Sri Vrajmandala parikrama - Part 2

Page 219

Çré v raja-maëòala parikramä

Çré Vå ndävana-dhäma 1. Käléya-hrada, Çréla Prabodhänanda Sarasvaté’s bhajana-kuöé & samädhi 2. Dvädaçäditya-öélä, Çré Madana-mohana Temple, Praskandana-kñetra, Çréla Sanätana Gosvämé’s samädhi 3. Advaitavaöa 4. Däna, Mäna, Gumäna & Kuïja-galés 5. Çré Rüpa-Sanätana Gauòéya Maöha 6. Imlétalä 7. Gopénätha-bhavana 8. Çré Rädhä-Dämodara Temple 9. Jhäòü-maëòala 10. Çåìgäravaöa 11. Dhéra-saméra 12. Vaàçévaöa 13. Gopéçvara Mahädeva 14. Jïäna-gudaòé 15. Brahma-kuëòa 16. Dävänala-kuëòa 17. Çré Govindajé Temple 18. Çré Gopénäthajé Temple 19. Çré Rädhä-Rämaëa Temple 20. Çré Rädhä-Gokulänanda Temple 21. Çré Çyämasundara Temple 22. Çré Bäìke-bihäréjé Temple 23. Çré Rädhä-Vallabha Temple 24. Çré Lälä Bäbü Temple 25. Çré Raìgajé Temple 26. Bankhaëòé Mahädeva 27. Çré Kåñëa-Balaräma Temple 28. Çré Bhägavat-niväsa 29. Rädhä-küpa 30. Ramaëa-reté 31. Varäha Temple 32. Gautama Muni äçrama

570