Page 1

декабрь 2009 г. – январь 2010 г. №38 И н ф о р м а ц и о н н о - а н а л и т и ч е с к а я г а з е т а о б щ е с т в е н н о й о р г а н и з а ц и и « С о ю з А р м я н Ук р а и н ы » . И з д а е т с я с о к т я б р я 2 0 0 6 г о д а .

З Новим роком та Р здвом Христовим Дорог наш читачи!

ÞÜàðвìàð êàôð´ ÌÜÜàôܸ ºì ²Ø²Üàð, êÆðºÈÆ ÀܺðòàÔܺð Þáõïáí ÏÉñ³Ý³ àôÏñ³ÇݳÛÇ Ð³Û»ñÇ ØÇáõÃÛ³Ý §²ñÙÛ³ÝëÏÇ í»ëïÝÇϦ ûñÃÇ Ù»Ï ï³ñÇÝ, áñ Ññ³ï³ñ³ÏíáõÙ ¿ ú¹»ë³ÛáõÙ (ÙÇÝã ³Û¹, ³ÛÝ ÉáõÛë ¿ñ ï»ëÝáõÙ ÎǨáõÙ): ²ÛÝ »é³É»½áõ ¿` ѳۻñ»Ý, éáõë»ñ»Ý, áõÏñ³ÇÝ»ñ»Ý: гٳñÛ³ ³ñ¹»Ý Ù»Ï ï³ñÇ ¿, ÇÝã ³í»ÉÇ Ù»Í ï»Õ ¿ ѳïϳóíáõ٠ѳۻñ»Ý Ñá¹í³Í»ñÇÝ áõ Ññ³å³ñ³ÏáõÙÝ»ñÇÝ, áñÇ ßÝáñÑÇí ٻͳó»É ¿ Ù»ñ ûñÃÇ ÁÝûñóáÕÝ»ñÇ §³ß˳ñѳ·ñáõÃÛáõÝÁ¦: Ø»ñ ûñÃÁ ÁÝûñóáõÙ »Ý áã ÙdzÛÝ àôÏñ³ÇݳÛÇ 26 Ëáßáñ ѳÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ ¨ г۳ëï³ÝÇ Ñ³Û»ñÁ , ³Ûɨ` ï³ñµ»ñ ³ß˳ñѳٳë»ñáõÙ áõ »ñÏñÝ»ñáõÙ ³åñáÕ Ù»ñ ѳÛñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÁ: ²Ùé³ÝÁ ß³ï ¿ÇÝ àôÏñ³Çݳ` ѳïϳå»ë ú¹»ë³ ³Ýѳï áõ ïáõñÇëï³Ï³Ý ËÙµ»ñáí ³Ûó»ÉáÕÝ»ñÇ ÃÇíÁ: ²Ñ³ Ýñ³Ýó` üñ³ÝëdzÛÇó, Þí»Ûó³ñdzÛÇó, ÐáɳݹdzÛÇó, ¶»ñÙ³ÝdzÛÇó, ²ØÝ-Çó, Èǵ³Ý³ÝÇó, èáõë³ëï³ÝÇó, ´áõÉÕ³ñdzÛÇó, ¾ëïáÝdzÛÇó, Øáɹáí³ÛÇó, ´»ÉáéáõëdzÛÇó »ÏáÕ Ù»ñ ѳÛñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÇ ³ÛÝ áã ÉñÇí Ãí³ñÏáõÙÁ,

Электронную врсию нашей газеты читают сотни тысяч наших соотечественников во всем мире на сайте www.samu.org.ua

= 1 000+

áíù»ñ ÉÇÝ»Éáí ú¹»ë³ÛáõÙ, ³Ýå³ÛÙ³Ýáñ»Ý ³Û ó»É »É »Ý ê .¶ñÇ· áñ È áõ ë³íáñÇã Ð³Û ²é³ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇ, Øß³ÏáõÛÃÇ Ï»ÝïñáÝ, ³Ýßáõßï, ݳ¨ ûñÃÇ ËÙµ³·ñáõÃÛáõÝ: ´áÉáñÁ` áíù»ñ ÑÛáõñ »Ý »Õ»É Ù»½ Ùáï, Éáõë³Ýϳñí»É »Ý, Ñá¹í³Í ¿ ·ñí»É Ýñ³Ýó Ù³ëÇÝ Ï³Ù ïå³·ñ»É »Ýù Çñ»Ýó ѳÛñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý ã³÷³Íá ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ÆëÏ Ýñ³Ýù ϳñáï³í³é ëÇñáí Çñ»Ýó Ñ»ï ï³ñ»É »Ý ѳ۳ï³é §²ñÙÛ³ÝëÏÇ í»ëïÝÇϦ-Ç ÙÇ Ù»Í ïñó³Ï` ³ÛÝï»ÕÇ Ñ³ñ³½³ïÝ»ñÇÝ, ͳÝáÃÝ»ñÇÝ ï³Éáõ ѳٳñ: àõ ѳßíÇ ³éÝ»Éáí ³ñ¹»Ý Ù»ñ µ³½Ù³ÃÇí ÁÝûñóáÕÝ»ñÇ Ï³ñÍÇùÝ áõ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÁ` Ù»ñ ûñÃÇ ¿É»ÏïñáݳÛÇÝ ï³ñµ»ñ³ÏÁ ³Ûë ï³ñÇ Ñ³ÛïÝí»ó ݳ¨ samu.org.ua ϳÛùáõÙ, áñå»ë½Ç ³ß˳ñÑÇ ó³Ýϳó³Í ͳÛñáõÙ ·ïÝíáÕ Ù»ñ ѳÛñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÁ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³Ý Ï³ñ¹³Éáõ, ѳٳ·áñͳÏó»Éáõ, ÇÝãáõ ã¿` ݳ¨ ûñÇÝ³Ï ï³É, ûñÇÝ³Ï ³éÝ»Éáõ ѳٳñ: ÞÝáñѳíáñ êáõñµ ÌÝáõݹ ¨ ²Ù³Ýáñ, ëÇñ»ÉÇ ÁÝûñóáÕÝ»ñ:

= 100 - 999

= 10 - 99 = 1 - 9 посещений


ноябрь – декабрь 2009

Знай наших

2

П о д п и с ат ь с я н а га з е т у м о ж н о киевская армянская община в л ю б о м о тд е л е н и и с в я з и « У к р п о ш та » . Подписной индекс: 96301

Уважаемые господа! Примите самые сердечные поздравления с Новым годом и  Рождеством Христовым! Это праздники веселья и надежды на то, что следующий год будет лучше предыдущего. Уходящий год дарил нам радости встреч и  открытий, были маленькие и  большие победы и  достижения, мы обретали новый бесценный опыт жизни. Радует тот факт, что на дружественной украинской земле было создано 26 армянских общин, которые с каждым годом все больше развиваются. В этом году впервые в истории двух стран был организован беспрецедентный концерт «Ереван-Киев транзит», который еще больше скрепил дружбу двух великих народов. Хочется пожелать, чтоб и в следующем году между нашими народами царила атмосфера такого же и взаимопонимания, взаимоподдержки, ну и конечно мирного неба над головой. Пусть 2010 год оправдает самые добрые надежды, принесет мир, здоровье и  благополучие в  каждую семью. И пусть сбудется все, что вы загадаете под бой курантов в последние минуты уходящего года! С наступающим праздником Вас, дорогие друзья! Айк Памбухчян Председатель Союза Армян Украины Дорогие друзья! Сердечно поздравляю Вас с  наступающими праздниками! Новый год и Рождество Христово – праздники, которые дарят нам счастье и  радость, несут в каждый дом тепло и уют. Мы прожили с вами насыщенный важными событиями год и создали хороший задел на будущее. Не так давно мы отпраздновали годовщину Культурного Центра, на этом мероприятии была возможность увидеть, сколько всего было сделано членами армянской общины в течение года. Мы не будем останавливаться на достигнутом, а  в  следующем году добьемся еще больших вершин. От всей души желаю Вам и Вашим близким исполнения всех желаний, здоровья и благополучия. Самвел Тигранян Председатель Одесской Армянской общины Дорогие земляки! Новый год – всеми любимый и радостный праздник, наполненный светом, устремленный в будущее. Пусть этот яркий праздник принесет в  ваши дома мир, достаток и  спокойствие! Желаю Вам удачной работы, счастливой жизни, семейного благополучия! Чтобы всех Вас окружали верные соратники и друзья, чтобы было спокойствие в Ваших домах. Сурен Сардарян

Уважаемые соотечественники! Поздравляю Вас с наступающими праздниками! Новый год – праздник контрастов: на  улице мороз, снег, темно, а дома – сверкают огни, весело, тепло. Пусть и в новом году, как  бы ни  бушевали вокруг ветры и  ураганы, в доме и на душе было светло и тепло. Артур Бейбутцян

Редакция Учредитель:

Всеукраинская Ассоциация Общественных Организаций «Союз Армян Украины»

Поздравления от редакционной коллегии газеты «Армянский Вестник»

Редакция газеты «Армянский Вестник» поздравляет всех соотечественников с наступающими праздниками! Особая благодарность всем тем людям, которые принимали активное участие в выходе нашей газеты в течении года, а именно присылали материалы о состоявшихся событиях с разных регионов. Желаем нашим коллегам здоровья, удачи, творческих успехов. С Новым годом дорогие друзья!!! Дорогие соотечественники! И с к р е н н е поздравляю Вас с  наступающим Новым годом и  Рождеством. Желаю Вам самого главного, что есть у  человека – здоровья. А  ещё мирного неба, благополучия, отличного настроения и  чтобы всё загаданное в  новогоднюю ночь обязательно сбылось! Мирослав Торосян

Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю Вас с Новогодними и рождественскими праздниками! Ж е л а ю Вам крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и  достижений. П у с т ь Новый год порадует вас приятными сюрпризами, теплом близких и родных сердец, исполнением добрых замыслов и благородных желаний!!! Эдуард Хачатрян

Уважаемые друзья! П р и м и т е и с к р е н н и е поздравления с Новым 2010 годом и Рождеством! Дай Вам Бог сил и  здоровья! Мир и покой В а ш е м у дому! П у с т ь сопутствует Вам удача и благополучие, внимание и  благодарность тех, кто Вам дорог! Ваник Ераносян

Редакция : Ответственный за номер: Артем Караджян Директор: Тигран Авакян Главный редактор: Медеа Атян Журналист: Анна Каграманян Рекламный отдел: Ерванд Ервандян

Редакционная коллегия : Председатель : Айк Памбухчян, Самвел Тигранян, Гагик Шахазизян, Сурен Сардарян, Эдуард Хачатрян, Мирослав Торосян, Ваник Ераносян, Артур Бейбутцян

ф а р г о Хрон 1 января Отмечается в ночь с 31 декабря на 1 января. 1 и 2 января – государственные выходные. Традиционно на новый год в Армении: Дед мороз и Снегурочка, мелодии современных и народных армянских песен. На праздничном столе новогодние блюда национальной кухни, сладости и конечно, изумрудное армянское вино и коньяк. И, конечно, нельзя представить себе армянский стол без тамады и тостов! Традиция отмечать Новый год 1 января закрепилась в армянском календаре не так давно. В западной части, на территории Киликии, в некоторых армянских колониях зарубежных стран 19 века Новый год отмечался 1 января Однако до начала 20-го века в некоторых восточных районах Армении параллельно Новому году, с большим воодушевлением и теплотой отмечали армянский Новый год – Навасард, а 1 января ограничивались лишь поздравлениями. Со временем, среди армянского народа стал утверждаться Новый год 1 января.   6 января До V века все христианские церкви отмечали праздник Рождества Христова и Крещения 6 января. В дальнейшем, некоторые церкви начали отмечать Святое Рождество 25 декабря, чтобы люди забыли отмечаемый в этот день языческий праздник. Армянская церковь осталась верна старому порядку и день рождения Христа отмечает 6 января. В этот день Армянская церковь отмечает также день Крещения Христа. Накануне праздника Святого Рождества, вечером служится литургия, которая называется Литургия Сочельника. В этот день верующие зажигают свечу в церкви и несут ее домой, для освещения дома и подготовки к празднику Рождества Христова. На следующий день, 6 января, утром служится рождественская литургия. Далее осуществляют праздник крещения Христа с церемонией освящения воды. 28 января День Армянской Национальной Армии В 1991 году решением правительства Республики Армения был создан Госкомитет обороны (при Совете министров), а 5 декабря по приказу Президента РА министром обороны был назначен Вазген Саргсян. 28 января 1992 года было принято историческое решение «Об обороне РА», тем самым оглашая факт создания Армянской Национальной Армии. В бытность министром обороны нынешний президент Армении Серж Саргсян так охарактеризовал пройденный путь армии: «Наша армия пройдя за короткий исторический промежуток тяжелые испытания войнами и мирным построением армии, закалилась и стала главным гарантом нашей независимости и является источником гордости и вдохновления». По материалам http://www.calend.ru/holidays/armenia/ Адрес редакции: 01601, г. Киев, бул. Леси Украинки, 34, оф. 502 Тел./факс: (044) 461-9122 г. Одесса, Гагаринское плато 5, Армянский культурный центр Редакция газеты: av@sau.in.ua Секретариат САУ: info@sau.in.ua www.sau.in.ua

Подписной индекс 96301 Всю ответственность за точность и содержание рекламной информации несет рекламодатель. Отпечатано в типографии «ВМВ», г. Одесса, пр. Добровольского, 82-А. Тел.:(0482) 52-33-03. Тираж 10 000 экз. Заказ №1510. Свидетельство о регистрации КВ №11156-36Р от 13.04.2006 г.


ноябрь – декабрь 2009

3

одесская армянская община

П о д п и с ат ь с я н а га з е т у м о ж н о в л ю б о м о тд е л е н и и с в я з и « У к р п о ш та » . Подписной индекс: 96301

Одесская армянская община отметила годовщину Культурного Центра и 60-летия председателя общины 29 ноября Армянский Культурный Центр г. Одессы отметил свою первую годовщину со дня основания. К этому случаю было организовано большое мероприятие. Первое, что привлекло внимание гостей – это выставка в фойе организованная коллективом кружка «Умелые ручки». Хотя кружок был создан совсем еще недавно, но все-таки они успели подготовить к этому примечательному дню разнообразные изделия ручной работы

на национальную тематику. Было представлено более 50 экспонатов. Главными организаторами праздничной программы стали члены Женского Совета, во главе с  Геворкян Анной. В  этот день в  стенах Культурного Центра собралась вся армянская община города.

Мероприятие началось с благословения священника Одесской Армянской церкви отца Левона. Член Женсовета и главный редактор газеты «Армянский Вестник» – Медеа Атян выступила с теплыми и душевными пожеланиями в  адрес всех присутствующих. Медеа Татевосовна от имени Женсовета и своей многочисленной семьи вручила армянской церкви презенты: два  Хачкара ручной работы и познавательный фильм под названием «Про Армян», в  трех частях. Председатель одесской армянской общины Самвел Липпаритович Тигранян поздравил всех присутствующих и в свою очередь наградил грамотами представителей общины принимающих активное участие в жизни диаспоры: Сергея Мацояна, Сурена Сардаряна, Артема Караджяна, Сону Анеян, Степана Григоряна, Лизу Мосинян, Марину Агаджанян, Сирануш Минасян и педагогический коллектив армянской воскресной школы им. Месропа Маштоца. По указанию председателя общины за  отличную работу «Женскому совету» был присвоен статус самостоятельного органа. Всплеск позитивных эмоций вызвал праздничный концерт под дирижерованием профес-

сора и заведующего кафедрой Одесской консерватории Сергея Мацояна. Симфоническим оркестром были исполнены произведения знаменитых всемирных и  армянских композиторов. Не смотря на то, что в зале присутствовала аудитория разных возрастных категорий, все

Фото Тиграняна

с большим удовольствием слушали и наслаждались этой неземной музыкой. А  бурные аплодисменты и выкрики «Браво», были вполне заслужены оркестром. Праздничное настроение поддержали и  подняли своими яркими, зажигательными и глубокими по  смыслу танцами участники танцевального ансамбля «Дружба», под руководством Хачатура Абаджяна. В этот день

состоялся дебют самых маленьких танцоров ансамбля, которые выступили с греческим танцем и заслужили свои первые теплые аплодисменты. Всем известная армянская КВНовская команда «Армянский Стандарт», также приехали поздравить нашу общину. Были представлены оригинальные шутки и  сценки на  армянский лад, которые естественно не оставили ни кого из присутствующих без улыбки на лице. Не обошлось, конечно, и без песен и стихотворений в исполнении членов общины. Светлана Караматазян – член женсовета исполнила песню на итальянском языке. Маленькая Соня Саркисян исполнила песню «Армения моя». Праздник закончился прекрасным фуршетом, на который были приглашены все присутствующих. В ообщем, первый «день рождения» отпраздновали на высшем уровне. Не смотря на то, что прошел всего один год со дня основания центра, так много уже сделано. Желаем Одесскому Армянскому Культурному Центру не останавливаться на  достигнутом, а  процветать и  развиваться, ну и конечно же отпраздновать еще сотни таких годовщин. Анна Каграманян


ноябрь – декабрь 2009

союх армян украины

4

П е р е д п л ат и т и га з е т у м о ж н а у б уд ь - я к о м у в і д д і л е н н і « УКР П ОШТИ » . І н д е к с н а ш о ї га з е т и : 9 6 3 0 1

ÞÜàðвìàð êàôð´ ÌÜÜàôܸ ºì ²Ø²Üàð ÞÝáñѳíáñ êáõñµ ÌÝáõݹÁ ÐÇëáõë øñÇëïáëÇ: ÞÝáñѳíáñ Ò»ñ ³Ù³ÝáñÁ ëÇñ»ÉÇ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñ : ºí ÃáÕ ßÝáñѳíáñ ÉÇÝÇ ÍÝáõݹÁ µáÉáñ Ýáñ³ÍÇÝÝ»ñÇ ¨ ѳïϳå»ë ³ÛÝ Ýáñ³ÍÇÝÝ»ñÇ, áñáÝù ³ß˳ñÑ »Ï³Ý êáõñµ ÌÝݹ³Ý ûñ»ñÇÝ áõ ÃáÕ Ýñ³Ýù` µáÉáñÁ Éñ³óÝ»Ý ³×áÕ ë»ñÝ¹Ç ß³ñù»ñÁ ¨ ³ëïí³Í³ÛÇÝ ûñÑÝáõÃÛ³Ùµ, Ë³Õ³Õ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ï»ñï»Ý Çñ»Ýó ³å³·³Ý : àô ÃáÕ ³ß˳ñÑÇÝ Ë³Õ³ÕáõÃÛáõÝ áõ µáÉáñ-µáÉáñ ûç³ËÝ»ñÇÝ áõñ³ËáõÃÛáõÝ ÉÇÝÇ: ¶³ÉÇù Ýáñ ï³ñí³` 2010 Ãí³Ï³ÝÇ ³éÃÇí àôÏñ³ÇݳÛÇ Ï³Ý³Ýó ÙÇáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç Ù³Ûñ áõ ï³ïÇÏÝ»ñÇ ·áñáí³·áõà ëñïÇ µ³ÕÓ³ÝùÝ áõ ÙïáñáõÙÝ»ñÝ »Ýù ÑÕáõÙ ³é ²ëïí³Í ¨ Ç Éáõñ ³Ù»ÝùÇ, áñ ·³ÉÇù ë»ñáõݹݻñÁ ³×»Ý áõ µ³ñ·³í³×»Ý, ëï»ÕÍ»Ý áõ ëï»Õͳ·áñÍ»Ý, áñ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ µ³ñÇ ·áñÍ»ñÇÝ áõ ÙïùÇÝ` ÃéÇãù, µ³½áõÏÝ»ñÇÝ` áõÅ áõ »é³Ý¹ ÉÇÝÇ: ²Ûë ³éÇÃáí ïå³·ñáõÙ »Ýù Ù»ñ` àõÏñ³ÇÝ³Ï³Ý Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ Ï³Ý³Ýó ÙÇáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³Ù Ù³Ûñ»ñÇ áõ ï³ïÇÏÝ»ñÇ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý è³íáñ Ëáëù»ñÇ í»ñݳ·ñ»ñáí ÝÛáõûñÝ áõ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: Üñ³Ýù »ñ»Ë³Ý»ñÇ áõ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ` ³å³·³ ë»ñÝ¹Ç ÝíÇñÛ³É ¹³ëïdzñ³ÏÝ»ñ »Ý, ˳ճÕáõÃÛ³Ý áõ »ñç³ÝÏáõÃÛ³Ý ÙáõÝ»ïÇÏÝ»ñ: ºí ³Ûëå»ë` ï³ïÇÏÝ»ñ áõ Ù³Ûñ»ñ, áíù»ñ áõ½áõÙ »Ý, áñ ë»ñÝ áõ µ³ñáõÃÛáõÝÁ å³ñáõñÇ ßáõñçÝ áõ ßñç³å³ïÁ , ݳ¨` áÕç ³ß˳ñÑÁ: ê»ñÝ áõ µ³ñáõÃÛáõÝÝ ¿ ÷ñÏáõÙ ³ß˳ñÑÁ : ´áÉáñ µ³ñÇ ó³ÝÏáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³é ²ëïí³Í ¨ ßáõñç µáÉáñ: ÞÝáñѳíáñ êáõñµ ÌÝáõݹ ¨ ²Ù³Ýáñ:

§ÂáÕ ³ñ³·ÇÉÁ µáõÛÝ ÑÛáõëÇ Ò»ñ ï³ÝÇùÇݦ ØDZû ϳ ³í»ÉÇ Ññ³ß³ÉÇ »ñ¨áõÛà , ù³Ý »ñ»Ë³ÛÇ ÍÝáõݹÁ: ºñ»Ë³ÛÇ ÍÝÝ¹Û³Ý ÉáõñÁ, »Ã» áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¹³ñÓÝ»ù` ÙdzÛÝ ÑdzóÙáõÝù ¿ ³é³ç³óÝáõÙ, ÉáõñÁ ÉëáÕÁ ÅåïáõÙ ¿, ³ÝÙÇç³å»ë ³ãù»ñÁ ׳鳷áõÙ »Ý: سñ¹áõ ÍÝáõݹÁ ÏÛ³ÝùÇ ß³ñáõݳÏáõÃÛáõÝÝ ¿, Ýáñ³ÍÇÝÁ` í³Õí³ ù³Õ³ù³óÇÝ: ܳ ß³é³íÇÕÝ ¿ Çñ å³å»ñÇ, ÙÇ ×ÛáõÕÝ ³ÛÝ Í³éÇ , áñÇ ³ñÙ³ïÝ»ñÁ ϳéã³Í »Ý ѳÛñ»ÝÇ ÑáÕÇó: Ɀ áñ ³Ûëûñí³ Ýáñ³ÍÇÝÝ ¿É åÇïÇ ³×Ç áõ ѽáñ Í³é ¹³éݳ, ³ñÙ³ï³Ï³ÉÇ áõ ¹³ñÓÛ³É ×ÛáõÕ»ñ ï³ , áñ ÏÛ³ÝùÇ Í³éÁ ÙÇßï ¹³É³ñ Ùݳ »ñÏÇñ ÙáÉáñ³ÏÇ íñ³: Æ٠ϳñÍÇùáí , Ñ³Û ÅáÕáíñ¹ÇÝ ¿ Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ` ³é ³ Ý Ó Ý ³ Ï Ç ï » Õ ï ³ É Á Ý ï ³ Ý Ç ù Ç Ý , Ýáñ³ÍÝÇÝ: Ø»½ ÙÇ áõñÇß ï»ë³Ï, ëñï³Ýó ¿ áõñ³Ë³óÝáõÙ áã ÙdzÛÝ Ñ³ñ³½³ï áõ Ù»ñÓ³íáñ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõÙ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ÉëíáÕ Ù³ÝÏ³Ý ×ÇãÁ, ³Ûɨ` µáÉáñ »ñ»Ë³Ý»ñÇ ËÇÝ¹Ý áõ ϳñϳãÁ: г۳ëï³ÝáõÙ ï³ñÇÝ»ñ ³é³ç ³í»ñÇã »ñÏñ³ß³ñÅÇó, Ñ»ïá ³í»É³ó³í »ÏíáñÛ³ÏÝ»ñÇ, ÝáõÛÝÇëÏ »ñ»ùÛ³ÏÝ»ñÇ ÍÝáõݹÁ, ãáñë »ñ»Ë³ Ùdzݷ³ÙÇó ÍÝí»ó ²µáíÛ³ÝÇ ßñç³ÝáõÙ: ê³ µÝáõÃÛ³Ý ½³ñٳݳÉÇ ¨ ³Ýµ³ó³ïñ»ÉÇ »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿: Ø»Ýù å»ïù ¿ Ùï³Ñá·í»Ýù ²ñï»ñÏÝ»ñáõÙ µÝ³ÏíáÕ ³Ûëûñí³ Ù»ñ ³ÛÝ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÇ ` »ñÇï³ë³ñ¹ ïճݻñÇ áõ ³ÕçÇÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ , áñáÝù ÇÝã-ÇÝã å³ï׳éÝ»ñáí ųٳݳÏÇÝ ã»Ý ³ÙáõëݳÝáõÙ: ⿱ áñ Ýñ³Ýù åÇïÇ ÙÇáõÃÛáõÝ Ï³½Ù»Ý, ½³í³ÏÝ»ñ ÍÝ»Ý, ѳۻóÇ ¹³ëïdzñ³Ï»Ý, áñ Ù»ñ ³½·Á ѳñ³ï¨Ç , áñ ãÓáõÉí»Ýù: ⿱ áñ Ù»Ýù ùÇã »Ýù µ³í³Ï³Ý ã¿, ݳ¨ óñí³Í »Ýù ³ß˳ñÑáí Ù»Ï: àôëïÇ Ýáñ ï³ñí³ ³éÃÇí »ë ÇÙ ã³÷³Íá ËáëùÝ »Ù ÑÕáõÙ µáÉáñ Ýáñ³ëï»ÕÍ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇÝ ¨ Ýáñ³ÍÇÝÝ»ñÇÝ ¨ ³ëáõÙ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý è³íáñ ËáëùÁ. §ÂáÕ ³ñ³·ÇÉÁ µáõÛÝ ÑÛáõëÇ, Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÁÝï³ÝÇùÇ ï³ÝÇùÇݦ: ÞÝáñѳíáñ Ýáñ ï³ñÇ:

ºñÏÝÇ Ï³ÝûÕÝ»ñ, ³ëïÕ»ñ Ññ³í³é, ÈáõëÇÝ, ³ñ»·³Ï, ¹áõ` áÕç ïÇ»½»ñù, ØÇßï ³Ý³Ùå å³Ñ»ù, Ë³Õ³Õ áõ å³Ûͳé, ØáÉáñ³ÏÁ Ù»ñ, »ñÏÇñÝ ³Ý»½»ñù: *** ÂáÕ ³Ù»Ý µ³ÏÇ µ³ñ¹áõ ϳï³ñÇÝ, ²ñ³·ÇÉÝ ³ñ¹³ñ Çñ µáõÛÝÁ ÑÛáõëÇ àô ³Ù»Ý ï³Ý Ù»ç ëÇñáí áÕç ï³ñÇÝ, سÝÏ³Ý Ï³ñϳãáõÝ ÍÇͳÕÁ ÉëíÇ: *** ÂáÕ Ñ³í»ñŠͳÕÏÇ Í³éÝ ³Ù»Ý ·³ñáõÝ àô áÕç ³ß˳ñÑÁ ͳÕÏáõÝùáí ½áõ·íÇ,. àñù³Ý ¿É çñ»ñ Ñáë»Ý í³ñ³ñáõÝ` ÂáÕ §Ð³Ûáó ѳñóÁ¦ µ³ñáõÃÛ³Ùµ ÉáõÍíÇ: ÈƼ² ØàêÆÜÚ²Ü

§ºê ØÆ ÌÆÈÜ ºØ øà ²ðîÆ, ºê ØÆ ÂºðÂÜ ºØ øà ì²ð¸Æ…¦ ºñµ ÉëáõÙ »Ù Ýáñ³ÍÇÝ Ù³ÝÏ³Ý ³é³çÇÝ ×ÇãÁ ϳ٠»ñ»Ë³Ý»ñÇ »ñç³ÝÇÏ Ù³ÝÏáõÃÛ³Ý áõñ³Ë ˳ջñÁ, ϳÝã»ñÝ áõ ϳñϳãÁ` ³ÝÙÇç³å»ë ³Ï³ÝçÝ»ñáõÙë ½Ý·áõÙ ¿ ²É»ùë»Û лùÇÙÛ³ÝÇ »ñ·Ç Ù»Õ»¹ÇÝ áõ Ñ»ï¨Û³É µ³é»ñÁ. …ºë ÙÇ µáõéÝ »Ù ùá ÑáÕÇ, ºë ÙÇ ÍÇÉÝ »Ù ùá ³ñïÇ, ºë ÙÇ Ã»ñÃÝ ùá í³ñ¹Ç, гÛñ»ÝÇ »ñ-ÏÇñ г-Û³-ëï³Ý, г۳ëï³Ý….. …àõ, Çëϳå»ë, »ñ·Ç è»ñáí ϳñáï³í³é ѳۻñÇë, ³Ûë »ñ·Á Ù»½ ÙïáíÇÝ ï³ÝáõÙ ¿ гÛñ»ÝÇ »ñÏÇñ` سÛñ -г۳ëï³Ý: ê³Ï³ÛÝ »Ï»ù ï»ëÝ»Ýù, û ûï³ñ »ñÏñáõÙ ³ñ¹»Ý ÇÝùݳѳëï³ïí³Í ϳÙ, ³Ûëå»ë ³ë³Í, ϳ۳ó³Í ѳۻñÇ Ñ³Ù³ñ ³Ûë »ñÏñáñ¹, ë³Ï³ÛÝ áã »ñÏñáñ¹³Ï³Ý ѳÛñ»ÝÇùÁ, ÝáõÛÝå»ë ѳñ³½³ï ѳÛñ»ÝÇù 㿱: ⿱áñ ³ÛÝ ÝáõÛÝå»ë Ç í»ñáõëï ïñí³Í µÝ³ïáõñ ³ß˳ï³ëÇñáõÃÛ³Ùµ ¿ ëï»ÕÍí»É áõ ß³ñáõݳÏáõÙ ¿ ëï»ÕÍí»É: гÛ-àôÏñ³ÇÝ³Ï³Ý µ³ñ»Ï³ÙáõÃÛáõÝÁ ·³ÉÇë ¿ ¹³ñ»ñÇ ËáñùÇó áõ ³Ûëûñ ¿É »ñÏáõ ³½·»ñÇ µ³ñ»Ï³ÙáõÃÛáõÝÝ áõ ѳٳ·áñͳÏóáõÃÛáõÝÁ ß³ñáõݳÏíáõÙ ¿: ºì ÷³éù áõ å³ïÇí Ù»ñ ѳÛáó ßÇݳñ³ñ áõ ·áñͳñ³ñ ³Ûñ»ñÇÝ, ݳ¨` ³í³Ý¹³å³Ñ áõ ïݳñ³ñ Ù³Ûñ»ñÇÝ, áñ ïùݳç³Ý ³ß˳ï³Ýùáí áõÏñ³ÇÝ³Ï³Ý µ³ñ»µ»ñ ÑáÕáõÙ ëï»ÕÍ»É »Ý Çñ»Ýó »ñÏñáñ¹ ѳÛñ»ÝÇùÁ: àô û¨ Ýñ³Ýó ³ñÙ³ïÝ»ñÁ Ù³Ûñ –г۳ëï³ÝáõÙ »Ý, µ³Ûó ³Ûëï»Õ` àõÏñ³ÇݳÛÇ áÕç ï³ñ³ÍùáõÙ ·ïÝíáÕ 26 ѳٳÛÝùÝ»ñáõÙ ³åñáÕ Ùáï Ù»Ï ÙÇÉÇáÝ Ñ³Û»ñÁ ѳٳËÙµí»É »Ý Ð³Û ²é³ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»óáõ ßáõñçÁ` ϳéáõóáõÙ, ߻ݳóÝáõÙ »Ý ³Ûë »ñÏÇñÁ: Üñ³Ýù µáÉáñ µÝ³·³í³éÝ»ñáõÙ »Ý.·ÇïáõÃÛ³Ý, ³ñí»ëïÇ, ßÇݳñ³ñáõÃÛ³Ý, ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý, Çñ³í³µ³ÝáõÃÛ³Ý .. .µáÉáñÁ ã»ë Ãí³ñÏÇ: ´Ý³ïáõñ ³ß˳ï³ëÇñáõÃÛ³Ùµ Ýñ³Ýù áã ÙdzÛÝ í³ëï³ÏáõÙ »Ý Çñ»Ýó ѳóÝ Ñ³Ý³å³½ûñÛ³, ³Ûɨ` Çñ»Ýó ·»Ý³ÛÇÝ Ñ³ïϳÝÇßÝ»ñÇÝ Ñ³í³ï³ñÇÙ, ϳéáõóáõÙ »Ý ïÝ»ñ, »Ï»Õ»óÇÝ»ñ, Ùß³ÏáõÛÃÇ Ï»ÝïñáÝÝ»ñ` Ç ÷³éë ³ÛÝ »ñÏñÇ áõ ÑáÕÇ, áõñ ³åñáõÙ »Ý, ¨ Ç ÷³éë ³ÛÝ ³½·Ç, áñÇ å³ÝͳÉÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ »Ý: àõÏñ³ÇݳÛÇ ï³ñ³ÍùáõÙ ³åñáÕ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁ ѳÛÏ³Ï³Ý µÝáõÛÃÇÝ í³Û»É` ÑÇÙݳϳÝáõÙ Ó·ïáõÙ »Ý ·»ñ³½³Ýó»É Çñ»Ýó ÍÝáÕÝ»ñÇÝ: Ü»ñϳ ë»ñÝ¹Ç »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁ Áݹ·ñÏí³Í »Ý Çñ»Ýó ѳٳÛÝùÝ»ñ »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç: ÆëÏ áÕç àôÏñ³ÇݳÛÇ Ñ³Û »ñÇï³ë³ñ¹³ó ÙÇáõÃÛ³Ý Ï³½ÙÇ Ù»ç Áݹ·ñÏí³ÍÝ»ñÁ ³Ù»Ý³ÏïÇíÝ»ñÝ »Ý: Üñ³Ýù ٻͳٳë³Ùµ ï³ñµ»ñ µ³ñÓñ³·áõÛÝ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõë³ÝáÕÝ»ñ »Ý, ³ß˳ïáÕÝ»ñ ¨ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ëåáñïÇ ï³ñµ»ñ Ó¨»ñÇ ÙñóáõÙÝ»ñÇ, »ñ·Ç, å³ñÇ Ñ³ÙáõÛÃÝ»ñÇ ÷³é³ïáÝ»ñÇ Ù³ëݳÏÇóÝ»ñ: Üñ³Ýó µáÉáñÇ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ, áõÕÕáñ¹áõÙ

-Ïááñ¹ÇݳóÝáõÙ ¿ àÇÏñ³ÇݳÛÇ Ñ³Û »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý ÙÇáõÃÛáõÝÁ: àôºØ ݳ˳·³Ñ` ²ñï»Ù γñ³çÛ³Ý: àô û¨ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇó ß³ï»ñÁ Ýáñ »Ý ëÏë»É ·ñ»É Çñ»Ýó Ï»Ýë³·ñáõÃÛ³Ý ¿ç»ñÁ, ë³Ï³ÛÝ Ó·ïáõÙ »Ý Ñ»ï¨»É Çñ»Ýó å³ÝͳÉÇ ³í³·Ý»ñÇ ûñÇݳÏÇÝ` Ýñ³Ýó, áíù»ñ ѳë»É »Ý Çñ»Ýó Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý µ³ñÓñáõÝùÝ»ñÇÝ` û ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ µáÉáñ áÉáñïÝ»ñáõÙ, û` ·ÇïáõÃÛ³Ý áõ ³ñí»ëïÇ µáÉáñ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: ºí ï³ñ»ÙáõïÇ ³Ûë ïáÝ³Ï³Ý ûñ»ñÇÝ ÇÝãå»ë ϳñ»ÉÇ ãÑÇᯐ ¨ Ç Éáõñ ³ß˳ñÑÇ ã³ë»É. ï»ë»ù ÇÝã ï³Õ³Ý¹³íáñ ٻͳÝáõÝ Ñ³Û»ñ áõÝ»Ýù ·ÇïáõÃÛ³Ý áõ ³ñí»ëïÇ ³ß˳ñÑáõÙ: ²Ñ³ ÙÇ ÷áùñ ûñÇݳÏ` àõÏñ³ÇݳÛÇ ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ï³¹»ÙdzÛÇ ³Ï³¹»ÙÇÏáë, åñáý»ëáñ, ¹áÏïáñ лñµ»ñï ȨáÝÇ ø³Ù³Éáí, ·»Ý»ñ³É, Ù³Ûáñ Ðñ³Ýï ¸³íÇÃÇ ¶ñÇ·áñÛ³Ýó, ú¹»ë³ÛÇ ³Ï³¹»ÙÇ³Ï³Ý ÏáÝë»ñí³ïáñdzÛÇ ¹ÇñÇÅáñ³ÛÇ ³ÙµÇáÝÇ í³ñÇã, åñáý»ëáñ, Ý߳ݳíáñ ¹ÇñÇÅáñ ê»ñ·»Û سóáÛ³Ý, ï³Õ³Ý¹³íáñ ·»Õ³ÝϳñÇã ¨ ûå»ñ³ÛÇ Ù»Ý»ñ·Çã êï»÷³Ý ¸³íÃ۳݅ÆëÏ áñù³Ý ß³ï »Ý Ýñ³Ýù àôÏñ³ÇݳÛÇ µáÉáñ Ëáßáñ ù³Õ³ùÝ»ñÇ áõ ³ÙµáÕç ï³ñ³ÍùáõÙ ·ÇïáõÃÛ³Ý, ³ñí»ëïÇ áõ Ùß³ÏáõÛÃÇ ³ß˳ïáÕ Ù»ñ µáÉáñ ѳÛñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÁ: Üñ³Ýù Ù»ñ ÏÛ³ÝùÇ í»ñݳ߻ÝùÝ »Ý, Ñá·¨áñÁ:Ð³å³ Ù»ñ ·áñͳñ³ñÝ»±ñÁ, ï³ñµ»ñ µÝ³·³í³éÝ»ñáõÙ ³ß˳ïáÕÝ»±ñÁ. µáÉáñÇÝ ³ÝáõÝ ³é ³ÝáõÝ Ãí³ñÏ»É ãÇ ÉÇÝÇ: ²Ýßáõßï, Ýñ³Ýó ϳݹñ³¹³éݳÝù ѳñÙ³ñ áõ ѳ׻ÉÇ ³éÇÃÝ»ñáí: Üñ³Ýù Ù»ñ ÏÛ³ÝùÇ µ³½ÇëÝ »Ý, ÑÇÙùÁ: àñù³Ý É³í ¿, »ñµ Ùdzï»Õ »Ý ÝÛáõóϳÝÝ áõ Ñá·¨áñÁ: ÞÝáñѳíáñ Ò»ñ ³Ù³ÝáñÁ, ѳñ·»ÉÇ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñ: ºì ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, áõñ ¿É áñ ÉÇÝ»Ýù, Ù»ñ سÛñ- гñ»ÝÇùÇó Ñ»éáõ, áñ »ñÏñÇ Ù»ñ ºñÏñáñ¹ гÛñ»ÝÇùáõÙ ¿É ³åñ»Ýù, ÙǨÝáõÝÝ ¿` åÇïÇ »ñ·»Ýù Ù»ñ ѳÛñ»Ý³Ï³ñáï »ñ·Á. §..ºë ÙÇ µáõéÝ »Ù ùá ÑáÕÇ, »ë ÙÇ ÍÇÉÝ »Ù ùá ³ñïÇ, »ë ÙÇ Ã»ñÃÝ »Ù ùá í³ñ¹Ç` ѳÛñ»ÝÇ »ñÏÇñ, г-Û³-ëï³Ý, г۳ëï³Ý…¦: ÞÝáñѳíáñ Ýáñ ï³ñÇ, µ³ñÇÝ Áݹ Ò»½, ëÇñ»ÉÇ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñ:

É»½íÇ, å³ïÙáõÃÛ³Ý, Ùß³ÏáõÛÃÇ, Ïñáݳ·ÇïáõÃÛ³Ý, áõëáõóÙ³Ý, å³ñÇ Ñ³ÙáõÛÃÝ»ñÇ, ëåáñï³ÛÇÝ ï³ñµ»ñ ËÙµ»ñÇ ç³Ýù»ñÁ: »¨ ÙÇ ùÇã ïËáõñ Ýáï³Ûáí ëÏë»óÇ ÇÙ ÙïáñáõÙÝ»ñÁ, ë³Ï³ÛÝ ³å³íÇÝ»Éáí Ù»ñ ѳÛÏ³Ï³Ý ·»Ý³ÛÇÝ Ñ½áñ ѳïϳÝÇßÇÝ, ã»Ù ã³÷³½³Ýó»óÝáõÙ, ³Û¹å»ë ¿É ϳ` Ù»½ Ùáï ³Ù»Ý ÇÝã É³í ¿. (·ÛáõÙñ»óÇÝ»ñÝ ³ëáõÙ »Ý . §¶ÉáõË áõÝ»Ýù` ·áíáõÙ »Ýù¦) Æñáù, ³Ûëûñ, û¨ Ù»Ï ï³ñ»Ï³Ý ãϳ ú¹»ë³ÛÇ Ùß³ÏáõÛÃÇ ï³Ý ϳݳÝó ËáñÑáõñ¹Á` ³ñ¹»Ý µ³½Ù³ÃÇí ݳ˳ӻéÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï ¿ áõ ³é³ç³ï³ñ: ¶³ÕïÝÇù ã¿, áñ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³Û ÏÇÝ ÑÇÙݳϳÝáõÙ Çñ áõë»ñÇÝ ¿ ÏñáõÙ »ñ»Ë³Ý»ñÇ ¹³ëïdzñ³ÏáõÃÛ³Ý áõ ³½·³å³Ñå³ÝÙ³Ý, ÁÝï³ÝÇùáõÙ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ³éáÕç ÙÃÝáÉáñï ëï»ÕÍ»Éáõ, ³ÝÓÝ³Ï³Ý ûñÇÝ³Ï Í³é³Û»Éáõ å³ï³ë˳ݳïáõ ¹»ñÁ: л勉µ³ñ Ù»ñ ËáñÑáõñ¹Á Ïáã ¿ ³ÝáõÙ Ù»ñ ßÝáñѳÉÇ µáÉáñ ϳݳÝó` ѳٳËÙµí»É ¨ Ýáñ ï³ñáõÙ Ýáñ áõÅ»ñáí, ÙdzëÝ³Ï³Ý ç³Ýù»ñáí ÉÍí»É ³×áÕ ë»ñÝ¹Ç ¹³ëïdzñ³ÏÙ³Ý áõ ³½·³å³Ñå³ÝÙ³Ý ·áñÍÇÝ: »¨ Ù»ñ سÛñ- гÛñ»ÝÇùÇ Ï³ñáïÁ ï³ÝçáõÙ ¿ Ù»½…àõ ëÇñïë ÙÇßï ïñá÷áõÙ ¿ ÑÇßáÕáõÃÛ³Ý áõ ϳñáïÇ ó³íÇó ¨ ÙïáíÇÝ »ñ·áõÙ »Ù ÇÙ ëÇñ³Í µ³Ý³ëï»ÕÍÇ å³Ý¹ËïáõÃÛ³Ý »ñ·Á. §…γݷÝÇñ, ù³ñ³í³Ý, ÇÝÓÇ ÏÃí³, û ѳÛñ»ÝÇù»ë ÇÝÓ Ù³ñ¹ ÏϳÝã»…¦ ²Ûë Ýáñ ï³ñáõÙ ó³ÝϳÝáõÙ »Ù Ýáñ »é³Ý¹, Ýáñ ݳ˳ӻéÝáõÃÛáõÝÝ»ñ:ܳ¨ ó³ÝϳÝáõÙ »Ù áñ µáÉáñ ûñÇáñ¹Ý»ñÁ ÁÝï³ÝÇù ϳ½Ù»Ý , »ñç³ÝÏ³Ý³Ý áõ Ù³Ûñ³Ý³Ý, ÇëÏ µáÉáñ Ù³Ûñ»ñÁ` Ë³Õ³Õ áõ µ³ñ»Ýå³ëï å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõ٠ٻͳóÝ»Ý Çñ»Ýó »ñ»Ë³ÝÝ»ñÇÝ Ç µ³ñûñáõÃÛáõÝ Çñ»Ýó, ¨ Ç µ³ñûñáõÃÛáõÝ Ù»ñ ³½·Ç: ÞÝáñѳíáñ Ýáñ ï³ñÇ, ëÇñ»ÉÇ Ï³Ý³Ûù: زðÆܺ ²Ô²æ²ÜÚ²Ü

غ¸º² ²ÂÚ²Ü

§..ÆÜÒÆ ÎÂì², º вÚðºÜôøºê ÆÜÒ Ø²ð¸ ÎβÜ⺅¦ úï³ñ ³Ù³ÛÇ ×³Ù÷»ùÇ íñ³, ÆÙ ù³ñ³í³Ýë Éáõé ÏÕáÕ³Ýç», γݷÝÇñ , ù³ñ³í³Ý ÇÝÓÇ ÏÃí³, » ѳÛñ»ÝÇù»ë ÇÝÓ Ù³ñ¹ ÏϳÝã»… ²í»ïÇù Æë³Ñ³ÏÛ³Ý ºñµ»ù Ùïùáíë ã¿ñ ³ÝóÝÇ, áñ ¹åñáó³Ï³Ý ï³ñÇÝ»ñÇó ѳñ³½³ï ¹³ñÓ³Í Ù»ÍÝ Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÇ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛ³Ý ³Ûë ïáÕ»ñÁ ï³ñÇÝ»ñ Ñ»ïá ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ ïËáõñ Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ï¹³éݳÛÇÝ: ÆÙ áÕç ·Çï³Ïó³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÁ »ë ³åñ»É »Ù ³ÛÝ Ñ³Ùá½ÙáõÝùáí, áñ Ñ³Û ³½·Á ¹³ñ»ñ ß³ñáõÝ³Ï Ù³ù³é»É ¿, ë³Ï³ÛÝ ÙÇßï å³ïíáí áõ ѳÕÃáÕ ¿ ¹áõñë »Ï»É Çñ»Ý µ³ÅÇÝ Ñ³ë³Í ÷áñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇó: ²Û¹ ѳñóáõÙ Ù»Í ¹»ñ ¿ ˳ճó»É ³½·³ÛÇÝ ÇÝùݳ·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý ÁÙµéÝáõÙÝ áõ ѳÛñ»Ý³ëÇñáõÃÛ³Ý ¹³ëïdzñ³ÏáõÙÁ: ²Ûë ³éáõÙáí Ù»Í ¿ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÍÝáÕÇ ¹»ñÁ: Ø»½, áñ Ù»ñ` ѳÛÇ ×³Ï³ï³·ÇñÁ 20-ñ¹ ¹³ñÇ í»ñçÇÝ ¹³ñÓÛ³É ûï³ñ ³÷»ñ Ý»ï»ó, å»ïù ¿ ïáÏáõÝ ÉÇÝ»Ýù, å³Ñå³Ý»Ýù Ù»ñ ³½·³ÛÇÝ ¹ÇÙ³·ÇÍÁ ¨ ѳۻóÇáõÃÛáõÝÁ: ²åñ»É г۳ëï³ÝÇó Ñ»éáõ ¨ Ñ³Û ÙݳÉ, ãÏáñóÝ»É Ï³åÁ ѳÛñ»ÝÇùÇ Ñ»ï ѳٳËÙµí»É ¨ ¹³éÝ³É ÙdzëÝ³Ï³Ý Ñ½áñ áõÅ. ³Ñ³ ³ÛÝ ¹Åí³ñÇÝ ËݹÇñÁ` áñÇ ÉáõÍÙ³ÝÝ »Ý áõÕÕí³Í ³Ûëûñ áÕç àôÏñ³ÇݳÛáõÙ ·ïÝíáÕ / ¨ Ù³ëݳíáñ³å»ë` ú¹»ë³ÛáõÙ, ʳñÏáíáõÙ ¨ ³ÛÉÝ/ ·áñÍáÕ Ùß³ÏáõÛÃÇ ïÝ»ñÁ, ÏÇñ³ÏÝûñÛ³ áõëáõóÙ³Ý Ñ³Ûáó

²Ø²ÜàðÚ² ÐàôØàð γñáï³í³é ÙÇ Ñ³Û àõÏñ³ÇݳÛÇó áõ½áõÙ ¿ ·Ý³É êï»÷³Ý³í³Ý, Ýáñ ï³ñí³ ³éÇÃáí: ²Û¹ Ùïù»ñáí ï³ñí³Í ݳ ùÝáõÙ ¿: ºñ³½áõÙ ï»ëÝáõÙ ¿ ï³ëÝÑÇÝ· ï³ñÇ ³é³ç ٳѳó³Í »ÕµáñÁ , áñÁ Çñ»Ý ϳÝãáõÙ ¿` ³ñÇ : – îáÙëÁ óÝÏ ¿, ã»Ù ·³ÉÇë, – ÉÇÝáõÙ ¿ å³ï³ë˳ÝÁ: ܳ í»ñ ¿ ÃéãáõÙ ¨ ³ÛÝáõÑ»ï¨` ѳݷÇëï ßÝãáõÙ. – ÆÝã É³í ¿, áñ »ñ³½ ¿ñ, ÅɳïáõÃÛáõÝë ÇÝÓ ÷ñÏ»ó, Éë»É »Ù, áñ Ù»é³Í Ù³ñ¹Á, »ñµ »ñ³½áõ٠ϳÝãáõÙ ¿. Ù³ñ¹ Ù»éÝáõÙ ¿.- ë³ñë³÷³Í ·ÉáõËÁ ùáñ»Éáí Ùï³ÍáõÙ ¿ ݳ:    Üáñ ï³ñí³ Ý³ËûñÛ³ÏÇÝ ÏÝáç ÍÝÝ¹Û³Ý ïáÝÇÝ ÑÇÙݳϳÝáõÙ »Ï»É ¿ÇÝ Ýñ³ ÁÝÏ»ñáõÑÇÝ»ñÁ: ºñµ ѳñóÝ»Ý . û á±ñ ³ÙÛ³ÏÝ ¿ , ×Çßï ã»Ù ³ë»Éáõ , - Ùï³ÍáõÙ ¿ ³ÙáõëÇÝÁ,- »ë 65 ï³ñ»Ï³Ý »Ù, ÏÇÝë` 55, µ³Ûó ݳ ³í»ÉÇ »ñÇï³ë³ñ¹ ¿ »ñ¨áõÙ` ϳë»Ù 45, ÙǨÝáõÛÝÝ ¿` ѳٳñÛ³ µáÉáñÁ ϳݳÛù »Ý` Ñá Ó»éùÇóë ã»±Ý ËÉ»Éáõ…


ноябрь – декабрь 2009

5

Союз армянской молодежи Украины

кУЛЬТУРА

П е р е д п л ат и т и га з е т у м о ж н а у б уд ь - я к о м у в і д д і л е н н і « УКР П ОШТИ » . І н д е к с н а ш о ї га з е т и : 9 6 3 0 1

Конкурс красоты

Мисс сайта Союз Армянской Молодёжи Украины Союз Армянской Молодёжи Украины за время своей деятельности организация провела 2 всеукраинских конкурса красоты, в который принимали участие представительницы разных лбластей. Перовый конкурс красоты был проведёгь в 2006 году в г. Херсоне, второй конкурс был проведёнь в г. Сумы. Но учитывая событие в 2009 году- экономическое проблемы, мы не в силах провести этот конкурс. И по этому было принято провести

аналогичный конкурс на сайте, где могут принять участие все, кто хочет участвовать в конкурсе красоты, представители молодёжны организации и просто любой желающий. Наш конкурс проводился в 3 этапа, где в каждом этапе определялись 5 финалисток, которые будут принимать участие в финалной части конкурса, голосование которого состоится с 10 янврая по 30 января 2010 года на сайте www.samu.org.ua

САМУ а ш Афи

Показ документального фильма про землятрясение

13 декабря в большом зале Одесского Армянского Культурного Центра состоялся показ документального фильма о землетрясении в Спитаке

Armenian babble party в г. Харьков 16 декабря Промо группа «Таш Туш», при поддержке комитета по делам молодежи 16.12.09 организовывает культурный молодежный вечер «Armenian babble party ”

«УРАРТУ» отмечает 3 года!!!

17 декабря 2009 года Запорожская Армянская Областная Молодёжная Организация «УРАРТУ» отметил 3 года в уникальном клубе premium класса Glam Club Platinum! Молодёжная организация «Урарту»является одним из активных армянских молодёжных организаций в Украине и среди молодёжных организаций других нацменьшинств запорожской области. «Урарту» является представителем конгресса национальных меньшинств Запорожской области, так как является одним из самых активных организаций в области.

Папян Марина Вачагановна Возраст – 22 года. Место рождение – Ереван Город проживания – Киев Образование – высшее Хобби – все что связано с творчеством Осипова Диана Рудольфовна 18 лет Украина, г.Херсон Неоконченное высшее Хобби:фото, музыка, путешествия, армянская культура.

Саилян Валида Генриховна 20 Лет Харьков Студентка 4 курса ХНЭУ Увлекаюсь:Танцы, визаж, стилистика

Новогоднее HOLLYWOOD PARTY в г. Луганск

Огаджанян Яна Арменовна Почти 17 лет) Армения (г. Ташир) Черкассы Неполное среднее (учусь в 11-м классе) Интересуюсь всем, что связано с историей и традициями армянского народа, занимаюсь танцами, изучаю иностранные языки, люблю фотографировать.

Элоян Елена Сосовна 19 лет г. Запорожье высшее неоконченное ( 3 курс, факультет английской филологии). Увлекаюсь плаванием

Восканян Елена Андреевна Возраст - 21 год Место рождение г.Запорожье. Оброзование – неоконченое высшое.

AMOR.lg» приглашает всех желающих на новогоднюю вечеринку «HOLLYWOOD PARTY», которая состоится в клубе ICE-B, 25 декабря в 19:00. В программе вечера – презентация коллекции дизайнера Анны Гукеян, выступление команды КВН «Полный АбZац», развлекательные конкурсы и  розыгрыши. А  так  же самые лучшие: армянский Dj TASH (г. Киев) & MC Venskiy (г. Киев). Мероприятие состоится при поддержке Bagadam Production.

Армянская вечеринка в г. Николаеве

10 января в 17.00 в НК»Карибы» по адресу Проспект Мира, 34. Состоится незабываемая вечеринка с шоу программой, конкурсами и танцами www.samu.org.ua

Кристина Джавадян –

«Крымская Красавица-2009»

Оганесян Ани Оганесовна. Мне 18 лет. Родилась я в Армении (Масис). На данный момент проживаю в городе Кривой Рог. Учусь на втором курсе Криворожского экономического института (специальность маркетинг). В свободное время занимаюсь спортом, так как в моем возрасте свободного времени не так уж много, то спорт – это мое хобби. Участвовала на всех концертах: пою, танцую.

Элоян Сюзанна Сосовна Год рождение 06.09 1993 г. Запорожье Учусь в гимназии 71 Занимаюсь Теннисом. Люблю путешествовать и предпочитаю веселую компанию. Тавадова Инна Эдуардовна 19 лет Город проживания– г. Севастополь Оброзование неоконченное высшее Увлекаюсь: восточные танцы, изучаю французский язык, люблю готовить.

Ваноян Наира Минасовна 1989 года рождения..20 лет Живу в г.Запорожье Неполное выше оброзование Увлекаюсь Пением.

В Симферополе в Крымском украинском музыкальном театре определили победительниц национального конкурса красоты и культуры «Крымская Красавица-2009». Победительницей в главной номинации жюри объявило 18-летнюю студентку Таврического национального университета армянку Кристину Джавадян. В категориях «Лучшее национально блюдо» и «Мисс Дружба» лучшей стала также армянская девушка, студентка ТНУ Ася Саакян, которая в 2008 году стала первой красавицей в своем вузе. Четыре молдаванки, которые впервые приняли участие в ежегодном конкурсе, сделали «Лучшее представление национальной традиции». Титул «Мисс зрительских симпатий» достался украинской красавице, 19-летней Инне Мельниченко. В специальной номинации «Мисс Амелия», которую учредили спонсоры конкурса, победила Анна Климашевская, которая представляла русскую культуру. В составе жюри присутствовали по два представителя от каждой из национальных общин, участвующих в конкурсе. Организаторы конкурса заверили, что «Крымская красавица» традиционно состоится в следующем году.Для участия в конкурсе приглашались русские, украинки, крымские татарки, армянки, еврейки без ограничений по возрасту и ростом не ниже 170 сантиметров.


ноябрь – декабрь 2009

религия

6

П е р е д п л ат и т и га з е т у м о ж н а у б уд ь - я к о м у в і д д і л е н н і « УКР П ОШТИ » . І н д е к с н а ш о ї га з е т и : 9 6 3 0 1

Поздравление с Рождеством украинской епархии Армянской апостольской церкви

ÐÇëáõë øñÇëïáëÇ Ê³ãÇ Ù»Ïݳµ³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ˳ãù³ñ»ñÇ ù³Ý¹³Ï³·áñÍáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óáõÙÁ г۳ëï³ÝáõÙ ժամանակ, երբ նա փայտե խաչեր էր կանգնեցնում երկրի տարբեր վայրերում,áñå»ë Ýáñ ѳí³ïùÇ ËáñÑñ¹³Ýß³Ý: Այդ մասին նույնպես կարդում ենք Ագաթանգեղոսի գրքում.§Հայաստանի բոլոր քաղաքներում,գյո ւղերում,ավանÝերում ու ագարակներում ցույց էր տալիս եկեղեցու տեղերը… և տերունական խաչի նշանն էր կանգնեցնում: Նույնպես և ճանապարհների ելքերին ու մուտքերի մոտ, փ ողոցներում,հրապարակներում,խաչմերուկնե րում,որպես պահպան ¨ ³å³í»Ý կանգնեցրեց ամենքի երկրպագած նույն նշանը¦: ºì խաչը խորախորհուրդ քանդակ դարձավ, կանգնեց որպես մյուսներից տարբեր մտքի և զգացումի քարեղեն ծնունդ`խաչարձան: Նրա հարթ, ուղղանկյուն , երբեմն նաև կամարաձև գագաթով մակերեսին կենաց ծառից բխող ծաղկած թևերի անկրկնելի զարդաձևերի, խաչելության խորհրդանիշ գամերի,հավերժության նշանի` խաղողի, նռան, արևի áõ լուսնի բազմատեսակ պատկերների խորհրդաբանական (սիմվոլիկ) ենթաշերտերում համատեղվում են քրիստոնեական հավատքի ազգային ըմբռնումների և

Խաչի բազմաթիվ նշանակությունների մեկնության դասական օրինակներից մեկը տվել է Գրիգոր Տաթևացին, որի §Գիրք քարոզութեանց Ամառան հատոր¦-ում կարդում ենք. …Խաչի վերևի մասը երկնքի արքայության բացումն է ցույց տալիս , ներքևի մասը` դժողքի ավերումը, աջը` շնորհների բաշխում, ձախը` մեղքերի թողություն: Բոլորը միասին Քրիստոսի չորս բարերարություններն են ներկայացնում: Գրիգոր Լուսավորիչն օծության յուղով դրոշմն է դնում ճշմարիտ հավատքի: Այն ժամանակ երևի Փրկչի ` խաչված Քրիստոսի պատկերն էր հառնել Գ.Լուսավորչի առջև,որպես աստվածային սիրո և գթության մարմնացում: Եփրատի ջրերի մեջ մկրտվելու պահին կատարված հրաշքն այսպես է նկարագրում 5-րդ դարի պատմիչ Ագաթանգեղոսը Ðայոց պատմություն գրքում.§Սաստիկ լույս երևաց լուսավոր սյան նման ու կանգնեց ջրերի վրա, և նրա վրա տերունական խաչի կերպարանք. և լույսն այնքան ծագեց, մինչև որ արգելեց ու նվազեցրեց արեգակի ճառագայթները¦: Գուցե թե տերունական խաչի պատկերը միայն մկրտության ժամանակ չէ, որ ուղեկցել է հայոց հովվապետին իրեն վերապահված առաքելության ընթացքում, երևի նաև այն

կենսափիլիսոփայության խտացումները: ºì այսպես ընթա ցք է ա ռնում հայ միջնադարյան արվեստի մի ինքնուրույն տեսակ`խաչքարի կյանքը:Այն`մի դեպքում կանգնեցվել է որպես կոթող` բարեխոսության, արևշատության, մեղքերի թողության և հոգու փրկության, մեկ այլ դեպքում`թշնամու դեմ տարած հաղթանակի հուշարձաÝ,երբեմն նաև կյանքի տարբեր իրադարձությունների` ամրո ց,եկեղեցի,քարավանատուն,անգամ կամուրջ ու այգի կառուցելու փաստի վավերագիրխաչաքանդակ: Խաչքարի գաղափարի առաջացման, հորինվածքի ձևավորման ¨ կատարելագործման դարավոր ճանապարհի ընթացքում առաջին խաչքարերի (թվագիր առաջին խաչքարը Կատրանիդե թագուհու կողմից կանգնեցված է 897թ) պարզ գծագրության զարդաքանդակները նրբանում – կատարելագործվում են կազմող քարգործ վարպետների ստեղծագործական երևակայության նորանոր հայտնագործություններով: Վաղ շրջանÇ խաչքարերին բնորոշ հարթ ֆոնը, անպաճույճ եզրագիծը 12-13-րդ դարերում վերածվում են ասեղնահյուս նրբաճաշակ ծաղկանկարի, որի ոչ մի զարդանախշ մեկ այլ խաչքարի վրա նույնությամբ չի կրկնվում: Խաչքարային արվեստի վերածննդի այդ շրջանում խաչքարի քիվին , երբեմն նաև պատվանդանին և անգամ խաչի վրա հայտնվում են ֆիգուրատիվ քանդակներ` խաչքարի բովանդակությանն ավելացնելով իմաստային նոր շերտեր: Ստեղծագործական որոնումների արդյունքում խաչքարի վրա առաջին անգամ քանդակվեց խաչելության տեսարանը` կանոնակարգված հորինվածքով.§²Ù»Ý³÷ñÏÇ㦠անունը կրող խաչքարերը հայտնվեցին Հայաստանի տարբեր շրջաններում` Հաղպատ , Դսեղ ,Հավուց Թառ Հերհեր, Սևան; Կազմող վարպետները խաչքարի ավանդական հորինվածք են ներմուծում նաև տերունական այլ տեսարաններ` որոնցից են Գահակալ Քրիստոսի, Բարեխոսության, Համբարձման, Մանուկ Հիսուսը գրկին Աստվածամոր պատկերաքանդակները: Բոլոր դեպքերում ակնհայտ է միջնադարյան արվեստում լայն տարածում գտած տերունական տեսարանների որոշակի ազդեցությունը: Սովորաբար թեմատիկ պատկերը քանդակվում է խաչքարի քիվի վրա: Բավականին կայուն այս ձևը հազվադեպ է խախտվում, քանի որ խաչաքանդակը կրողն ու շարունակությունն է հայ միջնադարյան արվեստի կանոնակարգված պատկեր – խորհրդանշանի հոգևոր կշռույթի և բովանդակության: Այս ընդհանուր օրինաչափությունների

հենքի վրա ինքնատիպ պատկերագրությամբ հայկական խաչքարային արվեստի բացառիկ նմուշներից է Սոդքի խաչքար անունով հայտնի 16-17 –րդ դարերի անանուն վարպետի կերտած խաչքարը, որը այժմ պահպանվում ¿ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում: ՈՒշագրավ այս խաչքարը ներառնում է հնամենի ավանդների ժամանակաշրջանի խաչքարային արվեստի օրինաչափությունների և վարպետի ստեղծագործական երևակայության հետաքրքիր համադրություն; øݳñÇÏ ²í»ïÇëÛ³Ý ²ñí»ëï³µ³Ý /Ñá¹í³ÍÁ ïå³·ñíáõÙ ¿ Ïñ׳ïáõÙÝ»ñáí/


ноябрь – декабрь 2009

7

спорт

П о д п и с ат ь с я н а га з е т у м о ж н о в л ю б о м о тд е л е н и и с в я з и « У к р п о ш та » . Подписной индекс: 96301

Школа выживания «Мангуст» подводит «Итоги года»

Восходящая звезда

13 декабря в Одессе в армянском ресторане «У  Самвела» состоялось праздничное мероприятие «Итоги года» организованное школой выживания «Мангуст». На мероприятие были приглашены все члены клуба, родители ребят тренерующихся в клубе, и естественно одни из главных лиц – это тренеры. Мероприятие проходило в  непосредственной, дружественной и теплой атмосфере. После приветственных слов вице-призидента клуба Мусаеляна Л.Б, началась официальная часть мероприятия. Ребятам были вручены паспорта членов клуба, после состоялось награждение за высокие спортив-

2-х кратный Чемпион Украины, призер Чемпионата Европы (Греция, 2007 год, бронзовая медаль), участник Чемпионата Мира(Москва, 2007год), многократный призер Украины, победитель и призер международных турниров по cамбо и дзюдо, лучший спортсмен Одесской области 2006 года. Это далеко не полный перечень достижений Саргиса Саргсяна, еще совсем юного по возрасту, но уже многого достигшего по жизни многообещающего спортсмена, который представляет честь Украины. Саргис Саргсян родился 21 мая 1989 году в городе Ереване. Через короткий срок времени вместе с семьей переехал в Одессу. Здесь он пошел в первый класс. С 14 Саргис начал посещать секцию дзюдо и самбо ДЮША№4. После окончания школы в 2006 году, поступил в юридическую академию, которую сейчас представляет на многих соревнованиях. Количество наград, медалей и званий заслуженных Саргисом сложно перечислить. Но то, что это только начало его спортивной карьеры, ни кто не сомневается. Хочется пожелать Саргису в новом году больших побед, добиться намеченных высот и целей! Анна Каграманян

Соки ТМ «Ani»  это натуральные соки с

отборных сортов овощей, фруктов и ягод, собранных в экологически чистых районах Армении

 это 100% сок класса «премиум» без добавления консервантов.

Приглашаем к сотрудничеству для продвижения продукции ТМ «Аni» на территории Украины и Европы

+38 (0562) 32 47 60 +38 (067) 522 34 43 Е-mail: roman@ani.ua www.ani.ua

ные достижения, в том числе вручение грамот, наград и кубков. Среди награжденных был один из вселяеющих большие надежды спортсменов 14‑летний Назарян Аргам, все заслуги которого сложно перечислить: серебрянный призер Чемпионата Украины 2009  г. (г. Харьков), трехкратный победитель Чемпионата Одесской области по дзюдо, победитель Международного Турнира в честь Заслуженного тренера Украины Бабаянца Роберта Самвеловича, победитель международного турнира на призы клуба «Европа», неоднократный победитель международного турнира в г. Снигиревка, неоднократный победитель первенства «Динамо». Аргам вместе со  своим младшим братом Арменом занимаются уже 5 лет в клубе «Мангуст». Они хотят посвятить свою жизнь профисиональным занятиям дзюдо, а с такими сильными тренерами, которые преподают в этой школе выживания, ребята уверены,

что добъются не малых высот. Вообщем было награждено более 20‑ти участников, начиная с самых маленьких до ребят старшего возраста. Также, были вручены грамоты родителям за особый вклад в развитие клуба. Приятно, что добрые дела не остаются не замечеными и без внимания. Были награждены тренеры: Петросянц Арсен, Омельчук Александр, Цискарадзе Амиран. Для всех присутствующих был устроен праздничный банкет, на котором после официальной части продолжалось общение в  непринужденной обстановке. Школа выживания «Мангуст» – это дружный, сильный, ответственный коллектив, который всегда добивается намеченной цели и  достигает вершин. По  всем вопросам относительно участия в  клубе обращаться к тренеру Петросянцу Арсену по тел. 096 460 56 76. Ребята с тренером Арсеном Петросянцем

Вице-президент Школы выживания «Мангуст» Лерник Мусаелян награждает Аргама Назаряна

В тренировочном зале


ноябрь – декабрь 2009

8

календарь-2010 ЯНВАРЬ Навасард

ФЕВРАЛЬ март Ори Сахми

апрель Тре

май Кахоц

июнь Арац

июль Мехекан

август Арег

сентябрь Ахекан

октябрь Марери

ноябрь Маргац

декабрь Хротиц

Основные государственные праздники Армении 8 марта Международный женский день 7 апреля День материнства, красоты и любви 24 апреля День памяти жертв геноцида 1 мая Праздник труда (День труда) 9 мая День Победы 5 июля День Конституции Армении 21 сентября День независимости Армении

В 301 году от Рождества Христова, когда Армения приняла христианство в  качестве государственной религии, старый жреческий неподвижный календарь был заменен Юлианским календарем. В 1924 г. армянская церковь перешла с юлианского календаря на  григорианский календарь. Древние армяне руководствовались календарем, согласно которому год имел 12 месяцев, в каждом по 30 дней и 13‑й месяц – 5 дней. Название месяцев: Навасард, Ори, Сахми, Тре, Кахоц, Арац, Мехекан, Арег, Ахекан, Марери, Маргац, Хротиц, Авельяц. Кроме месяцев в этом календаре названия имели не только месяцы, но и все 30 дней и 5 дней дополнительного 13‑го месяца.

С Новым годом!

Армянский Вестник №38  
Армянский Вестник №38  

Армянский Вестник, Союз Армян Украины, С Новым Годом, Культурный Центр, Армянская молодежь

Advertisement