Page 1

24

เส้นทางเศรษฐี

แฟรนไชส์โซน

First Cup Coffee แฟรนไชส์ 0 บาท “ทางลัด” เจ้าของร้านกาแฟ

“ร้าน

กาแฟสด” นับได้ว่า เป็นธุรกิจยอดนิยมที่มีอยู่ทุก มุมเมือง นัน่ เพราะทุกวันนีค้ นไทยหันมานิยมบริโภคกาแฟสดมากขึน้ จาก เดิมทีเ่ คยดืม่ กาแฟทีค่ นุ้ ชินอย่างกาแฟโบราณ หรือกาแฟส�ำเร็จรูป อิน สแตนท์ มาเป็นกาแฟสดแทน เพราะมีกลิ่นหอมและรสชาติที่โดนใจ กว่า นัน่ ท�ำให้ตลาดรวมของกาแฟสดปัจจุบนั มีมลู ค่ามากกว่า 10,000 ล้านบาทเข้าไปแล้ว หากมองจากภายนอกหลายคนอาจจะคิดว่า ร้านกาแฟเป็นธุรกิจ ที่หอมหวาน มีมาร์จิ้นหรือก�ำไรต่อถ้วยสูง เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ท�ำ เงินสร้างเป็นอาชีพได้ แต่ในความเป็นจริง มีคนจ�ำนวนไม่นอ้ ยทีล่ งทุน ไปแล้วแต่ก็สานฝันต่อไปไม่ถึง สาเหตุเป็นเพราะ อยากเปิดร้านกาแฟ แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้น อย่างไร? ค�ำถามนี้ผู้คร�่ำหวอดในวงการกาแฟมานานกว่า 20 ปีอย่าง คุณวีระเดช สมบูรณ์เวชชการ ประธานและกรรมการผู้จัดการ บริษทั วีพพี ี โปรเกรสซิฟ จ�ำกัด มีคำ� ตอบ ทัง้ ยังมีทางเลือกให้สำ� หรับ ผู้ที่ต้องการจะเป็นเจ้าของร้านกาแฟ

“4 ต้อง” พื้นฐานการท�ำร้านกาแฟ

บริษทั วีพพี ี โปรเกรสซิฟ จ�ำกัด เป็นผูด้ ำ� เนินธุรกิจกาแฟแบบครบ วงจร โดยมีพนื้ ทีก่ ารปลูกมากกว่า 3,000 ไร่ ที่ อ�ำเภออมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่ มีโรงงานคั่วอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร มีผลิตภัณฑ์กาแฟคั่ว ส�ำเร็จรูปตรา “วีพีพี” ขายผ่านซุปเปอร์มาร์เก็ต โรงแรม ร้านอาหาร ภัตตาคาร และร้านกาแฟทั่วไป ทั้งยังเป็นผู้ป้อนเมล็ดกาแฟให้กับ กลุ่มโรงงานกาแฟกระป๋อง ไอศกรีม และรับจ้างผลิตแบบโออีเอ็มให้ กับกาแฟแบรนด์อื่นๆ นอกจากนี้ ยังเป็นผู้น�ำเข้าและจ�ำหน่ายเครื่องชงกาแฟ เป็น เจ้าของร้านกาแฟสดสไตล์อติ าเลียน “คาเฟ ดิโอโร่” ที่ วีพพี ี ตัง้ บริษทั ใหม่ “โกลเด้นครีม” ขึ้นมาดูแลโดยเฉพาะ เพราะคร�่ำหวอดอยู่ในวงการมาอย่างยาวนาน คุณวีระเดชให้ แนวคิดพื้นฐานในการท�ำธุรกิจร้านกาแฟให้ประสบความส�ำเร็จนั้น


เส้นทางเศรษฐี

ไม่ยากและไม่งา่ ย อยูท่ ี่ “4 ต้อง” เป็นหลัก คือ ต้องมีใจ-ต้องใส่ใจ-ต้องรู้จริง และ ต้องรู้เรื่องการชงกาแฟในระดับมาตรฐาน ส่วนข้อผิดพลาดอย่างแรงทีท่ ำ� ให้ธรุ กิจ ไม่ประสบความส�ำเร็จคือ การเปิดร้าน กาแฟตามแฟชัน่ ตามคนอืน่ หรือประเภท ที่ คิ ด อะไรไม่ อ อกเปิ ด ร้ า นกาแฟไว้ ก ่ อ น ด้วยมองว่า เป็นธุรกิจมีก�ำไรงาม มีมาร์จิ้น ต่ อ ถ้ ว ยสู ง วิ ธี ก ารคิ ด เช่ น นี้ จึ ง มี ค นเปิ ด ร้านกาแฟสดกันแทบทุกหัวระแหง แต่ก็มี หลายรายทีไ่ ปไม่รอด ต้องปิดตัวไปในทีส่ ดุ นั่ น เพราะเกิ ด ความผิ ด พลาดจาก การที่คิดแต่ “มาร์จิ้น” โดยลืมที่จะคิด “โปรฟิต” ไปด้วย กูรูธุรกิจร้านกาแฟ อธิบายว่า มาร์จิ้น คือ ก�ำไร ที่คิดเฉพาะราคาขาย ลบด้วย ต้นทุน ซึง่ โดยมาตรฐานต้นทุนต่อราคาขาย จะอยูท่ ปี่ ระมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ดังนัน้ ถ้า ขายกาแฟเย็นแก้วละ 50 บาท ต้นทุนจะ อยู่ที่ราว 15 บาท (กาแฟ 2 ชอต ชอตละ 8 กรัม 2 ชอต = 16 กรัม ราคาราว 4 บาท นมข้นหวานอีกราว 1.50 บาท + น�้ำแข็ง บรรจุภัณฑ์ หลอด ทิชชู รวม 15 บาท) ดัง นั้น ก�ำไรก็จะอยู่ประมาณแก้วละ 35 บาท หากคิ ด แค่ นี้ ย อมรั บ ว่ า มาร์ จิ้ น หรื อ ก�ำไรสูงจริง

แต่ถ้าจะคิดโปรฟิตไปด้วยจะต้องมอง เรื่องการบริหารจัดการต่างๆ เข้าไปด้วย เช่น เงินเดือนพนักงาน ค่าเช่าอาคารสถาน ที่ ค่าน�้ำ ค่าไฟ ค่าจัดการต่างๆ ฯลฯ “ทีบ่ อกว่ามาร์จนิ้ สูง อาจจะเป็นการที่ ไม่ได้บวกในเรือ่ งของค่าจัดการโอเปอเรชัน่ คอสต์เข้าไป หากเจอค่าเช่าแพงๆ อย่าง พวกคอมมูนิตี้มอลล์ ศูนย์การค้า ต้นทุน ก็ จ ะเพิ่ ม ขึ้ น อี ก มาก รวมกั บ เงิ น เดื อ น พนักงาน ค่าน�้ำ ค่าไฟ ก็จะเป็นต้นทุนที่ ไม่นอ้ ยเลยทีเดียว และนีเ่ ป็นตัวแปรส�ำคัญ ที่ท�ำให้หลายรายต้องปิดตัวไป เพราะสู้ ต้นทุนในการบริหารการจัดการไม่ไหว” “นี่ยังไม่นับรวมจากปัจจัยภายนอก ที่เป็นร้านกาแฟร้านใหม่ ร้านที่เปิดใน ละแวกใกล้เคียง ในรัศมี 500-1,000 เมตร ไม่ว่าจะเปิดในปั๊ม ในคอมมูนิตี้มอลล์ ข้าง ถนน ในซอย เหล่านีล้ ว้ นถือเป็นคูแ่ ข่งทีจ่ ะ มาแย่งส่วนแบ่งไปทั้งสิ้น”

เฟิร์สท์ คัพ คอฟฟี่ ทางเลือกใหม่ของธุรกิจกาแฟ

จากประสบการณ์ ต รงจากการเปิ ด ร้ า น คาเฟ ดิ โ อโร่ รวมทั้ ง การศึ ก ษา ตลาดมาอย่างต่อเนื่อง ในฐานะแม่ทัพใหญ่ วี พี พี จึ ง ตั ด สิ น ใจเปิ ด ตั ว ธุ ร กิ จ ใหม่ ขึ้ น ในนาม “เฟิร์สท์ คัพ คอฟฟี่” (First Cup Coffee) เป็นแฟรนไชส์ใหม่ส�ำหรับผู้ที่รัก ธุรกิจกาแฟทุกรูปแบบ ชูจดุ เด่น ลงทุนไม่มาก เปิดร้านง่าย ได้ ทุกทีท่ คี่ ณ ุ ต้องการ เพียงแค่ลงทุนซือ้ เครือ่ ง ชงกาแฟ ซือ้ วัสดุอปุ กรณ์เบือ้ งต้นไม่กหี่ มืน่ บาทเป็นเงื่อนไข แฟรนไชซี จ ะสามารถเปิ ด ร้ า นที่ ใช้ แบรนด์ เฟิรส์ ท์ คัพ คอฟฟี่ ได้เมือ่ ซือ้ เครือ่ ง ชงกาแฟราคาประมาณ 50,000 บาท (ขึ้น อยูก่ บั ขนาดของธุรกิจ) วัสดุอปุ กรณ์ (เมล็ด กาแฟ ชา โกโก้ ไซรัป และ แก้วกาแฟพิมพ์ แบรนด์ เฟิร์สท์ คัพ คอฟฟี่) อีกประมาณ 20,000 บาท แฟรนไชซีจะได้เรียนรู้วิธีการชงกาแฟ ที่ได้มาตรฐานตามสูตรของเฟิร์สท์ คัพ คอฟฟี่ ได้รับการจัดแต่งร้าน ร้านที่มีมาตรฐานที่ เหมาะสมและยืดหยุ่นในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะในรูปแบบร้าน แบบคีออส หรือ หากมีร้านเบเกอรี่เล็กๆ อยู่แล้วและจะ ลงทุนเปิดมุมกาแฟสดเพิ่มก็ไม่ผิดกติกา แต่ประการใด บริษัทเปิดกว้าง โดยจะ มีพี่เลี้ยงช่วยเหลือให้ค�ำปรึกษาสามารถ ท�ำได้เอง นอกจากนี้ แฟรนไชซี ยั ง ได้ รั บ การ สนับสนุนการขาย การประชาสัมพันธ์ หรือ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายกับบริษทั ด้วย ที่ส�ำคัญ ค่าแฟรนไชส์ คือ เฟิร์สท์ คัพ

คอฟฟี่ สนนราคาอยู่ที่ 0 บาท หรือพูด ง่ายๆ ว่า ฟรี นั่นเอง สัญญานี้มีอายุ 3 ปี หากต้องการต่อ สัญญาก็จะคิดปีละ 20,000 บาท รับสิทธิ์ ใช้โลโก้ และซื้อผลิตภัณฑ์จากวีพีพี หาก ไม่ต่อสัญญา ก็จะไม่ได้รับการใช้โลโก้ แต่ ยังสามารถที่จะซื้อผลิตภัณฑ์จากวีพีพีได้ เช่นเดิม สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บริษทั วีพพี ี โปรเกรสซิฟ จ�ำกัด เลขที่ 726728 ซอยรัชดาภิเษก 7 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงดาวคะนอง เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ (02) 876-0291-5, (02) 876-0351 ฝ่าย การตลาด (086) 881-0105 โทรสาร (02)

25

876-0350 หรือ http://www.vppcoffee .com/first-cup/ เป็นอีกหนึ่งทางเลือก ส�ำหรับคนที่ ต้องการเปิดร้านกาแฟสด

การลงทุน First Cup Coffee สมาชิกร้าน First Cup Coffee จะได้รับการชี้แจงค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยผู้เข้าร่วม โครงการจะต้องช�ำระค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าก่อสร้าง ค่าอุปกรณ์ และอื่นๆ ตามที่ บริษัทก�ำหนด และเตรียมความพร้อมในการเปิดร้าน ตามแผนงานที่ตกลงร่วมกัน เซ็ต 1 : แฟรนไชส์ เฟิรส์ ท์ คัพ สตาร์ตเตอร์ (Franchise First Cup Starter) ค่าใช้จ่ายในการลงทุน 7x,xxx บาท รายการสินค้าที่ได้รับ 32 รายการ อาทิ เครือ่ งชงกาแฟ LELIT : PLO42QE มีเครือ่ งบดในตัว 1 เครือ่ ง อาทิ เคาน์เตอร์ First Cup Coffee 1 ชุด (ไม่รับ ลด 30,000 บาท), กาแฟคั่ว ESPRESSO-S BLEND, โกโก้มิกซ์, ชา PREMIUM, ไซรัป, หัวปั๊มไซรัป, แก้วกาแฟเย็น-ร้อน ขนาดต่างๆ พร้อมฝา, แก้วตวง, เหยือกแก้ว, เหยือกสเตนเลส ฯลฯ เซ็ต 2 แฟรนไชส์ เฟิร์สท์ คัพ แวลู (Franchise First Cup Value) ค่าใช้จา่ ยในการลงทุน 14x,xxx บาท รายการสินค้าทีไ่ ด้รบั 36 รายการ ประกอบ ด้วย เครื่องชงกาแฟ COMPACT CKXE 1 เครื่อง, เครื่องบดกาแฟ EXPOBAR (MOLINO) 1 เครื่อง, ตัวอัดกาแฟสเตนเลส กล่องเคาะกากกาแฟ และอุปกรณ์ เหมือนเซ็ต 1 อาทิ เคาน์เตอร์ First Cup Coffee 1 ชุด (ไม่รับ ลด 30,000 บาท), กาแฟคัว่ ESPRESSO-S BLEND, โกโก้มกิ ซ์, ชา PREMIUM, ไซรัป, หัวปัม๊ ไซรัป, แก้ว กาแฟเย็น-ร้อน ขนาดต่างๆ พร้อมฝา, แก้วตวง, เหยือกแก้ว, เหยือกสเตนเลส ฯลฯ

First cup coffee  

First cup coffee

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you