хонаи муаллим давиданд ва ин шармандагиро дида, гиребони тавба доштанд. Касе таклиф кард, ки милисаро даъват карда, муаллимро ба суд дињанд…. Мехоњед донед, ки баъд чї шуд?

Пас, шумораи навбатии «Оила»-ро љўед, ёбед, хонед!!!

Нодира


МАДАДИ СИНО

№3 (727) 22.01.2014

21

Тољикистон

Барфак, арча, зимистон, истиќбол, намоиш, бозичањо, ситорањо, дурахшон, сафедї, нурафшон, хунукї, ях, барф, кутоњ, осмон, абр, гарм, мењрубон, духтар, писар, љавон, санг, садбарг, бойчечак, лола, дурдона, сабза, кабуд, сурх, зард, сиёњ, муаллим, дафтар

Тољикистони обод, Бошї њамеша озод. Дар домани кўњњоят, Гулњои рангоранг аст. Обњои соф дорї, Ганљи бебањо дорї. Ќиммат зи дурру марљон, Дурру гуњар дорї. Тољикистони обод, Бошї њамеша озод. Ватан Шукр дўстон, Шукр бар обу хоку замину осмон. Шукр бар ободию озодию давру замон Шукр бар боѓу чаман, Шукр бар ин мулки даврон. Шањодат Ишанова, хонандаи синфи 6-и ноњияи Љалолиддини Румї


КИТОБХОНАИ "ОИЛА"

22 №3 (727) 22.01.2014

Сайдањмади Зардон

АБРЎЙИ МАЊТОБ (Давомаш.Аввалаш дар шумораи гузашта) Баъди ин боз худам як бори дигар имтињон мекунам. Аз озмун ки гузаштї, ана баъд роњат сафед. «Дон Жуан»-њо њам

хом нестанд, ки ба њар мурда бењуда пул дињанд, гирддунба, байтали серќабурѓа, чархзани сари ангушт суроѓ мекунанд. Фањмо?.. Фотимагул, мисли талабаи нодон андар пеши омўзгори

сахтгир, чашмонаш њавзи об, саршикаставу хомўш буд. Љума сангдилона љеѓ кашид: -Ба ман нигоњ кун, ќанчиќ! Њамаш фањмо ё не?! Ў ба Љума, ки тори сараш, мисли Азроили љонгир росту девсурат, нишаста буд, рў кард. Ѓашова роњи гулўяшро гунае баста буд, ки њарфе наметавонист рўйи забон нињад. Танњо бо ишораи «фањмидам» сар таконду бас. Љуз ин илољи дигаре надошт ў. Дарёфт, ки толеи одами бадбахт њамеша карахт будааст. «Илоњо зан бекас нашавад, агар бекас бошад, зода нашавад!» Ў, мисли сайди захмин, ба ќафаси сангину нангини бе ќулфу калид афтода-

нашро эњсос кард. «Эй Худои ломакон, илтиљо мекунам, њељ кас њоли зорам набинаду аз шармсориям нафањмад!..» -Ња, аз љоят хез! Калабаставу майда-чуйдањо аз рўйи фарш љамъ кун, бе ман хўрок хўр, зањри баданат шавад,гоњи пойафзолпўшї садо зад Љума ва дарро аз пушт басту бо ќиёфаи дарњам бадар рафт. Аз ин ба баъд пире њам метавонист дар баѓали ў љилваи дерина кунад ва ба ќавле, аз оњ-оњи нишот накњати пудинаи лаби љўйбор дарёбад. Фотимагул дастхўрдаву дастпўше шуд, ки њар тани хумориву њавасталаб кадом фурсате мехост аз ќањвахонаи «Хушмаз-

за» дарёфташ созад ва дунболи пардохти «бистари хоб» љигарї комил дил ситонад. Бадин минвол ў бар њаваси кори серпули шањр дару девори хонаи исмати худ дарњам шикаст, тору пуд ва пироњани иффати хеш бидарид, ки рўшан бар чашми аѓлаб менамуд ва акнун иддае хонум Фотимагулро њамчун маликаи хушхоба хуб мешинохт. Њолиё Бежан барои ќатли Фотимагул аз поѓундањо оњиста-оњиставу соб-соб боло мешуд. Ў комилан бар он буд, ки агар зани дастхўрда ќатл кунад, мерасад ба мањбусии якумрї ва зудї аз бунбасти андешањои дардзову номуродињо вомерањад, аз њама муњимаш, ба дўстии падару хусураш девори чиної барпо намесозад, ангушти ишора намегардад, њимоягари исмату иззати нафси хеш мешавад. Бо чунин андешањо аз пеши нигоњи ѓамхўрдааш њељ шаби зифоф бо Абрў канор намерафт ва чун тањќирхўрдае маѓзу устухонаш зира-зира дард мекард. Гоње ки ў аз сањни табаќи дувуми бино ба зинаи ошёнаи севум ќадам гузошт, он шаби нањс, сарвишти Абрў ва тору пуди азизон чун лентаи филме як-як пеши назараш љилва хўрд… Он шаб андешае зудтар аз њаракоти барќ ба димоѓи Бежан печид, ки њељ чашм надошт. Ба якбор дилаш дар ќафаси сина њаво хўрд, мисли ин ки бо пойи урён нохост калтакалосе пахшид. «Нодухтар…» Ў як он дар зулмати шакку шубња ва дарду андуњ фурў рафт ва љуз њайрату навмедї чизе наёфт. Њузне ба сони абри дудї дар дилаш љо гирифт. Лољарам аз бардошти мурѓво то ба њадде нороњат шуд, ки хаёле натавонист худро дарёбад. Аз зарби ѓайри мунтазираи андеша гўё хун дар баданаш аз гардиш бозмонд. Ва чун ба худ расид, ларзону гиљу гарангу шитоболуд аз рахти хоби арўсї барљаст, аз лабаш чї гуна њарфи бад рехт, худ дарк накард: «Садќаи номи падар шавї, Абрў…» Ва нигоњи парешонашро давру бар андохт то волида аз хонаи шафат ўро нашнавад. На, садо гунае берун наёмад, ки дар ин шаби зифоф, шабе ки сангбинои умраш-модари азиз бо дили мамлў аз орзуву њавас барояш рахти хоби шоњона: рўи њам ду-се курпачаи махмалин, рўкаши сафед ва болиштњои пари ќу густурда буд, ба осмони гўшњо нишинад. Ва шояд ин садо њам саробе буду дар назараш њамин гуна расид. Аммо сањењ, ки рўйи дилаш њарфе чанд биафтод ва аз сўрохи дањонаш рањо хўрд. Њамин њоло дар чењраи Бежан аз рангу реб, ќомати нињеб ва симои базеби ќаблї осоре набуд. Шонањояш хам хўрд, болои баландаш ваљабе паст фаромад, абрўвони ѓафсу сиёњи боли фароштурукаш дарњам шуданд, мижањои дарозаш шикастанд, пўсти тунуки чењраи сап-сапедаш ба хун омехт, сиёњї даври чашмонаш печид. (Давом дорад)


МУЛОЌОТИ ЃОИБОНА

№3 (727) 22.01.2014

Муњаммадрафї ва Нозия-барои кулли хонандагони «Оила» ин номњо ошно ва азизанд, зеро ин љавонони њунарманд амсоли падари шодравонашон бо таронањои дилангезу дилошўб дар дилу дидаи мардум маъво гирифтаанд. Муњаммадрафию Нозия ду боли тавоное њастанд, ки бо санъати волояшон шамъи ёди Кароматуллои ѓуррамаргро хомўш шудан намегузоранд. Бо таронањои рўњбахшашон ин хоњару бародари њунарманд падарро зинда медоранд. Шўњрате, ки Нозияву Муњаммадрафии љавон ба даст овардаанд, на ба њар њунарманди таљрибадор даст медињад, аммо бо ин њама муваффаќият ин ду ситораи санъат басо хоксоранду самимию хирадманд. Хоксории аз падар меросгирифтаашон онњоро дар љомеа соњибэњтиром гардондааст ва хонандагони њафтавор тез-тез ба идора занг зада, оиди навгонињои зиндагиву эљодашон пурсон мешаванд. Муњаммадрафї ва Нозия имрўз чї рўзгоре доранд? Барои посух гирифтан ба ин ва дигар саволњои хонандагонамон мо ин ду њунарманди хушзавќро ба идораи «Оила» даъват намудем. Инак, суолњои шумову посухи сарояндањои дўстдоштаатон!

Муњаммадрафї:

ЊАВАСИ МАЪШУЌАБОЗЇ НАДОРАМ! (Давомаш. Аввалаш дар шумораи гузашта.) Савол:-Муњаммадрафї, росташро гўед, боре бо Нозия љанљол кардаед? Билол, аз мањаллаи Испечак 2 Љавоб:-Ман дар хона марди сахтгирам, касе аз ањли оила ќоидањои махсуси хонадонамонро вайрон кунад, сарзанишаш мекунам, аммо то њол ягон бор Нозияро наранљонидаам. Савол:-Нозия ба ѓайр аз сарояндагї њунари кадбонугї низ дорад? Шарифа, аз ноњияи Ѓончї Нозия љониби бародараш Муњаммадрафї нигоњ карду Муњаммадрафї ба љойи хоњараш љавоб дод: -Ман ба њунари кадбонугии Нозия тан додаам. Хоњараки ширинам њанўз ваќти дар синфи сеюм хонданаш чунон ќаламањое мепухт, ки занњои солор њамон хел нон пухта наметавонанд. Нозия кадбонуи бењтарин аст. Таъому ширинињои пухтаашро як бор чашед, умре лазаташро фаромўш намекунед! Нозия сухани бародарашро бурида: -Акаљон, ин ќадар таъриф накунед, ки аз худ меравам! (механдад) Ростї, ман то ба сањна баромаданам дастёри модарљонакам будам. Азобњоеро, ки модарљонам барои мо кашидаанд, њељ фаромўш карда наметавонам. Модарам дар баробари забони њиндї ба ман дўзандагию пазандагї ва боз чандин њунарњои дигарро ёд доданд. Њамеша мегуфтанд: «Намехоњам ягон кас духтари Кароматулои Ќурбон њунар надоштааст гуфта, мазаммат кунад!» Ба ќадри дурандешии модарам ваќти дар Њиндустон буданам расидам ва шукрона кардам, ки маро тайёрхўр тарбият накардаанд. Савол:-Муњаммадрафї, имрўзњо бо кадом шоирону оњангсозон њамкорї карда истодаед? Мењронаи Саидљалол Љавоб:-Бо Даврони Рањматшо, Фаридуни Хуршед, Орзу Исоев њамкорї дорам, вале оњангњоямро бештар худам эљод менамоям. Таъриф нашавад, аранжировшики хубам.

Савол:-Нозия, њамчун бону сабаби људо шудани оилањои љавонро дар чї мебинед? Тољинисои Азиз, рўзноманигор -Дар тайёр набудан ба оиладорї. Духтару писарро аввал ба зиндагї тайёр карда, баъд хонадор кардан лозим аст. Пеш аз њама духтарњо бояд савод омўзанд, то дарди сар нею дастёри шавњар шаванд. Модарљони ман агар маълумоти олї намедоштанд, шояд мо-фарзандонашон бе падар ба ин пояњо намерасидем. Савол:Акои Муњаммадрафї, сурудњоятонро бештар дар кадом студия сабт мекунед? Ањлиддини Мўњсиддин. Љавоб:-Дар студияи Олим Ширинов. Ману Нозия аз рўзи аввали ќадам ба љодаи санъат гузоштан суруду оњангњоямонро дар назди ин марди мењнатдўст сабт мекардем ва минбаъд низ чунин хоњад буд. Савол:-Нисбати санъаткорони номдор њар хел овозањо пањн мекунанд. Аксаран ба тарзи суханронї ё либоспўшии сароянда эрод мегиранд ё ягон тўњмат мебофанд. Нозия чунин овозањои тўњматангезро чї хел ќабул мекунад? Шањло, аз шањри Конибодом. Љавоб:-Мо њанўз замони дар ќайди њаёт будани падарам ба овозањою тўњматњо одат карда будем. Њар рўз ягон кас телефон карда мегуфт, ки падарамро бо духтаре дар фалон љой дидааст. Аксаран ваќти занг задани чунин «хушхабарњо» падарам дар хона буданд ва модарам хандида мегуфтанд, ки сояи шуморо дар Варзоб дидаанд. Имрўз, ки фарзандони Кароматулло рўи сањнаанд, албатта дар бораашон њар хел овозањо мебофанд. Тўњматњое мекунанд, ки аз шуниданаш мўи бадани кас виљирос мезанад. Модарљонам ин тўњмату овозањоро шунида табассум мекунанд ва мо баробарашон механдем. Офарин мехонем ба тўњматчињо ва иѓвогарон, ки барои ѓайбат кардан ваќт меёбанд! Фаќат мегўем, ки Худо инсофашон дињад! Савол:-Муњаммадрафї, ѓайр аз Њиндустон боз ба кадом давлатњо сафар кардаед?

Гулнозаи Саидљалол, ш. Душанбе Љавоб:-Мо њамроњи Нозия ба давлати Туркия сафар карда будем. Маќсади сафарамон такмил додани њунарамон ва мустањкамтар намудани дўстию њамкорї бо њунармандони он кишвар буд. Ќаблан бо њунармандони Њиндустон њамкорї мекардам, акнун бо њунармандони Туркия низ робитаи зичи эљодї дорам. Нозия:-Барои рангоранг шудани эљодиётам ман дар Туркия чанд клипамро сабт кардам. Савол:-Муњамммадрафї суруде доред бо унвони «Биё». Ин тарона аз дафтари эљоди кист? Њољї Бинёмини Норакї Љавоб:-Ин таронаро Даврони Рањматшо пешнињод намуданд. Суруд бисёр хушам омад ва бо майли том сурудам. Савол: -Шумо дар Консерваторияи Њиндустон тањсил кардаед, бигўед, ки байни мактабњои њунаромўзии ин ду кишвар чї тафовут аст? Сурайё Рабиева, аз н. Њисор Нозия:-Њиндустон кишвари дар санъат пешрафта аст, махсусан дар раќс, сарояндагї ва синамо. Падарам ба сурудњои њиндї шавќи беандоза доштанд ва мањз њамин мењрашон сабаб гашту бо модарам, ки омўзгори забони њиндї њастанд, оила бунёд карданд. Пайваста танинандоз будани мусиќии њиндї дар хонаамон боиси он гашт, ки ман шефтаи санъати њинд гашта барои тањсил ба ин кишвар сафар намоям. Ба хотири нозукињои санъаи њинд,

хоса раќси классикии њиндиро омўхтан дар Консерваторияи Њиндустон тањсил карда бошам њам, санъати тољикро авлотар медонам. Савол:-Муњаммадрафї, роњи бењтарини комёб гаштан дар љодаи њунар кадом аст? Фароѓат, ноњияи Њисор. Муњаммадрафї:-Дар њама соња то мењнат накунї, роњат намебинї. Кўшиш кунї, мудом аз пайи такмил додани њунарат бошї, албатта ба мурод мерасї. Савол:-Мо мардуми санъатдўсти Хуљанди бостонї мехоњем Нозия ва Муњаммадрафї дар шањрњои мо консерти зинда барпо намоянд. Насим, 23-сола, ш. Хуљанд Муњаммадрафї:-Шояд бародари азиз аз сафари њунарии мо ба Хўљанд хабардор нашудаанд. Мо њар сол дар Суѓд консерт медињем. Савол:-Нозия стилист дорад? Либосњои сањнавияшро кї медўзад? Гавњар, аз мањаллаи 33 Нозия:-Ман тарроњи худро дорам, ки бо фармоиш либосњои хушдўхту замонавиро бароям медўзад. Консерт дошта бошем, бо стилистњо маслињат мекунем.

23

Хон њамсўњбат гаштам. Ба мо, донишљўён иљозати дар филмњо наќш бозиданро намедоданд, вале ба ман муяссар гашт дар як ролики 15-даќиќагї, ки ќисми аввалашро Амитабх Баччан мебозад, њунарамро нишон дињам. Кинорежиссёрон ба њуснам таваљљуњ зоњир намуда, хоњиш мекарданд, ки дар филмњояшон наќш бозам, вале аз сабаби манъ будани наќшофарї аз љониби донишгоњ розї нашудам. Худо хоњад, ин дафъа ба Њиндустон сафар кунам, албатта дар ягон филми «Болливуд» наќш мебозам! Савол:-Чаро Муњаммадрафї ба тўйњо мераваду Нозия не? Ман мухлиси њардуи шумоям ва мехоњам мањфиламро њарду тарабобод созед! Фаридуни Мелик, аз н. Варзоб Муњаммадрафї:-Ба њар тўйе мењмон шавам, албатта мепурсанд, ки чаро Нозияро наовардед. Ноз то имрўз ба ягон тўй нарафтааст. Ин маънои онро надорад, ки метарсад ё маъракаро пеш бурда наметавонад? На! Нозия сарояндаи сањнавист ва мухлисонашро бо бењтарин суруду наво хурсанд гардонида метавонад! Ман њамчун бародар ва марди хонадон ниёзњояшро таъмин месозам, зарурат нест, ки барои ба даст овардани маблаѓ тўй ба тўй гардад! Савол:-Таронањоятонро тез-тез тариќи телевизиону радио мешунавем. Шумо нисбати дигар њунармандон хеле фаъолед. Дар Кумитаи радиову телевизион ягон таѓои зўр доред? Аъзам, аз ш. Хуљанд Нозия:-Модарљонам моро бисёр дастгирї мекунанд. Ман фахр мекунам, ки ду бародарам мисли ду шоњсутун дар барам истодаанду намегузоранд худро бепадару бетакягоњ эњсос намоям. Дар њама кор модару бародаронам дар пањлўи ман њастанд, барои њамин сахт дўсташон медорам! Савол:--Муддати се моњ њар њафта ба љонибдории шумоён ба озмуни «Садои дил» даста-даста анкета мефиристодем. Номатонро дар ќатори ѓолибони даври аввал дида, бисёр хурсанд шудем. Кўшиш мекунем, ки дар даври дуюм низ дастгириатон намоем. Ѓолиб бароед, ба консерт меоед? Сурайё ва дигар мухлисони њисорї. Муњаммадрафї:-Ташаккур апаљони азиз! Хурсандам, ки њамеша ману Нозияро дастгирї мекунед. Љавоби мо ба ин хубиву мењрубонињоятон албатта суруд аст! Нозия:-Сураёапа, ин якумин озмуне нест, ки бо дастгирии шумо ѓолиб баромадем. Мо аз чунин мухлиси асил доштан фахр мекунем. Ѓолиби даври дуюм шавем, њатман ба консерти љамъбастї меоем, то миннатдориамонро аз толор ба шумо баён намоем!

-Нозиябону ва Муњаммадрафї! Мо аз номи кулли мухлисонатон ба шумоён ташаккур мегўем, ки ваќти ќиммататонро дареѓ надошта омадед, то ба саволњои хонандагони Савол:-Солњои дар «Оила» љавоб гўед. Дуо мекуЊиндустон буданатон бо нем, ки дар соли асп њамеша ягон актёр аз наздик шинос ё савори саманди барор боњамсўњбат шуда будед? шед ва ба ќуллањои баландРухшона Њакимова, тарини њунар бирасед! аз ш. Конибодом. Љавоб: -Бале, бисёр Сўњбаторо Р. Азимї актёрњои машњурро аз наР. Холов здик дидаам. Бо Салмон


24 №3 (727) 22.01.2014

Оила 3  
Оила 3  
Advertisement