Page 1

НОМА АЗ ЎЗБЕКИСТОН БА ТОЉИКДУХТАР

ОИЛА

сањ.13

№18 (742), 7 майи соли 2014

ЊАФТАНОМА ЊАР ЧОРШАНБЕ НАШР МЕШАВАД

Сањ.3

обо б й о б Ишќи

11

они в а љ и Љазо узд занд

И Н А М О Д Ш У Х ЗОЛИМ Сањ.11

12

т с ў д и на о ш и н рд а 6 м и н а надошт и

ш и о д й а п и х и р ъ Та Ќуръон

15

16


2

ДОНИСТАН МЕХОЊЕД?

№18 (742) 7.05.2014

Бизнестренерњои амрикої ва машваратчиёни тиљоратї таъкид кардаанд: сарватмандон аз камбаѓалон бо тарзи фикрронияшон фарќ мекунанд. Дуруст сарф намудани пулро ба њар хоњишманд омўхтан мумкин аст, вале аќидањои инсон ба кўйи ноумедї нигаронида шуда бошад, миллион сум кор кунад њам, баъди чанде боз муфлис мешавад. Кадом аќидањо садди роњи сарватманд шудан мегарданд?

Ба умеди мурѓи бахт нашавед

Камбаѓалон мунтазир мешаванд, ки рўзе бахт ба рўяшон механдаду соњиби боигарї мешаванд, сарватмандон бошанд, танњо ба ќувваи аќлу бозуи худ умед мебанданд. Стив Сиболд,

муаллифи китоби «Фикру андешаи сарватмандон» дањњо нафар миллионерони љањонро мавриди пурсиш ќарор дода, фарќияти андешаронии онњоро аз одамони оддї муайян намудааст. Яке аз фарќияти асосии сарватмандон дар он аст, ки пулдорон ба умеди касе намешаванд, њол он ки мардуми дигар умед ба њукумат, сардор, шавњар, таѓои пулдор мебанданд. Равоншиносон бар он аќидаанд, ки нафарони дар интизории мурѓи бахт нишаста ба худ эътимод надоранд. Касе, ки ба худаш эътимод надорад, њељ гоњ бой намешавад! Танњо сарњади тарсро убур намуда, инсон ба худ эътимод пайдо мекунад.

Бечоранолї

Як умр аз чизе норозиед ва гумон мекунед, ки њама бар зид-

Пас, аз одатњои камбаѓалона даст кашед

бурдани пулро омўзад, ваќт лозим аст.

Китоб хондан лозим

Сармоядорон пайваста аз пайи омўзиши касбу кор ва забон њастанд. Нафарони оддї бошанд аз пайи дилхушї мешаванд. Ваќти ќиммати худро ба тамошои лањзањои гуворову дилхушињои дигари бемаънї сарф кардан кисаи касеро пур намекунад!

Кори маљбурї

Аксарият барои он кор мекунанд, ки аз гуруснагї намиранд. Ба аќидаи машваратчиёнтољирони амрикої чунин инсонњо

Н А Д У Ш Й БО

МЕХОЊЕД? ди шумоянд? Машваратчиёни тиљоратии амрикої мегўянд, ки ба чунин одамон танњо кори маошаш ночиз насиб мегардад. Аз гирёнчакњо комёбиро интизор намешаванд, бинобар ин, миллионер шудан хоњед, бечоранолї накунед. Пайваста бечоранолї карда, атрофиёнро гурезон намудан мумкин аст. Мушкилотатонро мустаќилона њал кунед! Ба аќидаи равоншиносон дар њар як нокомї одами сустирода танњо монеањоро мебинаду шахси бољасорат аз хатоњои худ панд мегирад ва имкониятњои навро мебинад. Нафаре, ки аз чањорчўбаи одатњо берун ќадам гузоштанро марг мешуморад, њељ гоњ пулдор намешавад! Тавакал кунї, бурд мекунї!

Пул, пул, пул Пул бошад, њамааш меша-

вад! Нафароне, ки чунин андеша доранд, њељ гоњ аз вартаи камбаѓалї рањої намеёбанд. Тавре пурсишњо нишон доданд, мањз камбаѓалон пули зиёдро маънии зиндагї мешуморанд. Ба аќидаи чунин одамон муњаббатро њам бо пул харидан мумкин аст. Сарватмандон бошанд, баръакс аз даромад не, аз амалї сохтани орзуву аќидањои худ роњат мекунанд. Аксарияти нафарони пулдор чандин маротиба муфлис шуда бошанд њам, ба ин файласуфона назар кардаанд. Ба пул не, ба амал диќќат доданашон сарвати онњоро аз нав афзудааст. Ба аќидаи равоншинос ваќте инсон гурусна аст, дар мадди аввал дар бораи хўрок фикр мекунад ва дигар чизе барояш моњият надорад. Барои он ки одам тарзи дуруст истифода

Ба аќидаи чунин одамон муњаббатро њам бо пул харидан мумкин аст. Сарватмандон бошанд, баръакс аз даромад не, аз амалї сохтани орзуву аќидањои худ роњат мекунанд. Аксарияти нафарони пулдор чандин маротиба муфлис шуда бошанд њам, ба ин файласуфона назар кардаанд

аллакай бетолеъ њастанду њељ гоњ соњиби дорої намешаванд. Аќидаи равоншинос: «Ќарзњоямро баргардонида, бо кори хости дилам машѓул шуда, одам барин зиндагї мекунам»гуфтани инсон аз худро дўст надоштанаш дарак медињад. Њаёт гузарон аст… Агар пулу бурдборї аз шумо гурезон бошад, андеша намоед: чаро шумо худро дўст намедоред? Тањияи Нодира


МУЛОЌОТИ ЃОИБОНА

3

Нозияи Кароматулло:

ДАР БОРАИ ЊАЁТИ ШАХСИАМ МЕГЎЯМ, ВАЛЕ...

(Давомаш. Аввалаш дар шумораи гузашта) Савол:-Акси зебои Нозияхонро бо либоси арўсї дар њафтанома дида, хурсанд шудем. Домоди хушбахте, ки аз миёни њазорон ошиќ дили шуморо ба даст овардааст, кист? Ганљинаи Мирзошариф, аз мањаллаи Дўстї. Љавоб:-Дар бораи њаёти шахсиам мегўям, вале њоло нею каме дертар. Хоњари азиз, шумо, ки зан њастед, гумон мекунам маро хуб дарк мекунед ва намеранљед. Савол:-Њамеша дар тани Нозия либосњои бисёр зебою шинамро мебинем, магар ягон стилисти хориљї дорад, ки чунин шоњона мепўшад? Љавоб:-Мо бо стилист Бењрўз Имомї гоњ-гоњ њамкорї мекунем, вале асосан тарњи либосњоямро худам интихоб мекунам. Њар чи шумо дар тани Нозия мебинед, мањсули завќи худи ў ва модари мењрубонаш аст. Гоњо аз хориљи кишвар низ либосњои фармоиширо бароям меоранд. Савол:-Чаро Нозияи хушсадо бо дигар сарояндањо бадења-дуэт намехонад? Магар назаратон дигар њунармандонро намегирад? Мафтуна, аз ш. Панљакент Љавоб:-Барои дуэт хондан бояд садоњо мувофиќат намоянд. Овози ман танњо бо садои бародарам Муњаммадрафї ва бо Садриддини Наљмиддин мувофиќ аст ва мо аллакай њамроњ тарона сурудаем. Мутобиќати садоро бо дигар сарояндагон њам агар эњсос намоям, албатта дуэт мехонам. Савол:-Нозия аз миёни бонувони сароянда киро бо худаш њамтарозу мењисобад? Файзалї, аз мањаллаи 46 Љавоб:-Њар кас дунёи худ ва њунару мањорати хосаи худро дорад ва ман гуфта наметавонам, ки аз касе болотарам ё касе дар њунар аз ман пасттар ќарор дорад. Мухлисон ба њар як њунарманд бањо медињанд. Савол-Нозия дар як ансамбли бонуфуз кор мекард. Чаро ваќтњои охир номи ин ансамблро дигар намешунавем,? Магар гурўњ пароканда шуд? Акбар, аз н. Рўдакї Љавоб:-Ансамбл «Ориё» ном дорад ва мо њоло њам дар он фаъолият мекунем. Роњбарияшро бародари ман Муњаммадрафї бар дўш дорад. Савол:-Сурудњои Нозияро шунида љони кас роњат мекунад. Самари зањмати кист матну оњанги таронањоятон? Љавоб:Бо Зикриоллоњ Њакимов, Фаридуни Хуршед, Муњаммадрафї ва Ромизи Парвиз њамкорї дорам. Ногуфта на-

данд модарљонам, вале мо рўњафтода нашуда, њамеша аз Худованд Ману модарам бо продюссери Салмонталаби шифои комиХон вохўрї доштем. Боварии Салмонлашонро менамудем. Хон ва продюссераш намеомад, ки ман Шукронаи Худованд, тољикдухтарам. Гаштаю баргашта мегуфтанд, њоло модарам ба ки ман ба духтарони њинду сахт монандам ва по бархоста, худро бењтар эњсос мекунљковї менамуданд, ки мабодо њазл карда, кунанд. худамро тољик муаррифї накарда бошам. С а в о л : Сўњбатамон ќариб ду соат тўл кашид ва бисёр Нозияву Нигина хушу хотирмон гузашт. Њоло посухашонро Амоќулова дугонаанд ё сояи интизорем. њамдигарро аз девор метарошанду монад, ки худам њам кам-кам ма мекунем. дар назди мардум худро дўст Барои ин аз наздик њамсўњбат оњанг эљод мекунам. С а в о л : - Н о з и я в у шуда, шарту шароитњои шар- вонамуд мекунанд? Мармара, аз ш. Вањдат Муњаммадрафї њамасола дар тномаро муњокима кардан лоЉавоб:-Дар ботини ман шањри Исфара консерт медо- зим. Метавонед раќами маро аз данд, вале имсол рањи шањри идораи «Оила» гирифта, занг нисбати ягон кас рашку њасуду душманї нест. Натанњо бо Ниморо гум карданд магар, ки занед. Савол:-Нозия мисли фа- гина, балки бо њама сарояндањо дар Истаравшан консерт додаанд. Мо мухлисони ришта зебост. Соатњо наз- муносибати хуб дорам ва дар ди оина нишаста, худро ба љашну чорабинињо њамдигарро исфарагї сахт ранљидем. Як гурўњ орову торо медињед ё зебои- ањволпурсї мекунем. Нигинадухтарон аз Исфара ятон ягон сирри дигар до- бону ва дигар хонумњои сарояндаро дўст медораму эњтиром Љавоб:- Гулдухтарони Ис- рад? Зебуниссо, корманди мекунам, вале розгўю розљўям фара, бењуда наранљед, ман телевизион. танњо модарам њастанд. Ман асњамаи шуморо дўст медорам! Љавоб:-Муболиѓа шуд! (ме- лан дугонабоз нестам. Њоло сол њатто нисф нашудаСавол:-Режиссёро Худои аст, то охири сол албатта ба хандад) Ман хеле кам рангу бор сањна мегўянд, шудааст, ки дидори шумоён њам расида дар мекунам. Худованд њамин гуна Исфара консерти хотирмоне офаридаасту аз додаи офарид- дар сањна аз коргардон танбењ шунида бошед? гор шукрона мегўям. медињем. Фурќат Низомов, Савол:-Соли 2012 НозияСавол:-Мегўянд, ки барои корманди радио як сурудро офаридан маблаѓи калон сарф мешавад. Эљодиёти Нозия бисёр бой аст ва њар сол албомњои нав ба нав мебарорад. Сарпарастатон кист? Дилшодаи Темур Љавоб:-Сарпараст, продюссер ва ташкилотчии консертњоямон модарам њастанд. Албатта ману Муњаммадрафї њам мењнат мекунем, вале сањми модарљонам дар гул кардани эљодиётамон зиёдтару чашмрастар аст. Савол:-Ороишоте, ки Нозия дар консертњо дорад, бисёр зебо, пурљило ва назаррабост, росташро гўед, њама љавоњироте, ки мепўшед, моли худатон аст ё аз ягон маѓозаи љавоњирот прокат мегиред? Мухлис ва Нозия бо модараш Духак аз бозори 32 Љавоб:-Дар умрам ягон чизЉавоб:-Ростї, ваќти репиро прокат нагирифтаам, надо- хонро дар наврўзи Чоркўњ шта бошам, намепўшам, вале дида, ошиќи зор шудам. Аз титсияи чорабинињо аксаран моли касеро намегирам. Ба њамон ваќт инљониб симои режиссёрњо эрод мегирифтанд, љуз ороишоте, ки фирмањо зебояш аз пеши назарам дур ки чаро дар сањна як љо шох аз ќабили «Тољик-кристалл» намеравад. Ишќи маро ќабул шуда меистам, вале баъди консерт офарин мехонданд, ки барои рекламаи худашон мекунед? мањорати сањнаороиям аъло Шањриёр, аз Чоркўњи пўшиданашро аз ман хоњиш Исфара буд. Сохтакорї карда наметакардаанд, дигар њама зару Љавоб:-Шумо аллакай дер вонам, дилам дар лањзаи базеваре, ки дар консертњо дар дасту гўшу гарданам мебинед, кардед! (механдад) Барода- ромад карданам њар чи хоњад, моли худи ман аст. Ман, ки ри азиз, рўњафтода нашавед, њамонро мекунам. С а в о л : - З а м о н и яккадухтарам, зару зеварамро ман муњаббати шуморо њамчун асосан модарам ва бародаро- муњаббати як мухлис ќабул ме- кўдакиятон мухлиси кадом сароянда будед? нам бароям њамчун тўњфа кар- кунам. Љавоб:-Ман аз хурдї духСавол:-Саломатии модадаанд. Њамеша дар зодрўзам ва дигар љашнњо бароям ягон ратон моро ба ташвиш тари серкор будам, дар мактазевар таќдим мекарданду ме- оварда буд. Он касро чї би мусиќї мехондам, ѓайр аз кунанд. Фикр мекунам, натанњо беморї азоб медод ва оё ин ба омўхтани дўзандагї ва забонњо мерафтам, бинобар ман, балки кулли занњои мо оро- њолашон бењ шудааст? Мадина, ш. Душанбе ин, ваќти мусиќї гўш кардан ишоти тиллоиву бриллиантиро Љавоб:- Миннатдорам аз намеёфтам. Танњо шабона дўст медоранд ва коллексия чунин мухлисоне, ки нисба- сурудњои падарам ва шодравон мекунанд. Савол:-Мо мухлисон аз ти мо ѓамхорї мекунанд. Мо- Муќаддас Набиеваю Тољиддин фирмаи косметикї аз Нозия- дарам њама корњоро барои мо, Муњиддиновро гўш мекардам. Савол:-Бархе аз хон хоњиш дорем, ки моли фарзандонашон мекарданд ва ширкати моро бо акси зебоя- лозим шавад, љонашонро њам сарояндањои мо дар байни дареѓ намедоштанд, вале бе- сурудњояшон ворид кардани шон реклама намоянд. Кормандони фирмаи мор буданашонро аз мо пинњон порчањои рэпро мўд кардаанд. косметикї доштанд. Ваќте фањмидем, ки Мехоњам назари Нозияро ба Љавоб:-Барои ин ман аввал модарљонам сахт беморанд, ба истифодаи РЭП дар байни бояд моли ширкати шуморо тањлука афтодем. Аз салома- таронањои эстрадї бидонам. Акбар Лутфуллоев, аз бубинам, ки чи гуна сифат до- тии модар бисёр дар ташвиш дењаи Ѓуссари Панљакент рад. Нашавад, ки баъд мардум будем ва худро ба чор тараф Љавоб:-РЭП як жанри Нозияро дашном карда гарданд. зада, ба дардашон дармон Моли хуб бошад, албатта рекла- мељустем. Зиёд азоб каши- алоњида аст ва ман ба он му-

носибати бад надорам. Аслан дар Аврупо зери мафњуми РЭП њаќорат ва дашномро мефањманд, вале рэпсароёни мо калимањои боодобонаро ба кор мебаранд, ки албатта падидаи нек аст. Ман мухлиси РЭП нестам, каму беш гўш мекунам. Савол:-Нозия ном дорам. Се сола њастам. Падару модарам ба хотири шумо номи маро Нозия гузоштанд. Мехоњам барои њамаи Нозияњо ягон суруд хонед. Нозия аз н. Восеъ Љавоб:-Ба ман садњо нафар занг зада, хабар додаанд, ки исми маро ба фарзандонашон гузоштаанд ва аз ин ифтихор менамоям. Ният дорам, ки як барномаи махсуси телевизионї ташкил карда, њамаи Нозияњоро дар он љамъ намоям. Барои ин барнома албатта ягон суруд эљод менамоям ва Нозияњо шунида роњат мекунанд. Савол:-Бародаратон Муњаммадрафї барои ягон кори хато ба саратон мушт бардоштааст? Савриниссо Неъматї, мухлис. Љавоб:- Худо нигоњ дорад! Мушт нахўрдаам, вале барои дар машќ хоболудї намудан гоњгоњ аз бародарам сарзаниш мешунавам. Ногуфта намонад, ки ба Муњаммадрафї бисёр эркагї мекунам. Хушбахтона бародарам нозу нузи яккахоњарашро мебардорад. Савол:-Нозия кадом тамѓаи мошинро дўст медорад? Мењрона, аз Испечаки 2 Љавоб:-«Мерседес»-ро меписандам. Савол:-Нозия мўяшро бо чї мешўяд, ки ин ќадар дарозу зебост? Гавњар, аз н. Њисор Љавоб:- Аслан мо авлодан мўйдарозем, вале нигоњубин низ наќш мебозад. Ман бештар зардии тухмро бо асал ва як ќошуќ равѓани мушхору коняки тоза омехта намуда, сипас ба решаи мўйњоям мемоламу сарамро бо сачоќ мепечонам. Ин тарзи табобат рехтани мўйи сарро пешгирї мекунад ва њамчунин кокулонро љило мебахшад. Ин ретсептро ман аз як шабакаи телевизионии дар љањон машњур гирифта будам. Савол:-Шунидем, ки Нозия бо Салмон-Хон дар як филми њиндї наќш мебозад. Ин гап рост аст ё њангомаи навбатист? Љавоб:-Ману модарам бо продюссери Салмон-Хон вохўрї доштем. Боварии Салмон-Хон ва продюссераш намеомад, ки ман тољикдухтарам. Гаштаю баргашта мегуфтанд, ки ман ба духтарони њинду сахт монандам ва кунљковї менамуданд, ки мабодо њазл карда, худамро тољик муаррифї накарда бошам. Сўњбатамон ќариб ду соат тўл кашид ва бисёр хушу хотирмон гузашт. Њоло посухашонро интизорем. -Нозиябону ташаккур, ки даъвати моро пазируфта омадед ва ба саволњои мухлисонатон посух гуфта, онњоро шод намудед. Таманно дорем, ки њамеша чунин зебо ва комёб бимонед. Муваффаќ бошед! Сўњбаторо: Р. Азимї


4

№18 (742) 7.05.2014

СЎЊБАТИ САРИ РОЊ


ЌИССАЊОИ ЗИНДАГЇ

№18 (742) 7.05.2014

5

-Не очаљон, Дил гуфт, ки и м ш а б намеояду пагоњ манту пазам,- аз њайбати хушдоман дасту по гум карда, пичирос зад Райњона. -Бечора бачам агар њамон корро бањона карда, дам нагирад, намешавад. Дар ин хона рўз надорад, њамин, ки аз дар даромад, дарњол ту ўро ба бистар кашола мекунї! Худоё тавба, духтар њам њамин ќадар шуфор мешудааст-да! –Арўсакро неш зад Бибихонум ва афзуд,-Ман хуб медонистам, ки ин торту мантупазињоят бењуда нестанд…

ХУШДОМАНИ ЗОЛИМ

КЕЛИНРО КУШТ Кенљадухтар

Холаи Суману амаки Исроил ду духтару чор писарро бо мењру муњаббити зиёд ба воя расонида, соњиби хонаву дари обод намуданду дар хона танњо кенљатояшон Райњона монд. Одатан фарзанди кенљагї эркача мешавад, вале Райњонаи нозанин «дар хона келин њаст» гўён, рўзи дароз бекор наменишаст ва дар ба дари хонаи дугонањояш намегашт. Кениљадухтари хонадон аз субњ то шом ќатори янгањояш мељумбид, либос мешуст, хонаю њавлї мерўфт, ошу нон ва торту ќандинањои бомазза мепухт. Янгањояш Райњонаро мисли хоњарашон дўст медоштанд. Пиру кампир ба кенљадухтарашон мењри хоса доштанд, аз ин рў тобу тоќати дурї накарда, Райњонаи соњибљамолашонро на ба донишгоњ, балки ба коллељи тиббї, ки дар наздикии хонаашон воќеъ буд, дохил намуданд, то њамеша дар барашон бошад. Райњона пеши худ маќсад гузошта буд, ки то коллељро хатм накунад, шавњар намекунад, аммо хостгорони худию бегона остонаи падарашро охўрча карда буданд.

донишгоњи кишоварзї дохил шудан вай падарашро ёфта дигар ёди хонаи таѓояш намекунад. Падараш дар яке аз ноњияњои пахтакории водии Вахш раиси колхоз будааст ва Сахї пулу моли зиёдро дида, янгаю таѓои мењрубонашро, ки ўро аз мурдан наљот дода буданд, комилан ба гўшаи фаромўшї афканд. Рафт назди њамон падаре, ки баъди марги модари сиёњпичааш, њатто бораке аз њолаш хабар нагирифт ва дар ваќташ «ин њам мисли модараш як сили мурданї» гуён, Сахиии шашмоњаро дарди сари таѓоњо карда буд. Ин кўрнамакии Сахиро таѓояш то охири умр набахшида бошад њам, кампири янгааш модарвор дўсташ медошт. Пеш аз маргаш кампир њама фарзандонашро наздаш шинонда гуфт: -Фарзандонам, агар шаваду рўзе Сахї аз даратон дарояд, албатта ўро хуб пешвоз гиред! Одам дар љавонї чї хатоњое, ки намекунад, вай бошад, танњо назди

ўро бо сарљунбонї тасдиќ мекард. -Имрўз соњиби хонаю дари обод, се духтару ду писар, хољагии дењќонї ва як ќатор маѓозањои шахсї њастам, вале хатои љавонї оромам намегузошт. Ба хотири шўстани гуноњњоям шуморо кофта омадам, ки узр пурсам, агар ќабул кунед, риштаи хешовандиро аз нав пайвандем,сархам гуфт хешбачаи фирорї. -Сахиљон, мо бо ту риштаи хеширо њаргиз наканда будем. Рањматии модарам то охири умр дар фироќиат ашк мерехтанд ва пеш аз маргашон моро насињат карда буданд, ки агар Худо кунаду рўзе ту аз дари хонаамон дарої, хафаат накунем. Маро аљал аз њама фарзандони падарам људо кард, вале шукри фарзандони онњо, ки имрўз чароѓи хонаашонро рўшан нигоњ медоранд. Хуб кардї, ки омадї, нури дидаю тољи саргуфт дар посух амаки Исроил. Сахї ва занаш чор рўз мењмон шуда ба хонаашон баргаштанд, вале дар дилашон нияти дигаре пайдо шуд.

Дигар- дигару љигар-љигар

Пас аз як моњи ин воќеа Сахї хешовандонашро ба хонааш талбида зиёфат дод. Ду духтараш хонадору соњиби фарзанд, писари ягона ва духтари хурдияш бошанд, донишљў будаанд. -Диловар имсол донишгоњро хатм мекунад. Љойи кораш алаккай тайёр, танњо барояш як арўси нозанин намерасад,дар омади гап гуфт зани Сахї, Бибихонум. Сахї илтиљоомез ба амаки Исроил

Ай бехабар аз ишќ….

Аксари хостгорон розї буданд мунтазир шаванд, ки Райњона коллељро хатм кунаду сипас тўйи мурод ороянд, вале духтараки нозанин касеро умедвор намекард, зеро ишќ то њол дари дилашро накуфта буд. Њамин тавр солњо турнасон гузаштанд ва Райњона коллељро хатм намуда дар беморхонаи ноњиявї ба кор даромад.

Хеши падар

Як рўзи истироњат ба хонаашон марду зани ношиносе омаданд. Касе аз ањли хонадон онњоро намешинохт, вале аз рўйи таомули тољикона мењмонњои ношиносро ба хона муроот намуда дарњол дар рўйи кат дастурхони пур аз нозу неъмат оростанд ва падарро огоњ карданд. Амаки Исроил аз байни боѓ араќи љабинашро поккунон баромаду бо дидани мењмонони ношинос бо њайрат гуфт: -Сахиљон, наход ин ту бошї? -Ња, ин ман таѓо,-марди ношинос ба пешвози амаки Исроил бархост ва мўйсафед бо мењр сўяш оѓўш кушод. Онњо якдигарро дергоњ сар надода, оби дида мерехтанд. Амаки Исроил хеши навпайдояшро ба ањли оилааш шинос карда дар пеши пояш гўсфандеро сар зад ва њаќќу њамсояњоро назди мењмонон даъват намуда, зиёфати калоне дод.

Кўрнамак

Сахї писараммаи Исроил будааст. Модараш аз бемории сил мемираду Сахии шашмоњаро волидони Исроил ба фарзандї ќабул карда, то 18-солагї ба камол мерасонанд, вале баъди ба

падараш рафт! Фарзандони таѓояш, ки Сахиро мисли додарашон дўст медоштанд, њамон рўз ба модар ваъда карданд, ки албатта њамин тавр мекунанд. Имрўз Сахї баргашт, аммо аз фарзандони падар танњо Исроил зинда мондаасту халос, шохи умри дигаронро аљал хеле љавону тар бурид. Исроил-амак бо дидани дидори ошно чунон хурсанд шуда буд, ки ногуфтанї. Вай тамоми љиянњояшро ба дидори писараммааш таклиф намуда, кўрнамакии Сахиро њатто гўшрас њам накард.

Хатти таќдир

Сахї худаш гуноњашро ба гардан гирифта аз Исроил-амак узр пурсид ва саргузашташро наќл кард. Аз рўи наќлаш падараш ўро дар колхозаш чун сарагроном ба кор гирифта бо зеботарин духтари хољагї њамхонааш намудааст. Занаш Бибихонум, ки сину солаш аз панљоњ гузашта бошад њам, хеле зебою бардам менамуд дар пањлуи Сахї нишаста, гуфтањои

нигариста пешнињод кард: -Ака, агар шумо розї шавед, Райњонаро ба Диловар њамхона мекардем. Амаки Исроил андешаманд пушти сарашро хорида пичирос зад: -Аввал љавононро пурсидан даркор, бе ризоияти онњо ин масаларо њал карда намешавад. Пас аз шаш моњи омаду рафти хешу таборони бо њам аз нав пайваста «дигардигару љигар-љигар» гўён, Райњонаро бо Диловар фотења карданд.

Тўй

Бибихонум барои арўси писари ягонааш чунон љињози гаронбањою зебое овард, ки бо диданаш њуш аз сари мењмонњои ба тўй омада канд. Фаќат бриллианту тилло ва нуќрањои ороишотии арўс ду-се килограммро ташкил мекарданд. Њама таърифи дасткушодии зани Сахиро мекарданд, вале кампиракони рўзгордида даст афшонда мегуфтанд: «Зару зевар одамро хушбахт на-

мекунад, Худо ба Райњонаи зебо бахт дињад!» Тўйи арўсии Райњонаю Диловар бо шукўњу шањомат доир гашт.

Муњаббат аз нигоњи аввал

Диловар арўсашро дар таги чодар дида бо як нигоњ волаю шайдои хешдухтари нозанинашон гашт. Домоди хушбахт Худоро шукр мегуфт, ки чунин зебосанамро насибаш гардондааст. Райњонаи наварўс, ки боре њам накњати ишќ ба димоѓаш нарасида буд, пас аз тўй ба хешбачаи чорпањлўи сиёњчашму сияњабрўяш чунон дил баст, ки њар рўз як бор ба Диловар паёмаки ошиќона мефиристод. Ба кор кардани арўсаш зид набошад њам, Диловар хоњиш намуд, ки Райњона як-ду сол дар хона шинад, баъд он тарафашро мебинанд ва арўсаки нозанин аз гапи шавњараш баромадан нахоста, дипломашро дар таги сандуќи арўсию орзуњояшро дар як гўшаи дилаш гирењ карда, сархам аз пайи кору бори рўзгор шуд. Диловар дар маркази вилоят њуќуќшинос шуда кор мекарду ба дурии роњ нигоњ накарда, њар шом барваќт ба хона меомад, то аз навозишњои Райњонаи нозанинаш бањравар гардад. Зану шавњари љавон њамдигарро аз таги чодар дўст дошта, хушбахту хўррам буданд, вале…

Деви рашки хушдоман

Аз панљ панљаи булурини арўсаки моњпайкар њунар мерехту эњтиромаш ба хусуру хушдоман нињоят баланд буд, хоњаршўњояш низ њар гоњи ба мењмонї омадан аз янгаи мењрубон ризо мерафтанд ва Райњонаро дўст медоштанд. Азизи дили ањли хонавода гаштани келин деви рашки хушдоманро бедор намуд ва Бибихонум бо њар бањона Райњонаро неш мезадагї шуд. Неши аќраб на аз рањи кин аст, таќозои табиаташ чуни наст, гуфтагї барин, хушдомани морзабон барои њар як майда-чўйда бо суханони зањрогинаш ба љони келин нештар мезад. Райњона ба эроду хўрдагирињои бањудаю бењудаи модаршўяш ањамият надињад њам, ваќтњои охир «шайтонаки бекафшу мањсї» ва «духтарони њозира дар њаќќи мард сўхта даргирифтагиянд» гуфтанњояш дилашро озурда мекард. Як рўз Диловар аз љойи кораш занг зада гуфт: -Асал, имрўз омада наметавонам, корам аз мўи сар зиёд аст. Пагоњ, соати як дар хона мешавам, як манту шавад! Райњона шаб то дер нахуфта торти дўстдоштаи шавњарашро пухт ва барои манту гўшт ќимма кард. Даводавњои келинашро дида, Бибихонум бо ќошу ќавоќи овезон пурсид: -Ња, пагоњ тўй дори –чї? -Не очаљон, Дил гуфт, ки имшаб намеояду пагоњ манту пазам,- аз њайбати хушдоман дасту по гум карда, пичирос зад Райњона. -Бечора бачам агар њамон корро бањона карда, дам нагирад, намешавад. Дар ин хона рўз надорад, њамин, ки аз дар даромад, дарњол ту ўро ба бистар кашола мекунї! Худоё тавба, духтар њам њамин ќадар шуфор мешудаастда! –Арўсакро неш зад Бибихонум ва афзуд,-Ман хуб медонистам, ки ин торту мантупазињоят бењуда нестанд… Райњона дигар суханони хушдоманашро намешунид, чунки теѓи забони Бибихонум ўро бе корд кушта буд. Райњона, ки чунин суханони берун аз чорчўбаи инсониро дар умраш бори аввал мешунид, оби дидаашро бо нўги ангуштонаш поккунон ба хонааш даромад ва …. (Давом дорад) Дилошўб


6

НАВИШТАМ НОМАЕ

№18 (742) 7.05.2014

ТЎЯТРО ВАЙРОН МЕКУНАМ, ФАРАНГИС! Фарангис! Магар ту њамон духтаре нестї, ки њамеша таваллокунон «келини нозбардори очаа т мешавам, агар маро ба занї гирї» мегуфтї. Ба ту чї шуд, ки як сол дар донишгоњ нахонда, аллакай ёри нав ёфтї?! Магар ман кўњна шудам, ки ёри нават форид духтар?! Ишќи маро рад карда бо дигар кас хонадор шавї, тўятро ба мотам табдил медињам! Маросими никоњатро вайрон накунам, номам Маъруф и ошиќ набошад! Ба модарат расон, ки хешбачаашро бо умед накунад. Фикри бо дигар кас хонадор кардани туро аз сараш дур кунад, вагарна рўзаш сиёњ мешавад! Фикр кардї, ки ман дар дењааму аз рафтору кирдори туву модарат бехабар мемонам?! Хобатро ба об гўй духтар, чї коре, ки мекунї, дарњол хабараш ба ман мерасад. Мудом дар тањти назорат њастї, бо кї гап меза ниву бо кї мулоќот мекунї, њамаашро медонам. Дар дили ман танњо ишќи ту љой гирифтааст Фарангис, агар беаќлї кунї, рўзатро тиратар аз шоми тор мегардонам! Дар куљое, ки набошї маро фаромўш накун, чунки ту ё насиби Маъруфљон мешавї ё насиби хоки гўр! Ишќи љавони дигареро дар дилат љой карда, њам худат ва њам маро ба фољиа тела надењ, ки оќибаташ хунин хоња д гашт. Ба сарат бало нахар, Фарангис! Имрўз ё пагоњ хостгоро намро равон мекунам. Ќасри хушбахтиро орзу дошта бошї, рози гї дењ, то њарду аз ширинињои зиндагї лаззат барем! Сиёвуш аз н. Љиликўл

САДЌАИ МЕЊРУБОНИЊОЯМ ШАВЇ, МАРДАК!

Дарди дилатонро метавонед бо телефони зерин иброз доред: 238-53-35

Њошим! Кош аз аввал чї гуна мард буданатро медонистаму бо ту хонадор намешудам. Аблањ буданатро агар пештар медонистам, зану шавњар шудан он тараф истад, намегузоштам, ки аќалан лаби домонам ба чангат афтад. Афсўс, надонистам, ки бо марди њаќиќї не, бо як вањшї риштаи умрамро пайвастаам! Лаънат ба таќдири бадам, ки маро бо ту рў ба рў намуда, бадбахти олам ва таънашунави дўсту душман кард! Намедонам, то ба кай ба чунин зиндагї тоб меоварда бошам?! Эродгирињоят ба љонам заданд, мардак! Ба њама кор, либоспўшї, хўрокпазї, њатто ба хўрокхўриам айб мемонї. Наход мард њамин ќадар миљинг шавад-а?! Косаи сабрам лабрез шудааст, дигар бо ту зиндагї кардан намехоњам! Маъќул набошам, њам љони ману њам љони худатро дар азоб намонда, талоќам дењ, то ба хонаамон баргардам. Фаќат як чизро фаромўш накун, ин ман будам, ки ба ќилиќњои хунуки ту тоќат карда мегаштам. Пас аз рафтани ман дигар ягон зани дунё бо ту созиш намекунад! Боварї дорам, ки агар зани нав бигирї, як њафта пас ба рўят туф карда, баромада меравад. Мани содда солњо ба њама найрангњоят сабр намуда, рўзамро бо умед шабу шомамро сањар карда гаштам, ки ягон ваќт аќлат ба сарат мезанаду одам мешавї, вале аз ту њељ бўйи одамгарї набаромад, ки набаромад! Садќаи мењрубонињоям шавї! Мардак, дониста бош, агар баъди хондани номаам њам ислоњ нашавї, ба Худо ќасам, ки бому даратро тарк намуда, ба хонаи падарам меравам! Њабибаи Норакї

Н Д Њ АМ , САНГСОРАМ КУНА РАМ МЕќалДбаО тору пуди ДЎСТАазТхона м, аз ёду хаёл ва и нат

ррагї ёди шири Мехоњам туро ба пу наметавонам. Наметавонам бидуни мо м рў ба рўям ам ња хо м, Ме за т. со р тус вуљудам ду у хаёлам банди њуш та ас йв , то бидонї, Па нї . би ам бу бо чашми худ а њатто як нафас каш кид ча м т, ра хсо ру и бари зиндагиам дўзах гаш бошиву ашки хунин Туро аз даст додаму ан м. ал ра о до нр ме зо т рў ста фу дў ни сўзам, ки гулха ки чи ќадар сахт ме ар ќад туи он и ат ёд љр ба ња и хтан ёри бевафо! Аз оташ ояд. Наход тамоми умрам бо ашк ре ме и ашки фироќ гаи дилам ба њайрат рад? Наход Худованд маро танњо баро аму дили хогза сангдилу бевафо би д?! Наход умре дар оташи ишќат бисўз ѓам сиришта ша аз бо о а нњ ид та рехтан офар сарнавишти ман д хо На ?! ад сўз на росангат ба њолам н насўзад? д дилат заррае ба ма р сар надорї ва ба муњаббатам шуда бошад?! Нахо да ро ма ррае фикри вам! Интизор Азизам, њарчанд за нї, интизорат меша до ме на о мр ра ќад д натро нарм ан нги рч са ња , ли рї ди до бовар на ванди мењрубон до Ху зе рў ро ањмаќ ки ма е, а, ед нд сатрњоро хо мешавам ба ум месозад. Шояд ин м кашид! ња ил хо мо на иќ т на ош мо ни до ма ва ба зи ќиёмат даст аз рў то хабар ки гар н, ма до , би ам ле Девонаи ишќат мепиндорї, ва м! ра до ме т ста дў м, Сангсорам кунанд ња он?! ! уб Заррина Шукурова дорї, ай ёри номењр

НАЗАРАМ АРЎСИ ПУПСИКРО НАГИРИФТ

Љавони муљаррадам ва њар рўз пайвандонам бароям ягон арўс меёбанд. Худам, ки соњибмаълумотам, мехоњам таќдирамро бо ягон духтари донишманду боаќлу њуш ва мўрчамиёну нозанин пайвандам, то фардо њамроњи њамсарам ба кўча баромада шарм надорам. Дар як идораи бонуфуз кор мекунам ва њамкоронам низ мудом маро насињат мекунанд, ки саросема нашуда, арўси аз њама љињат ба худам муносиб ёбам, то баъд аз интихобам пушаймон нашавам. «Зиндагї бозичаю зан ё шавњар тоќї ё либос нест, ки маъќул нашавад, партої ё ба ягон кас тўњфа кунї, барои њамин Фирдавсљон дар масъалаи хонадоршавї наѓзакак фикр кун ва духтарро њаматарафа дидаю санљидаю омўхта, баъд издивољ намо» мегўянд њамкоронам, вале пайвандонам фикри дигар доранд. Онњо арўси ба завќи ман нею ба табъи дили худашон муносиб мељўянд. Аз нуќтаи назари онњо духтар дўзандаю пазандаю сархам бошад, арўси бењтарин мешавад. Аќлу фаросат ва зебоияш аслан моњият надорад мегўянд. Њафтаи гузашта холаам Хатича занг зада гуфтанд: «Фирдавсљон, як арўси зўр ёфтам, мегирї?! Сарамро хорида кї будани арўси зўри ёфтаашонро пурсидам. «Духтари дугонаам! Ба ту муносиб аст. Духтари мењнатї, панљ панљааш њунар, дар кору бори хона бисёр чаќќон…» Холаам духтари дугонаашонро чунон таърифу тавсиф карданд, ки шавќи дидораш дар дилам пайдо шуд ва хоњиш кардам, ки ягон сураташро биёранд, то як бор бубинам. Рўзи дигар акси «арўси зўр»-ро оварданд. Дидан баробар авзоям бељо шуду ба холаам рў оварда ѓазаболуд гуфтам: «Шумо ба ман холаед ё душман? Дар њар як тори мўям як духтар овезону наход њамин пупсикро ба занї бигирам?!» Холаам сахт ранљиданд. Барои «прикол» рўзи дигар њангоми хўроки нисфирўзї акси «арўси зўр»-ро ба њамкоронам нишон додам. Чашмашон ба сурат афтидан баробар њамаашон якбора «Воњ, наход духтар њамин ќадар фарбењ шавад?! гуфта, ќоњ-ќоњзанон хандиданд. Дар дил худоро шукр гуфтам, ки ба гапњои холаам дода шуда розигї надодам, вагарна пас аз тўй хандахариши мардум мегаштам. Ин мољароро барои он рўйи коѓаз овардам, ки холаам модарамро ба миёна кашида зўран њамон «арўси зўр»-и ёфтаашро ба сари ман бор карданист. Дугонаашро барваќт бо умед карда будааст, ки духтарашро ба ман келин мекунад. Дар дења овоза кардаанд, ки гўё ман аллакай бо њамон «пупсик» номзад шудаам. Нигоњњои маънидоронаи њамсояњо аз љавшани љонам мегузаранд. Аз минбари баланди «Оила» гуфтаниям: Њой мардуми њангомаљўй, илтимос маро ба њолам гузоред! Фирдавс аз н. Њисор

ЁДАТ БА ХАЙР

Ањлиддинљони нокому номуроди мо њавасњояшро дар айёми шукуфтанњо зери хоки тира бурд. Аксњои зебояшро ба оѓўш гирифта, модару хешу табораш зор-зор мегирянд. Ањлиддинљон орзу дошт, ки либосхои домодї ба бар намуда, орзую ормон бишканад, вале сад афсўс, ки умр вафо накард. Орзуњояшро бар хок бурду ѓаму сўзашро дар дили мо гузошту рафт. Бирафт он гулбуни хуррам ба боде, Фиѓоне монду фарёдеву доде. Наорад гардиши гардун дигар бор, Чунин хуррамдиле фаррухнажоде. Янгаи дидагирёнат Љавњарой ва дўстат Рустам Масъули сањифа Рустам Азимї Пешнињодњои худро тавассути телефони 238-53-35 ва почтаи электронии rustam@oila.tj ирсол намоед.


ТОЛЕЪНОМА ЉАВЗО

(23 май - 21

АЌРАБ

июн)

Рўзи душанбе барои тамоми љавзоњои коргар душвортарин рўзи њафта ба шумор меравад. Њушёр бошеду вазифањои худро бо дасту дили пок ба сомон расонед, вагарна саратон гирифтори мољаро ме-

гардад. Ситорањо ба љавзоњо аз одамони ношинос дурї љустанро маслињат додаанд. Бегонањоро ба хонаатон даъват накунед, вагарна аз бовариятон истифода бурда, зарари молї мерасонанд. Рўзњои охири њафта аз тарафи ошиќатон мењру муњаббати беандоза мебинед. Ин мењрубонињо шавќатонро ба зиндагї бештар месозанд.

САРАТОН

ЗОДРЎЗ МУБОРАК!

Падари мењрубон, бародари дилсўзу ѓамхор, соябони сари фарзандон ва ањли оила Муллоѓанї Ёќубов, Шуморо ба мавлудатон, ки ба рўзи Ѓалаба рост меояд сидќан табрик гуфта ба Шумо пеш аз њама тансињатї, хотири осуда ва умри дарозро хоњонем. Љоно, давоми умри ту бошад њазор сол, Рўзат њазор соату соат њазор сол!

а м о н ъ е Тол

Њафтаи меомада ба гуфтору рафторатон эътибор дињед, вагарна мушкилоти набударо бо дасти худ пеш меоред. Лоињае, ки кайњо тарњрезї намуда будед, дар амал татбиќ хоњад гашт. Нимаи дуюми њафта агар аќлатонро кор фармоед, соњиби пулу моли бисёре хоњед шуд, вале беањамиятї зоњир кунед, њамааш луќмаи душманон мегардад. Рўзи љумъа эњтимол дўсти наздикатон ба њолати ногуворе афтода кўмак пурсад. Дасти ёрї дароз кунед, вагарна ањволаш бад мешавад. Охири њафта бо љуфти худ дар бањри ишќ ѓутта зада, аз шароби муњаббат саршор мегардед ва нерўи тоза пайдо мекунед.

Њафтаи нав он ќадар бобарор ба њисоб намеравад. Дар коргоњ аз тарафи роњбарият норозигї нисбати шумою коратон пеш меояд. Аќлатонро кор фармоеду донишу мањорататонро барои ёфтани дили роњбар ба кор бубаред.Асадњои муљаррад! Нимаи дуюми њафта тамоми воситањои алоќаро бо ошиќатон ќатъ кунед. Агар фањмидан хохед, ки ба ў лозимед ва ё на.Агар дўст доштанаш исбот нашаваду шуморо љуста наояд, бењтараш аз бањри чунин ишќи хасакї гузаред. Сар амон бошад, кўлоњ ёфт мешавад. Охири њафта фикри ба тиљорат машѓул шудан ба сари асадњои корчалон меояд. Хуб фикр кунеду барои оѓози тиљорат шарики кордон интихоб намоед.

СУНБУЛА

ап март - 20 ЊАМАЛ(21

рел)

Ин њафта фикрњои аљиби фантастикї ба саратон меояд, ки хоњ-нохоњ аз он аќлатон коњиш хоњад ёфт. Саросема нашавед, аќлатонро кор фармуда дар мавридаш гапатонро дониста занед. Сешанбе барои ривољи тиљорат рўзи мусоид аст, шумо даромади калонеро соњиб хоњед шуд. Нимаи дуюми њафта фикри ояндаро кунед. Аз гапњои нољои ошиќатон хафа нашавед, ба ќарори ќатъї њам наоед, то пушаймон нашавед. Охири њафта вохўрї бо дўстони деринаатон ба шумо як љањон таассурот мебахшад.

САВР

)

(23 июл - 23 август

бр) (24 август - 23 сентя

Њафтаи нав ситорањо оромиро тавсия медињанд, зеро сумбулањоро њиссиёте фаро мегирад, ки гўё дар љисми онњо ду нафари гуногун вуљуд дошта бошанд. Ба тањлуќа наафтед. Ин беморї нест, танњо њиссиёти шумост. Филмњои фантастикиро камтар тамошо кунед. Нимаи дуюми њафта хиёнати ошиќатон ошкор мешавад, вале аз гап кушодан дар ин бора ё метарсед ё муносибатњоятонро вайрон кардан намехоњед. Љасур бошеду нагузоред, ки шуморо фиребанд. Касе, ки як маротиба хиёнат кард, ба бевафої одат мекунад. Хиёнаткорро сари ваќт танбењ дода, аз роњи хато баргардонед.Охири њафта каме маблаѓ ба даст меореду бањри харидани ашёњои рўзгор имкон пайдо мекунед.

(21 апрел - 22 май)

Њафтаи нав бобарор мешавад. Мушкилињое, ки тўли чанд ваќт саврњоро азият медоданд, њалли худро меёбанд. Сешанбе аз сўњбат бо шахсони ношинос худдорї намоед, вагарна суханњои гуфтаатонро бар зидди шумо истифода мебаранд. Нимаи њафта хурўљ намудани аллергия ањволатонро танг карда метавонад. Саломатиатонро эњтиёт кунеду зуд аз пайи табобат шавед. Охири њафта даромади чашмнорасеро интизор бошед. Дар сарф кардани маблаѓ сарфакориро ситорањо ба шумо маслињат додаанд. Рўзњои истироњат аз ашёњои нолозима хонаатонро тоза карда, файзу баракатро ба манзилатон љалб месозед.

Масъули сањифа Гулнисои Њикматулло

МИЗОН

ябр) (24 сентябр - 23 окт

Ин њафта таќдир санљишњои љиддиро бароятон пеш меорад. Кўшиш кунед, ки ба гапу гапчањо ва ѓайбати њангомаљўён ањамият надињед. Нимаи њафта дар њаёти шахсии мизонњо дигаргунии куллї дар назар аст. Шоњзодаи орзуњояшонро мизонњои муљаррад нињоят пайдо намуда, соњиби тахту бахт мешаванд. Даромади пулї зодагони ин бурљро охири рўзњои њафта хурсанд мекунад. Аммо бархе аз минзонњоро мушкилоти чашмнорасе маљбур мекунад, ки маблаѓро дар як миљља задан аз даст дињанд. Мизонњои оиладор! Рўзи истироњат дар хонаатон хурсандие дар назар аст. Кўшед ин хурсандиро бо наздиконатон гузаронед.

(24 октябр - 22-ноябр)

Ситорањо ба аќрабњои корчаллон чунин маслињат додаанд: ваќт мисли дарё њамеша пеш њаракат мекунад. Аз ин рў, тиљорататонро калонтар кунед! Ташвишњои рўзѓор маблаѓи калонеро аз аќрабњои оиладор ин њафта талаб мекунанд. Нимаи дуюми њафта дар љодаи ишќ аќрабњоро нокомї интизор аст. Ошиќатон худро аз шумо дур мегирад. Ба саратон фикрњои гуногун меоянд ва «аз ман бењтареро ёфтагист»,- гўён худро азоб медињед. Аммо дурї љустанро беморї сабаб мешавад, на хиёнат. Бењуда худро бо рашку гумонњои љигархункунанда азоб надињед. Рашки бењуда ќотили ишќ аст. Бењтараш барои фаромўш намудани ин мушкилот худро бо кори фоиданоке андармон созед.

ЌАВС

(22 июн -22 июл)

АСАД

7

№18 (742) 7.05.2014

бр)

(23 ноябр - 21 дека

Њафтаи нав аз ќавсњои оиладор кўшиши бештареро бањри ба даст овардани маблаѓ талаб мекунад. Сешанбе бо шахсе вомехўред, ки зиндагиатонро ранги дигар мебахшад.Ќавсњои муљаррад эњтимол, ин њафта ба дарди ширини ишќ гирифтор шаванд. Эњтиёт бошед, пеш аз дил бохтан аниќ кунед, ки шоњзодаи орзуњоятон дилдода дорад ё не.Нимаи дуюми њафта идеяњои аљибе ба сари ќавсњои курсии роњбарї дошта меояд. Фикри худро ба дўстонатон баён накунед, вагарна идеяатонро медузданд.Охири њафта ба сафар баромаданатон эњтимолият дорад. Кўшед ин сафарро ба фоидаи худу корхонаатон истифода баред. Бањри пур намудани хазинаатон камари њиммат бандед.

ЉАДДЇ

р)

(22 декабр - 20 янва

Њар коре, ки ин њафта оѓоз мекунед, бебарор анљом меёбад. Бебарории кор боиси бад шудани њолати рўњиятон гашта метавонад. Саломатиатонро эњтиёт намоед. Рўзи чоршанбе ба гуфторатон ањамияти љиддї дињед. Ин амал барои пешгирии нофањмї ва љангу љанљолњо зарур аст. Нимаи дуюми њафта орзуи деринаатон љомаи амал мепўшад. Охири њафта шояд дўсти наздикатон барои гирифтани ќарз ба наздатон ояд. Имкон даст дињад, кўмак кунед. Ин некиятон дањчанд шуда бармегардад. Барои љаддињои роњбар ва донишманд таклифњои хуби корї мешаванд. Саросемагї накунеду бењтаринашро интихоб намоед.

ДАЛВ

ал)

(21 январ - 20 февр

Њафта пешомада љасур бошеду худро њушёрона њимоя намоед, чунки дар коргоњатон барои њуљљате, ки кайњо имзо шуда буд, љангу љанљол сар мезанад. Бо роњбаратон љанљол накунед, вагарна кафшатонро пеши поятон мегузорад. Нимаи дуюми њафта дар оила низ нофањмињо сар мезанад ва муносибати наздиконатон бо шумо сард мегардад. Пашљшанбею љумъа омадани мењмонњоро интизор бошед: онњоро наѓз пешвоз гиред, чунки аз омадани онњо зиндагиатон рангу маънии дигар мегирад. Рўзњои истироњатро далвњои муљаррад бо дўстдоштањояшон мегузаронанду мењру муњаббаташон ќавитар мегардад.

Њут

рт)

(21 феврал - 20 ма

Оѓози нав зарур аст, ки корњои нотамоматонро анљом дињед, чунки нимањои њафта мушкилињо пеш меоянду ваќти сархорї намемонад. Нимаи дуюми њафта барои оѓоз намудани тиљорат айёми хуб аст. Њутњои корчаллон агар ин фурсатро ба манфиати худ истифода бурда тавонанд, соњиби даромади хуб мешаванд. Дар љабњаи ишќу ошиќї оромї њукмфармост. Агар якрангї ба дилатон зада бошад, ќадами аввал гузореду ба дўстдоштаатон сюрприз кунед. Муњаббат албатта муњаббат бор меорад. Њутњое, ки нияти сафари хизматї доранд, бењтараш онро ба ваќти дигар гузоранд. Аммо барои истироњат кардан айёми бењтарин аст.

Пешнињодњои худро тавассути телефони 238-53-35 ва почтаи электронии gulniso@oila.tj ирсол намоед.


8

ОШХОНАИ "ОИЛА"

№18 (742) 7.05.2014

БАХТОВАРИ ЉАМШЕД «КАБОБ-ОШ» МЕПАЗАД

Бахтовар, аввалан Шуморо ба ошхонаи пурфайзи «Оила» хушомадед мегўем. -Як љањон ташаккур! -Росташро гўед, чї њунар доред? -Ман аз хурдсолї њунари рассомї, мошинронї, шеъргўйї, актёрї ва

-Оњо, ман ошпази моњирам ва њама гуна таомро пухта метавонам! -Худатон кадом хўрокро дўст медоред? -Оши бурида, гўштбирён ва ќурутобу атоларо бештар меписандам! -Сарояндањоро тез-тез дар тарабхонањо мебинем, журналистон низ истисно нестанд, Бахтовар њам мизољи њамешагии ресторан аст? -Ресторани бењтарини ман хонаамон аст. -Хуб, акнун бигўед, ки кай бори нахуст дегу кафлезро ба дастатон гирифта бу-

-ПАЛОВ К АБОБои лозима:

Мањсулотњ на, равѓани нд-500г, пиёз-4 до Гўшти лањми гўсфа ринљ-2 стакан, Об-4 стакан, 50г, би намак. думбаи гўсфандакан, Мурчи сиёњ ва ст 1,5 а равѓани пахт Тарзи тањия: пахтаро меанба он ними равѓани Обро мељўшонему буѓ шудани обаш болояш андохта то дозем. Биринљро аз гари равѓанро ди ми пазем, сипас ни ме ст па и аш от р да мепўшем ва то ўши дегро махкам чандон баланд њамроњ намуда, сарп на и аш нљ дар болои от пурра пухтани бири гўштќиммакунак шти гўсфандро аз нигоњ медорем. Гў омехта намуда, н мо аа и майдакард гузаронида бо пиёз Акнун гўшти ќиммаро дар равѓани м. намаку мурч мепоше илова мекунем тухми кўфташударо мисли теппача пахта бирён карда, ро а мепазем. Ош ќиќ да 15 он фд та р ашударо мерева да болояш ќиммаи омод дар табаќ кашида ба р, иштињои том! зем. Кабоб-ош тайё сарояндагиву барандагї дорам. -«Ба як мард чил њунар кам аст»-ро шиори худ намудаам гўед. Устоде, ки ин ќадар њунарњои аљибро ба Шумо омўзонидааст, кист? -Устодам модарам њастанд. Он кас њунарњои бењтаринро ба ман омўзонданд, то дар зиндагї азоб накашам. -Мухлисон донистан мехоњанд, ки ровии писандидаашон Бахтовар дар пухтани кадом хўрокњо устои моњир аст?

дед? -Аз айёми наврасї, аниќтараш ваќти синфи 8-ум хонданам. -Аввалин хўроки пухтаи Бахтовар чї буд ва барои он чанд шаллоќ хўрд? -Картошкабирён буд. Хайрият, ки бомазза омаду шатта нахўрдам. -Хўриши дўстдоштаатон кадом аст? -Аз салати «Оливия» ва лаблабўгї њељ сер намешавам ва баъзан худам њам ин хўришњоро тайёр мекунам.

Хўриши лаблабугиро ин тавр тайёр мекунанд: Лаблабуро љўшонида аз турбтарошак мегузаронему аз болояш панирро реза карда мепошем ва бо майонез омехта намуда, истеъмол мекунем. -Бахтовар, ягон бор ош пухтаед? -Ростї, чанд маротиба барои оши пухтаам маломат шунида, ањд кардам, ки дигар даъвои ошпазї намекунам, вале таънаи як дўстам боиси он гашт, ки оќибат ошпази моњир шавам. -Медонем, ки оиладор нестед, њамсари ояндаатонро чї гуна дидан мехоњед: босавод ё хонашин? -Њар чї дар ќисматам бошад, њамонро мебинам. -Мабодо арўсатон дар кори ошхона ноўњдабаро барояд, чи кор мекунед? -Модарам кўмак мерасонанд, то њамсари ман кадбонуи моњир гардад. -Шумо дар зиндагї марди љиддиед ё бо њама мењрубонона сўњбат мекунед? -Дар муносибат бо падару модар ва ањли хонавода хеле мењрубонам ва озод сўњбат мекунам, аммо дар кор камтар љиддї, дар кўча боз њам љиддитар мешавам. Зиндагии шахсиямро дар назар дошта бошед, кўшиш мекунам, ки бо њамсарам бисёр љиддї муносибат намоям. Момардњо табиатан кўчахандони хонагирёнем-ку! (механдад) -Тортро бисёрињо намехўранд, то фарбењ нашаванд. Бахтовар њам аз ширинї парњез мекунад? -Ман тортро хеле сахт дўст медорам. Як рўз бо хўроки нисфирўзї ширинї нахўрам, бемор мешавам. -Дар охир барои хонандагони «Оила» кадом ретсептро пешкаш мекунед? -Тарзи пухтани «Кабобпалов»-ро мегўям. Масъул: Рустам

КОТЛЕТ АЗ ГУЛКАРАМ Мањсулоти лозима:

2 бандча шибит, 1кг гулкарам, равѓани растанї, 0,5ст орд, 2 барги љаъфарї, 2 тухм, намак

Тарзи тањия:

Гулкарамро ба ќисмњо људо карда, шўед ва дар намакоб то нимпаз шуданаш 6 даќиќа љўшонед. Обашро полонида бо корд майда кунед. Ба гулкарам тухм, намак ва кабудї илова карда, њамаашро омезед. Ќимаи тайёршударо бо ќошуќ ба табаи равѓандор резеду дар оташи миёна њарду тарафи котлетњоро сурх кунонед.

ЭКЛЕР ма:

Мањсулоти лози тухм, 1 ст об, 100г магарин, 4

200гр орд, малњам (крем)

Тарзи тањия:

њамин, ки лои оташ гузореду Обу маргаринро бо да пазед. то а намуда, кофтаис тухмро љўшид, ордро илов огї якт ра ми ха ифта, ба идагї сп Аз болои оташ гир ча ме уќ р ба ќош андозед. Ваќте хами ќошуќи Бо т. ас да шу р йё шуд, донед, ки та м ба тафдон рехта тар хамирро кам-ка ља 30 даќиќа пазед. ра да 0 дар њарорати 20 ох карда, ба он креми Байни эклерњоро сўр да метавонед. кар р пу дилхоњи худро Масъули сањифа Нодира Раљабова

АСРОРИ ЗЕБОЇ

АЗ САБЎСАКИ САР ХАЛОС ШУДАН МЕХОЊЕД? Сабўсаки сар њам барои зану њам мард нофорам аст. Барои аз сабўсак халос шудан тариќи телевизиону радио воситањои гуногуни косметикиро тарѓиб менамоянд. Шампун ва малњамњои дар тамѓакоѓаз ва ќуттињояшон «против перхоти» навишташуда хеле зиёданд, вале мо имрўз дар бораи усулњои оддии халос шудан аз сабўсак сўњбат мекунем. Инак, биёед бифањмем, ки бибию бобоњоямон сабўсакро чї хел нест мекарданд! Сабўсаки хушк ё равѓанин?

Барои табобати самарабахш аввал хушк ё равѓанин будани сабўсакро муайян кардан лозим аст. Сабўсаки равѓанин боиси афзудани кори ѓадудњои чарбї мегардаду дар натиља мўйњои ѓафс зудзуд часпак ва ифлос мешаванд. Сабўсаки равѓанин хусусан дар зимистон, бар асари пўшидани рўймоли ѓафсу араќкунии сар бисёр мешавад. Дар натиљаи чарбљудошавии кам пўсти сар пур аз пулакчањои сафеду хокистарї мешавад, ки онро сабўсаки хушк меноманд. Яке аз сабабњои пайдоиши сабўсаки хушк замбурўѓи пўст аст.

Давои кимиёвї

Мушкили сабўсаки равѓанинро бо поккунониву мулоимкунонии пўсти сар рафъ кардан мумкин аст. Барои камтар сохтани равѓаннокї воситањои дорои љавњари салитсил, ланолин, ментол, комфорро истифода мебаранд. Шампун ва собунњои таъсири зиддизамбурўѓї дошта азнавшавии њуљайрањоро ба эътидол меоранд. Таркиби ин воситањои шустушўї одатан аз фенол ва ќатрон иборат аст.

Табобати суннатии сабўсак 1. Як ќошуќ баргњои хушки газнаро дар 1,5 истакон оби љўшида дар термос дам партофта, баъди 10-12 соат аз дока полонед. Мањлули ба дастомадаро њафтае 2-3 бор, баъди саршўї бо пораи докача ба саратон молед. 2.100 г барги тару тозаи газнаро дар 1л оби љўшида каме љўшонеду шарбати 2 лимўро илова кунед. Бо ин мањлул як рўз дар миён мўятонро баъди саршўї чайќонед. 3.Ниќоби турши ширї омода созед: кефир, љурѓот ё зардоби ширро ба мўю пўсти саратон молида бо сачоќ печонеду ним соат нигоњ доред, сипас бо оби гарми њардалдор (горчица) мўйятонро обгардон кунед, (дар 1л об 1 ќошуќ њардал). Оби њардалдор мўйро хубтар тоза мекунад. Бо оби сиркои себин ё лимўдошта низ мўятонро обгардон карда метавонед. 4.Зардии тухмро бо шарбати 1/3 лимў ва 3-4 ќатра равѓани эфири эквалипт омехта намуда ба мўятон молед. Ним соат пас бо оби гарм сар шустан мумкин аст. Амалиётро њафтае 1-2 бор такрор намоед.

Давои сабўсаки хушк 1. Зардии ду дона тухмро бо 5-6 ќатра равѓани мушхор (репейное) ё беданљир (касторовое) ва шарбати ним лимў омехта намуда, ба пўсти саратон молед, баъди 10 даќиќа бо оби гарм, бе шампун саратонро шўед. 2. Њафтае 2 бор як соат ќабл аз саршўї ба пўсти саратон равѓани мушхор молида, баъдан бо шампун мўйњоятонро шўед. 3. Як ќошуќ оби пиёз ва як ќошуќ равѓани беданљирро омехта намуда, ба он як ќошуќ мањлули календуларо илова кунеду як соат ќабл аз саршўї ба мўйњоятон молед. 4. Ба каме шампун 4 ќатра равѓани эфири лимў ва 4 ќатра равѓани эвкалипт илова карда, мањлули тайёршударо њар дафъа ќабл аз саршўї мањскунон ба пўсти саратон молед.

Пешнињодњои худро бо тел: 238-53-35 ва почтаи электронии nodira@oila.tj ирсол намоед.


МУЊОЉИР

№7 (731) 19.02.2014

9

Хонандагони азиз! Њафтаномаи «Оила» барои муњољирони тољик, ки дар Русия њастанд ва ањли хонаводањояшон сањифаи наверо бо унвони «Муњољир» боз мекунад. Инак, се номаи пурдардро аз ин силсила пешкашатон месозем. Шумо њам гуфтание ба азизонатон дошта бошед, њатман ба сањифаи «Муњољир»-и «Оила» нависед. Мо номањои ба пайвандони дар Русия будаатон тааллуќдоштаи шуморо дар њафтавори «Оила-Россия» ва розу ниёзи љигарбандони дар Руссия будаатонро дар њар шумораи «Оила» нашр намуда, миёни шумоён робитаи наздикро тариќи газета барќарор менамоем. Интизори номањои шумоём! Телефонњо барои маълумоти муфассал:

238-53-35 ва 985-81-89-81

, М Е Т С Е Н Т А Р А Д О М И Љ О Т Њ МЎ БАРГАРД МАРДАКЉОН!

чї шуНамефањмидам, ки бо кампир даи мад рўз як ра охи гарму дааст, вале бил т: Аввалан салому паёми гуф а онд каф о агони дилашр писасамимиамро ба кулли хонанд ме-Ман пулњоро барои тўйи ла» «Ои ам ида анд ин, пис и њам ам, нашрия ода ист да кар ъ махсус рам љам нои тар расонам. Таъсиси сањифаи дух н яго , бал- ки омад, албатта ояш барои муњољирон на танњо ман бар ки м, уна мек ин кел хонанда- занинро ки гумон мекунам, кулли пагоњ шавњар, шоњписар зояд! Духтарњои ту гон, аниќтараш онњоеро, ки кимаи хон да, ома бар н ронашо ба шавњар фарзанд, падар ё барода нду уна мек д рат раф- кадом пирхарњоро обо бо бањонаи кор ба муњољи д. она мем њо тан ї пир н дар ома писари ман пайвандони худро там та, м, ўра нах ман сонию бачаамро фаромўш карда, боиси сар гаш- Ѓами пирии шон д?! зиа ўра њрў мех сия кї ва ї дон гар сар лам умед Гумон кардам, ки шавњари оќи таанд, хеле шод намуд. Бо хешенам а дод ш ара ти мод њаё а, ои ба ин њарзањ хома ба даст гирифт то шавад, вале хаёлам хом баромад. ам, ода ист рда ова ифа сањ ро рўи да аз Пас аз њамон гуфтугузор шавњарам шавњарам навиштањоямро хон ї шуд. зандофар у зан и вор душ ии даг дигар ба мо занг намезадаг зин бар тараф ан Ват он н ба ода ва ист ад наш огањ шав Акнун пул фир то дар ки зану д, рси епу нам то њат гардаду моро соњибї кунад, ад, онамро ист мурда! оянда бо дуои падар духтар фарзандонаш зиндаанд ё анамро дом хуш ш ара пис ба шавњар дињам. и тор хон- Раф д ва рўзе бо ѓазаб Ман аз овони мактабхонї ба и шердилтар кар бат раѓ ќу шав еї бад мро аз хонаи бо дани китобњои она тар дух у ондам, ман беандоза доштам. Њар чи мех д кардаам берун нааст ва муњаббат обо зуд дар хотирам наќш меб ифо- муд. Бо умеди ёфтани кору сарпаноњ ист ам, вале дар дар њолатњои зарурї аз он гашту ба сад дар сар халонд ќам оши оне Љав ам. урд да меб касе нагуфт, онї алм мус и вар идон мо ин киш бо тўю тамошо ва дуои вол и бечораю зан ин дигар ки биё дасти њам риштаи таќдирамонро ба њам барои сашро ара бад дар они њои ав- тифлак пайвастем. Зиндагиамон сол и зиёд ињо хор бу ва ба воб бигирам. Азо вал ширину рангин мегузашт стам, ика наш , њам ам бош аки тар кашида самари нињоли ишќ- се дух ки ам, дод ор ќар њоямон баръакс пеши худ нозанинамон нигариста дил и ш»ота ри хта «Ду они хуш е рам мисли ќањ моломоли фарањ мегашт, вал дазин ои бар р осоиш- Љалол Икромї то охи доманам шукри зиндагии накарда гии хушбахтонаи худу фарзандонам таю ободи фарзандашро ољират мубориза мебарам. Ба ташкилоти шавњарамро барои ба муњ бечо- љамъиятии «Њамроз» мурољиат кари њар Шав д. рафтан маљбур кар да да, њуљљатњоямро барои нафаќа омокан раам аз ману духтаронаш дил ифтани дар у ост нах тан раф да сохтам, сипас барои гир ба мулки ѓарибї си ини наздињавлигї назди раи зам бало монд. иї?! рад дор д иќи зан Тар . фар у дам зан ома ту ат дар -Чї, фаќ ноњияамон халтаи Душанбе» мушкилоти зиндои Дигарон бачањояшонро аз «Са ои та Русро ба сањми роњбарон расонпартов ёфтаанд, ки партоф макот дагиам кир ин о Њол замин шудам ва сохтмони сия мераванд?! иби соњ , барои да анд шав он кал оњ паг д, дан хур сар кардам. Итминони коар пулу хонаамро хонадор карданашон чї ќад ки бо мадади Худованд ам, дор ?! Аз мил мол лозим мешавад, медонї дер ва дониши андўхтаам њељ гоњ худу до ї хору њозир ѓамашонро нахўрї, фар фарзандонамро дар зиндаг хотир ин Аз . мешавад… нам емо бегоњ зор шудан нам у љавон Чунин гуфтугузор ќариб њар рас нав они тар дух а њам њарам ба такрор меёфт ва нињоят шав анд ва касбаст. Оњ, гуфтаниям, ки бештар хон љонбезор шуда рахти сафар дагї хору зин дар то д, зан омў ам тар бу кор кошки намерафту ману се дух дем! нд. Ба ава наш тољ ешу зор ва ба касе мўњ бе саробону хору зор нам дањои ваъ ки , иам тан гуф зан он фар шавњар Лаънат ба њамон пуле, ки дооњ ник баи хут њар људо њангоми хондани дро аз падару занро аз шав зану а, ард нак ш омў фар ро даатон месозад! у сер- фарзандони хешро њимоя намоед ва Хуллас, шавњарам кори хуб оямон нагузоред, ки касе азизони шуморо даромад ёфт. Вай тез-тез бар ефонї тањќир намояд ё сарсону саргардон пул мефиристод ва соатњо тел мекард. созад. Ман медонам, ки шавњарам бо ману духтаронаш сўњбат д, писараш ману фарзандонашро дўст медора Намедонам мењрубонињои мои дан они анљ нар ири ахот дом вале ба бо зану фарзандон рашки хуш дида аз дараш наомада истодааст. Тариќи намро овард ё пули калонро якбора њафтаномаи “Оила” ба шавњарам худ рафт, ки муносибаташ Пулњои гуфтаниам: бо мо вайрон шуда монд. аи худастам аз -Мардакљон, акнун мо хон о амр њар шав и фиристода нетољ мўњ т н сабаб дро дорем ва ба модара кашида мегирифт ва бе яго њо тан т њоя тар дух у ман ои рї о ќањ стем. Бар љанљол бардошта, њафтањ ту! ми гар и дор ба љойи як чиз намерасад-ди мешуд. Гуноњамро пурсам, кун, намро Баргарду мардона моро соњибї ако тар дух у ман ан љавоб дод бо хуни мардак! дуоњои бад мекард, ки пули Бо эњтиром Лутфия ўрем. мех шро ара пис аи љигар ёфт

ДУГОНААМ РЎСИЁЊАМ КАРД

анаРостї, дар чи хусус гап зад Зодаи шањри Кўлобам. Бо баъди е вал , дам уни наш ро шон каршавњарам чор сол зиндагї , бегоњ ба дњо чанде «Масъала њал шуд да, људо шудам. Дилам аз мар о дилпур мар , гўён » асї мер аат хон ам чунон хунук шуд, ки ќарор дод наам судуго ба о амр Кор ба намуд. дигар шавњар намекунам ва бинобар ин, ам, буд да ома ида пор се , њар номард мўњтољ нашуда обат намуда, наму баъди модарамро таб фарзандамро худам мехўро азм кардам, ан њо ба по бархезонид мепўшонам. Бо мурури сол м, вале дар ава мер ия Рус ба боз алим ки мўњри духтаронамро бо азобњои тон тњоя љља ва фурудгоњ «њу ќадрас намудам. Хешу табор иљозат ната, гуф ад» дор орт деп ин њаќќу њамсояњо дар бораи кел м ќонунї гап доданд. Њама њуљљатњоя штааст кардани духтарњоям тез-тез гуза хато ягон љо ин , буд амро вале м, мекушоданд, вале ман гўш уда нам ош тал е он гуфта, хел ба карї мезадам, чунки барояш надоданд. роњ т олё сам ба о мар Чор љињоз љамъ накарда будам. мољароро њо Ба дугонаам занг зада, танга пуле, ки меёфтам, тан он хандизан -ќоњ шон наќл кардам. Ќоњ дам бибарои хўрондану пўшондана узур бањ , гона «Ду т: маро да гуф ин љо мерасиду халос! Модарам дар ман о на- гир, се сол коратр фикр насињат карда гуфтанд, ки бо ягон д баъ м, иња мед ма оз идо вмед кардани хостгорон љињ ва мекунем!» а худ аз худ пайдо намешавад Фањмидам, ки Саодати маккор та, раф ия Рус ки , анд дод ш оса маслињат шин и ита вос бо до- њамон рўз мўњри пул кор кунаму тезтар фарзан л ќасдан ба шиносномаи ман гусе он таш бах аи хон ба р кор намро дига е вал т, аас зад идам. депорт намоям. Розї шуда чипта хар лати пули аз Мўњ шт. гуза кор аз ард ифтаам Як дугонаам дар Русия кор мек мак- бонк барои билет ќарзгир аст, нава мани содда назди њамон ода ист а рї ќариб тамом шуд ќарзро кора рафтам. Корамон савдога а ёфт пул куљо аз м она Дар мед пули як буд ва пули хуб кор мекардам. аам кисс Дар ва баргардонам. мандобайн ногоњ модарам бемор шуд кор Аз м. ора над њам ак пуч данд, танома ба ман занг зада, хоњиш кар ам. ни фурудгоњ тариќи њаф кўмак ки зудтар ба хона баргард ман ба ки м, уна мек иш хоњ дат Рўзи чиптахарї дугонаам Сао корам бард ва расонанд, то ба љойи њамроњам ба фурудгоњ ома гардонда, бар кор гардаму ќарзњоямро шавњар аз як шиносаш, ки дар он љо ба ў обр бо мро она ои духтар мекардааст, хоњиш кард, ки бар илтиљо дорам, д, куне ак Кўм ам. дињ ман зудтар ба Ватан баргаштан ба аи маро танњо нагузоред! кўмак расонад. Онњо ба як гўш Хайриниссо аз ш. Кўлоб д. дан кар дигар рафта хеле чаќ-чаќ

ЛЁТЧИКИ ПРЕЗИДЕНТ ШУДАМ

Аз хурдсолї орзу мекардам, ки лётчик мешавам, вале њамсинфонам ба њолам хандида мегуфтанд: «Саѓера, магар девона шудаї, барои лётчик шудан пули калону таѓои зўр лозим, ту бошї аќалан гўгирдчўбе намеёбї, ки гўшатро хорї!» Гапашон љон дошт, чунки падарамро солњои љанги шањрвандї кушта буданду ману модарам такягоње надоштем. Медонистам, ки шанс надорам, вале ноумед нашуда шабу рўз мехондам. Фанни физикаро дўст медоштам. Њангоми дар синфи 8-ум хондан нусхаи самолётро сохта, љойи аввалро гирифтам. Хуллас, синфи 11-ро бо медали тилло хатм карда, њуљљатњоямро ба як коллељи техникї супоридам. Соли охири тањсилам байни донишљўён озмун эълон карданд. Љойи аввалро гирифтам ва роњбарият маро барои идома додани тањсил ба донишгоњи Ќазоќистон фиристоданд. Се сол хонда, соњиби дипломи сурх шудам. Ходимони донишгоњ маро зери ќаноти худ гирифтанд. Ваќте ки лётчики президент истеъфо дод, барои пайдо кардани кадри нав озмун эълон намуданд. Њарчи бодо бод гуфта њуљљатњоямро пешнињод кардам ва рўзи озмун миёни 18 нафар ѓолибият ба даст овардам. Љойи аввалро ишѓол намудани як тољикбачаро шунида, њама гиребонашонро медоштанд. Имрўз дар Ќазоќистон дар шањри Остона кор ва зиндагї мекунам. Лётчики президентам. Маоши хуб мегирам. Модарам тез-тез ба хабаргириям омада, чанд рўз мењмон мешаваду боз бармегарданд. Саргузаштамро на барои худамро таъриф кардан, балки ба он хотир навиштам, ки ба љавонон дарси ибрат шавад. Хонед бародарњо, чунки одами босавод њељ гоњ хору зор намешавад! Дониш бошад, на пул даркор, на таѓои зўр, кадри хуб њељ гоњ бе кор намемонад! Исроил аз ш. Остона

Масъул: Рустам


ЧОРСЎИ ЗИНДАГЇ

10 №18 (742) 7.05.2014

«Эњ, ин аниќ ба пешвози марг рафта истодааст ку!» худ ба худ ѓурунгид мўйсафед ва бењолона ба дастаи дар такя зада, ду чашмаш ба мошин дар љояш шах шуда монд. Мошин бо њамон суръати баланд ба канори љарї расид ва мисли он, ки парвоз мекарда бошад, аз канори он ба њаво бархоста, пас аз чанд сонияи парвоз таќрибан 10-15 метр аз соњил дуртар ба об афтид. Мўйсафед саросемавор ба самте, ки мошин афтида буд, давид ва ќариб нафасгир шуда ба сари љарї расиду дар нимторикии туманолуд зењн монда ба кўл назар андохт, вале аз мошин аллакай ному нишоне набуд...

ИШЌИ ТИЛЛОИИ МУЊОЉИРИ ТОЉИК (Давомаш. Аввалаш дар шуморањои гузашта) Шоњин ваќте дид, ки Оксана оромона хобидааст, чашмонашро пўшида пушташро ба ў гардонд, то хобаш барад, вале њайњот, хоб имшаб аз дидагонаш гурезон буд. «Маълум, ки на падар ва на духтар маро рањо карданї нестанд. Ман њам намехоњам аз дўстдоштатарин шахсонам људо шавам, вале агар аз њаёташон ѓайб назанам, имрўз ё пагоњ бадхоњон ба маќсадашон мерасанду Оксана ё падарашро ба њалокат мерасонанд. Таъкид карда буданд, ки ин охирин огоњии онњост. Худоё, чї кор кунам? Ба куљое наравам, Оксана аз думболам мешавад ё одамони Валентин Михайлович маро меёбанд. Уф, чї бояд кард? Як муддат ман бояд аз назари њам дўстону њам душманон нопадид гардаму бо њамин роњ љони Оксанаю падарашро аз хатар рањо кунам…» Шоњин тез-тез аз як пањлў ба пањлўи

дигар гашт. Аз рўи њавлї бо овози паст байни њамдигар сўњбат кардани посбонон шунида мешуд. Пас аз таркиши мошини Оксана Алексейсардори посбонон шумораи муњофизонро шабона дучанд карда буд ва акнун дар рўи њавлї ва атрофи манзили Оксана чанд нафар гаштугузор мекарданд. Роњи калон, ки аз наздикии њавлї мегузашт, шабона хомўш буд, танњо ањёнањён мошинњо мегузаштанд ва садояшон ба гўш мерасид. Шоњин дар бораи модараш фикр мекард. «Бечора очаам чї њол дошта бошад? Њанўз њам Санавбар дар он љо бошад? Эй бандаи худонотарс, магар модар барои ту бозича аст, ки дар суроѓаш нестї? Модарат бо сад азоб, бе падар туро калон кард, то асои дасташ гардї, вале ту ин љо роњат карда гаштаиву вай он љо азоб мекашад. Шарм намедорї, ки модари зоратро партофта, дар ин љо болои дивани нарм зани дўстдоштаатро оѓўш кар-

Шоњин телефонро гирифта ба балкон баромад, то ки садояшро Оксана нашунавад. «Хўш, љўра, њоло њам дудилаї? Ё имрўза суханони Валентину духтараш туро дилпур карданду мехоњї таваккал кунї? Хобатро ба об гўй. Пагоњ хабари мурдаи якеашро мешунавї. Донистан мехоњї, ки кадомашро ба он дунё мефиристем? Инаш барои ту сюрприз мешавад!» Шоњин барои он, ки мусоњибаш гўширо напартояд, саросемавор ба «алло, алло…» гўї сар кард...

да хобидаї?! Модар азизтар аст ё зану зиндагии хуш? Ин зиндагиатро њам ваќтњои охир хуш гуфтан нашояд…» Шоњин аз андешањои бесарунўг хаста шуда, аз бистар бархост ва назди тиреза омада, пардаро бардошту ба берун нигарист. Бањори деринтизори Русия нав аз омад-омадаш пайѓом медод. Аз зери замин сабза дамида атрофро ќолинпўш карда буданд. Дар равшании чароѓњои сањни њавлї Шоњин як тан аз муњофизонро дид, ки сигор дар дањон ва телефон дар гўш ба мошине такя зада, бо касе сўњбат дошт. Чењраи ўро чароѓи болои сараш хуб равшан мекард ва Шоњин дид, ки дар лабони љавон табассум сайр мекунад. «Албатта бо занаш ва ё дўстдоштааш сўњбат дорад» аз дил гузаронд ў ва пардаро пўшида дубора ба љойгоњи хобашон баргашт. Дид, ки Оксана рў ба боло чун тифли маъсуме, ки нав синаи модарро макида ба хоби ноз рафтааст, ором хоб аст. Гоњ-гоњ дар хобаш табассум мекард. Ба назари Шоњин чунин намуд, ки вай дар осмони њафтум аст ва болои сари фариштае истода хоби ўро наззора дорад. «Аљаб зебої, духтар, шояд дар дунё мисли ту касе чунин зебо набошад. Мегўянд, Худованд зебоиро ба касе медињад, ки дўсташ медорад, пас, ту на танњо дўстдоштаи ман, балки дўстдоштаи Худо њам њастї. Њарчанд хеле ваќт шуд, ки намоз намехонаму рўза намегирам, вале бандаи дўстдоштаи Парвардигор будаам, ки чунин нозанинро ба ман тўњфа кард! Аз афташ ягон корам ба Худо хуш омадааст, ки туро насиби ман гардонд, вале боз кадом амалам ѓазабашро оварда, акнун мехоњад маро аз ин зебої мањрум намояд. Шояд гуноњам модарамро фаромўш карданам бошад? Албатта! Акнун фањмидам, ки Худо барои ин гуноњам маро ба азоб гирифтор кардааст. Пас, чї кунам, ки Худованд аз ман хурсанд

бошад?» Шоњин саргарми ин андешањои пурпеч чашм аз рўи Оксана канда, хост болои љойгањ дароз кашад, вале ин лањза экрани телефони дастиаш, ки барои халал нарасонидан беовоз карда монда буд, дар болои миз равшан шуда, аз занг задани касе дарак дод. Дилаш раг зад: «Албатта ин њамон нохалафон, вагарна дар соати дуи шаб кадом аблањ занг мезанад?! Гумонаш ѓалат набаромад, дар рўи таблои телефон «неизвестний» навишта шуда буд. Шоњин телефонро гирифта ба балкон баромад, то ки садояшро Оксана нашунавад. «Хўш, љўра, њоло њам дудилаї? Ё имрўза суханони Валентину духтараш туро дилпур карданду мехоњї таваккал кунї? Хобатро ба об гўй. Пагоњ хабари мурдаи якеашро мешунавї. Донистан мехоњї, ки кадомашро ба он дунё мефиристем? Инаш барои ту сюрприз мешавад!» Шоњин барои он, ки мусоњибаш гўширо напартояд, саросемавор ба «алло, алло…» гўї сар кард, аммо аз он љониб гўширо монданї набуданд. «Хўш, чї мегўї?» баланд шуд садои хирросї аз гўшак. «Ман тайёрам, ки њамин њоло равам, дигар ба онњо кордор нашавед» осемасар ваъда кард Шоњин. «Мо дигар ба ту бовар намекунем…»-даѓалона гапашро бурид соњиби садои хирросї. «Алло, бовар кунед, то субњ ман аз ин љо меравам» -зорї намуд Шоњин. «Мебинем!»-гуфта тањдидгар телефонашро хомўш кард. Шоњин, ки пас аз ин занг дасту пояш мисли латта суст шуда буд, мурдавор болои чойгањ афтид ва аз алам лабашро газида ба чењраи зебои Оксана дурудароз нигаристу сипас хам шуду аз рухсорааш бўсид. Духтар аз он, ки нафаси гарми љавон ба рўяш расид, андаке ба љунбиш даромад, аммо аз зўрии хоб чашмашро боз карда наметавонист. Шоњин барои он, ки Оксана бедор нашавад, дубора кўшиши бўсидан накарда оњиста ба либоспўшї сар кард. Гумон дошт, ки ин охирин дидорбинї бо духтари дўстдоштааш аст ва аз тањти дил оњ кашида, љониби дар равон шуд. Ваќти аз зинањо фаромадан ба рўяш сардие расид ва фањмид, ки ашк рухсораашро тар карда истодааст…

****

Мошин аз байни анбўњи дарахтон босуръат пеш метохт. Аз оинаи нимкушода ба рухсораи ашколуди Шоњин шамоли сард расида,

пўсташро ба сўзиш медаровард, аммо љавон дигар на парвои сардї дошту на парвои сўзиш, торафт суръати мошинро баландтар мекард. Дар хамгаштњо мошин ќариб аз роњ баромада чаппа мешуд, аммо Шоњин суръатро кам намекард. Аз шиддати аламу њасрат намедонист, ки чї кор карда истодааст. Албатта, дарк мекард, ки ким-кадом кореро дар зењнаш тарњрезї кардааст, вале айни замон зери таъсири хайрухуши бесадо бо Оксана ва хатари дар пеш истода майнааш чандон хуб кор намекард. Мошини пурќувват аз итоати љавон баромадан гирифт ва пас аз он, ки аз шањр таќрибан 10-12 километр дур шуд, аз роњи калон баромада ба самти кўле, ки дар канори тайга ќарор дошт, равон шуд. Кўл поёнтар аз љарии назди љангал воќеъ гардида буд ва дар канори ин љарї хоначаи љангалбон њамчун нигањбони њамаи ин зебоињо ќомат афрўхта буд. Мошини Шоњин бошаст ба пеш метохт ва љавони аз шиддати њаяљон дар пешониаш ќатрањои араќ пайдо шуда суръатро кам карданї набуд. Мўйсафеди љангалбон аз дари хоначааш баромада истода чашмаш ба мошини ќимматбањои хориљие афтид, ки бо чароѓњои фурўзону суръати баланд ба тарафи кўл меомад. «Аз афташ кадом «крутой» ягон духтарро ба ин љо оварда истодааст. Аљаб, њоло оби кўл нињоят сард аст ва оббозї карда намешавад. Ин ронанда ягон каси зиндагї ба дилаш задааст-чї…» Мўйсафед дар нимторикии субњ медид, ки мошин ба љарї наздик мешавад, вале ронанда суръаташро паст карданї нест. «Эњ, ин аниќ ба пешвози марг рафта истодааст ку!» худ ба худ ѓурунгид мўйсафед ва бењолона ба дастаи дар такя зада, ду чашмаш ба мошин дар љояш шах шуда монд. Мошин бо њамон суръати баланд ба канори љарї расид ва мисли он, ки парвоз мекарда бошад, аз канори он ба њаво бархоста, пас аз чанд сонияи парвоз таќрибан 10-15 метр аз соњил дуртар ба об афтид. Мўйсафед саросемавор ба самте, ки мошин афтида буд, давид ва ќариб нафасгир шуда ба сари љарї расиду дар нимторикии туманолуд зењн монда ба кўл назар андохт, вале аз мошин аллакай ному нишоне набуд. Љангалбон чароѓи пурќуввати дастиашро фурўзон кард, то дурусттар бинад, вале танњо дар болои оби кўл њубобчањо ва изи равѓани мошин ба назар мерасиду халос… (Давом дорад) А.Њољї


ТАЌДИР

№18 (742) 7.05.2014

Тољикдухтари нозанини панљ панљааш њунар бо мўъљизаи дастони «бомазза» ва аќлу одоби бемислу монандаш натанњо ањли оилаи Фурќат, балки хешу табори домодро низ мафтун намуда буд ва дар њама тўю маърикањо танњо таърифи Юлдузхон мерафт, ки чунин арўси бењамто ёфтааст.

Ваќте ки ќолин дар даст баргашт хусуру хушдоман ва шавњараш дар атрофи мењмони олиќадр парвона буданд. Ќолини зебои наќшину серпатро њамчун пойандоз дар пеши пои мењмон партофта, дарњол гўсфанди калонеро сар заданд. Бойбобо, ки марди таќрибан 55-56-сола буд, шиками дамидаашро љумбонда-љумбонда сўйи мењмонхона равон шуд. Њамин дам уќобчаи дар сари китфаш нишаста, ки рамзи давлату савлати гўшношуниди бойбобо буд, якбора фиррї карда ба њаво бархост ва њама чашм љониби паррандаи зебо дўхтанд... Духтар ё парї?

Саодат бо ќади мисли сарв зебою чењраи хандон, рўйи барфон сап-сафеду ќошу абрўи сип-сиёњ ва лабони нозуки гелосрангаш љавононро «девона мекард» ва харидоронаш аз мўйи сараш њам бисёр буданд, вале дили ин духтари маѓрур ба касе моил намешуд. Зиндагиашон шоњона набошад њам, аз чизе камбудї надоштанд, вале ба њаёти осудаи натанњо волидони Саодат, балки тамоми тољикон магар чашми бад расид, ки оташи љанг дар кишвар аланга зад.

Касофати љанг

Мањаллае, ки Саодат бо ањли оилаашон мезист, ба яке аз марказњои асосии даргирињо табдил ёфта, зиндагї барои сокинонаш торафт душвортар мегашт. Муљоњидон дар сарњояшон латтањои сафед ва дар даст яроќ дар ба дар гашта зўран мардуми дењаро ба љињод бароварданї мешуданд. Аксари мардони дар ављи камолот буда ва љавонони навхат аз бало њазар гўён тарки дења намуданд, духтардорњо аз тарси яроќдорон арўсакони ќадрасашонро ба њар љавони пешомада бо як коса об никоњ карда медоданд, то ягон бадномие ба сарашон наояд. Дар маѓозањо чизе намонда буд, мардум соатњо барои гирифтани як-ду дона хлеб навбат меистоданд. Ќашшоќї ва фирор намудани мардон аксари занњоро ба савдогарї водор намуда буд. Апаи Саодат низ аз ночорї ба занњое, ки аз Ўзбекистон равѓан меоварданд, њамроњ шуд, то ањли оила аз гуруснагї намиранд. Он ваќтњо сарњад кушода ва низоми визавї набуд ва мардум озодона равуо менамуданд. Апаи Саодат ќатори дигар занњои савдогар њар њафта ба Сари Осиё рафта равѓан меоварду аз њисоби њамин «бизнес» хонаводаро мехўронд.

Наќшаи дилсўзонаи апа

Апаи Саодат-Саломат дар Ўзбекистон Юлдузхон ном зани сарватманди шиносе дошт ва рўзњои ба поезд дер монданаш дар хонаи ў шабро сањар мекард. Шавњари Юлдузхон тољири номдор буд ва хурду калон њурмату эњтиромаш менамуданд. Хонаи ќасрмонанд ва зиндагии шоњонаи Юлдузхонро дида, Саломат њамеша орзу мекард, ки хоњараки нозанинаш ба њамин хел оилаи серу пур келин шуда, роњати зиндагиро бубинад. Муроди дилашро магар худованд шунид, ки боре њангоми дар хонаи Юлдузхон мењмон шуданаш сухан дар бораи зангирии писари кенљагии оила Фурќат рафт. Келинкобии Юлдузхонро шунида Саломат ќарор дод, ки арўси ба чунин хонадон арзандаро ба бойњо

пешнињод мекунад.

Моли бозоргир

Саломат дафъаи дигар махсус Саодатро бо худ ба Ўзбекистон бурд, то ба Юлдузхону шавњараш чї гуна нозанин будани тољикдухтаронро дар симои хоњараш намоиш дињад. Тираш хато нахўрд, дар њаќиќат зану шавњари сарватманд бо дидани ќаду басти дилљўй, мўйи шабгуни ба замин расанда ва чењраи амсоли фаришта зебои Саодат ангушти њайрат газиданд. Фурќат бошад, волаю шайдои мењмони нозанин гашта, як лањза аз Саодат дур намешуд. Дар атрофи хоњараш «тор танидани» бойбачаро дида, Саломат зери лаб табассум мекард.

Хандаи бахт

Дили Саодати маѓрур аз дидани давлату савлати ўзбекњои бой «шувви» накарда бошад њам, таърифу тавсифњои апааш Саломат дар бораи давлату сарват ва зиндагии шоњонаи Юлдузхону шавњару фарзандонаш кори худро карданд ва падару модараш дарњол хостгории талабгорони рањдурро пазируфта, љавононро рўймолдаррон, яъне фотиња карданд. Ќудоњои сарватманд ба хонаи падари Саодат чунон чизу чораи бисёр оварданд, ки дањони њаќќу њамсояњо воз монд. Акнун дар забони тамоми ањли мањалла танњо гапи бахти баланди Саодат буд. Хурду калон ба вай њасад мебурданд, ки дар чунин айёми душвор њам, њусни бозоргираш талабгори арзанда ёфт. Модари Саодат аз дурии роњ андаке мушавваш бошад њам, худоро шукр мегуфт, ки духтари кенљаашро чунин бахти баланд додааст ва дар хонадони сарватманд келин шуда, як умр шоњона зиндагї хоњад кард. Хуллас, фотиња ва дигар маросимњоро гузаронда, санаи тўйро муайян намуданд. Модари домод барои Саодати нозанин 30 либос матои зебои ќимматбањо, се палто, чањор боронї, 12 туфлї, 8 мўза ва як сандуќча зару зевар оварда, дањони њасудонро аз њайрат то бехи гўшашон кушода карду тўйи осмонкаф ороста, келини аз парї зеботарашро зери навои «ёр-ёр» ба Ўзбекистон бурд.

11

ИШЌИ

БОЙБОБО

духтараки ширинзабон муяссар гашт, ки дар андак муддат тарзи зиндагии мардуми ўзбекро омўхта ба зиндагї дар кишвари бегона мутобиќ шавад. Хусуру хушдоман ва додару хоњарони шавњараш аз вай розї буданд, Фурќат бошад, мудом дар атрофи арўси фариштарўяш парвона буд. Дар њаќиќат зиндагии шоњона доштанд пайвандони шавњараш ва Саодат худро шукр мегуфт, ки чунин бахти баланд насибаш гаштааст, вале…

даст гирифт, то њам мењмону њам хусурашро дар хиљолат намононад. Хушдоманаш нигоњи тамасхуромези Саодатро эњсос намуда, оњиста дар бехи гўшаш пичиросзанон гуфт: «Тамоми мардум орзу доранд, ки ин одам аќалан як боракак мењмонашон гардад! Раиси райпо ва бисёр марди дасткушоду сахї аст!» Саодат ба маънои «фањмидам» сар љумбонда, барои овардани пойандоз ба тањхона давид.

Мењмони олиќадр

Ваќте ки ќолин дар даст баргашт хусуру хушдоман ва шавњараш дар атрофи мењмони олиќадр парвона буданд. Ќолини зебои наќшину серпатро њамчун пойандоз дар пеши пои мењмон партофта, дарњол гўсфанди калонеро сар заданд. Бойбобо, ки марди таќрибан 5556-сола буд, шиками дамидаашро љумбонда-љумбонда сўйи мењмонхона равон шуд. Њамин дам уќобчаи дар сари китфаш нишаста, ки рамзи давлату савлати гўшношуниди бойбобо буд, якбора фиррї карда ба њаво бархост ва њама чашм љониби паррандаи зебо дўхтанд. Уќоби тезпарвоз то дастонашро шустани соњибаш дар осмон чарх зада, ўро гўё посбонї кард ва сипас якбора сарозер шуд, вале аз чї бошад, ки ба сари китфи бойбобо нею ба бозуи Саодат нишаст. Келинчак тарсида фиѓон кашид. Фарёди љонкоњи арўсак њамаро безобита намуд ва бойбобо, ки ба дами дари мењмонхона расида буд, баргашта ба пас нигарист. Нигаристу дањонаш воз монд. Њусну љамоли арўсаки зеботар аз парї мењмони олиќадрро чунон мафтун намуда буд, ки як пои туфлиаш кашидаю дигараш нокашида дар дами дар мисли шайкал шах шуда, њатто мижжа намезад. Бойбобо чанд лањза њайрон-њайрон ба Саодат нигарист, сипас ба худ ома-

Ба хонаашон тез-тез мењмонњо меомаданд ва Саодати њунарманд бо мањорати кадбонугиаш онњоро дар њайрат гузошта, сазовори тањсину офарини хусуру хушдоманаш мегашт. Рўзе хусураш таъкид намуд, ки бегоњ ба хона як мењмони махсус меояду тайёрии хоса бубинанд. Саодат дасту остин барзада, дарњол аз пайи пухтани ширинию торту салатњои хушмазза шуд ва бо наздик шудани шом чунон дастурхони пурнозу неъмат орост, ки сазовори шоњон буд. Нињоят садои «Хуш келибсиз, Бойбобо» баланд шуд ва Саодат ќатори дигар аъзоёни оила бо чењраи хандон аз хона ба рўйи њавлї баромад, то мењмони олиќадрро бубинад. Мошини бадвоњимаи хориљї, ки тамоми шишањояш сип-сиёњ буданд, аллакай дар рўйи њавлї Келини эрка истода, чанд љавони рустамСаодати нозанин аз рўзи бозу, ки аз афташ «телех»-њои авали ба хонаи Юлдузхон ке- «Бойбобо» буданд, таппончањо лин шуданаш азизи дили ањли дар миён бо виќор дар атрофи оила гашт. Тољикдухтари ноза- мошин истода буданд ва тезнини панљ панљааш њунар бо тез гургона ба чор тараф дида мўъљизаи дастони «бомазза» медўхтанд. Нињоят мењмони ва аќлу одоби бемислу монан- олиќадр аз мошин фаромад. даш натанњо ањли оилаи Фурќат, Шиками дамидаи ќариб болои балки хешу табори домодро низ зонуњояш овезон, каллаи аз мафтун намуда буд ва дар њама дег њам калон ва гардани аз тўю маърикањо танњо таърифи фарбењї чандќабатаи Бойбобо Юлдузхон мерафт, ки чунин хандаи Саодатро оварда бошад арўси бењамто ёфтааст. Ба ин њам, келинчак базўр худро ба

Бози давлат

да аз соњибхонањо шарм дошт магар, ки оњи сарде кашиду маънидорона сар љумбонда ба хона даромад.

Базми шоњона

Ба мењмонхонаи ороста даромада бойбобо болои чор ќабат курпача нишаст ва болиштњоро ба таги кашаш монд. Аз сабаби калон будани шикамаш вай бањузур нишаста наметавонист. Почањояшро дароз кард. Телехњояш љўробњояшро кашиданд ва ба мањс кардани пойњояш сар карданд. Соњибхонањо дар атрофи мењмони олиќадр парвона буданд, вале њушу ёди Бойбобо њамоно ба келинчаки паричењра банд буд ва пайти муносиб мељуст, то як бораки дигар чашмашро аз дидани њамон љамоли бокамол нўр бубахшад. Мењмони олиќадр, ки одатан дар хонаи касе даст ба таом намебурд, самбўсаю торт ва кулчаќанду ошу нони ин хонадонро пањ-пањкунон мехўрд ва фалач-фалачи дањонаш соњибони хонаро чунон хурсанд карда буд, ки гўё кўзаи зар ёфта бошанд. Шишањои зебои шаробњои гаронбањои хориљї пайи њам холї мешуданд. Кайфияти Бойбобо баланд шуда аз соњибхона хоњиш кард: -Уќобаки ман њамон духтари зебои шуморо сахт тарсонд. Бечора, чї њол дошта бошад. Як лањза пеши ман даъват кунед, то узри гуноњ бипурсам. Шавњари Саодат бо эњтиром дастонашро пеши бар гирифта барои љеѓ задани арўсаш баромад ва ба модараш фармуд, то ба Саодат расонад, ки зудтар худашро оро дињаду либосњои зеботаринашро пўшида, назди мењмони олиќадр дарояд. (Давом дорад) Р.Холов


12

САРНАВИШТЊОИ ЃАМАНГЕЗ

№18 (742) 7.05.2014

ЉАЗОИ ЉАВОНИ

д з у д н а з

«Ин гови ба гўсолаи овардаатро гиру аз ин љо дафъ шав! Ман туро оќ кардам», дод зад падар…

Дар оилае, ки ман ба камол расидам, њама соњиби маълумот ва обрўманданд. Падарам сардори як корхонаи азим, модарам муаллима, бародаронам дар соњањои гуногун фаъолият мекунанд, вале оила бе ахмоќ намешавад гуфтагї барин, мани кенљагї шўрапушту бекорхўљаву њавасбоз баромадам. Аз хурдї бачаи шўхи беќарор будам ва рўзи дароз аз дунболи духтарњо медавидам. Бо чанд зебосанам чаќчаќ карда мегаштам, вале нисбати касе дар дил муњаббати самимї надоштам. Аниќтараш, духтарњоро танњо барои дилхўшї истифода мебурдаму баъд ба њолашон механдидам. Аљаб тазодњое доштааст ин зиндагї, гоњо чунон дар гиробат меафканад, ки сари калобаатро гум мекунї. Бо мани булњавас низ зиндагї чунин бозии таќдирсўз кард.

Садама

Рўзе аз падарам пинњонї ба њавлї даромада мошинро гирифтаму ба сайри шањр баромадам. Аз хўрдї ба рондани мошин шавќу раѓбати зиёд доштам ва ба хубї аз ўњдаи ронданаш мебаромадам, Аммо намедонам ќисмати талхам чунин будааст ё суръатро баланд кардам, ки он рўз ба садама дучор гаштам. Мошини замонавии падарам сахт осеб дид, маро бошад бењушу беёд ба беморхона бурданд. Баъди чанде ба худ омада дар болои сарам духтари зебоеро дидам. Он париваш дар тан хилъати барф барин сафед дошт ва бодиќќат набзи маро месанљид. Аз чашмони хумораш чашм накарда, лолу карахт ба рўяш нигаристам. Духтарак табассуми зебое карда гуфт: «Холаљон, ана писаратон ба њуш омад». Гиряву нолаю мењрубонињои модарро намешунидам, ишќи фариштаи зебои сафедпўш маро гўё кару гунг карда буд. Аз нигоњњои мењрбори ман дар хиљолат монда њамшираи шафќат маро бо модарам танњо гузошта ба берун баромад. Њама дардњоямро дар як лањза фаромўш кардам. Акнун дарк намудам, ки ишќи њаќиќї савдои сари бозор набудааст. Модарамро ором кунонда, тасаллї додам, ки њолам хуб асту хавотир нашавад. «Маро бубахшед, ки шуморо нороњат кардам. Чунин ранг гирифтани корро мунтазир набудам» гўён аз модарам хоњиш кардам, ки ба хона равад. Модарам хайрухуш карда барома-

да рафту боз њамон њамшира аз дар даромад. Њангоме ки ў ба ман сўзандору мегузаронд, дастони нозукаш аз шарму њаё меларзиданд ва ин маро ба ваљд меовард. Косаи сабрам лабрез гашту дар набудани ў аз њамшираи дигар дар борааш пурсон шудам. «Азиза духтари хуб аст, вале ќисматаш шўр будааст. Шавњарашро бо героин дастгир карда дањ сол аз озодї мањрум намуданду Азизаи бечора бо як фарзанд миёни обу оташ монда, чї кор карданашро намедонад» гуфтани њамкораш путке гашт, ки ногоњ ба сарам зад. Фишори хунам бо шунидани ин гап якбора баланд шуда ањволам чунон бад шуд, ки ќариб љони љавонамро бо љонофарин супурда будам.

Дар гирдоби андешањо

Розї будам, ки Азизаро бо фарзандаш аз шавњараш људо карда бигирам, вале намедонистам, ки чи тавр ўро аз ишќи љонгудозам огањ созам. Ба назарам чунин менамуд, ки Азизаи ман рўз то рўз зеботар мешавад. Тасмим гирифтам, ки бо ў ошкоро сўњбат мекунам. Нињоят чунин фурсати ќулай фаро расид ва њампалатањоямро љавоб доданд. Тасмим гирифтам, ки њарчи бодо бод њамин рўз рози диламро мегўям.

Ошиќи зорам, чї кунам?

Худро сахт нотоб вонамуд карда аз фаррош хоњиш намудам, ки њамшираи шафќатро љеѓ занад. Азиза тозон омада хост њарорати баданамро санљад. Фурсатро ѓанимат дониста аз банди дасташ доштаму гуфтам: -Ист! Ман бемор нестам. Шукр, шифо ёфтам. Ту маро умри дубора бахшидї, Азиза! Ман танњо бемори ишќам. Девонаи ишќи ту гаштаам! Табассуми зебое карда масхараомез пурсид: -Ту љиддї мегўї? Маро нахандон! -Бовар кун Азиза, бе ту зиста наметавонам. Ту фариштае њастї, ки бо як нигоњ тухми муњаббатро дар дилам коштї. Дўстат доштам. Ба тамоми њастиям дўстат медорам. Маънии зиндагиам ишќи ту гашта аст… Азиза эњсос кард, ки ман њазл намекунам, ваљоњати љиддї гирифта гуфт: -Ман зани шавњардорам ва як писар дорам! -Медонам. Ќисмати талхатро шунидам. Туро аз дасти он номард кашида гирифтаниам, Азизаљон. Бо љону дил бачаатро ќабул мекунам,-гуфтам

хонаи ааш ба дења ба Азизаро бо писарч хуни бурдам. Фишори падару модарам ѓон фи а баланд шуд падарам аз ѓазаб кашида гуфт: там! Гови н фарзанд гузаш -Аз бањри ту бари дафъ шав! рифта аз хонаам ги ро ат ла со гў ба рдам. надорам. Оќат ка Ман дигар писар ва ам ад боз ба шањр ом Азизаро гирифта н ну мо никоњ кардам. Ак муллоеро оварда ќиќї гаштем. зану шавњари ња ќотеъона. -Ту њоло бачаи хона њастї Фирдавс, волидонат бо сад орзую њавас туро хонадор кардан мехоњанд,-њушдор дод Азиза, вале ман тоби шунидани ин њарфњоро надоштам. Ду поямро ба як мўза андохта зорию тавалло мекардам, ки хоњишамро рад накунад. Нињоят вай бо аломати ризо сар љумбонд.

Ќавли мардона

Рўзи аз беморхона љавоб шудан ба Азиза ќавл додам, ки њатман ўро ба занї мегирам. Ба хона омада модарамро аз асли воќеа хабардор кардам. Исён бардошта бонг заданд. «Ту девона шудаї?! Аќлатро хурдаї магар бача?! Мулло оварда туро хондан лозим…» Хуллас, волидонам мулло оварда маро хононданд, љинбарор карданд, вале дарди ишќи Азизаро касею чизе аз дилам берун карда натавонист. «Зиндагї майдони мубориза аст, ман бояд роње ёфта ба васли азизи дилам бирасам» такрор мекардам худ ба худ гоњи танњо мондан.

Шавњари бе никоњ

Солњо турнасон мегузаштанду ману Азиза торафт ќаринтар гашта, мисли зану шавњар зиндагї мекардем. Аз волидонам пинњонї баъзе шабњо ман ба хонаи Азиза мерафтам. Барои хонадор шуданам њамеша дар хонаамон љанљол мешуд, вале ман ѓайр аз Азиза дигар касеро ќабул намекардам.

Ѓазаби хушдоман

Рўзе писари Азиза бемор шуд. Бемори вазнин. Хабари бемории набераашро шунида хушдоманаш аз роњи дур ба айёдат омад. Аз забони њамсояњо тез-тез ба хонаи келинаш омадани як љавони зебои мошиндорро шунида кампир таъна задааст, ки касофатии ту ба сари тифли бегуноњ зад. Азиза гапгардонї карда болои ѓазабаш равѓан рехтааст. «Маъшуќаи кадом раис шудаї, бењаё, барои њамин забонат дароз-а? Бирав, ба љои писарам талоќатро додам» гўён, кампир њамон рўз ќиёматро ќоим кард. Ман

ки дар дами дар мунтазири Азиза будам, то писарашро ба беморхона барам, чун барги бед меларзидам, ки оќибати ин мољаро чи мешуда бошад. Азиза ба сухани хушдоманаш ањамият надода, писаракашро рўи дастонаш бардошта баромаду ба мошин нишаст. Ман онњоро дар як лањза ба беморхона расонда духтуронро зорию тавалло кардам, ки кўдакро аз марг наљот дињанд. Табибон чи коре аз дасташон меомад, барои наљоти писари Азиза дареѓ надоштанд ва рўзи дигар кўдак ба њуш омад. Се шабу рўз дар паси дари беморхона то шифо ёфтани писарчааш Азизаро њамроњї кардам. Хушдомани сангдилаш боре ба хабаргирии наберааш наомад. Рўзи чорум Азиза барои овардани либосњои писараш ба хонааш рафту гирёну нолон баргашт. Хушдоманаш дари хонаи ўро ќулф зада рафтааст ва ба њамсояњо таъкид кардааст, ки шавњари Азиза аз турма занг зада, љавоби занашро дод.

Гови бо гўсола

Азизаро бо писарчааш ба дења ба хонаи падару модарам бурдам. Фишори хуни падарам аз ѓазаб баланд шуда фиѓон кашида гуфт: -Аз бањри ту барин фарзанд гузаштам! Гови ба гўсолаатро гирифта аз хонаам дафъ шав! Ман дигар писар надорам. Оќат кардам. Азизаро гирифта боз ба шањр омадам ва муллоеро оварда никоњ кардам. Акнун мо зану шавњари њаќиќї гаштем.

Оташи рашк

Азизаро чунон дўст медоштам, ки аз рашк дигар ба кор рафтанашро иљозат надодам. Зиндагиям бо ишќу муњаббат ва шоњона мегузашт. Соњиби мошини шахсї њам шудам. Саргарми ишќу њавас боре ба гўшаи хотирам њам намеомад, ки бе дуои падару модар зистан касеро хушбахт намекунад. Бо гузашти солњо Азиза бароям як духтару як писари зебо таваллуд кард. Аз зиндагї розї ва хушбахту мамнун будам, вале… Як бегоњ аз кор дер баромадам. Њама љоро пардаи торикї

фаро гирифта буд. Ба мошин нишастам. Дилам худ аз худ сиёњї оварда, пойњоям меларзиданд. Њис мекардам, ки касе аз пасам таъќиб карда истодааст. Ба кадом самте, ки мошинро мерондам, мошини аз пасам буда њамон тараф тоб мехўрд. Тарс вуљудамро фаро гирифта, дилам гурс-гурс мезад. Нињоят ба кўчаи торике даромадем. Садои тараќоси мошинро медонаму халос, дигар чизеро дар ёд надорам. Як ваќт ба худ омада дидам, ки марди сиёњпўши дар сар ниќобкашидае маро аз мошин фароварда кашолакунон ба куљое бурданист. Бо тамоми ќувват муќобилият намудам. Ниќобпўш ба тахтаи пуштам ду-се лаѓад зада, гуфт: -Ба ту кї иљозат дод, ки зани маро аз роњ бароварда ба занї бигирї! Ту аз ин љо зинда барнамегардї. Намегузорам, ки ту, аблањ бо њамсари ман хушбахт зиндагї кунї… «Ана гап дар куљо будааст. Шавњари Азиза аз мањбас озод шудааст» барќсон гузашт аз майнаам. Њамин дам мард аз љайбаш кордеро бароварда хост рост ба дилам занад. Аз дур намоён шудани чароѓњои мошинеро дида љонњавл ба њамон тараф давидам. Хушбахтона мошин зуд ба мо расиду шавњари Азиза аз тарс ба мошинаш нишаста ѓайб зад. Танњо дар наздам ќарор гирифтани мошинро медонаму халос. Ваќте ки ба њуш омадам, худро дар беморхона дидам. Телефонам беист занг мезад. Бо азобе гўшакро гирифтам. Азиза дар куљо буданамро мепурсид. Воќеаро ба ў наќл кардам. Дар њамон нимашаб ба беморхона омад. Ањволи маро дида зор-зор мегирист.

Ашки талхи маљрўњ

Пойњоям маљрўњ шуда, баъди аз беморхона љавоб шудан дигар кор карда натавонистам. Бо чагас дар рўи хона базўр роњ мегаштам. Фикр мекардам, ки ба Азиза дигар нодаркорам, чунки ба дўши ў бори гарон шуда мондам, вале занам ягон бор норозигї баён накардааст ва лаб ба шиква накушод. Ба хотири пардохти пули иљора маљбур шудам, ки Азизаро боз дар беморхона ба кор монам. Акнун дарк кардам, ки одамизод бе дуо сабз намешудааст. Касе аз пайвандонам ба аёдатам намеоянд. Мехоњам аз минбари «Оила» аз волидонам узр пурсам. Маро бубахшед, падарљон! Хатои дар љавонї содиркардаам маро якумр аз ширинињои њаёт мањрум намуд. Маро бубахшед, ки бароятон фарзанди сазовор шуда натавонистам! Фирдавси маљрўњ Тањияи Сурайё Рабиева


СЎЊБАТИ САРИ РОЊ

№18 (742) 7.05.2014

Бахтиёр Оќилов:

ОДАМГАРИРО АЗ ЉЎРАБЕКИ МУРОД БОЯД ОМЎХТ

-Бахтиёрљон, имрўзњо бисёрињо аз он шиква мекунанд, ки гўё дар кишвари мо барои муваффаќона кору эљод кардан шароитњои зарурї вуљуд надоранд. Мехостем назари шуморо ба ин масъала бидонам. -Зиндагї дар ягон гўшаи дунё бидуни мушкилот намешавад, њар кишвар хоњ-нохоњ проблемањои хоси худро дорад. Мо тољикистониён бояд фахр кунем, ки дар чунин кишвари бињиштосо умр ба сар мебарем. Шароит пайдо мешавад, агар худи инсон барои ба орзуњояш расидан кўшиш кунад. Куњансолон бењуда намегуфтанд, ки нон аз Марѓелон ѓелонѓелон шуда намеояд. Барои соњиби нону ном гаштан бояд мењнат кард! -Бархе аз њунармандон барои сабти клип ба хориља мераванд, то шўњрати бештар пайдо намоянд. Шумо чаро намеравед? -Бењтарин макон барои эљод

Хонандагони азиз! Ишќ ба миллат, забон, фарњанг, марзу бум кор надорад. Ана њамин мўъљизаишќи поку беолоишаш ба як тољикдухтари нозанин љавони ўзбек Хайриддин Ниёзовро, ки сокини Сари Осёи Ўзбекистон мебошад, ба он водор намудааст, ки хома ба даст гирифта, дарди дилашро рўйи авроќи сафед биёрад. Хайриддин дар номааш аз кормандони «Оила» хоњиш кардааст, ки мактубашро ба духтари дўстдоштааш расонем. Ба хотири вирди забони мардум нагаштани номи он зебосанам мо номи духтарро иваз карда, сатрњои бо як љањон муњаббат навиштаи Маљнуни ўзбекро нашр менамоем. Бонуе, ки дили Хайриддинро рабуда буд, агар њанўз заррае сўзи ишќро дар ќаъри дилаш эњсос намояд, метавонад суроѓаи аниќи мањбуби роњдураш Хайриддинро аз идораи њафтаномаи «Оила» дастрас намояд.

Салом ва дуруди бепоён ба тањиягарони «Оила»-и дардошно!

Мехоњам як сирри махфии ошиќонаамро тариќи рўзномаи дўстдоштаам кушоям, то ормон дар дилам намонад. Ман соли 1993 дар Донишкадаи тиљорати Тољикистон, ки дар мањаллаи 46 воќеъ аст, мехондам. Донишљўи факултаи «Њисобдорї ва тањлили фаъолияти хољагидорї» будам. Соли 1995 дар њамин донишкада бо духтараки зебое шинос шудам, ки Мунира ном дошт ва

зумраи аз ов л и ќ О сабку бо Бахтиёр ки , ст е н до урудњои њунарман д ва с у х и са о рдум ќалби ма услуби х р а д н о ба ш на ва ниёз дилниши д н а р и ги ск е а м Азб маъво ранд. о д а н си а п ї муарриф огирдиро зинаи ш р ё мчун як и т х Ба мрўз ња и , а д у эътироф сар нам камол р а б и и д ифтем, к њунарман смим гир урсем. а т о м , гаштааст дагї бип о ба зин р ш а р за а н

намудан аз назари ман љоест, ки орому сокит бошад. Зодаи кўњистон, ки њастам, шањрњои серодаму пурѓавѓоро дўст намедорам. Аз њамин сабаб ба ягон шањри калон барои зистан ё сабти клип намеравам. Бењтарин макони эљод бароям Тољикистон аст. -Бархе аз сарояндањо њамин, ки каме шинохта шуданд, дигар биниашон осмонро мехарошад. Магар бе ѓуруру такаббур санъаткор азизи мардум намегардад? -Бењтарин љавоб ба ин савол устод Љўрабеки Муроданд. Чанд рўз ќабл устод дар филармония консерт доштанд. Толор пур аз тамошобин буд. Устод 52-сол боз дар сањнаанд, вале њамчунон боэњтиромона сухан мегуфтанду ќурбону садќаи ќадамњои њар як мухлис мешуданд, ки ногуфтанї! 36 сурудро зинда хонданд. Мухлисон чунон гўшу њуш ба садои устод дода буданд, ки агар дар

толор пашша пар мезад, мешунидї. Санъаткорро рафтору кирдораш чї дар сањнаву чї дар байни љомеа машњур месозад. Мо, њунармандон бояд одамгариро аз устод Љўрабеки Мурод омўзем. Хоксориашон устодро тољи сари мардум гардондааст! -Мегўянд, ки имрўз бе пул сухан асар надорад, њатто дар донишгоњњо низ, дар замони шумо њам чунин буд? -Медонед, ин гапњо бофтаи љавононе њастанд, ки хуши хондан надоранд. Бењудагардї карда дониш намеомўзанду баъд муаллимонро гунањкор мекунанд, ки бе пул бањо мондан намехоњанд. Ман њам дар ваќташ донишљў будам, вале бањудаю бењуда аз паси духтарњо намедавидам. Ваќти холиамро њамеша ба мутолиаи китоб сарф менамудам ё оњанг эљод мекардам. Шукр, имрўз самари зањматњоямро дида истодаам. Љавонон бояд хонанд, то соњиби

ному нон ва номбардори волидонашон гарданд. Росташро гўям, рафтори баъзе љавонони тољикро дида, дилхун мешавам. Дар кўчаву хиёбонњои шањр алфози ќабењро ба забон меоранд ва чунон дашномњое медињанд, ки бо шуниданаш аз шарм кас дар обу араќ ѓутта мезанад. Аз чунин љавонон магар бўйи некї меояд?! Падару модарон бояд ба тарбияи фарзандонашон хеле љиддї машѓул шаванд! -Санъаткорон дўстони зиёд доранд. Шумо њам љўрабозед? -Дўсти бовафо пайдо намудан хеле душвор аст! Дўстони њозира хеле кам ба ањди бародарї бовафо мемонанд. Дар тўли чанд соли охир ман њам дўсти нониро дидаму њам дўстони љониро. Бисёрињо аз рўйи шўњрат ва ё ба хотири пулу мол як замон бо ман наздик буданд, хайрият, ки тору пудашонро фањмида, чунин дўстони нониро аз китоби дилам хат задам. Албатта, дўстони наздик њам дорам, вале хеле каманд. Дар замони њозира ба бандагони Худованд бовар кардан душвор аст. -Кўдакиро бињишт меноманд. Шумо бињишти гумшудаи бачагиатонро бо кадом хотираи ширин ёд мекунед? --Кўдакї дар њаќиќат бењтарин даврони умрам буд ва то кунун хаста ё рўњафтода шавам, њамон рўзгори ширинро ба ёд меорам. Синфи сеюм мехондам, ки њофизиро сар кардам. Њамроњи падарам дар гирди гулхани калон суруд мехондему

13

њамдењагон мераќсиданд. Аљоиб санљише буд! Гоњо то сањар тор дар даст суруд мехондем. Њоло њам дар лањзањои ѓаму њам шодмонї дил мехоњад, ки њамон лањзањои нотакрор такрор шавад. Дил мехоњад волидон дар болои сарт бошанду шарики ѓаму шодиат гарданд, то тавонї дарди дилатро холї кунї ё маслињаташонро бигирї ва аз барору муваффаќиятњоят сарбаланд гарданд... -Панде, ки аз зиндагї бардоштед? -Зиндагонї сањнаи бозиву мо бозингарем, Гоњ табассум бар лабу гоње ба чашмони тарем… -Устод Љўрабек дар консерташон аз ишќи аввалашон ёдовар шуданд. Шумо ишќи нахустинатонро ёд доред? -Ишќи аввал ба назари ман њамонест, ки њамроњаш зиндагиро бунёд менамої. Ман танњо ба як кас ошиќам. Ба модари фарзандонам! -Дунёи эљодкорон пурмуаммост, магар њамсаратон шуморо мефањмад? -Пеш аз оиладор шудан ман тамоми нозукињои зиндагии њунармандро ба њамсарам фањмонда, гуфта будам, ки зани санъаткор шудан бисёр душвор аст. Њамон сўњбатро то њол фаромўш накардааст. -Аз ягон чиз ранљида ба хона оед, борони ѓазабатонро ба сари кї мерезед? -Ман алами кўчаро њељ гоњ ба хона намеорам! -Тозатарин таронаи эљодкардаатон? -14 суруди нав тайёр кардам ва ин таронањоро мухлисонам бори аввал рўзи 14 май дар консерти навбатї мешунаванд. Марњамат биёянд. Бахтиёр Оќилов дар толори Филармонияи Давлатии Тољикистон њама њаводорони суруду мусиќиро интизор аст! -Комёб бошед! Р. Холов

АРЗИ ДИЛИ МАЉНУНИ ЎЗБЕК БА ЛАЙЛИИ ТОЉИК дар њамин донишкада мехонд. Исмаш ба љисмаш муносиб ва зебанда буд. Симои зебои ў то њол аз пеши назар дур намешавад. Мўйњои зебои сурхчатоб, абрўвони камонмонанд, мижгонњои дароз, чашмони кабудчатоби мисли ситорагони осмон дурахшон, бинии борику зебо ва лабони амсоли ѓунчаи гул хандонаш дили маро рабуда, маљнунам кард. Ин духтари парипайкарро як рўз набинам, девона мешудам. Дар наздикии мањаллаи Гулистон зиндагї мекард. Аз њалќањои Сирк њамагї 100-200 метр дуртар аз самти дасти рост хонаи нўњошёнае ќомат рост кардааст ва азизи дили ман дар њамон манзил зиндагї мекард. Номи кўча ба фикрам Саъдии Шерозї буд. Раќами хона аз хотирам фаромўш шудааст, лекин дар кадом њуљра зиндагї карданашро медонам. Ман дар кўчаи Маяковский зиндагї мекардам. Як рўз бояд хеле барваќт ба донишкада мерафтам. Истгоње, ки ман аз он љо ба наќлиёт нишаста ба донишкада мерафтам, назди «Ќасри Иттифоќњои Касабаи Тољикистон» буд, вале аз сабаби зиёд будани одам ба автобус савор шуда натавонистам.

Ќарор додам, ки то мањаллаи Гулистон пиёда меравам ва аз он љо ба ягон наќлиёти мусофиркаш нишаста ба донишгоњ меравам. Пиёда-пиёда ба роњ баромада ба њамон хонае, ки Мунираи зебо зиндагї мекард, расидам. Њамин дам он духтари парипайкар аз хонаашон берун баромад. Мунираро дида дилам ба ларза даромад. Мо якчанд ќадам дуртар аз њамдигар мерафтем. Мунира маро дида, ќадаммониашро сусттар кард. Ба фикрам андаке њам бошад, ў маро пинњонї дўст медошт ва интизор буд, ки изњори муњаббат мекунам, вале мани содда љуръат накардам, ки лаб ба сухан кушоям. Гоњ-гоњ ба ќафо нигоњ карда, бо табассумњои зебову дилнишинаш ба ман менигарист ва сад афсўс ки шарм забони маро баста буд. Мехостам фарёд занам, ки «њой духтар, ман туро дўст медорам», вале забонгумкарда шудам назди он париваш ва чизе гуфта натавонистам. Аљаб нест, ки Мунира ин рафтори маро нописандї пиндошта, ранљида бошад. Шабњо то сањар фикр мекардам, наќшањо мекашидам, ки албатта пагоњ ишќи дар дил нуњуфтаамро ба он духтараки зебо изњор мекунам, вале сањар Мунираро медидаму

боз дасту по хўрда «гунг» мешудам. Ин духтараки зебо бо хоњари як њамбахш ва дўстам, ки Љамшед ном дошт, дугонаю њамкурс буд. Фамилияи хоњари љўраам Саидова буд, лекин номашро дар хотир надорам. Аз забони дўстам Љамшед Саидов ва хоњараш шунидам, ки Мунира соли 1999 ба шавњар баромада, соли 2000-ум донишкадаро хатм намудааст. Агар иштибоњ накарда бошам, фамилияи он зебопайкар Муродова буд. Аз байн 17 сол сипарї гашта бошад њам, то њол ман ўро фаромўш накардаам ва фаромўш карда њам наметавонам, чунки Мунира ишќи аввалину охирини ман буд. Мунирахон! Азизи ман, паричењраи ман, ситораи дурахшони ман, медонам ки ту аз ман хафа њастї, вале ќасам ба номи Худо, ки ман нисбати ту беањамиятї ва таккабур накардаам. Баръакс, туро ки аз љонам бештар дўст медоштам ва њоло њам дўст медорам, наздат лол мегаштам. Бо ту будан мехостам ва њоло њам бо ту будан мехоњам, вале афсўс, ки ту соњиби шавњар ва оилаи обод шудаию дигар бо ман буда наметавонї. Бори охирин, моњи ноябри 1997 сол барои гирифтани ди-

плом ба донишкада рафтам ва туро дар назди истгоњи Маркази ташхис Диагностика дидам. Ин охирин шанси ман буд, ки дили туро ба даст биёрам, вале боз њам љуръат накардам, ки наздат равам. Аќаллан ба бањонаи хайрухуш кардан бо ту њамсўњбат шудан мумкин буд, лекин њамин кор њам аз дасти ман наомад. Акнун пушти дастамро ба дандон мегазам, вале аз пушаймонї дигар суде нест! Мунираљони азиз! Илтимос, як аксатро ба ман фирист, то аќаллан бо тамошои сурати зебоят дили сўхтаамро таскин дињам. Бар сари кўи вафоят, манзили ман, Наравад ишќи ту њаргиз аз дили ман! Хайриддин Ниёзов, аз Сари Осиёи Ўзбекистон


14

МАДАДИ СИНО

№18 (742) 7.05.2014

-Аввалан бигўед, ки сабаби пайдоиши бемории сил чист? -Сил бемории сирояткунанда буда, барангезандааш микробактерияи сил мебошад, ки онро чўбчамикроби Кох (бо номи олиме, ки онро 24-уми марти соли 1882 кашф кардааст) меноманд. Як мубталои бемории сили шуши хориљкунандаи микробактерияи сил дар як сол метавонад 10-15 одами солимро бемор созад. -Беморї чанд намуд дорад ва то куљо хавфнок аст? -Намудњои сил инњоянд: якум, силе, ки бемор бори аввал ба он гирифтор шудааст. Дуввум, намуди мутобиќгаштаи сил. Саввум, намуди васеи мутобиќгаштаи сил. Намуде, ки солњои тўлонї бемор табобати нодуруст гирифта ё тавсияњои пизишконро иљро накардааст. Чунин беморон дар зери назорати табибон солњои тўлонї табобат мегиранд. Шахсони гирифтори ин намуди сил умрбод њамчун манбаи сирояти беморї боќї мемонанд. Хушбахтона гирифторони ин намуди сил дар љумњурии мо хеле каманд. -Сил бо кадом роњњо аз одами бемор ба шахси солим мегузарад? -Тавассути туф кардани балѓам, њангоми сулфа ва атса задан, гап задан сироят ёфтан имкон дорад. Ќувваи муњофизатї-масунияти бадани шахс баланд бошад, касалї ба вай намечаспад, вале суст бошад, дарњол бемор мешавад. -Сил дар њаќиќат табобатнашаванда аст? -Не, табибон бар он назаранд, ки сил бемории табобатшаванда аст, вале худи гирифтори ин касалї то охири табобат тоќат накарда, баробари худашонро каме бењтар эњсос намудан аз табобат даст мекашанд ва боиси реша давондани касалї мешаванд. Яке аз сабабњои асосии пурра табобат нагирифтани беморони сил надоштани маълумот дар бораи ройгон будани табобат ва бепул таќсим шудани доруворињо мебошад. -Чаро сил дар баъзе минтаќањо васеъ пањн мешаваду дар дигар љойњо хеле кам ба назар мерасад? -Сабабњои асосии доман пањн кардани бемории сил пайдоиши сирояти ВНМО, камбизоатї, ављи муњољирати мењнатї, бад шудани шароити маишию иљтимоии гурўњњои осебпазир (мањбас, истеъмоли маводи мухаддир, тиљорати шањвонї) мебошад. Ин касалї дар љойњое бештар реша медавонад, ки шароити зисти мардум аз љињати санитарї хеле паст буда, ба ќоидањои гигиенї риоя намекунанд ва ба тозагї ањамияти хеле кам

Хурроккашї бар замми ногувор буданаш ба саломатї зарар дошта, боиси сактаи дил ва инсулт мешавад.

Нафари хуррокмекашидагиро хатари љиддї тањдид мекунад, зимни хуроккашї нафаскашї аз 10 то 3 даќиќа ќатъ гардида, ин њолат дар як соат 5 даќиќа такрор меёбаду 60%-и хобро фаро мегирад. Љисми инсон ин таѓйиротњоро њамчун хатар ќабул намуда, њормони стрессро хориљ мекунад. Таѓйироти стрессї инсонро аз њолати хоби чуќур берун меорад. Хоби рўякї бошад истироњати комил наме-

медињанд. -Бештар љавонон ба ин беморї гирифтор мешаванд ё калонсолон? -Бештар афроди синнашон аз 15 то 50-сола ба сил гирифтор мешаванд, вале дар одамони дигар синну солњо низ ин беморї ба назар мерасад. -Танњо шуши одам гирифтори сил мешавад? -Не, бемории сил ба тамоми узвњои инсон (ѓайр аз нохунњо ва мўйи сар) њуљум карда метавонад. Сутунмўњра, устухон, буѓумњо, гурда, пардањои майнаи сар, чашм ва њатто пўст низ метавонанд ба сил мубтало гарданд. Бештар аз ин

Ба дасти мо аз номи Шарифа ном духтараки восегї номаи пурсўзе расид. Шарифа навиштааст, ки падару модараш ќатъиян ба издивољаш бо љавони дўстдоштааш Самад зид баромадаанд. Сабаби норозигиашон дар беморхонаи касалињои сил хоб кардани љавон будааст. Муаллифи нома мепурсад, ки оё бемории сил дар њаќиќат вабои гузаранда аст ё ягон роњи табобат дорад. Барои ба ин савол љавоб гирифтан мо ба табиби шинохта Сангинов Абдурасул Бобоевич мурољиат кардем.

РОЊЊОИ ТАБОБАТИ КАСАЛИИ СИЛ Њангоми беморї

беморї шуш азият мекашад. Хавфи сили шуш нисбат ба сили дигар узвњо зиёдтар аст, зеро сил бештар бо роњњои њавої, њангоми сўњбат, атса задан, туф кардани балѓам ба одами солим мегузарад. -Нишонањои бемории сил кадомњоянд? -Нишонањои бемории сил сулфаи давомнокиаш беш аз ду њафта, дарди ќафаси сина, нафастангї, хунпартої, камшавии иштињо, лоѓаршавї, бемадорї, араќкунии шабона ва баландшавии тўлонии њарорати бадан (37-38 дараља) мебошад. Њангоми пайдо шудани нишонањои мазкур одам бояд њатман ба духтур мурољиат намуда, барои муайян кардани беморї ташхиси микроскопии балѓамро гузарад. Дар њолати бемории силро нишон додани натиљаи ташхис, сари ваќт табобати бе танаффуси аз 6-8 моњаро гирифтан њатмист. -Аксари беморон баъди аз беморхона баромадан худро шифоёфта њисоб мекунанд. Барои бори дигар сироят накардани беморї чї бояд кард?

-Баъд аз ду моњи табобат дар беморхона бемор на камтар аз чор моњи дигар бояд табобатро дар муассисаи тиббии мањалли зисташ дар зери назорати доимии коркунони тиб давом дињад, то дубора ба касалї гирифтор нашавад. Дар њолати акс, беморї дубора хурўљ намуда, метавонад боиси корношоямї, маъюбї ва њатто марги инсон гардад. -Имрўз барои ташхис ва табобати ин беморї дар љумњуриамон шароитњои лозима мављуданд ё не? -Беморхонаи мо тамоми ташхисгоњу лабораторияњои замонавиро барои ташхис ва табобати сил дорад. Дастгоњи рентгение, ки дар беморхонаи мо насб шудааст, дар як даќиќа натиљаи рентгенро тавассути принтер чоп мекунад. -Нархи ташхиси беморї чанд аст? -Мувофиќи фармони Вазорати тандурустии љумњурї дар мувофиќа бо ташкилотњои байналхалќї табобат ва ташхиси бемории сил барои ањолї ройгон аст. Њамарўза аз 25 то 50 нафар барои аз ташхис гузаштан ба мо мурољиат меку-

Пас аз табобат нанд. Дар беморхонаи мо инчунин озмоишгоњи миллии референсии љумњуриявї сохта ба истифода дода шудааст, ки яке аз усулњои таъљилии муайян намудани беморї мебошад. Барои кор дар ин ташхисгоњ бењтарин мутахассисон даъват шудаанд. -Сил ирсї мешавад? -Сил бемории ирсї набуда, танњо сироятї мебошад. Сари ваќт табобат гирифтан беморро шифои комил мебахшад. Мутаассифона, паст будани маълумотнокии ањолї доир ба бемории сил сабаб шудааст, ки имрўз онро чун дарди бедаво ва бемории ирсї ном баранд. Ин тамѓагузорї беморро аз њаёт дилхунук карда, боиси аз табобат даст кашидан ва интизори марг шуданаш мегардад. Ин дар њолест, ки борњо ирсї набудан ва табобатшаванда будани сил ва пас

ХУРРОК НАКАШ, МЕМУРЇ!

орад. Зуд- зуд ќатъ гардидани нафаскашї ба дил ва маѓзи сар зарар мерасонад. Худи бемор аз хурроккашияш бехабар мемонад, аз ин лињоз, бояд атрофиён ба ў хабар дињанд. Нишонањои хатарнок будани хуррокашї инњоянд: хурроккашии сахт; зуд-зуд бо ташвиш аз хоб бедор шудан; баландшавии фишори хун субњидам;

сардарди рўзона; аз хоб сер нашудан; сустшавии хотира ва диќќатнокї; асабонияти субњона; Фарбењ бошед, бояд каме вазнатонро партоед. Яктарафа хоб кунед, хуррок намекашед. Машруботи зиёд нанўшед, вагарна мушакњои њалќум њангоми хоб суст мешаванд. Бо њамин сабаб шабона истеъмоли доруворињои хобовар манъ аст. Сигор мекашида бошед, шумо-

раашро кам кунед. Дар нафарони сигоркаш хатари ќатъшавии нафаскашї њангоми хурроккашї се баробар зиёд ба назар мерасад. Усулњои зикрнамудаамон агар кўмак накунанд, аз сабабе истифода бурдан лозим меояд, ки нафаскашии шуморо мўътадил нигоњ медорад. Ниќоби махсусе њаст, ки шабона пўшида мешавад ва тавассути он њаво босуръат равона гардида, роњи нафас мањкам намешавад. Љарроњии табобати ќатъшавии нафас низ вуљуд

аз давраи аввали табобат безарар будани беморро тавассути воситањои ахбори омма мутахассисони силшинос таъкид кардаанд. -Ташкилотњои хориљї њоло њам барои табобати сил кўмак мерасонанд? -Солњои охир ташкилотњои тандурустии љањон ба афзудани шумораи беморони шакли мутобиќгаштаи сил ањамияти махсус медињанд ва То*икистон низ ба ин ќатор шомил аст. Ба ин як ќатор омилњо сабаб мешаванд. Масалан, шакли мутобиќгаштаи сил бо доруњои ќатори аввал, ки барои табобати бемории оддии сил истифода мешаванд, табобат карда намешавад. Барои табобати ин гуна беморї доруњои ќатори дуюм истифода мешаванд, ки чандин маротиба ќимматтар мебошанд. -Барои ба сил мубтало нагаштан чї бояд кард? -Пешгирии њар як дард, бахусус, бемории сил, нисбат ба табобаташ осонтар аст. Шаш моњ пеш ба беморхона марди 42 солаеро оварданд, ки гирифтори бемории сил буд. Аз ў танњо устухон боќї монда буду халос. (Расми он мардро дидем). Шаш моњ бањри табобати ин бемор шабу рўз зањмат кашидем. Шукри Худо, шифо ёфт. Њоло зери назорати табибон бошад њам, худро солим эњсос мекунад. Мушкилот дар он аст, ки аксари одамон бемории худро аз табибон ва њатто аз наздиконашон пинњон мекунанд. Айни замон ањли љомеа њамагї бояд барои ошкоршавї ва табобатёбии беморони гирифтори сил кўшиш намоем, то љомеа дар маљмўъ солим бимонад. Танњо бо њамин роњ шумораи беморони силро дар љумњурї кам карда метавонем. -Саломат бошед! Р. Холов дорад.

Бояд ќайд намуд

Ба нафароне, ки шабона гирифтори ќатъшавии нафас мегарданд, муфид аст: њамёза кашида, дањонатонро васеъ кушоед; маљбурї дањонро кушода забонро бароварда, сулфа занед; сарро ба пушт партофта бо оби кефирдор ё киселдор гулўятонро ѓарѓара кунед; обро кам-кам фурў баред; биниро ќапида, дањонатонро аз њаво пур кунед; пуфаку бозичањои резиниро аз њаво пур кунед.


ЗАН ВА МАРД Аз муњаббат доштан ё надоштани нафаре огоњ шудан корест басо мушкил, аммо ба аќидаи равоншиносон 6 нишонаи дўст надоштани мард вуљуд дорад. Зан асабашро вайрон месозад

Мард мегўяд, ки њама коратон нодуруст аст. Рафтору гуфтор ва одату корњое ки пештар аз диданашон ба ваљд меомад, акнун ўро асабї месозанд. Дар њама кор шуморо гунањкор месозад. Ваќте муњаббат мемирад, одамон дигар ба камбудињои якдигар чашм намепўшанд. Кор ба љое мерасад, ки касро барои гуноњњои содирнакардааш низ гунањкор мешуморанд. Мард барќасд даѓалї мекунад, то ки зудтар аз зан људо шавад. Ба аќидаи ў барои зан аз марди бад људо шудан осонтар аст.

Якљоя наќша намекашад

Гап танњо сари наќшањои дарозмуддат намеравад. Ваќте муњаббати мард мемирад, њатто рўзњои истироњатро бо зан гузаронидан намехоњад. Ба аќидаи мутахассисон са-

№18 (742) 7.05.2014

15

Кўмак намепурсад

Акнун ў тамоми ќарорњоро мустаќилона тарњрезї менамояду дар танњої ба анљом мерасонад, њол он ки метавонист аз кўмаки шумо истифода барад. Ваќте муњаббат зинда аст, аз шахси наздик маслињат пурсидан мехоњї. Рафту дар муносибатњои шумо чунин набошад, пас донед, ки муњаббат аллакай мурдааст.

Мушкилоти шањвонї

6

НИШОНИ ДЎСТ

Д Р А М И Н А Т Ш О НАД

баб дар он аст, ки мард бори гарони масъулиятро ба дўш гирифтан намехоњад. Бо зане, ки дўсташ намедорад, оянда сохтанро аблањї мешуморад.

Озодї мехоњад

Мард пайваста шиква менамояд, ки зан њар ќадамашро назорат намуда, имкони нафаскашї намедињад. Ваќти

холияшро бо шумо гузаронидан намехоњад. Ин гуфтањо ба њамаи мардон дахл надоранд, зеро њамаи одамон ниёз ба озодї доранд. Мардатонро дар ќафас нигоњ медошта бошед, аз он рањої љустанаш боке надорад.

Дурї мељўяд

Мард

аз

зан

љўяд, ин маънои мурдани муњаббаташонро дорад. Аввали муносибатњоятонро ба ёд биёред, ки чи сон аз якдигар лаззат мебурдед. Мардатон бо њар роњу восита аз шумо дурї мељуста бошад, рафтораш маънои онро дорад, ки шуморо ба њаёти шахсияш роњ додан намехоњад.

Мубошират баэътидоловарандаи муносибатњо аст, ваќте он нест мешавад, пас девори муњаббат рахна ёфтааст. Ба аќидаи мутахассисон на њамеша пастшавии раѓбат нишонаи нест шудани муњаббат аст. Сабабњои дигари нест шудани раѓбати љинсї беморї, стресс ва мушкилоти љиддї низ буда метавонанд. Ваќте мард барои бењтар шудани њаёти заношавњарї кўшиш накунад, маънои гум шудани шавќашро дорад.

Ба љои хулоса

Агар баъди мутолиаи ин мавод ба ќароре оед, ки мардатон шуморо дўст намедорад, таваќќуф намоед. Бењтараш ба ёд биёред, ки дўстдоштаатон чанд ваќт боз чунин рафтор карда истодааст. Нишонањои дар боло ќайд намудаамон бояд доимї бошанд. Аз хазон гаштани бањори муњаббататон муътаќид бошед, ќабл аз ќарори ќатъї баровардан кўшиши мустањкам сохтани муносибатњоятонро намоед. Аввал бо мардатон тамоми мушкилотатонро њаллу фасл намуда, барои рангин сохтани муносибатњоятон љањд намоед. Шояд мардро дубора ошиќ месозед.

дурї

ба мењрубонии мард дорад. Маслињат ба мардон: бо тањаммул бошед, намоишкорона оњ кашида норасоии мубоширатро нафањмонед. Зан шуморо њамоно дўст медорад, вале бо сабаби таѓйиротњои муваќатии љисмонї ва равонї наметавонад бо шумо бошад.

МУБОШИРАТ БАЪДИ ТАВЛИДИ ТИФЛ Таваллуди фарзанд барои љисми зан стресс аст. Инро бояд њарду волидайн дониста барои барќарор сохтани њаёти мањрамона шитоб накунанд. Каме сабру тоќат касеро накуштааст.

Табибон дар давоми 4-6 њафтаи аввали баъди таваллуд бо мубошират машѓул шуданро тавсия намедињанд. Фарзанд бе душворї таваллуд шуда бошад, дар ин муддат бачадон пурра барќарор ва аз хун тоза мешавад. Рафту тавлиди тифл бо чоки ќайсар ё дигар нољурињо ба амал омада бошад, давоми 6-8 њафта бояд аз мубошират худдорї намуд, вале ин маънои онро надорад, ки шумо аз якдигар комилан дур бошед. Дар ин давра зан ниёз

Чаро зан мубоширатро намехоњад? Чаро баъди таваллудкунї зан мубоширатро намехоњад? Ин суол њам мард ва њам занро ташвиш медињад. Ба тањлука афтода, гумон накунед, ки раѓбати зан батамом гум шудааст. Барои ором шудан бояд сабабњои сардшавии раѓбати занро муайян намуд. Њангоми мубошират бо сабаби осеб ёфтани узвњои љинсии занона зан азоб мекашад. Ин њолат бо мурури ваќт мегузарад. Таваллуди фарзанд ва нигоњубини тифли навзод занро љисману рўњан хаста месозад, аз ин лињоз дар ин бора фикр њам намекунад. Тавре модарони љавон мегўянд, рўзњои аввал танњо хоб рафтан мехоњанд. Шавњар бояд њолати занро фањмида як ќисми кори хонаро бар дўши худ бигирад. Он гоњ аз љињати равонї зан зудтар ба худ меояд. Баъди ба худ омаданаш мушкили дигар пеш меояд-зан гумон мекунад, ки љисмаш ѓаши мардро меорад. Зан то замони њомиладорї бо машќњои љисмонї машѓул шуда бошад, љисмаш ба зудї шакли пештараро мегирад.

А К Р Э Д Р А М ЧАРО НАМЕКУНАД?

Аксаран занњо аз он шиква мекунанд, ки мард ба ќадри мењнаташ намерасад. Сабабашро донистан мехоњед?

Зан бояд худашро дўст дорад. Њайрон нашавед. Зан аксаран ба аспи корие мубаддал мегардад, ки аз субњ то шом бо рубучин, шустушў, нигоњубини фарзандон кори давлат машѓул шуда, фаромўш мекунад, ки зан аст, на мошинаи љомашўйї, мошинаи зарфшўї, фаррош ва аспи боркаш. Истироњатро фаромўш карда, ба худ диќќат намедињад, худро эрка намекунад. Магар мард аз дидани зани хаста, дилгир, бўгин шод мешавад? Мард таъмингари оила аст ва мехоњад зани зиндадил, хандон ва ќаноатмандро бубинад. Зан бояд зебо бошаду суњбаторо ва сараш дард карда бо њар сабаб ѓур-ѓур накунад. Чї тавр зан метавонад чунин бошад, ваќте бо хоњишу хостањои нафари дигар зиндагї мекунаду барои худ ваќт надорад?

Зан худаш худашро аз истироњат мањрум месозад. Ваќте зан истироњат надорад, асабї, ѓазаболуд ва серљоѓ мешавад. Мардњо намедонанд, ки хўрокпазиву либосшўї ва рубучини хона ќувваи зиёдеро мегирад. Бо вуљуди ин, ба хонаи тозаву озода омадан мехоњанд. Ва њаќанд дар ин бора! Нигоњубини хона вазифаи зан асту вазифаи мард бошад, таъмини ањли хонавода.Ваќте зан хаста аст, табъаш хира мегардад. Вай бањудаю бењуда ба сари кўдакон дод мезанад ва ба гўшаш овози булбул њам намефорад. Мард барои чунин зан тўњфа овардан њам намехоњад. Хоњед, ки мардатон тўњфа ораду мењрубонї намояд ва шуморо мисли шоњбону тори сар кунад, аввал аз худ шоњбону созед. Барои ин аввалан истироњат кунед! Чаро шумо худро аз њама ќарздор мењисобеду фикри худро намекунед. Худатонро эрка кунед, он гоњ шуморо њам дўст медоранду њам эрка мекунанд. Тањияи Мењрубон


ОИЛА ВА ИСЛОМ

16 №18 (742) 7.05.2014

ТАЪРИХИ ПАЙДОИШИ ЌУРЪОНИ КАРИМ Китоби муќаддаси Ќуръон китоби фиристодаи Илоњї буда, дар тўли 23 сол ба њазрати Муњаммад нозил шудааст. Сараввал китобро њазрати Абўбакри Сидиќ яке аз чорёрони њазрати Муњаммад (с) ба шакли китоб гирд овард. Сипас њазрати Усмон (р) нафаре аз дўстони дигари њазрати Муњаммад (с) ин кори вайро идома дод. Дар Ќуръон мазмун, амру нањй, ќоидаву ќонунњо, тиљорат, оиладорї, молу мулк зикр шуда, он чун роњнамои ахлоќї барои мусалмонон пазируфта шудааст ва он аз 114 сура, 6236 оят, 77934 калима, 323621 њарф иборат аст. Хоља Њофизи Шерозї, ки худ донандаи (ќории) Ќуръон будааст, мегўяд: Субњхезию саодатталбї, эй Њофиз, њар чї кардам њама аз Давлати Ќуръон кардам. Услуб ва баёни ин китоби муќаддас мувофиќи мазмуну маќсад ва сурањояш буда, боњашамат ва пурэътибор аст ва бо мурури ваќт эътибораш торафт меафзояд. Нисбати ин китоби муќаддас бисёр олимон, шоирон ва нависандагони Русу Олмон ва пешвоёни дигар миллатњо фикру аќидањои хешро иброз доштаанд ва дўстдорони ин китобро ба он даъват намудаанд, ки аз рўи ин китоби Иллоњї кор ва зиндагї кунанд ва онро њамчун роњнамои зиндагї истифода баранд. Шоири шањири рус, сардафтари адабиёти классики рус Александр Сергеевич Пушкин ба эњсоси амиќи шеърият ва љозибаи сухан дар Ќуръон пайравї намуда, силсилаи шеърњояш «Таќлиди Ќуръон»-ро (Подержание Корану) эъљод намуд. Инчунин вай боз нисбати ин китоби иллоњї ва муќаддас гуфта буд, ки дар сарзамине, ки аз рўи ин китоби муќаддас зиндагї ва кору амал мекунанд ва онро (китоби Ќуръонро) роњнамои худ мењисобанд, дар он сарзамин на хиёнат ба Ватан мешавад ва на дуздї, на зўроварї ва на таљовуз ба номус ва на истисмори одам аз тарафи одам. Шоири шањири немис И. Гёте нисбати Ќуръон чунин гуфтааст: «Ќуръон сараввал диќќати маро ба худ љалб мекунад, мафтун месозад ва дар нињояти кор водор ба он менамояд, ки ба он ба каломи эњтиром муносибат намоем. Услуби он мувофиќи мазмуну маќсад ва сурањояш буда, боњашамат, пурмазмун ва пурэътибор аст ва бо мурури ваќт ва замон эътибораш торафт меафзояд. Аз ин рў, ин китоб дар тули ќарнњо таъсири зўртарин ва бењтарин хоњад расонд». Њанўз дар асри XI маълумоти аввалини хаттї оид ба Ќуръон дар Россия пайдо шудааст. Дар асри XVII барои шоњзодагон Пётр ва бародари ў Иван нахустин навиштаљот оид ба Ќуръон таълиф гардид. Њанўз дар айёми љавонї, аниќтараш њангоми донишљў буданаш К. Маркс барои он, ки китоби «Ќуръон»-ро хонад ва аз он бањра барад, ба омўзиши забони арабї шурўъ намуд ва ба он муваффаќ низ шуд. Бисёр хуб мешуд, ки дар љумњурии мо низ ба омўзиши ин забон ањамияти

арзанда гузоштааст. Тарљумаи аз арабї ба русии Ќуръон, ки бо сарсухани В.И.Беляев ва Л.Грязневи, тањти тањрири В.И. Беляев аз љониби нашриёти «Восточная литература» («Адабиёти Шарќ») соли 1963 ба табъ расид, ба ќалами ў тааллуќ дошт. Аммо ин тарљума, ки бар асли арабияш комилан мувофиќат дорад, барои хонандаи оддї нињоят мушкил аст. Мусташриќони намоёни собиќ Шўравї ќабл аз Љанги Бузурги Мењанї ва баъд аз он дар маљаллањои илмї ва маљмўањои ба Машриќ бахшидашуда маќолањои љиддие чоп намуданд, ки ба ин ё он масъалаи Ќуръон дахл дошт. Лекин маќолањои номбурда сирф илмї буданд ва асосан барои мутахассисон тавсия мешуданд. Соли 1927 ва баъдан дар соли 1929 китоби Л.И.Климович яке аз донишмандони онњо зиёд мешавад ва онњо маъруфи исломшинос, мутахасњамчун инсони ватандўст ба воя сиси адабиёти халќњои собиќ Шўравї ва Шарќи хориљї тањти мерасанд. Чї тавре, ки устод Садрид- унвони «Мундариљаи Ќуръон» дин Айнї гуфта буд: «Њар як ба чоп расид. Муаллиф аз одаме, ки дуруст фикр мекунад, тарљумаи Ќуръони Г.С.Саблуков, ва мубаллиѓи медонад, ки Ватан модари ўст… мусташриќ Ватан шарафу номуси ўст. Ва- машњури ќазонї истифода намудааст. тан њама чизи ў ва њаёти ўст!» Ин тарљума, ки бори аввал Њоло гўшаеро пешкаши њаводорон ва хонандагон ме- соли 1878 ва баъдан солњои кунем, ки аз давраи пайдои- 1894 ва 1907 таљдиди нашр шуши Ќуръони Карим, пайдоиши дааст, аз њамгунї дида, бешмушкилотњо дар ин роњ, рафтор тар хислати мазмунї дошт. Бо ва кору кирдори душманони вуљуди ин тарљума дар амри ашаддии ислом-мушрикон наќл омўзиши Ќуръон дар Русия ањамияти муњим дошт. Аммо кихоњад кард. Дар ин бобат зарур аст, ки тоби Л.И.Климович барои аз наба таври мухтасар дар бобати зари интиќодї омўхтани «Китоби адабиёти хориљї ва Ватанї, ки муќаддас» наќши љиддї бозидаба Ќуръон бахшида шудаанд, аст, имрўз низ як асари нодир мањсуб мешавад. мулоњиза ронем. Муаллифон умедворанд, ки Исломшиносон ва мусташриќини хориљї рољеъ китоб ба мубаллиѓони атеизми ба Ќуръон, таърихи пайдоиш илмї, њамчунин ба хонандагова ташаккулу такомул, таърихи не, ки ба масъалањои атеизми инкишоф ва фаъолияти тафсир илмї ва таърихи дин таваљљуњ муњимтарин фанни таълимї доранд, њамчун дастур хидмат дар мадрасањои олии илоњии мекунад. Онњо пинњон намедоисломї, инчунин дар факултањои ранд, ки ашхоси мўътаќиди дину њуќуќу фалсафаи Донишгоњњои мазњаб низ китобро мутолиа кишварњои исломї роиљ адаби- намуда, дар боби масоиле, ки ёти басе ѓанї эљод кардаанд. њамеша диќќати онњоро ба худ Аммо ин адабиёт ба оммаи ва- љалб мекард ва ба он чизњое, ки сеи хонандагон дастрас нест. Ва боиси эътиќоди онњо гардидаасосан бештари корњои илмии аст, маълумоти муфид ба даст мазкур аз мавќеъњои идеалистї, хоњанд овард. Дар боби љовидонї ва таърихи бањсњои намояндагони љараёнњои гуногуни ислом ё љањонї гаштани Ќуръон ва патаърихи ба вуљуд омадани ин зируфтани он миёни мусалмоё он ояти «Китоби муќаддас»-и нони љањон аќидаи васее пањн мусалмононро даќиќона ба риш- гаштааст. Калом-як рукни илтаи тањрир кашидааст. Дар ак- мии илоњиёт низ ин андешаро сари ин асарњо осори маддоњї мудаллал менамояд. Ва тибќи ва аврупогароии масењият дида он мусњафи муќаддас, ё каломешавад, ки таърихи њаќиќии ми маљид њамеша дар Арши аъроб ва дигар халќњои Шарќ аълои Худованд ќарор доштава маќоми ононро дар таъри- аст. Вале он ба одамон танњо хи тамаддуни љањонї тањриф ба баракати њазрати Муњаммад кардаанд. Дар тањќиќи Ќуръони (с) маъруф гардидааст ва Хутавассути њазрати карим олимони мусташриќи дованд тоинќилобии кишварамон њиссаи Љибриил алайњиссалом мазомиарзанда гузоштанд. Аммо, акса- ни Ќуръонро дар моњи шарифи ран кори онњо мутлаќ хислати Рамазон бар ў иноят менамуд. Аќидаи офаридашаванда буакадемикї доштанду муаллифон аз мавќеи атеизми илмї дур дани Ќуръон дар матнаш инъикоси худро ёфтааст. Дар чор љои буданд. Дар адабиёти илмї-атеистии Ќуръон ишорат мешавад, ки ин собиќ Иттињоди Шўравї то ку- китоб аз љониби одамон офаринун ба масъалањои тањлили да нашудааст, балки он самараи интиќодии Ќуръон ањамияти ќудрати илоњист… ночиз медоданд. Дар омўзиши Сафаралї Шарифов-узамиќи он И.Ю. Крачковский, ви Иттифоќи журналистомусташриќ ва арабшиноси маъни Љумњурии Тољикистон, руфи русу собиќ Шўравї њиссаи омўзгор

љиддї дињанд, дар мактабњои тањсилоти њамагонї Ќуръон њамчун фанни таълимиву тарбиявї омўхта шавад. Дар он сурат хонандагон аз ин китоби муќаддас бебањра намемонанд ва њисси ватандўстї, ахлоќи њамида, рафтору гуфтори нек, одаму одамгарї ва донишомўзии

Масъули сањифа Cайфиддин Суннатї

БЕЊТАРИН КАЛОМ КИТОБИ ХУДОСТ

Модари муъминон Оишаи Сиддиќа (р) аз Расули Худо (с) ривоят мекунад, ки ишон фармуданд: «Касе дар дини мо он чизеро, ки дар вай (яъне, дар Ќуръону суннати Расули Худо) нест, аз пеши худ эљод кунад, он амал мардуд ва ѓайри маќбул аст». Умматони пеш аз ислом ба дину оине, ки Худованд барояшон фиристода буд, собит намонда аз њудуду муќаррароти динї таљовуз намуда, тавассути эљод кардани бидъатњо дар умури дин гумроњ гардиданд. Масалан, руњбоният (гўшанишинї, издивољ накарда муљаррад гаштан) ки ихтирои насрониён аст, пайвандњои динро аз љомеа канда намуда, њокимияти ќонунњои онро аз болои мардум дур месозад. Дар натиља руњониён, ки беш аз њама вазифадор ба татбиќи ќонунњои илоњї дар љомеа мебошанд, аз љомеа дур хоњанд шуд ва њаргиз ба татбиќи ќонунњои илоњї даст нахоњанд ёфт. Оќибати њамин гуна ривољ ёфтани бидъаткорињо буд, ки аз дини насронї имрўз ба љуз ном чизе боќї намондааст («Мунирул ањдоф»). Бинобар ин, Расули Худо (с) аз воридкунию ихтирои бидъатњо дар умури дин њушдор доданд, то ки уммати исломї мисли дигар умматон аз љодаи њаќ мунњариф нашаванд ва гумроњ нагарданд. Љобир (р) аз Расули Акрам (с) ривоят мекунад, ки он њазрат (с) фармуданд: «Њаќќо, ки бењтарин калом китоби Худост ва бењтарин сират ва тариќат сирату тариќати Муњаммад (с) ст. Бадтарини корњо корњои нав пайдошуда буда, њама бидъатњо далолату гумроњї мебошанд. Ибни Моља аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят менамояд, ки Расули Худо (с) фармуданд:

«Пайравї аз Саводи Аъзам намоед (яъне, он чиро, ки аксари мусулмонон бар он иттифоќ доранд, пайравї кунед). Касе аз љамоати мусулмонон људо шавад, ба дўзах андохта хоњад шуд». Имом Молик (р) дар «Муатто» ривоят менамояд, ки Расули Худо (с) фармуданд: «Дар байни шумо ду чизи азимеро гузаронидам, ки бо чанг задан ба онњо њаргиз гумроњ нахоњед шуд. Он ду яке китоби Худо ва дигаре суннати Расули ўст». Дар њадиси дигар, ки Анас ибни Молик (р) ривоят кардааст, омадааст, ки Расули Худо (с) холї намудани дил аз кинаву кудуратро суннати худ гуфтаанд: «Холї будани ќалб аз кинаву кудурат суннати ман аст. Касе суннати маро дўст дорад (ва ба он амал намояд) њаќќо, ки маро дўст доштааст. Касе маро дўст дорад, њамроњи ман дар љаннат хоњад буд». Имом Бухорї (р) аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят менамояд, ки Расули Худо (с) фармуданд: «Аз ман агарчи миќдори як оят каломеро шунидед, ба мардум бирасонед. Ва аз Бани Исроил ќисса кардан боке надорад. Касе бардурўѓ каломеро ба ман нисбат дињад, љойгоњи худро дар дўзах хоњад ёфт». Мурод аз оят дар ин њадис каломи муфид мебошад. Мисли «дин насињат аст» ва ё «Касе сукут ихтиёр кард, наљот ёфт». Имом Муслим аз Абуњурайра (р) ривоят менамояд, ки Расули Худо (с) фармуданд: «Чун инсон бимирад, савоби амалњояш ба љуз аз се чиз ќатъ хоњад шуд. Яке аз он се чиз садаќаи љория. Дуюм, амале, ки бо манфиат буда, онро нашр (пањн) кардааст. Сеюм, фарзанди солењ, ки баъди худ гузошта, пас аз вафот барояш дуо кунад».

БАРОИ ЉАННАТЇ АМАЛИ АЊЛИ ЉАННАТ ОСОН АСТ

Имом Бухорї ва Муслим (Пас аммо њар кї ато кард ва аз њазрати Алї (р) ривоят ме- парњезкорї намуд ва тасдиќ кунанд, ки гуфт: Рўзе Расули кард «Ло илоња иллаллоњ»-ро Худо (с) ба сањобагон фарму- пас тавфиќ бидињем ўро барои данд: «Инсоне нест, ки љаннатї расидан ба љаннат). Дар давоё дўзахї буданаш муайян на- ми оят чунин омадааст: «Касе бошад» (яъне, њар инсон ѓайр ки бахил буда худро аз имон аз якеи ин ду роњ роњи дигар бениёз бигирад (имон наорад) надорад). ва бо калимаи (шањодат) тасдиќ Сањобагон инро шунида гуф- нанамояд, барояш роњи дўзахро танд: «Эй фиристодаи Худо (ин осон намоем». тавр ки бошад) оё ба сарнавишИмом Тирмизї ва Ибни Моља ти худ такяву эътимод накунем аз Анас (р) ривоят менамоянд, ва тарки амал нанамоем? (яъне, ки Расули Худо (с) ин зикрро бимодоме ки бињиштї ё дўзахї бу- сёр мегуфтанд: «Ё муќаллибал данамон назди Худованд маъ- ќулуби, саббит ќалбї ало дилум бошад, пас ба он эътимод ника». (Эй гардонандаи дилњо, намуда, амал накардан бароя- дили моро дар дини худ собиту мон хубтар нест?)». устувор бидор!) Анас ибни МоРасули Худо (с) сањобагонро лик (р) гуфт: «Эй фиристодаи аз чунин аќида манъ наму- Худо, ба пайѓамбари шумо ва да гуфт: «Тибќи фармудаи ба он китобе, ки ба шумо нозил илоњї амал намоед, пас ба шудааст, имон овардаем. Оё њар яки шумо он чї осону му- шумо аз он метарсед, ки дилњои яссар карда мешавад, ки ба- мо аз роњи Њаќ бозмегардад? рои он офарида шудааст». Расули Худо (с) фармуданд: Яъне, дўзахї ва ё бињиштї бу- «Оре, Худованд ќалбњои бандадан аломату нишонањо дорад. гонро ба кадом љониб, ки хоњад, Касе ањли бињишт бошад ама- мегардонад». ли бињиштиён барояш осону Аз ин њадис бармеояд, ки намањбуб аст. Касе дўзахї бошад бояд банда маѓрурона ба нафкирдору аъмоли дўзахиён баро- си худ эътимод карда, њидоят яш марѓуб хоњад буд. Дар охири ёфтанро аз нафси худ бидоњадис Расули Акрам (с) ояти су- над. Балки онро аз Худованд раи «Вал лайл»-ро то охираш дониста доимо аз Парвардигор хонд: «Фа аммо ман аъто ват устуворї дар дину имонро татаќо ва саддаќа билњусно…» лаб намояд.

Пешнињодњои худро тавассути телефони 238-53-35 ва почтаи электронии sayfiddin@oila.tj ирсол намоед.


НАХОД?!

№18 (742) 7.05.2014

17

АКУЛАИ 365 КИЛОГРАММА

Моњигири амрикої аз шањри Милтон, иёлоти Флорида акулаи азимљуссаеро шикор кардааст, ки дарозияш 3,35 метр ва вазнаш 365кг аст. Барои ба соњил баровардани акулаи азимљусса Љоу Пояк як соат зањмат кашид. Бо вуљуди ба дом афтиданаш љонвар бо суръати 95 км дар як соат њаракат намуда ба дили моњигир вањму тарс меовард, вале шикорчии якрав оќибат бо азобњои алим моњии вањширо ба соњил баровард.

МАЙК АЕ, КИ ИФЛ ОС Н А М ЕШАВА Д Агар шумо танбал

бошеду бар замми ба либосатон хўрок ин пайваста мерехта бошед, му таваљењ бошед. Донишљуйи хориљї майкаеро истењсол намудааст, ки ифлос намешавад. Ин либос на доѓи кока-к оларо мегираду на кетчуп, њардал, кок полиэстер ва иловањ тейл, пиво ва рангро. Майка аз ои кимиёвї тайёр шу намуди моеъ тобова да ба тамоми р аст.

ОДАМ БУЗРО БА ЗАНЇ ГИРИФТБразилия

аз Нафаќахўр дўстдоштааш зи бу бе о лд та А.Кас карда намеур вв са та зиндагиро садоќаташ ти бо тавонад. Барои ис ладор шуд. Каои ш за бу ба мўйсафед сол ќабл ба буз сталдо мегўяд, ки ду мон ин њодиса за ошиќ шудааст. Он валвала барпо дар љамъият шўру ро барои чунин намуда, мўйсафед намуда буданд, кор амалаш гунањ хонадоронро» вале баъдан «нав нд. Тавре та ош гуз н ба њолашо ан»-и безмўйсафед мегўяд «з аду на рс пу ме л пу на абонаш серљоѓ аст.

МАЙ А З УСТ УХОН И П А Л Дар Хито А Н Г й

ДАРАХТЕ, КИ АЗ ОН БОМБА МЕРЎЯД

беш аз 5 панљара ум њазор њайвонњо р ба сар мебаран паланг дар паси баъзе кор д. Баъди м ну нохун в м а дигар уз андони боѓи њайвон арги ин вњои пала мефурўша нгро дар б от устухонд. Ќалло озори сиё бон узвњо тар карда, њ и п реклама м асон онро њамчун д палангро дар май орувории екунанд. Я ќи доллар ар зиш дошта к шишаи чунин нўш матбањо о дору аст. , барои да рди мушаку кї њазор буѓумњо и њо ни бо хизматрасо Љопон кишварест, ки ѓол н љойи аввалро иш р гуногунаш дар љањо кишва ин р да ки т, ас л менамояд. Чанд со анд. акунї» амал мекун ро кошонањои «гўштоз гўш ии Љопон тозакун он Муассисањои тиббии и ро ба ле ва д, ан муда касби тиббї эълон на курси махсусро бояд ву њо маълумоти тиббї не ии гўш аксаран мард кун за то и ро Ба т. гузаш д. ан кун ме ат сон мурољи ба чунин мутахасси

КОШОНАИ Г ЎШТОЗАКУНЇ

Дар љангалзори тропикии Амазонка дарахте мерўяд, ки тарљумаи номаш «дарахти регдон» аст. Ин дарахт бо он машњур аст, ки дар шохањояш ба љои мева бомба месабзад. Ин мевањои хурдакак ба андозае сахт метарканд, ки тухмии дарунашон бо суръати 70 метр дар як сония пош мехўрад. Мевањои тарканда ба кадучањои хурд шабоњат дошта, тухмиашон то 50100 метр дур мепарад.

ТЎЙИ ЌУРБОЌАЊО

Дар Њиндустон тамоми мушкилињоро бо тўй њал мекунанд. Барои њосили хуб говњоро тўй мекунанду барои он ки борон борад, ќурбоќањоро. Бонувони яке аз дењањои Ассам тўйи ќурбоќањоро бо раќсу суруд гузаронданд, то Худованд борони найсон фиристад. Аљибаш он аст, ки баъди ин тўйи булаљаб мутахассисони обу њавосанљ дар њаќиќат боридани боронро ваъда доданд.

ЉАВОЊИРОТ АЗ ЊАШАРОТИ З ИН Д А Мексикоињо ха лќи аљибанду шоти ба ња

заргарї ис йси ороизинда аз фавќу тифода бурдани гамбусакон ллода буданаш и он дарак медиња Ин анъана ни д. њоят ќадима буда, садсолањ инљониб бонуво о ни ќабилаи ма йя њашаротњоро дар шакли орои шот истифода мебаранд.

МЕЊМОНХОНА БАРОИ МУРДАЊО Дар Љопон гўру чуб кардани мурдањо бо сабаби кам будани замини холї мушкил шудааст. Дар баъзе хонањои мурдасўзї њатто навбат меистанд. Аз фурсат истифода бурда, тољир Х.Терамур мењмонхонае кушодааст, ки барои ќабули мурдањо пешбинї шудааст. Баъди пардохти маблаѓ мурдаро ба яхдони махсус љой мекунанд. Масъули сањифа Нодира Раљабова

БОНУИ ХАРОБТАРИН

Сокини Сан Карлоси Мексика Лючия Сарате шахси хурдтарини тамоми давру замонњо дониста шудааст. Духтарак дар 17 солагї њамагї 2130г вазн ва 63 сантиметр ќад доштааст. Табибону волидони духтарак аз ин њолати ў ба њарос омада, духтаракро ба парњези махсус омода сохтанд. Дар давоми се сол Лючия зери назорати табибон се баробар фарбењ, яъне 6 килограмм шуд.

Пешнињодњои худро бо тел: 238-53-35 ва почтаи электронии nodira@oila.tj ирсол намоед.


ї

ШАНС

18 №18 (742) 7.05.2014

«ОИЛА» МУЉИБИ ХУШБАХТИАМ ГАШТ

Духтари дењотие будам, ки шањр барои хондан омадаму сарњисоби зиндагониамро гум кардам. Духтарони њамсабаќам дар донишгоњ аз њар манотиќ буданд ва ман бо њамроњии ду духтар дар як хобгоњ зиндагонї мекардем. Ба назди духтарони њамхобаам љавонони зиёде меомаданд ва ман маљбур мешудам, ки соатњо хонаро барои онњо танњо гузорам. Дар халќ мегўянд, ки бо моњ шинї моњ шавї, бо дег шинї сиёњ шавї! Ба ман «насињати» њамњуљрањоям таъсир кард. Мо дар ишќварзї се кас шудем. Корам тарабхона ба тарабхона гаштан буд. Њомиладор шудам. Аз сабаби ба дарсњо нарафтан маро аз донишгоњ хориљ карданд. Падар ва модарам аз ман рўй тофтанд. Зани мењрубоне бо номи Назокат, ки табиби халќї мебошад, дар давраи њомиладорї ба ман сарпаноњ дод ва нагузошт, ки кўдаки батнамро норасид гирам. Насињат кард, ки агар ман кўдаки аввалинамро аборт кунам дигар таваллуд карда наметавонам. Вай ба ман мегуфт, ки агар мувофиќи гуфтањои ў зиндагонї кунам бахтамро ёфта метавонам. Ман духтаре ба дунё овардам. Аммо доруњои зиёди хўрдаам бетаъсир намонд. Духтарчаи ба дунё овардаам, ки падарашро худам низ аниќ карда наметавонистам, вафот кард. Ман намозхон шудам. Ин апаи табиб дар хона китоб ва газетањои зиёде доштанд. Газетаи «Оила»-ро хондам. Чашмам ба сањифаи «Шанс» афтод. Апаи Назокат тасбењ гардонида ба ман гуфтанд, ки бахтамро аз «Оила» пай-

до мекунам. Тарсону ларзон нишонаи газетаро гирифта ба назди кормандони њафтанома омадам. Мувофиќи гуфтаи апаи Назокати Сафар рости гапро ба кормандони њафтанома гуфтам. Љавони 36-солае, ки њољї буд ва оилааш вафот карда буд, аъзои ин мањфил шуда будааст. Баъди шунидани саргузашти ѓамангези ман кормандони њафтанома њољиро ба идора даъват карданд. Ману Њољї дар алоњидагї сўњбат кардем. Саргузашти талхи маро Њољї аллакай медонист. Маслињат кардем. Њољї маро ба хонаи алоњидае бурд. Муллое оварда никоњ кард. Ман соњиби сарпаноњ шудам. Хабаргирам апаи Назокат буд. Ин зани табиб маро табобат мекард. Тиљорати Њољї бо шарофати кушоиши ин зан ривољ ёфт. Њољї њомиладор шуданамро фањмида шод шуд. Вай аз зани аввалинаш фарзанд надошт. Занаш сари фарзанд рафта будааст. Назокат ба ман гуфта буд, ки соњиби дугоник мешавам. Ба ростї аз хона барои берун баромадан метарсидам, ки касе аз рафиќони пештараам маро набинад. Танњо ба наздам як духтурзани оилавї меомад. Ба таваллудхона рафтам. Апаи Назокат бо ман буданд. Ман соњиби дугоник гаштам. Њасан ва Кибриё. Ман имрўз модари хушбахт мебошам. Падар ва модарам барои хабаргириам омаданд. Соњиби манзили алоњида шудем. Сабабгори хушбахтии худро аз газетаи «Оила» мебинам. Рањмат ба кормандони газетаи «Оила», ки мани бахтгумкардаро хушбахт гардонид.

Зодрўз муборак!

Дурї зи ману зи ман саломат бодо, Љону дили ман фидои номат бодо. Ман бе ту нафас намекашам дар олам, Ту бе ман нафас гирї њалолат бодо. Писари диловари ман Сафаров Шералиљон, ки дар таърихи 14 май зодрўз дорад, имрўз дар хизмати Ватан мебошад. Ман њамчун модар писари диловарамро ба рўзи Ѓалаба ва зодрўзаш табрик мегўям. Орзуи онро дорем, ки Шералиљони моро хандаи љавонмардона ва хушрўзии рустамонаву покии љовидона аз нињоду ботинаш Худованд кам нагардонад. Бо дуо модарат Зўњробону

Муњаммадљони азиз!

Туро ба муносибати мавлуди накўят табрику муборакбод намуда, бароят умри дароз, сињативу саломатї ва бахту толеи накўро аз даргоњи Худованди муттаъол орзумандем. Фаќат бошад табассум дар лабонат, Илоњо, дард набинад љисму љонат. Расад сад сол умратро бањорон, Умеду орзу бинї умре хандон. Аз номи падару модар ва ањли хонадон. Њафтаномаи оммавї-маърифатї

Сармуњаррир: Фирўза Сатторї

Диќќат! Диќќат! Диќќат!

МАЊФИЛИ ШИНОСОИИ

"Лайлию Маљнун" Хонандагони азизи «Оила»!

Шумо њоло њам дар ёфтани љуфти муносиб мушкилї мекашед? Дар бунёди оила љиддиеду аммо дар мондани ќадами аввалин бањри соњиби бахт шудан устувор нестед? Аз танњої азият мекашед? Мо мушкилии шуморо осон хоњем кард! Аз моњи декабри соли 2013 сар карда, Шумо метавонед бо шиноснома ва як дона аксатон ба идораи «Оила» омада бахтатонро ёбед. Агар роњ дурї кунаду омада натавонед тариќи ММС акси худро ба раќами 935606505, 238-53-35 ирсол намоед ва тариќи СМС- ба раќами 7777 дархост фиристед! Мањфили шиносоии «Лайлию Маљнун» ба Шумо дар ёфтани бахт ёрї мерасонед. Бахтатонро аз даст надињед! Мањфили шиносоии «Лайлию Маљнун» барои он шахсоне, ки мехоњанд бахти худро пайдо кунанд, кўмак мерасонад.

Намуна барои фиристонидани СМС:

Оила «Лайлию Маљнун». Ман Салимова Омина, 35-сол дорам, мехоњам тавассути мањфили «Лайлию Маљнун» бахти худро дарёбам. Бо марди то 45-солаи љиддї ва соњиби љои кору манзил оила барпо карданї њаст ам.

• М. 58. Марди 67-сола , сокини ноњияи Мўъминобод. Барои бунёд кардани оила тамоми шароитро дорад. Дар хонаи алоњида зиндагонї мекунад. Соњиби автомашинаи шахсї мебошад. Танњої ба дилаш задаст ва мехоњад, ки бо зани боимоне оила бунёд карда давраи пирї ронад. Аз куљо будани зан фарќ надорад. • М.59. Марди 49-сола. Сокини шањри Панљакент. Аз оилааш људо шудагї мебошад. Бо зан ва ё духтари намозхон ва боимон оиладор шудан мехоњад. • З.64. Зани 38-сола, сокини шањри Душанбе. Баъди вафоти шавњараш мехоњад, ки бахти худро пайдо кунад. • Д.65. Духтари зебои вањдатї. Мехоњад бо марди то 40-солаи соњиби манзил ва љои кор оила бунёд кунад. • З.66. Зани 34-сола. Сокини шањри Душанбе мебошад. Аз шавњараш људо шудагї аст. Мехоњад бо марди то 45-солаи соњиби манзил ва љои кор оила

Эълон! Эълон! Эълон! Бино (Помещения) • Бинои нимсохт барои тарабхона. Нишонї: к/з Россия, назди тарабхонаи «Тигровая балка». Тел. 98-888-97-77, 904-51-97-77

Саломатї • Афтонидани санги гурда, талха, беморињои сардард, асаб, дил, пўст, безурётї, баровардани зиён, тарс, кушодани бахт, кўдако почакашон фалаљ, саръ (припадки), аз нашъа ва араќ мегардонем ва ѓайра. Тел. 917-74-44-00, 91775-76-00, 915-80-69-00, Раъно • 3 намуди мањс, дар хонаи худам. Тел. 915-88-88-47, Люба, аз соати 08:00 то 19:00 • Маркази табобатии "Шоњёр" дардњои чурраи сутунмуњра (грыжа позвоночника), остеохондроз, протрузияро бо усули мануалли мањсї ва гиёњњо табобат меку-

ИНЊО БАХТ МЕЉЎЯНД: бунёд кунад. • З.67. Зани 37-сола. Дањ сол мешавад, ки аз шавњараш људо шудааст. Мехоњад бо марди соњиби манзил ва љои кор оиладор шавад. • Д.68. Духтари зебои 28сола. Мехоњад бо љавони то 36сола оила бунёд кунад. • З.69. Зани 46-сола. Танњої ба дилаш задааст. Мехоњад бо марди то 55-сола оиладор шуда хонаи шавњарро обод кунад. • З.70. Зани 39-сола. Фарзанд надорад. Маълумоти олї дорад. Мехоњад, ки бо марди то 50-солаи дур аз одатњои бад оила бунёд кунад. • З.71. Зани зебои 31-сола. Хонашин мебошад. Мехоњад, ки бо марди то 40-сола оила бунёд кунад. • М.52. Марди 61-сола, соњиби љои кор ва манзил мебошад. Мехоњад бо зани то

Ќабули эълонњо бо телефони (44) 640-99-88 над. Тел. 90-500-74-54 • Холу озахњоро бе љарроњї рафъ мекунем. Тел. 95-152-79-77 • Табобати системаи асаб ва психика. Рањої аз эњсосоти манфї (тарс ва ранљиш, бадбинї, асабоният ва ѓ). Хуб сохтани муносибатњо бо наздикон ва атрофиён. Баровардани сењру љоду. Инчунин табобати беморињои зиёд. Медгородок. Тел. 905-55-33-66 • Мањс танњо барои бонувон ва кўдакон. Тел. 918-1777-19 • Дармонгоњи эндоурологї хизматрасонињои баландихтисоси зеринро пешнињод менамояд: майдакунии эндоскопии санги гурда ва роњњои пешоббарор, тур-оденомаи простата, тур омоси пешобдон, љарроњии пластикї ва роњњои

Аз моњи январи соли 2000-ум нашр мешавад. Дар Вазорати Фарњанги ЉТ тањти №507 ба ќайд гирифта шудааст. Њафтанома ба хотири риояи гуногунандешї маводеро низ ба табъ мерасонад, ки хилофи назараш аст. Ба мазмун ва санаду раќамњои маводи чопшуда муаллифон љавобгаранд. Сурату мусаввадањо ба муаллифонашон баргардонида намешаванд.

Дар матбааи «МЕГА-ПРИНТ» чоп шудааст. Сањифабанд: Гулнисои ЊИКМАТУЛЛО Мусањњењ: Нодира РАЉАБОВА

50-сола оила бунёд кунад. • М.55. Марди 38-сола. Сокини шањри Душанбе. Дар Россия кор мекунад. Бахти аввал ба рўяш нахандидааст. Бо духтар ва зани то 35-сола оиладор шудан мехоњад. • М.56. Марди 57-сола. Баъди вафоти занаш мехоњад, ки бо зани боимони то 50-сола оиладор шуда давраи пирї ронад. • М.57. Љавони зебои ќадбаланди зебои 28-сола. Соњиби маълумоти олї. Муаллим шуда кор мекунад. Бо духтари то 25-сола оиладор шудан мехоњад. Розї аст, ки хонадомод шавад. • М.39. Марди 43-солаи панљакентї. Аз оилааш људо шудагї аст. Муваќќатан бекор аст. Мехоњад, ки бо духтари то 35-сола оила бунёд кунад. Раќами телефонаш 92 -723- 2690.

Теъдод 15000

гурда. Љарроњи њангоми пешобро дошта натавонистани занон. Тел. 918-74-72-30, 91939-44-98

Таълим Занхои фаъолро ба тичорат таклиф менамоям. Тел. 918-56-29-29

Мехарам Нишони сарисинагї, зарфи нуќрагин, тилло, нуќра, тиллои сафед, њайкалчањо, бозори Шоњмансур, дорухонаи «Экспресс». Тел. 93-504-03-72

Њамкорї • Занњои фаъолро ба њамкорї даъват мекунем. Тел. 988-07-99-99 • Њамкорї, тиљорат. Тел. 918-17-77-19 Суроѓаи мо: 734018, шањри Душанбе, хиёбони Саъдии Шерозї, 16. Тел: 238-53-35, Дафтари хабаргузорї дар вилояти Суѓд: ш.Хуљанд кўчаи Камоли Хуљандї 114, хонаи 15. Тел:6-75-23 , 92-730-06-50 E-mail: oila@pressa.tj


САРНАВИШТЊОИ ЃАМАНГЕЗ (Давомаш. Аввалаш дар шуморањои гузашта) Модари Нисо гапи хонаро ба кўча баровардан нахоста базўр ѓазабашро фурў бурд ва аранге табассумкунон дар назди њамсоязан намоишкорона духтарашро ба оѓўш гирифту гуфт: -Аммааш дар шањр касал шудааст, Нисоро хабаргирї фиристонида будам, хайрият, ки саломатиаш хуб шудаасту духтарам баргашт. Љўраи падараш ба хона омада ўро бо мошин бурда овард… Нисо саховатмандона ба модараш ва њамсоязан чанд донагї жвачкањои хушсуратеро, ки дар дењот чизи ноёб ба шумор мерафт, дароз кард ва «ваќти мактабравї шуд» гўён, аз дар баромад. Модар жвачкаи бомазаро мазакунон хоида, кирдори Нисоро дар як дам фаромўш кард.

«Ќањрамон»

Нисо ба њамаи њамсинфонаш, ки 20 нафар буданд, яктогї жвачка дод. Фалач-фалач жвачкахоии талабањо асаби муаллимонро хароб кунад њам, Нисоро парвои норозигию талху пичингашон набуд, муњимаш вай ба ќавлаш вафо кард ва жвачкаи ваъдагиро оварда, бачањоро хурсанд кард. Акнун касеро парвои дарс набуд, њама пичир-пичиркунон Нисоро таъриф мекарданд, ки натарсида худаш ба шањр рафтааст. Нисо аз ин «ќањрамониаш» ифтихор намуда, оњиста ба гўши дугонаи њампартааш пичиррос зад: -Ронандае, ки маро ба Душанбе бурд, чунон бачаи

№18 (742) 7.05.2014

19

хушрўй буд, ки агар ту бубинї, њушат меравад!

Чашм ба роњ

Нисо ошиќи зори Сафо гашта буд ва акнун њамеша ду чашмаш ба роњ, њамеша интизорї мекашид, ки кай мошини азизи дилаш аз дур намоён мешавад. Рўзе аз мактаб баромада садои сигнали мошинро шунид ва ба канори дигари роњ нигариста дид, ки Сафои хандон чароѓњои мошинро гоњ равшану гоњ хомўшкунон љониби вай даст афшонда истодааст. Чењраи азизу ошноро дида љони тозае гўё бар танаш дамид ва Нисо љониби мањбуби дилаш мисли кабўтар парвоз кард. Сафо чолокона аз мошин фаромада, хост Нисоро ба оѓўш гирад, аммо чашмаш ба гурўњи мардон, ки теѓ кашида ба онњо менигаристанд, афтиду њазар кард. Нисо чашмашро аз Сафо намеканд. Сафо боодобона салом дода пичиррос зад, ки њамсояњояшон ба онњо бо диќќат назар доранд ва бастаи коѓазпечеро сўяш дароз кард. Тўњфаро гирифта чашмони духтар аз хурсандї барќпош гаштанд ва табассуми дилкаше намуда, рањмат гуфту сипас хайрухўш карда, љониби хонаашон шитофт. Хандаи зебои духтар барои ронандаи ошиќи зор бењтарин њадяи илоњї буд ва Сафои хурраму шод таронаеро зери лаб замзамакунон ба сари чанбараки мошин нишаста муњаррикро ба кор даровард.

Пайѓоми ишќ

Сафо мошинро дар љои хилват нигоњ дошта, бастаи ваќти хайрухўш ба дасташ до-

ХУДОЗАДА даи Нисоро кушод. Дар дохили баста дастрўймочаи тўрбофие буд, ки дар як кунљакаш балодухтар бо риштањои ранга чунин наќќошї карда буд «С+Н=любовь». Сафо рўймолчаро ба дидањояш молида бо овози баланд «урра» гўён, дод зад. Акси садояш дар кўњњо танин андохт. Нисо ўро дўст медоштааст, барои Сафо аз ин дида хабари хуштар дар тамоми олам набуд ва сармасти ишќ дигар роњњои душворгузари Кабудљар ба назараш наметофтанд. Вай сурудхонон мошин меронд ва њар дам чењраи мисли гул

шукуфони Нисоро пеши назар оварда, ќаноатмандона табассум мекард. Ваќте ки Сафо ба Душанбе расид, рўз аллакай бегоњ шуда, пардаи торикї мефаромад. Модараш сигнали мошинро шунида дартоз сўйи дарвоза давид, то мисли рўзњои пештара боз зери борони дашному њаќорати писари асабониаш намонад. Баробари ба њавлї даромадани мошин модар чењраи шукуфони писарашро дида, њайрон шуд, Сафои њамеша аз чизе норозї имрўз дар лаб табассум дошт ва чунон хурсанд буд, ки гумон мекардї дар олам аз вай

дида одами хушбахттаре нест. Мошинро дар гараж монда Сафо назди модар омад ва бори аввал дар умраш одам барин боодобона салом дода, модарашро ба оѓўш гирифт. Кампир аз ин рафтори писараш ба њайрат омада бошад њам, табассумкунон барояш умри дароз хост ва сад бор садќаю бандаи ќошони сиёњи Сафо шуда, фармуд, ки дасту рўяшро бишўяду сари дастурхон бишинад. (Давом дорад) Р.Холов


АСРОРИ СИТОРАЊО

№18 (742) 7.05.2014

21

ШИКАСТИ БАХТИ СИТОРАИ ЊУНАР

ё чаро Гугуш 4 шавњар кард?

(Давомаш. Аввалаш дар шумораи гузашта.) Ангуштарини никоњї дар ангушти парии орзуњо љило дода, аз побанди ишќ будани дили Гугуш гувоњї медод, вале ошиќони «хира» њамоно дар њар барномаи консертї сўяш пайваста бўсањои њавої мефиристоданд ва зери ќадамашро гулкорї мекарданд. Толор аз садои лабрези муњаббати ошиќон ќариб метаркид: Гугуш! Гугуш! Гугуш!!! Санљар аввалњо ифтихор мекард, ки фариштаи орзуњои миллионњо- миллион љавонмардон мањз насиби ў гаштааст, аммо баъд кирми рашк оњиста-оњиста дар маѓзаш љо шуда, мард худашро мехўрдагї шуда монд. Акнун вай бо њар бањона њамсари нозанинашро озор медод, суханњои ќабењ мегуфт ва њатто ба сараш мушт мебардошт. Гугуш наќшњои сиёњу кабуди аз зарби мушту лагади шавњари бадрашк дар поёни чашму абрўвонаш ёдгорї мондаро бо малњамњои гаронбањои хориљї пинњон намуда ба сањна мебаромад ва ѓам дар дил таронаи шодї месуруд, то мухлисонашро шод созад.

Умедњои барбодрафта

Рашк Санљарро торафт девонатар мекард ва акнун шавњари аламзадаи ситораи дурахшонтарини эстрада ва кинои Эрон Гугуш ќасдашро аз маю шароб ва хонумбозї мегирифт. Љигархун буд љавонзан аз шунидани њангомаву достонњои ошиќонаи шавњари хиёнаткораш, вале лаб зери

дандон гирифта, худро нодидаю ношунида вонамуд мекард. Гўшашро ба карию чашмашро ба кўрї зада, бо умед тифли ишќашро дар батнаш мепарварид, ки шояд баъди тавлиди фарзанд аќли шавњараш ба сараш мезанад, вале… Ба дунё омадани писараш Камбиз Санљарро як муддат ба зану фарзанд мењрубон гардонда бошад њам, натавонист киштии бахти оилавиро аз туфони рашк ва шикасти ногузир рањої бубахшад.

вони аз зеботарин бону Санаи 5 май яке аи зору достони зинд сайёра ва асосгу мавлуд нум Гугуш љашни эстрадаи Шарќ хо гирифт, аи «Оила» тасмим дорад. Њафтаном шро бат бахши навина ки ба ин муноси дарљи ситора» мањз аз бо унвони «Рози оз намояд . иномаи Гугуш оѓ аи мавод аз зиндаг пањлўњои нокушод Дар ин сањифа мо ан нарм ди ебу фарози ин њу рўзгори пур аз ш Минбаъд ятон мекушоем. нотакрорро баро р бораи умо метавонед да аз њамин бахш ш мусиќї, машњури санъати дигар ситорањои аљибу њон маълумотњои театр ва кинои ља моед . љолибро пайдо на

старо наметавон дубора пайванд кард,-Гугуш инро гуфту кафи дасти хуншоргаштаашро боз намуда, шикастапорањои булўрро дубора рўйи фарш рехт ва силтав зада, домонашро аз чанги шавњар рањо карду аз даргоњи хонаи ишќу ормону бахташ бо дили хунбор бадар шуд. Аз кафи аз захми шишапора озорёфтааш ќатра-ќатра хун мечакид, аммо Гугуши хиёнатдидаю бахтшикаста аз сўзи дил сўзиши дасти захминашро эњсос намекард.

Бахти шикаста

Пас аз Санљар Гугуш боз се маротибаи дигар шавњар кард, вале рўйи бахти њаќиќиро на-

Хиёнат

Шавњари Гугуш пас аз як сол боз њамон роњи пешинро пеша кард ва љойи дўстдоштааш казиною шаробхонањои машњури шањр гашт. Зебосанам њамоно аз кирдорњои номатлуби шавњар чашм мепўшид ва умед дошт, ки ин њама мењрварзињои Санљар сарсарию даргузаранд, аммо… Як шаби нањс Гугуш аз сафари хориљї баргашта дар хонаи худаш дар рўйи бистари поки никоњї Санљари азизашро бо як гесўбурида њамоѓўш дарёфту фиѓонаш синаи фалакро шикофт. Ошиќонро фарёди талхи ситораи фиребхўрда аз хоби ноз бедор кард. Санљар њамсари овозадору нозанинашро дар болои сараш дида, шарм надошт, узр напурсид, баръакс масали «забони ѓарру дузд дароз»-ро шиор намуда, даъво кард: -Чаро нолаю фиѓон мекунї ва аз худат фариштаи љафодида метарошї?! Ба њамааш ту гунањкорї! Ту гунањкорї! Гумон мекунї тањаммул кардани ин њама гулу гулдастаю пайѓому дуруди ошиќони беќарори ту

бароям осон буд?! На, безор шудам, безор! Дигар наметавонам бо чунин зиндагї созиш бикунам! Ман зан мехоњам, на ситора! Зане, ки танњо оѓўши маро гарм созад ва чашмаш ба љуз ман касеро набинад… Сухани нешдори шавњар рўйи оташи фурўзони гулхани ѓазабаш равѓан рехт ва Гугуши табиатан ором дар њоле, ки тамоми вуљудаш меларзид бо тамоми овоз фарёд зад: -Ту бо ин њарфат чї гуфтан мехоњї? Љарангосзанон ба чор тараф пош хўрдани порањои гулдони булўрини гаронбањо, ки Гугуш аз ѓазаб ба девор зада

Дар шумораи навбатї:

ИШЌИ ПРЕЗИДЕНТ Ваќте ки гап дар бораи зиндагии хонаво-

дагии президент меравад, њама хурду калон гўшу њуш мешаванд, то тамоми љузъиёти зиндагии шахси №1-и кишварро фањмида бигиранд. Никоњ, талоќ ва ишќбозии президентњо аз дўстдоштатарин мавзуъњост барои мардуми оддї, аз ин љост, ки дар бораи зиндагии шахсиятњои намоёни сиёсї тез-тез овозаю њангомањои гуногун пањн мешаванд. Ваќтњои охир дар дањони мардум танњо гапи зангирии президенти Русия Владимир Путин аст. Яке мегўяд, ки Путин хотири ду духтараш боз бо занаш оштї мешаваду дигарї ин овозаро рад карда, иддао мекунад, ки президент дубора хонадор мешавад. Сеюмї њангома мекунад, ки аллакай санаи ин тўйи аср аниќ шуда, арўси љавону зебои президент куртаи сафеди арўсиашро аз хориља заказ кардааст. Мехоњед донед, ки овозањо то куљо њаќиќат доранд? Донистан мехоњед, ки президент киро ба занї мегирад?

Пас, шумораи навбатии «Оила»-ро љўед, ёбед, хонед!!!

шикаст, дили сукути тираро берањмона дарид. -Гумон мекунї ба покдомонии ту бовар дорам?! Ман чандон гулу гаранг нестам шоњбонуи оламсўз, ки ба чунин афсонањои кўдакфиреб бовар кунам. Кї медонад, ки њоло аз оѓўши кадомин ѓул баромада омадї,-зањр зад Санљар. Ин охирин ќатрае буд, ки рўйи косаи лабрезгаштаи сабри зан чакид. Гугуш ашки чашмонашро бо нўги ангуштони шабењи ангушти фаришта зебояш пок намуд, сипас писараки масти хобаш Камбизро рўйи даст бардошта љониби дар равон шуд. Дар баромадгоњ лањзае бозистод ва чанд пораи гулдони шикастаро аз замин бардошта дар кафи дасташ фишурду љониби шавњари хиёнаткораш Санљар нигоњи нафратборе афканда гуфт: -Фардо барои гирифтани хати талоќ ба додгоњ меравем! Санљар акнун хатояшро дарк намуд ва дартоз худро пеши пойи Гугуш афканда, зонувони њамсарашро ба оѓўш гирифт ва бо садои шабењ ба овози ларзони гурбаи шаттахўрда зорї кард: -Маро бубахш, азизам! Маро бубахш! Рашк чашми аќламро кўр карда, маро ба ин гирдоби хиёнат кашид… -Маро рањо кун, дигар бо њам будани ману ту маънї надорад Санљар! Шишаи бишка-

дид. Худованд ба ў њама чизро дод-њусне, ки рашки париёнро меорад, пулу мол, давлату савлат, шўњрати оламгир, аммо аз бењтарин неъмат-бахт мањрумаш намуд. 4 маротиба шавњар карда бошад њам, ишќи поку самимиро пайдо карда натавонист. Вассофи нотакрори ишќу муњаббати пок, хонум Гугуш худ аз муњаббат бенасиб дар танњої ашки талх мерехт, вале ноларо дар сина пинњон карда, бедардона месуруд, то ошиќонро умеб бубахшад.

Кабки ќафас

Ранљњои бешумореро дар зиндагї паси сар намудааст ин зани наљиб. Инќилоби исломї дар Эрон беш аз 20 сол Гугушро зери њиљоб кашида, аз сањна мањрум намуд, вале натавонист мењру муњаббати садояшро аз дили мардум зудуда созад. Соли 2000-ум ин кабки дарї аз ќафас рањої ёфта ба шањри Лос-Анљелоси Амрико рахти сафар баст ва хуршеди шўњраташ дубора тулўъ намуд. Соли 2002 таронаи «Ѓариби ошно»-и Гугуш аз љониби ВВС бењтарин суруди Шарќ эътироф гашт. Имрўз синни Гугуш ба 65 дакка мехўрад, вале њамоно мисли пешин зебо, дилљў ва фариштаи орзуњои миллионњо нафар ошиќони савту навост. Вассофи ишќ аст Гугуш, ишќ бошад, пирї ва фарљом надорад…. Ф. Сатторї.


КИТОБХОНАИ "ОИЛА"

22 №18 (742) 7.05.2014

Сайдањмади Зардон

АБРЎЙИ МАЊТОБ (Давомаш. Идомааш дар шумораи гузашта) Агар аз пуштат туф кунандифтихор намо, ки ту аз онњо чанд ќадам пеш њастї». Писарам, ба душманат њељ гоњ душманї накун, Худо њозиру нозир, ки якумр дар амон мемонї. Акнун, сояи лутфи Худо аз сарат кам мабод, шояд ёрии ман зарур бошад, њамроњат биравам? -Не, падар, ман худам њисобї мекунам!-гуфт Бежан хаёливу сир дар дилаш мањфуз ва дар њоле ки аз дарёфти маблаѓ чењрааш таѓйир хўрда буд, осема пул аз љайби кастуми ѓиљимаш хасту пас гашт. Аз пушти сараш модари шигифт хавотиромез садо зад: -Ќарзата тею зуд баргард! Бандаки туфлињота бубанд!.. Аз канортар садои Бежан

ба гўш нишаст: -Аз ман ташвиш нашав, худта эњтиёт кун, оча!.. Бежан рафту ба дили Хосиятбонуи рафидарў, чењрахандон, миёнаќади хубсимо, њалиму мењрубон ва хоксору сабур, ки њама пиндору гуфтору рафтори нек аз шўйи омўзгораш дар вуљуди ў нишаста буд, алов афтод. Акнун мегуфтї ки ин зан Хосиятбону нест, балки як заифи муштипари бечора аст. Як он чењраву авзояш ба куллї ранг бохтанд. Ў ки дар зиндагї дертар обистан гашт ва дарозои солњо аз дањани асалгуни Илњоми Мурод ягон сухани пасту баланди дилхарош нашунид, Бежани ягона аз Худои муттаол бо гиряву зориву ниёву мунољот хоставу талабида буд. Буду набуди зан њамин Бежани гарданфарозу баландболо ва шўйи оќилу мењрубон Илњоми

Мурод мањсуб мешуданд, са-Надонам, њисоб накардаам, одати зиндагиаш бе набудани бародар! Магар… нафаре аз онњо пиндор наПадар суханро аз дањони дошт. хусур калакан кард: Ин дам ёди Хосиятбону -Лекин ман медонам!.. Дањ расид, ки дар набудани хуш- сол!.. Медонї, ба гуфтан рост доман боре падараш нохост меояд, ба гуфтан?! «мењмон» шуд. Ў њељ гоњ -Хайр чї? Осмон ба замин танњову бе даъват соя падид начаспидааст-ку!-бепарво намеовард, њамеша бо мода- гуфт хусур. ри ширинзабону дилфањмаш -Чї хел начаспидааст?! ташриф мекард, азбас бо па- Мардум моро механдад, аз дари Илњоми Мурод на танњо пушт масхара мекунад. Фарчун ќудо, балки дўсти љонї бу- зандонамон фарзанд надоранданд, ба истироњатў сўр ва сўг ду мо гўш ба карї задаем! Не, низ ба њам мерафтанд. Аммо ин хел намешавад, бародар! ин мартаба ў ќиёфаи дарњаму Бењтараш «Исо њам ба роњи пурчин дошт, њатто бо Хосият- худу Мусо њам». Ман омадам, бону саридастї њам салом на- ки духтарама гирифта барам. дод, бо ишораи сар «хусурат Бигзор Илњом зани дигар гидар хона?» пурсид, мунтазири рад, соњиби фарзанд шавад. посух нагашт, ба њуљраи пада- «Хонаи бефарзанд-ќабри тори Илњом ворид шуд. Хусураш рик», мегўянд. Тамом, ман ба дастпоча нагашт, бо оромиву њамин ќарор омадам!-«ду по тамкини њамешагї ба ў салом дар як муза» гуфт падар. дод, њолпурсї кард, ба ниша-Мардум ба њама кор местан даъват намуд. Аммо ў хандаду эрод мегирад, дўстам. чин аз љабин намерўфт. Њолиё Шумо аз њар чизу ночиз, миссадои гуфтугўяшон равшан ба ли чарахса, якбора оташ гўш мехўрд. Падари Хосиятбо- нагиред,-бо ханда гуфт хусур ну якбора ба забон овард: ва њикоят кард:-Мўйсафеде бо -Гўш кун, дўстам, ман навасааш хар пешандоз карда љанљол омадам! аз дењае гузаро буданд. Мар-Хуш, магар аз мо кутоњие дум њолашон дида, тане ба гузашт?-пурсид падари Илњом. дигаре гуфтааст: «Мўсафеда -Кутоњї њамин ќадар меша- бинед, пиёда мегардад, аќлаш вад. Чанд сол аст, ки Хосият- намегирад, ки ба хар савор бону бо Илњом зиндагї дорад? шавад». Пиракї инро шунида,

маркаб савор мешавад, наваса аз пушт пиёда ќадам мезанад. Дар дењаи дигар мардум аз дидани ин њол мегўяд: «Ин пиракии бемаѓза бинед! Умраш ба љойе расида худ савор аст, лек набераи хурдсолаш пиёда мегардад. Инсофат дар гўре, мўсафеди бефаросат!» Он гоњ пиракї набера низ ба маркаб савор карда, дењаи дигаре убур мекунанд, ки мардумаш мегўяд: «Ин пиракї тамоман беаќл будааст! Аз афташ хар куштанист, ки дукаса савор шудаанд!»-дунболи хандаи безавќ хусур суханаш ѓунча сохт:-Ана, њамин хел, мардум на тоќати гармо дораду на аз сармо! Биёед пушти гапњо нагардем, бењтараш ба њаёти љавонон мудохила накунем. Албатта, мефањмам, ки бефарзандї бадбахтист. Аммо њоло љавонанд, зиндагияшон дар пеш. Фардо мебинед, ки соњиби гул ворї фарзанд шуданд. Ана, баъд олам гулистон! Ту њам бобову ман њам… Љањли падар поин нишаст, чењрааш во гашт, лек андешаманд ба забон овард: -Охир дилам сахт хавотир, бародар. Мабодо, њаќашон зомин шавем… (Давом дорад)


ЧЕЊРАИ ЊУНАР

№18 (742) 7.05.2014

Алишер Ибодуллоев:

23

ОЗМУН ДАРИ ШЎЊРАТРО БАРЎЯМ КУШОД Алишери Ибодуллоро бо суруди «Анор-анор» дўстдорони таронањои эстрадї шинохта ба садои дилнишин ва мањорати сањнаороияш таваљљўњ пайдо карданд. Дар муддати кўтоњ ин љавони соњибистеъдод муњаббати мухлисонашро сазовор гашта, дар дилу дидаи хурду калон љойгир шуд. Аксарият Алишерро бухорої гумон мекунанд, вале ин санъаткори љавон зодаи Хуљанди бостонист. Мењри суруду мусиќї аз замони наврасияш дар ќалби Алишер маъво гирифта буд ва билохира таќдирашро бо сањна пайваст. «Садои дил» боз як ќуллаи баланде гашт, ки Алишер бо кўмаки мухлисонаш онро фатњ намуд. Ин озмун ба Алишер чї дод? Атрофи ин мавзўъ сўњбате дорем басо љолиб. -Љоиза муборак бошад! -Ташаккур! Аз кулли хонандагони «Оила» миннатдорам, ки маро дар чунин озмуни баландпоя дастгирї намуданд. -Ба ѓайр аз мухлисон дар пешравии њунаратон боз кињо шуморо мададгоранд? -Бењуда дар урфият «чор пиру чор тадбир» нагуфтаанд, ман бо дастгирии падару модар ва хусуру хушдоманам ба ин мартабањо расидам.

Дуои неки ин чор пири барнодил нахли њунарамро сабз гардонд ва бо дастгириашон нашъунамо ёфта истодаам. -Шунидем, ки Алишерро ба як ансамбли бисёр бонуфуз ба кор даъват намудаанд, магар «Садои Шарќ»-ро тарк мекунед? -Ростї, пешнињодњо бисёранд, вале ман аз «Садои Шарќ» дил канда наметавонам. Бо њамкорону роњбарият муносибати хуб дорам, бинобар ин, намехоњам љойи гармамро хунук намоям. Бењуда бу-

зургонамон «Дарахт дар якљо месабзад» нагуфтаанд. -Мегўянд, ки мардуми Самарќанду Бухоро ба њунари шумо таваљљўњи хос доранд ва чандин бор Алишерро ба мењмонї даъват кардаанд. Сарњади байни Тољикистону Ўзбекистонро убур намудан бисёр душвор аст, марзшиканї садои Алишерро чї гуна муяссар гаштааст? -Санъат сарњад надорад! Суруди «Нозанин»-ро ман дар Самарќанд клип карда будам, шояд аз њамон ваќт ба њунари банда таваљљўњ зоњир карда бошанд. Услуби сурудхонии самарќандиву бухороињо ба услуби мардуми Зарафшон монандї дорад, бинобар ин, њунари маро ќадр мекунанд. -Воќеан, суруди «Нозанин» бисёр дилнишину самимист. Росташро гўед, ин таронаро дар васфи кадом нозанин сурудед? -Эњ, ин як шеъри халќї аст, дигар ягон асрор надорад! Ин сурудро дар ваќташ њофизи яњудї Абраам Толмасов сароида буд. Ман аз ѓами ишќи ягон нозанин дилафгор нестам! -Сурудњоятонро гўш карда ба садоќати ин гуфтањоятон боварам намеояд. Бисёр ошиќона месароед…? -(Механдад) Њамаи сурудњои банда танњо тараннуми дарду ѓами ошиќони ноком буда, ба зиндагии шахсии ман ягон иртибот надорад. Шукри Худо, марди оиладорам ва зиндагии обод дорам. Њамсарамро њурмату эњтиром мекунам. Хушбахтам. -Занњо аз мардњо њам бадрашктаранд, янга љанљол намебардорад, ки чаро духтарњо ин ќадар тез-тез ба шумо занг мезананд? -Бе рашк зиндагї маънї надорад! Албатта рашк мекунад, вале андозаро нигоњ медорад. Зани ман мисли баъзе занњо бањудаву бењуда мољаро бардошта ба асаби шавњар нохун намезанад. Дар оилаи зиёиён, ки тарбият ёфтааст, духтари бофањм аст ва маро љигархун намекунад. -Сарояндањо бе мошин гашта наметавонанд, тамѓаи автомобили дўстдоштаи Алишер чист? -Кори моро мошин осон мекунад, вале тамѓаи автомобиламро намегўям. Сирри махфї! -Имрўз аксари сарояндагон барои такмил додани њунарашон ба продюссери шинохта Бењрўз Зеваров мурољиат мекунанд. Кўмаки Бењрўз ба Алишер њам расидааст? -Бале, Бењрўз Зеваров дар таблиѓи њунари банда хеле сањми калон дорад. Мањз бо дастгирии ин марди њунарпарвар суруди «Аноранор»-ро пешкаши њаводоронам гардонда будам. -Як мухлис ба идора занг зада, иддао намуд, ки сарояндагони мо аз кўчаи санъат нагузашта, танњо бо кўмаки пул аз худашон ситора месозанд. Алишер ба ин андеша чї посух медињад? -Ман овозхони касбиам. Айни њол донишљўи курси 5-уми Консерваторияи Миллии Тољикистон ба номи Талабхўља Сатторов њастам ва пештар Колељи санъати Содирхони Њофиз-и шањри Хуљандро хатм намуда будам. -Ба мухлисонатон чї таманно доред? -Мухлисон њастанд, ки мо, сарояндањо азизу мањбуб мегардем. Мухлисонамро дўст медорам ва барояшон љонамро ќурбон мекунам. Дуо мекунам, ки дар хонадони мардуми тољик њамеша тўй бошаду мо ба хурсандияшон шарик шавем! Сўњбаторо Р. Азимї


24 №18 (742) 7.05.2014

18 оила  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you