Page 1

บริษทั อีสเทิรน์ ไทยคอนซัลติง 1992 จํากัด จัดทําโดย ... ฝ่ายบริหารค ุณภาพองค์กร ( ISO )

ฉบับที่ 6/2554 ประจําเดือนมิถุนายน 2554

สวัสดีค่ะ News Letter ฉบับนี เราไปติดตามโครงการปลูกป่ าทีหนองคล้าใหม่กนั ดีกว่าค่ะ

คุยหน้าบ้าน รักษ์ธรรมชาติ รักษ์โลก ช่วยกันปลูกต้นไม้เพิม ดีกว่าค่ะ วันประชากรโลก (World Population Day) 11 กรกฎาคม จากจํา นวนสถิ ติ ข องประชากรทัว โลกทีเ พิ ม ขึ น อย่ า งรวดเร็ ว ก่ อ ให้เ กิ ด ปัญ หา ต่ า งๆ เช่ น ปัญ หาสิ ง แวดล อ้ ม ปัญ หา ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม วัตถุประสงค์ของการตัง กองทุนฯ ก็เพือ ให้ความช่วยเหลือทุกประเทศในโลก ตลอดจนประเทศกําลังพัฒนาเกียวกับการวางแผน ประชากรและการวางแผนครอบครัว สร้างความตืนตัวในเรืองปัญหาประชากรและการหาวิธีแก้ไขโดยมีแนวคิดว่า ๑.การดูแลควบคุมอัตรา การเพิม ประชากร จะมีผลในการเฉลีย แบ่งปันอาหาร นํา ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน การศึกษา การจ้างงาน และการพัฒนาคุณภาพชีวติ แก่ ผูด้ อ้ ยโอกาสได้ดีกว่าการปล่อยให้ประชากรเพิม สู ง ขึน ๒.การจํากัดหรือควบคุมอัตราการเพิม ของประชากรให้สมดุลกับการพัฒนาของ ประเทศ จะช่วยลดความรุนแรงเกียวกับการทําลายสิง แวดล ้อม ซึง มีผลกระทบต่อการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ๓.การชะลอความแออัดใน เมือง เพือ ไม่ให้ประชากรล ้นเมืองเร็วเกินไป จะมีผลดีกว่าในแง่ของการพัฒนาทัง ในเขตเมืองและชนบท ๔.การให้การศึกษาแก่เด็กหญิงและ สตรีอย่างทัวถึ ง จะช่วยให้เด็กหญิงและสตรีรูว้ ธิ ีดูแลสุขภาพของตนเอง และสมาชิกครอบครัวดีขนึ รวมทัง ช่วยให้การวางแผนครอบครัวดีข นึ ๕.การมีครอบครัวทีม ขี นาดเล็กลง จะช่วยให้การจัดการศึกษา การดูแลให้บริการด้านสุขอนามัย การพัฒนาเศรษฐกิจ เป็ นไปได้อย่างมี ประสิทธิภาพดียงิ ขึน ๖.การวางแผนครอบครัว ควรมีความหมายครอบคลุมถึงถึงการมีสุขภาพทีด ขี องทุกคนในครอบครัว นอกเหนือจาก ความหมายด้านคุมกําเนิดเพียงด้านเดียว ในวันประชากรโลก หน่วยงานต่างๆ ทีเ กียวข้องทัง ภาครัฐและเอกชน ได้มกี ารจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดกลุม่ ศึกษา จัดประชุม สัมนา ประกวดบทความ เรียงความ หรือจัดนิทรรศการทีเ กียวข้องกับเรืองประชากร เพือ รณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการควบคุมดูแลอัตราการเพิม ประชากรโลกให้นอ้ ยลง

นวดกดจุด...แก้คดั จมูก !!!

อากาศเปลีย นแปลงอย่างนีคงได้ยนิ แต่เสียงฟุตฟิ ต ฟุตฟิ ต อย่าเพิง รําคาญ จนพานไม่อยากทําอะไรนะคะ อาการเหล่านีจะหายเป็ นปลิดทิงโดยไม่ตอ้ งพึง ยาแก้แพ้เลยค้า.... 1. ใช้ปลายนิวชีกดทีรอยบุม๋ เล็กๆ ข้างจมูก ใต้กระดูกแก้มทัง สองข้างนาน 2 นาที แล้วกดซํา ทุก 2 ชัว โมง 2. ใช้น วิ ชีและนิวกลางทัง สองมือกดด้านข้างของสันจมูก กดไว้ขณะหายใจเข้าออก 2-3 ครัง แล้วกดซํา ทุก 2 ชัวโมง ง่ายๆ แค่น กี ห็ ายใจได้โปร่งโล่งสบายแล้วค่ะ....


สาระนารู : ความปลอดภัย

รอบรูเ้ รือง "ยาแก้แพ้" ประโยชน์ของยาแก้แพ้ 1. ใช้บรรเทาอาการแพ้อากาศ บรรเทาอาการจาม นํา มูกไหล เช่น คลอร์เฟนิรามีน (Chlorpheniramine) Chlorpheniramine) บรอมเฟนิรา มีน (Brompheniramine) กินในตอนเช้าและก่อนนอน หรือเวลาใดเวลาหนึง จะช่วยบรรเทาอาการได้และต้องกินไปเรือยๆ หาก หยุดเมือ ใดก็จะเป็ นอีก นอกจากเป็ นเฉพาะฤดูใดก็กนิ เฉพาะช่วงฤดูนนั 2. ใช้บรรเทาอาการแพ้ทางผิวหนัง ลมพิษ ผืน คันต่างๆ ทีน ิยมใช้ คือ ฮัยดร็อกซิซนี (Hydroxyzine) Hydroxyzine) ซัยโปรเฮ็ปตาดีน (Cyproheptadine) ยาซัยโปรเฮ็ปตาดีน ไม่ควรใช้กบั เด็กอายุตาํ กว่า 2 ขวบเนืองจากมีผลกดสมอง ทําให้เด็กเตียแคระแกร็นได้ 3. การใช้ยาแก้แพ้ในโรคหวัดความจริงแล ้ว ยาจะมีฤทธิ=ลดนํา มูก ทําให้นาํ มูกแห้ง ช่วยให้ผูป้ ่ วยสบายขึนเท่านัน ยังไม่มยี าใดทีอ อกฤทธิ=ฆ่า เชือไวรัสอันเป็ นสาเหตุของหวัด และควรใช้กรณีทมี นี าํ มูกใสเท่านัน เมือ นํา มูกข้นเหนียวควรหยุดใช้ยา มิฉะนัน อาจทําให้นาํ มูกเหนียวข้นมากขึน และอาจเป็ นอันตรายได้โดยเฉพาะเด็กเล็ก ข้อแนะนํ า ข้อควรระวัง ในการใช้ยาแก้แพ้ 1. เพือ ให้เกิดประสิทธิภาพสู งสุดควรใช้ก่อนสัมผัสกับสิง ทีท าํ ให้แพ้หรือใช้ทนั ทีทแี พ้แลง้ 2. ยาแก้แพ้สว่ นใหญ่จะมีผลข้างเคียง คือ ทําให้ปากแห้ง จมูกแห้ง ปัสสาวะลําบาก และทีส าํ คัญทําให้งว่ งนอน ซึม เวลาใช้ยา นีจงึ ควร ระวังการขับขีย านยนต์ หรือทํางานเกียวกับเครืองจักรกลอย่างไรก็ตาม หากกินยาชนิดนีแล ้วมีอาการง่วงนอนมาก และจําเป็ นต้องทํางานอาจเลีย งไป ใช้ยาแก้แพ้ชนิดทีไ ม่ก่อให้เกิดอาการง่วง เช่น เทอร์เฟนาดีน (Terfenadine) แอสทิมโิ ซล (Astemizole) Astemizole) 3. ห้ามกินยานีร่วมกับยาทีม ฤี ทธิ= กดสมอง เช่น เครืองดืม ทีม แี อลกอฮอล์ ยานอนหลับ ยากันชัก 4. ในกรณีหอบหืด ซึง แม้จะเป็ นอาการแพ้อย่างหนึงก็ตาม สําหรับเด็กอายุตาํ กว่า 6 ขวบ ควรระวังการใช้ยานีเนืองจากเด็กมีความไวในการ ตอบสนองต่อยานีมาก อาการข้างเคียงของยาอาจเกิ เกิดในทางกลับกัน คือ แทนทีเ ด็กจะง่วงนอน กลับนอนไม่หลับร้องไห้ กวนโยเย เด็กบางคนจะ มีอากาใจสัน ตืนเต้นหรือถึงกับชัก ถ้าได้รบั ยาในขนาดสูงๆ 5. ในหญิงมีครรภ์ มักใช้ยาประเภทนีในรูปของยาแก้แพ้ทอ้ ง ควรใช้ในกรณีทจี าํ เป็ นจริงๆ และควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรจะดีกว่า สําหรับ หญิงให้นมบุตรการกินยาแก้แพ้อาจทําให้นาํ นมลดน้อยลง และยาจะขับออกทางนํา นม จึงควรให้ลูกงดนมแม่ ดูดนมขวดชัว คราวขณะใช้ยา นอกจากการใช้ยาแล ้ว ก็ตอ้ งพยายามสังเกตุวา่ สิง ทีแ พ้คืออะไร แล ้วหลีกเลีย งจากสิง ทีแ พ้นนั การออกกําลังกายทีเ หมาะสม คือ การทาน อาหารทีม ปี ระโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอทําให้จติ ใจให้เบิกบานเพือ สร้างภูมติ า้ นทานให้ร่างกายก็เป็ นวิธีหนึงทีช ่วยให้ดขี นึ ได้ค่ะ และทีส าํ คัญ อะไรทีม าก เกินไป ก็เป็ นอันตรายต่อร่างกายได้เช่นกันค่ะ


р╕Щр╕▓р╕Щр╕▓р╕кр╕▓р╕гр╕░ : р╕кр╕┤р╣Ир╕Зр╣Бр╕зр╕Фр╕ер╣Йр╕нр╕б

р╕Щр╣Нр╕▓ р╕бр╕▒р╕Щр╕Ир╕▓р╕Бр╕Вр╕вр╕░//р╕Юр╕ер╕▓р╕кр╕Хр╕┤р╕Б р╕Б   р╕Б  р╕Бр╕Б!" р╕Б# р╕Б$%&'р╕Б р╕Б () 95% &'&-

!р╕Б!р╕Б&'&."/ %"р╕Бр╕Бр╕Б#0&

 1р╕Б  #"2 &

- #р╕Б 34р╕Б!    р╕Б    &  -  & р╕Б"  -  1 5 !   р╕Б % 5 ( Carbon Neutral)  # р╕Б$ %р╕Б%"& () & 5р╕Б  15! р╕Б% 5р╕Б&>р╕Б

 & ? # >  (? р╕Б #&#@  - &' р╕Б- (  р╕Б р╕Б  р╕Б$%- &' (#A"р╕Б //Bр╕Бр╕БA" 20 &р╕Б 5 ' &#  ??# ! !!-1&' 

р╕Б# &#@&'&." C. р╕Бр╕Б  !&1'!"

 р╕Б) &> ?#%)&#@ ( "! !A" &!%" р╕Б$ &#@ ( "!#B р╕Б#0&1 D 

р╕Бр╕Б &#@р╕Б1" 1"E & . "р╕Бр╕Б! &р╕Б" # 5 ?  р╕Б  & р╕Б" ." F р╕Б ! "     &#@ р╕Б1" 1 - (! р╕Б ! C р╕Б 1.- р╕Бр╕Б&A"G ? 2 

р╕Б.H.- -р╕Б . "р╕Б р╕Б#?#&#@ !&#@ р╕Б ?1 ? р╕Бр╕Б!"р╕Бр╕Б !! . "р╕Б# &C-D р╕Б- ( &"р╕Б  ' &'р╕Б #"2 ! - 34 р╕Б! ? &#@( "! - 1 р╕Б!#"2 # &-I-  # 2 43,000  . "р╕Б&#@15# р╕Б! ?# 2 4,300 6,450 )&#@( "!- &." &."&"   &1'р╕Б р╕Б (" &"р╕Б -р╕Б-(" &'&." ( #р╕Б! &1'#4O//B &1'р╕Бр╕Бр╕Б &' 5 &1'р╕Б-р╕Б &р╕БF  - -!"F- -р╕Б - &!

 "-E" -E"! &'&."&

! 

&&A A"


นานาสาระ : ISO 9001 >> เทคนิคมีสขุ กับชีวิตในวัยทํางาน << 4 อย่างต่อไปนีที(ทําให้ชีวิตงานและส่วนตัวสมด ุลและมีความส ุข ได้แก่ • • •

มีสขุ ภาพกายที แข็งแรง สุขภาพใจที ดี รักษาอารมณ์ให้ดีอยูเ่ สมอ ได้ทาํ งานที มคี วามหมายต่อตัวเองและมีประโยชน์ตอ่ คนอื นๆ มองเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์ที ดีตอ่ คนอื นๆ ไม่วา่ จะเป็ นเพื อนร่วมงาน เจ้านาย ลูกน้อง ญาติพี นอ้ ง คนในครอบครัว เพื อนฝูง และไปร่วมกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์เหล่านีอ0 ย่างสมํา เสมอด้ เสมอ วยความ จริงใจ มีเวลาหาความสงบเป็ นส่วนตัวให้กบั ตัวเอง ที จะได้คิดถึงสิ งที ตวั เองได้ทาํ มา ความพอใจในสิ งที ตวั เองมี อยู่ บทเรียนที ได้รับจากความผิดพลาด และความท้าทายที ยงั รออยูข่ า้ งหน้า ที ไม่ใช่ความทะเยอทะยาน อยากได้อยากมีอยากเป็ นในสิ งที เกินเอื0อม

ถ้าคุณสามารถสร้าง และรักษาสิ งต่างๆ ทัง0 4 ข้อนีไ0 ด้อย่างสมํา เสมอ เชือ สิคะว่าคุณจะมองโลกและงาน ตรงหน้าได้สดใสขึน0 มากทีเดียว เหมือนได้ชาร์จแบตเตอรี เติมพลังให้ชวี ิตทุกวัน วิธีง่ายๆ ที(จะช่วยให้ค ุณรส้ ู ึกว่าชีวิตมีค ุณค่ามากกว่าการอยูไ่ ปวันๆ คุณจะรูส้ ึกว่าสิ งที อยูน่ นั0 มีความหมาย เมือ มันนําไปสูเ่ ป้าหมายที คณ ุ ตัง0 ใจอยากมีอยากเป็ น ดังนัน0 การ ตัดสินใจในเรื องต่างๆ ทีค ณ ุ ทําในแต่ละวันควรจะสอดคล้องกับเป้าหมายชีวิตที คณ ุ ต้องการไปให้ถึงด้วย บางคน ยังนึกไม่ออกว่าตัวเองอยากทําอะไร ไม่เป็ นไรค่ะ มาเริ มคิดกันเลยตั นเลยตัง0 แต่วนั นี0 ลองหาสมุดเล่มเล็กๆ มาสักเล่ม แล้วหยิบปากกามาตัง0 ต้นบันทึกความรูส้ ึกของคุณดู

อะไรที(ค ุณคิดว่าสําคัญที(ส ุดสําหรับชีวิต? ลองสมมติวา่ หากคุณมีเวลามีชวี ิตอยูห่ ลังจากนีเ0 พียง 1 ปี เท่านัน0 คุณอยากจะทําอะไรมากทีส ดุ และจะทําให้สิ งที คณ ุ อยากทําบรรลุได้ดว้ ยวิธีไหนบ้าง? ง? ลองพิจารณาว่าแผนนีต0 า่ งไปจากสิ งที คณ ุ กําลังทําอยูจ่ ริงในปั จจุบันหรือเปล่า และมีอะไรที อยากเปลี ยนตัวเองเพื อให้บรรลุแผนนีห0 รือไม่ อย่างเช่น หากคุณรูส้ ึกว่า ครอบครัวสําคัญที สดุ แล้วคุณใช้เวลาอยูก่ บั ครอบครัวมากน้อยเพียงพอแล้วหรือยังในแต่ละวัน แผนการในอนาคต ลองสมมติตวั เองว่าตอนนีค0 ณ ุ กําลังฉลองวันเกิด 80 ปี แวดล้อมด้วยครอบครัวและเพื อนฝูงที รักคุณ และกําลังพูดคุยกันถึงชีวิตที ผา่ นมา แล้วให้คณ ุ จดลงไปว่าคุณอยากจะรื0อฟื0 นความทรงจําเรื องไหนมาพู ง ดถึง บ้าง แล้วย้อนกลับมาดูวา่ ทางที คณ ุ เดินอยูท่ กุ วันนีจ0 ะไปสูส่ ิ งที คณ ุ หวังไว้ในอนาคตหรือไม่ แล้วคุณได้ลงมือทํา มันหรือยัง หากยัง จะมีทางไหนที จะทําให้คณ ุ ขยับไปใกล้กบั ความมุง่ หวังนัน0 หรือไม่ อย่างเช่น หากคุณใฝ่ ฝันว่า ชีวิตนีอ0 ยากเดินทางท่องเที ยวไปเห็นโลกกว้ ลกกว้าง ก็เริ มต้นออมเงินแล้วลองหาจังหวะดีๆ วางแผนลาหยุดไปเที ยว สักที หรือหากอยากก้าวไปนัง ตําแหน่งผูจ้ ดั การแผนก ก็ลองขอโอกาสรับผิดชอบโครงการใดสักชิน0 ที จะทําให้ หัวหน้างานคุณมองเห็นความสามารถในตัวคุณบ้าง เป็ นต้น อย่าลืมว่าชีวิตนีเ0 ป็ นของคุณนะคะ จะเดินไปทาง ไหน หน สุขหรือทุกข์อย่างไรมีคณ ุ เท่านัน0 ที เป็ นคนกําหนดได้ดีที สดุ ไม่ใช่ใครอื นเลย


ETC GOSSIP ETC Gossip р╕Йр╕Ър╕▒р╕Ър╕Щр╕╡ р╣Й р╕бр╕▓р╕Фр╕╣р╕Бр╕Щ р╕▒ р╣Ар╕ер╕вр╕Др╣Ир╕░ р╕зр╣Ир╕▓р╣Гр╕Др╕гр╕гр╣Ир╕зр╕бр╕Ф р╣Йр╕зр╕вр╕Кр╣Ир╕зр╕вр╕Бр╕▒р╕Щр╕Ыр╕ер╕╣р╕Бр╕Ыр╣И р╕▓р╕Бр╕▒р╕Щр╕Ъ р╣Йр╕▓р╕Зр╣Ар╕нр╣Ир╕в

-р╕Б1  р╕Б#?р╕Бр╕Бр╕Б& 1 !!

 р╕Б#?р╕Б#Vр╕Б&( 1 !!

ISO Newsletter ฉบับที่6/2554 ประจำเดือนมิถุนายน 2554  

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด จัดทำโดย แผนกสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย