Page 1

บริษัท อีสเทิรนไทยคอนซัลติ้ง 1992 จํากัด จัดทําโดย แผนกสิง่ แวดลอมและความปลอดภัย ฉบับที่ 3/2552 ประจําเดือนมีนาคม 2552 คุยหนาบาน มอง...นอกบาน บรรยากาศการ External Audit จากสรอ. ที่ 30 มี.ค.-1เม.ย.52 ETC ไดรับการ External Audit จากสรอ.เพื่อตรวจสอบการรักษาสภาพของระบบ ISO 9001 และ ISO 14001 ซึ่งทุกฝายก็ใหความรวมมือ เขารับการตรวจติดตามเปนอยางดี และผลจากการ ตรวจพบวาไมมีฝายใดไดรับ CAR ซึ่งแสดงวาการ จัดทําระบบ ISO ของ ETC อยูในระดับที่นาพอใจมาก

การอบรมคณะกรรมการความปลอดภัย เมื่อเสารที่ 14 และ 21 มี.ค.52 ไดมีการจัดฝกอบรม คณะกรรมการความปลอดภัย ณ หองประชุม 3 เพื่อใหพนักงานในบริษัทมีความรูและความเขาใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอยางปลอดภัยและทราบ กฎหมายความปลอดภัยตางๆ

กิจกรรม ETC Cool the Earth ในชวงเวลา 16.45 -17.00 น. ของวันที่ 20 ก.พ.52 พนักงาน ETC ทุกคนตางพรอมใจกันรวมเลนเกมส ชิงรางวัลซึ่งในเดือนนี้รางวัลมีหลายประเภททําใหได ความสนใจจากพนักงานเปนจํานวนมาก

ไมมีคําวา...แพ...หากวาเราไดเริ่ม ไมมีคําวา...อยูที่เดิม...หากเราไดคนหา ไมมีคําวา...เปนทีห่ นึ่ง...หากยังตองพึ่งพา ไมมีคําวา...ดีกวา...หากวาเราไมตงั้ ใจ

วันคลายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปนพระราชธิดาองคที่สองในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จ พระนางเจาพระบรมราชินีนาถ พระนามเดิมวา สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟา สิรินธรเทพรัตนราชสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย ประสูติเมื่อวันเสารที่ ๒ เมษายน ๒๔๙๘ ณ พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๑๘ อันเปนวันคลายพระราชสมภพใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระนางเจา พระบรมราชินีนาถ ไดทรงริเริ่มกอตั้งมูลนิธิสายใจไทยขึ้นโดยพระราชทานให สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเปนองคประธานมูลนิธิ ซึ่ง มูลนิธินี้ มีวัตถุประสงคในการชวยเหลือทหารตํารวจพลเรือน ตลอดจน อาสาสมัครที่บาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาที่เพื่อ ปองกันประเทศชาติ โดยใหความชวยเหลือดานการเงินหรือสงเสริมอาชีพแก ครอบครัวหรือตัวผูประสบเคราะหรายนั้น จากพระปรีชาสามารถเชนนี้เองจึง ทรงไดรับการสถาปนาพระอิสริยยศและพระอิสริยศักดิ์เปน สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ เจาฟามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคณากรปยชาติ สยามบรมราช กุมารี ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เมื่อ วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๐

ขอเชิญชวน ETC ทุกทานมารวมกันดูแลรักษาปาชายเลนไทย กับ กิจกรรม ETC Cool The Earth ประจําเดือน เมษายน ในหัวขอ “ปาชายเลนไทย” ดวยการรวมสงคําตอบชิงรางวัล และเลนเกมสชิง รางวัล กับทีมงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย


ขาวสาร....ดานความปลอดภัย "หนารอน"กับ 8 โรคราย...อะไรตองระวัง! ปนี้ลมรอนพัดมาเร็วกวาทุกป และอีกไมกี่วันก็จะเปน เทศกาลสงกรานตซึ่งถือวาเปนชวงที่พีคที่สุดของ เมืองไทย ไมเพียงอากาศเทานั้นที่รอนระอุ ชวงนี้ผูคนมัก เจ็บไขไดปวยกันงายขึ้นทั้งจากน้ําดื่ม อาหารที่ไมสะอาด และอาหารเสียงาย ทําใหโรครายทยอยกันมาใหเห็น โดยเฉพาะโรคระบบทางเดินอาหาร 1.โรคอุจจาระรวง โรคนี้เกิดจากเชื้อโรคตางๆ เชน แบคทีเรีย ไวรัส โปรโตซัว และหนอนพยาธิ สามารถติดตอไดโดยการทานอาหาร หรือดื่มน้ําที่มีเชื้อโรคปนเปอนเขาไป 2.โรคอาหารเปนพิษ เปนโรคทางเดินอาหารที่พบบอยมากและมักเกิดขึ้นในเวลา รวดเร็วหลังจากทานอาหารหรือดื่มน้ําที่ปนเปอนเชื้อโรค เขาไป มักพบในอาหารที่ปรุงสุกๆ ดิบๆ จากเนื้อสัตวที่ ปนเปอนเชื้อ ผูปวยสวนใหญมักมีอาการคลื่นไสอาเจียน บางรายอาจมีถายเหลวเปนน้ํา มักไมมีไข หายไดเอง แต ถาเปนมากตองไดรับน้ําเกลือเสริม 3.โรคบิด ผูปวยจะมีอาการถายเปนมูกปนเลือดบอยครั้ง รวมกับ อาการปวดเบงที่ทวารหนัก คลายถายไมสุด 4.ไทฟอยด หรือไขรากสาดนอย เชื้อจะเขาสูรางกายโดยการทานอาหารหรือน้าํ ที่ถูก ปนเปอน อาหารสวนใหญที่มักพบวาทําใหเกิดโรค คือ อาหารจําพวกนม ผลิตภัณฑจากนม อาจมีอาการปวด ศีรษะ เบื่ออาหาร ออนเพลีย ปวดเมื่อย ตามตัว อาจมี อาการหนาวสั่นได คนไขซึมลง หรืออาจมีอาการเพอ

สาระนารูด  ีๆอยางนี้ เพื่อนๆ ชาว ETC ทุกคนอยาลืม อานกันนะคราบ

5.อหิวาตกโรค (cholera) เปนโรคติดตอที่มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรีย (Vibrio cholerae) เขาสูรางกายโดยการทานอาหารหรือน้ําที่มีเชื้อ อหิวาตกโรค หรือพิษของเชื้ออหิวาตกโรคปะปนอยู เชน อาหารที่ มีแมลงวันตอม อาหารสุกๆ ดิบๆ ทําใหเกิดอาการทองรวงอยาง รุนแรงถาไมไดรับการรักษาอยางทันทวงทีอาจทําใหเสียชีวิตได 6.โรคระบบทางเดินหายใจ เชน โรคไขหวัด ไขหวัดใหญ ปอดบวม ปวดหัว ตัวรอน ไอจาม ทั้งนี้ เพราะอากาศเปลี่ยนไปมาหรืออยูในที่ที่อากาศถายเทไมดี รวมกับรางกายที่ออนแอ 7. โรคผิวหนัง ในหนารอนอาจทําใหเราเกิดเม็ด ผดผื่นคัน สามารถปองกันได ดวยการอาบน้ําชําระรางกายและรักษาความสะอาดบอยๆ หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ําสกปรกหรือน้ําที่ไมสะอาด โดยเฉพาะชวง สงกรานตที่มีการเลนสาดน้ํากัน 8. โรคพิษสุนัขบา หรือโรคกลัวน้ํา เปนโรคติดตอรายแรงชนิดหนึ่งที่มีสุนัขเปนพาหะหลักที่นําเชื้อ ไวรัสมาสูคน โดยสุนัขบาอาจกัด ขวน แตเราสามารถปองกันได ดวยการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา และหากถูกสุนัขที่สงสัย วาอาจมีเชื้อโรคพิษสุนัขบากัด ขวน หรือเลียผิวหนัง ตองไปหา หมอทันที 9. โรคเครียด เปนปญหาหนึ่งที่พบบอยในหนารอน ทําใหเกิดอาการปวดหัว นอนไมหลับ โมโหและหงุดหงิดงาย จนกระทบไปถึงความสัมพันธ กับบุคคลรอบขาง และอาจทําใหเกิดการทะเลาะกันงายขึ้น วิธี คลายเครียดงายๆ คือ หนีรอนไปอยูในที่ที่มีอากาศเย็นสบาย เชน ในหองแอร ใตรมไม หรือหางานอดิเรกทํา ฝกสมาธิ เปนตน

โรคหนารอนปองกันได 1. เลือกทานอาหาร-น้ําดื่ม 2. ฟต & เฟรมรางกายใหแข็งแรง 3. ปรับสภาพแวดลอมใหเหมาะสม 4. อยูบานดีกวา 5. กูดบายแอลกอฮอล รอนๆ แบบนี้ อยาริคลายเครียด ดวยเครื่องดื่มมึนเมา ที่มา : หนังสือพิมพมติชน


นานาสาระ กับ สิ่งแวดลอม

ETC รวมใจ ลดใชพลังงาน แตละหองในบาน...ควรอยูทิศทางใด?

อันดับ 10 คือ "ลิง" ญาติหางๆ ของ มนุษย จะมีอายุเฉลี่ย 25 ป อันดับ 9 คือ "ชาง" ซึ่งมีอายุเฉลี่ย 60 ป มีบันทึกวาประเทศญี่ปุนเคย มีชางที่มีอายุมากที่สุดในโลก คือ 86 ป อันดับ 8 คือ "อีกา" นั่นเอง ดวยเหตุผลที่ อีกาจะมีคูเพียงตัวเดียวตลอดอายุขัย ทําให มันไมเหนื่อยลาจนเกินไปในการสืบพันธุ จึงมีอายุขยั สูงถึง 90 ป อันดับ 7 คือ "กุงกามกราม" ดวย อายุขยั 100 ป ถือวาอายุยืนทีส่ ุดใน สัตวจําพวกมีเปลือกแข็งดวยกัน ดวย เหตุผลที่มันมีการเคลื่อนไหวและเผา ผลาญพลังงานนอย อันดับ 6 คือ "หอยมุกน้ําจืด" ดวย พฤติกรรมการใชชีวิตที่เผาผลาญพลังงาน นอย กินนอย ใชกาซออกซิเจนในการ หายใจนอย ทําใหมันสามารถควาอันดับ 6 มาครองได ดวยอายุขยั มากกวา 110 ป เลยทีเดียว อันดับ 5 คือ "มนุษย" เรานี่เอง โดยมีอายุขัยสูงสุด 112 ป ....สําหรับ 5 อันดับที่เหลือ อดใจ รอกันอีกสักนิดนึงนะจะ... แลวพบกันใหมในฉบับหนาจา!!!

ถาหากเราจัดวางหองในทิศตาง ๆ โดยคํานึงถึงเรื่องแดด ลม หรือการ ปองกันความรอน ก็จะสามารถชวยประหยัดพลังงานที่จะใชในบาน ของเราลงได ซึ่งหองแตละหองจะตองจัดวางอยูท ิศทางไหนจึงจะ เหมาะสมที่สุด มีรายละเอียดดังนี้ หองรับแขกหรือหองนั่งเลนพักผอนภายในครอบครัว ¬จัดวางอยูทางทิศตะวันออก หรือ ทิศตะวันออกเฉียงใต หองรับประทานอาหาร ¬จัดวางอยูทางทิศตะวันออก ทิศ ตะวันออกเฉียงใต ทิศใต หรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือ หองครัว ¬จัดวางอยูทางทิศเหนือ หรือ ทิศตะวันตกเฉียง เหนือ หองน้ํา ¬จัดวางอยูทางทิศตะวันตก หรือ ทิศตะวันตก เฉียงเหนือ หองทํางาน หรือ อานหนังสือ ¬จัดวางอยูทางทิศ ตะวันออกเฉียงใต หองนอน ¬จัดวางอยูทางทิศตะวันออก หรือ ทิศ ตะวันออกเฉียงใต หองเก็บของ หรือ หองที่ไมคอยมีคนใชงาน ¬จัดวาง อยูท ิศตะวันตก หรือ ตะวันตกเฉียงเหนือ ที่จอดรถ ¬จัดวางอยูทางทิศตะวันตก หรือ ทิศใต


นานาสาระนารู ISO 9001

วิธีเลือกซื้อปลาหมึก บานไหนที่ชอบซื้อปลาหมึกมาทาน วันนี้ เดลินิวสออนไลนมีวิธีการเลือกซื้อปลาหมึกมาฝาก กัน... ปลาหมึกที่นิยมทานมีอยู 2 ชนิด คือ ปลาหมึกกลวย และ ปลาหมึกกระดอง -ปลาหมึกกลวย ตัวจะออกรี ๆ ยาว ๆ คลายกลวย มีเยื่อหุมตัวสี ออกน้ําตาล สวนดานขางจะมีปก เล็ก ๆ 2 ปก มีสีเขมเปนพิเศษ นิยมนํามาทําปลาหมึกยัดไส -ปลาหมึกกระดอง ลักษณะตัวแบน ใหญสีขาว นิยมนํามาทําปลาหมึกปง และอาหารอื่น ๆ เชน ผัด หรือยํา ลักษณะตัวแบนใหญสีขาว การเลือกซื้อปลาหมึก คือ ควรเลือกซื้อปลาหมึกที่เนื้อ แนน ไมเละ และลองดมดู ไมมีกลิ่นฉุน ๆ ของฟอรมาลีน สวนจะเลือกปลาหมึกชนิดใด ก็ขึ้นอยูกับลักษณะอาหารที่ ตองการปรุง กอนนําปลาหมึกไปปรุงอาหาร ตองลางปลาหมึกให สะอาด ลอกเยื่อบาง ๆ ออกใหหมด พรอมกับกระดอง ดานในออก ควักถุงหมึก และลูกตาออก นอกจากนี้ ควร บั้งปลาหมึกกอน เพราะเนื้อปลาหมึกคอนขางแนน หากไม บั้ง เครื่องปรุงจะไมซึมเขาเนื้อ และไมอรอย ครั้งหนาถาจะซื้อปลาหมึก ก็อยาลืมนําวิธีที่แนะนําไป สังเกตปลาหมึกกอนซื้อกันดูได ที่มา : เดลินิวส

ETC Cool the Earth

ทดสอบงานในฝน เวลาทีม่ ีปากกาหรือดินสออยูในมือ คุณมักวาดรูป งายๆ เพื่อเปนการฆาเวลา ลดความเครียด หรือวาด ตามความเคยชิน แตรูปเหลานีส้ ามารถบอกถึง ลักษณะการทํางาน รวมถึงงานในฝน ที่คุณอยากทํา เชื่อหรือไมลองทดสอบดู Triangel : สามเหลี่ยม ลักษณะการทํางาน : ชอบทดลองสิ่งใหมที่ไมเคยทํามา กอน ตัดสินใจรวดเร็ว เชื่อสัญชาตญาณของตนเอง ชอบ งานนอกสถานที่และก็ทํากลางแจง งานในฝน : รูปสามเหลี่ยมแสดงถึงลักษณะชองการเปน ผูนํา นักลงทุน และวัตถุนิยม คุณชอบทํางานใหญและทําคน เดียว การทํางานเปนทีมอาจสรางปญหา เนื่องจากคุณ ชอบใหคนอื่นทําตามที่ตนเองตองการ Square : สี่เหลี่ยม ลักษณะการทํางาน : ชอบใหตัวเองสมบูรณแบบในสายตา คนอื่น เขมงวดกับกฎเกณฑตางๆ เพราะเชื่อวาจะทําใหทุก สิ่งออกมาดี และดูเปนมืออาชีพ งานในฝน : คุณเหมาะที่จะเปนนักพัฒนาระบบงาน โครงสรางบริษัทและโครงการใหม ถนัดวางแผนใหผอู ื่นทํา ตาม นักการเมือง นักบริหารบุคคล เหลานี้คืองานในฝน ของคุณ Circle : วงกลม ลักษณะการทํางาน : ไมชอบใหใครดูถูกโดยเฉพาะเรื่องงาน มีความยุติธรรม และชอบเห็นทีมงานมีความสุข คุณมัก เตรียมตัวใหพรอมสําหรับงานหนักเสมอ งานในฝน : คุณมีความอบอุน มนุษยสัมพันธดี ใสใจผูอื่น และความกระตือรือรนสูง ดังนั้น นักประชาสัมพันธ ครู พยาบาลและผูใหคําปรึกษาจึงเปนงานที่เหมาะกับคุณ Squiggle : เสนหยัก ลักษณะการทํางาน : ไมชอบอยูภายใตกฎเกณฑ ระบบ ระเบียบตางๆ มักเรงทํางานใหเสร็จในนาทีสดุ ทาย จึง กอใหเกิดความเครียดเปนประจํา งานในฝน : คุณมีจินตนาการสูงและมุงมั่นจะทําใหเปนจริง ผูรวมงานมักทึ่งกับมุมมองและวิธีคิดของคุณที่ไมเหมือน คนอื่น ดังนั้นจึงเหมาะที่จะทํางานดานศิลปะ เจาของ รานอาหาร นักโฆษณาและนักพัฒนาทีด่ ิน ที่มา : แพรว


ETC Gossip... การ External Audit ไดผานพนไปแลว แตรูไหมเอยเราไดแอบเก็บรูปของทานมาใหดูกนั

ดูเหมือน Auditor จะของ ใจอะไรบางอยางนะคะนอง

พาขึน้ ที่สูงแบบนี้มีแผนรึเปลาเนีย่ เวนชองวางใหถามมั่งซิตัวเอง พี่วสันต ถวงเวลาไว

จะโดน CAR มั๊ยเนีย่

รูสึกเสียวสัน หลังพิกล

ลุนจนตัวโกง

โอไมนะ ยุยังไมพรอม เจพรอม รับศึกแลว

อืม...การ External Audit ก็เปน เหมือนกับฤดูที่แตกตางนะครับ บอยคิดวา ถาไมมีชวงเวลานั้นเราก็จะไมรูถึงความสุขใน ชวงเวลาปกติหรอกครับ

ISO Newsletter ฉบับที่ 3/2552 ประจำเดือนมีนาคม 2552  

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด จัดทำโดย แผนกสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

ISO Newsletter ฉบับที่ 3/2552 ประจำเดือนมีนาคม 2552  

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด จัดทำโดย แผนกสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

Advertisement