Page 1

Нозияи Кароматулло:

ДАР БОРАИ ЊАЁТИ ШАХСИАМ МЕГЎЯМ, ВАЛЕ...

ОИЛА

сањ.3

№17 (741), 30 апрели соли 2014

ЊАФТАНОМА ЊАР ЧОРШАНБЕ НАШР МЕШАВАД

Сањ.3

а, д р ў х о 9 кр и љ о т Ѓами ак шудам ањм р а г т а р о ѓ и р и п м Ка

Сањ.21

Ш У К Р А Д О М И Р А ЉАЗОИ ПИС Сањ.11

ЧАРО ГУГУШ 4 ШАВЊАР КАРД?

13


2

ДОНИСТАН МЕХОЊЕД?

№17 (741) 30.04.2014

РОМИЗУ МЕЊРНИГОР ОШИЌАНД? Мухлиси савту навоям ва махсусан таронањои сарояндаи љавон Ромизи Парвизро дўст медорам. Ромиз тўйи домодии бародарам Рањимљонро тарабобод гардонда, азизи дили ањли оилаи мо шуд ва аз њамон ваќт инљониб њамаамон мухлисаш њастем. Бењуда бузургонамон нагуфтаанд: «Мероси падар хоњї, касби падар омўз», ањсант ба падари бузургвори Ромиз, ки чунин писари њунармандро тарбият намудааст. «Хотирањо, «Ишќи аввал», «Сурайё»-ин таронањои Ромиз њамарўза дар фазои кошонаи ман танинандоз аст. Ромизро чанд маротиба њамроњи Мењрнигори Рустам дида, хурсанд шудам. Онњо чунон мењрубонона сўњбат доштанд, ки одами дидагї њавас мекард. Тахмин намудам, ки њамдигарро дўст медоранд, вале бародарам мегўянд, ки онњо њамкасбанду дўстона сўњбат кардагистанд. Барои њаќиќатро аниќ кардан ба «Оила» нома навиштам. Рустам, мухлис.

Посухи Ромизи Парвиз:

Ташаккур барои ирсоли номаву суханњои саршор аз мењр бародари азиз! Байни ману Мењринигор ба ѓайр аз њамкасб будан сирри дигаре низ њаст. Гумони бад набаред, ин сирри пинњонї нест. Мењрнигор њамсабаќи ман аст ва мо њамарўза якљоя дарс меомўзем. Ошиќ нестем. Мењру муњаббати мо бародаронаву хоњарона аст.

ЊУШАМ БА НИГИНА АМОНЌУЛОВА КАШОЛ АСТ

Љавони 26-солаам. Њамеша сурудњои сарояндаи хушсадову хушсимо Нигина Амонќуловаро гўш мекунам. Садои ширадораш ба кас оромї мебахшад ва љони одамро навозиш мекунад. Нигина нигини санъати тољик аст ва њељ кас ба ў баробар шуда наметавонад. Росташро гўям, ман танњо мухлис не, ошиќи зори Нигинабону њастам. Ќошпарониву нозу карашмањояш ба њуснаш њусни дигар зам намуда, маро мафтуну шайдо гардондааст. Айбам накунед, њар ки ба дил наздик аст, инсон њамонро дўст медорад. Садову симои Нигина Амонќулова маънии зиндагии ман гаштааст. Таронањояшро њар субњу шом шунида дили ошиќамро таскин медињам. Азбаски зиёд дўсташ медораму ошиќи зораш гаштаам, чораи дигар наёфта, ќарор додам, ки матлаби диламро аз ин минбари бонуфуз ба Нигинаи паричењра бирасонам. -Нигинаљон, аз рўзи аввали ба сањна баромаданат ошиќат гаштаам ва њамеша симои зебоят пеши назарам љилвагар аст. Њушам кашоли туи зебосанам аст, агар ишќи маро ќабул намої, як умр нозбардорат мешавам! Эраљ, савдогар аз н. Њисор

Посухи Нигина:

Нигинаро дарёфта мазмуни мактуби шуморо расонидем. Хандааш омаду чунин посух дод: -Њазорон љавонони ошиќ њамарўза ба телефони дастиям ва нашрияњо пайёмакњо менависанд, вале ман аллакай соњиби зиндагии ободам ва наметавонам дари диламро ба рўи касе бикшоям. Ошиќи ман не, ошиќи таронањоям шавед. Нигина ба мухлисони њунараш вафодор мемонад!

ШАБНАМ САТРПЎШ ШУД?

Мухлиси садои дилфиреби сарояндаи шинохта Шабнами Сурайё њастам. Шабнам бо симои зебою садои гирояш дили пиру барноро дар сар то сари љумњурї ва берун аз марз тасхир намудааст. Шабнам њам аз љињати услуби сарояндагї, њам аз љињати тарзи либоспўшї ва њам аз љињати рафтору гуфтор аз дигар сарояндагон фарќ мекунад. Шабнамро ба наздикї дар назди бинои Телевизиони Сафина дида ќариб нашинохтам. Сатр пўшида буд ва дар чашмонаш айнаки сиёњи зебандае дошт. Танњо пас аз чандин маротиба гаштаю баргашта нигаристан ман сарояндаи писандидаамро шинохтам. Магар Шабнами Сурайё минбаъд бо сатр баромад мекунад ё вай њам мисли Манижа сањнаро тарк карданист? «Оила»-и азиз! Илтимос, ба ин масъала равшанї андоз! Бањром, мухлиси ашадї.

Аз идора:

Мо барои посух гирифтан ба ин савол ба Шабнам занг задем, вале аз чанд раќаме, ки доштем, ягонтоаш љавоб надод. Шабнамро пайдо карда натавониста ба продюссери хоњараш Фарзона Диловари Мизроб занг задем, вале Диловар низ гўшакро набардошт. Боварї дорем, ки Шабнам баъди мактуби шуморо мутолиа намудан ба идора занг зада, њаќиќати њолро мегўянд.

Масъул: Рустам


МУЛОЌОТИ ЃОИБОНА

3

Нозияи Кароматулло:

ДАР БОРАИ ЊАЁТИ ШАХСИАМ МЕГЎЯМ, ВАЛЕ...

Савол:-Садриддини Наљмиддин, Шабнами Сурайё ва Љонибеки Мурод дар чандин кишварњои мутараќї консертњои худро ташкил карданд, чаро Нозия, ки дар шўњрат ва њунари сарояндагї аз онњо камї надорад, намехоњад садояш марзро убур намояд? Фурўзонфари Ёвонї -Хеле саволи ба маврид. Пеш аз њама шукрона мекунам, ки Худованд ин њунарро дар замири ман ато намудааст. Мењри санъат барои ман мероси гаронбањоест аз падари зиндаёдам ва танњо њамин далел, ки фарзанди Кароматуллои Ќурбон њастам, маро муваззаф месозад, ки њамеша барои рушди њунарам ва фатњи ќуллањои баланди санъат талош варзам. Зиёд сафарњои њунарї доштам, дар Арабистону Њиндустон консерт барпо намуда ба Ватан баргаштам, вале аз сабаби он, ки таблиѓ накардам, шояд мухлисонам бехабар монда бошанд. Дар консерти дар Арабистон баргузоршуда якбора ду Нозия њунарнамої кардем. Ман ва Нозияи покистонї. Аз Афѓонистону Эрон низ дар ин барнома бонувони сароянда ширкат доштанд ва бисёр мањфили хотирмон буд. Имрўз њам даъватњо аз хориљ зиёданд. Аз Фаронсаву Шветсария ва аз Амрико бо мо робита барќарор намуда, хоњони консерт доданамон њастанд, вале алњол аниќ накардаам, ки кадоме аз ин пешнињодњоро ќабул мекунам. Гуфтушунидњои мо идома доранд, њамин, ки шартнома ба имзо расид, мухлисонро огоњ менамоям, ки Нозия дар кадом кишвар консерт медињад. Савол:-Нозиябону дар ташкилу баргузории консертњо кї ба шумо кўмак мерасонад? Продюссери зўр доред ё бародаратон зањмат мекашад? Љавоб:-Сарпарасту продюссери ману Муњаммадрафї танњо модарљони азизу мењрубонамон буданд, њастанд ва мемонанд. Шарту шароитњои бастани шартномањоро модарам муайян менамоянд ва баъдан мо имзо мегузорем. Муваффаќияти консертњо самари мењнати модарљонам аст. Савол:-Шунидам, ки Нозияро барои дар филм наќш бозидан ба Њиндустон даъват кардаанд, агар махфї набошад, бигўед, ки филм чї ном дорад ва њамроњи кадоме аз ситорањои Болливуд наќш мебозед? Рухсора Алиева, мухлис. Љавоб:-Солњои донишљўиям ман дар як филм-ролики телевизионї 5 ќисмаи њиндї њамроњи Амитабх Баччан наќш бозида будам. Ќањрамони офа-

Аз њама кунљу канори кишвар имрўз овои дилбохтагони савту наво ба гўш мерасад: Нозия! Нозия! Нозия!!! Ин бесабаб нест, њар як таронаи Нозия дар дунёи њунар инќилоби тоза барпо мекунад, зеро Нозияи Каромутулло дар љодаи санъат шахси тасодуфї нест. Мењри њунар дар вуљуди ин нозанини парипайкар ќалб аз чашм ба олами њастї кушодан маъво гирифтааст. Бо хун омада мањорати сарояндагии Нозия ва минбаъд бо шабњои зиёди бехобї сари њар як оњангу тарона такмил ёфтааст, аз ин љост, ки мурѓи шўњраташ торафт баландтар парвоз мекунад. Ба мо муяссар гашт, ки фариштаи орзуњои миллионњо дилбохтаи савту наворо барои се соат «дуздем» ва њамроњаш сўњбати хотирмоне доир намоем. Инак, саволњои шумоён хонандагони азизу посухи Нозиябонуро пешкашатон мегардонем.

ридаи ман духтари кашмирї буд ва сазовори тањсину офарини тамошобинон гашт. Чанде пеш ману модарљонам бо Салмон-Хон вохўрдем, вале алњол шартнома набастаем. Худо хоњад, ин орзуям низ љомаи амал мепўшад. Савол:- Шумо филмњои нави тољиконро тамошо мекунед? Назаратон ба кинои навини тољик чї гуна аст. Достони Рустам, ронанда. Љавоб:-Хушбахтона, ангуштшумор бошанд њам, кинорежиссёрњои хубе дар кишвари мо ба камол расидаанд, ки дар сатњи љањонї филм меофаранд. Яке аз чунин коргардонњои муввафаќ Носир Саидов аст. «Оинаи бељило»-и ин коргардон маро мафтун намуд. Боварии комил дорам, ки агар минбаъд низ чунин филмњои олї офарида тавонем, кинои тољик дар арсаи љањонї шўњратёр ва мисли Болливуду Голливуд муваффаќ мешавад. Албатта ман мунаќќиди кино нестам, вале ин назари шахсии ман аст. Бадбахтона, филмњои хеле сабук ва соддалавњонае низ њастанд, ки обруи киноро мерезонанд, вале гумон дорам, ки ин як давраи гузариш аст ва албатта боз моли асил маќоми хешро меёбад. Савол:-Агар Носир Саидов Нозияро ба ягон филмаш даъват намояд, розї мешавед? Љавоб:- Бо љону дил ќабул мекунам! Ман ба истеъдоди нотакрори ин марди наљиб боварии комил дорам ва хуб медонам, ки филми Носир Саидов офарида профессионалї ва олиљаноб мебарояд. Савол:-Њар инсон шуѓли дўстдошта дорад, мехоњам донам, ки машѓулияти писандидаи Нозиябону чист? Гавњар аз н. Њисор Љавоб:- Шуѓли дўстдоштаи ман мусиќї гўш кардан ва ѓазалхонист. Ѓамгин бошам ва ё бекор монам, китобњои шоирони классик Мавлоно Љалолиддини Румї, Бедил, Њофиз ё Муњаммад Иќболи Лоњуриро вараќгардон намуда, шеъру ѓазал мехонам. Савол: -Дар як мусоњибаатон гуфта будед, ки варзишро дўст медоред. Мехоњам донам, ки Нозия ба кадом намуди варзиш машѓул аст? Љавоб:-Баскетбол, теннис ва фитнесу боулингбозї мекунам. Савол:-Бархе аз сарояндањои машњури тољик дар ќуллаи шўњрат якбора аз сањна мераванд. Манижаи Давлат мухлисонашро ба шигифт оварда буд, акнун Матлуба Рањимова низ ќисмати Манижаро такрор намуда, эълон доштааст, ки сањнаро тарк мекунад. Мегўянд, ки са-

баби тарки сањна намудани сарояндањои муввафаќ фишороварист. Шумо чунин фишорро эњсос кардаед? Фирўза, мухлиси ашшадї аз н. Рўдакї Љавоб:-Раќобат љузъи ногузири њаёти њунармандон аст. Дар тамоми сањнањои љањонї низ душманиву рашку њасуд буд, њаст ва мешавад. Машњур, ки шудї дар ќатори мухлисону дўстони бешумор албатта душманон њам пайдо мешаванд. Барои њамин одам бояд эњтиёткор бошад, суханашро дониста гўяду ќадамашро санљида гузорад. Тарафи дигари масъала он аст, ки гоњо сарояндањои мо бо сабаби мушкилоти шахсї сањнаро тарк намуда, баъдан инро ба таври дигар маънидод мекунанд. Хушбахтона, ман мўъљиби бадбинию нафрати касе нагаштаам, баръакс бо дастгирии мухлисонам ба ин мартабањо расидам. Шукр, ки Худованд маро аз ѓайбату бўњтон ва рашку њасуду чашми бад панањ медорад. Савол:-Ман, ки мухлиси ашадии созу наво њастам, ќариб њамеша дар вохўрї бо њунармандон иштирок менамоям. Росташро гўям, аксари сарояндагони мо дар сухан бисёр нотавонанд ва њатто наметавонанд маќсадашонро дуруст фањмонанд. Шумо баръакси њампешагонатон бисёр бомаънї ва равон сўњбат мекунед. Маълум шуда меистад, ки фонди луѓавиатон бой аст ва дониши бисёр чуќур доред. Худомўзї мекунед ё устоди

махсус доред? Темур, омўзгор. Љавоб:-Ташаккур барои лутфатон! Росташро гўям, сахтгирии модарам моро забондон намудааст. Аз хурдї модарам њамеша моро ба хондан талќин мекарданд ва худо накарда, дањ даќиќа бе кор нишастанамонро бинанд, дарњол «ягон китоби бадеї гирифта хонед, бењтар нест!» гўён, сарзаниш менамуданд, ки чаро ваќтамонро бењуда гузаронида истодаем. Мањз ана њамон сахтгириву талќинсозињои модарам сабаб шуду ман љиддї аз пайи омўзиш шудам. Хушбахтона имрўз дар баробари забони модарї боз чанд забони хориљиро низ медонам ва барои ин аз модарљонам сипосгузорам! Савол:- Имрўз дар арсаи љањонї њунармандони машњурро ба сиёсат љалб намудан зиёд ба назар мерасад. Яке губернатор мешаваду дигаре вазир ва сеюмї роњбари њизб ё ташкилот. Ягон вазифаи масъул, масалан маснади вазири фарњангро ба Нозия бовар кунанд, корро аз чї сар мекунад? Гавњарой, аз мањаллаи 33 Љавоб:-Мабодо вазири фарњанг ин сўњбатро хонда наранљанд! (механдад). Орзу кардан айб нест, канї, як бор мо њам худамонро вазир тасаввур карда бинем! Вазир шавам, аввалин коре, ки мекунам, љорї кардани њуќуќи муаллифї дар Тољикистон хоњад буд. Дуюмин

корам аз нав дида баромадани нархномаи Кохи Борбад мешавад. Албатта коре намекунам, ки давлат аз ин зарар бинад. Майнаамро наѓзакак об карда, роњеро меёбам, ки њам барои њунармандон ќобили ќабул бошаду њам ба давлат даромади хуб биёрад. Савол:-Аз консерте, ки рўзи 9-уми апрел дар шањри Истаравшан баргузор намудед, ањли оилаи мо чунон лаззати маънавї бардоштанд, ки тасвираш дар сухан намеѓунљад. Се соати консерт дар назарамон мисли се даќиќа зуд гузашт ва аз дидору аз садои ширинатон сер нашудем. Ањсан ба њунаратон! Минбаъд чунин консертњоро дар дигар навоњии кишвар ташкил мекунед ё не? Дилшодаи Темур аз н. Истаравшан Љавоб:-Ин наќшаро мо аллакай тањрезї намудем. Рўзи 18-уми апрел дар шањри Ќўрѓонтеппа консерт дорем, сипас дар «Авицена»-и ноњияи Њисор бо мухлисон во хўрданамон дар назар аст. Барои мардуми пойтахт ману Муњаммадрафї тирамоњ консерт медињем. Гумон мекунам, ки мухлисон рўзу соаташро аллакай пай бурданд. Савол:-Консерти дар Истаравшан баргузорнамудаатон ба худи Шумо писанд омад? Истиќболи мухлисон чї гуна буд? Мављуда аз ш. Хуљанд Љавоб:-Ваќте њамроњи Нигина Амонќулова ба роњ баромадем, њарду дар изтироб будем, ки мардум моро чи хел ќабул мекарда бошанд. Дар роњ зиёд хаста шудем, вале дар Истаравшан варзишгоњи пуродамро дида, ба лабонамон табассум дамид. Мардум он ќадар зиёд буданд, ки ба ќавле љойи сўзанпартої намонда буд. Шунидам, ки мухлисон аз субњ моро интизорї кашидаанд, мењрам ба ин мардум зиёдтар гашт. Мухлисон аз чор тарафи варзишгоњ «Нозия ва Нигина» гўён, маро садо мекарданд. Барои хурсанд кардани онњо туфлињои пошнабаландамро кашидаму пойафзоли паст пўшидам, то аз як гўша ба гўшаи дигари стадион давида равам ва гулу гулдастањои бо мењр овардаашонро аз дасташон бигирам. Аз њаяљон намедонистам гулу тўњфањои кадомашро бигирам. Бисёр гарм пешвозамон гирифтанд ва ман ин вохўрии ширинро як умр фаромўш намекунам! Савол:- Мегўянд, ки суруди «Маљбурам» аз њайёти шахсии Нозия аст ва дар ин тарона шумо дарду доѓи дилатонро сурудаед…? Сомон, ш. Душанбе Љавоб:- Мардум шояд бо сўзу гудоз сурудан ва ваљоњати ѓамолуди маро дида, чунин гумон карда бошанд. Ман аз ин шодам, чунки ин нишонаи ба њадаф расидани суруди «Маљбурам» аст. Сањна шабењи театр аст ва ман дар он образ меофарам. Дардро намешавад бедардона суруд. Сароянда дарду доѓи худро не, ѓами дигаронро месарояд. Савол:-Акси Нозияро бо либоси зебои арўсї дар газета дидам. Мехоњам дар бораи њаёти шахсиаш бидонам... (Давом дорад) Р. Азимї


4

№17 (741) 30.04.2014

СЎЊБАТИ САРИ РОЊ


ЌИССАЊОИ ЗИНДАГЇ

ШЎХИЊОИ "ОИЛА" Ферма. Њамаи говњо чун сагњо фукбанд доранд. Назоратчї аз директор мепурсад: -Наход газанд? -Не, бисёр мехўранд! *** Марди синну солаш ба нафаќа наздик дар љустуљўи кор ба шўъбаи коргузорї меояд. Ба вай љавоби рад медињанд. -Чаро?- Мепурсад марди њайратзада. -Шуморо синну солатон рафтааст. Мо љавонњоро ба кор мегирем, ки бисабзанд. -Фањмо! Ба њар эњтимол телефони маро навишта монед. Даркор мешавад, ваќте љавонњо месабзанду каси кор мекардагї намеёбед. *** -Доктор! Гуфта метавонед, ки барои аз мастї дил кандан чї ќадар пул лозим мешавад? -300 њазор! -Э, не! Бењтараш ба шароб ошиќтар мешавам. *** Падару писар бозии футболро тамошо доранд. Писар аз падараш мепурсад: -Дар тим шахси аз њама асосї кист? -Капитан, -љавоб медињад падар, -ба вай бозї кардан мумкин нест. -Барои чї майор не? *** Капитани киштии зериобии атомї ёрдамчии калонро љеѓ зада мепурсад: -Як даќиќа пеш киштї як ларзид. Ин чї ларза буд? -Ња, ин…. Ба мичман радиограмма омад, ки занаш бо ким-кадом мард ба Нитса истироњаткунї рафтааст. -Хайр чї? -Дигар Нитса вуљуд надорад… *** -Айбдоршаванда, шуморо ба сењру љодугарї- фурўши малњами љавонї айбдор карда истодаанд. Оё шуморо бо ин гуноњњо ба љавобгарї кашида буданд? -Бале, солњои 1650, 1730 ва 1890… *** Субњ. Субњона. Дар паси миз зану мард. Мард: -Барои ман бутерброд бо тухми моњї тайёр кун! Зан боњавсала тухми моњию маскаро ба рўи нон молида ба мард медињад. Мард онро мехўрад. -Боз яктои дигар! -Намекунам. Ин рекламаи зани мењрубон буд. Агар боз хўрдан хоњї, ба ЗАГС меравем. Бутерброд пас аз ќайди аќди никоњ ошат шавад. *** Чукча ба шањри калон омада ба боѓи њайвонот тамошо рафт. Ба фил наздик мешавад. -Ана ин љусса! Ба тамоми ќабила гўшташ мерасад! Ба ќафаси мор меравад: -Бо чунин кирм нањанги калонро доштан мумкин. Ба ќафаси маймун наздик шуда: -Хушдоманљон!? Ту ба ин љо чї хел афтодї?

Ља вон зан и ма ккора ќариби њои субњда м аз дар даромад ва ша вња раш Њо ши мро дид а, аз тарс дар љоя ш ша х шуда монд . Њо ши м то ин ваќ т дар ќуљо буд ана шро пурсид . -Гулан дом и дуг онаам зод рўз дош т, мо, дух тарњо ша б дар њам он љо монде м,- бањона пеш ова рд Санам , бехаба р аз он, ки изи дан дон њои Нусрати гургсифат њамчун там ѓаи бад ном ї дар гарданаш монд аас т. Њо ши м аз ин дур ўѓи занаш беш тар ба ѓазаб омада бон г зад : -Да р хонаи дуг онаам о буд ам ме гўї? Гарданатр њам Гуландом хои д?! Роста шро гўй фоњиша, ша бро дар баѓали кадом ша ѓол сањар кардї?

№17 (741) 30.04.2014

5

КЕЛИНЧАКИ

КАВАЛЕРБОЗ

(Давомаш. Аввалаш дар шумораи гузашта.)

аз Санаму Нусрат монданї надоштанд. Њусейн саропои маъшуќаи бо бўса мешуст. Дар мобайни сауна кўлчаи љавонашро зебое буд ва оби шафофаш «Љонакам, мабодо маро зинда ба дили касро мерабуд. Духтарњо зинда ќурт накунї» ишвафурўшї либосњояшонро бадар намуда, ху- менамуд Гуландом ва дар љавоб дро мисли моњичањои тиллої ба «ман туба мурам, то ин дам дар њавз партофтанд. Лањзањои муно- куљо будї, моњичаи тиллої» гўён, сиб фаро расид ва Нусрату Њусейн Њусейн ўро тангтар дар оѓўш мегиаз думболи Санаму Гуландом ба рифт. Ваќте ки ин ду љуфт аз сауна об љањида тани мисли ширмоњї зе- баромаданд, аллакай шаб аз нисф бои мањбубањояшонро дар оѓўши гузашта буд. оби мусаффо ба оѓўш гирифтанд ва бўсаборон намуданд. Шањ ди лаНаќши дандон бони нозуки духтарњои љавон ду Њошими бехабар аз њиллаю ошиќи пирро торафт ташнатар ме- найрангњои арўси ба љону дил ба-

њамчун тамѓаи бадномї дар гарданаш мондааст. Њошим аз ин дурўѓи занаш бештар ба ѓазаб омада бонг зад: -Дар хонаи дугонаам будам мегўї? Гарданатро њам Гуландом хоид?! Росташро гўй фоњиша, шабро дар баѓали кадом шаѓол сањар кардї? Ѓавѓои зану шавњари љавон натанњо ањли хонавода, балки њамсояњоро низ бедор кард ва дар як лањза њавлї пури одам шуд. Њошим изи сиёњу кабуди гардани занашро ба њама њамсояњо нишон дода, худи њамон замон дар шоњидии онњо Санамро се талоќ кард ва костюмашро гирифта аз дар баромаданї шуд. Пирамарди нўроние, ки њамсояи девордармиёни модари Санам буд, оњи сарде кашида гуфт: -Эњ бачам, хафа нашав, инњо авлодан тардомананд. Ба очаашон рафтаанд Санаму хоњараш. Рањматии падарашон аз шарми фоњишагии занаш худашро овехта кушта буд. Ин занаки беимон дар набудани шавњараш мардњоро ба хонааш оварда, айшу ишрат мекард ва як шаб падари Санам занашро дар оѓўши марди бегона дошт. Мардаки бечора тобу тоќати бардоштани доѓи номусро накарда, худашро дар коњ дон дор кашида мурд!

Решаи дуо сабз аст

намуд ва дигар тоб наоварда њар кадом маъшуќаи худро рўйи даст бардошта ба њуљрањои алоњида даромаданд. Санаму Нусрат чунон ба њамдигар часпиданд, ки пайвандашон рашки оњанраборо меовард. Аз мўйњои мушкини љавонзан об таровида шавќи Нусратро бештар аланга медод ва мўйсафеди пулмаст аз шиддати нафс тайёр буд ин сайди зеборо зинда ба зинда фурў барад. Санами бењаё «тамоми вуљуди ман имшаб дар ихтиёри шумост» гўён, бо ишваю ноз мўйсафеди ташнаи навозишро бештар «девона» мекард ва Нусрат лабашро бар лабони нозуки љавонзан зер карда, чунон бо њарорат ўро мебўсид, ки ќариб буд забонашро аз комаш канда гирад. Њусейну Гуландоми миёнборик низ

робараш њамон шаб то сањар дар ба дари хешу табори занаш гашта, Санамро кофт, вале касе намедонист, ки љавонзан дар куљост. Санам шавњараш Њошимро бо бањонаи хабаргирии рама њамроњи бародаронаш ба чарогоњи дурдасте фиристода буд ва гумон дошт, ки шўйи гарангаш то њол аз паси гову бузу гўсфандон давида гаштааст. Љавонзани маккора ќарибињои субњ дам аз дар даромад ва шавњараш Њошимро дида, аз тарс дар љояш шах шуда монд. Њошим то ин ваќт дар ќуљо буданашро пурсид. -Гуландоми дугонаам зодрўз дошт, мо, духтарњо шаб дар њамон љо мондем,-бањона пеш овард Санам, бехабар аз он, ки изи дандонњои Нусрати гургсифат

Њошим занашро талоќ карда ба хонаашон баргашт ва пеши пойи падару модараш афтида бахшиш пурсид. Амаки Рањим аз гуноњи писари эркаи беандешааш гузаштан нахост, вале боз холаи Хосият ба миёна даромада, зорию илтиљо намуд, ки падар бузургї карда, гуноњи фарзандро бубахшад. Мўйсафед писарашро ба оѓўш гирфта бўсид ва дуои нек дод. Решаи дуо сабз аст гуфтагї барин, пас аз ин зиндагии Њошим ранги дигар гирифт ва ширину гуворо гашт. Падару модараш духтараки боиффатеро аз њамсоядења келин карданд ва дубора тўю тамошо ороста хонаи Њошимро обод намуданд. Бачаи эрка њоло бо зану се духтарчаи дўстрўякаш хушу хурсандона умр ба сар мебарад. Додољон Шарифї, ш.Душанбе


6

№17 (741) 30.04.2014

НАВИШТАМ НОМАЕ

ВАФОДОРИРО АЗ САГ БИОМЎЗ, КОМРОН! Комрон бо ширинзабонию хуш

гуфториаш дар як дам диламро ба даст оварда ваъда дод, ки баъди се моњ ба хонаамон хостгор мефиристад. Ќавлу ќаса машро мардона пиндошта, интизор шудам, вале ба љойи се моњ як сол гузашту аз хостгорони ошиќам дарак нашуд. Ком рон дигар дар бораи тўй њатто дањон намекушод. Рўзе аз гап гап баромаду истењзоомез гуфтам: «Комрон, хостгоронат роњи хонаи моро гум кардандчї?» Ќоњ- ќоњзанон хандида гуфт : «Маро зан доданд, магар ту хабар надорї?». Мадори дасту пойњ оям хушк шуд ва чи тавр аз дастам афтидани телефонро наф ањмидам. Пас аз ба худ омаданд дубора зангаш задам ва пурс идам ё дар њаќиќат хонадор шуд. «Модара , ки зангириаш њазл буд м акси туро дида маъќул накарданд. Духтари дугонаашро ба занї гирифтам» бепарвоёна гуфт Комрон, гўё чизе нашуда бошад. Аламам дањчанд гашт ва номардаш хонда телефон ро хомўш намудам. Мотам доштам се рўз баъди ин сўњбат ва рўйи касеро дидан намехостам. Гириста-гириста ба таќдири талхам лаънат мехондам. Дидам, ки дигар аз гиря кардан суд нест, оби чашмонамро пок намуда, ќасам хўрдам, ки дигар ошиќ намешавам. Мехоњам ишќи бебарорамро фаромўш куна м, вале дугонањои морзабонам њар рўз «Чаро Комрон туро ба занї намегирад ва чаро хостгоронаш наомаданд» гуфта, болои захми дилам намак мепошанд. Забонам намегардад, ки бигўям, Комрон зан дорад. Комрони номард, ту маро дар назд и дўсту душман шарманда кардї! Сархаму забонкўтоњам нам удї. Гумон накун, ки бо ёри нават хушбахт мешавї, Худован д ягон гуноњро бе љазо намемонад. Оњи дили зорам албатта домангират мешавад ва рўзе шармандаи олам мегардї, бевафо! Вафодориро аз саг биомўз, номарди беањд! Дилнавози Кўњистонї

ДУХТАРЊО БА ХОНААМОН ХОСТГОРЇ МЕОЯНД

Љавони 18-солаам. Њусни худодод дорам. Падарам мегўянд, ки ин њусн аз рањматии бобоят ба ту мерос мондааст. Аслан духтарбоз нестам, овораи кору бори хеш намозамро мехонаму ба дарс меравам, вале духтарони зиёде аз пасам кашола мешаванд. Ба љои он, ки ман ба онњо гап партоям, худи духтарњо пеши роњамро дошта, изњори муњаббат мекунанд. Дашном дода чунин ошиќони бешарму бењаёро аз худ дур мекунам, аммо онњо њељ гапро намефањманд, ки намефањманд. Духтарњо маро дар донишгоњ низ ором намегузоранд. Аз дасти зебосанамњо рўз надорам, хоњ бовар кунед, хоњ не, њамеша духтарони њамсабаќам ба телефони дастиям маблаѓ мепартоянд ва sms- њои ошиќона мефиристанд. Инаш бахайр, занњои бе шавњар љонамро ба лабам расондаанд. Њавас хўрда тарафам чашмак мезананду худашон раќами телефонашонро медињанд ва хоњиш мекунанд, ки њатман занг занам. Занг намезанам, рўзи дигар пеши роњамро дошта, мисли муфаттиш допрос мекунанд, ки барои чї занг назадам. Безор шудаам аз њамин чашму абрўвони зебо ва худ ба худ мегўям, ки наход бобоям њам мисли ман ранљ кашида бошад. Њайрон мондаам, ки бо ин занњои дилдода чи кор кунам. Шарм медорам ба падарам бигўям, ки занону духтарњо њамеша пеши роњамро гирифта ба ман изњори муњаббат мекунанд ва ин шилќинњо љонбезорам кардаанд. Метарсам, ки духтарон ба хонаамон хостгорї наоянд. Наход дар вуљуди духтарони тољик заррае шарму њаё намонда бошад? Дод аз дасти чунин духтарони бењаё!

Дарди дилатонро метавонед бо телефони зерин иброз доред: 238-53-35

ШАВЊАРАМРО МИСЛИ ХУК БАД МЕБИНАМ

Духтари дењотиям. Њама дугонањоям соњиби оилаи обод гаштанду бахт ба рўи мани бетаќдир нахандид. Пас аз солњои дарози роњи бахтро поидан марди зандидаи секўдакдоре хостгорам шуд ва модари бечораам «забонам дар назди њамсояњову хешу табор дароз шавад» гуфта, маро ба он домоди пиракї номзад кард. Ду моњ ќабл бе тўю тамошо маро бо он мард никоњ карданду ба шањр оварданд. Шавњарам марди шикамкалони сиёњљурда будааст, њамон шаби аввал симои бадњайбаташро дида, дилам аз зиндагї хунук шуд. Мехостам фарёд зада, худро аз тиреза партоям ё њамсояњоро ба имдод хонам, вале обрўи бародаронамро фикр карда, ночор шабро дар оѓўши домоди бўгин рўз кардам. Шавњарам сањар бо табъи болида ба кор рафту мани берўзї рўзро бо гиря бегоњ карда, ба таќдири бадам садњо бор лаънат хондам. Пеши худованд лоба карда мегуфтам, ки ин чи бахтест, ки насибам гардондааст, охир аз чунин шавњари бадафт доштан њазорон бор пирдухтар буданам хубтар буд. Шавњарам њама нозу нузамро мебардошт, вале шаб, ки мешуд, маро ѓам мегирифт. Дар назарам чунин менамуд, ки дар пањлўям инсон не, деви бадафте хобидааст. Ин ѓули носерам њар дам маро ба оѓўш кашида, як аламамро сад алам мекард. дилам бењузур мешуд аз бўсањои туфолудаш. Субњ хўрок тайёр менамудаму барќасд дастархон намепартофтам. «Занакљон, хўрокатро тезтар биёр, ки корамба дер шуд» гуфта овоз баланд мекард. Бо ќошу ќавоќи овезон «Дастат нашикастааст, худат кашида хўр» мегуфтам, то ќањраш ояду љавобамро дињад, вале шўйи беномусам «занакљон, охир дар ин хона ту аз чї камї, ки чунин мегўї» гуфта, боз хушомад мезад ва аз бари рўям мебўсид. «Лозим нест» гўён, рўямро бо нафрат аз ў метофтам. Муњаммадљон, Њамсояњо маро дида афсўс мехўрданд, ки чунин духтари зебо насиби њамин аз Гидразоли н. Њисор ѓул шудааст. Ќошпарониашон аламамро дањчанд карда, бештар ѓазабамро меовард, ки чаро бо њамин марди калонсол хонадор шудам. Дар ваќташ сад љавон њавасамро мехўрду мани шўрбахт нозу нуз карда, оќибат насиби як дев шудам. Хуллас, базўр ду моњ тоќат карда, хонаи модарам мењмонї омадам. Намехоњам дигар ба хонаи шавњарам баргардам, чунки аз хук бештар бадаш мебинам ва нисбаташ нафрат дорам, вале модарам «духтарам, бахт бахти аввал аст, ахмаќї карда хонаатро бо дасти худ вайрон накун» гўён, маро сарзаниш карда истодааст. Хонандагони азиз, Лањзае, ки ту . ам илтимос, маслињатам дињед! кун ме ш мў ро ро фа р дунёро об бам њама ѓаму дардам Наргис н. Фархор Азизам туро бубина худамро хушбахт эњсос мекунам, ки ага д, ки тамоми н ан но да чу , кар стї сун ња аф м н ўя но њл чу дар па маро ат њам кард. Чашмонат менамояд. Аз нигоњ рад њам, парво нахо рмуз њељ ва беарзиш ро ма до и ай гоњ њув ни ин ат ри гоњ за ни зебоињои дунё дар на намедонам чаро муњаббати азими дар ї ва ле аз чашмам гурезон шарар меборад, ва кунї, ки чашматро рои ме ба иш н ла кўш ас ша ки , ме нї Ња за раи чизњое гап бо ба забон намеорї. р да а, оро ид бњ ша каш ат гар њромез би ди риштаи суханро љони Мани ошиќи шайдо дар орзуи сухани ме он тараф истад, . н нд да ман моњият надора аз дўстдорї гап за ки дўстам медорї. м мекунам, вале ту ї, љонам. Медонам, рат мехонам ва сањару рўзњоро шо кун ме на м ња уд ол њр та ме гўё и н они аз забо аќалан ягон лутф ббати туро аз чашм ња нимљиддї гуфтам, му ю н ўхи ма в, мш ни ша на ба Њайрон Чандин мароти д. ва на шу , вале ту њарфи ме ої о тр куш ла о ќалбам овои ди да, рози дилатр кар о йд па ат ръ дорам намегуї, љу ме то б ман њам дўст во ља ки дўстат медорам, р Да . дї ар ёв забон на рат мешавам, зеро деринтизори маро ба з боумедам. Дўстам надорї њам, интизо и дилатро фатњ нў аз вале ман ња яд ягон рўз кўњи им шо д, ан та гуф ст ње азизи дилам! дилро ба дил ра дад. Хушбахтам соз, Зарина аз н. Рашт кардан насибам мегар

МЕДОРЇ…. АГАР ДЎСТАМ НА

Масъули сањифа Рустам Азимї Пешнињодњои худро тавассути телефони 238-53-35 ва почтаи электронии rustam@oila.tj ирсол намоед.


ТОЛЕЪНОМА ЉАВЗО

(23 май - 21

АЌРАБ

июн)

Аввали њафта фикрњои фантастикї ба саратон меоянд. Агар хоњед, ки наќшаи кушодани тиљоратро дар амал татбиќ кунед, бењтараш аввал бо дўстонатон маслињат намоед. Бо мадади одамони хайрхоњ орзуњоятон амалї хоњанд шуд.Нимаи дуюми њафта љавзоњои корчаллон ва мансабдорро сафари корї дар пеш аст. Ситорањо маслињат медињанд, ки њангоми бастани шартномањо эњтиёт бошед.Панљшанбе мисли холаи њамакора якбора чанд корро фарогир нашавед, вагарна њамааш бебарор анљом хоњанд ёфт. Охири њафта бодиќќат бошеду бо шахсони ношинос дар бораи пулдориатон лоф назанед, вагарна дуздакон љайбатонро холї мекунанд.

САРАТОН

БАЊОДУР НЕЪМАТОВ ЗОДРЎЗ МУБОРАК!

Њафтаи нав дар њаётатон навигарињои чашмрасе дар назар аст. Сешанбе ба шабнишиние даъват хоњед шуд. Хуб тайёрї бинед, чунки шиносоии аљибе шуморо интизор аст. Агар мењрубону дилёб бошед, шоњзодаи орзуњоятонро меёбеду хушбахт мешавед. Нимаи дуюми њафта даромади на онќадар калони пулиро интизор бошед. Љевон ва дивану креслои орзукардаашонро харидорї намудани саратонњо имкон дорад. Умуман, хариди зодагони бурљи саратон ин њафта бобарор мешавад. Охири њафта дўстдоштаатон бо даѓалї ва суханњои носазо шуморо меранљонад. Худро ба даст бигиреду ба сар задани мољаро роњ надињед, то боиси дилсардї ва хомўш гаштани шўълаи мењр нагардад.

а м о н ъ е Тол

Айёми хуб ва таќдирсозе пеш меояд. Аз ин рў майнаатонро аз фикрњои нолозима тоза кунед ва барои ободии ояндаатон камари њиммат бандед. Нимаи дуюми њафта фикри ба тиљорат машѓул шудан ба саратон меояд. Дар аввал шарики хуби корї пайдо кунеду пасон бо дили пур ба кор шурўъ намоед. Панљшанбе маблаѓи на он ќадар калонеро ба даст меоред. Баргардонидани ќарзњоятонро фаромўш накунед, зеро ќарз нањсї меорад. Охири њафта дўстдоштаатон бо хабари хушаш табъатонро болида мегардонаду дар бораи тўйи арўсї бо шумо сўњбат мекунад.

СУНБУЛА

ап март - 20 ЊАМАЛ(21

рел)

Рўзи душанбе гапњои бењуда нагўед, вагарна мољарои бузурге сар зада, сардор кафшатонро пеши по мегузорад ва бе љои кор мемонед. Сешанбе бахт ба рўятон механдад, даромади калонеро соњиб шуданатон имкон дорад. Агар каме беањамиятї кунед, њамёнатон ба дасти дуздон афтода дар як лањза пулњоро аз даст медињед ва фиѓонатон ба фалак мепечад. Нимаи дуюми њафта бастани шартномањои кории бобарор дар назар аст. Охири њафта кўшиш кунед, ки ба рашку мољароњои оилавї роњ надињед, вагарна сахт ранљидани ёратон ба решаи нињоли бахтатон теша мезанад.

САВР

)

(23 июл - 23 август

бр) (24 август - 23 сентя

Аввали њафта мушкилотњои њаётан муњим њалли худро меёбанд. Њасудоне, ки шуморо ињота кардаанд аз содадилию сустиродагиятон истифода намуда, рўзи сешанбе барои шармандавор аз кор пеш карданатон кўшиш мекунанд. Аз ин њолат танњо бо ќатъият ва нишон додани кордонии худу рўи об баровардани њаќиќат љонатонро рањонида, худро аз хатар роњонида метавонед. Аз тўњфаи дўстонатон рўзи чоршанбе рўй нагардонед. Њадя муњаббатро гармтару ишќатонро самимитар менамояд.Нимаи дуюми њафта корњои нотамоматонро ба сомон расонед, вагарна мушкилињои калон сар зада, шуморо љигархун мекунанд.

(21 апрел - 22 май)

Њафтаи нав њаёти саврњо пур аз воќеоти хурсандиовар ва сюрпризњои ногањонї хоњад буд. Рўзи чоршанбе эњтиёткор бошед, саросема нашуда њар як суханатонро дар тарозуи аќл баркашида баъд бигўед, вагарна иѓвоангезон ба саратон мољарои калонеро меоранд. Нимаи дуюми њафта хоњиши дўстдоштаатонро иљро накунед, вагарна ба гарданатон бори гарони хариди ашёи ќиматбањоеро бор мекунад. Охири њафта ба худатон ањамият дињеду ба варзиш машѓул шавед. Бештар хўрокњои витаминдор хўрданро маслињат медињем. Рўзи љумъа пайдо гардидани сарчашмаи нави даромад имкони ба даст овардани пули калонро медињад.

Масъули сањифа Гулнисои Њикматулло

МИЗОН

ябр) (24 сентябр - 23 окт

Ин њафта ситорањо ба зодагони бурљи Мизон ботамкиниро тавсия медињанд, зеро мушкилињое, ки ба саратон меоянд, асабњоятонро хароб мекунаду њолати рўњиятонро бад месозанд. Хавфи беморї вуљуд дорад. Сешанбе ба хатогие роњ медињед, ки боварии дўстдоштаатонро нисбати шумо коста месозад. Панљшанбе аз шиносоињои ногањонї худро дар канор бигиред, то бо ќаллобону њаннотон рў ба рў нашавед. Охири њафта наќшае, ки кайњо тарњрезї карда будед, дастгирї меёбад. Дар танњої аз ўњдааш намебароед, бинобар ин, шахсони кордону чаќќонро ба кор љалб намоед.

(24 октябр - 22-ноябр)

Њафтаи пешомад вазъи саломатиашон зодагони бурљи аќрабро каме ба ташвиш меорад. Сабаби асосї људої бо ошиќатон гашта метавонад. Озурда набошед. Ранљу азоби худро аз атрофиён пинњон доред, то душманонатонро хурсанд накунед. Нофањмињо худ аз худ бартараф гашта ишќатон аз нав аланга пайдо мекунад. Дар корхонаатон корњоятон бобарор мешаванд. Агар ба майдачўйдањо ањамият надињед, орзуи деринаатон амалї хоњад гашт. Наќшањое, ки барои охири њафта тарњрезї карда будед, бо сабаби нофањмињо дар оила таѓйир меёбанд. Озурда нашавед, зеро шиносоии аљибу гуворое шуморо интизор аст.

ЌАВС

(22 июн -22 июл)

АСАД

7

№17 (741) 30.04.2014

бр)

(23 ноябр - 21 дека

Ин њафта кор гуфта худро ќурбон мекунеду аз сабаби истироњат накардан вазъи саломатиатон каме бад мегардад. Худро эњтиёт кунед, то ба дилкасал ё фишори баланд гирифтор нашавед. Дар идора корњоятон бобарор мешаванду аз тарафи роњбаратон таъриф мешунавед. Ќавсњои љинси латифро нохушї дар оила интизор аст. Нимаи дуюми њафта шавњар ё ошиќатонро бо бонуи таннозе мебинеду дуд аз димоѓатон мебарояд. Аз мољаро натарсед. Худро дар канор нагиреду назди онњо биравед ва њаќиќати муносибатњояшонро пурсон шавед. Бо шахси хиёнаткор зистан худфиребист. Нагузоред, ки ќадратонро зери по намоянд. Агар ба ќадри худ нарасед, касе шуморо ќадр нахоњад кард.

ЉАДДЇ

р)

(22 декабр - 20 янва

Намояндагони ин бурљро нобарорї ва бадбахтињо дар назар аст. Оилаи ободатонро аз бефикрї ва рафтори ношояматон дар як лањза аз даст дода метавонед, бинобар ин ба ишќњои сарироњї дода нашавед. Бодиќќат бошеду вафодор ва чашму дилатонро аз зино эњтиёт намоед. Нимаи дуюми њафта шунидани хабари нохуш табъатонро хира мегардонаду орзуњоятонро барбод медињад. Бовариро аз даст надињед. Охири њафта дўсти наздикатон кўмак мерасонад ва мушкили ба саратон омадаро бо осонї њал мекунад. Ба волидонатон дасти ёрї дароз кунед, вагарна ањволашон танг мешавад.

ДАЛВ

ал)

(21 январ - 20 февр

Ин њафта эњсос мекунед, ки хаста шудаеду майли истироњат доред. Фикри олиљаноб, вале онро то охири њафта мавќуф гузоштан лозим меояд. Сешанбе омадани дўсти наздикатон табъатонро хушу рўњатонро болида мегардонад. Аз эњтимол дур нест, ки бо њам тиљорат оѓоз менамоед. Дар љабњаи ишќу муњаббат навигарињои хурсандиовар далвњои муљаррадро интизор аст. Ошиќатон бо нияти хонадоршавї шуморо ба мулоќот мехонад. Саросема нашуда пеш аз хостгорї њамаи пањлўњояшро андеша кунед. Дўст ё модаратон барои ба хулосаи аниќ омадан бо маслињати муфидашон кўмак расонида метавонанд. Аммо худ бояд љиддан андешед, ки ба оиладорї пурра тайёр њастед ё не.

Њут

рт)

(21 феврал - 20 ма

Аввали њафта аз нобарории корњоятон асабї шуда, халтаи ќањру ѓазабатонро ба сари атрофиён кафонданї мешавед. Ин рафтори нољоятон боиси хафагии шахси азизтаринатон хоњад шуд. Дар њуљљатгузорї дар кор ба хатогии љиддие роњ дода метавонед. Эњтиёт бошед, агар ин хабар ба гўши роњбаратон расад, албатта кафшатонро пеши поятон гузошта, шуморо аз кор меронад. Нимаи дуюми њафта дўстонатон ќарзњои гирифтаашонро бармегардонанд. Пулњоятонро мисли барги бед пош надињед, вагарна аз мушкилоти пулї минбаъд азоб мекашед. Охири њафта истироњат кунеду асабњоятонро ором намоед, то ба фишори хун гирифтор нашавед.

Пешнињодњои худро тавассути телефони 238-53-35 ва почтаи электронии gulniso@oila.tj ирсол намоед.


8

ОШХОНАИ "ОИЛА"

№17 (741) 30.04.2014

ШАМСИДДИН СОДИЌЇ «ОШИ ЊИНДЇ» МЕПАЗАД донишљў шуда, азоб накашам. -Садоятон ба њофизони гурўњи “Анис”бисёр монанд аст, магар бо Азизовњо ягон пайвандї доред? -Мо бо Азизовњо дўстони наздикем, аммо хешу таборї надорем. -Бисёре аз њофизон, хусусан сарояндањое, ки нав рўйи сањна омадаанд худашонро ситораи аз осмон -Шуморо ба ошхонаи ба замин фаромада эњсос “Оила”хуш омадед мегўем. карда, маѓруру њавобаланд -Саломат бошед! Аз даъ- мешаванд ва дасташонро ба оби хунук њам намезавататон шодам. -Росташро гўед, хўрок нанд. Шамсиддин њам дар хона тайёрхўр аст? пухта метавонед? -Чаро не? Ошпазї

ИНчуДниЇ И иЊ ОШ н мањсулот ари ош њиндї

Барои пухт уи хушк-0,3 љ-2 истакон, зардол и мехчагул ру за р аст: -Бирин гул к, ма на р, ка мл, ша истакон, равѓан 80 ї. ар ъф за ва

я:

Тарзи тањи да биринљро то дар дег ширин кар ро Равѓани пахта . Хушкмевањоро данаш бирён мекунем хчагул ва заъранги зардчатоб шу ме и гул ), он њел (кардам ба биринљ андохта, ро тибќи хоњиш да, намак ва шакар му на а ов ил ро боз 5-7 даќиќа фари да то ис та дегро коф меандозем. Зуд- зуд об меандозем. Об бояд биринљро с бирён мекунему сипа ѓ шудани обаш дар оташи бабу то ро Ош пўшонад. сарпўш мањкам ан болои дегро бо ъд ба м, зе па ме нд ла ртоем, сипас дар ним соат дам мепа мепўшонем. Ошро и том! њо ти а мекашем. Иш табаќ мисли теппач

бамањоратам. -Кадом хўрокњоро олиљаноб мепазед? -Оши палов ва табакаро чунон бомазза мепазам, ки як умр лаззаташ аз дањон намеравад! -Ин њунарњоро аз кї омўхтед? -Модарам дар хурдиям асрори њунари ошпазиро ба ман ёд дода буданд, то

-Не, ман бачаи њавобаланд нестам. Ваќти холигї ёбам, албатта барои ањли оила ягон хўроки бомазза мепазам. -Занњо як одати бад доранд, њамеша ба њар майда-чўйда эрод гирифта ба асаби мард мерасанд. Њамсаратон ба хўрокпазиатон эрод мегирад? -Не, баракс хурсанд ме-

шавад, ки шавњараш дегу табаќро ба даст гирифта корашро осон карданист ва албатта ягон хўроки бомазза пухта, њамаро ќоил мекунад. -Аксари клипњоятон дар боби нокомии ишќанд, магар саргузашти худро тасвир мекунед? -Борњо ба чунин саволњои хабарнигорон љавоб дода гуфта будам, ки клипњоям ба зиндагии шахсии ман иртибот надоранд. -Ваќте сухан аз ишќу ошиќї рафт дар чашмонатон табассум ва оташакеро барало дидам. Росташро гўед, чанд зебосанамро аз даст додед-а? -Бисёр буданд! Гузаштаамро як ба як ба ёд орам, сарам аз ѓами ишќњои аз даст рафта кал мешавад. ( механдад) -Мухлисонатон донистаниянд, ки љойи хўрокхўрии сарояндаи д ў с т д о ш т а а ш о н куљост...? -Ба љуз хона дигар дар ягон љо хўрок намехўрам. Тарабхонаву ошхонаравиро хуш надорам. -Хўришро бештар дўст медоред ё шириниро? -Аз ширинї парњез мекунам. Бисёр хўрда- хўрда дар бадам задааст. -Хўришхуракед? -Бале, махсусан салатњои “Бањорї”, “Сезер” ва “Оливия”-ро дўст медорам. -Дар охир барои хонандагон ва мухлисони њунаратон ретсепти кадом хўрок ё хўришро пешнињод мекунед? Мехоњам тарзи пухтани “Оши њиндугї”-ро ба мухлисонам ёд дињам. -Пас ошхонаро дар ихтиёратон мегузорем! Масъул Рустам

ХЎРИШИ ЛАБЛАБУГЇ Мањсулоти лозима:

1 лаблабу, 1 бодиринг, 1 тухм, 350 г фалла (творог), Шибит, љаъфарї

Тарзи тањия:

Лаблабуро аз турбтароши сурохињояш хурд гузаронеду сабзї ва тухмро аз турбтароши васеъ. Кабутиро хурд реза карда, фалларо илова кунеду хўришро якљоя кунед.

ТИЛЛА» И «ТОР ХЎРИШ : Мањсулоти лозима

4 себ. 200г замбурўѓ, хт, 100г чормаѓз, 1 са ри ни па 0г 15 м, пиёз, 4 тух 150г гўшти мурѓ, 1 ќи табъ н), майонез мувофи то (ба д фе са ни но пора и Тарзи тањия: дињоро аз турбтарош йш људо кунед. Сафе ия ма рд да за кар аз ук ро тун ди ро фе њо хта, са л сафеди Тухмњоро дар об пу табаќи њамвор авва у ба болои сафедињои тухм аронед. Ба даруни ед гуз ъ кун се н ва рё ш би оя ёз ињ пи ох сур майонез д реза карда, бо хур о мбурўѓ тунук карда, ўѓр за ур и мб ло За бо д. ба у ед кун туршаку онез моле за би ре се д рои ин хўриш мурѓро пухта хур тунук сирко тар кунед. Ба р ёз тунук кунед. Гўшти да пи а и ќиќ ло да бо аз -30 а 20 ид карда бтарош гузарон тур йтун аз за о молед. Пиёзро реза бр ни Се вѓа д. ра ре р ба за карда да ширинро истифода тонро хурд-хурд ре бтароши Ба тур д. аз ле о мо бр з се не йо ва м ма карда боз . Зардии тух лои себ тунук кунед нњои бирён тухм ва панирро пошида бирён кунеду аз бо но и ло бо Аз . ед гузарон иш пошед. Бо истифо сурохињояш миёна за карда ба болои хўр ре он кал ро аѓз рм майонез молед. Чо нед. ро оро дода метаво да аз майонез хўриш Масъули сањифа Нодира Раљабова

АСРОРИ ЗЕБОЇ

ШОНАИ БЕЊТАРИН КАДОМ АСТ? Бонуи њозиразамон бояд якчанд шона дошта бошад, чунки ба афзоишу ѓафсии мўй ва кокулони зебдода на танњо шампуну мусс, лак ва фен, балки шона низ таъсир мерасонад. Имрўз дар фурўш номгўи зиёди шонањо аз ќабили калону хурд, чўбин, силиконї, карбонї, бо чўткаи сунъї ва табиї, бо дандонањои бузургу хурдро дидан мумкин аст. Кадоме аз ин шонањо бењтар аст?

Аз устухони моњї

Шонае, ки аз устухони моњї сохта шудааст, барои мўйњои рост мувофиќтар аст. Одатан мўйи тарро шона намекунанд, вале бо шонаи аз устухони моњї тайёршуда шона кардани мўйи тар мумкин аст. Дандонањои ин шона дур-дур љойгир шудаанд ва мўй осеб намеёбад. Кокулони дарозро бо ин шона њамвор кардан душвортар аст. Мўйи љингиларо бењтараш бо даст хушконед. Дарњол баъди саршўйи шона накунед, мўйи љингилаатон њамвор намешавад.

Шонаи силиконї

Шонаи силиконї барои мўйњои хушку борик, аз љумла мўйи љингила пешбинї шудааст. Бонувоне, ки мўяшонро бо мањлули кимиёвї љингила мекунанд, аз ин шона истифода бурданашон ба маврид аст. Шонаи дандонмайда ороиши мўйятонро табъи дилатон месозад.

Шонаи чўбин

Шонаи чўбин аз љињати экологї тоза буда онро аз чўби дарахтони гуногун месозанд. Ин намуди шона як љињати манфї дорад-онро зуд-зуд иваз кардан лозим меояд. Дарахт-ашёи

бељон аст ва шонаи чўбин ба зудї кунд шуда, мўйро меканад. Бо дидани шонањои чўбини лакзадаву рангкарда мафтун нашавед, ќабати болоии шона канда мешаваду чўби он ба мўй фоида намекунад.

Шонаи седандона

Ин намуди шонаро дандонањояш васеъ буда дар байнашон боз як дандонаи хурд љойгир аст. Дандонањои шонаи седандона ба решаи мўйи сар намерасанд. Шонаи седандона барои шоназании мўйи часпонидашуда лозим меояд.

Фоидаи шонакунии мўй

Дар даврањои ќадим бонувон дар як рўз сад маротиба мўйяшонро шона зада, ѓафсу дароз мекарданд. Рост истода бо шона а пушти калла ба њар тараф мўяшонро шона мекарданд, то дами гарм шудани сар. Ин як навъи мањс буда, гардиши хун зиёд ва решањои мўйро ѓизои иловагї медињаду дар натиља мўй ѓафсу баќувват мешавад.

НИЌОБ БАРОИ ПОЙ Пўсти пошнаи поятон даѓалу шахшўл гашта бошад, чанд ниќобро пешкашатон месозем. Ќабл аз молидани ниќобњо пойњоятонро дар оби љўше, ки ба он як ќошуќча сода андохта шудааст, тар кунед. Пойњоятонро дар ин об 15 даќиќа нигоњ дошта баъдан бо санги махсуси пойтозакунї дуруштињои пўстро тоза кунед. Бахилњои полиэтилениро омода намоед. Бахилро аз дорухона дастрас кардан мумкин аст. Онро баъди молидани ниќоб ба пой пўшидан лозим меояд.

Ниќоби тухмї

Зардии тухмро бо як ќошуќ сметана, як ќошуќ равѓани заѓер ё зайтун омехта намуда ба пўсти пойњоятон молед. Бахилро аз болояш кашида љўроб пўшед. Ниќобро 1 соат нигоњ дошта, сипас бо оби гарм шўед. Ниќоби мазкур пўстро хеле хуб мулоим карда, эњсоси хушкшавии пўстро

рафъ месозад.

Ниќоби картошкагї

Ду дона картошкаро аз турбтарошаки сурохињояш хурд гузаронида, зардии як тухм ва шарбати ним лимўро илова кунед. Ниќоб моеъ бошад ба он оњар илова намудан мумкин аст. Пас аз молидани ин ниќоб бахилу љўроб пўшида, як соат баъд бо оби гарм пойњоятонро шўеду креми нармкунанда молед. Ин ниќоб барои пешгирии тарќишёбии пўст фоида дорад. Ниќоби картошкагиро њафтае ду бор истифода мебаранд.

Ниќоб аз пиёз

Ду дона пиёзи миёнањаљмро бо корд ё блендер кубед. Атолаи пиёзиро ба пўсти даѓали пой молида, бахилу љўроб пўшед ва тамоми шаб нигоњ доред. Субњ пўсти мулоимшударо бо чутка ё санг тоза кунед. Амалиёти мазкурро моње як бор иљро намоед.

Пешнињодњои худро бо тел: 238-53-35 ва почтаи электронии nodira@oila.tj ирсол намоед.


МУЊОЉИР

№7 (731) 19.02.2014

9

Хонандагони азиз! Њафтаномаи «Оила» барои муњољирони тољик, ки дар Русия њастанд ва ањли хонаводањояшон сањифаи наверо бо унвони «Муњољир» боз мекунад. Инак, се номаи пурдардро аз ин силсила пешкашатон месозем. Шумо њам гуфтание ба азизонатон дошта бошед, њатман ба сањифаи «Муњољир»-и «Оила» нависед. Мо номањои ба пайвандони дар Русия будаатон тааллуќдоштаи шуморо дар њафтавори «Оила-Россия» ва розу ниёзи љигарбандони дар Руссия будаатонро дар њар шумораи «Оила» нашр намуда, миёни шумоён робитаи наздикро тариќи газета барќарор менамоем. Интизори номањои шумоём! Телефонњо барои маълумоти муфассал:

238-53-35 ва 985-81-89-81

Ѓами тољиконро м а д у ш ќ а м х а а хўрд

мекунї, надорад, ту ба мо бахилї гуфта, …» орї моро чашми дидан над ару пад аи хон љо Ин нд. ароз мекуна ѓурбат ри шањ о инљ т, нес мо ари мод а караст ва набояд љангу хархаш м соола даи ман шар нро да худамо вале м, иња зем гуфта пандашон мед Ба д. њан ехо нам ан њељ маро фањмид о бал дар а зад гап н ашо худ фоидаи амех ман душ мемонї ва ба худат дик, ки рию халос. Рўзи маошгирї наз и хубу ањо бач ора якб он ааш њам д, ома ки ин, њам е вал гапдаро мешаванд, ади ањм он њам боз нд, фта пулро гири екунанд. порина шуда, кори њалол нам ї, яъне худ и ањо бач а Коргаронам њам и дил тањт аз и љой ба е вал нд, тољика банро ико тољ мењнат карда, номи њам ну ашо худ њам тан ланд бардош бадмаро дар корхона шармандаю наол њал и Кор ном карда гаштаанд. умек аљо љоб нро оња у як-д мекунанд, та, гуф д» ти нанду «миёнамон дард кар Бачаи Варзобиям. Мудда нд. Аз оди зав дар ягон љойи хилват ёфта мехоба ки , аст ду сол бал тан ми ќав ин ба м ана шуд роњбар арматурбарории шањри а сўхт ои бол сахт пушаймонам, чунки кор Петербурги Федератсияи ри акса ин, бар намакоб гуфтагї и хонавоањл Русия кор мекунам. ди наз дар о мар нам гаро ар аст даашон бад кардаанд. Аламов њо тан м, ора над оят шик расонак Аз маошам кўм т она лат мил мандам, ваќте ба њам ва љойи авї аз њаммиллатони худам гила меш ав нар миё та хос шонро дан ки аз рўйи аблањї нони дањона а медињї, то дар ињанд. кору љойи хоб ёфт мед т дас аз н ашо худ бо айби нд, вале ба љойи аша нак б азо м ва њар ѓарибї Мо дар як завод кор мекуне тагї барин дар љавоб рў паре- некї бадї гуф субњ оњанпорањоро дар рању нат мешунавию њам лаъ њам аз сардор д. шон дида, дилам танг мешава к. ама кўрн ни гаро р ин аз кор Роњбари завод як марди тото азиз! Як бор ни аро мод ару Пад дида, н кори меноинсофињои њаммиллатонамро ато сар ми чаш ки бри- омада бо бинед, он маро сарзаниш мекунад, чун нро ато дон зан фар даи ун бигўї, кар у ба онњо ўед гадир њастам. Ин кората нак мег меша- гоњ ба ман рањмат дарњол тољикони мо малол дидан лаънат! ванд ва «тољик тољика чашми Сирољиддин аз ш. Питер

Зани рус гирифта сарватманд шудам

о надўст доштем. Рўзе раис мар ат сол нну «Си т: гуф да хон м, здаш радо Толиб ном дорам. Тољика хон ти ваќ ут- рафта истодаат, хуб аи аммо имрўз дар шањри Ирк Бач . аст ида рас иат унам. шав ски Русия кору зиндагї мек и маро ба њ до- менамої, агар духтар Аввал дар ин љо рўзи сиё оиямро ба дор а њам ирї биг ї зан азоштам, вале ба њама ранљу стам, ки они Мед » ам! ба ту мебахш би ѓарибї тоќат карда, худ ва Лолита д ора над ар пис с раи о амр худ ањд намудам, ки сар , хурсанд ома- фарзанди ягонааш аст ба санг зада, кори сердар бахт ба рўям оят нињ ки ам, шуд ару де меёбам ва зиндагии пад там пули ям. хандид. Раис ба дас модарамро бењтар менамо модар ва ару ан калон дод, то пад Хоњаронам калон шуда буд ро ба тўй нам аро хоњ ору таб у сии хеш аашон ва ман бояд барои тўйи арў њам ои Бар . , то даъват намоям онњо маблаѓ мефиристодам м. ода ист фир улї етп бил бо аз волидонам духтарњояшонро Хуллас, тўямон дар яке намобаргуобрў ба хонаи бахт гусел рин ота зеб њои она абх тар ди янд. Рўзе тасодуфан дар наз як њафта та- зор шуд. Пайвандонам дўкони либосфурўшї бо дух ба Ватан ас сип а, шуд мон мењ т, аас раке, ки исмаш Лолита буд ам рўзи ори- баргаштанд. Падарарўс матеро шинос шудам. Мољарои бек аша боњ ш тўй калиди хонаи ўз аз амро шунида вай ба падара Имр д. ори суп там дас ман ба онам занг зад ва хоњиш кард, ки ба руб мењ и сар он зиндагї ва њам идоВол мадад расонад. «Наздам рав . там бах Хуш м. ола нро меб он иаш кун» гуфта падараш телефо даг зин ки д, и- нам хурсандан хомўш кард. Суроѓаро аз Лол ќобилу кеари пис ти офа шар бо ани та гирифта рафтам. Бо дид ги дигар ии лини мењрубонашон ран шукўњу шањомати утоќи кор р мегўям, шук оро Худ т. аас ифт гир ас падари сарватмандаш наф мушкилоти ки аз ки маро ба гирдоби дар гулўям печид. Пурсид, он водор кард, ба а онд печ т њаё , там дастам чї кор меояд. Гуф ат сафар арї ки ба ин шањри ѓурб ки кам-кам таљрибаи савдог ро дарёиќи њаќ ти маро намоям ва бах дорам. Хулас, падараш ! ифт. бам дар бари Лолита ба кор гир варДаромади зиёд ба даст мео Толиб, муњољир ита Лол бо а афт та-р дам. Раф ри Иркутск шањ аз рро унс гирифтем, балки якдига

Бо кўмаки «Оила» писарамро ёфтам! Ман падари писарчаи гумшудае њастам, ки дар шумораи гузаштаи њафтаномаи «Оила» мактубаш чоп шуда буд. Газета хонда истода ногоњ чашмам ба номаи писарам афтиду аз шодї ашк дар чашмонам њалќа зад. Ба љойи истиќомати њамон марди њисорї, ки аз рўйи рањму шафќат писарамро дар хонааш љой додааст, рафтам ва фарзандамро сињату саломат дарёфтам. Ба бародари азиз Шамсулло миннатдорї баён карда, њамроњи писарам хурраму шод баргаштам. Шояд хонандагони «Оила» њайрон шуда бошанд, ки ман аз ташноби фурудгоњ куљо гум шудам. Сабаби «ѓайб задан»-и ман дар он буд, ки як ќаллоб сумкаамро зўран рабуданї шуд. Бо њамон авбош дастбагиребон шуда ба дасти полис афтидам. Ба гапам гўш надода, њардуи моро гирифта бурданд. Ваќте ки аз мољарои полис халос шуда ба назди писарам баргаштам, аллакай ў дар он љо набуд. Њарчанд кофтам, фарзандамро наёфтам. Хушбахтона, њафтаномаи «Оила» писарамро пайдо карда маро умри дубора бахшид. Аз ин шањри ѓарибї арзи миннатдории худро ба кормандони «Оила» мерасонам. Шумо барин хайрхоњон зиёд шаванд, олам гулистон мешавад. Дастатон дардро набинад, ќаламкашони «Оила»-и дардошно! Диловаршо аз ш. Масква Масъул: Рустам


ЧОРСЎИ ЗИНДАГЇ

10 №17 (741) 30.04.2014

Ин писар амонатест, ки Худо ба ман додааст ва ман њаргиз ба ин амонат хиёнат карданї нестам. Бигзор агар аз дасташон ояд, шикананд, тарконанд, парронанд, вале маро маѓлуб карда наметавонанду аз раъям намегардонанд. Њоло замона солњои навад нест, ки дар њама љо рекетёрњою љинояткорон њукмрон бошанд.Ман аз касе њарос надорам. Аммо агар духтарам гўяд, ки дар ин љо будани ин љавон дигар зарурат надорад, ман фикр карда мебинам, вале ўро дар ягон љо танњо намегузорам…

ИШЌИ ТИЛЛОИИ МУЊОЉИРИ ТОЉИК (Давомаш. Аввалаш дар шуморањои гузашта) -Рости гап, мўйи мошубиринљашро байни дастонаш гирифта ба ќафо шона кардаистода ба тарафи Алексей рўй овард Валентин Михайлович,-Ман гуфта наметавонам, ки оилаи мо ба кї ягон кори баде карда бошад, ки мавриди ѓазабашон шавад. Худат медонї, ки њамкорони мо чї дар хориљаю чї дар дохили кишвар бо ягон хел криминал ва олами љиної сару кор надоранд. Ман намедонам, барои чї мошини Оксанаро тарконданд… -Агар маќсадашон куштани Оксана ё худи Шумо мебуд, онњо ба ин кор даст меёфтанд. Аммо ба фикрам, ин љо ягон њодисаи дигар дар миён аст,андешамандона даст ба кисса бурда, телефони дастиашро берун баровард Алексей,Шояд коре, ки ба бизнеси шумо ягон алоќае надорад. Шоњин, ки аз асли воќеа хабар дошт, дудила буд, агар ро-

сташро гўяд чї шаваду нагўяд чї. Агар гўяд, падару духтар сабаби ин мољароро аз ў медонанду маълум нест, ки ба ин чї хел муносибат мекунанд. Агар нагўяд, на кормандони њифзи њуќуќ ва на кормандони муњофизатии Валентин Михайлович сабаби ин таркишро пайдо нахоњанд кард. Он гоњ дафъаи дигар шояд худи Валентин Михайлович ва ё Оксана њалок гарданд. Пас, Шоњин чї кор кунад? Магар хуб нест, ки њамаашро гўяду баъд ин одамони хубро тарк гўяд ва ишќи навпайдои худро ќурбони бехатарии мањбубааш кунад? Албатта инаш бењтар. Чун Шоњин ба як хулосаи нињої расид, аз љояш хеста, ба Валентин Михайлович нигариста гуфт: -Валентин Михайлович, сабаби ин таркишро ман медонам, вале намедонам, ки ин кори кист. Сабабгори он манам! -Ту? Барои чї чунин мешуморї? -Шумо ба ман некињои зиёде

Оксана љавони дар байни ин гурўњ саргумшударо ба миёна кашид ва Шоњин њанўз фурсати андеша кардан наёфта, Оксана сари ўро ба тарафш хам карду аз лабњояш бўсид… -Горько!-садо баровард мўйсафеди фаррош, ки љорўби дароз дар даст дошт.. -Горько! Ўро дастгирї карданд чанд нафари дигар, ки чунин лањзаро дар чунин шароит интизор набуданд. -Горько…,-ѓурунгид сардори хадамоти бехатарї Алексей, ки акнун медонист кораш дањчанд зиёд мешавад...

кардед, шумо маро падарвор аз байни хоку хун наљот дода, дар пањлўи худатон оварда мондед. Шумо ва Оксана коре кардед, ки мани мусофиру роњгумзада ќурбони ин љањони берањм нагардам. Аммо акнун ки ваќташ расидааст, мехоњам шумоёнро тарк кунам. Он гоњ дигар на таркише мешаваду на касе ба љони шумою духтаратон, ки ман ўро аз дилу љонам њам бештар дўст медорам, ќасд мекунад. Њамаи ин барои ман аст… Алексей, ки то њол бо њайрат ба гуфтањои ин љавон, ки баъзан дар вакти талаффузи калимањои русї «пешпо» хўрда, вале бисёр њам самимона гап мезад, оромонаву бо њайрат гўш мекард, бо ишораи даст сади роњи ў шуд: -Стоп! Стоп! Туро магар пешакї огоњ карда буданд? Њамин тавр не? -Бале, огоњ карда буданд. Агар ман ин шањр ва Валентин Михайловичу духтари ўро тарк нагўям, њатман коре мекунанд, ки пушаймон хоњам шуд. Ба фикрам ин огоњї аст… -Бале, ин огоњї аст, вагарна таркондани мошин дар ваќте, ки дар дохили он касе нест, ба кї даркор? Аммо ту, Шоњин њоло њамроњи ман ба назди полковник Фадеев меравї ва чї тавр огоњинома гирифтану аз кї гирифтанатро мегўї… -Кї будани ин тарсонандањо аллакай маълум аст, албатта онњо одамони Эдуарду падараш њастанд… -Бале, ба фикрам њамин тавр. Ту Оксана дар ваќташ пешнињоди ўро ќабул накардї, шояд акнун мехоњад, ки ќасос гирад. Ин нохалафњо ба њар кор ќодиранд духтарам, лекин ман ўро маљаќ карда мепартоям, коре мекунам, ки бо як шляпа монда, дар кўчањо онро ба даст гирифта гадої кунад. Эњ лаънатї. Чї тавр љуръат карда ба духтари ман ќасд кардї… -Ором шавед, Валентин Михайлович, њанўз маълум нест, ки ин кори кист. Баъдан, биёед шунавем, ки онњо бо кадом роњ Шоњинро огоњ намуданд,-дубора ба Шоњин

рў овард Алексей. -Нафаре телефон карда хоњиш намуд, ки ба тарабхона биёям. Вагарна љони Оксана дар хатар аст. Ваќте ки он љо рафтам, зани зебое дар мизи ман нишаст ва огоњам кард, ки агар ин шањрро ба зудї тарк накунам, Оксана ва падарашро танњо дар МОРГ мебинам. Ростї, он ќадар бовариам наомад, вале таркиши иншаба огоњии охирини онњо буд. -Агар он занро бинї, мешиносї?-пурсид Алексей -Албатта, вале чї зарурат дорад? Шояд ин занро киро кардаанд, ки бо ман вохўрда ин суханонро гўяд… Аммо дар беруни тарабхона боз ду мошини шишасиёњ ўро интизор буданд… Алексей бо телефони дастиаш чанд раќамро чиду баъд аз андаке хомўшї гуфт: -Субњ ба хайр, Григорий Константинович. Ин ман Алексей. Кормандони шумо барои тањќиќи таркиш дар њавлии Валентин Михайлович шурўъ карданд? Бале. Ман боз чанд санади иловагї дорам. Дар вохўрии рў ба рў ба шумо мегўям. То боздид, рафиќ полковник… Шоњин, ки дар ваќти сўњбати телефонии Алексей хомўш буд, ба суханаш идома дода, ба Валентин Михайлович рўй овард: -Падар, шумо дида истодаед, ки дар ин љо будани ман на танњо ба љони шумо, балки ба љони духтаратон, ки ўро хеле дўст медоред, хатар дорад. Биёед, ман равам ва шояд онњо дигар шумоёнро осуда гузоранд. Алексей њам, ки бо диќќат ба суханњои канда-кандаи Шоњин гўш медод, бо диќќат ба тарафи Валентин Михайлович нигоњ кард. Шояд ў њам интизор буд, ки Валентин Михайлович љавоби мусбї медињад ва бори гароне аз дўши кормандони бехатарии ширкат меафтад. Валентин Михайлович як ба Шоњин нигоњ карду баъд аз љояш хеста ба пањлўи Оксана омад. Бо ду даст китфони духтарашро оѓўш кардаистода, ўро аз љояш хезонд ва ба онњое, ки дар атрофаш љамъ шуда буданд, рўй овард. Дар байни гирдињамомадагон чанд муњофизи худи ў, кормандони пулис, ронандагон ва онњое, ки баъд аз таркиш аз кўча вориди њавлї шуда буданд, гўш ба ќимор меистоданд. -Маро шумо мешиносед. Оё боре шунидаед, ки Валентин Михайлович ба амонати касе хиёнат карда бошад? Оё боре шунидаед, ки касеро фиреб дода бошад? Оё шунидаед, ки дўстонашро танњо гузошта бошад? Не? Пас, гўш кунед ва онњое њам, ки ба ин љиноят даст задаанд, гўш ку-

нанд. Валентин Михайлович њељ ваќт ба љуз хизмати Ватан дигар дар хизмати касе набуд ва њаргиз дар сахттарин лањзањо њам дўстонашро нафурўхтааст. Ман дар Афѓонистон ду шабонарўз њамяроќи захмии худро дар пушт гирифта, чанд дараро убур намудам ва ба назди одамони худам омадам. Дар лањзањои хатарноктарин, ки њам тиљоратам ва њам љонам гаравгони љинояткорон буд, ба онњо тан надодам. Акнун имрўз мехоњанд, ки аз бањри дўстонам гузарам? Њаргиз! Бале, аз дасти онњо њар кор меояд, вале њељ гоњ ќомати маро хам карда наметавонанд. Ин писар амонатест, ки Худо ба ман додааст ва ман њаргиз ба ин амонат хиёнат карданї нестам. Бигзор агар аз дасташон ояд, шикананд, тарконанд, парронанд, вале маро маѓлуб карда наметавонанду аз раъям намегардонанд. Њоло замона солњои навад нест, ки дар њама љо рекетёрњою љинояткорон њукмрон бошанд. Ман аз касе њарос надорам. Аммо агар духтарам гўяд, ки дар ин љо будани ин љавон дигар зарурат надорад, ман фикр карда мебинам, вале ўро дар ягон љо танњо намегузорам… Оксана, ки то ин дам «нутќи» падарашро оромона гўш мекард, дигар тоќат карда натавониста гуфт: - Падарљон, магар ман аз њамсоя таваллуд шудаам? Охир ман духтари ту! Пас, духтари ту, ки бошам, чаро гумон мекунї, ки одатњоят дар ман нест? Айнан мисли ту ман њам њаргиз дўстонамро намефурўшам. Хоса агар он шахс аз дўстам њам бештар бошад. Ин љо биё Шоњин… Оксана љавони дар байни ин гурўњ саргумшударо ба миёна кашид ва Шоњин њанўз фурсати андеша кардан наёфта, Оксана сари ўро ба тарафш хам карду аз лабњояш бўсид… -Горько!-садо баровард мўйсафеди фаррош, ки љорўби дароз дар даст дошт.. -Горько! Ўро дастгирї карданд чанд нафари дигар, ки чунин лањзаро дар чунин шароит интизор набуданд. -Горько…,-ѓурунгид сардори хадамоти бехатарї Алексей, ки акнун медонист кораш дањчанд зиёд мешавад. Шоњин, ки дар аввал шарми шарќиёнааш боло гирифта, намехост дар байни ин анбўњи одамон бо дўстдоштааш бўсобўсї кунад, баъд аз андаке бо расидани гармии лабони духтар гўё љон даровард ва лабњои худро ба майли лабони Оксана вогузошт… А,ЊОЉЇ (Давом дорад)


ХОНАВОДА

№17 (741) 30.04.2014

11

Зан аз нигоњи мард-мард аз нигоњи зан Њунармандони Мардумии Тољикистон Муњаммадбек Ѓаниев ва бонуи зебо Озодамоњ Мўњтарамова зиёда аз 35-сол боз дар як болин сар монда, талхию ширинї ва пастиву баландињои њаётро бо њамдигар дидаву чашида меоянд. Овозаи рўзи 9 май дар толори Филармонияи давлатии Тољикистон барпо гаштани шаби эљодии "Фалаки Озодамоњ"-и Озодамоњ Мўњтарамоваро шунида ба суроѓашон рафтем, то асрори кору пайкорашонро барои хонандагони азизи «Оила» бикшоем.

Озодамоњ Мўњтарамова:

Шавњарамро худам хостгорї кардам -Апаи Озодамоњ, одатан занњои штанд. Фарзандонашон дар ин рўз сароянда дар оиладорї хушбахт он касро болои њафт ќабат кўрпача нестанд, рашк, њасад, хиёнат боз шинонда тамоми нозу неъмати дучандин балову ќазоњо бинои зинда- нёро дар наздаш мегузоштанд. Хушгиашонро барваќт валангор месо- доманам њамеша маро дар барашон зад. Шуморо чї гуна муяссар гашт, шинонда намемонданд, ки дастамро ки бо шавњаратон 35 сол дўш бар ба оби хунук занам. Шарм медоштам, дўши њамдигар хушбахтона ки дигар келинњо чї фикр мекунанд, зиндагї намоед? вале аз љоям хестанї шавам, он кас -Сирраш дар он аст, ки ман аз бари куртаам кашида мегуфтанд: Мањмадбекро хостгор шуда гирифтам, «Келинљон, мон худашон пухтупазана вай маро. шонро кардан гиранд, ту барои ман -Инаш бисёр ачиб-ку! Магар дух- ду-се суруд хонї кифоя аст!» тар ба писар хостгор мефири-Росташро гўед, њунари стад? кадбонугї доштед ё ман њофизаи -Ишќи поки њиндуёна-да! номдор гуфта, дастатонро ба -Канї ќисса кунед, хонандагони оби хунук намезадед? мо њам ба даст овардани дили -Модарам аз синни хурдсолї мардњоро аз шумо омўзанд! рўзгордорї ва пухтупазро ёд дода -Соли 1974 рўзе дар хона теле- буданд, вале танњо як чиз-ошпазиро визор тамошо карда менишастам, наметавонистам. Боре хушдоманам ки ногоњ љавони зебоеро аз театри хоњиш карданд, ки ош пазам. Диламхалќии ноњияи Москва намоиш до- ро абри ѓам печонда гирифт, ки акданд. Моњирона аккордеон менавохт нун чї кор мекунам. Аз ќайсингилам ва овозаш њам ширин буд. Љавон чу- хоњиш кардам, ки ошпазиро ба ман нон зебо буд, ки ба як дидан ошиќи ёд дињад, вале бењунариамро дар ин зораш гаштам ва ќарор додам, ки кор ба модараш нагўяд. Аввал хуб худи пагоњ ўро меёбаму дарди ди- хандиду баъд розї шуд. Зирбакро ламро мегўям. Ман он ваќт дар клуби њамроњи ќайсингилам тайёр кардем, дења њунарнамої мекардам ва сањари вале ваќти биринљро андохтан сирабарваќт бо умеди дидани њамон мон фош шуд. Хушдоманам ногоњ ба љавон сўйи бинои театри халќї равон ошхона даромаданд ва диданд, ки шудам. Медонед дар дами дари театр духтарашон ба дег об рехта истодакиро дидам? Шоњзодаи орзуњоямро! аст. Ман, ки табиатан мардонадилам, -Бењунар гуфта хуб шуморо марост ба чашмонаш нигариста гуфтам: «Сурудхониатро дар телевизор дида ломат кардагистанд? -Не, баръакс хандида гуфтанд, ки ошиќат шудам. Ман туро мегирам!» Мањмадбек шармгинона сарашро агар њунари ошпазї надоштанамро хам кард ва кї будани маро пурсид. ошкоро мегуфтам, худашон ба ман Худамро шинос кардам. Њардуямон ёрї мерасонданд. Бо кўмаки хушкаме сўњбат карда, ба хулосае ома- доманам ман ошпази моњир шудам дем, ки бояд мувофиќ будану набуда- ва њоло ин њунарамро ба келинњоям намонро санљида бинем. Ќариб як сол меомўзонам. -Гуфтаниед, ки бо келинњоятон пас бо дуои падару модаронамон ва модарвор муносибат мекунед, на бо тўю тамошо зану шавњар шудем. хушдоман? Ин магар -Муносибати падару модари до- њамчун мод ба келини санъаткор чї гуна муболиѓа нест? Хушдоман хоњбуд? нохоњ дар кору бору рафтору гуф-Хушдомани рањматиам зани тори келин айб мељўяд-ку! бињиштї буданд ва маро аз -Ман, ки дар дасти хушдомани духтарњояшон бештар дўст медош- мењрубону дилсўз афтода будам, ба танд. Оилаашон калон буд, бисту њељ ваљњ хушдомани бад шуда намепанљ кас аз як дег хўрок мехўрдем. тавонам. Дар ваќташ ман медидам, Акнун худатон фикр кунед, ки дар ки хушдоманам мењрубонї мекумуњити чунин оилаи калон магар су- нанд, дањ баробар мењрубонтар меруду оњанг эљод карда мешавад, агар шудам, имрўз ана њамон таљрибаро такягоње набошад. Хушдоманам дар зиндагї истифода мебарам. мењмонхонаро барои ману шавњарам Мењрубонї мекунам, то аз келинњоям «студия» сохта буданд ва худашон мењрубонї бубинам! дар паси дар нишаста назорат мекар-Шавњаратонро ягон бор рашк данд, ки ба корњои эљодиамон ягон кас кардаед? халал нарасонад. -Шахсеро сахт дўст дорї, албатта -Дигар аъзоёни оила ба ин эркагињои шумо рашк намебур- рашк мекунї! Рашк дорам, вале рашки хонасўз не! Ману шавњарам дўстем данд? -Ќайсингилњоям гоњо нимшўхию ва аз њамдигар сирри нињон надорем. нимљиддї мегуфтанд: «Очам кели- Бе њамдигар зиста наметавонем. Хунаша аз мо зиёдтар дўст медорад!» доро шукр мегўям, ки њаёти маро бо Хушдоманам рўзи 8 март зодрўз до- чунин марди наљиб пайвастааст.

Мањмадбек Ѓаниев:

ВАЌТЕ КИ ОЗОДАМОЊ ХОСТГОРАМ ШУД, СИНФИ 10 МЕХОНДАМ -Акои Мањмадбек, апаи Озодамоњ гуфтанд, ки он кас шуморо хостгорї карда гирифтаанд. Ин гап рост аст ё шўхї мекунанд? -Рост аст. Ваќте ки Озодамоњ ба ман изњори муњаббат намуд, бачаи навхат, аниќтараш хонандаи синфи 10 будам. -Тамоман кўдак будед-ку! Магар дар чунин синну сол дар телевизор баромад мекардед? -Ноњияи Москва (њозира Мир Саид Алии Њамадонї) бо санъаткорон ва шахсиятњои бузургаш машњур буд. Нозукињои санъатро барваќт аз устод Одина Њошим омўхта будам ва дар давраи мактабхонї бо аккордеон суруд мехондам. Шабе дар телевизор баромад кардаму њамон барнома барои ману Озодамоњ таќдирсоз гашт. -Росташро гўед, изњори муњаббат кардани Озодамоњ барин духтари зебо дар дилатон чи тўфоне барпо кард? -Ваќте ки Озодамоњ ба ман изњори дода мегуфтам, ки бо сари баланд ба муњаббат кард, вай аллакай духтари кор рафта, бо рафтори шердилонаоддї не, як санъаткори шинохта буд ва аш ба дањони душманон мушт занад. боварам намеомад, ки чунин зебосаВаќте ки мактубњои беимзо зиёд шунам ошиќи ман гашта бошад. Бо чанд данд, ман аз як дўстам, ки дар амният нафар њамкоронам маслињат кардам. кор мекард, хоњиш намудам, ки нави-Шуморо аз роњ назаданд? сандаи номањоро пайдо кунад. Нома-Не, баръакс гуфтанд, ки Озодамоњ нависро ёфтанд. Аламовараш он буд, духтари шердил аст ва бо ў албатки номанавис аз нону намакхўрњои хота хушбахт мешавам. Ягон нафар аз надони мо будааст. дўстонам ё устодони санъат нисбати -Озодамоњ ба шумо чї гуна Озодамоњ сухани бад нагуфтанд ва мурољиат мекунанд: љон мегўянд, ман бо дили пур ќарор додам, ки бо ин дадаш ё Муњаммадбек? зебосанам њамхона мешавам. -Вобаста ба њолати рўњиям рафтор -Ба Озодамоњ чї тавр муяссар мекунад. Хашмгин бошам, бо эњтиёт гашт, ки шумои ноболиѓро ба «љон ба шумо чї шуд?» мегўяд, рўњам никоњи худ дарорад? болида бошад, номамро мегирад ё -Мо як сол бо њам кор кардем, «Муњаммади ман» мегўяд. њамроњ ба сафарњои њунарї рафта ме-Ваќте сахт асабї шавед, омадем. Пас аз мактабро хатм намудањамсаратон дилатонро бо чї меёнам мо тўйи зебои бодабдаба ороста, бад? зану шавњар шудем. -Рости гап, занњо, ки аксар ваќт -Озодамоњ духтари зебо буданд мардњоро хаставу ѓазаболуд мекува табиист, ки љавонони зиёде ба нанд, вазифадоранд, ки ягон сухани чунин зебосанам гап партофтаю пурмуњаббат гуфта, ѓубори дили марќош парронда мегарданд. Рашкадро бароранд, вале хонумњои тољик тон намеомад, ки дигарон ба ин корро хеле кам мекунанд. Шахсан њамсари шумо бо чашми њавас меман ягон асбоби мусиќиро гирифта, нигаранд? дарди диламро бо навохтан сабук -Эњ, напурсед, боре рашк ќариб месозам. Аламњои диламро бо суруд моро аз њамдигар људо карда буд. Тебаён мекунам. Бо кўдакон бозї кардан атри халќии мо ба сафари њунарї бањам рўњи одамро мебардорад. Ман бо ромад. Дар шањри Норак баромад донаберањоям шўхию бозї карда, худамштем. Ду суруд хонда, баъд ба њайати ро хушбахттарин марди љањон њис менавозандагон њамроњ шудам. Ману кунам. Озодамоњ он ваќт дар фотиња будем ва -Дар њама хонадон љангу љанљол ман аз сањна чашмамро намекандам, мешавад, мабодо гапатон бо янга то ягон кас ба арўсам чашм ало нагурезаду ќањрї шавед, кї ќадами кунад. Ногоњ чашмам ба љавони тамоаввалинро барои оштишавї мегушобине афтид, ки сабади гул дар даст зорад? чашм аз Озодамоњ намеканд. Суруд -Гап назадан як навъи љазост барои тамом шуд ва њамон љавон ба сањна гунањкор ва дар оилаи мо низ чунин баромад. Гулро ба дасти Озодамоњ мешавад. Кї ќадами аввалро барои дода аз рухсорааш бўсид. Мани ошиќи оштишавї мегузорад, вобаста ба он зор аз рашк ќариб девона мешудам. Бо аст, ки дар мољаро кї бештар гунањкор Озодамоњ сари рашк љанг карда, ќањрї буд. Табиист, ки ман њамчун њама шудем. Устодони театр ба байн даромардњои тољик њамеша бегуноњам! (мемада гуфтанд, ки Озодамоњ гуноњ нахандад) дорад. Устод Одина Њошим маро панд -Зани идеалї аз нигоњи Шумо? дода гуфтанд, ки бо санъаткорон чунин -Ба мард монанд набошад! воќеањо тез-тез рўй медињанд ва агар -Яъне, чї хел? хушбахтона зистан хоњам, ман бояд -Покизаву зебо, босаводу мењрубон худамро пешакї ба чунин њодисањои бошад ва тавонад, ки такягоњи нарме ногувор наѓзакак тайёр кунам. «Боварї барои шавњар гардад? надошта бошї, бењтараш зани њофиз -Марди идеалиро чї гуна тасавнагир» гуфтани устод то њол дар вур мекунед? гўшњоям садо медињад. -Мардњои занмиљозро тобу тоќати -Дигар мухлисони чаќќон рашкадидан надорам! Мард бояд њамеша тонро наоварданд? мард бошад! Дониши амиќ, сабру -Буданд, вале ман ањамият намедотањаммул, дар назди худ њамеша дам. Номањои ошиќона менавиштанд, маќсад гузошта, барои расидан ба Озодамоњро сиёњ мекарданд, маро беќуллаи мурод талош варзидан мардро номус мехонданд. Озодамоњ гоњо то соњиби эњтирому обрў ва такягоњи босањар гиря карда ба Худо мунољот меэътимоду зану фарзандон мегардонад! намуд, ки чаро баъзењо ўро рўирост -Хушбахт бошед! тўњмат мекунанд. Ман ўро тасалло Р. Холов


12

САРНАВИШТЊОИ ЃАМАНГЕЗ

№17 (741) 30.04.2014

«ЧУРКА» ё ќиссаи азобњои Давронбеки эркатулфор дар ѓарибї (Давомаш. Аввалаш дар шумораи гузашта) «Њамшањрии ѓамхор» ба дасташон як телефони кўњнаро дода, ваъда кард, ки баъди рафтани милисањо онњоро огоњ месозад. Аз хастагию асабонияти бисёр дар љангал хобашон бурда мондааст. Давронбек хобњои дањшатнок дида, хеле љонњавл аз милисањо гурехт ва сипас аз садои телефон бедор шуд. Гўширо бардоштанд. Соњибхона дар куљо буданашонро пурсон шуд. Гуфтанд, ки то њол дар љангал хобанд. Вай бо ранги кандаву либосњои даридаи хунолуд наздашон омада, воњима кард, ки хайрият сари ваќт гурехтаанд, вагарна ба дасти милиса афтида, зиндонї мешуданд. «Милисањо маро нимкушта карда, пулро гирифта рафтанд» гуфтани соњибхона бачањоро бе корд

роњгардї надошт. Гуруснагї ва хунукї аз маѓзи љонаш гузашта буд ва тамоми вуљудаш дир-дир меларзид. Тавакалан љониби дењае роњ пеш гирифт ва дари њавлии аввалинро кўфт. Пиразане аз дар баромад. Давронбек, ки аз бењолию бемадорї базўр ба по рост меистод, зорї кард, ки ба вай аќалан як пора нон дињад. Пиразани рус бо нафрат ба рўяш нигариста гуфт: -Эњ, аз дидори шумо чуркањо безор шудам! Як бурида нонро ба саг медињаму ба ту не! Бори аввал дар умраш дар чашмони Давронбек ашк њалќа зад ва оби дидаашро бо бари курткааш поккунон узр пурсид. Пиразан ишорат кард, ки истад. Давронбек гумон кард, ки дили кампир ба њолаш сўхту њозир нон бароварда медињад. Лањзае пас љалољинкампир як хлеб дар даст аз хона баромад. Давронбек шод шуда бо умед сўяш нигарист, вале пиразани худобехабар саги

рифт ва дењае роњ пеш ги Тавакалан љониби аз дар не за линро кўфт. Пира дорї дари њавлии авва ма бе ю бек, ки аз бењоли ба ки баромад. Даврон , рд ка меистод, зорї с ру ни базўр ба по рост за ра Пи ра нон дињад. вай аќалан як по : фт яш нигариста гу бо нафрат ба рў р шудам! Як умо чуркањо безо -Эњ, аз дидори ш ту не! ба саг медињаму бурида нонро ба чашмони р да умраш р да л ва ав Бори даашро а зад ва оби ди лќ ња к аш к бе он Давр поккунон... бо бари курткааш

кушт. Соњибхона гирёну нолон шиква мекард, ки аз рўйи онњо шуда, тамоми пулњои худашро низ милиса ѓорат кардааст ва худро маломат менамуд, ки чаро онњоро ба хонааш роњ дод. Љавонони содда ба гапаш бовар карданд ва тасалло дода гуфтанд, ки агар зинда монанд, албатта хизматашро мекунанд. Соњибхона гуфт, ки дигар дар ин љо монда наметавонад, чунки ба рўйхати сиёњи милиса афтид ва бинобар ин, худи њамин рўз ба фурудгоњ мераваду билет харида ба Ватан парвоз мекунад. Ана њамин тавр боз як њамватан, боз як тољик онњоро ахмаќ карда, тамоми пули бо ранљу азоб кор кардаашонро бо бањонаи «милисањо гирифтанд» ба кисааш зад.

бадњайбатеро бањбањкунон ба наздаш даъват карда нонро ба ў дод ва тарафи тољики «чурка» туф карду ба хонааш даромада рафт. Аз ин хорї дили љавон хун шуд ва зор-зор гирякунон ба кўча баромад.

Тољик ё чурка?

Марди Худо.

Давронбек дигар мадори

думзабон баромадан баробар сари Давронбек чарх зад ва пеши чашмонашро пардаи ѓафси тира печонда гирифт. Дигар чи шуд, ёд надорад. ваќте ки чашмонашро кушод, худро дар кулбаяки чўбина рўйи кати оњанї хобида дид. Дар болои сараш марде нишаста буд ва чашм кушоданашро дида, табассум намуду кї ва аз куљо буданашро пурсид. Давронбек «тољикам» гуфту боз чашмонашро пўшид. -Мо, мусулмонњо бояд дастгири њамдигар бошем,-гуфта мард сарашро сила кард. Давронбек аз ин мењрубонии падарона хурсанд шуд ва тамоми ќувваташро љамъ карда, аз љояш бархост. Соњибхона дастурхон густурда нону таъом овард ва баъди сер шудани љавон чї гуна ба ин љойњо афтоданашро пурсид. Давронбек саргузашташро аз аввал то ба охир наќл карда, чи тавр аз љониби њамшањрињояш «кидат» шудан ва ба рўяш

Аз дарвозаи кампири каж-

туф кардани кампири русро ќисса намуду оњи сард кашид. Марди нек ўро дилбардорї намуда, ваъда дод, ки барои ба Тољикистон баргаштанаш кўмак мерасонад.

Кўњ ба кўњ намерасад, вале… Њамин тавр Давронбек ќариб се моњ дар хонаи он марди неки худотарс, ки аслан

тољир буд, зиндагї кард. Њар субњ њарду ба бозор мерафтанду ќарибињои хуфтан бармегаштанд. Давронбек ба ошнои наваш ёрї расонда, кам-кам нозукињои кори савдоро омўхт. Рўзе дар бозор тасодуфан назараш ба њамон марде афтид, ки «пулњоятонро милиса ѓорат кард» гуфта, онњоро луччак гуселонида буд. Вай њамроњи се милитсионери рус шоњбача барин бо кару фар дар бозор мегашт. Ба ёдаш расид, ки њамон рўз вай «акнун ман њам ба рўйхати сиёњи милисањо афтидаму маљбурам, ки аз ин љо фирор кунам» гуфта буд, њайрон шуд, ки чї хел дили милисањоро ёфта бошад. Аз тољири ошнояш кї будани он мардро пурсон шуд. Тољир оњи сарде кашид ва даст афшонда гуфт: -Ин ахмаќ як шестёркаи милисањои рус аст. Пештар дар њамин бозор аробакашї мекард, вале њозир кордаш дар болои равѓан аст. Худобехабари шайтонсират «пулњоятонро милисањо ѓорат карданд» гуфта, чанд бачаи бечораи тољикро ахмаќ карда, тамоми маблаѓашонро ба киссааш задааст. Аз њамон пул мошин харид, акнун шоњзода барин бовиќор мегардад. Ин гапро шунида хун дар рагњои Давронбек ба љўшидан даромад ва рост назди бойбачаи машенник рафта, пурсид: -Маро шинохтї? Чашмони машенник аз дидани Давронбек аз њайрат мош барин кушода шуданду забон хоида, пичирос зад: -Ту њоло њам дар њамин љо њастї? -Дар њамин љоям ва бо шарофати ту ба Ватан баргашта наметавонам,-дандонњояшро ѓиљирос занонда љавоб дод Давронбек ва таъкид кард,хаёл мекунї, ки пули бо роњи фиреб аз мо дуздидаат насибат мекунад?! Хобатро ба об гўй! Пулро зањри танат мекунам, вале њоло не, дертар! Охир ту то кай дар ин љо мегардї, хоњ-нохоњ ягон рўз ба назди зану фарзандонат баргаштанат лозим меояд, ана њамон ваќт њардуямон дар Тољикистон ин масъаларо њал мекунем номарди касофат!

Бозгашт Бо кўмаки дўсти тољираш Давронбек ба сафоратхонаи Тољикистон дар Россия рафта шиноснома ва билети бозгашт гирифт. Падару модараш барояш роњкиро фиристоданд ва тољикбачаи эркаи замони дар њасрати Русия обу адошуда бо дили афгор аз кишвари Рус, ки ќалби мардумаш низ солњои охир мисли боду њавояш сарду яхбаста гаштааст, нињоят ба Ватан баргашт. Њоло Давронбек тањсилашро дар донишкада идома дода истодааст ва мегўяд, ки дигар њељ гоњ ёди ѓарибї намекунад. Ваќте ки мо сабаби ба редаксия мурољиат намуданашро пурсон шудем, оњи сарде кашида гуфт: -Бигзор саргузашти талхи ман ба дигар љавонон дарси ибрат шавад ва ба васвасаи пулу мол афтода, худро дар мулки бегона хору зор накунанд. Давронбек, ш.Ќурѓонтеппа Тањияи Р. Холов


ЧУНИН ЊАМ МЕШАВАД

№17 (741) 30.04.2014

ЉАЗОИ ПИСАРИ МОДАРКУШ Ў бо асобаѓал базўр роњ мерафт, як пояш аз зону боло буридаву пои дигараш аз чанд љояш шикаста буд. Дар зери дарахте нишаста, аз кисааш даструмолро баровард ва араќи сару рўяшро пок карда зери лаб пичиррос зад: -Сазои мани майзада њамин! Бадкирдориям маро ба чунин њол овард, агар дар ваќташ ба гапи модарам гўш медодам, њељ гоњ ба ин њол намеафтодам. Сипењр бачаи ќобилу гапдарои кампири Робия буд. Модараш ўро бепадар ба воя расонд. Худаш нахўрду ўро хўронд, худаш напўшиду ўро пўшонд. Сипењр бачаи хуб буд, то он замоне, ки бо Асаду Самад ном бачањои бадахлоќ ошної пайдо кард. Дўстони наваш, ки ба майнўшию ќиморбозї одат карда буданд, кирдори «хуб»-и худро ба ў низ омўхтанд. Сипењр дигар он бачаи ќобилу накўкори пешина набуд. Сад дар сад таѓйир ёфта, дигар дар дарсњо иштирок намекард. Ба гапи модару омўзгорон гўш намедод ва рўзи дароз дар кўчањо

оворагардї мекард. Маблаѓњои пасандозеро, ки модар барои рўзи мабодо пинњон мекард, дуздида ќиморбозї мекард ва аксар ваќт бой медод. Шаб масту аласт ба хона омада, ба модараш дар меафтод ва то дилаш хунук шудан кампираки бечораро зада, пул мепурсид. Баъзе шабњо ба хонаи занњои фоњиша рафта то сањар ишрат мекард. Рўзе чун одатњои пешин бо љўрањои љониаш Асаду Самад вохўрд ва пас аз нўшидани машрубот бо рўњи болида, сурудхонон ба сўи хонаашон рањсипор гардид. Нохост аз наздаш сагчае баромад. Сагча ба сўяш аккос заду дар бало монд. -Њоло ту лаънатї ба сўи ман аккос мезанї?! Исто адабатро надињам, намемонам,-гўён ба миёни сагча як лагад заду пойи росташро ба миёни саг гузошта, бо дастонаш ду пойи пасашро гирифта, ба аќиб тоб дод. Пойњои сагча шикастанд. Бечораи љонвар бо ду пойи пешаш бо ашки шашќатор базўр роњ мерафт. Сипењр нолакунон

КАМПИРИ ЃОРАТГАР љињози арўсиро дуздид Дугонаи арўс

Њанўз дар синфи дањ мехондам, ки шоњиди њодисаи њам ѓамангезу њам хандаоваре гаштам. Духтари таѓоям Сумангул бояд шавњар мекард ва ман њамроњи падару модарам ба хонаи таѓоям ба тўй рафтем. Сумангул аз ман хоњиш намуд, ки дугона-шоњидаш шавам. Аввал розї нашудам, вале духтари таѓоям «ќаду бастат мувофиќ, бисёр нозу нуз накун, хоњї њам, нахоњї њам, сведителнитсаи ман мешавї» гўён ба љону њолам намонда, маро дар пањлўяш шинонд. Моро аввал ба тарабхона бурданд. Базму тараб то як поси шаб идома ёфт. Љавони зебои дар пањлуи домод нишаста тезтез сўям чашмакї зада, маро ба раќс даъват мекард. Азбаски бори аввал њамчун дугонаи

арўс дар тахти баланди келину домодї дар ќабати навхонадорон нишаста будам, шарм дошта, њар замон њаросон ба модараму бибиам, ки дар байни занњо нишаста буданду чашмашонро аз минбари арўсї намеканданд, менигаристам. Базм пуркушўњ гузашт ва корвони мошинњои арўсї боз љониби хонаи падари арўс равон шуд, то арўсак либоси миллї пўшида, дуои падарашро бигирад ва сипас ба хонаи бахташ сафар намояд.

Тугунчањои пурасрор

Мо ба хонаи алоњида гузашта дарро аз дарун бастем, то арўс фатаашро кашида, либоси миллї пўшаду барои хонаи домод рафтан тайёр шавад. Сумангул, ки аслан духтари чизпараст буд, хоњиш намуд, ки боз

ир дорам! Мани камп -Писарам, пул на ёбам?! пулро аз куљо ме ќа гирифтї ку?! фа на дирўз -Чї хел надорї, ї аљуза? куљо пинњон кард Он пулњоро дар раш аз гиребони мода Сипењр бо ситез вор ро ба шаст ба де гирифта, кампир ќасам р гирёну нолон зад. Бечора мода ашро , ки њанўз нафаќа рўи ќасам мехўрд ба гапаш ле писари љоњил нагирифтааст, ва д пул зарби мушту лага бовар накарда, бо рўёндан мехост.

13

рўйи фарш ѓелид ва дилаш аз тапидан бозмонд. Писари нохалаф модарро ба њоли худ гузошта охирин пулњои барои гурў чўбаш љамъкардаи кампирро гирифту аз дар берун шуд. Сигор зери лаб Сипењр ба мошин нишаста, боре наандешид, ки модари бо сад азоб ўро ба воя расонида ба шањодат расида манањаш аллакай афтидааст. Тањти садои мусиќї мошин ба роњ баромад, вале… Сипењри модаркўш ва љўрањояш дар шоњроњи Душанбе-Ќўрѓонтеппа ба садама дучор шуданд. Самад љони худро аз даст доду Асад аз аќл бегона шуд. Ягона шахсе, ки љон ба саломат бурд, Сипењре буд, ки пеш аз сафар бо дасти худ модари зорашро ба ќатл расонд. Дар беморхона баъди ба њуш омадан, аввалин сухане, ки Сипењр ба забон овард њамин буд: -Оча, об, дињед! Очаљон, об дињед! Фарзанди нохалафе, ки ќотили модари худ гашта буд, боз дар њоли мадњушї аз модар мадад мељуст. Њоло њамон сагчаи бегуноњи бечора, ки бо пойњои шикаста зўзакашон роњ мерафт ва чењраи ѓарќи хуни модар пеши назараш меомад. «Оњи дили модар ва дуои сагчаи бегуноњ маро гирифт. Њоло сари манзили модари муштипарам равам, пасон ба маќомоти њифзи њуќуќ рафта иќрор мешавам, ки ман ќотилам. Ќотили модарам». Сипењр инро гуфту оњи сард кашида аз љояш бархост. Писари модаркуш дар назди ќонун љавоб мегўяд, вале фардои ќиёмат назди Парвардигор чї љавоб медода бошад?! Шабафрўз

бо дастонаш хазида-хазида гурехтани сагчаи маъюбшударо дида, ќоњ-ќоњ механдид. Хост, ин ќањрамонии худро бо рафиќонаш «шўяд» ва ќарор дод, ки воќеаи «таърихи»-ро дар дараи Варзоб бояд ќайд кард. Ба љўрањояш занг зад. Дўстон ин пешнињоди ўро ќобили ќабул донистанд. Ба ёдаш расид, ки модараш бояд дирўз нафаќа гирифта бошад. Давон ба хона омад. Модараш, ки ба шустани дегу табаќ машѓул буд, аз ба шаст ворид шудани писар ба тањлука афтода, аз паси Сипењр ба хонаи хоб даромаду дид, ки Сипењр курпачаю болиштњои рўи сандуќро ба њар сў њаво дода истодааст. Аз рафтори писар рамуз гирифта гуфт:

-Аз ин сандуќи холї чї мекобї? -Пул мекобам, пул, мамаша! -Писарам, пул надорам! Мани кампир пулро аз куљо меёбам?! -Чї хел надорї, дирўз нафаќа гирифтї ку?! Он пулњоро дар куљо пинњон кардї аљуза? Сипењр бо ситез аз гиребони модараш гирифта, кампирро ба шаст ба девор зад. Бечора модар гирёну нолон ќасам рўи ќасам мехўрд, ки њанўз нафаќаашро нагирифтааст, вале писари љоњил ба гапаш бовар накарда, бо зарби мушту лагад пул рўёндан мехост. Сипењр он ќадар модарро берањмона зад, ки аз дањону биниаш хун фаввора зада,

як бори дигар сандуќњояшро кушода бинаму ба љињози арўсиаш бањо дињам. Ваќте ки ба «арўсхона» даромадем, Сумангул дар пањлўи ду сандуќаш ду бастаро дида њайрон шуд: -Ин чї бошад?-гўён арўсак тугунчањоро кушод. Аз як тугун чанд куртаи ќиммати зардўзї ва аз дигараш ду-се матои нодўхта баромад. Сумангул бо њайрат ба ман нигоњ карда гуфт: -Охир ин либосњои ман-ку! Ана ин куртааш аз тарафи домод, инаш аз худам аст, модарам харида буданд… Ќарор додем, ки тугунчањоро пинњон карда, омадани «соњиби мол»-ро интизор мешавем. Њамин тавр борљомањоро дар як гўша пинњон карда ба хонаи дигар гузаштем.

сандуќњо фош мешаваду ќудоњо аз њамдигар домангир шуда, мољаро мебардоранд ё барои аз рўзи аввал вайрон накардани муносибати хешутаборї лаб зери дандон мегиранд, аммо тираш хок хўрд.

шуданд, вале на барои кори бибиам, балки аз беандешагии духтарашон, ки барои ду-се либос шуда, худро дар чунин рўзи саид зери дуои бади кампирак мондааст.

Забони ѓару дузд дароз

Таѓову янгаам аз бибиам узр пурсиданд ва аз ману Сумангул хоњиш карданд, ки дар бораи ин њодиса ба касе дањон накушоем. Намехостанд ин овоза ба дањони дўсту душман афтида, кампир шарманда шавад. Ману Сумангул ќавл додем, ки дуздии бибиамонро ба касе нагўем ва ба ќавли худ истодем, аммо… Дуои бад, њатто дуои ноњаќ њам одамро мегирифтааст. Ман инро дар мисоли таќдири духтари таѓоям Сумангул эњсос намудам. Дуои бади бибии куртадуздам Сумангулро гирифт ва бечора аз дунё рўз надид. Сарашро ба санги осиёб зада, ба дари садњо духтуру табибон рафта бошад њам, нахли умраш бор наовард ва пас аз панљ соли хонадорї бо сабаби бефарзандї шавњараш талоќи Сумангулро дод. Бибиамон кайњо вафот карда бошад њам, Сумангул њар гоњ маро бинад, оњи бадарду љонсўз кашида мегўяд: «Эњтиёт шав дугонаљон, дуои бибиамон маро гирифт, боз туро њам нагирад! Кошкї асрори тугунчањои лаънатиро фош намекардему кампир њамон куртањои сабилмондаро мегирифт…» Ман, ки хеле дер, пас аз чандин соли тўйи Сумангул ба шавњар баромада истодаам, метарсам, ки мабодо рўзи духтари таѓоям ба сарам наояд. Сумангул-ку ба ќавли бибиам «мањмадоногї» кард, вале мани бечора дар ин мољаро чї гуноњ доштам, намедонам! Майрам

Кампири дузд

Дере нагузашта бибии ману Сумангул, яъне модари таѓоям парешонхотир ба хона даромада аз мо пурсид: -Шумо бастањои маро надидед? -Чї хел баста буд? Модаркалонамон нишонањои борљомањои ёфтаи моро як ба як гуфта, таъкид кард, ки дар он тугунчањо либосњои чиркинашро бастааст, то ба келинаш барои шустан дињад. Ману Сумангул маънидорона ба њамдигар нигаристем. Духтари таѓоям аз дурўѓгўии кампири пояш ба лаби гўр расида сахт ба ѓазаб омада дод зад: -Бибиљон, либосњоятон зардўзї буданд?! Кампир як ќад парид ва фош шудани сиррашро эњсос намуда лањзае дар љояш шах шуда монд. Њар дам сурху сафед мешуд, вале ёрои гапзанї надошт бибиам, шояд ў гумон карда буд, ки набудани чанд либос баъди ба хонаи домод бурдани

Оќибати дуои бад

Забони ѓару дузд дароз мешавад гуфтагї барин, кампир ба љойи бахшиш пурсидан ба њуљум гузашта, борони дашному њаќоратро ба сари мо рехт. -Илоњо њардуятон рўз набинед! Мани пирро шарманда карданиед шумо тирмизакњои хонасўхтаи худонотарс?! Хайр, як-ду либосро гирифта барои набераи духтариам мондам, магар бо њамин давлататон кам шуд?! Муред нодидањои кафангадо… -Бибї, охир ту имонатро фурўхта дуздї кардї,-сабаби ѓазабашро фањмонданї мешуд Сумангул, вале кампир гуноњашро ба гардан намегирифт ва аз ин «мањмадоногї»-и арўс бештар «оташ гирифта» борони дуоњои бадро ба сараш мерехт: -Илоњо садшўя шавї, тиррончак! Рўйи фарзандро набинї, аљинабашараи мурдаи чизу чора! Илоњо дастат асло бачаро набинад! Илоњо шўят дар болоят дањ зани дигар бигирад… Кампир мисли чуѓз ба љойи дуои нек дар рўзи тўяш ба сари Сумангули бечораи наварўс борони лаънатро мебориду меборид. Доду фиѓони бибиамро шунида зани таѓоям, модари ман ва худи таѓоям њаросон ба хона даромаданд. Бибиам онњоро њам дуоњои бад карда, пуралам гиря кард. Асли воќеаро шунида таѓояму занаш сахт хафа


14

МАДАДИ СИНО

№17 (741) 30.04.2014

Њар сол дар фасли бањор хоболуд мешавам ва худро хастаю бемадор эњсос мекунам. Дилам худ аз худ бењузур мешавад. Бе ягон сабаб асабонї шуда, барои њар як майдачўйда љанљол мекунам. Аз зиндагї дилсард ва рўњафтода мешавам. Дастам ба ягон кор пеш намеравад. Бемор нестам. Сабаби худро чунин бад эњсос карданам чист? Дилрабо, аз ноњияи Њисор Ба њамин мазмун мо њамасола аз дигар хонандагонамон низ шикоятњои зиёд мешунавем, бинобар ин, барои муайян кардани сабабњои хастагию хоболудии бањорї бо табиб Љонмањмади Саид њамсўњбат гаштем. -Чаро дар фасли бањорон аксари одамон худро хастаю бемадор эњсос карда, хоболуд мешаванд? -Cабаби дар фасли бањор дигаргун шудани њолати љисмонию рўњии инсонро олимон дар дигаргуншавии табиат медонанд. Њамроњи табиат мо њам аз хоби зимистона бедор мешавем ва табиист, ки барои пурра «њушёр шудан» ваќт ва кўшишу ѓайрат лозим аст. -Барои бартараф намудани хастагї чї бояд кард? -Яке аз сабабњои асосии хастагї норасоии офтоб аст. Инсон дар фасли бањор аз нури офтоб хеле кам бањра мебарад, бинобар ин, пеш аз њама ана њамин «гуруснагиро» бартараф намудан лозим аст. Аз офтоб бояд њарчи бештар «ѓизо»-нерў гирифт. Барои ин дар њавои тоза гаштугузор намудан лозим аст. Рўзњои офтобї аќаллан то нисфирўзї 10-15 даќиќа сайругашт кардан лозим, бегоњирўзї бошад баъди кор 1-2 истгоњ пи-

Аз чап ба рост: 1.Тезонидан инкишофи чисмони ва физиологии кудакон ва наврасон. 2.Мархилаи хаётии споровикхо, ки кобиляти таксимшави бисёркабатаро доранд чи ном доранд 3.Мархилаи Болигии маккандахо чи ном дорад. 4.Илм дар бораи беморихои пиронсолии одам; Хусусиятхои инкишоф, чараён, муолича, ва пешгири онро меомузад чи ном дорад. 5.Ин кабати сахти замин, бо кабатхои обногузар дар поёнаш кабати такшини боз поёнтар кабати кабати гудохтаи хоросанг 6.Кирмхое, ки дорои инкишофашон бо ивазшави хучаинхо мегузарад чи ном дорад. 7.Беморие ки барангезандааш TRICHOMONAS VAGINALIS ба шумор меравад. 8.Китъаи малекулаи ДНК полипепдиди муайянро рамзнок мекунад чи ном дорад. 9. Комплекс, аз КДН ва сафедахои гистогени иборат чи ном дорад. 10. Кобилияти аз насл ба насл гузаронидани аломатхо ва хосиятхои организм чи ном дорад. 11.Ба тамоми бадан сироят кардани микробхои бемориангез чи меномем. 12.Одаме, ки аз вай тартиб додани насабнома огоз мешавад чи ном дорад. 13.Беморие, ки барангезандааш lamblia intestinalis мебошад чи ном дорад. 14.Чараёни ташаккули аломатхо дар организм, ки мавчудияти онхоро дар ин ё он мухит таьмин мекунад чи ном дорад 15.Мачмуи хамаи генхои организм чи ном дорад. 16.Сабзида бахамойи ва пушидашавии сурохихоитабии

ДАВОИ ХОБОЛУДЇ ВА ХАСТАГИИ БАЊОРЇ ЧИСТ? ёда ќадам занед, то љисматон аз офтоб бањра бардорад. Фаромўш накунед, ки тањти таъсири нурњои ултрафиолет дар организм витамини Д коркард мешавад. Талаботи организм ба ин витамин хеле калон мебошад. Норасоии витамини Д боиси суст шудани масунияти бадан ва њуљуми њар гуна инфексияњо мегардад, бинобар ин ин витамин барои организм аз њама бештар зарур аст. Дорувории поливитаминї њам организмро ќавї мегардонад. -Дар фасли бањор дар бозорњо савдогарон њар хел гиёњњоро ба савдо мебароранд. Ин алафњо ба организми инсон фоида доранд ё зарар? -Сиёњалаф, чукрию торон, пиёзи сабз, сирпиёз, туршак (шавел) ва умуман меваю сабзавот аз витамину минералњои фоидаовар аз ќабили кислотаи аскорбин, кислотаи фолиевї, каротин ва ѓайра бой њастанд, бинобар ин, истеъмоли алафу кабудињо аз фоида холї нест. -Боз кадом ѓизоњо камќувватиро бартараф месозанд? -Дар фасли бањор љигар, тухм, шир, нони аз орди навъи паст пухташуда, ярма ва гўштро бояд бештар истеъмол намуд. Бештар кори љисмонї кунед, то гардиши хунатон мўътадил гардад. Фаромўш накунед, ки хотири љамъу табъи хуш нисфи саломатист. Мубодилаи моддањо дар

ва чуякхо. Чи ном дорад. 17.Инкишофи фарди аз хосилшавии зигота то марг чи ном дорад. 18.Кирминаи серхаракати маккандахо, ки аз организми тукумшулук ба обанбор мебарояд чи ном дорад 19.Чилди беруни чанин чи ном дорад 20.Беморие, ки кирминаи магасхо ва гурмагасхо меангезонанд чи меномем. 21.Варами кутикулаи атрофи ковоки дахони гичча чи ном дорад. 22.Чараёне, ки алокаи хромасомахоро ба дуки таксим мекунад кадом фазаи митоз ном дорад. 23.Мафхуми биогеосеноз ки пешниход кардааст 24.Чараёни чинсие ки дар он мубодилаи ахбори генетики организмхои якхучайра ба амал меояд чи меноманд. 25. Триплети нуклеотидхо , вохиди хурдтарини Ген чи ном дорад. 26. Дастгохи генетики прокариотхо чи ном дорад 27. Гурухи дуболахои хурди хашаротхои хунмак чи ном доранд. 28.Кобиляти организмхои зинда, ки кисмхои талафдодаи баданашонро баркарор мекунанд чи меноманд. 29.Мархилаи аз оокнета дар кисми руйпуши меьдаи пашшаи варачаи модина хосилшаванда чи аст. 30.Такрори мухтасари онтогенез чи ном дорад Филогенез 31.Халтаи экдодермали, чанинро ихота карда бо моеь пур карда шудааст чи ном дорад. 32. Конструксияи сунъи ки дар асоси плазмид сохта шудааст чи ном дорад. 33.Кам шудани микдори хун дар организм кадом бемори 34.Хубобчахои як ё якчанд кабати липиди ихота шудаанд

оѓоз намуда, бо оби хунук бояд анљом дод. Фишори хунатон тезтез баланд мешуда бошад, обрезиро аз пойњо сар кунед. Баъди оббозї танатонро бо сачоќи нарм пок накунед. Ба занњо маслињат медињам, ки њангоми саршавии беморї ва дар ваќти њайзбинї оббозї накунед! -Мањс хастагиро рафъ месозад? Кадом намуди мањс фоиданоктар аст? -Яке аз воситањои манфиатбахш –мањси даст аст. Устухонњои дастатонро мањси даврагї намоед. Њар ангуштатон бояд мањс карда шавад, алалхусус ангушти беномро наѓзакак мањс намоед, зеро дар он нуќтањое љойгиранд, ки њолати равонии инсонро бењ сохта метавонанд. Якчанд ма-

организм фаъол гардад, табъи инсон хуш мешавад. -Одамони зиёде њамарўза ба мо занг зада аз хоби бароњат надоштанашон шикоят мекунанд. Сабаби бехобии бањорї чист? -Хоби бароњат муњимтарин яроќ барои мубориза бо хастагї ва табъи нохушу рўњафтодагист. Барои шабона бофароѓат хобидан бегоњ бояд ѓизои сабук хўрд. Таъомњои серравѓан нахўред! Нўшидани як пиёла шири бо асал љўшонидашуда ва пеш аз ба бистар даромадан оббозї кардан барои бароњат хобидан кўмак мерасонад. Дар хонаи салќин хобидан бењтар аст. Яке аз роњњои барќароркунии ќувват

чм ном доранд. 35.танг шавии чуяи узви чинси чи ном дорад. 36. Чойивазкунии мархилаи кирминаги лундакирмхо дар организми одам чист. 37.Мархилаи сирояти барои хучаини охирин дар доираи инкишофи маканндахо чи ном дорад. 38. Популятсияи одамони шумораашон аз 1500 то 4000 нафар чм ном дорад. 39. Мачмуаи аломатхо ва хусусияхои организм чи ном дорад. 40.Зиготаи хатарноки плазмодияхои варача чи ном доранд. 41.Хучайраи чинси ноболиги плазмодияи варача чи ном дорад. 42.Кайди вакт хангоми гузаронидани чорабинихои муоличави чи ном дорад. 43. Хотимаи синтези полипептид чи ном дорад. 44. Яке аз усулхои гизогирии бактериахо 45.Таркиби моддахо ва хусусиятхои дохили , ки худтанзимкуни доими дар хамаи зинахои он нигох дошта мешавад чи ном дорад Аз боло ба поён 46.Баромадани мерозоитхо аз эритроситхо ба плазмаи хун чи меноманд. 47.Филпои, вайроншави гардиши лимфа ва варамкуни узв чист. 48. Илм дар бораи хаёт 49.Сохтани монеахои биологии байни чойхои тухмгузори пашшахо ва сохтумонхои нав чи ном дорад. 50.Кабати берунии халтачаи пусту мушаки маккандахо чи ном дорад. 51.Беморие, ки шабушки муйи балан меангезонад чи ном дорад.

нони аз љигар, тухм, шир, Дар фасли бањор тро бояд гўш ва ма яр а, уд хташ орди навъи паст пу д. Бештар кори љисмонї кунед, наму бештар истеъмол д. Фаромўш нан мўътадил гарда и саломатист. то гардиши хунато сф ни ш ху мъу табъи ъол гардад, кунед, ки хотири ља фа о дар организм Мубодилаи моддањ шавад. табъи инсон хуш ме равѓани эфирии афлесун ё грейпфрут мебошад, чанд чакраи ин равѓанро ба аромалампа чакконед, зери таъсири он хастагиатон рафъ мегардад. -Сањархезї ба организми инсон чї фоида дорад? -Солим будан хоњед, њатман сањар барваќт аз хоб бархезед ва машќи бадан намоед. Оббозии сабуки субњгоњї табъи инсонро болида месозад ва барои тамоми рўз ба кас нерў мебахшад. Оббозї њамчунин дилу рагњои хунгардро боќувват мекунад. Оббозиро бо оби ширгарм

ротиба кафи дастатонро зер кунед, то хастагї рафъ шавад. -Тибби ќадим барои рафъи хастагї чї маслињат медињад? -1 ќошуќи калон самари хучро ба 0,5л оби љўшида рехта, мувофиќи табъ шакар ё асал илова намоед ва 10 даќиќа љўшонеду дар љои гармакак 1 соат нигоњ доред. Рўзе 3 маротиба пеш аз хўрок аз ин нўшоба ним истаконї нўшед, рўњатонро болида месозад ва хастагиро рафъ намуда, кайфияти хуш мебахшад. Р.Холов

52. Минтакаи ахбороти генхои сохтории эукариотхо чи ном дорад 53.Минтакае, ки популятсия ишгол мекунад чи ном дорад. 54.Беморие,ки Entomoeba histolytica меангезонад чи ном дорад. 55.Майдони кубурча, ки окуляр ва обективро пайваст мекунад чи ном дорад. 56.Таксимшавии мураккаби ядро , ки аз ду дастаи диплоиди хромасомахо иборат буда дар натича ду хучайраи духтари диплоиди хосил мешавад чи ном дорад. 57.Организме, ки аз хисоби хучаин зиндаги карда ба вай зарар мерасонад чи ном дорад. 58.Барчастагии халтамонанди деворивентралии рудаи акиби чанин чи ном дорад. 59.Вирус ,ки дар бактерияхо муфтхури мекунад чи ном дорад. 60. Минтакаи гайри ахбороти генхои сохтории эукариотхо. 61.Кисми Пахншудаи руддаи гиччачи ном дорад. 62.Фазои шароитхои каму зиёди якчинса бо ин ё он чамоаи организмхо сокин шуда чи номида мешавад. 63.Дастаи диплоиди хромасомахо ба шумора бузурги ва шакли муайяни онхо чист. 64.КИ бемории модарзоди мубодилаи аминокислотахоро дар организм омухт 65.Инкишофи гаметахо дар организми пашшаи модина. 66.ЧИликшавиии хроматидхои хромасомахои гомологи хангоми конюгатсия чи ном дорад. 67.Шакли вегетативи содатаринхоро чи меномем 68.Ин система линзахо ки нурхои парокадаро ба як дастаи нури рушно чамъ меукнад чи ном дорад.

69.Мавчудияти чирк дар пешоб чи ном дорад. 70.Минтакаи пайвастшавии КРН-полимераза. 71.Кабати хавои Замин, ки аз омехтаи газхо, буги об ва чисмхои чангмонанд иборат аст . 72.Ин таксим шавии хучйрахои соматики гадудхои чинси ки хагоми он хучайрахои чинси ба амл меояд. 73.Ёбед ….. Дарвин 74.Чамоати биотии растанихо, хайвонот, занбуругхо ва микроорганизмхо дарёфти махсулотхои хочаги кишлок буда аз тарафи одам дастгири ва нигох дошта мешавад. 75.Шакли копулятсия, ки дар он дарачаи охирини тафрикашавии гаметахо мушохида 76.Хромосомахои сеюм дар чуфти хромосомахо гомологи чи ном дорад. 77.Мачмуи генхо дар дастаи гаплоидии хромасомахоро чи меноманд. 78.Чараёни инкишофи нутфа чи ном дорад. 79.Раванди чинсие ,ки дар он якчояшавии ахбори генетики организмхои як хучайраги ба амал меояд. 80.Харитаи генеалогие,ки дар он хамаи хешони пробанд ва алокамандии онхо бот символхо нишондода ашушудааст чи ном дорад. 81.Мутатсияхоми дохили хромосомахое,ки вайроншавии тртиби чойгирщавии генхо ба амал меояд чи ном дорад 82.Кисми дерматоглифика ки накшу нигори пошнаи пойро меомузад чи ном дорад. Аз чап ба рост 83. Давраи Хосилшавии ва балогати хамон хучайрахои чинсии волидон ки чанинро ташаккул медиханд чи ном дорад. Аз боло ба поён 84. Маводи сохтмони организм чи ном дорад.


ЗАН ВА МАРД Оилаи мустањкам мехоста бошед, ќавс шавњари хубу падари олї мешавад. Дўсти бењтарин аст. Кўшиши њар ќадамашро назорат карданро накунед, то ќавс аз шумо нагурезад. зан изњори муњаббатро талаб Њамал намекунанд. Мардони дар моњи њамал тавлидёфта самимї будани Асад муњаббати љинси латифро Марди бењтарин аст, вале эњсос намоянд, тамоми мушкилиро бар дўши худ мегиранд. Ѓамхораш шавед, њамал ѓамхоратон мегардад. Бо чунин мард тиљорати оилавї кушодан ва зиндагии шоњона сохтан мумкин аст. Њамалњо дили содда доранд ва сидќан дўст медоранд.

Савр

Намояндагони ин бурљ хеле мумсик мешаванд, аз ин лињоз бо навои мусиќии Савр «раќсиданатон» лозим меояд. Бо вуљуди хасисї, падари хуб мешаванд. Фарзандони худро ба ќавли кампиракон гурбавор бо дандон ќапида, калон мекунанд. Барои ба роњи рост њидоят намудани љигарбандашон њама корро мекунанд.

Љавзо

Бо ин тоифаи мардон дилхушї кардану чаќ-чаќ намудан хуш аст. Ошиќи хуб аст. Агар шумо аз мард масъулиятро интизор набошед, метавонед љавзоро интихоб намоед. Тамоми умр мушкили зиндагиро ба дўши худ гирифта, дар симои шавњар-љавзо боз як кўдаки бузургро ќатори фарзандонатон тарбият хоњед кард.

Саратон

Мардњои зери ин бурљ таваллудёфта барои њаёти оилавї идеалиянд. Саратонњо масъулиятшиносанд ва ёфту тофташонро ба хона мекашонанд. Манзили бароњатро дўст медоранд. Муњайё сохтани шароитро танњо аз зан талаб намекунанд, худ низ бањри ободии оила кўшиши зиёд ба харљ медињанд. Дар хўрокхўрї инљиќ нестанд ва пайваста аз

№17 (741) 30.04.2014

15

ДОМОДИ БЕЊТАРИН

л а ч у м и й ў аз р

барои дили ин мардро ба даст овардан шумо бояд аз њама мављудоти олам ўро бештар дўст доред ва пайаста таърифу тавсиф намоед. Марди олї насибатон мегардад, агар аз ўњдаи ин кор ба хубї баромада тавонед. Асадњо одатњои худро таѓйир додан намехоњанд, вале худро занкалон нашуморанд њам, хеле зуд тобеи зан мегарданд.

Сунбула

Намояндагони ин бурљ барои бонувоне шавњари идеалї мешаванд, ки хурдагир буда, пайваста ба роњнамої ниёз доранд. Дар пањлўи бонуи заиф ин тоифаи мардон худро ќањрамон њис мекунанд. Ба хотири чунин бону мард-сунбула аз ўњдаи њама кор мебарояд, аммо дар пањлўи зани бовиќор худро гум карда, саргум мезанад ва коре аз дасташ намеояд. Он гоњ меравад ба љустуљўи бонуи орзуњояш.

Мизон

Мардони ваъдахилофу танбалро тоќат карда метавониста бошед, марди њамин бурљро интихоб намоед. Сабру тоќат карданашон боиси он мегардад, ки рўзе мизони шумо пулдор шуда, њама дороияшро садќаи сари шумову фарзандонатон месозад. Мизонњо дар муносибатњои ошиќона ва сўњбатњои дурудароз њамто надоранд.

Аќраб

Намояндагони ин бурљ дар ошиќї њамто надоранд-бо шавќу шўр ва њассосанд. Ба худ њар гуна занро љалб карда, ошиќ гардонда метавонанд. Табиатан зани дилсўзу ѓамхор бошед, аќрабро ба ваљд мео-

ред. Барои мавриди дилсўзиву ѓамхории шумо ќарор гирифтан мард-аќраб моњирона амал мекунад. Ин тоифа дар бораи аз худ намудани илм ѓайб ва дасисабозї њамто надоранд.

Ќавс

Мардони зери ин бурљ тавлидёфта ќариб ба њамаи бонувон мувофиќанд. Мабодо бо ў њамшуѓл бошед, дар симои мард- ќавс њамаќидаи хубро пайдо мекунед. Оилаи мустањкам мехоста бошед, ќавс шавњари хубу падари олї мешавад. Дўсти бењтарин аст. Кўшиши њар ќадамашро назорат карданро накунед, то ќавс аз шумо нагурезад.

Љаддї

Љаддињо барои расидан ба маќсаду вазифаи баланд

љањду талош менамоянд. Бо њамин љањду кўшиш љаддї бањри ба даст овардани бонуи дилхоњаш талош меварзад. Дар сари шавњаратон калон будан хоњед бо љаддї оиладор шавед. Намояндагони ин бурљ барои бонуи худ ќаср месозанд. Шояд ба хотири худро нишон додан бошад, вале инаш моњият надорад, муњимаш месозад!

Далв

Далвњо дўстони хуб мешаванд ва ба њар гуна муносибатњои ќалбї вафодор мемонанд. Бо амри виљдон кор мекунад. Далв шавњари хуб мешавад. Мабодо далватон танбал бошад, бењтараш бо ин хислаташ мубориза набаред, балки илњоми кориашро интизор шавед. Аќидаронии беќолиби далвњо аксаран фо-

идаовар аст. Аз таваккал кардан наметарсида бошед, далв бароятон интихоби олї аст.

Њут

Њутњо мисли орзуи дастнорасанд. Шавњару падари хуб мешавад, ба шарте, ки њути бењтарин насибатон гашта бошад. Ин тоифаи њут барои шуморо хушбахт сохтан њама корро мекунад. Умуман њар як мард ба таври худ идеалї аст. Њар кадоме сифатњои хубу бади худро доранд, аз ин лињоз, њамонеро интихоб намоед, ки ба талаботу хоњиш ва љањонбинии шумо мувофиќ аст. Бе камбудї њаёт беранг мешавад, пас нуќсонњои хислати марди дўстдоштаатонро гоњо нодида бигиред. Тањияи Мењрубон

МАРДРО

Н А Т Ш У К Д Р БЕ КО мехоњед ? Њар як бону мехоњад дили мардеро ба даст орад, вале на њама медонанд, ки чї тавр ин корро кардан мумкин аст. Муњаббат муаммои сарбастаест, ки на њама онро кушода метавонанд, аммо чанд тавсияи мо дар ин кор ба шумо мадад расонда метавонад. Ин ќоидањоро риоя карда мардро мафтун намуда метавонад.

Зан бошед

Мард аввал ба њусни зан диќќат медињад, баъд ба дунёи ботинияш. Муњаббати мардро ба даст овардан хоњед, њамеша зебо бошед. Ба кошонаи њусн равед, либоси зебо пўшед ва табассум карда гардед. Зан бояд њамеша зебо бошад, муњим нест, ки нафаре дўсташ медорад ё не.

Аз дигарон фарќ кунед

Зебо будан албатта хуб аст, вале дар атроф бонувони хушрўй хеле зиёданд. Барои он ки мард мањз шуморо интихоб намояд, бояд аз дигарон фарќ карда истед. Шарт нест, ки мўятонро кабуд кунед,

муњимаш тарзи либоспўшї ва рафтору гуфтори шумо фарќкунанда бошад.

Тозаву озода бошед

Бо халати рангпаридаву мўйи шонаназадаатон мардњоро талхакаф накунед. Табъи нохуш маънои онро надорад, ки ба сару либоси худ бепарво бошед. Ба атрофиён бо сару либоси хуб хуш меоед.

Мањмадоногї накунед

Мард зани мањмадоноро њамчун њамсафари њаётї ќабул намекунанд. Шояд нисбати чунин бону эњтиром пайдо намоед, вале њељ гоњ бо духтаре, ки њар замон босавод

буданашро нишон медињад, оила бунёд намекунад.

Ќадри худро донед

Ба гардани њар мард овезон нашавед. Ба мард фањмонед, ки шумо сагча нестед ва агар ба ќадратон намерасида бошад, дигареро меёбед. Зане, ки ќадри

худро медонад, ёри мувофиќ меёбад. Њанўз њам дили марди орзуњоятонро наёфта бошед, бо ў вохўреду баъдан чанд рўз занг назанед ё хеле кам зангаш занед. Як њафта тоќат карда тавонед, мард шуморо ёд карда, барои вохўрї бањона мељўяд.


ОИЛА ВА ИСЛОМ

16 №17 (741) 30.04.2014

ФАЗИЛАТЊОИ ИЛМ КАСБИ ЊАЛОЛ АЗ ТАЛБАНДАГЇ БОЗМЕДОРАД Шайх Абуллайси Самарќандї (р) бо санади худ аз њазрати Абуњурайра (р) наќл мекунад, ки Расули Акрам (с) фармудаанд: «Касе ки касби њалолро ба хотири манъ шудан аз талбандагї (даст назадан ба гадої) мекунад ва барои ањлу аёлаш чизе њосил мекунад ва бо њамсояаш муомилаи хуб менамояд (рўзи ќиёмат) бо Худованди Карим дар њолате рў ба рў хоњад шуд, ки бар вай дар ќањру ѓазаб аст». Дар «Танбењул ѓофилин» омадааст, ки Довуд (а) боре дар либоси бадал (дигаргун) берун шуд. Њар кас ки бо ў рў ба рў мешуд, дар бораи худ

аз вай мепурсид: Иттифоќо Љибриил (а) бо шакли инсон ба Довуд (а) рў ба рў шуд. Довуд (а) аз рўи одати маъмули худ аз Љибриил (а) пурсид: -Шумо дар бораи Довуд (а) чї мегўед? Њазрати Љибриил (а) дар љавоб гуфт:-Довуд (а) шахси нек аст, вале аз байтулмол (хазинаи умумї) мехўрад. Њол он ки назди Худованд аз касе ки ба воситаи мењнати њалол ризќу рўзї меёбад касе мањбубтар нест. Довуд (а) аз таъсири гуфтањои Љибриил (а) ба гиря даромада дуо намуд:Парвардигоро барои ман касберо таълим дењ, ки бо дасти худ онро анљом дињам, то аз байтул мол чизе нахўрам. Байњаќї (р) наќл мекунад, ки Расули Худо (с) фармуданд: «Ќариб аст, ки биёяд ба мардум замонае, ки намонад аз ислом чизе, магар номи он. Ва намонад аз Ќуръон чизе, магар наќши он. Масољид аз љињати иморат обод, аммо аз љињати њидоят (роњнамої) хароб. Ишон бадтарини мардум мебошанд зери осмон. Аз онњо фитна бармеояд ва ба худи онњо бармегардад».

Худованд ба Довуд (а) ама- созад. Агар шахсе ресмоне ли аз оњан сохтани зирењро гирифт ба љангал бираваду таълим дод. Оњан дар да- њезум љамъ оварда ба бозор сти мубораки ў монанди ха- бибарад ва ба ивази як муд мир ва мум нарм мегардид. хурмо бифурўшад ин барояш Њар гоњ Довуд (а) аз умури аз талбандагї бењтар аст». давлатдорї (њукумат) ва кору Дар њадиси дигар Расубори хона фориѓ мешуд, зирењ ли Худо (с) фармудаанд, ки месохт ва онро мефурўхт. Аз «Боѓдориро пеша намоед. Ин касби оњангарї ањли оилааш- шуѓли падаратон Иброњим ро мехўронид. Дар ин бора Ху- алайњиссалом буд». дованд (љ) дар сураи «Сабо» Абуњурайра (р) мефарояти 80 хабар медињад: «Мо моянд, ки аз Расули Худо нарм гардонидем барои вай (с) шунидам, ки мегуфтанд (Довуд) оњанро, барояш сохта- «њазрати Закариё (а) наљљорї ни он (зирењ)-ро таълим додем, (дуредгарї) мекард». Бибиоки як навъ либос аст бањри иша (р) мефармоянд, ки Сушумо, то ба воситаи он худро лаймон (а) бар минбар хутба (дар майдони љанг аз зарар мегуфт, дар дасти муборакаш наљот дињед). навдањои хурмо буд. Аз онњо сабад ва дигар ашё месохт. Сипас ба шахсе медод то онро бифурўшад. Шаќиќ ибни Иброњим (р) дар тафсири ин ояти карима мефармояд: «Агар Худованди Карим бе ягон касбу кор бандагонро ризќ медод, онњо ба воситаи фисќу фасод ризќ ба даст меоварданд. Парвардигори оламиён бандагонро дар касбу кор машѓул сохт, то барои фасод фурсат наёбанд». Аз ин рў касоне ки бекор мегарданд, бештар даст ба фасод (дуздї, зино, ќиморбозї…) мезананд. Саъид ибни Мусайиб (р) мефармояд, ки «дар он шахс хайру хубї нест, ки моли њалол љамъ намекунад (яъне, мењнати њалол намекунад), то ки њаќќи онро (бо додани закоту садаќањо) адо кунад ва иззаСобити Банонї (р) мефар- ти нафси худро њифз намояд». Албатта касе бекоргардї ва ё мояд, ки бароям хабар раситалбандагию дуздї мекунад, да, ки офият 10 њисса дорад. обрўю иззати худро дар љомеа Нуњ њиссаи он дар хомўшї аз даст медињад. Бинобар ин ва як њиссаи он дар танњої мењнати њалол нигоњдорандаи (гўшанишинї) аз мардум аст. обрўю иззати инсон аст. Ибодат 10 њисса аст, 9 њиссаи Њазрати Умари Форуќ (р) он дар касби ризќу рўзии њалол мефармуданд: «Эй мардува як њиссаи он дар ибодати мони ѓарибу нодор њиммат холис (намоз, рўза…) аст». кунед ва дар касби тиљорат Љобир ибни Абдуллоњ (р) машѓул шавед. Ин кори осон аз Расули Худо (с) чунин ри- аст. Њатман ин корро кунед, то воят намудааст: «Касе ба худ бори дўши мардум ва љомеа дарвозањои талбандагиро боз нашавед». (кушода) гардонад, Худои Расули Худо (с) шахси беТаъоло бар вай дарвозањои корро ба мурда шабоњат дода фаќру нодориро боз менамояд. чунин фармудаанд: «Њељ гоњ Касе ки наљот мехоњад, Аллоњ љустуљўкунандаи айб нашавед, Таъоло барояш наљот медињад. чоплусї макунед, ба дигарон Касе ки ѓано (боигарї) мехоњад, таъна назанед ва монанди Худованди Карим ўро ѓанї ме- мурдагон бекор махобед».

Њазрати Абуњурайра (р) наќл мекунад, ки Расули Худо (с) фармуданд: «Њељ ибодат болотар аз омўхтани илми дин нест. Як фаќењ (олими дин) аз њазор обид (ибодатгузор) бар шайтон сахттар аст. Барои њар чиз сутунест ва сутуни дин илми фиќњ мебошад». Дар як ривоят омадааст, ки ањли Басра миёни худ бањс карданд, ки илм бењтар аст ё мол? Саранљом шахсеро ба љониби Абдуллоњ ибни Аббос (р) фиристоданд, то фазилати яке аз он дуро маълум намояд. Ваќте он шахс назди Абдуллоњ ибни Аббос (р) омада савол дод, ишон фармуданд: Илм бењтар аст, ќосид (хабаррасон) гуфт:-Агар касоне, ки молро бењтар медонад, далел пурсанд, ман чї гўям? Абдуллоњ ибни Аббос (р) фармуданд. Ба онњо бигўед, ки илм мероси пайѓамбарон асту мол мероси фиръавниён. Дуюм

АЗ НОФАРМОНЇ БА ХУДО ШАРМ ДОРЕД

Дар як њадиси Расули Худо (с) омадааст, ки барои њељ кас њалол ва љоиз нест, ки ба макони ѓусл кардан бе чодар биравад. Шайх Њасани Басрї (р) мефармояд, ки бояд ба макони ѓусл кардан бо ду чодар биравад: Яке барои сатри аврати худ, дигар барои банд сохтани назари худ аз дигарон. Яъне, чашми худро аз нигоњ кардан ба аврати дигарон њифз намояд. Исо алайњиссалом фармудааст, ки аз бадназари худдорї кунед, ки он дар ќалби мардум тухми шањватро мекорад. Барои як шахс ин фитна кофї аст. Аз њакиме пурсида шуд, ки «фосиќ кист?» фармуд: Касе ки падари худро аз дарвозањои мардум ва бадани мардум нигоњ намедорад, фосиќ аст. Шайх Абуллайси Самарќандї (р) мефармояд, ки њаё бар ду навъ аст: Якум, он ки аз мардум

НИШОНАЊОИ ЌИЁМАТ

Дар ин њадис чанд аломати ќиёмат баён гардидааст: Якум, ин ки бо наздикшавии ќиёмат номи ислом танњо дар китоб ва забонњо боќї мемонаду аз дилњо берун меравад. Мусулмон аз ислом ва ислом аз мусулмон дур мешавад. Масъули сањифа Cайфиддин Суннатї

Дуюм, ин ки мардум Ќуръонро ба хотири амал ёд намекунанд, балки ба ќасди таълим ёд мегиранд. Танњо кўшиш мекунанд, ки дар адои њуруф аз махориљ моил шуда, аз маќсади аслии Ќуръон дур мебошанд, яъне ба амру нањй (фармудаю маънкарда)-и он эътибор намедињанд. Сеюм, ин ки масљидњо зоњиран ободу пур аз намозхон мебошанд, аммо маќсади рафтани онњо ба масљид гуфтани суханни абаси дунёї мебошад. Ба масљид ќолинњои мунаќќаш мепартоянд, вале амри маъруфу нањйи мункар намекунанд. Чорум ин, ки бо наздикша-

ин, ки илм туро њифозат мекунаду ту молро њифозат мекунї (то талаф наёбад, насўзад ва дузд набарад. Сеюм ин, ки Худованд илмро ба касоне медињад, ки дўсташон медорад. Молро ба касоне ки дўсташон медорад ё намедорад ато мекунад. Чорум, илм бе эътибор дониста шавад харљ намудан зиёд мешавад, мол ба харљ кардан кам мешавад. Панљум, ваќте молдор бимирад, зикру ёди ў бо вафоташ поён меёбад, аммо ањли илмро асрњо мардум ёд мекунанд. Шашум, ањли молу сарват мемиранд, аммо ањли илм њамеша зиндаанд. Њафтум, ин ки аз сарватманд дар бораи њар як тангааш пурсида мешавад, ки аз куљо пайдо намуда, дар куљо сарф кардааст, њол он ки ба уламо дар бадали њар суханашон савоб дода мешавад. Њазрати Абудардо (р) мефармояд, ки олиму толибилм дар аљру савоб ба њам баробаранд ва мардумони некўву писандида. Пас, њамин ду тоифа ањли хайр њастанд. Аз Расули Акрам (с) касе пурсид, ки бадтарини мардум кист? Љавоб дод, ки уламо њар гоњ хароб гарданд. Машњур аст, ки њар гоњ олим хароб шавад, оламе бо вай хароб мешавад, бинобар ин, уламоро лозим аст, ки дар ахлоќи нек намунаи ибрати дигарон бошанд.

вии ќиёмат уламои бадкор зиёд мешаванд. Онњо ёрикунандаи золимон мебошанд. Яъне, ба љои он, ки золимонро аз зўлї манъ намоянд, ба сўи золимон майл карда, мутеъи онњо мегарданд. Худованди Таборак ва Таъоло дар Ќуръони Маљид мефармояд: «Мо инсону љинро барои ибодат кардан офаридем». Пас, моро лозим аст, ки барои ибодат кўшиш кунем ва дар он ба танбалї роњ надињем. Инсон бояд пеш аз фарорасии марг ба он омодагї бинад, зеро амалњои солењ бо инсон дар ќабр ва мањшар якљо мебошад. Дар як њадиси Расули Акрам

миёни худ бошад. Яъне, мардум бояд миёни худ шарму њаёро риоя кунанд. Дуюм, он ки дар он тааллуќи банда бо Худованди Мутаъол бошад. Навъи аввал ин аст, ки инсон бояд назари худро аз чизе нигоњ дорад, ки дидани он њалол нест. Масалан, ба аврати дигарон бояд назар накунад. Навъи дуюм ин аст, ки банда эњсоноти Парвардигори худро бишносад ва аз нофармонї кардан ба Худо манъ шавад. Фузайл ибни Аёз (р) мефармояд: «Ваќте ки ду дарвозањоро банд кунї, пардањоро поин намої ва аз мардум њаёро зоњир кунї, оё аз он Ќуръон њаё намекунї ки дар синаи туст? Аз он Рабби Љалил њаё намекунї, ки њељ чизе аз вай махфї нест? Касе дар дунё аз нофармонї ба Худо шарм дорад аз хиљолату шармандагии ќиёмат эмин мемонад. (с) омадааст: «Се чиз њамроњи инсон то ќабр меравад, ки дуйи он бармегардад ва яке аз онњо мемонад. Якум, ањлу аёл. Дуюм, мол ва сеюм инсон. (Мол аз хона намебарояд). Ањлу аёл бозмегарданд ва амал бо инсон дар ќабр боќї мемонад. Тавре ки инсон дар дунё барои сафари тўлонї тўша мегирад, инчунин барои охират низ бояд тўша бигирад. Тўшаи охират ибодат кардан, хайру эњсон ва амалњои некро дар бар мегирад. Худованд њамаи моро тавфиќ дињад, то дар ибодати ў ихлоси комил дошта бошем. Эй бор Худои Аршу Курсї, Шаш чиз ба мо ато фиристї. Имону амону тандурустї, Илму амалу фарохдастї.

Пешнињодњои худро тавассути телефони 238-53-35 ва почтаи электронии sayfiddin@oila.tj ирсол намоед.


НАХОД?!

№17 (741) 30.04.2014

17

ЧИЗБУРГЕРИ 200 ДОЛЛАРА

Дар ќањвахонањои амрикої чизбургере ба фурўш баромадааст, ки 200 доллар арзиш дорад. Сарошпази австриягї Фритс Тошнер ин чизбургерро аз чанд намуди гўшти ќимматбањо омода кардааст. Ду сол ќабл дар як ќањвахонаи канадагї хот-догеро ба фурўш бароварда буданд, ки сад доллар арзиш дошта, ба он коняк, гўшти харчанг ва занбуруѓи тагихокї илова карда буданд.

ШОХ АЗ ГАРДАН

Беш аз 30 сол аст, ки марди хитої Ли Љибини 62-сола аз Шиян бо гардани шохдор аш њамаро ба њайрат меорад. Шох дар гардани ин мард соли 1980 пайдо шуда, то кунун босуръат калон мешавад. Соле ду мароти ба Ли шохашро ќай чї мекунад, вале он боз дароз мешавад. Орзуи Ли аниќ кардани сабабњои пайдои ши шох дар гардана ш будааст. Боре дарозии шохи мўйсафед то 15 са нтиметр расид. Ваќте шох да роз мешавад, гарда наш варам карда Лиро таблар за мегирад. Шох ба мисли чўб сахт буда, дар илми тиб дар бораи он чи зе гуфта нашудааст. Роњи ягона и халосї аз шохи са хт љарроњї аст. Мўйсафед умед вор аст, ки баъди чо п шудани расмаш дар интерн ет кўмаки тиббї гир ифта аз шох халос мешавад.

ЛИФТИ РИдаНр Љопон Т ТА РЪтеА БОСунУ рќї ба и ика хн андаи

Истењсолк љањонро фти босуръаттарини вре шаТа ба тамѓаи Hitachi ли д. са ш то 72 км/с мера сохтааст, ки суръата д, ин лифт NHK хабар медиња ии он зи ви то 95-ум бакаи теле м яку я аз ошёнаи дар давоми 43 сони з лифти истењсолгарони рў ки мебарояд. То ба им рин мањсуб меёфт, тайвонї босуръатта д. кар ме кат ра ња /с км бо суръати 60,6

ЌУРЪОНИ БО РИШТА ДЎХТ АШУД Сокини Су

А

рия, соњибкор Муњаммад Моњ Хадрї китоби ири Ќуръонро бо ришта дўхтаа Муњаммад М ст. оњир дўхтани муќаддасро аз матни китоби соли 2000 да р синни шастс лагиаш сар ка ордааст. Корро сол ќатъ нака рда, ин марди дар давоми 14 Худодўст нињо ба маќсадаш ят ра рекордњои Гинн сид. Шоњасари ў ба китоби ес дохил шуд . муќоваи китоб Барои дўхтани ус Муњаммад Моњ то ду моњ зањмат кашидааст ир гуфтааст, . ки бо мошинаи од дї ба анљом ме тамоми корро ра њарфњоро бе љу зъиётњои хурду сонд ва аввал пас риштањои нодаркориро бу нуќта дўхта, сирида мегириф баъдан ќисмат ту њо сањифањоро ме и хурди њарфњо, номи сураву офарид. Танњо муќоваи китоб даст дўхта шуд бо аа млн евро арзёбї ст. Вазни китоб 200 кг буда, 5 ш уд аа ст . Ин Ќу ва 426 сањифа ръон аз 12 љилд иборат аст.

МИЛЛИОНЕРИ 8-СОЛА

Дар сесолагияш Райан Росс дар њавличаи пушти хонаашон бо мурѓбонї машѓул шуд. Писарак 60 мурѓ дошту бо нархи се долларї тухмњоро мефурўхт. Пас аз ин Райан бизнеси навро оѓоз намуда, бо нигоњубини сабзаи пеши хонањо машѓул шуд. Аз соњибхонањо 200 доллар мегирифту ба коргарон 100-долларї медод. Аз маблаѓи ба даст овардааш Райсан 6 иморатро дар Онтарио ва Колумбияи Бритонї харидорї намудааст. Айни замон дороии ин миллионери 8- сола 900 њазор доллар арзёбї мешавад.

ХОЛИ ЊИНДУЊО ЧЇ МАЪНО ДОРАД?

Донистан мехоњед, ки чаро њиндуњо дар пешонияшон хол мегузоранд? Ин хол бинди ном дошта тарљумааш нуќта ё ќатра аст. Чун анъана онро бонувони шавњардор ба пешонї мегузоранд. Холи пешонии марди њинду тилак ном дорад. Тилакро пайравони индуизм мемоланд. Хокистару гилро омехта намуда ба пешонї ва дигар узвњои баданашон хол мегузоранд. Азбаски дар Њиндустон беш аз 300 миллион худо њаст, тилакњо низ гуногун мешаванд.

МОДАРИ ОЛнАдар 12 –Снта ри

БриВолидони љаво и макла -со 12 ри хта ду тониёи кабир як сол аз ў катабхон ва љавони нд. Тавре Daily да шу ста лонтар дони њад, духтарак ди Teleqraph хабар ме дар Лондон та аш гуз и бе рўзи якшан ограмм ба кил 3,1 тифлеро бо вазни т. ас да дунё овар

ЗЕБОСАНАМЊОИ 100 КИЛОГРАММА

Дар шањри Асунсони Парагвай озмуни зебоии «Зебосанами фарбењак» барои бонувони вазнашон беш аз 100 килограмм баргузор гардид. Ѓолибият насиби Монсеррат Монхеси 24сола шуд. Маќсади ташкилкунандагони озмун ба мушкилоти фарбењї љалб кардани диќќати љамъият аст. Мувофиќи маълумоти Вазорати тандурустии Парагвай 57,6 фисади сокинони ин кишвар, яъне 6,5 миллион нафар гирифтори фарбењии аз њад зиёданд.

Масъули сањифа Нодира Раљабова

ДУХТАРИ ДУЮНИММЕТРА

Духтари ќоматбаландтарини љањон Элисанида-Крус, ки дарозии ќадаш ду метру шаш сантиметр аст, ба китоби рекордњои Гиннес дохил шуд. Ин бонуи 17-сола бо марде риштаи муњаббат бастааст, ки аз худаш 43 сантиметр ќадпасттар аст. Бояд ќайд намуд, ки дар гипофизи майнаи сари Элисани омос пайдо шуда, боиси дарозшавии ќадаш гашта буд. Хушбахтона, омосро гирифтанду ќади духтарак аз афзоиш монд.

Пешнињодњои худро бо тел: 238-53-35 ва почтаи электронии nodira@oila.tj ирсол намоед.


ї

ШАНС

18 №17 (741) 30.04.2014

ЗАНАМ ДАР РОССИЯ МАРО ХОНАДОР КАРД Ман дар шањри Кўлоб фикри маро тарафдорї кард. соњиби љои кори хуб ва манзили Маслињат дод, ки бо ў ба Рособод будам. Бо сад орзуву њавас сия равам. Бо модарам хайрумодарам келини хушкардаашро хуш карда бо писари холаам ба ба хона овард. Ман ба интихоби Россия рафтам. Баъди ду моњ модарам зид набаромадам. Мо- арўс худаш аз хона баромада дарам ман ва хоњарамро бе па- рафт. Вай ба хешу таборон ва дар калон карда буд. Аз ин са- модари ман гуфтааст, ки ба назбаб хоњиши модарро рад карда ди шавњарам меравам. Ў низ бо натавониста будам. Ман арўси дугонааш ба Россия рафта буд. худро дар таги чимилиќи арўсї Модарам бо телефон он ќадар дидам. Дар њаќиќат ба чењраи гап зада наметавонист ва ба сузебои арўс нигариста ба зар- хани ў бовар кард. Њама гумон шинос будани модарам офарин мекарданд, ки мо дар Россия гуфтам. Арўсро ду шаб мењмон якљоя умр ба сар мебарем. Арўси ёфтаи модарам текардам. Бањона пеш меовард, ки касали занона шудааст. Ома- лефони маро пайдо карда, бо дани шаби сеюмро бесаброна ман дар тамос шуд. Мумкин интизор будам. Худамро омода бисёрињо бовар накунанд, аммо карда ба назди арўс дарома- вай ба ман дар бораи мањфили дам, ки гиря карда истодааст. «Шанс»-и газетаи «Оила» гап Бо азобе ўро ором кардам ва зад ва раќами телефони редаксабаби гиряашро пурсидам. Вай сияро ба ман дод. «Аз карнайчї ба ман дар охир сабаби гиря- як пуф»- гуфта ба газета телеашро гуфт. Арўси таърифии фон карда тамоми саргузаштаммодарам барваќт номусашро аз ро гуфтам ва аъзои мањфили даст дода будааст. Вай зорї «Шанс» шудам. Баъди як моњ мекард, ки обрўяшро нарезам, ба ман аз газета занг заданд баъди як њафта худаш аз хона ва раќами духтареро аз ноњияи баромада меравад. Падар ва Темурмалик доданд. Бо падар модараш одамони баобрўе бу- ва модараш њамсўњбат шудам. данд. Барои нарехтани обрўи Ба арўс чипта гирифта ба Роспадару модари ў ва рўњафтода сия фиристониданд. Ман вайро, накардани модарам љогањамро ки расмњояшро тариќи ММС људо карда хоб кардам. Сањар гирифта будам, дар фурудгоњ ба назди модарам баромадам, шинохта пешвоз гирифтам. Он ки бо чашмони шарарбораш рўз ман ба љавонони тољик тўй љониби ман нигоњ мекунад. Бо додам. Домуллое пайдо шуд сари худ сар афшонидам. Мо- ва моро никоњ кард. Зани авдарам маро ба оѓўш гирифта валаам ба тўй омад. Баромад табрик кард. Писари холаам ба карда тамоми саргузашташро тўи ман аз Россия омада буд. гуфта ба ман бахти сафед таРости гапро ба ў гуфтам. Вай лабид!

Зодрўз муборак, Саидабонуи азиз! Туро бо фарорасии

зодрўзат табрик гуфта, пеш аз њама ба ту умри дароз, тани сињат, дили беѓамро хоњонем. Дар дилат чї орзуе дорї, орзуњоят љомаи амал бипўшад. Аз номи падару модар ва ањли хонадон

Диќќат! Диќќат! Диќќат!

МАЊФИЛИ ШИНОСОИИ

"Лайлию Маљнун" Хонандагони азизи «Оила»!

Шумо њоло њам дар ёфтани љуфти муносиб мушкилї мекашед? Дар бунёди оила љиддиеду аммо дар мондани ќадами аввалин бањри соњиби бахт шудан устувор нестед? Аз танњої азият мекашед? Мо мушкилии шуморо осон хоњем кард! Аз моњи декабри соли 2013 сар карда, Шумо метавонед бо шиноснома ва як дона аксатон ба идораи «Оила» омада бахтатонро ёбед. Агар роњ дурї кунаду омада натавонед тариќи ММС акси худро ба раќами 935606505, 238-53-35 ирсол намоед ва тариќи СМС- ба раќами 7777 дархост фиристед! Мањфили шиносоии «Лайлию Маљнун» ба Шумо дар ёфтани бахт ёрї мерасонед. Бахтатонро аз даст надињед! Мањфили шиносоии «Лайлию Маљнун» барои он шахсоне, ки мехоњанд бахти худро пайдо кунанд, кўмак мерасонад.

Намуна барои фиристонидани СМС:

Оила «Лайлию Маљнун». Ман Салимова Омина, 35-сол дорам, мехоњам тавассути мањфили «Лайлию Маљнун» бахти худро дарёбам. Бо марди то 45-солаи љиддї ва соњиби љои кору манзил оила барпо карданї њаст ам.

• М.39. Марди 43-солаи панљакентї. Аз оилааш људо шудагї аст. Муваќќатан бекор аст. Мехоњад, ки бо духтари то 35-сола оила бунёд кунад. Раќами телефонаш 92 -723- 2690. • М.43. Марди 65-сола. Соњиби манзил ва боѓзори калоне дар ноњияи Рўдакї мебошад. Оилааш вафот кардааст. Мехоњад бо зани боимону вафодор оила бунёд кунад ва меваи дарахтони парваридаашро бо њам хўранд. • М.52. Марди 61-сола. Соњиби манзил ва љои кор. Оилааш вафот кардааст. Мехоњад, ки бо зани боимоне оила бунёд кунад. • З. 55. Зани 33-солаи исфарагї. Шавњараш вафот кардааст. Мехоњад, ки бахти худро бо марди то 40-солаи боимон ва соњиби хонаву љои кор пайдо кунад. • Д.56. Духтари зебои хуљандї. Маълумоти олї дорад. Мехоњад бо љавонмарди маълумоти олидор ва соњиби љои

Эълон! Эълон! Эълон! Мефурўшам • Фавран! Хонаи дуошёна, дар ошёнаи дуюм об, барќ, ќубури оби гарм доимї, нархаш шартномавї, н. Шоњмансур, кўчаи Айнї. Тел: 935045020, 934786868

Иљора медихам Бино (Помещения)

• Мини-маркет "Симин", к. С.Шерозї 76/1. Тел. 918-61-00-67

ЗОДРЎЗ МУБОРАК!

Коллективи Корхонаи фаръии давлатии "Пайванд"-и Кумитаи Идораи замини н. Абдурањмони Љомї Њакимов Амирњамзаро бо зодрўзаш табрик намуда, комёбињои зиёдро дар фаолияти корию шахсияш таманно дорем. Нигањбонат Худо бошад, Паноњат Мустафо бошад. Њабибат љилди Ќуръону, Њаётат бо сафо бошад. Њафтаномаи оммавї-маърифатї

Сармуњаррир: Фирўза Сатторї

Саломатї Хизматрасонї • Афтонидани санги гурда, талха, беморињои сардард, асаб, дил, пўст, баровардани зиён, тарс, кушодани бахт, безурётї, кўдако почакашон фалаљ, саръ (припадки), аз нашъа ва араќ мегардонем ва ѓайра. Тел. 917-74-44-00, 91775-76-00, 915-80-69-00, Раъно

ИНЊО БАХТ МЕЉЎЯНД: кору манзил оиладор шавад. • Д.58. Духтари зебои исфарагї. Мехоњад, ки бо љавони то 35-сола, оиладор шавад. • З.61. Зани љавони њисорї. Бахти аввал ба рўяш нахандидааст. Мехоњад, ки бо љавони то 35-сола оила бунёд кунад. • М. 54. Марди 46-солаи файзободї. Бахти аввал ба рўяш нахандидааст. Соњиби љои кор ва манзил мебошад. Бо зани то 37-сола оиладор шудан мехоњад. • Д.10.Духтари зебо, омўзгор, сокини ноњияи Рўдакї, то ба њол бахти худро пайдо накардааст. Мехоњад бо марди синнаш то 45, соњиби љои ко рва орї аз одатњои ба доила бунёд кунад. • З.57. Зани зебо. Сокини ноњияи Рўдакї. Бахти аввал ба рўяш нахандидааст. Бо як фарзанди худ мехоњад, ки оила

Ќабули эълонњо бо телефони (44) 640-99-88 • 3 намуди мањс дар хонаи худам. Тел. 915-88-88-47, Люба, аз соати 08:00 то 19:00 занг занед. • Холу озахњоро бе љарроњї рафъ мекунем. Тел. 95-152-79-77 • Табобати системаи асаб ва психика. Рањої аз эњсосоти манфї (тарс ва ранљиш, бадбинї, асабоният ва ѓ). Хуб сохтани муносибатњо бо наздикон ва атрофиён. Баровардани сењру љоду. Инчунин табобати беморињои зиёд. Медгородок. Тел. 905-55-3366 • Мањс танњо барои бонувону кўдакон. Тел. 918-17-77-19

Таълим • Мактаби техники љумњуриявї (ДОСААФ) хоњишмандонро ба курсњои ронандагї аз рўйи категорияи

Аз моњи январи соли 2000-ум нашр мешавад. Дар Вазорати Фарњанги ЉТ тањти №507 ба ќайд гирифта шудааст. Њафтанома ба хотири риояи гуногунандешї маводеро низ ба табъ мерасонад, ки хилофи назараш аст. Ба мазмун ва санаду раќамњои маводи чопшуда муаллифон љавобгаранд. Сурату мусаввадањо ба муаллифонашон баргардонида намешаванд.

Дар матбааи «МЕГА-ПРИНТ» чоп шудааст. Сањифабанд: Гулнисои ЊИКМАТУЛЛО Мусањњењ: Нодира РАЉАБОВА

бунёд кунад. Худ омўзгор аст. Аз уњдаи тарбияи фарзанд мебарояд. • З.52. Зани зебои 29-сола. Соњиби манзил аст. Мехоњад бо љавони то 40-солаи соњиби љои ко рва орї аз одатњои ба доила бунёд намояд.Омўзгор ва сокини ноњияи Рўдакї аст. • З. 35. Зани 33-сола. Сокини ноњияи Исфара.Шавњараш вафот кардааст. Мехоњад бо љавонмарди то 43-солаи соњиби љои ко рва манзил оила бунёд кунад. • М.50. Љавонмарди 30сола. Сокини шањри Душанбе. Манзил ва љои кори хуб дорад. Бо зан ва духтари то 30-сола оиладор шудан мехоњад. • М.51. Марди 44-сола. Сокини шањри Душанбе. Бо зан ва ё духтари то 40-солаи боимон хонадор шудан мехоњад. Дар ширкати хориљие тарљумон шуда кор мекунад.

Теъдод 15000

"В, С, ВС, Д ва Е" бо нархи арзон ва дар муддати кўтоњ даъват мекунад. Тел. 918-44-14-54

Ниёз дорем • Занњои фаъолро ба тиљорат таклиф менамоям. Тел. 918-56-29-29 • Занњои фаъолро ба њамкорї даъват мекунем. Тел. 988-07-99-99

Њамкорї • Њамкорї, тиљорат. Тел. 918-17-77-19

Гуногун Мехарам

Нишони сарисинагї, зарфи нуќрагин, тилло, нуќра, тиллои сафед, њайкалчањо, бозори Шоњмансур, дорухонаи «Экспресс». Тел. 93-504-03-72

Суроѓаи мо: 734018, шањри Душанбе, хиёбони Саъдии Шерозї, 16. Тел: 238-53-35, Дафтари хабаргузорї дар вилояти Суѓд: ш.Хуљанд кўчаи Камоли Хуљандї 114, хонаи 15. Тел:6-75-23 , 92-730-06-50 E-mail: oila@pressa.tj


САРНАВИШТЊОИ ЃАМАНГЕЗ

№17 (741) 30.04.2014

19

Аммааш ба сари Нисо дод зада гуфт: -Њой духтар, оќибат ту бо чунин сабукфикриат додари маро шарманда мекунї! Њамроњи як љавони бегона аз ќишлоќ ба шањр омаданат кам буд, ки боз бо њамон бўрдангал ба хонаатон рафтан мехоњї! Њаќќу њамсоя, хешу табор ё ошноњои падарат бинанд, чї мегўянд?! Магар намегўянд, ки духтари ќадраса кўчагї карда мондаасту саги бесоњиб барин дар куљое хоњад ва бо касе хоњад, мегардад?! Дониста мон, ман туро бо вай саѓераи ахмаќ ба њељ куљо рафтан намемонам! Падарат, ки аз сафар баргашт, баъд њамроњаш меравї.

(Давомаш. Аввалаш дар шуморањои гузашта) Дења ќонунњои нонавиштаи худро дорад ва сокинонаш дар ѓаму шодии якдигар шариканд, фољиаи ба сари Сафо омада низ њамќишлоќињояшро бетараф нагузошт. Хурду калон ба аёдаташ омада, аз њолаш хабар мегирифтанд ва чї тавр рўй додани фољиаро пурсон мешуданд. Калонсолон Сафоро насињаткунон мегуфтанд, ки Худованд ўро умри дубора ато кардааст ва акнун бояд аз кору кирдори пештарааш тавба карда, сигору шаробро партояд ва панљ ваќт намозашро тарк накунад. Аз ањли дења танњо модари Мурод бо сабаби «беморї» пояшро ба хонаи онњо нагузошт. Модари Сафо, ки аз найрангњои писари худобехабараш огоњї надошт, бењуда аз њамсояи ќадрдонаш хафа шуда, пеши њар шиносу ношинос гила мекард, ки аќалан хотири нону намакхўрдагї ва љўраи писараш будани Сафоро карда, боре ањволашро намепурсид. Сафои шайтонсират бо тамасхур суханони модарашро гўш карда аз дил мегузаронд: «Эњ кампири сода, охир вай занаки бечора дигар чї хел ба ин хона меояд?! Аз дари ин хона дарояд, боз чашмаш ба пайкари тарангу дилкаши ошиќи якшабааш меафтаду дилаш ба ёди бўсањои ширину оѓўши гармаки Сафољон ва он шаби фаромўшношуданї гум мезанад!» Пас аз як њафтаи ин фољиа хабари худкушї кардани модари Мурод барќвор дар дења пањн гашт. Мардум њайрон буданд, ки чаро ин занаки бо обрўи чор ишкели зиндагиаш бутун баногоњ ќасди љони худ кардааст. Касе, њатто писараш Мурод њам, намедонист, ки занаки бечора дигар тоби азоби виљдонро накарда, аз дасти њамсояи лаъинаш Сафо даст ба худкушї задааст, то дигар чашмаш рўйи номубораки ин худобехабарро набинаду як аламаш сад алам нашавад. Сафо хурсанд буд, ки модари Мурод мисли Олучаи љавонмарг сирро фош накарда аз олам гузашт. Фош нагаштани асрори љиноятњояш ин љавони авбошро торафт далертар мекард ва вай мисли хурўсчўљаи дар галаи мокиёнњои бесоњиб афтида њар рўз ягон наѓмаи нав мебаровард. Духтарбозию девонагиаш то замоне идома дошт, ки бо Нисо вохўрд…

Ѓазаби хешовандон

Сањар Нисо аз хоб хеста дарњол љониби маѓоза давид ва бо пули захира кардааш жвачка харида, бо табъи болида ба хонаи аммааш омад. Духтарони аммааш ўро дида маънидорона љониби њамдигар абрў паронданд ва лабашонро инљ карданд. Аз ваљоњаташон маълум буд, ки онњо барои кори дирўзааш њанўз аз ў гиламанданд. Нисо

зери лаб пичиросзанон «ќањр карда бошед, бинитона газед, аљинањои шањрї» гуфту бо нозу карашмаи ба ќањрамонњои филмњои њиндї хос љумбонљумбон ба њаммом даромад. Барќасди духтарњои аммааш, ки ўро ќишлоќии гулу гаранг пиндошта шаб дар бораи чї гуна рафтор кардан ба гўшаш як соат сафсатта хонданд, ќариб як соат бо њавсала рўю мўяшро оро дода, мисли гул зебо шуда баромад, то ба шањрињои каттача нишон дињад, ки вай аз онњо бењтар асту камтар нест. Аммааш ба чашмони сурмаолуду абрўвони ќаламкашидаи Нисо норозиёна нигариста, лабашро афгор кунї! Хешовандонашро бурма кард ва оњи сарде кашиноодаб» гуфтада ўро ба сари дастурхон даъ- «шањрињои ват намуд. Ваќти нањорї Нисо ни Нисо ба назари Сафо дар омади гап гуфт, ки имрўз њайратангез намуда бошад соати 5-и бегоњ њамроњи Сафо њам, дигар гапро ѓоз надода, ба дења бармегардад. Ин гапро муњаррикро ба кор каровард ва гуфту боз ба балои азим гириф- мошин мисли саманди бодпо тор шуда, зери таънаю маломат ба роњ баромад. Нисо аз тиремонд. Аммааш ба сари Нисо заи мошин хавотиромез ба кўча менигарист, тарсаш аз он буд, дод зада гуфт: -Њой духтар, оќибат ту бо чу- ки мабодо аммаш ба мошини нин сабукфикриат додари маро Сафо нишастани ўро дида, думшарманда мекунї! Њамроњи болагириашон накунад. Ваќте як љавони бегона аз ќишлоќ ки мошин ба кўчаи дигар дароба шањр омаданат кам буд, ки мад, духтар нафаси сабук кабоз бо њамон бўрдангал ба хо- шида, љониби ронанда чунон танаатон рафтан мехоњї! Њаќќу бассуми ширине кард, ки дили њамсоя, хешу табор ё ошноњои Сафо гум зада рафт. падарат бинанд, чї мегўянд?! Магар намегўянд, ки духтари Парвози орзуњо ќадраса кўчагї карда мондаасту Рањорањ Сафо зери лаб сусаги бесоњиб барин дар куљое рудеро замзама мекард: хоњад ва бо касе хоњад, мегарЭй сорбон, оњиста рон, дад?! Дониста мон, ман туро к-ороми љонам меравад, бо вай саѓераи ахмаќ ба њељ Он дил, ки бо худ доштам, куљо рафтан намемонам! Пада- бо дилситонам меравад. рат, ки аз сафар баргашт, баъд Худаш њам намедонист, ки њамроњаш меравї. барои чї мањз њамин мисрањо Нисо ќањр карда, дасташ- ба ёдаш расиданд, вале гаштаю ро бо нафрат пок намуду баргашта ин сурудро мехонду хўрокашро нимколахўр карда, мехонду мехонд. Нисо ѓарќи бо ќошу ќавоќи овезон аз сари андешањои худ буд ва хаёлан дастурхон бархост. бо духтарњои аммааш мољаро мекард: «Аљинањо, худашонро шањрї гирифта ба мо, дењотињо Фирор аз боми баланд менигаред. Нааз хонаи амма Мувофиќи ваъда Сафо бояд заратон моро намегирад. Њоло соати 5-и бегоњ омада Нисоро истед, мактабро тамом кунам, аз хонаи аммааш мегирифт. Ни- барќасди шумо ба шањр омасои ба доми ишќ афтода ќарор да ба ягон мактаби олї дохил дод, ки бо кадом роње набо- мешаваму кї буданамро нишон шад, албатта аз ин зиндонхо- медињам! Хонда одами калон наи аммааш гурехта њамроњи шавам, баъд њамаатон наздам Сафо ба дења бармегардад. сархам меоед, вале он ваќт наНисои ранљида дигар њатто зари ман шумоёнро намегирад. тоќати панљ даќиќа дар ин хона Студент шавам, дигар ба дења монданро надошт ва тез-тез ба барнамегардам. Ягон бачаи соат менигарист. Соњибхонањо шањриро ёфта дар њамин љо овораи кору бори хеш дигар ба шавњар мекунам…» Фикри шавњаркунї ба сараш ќошу ќавоќи гирифтаи хешдухтарашон ањамият намедоданд задан баробар Нисо бо њавас ва Нисо ба 5 наздик шудани ба Сафо нигариста аз дил гуаќрабаки соатро дида, ноаён заронд: «Ин љавон зан дошта ба кўча баромад. Дар ваќти бошад ё не? Зан намедошт…. ваъдагї мошини Сафо намоён Эњ, агар ба њамин монанд ягон шуд ва духтар мисли кабўтар бачаи хушрўй пайдо шавад, љонибаш «парвоз» кард. Сафо албатта не намегўям…» Аз дари мошинро кушода Нисо- ин андеша баданаш виљирос ро мисли шоњбону бо лутфу зада рафт. Сафои маккор то хушомадгўињои зиёд ба кабина ин вохўрї сари чандин духтаршинонд ва таассуроташро аз ро гаранг карда, ба номусашон мењмонї пурсон шуд. Духтар дастдарозї намуда бошад њам, оњи сарде кашида гуфт: нисбати Нисо тамоман анде-Рафтем! Ин шањрињои ноо- шаи дигар дошт. «Илоље карда дам кирои онро намекунанд, ки дили падарашро ёфтан лозим, дар бораашон гап зада, худатро

ХУДОЗАДА то ин нозанин моли њалоли ман шавад» меандешид ронандаи ба доми ишќ афтода ва тезтез чашмони бозингараш барќ мезаданд. Шунида буд, ки духтарон бо гўш дўст медоранд, бинобар ин, тамоми роњ Нисоро таърифу тавсиф карда, ба осмони њафтам мебаровард. «Духтари оташ»-гуфтани Сафо ба Нисо форид, зеро вай ин китобро хонда буд ва ќањрамони асар Фирўзаро дўст медошту њамеша мехост мисли ў бошад. Таърифњои болохонадори ронанда дили Нисоро обу адо мекарданд. Мехост худро ба оѓўши ин љавони зебою ширинзабон партояд, вале боз шарму њаёи духтарона монеъ мегашт. Дигар духтар мебуд, шояд Сафо чунин сайди ромро аз даст намедод, вале нисбати Нисо маќсадаш дигар буд ва мехост ин духтарро бо тўю тамошо арўс карда ба занї бигирад.

Дуои нек

Нињоят ба дењаи Дубеда расиданд. Сафо аз мошин фаромад ва дари љониби Нисоро низ кушода духтарро бо камоли эњтиром ба хўрокхўрї таклиф кард. Ошпаз ва пешхизматон ўро бо духтари нозанин дида, боз ба пичир-пичир даромаданд, вале Сафо мисли пештара бо париваши њамроњаш омада ифтихор накарда, боодобона ба мизи холї нишаст. Пешхизмат чї хостанашонро пурсон шуд ва бо майли Нисо Сафо сихкабобу чойи кабуд фармуд. Сўњбаткунон таомро хўрда бархостанд. Сафо ба назди ронандаи мўйсафед, ки љонибаш бадбад нигоњ мекард, рафта хоњиш кард: -Ака, пирамон мешавї, як дуои сафед дењ, ки роњам бисёр дур аст. Барваќттар хоњарро ба манзилаш расонам! Ронандаи солхўрда аз мулоимгапии Сафо нарм шуда даст ба дуо бардошт: «Роњатон сафед бошад, писарам! Духтари Абдуллоро сињату саломат ба манзилаш расон!» Сафо саховатмандї карда як 10 сумаи лениндорро аз киссааш бароварда ба ронандаи мўйсафед дод ва дигар ба касе ањамият надода, ба сари чанбараки мошин нишаст.

Жвачкаи мушкилкушо

Модари Нисо, ки шаб то сањар хоб накарда, роњи духтари эркаашро поида буд, худ ба худ ѓур-ѓуркунон аз як гўша ба гўшаи дигари њавлї мерафт ва шавњарашро маломат мекард, ки духтарро шањрравак кард. «Хайрият ба мошин шишта ба шањр рафтанашро бачаи њамсоя дидааст, набошад ман аз тарс девона мешудам» ѓурунгос мезад модар ва ќасам мехўрд, ки Нисо баргардад, пўсташро аз танаш људо мекунад. Нињоят садои дар назди хонааш ќарор гирифтани мошине ба гўш расид ва ў љонњавл љониби дарвоза давид. Омадани духтари эркаашро дида оњи сабук кашид ва бо ангушти ишоратиаш љониби Нисо тањдид кард: «Њоли ту хона даро, гўрта зинда ба зинда меканум љувонимарги бењаё!» Нисо сарашро боло накарда ба хона даромад ва модар барои фарзандашро сињату саломат оварда расонидан ба Сафо рањмат гуфта, мурооти як пиёла чой намуд. Сафо кори зарур доштанашро бањона карда, узр пеш овард ва бо модар хайрухўш намуд. Пас аз рафтани ронанди љавон модар тасмаро ба даст гирифта барои адаби Нисоро додан ба хона даромад, вале ба бахти духтари эрка њамсоязан аз дарвоза даромад. Модари Нисо гапи хонаро ба кўча баровардан нахоста базўр ѓазабашро фурў бурд ва аранге табассумкунон дар назди њамсоязан намоишкорона духтарашро ба оѓўш гирифту гуфт: -Аммааш дар шањр касал шудааст, Нисоро хабаргирї фиристонида будам, хайрият, ки саломатиаш хуб шудаасту духтарам баргашт. Љўраи падараш ба хона омада ўро бо мошин бурда овард… Нисо саховатмандона ба модараш ва њамсоязан чанд донагї жвачкањои хушсуратеро, ки дар дењот чизи ноёб ба шумор мерафт, дароз кард ва «ваќти мактабравї шуд» гўён, аз дар баромад. Модар жвачкаи бомазаро мазакунон хоида, кирдори Нисоро дар як дам фаромўш кард. (Давом дорад) Р.Холов


АСРОРИ СИТОРАЊО

№17 (741) 30.04.2014

21

ШИКАСТИ БАХТИ СИТОРАИ ЊУНАР

ё чаро Гугуш 4 шавњар кард? вони аз зеботарин бону Санаи 5 май яке аи зору достони зинд сайёра ва асосгу мавлуд нум Гугуш љашни эстрадаи Шарќ хо гирифт, аи «Оила» тасмим дорад. Њафтаном шро бат бахши навина ки ба ин муноси дарљи ситора» мањз аз бо унвони «Рози оз намояд . иномаи Гугуш оѓ аи мавод аз зиндаг пањлўњои нокушод Дар ин сањифа мо ан нарм ди ебу фарози ин њу рўзгори пур аз ш Минбаъд ятон мекушоем. нотакрорро баро р бораи умо метавонед да аз њамин бахш ш мусиќї, машњури санъати дигар ситорањои аљибу њон маълумотњои театр ва кинои ља моед . љолибро пайдо на

Тавлид

Шањри Тењрон. Мањаллаи Саричашма. 5 майи соли 1950. «Оњ, оњ, оњ мемирам, Худољон мадад кун!» љавонзани зебои тиллококул рўйи бистар аз дарди љонкоњ печутоб хўрда, оњу нолаи љонкоњ мекашид. Чењраи љавонзан ранги арѓувонї гирифта, араќ аз сару рўяш мешорид. Аз шиддати дард лабњои аќиќмонандашро газида хуншор мекард. -Тоќат кун духтарам Насрин, боз ками дигар тоќат кун, иншооллоњ Худованд мушкилатро осон мекунад,-араќи мисли донањои марворид дар пешонаи васеи љавонзан дурахшонро мањин-мањин поккунон насињат мекард момодоя, вале ин лањза ба гўши зоянда на овози гулбул мефориду на панду андарзи кампир. Вай њамоно печутоб мехўрд њар дам оњу воњкунон «Вой очаљон, мемирам» гўён, паст-паст нолиш мекард. Нињоят садои гиряи тиф-

лак мисли зангўлаи умед баланд шуд ва љавонзан оњи сабуке кашида, чашмонашро бењолона пўшид. -Оњо, аљаб шоњбонуи зебое! Духтари нозанин муборак шавад, духтарам!-Садои нишотангези момодоя модари љавонро ба худ овард ва Насрин чашмони шањлояшро боз карда бо мењр сўйи тифлаки зебо, ки чолокона дасту по зада, пистони

Ишќ ва арўсї

модар мељуст, назар андохт. -Дар умри беш аз шастсолаам чунин тифли зеборо бори аввал мебинам. Худованд духтари нозанинатро аз чашми бад нигоњбон бошад,-момодоя инро гуфту тифлаки урёнро болои синаи Насрин гузошт. Табассум дар лабони љавонзан гул кард. Бо дидани тифл њама дарду ранљаш якбора фаромўш гашт, гўё на Насрин, балки каси дигар њамин чанд лањза пеш фиѓону нола дошт. -Собир, писарам шодиёна дењ,-ба пешвози падари љавон баромада, нидо кард момодоя. Собир даст ба љайбаш бурд, то барои кампир шодиёна дињад. Момодоя пайсаи бо табассум сўяш дарозкардаи Собир Атешинро аз дасташ гирифта, ња йратомез гуфт: -Чаро намепурсї, ки љав аст ё гандум? -Шери мода бењ аз гови нар,посух дод падари љавон ва барои вуруд назди зану фарзандаш иљоза хост.

зиндагї нам бо чунин Дигар наметаво на ситора! ан зан мехоњам, созиш бикунам! М созад ва оѓ ўши маро гарм Зане, ки танњо д… на ман касеро наби чашмаш ба љуз оташи йи рў р ња ав ш нешдори хт ва Сухани ре и ѓазабаш равѓан фурўзони гулхан ор ањ о ба булўрини гаронб Гугуш гулдони ту фиѓон кашид: девор зада шикас ? чї гуфтан мехоњї -Т у бо ин њарфат ту бовар ба покдомонии -Г умон мекунї нг нестам ндон гулу гара дорам?! Ман ча афсонањои з, ки ба чунин шоњбонуи оламсў донад, ки р кунам. Кї ме кўдакфиреб бова да омадї,домин ѓул барома њоло аз оѓ ўши ка зањр зад Санљар...

Ситорача

Солњо турнасон мегузаштанд ва «модашери нозанин»-и Насрину Собир-Фаига торафт калонтару зеботару боаќлтару њунармандтар мегашт. Фаига чунон тифли њушманду хушзавќ буд, ки њар як таронаи нави Собирро дар чанд лањза азбар менамуд ва далерона њамроњи падар ба сањна ме-

сум намуда, ханљари миљгони ошиќкуш ва чашмони фаттонаш њамарўза синаи миллионњо љавонмардонро мешикофт. Миёни ошиќонаш шоњзода њам буду гадо њам, инженеру духтуру аробакаши бозор њам, аммо зебосанамро парвои ин дилњои пурормон набуд. Дастбагиребон мешуданд љавонмардон барои Гугуш ва мисли як гала гургони маст сару рўйи њамдигарро хуншор мекарданд. Рўзномањо ќариб њар њафта дар бораи ишќбозињои Гугуш ягон њангома мебофтанд. Шумораи номањои ошиќона ба чанд миллион расида бошад њам, Гугуш муњаббати касеро ќабул намекард, зеро њамеша саргарми эљод буд ва шањр ба шањру ќитъа ба ќитъа гашта, бањри мухлисонаш консерт медод.

баромад. Мардум ин ситораи кўчакро чунон дўст медоштанд, ки гоњи ба сањна баромаданаш аз садои ќарсакзаниву тањсину офарини мухлисон толор меларзид. Насрин, ки сарнавишти њунармандон барояш аз хурдї ошно буд, намехост љилои сањна ба њаёти минбаъдаи духтараш соя афканад ва монеи хушбахтиаш гардад, зеро хуб медонист, ки паси ин њама шукўњу шањомат зани њунармандро танњої домангир хоњад гашт. -Собир, шояд дигар Фаигаро ба сањна намебарорї, то ба њунар сахт дил набандад, охир барои духтар сароянда шудан корест басо дандоншикан. Магар бењтар нест, ки духтур шавад ва як зиндагии ором бисозад,-бањс мекард Насрин бо шавњараш, вале Собири њунарманд аллакай истеъдоди бузурги дар нињоди Фаига нињонро дарк карда буд ва мехост бо њар ќиммате, ки набошад, ситораи духтараш дар осмони њунар дурахшад. Ситораи кўчак, вале басо чолоку боистеъдод Фаига Атешин аз

Хабари арўсии Гугуш натанњо дар Эрон, балки дар саросари олам њангома барпо намуд. Бархе аз ошиќони ноком мотам гирифтанд, иддае раги дасту пойњояшонро бурида, ќасди худкушї намуданд, бархи дигар бо ситезаи бо њасад олуда мегуфтанд: «Гугуши нозанин дар њамин љавони баднамуд чї ёфта бошад?» Гугуш ба ин њама сару садоњо бепарво, аз он ки нињоят марди њамдилеро дарёфт, меболид. Шавњараш Санљар ба њунарнамої кардани вай дар сањна зид набуд ва барои њамин «олињимматиаш» Гугуш ўро бештар аз љон дўст медошт. Ангуштарини никоњї дар ангушти парии орзуњо љило дода, аз побанди ишќ будани дили Гугуш гувоњї медод, вале ошиќони «хира» њамоно дар њар барномаи консертї сўяш пайваста бўсањои њавої мефиристоданд ва зери ќадамашро гулкорї мекарданд. Толор аз садои лабрези муњаббати ошиќон ќариб метаркид: Гугуш! Гугуш! Гугуш!!! Санљар аввалњо ифтиназари синамогарон низ пинњон хор мекард, ки фариштаи намонд. Акнун духтаракро орзуњои миллионњо- миллимашњуртарин кинорежиссёрњои он љавонмардон мањз насиби эронию фаронсавию итолиёвї ў гаштааст, аммо баъд кирми ба филмњояшон даъват мекар- рашк оњиста-оњиста дар маѓзаш данд ва шўњрати Фаига Атешин љо шуда, вуљудашро аз дарун торафт афзуда, ин ситорачаи мехўрдагї шуд. Акнун вай бо дурахшонро натанњо дар Эрон, њар бањона њамсари нозанибалки дар Аврупо низ мешинох- нашро озор медод, суханњои ќабењ мегуфт ва њатто ба сатанд. раш мушт мебардошт. Гугуш наќшњои сиёњу кабуди аз зарби Фаига ё Гугуш? Соли 1971 Фаига Атешин мушту лагади шавњари бадрашк дар фестивали байналмил- дар поёни чашму абрўвонаш лалии таронањои эстрадї дар ёдгорї мондаро бо малњамњои Канна ду суруди фаронсавї гаронбањои хориљї пинњон нахонда, сазовори шоњљоиза гашт муда ба сањна мебаромад ва ва њамчун бењтарин сарояндаи ѓам дар дил таронаи шодї месол эътироф шуд. Дар њамин суруд, то мухлисонашро шод фестивал вай ба худ тахаллуси созад. Гугушро гирифт. Шўњрати Гугуш Умедњои пас аз ин фестивал то љое баландпарвоз гашт, ки мухлисон барбодрафта аз Амрикову Фаронса, Итолиёву Рашк Санљарро торафт Олмону Љопон њам ба суроѓаш девонатар мекард ва акнун меомаданд. Хонаи Гугуш ба шавњари аламзадаи ситораи дузиёратгоњи ошиќон табдил рахшонтарини эстрада ва кинои ёфта буд ва њар субњ деворњои Эрон Гугуш ќасдашро аз маю манзилаш аз наќши бўсањо шароб ва хонумбозї мегирифт. гулкорї мешуд. Аксњои хандони Гугуш аз тамоми гўшаю ка(Давом дорад) нори шањр сўйи мардум табасФ.Сатторї


КИТОБХОНАИ "ОИЛА"

22 №17 (741) 30.04.2014

Сайдањмади Зардон

АБРЎЙИ МАЊТОБ (Давомаш. Идомааш дар шумораи гузашта) Ин буд, ки њар рафтаву шунида хислати изњор надошт, гўиё нотавонї дар лабони ѓунчаи ин заиф сурб рехта буд. Њарф дар дилаш маѓор мебаст, мепўсид, сахт азият мекашид, аммо љоеву ба касе дањан во намекард. Бењуда намегўянд, ки баргаштабахтро шикаст дунболи шикаст ояд. Абрў то ин дам ноком зист, дар чењрааш пайваста сояи бим нишаста буд, аммо акнун тарс аз марг надошт, балки илтиљо мекард то он барояш тезпо шавад. Дарозои ин шаби махуф ў хешро мўљиби њама изтиробњои ањли хонавода донист, аз ќадами номубораку вожгунбахтї гиристу гирист, андешаи худкушї низ ба сараш афтоду дар

кунљи танњої ба худ марг талабид: «Моњтоби ширин, очаљони азизам! Кош, љойи ту мемурдам, ки то ба ин њад азоб намедидам! Наход борони дарду ранљ танњо ба сари ман борад? Чї рўзи сияњ, чї толеи бад аст ин?! Охир отам месуруд: «Гўянд: санг лаъл шавад дар маќоми сабр, оре, шавад, валек ба хуни љигар шавад!» Хуни љигарам хушк шуду санг лаъл нагашт. Чї таскинбахшии дурўѓ, чї гапбофии ноумедона! Сад сабр кардам-нашуд, нашуд, ки нашуд! Бас кардам тавба кардам сабр карданро! Ай Худованди пок, маро бубахш, ки аз худ гузаштам! Љонамро бигир, ки ором шавам! Тобу тоќати дигар надорам, охир! Эй моњтоби ман, эй очаи љон, маро ба сўйи худат бихон! Мисли гул нашудам, рўйи барги сунбул

нашудам, барои њељ кас бул- ѓаму ѓурбат дарди гарон дар бул нашудам, очаљон!..» Акнун, танњоиву арроз кардан аз дили гоње ки Бежани сарсон чењра порааш бизудояд?.. падид овард, саршикаставу Њамин њоло Бежан аз чанпошикаставу хомўшу сард буд голи андеша ворањид, безобиАбрў, њарчанд ки дилаш ќафас та рў ба падар кард, гуфт: мехўрд, ба инфиљор меёмад, -Пул даркор! ин њама танњо дар ашки чашОмўзгор паси сар хорид, то маш зоњир мегашту халос. он ки писараш наранљад, ба Њолиё Бежан вонамуд ме- забон овард: кард, ки њама барои ў бегона-Сояи лутфи Худо аз саанд ва ё коре нашудааст, ки рат кам мабод, писарам, чї то ба ин њад боиси нигаронї ќадар?! бошад. Нигоњаш њељ сўйи Абрў -Сесад сомонї! намеафтод, балки чунин меБайни абрўвони Хосиятбоангошт, ки битамом вуљуд на- ну гирењ афтод, бо шигифтї дорад. Бежан худро шикаству илтиљо кард: тањќирхўрда медид, пиндораш -Љону љигари оча, њай алаба њоли ў зодмандон њам таги хонамон кардї? Ту аввал дил механдиданд, Абрў низ бо хона даро, як пиёла чой нўш, масхара каљ-каљ ўро менига- ањволат пурсем, сару мангарад. Ин дам њузури Абрў дар лат дуруст кунем, баъд пул маѓзаш гунае нафрат баран- бароварда дињем, охир! гехт, ки аз муњаббати кўдакї Бежан сўйи модар нанигадар ќалбаш њубобое боќї рист, гўё илтиљои ўро нашунамонд, балки ба нестї аф- нид, суханаш калакан кард, бе тод. Охир ў ѓайрихоњиш дўст истињола ва рўихотир исрор надошта буд. Акнун кохи намуд: муњташами ишќ, ки аз айёми -Падар, бисёр зарур, худи худ шинохт нафас ба нафас њозир! дар хонаи дили Бежан ќомат Њузни нигоњи хаставу афрохта, њар хиштат бо савќу илтиљоомез ва нотавонии њунари воло рўйи њам чида фарзанд дили Илњоми Мурод буд, якбора фурў рехт, пош пора кард, як он ба пул сахт хўрд, нокуљое нопадид гашт. муњтољ будани ўро дарёфт. Љойи он кох як ќабза сангрезаи «Пул садќаи сари сињаташ» сиёњу сахту сард овезон монд. гуфту њарфи нарми падар ба Акнун оё ў метавонист занги суол печид:

-Аз касе ќарздор шудї, писари гарданфарозам? -Њо, ќарздор шудам!-кутоњ посух дод Бежан. Илњоми Мурод бо мазмун сўйи њамсараш нигарист, ишора кард, ки аз љайби даруни кастумаш сесад сомонї њузураш оварад. Хосиятбону андешаманд ба њуљраи кории омўзгор тоб хўрд. Абрў аз њолати карахтї ворањид, оњиста дунболи хушдоман рафт. Гоње ки модар аз љайби шў пул бадар меовард, рў ба Абрў кард, ўро зуд-зуд бифањмонд: -Духтарам, либос иваз кун, чун соя аз пасаш рав! Бубин, куљо меравад, куљо мешинад, ба кї маблаѓ медињад? -Фањмидам, оча,-Абрў шитоболуд сўйи њуљраи арўсияш ќадам зад. Омўзгор аз дасти њамсараш пул гирифту љониби Бежан дароз кард, андешаманд насињат зад: -Бузургворе гуфтааст: «Агар душманонат ба ту чоњ кобандхалал нарасон! Корашон буд шавад, ба худат њавзи об месозї. Агар онњо устухонат пайваста бихоянд-ташаккур кун, ки маризи устухондард нахоњї шуд. (Давом дорад)


ЌИССАЊОИ ЗИНДАГЇ (Давомаш. Аввалаш дар шумораи гузашта.) Гириста-гириста ба хона омадам. Бадбахтона дар дами дар боз бо писархолаам Хуршед рў ба рў гаштам. Ранги паридаамро дида, сабаб пурсид. Дилам моломоли дард буд, сир пинњон карда натавониста гуфтам, ки бо Шабнам гапамон гурехт, бо касофатии Рустами њамсояи онњо њардуямон љанљол шудем. Хуршед писхандзанон гуфт: -Ман ба ту гуфта будам, ки бо Шабнами бачабоз нагард, вале ту тарафи дугонаатро гирифта, ўро фаришта баровардї! Бори дигар мегўям, дигар бо ин духтарак дўстї накун, ки оќибат ягон рўз ту њам бадном мешавї. Ба тарпочагии дугонаат бовар надошта бошї, мана бо чашми худат бубин, ки Шабнамљонат бо чи корњои њаром машѓул аст! Хуршед телефони дастиашро ба ман дароз кард. Ба экран назар андохтаму њуш аз сарам парид. Наѓмањои дугонаамро бо як марди шикамдам дида, ќариб девона шудам ва аз ѓазаб телефонро ба замин зада шикастам. Афсўс мехўрдам, ки солњои дароз бо ин духтари бероња дугонагї карда, тору пудашро нафањмидаам. Бо њамин муносибати мо бо Шабнам ба тамом сард гашт ва бо њамдигар ќањрию ногап шудем.

Хондан бањонаю…

Шабнам њамон сол бо бањонаи дар омўзишгоњ хондан њуљљатњояшро аз мактаб гирифт. Акнун дар шањр дар хонаи ка-

дом хешашон зиндагї мекард ва назараш мо, духтарњои ќишлоќиро намегирифт. Гоњ-гоњ бо кару фар ба дења меомад. Њамсояњо ба домони кўтоњу лабони суп-сурхаш бо нафрат нигаранд њам, касе љуръат намекард, ки пишаки Шабнамро пишт гўяд, чунки модараш мисли кўњ дар дифоъ истода буд ва худо накарда, касе дар бораи духтараш ягон гапи нољо занад, њафт пушташро дашном дода, расвои ду олам менамуд. Шабнам аз ин эркакунињои модар истифода бурда, хар номаъќулие, ки мехост, мекард. Боре дар як нишасти њамсинфон сухан дар бораи Шабнам рафту Дилшоди њамсинфамон афсўс хўрда гуфт: -Худаша њайф кард Шабнам, мегўянд, ки ба кадом як дарди бад гирифтор шудааст. Он рўз ба ин гап чандон ањамият надодам, вале…

Дугонаатро бубахш, духтарам!

Бегоњи њамон рўз модари Шабнам ба хонаамон омад. Сараш хам ва чашмонаш гиряолуд буданд. Дар як гўшаи кат амонат нишаста гуфт: -Медонам, ки ту то њол аз Шабнами ман хафаї духтарам, вале наздат омадам, ки аќалан хотири маро дида аз гуноњи дугонаи беаќлат гузарї. Шабнам дар беморхона хоб аст, илтимос, як бор аз њолаш хабар бигир! Ман бо Шабнам ќањрї бошам њам, не гуфта натавонистам ва рўзи дигар њамроњи модараш ба беморхона рафтам. Духтурон иљозат надоданд, ки ба њуљраи хобаш дароям. Модараш зорию нолакунон табибон-

№17 (741) 30.04.2014

23

ТЕЛЕФОНИ МОБИЛЇ ЊАЁТИ ШАБНАМРО СЎХТ ро розї кунонд ва мо ба утоќе даромадем, ки Шабнам мехобид. Дугонаамро ќариб, ки нашинохтам, бисёр лоѓар шуда аз њусну љамоли пештарааш нишоне намонда буд. Шабнам базўр нимхез шуд ва гардани маро гирифта гиря карду гуфт: -Маро бубахш дугонаљон! Ба гапи ту гўш накарда ба ин гирдоби бало афтидам. Модараш барои харидани дору рафт ва ману Шабнам танњо мондем. Сабаби бемориашро пурсидам. Шабнам бо ашки шашќатор наќл кард, ки Рустам худашро ошиќи шайдо вонамуд

карда, бо роњи фиреб ба номуси вай дастдарозї кардааст. Он номард ишќварзиашонро дар телефон сабт намуда, минбаъд бо тањдиди фош кардани ин сир ва нишон додани навор ба модару бародаронаш Шабнамро ба чанд марди калонсоли пулдор фурўхтааст. Ин ишќварзињо оќибат Шабнамро ба балои азим-касалии СПИД гирифтор намудаанд. Шабнам гирёну нолон гуфт, ки њомиладор аст ва аз кї будани тифли батнашро намедонад. -Бародаронам бо дасти худашон ба ман аљал фиристоданд,

дугонаљон. Телефони мобилї њаётамро сўхт, дигар роњи зистан надорам,-гўён, Шабнам бо дидаи гирён бо ман хайрухўш намуда буд. Аз байн як њафта нагузашта фиѓони модари дугонаам ба фалак печид. Шабнами нозанин дигар тоби бардоштани доѓи сиёњи бадномию шармандагиро накарда, худашро овехта куштааст. Њайфи умри љавондухтаре, ки як хато њаёташро сўхт ва риштаи умрашро ба таври фољиавї барканд. Нилуфар Њомидова, ноњияи Рўдакї,


24 №17 (741) 30.04.2014

Оила 17  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you