Page 1

บริษทั อีสเทิรน์ ไทยคอนซัลติง 1992 จํากัด

จัดทําโดย แผนกสิงแวดล้อมและความปลอดภัย ฉบับที 5/2553 ประจําเดือนพฤษภาคม 2553 คุยหนาบาน

มอง..... มอง.....นอกบ .....นอกบาน

ฟงธรรมะกับพระมหาสมปอง เมื่อวันที่ 10 พ.ค. ทีผ่ านมา ชบค.จัดกิจกรรมฟงบรรยายธรรมะ จากพระมหาสมปอง บริษัทจึงไดสงพนักงานเขารับฟงใน ครั้งนี้ บรรยากาศในงานเต็มไปดวยความสนุกสนาน และพนักงานแตละคนก็ไดรับธรรมะดี ๆ ที่สามารถนําไปใชใน การทํางานได

การแขงขันเปตอง ในชวงปลายเดือนพฤษภาคม ทีผ่ านมา บริษัทไดจัดใหมีการ แขงขันเปตองเพือ่ คัดเลือกนักกีฬาเขารวมการแขงขันเปตอง ประจําปของ ชบค. ซึ่งมีพนักงานสนใจเขารวมสมัครถึง 7 ทีม แตละทีมไดงัดฝไมลายมือ และความสามารถเฉพาะตัวเขา รวมการแขงขันกันอยางเต็มที่ นอกจากนี้มีการขนกองเชียรมา รวมเชียรกันอยางสนุกสนาน

คิดบวก

มีปปญ ญาอยู ญา ก ับตัว อารมณเปนใหญ แตใชอารมณ มีไปทําไม ? จาก ทาน ว.วชิรเมธี

วันตอตานยาเสพติด

26 มิถนุ ายน 2553 ผลจากปญหายาเสพติด ไดกอใหเกิดความเสียหาย รายแรงตอมวลมนุษยชาติทั่วโลก เพื่อเนนถึงความสําคัญของการ ตอสูก ับปญหาการใชยาในทางทีผ่ ิด และการลักลอบคายาเสพติด และเพือ่ สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศทั่วโลกใน การตอสู กับปญหายาเสพติด ที่ประชุมระหวางประเทศวาดวยการใชยา ในทางทีผ่ ิด และการลักลอบใชยาเสพติด (International Conference on Drug Abuse and licit Trafficking ICDAIT) ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเวียนนา ประเทศ ออสเตรีย ระหวาง วันที่ 17-26 มิถุนายน 2530 ที่ประชุมได เสนอเปนขอมติตอสมัชชาใหญสหประชาชาติขอใหกําหนดวันที่ 26มิถุนายนของทุกปเปนวันตอตานยาเสพติดซึ่งที่ประชุมไดมี มติเห็นชอบตาม ขอเสนอดังกลาวในการประชุมเมื่อ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2530 ประเทศไทย สํานักงาน ป.ป.ส.ใน ฐานะหนวยงานกลางที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน ประเทศมาโดยตลอด ไดนํามติเรื่องวันตอตานยาเสพติดของ องคการสหประชาชาติเสนอตอคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อ วันที่ 14 มิถุนายน 2531 ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไดมีมติให กําหนดวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกป เปนวันตอตานยาเสพติด โดยเริ่มตั้งแตป พ.ศ. 2531 เปนตนมา

ประชาสัมพันธ ขอเชิญพนักงานสงคําตอบและรวมเลนเกมสชิงรางวัลมากมาย กับ ETC Cool The Earth v.2 เดือน ก.ค. เรื่อง อุบัติเหตุ จากการทํางาน สนามเปตองเปดแลวจา พนักงานสามารถมาออกกําลังกายและ รวมสนุกกันไดทุกวัน (อยูดานหลังหอง IT นะจะ)


สาระน่ารู:้ ด้านความปลอดภัย "การกูช ีพ” หรือ” การชวยฟน  คืนชีพ" "การกูช ีพ” หรือ” การชวยฟน  คืนชีพ" คือ ปฏิบัติการชวยชีวิตคนที่หัวใจหยุดเตนและหยุดหายใจกะทันหัน โดยใชแรงมือ กดหนาอก และเปาลมเขาทางปาก ซึ่งไมตองใชอุปกรณการแพทยใดๆ วิธีการกูช ีพฉบับชาวบาน ตามขัน ้ ตอนดังนี้

♦ ดูวาหมดสติหรือไม... ใหปลุก เรียก เขยาตัว

1. ตรวจสภาพและจัดทา

♦ ดูวาหายใจหรือไม... ดูการขยับของหนาอก ฟงเสียงหายใจ แกมสัมผัสลมหายใจ (ตาดู-หูฟง-แกม สัมผัส) ♦ ดูวาหัวใจหยุดเตนหรือไม... ใหจับชีพจรที่คอดานขาง ♦ จัดทา (ทากูชีพ-นอนหงาย ทาพัก-นอนตะแคง)

2. ขอความชวยเหลือ เชน ตะโกนหรือโทรเรียกคนชวย 3. กูช ีพ 3.1 เป ดชเป่อาปอด งง-หนาเชิด-เชยคาง 3.2

3.2 เปาปอด ใชมือของเราจีบนิ้วเขาหากันทําใหมี

3.3 ปม หัวใจ ♦ หาตําแหนงที่กระดูกซี่โครง 2 ขางมาชนกันตรงกลาง

วางนิ้วชี้และนิ้วกลางลงไป แลววางสันมืออีกขางถัดขึ้นมา มือของเราจีบนิวเข้าหากันทําให้มีช่องตรงกลาง วางบนปากผู ป้ ่ วยให้สปนิ ทวยให แล้วเป่ าลมผ่านมือแทนการใช้ปากสัมผัสกันโดยตรง ชองตรงกลาง วางบนปากผู (เอาสิโดยใช้ ่งแปลกปลอมออกจากปากจากจะมี 2 นิประสิ ้วนั้นทธิภาพดีกว่า แต่ถา้ หากเป็ นญาติสนิ ท คนในครอบครัว สามี ภรรยา ใช้วิธานมื ี ประกบปากกั น แล้วเป่ าลมเข้าปอด สนิท ลูแลก วก็เปให้าลมผ อแทนการใช กดหนาผากลงใหหนาเชิด-ใชนิ้วมือ ♦ ประสานมือ 2 ขาง เหยียดแขนตรง โนมตัวตั้งฉากกับ ปากสัมผัสกันโดยตรง ชอนคางใหแหงนขึ้น อก ทิ้งน้ําหนักลงบนแขนกดลงฝามือ หามยกมือขึ้นจาก แตถาหากเปนญาติสนิท คนใน อก (กดใหหนาอกยุบลงประมาณ 1.5-2 นิ้ว) ครอบครัว สามี ภรรยา ลูก ก็ใหใชวิธี ♦ นับ 1... และ 2... และ 3... และ 4... จนครบ 30 ครั้ง ประกบปากกัน แลวเปาลมเขาปอด จะ แลวเปาปอด 2 ครั้ง (ทําติดตอกัน 4 รอบ) มีประสิทธิภาพดีกวา

4. ประเมินผล ดูวา รูส ึกตัวหรือไม มีการหายใจและมีชีพจรหรือไม สําหรับผูเขียนเอง จะเนนทีก่ ารปมหัวใจมากกวาการเปาปอด โดยเฉพาะ ๑ นาทีแรกหลังหัวใจหยุดเตน ใหรีบปมหัวใจกอน เลยเพื่อกระตุนการไหลเวียนของเลือด อยารีรอหรือมัวกังวลเรื่องการเปาลมเขาปอด ถาปมหัวใจไดเร็ว โอกาสรอดก็จะสูงขึ้น http://www.npchttp://www.npc-se.co.th/read/npc_read_detail.asp?cate_id=2&read_id=867 se.co.th/read/npc_read_detail.asp?cate_id=2&read_id=867


นานาสาระ: สิงแวดล้อม ขาวสิง่ แวดลอม เคราะหซา้ํ ชุมชนบอนไก คพ. คพ.ตรวจพบซากเผายาง โลหะหนักเกินมาตรฐาน ทําลายชีวิต-สิง่ แวดลอม นายวิจารย สิมาฉายา รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปดเผยวา ศูนยปฏิบตั ิการฉุกเฉินสารเคมี ของคพ.รวมกับสํานักสิ่งแวดลอมกรุงเทพมหานคร (กทม.) เขาตรวจสอบมลพิษ ตกคางในเขตพืน้ ที่การชุมนุม และจุดปะทะที่มีการเผายางรถยนตจํานวนมากชวง ปลายสัปดาหทผี่ านมา เชน บอนไก พระราม 4 สามเหลี่ยมดินแดง อนุสาวรียชัย สมรภูมิ เนื่องจากเปนหวงวาจะมีสารมลพิษในกลุมไฮโดรคารบอน สารอินทรีย ระเหยงายตกคางในบรรยากาศ ที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ โดยผลการ ตรวจวัดจากเครื่องวัดกาซพิษในอากาศ ซึ่งเปนเครื่องมือวัดภาคสนามที่รายงาน ผลไดทันที เบือ้ งตนไมพบสารตกคาง แตไดเก็บตัวอยางอากาศมาวิเคราะหใน หองปฏิบตั ิการอีกครั้ง จะทราบผลวันที่ 25 พฤษภาคม สวนตะกอนสีดําคลายผงถาน ทีเ่ กิดจากการเผาไหมยางรถยนต ที่คพ.เก็บมาจากบริเวณยานบอนไกนั้น นายวิจารณกลาววา ผล การตรวจวิเคราะหแลว พบมีกลุม สารโลหะหนักปนเปอนอยูโดยเฉพาะสังกะสี มีคาเกินมาตรฐานสูงถึง 50,000 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม จากคา มาตรฐาน 5,000 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม เนื่องจากการเผายางรถยนตปริมาณมากจะมีองค ประกอบของสังกะสีออกไซดออกมา และยังมี ทองแดงรวมอยูดวย ขณะนี้เตรียมสงหนังสือประสานไปยังกทม.เพื่อใหระมัดระวังการจัดเก็บคราบผงสีดําเพือ่ ปองกันไมใหฟุงกระจาย และ ใหรวบรวมไปกําจัดอยางถูกวิธี เพราะถือวา เขาขายกากของเสียอันตรายแลว http://www.npc-se.co.th/news_safety/npc_news_details.asp?news_id=3554

5 เรือ่ งนารูข องไขไก

1. ทําไมไขทกุ ฟองไมฟก เปนตัว ไขที่ผลิต แตละฟองจะถูกปลอยออกมาตามทอรังไข อยางสม่ําเสมอ และแมไกก็พรอมจะวางไข กระบวนการนี้จะดําเนินไปตลอด ไมวาไขจะมีการ ปฏิสนธิหรือไมก็ตาม นั่นคือเหตุผลที่ไขไกทุกฟองไมฟกเปนตัว 2. ไขสกุ -ไขดบิ อะไรมีประโยชนกวากัน เราไมควรกินไขดบิ เพราะในไขดิบอาจจะมีเชื้อโรค และไขขาวดิบยังยอยยากอีกดวย หากเรากินไขขาวดิบเขาไป มันจะผานกระเพาะอาหารและลําไสไปโดยไมไดยอย รางกายก็ไมสามารถดูดซึมสารอาหารตาง ๆ ได หากจะกิน ไขลวกควรลวกใหไขขาวสุกเสียกอน 3. ชองวางไขในตูเ ย็น ทําอายุไขสนั้ เปลือกไขมีลักษณะเปนรูพรุนตลอดทั้งฟอง รูที่เปลือกมีขนาดเล็กมากเราไมสามารถ มองเห็นไดดวยตาเปลา ผิวไขที่เราเห็นจึงดูเรียบเนียน และเพราะเปลือกมีรพู รุนทําใหไขสามารถดูดซึมกลิ่นตาง ๆไดงาย จึงไมนิยมเก็บไข ไวกับอาหารที่มกี ลิ่นฉุน อยางกะป น้ําปลา การเก็บไขควรเก็บไวในตูเย็นจะเหมาะกวาเก็บที่อุณหภูมิปกติ และควรใสในภาชนะแลววางไว บนชั้นวางธรรมดาดีกวาใสในชองวางไขที่ฝาผนังตูเย็นซึ่งจะมีอุณหภูมิที่สูงทําใหไขเสียเร็วกวาที่ควร 4. เก็บไขควรนําดานแหลมลง การวางไขโดยเอาดานแหลมลงและใหดา นปานอยูบ น ไขแดงที่มนี ้ําหนักเบากวาไขขาว แมจะ พยายามลอยตัวขึ้นบนแตก็จะปะทะกับโพรงอากาศที่อยูทางดานปานไมปะทะกับเปลือกไข ไขแดง จึงอยูกลางใบหากเราเปลี่ยนเอาทางดานปานลงไขแดงจะลอยขึ้นไปติดที่เปลือกไขทําใหไขแดงแตกงายเวลาตอก การเก็บไขจึงควรนํา ดานแหลมลงทุกครั้ง 5. ไขไมไดเปนแคอาหาร ไขขาว นํามาทําเปนสวนประกอบของยางบางชนิด ทําสีทาสิ่งของ ทํากาว ทําหมึกพิมพ ชวยหนัง กําจัดสิว เสี้ยนไขแดง ทําสบู สี แชมพู ตกแตงหนังสัตว บํารุงผิวเปลือกไข ทําอาหารสัตว ปุย และนําไปทําสิ่งประดิษฐไดอีกหลายสิบอยาง

http://www.pooyingnaka.com/story/story.php?Category=food&No=2035


นานาสาระ ...... ......ISO 9001 6P เพือ ความสํ าเร็จในการทํางาน 1. PP-Positive Thinking คือ การมีทัศนคติที่เปนบวก มองโลกในแงดีอยูเสมอ ไมคิดในทางลบ เชน หากเจอปญหา ในการทํางาน แทนที่จะนั่งกลุม ใจคิดวาคราวนี้ตองแยแน ก็ใหมองวา นี่เปนหนทางหนึ่งที่จะฝกฝนใหเราเกงกลามากยิ่งขึ้น

2. PP-Peaceful Peaceful Mind คือ การมีจิตใจที่สงบ เคยไดยินคําพูดที่วา “จงใชความสงบสยบความเคลื่อนไหว” หรือเปลาคะ คําพูดนี้ใชไดผลดีทีเดียว เวลาเกิดปญหาขึ้น เราอยาเพิ่งตื่นตระหนกไปกับปญหานั้น การมีจิตใจที่สงบ มีสมาธิ จะทําใหเราเกิด ปญญาในการคิดหาวิธีแกปญหา นอกจากนี้ ยังทําใหเรามีสุขภาพจิตที่ดีอีกดวยนะครับ

3. PP-Patient คือ การมีความอดทน คาถาขอนี้ก็สอดคลองกับขอที่แลวนะครับ เพราะการที่เราจะมีจิตที่สงบได เราตองรูจัก อดทนอดกลั้น ระงับอารมณความรูสึกที่ไมดีตางๆ หากสิ่งใดไมเปนไปตามทีเ่ ราคาดหวังไว เราก็ตองอดทนรอคอยใหถึงชวงเวลาของ เรา นอกจากนี้ยังตองอดทนตอปญหาและความยากลําบากในการทํางานดวยนะครับ

4. PP-Punctual คือ การเปนคนตรงตอเวลา มนุษยเราไดถูกปลูกฝงใหเปนคนมีวินัย รูจักตรงตอเวลามาตั้ง แตยังเปนเด็ก เชน การไมมาโรงเรียนสาย สงการบานใหตรงเวลา ในการทํางานก็เชนกัน หากเรามาทํางานสาย เจานายคงไมชอบแนๆ แลวยิ่งถาเราผิด นัดลูกคา ผลเสียคงตามมาอีกเปนกระบุง แมแตเวลายังรักษาไมได เจานายหรือลูกคาคงไมไวใจใหเราทํางานใดๆแลวละคะ

5. PP-Polite คือ การเปนคนสุภาพ ออนนอมถอมตน การเปนคนสุภาพนอบนอมจะทําใหมีแตคนรักใคร และอยาก ชวยเหลือนะคะยิ่งถาเรามีตําแหนงใหญโตดวยแลว ยิ่งตองมีความสุภาพออนนอมเพราะจะทําใหผูอื่นยิ่งเกรงใจเรามากขึ้นครับ ตรงกันขาม การทําตัวกระดางกระเดื่อง หยาบคาย หยิ่งยโส ยอมเปนที่รังเกียจของสังคม และไมมีใครอยากคบคาสมาคมดวยครับ

6. PP-Professional คือ ความเปนมืออาชีพในการทํางาน การที่เรามีหนาที่อะไร เราก็ควรทําตัวใหมีความรู ความเชี่ยวชาญ ในหนาที่นั้นๆ หมั่นแสวงหาความรูใหมๆ และหมั่นฝกปรือฝมือในการทํางานอยูเสมอ เพื่อใหงานออกมาดีที่สุด การทํางานอยางมือ อาชีพ จะเปนทีช่ ื่นชมและไววางใจของเจานาย รวมไปถึงลูกคาที่ยอ มจะพอใจ และไววางใจใหเราดูแลงานของเขาตอไปครับ

คาทา 6 P ที่นาํ มาฝากนี้ อยากใหคณ ุ ผูอ า นนําไปปฏิบตั ิใหเปนนิสยั นะ ครับ รับรองวามันจะเปนวิธีหนึ่งทีจ่ ะทําใหคณ ุ ประสบความสําเร็จในหนาทีการงาน ่การงาน อยางแนนอนครับ


ETC GOSSIP...

มาดูอารมณของคนฟงธรรม กะ คนเลนเปตอง

ในฐานะที่เคยบวชเรียนมากอน พี่ ตอมเลยมีทาทางสงบเสงี่ยมแบบนี้ (นี่

ขนาดยังไมไดฟงธรรมะนะเนี่ย) หนาตาแบบนี้ เดาไมออกจริง ๆ วากําลัง ซาบซึง้ กับรสพระธรรม ...หรือกําลังนั่งทําใจที ใจ ่ ถูกสงตัวมานั่งฟงพระเทศน พี่อรคะหัวเราะแบบรักษาภาพพจนความงามไวซักนิดนึง ก็ดีนะคะพี่ (งานนี้หมดกัน ความงามที่เคยสะสมตลอด

ชีวิตมา ยิ่งมีเยอะๆอยูดวย)

ขอคิดที่ไดจากการแขงขันเปตองในครั้งนี้ คือ “โยนคนเดียวลุนทั้งทีม”

พี่ๆกรรมการคะ...หนูขอรอง ปหนาหนูขอ วง ใหญกวานี้นะ

(หนูอึดอัดคะพี่ ๆ)

ขอโทษนะปุย เพราะนี่แหละ คือ ไมตายของพี่

กรรมการคะ ทีมพี่ตาลขี้โกง... เคาปลอยแสงทํารายคูตอสู

ISO Newsletter ฉบับที่ 5/2553 ประจำเดือนพฤษภาคม 2553  
ISO Newsletter ฉบับที่ 5/2553 ประจำเดือนพฤษภาคม 2553  

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด จัดทำโดย แผนกสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

Advertisement