Page 1

июнь 2009 г. №32 И н ф о р м а ц и о н н о - а н а л и т и ч е с к а я г а з е т а о б щ е с т в е н н о й о р г а н и з а ц и и « С о ю з А р м я н Ук р а и н ы » . И з д а е т с я с о к т я б р я 2 0 0 6 г о д а .

Сегодня в номере

Правление Союза Армян Украины 16 мая в г. Винница состоялось правление Союза Армян Украины. В повестке дня обсуждались вопросы по рассмотрению плана деятельности по комитетам САУ на 2009 год, также прослушали доклад председателей общин и председателей комитета по культуре и образованию и председателей комитета по спорту. Обсуждался вопрос о подготовке к изданию книги – фотоальбома «УКРАИНА. АРМЯНЕ». Правление высоко оценило деятельность министерства диаспоры Армении и подготовило письмо-благодарность министру Гранушу Акопяну за выделение литературы для всех армянских общин Украины. Напомним, что в мае САУ получил 26 комплектов учебной лите-

غêðàä زÞîàòÆ ²Üì²Ü ¸äðàòÀ ÐÆܶ î²ðºÎ²Ü ¾

стр. 3

Активисты Союза Армянской Молодежи Украины

Інтерв’ю з Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Вірменія О. Божко

стр. 4

ратуры и таких учебных материалов как: буквари, учебники, пособия для учителя, рабочие тетради, учебные и наглядные пособия, детские энциклопедии и атласы Армении. 30 мая в г. Одессе прошло правление Союза Армянской Молодёжи Украины. На правлении, которое состоялось в Армянском Культурном Центре, присутствовали делегаты Киева, Крыма, Житомира, Днепропетровска, Львова, Винницы, Черкас, Одессы. На правлении был проведен отчёт председателя Союза Армянской Молодёжи Украины Артёма Караджяна, который рассказал о выполненных работах за 2008 год: поддержка региональных молодежных организаций с проведением мероприятия в память о Геноциде армянского народа. Созданы новые проекты на сайте Союза Армянской Молодежи Украины: «Армяне Украины» – публикация о людях, которые добились успехов в тех или иных направлениях, это ученые, писатели, художники, общественные организаторы. Проект «Армянские места Украины» представляет карту, где отмечены места, которые имеют отношение к армянам. Это памятники, посвященные армянам, музеи, где есть сведения об армянах, армянские церкви. Также было проведено мероприятие, посвященное празднику Трндез, состоялся КВН с участием команды из Армении, был организован чемпионат по длинным нардам среди армянской молодежи. Также были предложены новые проекты: проведение чемпионата по мини-футболу среди армянской молодежи Украины, организация палаточного лагеря в Сурб Хаче. Чемпионат по мини-футболу решили провести 26-27 сентября. Регистрация команд будет проводиться до первого августа. Совместно со спортивным комитетом был создан комитет армяноведения, который будет освещать историю Армении. Большинством присутствующих было решено избрать ещё на один год председателем Союза Армянской Молодёжи Украины Артема Караджяна.

àõÏñ³ÇݳÛÇ Ð³Û»ñÇ ØÇáõÃÛ³Ý §²ñÙÛ³ÝëÏÇ í»ëïÝÇϦ ûñÃÇ ·É˳íáñ ËÙµ³·Çñ غ¸º² ²ÂÚ²ÜÆ Ñ³ñó³½ñáõÛóÁ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ê÷ÛáõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ Ðð²ÜàôÞ Ð²Îà´Ú²ÜÆ Ñ»ï (öáùñÇÏ Ù»çµ»ñáõÙ ËÙµ³·ñÇ ËáÑ»ñÇó…)

Фестиваль единой семьи

стр. 5

Церемония награждения «Золотой мангуст»

стр. 6

28 мая – День независимости Первой Армянской республики

стр. 7

…ØÇ ù³ÝÇ ûñ ¿, áñ г۳ëï³ÝáõÙ »Ù. ͳÝáûñÇóë Ù»ÏÝ ÇÝÓ ³ë³ó. – ¶áñÍ»ñáí áõ Ó»éݳñÏáõÙÝ»ñáí ¸áõù ѳÛñ»ÝÇùÁ ³í»ÉÇ ÏëÇñ»ù, ù³Ý û, Ù»Ýù` ѳ۳ëï³ÝóÇÝ»ñë. ÇÝãÇ՞ó ¿...: ÆÝùݳµ»ñ³µ³ñ å³ï³ë˳ݻóÇ. »ñ¨Ç û ϳñáïÇó ¿, ã·Çï»Ù… ÜáñûñÛ³ ë÷Ûáõéù³Ñ³Û»ñë, áñ ÍÝí»É-ٻͳó»É »Ýù г۳ëï³ÝáõÙ áõ 15-20 ï³ñÇ ¿ ÝáñÇó ë÷éí»óÇÝù ³ß˳ñÑáí Ù»Ï, ÙÇ áõñÇß ï»ë³Ï »Ýù ϳñáïáõÙ… Ø»Ýù, áñ Ëáñ³å»ë ½·³ó»É »Ýù г۳ëï³ÝÇ ÑáÕ áõ çñÇ áõÅÁ, ³Ý·³Ù Ùñ·Ç áõ µ³Ýç³ñ»Õ»ÝÇ Ñ³ÙÝ áõ ÑáïÁ` áõñÇß áã ÙÇ ï»Õ ã»Ýù ϳñáÕ ³éݻɅ ºñµ ·³ÉÇë »Ýù г۳ëï³Ý` ³Ýѳ· ϳñáïáí »Ýù ݳÛáõÙ ù³ñ áõ Ã÷ÇÝ, ³Ý·³Ù ׳߳ï»ë³ÏÝ»ñÇÝ, ÇÝã áõïáõÙ »Ù` ÇÝÓ ÃíáõÙ ¿… ÑÇßáÕáõÃÛáõÝ »Ù áõïáõÙ: ØÇ ³Ý·³Ù ½³ñÙÇÏë` ì³ñ¹³ÝÁ ϳï³Ï»ó. ¾¹ ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÇó ïí»ù, »ë ¿É áõï»Ù` Ù³ïݳóáõÛó ³Ý»Éáí ϳݳã-ã»ãÇÉ å³ÝÇñÁ…: ²Ûë ³Ù»ÝÁ, ϳñÍ»Ù, ѳëϳݳÉÇ ¿ µáÉáñ ë÷Ûáõéù³Ñ³Û»ñÇ, ѳïϳå»ë ÝáñûñÛ³ ë÷Ûáõéù³Ñ³Û»ñÇ Ñ³Ù³ñ: àõ ÃáÕ ÉÇñÇÏ³Ï³Ý ½»ÕáõÙ ãÃí³` ݳ˳µ³ÝÁ »ñϳñ»ó, µ³Ûó ÇÙ ÝÙ³Ý ß³ï»ñÇ Ï³ñÍÇùÁ ³ñï³Ñ³Ûï³Í ÏÉÇÝ»Ù, »Ã» ³ë»Ù, áñ ³Ýã³÷ áõñ³Ë »Ù, áñ г۳ëï³ÝáõÙ ëï»ÕÍí»É ¿ ê÷ÛáõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ: л勉µ³ñ` - ػͳñ·á ïÇÏÇÝ Ð³ÏáµÛ³Ý, Ýáñ³ëï»ÕÍ ê÷ÛáõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ Ç՞Ýã ËݹÇñÝ»ñ ¿ Çñ³·áñÍ»Éáõ ¨ áñ՞Ý ¿ Ýñ³ ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÁ, ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ: - Üáñ³ëï»ÕÍ ê÷ÛáõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ·É˳íáñ ËݹÇñÝ áõ ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÁ г۳ëï³Ý-ê÷Ûáõéù ·áñͳÏóáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ¨ ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙÝ ¿, ê÷ÛáõéùÇ ¨ ѳÛñ»ÝÇùÇ Ñ³Ù³·áñͳÏóáõÃÛ³Ý ë»ñï³óáõÙÁ, ѳٳѳÛÏ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ Ùß³ÏáõÙÁ ¨ Çñ³·áñÍáõÙÁ` ³½·³å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ѳ۳å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙݳËݹÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý ·áñÍáõÙ: ²Ûëûñ ê÷ÛáõéùÁ å³Ûù³ñáõÙ ¿ Ñ³Û ÙݳÉáõ ѳٳñ ¨ Ù»Ýù å»ïù ¿ ³Ý»Ýù ³Ù»Ý ÇÝã, áñå»ë½Ç ݳ ѳÕÃÇ Çñ å³Ûù³ñáõÙ, å»ï³Ï³Ýáñ»Ý ³ç³Ïó»Ýù, û·Ý»Ýù ³Û¹ ËݹÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³ÝÁ: ä»ïù ¿ ½µ³Õí»Ýù ê÷ÛáõéùÇ Ý»ñáõÅÇ Ñ³Ûïݳµ»ñٳٵ ¨ ³ÛÝ û·ï³·áñÍ»Ýù ÇÝãå»ë ê÷ÛáõéùÇ, ³ÛÝå»ë ¿É ѳÛñ»ÝÇùÇ ½áñ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, ½µ³Õí»Ýù ³½·³Ñ³í³ùÇ, ѳÛñ»Ý³¹³ñÓáõÃÛ³Ý ËݹÇñÝ»ñáí, Ùï³Í»Ýù Ó¨»ñ, ٻ˳ÝǽÙÝ»ñ` ë÷ÛáõéùÛ³Ý ³ÛÝ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ,

áñáÝù ¹»é ϳ½Ù³Ï»ñåí³Í ã»Ý, û·Ý»Ýù Ýñ³Ýó ¹³éݳÉáõ ϳ½Ù³Ï»ñåí³Í ѳٳÛÝù: êñ³Ýù »Ý ³ÛÝ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñͳéáõÛÃÝ»ñÁ, áñáÝù ¹ñí»óÇÝ Ù»ñ ³éç¨ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ ëï»ÕÍ»ÉÇë:

– Æ՞Ýã ٻ˳ÝǽÙÝ»ñ, Ù»Ãá¹Ý»ñ Ï³Ý ê÷ÛáõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ·áñͳéáõÛÃÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ѳٳñ: – гÛïÝÇ ¿, áñ Ù»ñ ³½·Ç 2/ 3 -ñ¹Á ³åñáõÙ ¿ г۳ëï³ÝÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó ¹áõñë, ѻ勉µ³ñ ѳñϳíáñ ¿ñ å»ï³Ï³Ý ÙÇ Ï³éáõÛó, áñÁ ѳٳϳñ·»ñ áõ Çñ³Ï³Ý³óÝ»ñ ³é³ç³¹ñí³Í ËݹÇñÝ»ñÁ: Ø»Ýù ½µ³ÕíáõÙ »Ýù ãáñë ÑÇÙÝ³Ï³Ý ËݹÇñÝ»ñáí. ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý, Çñ³í³Ï³Ý, ϳ½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý ¨ ýÇݳÝë³Ï³Ý: ²Ûëûñ Ù»Ýù 120 »ñÏñÝ»ñáõÙ áõÝ»Ýù ѳٳÛÝùÝ»ñ ¨ Ýñ³Ýó Ñ»ï å»ïù ¿ ³ß˳ï»Ýù, ѳٳ·áñͳÏó»Ýù: ê÷ÛáõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ ë÷Ûáõéù³Ñ³ÛÇ ïáõÝÝ ¿: ²Ûë Ý߳ݳµ³ÝÁ Ñ᷻ѳñ³½³ï ¿ Ù»½: ºí ³ñ¹»Ý Ùß³ÏíáõÙ ¿ ÙÇ Íñ³·Çñ, áñ ÏáãíáõÙ ¿ §Ð³ÛÏ³Ï³Ý ïáõݦ: гٳÛÝùÝ»ñáõÙ ³Û¹ ï³Ý Ù»ç å»ïù ¿ ÉÇÝ»Ý ¹åñáó, Ù³Ýϳå³ñ﻽, »ñ³Åßï³Ï³Ý, óï»ñ³Ï³Ý ¨ Ù³ñ½³Ï³Ý

ÏÛ³Ýù, ³ñí»ëï, óáõó³Ñ³Ý¹»ë, áñÝ Çñ ßáõñçÁ ÏѳٳËÙµÇ Ñ³Û »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ, Ñ³Û Ù³ñ¹áõÝ: àõ ³ÛÝ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÁ, áñï»Õ ϳ½Ù³Ï»ñåí»É »Ý áõ Ï³Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñ, ê÷ÛáõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ Ñá·áõÙ ¿, áñ Ýñ³Ýó ³Ýí׳ñ ïñ³Ù³¹ñí»Ý ·ñù»ñ, ³Ûµµ»Ý³ñ³ÝÝ»ñ, µ³é³ñ³ÝÝ»ñ ¨ Ù»Ãá¹³Ï³Ý óáõóáõÙÝ»ñ` áõëáõóÇãÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:

- à՞ñÝ »ù ѳٳñáõÙ ³é³çݳѻñÃ, ³ñ¹Ûá՞ù ݳ˳ñ³ñáõÃÛáõÝÁ Ïϳñáճݳ û·ï³Ï³ñ ¹³éÝ³É áõ ·áñͳÏó»É ê÷ÛáõéùÇ Ñ»ï: êÏë»Ýù ÏñÃ³Ï³Ý ËݹÇñÝ»ñÇó: - Ø»Ýù ·ïÝáõÙ »Ýù, áñ ê÷Ûáõéù-ѳÛñ»ÝÇù Ëáñ¹Ññ¹³ÅáÕáíÝ»ñÁ,í»Ñ³ÅáÕáíÝ»ñÁ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ »Ý á·¨áñ»Éáõ, Ç ÙÇ µ»ñ»Éáõ, ê÷ÛáõéùÝ áõ ѳÛñ»ÝÇùÁ` Çñ³ñ ³í»ÉÇ ë»ñï³óÝ»Éáõ ³éáõÙáí: Ø»Ýù Ýå³ï³Ï »Ýù ¹ñ»É ÙÇ ë»Õ³ÝÇ ßáõñç ѳí³ù»É ÝáõÛÝ Ù³ëݳ·ÇïáõÃÛ³Ý ï»ñ Ù³ñ¹Ï³Ýó, áñáÝù ·Çï»Ý Ç՞ÝãÇ Ù³ëÇÝ Ëáë»É, ÇÝãå»՞ë Ëáë»É, ³Û¹ áÉáñïáõÙ Ç՞Ýã ½³ñ·³óáõÙÝ»ñ Ï³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ñÃáõÃÛ³Ý íñ³, ÇÝãå»՞ë ÏϳñáճݳÝù ³Û¹ ³Ù»ÝÝ û·ï³·áñÍ»É Ç ß³Ñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ` г۳ëï³ÝÇ, ѳÛñ»ÝÇùê÷Ûáõéù ϳå»ñÁ ½³ñ·³óÝ»Éáõ ѳٳñ: ú·ï³·áñÍ»Éáí µ³ñÓñ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÁ Ù»Ýù Ïëï»ÕÍ»Ýù ѳٳѳÛÏ³Ï³Ý Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ó³Ýó, Ïû·ï³·áñÍ»Ýù ß³ñáõݳÏáõÃÛáõÝÁ 2-ñ¹ ¿çáõÙ


июнь 2009

Украина – армения

2

П е р е д п л ат и т и га з е т у м о ж н а у б уд ь - я к о м у в і д д і л е н н і « У КР П О Ш ТИ » . І н д е к с н аш о ї га з е т и : 9 6 3 0 1

àõÏñ³ÇݳÛÇ Ð³Û»ñÇ ØÇáõÃÛ³Ý §²ñÙÛ³ÝëÏÇ í»ëïÝÇϦ ûñÃÇ ·É˳íáñ ËÙµ³·Çñ غ¸º² ²ÂÚ²ÜÆ Ñ³ñó³½ñáõÛóÁ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ê÷ÛáõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ Ðð²ÜàôÞ Ð²Îà´Ú²ÜÆ Ñ»ï ù³ÏñÃáõÃÛ³Ý »ñÏñÝ»ñáõÙ, ãå»ïù ¿ ³Û¹ ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛ³Ý µ³ó³ë³Ï³Ý ï³ññ»ñÁ Ý»ñÙáõÍ»Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÁÝï³ÝÇùÝ»ñ: Àݹѳϳé³ÏÁ, å»ïù ¿ Ù³ùñ³Ù³ùáõñ å³Ñ»Ý Ñ³Û ÁÝï³ÝÇùÁ, ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ÙdzÛÝ Ù»Ýù ϷݳÝù ѳí»ñÅáõÃÛáõÝ` áñå»ë Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹: Ø»ñ Ýáñ³ëï»ÕÍ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ »ñÏáõ ϳñ¨áñ ϳñ·³Ëáë ¿ ѳÛï³ñ³ñ»É. ³é³çÇÝ` §Ð³Û»ñÝ ³é³Ýó Í˳ËáïǦ, ³Ûë ÏÝ߳ݳÏÇ, áñ ѳÛÁ å»ïù ¿ ³éáÕç ÉÇÝÇ, ³ÝÏ³Ë Ýñ³ÝÇó, û ³ß˳ñÑÇ áñ ͳÛñáõÙ ¿ ³åñáõÙ, »ñÏñáñ¹` §²éÝí³½Ý »ñ»ù áñ¹áí ë»Õ³Ý ÝëïǦ, ³ÛëÇÝùÝ` 2+1, ³ÛëÇÝùÝ` Ù»ÏÁ ù»½ ѳٳñ, Ù»ÏÁ ÏÝáç¹ Ñ³Ù³ñ ¨ Ù»ÏÝ ¿É` ³½·Ç¹ ѳٳñ: ¶áõó» ³Û¹å»ë å»ïù ¿ å³Ñå³Ý»É ѳÛÏ³Ï³Ý ÁÝï³ÝÇùÇ

Ñ³Û Ýáñ³ëï»ÕÍ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇÝ, áñ ·³Ý г۳ëï³Ý, Çñ»Ýó åë³Ï³¹ñáõÃÛáõÝÝ áõ ³ñÓ³Ïáõñ¹Ý ³ÝóϳóÝ»Ý Ñ³Ûñ»ÝÇùáõÙ, Çñ»Ýó »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ ÙÏñï»Ý سÛñ î³×³ñ ê. ¾çÙdzÍÝáõÙ: ê÷ÛáõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ ëÇñáí å³ïñ³ëï ¿ û·Ý»Éáõ:

– ºë ù³ç³ï»ÕÛ³Ï »Ù, áñ àõÏñ³ÝdzÛÇ ß³ï ù³Õ³ùÝ»ñÇ Ýáñ³ëï»ÕÍ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñ Çñ»Ýó åë³Ï³¹ñáõÃÛáõÝÁ ϳï³ñáõÙ »Ý Ñ³Û ²é³ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõÙ: ì»ñç»ñë, ê. ê³ñ·ÇëÇ ¨ »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý ïáÝÇ ûñÁ, ú¹»ë³ÛÇ ê. ¶ñÇ·áñ Èáõë³íáñÇ㠻ϻջóáõÙ Çñ»Ýó ûñÑÝáõÃÛáõÝÝ ëï³ó³Ý Ûáà Ýáñ³åë³Ï ½áõÛ·»ñ: Æ՞Ýã ϳë»ù ³Û¹ ϳå³ÏóáõÃÛ³Ùµ:

ØÇ å³Ñ ѳñó³½ñáõÛóÇó (ëÏǽµÁ 1-ÇÝ ¿çáõÙ)

ÇÝï»ñÝ»ïÇ (ѳٳó³ÝóÇ) ³ÙµáÕç Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñå»ë½Ç ³ß˳ñÑÇ ó³Ýϳó³Í ͳÛñáõÙ ·ïÝíáÕ Ñ³Û Ù³ëݳ·»ïÝ»ñÁ ·ïÝí»Ý ϳåÇ Ù»ç, Çñ³Ý³Ï³ÝóÝ»Ý Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ùÝݳñÏáõÙÝ»ñ ¨ ³Û¹ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÁÝóóùáõ٠׳ݳå³ñÑÝ»ñ ·ïÝ»Ý ¨° Çñ»Ýó, ¨° ѳÛñ»ÝÇùÇÝ û·Ý»Éáõ ѳٳñ: ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ÏñÃ³Ï³Ý ËݹÇñÝ»ñÇÝ, ³å³ ³é³çÇÝÝ, ÇѳñÏ», Ù³Ûñ»ÝÇ É»½íÇ ËݹÇñÝ ¿, ¹åñáóÁ, áõëáõóÇãÝ»ñÁ, Ýñ³Ýó

г۳ëï³Ý – Þ³ùÇÇ çñí»ÅÁ

í»ñ³å³ïñ³ëïáõÙÁ, ³å³ ¹³ë³·ñù»ñÝ áõ Íñ³·ñ»ñÁ, Ùß³ÏáõÛÃÝ áõ Ùß³ÏáõÛÃÇ ·áñÍÇãÝ»ñÁ, ݳ¨ ³ÛÝ Ù³ñ¹ÇÏ, áíù»ñ ϳñáÕ »Ý Ùß³ÏáõÛÃÁ ½³ñ·³óÝ»É ïíÛ³É Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝáõ٠ϳ٠ѳٳÛÝùáõÙ: àõß³¹ñáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝáõÙ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ Ý³¨ Ñ³Û ÁÝï³ÝÇùÇ ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý ËݹÇñÝ»ñÁ:

- Æ՞Ýã ÝϳïÇ áõÝ»ù ³ë»Éáí` å³Ñå³Ý»É Ñ³Û ÁÝï³ÝÇùÇ ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÁ: ÆÝãå»՞ë ϳñ»ÉÇ ¿ ³Û¹ ³Ý»É, ÙdzÛÝ Ð³Û³ëï³Ý ·³Éá՞í ¨ г۳ëï³ÝáõÙ ³ÙáõëݳݳÉá՞í: ê³ ß³ï Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý, ËáñÑñ¹³Ýß³Ï³Ý ¨ û·ï³Ï³ñ ¿, ë³Ï³ÛÝ Ç՞Ýã »Ý ï³ÉÇë ³Û¹ Íñ³·ñ»ñÁ` ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÁ å³Ñå³Ý»Éáõ ¨ ³ÛÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ѳٳñ: – Ø»Ýù å»ïù ¿ ϳñáճݳÝù ß»ßïÁ ¹Ý»É ѳïϳå»ë »ñÇï³ë³ñ¹ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇÝ û·Ý»Éáõ íñ³, ³Ûë ³ñ³· ÷á÷áËíáÕ áõ ÷áùñ³óáÕ ³ß˳ñÑáõÙ, ϳñÍáõÙ »Ù, Ñ³Û ÁÝï³ÝÇùÁ å»ïù ¿ å³Ñå³ÝÇ Çñ ϳéáõóí³ÍùÝ áõ ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÁ: Ø»ñ ѳÛñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÁ ³åñ»Éáí ï³ñµ»ñ ù³Õ³-

¸³ñÓ»ù á°í ѳۻñ, »Ï»ù г۳ëï³Ý

ø³ñ» ²Ûµáõµ»Ý… ²ñ³·³ÍáïÝÇ Ù³ñ½áõÙ É³í³·áõÛÝ ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÁ: ºñ»Ë³Ý»ñÇÝ Ñ³Û»óÇ ¹³ëïdzñ³Ï»Éáõ ѳٳñ ³ÛÝ å»ïù ¿ ëÏë»É ÁÝï³ÝÇùÇó, ¹åñáóÇó, ÇëÏ ¹³ å»ïù ¿ ³ÝÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Éñ³ïí³ÙÇçáó áõ å»ï³Ï³Ý ·áñÍÇã, Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÁÝï³ÝÇù áõ ÍÝáÕ, Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÝ Ç°ñ Ï»ñå³ñáí, ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ùµ ¨ ³ß˳ï³Ýùáí åÇïÇ Ýå³ëïÇ Ñ³Û ÁÝï³ÝÇùÇ å³Ñå³ÝÙ³ÝÁ: Ø»Ýù µáÉáñë å»ïù ¿ Ùdzëݳµ³ñ ½µ³Õí»Ýù ³Û¹ ËݹÇñÝ»ñáí: ¸³ áÕç ѳÛáõÃÛ³Ý ËݹÇñÝ ¿: л勉µ³ñ, »Ã» ê÷ÛáõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ Íñ³·Çñ ¿ ³é³ç³ñÏáõÙ, ³ÏÝϳÉáõÙ ¿, áñ µáÉáñÝ »Ý ¹ñ³ Ù³ëݳÏÇóÁ` ³ÏݹÇñÝ áõ áõÝÏݹÇñÁ ¨ Ù³ëÝÇÏÝ ³ÛÝ ³Ù»ÝÇ, ÇÝãÁ ÏáãíáõÙ ¿ Ñ³Û ÁÝï³ÝÇùÇ å³Ñå³ÝáõÙ: ²Ûë ³ë»Éáí ѳݹ»ñÓ, ËݹñáõÙ »Ýù Ù»ñ

êÆðºÈÆ Ð²ÚðºÜ²ÎÆòܺð

²ñ³ñ³ï É»é³Ý ïËñ³Ù³Í ëñïÇó ºÉ³í ÍÇ³Í³Ý Ø³ëëÇ ³ñóáõÝùÇó ²Ùå»ñ ë¨ áõ ÑÇÝ ³É ÷³ñ³ïí»óÇÝ Ð³Ûáó »ñÏÝùáõÙ ³ëïÕ»ñ ÷³ÛÉ»óÇÝ:

§¼³Ý·³Ï¦ Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝÁ áÕçáõÝáõÙ ¿ Ò»½: гÛñ»ÝÇùÇó ¹áõñë ³åñ»ÉÁ, ëï»Õͳ·áñÍ»ÉÁ, Ñ³Û ÙݳÉÁ` Ù»Ýù Ñ»ñáë³Ï³Ý ³ß˳ï³Ýù »Ýù ѳٳñáõÙ ¨ Ù³ÕÃáõÙ »Ýù Ò»½ áõÅ áõ »é³Ý¹, ³íÛáõÝ ¨ ϳÙù, ³éáÕçáõÃÛáõÝ áõ ѳçáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ Ò»ñ ÝíÇñ³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùáõÙ: ²Ûë ·³Õ³÷³ñÝ»ñáí »Ý ïá·áñí³Í Ù»ñ ÏáÕÙÇó Ññ³ï³ñ³Ïí³Í ¨ Ññ³ï³ñ³Ïí»ÉÇù ·ñù»ñÁ, áñáÝù ëÇñáí Ññ³ÙóÝáõÙ »Ýù Ò»½...

¸³ñÓÇ°ñ, ³½·ë ѳÛ, ¹³ñÓÇ°ñ ³Ýí³ñ³Ý, ²ñÛáõÝ, ç³ñ¹, ³í»ñ åÇïÇ í»ñç³Ý³Ý ºë ù»½ ÏÉÇݻ٠í³Ñ³Ý áõ å³ßïå³Ý, ¸³ñÓÇ°ñ, ù»½ Ïï³Ù Ë³Õ³Õ Ð³Û³ëï³Ý:

ÊàêøÀ ²ÜØÆæ²äºê ìºð²Ììºò ¶àðÌÆ

²ñ³ñ³ï É»é³Ý ÓÛáõݳå³ï ëñïÇó ÐÝãáõÙ ¿ ÙÇ Ó³ÛÝ ¹³ñ»ñÇ ËáñùÇó سëÇëÇ ÍáóáõÙ ÙÇ ëÇñï µ³µ³ËáõÙ, ¼³ñÏáõÙ ¿ ³Ýí»ñç Ñ³Û ³½·ÇÝ Ï³ÝãáõÙ:

Ðá·¨áñ »ñ·³ñ³ÝÇó

´³ñá¯í, ³ñ³·ÇÉ, ÑáõÛëÇ ³ñ³·ÇÉ…

г۳ëï³ÝÇ ê÷ÛáõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñÇ Ñ»ï ѳñó³½ñáõÛóÇ Å³Ù³Ý³Ï Ýßí»ó,áñ ë÷ÛáõéùÇ ³ÛÝ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÁ, áñï»Õ Ï³Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñ,Ù³ñ½³Ï³Ý ,»ñ³Åßï³Ï³Ý áõ óï»ñ³Ï³Ý ÏÛ³Ýù`-г۳ëï³ÝÁ ³Ýí׳ñ ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¿ ·ñù»ñ,¹³ë³·ñù»ñ,³Ûµµ» Ýݳñ³ÝÝ»ñ,µ³é³ñ³ÝÝ»ñ,»ñ³Åßï³Ï³Ý ï»ïñ»ñ áõ ·ñù»ñ,Ù»Ãá¹³Ï³Ý óáõóáõÙÝ»ñ` áõëáõóÇãÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ´³ñ»å³ï»Ñ ³éÇÃáí г۳ëï³ÝÇ Ù³ñ½ÇÏÝ»ñÁ Ù»ÏÝáõÙ ¿ÇÝ ú¹»ë³ ÙñóáõÙÝ»ñÇ,û·ïí»Éáí ³j¹ ³éÇÃÇó Ù»ñ ûñÃÇ ·É˳íáñ ËÙµ³·ñÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ùµ µ³½Ù³ÃÇí ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ³é³ùí»ó ú¹»ë³ ¨ ïñ³Ù³¹ñí»ó àõÏñ³ÇݳÛÇ 26 ѳÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇÝ, áñáÝù Çñ»Ýó ·áÑáõݳÏáõÃÛáõÝÝ áõ ßÝáñѳϳÉáõÃÛáõÝÁ ѳÛï»óÇÝ ³Û¹ µ³ñÇ ·áñÍÁ ݳ˳ӻéÝáÕÝ»ñÇÝ:

– Þ³ï áõñ³Ë³ÉÇ ¿, ¨ »ë ³ÝÓ³Ùµ ³Û¹ Ûáà Ýáñ³åë³Ï ½áõÛ·»ñÇÝ Ññ³íÇñáõÙ »Ù г۳ëï³Ý: ºñÏáõ ß³µ³Ãáí ÃáÕ Çñ»Ýó ³ÙáõëÝ³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑáñ¹áõÃÛáõÝÁ ³ÝóϳóÝ»Ý ³Ûëï»Õ` Ù³Ûñ-гÛñ»ÝÇùáõÙ: àõ½áõÙ »Ýù, áñ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁ ·³Ý г۳ëï³Ý, ³åñ»Ý, ëáíáñ»Ý, ÁÝϳɻÝ, ÁÙµéÝ»Ý, û ÇÝã ³ë»É ¿ Ñ³Û ÁÝï³ÝÇùÇ ³ñÙ³ï: ÆëÏ ·É˳íáñ Ýå³ï³ÏÝ ¿, áñ Ýáñ ³×áÕ, Ù³ï³Õ ë»ñáõݹÁ` ϳñáճݳ ɳí Ëáë»É ѳۻñ»Ý, ѳۻñ»Ý Ùï³Í»É ¨ Çñ ½·³óÙáõÝùÝ»ñáõÙ ¿É Ñ³Û ÙݳÉ: ºí ǽáõñ ã¿, áñ ê÷ÛáõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ Ùß³Ï»É ¿ ѳ۳å³Ñå³Ý ÙÇ ·»Õ»óÇÏ Íñ³·Çñ` §²ñÇ°, ïáõݦ – سÛñ-г۳ëï³ÝÝ ¿ ëå³ëáõÙ…


июнь 2009

3

Союз армЯн украины

П о д п и сат ь с я н а га з е т у м о ж н о в л ю б о м о тд е л е н и и с в я з и « У к р п о ш та » . Подписной индекс: 96301

غêðàä زÞîàòÆ ²Üì²Ü ¸äðàòÀ ÐÆܶ î²ðºÎ²Ü ¾ ²ñ¹»Ý »ññáñ¹ ï³ñÇÝ ¿ ÇÝã ú¹»ë³ ù³Õ³ùáõ٠ϳ½Ù³Ï»ñåíáõÙ ¿ ÙÇçѳٳÝù³ÛÇÝ ÙñóáõÛà §Джерело майстерности¦:ØñóáõÛÃÇÝ Ù³ëݳÏó»É »Ý ݳ¨ ѳÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÇ ÏÇñ³ÏÝûñÛ³ ¹åñáóÇ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ ¨ ·ñ³í»É »Ý ³é³çÇÝ ¨ »ñÏñáñ¹ Ùñó³Ý³Ï³ÛÇÝ ï»Õ»ñÁ:ÆëÏ ³Ûë ï³ñÇ Ó·ïáõÙ ¿ÇÝ ³Ùñ³óÝ»É ÝáõÛÝå»ë ³é³çÇÝ ï»ÕÇ Ï³ñ·³íÇ׳ÏÁ:Üáñ³Ï³éáõÛó Ùß³ÏáõÛÃÇ Ï»ÝïñáÝÇ ï³ñ³ÍùáõÙ Çñ ³ñųݳí³Û»É áõ ѳñÙ³ñ³í»ï ï»ÕÝ ¿ ·ñ³í»É Ù»ñ ÏÇñ³ÏÝûñÛ³ ¹åñáóÁ,áñÝ ³ñ¹»Ý ÑÇÝ· ï³ñ»Ï³Ý ¿:¸åñáóáõÙ ·áñÍáõÙ ¿ í»ó ËáõÙµ,Ï³Ý Ñ³Û³É»½áõ ¨ éáõë³É»½áõ ËÙµ»ñ`1-ÇÝ,2-ñ¹,3-ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñáõÙ ëáíáñáõÙ »Ý 65 ³ß³Ï»ñïÝ»ñ:¸åñáóÝ áõÝÇ Çñ ËáñÑñ¹³ÝÇßÁ, ûñÑÝ»ñ·Á,³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Íñ³·ÇñÁ,Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ áõëáõóÇã áõÝÇ Çñ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ åɳÝÁ, ÑÇÙùÁ` سÛñ ѳÛñ»ÝÇùÇó »ÏáÕ Ó»éݳñÏÝ»ñÁ, ¹³ë³·ñù»ñÁ, ѳïáõÏ ï»ïñ³ÏÝ»ñÁ:¸³ë³ñ³ÝÝ»ñÁ ѳ·»óí³Í »Ý ¹Ç¹³ÏïÇÏ µ³½Ù³ÃÇí ÝÛáõûñáí: ¸åñáóáõÙ ¹³ë³í³Ý¹íáõÙ »Ý ѳÛáó É»½áõ,Ñ³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ,Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç å³ïÙáõÃÛáõÝ, Ùß³ÏáõÛÃ, ѳÛÏ³Ï³Ý ËáѳÝáó,ϳ ·ñ³¹³ñ³Ý, ëåáñï¹³ÑÉÇ×, ·áñÍáõÙ ¿ å³ñÇ ËáõÙµ: سÛÇëÇ 24-ÇÝ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ÏñÃûç³ËáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í Ñ»ñÃ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙ`¹åñáóÇ ïÝûñ»Ý ¾É»Ý

Ð³Û »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ó»éùÇ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ

äáÕáëÛ³ÝÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ùµ: ²ÛÝ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ï³ñ»í»ñçÛ³Ý µ³ó ¹³ë ¿ñ: Ðñ³íÇñí³Í ¿ÇÝ ÑÛáõñ»ñ ï³ñµ»ñ ѳٳÛÝùÝ»ñÇó ¨ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, Ý»ñϳ ¿ñ ù³Õ³ù³ÛÇÝ ËáñÑñ¹Ç Ý»ñùÇÝ ù³Õ³ù³ÛÇÝ í³ñãáõÃÛ³Ý å»ï ܳï³ÉÛ³ â³ÛãáõÏÁ,ú¹»ë³ÛÇ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ý³Ë³·³Ñ ê³Ùí»É îÇ·ñ³ÝÛ³ÝÁ, í³ñãáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ ¨ ÑÛáõñ»ñ ï³ñµ»ñ ѳٳÛÝùÝ»ñÇó: ²Ù»Ýáõñ ³ßËáõÛÅ »éáõ½»é ¿ñ ïÇñáõÙ,µ³óí»É ¿ñ óáõó³Ñ³Ý¹»ë, áõñ Ý»ñϳ۳óí³Í ¿ÇÝ Ñ³Û »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ó»éùÇ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ:ÐÛáõñ»ñÁ ÑdzóÙáõÝùáí ¿ÇÝ ¹ÇïáõÙ Ý»ñϳ۳óí³Í Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ß˳ï³Ýù, Çñ áõ ³é³ñϳ:²ÝÅËï»ÉÇ ¿ñ ³ÛÝ ÷³ëïÁ,áñ óáõó³Ñ³Ý¹»ëÇÝ Ù³ëݳÏó³Í »ñ»Ë³Ý»ñÇ ·áñÍ»ñáõÙ ½·³óíáõÙ ¿ñ ѳÛÏ³Ï³Ý á·áõ ¨ ³½·³ÛÇÝ ³ñí»ëïÇ ßáõÝãÁ,Ýñ³Ýù Ùáï ¿ÇÝ Ï³Ý·Ý³Í Çñ»Ýó ³ñÙ³ïÝ»ñÇÝ, û¨ ·ïÝíáõÙ ¿ÇÝ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇó Ñ»éáõ: ²ÛÝáõÑ»ï¨ µ³ñÓñ ïñ³Ù³¹ñáõÃÛ³Ùµ ÑÛáõñ»ñÁ ÙïÝáõÙ »Ý ÉáõÛë»ñáí áÕáÕí³Í

¹³ÑÉÇ×: ²ß³Ï»ñïÝ»ñÇ áõÅ»ñáí ëÏëíáõÙ ¿ µ»Ù³Ï³Ý³óáõÙ`Ã»Ù³Ý §øñÇëïáÝ»áõÃÛ³Ý ÁݹáõÝáõÙÁ г۳ëï³ÝáõÙ¦:Ü»ñϳ۳óÙ³Ý ¹»ñ³ë³ÝÝ»ñÁ å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛ³Ý Ù»Í ½·³óáõÙáí ¿ÇÝ Ùáï»ó»É ÝÛáõÃÇÝ,Ù³ëݳÏÇó ³ß³Ï»ñï¹»ñ³Ï³ï³ñÝ»ñÁ ëñïÇ ¹áÕáí ¿ÇÝ ëå³ë»É ÙÇçáó³éÙ³ÝÁ ¨ ÷áùñ-ÇÝã Ñáõ½í³Í ¿ÇÝ:ê³Ï³ÛÝ ³é³çÇÝ ¹ñí³·áõÙ, »ñµ ÑÝãáõÙ ¿ ѳÛÏ³Ï³Ý å³ñ»Õ³Ý³ÏÁ ¨ å³ñÇ ËáõÙµÝ ¿É Çñ Ñ»ñÃÇÝ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ¿ ÷áÃáñÏáõÝ å³ñ` óñíáõÙ ¿ ɳñí³ÍáõÃÛáõÝÁ:²ß³Ï»ñïÝ»ñÇ Ë³ÕÇ ¨ Ó³ÛÝÇ Ù»ç µÝ³Ï³Ý »ñ³Ý· ¿ ½·³óíáõÙ:êï»ÕÍíáõÙ ¿ ϻݹ³ÝÇ Ï³å µ»ÙÇ ¨ ѳݹÇë³ï»ëÇ ÙÇç¨,Å»ëï»ñáí/¹Çٳ˳ջñáí/ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ »Ý ³ÛÝ` ÇÝã Ëáëù»ñÁ ã»Ý ³ëáõÙ:àõ½áõÙ »Ù ѳïϳå»ë Ýß»É Ã³·³íáñÇ ¹»ñ³Ï³ï³ñ ²É»ùë³Ý¹ñ гñáõÃÛáõÝáíÇ Ë³ÕÇ Ù³ëÇÝ:ܳ í³ñå»ïáñ»Ý,ѳÙá½Çã ¨ å³ïÏ»ñ³íáñ ϳï³ñ»ó Çñ ¹»ñÁ,³ÛÝù³Ý ¿ñ ³ÝÏ»ÕÍ,áñ ÃíáõÙ ¿ñ û áã û ˳ÕáõÙ,³ÛÉ ³åñáõÙ ¿ Çñ ¹»ñáí:ÆÝùÁ, îñ¹³ï ó·³íáñÁ, ËáݳñÑíáõÙ ¿ ¶ñÇ·áñ Èáõë³íáñãÇ ³é³ç, Ý»ñáõÙ ËݹñáõÙ, ³Õ»ñëáõÙ ¨ ëÇñ³Ñáųñ ÁݹáõÝáõÙ ùñÇëïáÝ»áõÃÛáõÝÁ: ¶ñÇ·áñ Èáõë³íáñãÇ ¹»ñ³Ï³ï³ñ ²ñ³Ù ²ÝóßÛ³ÝÁ ³ñ¹»Ý ÇëÏ ëÇñ»ÉÇ ¹³ñÓ³í ѳݹÇë³ï»ëÇ ÏáÕÙÇó:Üñ³ ³ñï³ùÇÝÁ ¨ å³Ñí³ÍùÁ ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ñ Ï»ñå³ñÇÝ:²Ù»Ý ÇÝã µÝ³Ï³Ý ¿ñ, ½·³Û³óáõÝó:²Û¹åÇëÇ Ï»ñå³ñ ˳ճÉáõó Ñ»ïá Ù³ñ¹Á ³Ýå³ÛÙ³Ý ³í»ÉÇ ¿ ³½Ýí³ÝáõÙ áõ Ù³ùñ³·áñÍíáõÙ:гí³ïÁ ¹»åÇ ùñÇëïáÝ»áõÃÛáõÝÁ ³ÛÝù³Ý ¿ ³ÝÏ»ÕÍ áõ Çñ³Ï³Ý,áñ µáÉáñ ¹»ñ³Ï³ï³ñÝ»ñÁ Ó·ï»óÇÝ áã û ˳ճÉ,³ÛÉ ÙïÝ»É Ï»ñå³ñÇ Ù»ç ¨ ½·³É Çñ»Ýó Ï»ñï³Í Ñ»ñáëÇ Ñá·»µ³ÝáõÃÛáõÝÁ:Üñ³Ýù ³ñ¹³ñ³óñ»óÇÝ Çñ»Ýó:гݹÇë³ï»ëÇ ÏáÕÙÇó ³ñųݳó³Ý µáõéÝ Í³÷³Ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, áñáÝù åÇïÇ ÑÇßí»Ý áÕç ÏÛ³ÝùáõÙ,¹³éݳÉáí ³ÝÙáé³ó Ñáõß: ì»ñçáõÙ §Ð³Ûñ Ù»ñÁ¦ ÇÝãå»ë »Ï»Õ»óáõÙ, å³ï³ñ³·Ç ųٳݳÏ, ÑÝã»ó µáÉáñÇ ßáõñûñÇó, µ»ÙÇó ¨ ¹³ÑÉÇ×Çó:ØÇ ËáñÑÇÝ ËáñÑáõñ¹ ϳñ í³éíáÕ ÙáÙ»ñÇ µáóáõÙ,áñÇó ß³ï»ñÝ ¿ÇÝ Ñáõ½í»É,ÇëÏ ûñÑÝ»ñ·ÇÝ áïùÇ Ï³Ý·Ý»óÇÝ Ù»Ï Ù³ñ¹áõ ÝÙ³Ý,áã-áù ã¿ñ áõ½áõÙ Ñ»é³Ý³É ³Û¹ ç»ñÙ áõ Ñ᷻ѳñ³½³ï ÙÃÝáÉáñïÇó: ÆëÏ Ñ³ñ¨³Ý ëñ³ÑáõÙ ÑÛáõñ»ñÇÝ ³Ý³ÏÝÏ³É ¿ñ ëå³ëíáõÙ,µ³ó ¹³ëÇ »ñÏñáñ¹ Ù³ëáõÙ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ å»ïù ¿ óáõó³¹ñ»ÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ËáѳÝáóÇ Ñ³Ù»Õ Ï»ñ³Ïñ³ï»ë³ÏÝ»ñÁ áõ Ýñ³Ýù áã å³Ï³ë ˳ݹ³í³éáõÃÛ³Ùµ áõ »é³Ý¹áí ¿ÇÝ Ý³Ë³å³ïñ³ëïí»É ¹ñ³Ý:Üñ³Ýó ѳٳñ ¹³ ÛáõñáíÇ ùÝÝáõÃÛáõÝÝ ¿ñ:î³ñí³ ÁÝóóùáõÙ Ýñ³Ýù ͳÝáóó»É ¿ÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ËáѳÝáóÇ ·³ÕïÝÇùÝ»ñÇÝ,å³ïñ³ëïÙ³Ý »Õ³Ý ³ÏÝ»ñÇÝ,µ³Õ³¹ñ³ã³÷»ñÇÝ,ëáíáñ»É É ¿ÇÝ ×Çßï Ó¨³íáñ»É ¨ ëå³ëù³íáñ»É ë»Õ³ÝÝ»ñÁ,Ñ»ï¨»É Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ûç³ËÝ»ñÇ ÑÝáõó »ÏáÕ ëáíáñáõÛÃÝ»ñÇÝ`ÇÝãå»ë ÑÛáõñ ÁݹáõÝ»É áõ ׳ݳå³ñÑ»É,ÇÝãå»ë Ù³ïáõó»É ¨ áõÙ ëå³ë³ñÏ»É ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ:Êáѳñ³ñ³Ï³Ý ³ñí»ëïÇ í³ñå»ïáõÃÛ³Ý Ù»ç Çñ»Ýó Ù³ëݳÏóáõÃÛáõÝÝ áõÝ»ÇÝ Ý³¨

ú¹»ë³ÛÇ ù³Õ³ù³ÛÇÝ ËáñÑñ¹Ç Ý»ñùÇÝ ù³Õ³ù³ÛÇÝ í³ñãáõÃÛ³Ý å»ï ܳï³ÉÛ³ â³ÛãáõÏÁ,ú¹»ë³ÛÇ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ý³Ë³·³Ñ ê³Ùí»É îÇ·ñ³ÝÛ³ÝÁ, í³ñãáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ ¨ ÑÛáõñ»ñ ï³ñµ»ñ ѳٳÛÝùÝ»ñÇó

ÍÝáÕÝ»ñÁ.¹³ë³Å³Ù»ñÇÝ Ý»ñϳ ¿ÇÝ ·ïÝí»É ¨ Çñ»Ýó ÑÙïáõÃÛ³Ùµ û·Ý»É »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ:ê»÷³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí Ï»ñ³Ïñ³ï»ë³ÏÝ»ñ ¿ÇÝ å³ïñ³ëï»É` ݳËáõï»ëïÝ»ñ, ³Õ³Ý¹Ý»ñ,³Õó³ÝÝ»ñ ¨ ÃËí³ÍùÝ»ñ,Çñ»Ýó ßÝáñÑÝ»ñÁ ÷á˳Ýó»Éáí ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇÝ: ¸³ë³Å³Ù»ñÇÝ Ù³ëݳÏó»É ¨ û·Ý»É ¿ÇÝ Ý³¨ ïճݻñÁ: ØÇçáó³éÙ³Ý ûñÁ ׳߳Ïáí ѳ·Ýí³Í,·»Õ»óÇÏ áõ ݳ½»ÉÇ ³ÕçÇÏÝ»ñÁ ÑÛáõñ»ñÇÝ Ññ³Ùóñ»óÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ËáѳÝáóÇ ³é³ï µ³ñÇùÝ»ñÇó,áñáÝù ÇÝùÝáõñáõÛÝ ¿ÇÝ å³ïñ³ëï»É: Ð³Ù»Õ áõï»ëïÝ»ñÇÝ í»ñç ãϳñ: سïáõóí»ó ³í³Ý¹³Ï³Ý ïáÉÙ³ÛÇ ï³ñ³ï»ë³ÏÝ»ñÁ, áã˳ñÇ Ùëáí ˳ßÉ³Ù³Ý ¨ ³ÛÉÝ:´áÉáñ ųٳݳÏÝ»ñáõÙ ¿É Ñ³Û Ï³Ý³Ûù áã ÙdzÛÝ å³ïí³ë»ñ áõ ³é³ùÇÝÇ »Ý »Õ»É, ³Ûɨ` ³ÝÓݳ½áÑ ÝíÇñí³Í Ù³ÛñÇÏÝ»ñ áõ ßÝáñѳ߳ï ï³Ý ïÇÏÇÝÝ»ñ:²Û¹åÇëÇÝ ¿ÇÝ Ý³¨ Ù»ñ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ Ù³ÛñÇÏÝ»ñÁ` èáõ½³Ýݳ ʳã³ïñÛ³ÝÁ, ²Ý³ÑÇï سÃáëÛ³ÝÁ, ¸áݳñ³ øáã³ñÛ³ÝÁ, γñÇÝ» ²ÝïáÝÛ³ÝÁ, ²Ý³ÑÇï ´»·áÛ³ÝÁ, سñ·³ñÇï Âá÷ɳճÉÃÛ³ÝÁ, ²Ý³ÑÇï ¾ÉáÛ³ÝÁ ¨ ³ÛÉáù:лÝó ë»Õ³ÝÝ»ñÇ Ùáï ¿É ÑÛáõñ»ñÁ »ÉáõÛà áõÝ»ó³Ý,·áí»ëïÇ áõ µ³ñÓñ ·Ý³Ñ³ï³ÝùÇ Ëáëù»ñ ÑÝã»óÇÝ ¨, ¹åñáóÇ Ñ³ëó»ÇÝ, ¨ ݳ˳·³ÑáõÃÛ³Ý áõ í³ñãáõÃÛ³Ý Ñ³ëó»ÇÝ,Ù³ëݳÏÇó ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ ßÝáñÑÝ»ñÇ áõ ï³Õ³Ý¹Ç Ù³ëÇÝ,Ýñ³Ýó ¹³ëïdzñ³ÏáÕ áõ ëÝáÕ ÍÝáÕÝ»ñÇ Ñ³ëó»ÇÝ:гñ·³Ýù áõ å³ïÇí µáÉáñǹ: ºí ³Ûëå»ë ϳ۳ó³í µ³ó ¹³ëÁ:ê³ áã û µ³ó ¹³ë ¿ñ ïÇÏÇÝ ¾É»Ý äáÕáëÛ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ,³ÛÉ ÙÇ ï»ë³Ï ѳßí»ïíáõÃÛáõÝ Çñ»Ý ͳí³É³Í ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ:ØdzÛÝ Ýå³ï³Ï³ëÉ³ó ¨ Ï³Ùùáí áõÅ»Õ Ù³ñ¹Á ϳñáÕ ¿ ù³ÛÉ ³é ù³ÛÉ ·Ý³É ¹»åÇ Íñ³·ñ»ñÇ Çñ³·áñÍáõÙ:ÆëÏ Íñ³·ñ»ñÝ ³½ÝÇí »Ý,Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ`µ³ñÇ:ºÃ» ϳ Ýå³ï³Ï áõñ»ÙÝ Ï³Ý Ý³¨ ¹ñ³Ý ѳëÝ»Éáõ ÙÇçáóÝ»ñ: ²é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ ¹³ Ùßï³Ï³Ý

γ¹ñ»ñ §øñÇëïáÝ»áõÃÛ³Ý ÁݹáõÝáõÙÁ г۳ëï³ÝáõÙ¦ µ»Ù³Ï³Ý³óáõÙÇó

ï³ñíáÕ ïùݳç³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ ¿: êï»Õͳ·áñÍ³Ï³Ý ÙÇïù,í³é »ñ¨³Ï³ÛáõÃÛáõÝ ³ÝÙݳóáñ¹ ÝíÇñáõÙ ëÇñ³Í ·áñÍÇÝ - ë³ ¿ ¾É»Ý äáÕáëÛ³ÝÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ËóÝÇã áõÅÁ,¨ Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ »Ý ¹³éÝáõÙ Éáõë³íáñ Íñ³·ñ»ñÁ: гñÏ ¿ ßÝáñÑ³Ï³É³Ï³Ý Ëáëù»ñ áõÕÕ»É àôÏñ³ÇݳÛÇ ÑáÕÇÝ áõ ÅáÕáíñ¹ÇÝ,ջϳí³ñáõÃÛ³ÝÁ,áñ ÝϳïáõÙ ¿ ¨ Ëñ³ËáõëáõÙ ³Ûɳ½·Ç ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ ³é³çÝóóÁ,ѳñ·áõÙ Ýñ³Ýó ÏáõÉïáõñ³Ý áõ Ï»Ýó³ÕÁ,³ñųݳí³Û»É ѳçáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ` Ý»ñϳ۳óÝ»Éáí µ³ñÓñ ·Ý³Ñ³ï³ÝùÇ: гٳÛÝùÇ Ý³Ë³·³ÑáõÃÛ³Ý ¨ Ùß³ÏáõÛÃÇ Ï»ÝïñáÝÇ ïÝûñÇÝáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó µ³ñÓñ ·Ý³Ñ³ïí»ó Ù³Ýϳí³ñÅ³Ï³Ý ÏáÉ»ÏïÇíÇ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ,ÇëÏ ¹åñáóÇ ëï»ÕÍÙ³Ý 5-³ÙÛ³ÏÇ ¨ ³ÝÓÝáõñ³ó ³ß˳ï³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ ïÝûñ»Ý ¾É»Ý äáÕáëÛ³ÝÇÝ ßÝáñÑí»ó å³ïíá·Çñ:

ÒàÜ àôêàôòâÆÜ ¸áõ µ³ñ»å³ßï,ßÝáñѳ߳ï, ²Ýµ³ëÇñ ÏÇÝ` í³ëï³Ï³ß³ï: æ³Ñ»ÉÝ»ñÇÝ ßáõñç¹ ³é»É, àõ ÙÇ »ñÏñáñ¹ Ù³Ûñ »ë ¹³é»É: ´³ñáõÃÛ³Ùµ ùá ³Ýå³ñ÷³Ï, ²åñ³Í ÏÛ³Ýùáí ÙÇ µáí³Ý¹³Ï ê»ñáõݹݻñ »ë ÏñÃ»É µ³½áõÙ, ¼ï»É,Ù³ùñ»É Ýñ³Ýó É»½áõÝ: àô ó³íáõÙ ¿ ëÇñï¹ ³Ýã³÷` Ü»ñ¹ñáõÙǹ ã³÷ ѳٳã³÷, Ø»ñ ë»ñݹÇÝ ûï³ñ³óáÕ ¸³ëïdzñ³Ïáõ٠ѳÛÇ á·áí: ²ÏݳͳÝùáí ÉëáõÙ »Ý ù»½, ²ÕçÇÏ-ïÕ³ ¹³éÝáõÙ »Ý Ñ»½ àõ Ùáï ϳݷÝáõÙ Ñ³Û ³ñí»ëïÇÝ ÊáëùÇÝ,É»½íÇÝ,·»Õ³ñí»ëïÇÝ:

Èǽ³ ØáëÇÝÛ³Ý Î³Ý³Ýó ÙÇáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³Ù


июнь 2009

4

Украина – армения

Інтерв’ю головного редактора газети Спілки Вірмен України з Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Вірменія Олександром Івановичем Божко такими залишаються: Раффі, Жюль Верн, Олександр Дюма, Вальтер Скотт, Брати Гр і м , Ш а р л ь П е р о тощо. –Вже більше 15 років, як моя родина проживає та працює в Одесі. Я в Україні бачила безліч вірменських церков, побудованих у різні століття. На Вашу думку, дійсно це вірмено-українська побратимість має глибокі коріння. – Одна із особливостей вірменського народу полягає в тому, що більша його частина проживає Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Вірменія О.Божко за межами своєї історичної батьківщини. – На мій перший телефоний дзвінок Ви Його розсіяння, як в відповіли відмінною вірменською. Для мене історичні часи, так і тепер, відбувалося це стало несподіванкою, спочатку я здиі відбувається в силу різних обставин, вувалась, потім захопилась…Де і коли Ви і тепер важко назвати країну, у якій би навчились розмовляти гарною вірменською не було вірменської громади. Індія та мовою. Ефіопія, Ліван і Сирія, Аргентина і – Мені доля подарувала навчатися Бразилія, Греція і Франція, США і Росія одночасно на філологічних факультетах - усіх не перелічити. Чільне місце серед Державних Університетів Києва та них належить Україні, на землях якої Єревану. А чому я обрав саме вірменську вірмени появилися ще в XI ст., рятуючись мову і Вірменію? Давно був зацікавлений від руйнівної навали турків-сельджуків. цією дивовижною країною. Ще в юнацтві Маючи славу працьовитої, динамічної прочитав книги Сільви Капутікян нації, вірмени швидко пристосовувалися «Каравани ще ходять». Я дуже вражений до місцевих умов, виявляючи себе вправбув цією книгою, мене дуже цікавило, ними ремісниками і заповзятливими що це за народ – вірменський народ, що купцями. Заснувавши в XIII-XIV ст. мав таку долю, які глибокі коріння має свої поселення у таких містах Галицьков історії, яким чином зміг крізь століття Волинського князівства як Львів, трагедій та випробувань пройти, в найЛуцьк, Володимир, вони за короткий важчих умовах створити вражаючі шедевчас зосередили у своїх руках торгівлю ри в галузі архітектури, науки, музики, між українськими землями та Близьким мистецтва та літератури. Таким чином, і Середнім Сходом. Тож невипадково вірменознавство стало сенсом мого життя. товари, які купці завозили зі Сходу, назиЯ навчився не тільки нововірменській валися «вірменські», це підтверджує один мові (шахарабрау), старовірменській (граз рукописних документів XVII ст.. бару), західновірменській, я також думаю, Численні документи свідчать, що читаю та перекладаю з вірменської на вірменські осідки користувалися на українську і, думаю, таких фахівців багаукраїнських землях певною автономією, то в Україні та Вірменії, оскільки наші (див. підтвердження Казимиром IV країни пов’язують століття дружби. привілею Владислава II від 3 квітня 1415 р. про надання вірменській громаді – Ви сказали, що займаєтесь можливості користуватися своїм правом), перекладами, розкажіть, будь ласка, про вони часто одержували інші різні привілеї, Ваші роботи з перекладу. особливо в торгівлі (див. Грамоту Короля Після закінчення університетів Сигізмунда I від 11 квітня 1523 р.). я працював кореспондентом газети І ще одна характерна деталь. Хоч «Літературна Україна» та журналу би в які світи не закидала доля вірмен, «Всесвіт», одночасно займався тривалий час позбавлені державності, вірменознавством, вірмено-українськими вони, немов би керуючись якиперекладами. За ці роки за моїм мось вищим інстинктом, повсюдно перекладом побачив світ роман Вардана самоорганізовувалися в національні Варданяна «Комитас», що стала першою громади, як правило, довкола церкви, книгою на Україні. Треба звернути увагу, користуючись часто у повсякденному що в цьому році Комітасу виповнюється житті національним судочинством, 140 років, бажано було перевидати книгу, засновуючи власні школи. Так у рішенні оскільки Комітас велика постать у музиці, ради старійшин львівської громади осопро якого необхідно знати в Україні. Без бливо наголошувалося, щоб «наші діти Комітасу важко зрозуміти вірменську проходили початкове навчання нашою музику. вірменською мовою і, одночасно, також За моїм перекладом надруковані латинською». книги Гранта Матевосяна, Агаси АйваБез перебільшення можна сказати, зяна, Мушега Галшояна, Раффи та інші що саме завдяки національній церкві, праці. А вже декілька років в одному з яка виступала як об’єднуючий фактор, українських видавництв знаходиться мій а також винайденій св. Месропом Машпереклад «Давіда Сасунського» («Сасунці тоцем ще в 405 р. власній писемності, Давіда»). По суті це перероблений варіант вірмени в різних кінцях світу, попри всі епосу. Бажано надрукувати видання розвипробування, збереглися до сьогодні мальоване, що більше зацікавило читачів як нація. Наприклад, тільки актів своїм художнім оформленням. Адже Кам’янець-Подільського вірменського переклад в першу чергу передбачений для суду в архівах України налічується юних читачів. Запитаєте, чому? Оскільки, тисячі сторінок. І такого роду безліч як правило, в нашій пам’яті краще за все фактів свідчать, що вірмено-українські залишається те, що читали у дитинстві історичні зв’язки мають досить глибокі та юнацькому віці, наприклад, для мене коріння.

– На днях відвідали Єраблур. Меморіал воїнам, що загинули у героїчних битвах за Арцах, і серед 710 пам’ятників ми побачили прізвища українців, руських та інших. Що можете сказати з цього приводу? – Я вивчав писемні джерела XVII ст., особливо національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького, в яких брали участь багато вірмен, за участю українських козаків у Хотинській битві 1621 р., коли об’єднане українсько-польське військо зупинило турецько-татарську навалу. В цій битві особливо відзначився своєю хоробрістю гетьман П.Сагайдачний, як про це пише вірменський автор Овганнес Каменаці, прізвище якого однозначно вказує на місце його проживання – м. Кам’янець. (див. Г. Каменаці «Історія Хотинської війни»). А вірменські хроніки, які писалися в Криму, у свою чергу містять численні свідчення про успішні військово-морські походи запорожців до кримського та анатолійського узбережжів. Досить важливим виглядає факт збереження в Україні вірменських історичних джерел, що дозволяють широко та різноманітно простежити розвиток багатовікових дружніх стосунків вірменського та українського народу, які неодноразово

Могила М.І.Кічмара в Єраблуре

у важких становищах допомагали один одному. В числі козацьких військ багато було вояків вірменського народу, які виділялися своєю хоробрістю та відвагою. Завдяки своїм здібностям багато вірмен навіть становилися полковниками. Нам відомо про відважних та хоробрих вірменських вояків, які під час Великої Вітчизняної Війни боролися за визволення України. Тільки під час боїв за Київ 23 вірмена отримали звання героїв. І природно, що ті українці, які були пов’язані з Вірменією, також не могли залишатися байдужими до долі вірменського народу. Напевно, кожен з них обов'язком своїм вважав робити те, що підказувала йому совість. – У Вірменії існує українська громада?

– У Вірменії українська громада переважно складається з жінок, які свого часу одружилися в Україні з вірменами, що навчалися чи проходили військову службу. В цьому сенсі я піднесений, що незважаючи на важки умови 90-их років, вони залишились у напівзруйнованій Вірменії, щоб разом зі своїми чоловіками поділити випробування долі, зовсім як у Егіше. Запам’ятаємо його геніальні слова: «Ніжних жінок Вірменської землі», де піднесено мужність та достойність вірменських жінок. Тр е б а с к а з а т и , щ о у В і р м е н і ї українська федерація «Україна» була заснована у 1995 р., яка веде активну діяльність. Діяльність направлена на сприяння збереженню української культури, традиції та звичаїв українців, які проживають у Вірменії. Федерацією створені спортивні відділення у Ванадзорі, Гюмрі, Раздані, Іджевані та Севані. При федерації створені 4 аматорські колективи: український хор «Дніпро», ансамбль української пісні «Вербиченька», дитячий ансамбль «Дзвіночок», дитячий хореографічний ансамбль «Малятко». Дитячий ансамбль «Дзвіночок» декілька років поспіль бере участь у міжнародному конкурсі-фестивалі, що проходить в «Артеці», ансамбль три рази ставав володарем призового місця. Федерація українців Вірменії має свій друкований орган – часопис «Дніпро – Славутич», який виходить один раз на місяць українською та вірменською мовами. – Беручи до уваги Ваше гарне знання вірменської мови, бажано було це інтерв’ю надрукувати в нашій газеті вірменською, українською та російською мовами. Ви не проти? – Наскільки мені відомо, в Україні та Росії частина проживаючих Ваших співвітчизників не вміють розмовляти вірменською. Відверто кажучи, це мене дивує. Знання мов дуже важливо було в усі часу, особливо зараз у ХХІ ст. Однак як можна не знати рідної мови? Існує народна приказка: «Скільки мов знаєш настільки ти людина». І навпаки, існує загальна мова, якою бажано щоб володіли усі. Це мова людяності і миру, любові і культури, знання якої необхідно кожному народові, як і для всього людства. Користуючись нагодою, хочу зазначити, що з початку цього року збільшились матеріали вірменською мовою на сторінках газети СВУ «Армянскій Вестнік». Бажаю успіхів у цій патріотичній справі, що робить редакція. Головне те, що в редакції працюють знаючі та зацікавлені люді, які розуміють покладену на них важку і значну справу. – Дуже натхнені та вражені. Велике спасибі .

Інтерв'ю М.Атян з Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Вірменія О.Божко


июнь 2009

5

СОюз армян украины КРЫМСКОЕ АРМЯНСКОЕ ОБЩЕСТВО ОДЕССКАЯ АРМЯНСКАЯ ОБЩИНА

Армяне Украины: вчера, сегодня, завтра II Международная научно-практическая конференция 5-6 сентября 2009 года, монастырь Сурб Хач, Автономная Республика Крым, Украина Глубокоуважаемые коллеги! Центр арменистики при Союзе Армян Украины, Крымское Армянское Общество при содействии Украинской Епархии Армянской Апостольской Церкви проводят II Международную научно-практическую конференцию «Армяне Украины: вчера, сегодня, завтра», которая состоится 5-6 сентября 2009 года в монастыре Сурб Хач Армянской Апостольской Церкви, Кировский район, Автономная Республика Крым, Украина. В рамках конференции планируется работа по следующим направлениям: – Армяно-украинские связи от античности до современности. – История армянских средневековых поселений Крыма и других регионов Украины. – История армянских поселений Крыма и других регионов Украины в XVIII – начале XX вв. – История Армянской церкви в Крыму и других регионах Украины. – Переселение крымских армян в Азовскую губернию. – Культура армян Украины: от средневековья до наших дней. – Армяне в УССР. – Армения – Украина: диалог культур. – Армянские учебные заведения в Украине: приходские школы, училища, семилетки. – Армянские благотворительные общества. – Украинские общества и украинцы в Армении. – Возрождение армянской диаспоры Украины на рубеже ХХ-XXI вв. – Украино-армянские дипломатические отношения.

За дополнительной информацией, связанной с участием в конференции, обращайтесь в Оргкомитет по телефону: 8-095-243-68-60 или по электронной почте e-mail: surbhachark@rambler.ru Контактное лицо – Байбуртский Аркадий Михайлович (управляющий делами монастыря Сурб Хач АР Крым). С уважением, Председатель оргкомитета Олег Аршавирович Габриелян

Фестиваль единой семьи Среди многочисленных событий мая имело место и проведение фестиваля «От матери – к семье, от семьи – к ребенку», проходившего в г. Житомире. Организатором такого мероприятия выступили председатель Богунского райисполкома Петренко Любовь Васильевна и председатель совета женщин Каганович Светлана Петровна. Были приглашены ветераны, администрация города и студенческая молодежь. Среди многих гостей была и житомирская областная армянская община «Эребуни». Перед началом торжественного открытия была организована выставка на украинскую тематику: рушники, картины, вышивка. Разнообразили выставку картины Карине Овакимян, но с армянским акцентом. Одна из картин воплотила в себе символы нашей родины – гора Арарат и фрукты этой долины.

Ансамбль «Эребуни», уже успевший отдохнуть от приезда с фестиваля в с. Космач, достойно представил культурные традиции армянского народа. Песни, танцы, стихотворения, сценические постановки – все эти номера украсили нашу программу. Зрителям было интересно услышать стихотворение Елены ШуваевойПетросян в исполнении Амалии Сукиасян о черных

армянских глазах: «Люблю твои армянские глаза. Большие. Черные. С печалью». Семья – самая главная ценность для человека любой национальности. Для армян семья – это символ надежности, опоры, стабильности и уюта. Именно этим настроением мы и хотели поделиться с присутствующими. Наша группа поддержки не осталась не замеченной. Азербайджанская, белорусская и польская

общины также присутствовали на фестивале. Они внесли свой национальный колорит в программу. Организаторы поблагодарили участников, вручив им дипломы и подарки. «Эребуни» также преподнесла небольшой сюрприз – торт для всех гостей. По окончании концерта ансамбль «Эребуни» продолжил свой отдых. У них была возможность при этом обсудить свои дальнейшие творческие планы. Также они не упустили шанс побывать в парке на каруселях всем коллективом. Этот фестиваль занял отдельную страничку в истории житомирской армянской общины. Мы с нетерпением ждем новых культурных мероприятий. Татевик Сукиасян, Житомирская областная армянская община «Эребуни»


июнь 2009

6

спорт

CПОРТ

П е р е д п л ат и т и га з е т у м о ж н а у б уд ь - я к о м у в і д д і л е н н і « У КР П О Ш ТИ » . І н д е к с н аш о ї га з е т и : 9 6 3 0 1

Церемония награждения «Золотой мангуст» 3 мая 2009 года в одесском концерт-холле «Сады Победы» состоялась церемония награждения «Золотой мангуст». На церемонии присутствовали олимпийские чемпионы, знаменитые спортсмены, тренеры, президенты спортивных федераций, народные депутаты, представители СМИ. Год назад главный редактор Всеукраинского журнала о единоборствах «Школа выживания «Мангуст» Лерник Мусаелян вместе со своим партнером — ювелирным домом «Кимберли» (учредитель — Игорь Ильчишен) — пообещали, что проведут церемонию награждения тех, чей труд помогает развиваться украинскому спорту. Такого количества знаменитостей мирового масштаба, собранных вместе, не видел, пожалуй, не только крупнейший одесский концерт-холл «Сады Победы», но и мало какой из залов Украины. Повод более чем серьезный. Всеукраинский журнал о единоборствах «Школа выживания «Мангуст» отмечал свой второй день рождения. Казалось бы — многие масс-медиа существуют и подольше, но... Та ниша, которую занял «Мангуст», пустовала с незапамятных времен. Хотя контактные единоборства приносили Украине гораздо больше медалей, чем более разрекламированные виды спорта, в СМИ им уделялось место на вторых-третьих ролях, да и то коротко, информационно. С появлением «Мангуста» на национальном медиа-рынке эти виды наконец-то получили внимание к себе в том объеме, который заслуживают. Награждение Армена Варданяна. Заслуженный мастер спорта. Бронзовый призер всемирных юношеских игр. Бронзовый призер Чемпионата мира среди кадетов. Чемпион мира среди молодежи. Серебряный призер Чемпионата мира среди взрослых. Двукратный серебряный призер чемпионатов Европы. Двукратный чемпион Европы.

Главный редактор спортивного журнала Школа выживания «Мангуст» Лерник Мусаелян с Арменом Варданяном и Нельсоном Давидяном.

«Кульминацией же вечера стало награждение лучшего боксера Игр в Пекине — Олимпийского чемпиона Василия Ломаченко. Награждал обладателя кубка Вэла Баркера Заслуженный тренер Украины, лидер Партии Пенсионеров Украины Феликс Эдуардович Петросян. И приз ему был соответствующий боксу, показанному на ринге Китая – «Золотой Мангуст», инкрустированный бриллиантами».

Награждение Василия Ломаченко.

Ազերիները հիասթափված են

Պատմական փաստերի հերթական կեղծումը ձախողվել է.

Ուկրաինայի հայ համայնքի եւ մասնավորապես ANALITIKA. at.ua տեղեկատվականվերլուծական կենտրոնի ջանքերի շնորհիվ«§Հակամարտություններն ու պատերազմները ԽՍՀՄ փլուզումից հետո¦ գիրքը վերահրատարակվել է. գրքի նոր տարբերակում Հայաստանի պատմական փաստերի կեղծումներ այլեւս չկան: PanARMENIAN.Net-ը տեղեկացնում է, որ հիշյալ գիրքը, որի հեղինակները ուկրաինացի գրականագետներ եւ պատմաբաններ են, նախնական տարբերակում զետեղել էր մի հոդված, որտեղ Հայաստանի պատմության մասին կեղծ տեղեկություններ կային: Նույն հեղինակները՝ Վ. Յու. Բոգդանովիչ, Ա. Յա. Մանաչինսկի, խմբագրել են հոդվածը եւ վերահրատարակել գիրքը: §Ուկրաինայում Հայաստանի պատմության կեղծման մասին հրապարակումը մեծ արձագանք ստացավ, դարձավ ուշադրության եւ ուսումնասիրման առարկա:Առաջին օպերատիվ միջոցներն արդյունք տվեցին: ANALITIKA.at.ua տեղեկատվավերլուծական կենտրոնի փորձագետ Դավիթ Դավթյանի խոսքով, նոր խմբագրության մեջ պատմության կեղծումները բացակայում են, եւ նյութը գրված է առավել օբյեկտիվ հիմունքներով, սակայն այդ հանգամանքը չի արդարացնում նման անհեթեթություն թույլ տված գրականագետներին¦,փոխանցում է PanARMENIAN.Net -ը: Բնականաբար, այս երեւույթը սարսափելի ցավով ընդունեցին մեր հարեւանները եւ անմիջապես սկսեցին համացանցում աղաղակ բարձրացնել կատարվածի մասին: Մասնավորապես, 1news.az-ի թղթակիցը շտապեց գրել, որ գիրքը ներկայացնում էր տեղեկություններ ադրբեջանցիների նկատմամբ հայկական ագրեսիայի մասին, նաեւ պատմական

փաստեր, որոնք, իբր, վկայում են այն մասին, որ ԼՂ-ն պատկանել է թուրքազերիներին, որ ադրբեջանցիները իբր եղել են Ղարաբաղի եւ նրա լեռնային շրջանների տերն ու տիրականը: Չէ՞ որ հերյուրանքին ու կեղծիքին, երազանքին ու երեւակայությանն էլ չափ կա, չէ՞ որ կան ճշմարտություններ, իրողություններ, փաստեր, որոնք չես կարող ջնջել, վերացնել: Եթե ժամանակին ադրբեջանցիներով բնակեցված հայկական պատմական հողերից դուք փորձում էիք վերացնել հայկական խաչքարերը՝ դրանցով ձեր գոմերի պատերը կառուցելով (հենց նույն ԼՂՀ ազատագրված մեր տարածքներում այսօր այդ փաստերը կան), այդպիսով պատմությունը չի ջնջվում: Դա, թեկուզ ուշացումով, բայց գոնե հասկացել են նշյալ գրքի հեղինակները: Ի դեպ, գրքի վերահրատարակված տարբերակը երկրի շատ գրադարաններ չեն ստացել, եւ ըստ ANALITIKA.at.ua տեղեկատվականվերլուծական կենտրոնի փորձագետների, հարցի ճիշտ լուծումն այն կլինի, որ հենց հեղինակների խնդրանքով գրքի առաջին հրատարակությունն ամբողջությամբ«հետ կանչվի: Փորձագետ Դ. Դավթյանն ընդգծել է, որ պատմության խեղաթյուրում թույլ չտալու եւ օբյեկտիվ գիտական ուսումնասիրությունների հասնելու համար Analitika.at.ua ՏՎԿ փորձագետները հետագայում էլ շարունակելու են հետեւել Հայաստանի պատմության կեղծման հետ կապված իրավիճակին: Այցելելով ANALITIKA.at.ua կայքը, կարելի է համոզվել, որ կենտրոնն իսկապես մեծ հակահարված է տալիս հակահայկական տեղեկատվությանը: Հ. ԲՈՒԴԱՂՅԱՆ §²é³íáï¦ ûñ³Ã»ñà Հայաստան

22-24 мая в Украине прошел Третий кубок мира Ассоциации шахматных профессионалов по быстрым шахматам. После первого дня турнира по быстрым шахматам определились восемь четвертьфиналистов. Ими стали россияне Дмитрий Яковенко, Петр Свидлер и Александр Грищук, представитель Словакии Сергей Мовсесян, израильтянин Борис Гельфанд, азербайджанец Вугар Гашимов и украинец Александр Моисеенко. По результатам второго дня Свидлер, выиграв у Карпова, Мовсесяна и Грищука, вышел

в финал.Обладателем третьего кубок мира АШП по быстрым шахматам стал Борис Гельфанд.

30 мая в г. Одессе, в Армянском Культурном Центре, проходил чемпионат по длинным нардам среди армянской молодёжи Украины, который проводился в рамках Союза Армянской Молодёжи Украины. На чемпионате присутствовали делегации из таких областей: Одесская, Львовская, Полтавская, Черкасская, Киевская, Житомирская, Крыма и Винницкой. Жюри представляли главный судья Гранд Давидович Григорьянц (председатель общества памяти маршала Амазаспа Бабаджаняна) и представитель Одесской Областной Армянской Молодёжной Общественной Организации Армине Оганесян. Соревнования проходили очень интересно, так как на нём присуствовали победители 2007 года братья Казарян из г.Львов, которые заняли 1-е и 2-е места на прошлом чемпионате и вице-

чемпион по длинным нардам 2006 года из г.Полтавы. После долгих ожиданий в финал пробились представитель Крыма (Арутюн Саркисян) и Львова (Саркис Казарян), где Саркис Казарян защитил своё чемпионство и стал второй раз чемпионом по длинным нардам среди армянской молодёжи Украины, а второе и третье места оставили за собой представители Крыма Арутюн Саркисян и Рачик Геворкян.

СЕРГЕЙ МОВСЕСЯН (Словакия) Родился 3 ноября 1978 г. в Тбилиси (Грузия). Место в мировом рейтинге: 11. Текущий рейтинг: 2747. Наивысший рейтинг в карьере: 2751 (январь-2009).

Награждение победителей


июнь 2009

7

армения

П о д п и сат ь с я н а га з е т у м о ж н о в л ю б о м о тд е л е н и и с в я з и « У к р п о ш та » . Подписной индекс: 96301

В следующем номере

Армянский Вестник в Армении

ê ï » ÷ ³ Ý ³ í ³ Ý Ç Ù³ÝáõÏÝ»ñÇ Ýí»ñÁ ú¹»ë³ÛÇ Ýáñ³ëï»ÕÍ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ù³Ýϳå³ñ﻽ÇÝ

28 мая – День Первой Армянской Республики В 1918 г. 28 мая в Тифлисе Армянский национальный совет провозгласил независимость Армении. Данное решение принималось в весьма тяжких условиях: когда мгновенно распалась Закавказская Федеративная Демократическая Республика, из-за неожиданного выхода из ее состава грузин - 26 мая; когда турецкие войска опустошали армянские земли, продолжая политику геноцида, напрямую угрожая Еревану и главной армянской святыне Св. Первопрестольному Эчмиадзину. Именно в это время народное ополчение сумело дать достойный отпор врагу и, блестяще победив в Баш-Апаране, Караклисе и Сардарапате (21-29 мая), гордо провозгласила свою независимость. Отдавая дань наследству советской эпохи, многие довольно необоснованно, окончательно не разобравшись в сути проблемы, берутся критиковать власти и режим Республики Армения (1918-1920 гг.). Однако необходимо тщательно изучить ту сложную эпоху, все обстоятельства и понять, что в те годы национальные деятели делали всю возможное для становления сильной и независимой Армении. Современная Армения является прямой правопреемницей Первой Республики, о чем прямо говорится в преамбуле «Декларации о независимости Армении (1990 г.)»: «Развивая демократические традиции образованной 28 мая 1918 г. независимой Республики Армения, имея целью создание демократического, правового общества» Государственная символика Первой Республики – гимн и флаг – после 70 летнего забвения сегодня вновь восстановлены, символизируют и олицетворяют независимость Армении. Армянское государство 1918-20 гг. по форме правления являлось парламентской

республикой, за время существования которой сформировано было два парламента. В стране действовали все необходимые правительственные ведомства, банки, университеты, библиотеки, театры, школы, училища. В Ереване находились аккредитованные иностранные дипломаты, а государство соответственно имело свои дипломатические представительства во многих странах. В 1919 г. была введена в обращение собственная денежная единица номиналами 50, 100 и 250 рублей, напечатанные в Лондоне. По оценкам специалистов, армянские деньги представляют собой воплощения искусства и являются наиболее качественными и красивыми из всех напечатанных постимперских денежных знаков. Согласно предварительной договоренности кемалистов и большевиков войска параллельно наступали по двум фронтам (в это время шла Армяно-турецкая война): турецкая армия с одной стороны, и XI Красная армия РСФСР с другой стороны, что вынудило армянские власти пойти 2 декабря 1920 г. на капитуляцию (фактически на советизацию государства), так Первая Республика перестала существовать, а на ее месте возникла Армянская ССР. 21 сентября 1991 г. Армянская ССР провозгласила свою независимость. Рассматривая маленькую частицу тысячелетней истории армянской государственности, хочется остановиться на одном малоприятном аспекте, также оставшемся по наследству от советской эпохи: идеализированном мифе, что Армения 600 лет не имела своей государственности, что, к сожалению, многими интерпретируется в качестве априори. Данное мнение было введено в научный оборот и в сознание общественности с целью

идеализации восстановленной Армянской государственности в виде советской республики. Действительность совершенно иная. Конечно, справедливо, что после Армянского киликийского короля Левона VI (1375 г.) армяне не имели государственности в таком мощном и независимом виде, однако данное обстоятельство ни в коей мере не может служить определением 600- летней без государственности. Поскольку армянские вассальные и полузависимые княжества (государственные образования) существовали вплоть до начала ХIХ ст. Ярким примером представляется Меликства – Хамсы, армянские наследственные княжества (меликства) Карабаха (Арцаха), которые являлись независимыми правителями армянской земли. Данный факт признавали европейские державы. Легитимность и суверенитет армянских Меликов неоднократно признавала Российская империя (см. грамоту 1 июня 1799 г.). Наследственный и суверенный статус армянских княжеств признавался и со стороны Австрийского короля, Пфальцского курфюрста и других европейских правителей, которые в своих переписках обращались к армянским князям - Principes et Primores, Magistratus Armeniae Principaux et Magistrats («князья армянские» или «начальники армянские», «старшины и принцы»). Меликства Хамсы стали последним очагом армянского национально-государственного устройства. Данные документы и действительность, отображенная в исторических источниках и разного рода документах доказывает: армянский народ государственности не имел в период с 1805 г. (1813 г.) по 1918 г., что никак не составляет 600 лет. Давид Давтян

Материалы с сайта analitika.at.ua • Материалы с сайта analitika.at.ua • Материалы с сайта analitika.at.ua

У Киевской общины новый руководитель

гñó³½ñáõÛó г۳ëï³ÝÇ ÅáõéݳÉÇëïÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³Ñ ².¶¨áñ·Û³ÝÇ Ñ»ï

19 июля – Вардавар (Преображение) в Армении. История и особенности праздника...

2 июня в Киеве состоялось заседание правления Киевской Армянской Общины. На заседании были прослушаны актуальные вопросы общины, был избран новый исполняющий обязанности председателя общины, им стал Тигран Карагезян.   

Инвестиции в аэропорт «Звартноц» составят 155 млн долларов

Инвестиции в строительство нового терминала прилетов и отлетов аэропорта «Звартноц» составят 155 млн долларов. Об этом заявил директор ЗАО «Армения» Международные аэропорты» Хуан Пабло Гечиджян. По его словам, строительство терминала началось в 2008-м, а сдача его в эксплуатацию намечена на 2011 год. Ныне вся строительная мощь нацелилась на новый общественный терминал. Его площадь - 30 тыс. кв.м, и в нем будет размещено все, чем располагают самые современные аэропорты: зона регистрации пассажиров, магазины, рестораны, новый большой зал прибытия с зоной для встречающих. Плюс трехэтажная парковка, на крыше которой зазеленится газон...   

В Ереване состоялась инаугурация новоизбранного мэра армянской столицы

История армянского «Хачкара»

Редакция Учредитель:

Всеукраинская Ассоциация Общественных Организаций «Союз Армян Украины»

Инаугурация новоизбранного мэра армянской столицы Гагика Бегларяна состоялась в Ереване в четверг в присутствии президента Армении Сержа Саркисяна, премьер-министра Тиграна Саркисяна, членов правительства и Редакция : Ответственный за номер: Артем Караджян Директор: Тигран Авакян Главный редактор: Медеа Атян Редакторы: Мгер Мнацаканян Давид Давтян Журналист: Анна Каграманян Рекламный отдел: Ерванд Ервандян

представителей общественности. «Принимая должность мэра столицы Армении, клянусь в течение исполнения своих полномочий соблюдать Конституцию республики, законы и решения мэра, честно и добросовестно исполнять полномочия мэра, служить процветанию Еревана, действовать во имя его жителей», – сказал Бегларян в ходе инаугурации. В Ереване 31 мая завершились первые выборы в Совет старейшин, который состоит из 65 человек. Выборы в Совет старейшин проходили по принципу пропорциональной избирательной системы. Бегларян стал мэром автоматически, так как Республиканская партия Армении, список которой он возглавлял на выборах, получила абсолютное большинство в Совете. Республиканская партия Армении получила 35 мандатов в Совете старейшин, партия «Процветающая Армения» - 17 мандатов, а оппозиционный Армянский национальный конгресс – 13 мандатов. При этом представители АНК отказались от своих мандатов. Бегларян пообещал заботиться о чести древней армянской столицы и способствовать ее приумножению, защищать права столичных общин, их законные интересы и собственность, со всей преданностью поддерживать веру народа и способствовать его духовному и материальному подъему. По словам Бегларяна, он также будет содействовать иниРедакционная коллегия : Председатель : Айк Памбухчян, Самвел Тигранян, Гагик Шахазизян, Сурен Сардарян, Эдуард Хачатрян, Мирослав Торосян, Андрей Киян, Артур Бейбутцян

циативам каждого гражданина, направленным на реализацию идей своих сограждан.   

7 миллионов армян живут за пределами страны

Согласно докладу Международной миграционной организации (ММО), за пределами Армении проживают 7 млн соотечественников. В докладе отмечается, что, по различным оценкам, около 800 тысяч человек (более четверти населения) покинули страну в 1990-е годы. Данная тенденция продолжается по настоящее время. Миграция за последние два десятилетия характеризуется как трудовая. Заметим, три четверти мигрировавших за последнее десятилетие обосновались в бывших советских республиках, преимущественно в России, 15% переехали в европейские страны, 10% — в США. 60% от общего числа мигрантов составляют дееспособные мужчины от 20 до 45 лет, имеющие средний уровень образования. По мнению экспертов, определенную озабоченность вызывает незаконная миграция, в т.ч. трафикинг. Денежные перечисления мигрантов, отмечают авторы доклада, играют решающую роль в экономике страны. Сумма международных трансфертов в два раза превышает бюджет страны. При этом 90% перечислений производится в долларах. В своем докладе авторы обратились к формированию армянской диаспоры во времена Советского Союза, переселению соотечественников после Спитакского землетрясения, волне беженцев вследствие карабахской войны. Адрес редакции: 01601, г. Киев, бул. Леси Украинки, 34, оф. 502 Тел./факс: (044) 461-9122 г. Одесса, Гагаринское плато 5, Армянский культурный центр Редакция газеты: av@sau.in.ua Секретариат САУ: info@sau.in.ua www.sau.in.ua

  

Кризис лишает украинцев и россиян возможности покупать армянский коньяк

Производство коньяка в Армении за январь-апрель сократилось на 45,3% – до 2752.6 тыс. л, говорится в отчете Национальной статслужбы РА. За месяц спад углубился с 36,8% за первый квартал. Сами производители связывают сокращение производства с мировым кризисом, который привел к уменьшению экспортного спроса в России и Украине. Коньяк на 90% в основном экспортируется, и российский рынок доминирует в структуре экспорта. Примечательно, что производство прочей алкогольной продукции в Армении за первые четыре месяца выросло. Так, производство ликероводочной продукции выросло на 3,7% – до 3619.8 тыс л, производство вина выросло на 0,3% - до 1043 тыс л. Производство шампанских вин выросло на 2,7% – до 42,5 тыс. л.   

В Армении асфальтируются приграничные с Турцией дороги

Согласно нашей информации, 4 июня группа инженеров института проектирования и исследования путей сообщений «Транспроект» направились в Ширакскую область. В этот день были проведены и завершены работы по части геодезии и исследования для дальнейшего восстановления и асфальтирования грунтовой дороги длиной до 2 км сел Гарибджянан и Ахурик, расположенных в приграничной с Турцией зоне.

Подписной индекс 96301 Всю ответственность за точность и содержание рекламной информации несет рекламодатель. Отпечатано в типографии «Черноморье», г. Одесса, пл. Независимости, 1 Тел.:(0482) 65-00-21. Тираж 10 000 экз. Заказ № Свидетельство о регистрации КВ №11156-36Р от 13.04.2006 г.


июнь 2009

8

Украина

9 мая – День Победы 9 мая армянской общиной и молодежной организацией армян города Одессы была устроена благотворительная акция для ветеранов в честь праздника Дня Победы. Ребата посетили 15 домов ветеранов, которые к сожалению уже не в выездном состоянии. Им были вручены пакеты с продуктами питания, газеты «Армянский Вестник», а также билет на благотвори-

тельный концерт дирижера Мацояна, который состоялся 10 мая в Армянском Культурном Центре. Для всех остальных ветеранов, 10 числа, был организован большой праздник в Культурном Центре. После концерта,который доставил большое удовольствие всем присуствующим, состоялся праздничный банкет. Завершилось мероприятие вручением подарков.

Від серця до серця

Дни Европы в Украине 21-22 мая 2009 года в г. Одессе было проведено празднование Дня Европы. Организовали праздник Одесский городской совет и общественная организация «Маккаби-Пивдень». В Прохоровском сквере был организован фестиваль «Дружба». Это фестиваль национальных кухонь, выступления фольклорных коллективов. В этот день перед собравшимися выступили представители всех национальных общин города Одессы. Армяне, греки, грузины, евреи, молдаване и даже африканцы сменяли друг друга на сцене. От

армянской общины выступили Карен Антонян и Светлана Погосян, которые исполнили песни. Наша национальная кухня была представлена блюдами от ресторана армянской кухни «У Макара». Присутствующие на высоком уровне оценили шашлык, люля-кебаб, толма, сулугуни, лаваш и еще многое другое, что в этот день было представлено на мероприятии. Также армянская община получила благодарственные грамоты от горсовета. Праздник завершился прекрасным салютом.

1 июня День защиты детей 1 июня – День защиты детей. В этот день было организовано большое количество мероприятий, но, к сожалению, есть и такие дети, которые не смогли посетить городские мероприятия. Это детки из приюта №1. Но и они не остались без внимания и подарков в свой праздник. Армянская община города Одессы

поздравила детей с этим светлым праздником. Огромное количество подарков, собранных общими усилиями армянской общины, доставило им много радости, улыбок, счастья. Также в приюте самими воспитанниками в этот день был устроен праздник. Они пели, танцевали, рассказывали стихи и просто веселились. Анна Каграманян

Итоги «Евровидения» Впечатления от московского конкурса «Евровидение» оказались достаточно сложными. С одной стороны, некоторое разочарование итогами, с другой – гордость за наших участниц – талантливых сестер Аршакян, которые достойно представили страну и выглядели профессиональнее и одареннее многих из тех, кто в турнирной таблице оказался выше. Тем более обидно за Ингу и Ануш, которые, безусловно, заслуживали большего, однако в силу явных просчетов создателей своего номера оказались в итоге только десятыми. Даже после окончания «Евровидения» скандалы и страсти еще продолжаются, а представители Армении Инга и Ануш Аршакян уже вернулись в Ереван. По словам сес тер, участие в конкурсе стало серьезным испытанием как для них, так и для их команды, «испытанием, из которого им удалось выйти с честью». Томас Нидермайер, представитель германской компании Digame mobile, которая занимается подсчетом голосов, сообщил, что компания получила от Общественного Телевидения Армении информацию о том, что в ходе телетрансляции финала Евровидения2009 во время голосования часть экрана, где отображен телефонный номер, по которому телезрители могли проголосовать за армянских участниц, была закрыта. По словам Томаса Нидермайера, на данный момент эта информация проверяется. РЕКЛАМА

Щорічно Компанія «Веста», під руководством Хачатура Суреновича Сардаряна, до Дня захисту дітей робить подарунки дітям одеського дитячого будинку-інтернату. Компанія «Веста» вже не перший рік шевствуєнад цим будинкомінтернатом для дітей-інвалідів (дівчаток), який був створений у 1952 році в Одесі і є соціальномедичною установою для постійного мешкання дітей від 4-х до 18-ти років з недоліками розумового і фізичного розвитку, які потребують постійного нагляду, побутового і медичного обслуРЕКЛАМА

говування. Зараз в дитячому будинку - інтернаті знаходяться на повному державному забезпеченні 140 вихованок, з якими проводиться велика робота фахівцями з соціальнопобутової адаптації і трудової реабілітації. Основне завдання цього закладумаксимально пере бороти недоліки пізнавальної діяльності й емоційновольової сфери вихованців, підготувати їх до участі в продуктивній праці й соціально адаптувати.

Армянский Вестник №32  

Армянский Вестник, Союз Армян Украины, правление САМУ, чемпионат по нардам

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you