Page 1

БУНАФША РАЉАБОВА БИЗНЕСМЕН ШУД?

ОИЛА

сањ.4

№14 (738), 9 апрели соли 2014

ЊАФТАНОМА ЊАР ЧОРШАНБЕ НАШР МЕШАВАД

ЊАМСОЯИ

Ш Ў Р У Ф Р А Т Х ДУ и р а д н а Ќал ор к а з и љ мўъ

Сањ.12

р а д т х ба и д и л Ка ст? и к и т дас

3

13

ар 14 д м а р Шавња метобад к у х р а з а

н

н и р а т њ е б Марди м аст? кадо

23

Ø


2

ДОНИСТАН МЕХОЊЕД?

№14 (738) 09.04.2014

Мувофиќи тадќиќотњои донишгоњи Чикаго зарари танњої ба љисми инсон баробар аст ба кашидани 15 ќуттї сигор дар як рўз. Нафарони танњо бештар гирифтори беморињои дилу рагњои хунгард ва касалињои асаб мешаванду назар ба оиладорон умри кам мебинанд. Танњої гуфта мо гўшаи хилват ихтиёр намудани инсонро дар назар надорем. Танњої аз баъзан танњої љустан фарќ дорад. Муваќатан танњо мондан ба фоидаи инсон аст, одам фикру андешањояшро ба тартиб меорад. Њар инсон мехоњад дастгиру мўнисе дошта бошад, то рози дил бигўяд. Танњої, ки мо дар назар дорем, надоштани ана њамин хел њамдам аст. Сабабњои танњої хеле зиёданд.

ТАНЊОЇ ЧЇ ЗАРАР ДОРАД? Ранљиш аз њама

Шахсе ки танњо аст, аз оламу одам меранљад, мехоњад наздиконаш ѓамхори ў бошанд, вале фањмидан намехоњад, ки атрофиён низ мушкилоти худро доранд. Ў интизори њамдардии дигарон бехабар аст, ки ќарсак аз ду даст мебарояд.

Худро дўст надоштан

Варианти дигари танњої бо айбљўйї дар худ ва мушкилоти равонии инсон алоќаманд аст. Модоме шумо худро ќадр намекунеду дўст намедоред, бо шумо њамин тавр муносибат

мекунанд. Барои рањої ёфтан аз ин њолат худро дўст доред. Барои худ кори табъи дил пайдо карда, рушд ёбед.

Хўрдагир будан

Боз як сабаби танњої аз атрофиён бисёр талаб кардан аст. Атрофиён ба назар бесавод, бетарбия, бадафт менамоянд. Ин хислат доираи дўстонро торафт мањдуд месозад.

Танњої фарбењ мекунад

Нафарони танњо майл ба ѓизои болаззат доранд, чунки

истеъмоли он њормони шодмониро ба эътидол меорад. Аз њамин лињоз нафароне, ки гирифтори яъсу ноумедї мешаванд, ѓаму ѓуссаро бо хўрданињои лазиз дур кардан мехоњанд. Дониста бошед, ки на шоколаду на ќандина ва на ягон таоми болаззат дарди танњоиро даво намебахшад. Пурхурї фарбењї ва дар натиља ба дил фишор меорад. Боз як роњи нодурусти њалли мушкилоти танњої истеъмоли машрубот ва нашъа аст. Баъди истифодаи моддаи сахттаъсир инсон каме сабук шавад њам, эњсоси танњої

бештар тазйиќаш медињад. Аз ин лињоз дарду ѓами худро бо моддањои мадњушкунанда рафъ кардан камоли беаќлист.

Дунёи худро таѓйир дињед

Барои рањої ёфтан аз танњої њаёти худро таѓйир дињед. Ба маркази фитнес, бассейн ба љойњое равед, ки майл доред. Њамаќидаву дўстони хубро пайдо карда аз зиндони танњои рањої меёбед. Ба атроф нигаред, шояд яке аз дўстон ё наздиконатон ба кўмак ниёз дорад. Аз тањти дил кўмак расонед. Бар ивази некињоятон бо шумо ќарин мегарданд. Нодира


САРНАВИШТ

3

Чирроси кўдак баландтар шуд. Ќаландар ба муќобилияти Саида ањамият надода, бачаро аз дасташ гирифту сарозер ба каљкулаш андохт. -Њой мардак, ин мўйсафеди девона кўдакамонро мекушад,-фиѓон кашид љавонзан ва аз гиребони шавњараш дошта талаб кард, ки бобои ќаландарро аз хона ронад. Рањим силтав зада гиребонашро аз дасти њамсараш рањо кард ва торсакии обдоре ба рўяш фароварда амр кард, ки зуд дамашро гирад. Кўдак баробари ба каљкул афтодан ором шуд. Дигар садояш намебаромад. Љон аз дасту пойи Саида баромад...

Зану шавњари љавон дар болои сари тифли беморашон хам шуда, чї кор карданашонро намедонистанд. Кўдак беист гиря карда дили падару модарашро хун менамуд. Аз сањар боз кўдак на чизе мехўрду на як дам ором мегирифт. Ду љавони бетаљриба кўдаки гирёнро бо навбат рўйи даст бардошта, гирдогирди хона давр мезанонданд, вале бача њамоно даступо зада, чирросзанон гиря мекард. Дар ин дењаи дурдасти кўњистон на духтур буду на табиб, бар замми ин, хонаашон дар канори дуртарини ќишлоќ љойгир шуда, њамсояи овозрасе низ надоштанд, ки маслињат пурсанд ё ягон доруи оромкунанда бигиранд. Зану шавњар байни њам мољаро доштанд, ки садои «дўст»-кашии ќаландаре баланд шуд. Саида, ки гиряи пуралами кўдак ва эњсоси нотавонї дар назди ин дарди ќаттол асабњояшро батамом хароб карда буд, ба сари шавњараш дод зад: -Ба дења меравем гуфта безор кардї! Мана, гапи туро гирифта омадем, дидї оќибаташ чї шуд! Ту моро ба љое овардї, ки на духтур дораду на беморхона. Дар ин ќишлоќи пўсидагии шумо фаќат љўгињо мегарданд! Хезу рафта ба вай љўгї ягон чиз бурда дењ, то дафъ шуда равад! Њоло ба гўшам овози булбул намефораду боз ин гадо бо садаќапурсиаш ба асабам расида истодааст… Рањим аз ин тундгуфтории занаш ранљида фањмонданї шуд: -Саидаљон, дења њамин хел душворињо дорад. Модарам њам маро бе азоб калон накардааст. Барои њамон азобњои кашидааш ба дења омадам, ки ману ту дар дами пирї асои дасташ гардему хизматашро карда, дуои некашро бигирем. Ин марди «дўст» мекашидагї бошад, љугї не, бобои Ќаландар аст. -Эй ба ман чї фарќ дорад, ки љўгї аст ё ќаландар! Он тарафаш як талбанда-да! Гапро ѓоз надода рафта ба вай ягон чиз дењ, ки гираду тезтар равад,-бонг зад Саида ва кўдакашро ба сина пахш карда, рўяшро аз шавњараш гардонда гирист. Бобои ќаландар, ки аз афташ мољарои зану шавњарро шунида буд, аз дўсткашї истода пурсид: -Писарам, чаро бачањакат гиря мекунад? Гурусна шудааст ё бемор аст? -Намедонам бобољон, аз сари субњ то њол гиря дорад. Овозаш аз зўрии дард гирифт. Модарамро интизорем, ки аз хонаи акаам биёянду ягон илољашро ёбанд, -афсурдањолона гуфт Рањим. -Зиќ нашав писарам, њамаи мову шумо гиря карда калон

ш у даем, њозир бачањакат наѓз мешавад… Љавонзан, ки аз «сергапи»-и Ќаландар сахт дилгир шуда буд, бешармона ба миёни суханаш лагад зада гуфт: -Њей мардак, тезтар љавоби ин талбандаро дењу аз ќафои духтур шав, ки кўдакро аз даст медињем! Рањим аз муносибати даѓалонаи њамсараш хиљолат кашид, вале бобои Ќаландар гўё кар бошад, худро ношунида вонамуд карда, гуфт: -Писарам, кўдакатро ба назди ман биёр, канї як бинам, ба писараки зебоят чї шудааст. Љавонзани шањрї, ки намехост кўдакашро ин марди љандапўш ба баѓал бигирад, чанд ќадам ќафо рафт, вале шавњараш теѓ кашида ба ў нигаристу ишорат кард, ки зудтар бачаро ба бобои Ќаландар дињад. Саида кўдак дар баѓал боз ќафотар рафта, љониби шавњараш дод зад: -Ин љандапўш чиро мефањмад?! Ба ману писарам кўмаки ин гадо лозим нест, гўй, ки тезтар баромада равад! Тоќатам тоќ шуд охир… Бобои Ќаландар ба ин суханони нешдори љавонзан њам ањамият надода ба кўдак наздик шуд ва пичиррос зад: -Шери бобош, ба ту чї шуд? Чирроси кўдак баландтар шуд. Ќаландар ба муќобилияти Саида ањамият надода, бачаро аз дасташ гирифту сарозер ба каљкулаш андохт. -Њой мардак, ин мўйсафеди девона кўдакамонро мекушад,фиѓон кашид љавонзан ва аз гиребони шавњараш дошта талаб кард, ки бобои ќаландарро аз хона ронад. Рањим силтав зада гиребонашро аз дасти њамсараш рањо кард ва торсакии обдоре ба рўяш фароварда амр кард, ки зуд дамашро гирад. Кўдак баробари ба каљкул афтодан ором шуд. Дигар садояш намебаромад. Љон аз дасту пойи Саида баромад. -Дами кўдак ба дарун афтода мурд. Ин мўйсафеди ифлосак бачањаки маро кушт,Саида рўю мўяшро канда ба нолакунї даромад, вале њамин дам аз даруни каљкўл овози хандаи кўдак баланд шуд. Ќаландар бачаро аз каљкўлаш бароварда навозишкорона мегуфт: -Шери бобош, туро кї зад? Ором шав, њозир ман ба ту ќандак дињам. Вай аз даруни каљкулаш, ки мисли каду буд ва сурохии калоне дошт, чанд дона конфет бароварда ба кўдак дароз кард. Бача дастаконашро дароз карда ду дона печаки сафедро аз дасти мўйсафед гирифт ва њарисона љониби дањонаш бурд. -Туро њамин отаю очаат ѓам доданд, бачаљон? Ман њозир инњоро пеши саг мепартоям, бигзор баба њардуяшонро

Ќаландари ор к а з и мўъљ

хўрад! Набераи маро ѓам додаанд-а,-Ќаландар њамоно ба бача ширинзабонї мекард ва кўдаке, ки њамагї чанд лањза пештар беист гиря мекард, ќиќиросзанон механдиду ба риши бобо панља мезад. Саида бо чашми њайрат ба ин мўйсафеди мўъљизакор нигариста намедонист барои суханњои нешдори гуфтааш чї хел аз бобои ќаландар узр пурсад. Кўдак майли баѓали модараш карда, дастаконашро дароз кард. Бобои Ќаландар ишора кард, ки бачаро гирифта сер кунад. Саида хиљолатмандона кўдаки хандонро аз дасти мўйсафед гирифт ва ба гўшаи дигари њавлї рафта синаи пурширашро ба дањони тифлакаш нињод. Кўдак њарисона сина мемакид, гўё панљ даќиќа пештар на вай, балки тифли дигар гиря мекард. Њангоми синамаконї хобакаш бурда монд. Хоби бароњати тифлашонро дида дили Саида ором гирифт ва љониби наљотдињандаи фарзандаш нигариста пичиррос зад: -Бобољон, маро бубахшед, ки шуморо бо гапњои аблањонаи пасту баланд ранљондам. Сарњисоби кўдаки гирёнамро наёфта девона шуда будам ва худам чї гуфтанамро намефањмидам. Ќурбонатон шавам, болои курпача шинед, бобољон! Бобои Ќаландар риши барф барин сафедашро силакунон табассуми базебе намуд ва бо лањни саршор аз мењри падарона гуфт: -Љони боботон фидои њардуи шумою тифлатон! Кўдакро бисёр дўстдорї кардаед, чашматон гирифтааст. Рањим пиёлаи чойро ба бобои Ќаландар дарозкунон пурсид: -Бобољон, чи мўъљиза кардед, ки бача дар як дам ором шуд? -Гуфтам-ку чашми њардуятон кўдакро гирифта буд. Бачаро бисёр навозиш накун,-гуфт бобо ва аз кисааш як шаддаи марљони сафеду сиёњро бароварда сўйи Саида дароз намуда фармуд:

-Ин мўњраи чашмиро ба духтарам, ин каљкул умри дасти бачаи базебат банд чандњазорсола дорад. Аз духтарљон, то дигар ўро чашм њафт пушти гузаштаам ба нагирад. ман мерос мондааст. Ман Рањим ба бобои Ќаландар дарди диламро бо дўсткашї пул дароз кард, вале мўйсафед ва бо сурудхонї ба Худованд хафа шуда, озурдахотирона мегўям. гуфт гуфт: -Ман шуморо аз замо-Писарам, ту одами њамин ни кўдакиам дўст медољо њастї ва наѓз медонї, ки рам бобољон,-Ќаландарро ман гадо нестам. Ман дўсти оѓўшкунон пичиррос зад Худо њастам ва бо инояти ху- Рањим. дованд ба дардмандон мадад -Маро дўст надор писарам, мерасонам. Ин каљкули бобоят Худоро дўст дор, чунки моро ба њафт пушташ нон медињад! офаридааст,-гуфт Ќаландар Саида гумон кард, ки бобои ва њамин дам чашмаш ба озаЌаландар аз суханњои пештар хи дасти Саида афтид. гуфтаи вай сахт ранљидааст ва -Духтарљон, канї пештар барои њамин пулро намегирад, биё, дар дастат чї баромапеши пойи мўйсафед дузона дааст? нишаста узрхоњї намуд: Саида шармгинона да-Мани беаќлро бахшед сташро наздик овард. бобољон! Ба Худо ќасам, ху-Ња, озах будаааст, њозир дам худамро бахшида намета- илољашро меёбем,-бобои вонам, ки шуморо ранљондам. Ќаландар инро гуфту аз да-Хез духтарам, хез! Ту гуноње руни каљкулаш бастаеро банадорї! Айб дар ман аст, ки роварда кушод. Дар даруни бо чунин либосњои љанда дар баста ким чї хел хоки сафед ба дар мегиардам. Ту духта- буд. Бобои Ќаландар дуоеро ри шањрї, расму русуми дења зери лаб хонда ба хок куф ва одатњои моро намедонї. кард ва хокаро ба дасти СаДар бораи Ќаландарњо бо- ида дода, фармуд, ки њар рўз шад, аслан ягон маълумот ду маротиба субњу шом ба надорї. Дар назари ту гадою дасташ молад. љўгїю Ќаландар як хел талбанда метобанд,-лабхандзанон (Давом дорад) Саидаро аз замин бардошт Р.Холов мўйсафед. Саида дилсофии бобои Ќаландарро дида, хушњолона пурсид: Ќаландар -Ин каљкўли њамоно ба бача сењрнокро аз куљо ёфтед, ширинзабонї мекард бобољон? ва кўдаке, ки њамагї

чанд лањза пештар беист гиря мекард, ќиќиросзанон механдиду ба риши бобо панља мезад. Саида бо чашми њайрат ба ин мўйсафеди мўъљизакор нигариста намедонист барои суханњои нешдори гуфтааш чї хел аз бобои ќаландар узр пурсад. Кўдак майли баѓали модараш карда, дастаконашро дароз кард. Бобои ќаландар ишора кард, ки бачаро гирифта сер кунад. Саида хиљолатмандона кўдаки хандонро аз дасти мўйсафед гирифт ва ба гўшаи дигари њавлї рафта синаи пурширашро ба дањони тифлакаш нињод... -Эњ


4

№14 (738) 09.04.2014

СЎЊБАТИ САРИ РОЊ

БУНАФША РАЉАБОВА ? Д У Ш Н Е М С БИЗНЕ Даричаи ошної:

Бунафша Раљабова соли 1982 дар ноњияи зебоманзараи Файзобод чашм ба олами њастї кушодааст. Хатмкардаи мактаби тањсилоти њамагонии раќами 24-уми њамин ноњия буда, соли 2009 факултаи журналистикаи Донишгоњи миллии Тољикистонро ба итмом расонидааст. Бунафша оиладор ва соњиби се фарзанди дўстрўяк аст: Дилноза, Мўниса, Бузургмењр. дорам, ки дар сањна њунарнамої кунам. шахсиатон бигўед. Бунафша Раљабова аз -Њаёти ман аз њаёти дизумраи он сарояндагонест, гар бонувони тољик фарќе ки тамоми вуљудашро зе- надорад, ба истиснои он вари њунар оро додааст. ки сарояндаам. ХушбахСадояш ончунон пурэъљоз там, ки соњиби хонаи обод, аст, ки шунаванда зери аф- шавњари мењрубон ва фарсуни овози ширадораш ду- зандони зебоякам. Хушбахнёро бо њама гиру дораш там, ки мардум маро њамчун фаромўш месозад. Садои њунарманд ќабул карданд ишќ аст садои Бунафша ва ва мухлисони зиёд дорам. њар таронааш дар дил тухми муњаббат мекорад. Тух-Бисёр мардњо ми муњаббати беинтињо ба намехоњанд њамсарашон соњиби овоз. Бунафшабо- њамеша гули сари сабади нуро хеле љустуљў намудем, љомеа бошанд. Шумо чї то ба саропардаи асрори гуна дили шавњаратонро зиндагиву эљодаш роњ ёбем. ёфта, ризоияташро баНињоят чунин фурсат даст рои ба сањна баромадан дод ва инак, фишурдаи гирифтед? муњовараамонро пешкаша-Мардњо табиатан батон месозем. драшканд ва шавњари ман низ истисно нест, вале ишќу -Бунафшабону, эњсос муњаббат њаќиќию самимї мекунед, ки одамон бошад, мард ба бонуяш боњамеша ба њаёти шахсии вар мекунад. Азбаски ягон чењрањои шинохта бор ба шавњарам имкони таваљљуњ доранд? Мехо- гумони бад бурдан надодастам дар ин сўњбат беш- ам, бовариаш ба ман зиёд тар дар бораи њаёти аст, аз њамин хотир иљозат

-Шумо њамеша назаррабоед. Ба гумонам њар рўз чанд соат назди оина нишаста барои зебоии зоњириатон зањмати бисёр мекашед? -Не, чандон зањмати зиёд намекашам. Худованд худаш бароям њусни кирої ато карда, маро аз зарурати соатњо назди оина нишастан халос кардааст. (механдад) -Бунафшахон, агар бо њукми Парвардигор зиндагї бори дигар шуморо даст медод, њаётатонро чї гуна мегузарондед? -Умрамро сарфи сайри олам менамудам.

-Аљиб, журналистикаро омўхта сароянда шудед…? -Аз афташ хости Парвардигор чунин будааст. Дар зиндагї мо бе ризоияти Худованд як нафас њам гирифта наметавонем. Журналист шудан орзуи кўдакиам буд, вале имкон наёфтам, ки ба муроди дил бирасам. Ваќте ки ба шавњар баромадам, шавњарам маслињат дод, ки орзуњоямро дар дилам накушам. Бо рањнамоии ў думболи касби дилхоњамро гирифта ба донишгоњ њуљљат супурдаму донишљў шудам, аммо таќдир маро ба љодаи њунар бурд.

ва дари дилам барои мухлисони њунарам њамеша боз аст. Аслан ман зани мењмондўстам, як рўз бе мењмон монам, хаставу дилгир мешавам. Шумо њам биёед, љоятон болои дидаам. -Аз мухлисон тўњфаи гаронбањо гирифтаед? -Барои њунарманд тўњфаи гаронбањотарин ин мењру садоќату пазироии гарми мухлисон ва гулдастаи тару тоза аст, ки њамеша таќдимам месозанд. Аз ќадршиносиашон шодам.

-Бунафшаро чї ба њаяљон меорад? -Ќарсаки пурмављи мухлисон. Ваќте ба ягон маърака мераваму њис мекунам, ки мардум аз сидќи дил кафкўбї мекунанд, ба ваљд меоям ва кўшиш мекунам, ки сазовори муњаббати гармашон суруд хонам. Пазироии гарми мухлисон маро илњом мебахшад ва бо љону дил хизмат мекунам. -Аз њама писандидатарин њарф барои Бунафша? -Сухани писандидаи ман Худо хоњад, њамааш хуб мешавад аст.

-Барои мутолиаи номањои зиёди интернетї ваќт меёбед? -Росташро гўям, чандест, -Пушаймон нестед, ки ки наметавонам ба сайтам журналист нашудед? -Не, пушаймон нестам. ворид шавам. Шавњарам Худованд, ки обу гили моро паролро иваз кардааст, би-Бизнесмен мешудед? сириштааст, бењтар медо- нобар ин, наметавонам ба -Не, умуман дар бораи над, ки њар як инсонро ба- саволњои мухлисонам љавоб боигарї фикр намекардам рои кадом кор офаридааст. нависам. ва барои љамъ кардани сар- Дар санъат ман худамро -Кадом рафтори ват њатто кўшиш намекар- ёфтам. номаќбули занњои тољик дам. Сарват баќо надорад. Аз одам номи нек мемонаду -Ин тавр бошад, чаро дили шуморо ба дард меорад? дидањояш. дар сањна камнамоед? -Бо мардони хориљи -Шукри Худованди мењрубон, ду сол боз рўйи ошиќї кардану муваќќатан сањна набошам њам, мух- занашон шудани духтарњои лисон маро фаромўш на- тољик ѓазабамро меорад. кардаанд. Занг мезанад, Магар мардњои тољик мурсуроѓам мекунанд. даанд, ки духтарњои мо бо бегонањо ошної мекунанд?! Санаи 16 апрел дар майдони -Њунармандон њам бо Донишгоњи миллии Тољикистон њамдигар дўст мешаванд -Бале, ин масъала чорабинии анъанавие гузарониё раќобат барои дўстї танњо шуморо ба андеша да мешавад, ки аз љониби ширљо намегузорад? водор намесозад! Хуб, кати «МегаФон» ва Вазорати -Мо њам инсонем, пас дар интињо чї таманниёмаорифи Љумњурии Тољикистон чаро сояи њамдигарро аз те доред барои хонандаташкил карда шудааст. девор тарошем?! Шабна- гон? Дар доираи «МегаФорум»-и чорум ба донишљўён вазими Собирї ва Асалбону -Орзу дорам, ки њар як фа дода мешавад, ки як ќатор Бўриева аз љумлаи дўстони бонуи тољик ба ояндаи худ опсияњои нархномавї барои интернети мобилї ва барномаи пешбарии онњоро дар бозори самимии ман њастанд ва боварї дошта бошад ва телекоммуникатсионї ташкил намоянд. Дар озмун дастањо аз 5 мактаби олии бузургтањамеша дастгириам менарини љумњурї: Донишгоњи миллии Тољикистон, Донишгоњи Техникии Тољикистон ба номи пеш аз њама ба ќадри худаш моянд. академик М.С.Осимї, Донишгоњи Славянии Россияву Тољикистон, Донишкадаи тиљорати бирасад!

ДОНИШЉЎЁНИ МАКОТИБИ БЕЊТАРИНИ ОЛЇ ДАР «МЕГАФОРУМ» ЉАМЪ МЕОЯНД

Тољикистон ва Донишкадаи Соњибкорї ва хизмат ширкат меварзанд. Корњои иљрошуда аз рўйи чунин меъёрњои бањогузорї карда мешаванд: идеяњои креативї, дастрасии опсия ба муштариён, шабакањои пешбарии мањсулот, пешгўйии самаранокии опсияи нархномавї (љадвал), баромади даста, мањорати суханварии шахси баромадкунанда, омодакунии муаррифї. Ба њайати њакамон намояндагони Вазорати маорифи љумњуриявї, ширкати «МегаФон», инчунин мутахассисони пешбари соњаи маркетинг дохил хоњанд шуд.

-Мабодо мухлисони њунаратон ба хонаатон мењмонї раванд, ќабул мекунед? -Албатта! Бо љону дил ќабул мекунам! Дари хонам

-Мо њам бо њамин орзу дасти дуо мебардорем! Сўњбатнигор: Рустам АЗИМОВ


ЌИССАЊОИ ЗИНДАГЇ

№14 (738) 09.04.2014

5

Моиндарамро дар даромадгоњи дари милисахона дида фањмидам, ки ин њам найранги навбатии њамин фоњиша аст. Косаи сабрам лабрез гашту фиѓон кашидам: -Падарамро куштанат бас набуд, ки боз ба сарам бало овардї, бењаё?! Маро аз милисањои кавалерат натарсон фоњиша, фаромўш накун, ки то ќасдамро нагирам, намемонам! Хунбањои падарамро аз ту касофат наситонам, духтари падарам нестам ва номам Озода не!

МОИНДАРИ БАДТАР АЗ МОР (Давомаш. Аввалаш дар шуморањои гузашта) Субњ нав аз хоб хеста будем, ки садои доду фиѓон ба гўшамон расид. Њамсояњо њангомакунон мегуфтанд: «Дар дења одамкуш пайдо шудааст! Усто Шарифро духтараш бо табар зада куштаасту гурехта рафтааст. Духтар ќотили падар! Аљаб замоне шуд! Ин духтарро дастгир намуда, сангсор кардан лозим… Ин гапро шунида ќариб девона шудам. Фањмидам, ки моиндари золимам падарамро бо табар реза-реза карда, гуноњашро ба гардани ман бор намуда, маро ба падаркушї муттањам карданист. Тамоми ќувватамро љамъ карда аз мўйсафеду занаш хоњиш намудам, ки маро ба хонаамон баранд, то бори охир бо падарам видоъ кунам. Пиру кампир аз китфонам дошта маро ба хонаамон оварданд. Њамсояњо рўяшонро аз ман мепўшиданд. Ин одамони аз таги гап бехабар «ќотил омад, ќотили падаркуш омад» гўён ба захмњои хуншори дилам намак мепошиданд. Рўйканону мўйканон ба хона даромадам ва худро болои љасади падар партофтам. «Отаљони бе аљал мурдаам» гуфта, гирёну нолон љасади ѓарќи хунро ба оѓўш гирифтам. Чашмам ба рўйи падарам афтиду фиѓонам ба фалак дакка хўрд. Падарамро ин зани беимон ончунон берањмона кушта буд, ки бо дидани сару рўйи маљаќшудааш аз тарс хун дар рагњои кас ях мебаст. Бо тамоми овоз фарёди љонкоњ кашида гуфтам: -Падарамро моиндари беимонам куштааст, мардум! Он аљузаро ба ман нишон дињед, сари њаромашро бо њамон табаре, ки падарамро куштааст, аз танаш људо мекунам! Њамсояњо њарчанд маро медоштанд, зўрашон намерасид, аз шиддати ќањру ѓазабу алам мисли шерри жаён пурќувват шуда будам ва мехостам он аждари хунхор-моиндарамро ёфта пора-пора кунам. Симои манфурашро дар байни издињом мељустам, вале он касофат њељ ба чашмам наменамуд. Нињоят пас аз љустуљўйњои зиёд ёфтамаш, моиндари маккораам ба сараш рўймоли калони мотамиеро андохта, мисли актриссаи бомањорат ончунон дар сўги шавњараш нола дошт, ки дили санг њам аз гиряњояш об мешуд. Ба мисли модашер бо як њамла худро ба ў расондам ва аз банди мўйњояш дошта, амсоли човандози моњире, ки сайдашро аз даст

д о дан намехоњад, рў рўи хона кашолакунон ўро ба берун баровардам ва то дилам хунук шудан лагадкўбаш кардам. Моиндарамро лагадкўб карда фарёд мезадам: -Падарлаънати фоњиша, падарамро ту куштї! Хаёл мекунї, ки мўйсафедро кушта бе љазо мемонї? Хобатро ба об гўй, лаънатї, пўстатро зинда ба зинда аз танат мекунам! Худозада, падарамро куштию боз маро ба падаркушї бадном кардї? Ман мисли ту фосиќ нестам, ки ќасди љони инсон, ќасди љони падар намоям! Канї тез аз љоят бархезу дар назди мардум гуноњатро ба гардан бигир! Магар ту набудї, ки ба падарам майнаи сари хар хўрондї?! Љодугари лаънатї, магар ту набудї, ки бо модарат наќшаи куштани мўйсафеди падарамро мекашидї?! Тезтар бархезу дар назди мардум рости гапро гўй! Бархез фоњиша, бархезу ба њамсоњо гўй, ки падарамро чї хел куштї! Аз Худо наметарсї, ки гуноњи хунинатро ба гардани мани бегуноњ бор кардан мехоњї?! Бархез гуфтам, бархез…. Сару рўйи моиндарам ѓарќоби хун гашта бошад њам њељ гуноњашро ба гардан намегирифт. Ин зани маккора чун дид, ки ман ўро рањо карданї нестам, шаттоњона фарёд зад: -Аз одамкуш халосам кунед, мардум! Ин саѓера оташа кушт, акнун мана мекушад! Ба Худо ќасам мехўрам, ки худаш дадаша кушт. Мўйсафеда ман накуштаам, ин саѓера мана тўњмат мекунад… Моиндарам ончунон ќасамњои сахт мехўрд, ки мардум ба гапаш бовар карда, маро њаќораткунон ўро аз чанголам халос карданд. Моиндарам чун дид, ки љон ба саломат бурд, ангушти ишоратиашро намоишкорона ба ман нишон дода, тањдид кард: -Илоњо ба лаънати худо гирифтор шавї, ќанчиќи тўњматчї! Њоло ист, чунон мекунам, ки шири аз очаи касофатат хўрдагият аз почаки биниат мебиёяд. Ќасам ба номи худо, ман то ту саѓерая дар кунљи зиндон љо накунам, ором намешавам! Ѓазабам боло гирифту боз ба моиндарам њуљум карда, мисли тўб дар байни издињом футболаш намудам. Ќотили падарамро ин дафъа ончунон сахт задам, ки дар як дам аз дањону биниаш хун фаввора зада шорид. Мољарои мо аз афташ то раиси мањалла расид, ки ногоњ дар болои сарамон пайдо шуд ва чанг зада, мо-

индарамро аз зери шаттаи ман кашида гирифту бонг зад: -Бас кунед! Шарм намедоред, ки мурдаро дар кунљи хона монда, њарду ќиёматро ќоим карда истодаед! Сарамро дошта ба хона даромадам ва боз худро рўйи љасади дар хун оѓўштаи падарам партофта зор-зор гиря кардам. Лањзае пас мардњо ба хона даромаданд ва маро зўран аз љасади падарам дур карда, мурдаро рўйи тобут хобонданду сари китф бардошта аз дарвоза бароварданд. -Падарамро набаред! Падарљонамро набаред, мардум, монед, ки рўяшро ба серї бубинам,-нолакунон аз паси тобут давида зорї мекардам, ки

данам маънї надошт, зеро касе ба бегуноњиам бовар намекард. Мехостам љое равам, ки гардун болои сар набошад ва дигар њељ гоњ рўйи касифи моиндарамро набинам. Мехостам ба хона рафта њуљљат ва аќаллан ягон либосамро гирифта баъд баромада равам, вале ин ба ман муяссар нагашт.

Даст дар занљир

Дар назди дарвоза милисањо маро интизор буданд. Аз дар даромадан замон «Озода Шарифовна шумоед?» гуфта ба дастонам завлона заданд ва кашолакунон маро ба мошин бор карда ба милисахона бурданд. Моиндарамро дар даромадгоњи дари милисахона дида фањмидам, ки ин њам найранги навбатии њамин фоњиша аст. Косаи сабрам лабрез гашту фиѓон кашидам: -Падарамро куштанат бас набуд, ки боз ба сарам бало овардї, бењаё?! Маро аз милисањои кавалерат натарсон фоњиша, фаромўш накун, ки то ќасдамро нагирам, намемонам! Хунбањои падарамро аз ту касофат наситонам, духтари падарам нестам ва номам Озода не! Моиндарамро боз чанд дашноми болохонадор додам ва ба рўяш туф карда гузаштам. -Иншооллоњ, дар зиндон пўсида меравї, духтарљонакам,-

Гунањкори бегуноњ

Ягона такягоњу ѓамхорї мани бегуноњ пиру кампир буданд ва бо пули нафаќаашон адвокат гирифта, хостанд бегуноњ будани маро исбот намоянд, вале аз дасти адвокат њам коре наомад. Суд маро ба мўњлати 17 сол аз озодї мањрум гардонд. Аз чунин њукми сахт гирифтан не, аз он ѓамгин шудам, ки моиндари фоњишаам бо тўњмат номи бади падаркушро расман ба гарданам бор кард ва акнун ин доѓи сиёњро то охири умрам дигар шустаю пок карда наметавонам. Аз дили сўхтаам фиѓон кашидам: -Неееее, ин тўњмат аст, ман падарамро накуштаам!!! Моиндарам падарамро кушт! Бовар накунед, як бор телефонашро гирифта ба смс-њояш назар андозед, худатон мебинед, ки наќшаи кушторро бо кињо кашида буд ин аждањо! Њамсояњо, шумо њам фарзанд доред, магар виљдонатон шуморо азоб намедињад, ки бо шоњидии дурўѓинатон маро гунањкор баровардед?! Ману падарам ба шумо чї бадї карда будем, ки имрўз ќасд мегиред?! Даруни дилам пур аз хун аст, марги фољиавии падарамро аќаллан чил рўз нашудааст, чаро болои захми хуншорам намак пошида маро бегуноњ зиндон мекунед?! -Баред ўро, доду вояш ба љонам зад! Њукми суд баромад, дигар њољати ба сафсаттањои ин ќотил гўш андохтан нест,-амр кард раис ва ду милиса кашолакунон маро аз толор бароварданд. Рањорањ чанд маротиба дасту по зада кўшиши рањої ёфтан кардам, вале ин ба ман муяссар нагашт. Нињоят шояд ин кашмакаш ба дили милисањо зад, ки якеашон ба сарам муште кўфт. Чашмонам сиёњї заданд ва пеши чашмонамро дар як лањза пардаи торике печонда гирифту олам гўристон гашт.

Дар зиндон

боз андаки дигар сабр кунанд, вале касе ба гапам гўш намедод. Тобути ѓарќи хуни падарам мисли аспи афсонавии болдоре буд, ки парвозкунон меравад. Дигар мадори аз паси тобут давиданам намонд ва дар рўйи роњ афтида, сарамро ба замин зада, то холї шудани дилам гиристам.

Љое равам, ки гардун болои сар набошад

Азм намудам, ки аз дења баромада меравам, чунки дигар рўйи моиндарамро дидан намехостам. Алами марги падар аз як сў, ѓами тўњмати моиндарам, ки маро фоњиша эълон карда буд, аз љониби дигар маро ончунон дилшикастаю афгор карда буд, ки дигар њатто зистан намехостам. Моиндари љаллоди худонотарсам овоз карда буд, ки гўё фоњишагї кардааму падарам аз њамин сабаб маро љанг кардааст ва дар сари ќањру ѓазаб ман дар пеши назари моиндарам падарамро бо табар зада куштаам. Пас аз чунин тўњматњои таќдирсўз дигар дар ин дења мон-

зањрханда кард моиндарам ва рўяшро поккунон бо виќор гузашта рафт. Маро назди сардор дароварданд. Аз ќошу ќавоќаш барфу борон мерехт. – Ман чї гуноњ кардаам, ки бе далел маро ин љо овардед,-гўён ба њуљум гузаштам. -Ту худат наѓз медонї, ки чї гуноњ кардаї! Магар падаратро ту накуштї?! Магар ба пушти сараш табар назадї?! Гумон кардї, ки дунё бесоњиб аст, одам мекушию бе љазо мемонї?! Ин хобата ба об гўй, барои њар як кирдорат љавоб мегўї,-пўписа кард сардор. Гиря кардам, зорї намудам, ќасам хўрдам, ки падарамро ман не, моиндарам куштааст, вале ба гапам бовар накарданд. Ваќте ки маро бо дастони завлоназада аз утоќ мебароварданд, сардор таъкид кард: -Адвокат ёб, то бегуноњиятро исбот кунад, вагарна дар кунљи зиндон пўсида меравї, духтарак! Аз шунидани ин сухан банди дилам ларзид.

Ваќте ки чашмонамро кушодам, аллакай дар зиндон будам ва як гурўњ занону духтарони мањбус дар атрофам чарх мезаданд. Чашмонамро кушоданамро дида яке аз онњо, ки бисёр бадхашм менамуд, амр кард: -Бархезу бо мо шинос шав! Ту бо њукми одамкўшї ба ин љо афтидаї?! -Ман одамкуш нестам! Маро бо тўњмат зиндонї карданд. Дер ё зуд бегуноњиям исбот мешаваду аз ин љо мебароям,-гуфта ќасам хўрдам, ки ягон љиноят содир накардаам. Садои ќањќањаи занњо баланд шуда дар дилам оташи тарсро аланга дод. -Ин духтар бисёр баѓайрат метобад, ўро наздиктар биёред,амр кард боз њамон зани бадхашм. Ду духтар ба ман наздик шуданд, то аз китфонам дошта маро ба сардорашон наздиктар баранд. Бонг задам, ки ба ман кордор нашавед. -О ин гургбача барин-ку! Як бори дигар мањмадоногї кунад, метавонед забонашро аз њалќаш канда гиред... (Давом дорад) Р.Азимї


6

№14 (738) 09.04.2014

НАВИШТАМ НОМАЕ

АММАИ ТЎЊМАТЧИЯМ БА МАЌСА ДАШ РАСИД

Ятимдухтарам. Дар зиндагї ба љуз дарду азоб ва ранљу хорї дигар чизе надидам. Саѓера рўзи хуш намебин ад гуфтани калонсолон бењуда нест , мани ятим њељ аз њаёт наосудам, ки наос удам. Љавоне аз пасам њамеша мисли Маљнун кашола шуда мегашт. Дар гаппаронї усто буд, чунон суханњои рине мегуфт, ки духтар он тараф шиистад, дили санг њам обу адо шуд а мерафт. Њарчанд кўшиш мекардам, ки ба гапњояш ањамият надињам, намешу д, вай боз аз сари роњам мебаромаду ќаса м рўйи ќасам мехўрд, ки дўстам мед орад ва бе ман зиста наметавонад. Рост ї, чи хел ишќашро ќабул кардам, худам њам намедонам. Хулоса, Лайлию Маљнун шуда мондему ин овоза ба гўши аммаам расид. Аммаам ки духтари худашро ба њамон љавон додан мех аз рашку алам оташ гирифта, муќо ост, били муњаббати мо баромад. Њам тањдидкунон мегуфт, ки то вай зинд еша а аст, намемонад, ки ман ба он бача сам. Азбаски дилам аз ошиќам пур рабуд, ба гапњои аммаам ањамият надо дар дил орзуњои ширини ошиќона да мепарвардам. Хаёлан худамро дар хонаи дўстдоштаам бо тољи арўсї таса ввур карда, курта-курта гўшт меги рифтам ва лабонам беихтиёр моили таба ссум мегаштанд. Хушбахти љањон будам аз ишќ, бехабар аз он, ки тундбоди ѓазаби аммаам тамоми орзуњоям ро дар як лањза решакан хоњад кард. Аммаам чун дид, ки бо тањдиду зўрї намешавад, роњи дигарро пеш гирифт ва назди модари љавон раф та, номи маро доѓдор намуд. Ала мовараш он аст, ки амаам, риштаи љона м ба модари дўстдоштаам гуфтааст ман як духтари бероњаам. Билохир , ки а аммааи беандешаам бо тўњмат моро аз њамдигар људо кард, вале ба маќсадаш нарасид. Дўстдоштаам аз ман људо шуда, духтари аммаамро не, балки як бонуи дигарро ба занї гирифт. Ошиќам маро тарк карду орзуву орм онњоям ба хоки сиёњ яксон шуданд. Гиря ягона роздонам гаштааст. Њамеша шабу рўз оби дида мерезам ва дар рўйи љонамоз даст сўйи осмон бардошт а аз худованд илтиљо мекунам, ки љазои аммаи тўњматчии бахтсўзамро диња д! ЗАРИНА, аз н. РАШТ

ЉИЛОИ ЗАР ЧАШМИ ДУХТАРАМРО КЎР КАРДААСТ

Рўзе дар даромадгоњи беморхона чашмам ба зане афтод, ки миёнаш хамида буду базўр роњ мегашт. Аз модар, ки бенасиб будам, дарњол ба имдодаш давидам ва аз дасташ дошта ба долон баровардам. Кампир оњи сабуке кашида дуои сафедам дод. Њисси кунљкобиям боло гирифту пурсидам, ки чаро ин ќадар озурда менамояд. «Эњ бачам, бењтараш ту напурсу ман нагўям» гуфту оби чашмаш мисли борони бањорї аз шаршараи дидагони пурожангаш љорї гашт. Модар хеле гириста дилашро холї карду сипас сарнавишти талхашро чунин ќисса намуд. Ман модарам, модари 4 фарзанд. 3 писару 1 духтар дорам. Ќарзи модариямро баљо оварда, њар чорашонро бо обрў хонадор кардам. Барои фарзандонам хона сохта додам. Гумон доштам, ки акнун дар сояи љигарбандонам давлати пирї меронам, вале афсўс… писараму келинњо ба дарам намеоянд, наберањоям њам бибї доштанашонро кайњо фаромўш кардаанд. Ба љуз як писари калониям дигар касе намепурсад, ки модар чи њол дорї! Асири зан гашта, модарашонро фаромўш кардаанд бачањоям. Бемораму шабњоро бо оњу нола сањар мекунам, вале касе аз њолам намепурсад. Писарњо ку дар доми занњояшон, аламовараш он аст, ки духтарам њам маро ба ёд намеорад. Пулдор аст духтарам, давлату савлаташ ба ќавли мўйсафедон пеши роњи дарёро мегирад, вале… Назараш модари пиру афгорашро намегирад. Љилои зару зевар чашмонашро хира кардааст, ягон бор аз дарам даромада намепуросад, ки оча чї њол дорї, мурдаї ё зинда! Дилам ба ин модари зор сўхту ўро баоѓўш гирифта гуфтам: «Аз ин пас маро ба љойи духтаратон донед!» Кампир аз шодї гиря кард. Вой бар њоли фарзандоне, ки ба ќадри падару модар намерасанд! Хонандагони азиз, ба ќадри волидонатон дар зиндагиашон бирасед, вагарна фардо дер хоњад шуд! Хонандаи «Оила»

АРД, БА ЊОР МАСТАТ К ДУХТАР? ад, нгро бар гиря меор Шикоятномаи мо са шав, сипас мактуби мо бикшо! ан Ту моил бар гирист , мана намегардам мегуфтї Алитарошида бо касе ки а д, шт ри кар т фа ста ат ма худ Шоњина! Аз д. Магар бањор яд айби бањор боша шуд, ягон кас аз ёри нав ёфтї ку! Шо р наздат аз ишќу ошиќї гап зада наме д покдомонию Да шу о ї? куљ шт шерро дўст до т мебардоштї, синфхонаро ба сара мисли карам чандин пўстро ба рўят ишќ сухан мегуфт, ки м, ста ни до ! Афсўс, на рзињои Сомону Нофариштахисолиат? калон дорад. Ё ишќва гар ба умеди ман рќи фа т ра њи зо аз кашидаї ва ботинат оли љавоне гашт?! Ди сат омаду њушат каш ятро давом дода гаштан гир, бењаёи занинро дида, њава њо зи ќбо ту њељ гоњ хушиќи уродат иш ам. Дониста бош, ки ла нашав! Бо њамон ош со се ои ињ канад, ор стд ишќу дў н гирдоби ѓам меаф маккор! Сад њайфи дилам туро ба чуно ди ар рд пу и Оњ ! вї бахт намеша ёбї, Шоњина! Рањими Испечакї ки умре рањої наме

Дарди дилатонро метавонед бо телефони зерин иброз доред: 238-53-35

БЕГУНОЊИЯМРО ЧЇ ХЕЛ ИСБОТ НАМОЯМ?

Зодаи ноњияи Ёвонам. Зиндагии камбаѓалона, ки доштем, ночор ба кор баромадам, то андаке бошад њам, ба падарам дар аробаи вазнини рўзгор кўмак расонам. Дар як тарабхонаи машњур кор мекардам. Тозакориамро дида раис маоши баландам медод. Падарам ба кор карданам зид набуд, вале њодисаи тасодуфие обрўямро дар назди ањли оилаамон резонд. Шабе кадом як сарватманд дар тарабхонаи мо зодрўзашро љашн гирифт. Сарвари тарабхона хоњиш кард, ки то рафтани мењмонњо бимонем ва ваъда дод, ки баъди гусел карданашон худаш моро ба хонањоямон бурда вазъиятро ба волидонамон мефањмонад. Гумон доштам, ки мењмонњои серпул барваќт љашнро гузаронда мераванд, вале хаёлам хом баромад. Мардони шикамдор то як поси шаб шароб нўшида, тарабхонаро бо раќсу бозию ханда ба сар мебардоштанд. Мусиќї монда мераќсиданд ва хаёли ба хонањояшон рафтан надоштанд. Мо, пешхизматњо мисли заргўшакони тарсў косаву табаќњои холишударо ба ошхона кашонда худоро зорї мекардем, ки тезтар ин пулмастњо аз тарабхона раванд. Њангоми табаќчањои холишударо ба ошхона бурдан ногоњ марди шикамкалони галстукдоре пеши роњамро гирифта, маро ба раќс таклиф намуд. Узр хоста ўро нав аз сари роњам дур кардан хостам, вале он беимон маро зўран ба оѓўш кашиданї шуд. Бадбахтона њамин дам падару бародаронам аз дари тарабхона даромаданд ва ин манзараро дида хун ба сарашон зад. Бародаронам он пулмасти шикамкалонро лагадкўб карданду падарам маро чунон зад, ки аз дањону биниам хун фаввора зада шорид. Пайвандонам аз кокулонам кашолакунон маро зада-зада ба хона оварданд. Алами бегуноњ шатта хўрданам аз як тарафу суханњои нешдори падарам, ки њар рўз «духатр не, фоњиша калон карда будаем-да» гуфта, таъна мезанад, аз тарафи дигар љигархунам месозад. Илтимос, ба ман маслињат дињед, бегуноњ буданамро чї хел исбот кунам? Нигора, аз н. Ёвон

Масъули сањифа Рустам Азимї Пешнињодњои худро тавассути телефони 238-53-35 ва почтаи электронии rustam@oila.tj ирсол намоед.


ТОЛЕЪНОМА ЉАВЗО

(23 май - 21

АЌРАБ

июн)

Ин њафта љавзоњоро сабурї, эњтиёткорї ва эътимод ба худ лозим аст. Барои иваз намудани љои зисту истиќомат айёми мусоид даррасида, эњтимоли пайдо намудани дўстони нав дар назар аст. Сешанбе љавзоњо њангоми рондани мошин бодиќќат бошанд, вагарна ба садама дучор шуданашон аз эњтимол дур нест. Панљшанбе гуногунфикрї боиси сар задани љангу љанљол хоњад шуд. Агар дањонатонро нигоњ надоред, аз тарафи роњбарият суханони носазо мешунавед. Охири њафта ба дидорбинии дўстонатон биравед ё онњоро ба хонаатон даъват кунед.

САРАТОН

Барои аз худ дилхунук насохтани дўстону наздиконатон кўшед кору рафторатонро таѓйир надињед, яъне муќобили дарё шино накунед, вагарна ѓарќ мешавед ва касе ба имдодатон нахоњад расид. Бебок бошеду нотарсона ќудрату тавоноиятонро нишон дињед. Сешанбе пеш аз кори нав оѓоз кардан, каме фикр кунед, шояд хело корњои нобасомон бисёр асту мењнати зиёдро талаб мекунад. Панљшанбе дўсти наздикатон кўмак мепурсад. Дасти кўмак дароз кунед. Шанбе барои харидани ашёи кайњо орзу намудаатон мувофиќ аст. Дугонаи наздикатонро њамроњ гиред, аммо дар интихоб саросема нашавед.

а м о н ъ е Тол

Шуморо ин њафта фикрњои аљибе сарсону саргардон мекунанд. Худро азоб надода фикрњоятонро љасурона баён кунед, шояд дастгирї ёбед. Сешанбе барои истироњат ваќт намеёбед, зеро мушкилињои гуногун ва корњои ѓайринаќшавї пеш меоянд. Аз ин рў якравї накарда аз дўстонатон кўмак пурсед, танњо онњо ба додатон мерасанд. Панљшанбе рашки бемавриди ошиќатон чунон дилатонро хиљил мекунад, ки мехоњед њама муносибатњоро хотима бахшед. Саросема нашаведу ягон амали беандешонае накунед, то пушаймон нашавед.

СУНБУЛА

ап март - 20 ЊАМАЛ(21

рел)

Њамалњо ин њафта дар маркази диќќат ќарор доранд. Душанбе њис мекунед, ки шиддати ќувват дар ронњоятон фаввора мезанад, аз ин рў ба саратон омадани идеяњои аљиб аз эњтимол дур нест. Сешанбе рўзи бобарор барои оѓози њар гуна кор ва шиносоињо ба шумор меравад. Рўзи љумъа бењтараш вохўрињои кориро ба рўзи дигар гузоред, вагарна њолат бар зарари шумо ранг мегирад. Рўзи шанбею якшанбе мушкилињое, ки тайи чанд ваќт шуморо азият медоданду њалашон душвор буд, бомуввафаќият анљом меёбанд.

САВР

)

(23 июл - 23 август

бр) (24 август - 23 сентя

Ин њафта сумбулањо мехоњанд ќобилияту кордонии худро нишон дињанд, вале дар љои таърифу тавсиф гапњои нолоиќ мешунаванд. Озурда нашавед, њамааш мегузарад. Сешанбе саёњати аљибе интизори шумост. Шиносоињои аљиб ва вохўрдан бо шоњзодаи орзуњоятон аз эњтимол дур нест. Чоршанбею панљшанбе дар коргоњ њушатонро бар саратон гиред, вагарна гум шудани њуљљатњои муњим сабаби аз кор хориљ шуданатон мешавад. Рўзњои истироњат ба дидорбинии дўстонатон раведу мушкилињои инњафтаинаро фаромўш намоед.

(21 апрел - 22 май)

Ин њафта намояндагони ин бурљ маљбур мешаванд, ки барои исбот намудани бегуноњии худ аз чањорчўбаи ќонун бароянд. Сешанбе дар коргоњатон эњтиёткор бошед, зеро душманонатон мехоњанд коре карда шуморо аз кор шармандавор пеш кунанд. Нимаи дуюми њафта таклифи хуби корї пеш меояд. Њамаи пањлўњояшро санљида, баъдан ба он кор гузаред. Панљшанбе даромади ногањонї хурсандатон хоњад кард. Агар каллаатонро кор фармоед, маблаѓатонро бо воситаи тиљорат дањчанд гардонида метавонед. Охири њафта истироњатро авлотар донеду худро ќурбони корњои зиёд накунед.

Масъули сањифа Гулнисои Њикматулло

МИЗОН

ябр) (24 сентябр - 23 окт

Ин њафта шуморо мушкилињои њалталаб пеш меояд. Барои бори гаронро аз дўшатон сабук кардан, њарчи зудтар аз паси њаллашон шавед. Сешанбе воќеае рух медињад, ки назари шуморо ба зиндагї дигаргун мекунад. Нимаи њафта ошиќатон аз ќањру алам ба шумо суханњои носазо мегўяд. Ин њолат шуморо ба фаромўшхотирї ва беморї оварда мерасонад. Худро ба даст гирифта бисёр ѓусса нахўред. Умед бар он бандед, ки ошиќатон хатогияшро фањмида аз шумо бахшиш мепурсаду бањри обод намудани ояндаатон фикр мекунад. Охири њафта даромади калоне боиси хурсандии шумо хоњад шуд.

(24 октябр - 22-ноябр)

Њафтаи нав ситорањо оромиро тавсия медињанд. Аз мушкилињои тўли њафта рух медода озурда нагардеду асабњоятонро хароб накунед. Сешанбе гирифтани вазифаи нав дар назар аст. Бидуни ин њам ба касалии ситорамания гирифтор шуданатон эњтимолият дорад. Хоксор бошед, зеро сифати хуби инсоният ин аст. Нимаи њафта аз дўстдоштаатон тўњфаи хурдакаки гаронбањоеро интизор бошед. Аммо ба њељ ваљњ тўњфаро саросемавор ќабул накарда, аввал хуб фикр кунеду ба ќароре оед. Шояд гирифтани ин тўњфа дари бахтро ба рўятон мекушояд ва мањз бо њамин њаётатон куллан таѓйир меёбад.

ЌАВС

(22 июн -22 июл)

АСАД

7

№14 (738) 09.04.2014

бр)

(23 ноябр - 21 дека

Аз худатон вобаста. Агар кўшиш кунед, мењнатњоятон ќадрдонї мешаванд, идеяњоятон аз тарафи роњбарият дастгирї ва сарпарастї хоњанд шуд. Атрофиён њамчун шахси таљрибадору бообрўй аз маслињатњои шумо мисли роњнамо истифода мебаранд. Хуб мешуд агар боз њам кўшиш кунеду фикрњои тозаеро дар амал татбиќ намоед. Чоршанбе дар оилаатон каме нофањмї боиси љангу љанљоли бемаънї хоњад шуд, аз ин рў худро идора карда ба њассосият дода нашавед, то сабукфикрињо оилаатонро пароканда накунад. Охири њафта мушкилоти пулї пеш меояд. Гарданшахї накунеду бо кўмаки дўстон худро аз ин њолат берун оред.

ЉАДДЇ

р)

(22 декабр - 20 янва

Ин њафта њассосу зудранљ мешавед, худро идора карданро омўзед. Сешанбе ќадамњои устуворонае боиси бартараф намудани мушкилињо мегарданд. Нимаи дуюми њафта худро аз атрофиён дур мегиред, бо касе сухан гуфтан намехоњед, ин рафторатон начандон хуб аст. Муносибатро бо онњо дурусттару зичтар гардонед. Дар коргоњ корњои нобасамон зиёданд. Агар онњоро ба зудї анљом надињед, њафтаи дигар корњои замшудаи зиёд пеши роњатонро банд мекунад. Охири њафта ошиќи ранљида боз сўи лонаи шумо роњ пеш мегирад. Шояд акнун бепарвоиро як тараф мегузораду фикри ояндаро мекунад.

ДАЛВ

ал)

(21 январ - 20 февр

Ин њафта сабурї имкони ёфтани забон бо њамкорону дўстонро фаро меорад. Оромиро дар њар њолат риоя кунед, њатто дар душвортарин лањзањо њам. Дар коргоњ бошад, худро чандон ўњдабаро натарошед, зеро корњое њастанд, ки душворњал буда, на онќадар аз ўњдаи хуб иљро намуданашон мебароед. Нимаи дуюми њафта проблемањои кўњнашударо нав мекунад. Аз ин рў миёнатонро мањкамтар баста ва аз душворињо нањаросида, љиддї кўшед, то њаллашонро ёбед. Панљшанбе баландравї дар вазифа дар назар аст. Вале њолати молиявиятон чандон хуб нест. Бинобар ин, дар љустуљўи манбаъњои даромад шавед, вагарна бепулї њолати рўњиятонро коњиш хоњад дод.

Њут

рт)

(21 феврал - 20 ма

Њафтаи нав бо хабарњои хушу гуворояш табъатонро болида мегардонад. Сешанбе агар танбалї накунед, даромади хуберо соњиб мешавед. Чоршанбе барои дар амал татбиќ гардидани лоињањое, ки кайњо тарњрезї намуда будед, мавриди мувофиќ хоњад буд. Панљшанбе бо роњбаратон хархаша ва бањс накунед, вагарна аз кор хориљ мешавед. Љумъа шиносоии хубе имкони оѓози тиљоратро медињад, кўшиш кунед тамоми пањлуњояшро фарогир шаведу имкониятро аз даст надињед. Шанбе ба њолате рўбарў мешавед, ки боиси пеш омадани душворињо мегардад. Кўшед, сари ваќт чигили ин муаммои сарбастаро кушоед, вагарна сару садоњои бемаънї метавонанд ояндаатонро тира созанд.

Пешнињодњои худро тавассути телефони 238-53-35 ва почтаи электронии gulniso@oila.tj ирсол намоед.


8

ОШХОНАИ "ОИЛА"

№14 (738) 09.04.2014

ЗУБАЙДУЛЛО ХОЛОВ ОШИ СИЁЊАЛАФ МЕПАЗАД -Хўрокпазиро худи Шумо кай омўхтед? -Солњои донишљўї дар иљорахона њамроњи бачањо бо навбат хўрок мепухтем, њамон ваќт нозукињояшро омўхта будам.

-Ба мењмонии ошхонаи «Оила» хуш омадед! -Ташаккур! Обод бошед! -Аз он, ки љоизаи «Садои дил»-ро соњиб шудед, фахр мекунед? -Албатта фахр мекунам! Аз мухлисонам миннатдорам, ки маро дастгирї намуданд. -Мухлисонатон консерти шуморо бесаброна интизоранд. Кай онњоро хурсанд месозед? -Худо хоњад дар наздиктарин фурсат барномаи консертиямро пешкаши мухлисонам месозам. -Акнун сари маќсад меоем, ќариб нисфи мардони мољик њунари ошпазї доранд, Шумо њам аз њамин тоифаед ё аз сар халондан ба ошхона ор мекунед? -Аз худ ошпази моњир наметарошам, вале зарур ояд, ош њам мепазаму дигар таом њам. (механдад) -Худатон кадом таомро дўст медоред? -Ошиќи ќурутобам. -Ба куљо ќурутобхўрї меравед? -Ќурутоби болаззаттаринро дастони сењрноки модарам тайёр мекунанд. -Њамсаратон магар кадбонуи моњир нест? -Кадбонуи бад нест, то имрўз ягон маротиба хўроки шўр ё сўхтагиро наздам нагузоштааст. Тозакору боназокат аст.

- Шумо њамон солњо кадом хўрокњоро омода мекардед? -Оши палов, шўрбо, картошкабирён… -Њамин шабу рўзњо љойи хўрокхўрии Зубайдулло куљост? -Тарабхона ва тўю маъракањои мардум. -Дар тарабхона таъоме фармоеду хўрокро табъи дилатон тайёр накунанд, љанљол мебардоред? -Не. Имрўзњо дар њар гўшаи шањрамон тарабхонањое њастанд, ки аз хўрдани хўрокњои болаззаташ кас роњат мекунад.

-Ширинихўракед? -Дар љашну хурсандињо торт ё ќандина биёранд, фаќат як пораашро ба дањон мебараму баъд бо бањонаи он, ки сер њастам, даст мекашам. Шириниро дўст намедорам. -Ба хонаатон мењмон ояд, чї гуна истиќбол мегиред? -Мењмонро тољи сар мекунам, зеро мењмон ояд файз аз ќудумаш меборад. Њар чизе хост, наздаш мегузорам, то нагўяд, ки ин њофиз бисёр хасис будааст. -Манту, торт ва хўриши «сезар»-ро наздатон оранд, аввал ба кадомаш даст дароз мекунед? -Аввал хўриши «Сезар»-ро мехўраму баъд даст ба таъом мебарам.

ЁЊАЛАФ ОШИ СрїИ :

Мањсулоти зару

, Ду бандча сиёњалаф 500 гр биринљ, кардашунамак ва чаккаи об да

Тарзи тањия:

обро дег дар Аввал доан ме ро нљ ри мељўшонему би шидани љў а ќиќ -да 15 и ъд зем. Ба дасиёњалафи резашу биринљ На . ем коб ме шида пазад. ро ба дег андохта нем, то наѓзакак љў ба косањо шо пў ме ро яш рў ќти Ва . ем мак пошида кун ме д, оташро хомўш Биринљ, ки сурх шу ккаи обкардашударо ба рўяш як ќошуќї ча аф ал ёњ си кашидани он мегузорем. андоњта рўи дастарх

-Хўриш хўрданро дўст медоред? -На њама хўришњоро меписандам. Бештар хўришњои лаблабугї, оливия ва мавсимї фармоиш медињам.

-Барои њаводорони њунаратон кадом ретсептро пешкаш карданиед? -Оши сиёњалаф. Масъул: Рустам

Ќ АН Д И НАИ ЗУДПАЗма: Мањсулоти лози

шакар, , 2 тухм, 1/2 ст 1 ќошуќ маргарин нилин ва д, , намак, 2 ст ор 1ст сметана, сода мувофиќи табъ Тарзи тањия: р тайти номбаршуда хами , бо Аз тамоми мањсуло да кар ук тун см 1 яш ѓафси ёр кунед. Хамирро яшро анрида, бо чангак боло ќадањча даврача бу тафдони гарм то тиллоранг р даке сўрох кунед. Да ии тафдон Бењтараш ба лаъл шуданашон пазед. динањоро ќан ъд ба , да кар ук коѓаз ё пергамент тун пазед.

МУРЃБИРЁНИ КЎФТА Мањсулоти лозима:

1 мурѓ, мурчи сиёњ, ќаланфури сурх, тухм, орд, картошка, равѓан

Тарзи тањия:

Мурѓи пўсткардаро пора-пора карда, каме кўбед. Намак, мурч ва ќаланфури кўфтаи сурх пошед. Њар як пораи мурѓро аввал дар тухм тар карда, ба орд занеду бори дигар дар тухм тар карда, дар равѓани тасфони маска бирён кунед. Аз картошка пюре тайёр карда, онро дар байни табаќ гузореду аз болояш равѓани дар он мурѓпухтаро рехта, мурчи сиёњ пошед. Атрофи пюре гўшти мурѓро чинед. Масъули сањифа Нодира Раљабова

АСРОРИ ЗЕБОЇ

ЧИНЊОИ РЎЙ АЗ ЧЇ ШАЊОДАТ МЕДИЊАНД? Њар як бону бо дидани ожангњои рўяш ѓамгин мешавад. Чинњои рўй на њамеша нишонаи пирї, балки нишонаи баъзе беморињо низ буда метавонанд. Ожангњои рўй аз беморињои рўдаву меъда, дарди сар, хирабинї шањодат медињанд. Аз рўйи чинњои рўй хислати инсонро низ фањмидан мумкин аст. Хитоињо рўйро ба се ќисм таќсим мекунанд ва њар кадоме аз ин ќисмњо дар синну соли муайян ањамияти хоса доранд. Ќисми аввал-аз саршавии мўйњо то абрўвон имкониятњои аќлонии инсонро таљассум менамояд. Ќисми дуюм аз абрўвон то нўги бинї ба иродаи инсон, худро идора карда натавонистанаш ишорат менамояд. Дар синни 35-50 солагии нафарони боирода дар болои бинияшон ќадшавии пўстро дидан мумкин аст. Аз рўйи ќисмати поёни рўй дилбастагии инсон ва нобарориву комёбињои ўро муайян кардан мумкин аст. Инак, чинњои рўй чї асрор доранд? Ќадшавии пўсти болои чашм аз бемории дил гувоњї медињад. Чинњои хурди поёни чашм аз норасоии витамину бехобї дарак медињанд. Халтазании пўсти поёни чашм нишонаи бемории гурда аст. Чинњои чуќури кунљи чашм аз косташавии шунавої ва меъдаи бемор нишонаанд. Чинњои кўтоњу чуќури пешонї асрори асаби заифу зуд-зуд рўњафтодашавї ва бехобии инсонро мекушояд. Чинњои байни абрў нишонаи љигари беморанд. Дар болои лаби болої ожанг пайдо шавад, донед, ки системаи њормонї заиф аст. Њангоми бемории рўдањо низ чунин ожангро дидан мумкин аст. Чинњои атрофи лабњо њушдор месозанд, ки меъдаро ташхис намоед. Чинњои гардан аз халалёбии мубодилаи моддањо њушдор месозанду аз бемории сутунмуњра, миён ва остеохондроз дарак медињанд. Хитоињо чинњои амудии гарданро бо халалёбии кори ѓадуди сипаршакл алоќаманд медонанд.

Чинњо боз чї мегўянд?

Одамони шармгинро аз чинњои атрофи лабонашон шинохтан мумкин аст. Аксаран чунин чинњо дар на-

фарони шармгин пайдо мешаванд. Чинњои амудии болои абрўвон аз ростќавливу вафодории инсон дарак медињанд. Хатњои аз кунљи лаб то бинї пайдошуда бозгўи дилтангиву ѓамгинии инсонанд Пўсти рўйи нафароне, ки пайваста дар њолати хавотирї ќарор доранд, пажмурда буда дар болои абрўвонашон ду ожангро дидан мумкин аст. Шахсе ки пайваста ба тааљљуб меояд, дар болои чашмонаш чинњои хурди амудї пайдо мешаванд. Чинњои рўй бештар бар асари рўњафтодагї, ташвишу нобасомонињо дар љойи кор ва беморињои узвњои дохилї пайдо мешаванд. Айни замон барои рафъи ожангњои рўй воситањои зиёде вуљуд доранд, ки њуснро бардавом нигоњ медоранд. Бигзор ожангњои рўйи шумо бар асари хандаву табассум пайдо шаванд.

Офтоб чинњоро зиёд мекунад

Офтоб пўстро мехушконаду боиси пайдо шудани чинњо мегардад. Бештари ваќтатонро дар берун мегузаронида бошед, аз малњами њифзкунанда истифода баред. Барои њифз намудани пўсти атрофи чашм аз офтоб айнак пўшед ё чатр гиред. Баъди ба хона омадан рўятонро шўеду малњами ѓизобахш молед.

Машќи бадан кунед

Ба њолати пўст машќњои љисмонї низ таъсири мусбї мерасонанд. Нафароне, ки њамарўза бо варзиш машѓуланд, пўсти солим доранд. Дар як рўз сї даќиќа машќи љисмонї кофї аст, ки пўстатон зебо гардад.

Ба ѓизо диќќат дињед

Ѓизои «носолим» низ рўйи занро пурожанг менамояд. Бештар ѓизои сафедаву витаминдор истеъмол намоед. Дар як рўз на камтар аз 7-8 истакон об нўшед.

Витамини Е

Витамини Е барои пўст хеле фоидабахш аст. Ин витаминро аз дорухонањо дастрас кардан мумкин аст. Мањлули равѓанмонанди ин витаминро ба љойњои чиндори рўятон ќабл аз хоб молед.

Пешнињодњои худро бо тел: 238-53-35 ва почтаи электронии nodira@oila.tj ирсол намоед.


МУЊОЉИР

№7 (731) 19.02.2014

9

Хонандагони азиз! Њафтаномаи «Оила» барои муњољирони тољик, ки дар Русия њастанд ва ањли хонаводањояшон сањифаи наверо бо унвони «Муњољир» боз мекунад. Инак, се номаи пурдардро аз ин силсила пешкашатон месозем. Шумо њам гуфтание ба азизонатон дошта бошед, њатман ба сањифаи «Муњољир»-и «Оила» нависед. Мо номањои ба пайвандони дар Русия будаатон тааллуќдоштаи шуморо дар њафтавори «Оила-Россия» ва розу ниёзи љигарбандони дар Руссия будаатонро дар њар шумораи «Оила» нашр намуда, миёни шумоён робитаи наздикро тариќи газета барќарор менамоем. Интизори номањои шумоём! Телефонњо барои маълумоти муфассал:

238-53-35 ва 985-81-89-81

ИШЌИ ПУЛИ ЊАЁТАМРО

КАЛОН СЎХТ

натро ба њамон Маро гуфт, ки агар њамин амо Зодаи ноњияи Темурмаликам. рас онам, пули да бур аш дор риш аи сердаро- љўр шуда розигї дўс тонам бо бањонаи кори д сан Хур д. Баро- калон медиња д. њ занг зада мад ёфтан ба Русия бурдан удго фур ба с Раи ам. идан пу- дод . Ман бояд бари ба љойи таъйиншуда рас муд фар корамон барои ман чипта р мебурдам шаймон шудам, чунки аслан дига ри шањ як ба о намудам, сумкар ааш месуљўр маънї надошт. Азми бозгашт ти ат дод, ва дар он љо ба дас , ки маро буд вале Шокири љўраам мас лињ а дод да ваъ с мешава д. пурдам. Раи шиноњои иса ки тоќат кунам, њамааш хуб мил . Субњ аз назорати гумруки он њам а тон Њарчи бодо бод гуфта истодам бах Бад нд. она афтему саш мег узар мерафтаас т. аз паси раис ба як идора мер д рей њ удго фур дар рўз нишато нис фирўзї дар паси дараш ро наёфта ба раис њамроњ Милиса њои ошнояш боз аш дан ома бар ди баъ ста, тро фањмондам. ъия ваз ва ам зад г Як шаб зан ба иљорахонаамон меомадем. т» гуфту телеаас шуд ва «Таќ дират бад буд дам навбати марди ришдоре мењмонамон Ин д. кар ўш хом Мењмони фонро ои компютер ба њама тољикон зиёфат дод. бол ларро ман расид. Сумкаамро тонам задас пулмас т аз љайбаш пачкаи дол ба њол дар ва т. Чаш- гузоштанд ак не, 18 анд бароварду пеши пойи мо рех ка сум и калон влона заданд. Дар монамон аз дидани чунин пул т. аас буд дики ра- килло героин рум барќ зад. Ин мард љўраи наз Хуллас, маро 18 сол аз озодї мањ тез-тез пас ин аз ва т д, ава меш сол исамон будаас 14 иб ќар к, намуданд. Ина озодиро ти меомадагї шуда монд. соа у Рўз ам. бас мањ дар ин ки Раисамон ба шарофати њам Љавонони азиз! иваз бес аброна интизорам. шро ина мош рўз њар пулу мол наљўрааш ри аси ман ли мис ашамат Њељ гоњ онист! мекардагї шуд. Чанд хонаи боњ айм пуш он даро- шавед, ки оќибаташ низ харид. Рўзе наз ди раисам и калон Зайниддин, мада гуфтам, ки ман њам пул карда де хан Лаб м. оња мех Самара. ри кор кардан шањ аз бус мањ ва сумкаи калонеро ба дас там дод

МУРДАКЎБ КАРДА АЗ ПОЕЗД ПАРТОФТАНД

мо. пое зд пар тоф тан д. Чаш Зод аи шањ ри Тур сун зод аам дар наки ам, дид ода куш ро у па- нам рўй и Мо дар оил а 4 фар зан дем дар ї Соч и анд . зди кии вок зал ро худ дар ам дар мак таб пос бон ўр Баз ам. ида хоб ф ўр бар хобар Мао ши ноч изи пад ара м баз м љоя аз ме- каш ола кун он ук буд зин даг иам онр о сар бан ўг и ста м. Њав ои бис ёр хун нон н амо худ м аз кар д. Ба ќав ле ама шик ин, ин ва бар зам ми Нохт. сер ї нам ехў рде му дар њам аво мен бўр тан агї хос т- гур усн . дам айё ми душ вор ба хоњ ара м кар оз дар т гуф - чор ба гад ої дас як гор ома д. Ода мон и хуб анд дам наз р гуза роњ и анд Мар дум та, вол идо нам роз игї дод та мер афБа- сум ним сум пар тоф д. дан рон гуза ро иња ва фот е хле б кам ман ба е Зан о- тан д. ќув ват рои гуза рон ида ни тўй пул над ак анд ор дод . Нон ро хўр да мро ште м, бар ои њам ин ман ќар њоя пул ас сип ва ам ам гир ифт дод ам, ки наз ди њам син фон раф там у оза маѓ ба да кар ъ љам поба Рус ия мер ава м. Чип таи пун хар иару мач алк а, сат ил ва шам езд ро хар ида м ва бо пад зим ист он ди сар ои њав Дар . дам румод ару ёру дўс тон ам хай ѓул шуд ам. ома - ба мош инш ўї маш хуш кар да, ба саф ар бар хоб меањо хон тањ дар бњо Ша зд бњо и дам . Бад бах тон а дар пое азо бо р тав ин аф- кар дам . Њам њам роњ и бач ањо и май зад а пул и тўй и да, кар кор моњ 6 м али дотид ам. Ша роб нўш ида бео у сип ас ва хоњ ара мро љам ъ кар дам бию дев она гар ї мек ард анд . Пад ару там гаш бар ан Ват ба м. нам егу зош тан д оро м бих оба и дух тар ашта мод ара м аз он, ки тўй Сар амр о зер и бол ин гузо дам , хур рон гуза ў обр бо ро шон аз чаш мон амр о пўш ида м. Яке ои хун ук њав дар е он сан дан д, вал он авб ошо н мар о хоб ида гум ома тии сал дан кар ўї инш Па- мош т азо б кар да, сум каа мро куш од. сах а, дод Ши - мар о бар бод ниг ошрид а аз љоя м бар хос там . а ном и сад Маќ м. аша дар мек пан ди нос ном аю пул њоя м алл ака й н оно љав ки ам тан ам он аст , шио р дас таш буд анд . Хун ба сар ро љон ати роњ нон и ба ним нд ёба зад ва чун он муш ти обд оре кор ан ки нам уда , дар Ват фар ова рда м, наро бан огў шаш иби ѓар ри фик гоњ њељ ид. ва гур сос зан он ба зам ин афт на- кун анд ! ум њуљ ман ба ш она роњ Њам ам, буд њо тан и муд анд . Азб аск Сўњбатулло аз озўр ам ба онњ о нар аси д. Авб ш. Турсунзода аз шон мар о мур дак ўб кар да

ДОМОДИ БЕВАФО АРЎСРО ПАРТОФТА РАФТ…

Бори аввал аст, ки ќалам ба даст гирифта, нома менависам. Дилам лабрези ѓаму ду чашмам чашмаи ашки алам гаштааст, барои њамин розамро рўйи авроќи сафед рехтам, то дилам таскин ёбад. Мо дар оила чор нафар фарзандем, ду духтару ду писар. Апаамро дар ноњияи дурдасте ба шавњар доданд. Бародаронам њар сол ба муњољирати мењнатї мерафтанд, то аробаи зиндагиро бе миннат бикашанд ва дастнигару таънашунави мардум набошанд. Бародари калонамро бо маблаѓи аз Русия овардаашон хонадор кардем. Акаи хурдиам дар тўй иштирок надошт. Пас аз тўй акаи калониам боз ба Россия рафт, то бародари хурдиам Шуњратуллоро низ хонадор намоем. Њарду бародаронам аз тањти дил кор карда пули кирої љамъ карда баргаштанду модару падарам, хешу таборро љамъ карда дар фикри ёфтани келини арзанда афтиданд. Аз акаам пурсиданд, ки ягон арўси таги чашм кардагї дорад ё не, хандида гуфт: «Канї як духтарњои дењаро аз назар гузаронам!» Таќдиру насиб чунин будааст, ки акаам њамсоядухтарро хуш кард. Арўсу домод рўзи тўй мисли шоњзодаву маликаи афсонавї буданд. Модарам даст ба дуо бардошт, ки соли оянда соњиби фарзанд шаванд, вале… Ду моњ пас њарду бародаронам боз ба Россия сафар карданд ва ин дафъа пули мошинро љамъ карда омаданд. Падарам бо пули мењнати писаронаш мошин харида аз хурсандї дар куртааш намеѓунљид, бехабар аз он, ки ин мошин азизтарин ганљашро мерабояд. Бародари аз љон азизтарам Шуњратуллои навдомод њамроњи љўрањояш Диловар ва Хушбахт ба мошин нишаста ба сайр рафтанду дар шоњроњи Душанбе- Турсунзода ба садамаи наќлиётї гирифтор шуданд. Риштаи умри се љавон дар њамин садама канда шуд. Модари бечораам шабу рўз дар ѓами писари ѓуррамаргаш меноладу мечокад. Бечора янгаам лолу њайрон мондааст, намедонад тифлаки батнашро чи кунад. Домоди бевафо арўсашро партофта рафт. Бебозгашт рафт! Аз ѓами бародари ѓурамаргам дилу љигарам зардоб аст, вале чи кунам, ки мо њама дар назди таќдир ољизем. Як акаву як хоњар дар ин боѓ будем, Як себаки сурх дар њар сари шох будем. Шохак бишкаст, ки сарнагусор шудем. Оё ба дуои кї гирифтор шудем? Мирзоева Таманно, ноњияи Њисор, дењаи Лангар Масъул: Рустам


10 №14 (738) 09.04.2014

ЧОРСЎИ ЗИНДАГЇ -Канї аз ин як- ду ќулт хўр, сиёњию сафедии якљоя ба сад дард даво. Њамаи беморињо аз тарсу аз њасуд пайдо мешаванд. Шояд аз чизе тарсидаї ё ягон кас чунин арўси зеборо дида суќ кардааст... Санавбар маљбур як-ду ќулт нўшид ва дар њаќиќат њам худро андаке сабук њис карда гуфт: -Рањмат хола, ман њамту андак сарам чарх зад. Намедонам бо кадом сабаб...

ИШЌИ ТИЛЛОИИ МУЊОЉИРИ ТОЉИК бодо бод!” аз дил гузаронд Санавбар ва аз љояш хеста зонуи дар ваќти афтидан андак лат ёфтаашро молиш до-Ба ту чї шуд, духтарљонакам? Са- даистода, ба суфаи назди айвон рарат чарх зад ё ин гўсолаи бало шох сид. Садафмоњ дид, ки келинаш худаш зад? Хез аз љоят, ана ин љурѓотро хўр, аз љояш хест, саросема пиёли љурѓотро ба худ меої,-Сафармоњ дар атрофи ба назди танўр бурда, аз гўшаи он келини дар болои порўи гўсола афти- бо нўги панљањояш сиёњї гирифта, дааш чарх мезаду чї кор карданашро бо љурѓот якљоя кард ва љурѓоти сипнамедонист. Ба гўши Санавбар ово- сиёњшударо ба зўрї ба лабони Санавзи холааш гўё аз дурињои дур ме- бар наздик бурда гуфт: -Канї аз ин як- ду ќулт хўр, сиёњию сарасид. Њанўз њам овози Гуландом дар гўшњояш садо медод: ”Ин охирин федии якљоя ба сад дард даво. Њамаи беморињо аз тарсу аз њасуд пайдо огоњии ман аст...” Санавбар илоље карда бо ёрии мешаванд. Шояд аз чизе тарсидаї ё холааш дузону нишаст ва пиёлаи ягон кас чунин арўси зеборо дида суќ кардааст... љурѓотро гирифта як љуръа нўшид. Санавбар маљбур як-ду ќулт нўшид -Хез, назди танўр равем, ба фикрам туро сиёњї пахш кардааст, аз сиёњии ва дар њаќиќат њам худро андаке сабук дегдон гирифта бо љурѓот якљоя андаке њис карда гуфт: -Рањмат хола, ман њамту андак садињам, сињат мешавї. Одамони ќадим рам чарх зад. Намедонам бо кадом њамин тавр мекарданд... Гуфтањои холааш аслан ба гўши Са- сабаб... -Одатан занњои дуљонро сарашон навбар намедаромаданд, чунки њанўз њам њушу ёдаш банди мољарояшон бо дар аввал чарх мезанад, лекин аз Гуландом буд. Тасодуфан чашмаш ба рафтани шавњарат 8 моњ гузашт, набари домани зардўзиаш афтод, ки ба ход акнун дуљон шавї? Ин суханони Сафармоњ гўё барќи саргини гўсола олуда шуда буд. Хост онро аз доманаш дур кунад, аммо да- баландшиддате буд, ки дар як лањза стонаш њам олуда шуданд. Сафармоњ Санавбарро дар љояш хокистар намуд, вале келинчаки маккора зуд худашро келинашро тасаллї дода гуфт: -Њељ гап не, як курта будааст, мешўї, ба даст гирифта гуфт: -Не, ман пештар, дар давраи духтатоза мешавад. Доѓаш намемонад... “Эњ, ту намедонї хола, доѓаш кайњо риам њам гоњ-гоњ њамин хел мешудам. мондааст ва ин доѓро ман дигар њаргиз Духтур гуфта буд, ки ин аз сабаби аз домонам шуста наметавонам.Ин камхунї. Шояд њамин тавр бошад... -Ба њар њол, ин сиёњию сафедї доѓро писарат медонад, барои њамин маро набахшид. Акнун барои њамин фоида дорад, то охир хўр,-Сафармоњ доѓ аз Гуландоми миљморуќ тањдид пиёлаи дасташро ба лабони Санавмешунавам. Њозир диламро кафонда бар наздик бурд ва ў то охир љурѓоти пеш аз Гуландом њамаашро ба хо- бо сиёњии танўр якљоякардашударо лаам худам гўям чї? Диламро холї нўшиду баъд лабонашро бо дасташ карда, баромада меравам! Њарчи тоза кардаистода, бо овози ларзон ба холааш гуфт: -Хола, ман ба шумо як гап гуфтанї... Инро бояд Ба гўши кайњо мегуфтам, Санавбар овози холааш аммо љуръат гўё аз дурињои дур мерасид. накардам... -Гўй Њанўз њам овози Гуландом дар гўшњояш (Давомаш. Аввалаш дар шуморањои гузашта)

садо медод: ”Ин охирин огоњии ман аст...” Санавбар илоље карда бо ёрии холааш дузону нишаст ва пиёлаи љурѓотро гирифта як љуръа нўшид. -Хез, назди танўр равем, ба фикрам туро сиёњї пахш кардааст, аз сиёњии дегдон гирифта бо љурѓот якљоя андаке дињам, сињат мешавї. Одамони ќадим њамин тавр мекарданд...

духтарљон, гўй. Њоло, ки шавњарат мекунам. Шояд баъдтар аз Гуландом нест, ягона касе, ки метавонї тамоми људо шуда туро мегирам, вале њозир андак сабр карданат лозим аст! гапатро гўї ин манам... Аз дањони Сахо ин бор гўё шањду “Њарчи бодо бод... мегўяму меравам” бори дигар дар дилаш ањд на- шакар мерехт. Санавбар, ки аз ў муд Санавбар ва барои давом до- фаќат истењзою таъна мешунид, бо дани суханаш лаб во карданї буд, шунидани суханњои ширини Сахо обу ки садои занги телефон аз киссаи адо шуда буд. Табиати занњо чунин камзўлчааш баромад. Ў аз давом до- аст, ки бо шунидани андак таъриф дани суханаш истињола намуда, те- ё хушомад, замини зери пояшонро лефонро аз кисса баровард. Холаи фаромўш мекунанду гўё дар њаво ба Сафармоњ пиёлаи холї дар даст ба парвоз медароянд. Санавбар низ исдањони ў менигарист. Санавбар дар тисно набуд ва оњанги гапашро андаболои экрани телефон номи Сахоро ке мулоим карда гуфт: -Майлаш, бори охирин сабр мекудида, аз љояш хест ва аз холааш дуртар рафт. Хола низ бархоста гуфт: нам. Кай ва дар куљо вомехўрем? -Њамин бегоњ. Дар поёни боѓи мак-Хайр, гапат, ки бо дугонаат тамом шуд, баъд мегўї. Ман њоло рафта таб. Соати њашти бегоњ. Мешавад? -Майлаш, лекин ман чї хел аз хона гўсолаи сархўрро ба миёнаи боѓ бурмебароям? Хушдоманам чї мегўяд? да бандам... -Љонакам, ту дар ёфтани бањона Санавбар аз дур шудани холааш андаке ором шуда, телефонро ба њамто надорї. Ягон илољашро мебї. гўшаш бурд. Аз он тараф садои Сахо Ман дар ваќти таъйиншуда дар њамон љо мешаваму дар даруни мошин мебаромад: шинам. Дидї, ки мошини ман исто-Эй духтар, ту дар куљої? -Дар куљо мешудам, дар хонаам дия. дааст, бе њељ гап рафта савор шав. Ња, чї шуд, ки маро суроѓ кардї? Шаб Баъд ба куљо рафтанамонро мегўям. Фањмидї? мисли ман ягон хоб дидї-чї? Санавбар наздик шудани холаи -Чї хоб дидї? -Хоб дидам, ки аз ту дуљон шудаам Сафармоњро дида, бо овози паст ва тасдиќи хобамро имрўз аз забони “майлаш” гуфт ва телефонро дубора ба киссаи камзўлчааш андохт. хушдоманам шунидам! -Ња, гапатро ба дугонаат гуфта та-Чї, ту магар девона шудаї? Хушдомом кардї? манат фањмид? -Як њамсинфам будааст, бењуда -Фањмад чї? Гуландом дуљон шудалаќид. Рафта домани ифлосшудаамасту ман аз вай кам мї? -Гуландомро шавњараш дар пе- ро шўям,-Санавбар бо њамин бањона шаш! Шавњари ту дар ким куљоњо гум хост аз пањлўи холааш гузашат ку? Хушдоманат намепурсад, ки аз кї ба лаби љўй равад, аммо кампири Сафармоњ ўро нигоњ дошта гуфт: буѓуз шудї? -О гапат нотамом монд ку! Ту ба -Мепурсад ва албатта мегўям, ки аз кї буѓуз шудаам. Ман дигар тоќати ман чизе гуфтанї будї... -Баъд мегўям хола, њоло сахт ханигоњњои холаамро надорам, охир то кай кампири бечораро фиреб дода ста шудаам... -Майлаш, лекин тайёриатро бин, мегардем?! Аз он тарафи гўшї як муддат либосњои арўсзебатро пўш, њозир танњо садои нафаскашї шунида шуд, њардуямон ба назди духтур меравем... баъд Сахо овоз баровард: -Ба назди духтур? Барои чї? -Санавбар, ману ту бояд вохўрда -Барои чї мешуд, охир сарат чарх ин масъаларо њал кунем! -Не, аввал ман ба хушдоманам зада афтодї, мабодо бемор набошї? њамаашро гуфта медињам. Ба кам- Ман ба шавњарат чї љавоб медињам? пир мефањонам, ки чаро писараш ин Аз бало њазар гуфтаанд духтарам... Аз ин суханон сари Санавбар дубоќадар барваќт арўси навро партофта ба мусофират рафт ва мегўям, ки ра чарх зада, ќариб афтода буд, аммо чаро ў на телефон мекунаду на пул худро ба даст гирифта ба сутуни айвон такя кард... мефиристад. Њамаашро мегўям! (Давом дорад) -Љонакам андак сабр кун, як бор А.ЊОЉЇ вохўрем, баъд њамаашро мегўї. Ќасам мехўрам, ки њамаашро њал

ХАЗОНИ ОРЗУЊО

Биё эй дўст дилам аз ѓам рањо кун, Барои рўњи Ањлиддин дуо кун. Агар дармони дилам гар ту бошї, Сари ќабраш раву аз љон видоъ кун. Эй додари љон њазор фарёд кунам, Бо сураи Ќуръон рўњи туро шод кунам. Ањлиддинљони нокому ноумед аз зиндагї, дури ноёби падар, нури чашмони чори модар! Муѓчаи гулњои умедат њанўз ношукуфта пажмурда гаштанду ормон ношикаста рахти сафар бастї. Тарк кардї зиндагию ормонњоро бурдї бар хок. Њама орзуњоятро дар айёми љавонї бар хок бурдиву доѓи сарду сиёњро дар синнаи модару ањли хешонат гузоштї. Ёди рўи њамчу офтоб љонсўзатро ба дилњо мепарварем, додари гумшудаамон Ањлиддин. Иллоњо манзили охират ободу рўњат назди Оллоњ шод бошад! Бо дуо: янгаат Љавњарой, амакат Собир ва амакбачањоят Мансур ва Даврон.


ЧУНИН ЊАМ МЕШАВАД

№14 (738) 09.04.2014

Пас аз рафтани кампири Гулљамол косаи сабри холаи Сољида сар омаду писарашро дуо кард: -Кошкї дар њамон зиндон мемурдї, ки ин ќадар беномусиятро дида хуни љигар намешудам. Наход аз тарси њамин сиёњи баднамуд ману падарат ва аммаи ягоната хафа кунї! Шимата кашида ягон эзори заната пўш, занкалон, то армонам намонад. Илоњї љувонимарг шавї! Худољон, њамин зани сиёњи аљинабашараат рўи фарзанди батнашро надида мурад, бо ин модару писара душман карданош! ф а р о м ў ш кардию боз маро насињат мекунї,-бидиросзанон ба миёни гапи кампир лагат зад Зулњияи бешарму бењаё. Љовид овози занашро шунида давида омад ва тарафи амааш, ки њамеша пайи ободии онњо буд, дод зад: -Эй беваи љалољин, рўзамон медињї ё не! Корат ба зани ман чї, хез дафъ шав!!! -Илоњї ќушамаргатон бинаме,-гўён кампири Гулљамол гирён аз дар баромад ва бо њамин дигар ќадамашро ба остонаи хонаи додараш намонд.

ЌОТИЛИ МОДАР (Давомаш. Аввалаш дар шумораи гузашта)

ду соли дароз барои дарёфти ризои модар дар Маскав кор карда ба зиндон барои Љовид маводи хўрока кашонд. Нињоят дар як рўзи сарди зимистон, ки ашк дар нўги мижгон ях мебаст, Љовидро аз зиндон рањо карданд. Пас аз хати бароти Љовидро гирифтан бародарон то расидани бањор дар корхонае ба њайси боркаш кор карда, маблаѓи хубе ба даст оварданду ба Ватан баргаштанд. Холаи Сољида худро пеши пойи писаронаш партофта мегиристу мегирист. Бо омадани Љовид њоли модар бењтар гашту аз пайи келинкобї шуд. Холаи Сољида њамсоядухтарашонро зери чашм карда буд, вале амаки Сарахон мехост абераи амакашро келин намояд. Апааш Гулљамол, ки феъли бади фарзандони амакашро медонист, хост аз хатои азим Сарахонро наљот дињад, вале додараш бори аввал ба гапаш гўш накарда, ба хонаи амакаш хостгорї рафт.

Бародарон ин даъфа бе Љовид омаданд. Модар аз ин фоли бад гирифта аз гиребони яке аз писаронаш гирифта гуфт: -Рост бигў, бачама куљо кардї?! -Очаљон, Љовид баъдтар меояд,-нигоњашро аз модар гурезонда љавоб дод љавон. Гиряву дарду сўзи модарро дида, оќибат бародарон иќрор шуданд, ки Љовид њамроњи рафиќонаш ба фурўши маводи мухаддир даст доштаасту ўро ба мўњлати 15- сол зиндонї карданд. Аз чашмони модар хун меборид, акнун шабу рўз сар аз болин намебардошт ва њамеша «Худољон, њоли писаракам дар он мамлакати сард, дар зиндон, миёни ќавми бегона чї мешавад?» гўён нолањои зор мекард. Фарзандони калонї њоли зори модарро дида њар кадом маблаѓи муайяне партофтанд Келин не, вабо! ва бародари калониашонро Зулњия, набераи писабарои наљоти Љовид ба Рурамаки Сарахон-Хуршед аз сия фиристоданд. Раљабалї назди модараш даромада шаттоњию љангарагиаш ба дуо гирифт ва ваъда дод, ки биступанљ даромада то њол то Љовидро озод накунаду ягон харидор надошт. Сарањамроњаш нагирад, ба Ватан хон барои аз нав пайваст карбарнамегардад. Модар шабу дани риштањои хешутаборї рўз рўи љонамоз дуо мекард, ба нею нестони апаашу заки писари азизашро аз банди наш нигоњ накарда ана њамин зиндон рањо намояд. Байни балодухтарро ба писараш кедањ фарзанд љойи Љовид дар лин кард. Зулњияи шаттоњ аз дили падару модар алоњида рўзи аввали ба ин хонадон буд ва ин як амри табиист, ќадам нињоданаш ба њама зеро волидон ба кенљагиашон лаќаб монд. Хушдоманашро «Беваи булдозер» ва хусурашмењри хоса доранд. ро «Пирхари бузриш» мегуфт, шавњарашро бошад «ТуремХати барот шик» унвон дода буд. КелинРаљабалї, нахустфарзан- чаки бало дар шаш дар хонаи ди амаки Сарахону холаи баланду барњавои хуштаъмиСољида роњу воситањои зи- ру пурљињоз ва дорои боѓу роѓ ёдеро истифода бурдаю ба худро шоњдухтар эълон намилисањои рус пора дода, муда, лаљоми шавњари беирооќибат мўњлати љазои дода- даашро аз рўзи аввал чунон рашро ду сол кард ва худаш мањкам ба даст гирифта буд,

ки Љовид њама ранљу дардњои модарашро фаромўш карда, бо садои доираи занаш раќс мекард. Пас аз зан гирифтан бо модар душман шуда буд эркаписар. Нотинљии хонаи додарро дида, дили кампири Гулљамол моломоли хун мешуд. Рўзе хост хешдухтарашро насињат кунад ва Зулњияро наздаш шинонида гуфт: -Духтарам, аслан ман ризо набудам, ки Сарахон туро келин кунад, вале ќисмат чунин будааст. Аз байни њашт келини додарам танњо ту хешї, барои њамин бояд барои дигарон намуна бошї, на хонасўз. Илтимос, модарро бо фарзанд душман накун! Аќлатро дар љояш монда зиндагиятро пеш бар… -Ту беваи љалаби намакњаромро бобои ман калон кард, вагарна зери ришку шабушку чирк мурда мерафтї! Шўгадои худозада, худат барои як марди пир шуда њама хубињои бобоямро

дошта, модари бечораро бузѓолакашкунон мисли тўби футбол лагадкўб мекарданд ва кашон-кашон аз як гўша ба гўшаи дигари хона мебурданд. Зани њамсоя овозаи мољароро шунида њамроњи бачањояш давида омад ва ба зўр њамсояи ќадрдонашро аз зери дасти келину писари љоњилаш халос намуда, амаки Сарахонро, ки ба масљид барои адои намози шом рафта буд, хабардор карданд. Дар як дам дигар фарзандон низ ин овозаи дањшатнокро шунида расида омаданд. Холаи Сољида њамсояи љондастгирашро, ки солњои сол ба њам мисли апаю хоњар ањлона зиста буданд, љеѓ зада, дар назди њама фарзандонаш сарашро пеши пояш гузошта илтиљоомез зорї кард: -Савлатбї, солњои сол нону намакхўр будему ман тамоми сирру асрорамро ба ту мегуфтам. Хоњари ќиёматї, њама чизи дидагита дар даруни дилат санг бандон. Ба касе нагўй, ки Сољидаи пањлавонро писару келинаш лагаткўб карда куштанд. Ин гап аз дањонат барояд, ман дар ду дунё намебахшамат! Келинњо ин гапњоро аз забони хушдомани азизашон шунида зор-зор гиристанд. Пас аз ду рўзи ин воќеа холаи Сољида дунёро бо сад дарду алам падруд гуфт ва амаки Сарахон љойнамозу љелакњои обшўстаашро гирифта ба хонаи писари калонияш кўчид.

Модаркўш

Пас аз рафтани кампири Гулљамол косаи сабри холаи Сољида сар омаду писарашро дуо кард: -Кошкї дар њамон зиндон мемурдї, ки ин ќадар беномусиятро дида хуни љигар намешудам. Наход аз тарси њамин сиёњи баднамуд ману падарат ва аммаи ягоната хафа кунї! Шимата кашида ягон эзори заната пўш, занкалон, то армонам намонад. Илоњї љувонимарг шавї! Худољон, њамин зани сиёњи аљинабашараат рўи фарзанди батнашро надида мурад, бо ин модару писара душман карданош! Њамин ваќт Зулњия дар дасташ калўши кўњнае вориди хона гашту ѓазаболуд ба сару рўи хушдоманаш куфтан гирифт. Љовиди беимон тарафи занашро гирифта ба миёни модар лагади сахте зад. Љовиди беномусу Зулњияи худонотарс аз мўйи сари кампири бемор мањкам

11

Сирри фошгашта

Савлатбї дар пеши њама ќасам хўрда буд, ки њељ гоњ сирри апаи ќиёматияшро намебарорад, аммо дарвозањои шањри калонро баста мешаваду дањони мардумро не гуфтагї барин, худи њамон рўзи марги кампирак дар дења беимонии Љовиду Зулњияи дузахї овоза шуд. Дигар касе аз њаќќу њамсояњо бо ин зану шавњари модаркўш рафтуомад кардан намехоњад. Зулњияву Љовид дар хонаи як ваќтњо бозори гардони амаки Сарахону кампири Сољидаи мењнатї чун ду махав зиндагї доранд. Касе аз ањли дења бо онњо гап намезанад. Ин љазои аввал аст, фардо ќотили МОДАРро љазои вазнинтаре интизор аст. Љовиди модаркуш фардои ќиёмат дар назди Худованди њамабин барои ин аъмоли бадаш чї љавоб мегуфта бошад?! Дилошўб Дар шумораи навбатї:

МУЛЛОИ АРЎСБОЗ

Рўзи дигар боз њамон зан келинашро ба назди домулло оварда гуфт: -Духтарњои њозира њељ ба муллою табиб боварї надоранд. Келинамро маљбуран бо љангу љанљол ба ин љо овардам. Бобои Мањмуд дандонњои зарди нимшикастаашро нишон дода, табассуми безебе кард ва мисли гурбаи ба димоѓаш бўйи гўшти лањм расида лабонашро бо њавас лесида, фармуд, ки ба љуз аз келинчак дигар њама аз хона бароянд. Зебо дарро аз дарун бастани хусурашро дида, њодисаи шаби гузаштаро ба хотир оварду баданаш виљирос зада рафт. Лањзае нагузашта садои доду фарёди келинчак баланд шуд ва арўсаки рўймолаш афтидаи мўйњояш парешон ба шаст аз хона ба берун баромад. Хушдоманаш дасти ўро дошта, њаросон сабаби фарёдашро пурсид. -Боз чї мешуд, ќариб буд, ки ин мўйсафеди беимон шармандаам кунад. Њар боре ки шумо маро ба назди ў медароред, бешармона маро ба оѓўш мегирад ва чї наѓмањое намекунад… Дигар сабру тоќатам намонд, ман ин домуллои духтарбозро ба суд медињам,-фиѓон кашид арўсак ва акши чашмонашро пок кард. -Ту чињо мегўї келин? Наход ин гап рост бошад,-нобоварона пурсид кампир ва теѓ кашида ба мулло нигарист. Бобои Мањмуд гуноњашро ба гардан нагирифта, мегуфт, ки ин арўси девона ўро тўњмат карда истодааст…. Мехоњед донед, ки баъд чї шуд?

Пас, шумораи навбатии «Оила»-ро љўед, ёбед, хонед!!!


12

ЧОРСЎИ ЗИНДАГЇ

№14 (738) 09.04.2014

ЊАМСОЯИ

Ш Ў Р У Ф Р А Т Х У Д зди ак бошад , дар на -Дар назари ту ам Вай духтарфурўш аст. мо Саид танњо як и оварда ба мард њо ба ѓайри ба ин љо он яг р га и духтарон ди пулдор фурўхтан ро гуфта мо?!- мењмон ин кор надорад! Фањ ўш кашид . Шабнамро ба оѓ тан ашки бечора дур аз Ва Акнун Шабнами ба афсўс мехўрад, ки њасрат мерезад ва ор»-и р карда, «хизматг гапи њамсоя бова гаштааст… мард њои бегона

Шабнам духтараки ќобилу гапдаро буд ва тамоми хоњишу дархостњои волидайнашро дар ваќташ иљро мекард. Падараш дар яке аз корхонањои шањр кор мекарду модараш хонашин буд. Боз ду писару як духтари дигар доштанд волидонаш ба ѓайри Шабнам. Зиндагиашон шоњона набошад њам, тинљу осуда умр ба сар мебурданд, то ваќте ягона такягоњашон падараш ба садамаи наќлиётї дучор гашта фавтид. Модари њайрону зораш баъди гўручўб кардани сутуни хонадон бо тифлакони кўчак намедонист чї кор кунад ва аз кї мадад пурсад. Аз сањар то шом кўдакон нимсеру нимгурусна мегаштанду дили модар реш-реш мешуд. Ба замми њамаи ин, тифлони хурдсол тез-тез падарашонро пурсон шуда ба захми бе ин њам хуншори модар намак мепошиданд. Модари ѓамгусор љуз ашк рехтан дигар чорае надошт, зеро зану шавњар дар хонаи бачањо ба воя расида, касе надоштанд, ки аз ањволашон хабар гирад. Касе ба додашон намерасид. Њамсояи девордармиёнашон Саид як њафта пас аз марги падари Шабнам аз Русия баргашту барои таъзия баён кардан ба хонаашон омад. Сари тифлакони

маъсумро сила намуда вай њотамона ба дасти модарашон як њазорсумаи русї дода гуфт: -Янга зиќ нашавед, таќдир њамин будааст. Акнун худо гўед, ки ба дигарон умри дароз дињад! Ман то љое, ки метавонам, албатта ба шумоён кўмак мерасонам. -Рањмат додар, камиро набинї,-гуфт дар љавоб модар. Пас аз ин омаду рафти њамсоя зиёд шуд. Саид њамроњи занаш Заррина тез- тез мењмони хонаи онњо мешуд. Бо кўмакњои пулию молї дар дили ањли хонадон љой гирифтанд зану шавњар. Рўзе Саид ба модари Шабнам гуфт: -Янга, иљозат дињед, мо Шабнамро њамроњамон ба Русия барем. Шароити зиндагиатон шояд пас аз ин бењтар мешавад. -Шумо ба ман њамсоя не, додари ќиёматї гаштед, лекин наметавонам ўро љавоб дињам. Шабнам амонати рањматии шавњарам аст,- гуфту гирён шуд. -Апаљон, шумо ташвиш накашед, духтаратон он љо хор намешавад. Ману додаратон дар тарабхона кор мекунему Шабнамро њамчун ёрдамчии хона њамроњамон мегирем. Бароямон хўрок мепазад, пўшок мешўяд. Розї шавед, ки ўро њамроњамон барем. Маоши наѓзаш медињем,-ба гап Дар шумораи навбатї:

ТЕЛЕФОНИИ МОБИЛЇ ЊАЁТИ ШАБНАМРО СЎХТ

-Назари ягон љавон ту мундуќчаи аљинабашарая намегирад, барои њамин ба ман рашк мебарї. Аламат меояд, ки мисли ман серхаридор нестї! Маро ин ќадар насињат накун, мўњтољи панду андарзи туи маймун нестам,-Шабнам инро гуфту рўяшро гардонда бошитоб баромада рафт. Аз алам гиристам, боварам намеомад, ки ин суханњои нешдорро аз забони дугонаи љониам шунидам. Гириста-гириста ба хона омадам. Писари холаам рангу рўйи паридаамро дида, сабаб пурсид. Гуфтам, ки бо Шабнам гапамон гурехту љанљол шудем. Писхандзанон гуфт: -Ман ба ту гуфта будам, ки бо Шабнами бачабоз нагард, вале ту тарафи дугонаатро гирифта, ўро фаришта баровардї. Бори дигар мегўям, дигар бо ин духтар дўстї накун, ки ту њам бадном мешавї. Ба тарпочагии дугонаат бовар надошта бошї, мана бо чашми худат бубин, ки Шабнам бо чи корњои њаром машѓул аст! Писархолаам телефони дастиашро ба ман дароз кард. Ба экран назар андохтаму њуш аз сарам парид. Наѓмањои дугонаамро бо як марди шикамдам дида, ќариб девона шудам ва аз ѓазаб телефонро ба замин зада шикастам… Мехоњед донед, ки чаро Шабнам бо роњи хато рафт ва оќибати зиндагиаш чї шуд?

Пас, шумораи навбатии Оила»-ро љўед, ёбед, хонед!!!

њамроњ шуд Заррина. -Намехоњам духтарам ягон лањза аз наздам дур бошад, вале илољи дигар надорам. Барои ин тифлакон обу нон лозим. Майлаш,-розї шуд модар. Њамин тавр Саид ба Шабнам шиноснома гирифту, рахти сафар бастанд. Пеш аз сафар модар дуои некаш доду гуфт: -Духтарам, дар мулки бегона бењудагардї макун. Нашавад, ки шаъну шарафи падаратро зери по созї! Умеди њамаамон туї, инро аз ёд набарор! Аз тайёра фаромада ба таксї нишастанд. Ронанда дар ду соат онњоро назди хонањои баландошёна расонд ва њаќќи хизматашро гирифту рафт. Саид ва аз пасаш Зарринаю Шабнам вориди бинои баландошёна шуданд. Саид дари яке аз хонањоро кушод. Вориди хонаи кушоду барњавои њамаи шароиташ муњайё гашта Шабнам мањин табассум кард. -Шабнам, ману янгаат њар рўз ба кор меравем, ту бошї бо корњои хона машѓул мешавї. Мењмонњоямонро худат ќабулу гусел мекунї, фањмо? Маошат 15-њазор рубли русї. Пулро худам њар моњ ба модарат мефиристам,фањмонд Саид. -Аз ўњдаи корњои хонаку мебароям, вале ќабули мењмонњоятонро кафолат дода наметавонам амак,андешамандона гуфт Шабнам. -Он ќадар кори мушкил нест, мувофиќи табъи мењмон хўрок мепазї ва њар дархосте, ки кард, иљро менамої,-айёрона табассум намуд Заррина ва Шабнамро оѓўш кард. Њамарўза зану шавњар ба кор мерафтанду Шабнам ба рўбучини хона машѓул мешуд. Аз чизе танќисї надошт, ба љуз дурии пайвандон. Бештар додари хурдияш Умедљонро ёд карда буд ва дар танњої ба ёди азизонаш мегирист.

Бо њамин минвол чанд њафта гузашту рўзе садои занги телефон баланд шуд. Шабнам гўширо бардошт. -Шабнам, ман ба номи модарат 20-њазор рубл фиристодам. Имрўз хона мењмон меояд. Мењмонро хуш ќабул карда зиќ шудан намон. Мо баъди кор ба хона бармегардем. Њамаи њунарњоятро истифода бар, то мењмон шоду хурсанд шаваду боз мењмонамон биёяд,таъкид кард Саид. Шабнам дастурхон ороиш медоду як фикр оромаш намегузошт, ки чаро мењмонро соњибхона нею мањз ў бояд истиќбол намояд. Ѓарќи хаёл чї тавр гузаштани ваќтро нафањмида монд. Ногоњ садои занги дар баланд щуд. Шабнам дарро кушода, дар рў ба рўяш марди тахминан 45-50 солаеро дид. Ба мењмон салом дода ба хона таклифаш намуд. Мењмон мисли он ки дар манзили худаш бошад, бароњат нишаста аз нозу неъматњо тановул мекард. Нигоњњои мисли гурги гурусна тезаш ба дили Шабнам фикрњои бадро меоварданд ва ў зуд-зуд ба соат менигарист, ки кай соњибони хона меомада бошанд, то ин мењмони касофаташонро соњибї намоянд. Беќарории Шабнамро дида, мард ба гап даромад: -Духтари наѓз, метавонед Саиду занашро интизор нашавед. -Чаро инт и з о р наша-

вам?! Онњо соњибони хона ва наздикони мананд, албатта њозир меоянд,-ба зарда љавоб дод Шабнам. -Аз њамин рўз эътиборан ту моли шахсии манї ва њар ваќте, ки хоњам наздат меоям. 3 њазор долларе, ки барои ту ба Саид додам, пули кам нест. Барои ба даст овардани ту ман ба фарзандонам ягон тин нафиристодам,-якбора шафтолуи гапро гуфт мард ва ба ў наздик шуд. -Наход, амакам маро фурўхта бошад?-гирён пурсид Шабнам. -Дар назари ту амак бошад, дар назди мо Саид танњо як духтарфурўш аст. Вай ба ѓайри ба ин љо оварда ба мардњои пулдор фурўхтани духтарон дигар ягон кор надорад! Фањмо?!- мењмон инро гуфта Шабнамро ба оѓўш кашид. Акнун Шабнами бечора дур аз Ватан ашки њасрат мерезад ва афсўс мехўрад, ки ба гапи њамсоя бовар карда, «хизматгор»-и мардњои бегона гаштааст… Менолам аз дасти худї дар њалќаи бегонањо, Њушёр будан мушкил аст, ањсант, эй девонањо. Шабафрўз

-Шабнам, ман ба номи модарат 20-њазор рубл фиристодам. Имрўз хона мењмон меояд. Мењмонро хуш ќабул карда зиќ шудан намон. Мо баъди кор ба хона бармегардем. Њамаи њунарњоятро истифода бар, то мењмон шоду хурсанд шаваду боз мењмонамон биёяд,-таъкид кард Саид. Шабнам дастурхон ороиш медоду як фикр оромаш намегузошт, ки чаро мењмонро соњибхона нею мањз ў бояд истиќбол намояд...


МАВЗЎИ РЎЗ Саъдии Шерозии бузургвор гуфтаанд, ки: Як захми забони таънаомез Бадтар зи њазор ханљари тез. Љавонї аз неъматњои бењтарини Худовандист, ки барои инсон дар њаёт танњо як бор муяссар мегардад. Ин бањори зиндагиро шахси солимфикр ва дурандеш чун гавњараки чашм бояд эњтиёт намояд ва аз самараи он истифода барад, вале солњои охир дар љомеаи мо ба шавњар додани љавондухтарон афзоиш ёфтааст, ки оќибаташ дар бисёр мавридњо хонавайронист. Оилањои навбунёд ба душворињо рў ба рў гардида, роњи баромадан аз проблемаро намеёбанд ва дар натиља бисёре аз чунин оилањо ба зудї барњам мехўранд. Аксаран пас аз талоќ њаёти оворагию бесарусомонии љавонзанон оѓоз мешавад, онњо ба њар гуна корњои бадахлоќона аз ќабили бероњагї ва зарар расонидан ба оилањои дигар даст зада, бањори умри худро хазон месозанд. Аксари духтарони дењот ба хондан шавќу завќи беандоза доранд ва мехоњанд баъди хатми мактаби миёна тањсили худро дар мактабњои олї идома дода, соњиби касбу ихтисос гарданд, вале афсўс, ки волидайн барои амалї гардидани орзуњои духтаронашон монеа мешаванд. Волидайнро зарур аст, ки духтаронашонро ба роњи илмомўзї њидоят кунанд ва сари таќдири ояндаи духтаронашон андеша намоянд, зеро фардо дер хоњад шуд. Бењуда нагуфтаанд, ки агар модар босавод бошад, тамоми оила босавод мегардад. Бадбахтона имрўз мо ин нуктаи бисёр муњим- илмомўзиро фаромўш намуда, гўё аз рўи орзуву њавас духтарони ноболиѓро, ки аз нуќтаи назари њуќуќию психологї нотайёранд ба шавњар медињем ва боре фикр намекунем, ки оё фарзандамон барои оиладорї намудан ва ба воя расонидану тарбия намудани фарзанд тайёр њаст ё не. Духтароне ки худашон ба таълиму тарбия муњтољанд чї гуна метавонанд оилаи солим бунёд намуда фарзандони бомаърифатро ба камол расонанд?! Бунёди оила дар зиндагии инсон марњилаи таќдирсоз аст. Муњаббату садоќат, иззату њурмат, њисси масъулият ва сабру тоќат омилњое мебошанд, ки дар љодаи пуршебу фарози њаёти оилавї муносибати нек ва якдигарфањмии зану шавњарро таъмин намуда, њамзистии осоиштаи онњоро бо хешовандон замина мегузоранд. Расидан ба саодати хонаводагї њарчанд дар назари аввал осон намояд њам, донишу фањмиш ва њунару малакаи муайянро металабад. Духтар босаводу бомаданият ва нисбати шавњару хонаводаи шавњар мењрубон бошад, албатта соњибэњтиром ва хушбахт мешавад, вале сад афсўс, ки баъзе љавонзанони мо аз сабаби бесаводию гаправиашон шавњару хонаводаи шавњарро эњтиром накарда, баъд аз чанд моњи тўй хонавайрон мешаванд. Одатан баъди талоќ онњо ба ќадри бахт мерасанд, аммо он ваќт хеле дер мешавад. Барои ба чунин мушкилот рў ба рў нагаштан волидони домод дар ваќти «интихоби келин» бояд эњтиёткор бошанд ва аниќ намоянд: духтаре, ки арўс шуда ба хонаашон меояд кист ва рафтораш чї гунаю падару модараш кистанд. Зарро аз хокдони баланд бигир гуфтани калонсолон бењуда нест. Хокдони баланд ба

№14 (738) 09.04.2014

КАЛИДИ БАХТ и т с а д дар Т С А Н А З ё чї гуна келинро бояд интихоб кард?

маънии хонадони маърифати баланд дошта аст, яъне келинро аз оилае бигир, ки маданияти воло доранд. Занон ва љавонзанони азиз! Бадандеширо як сў гузоред. Хушбин ва хайрандеш бошед, зеро ин њаёт начандон тўлонист, ки онро сарфи зишткорию бадрафторї кунед. Занњои азиз! Бањри таъмини оромии оилаатон ба рафтор ва гуфтори зишту нохуш чашмони худро нобино ва гўшатонро ношунаво созед. Зану шавњаре, ки дар як хона зиндагонї мекунанд ва ба як болин сар менињанд, бояд ба њамдигар њам эњтиром дошта бошанду њам якдигарро дўст доранд. Бо изњори мењр ба шавњарони худ зиндагиятонро дилнишину зебо ва рангину гуворо созед.

Оила аз дидгоњи ислом Масъулияти зан

Мардон њам бар занони худ њуќуќњое доранд. Бахше аз њуќуќњои мард бар њамсараш. 1.Зан бояд дар тамоми корњо ба шавњараш итоат намояд. Албатта, корњое ки дар онњо нофармонии Худованд набошад ва корњое, ки табу тавонаш берун набошанд.

2.Зан бояд, мол, хона, номус ва њайсияти шавњарашро њифз намояд. Бе ризоият ва огоњии ў аз хона хориљ нашавад. 3.Зан дар сурати зарурат ва дархости шавњар њамроњи вай ба сафар биравад. 4.Зан бояд ба хостањои фитрї ва ниёзњои машруъи шавњар посухи мусбат дињад. 5.Ваќте шавњар дар хона њузур дошта бошад ва мусофир набошад, зан бе иљозати вай наметавонад рўзаи нафлї бигирад. 6.Фарзандашро ба хубї тарбият намояд ва дар њузури шавњараш аз фарзандаш нороњат ва ѓазабонї нашавад. Онњоро дашном надињад ва дар њаќашон дуъои бад накунад, зеро ин корњо боиси нохушнудї ва ранљиши шавњараш мешаванд. 7.Бо падару модар ва хешону наздикони шавњар муносибати хуш кунад, зеро зане ки бо падару модар ва наздикони шавњараш муомилаи бад менамояд, дар њаќиќат ба шавњараш бадї кардааст.

Аз њадисњои Паёмбари ислом (С)

Мехоњед, ки Шуморо аз амали бењтар аз рўза ва бењтар аз эњсон ва намоз огоњ намоям? Эљоди сулњ байни ду тан. Хушбахт он зане, ки шавњари накўкор, ботарбият ва таќводори худро пайравї мекунад ва хушбахт он марде, ки зављаи боиффат, хушахлоќ ва ба имони худро пайравї мекунад ва хушбахт хоњанд шуд он фарзандоне, ки аз чунин тарби-

яи нек бонасибанд. Вой бар њоли заноне, ки шавњарони ѓамхори худро бегуноњ тўњмат мекунанд. Гоње дар оила љангу хархашањо аз масъалањои хурд сар мезанад, вале баъзе љавонзанони бесавод он хархашањои назарногирро чунон назаргир мекунанд, ки кас аз шунидани ин беадолатињо ангушти њайрат мегазад. Падару модарони азиз! Домодњоятонро чун писари худ азиз до-

13

аш нагардад. Ба њар кори домодатон дахолат накунед. Ба њар як масъалаи оилаи љавон дахолат кардани калонсолон, махсусан, падару модари зан метавонад сарчашмаи нофањмињои зиёд шавад. Саъдии Шерозии бузургвор гуфтаанд: Чу коре барояд ба лутфу хушї, Чї њољат ба тундию гарданкашї. Дар оиладорї яке аз хатоњои љиддї гуфтани суханњои ношоям ва таънаомез дар бораи ањли хонаводаи шавњар аст. Њамдигарро дўст доред ва эњтиром намоед. Ба Худованди бузург шукргузор бошед, ки Шуморо ба якдигар насиб гардонидааст. Њамеша дуо кунед, ки Аллоњ Таъолоњ муњаббат ва њамдигарфањмиро бароятон ато фармояд. Њамзамон вазифаю масъулиятњои худро ба пуррагї ва аз тањти дил ба љо оред. Духтар дар хона аз модараш ибрат мегирад, аз ин рў, њар як модар бояд дар масъалањои рўзгордорї, алалхусус, дар эњтироми шавњар ба духтараш намуна бошад. Љавонзанони азиз! Ба гуфтањои шавњаронатон гўш дињед ва итоат намоед. Хоњишњояшонро иљро кунед. Эътироз ва зиддият нишон надињед. Кўшиш бар он кунед, ки муњаббат сардиро нашиносад. Зани хубу фармонбару порсо Кунад марди дарвешро подшоњ. Суханеро, ки боиси тањќири шавњар дар назди фарзандон, падару модар, ё хешовандон мегардад, њаргиз ба забон наоред. Сирри шавњаратонро фош накунед. Ифшои рози шавњар эътимоди ўро ба садоќату вафодории зан кам месозад ва ин муњаббатро коста мегардонад. Шавњарро бо тамоми њастї иззату њурмат намоед. Мувофиќи ризоияти ў амал кунед, муњаббаташро зиёда мегардонед. Зидди гуфтањои шавњар набароед. Афсўс, ки баъзе аз љавонзанони имрўза барои оилаи солим бунёд кардан на аќл доранду на маданият. Аз њамин сабаб баъд аз чанд моњи зиндагонияшон аз шавњар људо мешаванд. Њастанд занони бомаърифату бомаданияте, ки дар вазифањои гуногун бањри ободии Тољикистони азизамон хизматњои

арњилаи и инсон м и г а ту д н и з ќат, изза и ла д а р ат у с а до б ат б ќ Бунё д и о а о њ т у М с а бр у аст. з а в со р т и я д и таќ ъ ул ше б у исси мас од аи п ур њ љ , р т а а д м и р њу , к к ва е б о ша н д и бат и н е и н м с о е н о у њ л м и ом ла в ї о таъм њаё т и о и ша в ња р р у н фа р о з и а з ро бо ањмии а и о н њо ф т р ш и га и со д о к я и с и д ан ња м з и с т и ранд . Ра , зо а у д г у е м м а н а за ри и на н д д ар н дон за м а н ч а р в а о њ ш ї е г х од а ањми ш т и хо н а в они ш у ф д , м а њ ба с ао д а д а ба д . н на м оя ро метал н я й а у м аввал осо и у ма ла к а в а њ у на р ред. Ба ёд оред, ки замоне шумо низ домод ва наварўс будед ва баъзе душворињоро аз сар гузарондед. Пиндоред, ки домодатон мисли тифле ба шумоён ноз мекунад, падарвор ё модарвор сарашро сила намоед. Аз лутфу мењрубонии худ ўро бебањра нагузоред. Бар он кўшед, ки хато ва корњои нодурусти домодатонро ба ў нарму њалимона баён созед, то боиси озурдаги-

бенињоят арзанда ва софдилона мекунанд ва дар оила низ њамсари мењрубону модари бењтаринанд. Хуб мешуд, ки мардону занон дар пањлўи њамдигар истода, бањри ободии Тољикистони азизамон сањми худашонро гузоранд ва дар такя ба њамдигар фарзандони боаќл, донишманд, хушахлоќ ва ояндасози миллатро тарбият намоянд. Бобоев Орифљон Олимович


14

МАДАДИ СИНО

№14 (738) 09.04.2014

ЧАРО ОДАМ ФАРОМЎШХОТИР МЕШАВАД? Ваќте гардиши хун ба тамоми ќишрњои маѓзи сар коста мегардад, хотира суст мешавад. Дар баробари суст шудани хотира суст шудани диќќатнокї, дарди сар, асабоният ва хастагї ба вуљуд меояд. Шумо ваќтњои охир фаромўшхотир шудаед? Бењтараш фаромўшхотириро ба зудї рафъ намоед, вагарна оќибаташ нек нахоњад буд. Имрўз ќариб њама аз фаромўшхотирї шиква мекунанд. Зуд-зуд фаромўш кардани он ки телефонатонро дар куљо гузоштаед гапи дигар асту ба ёд оварда натавонистани воќеоти њафтаи ќаблї гапи дигар. Боз як нишонаи хатарнок, ки аз љиддї будани беморї далолат медињад, ин бо душворї дар калла нигоњ доштани хабари ба тозагї шунида аст. Аксаран косташавии хотира бар асари беморињои зерин сар мезанад:

Љароњати сар

Њар ќадаре љароњат вазнин бошад њолати хотира низ њамон андоза бад мешавад, њангоми љароњати косахонаву маѓзи сар на танњо фаромўшхотирї, балки гум шудани хотира (амнезия) низ ба вуљуд меояд. Барои

Бањор бо омаданаш табиатро аз хоб бедор мекунад, вале нафароне њастанд, ки аз фарорасии ин фасли гулрезу гулбез шод не, ѓамгин мешаванд. Ба њайрат наафтед, зеро ин «душманї» бењуда нест, бањор бо худ аллергияро меорад, ки барои бархе азоби алим аст! Полиноз-бемории кўњнашудаи аллергикиест, ки аз чанги растанињо пайдо мешавад. Нишонањои асосии ин беморї оби чашму бинї ва хориши чашм буда, дар баъзе њолатњо сулфа низ дида мешавад. Аллергияи растанигї модарзодї мешавад. Падару модар гирифтори поллиноз бошанд, хатари бемор таваллуд шудани тифл 70% аст, агар яке аз волидон бемор бошад, ин хатар то 30% кам мешавад. Аслан дењаву кўњсорон пур аз гулу сабза мешаванд, вале поллиноз бештар дар одамони шањрї ба назар мерасад. Се давраи гулкунии гулу дарахтон боиси аллергия мешавад: бањорї (апрел-май)-чанги дарахтони сафедор, чанор, чормаѓз ва ѓ. тобистона (июн-июл)њаворо чанги растанињои ѓалладонагї аз ќабили мятлик,

невролог мурољиат кунед. Табобати бармањал боиси шифо ёфтани мариз мегардад.

Бемории ѓадуди сипаршакл

рафъи ин њолат ба табиб невролог мурољиат кунед.

Халалёбии равонї

Њангоми халалёбии равонї хотира коста мегардад. Шахси бемор ваќту соат, макон ва вазъиятро гум мекунад. Барои ташхис бояд ба психиатр мурољиат намуд.

Атеросклерози рагњои маѓзи сар

Ваќте гардиши хун ба тамоми ќишрњои маѓзи сар коста мегардад, хотира суст мешавад. Дар баробари суст шудани хотира суст шудани диќќатнокї, дарди сар, асабоният ва хастагї низ дида мешавад. Барои рафъи ин њолат аз ташхиси невролог гузашта, барои муайян намудани холестерин хун бояд супурд. Рагњои маѓзи сарро ташхис кунед.

Диабети ќанд

Њангоми ин беморї рагњои хунгард дар азобанд: девори рагњои калон ѓафс шуда, рагњои хурд мањкам мешаванд. Дар натиља хун ба миќдори кофї ба маѓзи сар намерасад. Ташнагии барзиёд, зуд-зуд пешобкунї, хушк шудани дањон ва узвњои љинсї, хастагї нишонањои њамин бемориянд. Ба назди табиб эндокринолог рафта, барои муайян сохтани сатњи ќанд хун супоред.

Бемории Алсгеймер

Ин бемории табобатнашавандаи дегенеративии маѓзи сар аст. Њангоми ин беморї хотираву аќл беист заиф мегардад. Аксаран беморї баъди 60-солагї пайдо шуда, њодисањои имрўзаро бемор фаромўш мекунаду њодисањои чандин сол ќаблро дар хотир нигтњ медорад. Дар сурати пайдо шудани ин беморї дарњол ба

Бемории мазкур бо норасоии њормонњо-гипотиреоз, ки 65% аз об иборат аст, алоќамандї дорад. Дар баробари сустшавии хотира бемор фарбењ мешавад, беќувватї, рўњафтодагї, асабоният, варам ва хастагии мушакњо дида мешавад. Ба табиб эндокринолог мурољиат карда, барои муайян намудани сатњи њормонњои ѓадуди сипаршакл хун супоред ва дар њолати зарурї УЗИ кунед. Барои пешгирї намудани норасоии йод намаки йоднокшуда, караму моњии бањрї, хурмо, панири сахт ва чормаѓро бештар истеъмол намоед.

ва оббозї кунед. Роњи дигари наљот аз аллергия истеъмоли доруворињои антигистаминї

Писарбачањои синфи 7 ба духтарони синфи паралел мактуби ошиќона мефиристанд: -Баъди дарс ба пушти мактаб биёед, бўсобўсї мекунем. Љавоб меояд: -Ин мактубатонро ба духтарчањои синфи 1 фиристонед!

***

-Модарљон, имрўз дар мактаб ба мо сўзандору гузарониданд. -Духтарљонам, гиря накардагистї- а? -Не, оча, онњо маро дошта натавонистанд.

***

-Чи хел мўйњоят љингилаи хушрў! -Рањмат. Сањарї хеле зиёд кўшиш кардам. -Ман гумон кардам, ки мўйњоят модарзод љингилаянд. -Агар љингила мебуданд, он гоњ росташон мекардам.

***

Остеохондроз

Дар сутунмуњра чурра (грыжа) пайдо шуда бошад, маѓзи сар низ бо хун хуб таъмин намегардад. Бар замми сустшавии хотира, остеохондрози гардан њатто боиси инсулт низ мешавад. Нишонањояш дарди сар ва карахтшавии ангуштони даст аст. Барои рафъи беморї сутунмуњраро ташхис намуда, бо оббозї ва мањс машѓул шавед.

Рўњафтодагї

Хавотирии бардавом хотираро заиф мегардонад. Нишонањо он табъи нохуш, озурдагї ва одамгурезї аст. Барои рафъи ин њолат ба равоншинос мурољиат кунед.

ДАВОИ АЛЛЕРГИЯ ЧИСТ? марѓ, љав пур месозад. тобис тона-тирамоњї (август-сентябр)-явшон, шўра, амброзия месабзанд. Нишонањои поллиноз ба бемории зуком монандї дорад. Фарќияти аллергия аз зуком дар он аст, ки њар сол дар як ваќти муайян пайдо мешавад. Аз соати 8 –субњ то нимрўзї хурўљи аллергия зиёд мешавад, чунки дар ин ваќт чанги растанї дар њаво зиёд аст. Бемориро табиби аллерголог-иммунолог бояд табобат намояд. Чанд роњи халосї аз поллиноз вуљуд дорад. Яке аз роњњои рањої аз поллиноз он аст, ки замони сабзидани дарахтон ба шањри дигар ё ба кўњистон сафар намоед, вале на њар кас чунин имконият дорад. Барои ба балои бади полиноз гирифтор нашудан аз хона хеле кам ба берун баромада ба тирезањо сетка кашед. Пардањоро мањкам кардан лозим аст. Њамарўза бо латтаи тар чанги хонаро тоза кунед. Кондитсионер ва њавотозакунак гузоред. Айёми сабзидани дарахтон нафарони гирифтори аллергия бояд дар кўча сайругашт карданро кам кунанд, хусусан дар њавои гарму шамолї. Рафту ба кўча баромаданатон њатмї бошад, айнак, каллапўш ва куртаи остиндароз пўшед. Њангоми ба хона баргаштан чашму биниро бо об шуста, либосатонро иваз

ХАНДА ЊАМ ДОРУСТ...

-Духтур, мо бемор Саидовро аз даст додем! -Ў вафот кард? -Не, сињат шуд.

***

Дар боѓчаи бачагона мураббия аз кўдакон мепурсад: -Духтарак номат чист? -Садбарг. Ваќти тифлиям гули садбарг ба болоям афтида буд. -Номи ту чист? -Савсан. Ваќти тифлиям гули савсан ба болоям афтида буд. -Номи ту чї писарак? -Яхдон…

***

-Очаљон, муаллимаамон супориш доданд, ки расми дар оянда кї шуданамонро кашида барем. Ман намедонам чи хел расм кашам, чунки баъди мактаб ба шавњар баромадан мехоњам.

Айёми сабзидани дарахтон нафарони гирифтори аллергия бояд дар кўча сайругашт карданро кам кунанд, хусусан дар њавои гарму шамолї. Рафту ба кўча баромаданатон њатмї бошад, айнак, каллапўш ва куртаи остиндароз пўшед.

аст. Ќатрадоруи ба бинї ё чашм чакондашуда таъсири полинозро камтар месозад. Њангоми

хуруљи аллергия роњи ягонаи наљот табобати хуб аст. Дар баъзе мавридњо аэрозолњои њормониро тавсия медињанд. Доруворињое њастанд, ки аллергияро пешгирї менамоянд. Истеъмоли ин доруњоро 2 њафта ќабл аз хурўљи аллергия сар карда, то тамом шудани ин давра идома медињанд. Имрўз табобати бењтарини аллергия, аз љумла полиноз иммунотерапияи аллергенспетсификї ба шумор меравад. Самаранокии ин навъи табобат 85% аст. Он на танњо бо нишонањои беморї, балки бо механизми беморї мубориза бурданро имкон медињад. Масунияти бадан ба аллергенњо мутобиќ мешавад. Чунин тарзи табобат барои ба шакли вазнин гузаштани беморї имкон намедињад, инчунин истеъмол намудани доруворї лозим намеояд. Нодира


ЗАН ВА МАРД Духтари зебою дилкаш ва њунарманду хушахлоќам. Талабгорони зиёд доштам, вале назарам касеро намегирифт. Ба њар љавон албатта ягон айб монда, хостгоронро навмед гусел мекардам. Модарам аз нозу нузи ман љонбезор шуда, гоњо ба сарам дод зада мегуфт: «Барои чи ба њар бача айб мемонї? Интизорї, ки ягон рўз шоњзода хостгорї меояду келини подшоњ мешавї?! Ин ќадар нозу бозор накарда ягон каса бигир, ки оќибат пирдухтар шуда мемонї!» Табассумкунон модарамро оѓўш карда мегуфтам, ки ташвиш накашад, ягон гавњар бе харидор намондааст. Боварї доштам, ки ёри ягона ва бењтаринро њанўз во нахўрдаам ва умедњоям барбод наарафтанд, нињоят як рўзи зебои бањорї љавонеро во хўрдам, ки бо як нигоњ диламро рабуд. Мењрдодро бо як нигоњ писандидам, чунки ќаду ќомат, рафтору гуфтор ва аќлу тамизаш њамон гунае буд, ки орзу мекардам. Ин љавони љиддї корро кашол надода ба хонаамон хостгор фиристод ва бо дуои неки волидонамон мо чунон тўйи боњашамате оростем, ки њамаро ба њайрат гузошт. Хушбахттарин арўси олам будам он рўз, вале... Хушбахтиам дер давом накард, пас аз бист рўзи арўсї њодисае рўй дод, ки тамоми зиндагии маро дигаргун намуд. Шабе ташна монда ба ошхона обнўшї даромадам ва дар кунљи девор махлуќи бадњайбатеро дида дар љоям шах шуда мондам. Махлуќ ба одам монанд, вале тамоми баданаш пур аз пашм буд ва бо чашмони суп-сурхи оташбор ба ман менигарист. Фиѓони талхе кашида аз њуш рафтам. Ваќте ки ба худ омадам, аллакай дар рўйи кат хобида будам. Болои сарам пур аз одам, духтуре ба ман сўзандору мегузаронду модарам чашмони аз гиря варамидаашро бо гўшаи ќарси сафедаш пок мекард. Шавњарам дар поёни поям нишаста буд ва оби чашмашро бо рўймолча тоза мекард. Намедонам аз чи бошад, Мењрдоде, ки аз љонам бештар дўсташ медоштам, якбора ба назарам мисли хук баднамуд тофт ва рўямро гардондам, то рўяшро набинам. Носозгории ману шавњарам аз њамон рўз сар шуда то њол идома дорад. Мењрдод ягон айбу гуноњ надорад, љавони зебо, тоза, ширинзабон ва ѓамхор аст. Вай маро чунон эрка мекунад, ки њаваси хешу табор ва њамсояњо меояд, вале чи кунам, ки ман ўро бад

Ба чунин њолати ногувор ќариб њамаи мардон гирифтор мешаванд. Мард занро дўст медорад, вале раѓбаташ мемирад. Дар чунин њолатњо мард ба дањшат меояд. Аз шарму нотавонї девона мешавад. Мутахассисон ин њолатро дисфунксияи эректилї меноманд. Њалли ин мушкил ба синну соли мард вобастагї дорад.

Аз 18 то 20-солагї

Сабаб дар ташвишу хавотирї аст. Душмани асосии ќувваи мардї стресс мебошад. Чунин мешавад, ки љавонмард дар бадани бонуяш ягон чизи ногањониро мебинад: холи калон, шиками фарбењ, бўйи нохуш ва ѓ…

Чї бояд кард?

Пеш аз њама воњима на-

№14 (738) 09.04.2014

15

ШАВЊАРАМ ДАР НАЗАРАМ ХУК БАРИН МЕТОБАД ми гурбаю саг љоду кунанд, зану шавњар дар чашми њамдигар мисли сагу хук бад метофтагї мешаванд. Љодугарњо њатто ќурбоќаю сангпушту калтакалосро дар ин кори њаром истифода мебаранд. -Кињо бештар даст ба љодугарї мезананд? -Маъшуќањо барои аз худ кардани мардњои зандору занњо барои аз даст надодани шавњаронашон назди љодугарњо мераванд. Яке гармї мекунаду дигаре хунукї, марди бечора бошад, дар байни ду оташ монда саломатиашро аз даст медињад. -Барои ба доми сењру љоду

мебинам. Бад мебинам! Сабаби шавњарамро бад диданамро худам њам намефањмам, Мењрдод ягон бор маро назадааст, дашном надодааст, хафа накардааст, аз осмон ситора хоњам, кўшиш мекунад, ки биёрад, вале ман ўро дўст дошта наметавонам. Ба дараљае бадаш мебинам, ки аз дари хона дарояд, гумон мекунам нафасам мегирад ва афтида мемирам. Кор ба љое расид, ки ману Мењрдод бистарамонро људо кардем. Шању арўси љавон аз њамдигар људо мехобем. Шавњарам аз дилсардию бемењрии ман сахт азоб мекашад, бечора аз алам њатто ду маротиба ќасди худкушї намуд. Дилам ба њолаш месўзад, вале худро маљбур карда, Мењрдодро дўст дошта наметавонам. Мењрдод ба ман наздик шавад, дарунам якбора мељўшад ва чунон башаст ўро тела мезанам, ки мисли тўбча ба гўшаи дигари хона мепарад. Ин ќадар ќувват дар ин лањзањо дар вуљуди ман аз куљо пайдо мешавад, намедонам. Намехоњам хонавайрон шавам, вале эњсос мекунам, ки бинои зиндагиам торафт бештар фурў рафта истодааст. Медонам, ки дигар мисли Мењрдод љавони мењрубони ѓамхору боаќлро намеёбам, аммо чи кунам, ки ким-кадом ќувваи ноаён намегузорад шавњарамро дўст дорам. Илтимос, ба ман маслињат дињед. Нигора, сокини ш. Душанбе. Барои равшанї андохтан ба ин масъала мо бо зани ѓайбдон Шарофатбону њамсўњбат гаштем.

-Шарофатхон, магар бе ягон сабаб зану шавњаре, ки њамдигарро дўст дошта, издивољ намудаанд, аз њамдигар дилхунук мешаванд? -Мешаванд. Ман бо чунин њодисањо на як бору ду бор дучор гаштаам. Якбора, бе ягон љангу љанљолу хиёнат аз њамдигар дилсард шудани зану шавњар бо ду сабаб рўй медињад. Якумаш сењру љоду, яъне хунукї кардани бадхоњон ва дуюмаш љин ё парї доштани зан ё шавњар. Нигора сабаби дилсардиашро дар номааш гуфтааст, вале худаш ба ин сарфањм намеравад. -Яъне, њамон махлуќе, ки дида буд? -Бале, њамон махлуќе, ки дид ё ба назараш намуд. Дар давраи чиллаи арўсї домоду арўс бояд танњо нагарданд, чунки зиён бештар дар њамин ваќт мерасад. Љину парињо ба зани нав таваллудкарда ва домоду арўси бачилла часпидан ва хонавайрон карданро дўст медоранд, барои њамин 40 рўз сахт эњтиёт шудан лозим аст. Ман љавонмардеро медонам, ки дар синни 40 солагї бо духтари дўстдоштааш хонадор шуд, вале як њафта пас ќариб занашро талоќ дода буд. Парї дошт ва њамон махлуќи ба чашм ноаён зану шавњарро оромона зистан намемонд. Мард бе ягон сабаб зани љавону зебояшро чунон бад медид, ки намемонд њатто дар наздаш бишинад. Табобат кардем. Шукри худованд њоло мисли ширу ќаймоќ зиндагии ширин доранд.

о ояд танњ аи у арўс б д ин Д ар д авр о м м а о њ д р ї рўс тар да ш е б н ч и л ла и а ё на в зи ба за н и д , ч унк и н о њ а и д р р а га п а н ну ч и л ла ас а д . Љ и а р ўс и ба у д о м ва ќ т ме р о д д ўс т ка рд а ва а рд а н ро к н о р й таваллуд а эњтиёт в а хо н а в рў з с ах т 0 4 н и час п и д а н ња м д , ба рои аст. м е д о ра н н л оз и м а д у ш

-Чаро љину парињо зану шавњарро аз њамдигар дилхунук мекунанд? -Аз рашк. -Магар онњо њам рашк доранд? -Албатта доранд! Љини модина ба мард ё љини нарина ба зан ё духтар ошиќ шавад, намемонад, ки зан гирад ё шавњар кунад. Оиладор бошад, намемонад, ки љуфташро дўст дорад. Љинњо њатто банд меандозанд ва дар натиља зану шавњар наметавонанд њамболин шаванд. Љин аз рашк одамро девона мекунад. -Биёед, љинњоро ба њолашон мемонему бармегардем ба амалњои одамон, гуфтед, ки сабаби аввали аз њамдигар якбора дилхунук шудани зану шавњар сењру љодуст. Хунукиро бо чї мекунанд? -Бо њар роњ, бо тўмору таштоб, аз рўйи сурат, бо банду гирењ, дар хок… Дар хоки гўр дуои љоду хонда ба остонаи хона пошанд, зан ё мард дигар тоби ба остонаи хонааш ќадам нињоданро намекунад. Бо паш-

ЧАРО РАЃБАТ ГУМ МЕШАВАД?

наафтидан чи бояд кард? -Мардњо маъшуќабозї накунанд, духтарњо бо мардњои зандор нагарданд олам гулистон мешавад, вале одамон барои роњати яклањзаина бо дасти худашон ба сарашон бало меоранд. -Марди љодушударо дубора ба њамсараш дилгарм карда мешавад? -Мешавад, агар сари ваќт банди сењу љодуро кушоянд. Љоду тоза шавад, чашми аќли мард ё зан кушода мешавад ва ба њамсараш муњаббат пайдо мекунаду зиндагиашон боз ширин мешавад. -Љодукушої гуноњ нест? -Оилаи вайроншударо дубора ба созиш овардан, кўдаконро аз ятимї ва занњоро аз номи бади бевагї наљот додан, духтарњоро соњиби бахту тахт гардондан ва пеши кори инсонро кушодан магар гуноњ аст? Албатта не! Кушодани банди сењр кори савоб аст, вале њар кас аз ўњдааш намебарояд. Љодукушої бисёр кори мушкил аст.

нашавед. Фишорбаландї низ раѓбатро паст менамояд, бинобар ин, худро эњтиёт кунед.

Аз 40 то 60-солагї Сабаби гум шудани раѓбати љинсї дар ин синну сол беморињо аст. Касалии ќанд, сатњи баланди холестерин дар хун, атеросклерози рагњо, беморињои ѓадуди сипаршакл, беморињои маѓзи тахтапушт ва маѓзи сар (инсулт, бемории Алсгеймер), љароњати миён – њамаи ин беморињо раѓбатро паст мекунанд. Истеъмоли баъзе намуди доруворињо низ раѓбатро мекушанд. Машруботу сигор душмани ќувваи марданд.

кунед, зеро роњи халосї вуљуд дорад. Ба камбудињои зан зиёд диќќат дода, худро тазйиќ надињед.

Аз 20 то 40-солагї

Шояд шумо гирифтори стресс, рўњафтодагї, хастагии кўњна, асабоният ё аз бону норозї гашта бошед. Норасоии эндокриннї (пастшавии сатњи њормони тестостерон) низ боиси гум шудани раѓбати мард мегардад.

Чї бояд кард? Натарсед. Аввалаш ин ки шумо танњо нестед: мардони гирифтори ин иллат хеле зиёданд. Баъдан, сабабро муайян созед, шояд сахт хаста шуда бошед. Барои ба худ омадан наѓзакак аз хоб сер кунед. Ха-

Чї бояд кард? стагиятон кўњна шуда бошад, бењтараш ба рухсатї бароед. Мушкилот њар рўз ба миён ояд, аз табиби шањватшинос ва эн-

докринолог маслињат пурсед. Ба њар сурат, муњимаш он аст, ки ба воњима афтода мунтазири анљоми зиндагии мардона

Аз ташхиси тиббї гузаред. Бемор бошед, шояд сабаб дар доруворињоятон бошад. Ба табиб мурољиат кунед. Табиб мушкили шуморо осон мекунад.


ОИЛА ВА ИСЛОМ

16 №14 (738) 09.04.2014

КАСЕ ЗАБОНРО НИГОЊ ДОШТ, БУРД КАРД САХОВАТМАНДИИ АНСОРЇ Имом Бухорї аз Сањл ибни Саъд (р) ривоят менамояд, ки Расули Худо (с) фармуданд: «Њар касе мобайни њар ду занах (яъне забон)-аш ва мобайни њар ду пояш (яъне, шармгоњ)-ашро аз њаром нигоњ дорад, ман барояш љаннатро кафолат медињам». Ин љо Расули Худо (с) дар назар доштанд, ки њар касе забонашро аз ѓайбат, дурўѓ, буњтон, фањш, дашном ва дигар суханони ботил нигоњ дошта, шармгоњашро аз бесатрї ва зино њифз намояд, барояш љаннат кафолат дода мешавад. Абдуллоњ ибни Масъуд (р) ривоят мекунад, ки Расули Худо (с) фармуданд: «Дашном додани мусулмон фисќ аст (фосиќист) ва ќитол (љанг кар- Вой бар вай! Вой бар вай!» Байњаќї аз Анас (р) риводан) бо ў куфр аст». Расули Худо (с) худ дурўѓ на- ят менамояд, ки Расулулоњ Имом Бухорї аз Абўзари мегуфтанд ва дуруѓгўйро низ (с) фармуданд: «Каффорати Ѓифорї (р) наќл мекунад, ки дўст намедоштанд. Ишон то ѓайбат ин аст, ки касеро ѓайбат Расулуллоњ (с) фармуданд: пайѓамбар шуданашон низ ба намудаї барояш истиѓфор на«Касе шахсеро ба куфру фисќ ростгўиву сидќ машњур буданд. муда, чунин бигўї: «Аллоњум нисбат медињад (яъне, касеро, Аз ин рў мардум он њазратро маѓфир лано ва лању» (Худоё, «кофир» ё «фосиќ» мегўяд) бо тахаллуси Муњаммадул гуноњони мо ва ўро маѓфират дар њоле ки ў чунин набошад Амин (Боваринок, ростгўй) ёд кун). ин сухан ба худи гўянда бар- мекарданд. Ишон тарѓиб менаХудои Таъоло дар оятњои мегардад. муданд, ки њар касе забонаш- 11-13 сураи «Њуљурат мефарИмом Муслим аз ро аз ѓайбату суханони бад мояд: «Эй мусулмонон, масАбуњурайра (р) ривоят мена- нигоњ дорад, сукут ёфтааст. хара накунед гуруње гуруњи мояд, ки Расулуллоњ (с) фар- «Касе сукут кунад (хомўширо дигарро». Ин ояти карима дар муданд чун марде бигўяд, ки пеша кунад) наљот ёфтааст. њаќќи гуруње аз ќабилаи Тамим «мардум њалок гардиданд» Яъне, нигоњдорандаи забон аз нозил шуда буд, ки мусулмо(яъне, ба сабаби амалњои ба- офатњои ду љањон эмин мемо- нони фаќир монанди Суњайб дашон дўзахї гардиданд) пас над. ва Амор (разияллоњу анњумо)чунин шахс бештар мустањиќи Дар як њадиси мубораки ро тамасхур намуданд. Маъдўзах мебошад. Зеро ба Расули Худо (с) чунин таъкид нои тамасхур паст задану айбљўии дигарон машѓул шуда, шудааст: «Аз љумлаи њусни ис- њаќир шуморидан аст. Дар дахудбинї кардааст». ломи шахс (яъне, мусулмони воми оят Худованд мефармоДини мубини ислом пайра- нек буданаш) ин аст, ки вай яд: «Эњтимол аст, ки он гуруњ вонашро аз таърифи бењуда, суханони бењуда ва корњои бе- (назди Худо) бењтар бошад, хушомадгўї ва маддоњї манъ фоидаро тарк мекунад». (низ) тамасхур накунанд занокардааст. Имом Муслим аз Имом Тирмизї аз Абдуллоњ ни дигарро. Эњтимол аст, ки он Миќдод (р) ривоят менамо- ибни Аббос (р) ривоят ме- занон бењтар бошанд. Ва айб яд, ки њазрати Муњаммад (с) кунад, ки гуфт: Рўзе ридои магиред дар байни худ. Яъне, фармуданд: «Чун маддоњонро мардеро шамол бардошт. Он айби њамдигарро маљўед ва (касоне ки ба хотири тамаъ шахс дар ѓазаб шуда, шамол- якдигарро бад махонед… Њар шахсеро таърифу ситоиш ме- ро лаънат гуфт. Расули Худо ки тавба накард, ситамгор (зокунанд) дидед, ба рўйњояшон (с) инро шунида фармуданд: лим) аст. Њамчунин ба ањли хок пошед. «Шамолро лаънат магў, зеро хайр (одамони нек) гумони Дар њадиси дигар ба ри- шамол маъмур ба вазидан бад бурдан гуноњ аст. Аммо вояти Имом Ањмад (р) ома- аст. Њар оина касе чизеро, ки ба фосиќон гумони бад бурдан дааст: «Вой бар њоли касе ки ањли лаънат нест, лаънат фи- гуноњ нест. Зеро онњо ошкоро ба хотири хандонидани мар- ристад, он лаънат ба худаш фосиќї мекунанд. думон суханони дурўѓ мегўяд. бармегардад».

ХАВФИ РАСУЛИ ХУДО (С) АЗ ЗУЛМ Абусаъиди Худрї (р) мефармояд, ки нафаре аз муњољирин бо Расули Худо (с) њољате дошт. Ў ирода намуд, ки бо Расулуллоњ (с) танњо мулоќот намуда, њољаташро баён кунад. Дар он ваќт Расули Акрам (с) бо лашкар дар водии Батњо буд. Он њазрат (с) аз он љо шабона омада тавоф мекард, то он ваќте ки субњ мешуд. Сипас намози бомдодро адо менамуд. Шабе он њазрат (с) ба тавоф нарафт, то ки субњ дамид. Ваќте Расули Худо (с) бар шутури худ савор шуд, он муњољир аз пеши он њазрат (с) омада, лаљоми шутурро гирифта гуфт:-Ё Расулуллоњ (с), ба Шумо њољате дорам. Расулуллоњ (с) ба ў гуфт:Маро бигзор, њољатат пурра мешавад. Аммо он мард якравї намуда, инкор кард. Расули Худо (с) тарсид, ки ўро аз рафтан (ба масљид ва адо кардани намози бомдод) бозмедорад. Аз ин рў он

шахсро бо ќамчин аз худ дур намуд, то намози бомдодро дар ваќташ адо намояд. Баъди адои намоз рўи мубораки худро ба сўи ќавм гардонида, пурсид:-Куљост он шахсе, ки сањаргоњон ман вайро задам? Чун касе љавоб надод, Расули Худо (с) дубора пурсид: -Агар он шахс дар ин љо

њузур дошта бошад, аз љояш хезад. Он мард аз љои худ бархоста гуфт:-Аъузу биллоњи таъо-

Масъули сањифа Cайфиддин Суннатї

ло сумма ба расулињи (паноњ мебарам ба Худованд баъд аз он ба расулаш). Расули Худо (с) ба ў фармуданд:-Ба ман наздик шав! Он мард омада назди Расулуллоњ (с) нишаст. Расули Худо (с) ќамчинро ба дасти ў дода гуфтанд:-Акнун интиќоми худро аз ман бигир! Он мард гуфт:-Паноњ металабам ба Худованд, ки ман аз Расули Худо (с) интиќом бигирам. Чун Паёмбар (с) дид, ки он шахс аз интиќом гирифтан худдорї мекунад, хоњиш кард:-Пас маро авф кун. Он шахс ќамчинро ба замин партофта, гуфт:Ман шуморо авф кардам, ё Расулуллоњ (с)! Расули Худо (с) фармуданд:-Аз Худованд битарсед! Як муъмин бар муъмини дигар зулм накунад. Агар ин корро кард, рўзи ќиёмат аз вай интиќом (иваз, бадал) хоњад гирифт. Дар њадиси дигари он њазрат (с) омадааст: «Мазлумон рўзи ќиёмат наљот хоњанд ёфт».

Имом Муслим (р) аз Абуњурайра (р) ривоят намуда наќл мекунад, ки рўзе Расули Худо (с) аз хонаашон берун шуда, бо Абўбакр (р) ва Умар (р) рў ба рў гардиданд. Расули Акрам (с) аз ишон пурсид:Чї шуморо дар ин соат аз хонањоятон берун кард? Њазрати Абўбакру Умар (р) бо як овоз посух доданд:Гуруснагї. Расули Акрам (с) фармуданд:-Ќасам ба зоте, ки нафсам ба дасти ўст, маро низ он чї берун кардааст, ки шуморо аз хона берун кардааст (яъне, ман низ гуруснаам) њамроњи ман биёед.

Баъди чанд лањза соњибхона омада, ба Расулуллоњ (с) ва ёронаш назар карда гуфт:Алњамдулиллоњ, ки имрўз касе аз ман мењмони гиромитар надорад. Ў дарњол рафта як хўша хурмо оварда назди мењмонон гузошта гуфт:- То тайёр шудани таом бо хурмо дањон ширин кунед. Соњибхона кордро (бо маќсади забњи чорво) ба даст гирифта Расули Худо (с) ба ў таъкид намуданд: -Аз куштани гўсфанди ширдењ њазар кун! (яъне гўсфанди баррачадорро забњ накун).

Њазрати Абўбакру Умар разияллоњу анњумо њамроњи Расулуллоњ (с) ба тарафи хонаи ансорие равон шуданд. Он ансорї дар хона набуд. Њамсари ў ба Расулуллоњ (с) хитоб намуда гуфт:-Марњабо, хуш омадед! Њазрати Муњаммад (с) дар куљо будани шавњарашро аз ў пурсон шуданд. Он зан гуфт:Ба хотири соф кардани об рафтааст. Ин замон меояд.

Ансорї гўсфандеро забњ намуда, ба мењмонони гиромиќадраш таоми лазизе пухт. Мењмонон аз гўшти гўсфанду хурмо тановул карда, дар њаќќи соњибхона дуои нек намуданд. Расули Худо (с) ба ёрони худ гуфтанд:-Ќасам ба Худо, ки аз ин неъмат рўзи ќиёмат пурсида хоњед шуд. Шуморо гуруснагї аз хона берун кард, то аз ин неъмат тановул накардед, барнагаштед.

ФАЗИЛАТИ МАЉОЛИСИ ИЛМЇ Наќл аст, ки Луќмони Њаким ба писараш фармуд: -Њар гоњ дидї, ки мардум ба љињати зикри Худо гирд омадаанд, ту низ ба онњо биншин. Агар олим бошї, илмат бароят фоида хоњад расонид. Агар нодон бошї, онњо ба ту чизеро хоњанд омўхт. Имкон дорад, ки Худованди Карим ба онњо бо назари рањмат бингараду ба ту низ аз он њисса бирасад. Њар гоњ мардумро дидї, ки дар зикри Худои Таъоло машѓул нестанд, аз њамнишинї ба онњо гурез. Зеро агар олим бошї илмат ба ту фоидае намерасонад. Агар љоњил бошї, саркашиат зиёдтар хоњад шуд. Мумкин аст, ки Худованд ба сўи онњо назари норизоиятї кунаду ту њам ба он мубтало хоњї шуд. Абусаъиди Худрї (р) наќл мекунад, ки Расули Худо (с) фармудааст, ки баъзе аз фариштањои Худованди Карим њастанд, ки ба рўи замин мегарданд. Њар гоњ маљлисеро дарёбанд ки дар он зикри Худо мешавад, якдигарро овоз медињанд: «Биёед, матлуби шумо ин љост». Пас тамоми онњо омада, дар атрофи он њалќаи зикр менишинанд. Њар гоњ фариштањо ба осмон мераванд, Худованд бо вуљуди

огоњ будан аз њоли бандагон аз онњо мепурсад: «Бандагони маро дар кадом њол танњо гузоштед»? Фариштагон мегўянд:Худовандо, бандагонат зоти поки туро њамду ситоиш мекарданд. Худованд мепурсад:-Онњо чї талабу муддао доранд? Фариштагон мегўянд:Бандагонат таманнои љаннат мекунанд. Аллоњ Таъоло хитоб мекунад:-Оё онњо љаннатро дидаанд? Фариштагон љавоб медињанд:-Не! Худованд боз мепурсад:Агар љаннатро бубинанд, њоли онњо чї мешавад? Фариштагон мегўянд:Агар љаннатро бубинанд, боз хоњиши онњо барои дохил шудан ба љаннат бештар хоњад шуд. Худованд мепурсад:Бандагонам аз чї паноњ мехоњанд? Фариштагон арз мекунанд:Аз дўзах. Худованд аз онњо суол мекунад:-Оё онњо дузахро дидаанд? Фариштагон мегўянд:-Не. Худованд мепурсад:-Агар дўзахро бубинанд, њоли онњо

Пешнињодњои худро тавассути телефони 238-53-35 ва почтаи электронии sayfiddin@oila.tj ирсол намоед.


НАХОД?!

№14 (738) 09.04.2014

17

ПИРАЗАНИ ВАЗНБАРДОР

Дар синни 97-солагї Эдна (насабаш маълум нест) аз шањраки Скоттсдейл дар Аризона ќањрамони видеороликњои бешумор гаштааст. Ин бонуи дарозумр ба синну солаш нигоњ накарда ба толори варзишї мераваду бо вазнбардорї машѓул мешавад. Сабаби дарозумрияшро Эдна дар њамин машќњои љисмонї медонад.

МАРДИ ТХЎапР ХИ-соШ гунла Пакир па Хуна

Г УРБАИ ПОЙЊОЯШ СУНЪЇ Гурбаи дусола

Њиндуи 30 и аљиб гаштааст. Ў ба ди гирифтори бемори нгреза чизи дигареро са ѓайр аз хишту хок ва дард аз 10 солагиаш ба Ин хўрда наметавонад. анд шубуд. Барои ќаноатм да шу ёр па ап кир нарўз Па бо ша як р да иб рди аљ . Ба дани меъдааш ин ма ад хўр ме ва як хишт бесе килограмм хок ри то иф гир па ап кир аќидаи табибон Па т. Бо вуљуди чунин ас мории пайкэ гашта данаш дандонњои хўр ї ат ѓал -и ок» ўр «х боќувватанд. марди њинду сињату

Т ЎЙ П Е Ш А З МАРГ Љим Зети 62-сол а аз Кали

форния гирифтори саратони ѓадуди зери ме ъд ро фањмида ба дањшат афтод. а шуданашОрзуи ягонаи мўйсафед дар тўйи арўсии ду хтари ягонааш иштирок намуда н ба синни 11 ќа буд, вале духтараш нав да ки то замони бо м менињад. Аз тарси он лоѓати духтараш мемонад, мўйс зинда нааф хурдакак барпо ед барои духтараш тўйи намуд, то фар за куртаи арўсї бу бинаду бо дили ндашро бо дунёро тарк на беормон ин мояд.

–Оскар соли гузаш та ба комбайни гандумдарав ї афтода аз ду пояш мањрум шуд. Профессор Но эл Фитспатрик ба по йњои гурба протезњои бионикї васл намуд. Баъди чо гурба роњ гаштанро р моњ бо пойњои сунъї ом ўхт. Мутахассисон мўътаќи данд, ки њодисаи ма зкур ба рушди ортопедия та ъсири мусбї хоњад расонд.

РАСМК АШЇ ОНон ЗАи Б БО ндуст Њи кин м со

бо заАни К но забон и да фо ти ис ад. Бо бонаш расм мекаш идааст, каш њазор расмвора рассоми њинд беш аз думетраи рассоми машњур ияи з. Ин марди аз љумла репродукс оми пурасрор»-ро ни нгро ги«Ш и нч Ви да до ар ра Леон Кирала бо забонаш 35-сола аз иёлоти њар як расмвора и ро Ба д. ла мо ме ди рифта ба коѓаз рф мекунад. Бо вуљу Ани се-чор рўзро са Ани мехоњад бо исдушворињои касбаш ояш якбора чор тифодаи дасту пойњ расмвора кашад.

ЗЕБОСАНАМИ ОЊАНРАБО

Косметологи 32-сола аз Донетск Юлия Чубар асбобњои ошхона, калид, болѓа ва дарзмолро дар баданаш нигоњ дошта метавонад. Мегўяд, ки майдони биомагнитияш пурзўр аст ва бо кайњон алоќаи хуб дорад. Юлия ашёњои оњанинро аз 12-солагї ба худ љалб менамуд. Минбаъд духтар-магнит истеъдодашро барои табобати одамон истифода бурдан мехоњад. Биоэнергетик Станислав Кучеренко бар он аќида Табибони хитої шоњиди њодисаи аљиб шуданд: ба беморхона духтарчаеро оварданд, ки дар гўшаш гули ќоќу аст, ки нафарони мисли Юлия сабзидааст. Модари духтарак ба рўзноманигорон наќл кар- захирањои љисмашонро пурра исдааст, ки чанде ќабл гўши духтарчаи 16-моњааш ба хориш тифода мебаранд. Мутахассиси даромада, тифлак орому ќарор гум кардааст. Табибон дар дигар аз Донетск Борис Бешевли мўътаќид аст, ки падидаи мазкур сўрохии гўши кўдак тухми сабзидаи ќоќуро ба андозаи бо магнитизм алоќамандї надоду сантиметр пайдо намуданд. Тавре маълум шуд, рад. Олимон њодисањоеро ба ќайд ќоќу дар гўши кўдак чор моњ сабзидааст. Табибон гирифтаанд, ки њатто пластик, мегўянд, ки агар решаи растанї ба маѓзи сари шиша ва коѓаз низ ба пўсти инсон кўдак рафта мерасид, ба саломатиаш мечаспанд. зарари љиддї мерасид.

САЧОЌЊОИ БАХТОВАР

Антония Козакова аз Словакия 62757 дона сачоќ љамъ карда, ба китоби рекордњо дохил шуд. Арзиши коллексияи сачоќњо таќрибан ним миллион доллар арзёбї гардидааст. Дар давоми 16 сол аз тамоми кунљу канорњои љањон сачоќ љамъ карда, Антония бори чорум ба китоби рекордњо дохил гардидааст.

ГУЛИ ЌОЌУ ДАР ГЎШ

ПЎСТИН А З МЎЙ И МАРиД аврупої 200

Ба дизайнерон ки аз мўйи соат лозим омад, то он пўстин рд ма и на си и ќафас доллар ба 00 39 и дўхта бо нарх нро дар сти фурўш бароранд. Пў ширкаяк и ти бо рѓи аксияи та ли њсо те ис ти англисї, ки бо фо ти ис т, ас ул шѓ шир ма да бурданд.

Масъули сањифа Нодира Раљабова

ПЎСТИ БА ДАН ДАР ФУРЎШршава

Артур и Ва Шањрванди 41-сола Еbау и он кси -ау интернет Лерозовски дар тааст. Гап ош гуз ш рў фу ба пўсти баданашро холкўбї % љисми мард бо сари он аст, ки 90 баъди о шр мехоњад пўста бапур шудаасту Артур бу да фо ти ис ча ин маргаш њамчун ќол и њо рм ча аз шро яке ранд. Ў пўсти бадана мин муаррифї за йи рў ни ри та рм на и матн расми ён по р да , намуда дааст, ки ба до й урёнашро љо т. ас нд на мо нг ла па

Пешнињодњои худро бо тел: 238-53-35 ва почтаи электронии nodira@oila.tj ирсол намоед.


ШАНС

18 №14 (738) 09.04.2014

«ОИЛА»-ХОН ШУДАМУ ЗАН ЁФТАМ Салом ба мураттибону хонандагони њафтаномаи мањбуб «Оила»! Ман собиќ аъзои мањфили «Шанс» -Р.А. аз ноњияи Њисор мебошам.

Мањз њамин мањфил сабаб гардид, ки ман «Оила»-хон шавам. Гап ин ки ду сол ќабл њамсарам даргузашта, бо 6 фарзанд бе модари хонадон мондем. Аз фарзандон 5 нафарашонро њамроњи рањматї њамсарам оиладор карда будему њам ман ва њам 1 фарзанди рўи хона монда, ниёз ба дасти шафќати модар ва зани мењрубон доштем. Душвор гардид зиндагиамон бе кадбонуи хона. Моњњо рафтанд. Соли рањматии њамсарамро додем. Фарзандонам маро ба оиладоршавї ташвиќ менамуданд. Медонистам, ба ман зане лозим, ки дар барам истаду барои ба шавњар додани духтари калонам кўмакам кунад. Келинњо бо хоњаронам як шуда аз паи љустуљўи њамсари мувофиќ гардиданд, аммо мушкилоти хонаводагиамро фањмида касе ба оиладоршавї бо ман розигї намедод. Боре келинам ќиссаеро бо номи «Мамарозаро худо зад» аз њафтаномаи «Оила» хонда мазмунашро наќл карду гуфт, ки он давомдор аст ва пас аз як њафта боз «Оила»-ро мехараду давоми ќиссаро мехонад. Мазмуни ќисса хеле шавќовар буд, аз ин рў рўзи чоршанбеи омада «Оила»-ро худам аз дўкон харида ба хона бурдам. Келинам ба љое рафта будааст. Маътали омаданаш нашуда «Оила»-ро вараќ задаму баногоњ чашмам ба сањифаи «Шанс» афтод. Онро пурра аз

назар гузаронида, арзњои миннатдории як нафар марди калонсоли кулобї ва духтараки бахтёфтаро хондам. Сатрњои пур аз мењрро мехондаму оташаке дар ќаъри ќалбам шўъла мезад. Азм кардам, ки ба «Оила» мурољиат мекунам. Гўширо гирифта ба сањифаи СМС-њо даромада ба 7777 СМС фиристодам. Матнам кўтоњак буд: «Марди занмурдаи 60- сола. Чароѓи хонадонамро мељўям». Баъди њафтае ба телефони њамроњам симзанї оѓоз ёфт. Масъули «Шанс» раќами телефони чанд занро дод. Мо бо њам вомехўрдем. Аз байни занон якеро пазируфтам. Телефонї гуфтугў намуда вазъиятамро пурра фањмонидам. Зани оќила, ки њаст аз рўи шафќат ба издивољ розигї дод. Чанд рўз муќаддам аќди никоњ бастему дар тараддуди ќабули хостгорони духтарам шудем. Онњо, ки мувофиќи маслињати пешакиамон то оиладор шудани ман сабр карда буданд, ба хостгории духтарам омаданд. Ваќт кам буд. Њамсарам худро гум накарда, тавассути кордонию даќиќназарї таноби корњоро ба даст гирифт. Дар тўй ошпазу нонпаз худаш буд. Њис кардам, ки ў сарфакору сариштакор аст. Аз њамсарам ќаноатмандам. Ба наздикї духтарамро талбон мекунем. Бо риояи танзим ба ин маъракаи бошукўњ тайёрии пухта мебинем. Аз «Оила» хеле ва хеле миннатдорам. Рањмат ба саркардањо ва кормандонаш! Иќрор мешавам, ки аз њамон рўзи нек инљониб «Оила»-ро муттасил мехонам. «Оила» њафтае як маротиба азизтарин мењмони хонадонам мегардад. Бори дигар ташаккур!

Зодрўз муборак Бењрўз Шукруллоев! Шуморо бо љашни

фархундаи зодрўзатон табрику тањният гуфта, аз даргоњи яздони пок ба шумо тансињатї, умри бардавом, сарфарозї ва хушбахтињои оламро таманно мекунем. Фаќат бошад табассум дар лабатон, Илоњо, дард набинад љисму љонатон. Расад сад сол умратонро бањорон, Умеду орзу бинед умре хандон. Ањли эљоди «Оила»

Зодрўз муборак, Абўбакри Эмомалї! Туро ба муносибати мавлу-

ди накўят табрику муборакбод намуда, бароят умри дароз, сињативу саломатї ва бахту толеи накўро аз даргоњи Худованди муттаъол орзумандем. Бигзор њамеша парвози баланди зиндагї ва ширинињои њаёт насибат бошад! Мавлуди ту ифтихор аст моро, Табрик барои ту њазор аст моро. Бар сад бирасу бахт бубин, Шодии дили ту иќбол аст моро, Бо дуо Моњрухсор

Њафтаномаи оммавї-маърифатї

Сармуњаррир: Фирўза Сатторї

Диќќат! Диќќат! Диќќат!

МАЊФИЛИ ШИНОСОИИ

"Лайлию Маљнун" Хонандагони азизи «Оила»!

Шумо њоло њам дар ёфтани љуфти муносиб мушкилї мекашед? Дар бунёди оила љиддиеду аммо дар мондани ќадами аввалин бањри соњиби бахт шудан устувор нестед? Аз танњої азият мекашед? Мо мушкилии шуморо осон хоњем кард! Аз моњи декабри соли 2013 сар карда, Шумо метавонед бо шиноснома ва як дона аксатон ба идораи «Оила» омада бахтатонро ёбед. Агар роњ дурї кунаду омада натавонед тариќи ММС акси худро ба раќами 935606505, 238-53-35 ирсол намоед ва тариќи СМС- ба раќами 7777 дархост фиристед! Мањфили шиносоии «Лайлию Маљнун» ба Шумо дар ёфтани бахт ёрї мерасонед. Бахтатонро аз даст надињед! Мањфили шиносоии «Лайлию Маљнун» барои он шахсоне, ки мехоњанд бахти худро пайдо кунанд, кўмак мерасонад.

Намуна барои фиристонидани СМС:

Оила «Лайлию Маљнун». Ман Салимова Омина, 35-сол дорам, мехоњам тавассути мањфили «Лайлию Маљнун» бахти худро дарёбам. Бо марди то 45-солаи љиддї ва соњиби љои кору манзил оила барпо карданї њаст ам.

• З.24. Зебосанами исфарагї мехоњад бахти худро пайдо кунад. Љавоне бошад, ки намозхон ва соњиби кору манзил. • З.25. Зани 42-сола. Бахти аввал ба рўяш нахандидааст. Бо марди то 55-солаи имондор оиладор шудан мехоњад. • Д.28. Духтари 24- сола. Сокини шањри Истаравшан. Бо љавони то 30-сола оиладор шудан мехоњад. • Д.50. Духтар. Муаллимаи мактаб мебошад. Маълумоти олї дорад. Бо љавони то 47сола оиладор шудан мехоњад. • М.40. Љавонмарди зебо, соњиби манзил ва љои кор. Зодаи ноњияи Мир Саид Алии Њамадонї аст. Мехоњад бахти худро пайдо кунад. Бахти аввал ба рўяш нахандидааст. • Д.49. Духтари 34-сола. Сокини ноњияи Вањдат. Маъюби гуруњи 2. Бо марди то 42-солаи боимон ва соњиби хонаву љои кор оиладор шудан мехоњад. Мард агар маъюб бошад њам

Эълон! Эълон! Эълон! Мефурўшам 4-њуљрагї

• 4-њуљрагї, мањ. 102, кўчаи Мањмадиев 44, њ 74, нархаш 60000 в.ш., тел: 919-43-43-08

Њавлињо

• Њавлї, 4 дар хона, 5 сотих замин, ошхона, њаммом, таъмираш олї, об, барќ доимї, љамоати Ќиблаї, 46.000 в.ш. Тел. 93-403-33-81, 907-97-34-72

Саломатї Хизматрасонї • Саломатї пешнињод менамоем. Тел. 919-06-86-88 • Мањс танњо барои бонувон ва кўдакон. Тел. 918-1777-19 • Дармонгоњи эндоурологї хизматрасонињои зеринро ба таври касбї пешнињод мекунад: майдакунии эндоскопии санги гурда ва роњњои пешоброн, тур-оденомаи простата, тур омоси пешобдон, љарроњии пластики гурда ва

ИНЊО БАХТ МЕЉЎЯНД: ќабул дорад. • М.36.Љавонмарди зебои ќоматбаланд, соњиби манзил ва љои кор аст. Зодаи вилояти Суѓд. З6-сол дорад. Бахти аввал ба рўяш нахандидааст. Мехоњад бо зан ва духтари то 30-сола оила бунёд кунад. • М.37. Марди 53-солаи исфарагї. Бо зани то 45-сола оила бунёд кардан мехоњад. Соњиби манзил ва љои кор мебошад. • З.32. Љавонзани 34-солаи суѓдї. Бахти аввал ба рўяш нахандидааст. Мехоњад бо марде оила бунёд карда соњиби фарзанд гардад. • З.34. Љавонзани 28-сола. Сокини шањри Душанбе. Бахти аввал ба рўяш нахандидааст. Бо марди то37-сола оила бунёд кардан мехоњад. • З. 35. Зани 34-сола. Њољигї

Ќабули эълонњо бо телефони (44) 640-99-88 роњњои пешоброн. Љарроњї њангоми пешобро дошта натавонистани бонувон. Тел. 91874-72-30, 919-39-44-98 • 4 намуди мањс: умумї, урологї, таскинбахш, барои тамоми синну сол. Тел. 985-43-47-49 • Афтонидани санги гурда, талха, беморихои сардард, дил, пуст, баровардани зиён, тарс, кушодани бахт, безурётї, кўдако почакашон фалаљ, саръ (припадки), аз нашъа ва араќ мегардонем ва ѓайра. Тел. 917-74-44-00, 915-60-86-00, Раъно

Таълим • Мактаби техники љумњуриявї (ДОСААФ) хоњишмандонро ба курсњои ронандагї аз рўйи категорияи "В, С, ВС, Д ва Е" бо нархи арзон ва дар муддати кўтоњ даъват мекунад. Тел. 918-4414-54

Аз моњи январи соли 2000-ум нашр мешавад. Дар Вазорати Фарњанги ЉТ тањти №507 ба ќайд гирифта шудааст. Њафтанома ба хотири риояи гуногунандешї маводеро низ ба табъ мерасонад, ки хилофи назараш аст. Ба мазмун ва санаду раќамњои маводи чопшуда муаллифон љавобгаранд. Сурату мусаввадањо ба муаллифонашон баргардонида намешаванд.

Дар матбааи «МЕГА-ПРИНТ» чоп шудааст. Сањифабанд: Гулнисои ЊИКМАТУЛЛО Мусањњењ: Нодира РАЉАБОВА

насибаш гардидааст. Бахти аввал ба рўяш нахандидааст. Бо марди то 43-солаи боимон оиладор шудан мехоњад. • З.36. Зани 50-солаи танњо. Сокини шањри Душанбе. Бо марди безани то 65-сола оиладор шудан мехоњад. • М.1.Љавонмарди 42-сола, сокини шањри Душанбе, занаш вафот карда аст. Соњиби манзил ва љои кор . Бо духтар ва зани боимон оила бунёд кардан мехоњад. • М.2. Марди 36-сола, аз њамсараш људо шудааст. Соњиби љои кор ва манзил бо духтари то 30-сола оила бунёд кардан мехоњад. • М.7. Марди 32-сола . Бахти аввал ба рўяш нахандидааст. Соњиби хона ва љои кор. Бо духтари то 28-сола оила бунёд кардан мехоњад.

Теъдод 15000

Ниёз дорем • Кор пешнињод менамоем. Тел. 919-06-8688 • Клиникаи эндоурология, табибони ботаљрибаи уролог ва њамширањои љарроњиро ба кор даъват мекунад. Тел. 93735-84-55

Мехарам • Нишони сарисинагї, зарфи нуќрагин, тилло, нуќра, тиллои сафед, њайкалчањо, бозори Шоњмансур, дорухонаи «Экспресс».Тел. 93-504-03-72

Эътибор надорад

• Шиносномаи тањти раќами А 4089648, ки ОВД-и ноњияи Тавилдара 22.01.2007 ба Ёрова Хатича Абдуќодировна, соли таваллудаш 10.11.1998, додаст, аз эътибор соќит дониста шавад. • Њавлии навсохти иборат аз 3 дар хона ва 6 сотих заминро дар ноњияи Рўдакї фавран мефурўшам ё бо хонаи 2 њуљрагї иваз мекунам. Тел: 93-528-11-29 Суроѓаи мо: 734018, шањри Душанбе, хиёбони Саъдии Шерозї, 16. Тел: 238-53-35, Дафтари хабаргузорї дар вилояти Суѓд: ш.Хуљанд кўчаи Камоли Хуљандї 114, хонаи 15. Тел:6-75-23 , 92-730-06-50 E-mail: oila@pressa.tj


САРНАВИШТЊОИ ЃАМАНГЕЗ (Давомаш. Аввалаш дар шумораи гузашта.) Хоњар гуфтани Сафо Нисоро дилпур намуд ва бо аломати тасдиќ сар љумбонд. Ронандаи калонсол даст афшонида таъкид намуд: -Духтарам, аз ин гург эњтиёт шав! Онњо љониби мошин равон шуданд. Мўйсафеди ронанда аз пасашон фарёз зад: -Сафо, агар ягон гап шунавам, пеш аз Абдулло худам саратро чумчуќ барин меканам! Сафо мотори мошинро ба кор дароварда, ба якборагї газро пахш кард. Мошин мисли бабр аз љояш ба пеш љањид. Мардуми атроф, ки сабаби ѓазаби ронандаро намедонистанд, Сафоро дашном доданд, ки биниаш осмонро мехарошаду фикри љони одамони дар атроф бударо намекунад. Пас аз он, ки чойхона аз назар нопадид гашт, Сафо бо табассум љониби Нисо нигариста гуфт: -Ин пирхари дилсиёњ њамаро худаш гумон мекунад. Мўйсафеди такариш худашро мусулмон мегираду чунон корњоро мекунад, ки њатто шайтон дар њайрат мемонад. Боре чунон шарманда шуда буд, ки то њол аз ёди мардум нарафтааст. Дар база шофёрњо мазоќаш мекунанд. Нисо мехост фањмад, ки ин марди дар назар бисёр худотарс чи кори бад карда шарманда шудааст. Сафо мароќ зоњир намудани духтарро дида, дарњол њодисаи ба сари худаш омадаро ба гардани мўйсафеди бегуноњ бор карда гуфт: -Ин пирхар худша марди поки намозхон мегирифт, лекин як рамазон шарманда шуд. Мо, шофёрњо маслињат кардем, ки як бор таќводориша месанљем, барои он, ки бачањои рўза намегирифтагия кофир мегуфт. Русдухтари кассире доштем, бо њамон маслињат карда гуфтем, ки агар њамин мўйсафеда ба дом афтонї, њар кадомамон 100 сумї метием. Духтари кассир розї шуд. Рўзи дигар бо як бањона кассира дар мошини махсум шинонда гусел кардем. Ба Файзобод мерасанд, ки ваќти намози пешин мешавад. Махсум духтара аз мошин фароварда мегўяд, ки ту ягон хўрок хўрда шикамта сер кун, ман намози пешина мехонам. Духтар баъди намоз дар мошин бо њар бањона ба зонуи махсум даст мезанад ва њамин хел њиссиёти мардиша баланд месозад. Махсум дигар тоќат накарда таклиф мекунад, ки дар ягон љо дам гиранд. Духтар розї мешавад. Ба васвасаи шайтон дода шуда махсум мошина ба як љойи хилват меронаду кўрпачаро болои сабзањо партофта духтарро таклиф мекунад. Духтар мегўяд: «Магар шумо, мусулмонњо дар рамазон аз чунин корњо парњез намекунед?!» Махсум як табассум карда, духтарро болои сабзањо меѓелонад ва «рамазонаю чум, чи меша» гўён, њарисона либосњоша мекашад. Ин дам чанд ронанда дар болои сарашон пайдо шуда, ба њоли махсум хуб механданд. Аз њамон ваќт ин мўйсафед лаќаби «Рамазонаю чум»-ро гирифт. Нисо наќли Сафоро шунида аз тањти дил хандид. Рањорањ Сафо њар замон «рамазонаю чум» гуфта, Нисоро ба ваљд меовард ва ќасдан мошинро бо роњњои ноњамвор меронд, то њангоми ин бардорузани мошин бозуи духтар ба китфаш расад. Њамин тавр њазлу шўхикунон таќрибан соатњои дањи шаб ба Душанбе расиданд. Сафо Нисоро то ба назди хонаи аммааш бурда монд. Маслињат карданд, ки рўзи дигар њамроњ ба дења бармегарданд.

№14 (738) 09.04.2014

19

Љавони ношиносро таъриф кардани Нисо аз афташ ба духтари калонии амааш нафорид, ки рўй турш карда гуфт: -Эњ духтари сода, љавонњои њозира кирои таъриф нестанд. Аз шўхињои вай аблањ обу адо шуда, мабодо ба оѓўшаш надарої! Нисо аз ин гапи хешдухтараш сахт ранљида дод зад: -Аќламро нахўрдаам, ки бо як ишора ба оѓўши њар роњгузар дароям. Ман њам монанди шумо калла дорам!

Нисо ба атроф чашм давонда дид, ки ду духтари амааш њамроњи духтарњои њамсояашон дар кўча сайругашт доранд. Нисо назди аммадухтарњояш рафта салом дод. Хешдухтарњояш дар ин нимашаб Нисоро дида њайрон шуданд ва дар куљо будани таѓояшонро пурсон шуданд. Нисо гуфт, ки њамроњи як њамкори падараш аз дења ба шањр омадааст ва дар омади гап «љавони зебо ва бисёр шўх шудааст, ки то ба Душанбе расидан маро аз ханда ќариб рўдакан мекард» гуфта монд. Љавони ношиносро таъриф кардани Нисо аз афташ ба духтари калонии амааш нафорид, ки рўй турш карда гуфт: -Эњ духтари сода, љавонњои њозира кирои таъриф нестанд. Аз шўхињои вай аблањ обу адо шуда, мабодо ба оѓўшаш надарої! Нисо аз ин гапи хешдухтараш сахт ранљида дод зад: -Аќламро нахўрдаам, ки бо як ишора ба оѓўши њар роњгузар дароям. Ман њам монанди шумо калла дорам! -Хайр хоњар аз мо танњо огоњ кардан, он тарафша худат медонї. Аслан, бе иљозати янгаю таѓоим омада кори хуб накардї! Онњо фањманд, албатта хафа мешаванд,-таъкид намуд духтари амааш. -Айби дадам, ваъда дода буд, ки имрўз ба Душанбе меоем, намеомадам дар назди духтарњо дурўѓгў мешудам. Жвачка бурданам даркор,-фањмонд Ниссо њама айбро ба гардани падараш боркунон. Духтарњои шањрї бо ин духтари ќишлоќии эрка дигар гапро кашол надода, хона даромаданд. Хайрият, ки аммаю язнааш хоб будаанд, вагана боз як соати дигар онњо ба гўши Нисо лексия мехонданд.

Чашм ба роњи писар

Сафо духтарро фароварда аз шодї ќариб раќскунон мошинро ба хонааш ронд. Худро монанди уќоби баландпарвоз хушбахт эњсос мекард. Ифтихор дошт, ки имрўз чунин духтари чун кабки дарї зебою хушхиром њамроњаш аз дења ба шањр омад. Аз њама муњимаш њамкорони бадзабону бахилаш ўро бо ин чўљаи парї диданд. Акнун дар автобаза фаќат гапи Сафо мешавад. Бигзор бадхоњонаш аз бахилї торс кафида муранд! Ронандаи маѓрур мошинро ба њавлиашон дароварда моторашро хомўш карду сипас фаромада дарњои автомобилро мањкам кард ва суруди шўхеро зери лаб замзамакунон ба хона даромад. Кампири модараш, ки чашм ба роњи яккаписар њанўз нахуфта буд, садќаю бандашавон ба истиќболаш баромад. Бори аввал дар умраш «очаљон» гўён, модарашро бо мењр оѓўш карда бўсид. Модар њайрон-њайрон ба Сафо менигарист. Сафои ошиќи зори Нисо гашта аз модараш хоњиш кард, ки ягон хўрданї биёрад. Кампир дуои љони писари эркааашро карда барои овардани хўрок рафту мурѓи хаёли Сафо ба гузаштањои дур парвоз кард. Аслан Сафо падарашро ёд

ХУДОЗАДА надошт. Аз рўйи шунидаш падараш хеле барваќт, њанўз замони сесола будани вай дар Кабудљар ба садамаи наќлиётї гирифтор шуда мурдааст. Љасадашро аз соњили дарёи Сурхоб ёфтаанд. Модараш он ваќт хеле љавон бошад њам, хотири яккаписараш Сафо дигар шавњар накардааст. Сафо бачаи шўх буд ва дигар њамсолонашро ба ќавле рўз намедод. Мардуми дења аз вай безор буданд, вале аз тарс пеш аз тўю маъракањояшон Сафоро љеѓ зада, барояш махсус зиёфат медоданд, то ягон номаъќулї карда, мањфилро вайрон накунад. Модараш зани фариштахуест ва танњо ба хотири њамин зани мењрубон муаллимону њамсояњо ўро ба милиса насупориданд, вагарна љояш бо он њама авбошию дуздињояш кайњо кунљи мањбас мешуд.

Дўсти хиёнаткор

Дар њамсоягии Сафо Мурод ном љавоне бо модараш зиндагї мекард. Мурод аз Сафо калонтар бошад њам, њардуяшон љўра буданд. Ронанда буд Мурод ва доим дар сафар. Боре якмоња ба сафар баромада аз Сафо хоњиш кард, ки то баргаштанаш аз ањволи модар ва хоњарчаи хурдсолаш хабар гирифта истад. Модари Мурод бевазани 43-солаи бисёр нозанин буд. Пас аз марги шавњараш ба ин занак чандин кас талабгор шуда бошад њам, дигар шавњар накард. Сафо аз он, ки Мурод модару хоњарашро ба вай супурда рафт, хурсанд шуда, бегоњ ширакайф як халта орд ва як бак равѓанро бардошта ба хонаи љўрааш рафт. Модари Мурод аз дидани Сафо шод шуда, аз рўйи таомули дењотиён љўраи писарашро ба хона таклиф кард ва гуфт, ки ошро дам партоф-

тааст. Бўи ош ба димоѓи Сафо зада, иштињояш кушода шуд ва дастонашро шуста ба хона даромад. Модари љўрааш дарњол кўрпачањои тозаро партофта Сафоро мурооти нишастан намуд ва дастурхон кушода, барои ошкашї рафт. Сафо болиштњоро зери каш монда рўйи кўрпачањои махмалин бароњат дароз кашид. Модари Мурод њар замон ширинињои гуногунро оварда болои дастархон мегузошт ва њар боре, ки хам мешуд, аз чоки куртааш пешобаѓали сап-сафеди дилкашаш намоён мегашт. Сафо аз пешобаѓали мисли себњои сабзи сероб назаррабои модари љўрааш чашм канда наметавонист. Шайтон њар замон васваса мекард, ки ин зани аз синну солаш хеле љавонтар мондаи пуртароватро ба оѓўш бигирад ва то сер шудан коми дил ситонад. (Давом дорад)


РАНГОРАНГ Муќаррар њамаи бонувон мехоњанд ќабл аз издивољ хислату хўи шавњаршавандаашонро омўзанд, то ки баъдан аз интихоби худ пушаймон нашаванд. Мард худаш нафањмида хислаташро фош месозад, аз ин рў чанд сиреро бароятон мекушоем, ки тавассути он хулќу хўйи љавонмардонро омўхтан осон аст. Тавре олимон собит сохтаанд, шавњари бењтарин њамонест, ки ба ѓаму хурсандии занаш шарик бошад, яъне аз њолати равонии занаш доим бохабар гардад. Ба нигоњи мард диќќат дињед, агар нигоњи мард чуќур бошад, ин нишонаи хуб аст. Агар мард аз дубора сўятон нигаристан шарм намояд, андеша кунед, чунки ин рафтори мард маънои онро дорад, ки аз муносибатњои мањрамона

№14 (738) 09.04.2014

21

МАРДИ БЕЊТАРИН КАДОМ АСТ? шарм медораду дар ин боб хеле заиф аст. Аз айнакпўш будани мард дилатонро дур нагиред. Марде, ки ба чашми зан нигоњ накарда хушомад мезанад, мехоњад бо ин зан ваќт гузаронаду халос. Рафту мард бо чашмаш бо шумо бозї кунад ё нигоњаш хеле дилсўзона бошаду шуморо фурў барад, ин мард дар мењрварзї он ќадар фаъол нест. Олимон маслињат медињанд, ки ба ангуштон, аниќтараш ба дарозии ангуштони мард диќќат дињем. Њар ќадаре ангушти беноми мардак дарозтар бошад, њамон андоза ошиќи бењамтост. Њормонњои љинсии чунин мардон зиёдтаранд. Доктор Ферденси исбот намудааст, ки мардњои ангушти беномашон дарозро тарњи рўяшон мутаносуб, овозашон паст, инчунин бўйи баданашон барои занњо форам асту боиси љалб гаштани љинси латиф мегардад. Дар баробари усулњои ќайдшуда ба тарзи

бўсакунии мардњои диќќат дињед. Агар мард њангоми бўсобўсї лаванд бошад, дар бистар њам чунин аст. Марде, ки бо оби дањонаш рўятонро пур мекунад, ќобилияти эњсоскунї надорад. Марди дар мењрварзї усто дар бўсаи аввалин забонашро ба кор меба-

Њар ќадаре ангушти беноми мардак дарозтар бошад, њамон андоза ошиќи бењамтост. Њормонњои љинсии чунин мардон зиёдтаранд.

рад. Марде, ки бо забон бўсида наметавонад, дар мењрварзї низ дилтанг аст. Мардоне, ки ба тозагии хона сахт диќќат медињанду тозакоранд, дар бистар низ чунин рафтор мекунанд, њатто бўсидани бадани занро табъашон намебардорад. Марди хўроки бомаззаро дўст медоштае, ки аз љараёни хўрок хўрї кайфият мебардорад, њамчунин њангоми мењрварзї лаззат мебарад. Марди бомаззахўрак мехоњад ширинии њар лањзаи њаёти мањрамонаро эњсос намояд. Тамоми усулњои номбарнамудаи муайян сохтани хислати шањвонии мард танњо аз рўи пурсишњо муайян шудаанд. Аз имкон дур нест, ки марди тозакор ѓуломи зан мешаваду марди аслан бўсаро намедониста аз тарси гум кардани зан хоки пояшро тори сар мекунад. Тањияи Мењрубон


КИТОБХОНАИ "ОИЛА"

22 №14 (738) 09.04.2014

Сайдањмади Зардон

АБРЎЙИ МАЊТОБ

(Давомаш. Идомааш дар шумораи гузашта) Зарф як сў гузошт, коса љониби Абрў кашид ва якбора пайваставу ногусаста по рўйи гилем шапида-шапида, хунсардияш аз умќи ќалб берун овард, бо чашмони калопесаву чор тора риши ларзон якбора аррос зад: «Пей, пей, пей!.. Пей, пей, пей!..» Абрў, монанди барќе ки дар осмон якбора таркиш мекунад, аз љо як ќад парид, ларзону њаросон рост хест, дар муќобили пўписаи тотор бечо-

раву бетобу тавон монд, беихтиёр, мисли ташнаи дар биёбон, як он коса ба сар кашиду болои миз гузошт. Дањонаш аз оби тезу тунде бисўхт, ќиёфааш буљур шуду нигоњаш сахт пўшида. Љилави бинияш бо даст бод дод. Гўё дар гулўяш оташ афтода буд, ки нафасаш банд хўрд, аз умќи чашмонаш ќатрањои ашк сар зад, калавид, наздик буд биафтад, ки ўро тотор пуштпоя гашт ва ба оњанги ќаблї забон гардонд: «Ничево, ничево! Всё будет хорошо, у тебя появится отличний мужик-как бик! Теперь

надо спат, надо спат, понятно!» рўйи тахтхоб ду-се мартаба «Ситорашинос» ўро љониби ќай кард. Бўйи туршї ќиёфааш тахтхоб кашиду якбора тела буљуру нофорам сохт, нафрадод. Абрў бо тахтаи пушт аф- таш барангехт. Сари дилаш ки тод ва љойи нарм ѓунчасон по гирифтаву вазнин буд, аз паркулук кард. Нерўи инсонї- та- тофтан сабук гашт, бењолона мизу фањм ва њифзу сурур ўро аз љо бархест, осемаву њаросон тарк гуфта буданд. Њамин ки шалвору пероњанаш пўшид. Ин сар ба болишт монду чашм дам эњсос кард, ки баданаш пўшид, хона ба мисли чархи ба чизи ифлосе олудааст, ки мошин зуд давр заду дилаш њисси кароњат њељ дамоѓаш бењузур гашт. Барфавр чашм тарк намекард. Ў бо даст банбикшод, шифту чор девор якљо ди миёнаш дошт, саршикаста, мечархид, аз пањлў ба пањлў аранге њуљрањо пушти сар гутоб хўрд, боз њамон сурати зошт, ба сањни њавлї даромад, ќаблї такрор ёфт. То кай чї тунд-тунд нафас кашид. њад љўлиду рўйи тахтхоб ѓел Дар берун ўро моиндар мунхўрд, ёд надорад ва аз беёдї тазир буд, бо дидани Абрўйи ба хоби ѓафлат печидан њам њаќиру нотавон морбозонаву дар хотираш намондааст. Абрў њопал-њопал канораш расид, аз њатто намедонист, ки тотор мо- оринљаш дошт, «дилсўзона» тананди гурги борондида чї гуна скинаш дод: «Парво накун, пирхезе гирифту болои ў парид. духтар! Иншоаллоњ, дасти ин Гоње ки чашм во кард, худро ан- ситорашинос сабук аст, баъди даруни бистар лучи модарзод доруву дармонаш њатман бахдарёфт, ки банди миёнаш сахт тат кушода мешавад!..» Хандаи дард мекард, димоѓаш мис- нозеби кур-кур сурати зани бали сурб вазнин буд. Да њуљра дафту лоѓарандом боз њам нањамин њоло тотори чорторариш фратангезтар кард, бо истењзо ба нигоњ намехўрд, мисли мор дар дил бигуфт: «Бимон, ки ба сўрохе хазида буд. «чўби мулоима кирм хўрд», Абрў бо илоље аз љо љунбид, лек њавлиям соя боша!» Абрў чизи ѓашворе байни поњояш магар неши сухани ўро дар часпидаву карахш баста буд, бадан њис намуд, ки ољизона ангушт расонд ва пеши дамоѓ лаби поин газид, бо дард нигоњ овард, яке дилаш бењузур шуду сўйи дигар баст, аз хатое ки

њаёту мамоташ бар задааст, мањзунтар гашт. Њо, аз балоњои ѓайримунтазира фирор кардан имкон надорад! Он чи ки инсон баъзан интизор нест, ногањ бар сараш фуруд меояд. Бар сари сахти ў њам чунин балои ногањонї бирехт, ки меъмори он моиндари кинатсўз буд. Њо, дасти ќалби моиндари раќќоса дари шикаст ва яъсу навмедї ба рўйи Абрў во намуд, ўро њатто аз ягона њамрозашмоњтоби зарди само дилхунук сохт. Аммо худи Латофати баду дад њам аз «њадя»-и Худованди њамабин бенасиб намонд. Њо, њар касе ки барои дигарон бадї мекорад, як рўз не, як рўз хораш њам дарав хоњад кард! Њамон шабе ки Абрў дар худ пайваста мепечид ва гила ба моњтоби тори сар мебурд, моиндар андаруни њуљраи гарму нарм бепарвову осуда ѓунуда буд. Нохост, магар ў хобе дид, ки якбора сар аз болин бардошт. Ин дам аз роѓи дар тасмаи борики рўшноии фурўзонаки долон рўйи бистар афтода буд. Нигоњи хоболуди Латофат ба он хўрд. Пиндошт, ки море ба шиддати зудтар аз њаракати тир худро ба чоки гиребони пеши синааш андохт... (Давом дорад)


ХОНАВОДА

№14 (738) 09.04.2014

23

ЧАРО ЗАН ХИЁНАТ МЕКУНАД? Сўњбати судманд бо табиб Муллозуњур Тоњирї дар мавзўи сабабњои ноустуворї ва пошхўрии оилањои љавон гиранд, вале духтарњои мо хоманд. Табиист, ки арўси бехабар аслан намедонад, ки дар бистар чї гуна бояд рафтор намуд. Аз њамин љо сар мешавад но-

-Шумо, ки солњо асрори муносибатњои заношўиро омўхтаеду таљрибаи фаровон доред, сабаби вайрон шудани оилањои љавонро дар чї мебинед? -Имрўз мо шоњиди он шуда истодаем, ки баъди се –чор моњи оиладорї оилањои љавон аз њамдигар људо мешаванд. Ин сабабњои зиёде дорад. Яке аз сабабњои асосиаш тайёр набудани љавонон ба оиладорї мебошад. Замони шўравї дар мактаб дарсњои махсусе буд, ки тарзи оиладориро меомўхт, волидон њам дар бораи муносибатњои нозуки заношавњарї каму беш бо фарзандонашон сўњбат мекарданд, вале њоло ин анъанањо аз байн рафтаанд. Волидон танњо хонадор кардани фарзандонро барои худашон ќарз медонанду халос, зеро гумон мекунанд, ки зиндагї худ аз худ пеш меравад. Аксари љавонон баъди хатми мактаби миёна ба муњољират мераванд ва тўли се-чор соли дар Русия ва дигар кишварњо будан бисёр чизњоро дар боби муносибатњои шањвонї ёд ме-

гул нозуку аз парї зебои панљ панљаашон њунарро медонам, ки шавњар ёфта наметавонанд, вале баъзе занњои назарногири чиркинак чунон шавњарњои олиљаноб мекунанд, ки дањони кас воз мемонад…? -Зиндагии зан-духтар чї гуна љараён мегирад, аз он воба-

Мардњоро њушдор медињам, лаљоми занро ба даст гирифтанї шуда, бисёр даѓалї накунед, сабри зан њам њадду њудуд дорад. Косаи сабри зан, ки аз бемењрию даѓалии шавњар лабрез гашт, метавонад дар љустуљўи марде афтад, ки тамоми дардњояшро даво бахшад!

созгорию љангу љидол. -Гуфтаниед, ки дар вайроншавии оила духтарњо гунањкоранд? -Не, ман чунин нагуфтаам, вале маълумоти кофї надоштан дар боби муносибатњои заношавњарї яке аз сабабњои вайроншавии оила гашта метавонад. Зану мард њарду бояд ба оиладорї тайёр бошанд, вале айни замон духтарњо каме фаъолтар шаванд, аз фоида холї нест. Зан бояд диќќати мардро ба худ љалб карда тавонад, яъне зебо, дилкаш ва назаррабо бошад. -Ман ба ин гуфтаи шумо чандон розї нестам, бо он далел, ки дар зиндагї акси ин њолро бисёр дидаам. Садњо духтарону љавонзанњои аз

ста аст, ки ўро чихел мардњо ињота кардаанд. Дар кунљи хона як умр интизор шуда бишинї, шоњзода худаш ба љустуљўят намеояд. Зан бояд кўшиш кунад, ки марди бењтаринро ёбад, то дар зиндагї азоб накашад. Дар ин дунё њама чиз нарх дорад, аз љумла хушбахтї њам, барои марди олиљанобро пайдо кардан зан ё духтар бояд кўшишу ѓайрат намояд ва мањорати рассомию пулашро дареѓ надорад. -Пул ин љо чи дахл дорад? -Пул барои он лозим аст, ки духтар ё зан рўю мўю сару либоси худро оростаю пероста созад, то ботаровату зебо намуда, диќќати мардњои арзандаро ба худаш љалб намояд ва бахташро ёбад. -Магар танњо бо зебої ме-

БА НОЗИЯ САВОЛ ДОРЕД? Дар бораи Ў бисёр мегўянд. Дар бораи Ў бисёр менависанд. Дар бораи Ў њар рўз як овозаи нав пањн мешавад: Нозия шавњар кард! Нозия ба Њиндустон кўчид! Нозия ќасри чорошёна дорад… Њар рўз дар њасрати Ў њазоронњазор ошиќон месўзанд. Умеди дидори Ў умеди зиндагист барои бархе, аз ин рў аз чор кунљу канори шањр ба гўш мерасад: Нозия… Нозия… Нозия!!! Овозаю њангомањо он ќадар зиёданд, ки кас дар дарёфти њаќиќати зиндагии ин маликаи њунар саргум мезанад. Ва инак, зебосанаме, ки бо дидани симои малакутиаш дилњо мисли шамъ об мешаванд, фариштае, ки сањнаи эстрадаи тољикро бо ќудуми муборакаш нурборон кардааст, булбулаке, ки овози ширину таронањои дилнишинаш роњати љони ошиќон аст-Нозияи Кароматулло рўзњои наздик мењмони њафтаномаи «Оила» мегардад. Биштобед! Занг занеду аз навигарињои зиндагии Нозия бохабар шавед!

ТЕЛЕФОНЊО БАРОИ ТАМОС: 238-53-35 ВА 985-81-89-81

тавон дили мардро ба даст овард? -Ин вобаста аст ба синну соли мард. Одатан дар синни 20-25 солагї љавонмардон аќл, баъд шањват, сипас зебогии занро ќадр менамоянд. Дар синну соли аз 30 боло барои мард зане лозим аст, ки наќши муайянро дар зиндагї иљро намояд, масалан наќши зан-модарро бозад. Дар ин синну сол мардњо кўшиш мекунанд, ки аз рўи аќл кор гиранд. Ин тоифаи мардњо аз зебоию боаќлї дида, мењрубонии занро бештар ќадр мекунанд. Пас аз 40 солагї муњимтарин чиз барои мард он аст, ки зан ўро фањмида тавонад ва нисбаташ ѓамхор бошад. Зебогии зан барои марди аз 40- сола боло ањамияти дуюмдараља дошта, дар пойдории оила њамдигарфањмї наќши асосиро мебозад. -Мушаххасан чї гуна занњо ба мардњо писанд меоянд? -Пурсишњо нишон доданд, барои мард чунин хислатњои зан муњиманд: ба худ боварї дошта бошад, зеро аз рўи аќидаи мардњо ин хислати зан њусни шањвониашро зиёд менамояд; каму беш мустаќилии худро нишон дињад, аммо на ба он андозае, ки мард худро нолозим њис намояд; боаќлу доно (занњои кундфањму бефаросатро мардњо дўст намедоранд), аммо аз њад зиёд шуурнок набошад; даромади зан нисбат ба мард зиёдтар набошад, зеро бартарии иќтисодї метавонад ба њисси худбинии мард зарба занад. Мардњо бо занњои корчалон аз нуќтаи назари шарики корї бо камоли майл сарукор мегиранд, вале на аз нуќтаи назари њамболин; одамгурез набошад ва бо осонї ба маърака роњ ёбад; ба њар гапи майда-чуйда асабонї нашавад ва «аз пашша фил насозад»; њазлу шўхиро ќабул кунад, хушњол бошад; гапи хонаро ба берун набарорад ва ѓайбатчї набошад; ба худ нигоњ карда тавонад; бо хушдоман забон ёбад. -Солњои охир њамин, ки зан бемор шуд, табибон дарњол даво пешнињод мекунанд: «Њаёти фаъоли шањвонї баред!» Наход муносибатњои шањвонї барои саломатии зан њамин ќадар муњим бошанд? -Ин гуфтаи табибон гапи хушку холї нест. Илм исбот намудааст, ки њангоми наздикии љинсї системаи дилу рагњо мустањкам гардида, мубодилаи моддањо суръат меёбанд ва аз њисоби суръати баланди хун дар рагњо ихрољшавии моддањои зањрнок аз организм зиёд мешавад. Ќаробати љинсї одамро аз пиршавии бармањал эмин медорад. Муносибатњои мањрамона дар организми зан ба њосил шудани эстроген мусоидат менамояд. Ин њормон кори њамаи узвњои даруниро ба эътидол меорад ва ба мустањкамшавии мўю нохунњо мусоидат намуда, пўстро љилодор ва љавон месозад. Шањват ѓайр аз эстроген боз ба њосил шудани эндорфин, ки њормони хушбахтї ба њисоб

меравад, мусоидат менамояд. Эндорфин стрессро бартараф менамояд. -Масъалаи дигари ташвишовар солњои охир нисбатан бештар ба назар расидани њодисањои хиёнат, хоса хиёнат кардани баъзе занњост, ки бист сол пештар њодисаи ќариб гўшношунид буд. Чаро зани шавњардор якбора ба доми марди дигар меафтад? -Хиёнати зан се сабаб дорад: камбудии иќтисодї, номењрубонии шавњараш ва аз љињати шањвонї ќаноатманд набудан. Аксари мардњо шояд ин гапро шунида ба њайрат меафтанд, вале њаќиќат љойи бањс надорад. Мард талаботи шањвонии њамсарашро ќонеъ созад, зан њељ гоњ хиёнат намекунад! Зиндагии якранг на танњо барои мардњо, балки барои занњо низ дилбазан мешавад. Дилгиркунанда шудани муносибатњои заношўї хоњнохоњ яке аз њамсаронро ба љустуљўи шарики дигар водор месозад. -Аксарият бар онанд, ки зану шавњар бояд на ошиќу маъшуќ, балки пеш аз њама дўсти љонї бошанд. Шумо ба ин андеша розиед? -Не, комилан розї нестам. Зану шавњар агар мисли ду дўст бошанд, мард њамсарашро навозиш кунад, ѓаши зан меояд, зан мењрубонї кунад, шавњар навозишашро ќабул карда наметавонад, чунки онњо дар зењнашон њамдигарро њамчун дўст пазируфтаанд, на њамчун мањбуб. Барои њамин, мард ин нозукиро бояд сари ваќт дарк намояд ва барои занаш ба маъшуќ табдил ёбад, зеро дар акси њол бо оила падруд гуфтанаш эњтимол дорад. Ваќте ки майлу раѓбати мард нисбати њамсараш паст мешавад ва хеле кам мењрубонию хушгўї мекунад, зан оњиста-оњиста бовариро гум мекунад. Набояд фаромўш сохт, ки зан мисли гул аст, гулро њамеша об дода наистед, зуд пажмурда мешавад. -Бисёр мардон мехоњанд бо роњи зўрї лаљоми занро ба даст гиранд? Магар бо мушту лагад муњаббати занро сазовор гаштан имкон дорад? -Медонед, ба занњои тољик бояд њайкал гузошт, ки момардњои инљиќу муштзўрро тоќат карда мегарданд. Дар замони мо мардњои идеалї ангуштшумор мондаанд. Бо гузашти синну сол мард бештар инљиќу дилбазан шуда, бањудаю бењуда ба њар кори зан эрод мегирад. Аксари мардњо чунин хислат доранд, ки корашон барор нагирад, ќасдашонро дар хона аз зану фарзандон мегиранд. Зани бечора бо вуљуди њама даѓалињои шавњар ба хотири аз даст надодани бахташ тоќат мекунад. Мардњоро дар поёни сўњбат њушдор медињам. Лаљоми занро ба даст гирифтанї шуда, бисёр даѓалї накунед, сабри зан њам њадду њудуд дорад. Косаи сабри зан, ки аз бемењрию даѓалии шавњар лабрез гашт, метавонад дар љустуљўи марде афтад, ки тамоми дардњояшро даво бахшад! Р. Холов!


24 №14 (738) 09.04.2014

Шумораи 14  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you