__MAIN_TEXT__

Page 1

Jia-Hong,Huang 2015-2017 collections

Jia-Hong,Huang 2015-2017 collections

heislume@gmail.com 0988-717384


Jia-Hong,Huang 2015-2017 Collections

Jia-Hong,Huang 2015-2017 Collections

ABOUT ME

ABOUT ME

Jia-Hong,Huang 2015-2017 Collections

Jia-Hong,Huang 2015-2017 Collections

ABOUT ME

ABOUT ME

Jia-Hong,Huang 2015-2017 Collections

Jia-Hong,Huang 2015-2017 Collections

ABOUT ME

ABOUT ME


Jia-Hong,Huang 2015-2017 Collections ABOUT ME

Jia-Hong,Huang 2015-2017 Collections ABOUT ME Jia-Hong,Huang 2015-2017 Collections ABOUT ME


Jia-Hong,Huang Jia-Hong,Huang 2015-2017 2015-2017 Collections Collections LOGO & TYPOGRAPHY

LOGO & TYPOGRAPHY

Jia-Hong,Huang Jia-Hong,Huang 2015-2017 2015-2017 Collections Collections LOGO & TYPOGRAPHY

LOGO & TYPOGRAPHY

Jia-Hong,Huang Jia-Hong,Huang 2015-2017 2015-2017 Collections Collections LOGO & TYPOGRAPHY

LOGO & TYPOGRAPHY


Jia-Hong,Huang 2015-2017 Collections LOGO & TYPOGRAPHY Jia-Hong,Huang 2015-2017 Collections LOGO & TYPOGRAPHY

Jia-Hong,Huang 2015-2017 Collections LOGO & TYPOGRAPHY


2014


Jia-Hong,Huang 2015-2017 Collections

Jia-Hong,Huang 2015-2017 Collections

Jia-Hong,Huang 2015-2017 Collections

GRAPHIC DESIGN

GRAPHIC DESIGN

GRAPHIC DESIGN

Jia-Hong,Huang 2015-2017 Collections

Jia-Hong,Huang 2015-2017 Collections

Jia-Hong,Huang 2015-2017 Collections

GRAPHIC DESIGN

GRAPHIC DESIGN

GRAPHIC DESIGN

Jia-Hong,Huang 2015-2017 Collections

Jia-Hong,Huang 2015-2017 Collections

Jia-Hong,Huang 2015-2017 Collections

GRAPHIC DESIGN

GRAPHIC DESIGN

GRAPHIC DESIGN


Jia-Hong,Huang 2015-2017 Collections

Jia-Hong,Huang 2015-2017 Collections

Jia-Hong,Huang 2015-2017 Collections

GRAPHIC DESIGN

GRAPHIC DESIGN

GRAPHIC DESIGN

Jia-Hong,Huang 2015-2017 Collections

Jia-Hong,Huang 2015-2017 Collections

Jia-Hong,Huang 2015-2017 Collections

GRAPHIC DESIGN

GRAPHIC DESIGN

GRAPHIC DESIGN

Jia-Hong,Huang 2015-2017 Collections

Jia-Hong,Huang 2015-2017 Collections

Jia-Hong,Huang 2015-2017 Collections

GRAPHIC DESIGN

GRAPHIC DESIGN

GRAPHIC DESIGN


Inside:Crime and Punishment

POSTER DESIGN|70x100cm

չ縢莅縫պՂ殹➿谁遯䙼惐铭劍劣⡲噠


���������������������������������������������������������������經 ���������������������������������������� �����������������

���������������������������������


KSU Song String Club_"SHAN"ՂThe end of the year performance.

չ㿋պՂ䃿㿋姐䓛爢劍劣䧭卓怵ⴀ嵳㜡鏤鎙


KSU Song String ClubՂ.VTJD4IBSF. 䃿㿋姐䓛爢갉坿䲀䑞嵳㜡鏤鎙


饿㢨ꤿ鼩僽磌秋⾲⢵僽鼍䥛㖈Ꟑ罇

�������� ������������������������� ��1������� .

�es�gn�����

released on August , 2016 .

���

�age�1�����

�age�2�������age��������������


XOOXďź?Some questions will never be the answer. QSBDUJDFXPSL


ロング・アイランド╱アート文化シーズン 17' 痧✳㾂Ꟁ䃋谁遯俒⻋㷎QSBDUJDFXPSL


未 編排樣 展。 QSBDUJDFXPSL


管鱀鏤鎙铭㛔⡲噠⦐➃ⶾ䠑㾷娜鏤鎙랔孒㎗㸪歑㶩㾷凰 яᗈӆϼϡҠ‫ץ‬яᗈ்ꟀङϦϩऴӆя‫֕׈‬Ї֮ՙϦԄϳϡ‫ۣؼ‬Ɡ๫ຈԀ௱ѨҳҳꟀ

ԖϫϪ᢬ࣵϼϡ‫ޞ‬ళࢄ‫޻ݱ‬ҿ଒ϩϡяᗈഺٖҐЅꟀҸϣՓ঑লѩქфҀꟀԔђϵ࢝ЃӬҲ‫ޞ‬ళϲЍшѳԷЅচ‫ڏ‬Ɬ


National Kaohsiung Normal UniversityՂThe Department of Literature. 㕜用넞꧆䌌眕㣐㷸㕜俒㷸禺չ耂俒㷸պ崞⹛嵳㜡鏤鎙


HKFCE 3Oth anniversary

倞庌俒䞆㛇ꆄ剚隋䎃5TIJSUé?¤éŽ™ä˛żĺ‘Ş


KSU song string club-Tshirt 䃿㿋姐䓛爢爢剪鏤鎙


稇䲾鏤鎙⡲噠铭䖕䒂⠽箻绢could QSBDUJDFXPSL

you cross out this paragraph?


管鱀鏤鎙⡲噠铭䖕䒂⠽箻绢涯嵳韂剚鱲䔪 QSBDUJDFXPSL


2016「倞度㔋㷎괐ú㢚傈'6/갉坿」俒㹒鏤鎙


2015「倞度㔋㷎괐ú㢚傈'6/갉坿」俒㹒鏤鎙


déconstruction

x 4”


顼撐Josh Jian Yu Wang


2016 Christmas card


丁酉:謹賀新年

FX:FBS$BSE


2O16農曆賀年卡|新年快樂 FX:FBS$BSE


Practice Work : 2016 WE ARE IN YODEX. 㔋䎃攛䧭倞♧➿


Jia-Hong,Huang 2015-2017 Collections PHOTOGRAPHIC Jia-Hong,Huang 2015-2017 Collections Jia-Hong,Huang 2015-2017 Collections

PHOTOGRAPHIC

PHOTOGRAPHIC

Jia-Hong,Huang 2015-2017 Collections

Jia-Hong,Huang 2015-2017 Collections PHOTOGRAPHIC Jia-Hong,Huang 2015-2017 Collections PHOTOGRAPHIC

PHOTOGRAPHIC


Jia-Hong,Huang 2015-2017 Collections PHOTOGRAPHIC Jia-Hong,Huang 2015-2017 Collections PHOTOGRAPHIC Jia-Hong,Huang 2015-2017 Collections PHOTOGRAPHIC

Jia-Hong,Huang 2015-2017 Collections PHOTOGRAPHIC Jia-Hong,Huang 2015-2017 Collections PHOTOGRAPHIC Jia-Hong,Huang 2015-2017 Collections PHOTOGRAPHIC


Jia-Hong,Huang 2015-2017 Collections

Jia-Hong,Huang 2015-2017 Collections

Jia-Hong,Huang 2015-2017 Collections

Jia-Hong,Huang 2015-2017 Collections

Jia-Hong,Huang 2015-2017 Collections

Jia-Hong,Huang 2015-2017 Collections

Jia-Hong,Huang 2015-2017 Collections

Jia-Hong,Huang 2015-2017 Collections

Jia-Hong,Huang 2015-2017 Collections

Jia-Hong,Huang 2015-2017 Collections

Jia-Hong,Huang 2015-2017 Collections

Jia-Hong,Huang 2015-2017 Collections

Jia-Hong,Huang 2015-2017 Collections

Jia-Hong,Huang 2015-2017 Collections

Jia-Hong,Huang 2015-2017 Collections


Jia-Hong,Huang 2015-2017 Collections

Jia-Hong,Huang 2015-2017 Collections

Jia-Hong,Huang 2015-2017 Collections

Jia-Hong,Huang 2015-2017 Collections

Jia-Hong,Huang 2015-2017 Collections

Jia-Hong,Huang 2015-2017 Collections

Jia-Hong,Huang 2015-2017 Collections

Jia-Hong,Huang 2015-2017 Collections

Jia-Hong,Huang 2015-2017 Collections

Jia-Hong,Huang 2015-2017 Collections

Jia-Hong,Huang 2015-2017 Collections

Jia-Hong,Huang 2015-2017 Collections

Jia-Hong,Huang 2015-2017 Collections

Jia-Hong,Huang 2015-2017 Collections

Jia-Hong,Huang 2015-2017 Collections


Jia-Hong,Huang 2015-2017 collections

heislume@gmail.com 0988-717384

Profile for コウカコウ

Jia-Hong,Huang:2015-2017 collections  

Jia-Hong,Huang:2015-2017 collections  

Profile for 346232
Advertisement