Page 1

BRIDGE

E-magazine Okt.-Nov. 2011- 1ste jaargang/N째7

Een andere kijk op de werkelijkheid

______________________________ Bridge#007- 2011(okt;nov) ||, p. 1/97


INHOUD

(â&#x;˛)

(Ctrl klik p.)

1. De Sluiproutes van de Macht 2. European Stability Mechanism: onzin? 3. Beatrix: de aanklacht van Erwin Lensink 4. Schuldencrisis 5. Synthetische microbes en computer DNA 6. Ricardo Semler: geeft mensen ruimte! 7. Geheugendetector en leugens 8. Joanna Macy : De grote omslag 9. Ivan Illich: De ontschoolde samenleving 10. Sublimimale boodschappen Olympische Spelen 11. E.T Maanbasissen? 12. De vergissing van Sitchin 13.Wilhem Reich 14. Robert Anton Wilson en 2012 15. De Afrika Queeste COLOFON

....................p. 3 ....................p. 10 ....................p. 14 ....................p. 25 ....................p.30 ....................p.40 ....................p. 47 ....................p. 49 ....................p. 51 ....................p.53 ....................p. 56 ....................p. 60 ....................p.66 ....................p. 69 ....................p. 75 ....................p. 100

"Waar werkelijke en ware kennis is, daar is ook werkelijke waarheid." G.J.Bolland

______________________________ Bridge#007- 2011(okt;nov) ||, p. 2/97


⟲inhoud

BOEKBESPREKING

‘Sluiproutes van de Macht’

Via zijn functie bij de Defensiestaf raakte Jules van Rooyen vertrouwd met inlichtingendienstwerk. Op die manier heeft hij voorbij de façade gekeken die ons dagelijks via de publieksmedia en het politiek gekrakeel wordt voorgeschoteld. Hij ontdekte een werkelijkheid waar de leugen regeert op het brede vlak van schimmige netwerken. Na zijn werk voor Defensie was hij tot 1998 columnist voor de HAAGSCHE COURANT. In 2002 publiceerde hij de bundel: “DE MOND VOORBIJ GEPRAAT”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

“SLUIPROUTES VAN DE MACHT - revoluties en geheime netwerken van 1776 tot heden”.Schrijver: Jules van Rooyen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 - Het onderwerp

Op de boekomslag staat (in een bescheiden uitwerking): ----«« Voorjaar 2010 verklaren vooraanstaande bankiers dat “Financiële

instellingen de afgelopen twintig tot dertig jaar zijn doorgedrongen tot in het hart van de staat, en als een staat dienen te worden gereguleerd”. Zij waarschuwen voor monsters die ons kunnen vernietigen

en daar ook voortdurend op uit zijn. De Duitse minister van Financiën pleit voor het inzetten van de inlichtingendiensten op de geldwereld. De dreiging komt uit die hoek in een oorlog die wordt uitgevochten met financiële middelen. Het ultraliberalisme, want daar spreken we over, heeft de grenzen vernietigd en de weg gebaand naar de heerschappij van enkele megabanken in handen van de Ashkenazische geldadel. Zij manipuleert met gewilde economische crises, destabiliserende massamigraties, wereldwijde natuurrampscenario’s en culturele perversies. De mens moet ondergeschikt worden gemaakt aan de ‘New World Order ’(NWO), die domineert via geheime netwerken, grootbanken,

______________________________ Bridge#007- 2011(okt;nov) ||, p. 3/97


multinationals en supranationale organisaties. Zij zijn uit op de vernietiging van de natiestaten met hun bescherming biedende grenzen, wetten en regeringen, en zij willen deze tenslotte vervangen door een totalitair en niets ontziend mondialisme dat ten voordele strekt van een exclusief groepje dat het liefst uit de schijnwerpers blijft. »»---Een lange geschiedenis gaat hieraan vooraf… te beginnen in 1776 toen Adam Weishaupt uit Ingolstadt zijn lange termijnplan had geformuleerd voor een universele machtsovername via gewiekste methoden van infiltratie en bedrog. Dit plan was niet nieuw, want zoals Van Rooyen opmerkt is het slechts de herformulering geweest - een ‘up to date’ brengen - van de niet aflatende strijd van Gods tegenmacht. De uitwerking van Weishaupts plan heeft niet nagelaten de grote wereldgebeurtenissen te beïnvloeden. Vanuit dit perspectief bespreekt Van Rooyen de belangrijke geschiedkundige ontwikkelingen die zich sinds 1776 hebben voorgedaan.

2 - Een aanbevelenswaardig boek

Dit boek valt onder de zogeheten samenzweringsliteratuur. Van Rooyen richt zich tevens tot allen die niet vertrouwd zijn met deze bijzondere literatuur. Misschien dat het boek daarom mank loopt door een teveel aan details, hetgeen afdoet aan de leesbaarheid. Alsof iemand door een vloed van bewijzen kan worden overtuigd! Indien iemands heersende wereldbeeld dreigt om te vallen, ontstaat een instinctieve reactie en weert men zich af. Een fundamentele koerswending in het denken gaat meestal via de weg der geleidelijkheid. Het is ook een complexe materie, omdat de tegenstander uiterst vernuftig te werk gaat in een eeuwenomspannend werk dat het gewoon menselijke overstijgt. Zoals de Bijbel treffend zegt: “Wij vechten niet tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.” (Ef. 6:12) Omdat, ondanks

de onloochenbare bewijzen van een complotterende macht, hier sprake is van een stuk metahistorie, zal de seculiere mens - die God min of meer vaarwel heeft gezegd - grote moeite hebben zoiets te aanvaarden. Jean-Luc Caradeau verwoordt het aldus: “Het moeilijkste te vatten is

dat de Vrijmetselarij verdeeld is, in stukjes gehakt, en dat ontelbare organisaties voor zichzelf de vrijmetselaarsgeest opeisen, maar dat ze desondanks één zijn en ondeelbaar.” De term Vrijmetselarij zou ik hier

graag vervangen door “geheimenis der wetteloosheid” en vrijmetselaarsgeest door “vervloeking” (2 Thess. 2:7), want de Vrijmetselarij, alhoewel uiterst belangrijk, is slechts een van de uitingsvormen daarvan. Dat heeft Van Rooyen begrepen. En dat nu is het onderwerp van dit boek, dat is geactualiseerd tot aan de recente gebeurtenissen. Voor “Sluiproutes van de Macht” ligt daar een belangrijk stuk toegevoegde waarde.

______________________________ Bridge#007- 2011(okt;nov) ||, p. 4/97


Ondanks punten van kritiek is het een aanbevelenswaardig boek dat soms verrassende inzichten biedt, zoals over de mislukte Europese grondwet. De schrijver geeft blijk van een grondige kennis van het onderwerp en geeft soms fraaie samenvattingen. Veel referenties verwijzen naar krantenberichten, die elk afzonderlijk weinig betekenen, maar samen veel gewicht in de schaal leggen. Een goed boek dat ik nog niet kende en waarnaar vaak wordt verwezen, is “SATAN, PRINCE OF THIS WORLD” (SATAN, VORST VAN DEZE WERELD) door William Guy Carr (1966). Het is bij Amazon.com verkrijgbaar in het Frans, maar vreemd genoeg niet in het Engels, alhoewel Omni Christian Bookstore het gewoon aanbiedt onder http://www.omnicbc.com/index.html. Zo’n selectieve benadering ben ik bij Amazon.com wel meer tegengekomen. Een vergelijkbaar boek, dat overigens niet wordt geciteerd, is “A FINAL WARNING - a history of the New World Order” (EEN LAATSTE WAARSCHUWING – een geschiedenis van de Nieuwe Wereldorde) door David Allen Rivera, dat in 1984 voor het eerst werd gepubliceerd (te lezen op: www.comingjudgement.250x.com ). Een boek, waar Van Rooyen veel aan ontleent, is het 1170 pagina’s tellende meesterwerk van Aleksander Solzhenitsyn: “DEUX SIÈCLES ENSEMBLE” (TWEEHONDERD JAAR SAMEN).[1] Daarin wordt een evenwichtige en verantwoorde analyse gemaakt van de oorzaken van de opkomst en de val van het Communisme en de betrokkenheid daarbij van het Jodendom, met een visie die afwijkt van het heersende idioom. Het is daarom zijn enige boek dat niet in het Engels is vertaald. Dat het anti-semitistisch zou zijn, is onwaar. Aan het eind van hoofdstuk 9 schuift hij de schuld in de schoenen van het Russische volk, zelfs als van een internationaal complot sprake zou zijn geweest, iets dat Solzhenitsyn afwijst. Het is juist dat een mogendheid slechts kan instorten nadat het eerst van binnen is verrot. Wel observeert hij de aanzienlijk Joodse bijdrage in de Russische Revolutie, en weet dat terdege te onderbouwen. Zoals hijzelf beaamt, blijft dat een raadselachtig gegeven. Maar tevens erkent Solzhenitsyn hun onmisbare bijdrage tijdens de jaren zestig, die tot de val van datzelfde Communisme leidde. Ondanks de vaste bewijzen die Van Rooyen aandraagt van een complotterende en zich compromitterende macht, kan en mag niet verwacht worden dat een boek van dit genre nooit een steek laat vallen. ______________________________ Bridge#007- 2011(okt;nov) ||, p. 5/97


De gedirigeerde misleiding kent veel vormen en het is niet meer dan logisch dat inschattingfouten worden gemaakt (waarbij ondergetekende zich niet uitsluit). Dat niets toeval is, zoals van Rooyen ergens opmerkt, vind ik te ver gezocht. De tegenmacht is niet almachtig, alhoewel zij dat beeld graag in stand houdt. Onderlinge rivaliteiten en verraad verstoren het spel, net als zelfoverschatting en domheid. De kritiek op Van Rooyen weegt niet zwaar. Desondanks zijn er twee opvattingen die onacceptabel zijn: Hij meent dat de oprichting van de staat Israël boos opzet was en dat de eisen van het ‘verdrukte’ Palestijnse volk gerechtvaardigd zijn; en ten tweede meent hij ook dat de milieuproblematiek geheel uit de lucht is getrokken, in de kennelijke veronderstelling dat het tegendeel van een leugen de waarheid is.

3 - De Staat Israël

Van Rooyen gaat er vanuit dat de oprichting van de Staat Israël in het perverse mondialiseringplan past en door de Joodse bankiersfamilie Rothschild is aangestuurd. Hij merkt op dat de Joodse organisaties (vooral in de VS) dissidente opinies binnen hun gemeenschap genadeloos afstraffen. Aan het bestaan zelf van Israël mag niet worden getornd! Hij stelt dat Israël grotendeels door Russische Joden is bevolkt, die van oorsprong helemaal geen Joden zijn, maar Khazaren, een soort Turken die zich in Middeleeuwen tot het Jodendom hebben bekeerd! In zijn analyse lijkt Van Rooyen aan de leiband te lopen van Adam Shamir, een uit Jodendom bekeerde Christen, die wat deze problematiek betreft een modeste denker is. Van Rooyen haalt ook het Goldstone Rapport aan (i.v.m. de Gaza oorlog van 27-12-2008 tot 18-1-2009) waarin Israël het recht op zelfverdediging wordt ontzegd. Mag ik vragen: “Sinds wanneer schrijft de Verenigde Naties betrouwbare rapporten?” [2]

Om met het argument van de familie Rothschild te beginnen. Inderdaad zijn de Rothschilds een uiterst belangrijke factor in het mondialiseringstreven, maar dat wil nog niet zeggen dat zij vrienden zijn van de ware Joden. De enige Rothschild die achter het Zionisme stond was Lord Nathan Rothschild (1840–1915), ook wel Natty genoemd, die niet toevallig de kleinzoon was van de zwager en zakenpartner van Mozes Montefiore (1784-1885). [Montefiori heeft zich tijdens zijn leven onvermoeibaar ingezet voor de vestigingvan een Joods thuisland.] De andere Rothschilds waren integristen. Zij wilden, en willen dat nog steeds, dat de Joden zich in de volkeren assimileren en van het toneel verdwijnen. Tijdens het Engels mandaat over Palestina hebben de Rothschilds via de door hen gecontroleerde publieksmedia het Engelse regeringsbeleid altijd gesteund, dat erop was gericht het mandaatgebied aan de Arabieren te doen toekomen, die in groten getale clandestien binnentrokken. Maar dat liet men toe. Vooral de Britse minister van buitenlandse zaken, Ernest Bevin, heeft tijdens de voordagen van Israëls onafhankelijkheid hierin een uiterst kwalijke rol gespeeld. ______________________________ Bridge#007- 2011(okt;nov) ||, p. 6/97


Reeds de Hope Simpson Commissie uit 1930 legde de vinger op de zere plek. Toen al misdroeg Engeland zich. De eerste High Commissioner van Palestina, een oom van mij, was Lord Herbert Samuel, en hij bleef dat tot 1925. Hij was een Zionistenvriend en vertegenwoordigde eerder hun belangen dan die van de Britse regering, zo werd luid gejammerd. En wat de heersende opinie betreft ten aanzien van Israël, steekt er een addertje onder het gras. Het overgrote deel van de Joden buiten Israël is voor opsplitsing van het land tussen de Joden en Palestijnen volgens de richtlijnen van het Oslo Akkoord van 1993. Zeker is dat de uitvoering daarvan het einde van de staat Israël betekent …en van de aldaar wonende Joden (ook letterlijk). Want het land zal dan militair onverdedigbaar zijn geworden. De meerderheid van de buitenlandse Joden staat achter het Oslo Akkoord, want zij hebben zich door de Israëlische politici en hun eigen voormannen een rad voor de ogen laten draaien. Shimon Peres is een hoge Vrijmetselaar; dus dat ligt in de lijn der verwachting. De stelling dat de Russische of Ashkenazische Joden geen Joods bloed hebben, is gepopulariseerd door de bekende auteur Arthur Koestler (1905-1983) in navolging van Elijah ben Elijah Kazaz (1832-1912), die uit een soort zelfhaat zijn co-religionisten afviel. Alhoewel de Khazaarse bovenklasse zich in de eerste helft van de achtste eeuw tot het Jodendom bekeerde, is het absurd te veronderstellen dat zoiets mogelijk was geweest voor de gehele bevolking en zonder een ter plaatse aanzienlijke Joodse gemeenschap. De Joodse geloofsbeleving is te veelomvattend; Christen worden, Moslim worden, ja dat is eenvoudig, maar Jood worden vereist een jarenlange intensieve voorbereiding. Solzhenitsyn weet deze kwestie in het eerste hoofdstuk van zijn boek afdoende te bespreken, zelfs beter dan de Joodse Encyclopedieën. Ingevolge de superieure intelligentie van het Joodse volk hoeft men niet verbaasd te staan dat zij telkens het voortouw hebben genomen - ten goede alsook ten kwade. Hun superieure intelligentie laat zich verklaren door het feit dat koning Salomon, de wijste man ooit, duizenden kinderen heeft verwekt, wiens intelligentie zich via hun nageslacht door heel het volk heeft verspreid.[3] Een verstorende factor is dat Ezaus geslacht zich in de loop van duizenden jaren steeds meer heeft vermengd met het Jodendom om zich op die manier de aartsvaderlijke zegen toe te eigenen, die Jacob (later Israël genaamd) aan Ezau had ontfutseld. De echte Joden haten ze, en telkens hebben ze de andere naties tot haat tegen de Joden opgezweept. In het Jodendom zit dus de Ezautak, die van zichzelf zegt dat zij Joden zijn, terwijl zij het in werkelijkheid niet zijn: ze zijn een satanskerk, een volk waarop God voor eeuwig toornt. (Op. 2:9, Mal. 1:4) Niet iedere Jood is dezelfde. Zeker niet.

______________________________ Bridge#007- 2011(okt;nov) ||, p. 7/97


Zonder dit in te zien, spelen we Ezau-de-Jodenhater in de kaart en zetten wij ons af tegen Gods scheppingsplan. Nu is de tijd rijp voor een ommekeer, immers: “Het eind van dit tijdperk is Ezau, maar het begin van het volgend is Jacob.” (4 Ezra 6:9) Ik citeer Raoul Auclair uit 1977: “Er is Israël; en er zijn de volkeren. Maar ooit, ja nu in deze tijd, zal niets van wat de volkeren overkomt begrijpelijk zijn indien niet in het licht gesteld van het ‘mysterie’ Israël.” [4]

4 - De Milieuproblematiek

Jules van Rooyen heeft gelijk dat de milieuproblematiek door de geldmachten wordt misbruikt om de CO2-uitstoot te gaan rantsoeneren. De handel in CO2-rechten belooft een gigantische jackpot te worden ter financiering van de overkoepelende New World Orderorganisaties. Jules van Rooyen heeft gelijk als hij de milieubeweging aanklaagt, die de mens ondergeschikt wil maken aan ‘moeder natuur’ in een systeem dat van elke redelijkheid is ontdaan. Geert Wilders zei in zijn regeerverklaring van 27 oktober 2010:

“Die milieuclubs zijn papieren tijgers die alleen maar kunnen bestaan omdat vaak linkse politici ze met belastinggeld kunstmatig in stand houden. Wie denkt dat de ijsberen tegenwoordig zwemmen, moet zijn eigen sprookjes maar financieren. (…) Op ontwikkelingshulp wordt bijna 1 miljard bezuinigd. Dat is een mooi begin. Hetzelfde geldt voor de miljarden die we overmaken naar Brussel en de bizarre klimaatidealen. Het linkse speelkwartier is nu echt voorbij.”

Alhoewel ik het in grote lijnen met Van Rooyen eens ben, ga ik absoluut niet akkoord met zijn stelling dat de natuur over voldoende herstellend vermogen beschikt. Natuurlijk herstelt de natuur zich, maar hebben wij daar als mensheid de tijd voor? Wat in korte tijd wordt ontregeld en vervuild, kost soms ontzettend lang voordat de natuur het evenwicht heeft hersteld. Om mij te beperken tot de CO2 problematiek, dat slechts een der gassen is met een broeikaseffect, is zelfs Judith Curry het ermee eens dat, ondanks haar aanvallen op de klimaatlobby, de CO2-uitstoot een zorgwekkend fenomeen is. Zij is het hoofd van de “SCHOOL OF EARTH & ATMOSPHERIC SCIENCES” van het “GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY”.

______________________________ Bridge#007- 2011(okt;nov) ||, p. 8/97


De invloed en reikwijdte van de CO2-uitstoot op het klimaat is heel onzeker. Maar dat er een verband bestaat, kan niet worden ontkend. Zij zegt: “Het publiek moet begrijpen dat in de wetenschap onzekerheid niet gelijk staat aan onwetendheid; het is eerder een discipline om het onbekende te kwantificeren.” [5]

Trouwens, het broeikaseffect is op dit moment niet urgent door een ongebruikelijke afkoeling van de zon, waardoor de kans groot is op een herhaling van de kleine ijstijd aan het begin van de 14e eeuw toen een viertal extreem koude winters het klimaat tientallen jaren heeft verstoord. Een onmiddellijker probleem is de verzuring van het zeewater, want 1/3e van de CO2-uitstoot wordt door het zeewater opgenomen. Een verzuring met 0,3 van de pH lijkt niet veel, maar de gebruikte schaal is logaritmisch, zodat dit overeenkomt met 27%. Recent onderzoek van Marah J. Hardt en Carl Safina heeft aangetoond dat de verzuring ernstige gevolgen heeft voor de zee-voedselketen omdat vooral de kleinere zeedieren, zoals plankton, onvoldoende tijd hebben zich genetisch aan de snelle verandering aan te passen, waardoor ze langzamer voortplanten. En dan te bedenken dat de CO2-uitstoot willens en wetens is toegelaten, terwijl passende alternatieven voorhanden waren. Ik denk niet aan die gekke windmolenparken, zonne-energie-panelen of auto’s die op batterijen rijden (die laatste twee hebben een nuttig maar beperkt toepassingsgebied). Fundamenteel bieden die geen oplossing voor het probleem van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Ondanks deze twee punten blijft onverkort de conclusie gehandhaafd dat het een zeer leerzaam, lezenswaardig boek is. -[Hubert Luns] Noten (1) Er bestaat ook sinds 2002 een Duitse uitgave, getiteld: ―ZWEIHUNDERT JAHRE ZUSAMMEN‖. Jules van Rooyen heeft in februari 2007 een uitgebreide recensie van Solzhenitsyns boek gepubliceerd in het tijdschrift Bitterlemon. (2) Net als de lidstaten van de EU heeft Israël net als Zwitserland, Canada, Korea en Japan geweigerd mee te werken aan de Goldstone Commissie vanwege hun vooringenomenheid. De condities van het mandaat van de commissie waren vastgesteld door de mensenrechtenorganisatie van de VN, waar de Arabieren de leiding hebben. Een van de leden van de commissie (prof. Chinkin) had reeds, voordat het onderzoek was begonnen, te kennen gegeven dat Israël de schuldige partij is. (3) Met 20% van de wereldbevolking heeft de Islamitische gemeenschap 7 Nobelprijswinnaars. Met 0,02% van de wereldbevolking heeft de Joodse gemeenschap 129 Nobelprijswinnaars. (anno 2010) (4) MYSTÈRE DE L‘HISTOIRE, Raoul Auclair, Nouvelles Editions Latines, Paris # 1977 (p.10): « Il ya Israël; et il y a les Nations. Mais il est un jour, de nos jours, où rien de ce qui advient aux Nations n‟est compréhensible sans le recours au „mystère‟ Israël. (Rom. 11:15-26) » (5) ―CLIMATE HERETIC‖ van Michael D. Lemmonick - SCIENTIFIC AMERICAN # nov. 2010 (pp.62-63): “The public needs to understand that in science uncertainty is not the same thing as ignorance; rather it is a discipline for quantifying what is unknown.”

______________________________ Bridge#007- 2011(okt;nov) ||, p. 9/97


EUROPEAN STABILITY MECHANISM? Wat is dit voor een onzin?

Dat was mijn eerste reactie toen ik deze video zag. Zoiets kan toch niet. Een organisatie die naar eigen dunk zomaar onze staatskas leeg kan halen? We leven toch in een democratische land? Voor de zekerheid toch maar even de officiële teksten opgespoord, het Verdrag ter Oprichting van het Europese Stabiliteits Mechanisme. TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN STABILITYMECHANISM (ESM) http://consilium.europa.eu/media/1216793/esm%20treaty%20en.pdf In de rest van het verdrag heb ik niets kunnen vinden, wat deze dictatoriale macht op één of andere manier in zou perken. De rillingen lopen me nog steeds over de rug. Maar dat kan toch zo maar niet binnen de verdragen van de Europese Unie? Dat is toch een illegale uitbreiding van de bevoegdheden van de Europese Unie? Nog wat verder zoekend, blijkt, dat er discreet allemaal besluiten doorgejast zijn om deze ESM "mogelijk" te maken.

______________________________ Bridge#007- 2011(okt;nov) ||, p. 10/97


Ik weet zeker, dat als politici in Nederland & Belgiê een club op zouden willen richten, die de staatskas leeg zou mogen plunderen wanneer ze maar willen en zo vaak ze maar willen, dat ze de noodzakelijke wetswijzigingen er in geen 20 jaar doorheen zouden krijgen. Maar de Brusselse bureaucratie weet in een sneltreinvaart de Europese verdragen aan te passen om deze staatsgreep in 17 landen tegelijk uit te voeren! Op 17 December 2010 besloot de Europese Raad, dat er behoefte was “Het amendement is dus aan een permanent stabiliteits wel degelijk een mechanisme, om de taken over te uitbreiding van de nemen van het huidige European bevoegdheden van de Financial Stabilisation Mechanism EU. Het is dus in strijd (EFSM) en de European Financial met artikel 48.6 van het Stability Facility (EFSF). Dat zijn twee Verdrag van de organisaties, die respectievelijk in mei Europese Unie. en juni 2010 door de EU uit de grond Desalniettemin is geen gestampt zijn om leningen te minister of nationaal verstrekken aan landen met te veel parlement hierover schulden. Voor deze organisaties gestruikeld en ging men ontbreekt echter een wettelijke basis. in Brussel vrolijk en Merk alvast op, dat deze twee illegale voortvarend verder met organisaties expliciet gericht zijn op het in elkaar zetten van financiële interventies, maar dat de het ESM-verdrag.” verdragswijziging voor het oprichten van de ESM ook de oprichting van organisaties op hele andere terreinen mogelijk maakt. Didier Reynders tekende voor België…

Die verdragswijziging komt op 23 maart 2011. Om te voorkomen dat er opnieuw referenda in Europa gehouden moeten worden, wordt gebruik gemaakt van artikel 48.6 van het Verdrag van de Europese Unie, die de Europese Raad de mogelijkheid geeft verdragsartikelen te wijzigen, zolang deze geen uitbreiding van de bevoegdheden van de EU inhouden. (Die besluiten moeten nog wel door de nationale parlementen geratificeerd worden, maar dat is normaliter slechts een formaliteit.) De wijziging bestond uit een onschuldig ogende toevoeging aan een paragraaf van artikel 136. In het kort luidt de toevoeging: "De EU landen die de euro gebruiken mogen een stabiliteitsmechanisme oprichten om de stabiliteit van de eurozone als geheel te bewaren."

______________________________ Bridge#007- 2011(okt;nov) ||, p. 11/97


Het gaat hier dus niet meer puur om financiĂŤle stabiliteit. Ook het neerslaan van betogingen, het bespieden van wakkere burgers, of het anderszins bestrijden van destabiliserende elementen in de eurozone, kan nu via dit amendement opgedragen worden aan nieuwe organisaties onder EU-vlag. Het amendement is dus wel degelijk een uitbreiding van de bevoegdheden van de EU. Het is dus in strijd met artikel 48.6 van het Verdrag van de Europese Unie. Desalniettemin is geen minister of nationaal parlement hierover gestruikeld en ging men in Brussel vrolijk en voortvarend verder met het in elkaar zetten van het ESM-verdrag. Op 20 juni 2011 werd door de nationale parlementen nog even goed gekeurd, dat de EU en de ECB de taken van het ESM-verdrag uit gaan voeren. Op 11 juli 2011 werd het verdrag ondertekend. Hoewel de ondertekening later die dag bij de opening van een persconferentie bekend gemaakt werd aan tientallen journalisten, was er de volgende dag geen enkele Nederlandse of buitenlandse krant te vinden met een titel over dit nieuwe Europese verdrag. Misschien kwam dat doordat Juncker het in het Frans vertelde en pas even later in het Engels verder ging.

http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/eurogroup-meeting-july2011/press-conference-part-1-284/ Het verdrag ligt nu ter ratificatie bij de nationale parlementen. Dat zou moeten gebeuren tussen nu en 31 december 2011. Momenteel is er al sprake van, dat het benodigde kapitaal opgehoogd zal moeten worden van 700 miljard (dat is 2.100 euro per euroburger) naar 1500 Ă 2000 miljard euro, dus twee Ă  drie keer zoveel. Volgens de tekst van het verdrag zou het pas in juni 2013 van kracht worden. Daar willen ze nu 2012 van maken. Logischerwijs zal aan de parlementen gevraagd worden haast te maken met de ratificatie van het verdrag. In Duitsland is het dezer dagen al in behandeling. Kennelijk was haast geboden, omdat steeds meer Duitse burgers wakker worden.

______________________________ Bridge#007- 2011(okt;nov) ||, p. 12/97


Berichtje uit Griekenland Het leven is hier erg chaotisch op het moment. Niemand weet waar we aan toe zijn, of wat er gaat gebeuren. Veel mensen zijn somber, down, apathisch... want of je nu werkt of niet, geld komt er toch niet meer binnen. Men leeft op zijn reserves, en als het op is, dan is het op. De economie ligt hier zo goed als plat. De koopkracht is tot een minimum gedaald dus vele winkels sluiten hun deuren. Geen kleine ondernemer die nog goede zaken draait.. Veel bedrijven sluiten waardoor nog meer mensen op straat komen te staan. Uitkeringen zijn minimaal en hooguit voor enkele maanden, dus word je nu werkloos dan ziet het er slecht voor je uit. En als je je zaak sluit dan heb je ook geen inkomen meer. Van de een op de andere dag werden er in september nieuwe maatregelen ingevoerd (belasting betalen vanaf jaarinkomen van 5000,-) nieuwe belastingen (o.a. onroerend goedbelasting), salarissen verder gekort (alle ambtenaren moeten 50 % salaris inleveren). Betaal je niet dan wordt je elektriciteit afgesneden of je gaat de gevangenis in, zo wordt gedreigd. Zo wordt de gewone bevolking uitgeknepen want er moet bij de overheid geld in het laatje komen maar uiteindelijk werken deze maatregelen niet want als de economie niet draait dan dalen de overheidsinkomsten juist. Ik geloof wel dat steeds meer mensen doorkrijgen dat er iets gaande is en dat ze door het systeem in de ma ling worden genomen, maar dan nog blijft de vraag: wat doe je eraan? Stakingen, bezettingen, oproepen om geen belasting meer te betalen... er wordt hier en daar wel actie ondernomen maar vooralsnog zonder zichtbare resultaten. Voorlopige oplossing: leven van de moestuin, kippen en olijfbomen, zo mogelijk ruilhandel met buren (tomaten, raki, sinaasappels), en alleen nog geld uitgeven voor de eerste levensbehoeften. http://btersago.com/blog/

â&#x;˛

______________________________ Bridge#007- 2011(okt;nov) ||, p. 13/97


De aanklacht van Erwin Lensink tegen

â&#x;˛

de familie Amsberg Op 15 maart om 13:00 vindt in het Paleis van Justitie in Den Haag de eerste inhoudelijke zitting plaats van het proces tegen Erwin Lensink, die op prinsjesdag een waxinelichtje naar de gouden pantserkoets gooide. Hierbij raakte niemand gewond en ontstond er geen materiĂŤle schade. Nou ja, behoudens misschien een piepklein deukje, krasje of barstje in de carrosserie. Erwin staat terecht onder andere wegens vernieling en belediging. Daarvoor zit hij nu al bijna een half jaar in de gevangenis. De behandeling van Erwin staat in geen enkele verhouding tot de tenlastelegging en is bovendien in strijd met de wettelijke voorschriften dat een verdachte niet onredelijk lang op zijn proces mag wachten. Een half jaar cel, met periodieke opsluiting in een isoleercel kan zonder meer beschouwd worden als onredelijk en buitensporig. Erwin Lensink moet dan ook zonder meer beschouwd worden als politieke gevangene. Bovendien kan zijn proces nooit eerlijk zijn, want in Nederland moeten zowel rechters als advocaten een eed van trouw zweren aan mevrouw Amsberg, zich noemende en schrijvende 'bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden'. Hieronder publiceren wij de aanklacht die Erwin Lensink bijna en jaar geleden, op 14 april 2010 tegen de familie Amsberg heeft ingediend. In geval u hem wilt ondersteunen kunt u zich opgeven als medeklager. Dat kunt u doen door middel van een korte brief met de vermelding:

'Ik (uw naam en adres) ondersteun de aanklacht van Erwin Lensink van 14 april 2010, ingediend bij de politie te Lichtenvoorde.' ______________________________ Bridge#007- 2011(okt;nov) ||, p. 14/97


Gelieve de brief aangetekend te versturen naar de advocaat van Erwin Lensink, mr. Mariëlle van Essen, Korver en van Essen advocaten, Herengracht 462, 1017 CA Amsterdam.

Aanklacht 14 april 2010 zoals ingediend door Erwin Lensink bij de politie in Lichtenvoorde : 1. Koning Willem I heeft zichzelf tot absoluut soeverein vorst benoemd (dictator) 2. Wilhelmina is of was geen dochter van Willem III en daarmee geen wettige en rechtmatige efgenaam voor de troonopvolging 3. Bernhard Zur Lippe Biesterfeld heeft hoogverraad gepleegd van de Nederlandse Strijdkrachten voor aanvang van de Tweede Wereldoorlog (onder meer directe familieleden als mijn grootvader op de Grebbe) Ik doe aangifte van diefstal (Wetboek van Strafrecht artikel 310), hoogverraad (Misdrijven tegen de veiligheid van de Staat, Wetboek van Strafrecht artikel 92-107a) en oplichting (Wetboek van Strafrecht, artikel 326) door de volgende daders: • Beatrix Wilhelmina Armgard von Amsberg — Zur Lippe Biesterfeld (geboortedatum: 31-1-1938 / geboorteplaats: Baarn) • Willem Alexander Claus George Ferdinand von Amsberg (geboortedatum: 27-4-1967 / geboorteplaats: Utrecht) • Maxima von Amsberg — Zorreguieta (geboortedatum: 17-5-1971 / geboorteplaats: Buenos Aires) Bij deze wil ik de Wet Lidmaatschap Koninklijk Huis ter discussie stellen. Bij deze wil ik de leden van het Koninklijk Huis beschuldigen van het onrechtmatig, onwetmatig en bovenal op onrechtvaardige (criminele) wijze verkrijgen, behouden en uitbreiden van macht, rijkdom en status door middel van grove schending(en) van de burger- en mensenrechten. De volgende drie hoofdargumenten, criminele, valse en onrechtmatige daden en gebeurtenissen zijn hierbij van belang: 1. Koningin Wilhelmina (geboortedatum: 31 augustus 1880 / geboorteplaats: Den Haag) is of was niet de dochter van Koning Willem III, maar van de heer S.M.S. de Ranitz en daarmee niet de rechtmatige erfelijke troonopvolg(st)er volgens de wetten van Koning Willem I en/of de Nederlandse Grondwet van 1848 (Thorbecke). ______________________________ Bridge#007- 2011(okt;nov) ||, p. 15/97


2. Koning Willem I heeft zichzelf onrechtmatig, onrechtvaardig en op criminele wijze uitgeroepen tot absoluut soeverein vorst (koning = dictator) in strijd met de soevereiniteit van de Staten-Generaal van de Republiek der Verenigde Nederlanden, bekrachtigd door de (inter)nationale verdragen; Acte van Verlatinghe (Nederlandse onafhankelijkheidsverklaring) van 26 juli 1581, het Eeuwig Edict (12 februari 1577), de Unie van Utrecht (23 januari 1579), de Justificatie of Deductie van 1587, de Vrede van M端nster (15 mei 1648) en het Eeuwig Edict van 1667. 3. Het hoogverraad door Bernhard Zur Lippe-Biesterfeld van de Duitse democratische rechtstaat (Nacht Zur Lange Messen) en bovenal het hoogverraad van Bernhard Zur Lippe-Biesterfeld en de koninklijke leden van de Hoge Raad van Adel (Koningin Juliana & Koningin Wilhelmina) voor aanvang van en tijdens de Tweede Wereldoorlog van de Nederlandse Staat en de Nederlandse strijdkrachten en het verzet der L.O./L.K.P. Eveneens is er hier duidelijk sprake van een voortdurend delict, namelijk een strafbaarstelling van een verboden toestand volgens de Nederlandse Grondwet van 1848, en van 1983 en de Acte van Verlatinghe (Nederlandse onafhankelijkheidsverklaring) van 26 juli 1581. Artikel 42 van de Nederlandse Grondwet betreffende de onschendbaarheid van de Koning is derhalve niet van toepassing sinds het overlijden van Koning Willem III en zelfs in strijd met de eerste tien artikelen van de Nederlandse Grondwet. Naar mijn mening is de Wet Lidmaatschap Koninklijk Huis op onrechtmatige en dus criminele wijze ingevoerd. Op welke rechtvaardige, historische en/of rechtmatige gronden kon Koning Willem I immers een absolute monarchie het Koninkrijk der Nederlanden ten faveure van hemzelf en zijn familie uitroepen? Op 2 december 1813 heeft Koning Willem I zichzelf tot absoluut soeverein vorst (dictator) van het Soeverein Vorstendom der Verenigde Nederlanden uitgeroepen. Dit is in strijd met de historische wetten en de Acte van Verlatinghe (Nederlandse onafhankelijkheidsverklaring) van 26 juli 1581 van de stadhouder Willem van Oranje-Nassau en de soevereine StatenGeneraal van de Republiek der (Zeven) Verenigde Nederlanden, bekrachtigd door het internationale verdrag de Vrede van M端nster (15 mei 1648) tussen de Staten-Generaal van de Republiek der Verenigde Nederlanden en Spanje, waarbij de Nederlandse Staat(en) onafhankelijk en soeverein werd verklaard. ______________________________ Bridge#007- 2011(okt;nov) ||, p. 16/97


Op 30 november 1813 zette Koning Willem I na achttien jaar weer voet op de Nederlandse bodem vanaf een Engels fregat. In Londen was hij per brief uitgenodigd om als “soeverein vorst” de regering op zich te nemen. De brief was afkomstig van het driemanschap van 1813 (de Haagse notabelen Gijsbert Karel van Hogendorp, Frans Adam van der Duyn van Maasdam en Leopold van Limburg Stirum), maar feitelijk was dit slechts het excuus voor de staatsgreep, die door de Engelse geheime dienst in opdracht van de Britse Minister van Buitenlandse Zaken Castlereagh werd uitgevoerd. Op 23 mei 1802 sluiten Frankrijk en Pruisen een verdrag, waarbij het vorstendom Fulda en een aantal andere gebieden aan voormalig stadhouder Willem V wordt toebedeeld. In december 1801 schreef Willem V de brieven van buitenplaats Oranienstein, waarin hij de Bataafse Republiek als wettig erkende. Hiermee deed hij afstand van al zijn rechten als erfstadhouder en voldeed de stadhouder aan de door Napoleon Bonaparte gestelde voorwaarden voor het verkrijgen van een schadeloosstelling. De erfprins Willem Frederik (Koning Willem I) en voormalig stadhouder Willem V aanvaardde van Napoleon de soevereiniteit over vorstendom Fulda als schadeloosstelling voor de in 1795 toegepaste verbeurdverklaringen in de Nederlanden. De Franse Revolutie is begonnen met het verzet op 5 mei 1789 van de Derde Kamer van de Franse Volksvertegenwoordiging en had uitdrukkelijk niet het doel tot een hernieuwde dictatuur van de adel. Koning Willem I heeft alleen al hoogverraad gepleegd door samenwerking met Napoleon Bonaparte en de acceptatie van het vorstendom Fulda en gebieden als schadeloosstelling. De Franse Revolutie was daarbij een politieke omwenteling in het laatste decennium van de 18e eeuw waarbij de Franse monarchie werd vervangen door een republiek. De macht en de privileges van adel en geestelijkheid werden teruggedrongen ten gunste van de geletterde burgerij. Als beginpunt geldt juni 1789, toen na meer dan 175 jaar de Staten-Generaal bijeen werden geroepen en op 14 juli de staatsgevangenis van Parijs, de Bastille, werd bestormd. Als einde van de revolutie beschouwt men de staatsgreep op de '18e Brumaire' in 1799 van Napoleon Bonaparte. De Bataafse Republiek werd na de Bataafse Revolutie uitgeroepen op 19 januari 1795, één dag nadat stadhouder Willem V naar Engeland was gevlucht. Het grondgebied was gelijk aan dat van de gewesten van de voormalige Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.

______________________________ Bridge#007- 2011(okt;nov) ||, p. 17/97


De omwenteling van 1795 was in feite een herhaling van de omwenteling van de Patriotten, die in 1787 met behulp van een Pruisisch interventieleger was onderdrukt. Veel leiders van de Bataafse Republiek waren Patriottische politici, die in 1787 naar Frankrijk waren uitgeweken. Nu kregen zij, met Franse steun, de kans om alsnog hun idealen te verwezenlijken. In tegenstelling tot Frankrijk kreeg de nieuwe Republiek geen terreurregime of schrikbewind. In de Republiek stonden democratische principes hoog in het vaandel. De Nationale Vergadering, de eerste Nederlandse volksvertegenwoordiging, kwam op 1 maart 1796 voor de eerste maal in zitting bijeen.

In tegenstelling tot Frankrijk, waar de Franse Revolutie snel radicaliseerde en de guillotine overuren draaide, werden de revolutionaire veranderingen in de Bataafse Republiek relatief vreedzaam doorgevoerd. Het land was al tweehonderd jaar een republiek, en had dan ook maar weinig tegenstribbelende edelen die anders misschien 'ingekort' moesten worden. Een klein deel van de Nederlandse adel gaat terug op middeleeuws adeldom, de zogenaamde bloed- of zwaardadel. Een voorbeeld van Noblesse d'ĂŠpee (zwaardadel) zijn de grafelijke geslachten Van Rechteren en Bentinck, tevens de enige geslachten opgenomen in de Almanach de Gotha. De Almanach de Gotha is een almanak van adellijke geslachten die voor het eerst verscheen in 1763. In 1795 werden onder invloed van de denkbeelden van de Franse revolutie in de Nederlanden de standen en daarmee de adel afgeschaft. Koning Willem I stelde onrechtmatig, onrechtvaardig en op criminele wijze bij soeverein besluit (24 juni 1814 nr. 10) de Hoge Raad van Adel (Collegie van Heraldiek) in. In de Grondwet werd vastgelegd dat adeldom zou worden verleend door de Koning Willem I. Bij soeverein besluit (13 februari 1815, nr 60) ______________________________ Bridge#007- 2011(okt;nov) ||, p. 18/97


werd bepaald op welke manieren adeldom verleend zou kunnen worden en enkele jaren later uitsluitend door erkenning, inlijving of verheffing. De term erkenning heeft betrekking op inheemse adel van vóór 1795, inlijving op oorspronkelijk buitenlandse adel, terwijl met verheffing geheel nieuwe adel werd gecreëerd. De constitutie van 1814 onder leiding van Van Hogendorp voor een nieuwe Grondwet liet de absolute macht aan de Koning Willem I. Deze absolute soevereine macht had Koning Willem I min of meer opgedrongen aan en geëist van het driemanschap onder leiding van Van Hogendorp, dat zichzelf het Voorlopig Bewind noemde, als voorwaarde om naar Nederland terug te keren als vorst. Het bestuur over de financiën, buitenlandse betrekkingen, het land, de koloniën en de vloot kwam op die chantabele wijze allemaal in de portefeuille van de absoluut soeverein vorst. Men sprak van “restauratie”, maar in werkelijkheid werd een aantal waardevolle vernieuwingen die in de Franse tijd waren doorgevoerd, ongedaan gemaakt. Zeshonderd zorgvuldig geselecteerde en “benoemde notabelen” kregen in maart 1814 een oproep over het ontwerp van de nieuwe grondwet hun stem uit te brengen. Eerder had de vorst (dictator) zelf op 14 februari al 600 personen aangewezen om deel uit te maken van een Grote Vergadering van Notabelen. Deze vergadering moest zich op 29 maart in de Nieuwe Kerk te Amsterdam uitspreken over de ontwerp- Grondwet. Van de 600 uitverkorenen verschenen er 474. Sommigen bleven weg vanwege persoonlijke omstandigheden of ziekte (liefst 60 personen), terwijl drie benoemden al overleden waren. Een enkeling had geen vertrouwen dat vrijelijk over het ontwerp gesproken kon worden, en vreesde alleen 'ja' of 'nee' te mogen zeggen. Het ontwerp werd met 448 tegen 26 stemmen aangenomen. Enkele katholieken vreesden overheersing door de Hervormden en wezen het ontwerp af. Een dag later werd Willem door de vergadering van notabelen ingehuldigd als soeverein vorst. In de laatste maanden van 1814 en de eerste van 1815 werd de eenwording van de Nederlanden met België en Luxemburg in Wenen besproken tijdens het beroemd geworden congres van de Europese leiders. De Conferentie van Wenen werd abrupt afgebroken na het bericht, dat Napoleon Bonaparte van het eilandje Elba was ontsnapt. Op 18 juni 1815 lagen de legers rondom Waterloo en Napoleon Bonaparte had haast, want zolang de Pruisen niet waren gearriveerd, had hij alleen de westelijke geallieerden tegenover zich staan. Nog voordat deze slag bij Waterloo ______________________________ Bridge#007- 2011(okt;nov) ||, p. 19/97


plaatsvond, had Koning Willem I (dictator) zich al vast uitgeroepen tot koning over het grote Nederland: België en Luxemburg incluis, een daad die later door de Europese staatshoofden werd bekrachtigd. De inhuldiging van Koning Willem I in Brussel was geen feestelijke gebeurtenis. De verschillen tussen beide landen waren groot. Dat bleek wel tijdens de stemming over de nieuwe grondwet, die na de eenwording noodzakelijk werd. De beide kamers van de Staten-Generaal, waarvan alle leden benoemd door Koning Willem I, keurden het ontwerp unaniem goed.

Anders ging dat in België, waar het grondwetsvoorstel bij gebrek aan een parlement werd voorgelegd aan 1604 notabelen. Van hen brachten 1323 personen inderdaad een stem uit: 527 waren voorstander en 796 stemden tegen. Een duidelijke meerderheid wees het grondwetsontwerp dus af. Koning Willem I (dictator) bedacht een sluwe valse oplossing voor de patstelling, die nu was ontstaan. Koning Willem I bestudeerde de tegenstemmen en ontdekte dat 126 stemmers als belangrijkste bezwaar de bepalingen over de godsdienst hadden genoemd. Deze 126 tegenstemmers werden ineens geacht door deze bepalingen voorgestemd te hebben en diegenen, die geen stem hadden uitgebracht, werden opeens ook bij de voorstemmers meegeteld. Op deze wijze werd een ruime meerderheid, die het grondwet - ontwerp afwees opeens een door de dictator gecreëerde meerderheid voor het grondwet - ontwerp. Vanaf 1813 voerde Willem Frederik van Nassau-Dietz (valselijk OranjeNassau) de titel van absoluut soeverein vorst over de Nederlandse Staat. Deze Willem Frederik van Nassau-Dietz (24 augustus 1772-12 december 1843) stamt ______________________________ Bridge#007- 2011(okt;nov) ||, p. 20/97


af via zijn voorvaderen van uiteindelijk Ernst Casimir (22 december 1573 — 2 juni 1632), graaf van Nassau-Dietz. De vader van Ernst Casimir, graaf van Nassau-Dietz is Jan VI van Nassau-Dillenburg (22 november 1535 — 8 oktober 1606). Deze Jan VI van Nassau-Dillenburg verliet de Nederlanden in 1580 nota bene omdat hij zich niet kon vinden in de Fransgezinde politiek van zijn broer Willem van Oranje-Nassau. Stadhouder Willem van OranjeNassau en Jan VI van Nassau-Dillenburg hadden diepgaande religieuze en politieke meningsverschillen. Daarmee stammen Koning Willem I, Koning Willem II en Koning Willem III zeker niet af van rebellenleider Willem van Oranje-Nassau. Het elfde kind van Jan VI van Nassau-Dillenburg, de broer van stadhouder Willem van Oranje-Nassau was Ernst Casimir, graaf van Nassau-Dietz. Koning Willem I kan dan ook beschouwd worden als een verlicht despoot. Despotisme is een regeringsvorm, waarbij één persoon of een kleine groep personen absolute macht heeft, die naar willekeur kan worden toegepast. Het gaat hierbij dus om een autocratie, oligarchie, tirannie of dictatuur. Er is geen mogelijkheid voor discussie, er is geen volksvertegenwoordiging en er zijn geen politieke partijen. Kritiek en verzet wordt afgestraft. Een verwante term is het verlichte despotisme. De oorsprong van deze staatsvorm ligt in de Verlichting, een politiek-filosofische vorm in de 18e Eeuw. Bij het verlicht despotisme voerden absolute monarchen sociaal politieke hervormingen door in hun rijken, dus was er sprake van een totalitaire dictatuur. Deze totalitaire dictatuur heeft een ondemocratisch karakter, waarbij er geen of onvoldoende scheiding is van de machten: de wetgevende macht, de rechterlijke macht en de uitvoerende macht. In de meeste dictaturen is er sprake van systematische onderdrukking van tegenstanders van de dictator en andere andersdenkenden, bijvoorbeeld door ze gevangen te nemen of zelfs te vermoorden. Een onafhankelijke rechtspraak waarop men een beroep kan doen is misschien in de theorie nog aanwezig, maar in de praktijk is deze uitgeschakeld en ondergeschikt aan de wil van de dictator. Vaak komen dictaturen tot stand door een (militaire) staatsgreep of een burgeroorlog. ______________________________ Bridge#007- 2011(okt;nov) ||, p. 21/97


Koningin Wilhelmina stamt echter niet af van Koning Willem III en dus ook niet van Koning Willem I, zoals in de Nederlandse Grondwet voor erfopvolging van de troon vermeld staat. Koningin Wilhelmina is een dochter van Emma van Waldeck-Pyrmont en S.M.S. de Ranitz. Het huwelijk tussen Koning Willem III en Emma van Waldeck-Pyrmont is onder valse voorwendselen gesloten om voort te borduren op de valse beloning van het instellen van een dictatorschap door Koning Willem I en consorten. Ik stel dat de Koninklijke familie onwettig c.q. onrechtmatig haar rol vervult in de Nederlandse samenleving. Tevens stel ik dat zij onrechtmatig gelden uit de Nederlandse staatskas ontvangen. Uit feiten is mij bekend, dat de huidige koninklijke familie niet de rechtmatige troonopvolgers zijn. Naar mijn mening is dit middels een dna - onderzoek aan te tonen en onomstotelijk overtuigend te bewijzen. Ik vind dit diefstal, hoogverraad en oplichting en doe derhalve aangifte. Daarbij is voor mij de spreekwoordelijke druppel, die de emmer doet overlopen, het hoogverraad van de Nederlandse en Binnenlandse Strijdkrachten en dus wederom onder meer mijzelf en mijn familie voor aanvang van de Tweede Wereldoorlog voor de Nederlandse natie door Bernhard Zur Lippe-Biesterfeld. Bij beide families waren vele familieleden (minimaal circa twintig van de families Zur Lippe-Biesterfeld / van Waldeck-Pyrmont) actief en zeer fanatiek betrokken bij het Nazi-regime en bekleden hoge functies bij de SS en andere soortgelijke organisaties tot het einde van de Tweede Wereldoorlog. Bij deze wil ik een aanklacht indienen en Prins Bernhard beschuldigen van actief hoogverraad van de Nederlandse Strijdkrachten en landverraad (Wetboek van Strafrecht artikel 92-107a).

______________________________ Bridge#007- 2011(okt;nov) ||, p. 22/97


In deze aanklacht wil ik de Wet ‘Lidmaatschap Koninklijk Huis’ ter discussie stellen. Bij deze wil ik de leden van het Koninklijk Huis beschuldigen van onrechtmatig en bovenal op onrechtvaardige (criminele) wijze verkrijgen, behouden en vergroten van macht, rijkdom en status. Willem van Oranje en de Staten-Generaal hebben op verschillende wijze, onder meer met de Justificatie of Deductie, de soevereiniteit uitgeroepen van een democratische rechtstaat, de Staten, de Republiek der (Zeven) Verenigde Nederlanden (Verenigde Provinciën). Daarbij is Koning Willem I op geen enkele wijze familie of nazaat van Willem van Oranje en kon dientengevolge op geen enkele rechtmatige, historische of rechtvaardige wijze aanspraak maken als machthebber van Nederland en in feite een dictatuur instellen. Op deze wijze is de Trias Politica, te weten de wetgevende, uitvoerende en controlerende macht op dit moment gedwongen om mijn aanklacht in mijn contra onderzoek op serieuze en rechtvaardige wijze te behandelen en strafrechtelijk te onderzoeken. De uitkomst kan naar mijn mening niet anders zijn, dan dat alle leden van het Koninklijk Huis abductie doen van hun oneerlijke recht op macht via de onrechtvaardige onrechtmatige ondemocratische Wet Lidmaatschap Koninklijk Huis op hun macht en status en een deel van hun ongelijkwaardige rijkdom en dat de ceremoniële vacature functie wellicht op democratische wijze in de toekomst met een bepaalde maximum termijn wordt ingevuld.

Vandaag precies 355 dagen zit Erwin Lensink opgeborgen omdat hij een waxinelichtjeshouder (van precies 621,83 gram, zo werd gespecificeerd door rechter De Loor-Alwin tijdens zijn laatste rechtszaak op 6 september 2011) naar het opzichtige goudkleurige gepantserde voertuig van de koningin gooide. Hij deed dit om een statement te maken en had geen enkele intentie iemand te verwonden noch in gevaar te brengen. Ook bij de laatste zitting op 6 september, waarbij de zaak inhoudelijk werd behandeld, werd het ons duidelijk dat er met man en macht geprobeerd wordt een eerlijke rechtsgang te blokkeren. De reden daarvan kunt u zelf wel bedenken. Zo werden de getuige-deskundigen die door de aanklager werden opgeroepen direct en zonder voorbehoud geaccepteerd. De getuige-deskundige van Erwin Lensink zelf, de heer Ernst Ameling, is een doorgewinterde psycholoog die momenteel onafhankelijk is van het Pieter Baan Centrum (PBC), en in vele zaken door de rechtbank als getuige-deskundige is aanvaard. Je zou toch zeggen dat hij geen onbekende is voor de rechtbank. Toch werd zijn c.v. minutieus doorgespit om maar te kunnen vaststellen of hij volgens de normen van de rechtbank wel voldoende in staat is een professioneel oordeel te vellen over de geestelijke gezondheid van Erwin Lensink. Slechts schoorvoetend en na veel spitwerk werd uiteindelijk door de rechtbank besloten dat hij door de beugel kon, en dat hij inderdaad als getuige-deskundige gehoord mocht worden. Hij heeft daarna verklaard dat hij de mening van de psychiaters van het PBC dat Erwin volledig ontoerekeningsvatbaar is zeer zeker niet deelt, en dat er ook onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om dat zo stellig te beweren. Maar vrijwel alle argumenten die hij heeft aangedragen om de conclusies van deze psychiaters te weerspreken zijn door de rechter afgewezen. (ProRepublica.nl) ______________________________ Bridge#007- 2011(okt;nov) ||, p. 23/97


Inmiddels zijn door mij ook andere zaken geconstateerd, namelijk: • Dat mijn grootouders en overgrootouders actief betrokken waren bij het verzet der L.O. en de verdediging van Nederland bij de Nederlandse Strijdkrachten tijdens de Tweede Wereldoorlog. • Dat het faillissement (of gedwongen verkoop) van de boerderij `t Hinkamp/`t Heenkamp van mijn grootvader en mijn ouders onrechtvaardig is en voor een belangrijk deel de waarschijnlijk directe of indirecte belangrijkste oorzaak (kans minimaal 10) van het overlijden van mijn moeder bij zelfdoding. Wijlen Prins Bernhard Zur Lippe Biesterfeld heeft mijn grootvader Gerrit Willem (Gerhard) L., Marcelis Adolf (Max) de Vries en andere Nederlandse Strijdkrachten lafhartig verraden. Tijdens de strijd om de Grebbeberg kwamen 424 man om het leven, waaronder Marcelis Adolf de Vries op 13 mei 1940. In totaal kwamen circa 2300 Nederlandse militairen om het leven tijdens de Duitse invasie in mei 1940. Verder hebben Prins Bernhard Zur Lippe Biesterfeld en Erfprins Zur Waldeck Pyrmont de democratische Duitse rechtstaat met actieve betrokkenheid verraden bij de Nacht der Lange Messen. De adel en de bankiers hebben dan ook een grote belangrijke rol gehad bij het aan de macht brengen van Adolf Hitler, de Nazi partij in Duitsland en Mussolini in Italië en het omver werpen van de democratische Europese rechtstaten. De instelling van de Hoge Raad van Adel door Koning Willem I en het zichzelf uitroepen tot absoluut soeverein vorst is in strijd met de Acte van Verlatinghe (Nederlandse soevereiniteitsverklaring en onafhankelijkheidsverklaring), het Eeuwig Edict, de Vrede van Münster, de Justificatie of Deductie en de Unie van Utrecht. Op geen enkele wijze heeft de huidige Nederlandse “koninklijke familie” recht op hun huidige status, macht en rijkdom. Daarmee beschuldig ik de leden van het Koninklijk Huis rechtmatig, rechtvaardig, moreel en in historisch perspectief van hoogverraad, landverraad, politieke corruptie, diefstal en als criminele organisatie, namens de Nederlandse samenleving en de Nederlandse democratische rechtstaat.

Erwin Lensink

______________________________ Bridge#007- 2011(okt;nov) ||, p. 24/97


Schuldencrisis? ,,De overheid bestaat uit een bende mensen die precies hetzelfde zijn als u en ik. Ze hebben geen van allen een speciaal talent voor zaken of regering, ze hebben alleen een talent op het verkrijgen en behouden van een zetel in het parlement. Hun hoofdzaak om dit te bereiken is het uitzoeken van groeperingen die smachten en smeken om iets dat ze niet kunnen krijgen en de belofte om ze dit te geven. Negen van de tien keer is deze belofte niets waard. De tiende keer wordt dit bereikt door middel van het plunderen van meneer A om meneer B tevreden te stellen. Met andere woorden, de overheid is een makelaar in plundering en elke verkiezing is een vorm van veiling-voorverkoop van gestolen goederen.“ Henry Louis Mencken, Amerikaanse filosoof 1880-1956

Pratende hoofden Mencken gaf hier de essentie weer van de overheid die alleen iets kan bewerkstelligen door middel van het beroven van een deel van de bevolking ten behoeve van het andere deel. De politici verdienen er zelf uiteraard veel aan, dus blijft het zeer lucratief voor henzelf. Zo ook met de EU. We horen veelal lieden als Jo Ritzen, Bernard Wientjes, Neelie Kroes, Ruud Lubbers en anderen (Jean Luc Dehaene, Guy Verhofstadt,…)over de enorme ´weldaad´ die deze constructie ons zou hebben gebracht. Niets is natuurlijk minder waar, want het belangrijkste is dat de euro en de eurozone ons heel wat armoede hebben gebracht en zullen brengen in de nabije toekomst. De ´rijkdom´ werd primair veroorzaakt door de enorme schuldopbouw die nooit meer kan worden terugbetaald en ons enorm veel geld gaat kosten in aflossing en rentebetaling. Economisch onwetende mensen hebben ons geprobeerd knollen voor citroenen te verkopen. Dat is grotendeels gelukt, alleen haalt de realiteit hen momenteel in. De goudstandaard in een of andere vorm komt in volle hevigheid terug en vooral mensen zonder goud of zilver zijn dan de klos. Deze mensen hebben alleen maar papieren beloften in handen, die door het soort politici reeds beschreven zou moeten worden gehonoreerd. Dat gebeurt dus nooit. De pensioenen verdampen, de belastingdruk wordt ontstellend groot en de prijzen van primaire producten (energie en voedsel) blijven stijgen. Dit terwijl het vermogen wordt verminderd, de rendementen op aandelen, obligaties en vastgoed steeds verder afkalven en uiteindelijk de ______________________________ Bridge#007- 2011(okt;nov) ||, p. 25/97


lonen en salarissen worden bevroren. Geweldig zo´n Europese Unie, want volgens de politieke …Deze mensen aanhangers zouden we het paradijs hebben alleen maar op aarde hebben, maar wat is hun papieren beloften in woord eigenlijk nog waard? Niets. handen, die door het Het complete gebrek aan een soort politici,reeds grondig economisch en analytisch beschreven zou inzicht en de oppervlakkigheid van moeten worden hun uitspraken zijn ronduit stuitend te noemen. Het ene na het andere gehonoreerd. Dat pratende hoofd probeert ons uit te gebeurt dus nooit. leggen waarom de euro gered zou De pensioenen moeten worden, maar geen enkele verdampen, de econoom, financiële presentator, belastingdruk wordt bankemployé of politicus kan een ontstellend groot en gedegen onderbouwing geven, laat de prijzen van staan een toekomstperspectief bieden ander dat er honderden primaire producten miljarden, het meeste (energie en voedsel) belastinggeld, in dienen te worden blijven stijgen… gepompt om maar de systeembanken te kunnen redden, die door hun eigen domme fouten in deze penibele situatie zijn terechtgekomen, terwijl het meestal Duitse en Franse banken betreft. Dus waarom zouden Nederlandse en Belgische belastingbetalers Duitse en Franse banken moeten redden?

Markteconomie Zoals reeds in mijn artikelen besproken, met name in de artikelen EUROPESE DESINTEGRATIE en HOE VAN DE EURO TERUG NAAR DE GULDEN, is reeds de ontrafeling van het politieke eurosprookje een feit geworden. De schulden van de landen zijn onbetaalbaar geworden, Griekenland is failliet, Portugal, Ierland, Spanje en Italië staan op de nominatie en het herinnert mij aan de uitspraak van de filosoof H.L. Mencken hierboven, die dit terecht over de politiek vertelde. Het is een grote fout om politici met de financiële en monetaire economie te laten bemoeien. Vanuit klassiek-liberaal oogpunt mag een politicus zich alleen maar bemoeien met de veiligheid en bescherming van de burgerij. De rest is secundair. Hoe meer politici zich inlaten met belangrijke zaken ______________________________ Bridge#007- 2011(okt;nov) ||, p. 26/97


als economie en financiën hoe slechter het gaat met de economie en welvaart. Elke wet, elke regel en elke oekaze vormt een belemmering voor de functionering van de markteconomie. Hoe meer wetgeving, hoe minder groei, hoe meer staat, hoe minder vrijheid, hoe meer ambtenaren, hoe minder productiviteit, hoe meer politici, hoe minder vooruitgang. Staatsondernemingen en- instellingen zijn nimmer productief en vormen juist een barrière voor economisch welzijn door middel van het veroorzaken van een reële negatieve groei en de vernietiging van de basis voor economische voorspoed. we kunnen ontelbare voorbeelden noemen uit het verleden.

Gouden euro Een paar weken geleden werd Jim Rickards geïnterviewd door James Turk, waarbij de eerste vertelde dat hij wel vertrouwen had in de euro en de eurozone, vanwege de grote goudvoorraad die aanwezig was. Nu heb ik enorm veel achting voor Jim Rickards en zie hem als een zeer erudiet en kennisvol mens, maar hier slaat hij toch enigszins de plank mis. Laat het me even uitleggen. In eerste instantie is de euro gelanceerd als een ‘fiatmunt’ en niet als een goudgedekte valuta, dus daar wringt sowieso de schoen. Doch verder heeft men nooit bij de ECB of de EU gepretendeerd dat de euro goudgedekt zou moeten worden. De Eurocraten zijn geen vrijemarktaanhangers, maar geloven in een sterke eenheidsstaat, waarbij de rol van de centrale bank oppermachtig moet zijn. Er is weinig discussie hierover geweest. Zou men alsnog willen besluiten om de failliete eurozone, want dat is het in feite, te gaan dekken door goud bijvoorbeeld, dan moet men eerst dit goud bij elkaar zien te vergaren. De meeste landen, waaronder Nederland, hebben weinig goud in eigen bezit, want het ligt opgeslagen bij de Federal Reserve en het IMF. We hebben geen audit gehad over het goud van de Nederlandsche Bank, dus we praten hier over iets fictiefs. Jim Rickards vertelde onlangs in een seminar dat hij vond dat een reservevaluta alleen maar nadelen op termijn veroorzaakte, waaronder het voeren van een continu handelsdeficit. Dit is nodig om de valuta te ‘exporteren’, dus als je meer exporteert dan importeert, dan is het onmogelijk om een reservevaluta aan te houden en te verspreiden. Zodoende is de Amerikaanse economie sinds 1944, toen de reservemunt een feit werd voortdurend het slachtoffer geweest van een tekort op de handelsbalans. Dit heeft zich verder geëvolueerd naar een betalingstekort, ______________________________ Bridge#007- 2011(okt;nov) ||, p. 27/97


alsmede een begrotingstekort en nu dus de grootste schuldenaar in de wereld balancerend op de rand van het faillissement.

…De meltdown is begonnen en deze zal tot ca. 2014 voortduren. We zullen natuurlijk wel wat oplevingen krijgen, maar deze zijn van korte duur en de ingrepen zoals verdere kwantitatieve verruimingen zullen verder weinig effect sorteren. De rek is eruit sinds de laatste verruimingen over het afgelopen jaar…

De Eurocraten en hun lokale aanhangers binnen de politiek, grote banken en het corporatistische segment willen niets liever dan een reservemunt die kan ‘concurreren’ met de Amerikaanse dollar. Wat zij feitelijk aangeven, zonder dat te stipuleren, is dat zij de eurozone en de Europese Unie op termijn failliet willen laten gaan, want dat is het enige resultaat van een reservemunt en het eindpunt van de Unie met alle gevolgen van dien. Daar zit derhalve de discrepantie in het betoog van Jim Rickards en zijn hang naar een gouden euro. Het Britse Pond was de reservevaluta in de 19e en het begin van de 20e eeuw en heeft dit moeten bekopen met een teloorgang van haar economie en het verlies van haar imperium. Zo zal het tevens geschieden met de Europese Unie als we de politieke machthebbers aan het stuur laten van de financiële economie. Dientengevolge zal de Europese Centrale Bank haar communistische bewind gaan uitvoeren om de imperialistische neigingen van de Eurocratie te bevredigen. De euro zou een wapen worden om het Euro-imperium verder uit te breiden. Gelukkig voor ons Europeanen heeft men een grote fout gemaakt bij de implementatie van deze euro en een eventuele gouddekking zal hieraan niets kunnen veranderen.Wat is er nu aan de hand? Toen de euro werd ingevoerd in 1999 zag men de aparte eurozonelanden als individuele staten met een eigen schuldquotum. Nooit heeft men gedacht om deze schulden te consolideren in een gemeenschappelijke eurozoneschuld en zodoende deze via euro-obligaties aan de man te brengen. Dit had de Verenigde Staten wel gedaan vanaf 1780-89. Alexander Hamilton voelde reeds aan dat de jonge staat nooit succesvol zou zijn zonder deze consolidatie. De gezamenlijke schuld werd neergelegd bij de Amerikaanse overheid en deze kon de schulden afbetalen via zogenoemde Alexander Hamilton

‘treasury notes’, een soort dollar die rente

genereerde, waardoor er een cumulatief effect ontstond op de waarde van deze treasury note. Hierdoor kon de Verenigde Staten haar schulden afbetalen of saneren, zonder dat er een schuldencrisis bij de individuele lidstaten ontstond. Dit heeft men verzaakt in de Europese Unie en nu zijn de schulden zo hoog opgelopen van de ______________________________ Bridge#007- 2011(okt;nov) ||, p. 28/97


individuele lidstaten, dat deze nooit zijn af te lossen. Er is naar schatting zo’n €3,5-4,5 biljoen nodig om de lidstaten te helpen, wat betekent dat een land als Nederland zo’n €300 miljard moet toevoegen aan haar schuldquotum. Nu al heeft ons land een schuld van ca. €350 miljard (64% van het BBP). Dan zullen we een schuld moeten dragen van zo’n €650 miljard (bijna 119% van het BBP), wat natuurlijk een rechtstreeks bankroet van de Nederlandse staat zou betekenen en een instorting van onze obligatiemarkt. Volgens de economische historicus Ken Rogoff is elk land dat een schuld bezat van boven de 90% van het BBP op termijn failliet gegaan. Dit voorspelt weinig goeds voor onze economie mochten we doorgaan op de ingeslagen weg. De euro is aan het desintegreren en er is niets wat het kan redden, zelfs met het goud wat wel of niet ligt opgeslagen in de kluizen van de centrale banken. We hebben de afgelopen weken het bloedbad op de beurzen kunnen aanschouwen en geheel volgens verwachting zien we een afname van het vertrouwen in de financiële markten. De crisis is voor iedereen nu duidelijk zichtbaar, als dat niet al was in 2008, wat ons een voorproefje heeft gegeven. De melt-down is begonnen en deze zal tot ca. 2014 voortduren. We zullen natuurlijk wel wat oplevingen krijgen, maar deze zijn van korte duur en de ingrepen zoals verdere kwantitatieve verruimingen zullen verder weinig effect sorteren. De rek is eruit sinds de laatste verruimingen over het afgelopen jaar.

Bereidt u zich maar alvast voor op het jaar 2012, bijgenaamd annus horribilis in de economie.

______________________________ Bridge#007- 2011(okt;nov) ||, p. 29/97


Synthetische bacterie met computergestuurd DNA Het synthetisch genoomproject van BP. Olieramp leidt tot een nieuwe generatie vaccins. British Petroleum (BP) gaat er tegenwoordig prat op dat ze meer zijn als alleen een aardoliebedrijf, behorend tot de zes grootste staatsonafhankelijke oliemaatschappijen ter wereld. De nieuwe slogan van BP is dan ook “Beyond Petroleum”. In dit artikel wil ik duidelijk maken dat BP een gevaarlijk spel speelt met Moeder Natuur.

Synthetic Genomics Inc. Synthetic Genomics is een bedrijf dat door middel van synthetische biologie nieuwe organismen met bepaalde gewenste eigenschappen wil ontwerpen. In juni 2007 besluiten BP en Synthetic Genomics tot samenwerking. Synthetic Genomics Incorporated wordt opgericht. De ‘Bill Gates van de genetica’ Dr. J. Graig Venter is medeoprichter. Doel van Synthetic Genomics Inc. is het commercialiseren van synthetische biotechnologie en genoomsequentie. ______________________________ Bridge#007- 2011(okt;nov) ||, p. 30/97


Een genoomproject is een wetenschappelijk onderzoek naar het in kaart brengen van het genoom. Het genoom beschrijft de combinatie van alle erfelijke factoren en ligt vast in het DNA. Een stuk DNA noemt men een ‘gen’ en zo’n gen komt overeen met bepaalde eigenschappen. In theorie kan men, door een bepaald gen in een levende cel in te bouwen, ervoor zorgen dat het organisme de bijbehorende eigenschappen krijgt. Synthetic Genomics Inc. heeft een studie gemaakt van de genoomsequentie van de biologische organismen in ruwe olie. In het laboratorium werd het DNA van de bacterie- en viruscellen in de ruwe olie geïsoleerd en de eigenschappen vastgesteld. Door middel van biotechnologie werden nieuwe microben ontwikkeld die ‘nieuwe kunstjes’ konden: olie en gas vloeide makkelijker uit het reservoirgesteente waarin het zich had opgehoopt. Dit proces noemt men ‘Microbial Enhanced Oil Recovery’ (MEOR). Het doel is meer winst te maken.

Microbial Enhanced Oil Recovery Het gebruik van MEOR is dus het gebruik van micro-organismen in oliereservoirs om de oliewinning te verbeteren. MEOR is een directe toepassing van biotechnologie. In de biotechnologie wordt gebruik gemaakt van biologische materialen als bacteriën, microorganismen en producten die bij hun stofwisseling vrijkomen. Door het DNA van natuurlijke cellen te vervangen met synthetisch gecreëerd kunstmatig DNA worden nieuwe bacteriën ontwikkeld die voor BP nuttige eigenschappen hebben. Dr. Graig Venter legt het als volgt uit: kunstmatig DNA is te vergelijken met andere software in een computer stoppen.

Patenten

BP & Synthetic Genomics hebben twee weken voordat ze hun samenwerking bekend maakten Patent 20070122826 vastgelegd. Het bedrijf wordt hiermee de exclusieve eigenaar van het genoom van een synthetisch micro-organisme. Tevens wordt een internationale patentaan-vraag bij de ‘WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION’ (WIPO: WO2007047148, 27 April 2007) weggelegd, waarmee Synthetic Genomics Inc. in meer dan 100 landen een monopoliepositie krijgt. Het J. Craig Venter Institute (JCVI) neemt deze patenten in gebruik. JCVI is, net als Synthetic Genomics en Synthetic Genomics Inc. medeopgericht door genwetenschapper J. Craig Venter. Synthetic Genomics Inc. sponsort het onderzoek in JCVI. Allen werken vanuit Rockville, Maryland. ______________________________ Bridge#007- 2011(okt;nov) ||, p. 31/97


BP oliebron Deepwater Horizon Golf van Mexico BP had grof geld betaald voor biogenetisch onderzoek ter verbetering van oliewinning en wilde dus het nieuw ontwikkelde synthetische microorganisme uitproberen. Dit gebeurt in de Golf van Mexico, bij olieplatform de Deepwater Horizon, Mississippi Canyon Block 252 (MC 252). Volgens de aanvraag bij het Amerikaanse Minerals Management Service heeft BP twee exploratiebronnen geboord in de Golf van Mexico: ‘Well (exploratiebron) A’ en ‘Well B’. Volgens het proces van MEOR worden in Well A en B micro-organismen geïntroduceerd. Offshore olieboringen worden in oktober 2009 in exploratiebron A door Transocean uitgevoerd, maar moeten vanwege orkaan Ida voortijdig stoppen. Op 3 februari 2010 hervat Deepwater Horizon het boren aan Well A. Op 13 februari 2010 laat BP weten dat ze te maken hebben met oncontroleerbare gasuitbarstingen en breuken in de oceaanbodem. Daarom wordt permissie gevraagd om de bron af te kappen. BP verlaat exploratiebron A. Korte tijd later gaat Deepwater Horizon van BP verder in exploratiebron B. Op 20 april 2010 vindt daar de explosie plaats op het boorplatform boven Well B in de Golf van Mexico. Twee dagen later zinkt het platform tijdens bluspogingen.

“Deze synthetische cel met een genoom dat door computers is ontwikkeld, heeft geen natuurlijk DNA in zich. Synthia is de eerste zichzelf reproducerende bacterie dat door computers gecreëerd DNA wordt bestuurd.”

Feit is, dat er extreme druk in het reservoirgesteente moet zijn ontstaan dat resulteerde in barsten in de oceaanbodem. Wanneer microorganismen worden toegepast in een oliereservoir ontstaat als bijproduct koolstofdioxide gas. Dit gas verzamelt zich en perst de olie naar boven. Het doel van de samenwerking tussen BP en Synthetic Genomics is het creëren van nieuwe genetisch gemanipuleerde micro-organismen. Synthetische micro-organismen die de olie meer vloeibaar maken. De oliereserves in MC 252 zijn enorm groot, de temperatuur is warm en de zuurstofgraad is gering. De gevolgen van toevoeging met synthetische

Foto © Graig Venture Institute

micro-organismen lijken niet te voorspellen. Of wel? ______________________________ Bridge#007- 2011(okt;nov) ||, p. 32/97


Maak kennis met Synthia In 2003 zijn wetenschappers van JCVI geslaagd om een kunstmatig klein virus te produceren dat een bacterie kan infecteren. Op 6 mei 2010 laat JCVI weten dat een zichzelf reproducerende bacterie is ontwikkeld dat door een kunstmatig genoom wordt bestuurd. Ze noemen het “SYNTHETIC MYCOPLASMA MYCOIDES JCVI-SYN1.0”, oftewel “Synthia”. Deze synthetische cel met een genoom dat door computers is ontwikkeld, heeft geen natuurlijk DNA in zich. Synthia is de eerste zichzelf reproducerende bacterie dat door computers gecreëerd DNA wordt bestuurd. Synthia is een kunstmatige bacterie en wordt geprogrammeerd om antibiotica te weerstaan. Synthia kan in elke cel leven waarin het wordt geïntroduceerd. Synthia’s synthetische DNA neemt de controle over de natuurlijke cel over(…) Het geld voor dit project komt van Synthetic Genomics Inc., het bedrijf waar BP voor de helft eigenaar van is. BP heeft gelijk wanneer ze poneren een bedrijf te zijn, dat meer doet dan alleen aardolie winnen! Het genoom van Synthia heeft een watermerk. Hiermee wordt het DNA identificeerbaar en omdat er patent op rust is kan ermee veel geld verdiend worden. Wat gebeurt er als een mens wordt besmet met een levensbedreigende bacteriële Synthia-mutant? Penicilline zal niet helpen. Weerstand tegen antibiotica is ingebouwd in het DNA. Wat zijn de gevolgen als de mensheid met deze kunstmatige levensvorm wordt besmet? Zouden de Synthia-cellen de besturing over onze lichaamscellen kunnen overnemen? Zouden de Synthia-cellen nieuwe combinaties met bacteriën in ons lichaam kunnen maken? Synthia is gecreëerd en wordt geprogrammeerd door computers, zouden we beïnvloed kunnen worden door elektromagnetische golflengtes die worden herkend door het synthetische genoom?

We hebben veel vragen. Hoe komen we van al deze olie af? In de dieptes van de Golf van Mexico ligt nog steeds zeer veel ruwe olie. In een interview met True News Radio zegt olie-expert Matt Simmons op 28 juni 2010 dat BP pretendeert het enige bedrijf te zijn dat kan afrekenen met deze kwestie. De Amerikaanse regering denkt waarschijnlijk dat BP, met de doorbraken in biotechnologie, de beste kaarten in handen heeft. Op 15 mei 2010 laat Craig Venter hints los over de eventuele toepassing van (synthetisch gecreëerde) micro-organismen die olie kunnen ‘opeten’. Venter spreekt over technologie à la Synthia. Wetenschappers hebben altijd problemen gehad met het onder controle houden van natuurlijke micro-organismen. Deze zijn onvoorspelbaar in de verschillende milieucondities. Marinebiologen vergelijken natuurlijke ______________________________ Bridge#007- 2011(okt;nov) ||, p. 33/97


micro-organismen met pubers: oncontroleerbaar. Synthetische cellen daarentegen zijn beheersbaar, maar alleen wanneer ze in gesloten systemen worden toegepast. Scientific American" schrijft dat de beste verdediging tegen de olievervuiling het gebruik van oplossingsmiddelen zal zijn, om de olie in miljarden kleine oliedeeltjes af te breken. Deze zijn beter te consumeren, áls er daarna bacteriën zouden worden toegevoegd die dat kunnen.

Oplosmiddelen Het is een raadsel, waarom BP kiest om vanaf mei 2010 miljoenen liters van het oplosmiddel Corexit vanuit boten en vliegtuigen in zee te strooien. Corexit zorgt ervoor dat olie afbreekt, maar recent onderzoek naar het regenwater in de Golf laat zien dat nu ook aanzienlijke hoeveelheden koper-, ijzer-, nikkel-, aluminium- en mangaandeeltjes in het water zitten. Dit is zeer vreemd. De enige manier waarop deze stoffen vanuit de zee in het regenwater kunnen zijn gekomen is door strooien vanuit de lucht, of in de zee. Volgens de producent van Corexit Nalco horen deze stoffen niet aanwezig te zijn in Corexit. Deze stoffen zijn dus toegevoegd. Waarom? IJzer en koper zijn natuurlijke elementen die je zou kunnen mengen met aarde om planten extra voeding te geven. Waarom in het zeewater strooien? Natuurlijke mineralen zijn noodzakelijke bouwstenen voor voedingsmiddelen voor bacteriën. Bacteriën gedijen in omgevingen met rijke voeding. Het lijkt erop dat ‘mest’ is toegevoegd aan de Golf om de ‘olie-etende bacterie’ vet te mesten. De zogenaamde "oplosmiddelen" breken de ruwe olie niet alleen in kleinere stukken, BP voegt ook de nodige mineralen toe, zodat de bacteriën explosief kunnen groeien. Zulke mineralen worden ‘bioremediatoren’ genoemd. Bioremediatie is het proces dat micro-organismen gebruikt om het natuurlijke milieu, dat door verontreinigende stoffen is veranderd, tot originele staat terug te brengen. De grote vrachtvliegtuigen C-130 werden gebruikt om miljoenen liters 'Corexit' over de olievlekken in de Golf van Mexico te sproeien (Mei 2010)

Synthia heeft een broertje

Terry Hazen en zijn collega’s van ‘Lawrence Berkeley National Laboratory’ ontdekken eind mei 2010 een nieuwe tot dan toe onbekende bacterie in de diepten van de Golf. Ruwe olie is een vloeistof bestaande uit ketens van koolwaterstoffen. De nieuwe bacterie is een koolstofetende genius. Kwam dat goed uit of niet? ______________________________ Bridge#007- 2011(okt;nov) ||, p. 34/97


Nu wordt duidelijk waarom Graig Venter op 15 mei 2010 bedekte toespelingen maakte over een nieuw koolstofetend synthetisch genoom. Venter en JCVI hebben in 2007 al zeven patenten aangevraagd voor synthetische stoffen ter bioremediatie.

Orkanen en vaccins Er zullen in 2010 geen orkanen zijn in de Golf van Mexico. Orkanen zullen de synthetische bacteriën verspreiden over de hele wereld. BP en Synthetic Genomics moeten hun zelfgecreëerde biologische nachtmerrie isoleren, totdat ze een vaccin hebben ontwikkeld dat de effecten kan neutraliseren. Of zal dat het vooropgezette plan zijn geweest? Synthetic Genomics Inc. en JCVI kondigen op 7 oktober 2010 aan dat ze samen een nieuw bedrijf beginnen: Synthetic Genomics Vaccines Inc. (SGVI).

Verbaast het u, dat Synthetic Genomics Inc nu ook zijn eigen vaccinbedrijf is begonnen? Het is heel winstgevend om eerst synthetische bacteriën te creëren en daarna synthetische vaccins te maken voor het geval dat er problemen van komen.

Link: http://www.news-medical.net/news/20101007/79/Dutch.aspx

Dit bedrijf richt zich op de ontwikkeling van een nieuwe generatie vaccins op basis van het genoom sequentie onderzoek van Synthetic Genomics Inc. Verbaast het u, dat Synthetic Genomics Inc nu ook zijn eigen vaccinbedrijf is begonnen? Het is heel winstgevend om eerst synthetische bacteriën te creëren en daarna synthetische vaccins te maken voor het geval dat er problemen van komen.

______________________________ Bridge#007- 2011(okt;nov) ||, p. 35/97


Wanneer men het DNA van de bacteriën zelf heeft gecreëerd dan weet men ook hoe de bacteriën kunnen worden uitgeroeid. BP is zeker ver “beyond” voorbij ‘alleen aardolie winnen’. Fernanda Gandara, de directeur van SGVI zei onlangs: "We zijn zeer blij, dat we onze vergevorderde synthetische genoom technologie kunnen gaan toepassen om de vaccinproductie te revolutioneren".

ETC waarschuwt ETC Group (http://www.etcgroup.org/) is een onafhankelijke organisatie van wetenschappers uit Canada. Ze vinden de risico’s van synthetische biologie zeer groot. Deze tak wordt alleen uit winstbejag geleid. “Steeds meer bedrijven raken geïnteresseerd in synthetische biologie en commercialiseren of patenteren DNA toepassingen. In de nabije toekomst moeten levende machines kunnen worden gefabriceerd”, waarschuwt ETC in ‘EXTREME GENETIC ENGINEERING - An introduction to

Synthetic Biology.’ Het rapport werd gepresenteerd op het Wereld Sociaal Forum (WSF) in januari 2011 in Nairobi. “Wetenschappers zijn niet alleen bezig met het in kaart brengen van het genoom en het manipuleren van genen, ze bouwen ook nieuwe levensvormen. Dat gebeurt zonder maatschappelijk debat of controlemechanismen. Nieuwe in het lab gecreëerde levensvormen kunnen ontsnappen en biologische wapens worden.” Craig Venter overhandigt deze nieuwe technologie aan de meest onverantwoordelijke en milieuverontreinigende industrie. Hij koppelt BP en Exxon aan de commercialisering van synthetische levensvormen.

______________________________ Bridge#007- 2011(okt;nov) ||, p. 36/97


Er is nu wetenschappelijke bevestiging dat een onbekende soort van koolstofetende bacterie de olie in de Golf consumeert.

We weten niets over deze nieuwe synthetische bacterie. Hoe reageert de mens hierop? We weten wat er gebeurt is met de zoogdieren uit de zee, de walvissen en bruinvissen. De zoogdieren, die de getroffen gebieden niet op tijd hebben kunnen verlaten, zijn gestorven‌ samen met al het andere leven in de zee.We kennen de gevolgen van blootstelling aan ruwe olie, maar wat doet blootstelling aan oplosmiddelen en synthetische olie-etende bacteriÍn? Het is niet voor niets dat het oplosmiddel Corexit streng werd bewaakt door soldaten met geweren. Wanneer chemici er een monster van zouden analyseren, zouden de afwijkingen aan het licht komen. BP noemt zijn heksenbrouwsel Corexit, maar het etiket dekt de lading niet.

Horizontale genoverdracht Volgens Ian Crane, ex CEO uit de olie-industrie, is er sprake van horizontale genoverdracht. Horizontale genoverdracht (afgekort HGT) is een proces waarbij genetisch materiaal tussen twee organismen wordt uitgewisseld, zonder dat er een familierelatie is tussen de twee. Het overbrengen van genetisch materiaal van het ene organisme op het andere kan op natuurlijke wijze, maar ook kunstmatig, door genetische manipulatie, gebeuren.

______________________________ Bridge#007- 2011(okt;nov) ||, p. 37/97


Doodziek na zwemmen in 'veilig' water Zwemmers aan de Golfkust zijn hun gezondheid niet zeker. Steven Aguinaga ging in juli 2010 op vakantie in Ft. Walton. Het water was door de overheid veilig verklaard, maar Steven en zijn vriend Merrick kwamen na een duik in zee bedekt met een oranje drab uit het water. Merrick stierf binnen een paar weken en Steven werd na een maand doodziek. Zijn arts verklaarde dat hij een compleet nieuwe ziekte had opgelopen. Na toxicologisch onderzoek bleken er olie-etende bacteriën in Stevens lichaam te zitten. Het trieste verhaal van deze twee vrienden is slechts één van de velen. Naar schatting is meer dan 7 miljoen liter van de cocktail Corexit over de Golf uitgestrooid en een groot deel van de lokale bevolking wordt getroffen door ademhalingsproblemen. Het gaat om een groot aantal mensen die op verschillende manieren in contact zijn gekomen met het Corexit mengsel en daardoor allerlei ernstige symptomen, zoals ademhaling- en hartproblemen, huidzweren, nieraandoeningen en interne bloedingen hebben gekregen. Lichamelijke symptomen van de “BP griep” of “Blauwe griep” zijn uniek. De mens is een wezen van koolstof. Hoe zal de synthetische koolstofetende bacterie reageren op het menselijk vlees? Interne bloedingen? Zweren op de huid? Volgens een toxicologen en marinebiologen zijn er vele sterfgevallen die zijn terug te voeren aan blootstelling aan de giftige Corexit cocktail.

God spelen

BP en consorten hebben een synthetische plaag in de Golf van Mexico veroorzaakt. Mensen, funa en flora zijn slechtoffer van de hebzucht en dwaasheid van Synthetic Genomics Inc en BP. De geest is uit de fles. Met het spelen van de rol van schepper zijn ze een heel gevaarlijk spel begonnen. De gevolgen en risico’s zijn niet te overzien en levenslang.

______________________________ Bridge#007- 2011(okt;nov) ||, p. 38/97


Diegenen die dit hebben toegestaan en nog steeds in de doofpot stoppen zijn net zo verantwoordelijk als BP. De mensen die leven aan de kust van de Golf moeten een verklaring eisen van politici en regeringsinstanties. Waarom stonden ze toe dat dit kon gebeuren en waarom staan ze toe dat het verdoezelen van de waarheid gewoon doorgaat? -[Michael Edward, Worldvision Portal, december 2010](*) Bronnen: > http://worldvisionportal.org/wvpforum/viewtopic.php?f=52&t=1031 > ―BEYOND PETROLEUM - Artificial Life and Inter-species Genocidal Terrorism‖ www.transalchemy.com/2010/10/beyond-petroleum-artificial-life-and.html Vertaald door ‗t Vertalerscollectief Aanvullende links: > Synthetic Genomics, Inc. http://www.syntheticgenomics.com ; http://www.syntheticgenomics.com/about/ ; http://www.syntheticgenomics.com/media/bpfaq.html ; http://www.syntheticgenomics.com/media/press/61307.html . > Microbial Enhanced Oil Recovery; Zinan Li‘s Blog. http://lizinan.wordpress.com/2010/06/24 ... -recovery/ > Microbial Enhanced Oil Recovery; BioBasics. http://www.biobasics.gc.ca/english/View.asp?x=793. > The etc group, Canada. http://www.etcgroup.org/en/node/631 > Scientific American; May 25, 2010. http://www.scientificamerican.com/artic ... oil-spills > Rigzone; April 27, 2010, http://rigzone.com/news/article.asp?a_id=91728 > National Institutes of Health; National Center for Biotechnology Information. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/296455217# > True News Radio Broadcast, June 28, 2010, http://www.youtube.com/watch?v=sRqJtXNW2qs > Coastal Heritage Society of Louisiana, http://chsl.webs.com/testresults.htm > Genetically Modified Bioremediators, http://www.answers.com/topic/bioremediation > Duke University, Duke Environment, http://www.nicholas.duke.edu/thegreengrok/microbes-0910 > The etc group, Canada, http://www.etcgroup.org/en/node/5142 > US Patent & Trademark Office, http://appft1.uspto.gov/netacgi/nph-Par ... 0070122826 > World Vision Portal, WVP Radio, http://www.blogtalkradio.com/wvp ; http://www.youtube.com/wvpradio *This article may be reproduced in part or in its entirety provided the source is displayed as the World Vision Portal along with the internet link provided beneath the title. International Common Law Copy Rights by Michael Edward and the World Vision Portal at http://www.worldvisionportal.org

______________________________ Bridge#007- 2011(okt;nov) ||, p. 39/97


Ricardo Semler:

'Geef mensen de ruimte' â&#x;˛ Ondernemer en bestsellerauteur Ricardo Semler lapt alle conventionele regels van organisaties aan zijn laars. Met succes. "Wie een beetje normaal kan nadenken en getalenteerd is, gaat toch niet bij een bedrijf werken?" Een van zijn lievelingsvragen is: waarom? Waarom kunnen medewerkers op zondag hun e-mail lezen en niet op maandagmiddag naar de film? Waarom zouden medewerkers urenlang in de file moeten staan om naar het hoofdkantoor te komen? Waarom kunnen medewerkers wel werk mee naar huis nemen, maar hun kinderen niet naar het werk? Hij houdt niet van vanzelfsprekendheid en trekt alles in twijfel. Zijn stelregel? Als je creatieve werknemers wilt, verstik ze dan niet in een keurslijf van onzinnige regels. De Braziliaanse ondernemer Ricardo Semler (46) brengt in de praktijk wat managementgoeroes al jaren prediken. Hij leidt een democratische onderneming waar werknemers als volwassenen worden behandeld. Zij kiezen hun eigen werktijden, salaris en baas. De bureaucratie is tot een minimum teruggebracht. Er is geen IT- of personeelsafdeling. Geen organigram, geen mission statement, geen vijfjarenplan. Leidinggevenden hebben geen secretaresse, eigen parkeerplek of werkplek. Vergaderingen zijn vrijwillig en iedere werknemer heeft inspraak. Toen Semler een vergadering plande om een snelle vaatwasser te ontwikkelen voor de consumentenmarkt kwam er niemand opdagen. Met het idee werd dan ook niets gedaan.

______________________________ Bridge#007- 2011(okt;nov) ||, p. 40/97


Semco was een traditioneel geleide machinefabriek toen de 22-jarige Ricardo het roer van zijn vader overnam. Hij deed enkele jaren zijn best om in de hiërarchie en bedrijfsvoering te passen. Zonder succes. "Ik droeg geen pak, het pak droeg mij." Op zijn 25ste viel hij flauw tijdens een bedrijfsbezoek. De diagnose: overwerkt en zwaar overspannen. Semler besloot eerst zijn levensstijl drastisch aan te passen. Geen werk meer mee naar huis, lange vakanties en alleen doen waarin hij geloofde. Vervolgens was zijn bedrijf aan de beurt. Om de nodige veranderingen door te kunnen voeren moest hij driekwart van het topmanagement ontslaan. Ze geloofden niet in een democratische organisatie. Inmiddels is Semco allang geen machinebouwer meer. Het bedrijf ontwikkelt software, bouwt een hotel en ecologisch resort en bemoeit zich met de scholen in Brazilië. Semler zelf kan niet eens meer alle activiteiten van zijn organisatie opnoemen. Dat laat hij aan de werknemers over. En dat gaat al ruim twintig jaar goed. Het bedrijf heeft inmiddels drieduizend werknemers (met nauwelijks verloop), groeit jaarlijks met twintig tot dertig procent en heeft een omzet van 240 miljoen dollar. De goedlachse en uiterst sympathieke Braziliaan schreef twee internationale bestsellers over zijn ongebruikelijke manier van besturen. De vele aanvragen voor bedrijfsbezoeken probeert hij tegenwoordig wat in te perken omdat de medewerkers zich als exotische dieren in een dierentuin begonnen te voelen. Hij geeft les op gerenommeerde businessopleidingen en doet twee maanden per jaar waar hij zin in heeft. Zo is hij in maart met zijn familie op vakantie in Zwitserland. Voordat Semler de bergen opgaat om te skiën heeft hij in een hotelbar in Zürich alle tijd om zijn progressieve ideeën nader toe te lichten. Een horloge draagt hij al jaren niet meer en dat bevalt hem prima. --- Waarom zijn er zo weinig Semco’s in de wereld? Omdat managers bang zijn voor het verlies van macht en controle. Kijk maar naar al die formuliertjes en afdelingen: die geven een gevoel van schijnzekerheid. Dat de meeste bedrijven traditioneel zijn ingericht is het gevolg van verkeerde conditionering. Wij leren al vroeg dat alles op een bepaalde manier moet gebeuren zodat we ons later niet meer afvragen of dat wel de beste manier is. --- Wat kunnen managers anders doen? Meer vertrouwen hebben in medewerkers. Maar dat is moeilijk in een omgeving waar alles gebaseerd is op wantrouwen en controle. Je moet opnieuw leren denken, durven loslaten. Er is in de meeste bedrijven weinig ______________________________ Bridge#007- 2011(okt;nov) ||, p. 41/97


beloning voor managers die proberen controle los te laten. Als mensen zich als dieren in een kooi gedragen, ligt het aan de kooi en niet aan de mensen. Het ligt niet in de menselijke natuur om je af te vragen bij wie je om toestemming moet vragen. Onzin. Die conditionering begint op school, daar ligt de basis van conformiteit en onderwerping aan regels die nergens op slaan. Nieuwe bedrijven beginnen vaak erg leuk in de garage van iemand, maar zodra ze groter worden, wordt het plezier weggeorganiseerd. Wie een beetje normaal kan nadenken en getalenteerd is, gaat toch niet bij een bedrijf werken? --- Een grote multinational met duizenden werknemers vereist nu eenmaal een andere manier van besturen. Hoezo? Wij waren een klein bedrijf en hebben inmiddels drieduizend medewerkers. Aan de manier waarop wij werken is niets veranderd. Ik hoor vaak dat mijn manier van bedrijfsvoering alleen in kleine, niet beursgenoteerde bedrijven en waarschijnlijk alleen in Brazilië werkt. Dat is typisch zo’n redenering om niet aan de slag te moeten. Een democratische organisatie is niet iets wat je van de ene op de andere dag besluit en regelt. Wij zijn al een kwart eeuw bezig en leren nog elke dag. Het is een langdurig proces omdat de conditionering van mensen heel sterk is. --- Ziet u het als uw missie om meer bedrijven te inspireren democratisch te worden? Nee, ik zie mijn werkwijze niet als een geschenk aan de mensheid. Ik wilde een organisatie waar ik zelf graag werk. Zo ontwerp ik nu een hotel waar ik zelf graag zou komen. Ik doe het niet om anderen wat te leren, ik doe het voor mezelf. Het is in feite heel egoïstisch. --- Hoe kan een organisatie meer democratisch worden? Door niets vanzelfsprekend te vinden en veel zaken in twijfel te trekken. Wij hebben bijvoorbeeld een onderzoek gedaan naar de hoeveelheid tijd die onze medewerkers in het verkeer doorbrengen. Dat doet bijna geen enkel bedrijf. Het zal hun worst wezen hoe de medewerkers naar hun werk komen als ze maar op komen dagen. Bij ons waren dat een miljoen uren per jaar. Om dat terug te brengen moet je drastische maatregelen nemen zoals het hoofdkantoor opdoeken. Het slaat nergens op om mensen uit het hele land in de 21ste eeuw helemaal naar je hoofdkantoor te laten komen. Zelfs als ze allemaal fysiek bij elkaar komen, sturen ze nog e-mails naar mensen die twee meter verderop werken. Als je op maandagochtend chagrijnig wakker wordt, hoef je van ons niet naar je werk te gaan. Wij willen niet eens dat je dan komt werken omdat je simpelweg niets toevoegt. Wij willen medewerkers die er klaar voor zijn en er zin in hebben. Als dat betekent dat ze maar twee keer per week komen werken, ook goed. Het gaat om resultaten. Mijn zoon van zes wilde net een scheikunde setje kopen in de stad om te experimenteren. Dat verzint hij zelf. Kinderen willen van alles zelfstandig leren. Wij vernietigen de magie van het leren. Als ik nu scheikundelessen ga organiseren, is hij over twee dagen verveeld en houdt hij er vanzelf mee op. ______________________________ Bridge#007- 2011(okt;nov) ||, p. 42/97


--- Het is opvallend dat in uw boeken nergens het woord ‘leiderschap’ voorkomt. Leiderschap wordt zwaar overgewaardeerd. De cursussen die ik geef op MIT noem ik ook geen leiderschapscursus. Ik hou er niet van om een academische niche te creëren waarin over leiderschap wordt gepraat. Het hele idee van leiderschap impliceert dat er slechts enkelingen voldoende ideeën hebben en in staat zijn de juiste richting aan te wijzen. Ik ben meer geïnteresseerd in structuren en de architectuur van organisaties die het bedrijf in staat stellen te overleven in de toekomst onafhankelijk van enkele leiders. Een belangrijke zaak bij leiderschap is opvolging. Opvolging van bestuurders is vaak dramatisch slecht geregeld. Een goed voorbeeld is Louis Gerstner die als buitenstaander bij IBM werd aangesteld. Er werken duizenden medewerkers met een mba bij IBM, maar als het tijd wordt voor een opvolging, kan je niemand binnen je bedrijf vinden die in staat is de leiding te nemen? Dat is een behoorlijk zwaktebod. --- Een buitenstander heeft wellicht een meer objectieve kijk op de onderneming? Misschien. Maar in feite zeg je daarmee dat een bedrijf niet kan vernieuwen zonder buitenstaanders aan te nemen. Dat is een beangstigende gedachte. Ik blijf erbij dat het teleurstellend is dat een organisatie intern geen leiderschapstalent voortbrengt dat in staat is het bedrijf objectief te bekijken. Neem Jack Welch. Als iemand zo’n sterke stempel drukt op een bedrijf is dat vaak moeilijk voor zijn opvolger. Veel sterke leiders hebben zwakke organisaties achtergelaten. --- Blijkt dat uit onderzoek? Nog niet, maar veel bedrijven zoals General Electric laten zien dat er direct na het vertrek van de bestuurders grote reorganisaties nodig zijn. En dat is slecht nieuws. Het gaat mij persoonlijk om systemen en manieren om een bedrijf sterk te maken en niet om het kweken van leiders. --- Uw eigen opvolging heeft u wel goed geregeld? Daar ben ik al tien tot vijftien jaar mee bezig. Zestig procent van Semco bestaat inmiddels uit initiatieven waar ik niets mee te maken heb. Het bedrijf doet het heel goed zonder mij. Dat bleek ook toen ik vorig jaar na een auto-ongeluk een paar maanden op de intensive care heb gelegen. Ook ben ik elk jaar een paar weken op reis en onbereikbaar. Dat gaat prima. Ik heb niet zo’n grote invloed. ______________________________ Bridge#007- 2011(okt;nov) ||, p. 43/97


--- Hoe zou u graag herinnerd willen worden? Daar moest ik laatst van mezelf over nadenken. Ik heb een twee uur durende wandeling gemaakt. Het eerste uur vroeg ik me af hoe ik herinnerd wilde worden. Maar het tweede uur dacht ik ineens: waarom zou ik überhaupt herinnerd willen worden? Dat is een interessantere vraag en maakt de eerste vraag overbodig. --- Hoe ontwikkelt u managers bij Semco? Stuurt u ze naar business scholen? Wij sturen nooit iemand ergens naartoe. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen carrière en opleiding. Medewerkers gaan overal naartoe om een cursus te doen. Dat kan van alles zijn, daar hebben wij niets over te zeggen. Iedere medewerker heeft een budget en daar mag hij mee doen wat hij wil. Wij hebben nooit een tekort gehad aan mensen die managementtaken op zich willen nemen. Die willen coördineren of anderen dirigeren. In ons systeem worden managers elke zes maanden anoniem geëvalueerd door hun ondergeschikten. En als zij niet voldoen, mogen ze geen leiding meer geven. Zo simpel is het. Je bent een leidinggevende zolang je medewerkers dat goedvinden. Er is dus geen leiderschapsprogramma bij ons en geen gebrek aan leiderschap. Het komt ook voor dat een goede professional ineens leiding geeft, dat helemaal niet leuk vindt en weer wat anders gaat doen voor een tijdje en dan op een later tijdstip wel weer besluit leiding te geven. Alles kan, niets staat zomaar vast. --- Vindt u dat leiderschap niet ontwikkeld hoeft te worden in organisaties? Ik vind dat er te veel nadruk wordt gelegd op het ontwikkelen van talent of leiderschap van enkele medewerkers. Je moet niet te veel talent hebben in een organisatie. Te weinig is niet goed, maar te veel ook niet. Als je de drie meest getalenteerde creatievelingen bij een reclamebureau neerzet, heb je binnen een paar maanden drie verschillende reclamebureaus. Zij kunnen niet samenwerken. Bescheidenheid gaat vaak niet samen met uitzonderlijk talent.

______________________________ Bridge#007- 2011(okt;nov) ||, p. 44/97


--- Is leiderschap achterhaald in de 21ste eeuw? Nee, leiderschap is van alle tijden. Wij willen ons veilig voelen en iemand hebben die ons vertelt waar het allemaal naartoe moet. Wat gedateerd is, is het idee dat leiderschap gepland of gestructureerd en ontwikkeld kan worden in een bepaald tijdsbestek. De architectuur van een organisatie dient zodanig te zijn dat je leidinggevenden op elk moment kan verwisselen zonder dat ze de organisatie hoeven te verlaten. Wij betalen medewerkers ook niet minder als zij bijvoorbeeld een stap terug doen en geen leiding meer geven. Als iemand op een gegeven moment niet de beste kandidaat is, kan hij of zij dat later alsnog worden. De piramidestructuur van bedrijven en de kijk op leiderschap is gedateerd als iets dat slechts voor weinigen is weggelegd. --- Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor managers in de 21ste eeuw? Mijn belangrijkste advies zou zijn om alles af te breken. De hele kostschoolmentaliteit dient te verdwijnen. Net als alle militaire aspecten van bedrijfsvoering. Zo heb je bijvoorbeeld geen hr-afdeling nodig: mensen gaan het hele bedrijf aan, niet slechts één afdeling. De meeste organisaties zijn niet klaar voor de 21ste eeuw. Wij hebben te maken met hele nieuwe uitdagingen. Je hebt maar één vileine zeventienjarige nodig die met een bom een New York metro instapt en het leger staat machteloos. Zo zijn duizenden soldaten niet in staat om Bin Laden te vinden. Zo was er geen creatieve afdeling van een grote organisatie die Google verzon, het waren slechts twee kerels. --- U geeft zelf les op managementscholen. Wat leert u de studenten? Bij mijn cursus bij MIT doe ik bijvoorbeeld een oefening met de mbastudenten. Zij moeten in kleine groepjes een leider aanwijzen die het team aanvoert na een vliegtuigongeluk en vervolgens een leider bij een groep milieudeskundigen die weten dat een chemisch bedrijf binnen een paar uur giftig afval gaat dumpen. Het is nog nooit voorgekomen dat ze voor die twee verschillende oefeningen dezelfde leider kiezen. Het hangt dus altijd van de situatie af welke leider het meest geschikt is. Ik leer ze vooral niets voor vanzelfsprekend aan te nemen en alles in twijfel te trekken. Je moet geen Peter Drucker lezen als je iets over mensen wilt leren. Daarvoor moet je psychologen en sociologen lezen. Op mijn literatuurlijst staan veel literaire klassiekers zoals Kafka. Daar heb je meer aan dan aan managementboeken. --- Wat is er eigenlijk mis met mission statements of strategische planning? Vind ik absolute onzin. Als ik dertig directeuren vraag hun mission statements op te schrijven en ik hussel dat vervolgens door elkaar en deel ze willekeurig uit, lijken ze allemaal op elkaar. Er staat nergens ‘we gaan minderwaardige producten maken die eventueel net de datum van garantie halen’ of ‘we discrimineren tegen vrouwen en etnische minderheden’. En strategische planning? Wie schrijft op dat ze gaan krimpen de komende jaren? Iedereen gaat met een paar procent groeien. ______________________________ Bridge#007- 2011(okt;nov) ||, p. 45/97


--- De leiderschapsexpert Warren Bennis vindt dat vrouwen de leiders moeten zijn in de 21ste eeuw omdat zij minder hiërarchisch zijn dan mannen. Tot nu toe is leiderschap in de meeste organisaties inderdaad een kwestie van testosteron. Hoe meer je daarvan hebt des te groter is de kans dat je in de top terechtkomt. Er wordt een zekere mate van Rücksichtslosigkeit van je verwacht. De reden waarom er zo weinig vrouwen in topmanagementposities zitten is dat vrouwen slimmer zijn dan mannen en helemaal geen zin hebben in de rat race en het opgeven van een privéleven. Daar hebben ze groot gelijk in. Zij zijn emotioneel meer intelligent. Met een privé helikopter rond worden gevlogen is misschien even leuk, maar om daarvoor je kinderen nooit te zien? Het is erg jammer dat al die getalenteerde, emotioneel intelligente vrouwen zo weinig aan de bak komen. --- De meeste goeroes vinden dat er een enorm gebrek heerst aan leiderschap in de wereld. Luister, ik ken een heleboel denkers die iemand als president Bush veroordelen en geen goede leider vinden. Maar hoe zit het dan met al die mensen die op hem stemmen? Hebben al deze mensen ongelijk? Zij vinden hem blijkbaar een goede leider. Bush weerspiegelt de behoefte aan leiderschap in de VS. Er is helemaal geen gebrek aan leiderschap. Waar je ook kijkt in de wereld zie je hotelmanagers, docenten of burgemeesters die leiderschap vertonen. De wereld krijgt het leiderschap waar het om vraagt. De intelligente elite zou graag ander leiderschap zien. Dat zegt meer over hen dan over de wereld. CV Ricardo Semler 1959 > Geboren in Sao Paulo, Brazilië 1981 > Studeert rechten aan de Sao Paulo University in Brazilië en neemt de leiding van Semco van zijn vader over 1986 > Business degree aan de Harvard Business School, VS 1990 > Ondernemer van het jaar in Brazilië 1993 > Publicatie Maverick: THE SUCCESS STORY BEHIND THE WORLD’S MOST UNUSUAL WORKPLACE

2003 > Publicatie THE SEVEN DAY WEEKEND

Ricardo Semler is getrouwd en heeft een zoon. Oorspronkelijk artikel:

http://www.earth-matters.nl/145/224/zakelijk/ricardo-semler-geef-mensen-de-ruimte

______________________________ Bridge#007- 2011(okt;nov) ||, p. 46/97


Geheugendetectie beter dan leugendetectie ⟲ Gezichtsuitdrukkingen en geheugen analyseren werken veel beter dan leugendetectie met bijvoorbeeld de polygraaf. Wij doen het beroerd als we leugens willen detecteren, zo een test van tv-programma Labyrint aan. Of het nu om tekst, audio of video gaat, onderscheid tussen een waar en een gelogen verhaal onderkenden we niet. Vier jaar geleden schreven we over Steve Porter. Hij en zijn Canadese lab stonden centraal in een uitzending van Laybyrint van de Vpro. Samen met collega Leanne ten Brinke gaf hij een indrukwekkend college over ‘microuitdrukkingen’ in het gezicht om het liegen te kunnen detecteren. Ze ontwikkelden een computerprogramma dat in 90 procent van de gevallen kan detecteren of iemand na een misdaad liegt of niet. Het venijn zit natuurlijk in die 10 procent. Vandaar dat Porter en Ten Brinke van mening zijn dat hun methode wel gebruikt kan worden om politieonderzoek te sturen maar niet als wettig en overtuigend bewijs. Vervolgens is te zien hoe de Belg Bruno Verschuere van de Universite van Amsterdam in een Belgische rechtszaak over moord of doodslag met succes de betrouwbaarheid van een leugendetector ter discussie stelt. Ook Ewout Meijer van de Universiteit van Maastricht, medeproducent van Leugendetectie.nl vindt de betrouwbaarheid van legendetectoren onder de maat. Ze meten emoties die lang niet altijd op leugens duiden. Dat probleem doet zich minder voor bij gebruik van een MRI-scanner om lichaamsreacties te meten, maar kan nog onbetrouwbaar zijn als de leugen zich bijvoorbeeld na enige tijd heeft genesteld bij een persoon.

______________________________ Bridge#007- 2011(okt;nov) ||, p. 47/97


Beiden staan de methode voor van ‘geheugendetectie’: je vertoont beelden die samenhangen met een gebeurtenis en de vermeende betrokkene moet in hoog tempo antwoorden of hij de beelden herkent. Een kortstondige twijfel bij beelden waarbij zich niet mag verraden en dus ‘nee’ moet zeggen geeft een goede indicatie. Opnieuw is dit geen overtuigend bewijs maar wel een belangrijk hulpmiddel bij opsporing. Je kunt er wellicht ook getuigenissen boven water halen. Het is wat minder wreed dan bijvoorbeeld water boarding. Oorspronkelijk artikel:

http://www.leugens.nl/2011/10/06/geheugendetectie-beter-dan-leugendetectie/

______________________________ Bridge#007- 2011(okt;nov) ||, p. 48/97


De grote omslag

Tijdens mijn verblijf in ecodorp Findhorn maakte ik kennis met het werk van

Joanna Macy.

Haar methode voor persoonlijke en sociale verandering wordt onder andere toegepast in de Transition Town beweging, maar is in Nederland nog niet erg bekend. Daar mag zeker verandering in komen! Joanna Macy is een duizendpoot op het gebied van wetenschap, boeddhisme, spiritualiteit en ecologie. Ze wordt wel omschreven als `Ecofilosoof´. Joanna Macy meent dat het bijzondere aan de tijd waarin we leven niet is dat we de aarde aan het verwoesten zijn, maar juist dat we langzaam ontwaken en onze relatie met onszelf, anderen en de aarde begint te veranderen. Macy, inmiddels 80 jaar oud, geeft wereldwijd workshops die als doel hebben wanhoop en angst om te zetten in gezamenlijke actie. Haar methode voor groepen heet ´THE WORK THAT RECONNECTS´ (´Het werk dat opnieuw verbindt´) en is een door boeddhisme geïnspireerde crisisaanpak. ´The work that reconnects´ bereidt ons voor op het grootste avontuur van onze tijd: de Grote Omslag van een samenleving gebaseerd op industriële groei naar een duurzame samenleving. Deze Grote Omslag is volgens Macy al aan de gang, of de door corporaties gecontroleerde media dit nu willen geloven of niet. Haar methode bestaat uit groepsoefeningen die laten zien hoe alles en iedereen verbonden is met de aarde. We weten meestal wel hoe het gesteld is met bijvoorbeeld klimaatverandering, maar hoe vaak staan we erbij stil hoe het werkelijk voelt dat het levensweb waarmee we verbonden zijn steeds sneller afgebroken wordt? Deze gevoelens worden besproken met andere workshopdeelnemers en ineens ben je niet meer alleen. Iedereen maakt zich zorgen en je wordt door de oefeningen aangemoedigd elkaar te steunen in het ondernemen van actie. Het deelnemen aan de Grote Omslag is een uitdaging die we op ______________________________ Bridge#007- 2011(okt;nov) ||, p. 49/97


verschillende manieren kunnen aangaan, maar het is vooral een kans om werkelijk iets bij te dragen. Tijdens de workshops kunnen deelnemers hun angsten delen, steun vinden bij elkaar, elkaar inspireren en van elkaar leren. Een ander belangrijk onderdeel is onze verbinding met vorige en toekomstige generaties. Wat kunnen we leren van onze voorouders en wat laten we na aan toekomstige generaties? Een indrukwekkende oefening is om je ogen te sluiten en naar de toekomst te reizen. Stel je voor dat je je achterachter-achterkleinkinderen kon ontmoeten. Ze willen van jou weten hoe het was om in een tijd van klimaatverandering en sociale crises te leven. Wat deed jij toen de aarde in gevaar was? Ben je tevreden over jouw bijdrage? Vervolgens bespreek je je antwoorden en hoe dit voelt met een andere deelnemer. Het besef dat je iets moet en kan bijdragen wordt door deze oefeningen sterker. We staan vaak stil bij de feiten en cijfers van klimaatverandering en de verspilling van fossiele brandstoffen. Maar hoe vaak laten we het werkelijk tot ons doordringen hoe het voelt om in een verwoestende consumptiemaatschappij te leven? Er komen veel doemscenario’s op ons af die ons niet vrolijk maken en dit leidt ertoe dat we ons afsluiten van wat dit met ons doet. We weten het wel, maar hoe het voelt willen we liever niet ervaren. Het gevoel dat we niets kunnen doen maakt ons onverschillig en passief. Als we bang zijn voor de gevoelens die crises bij ons oproepen, kunnen we niet handelen. Joanna Macy’s aanpak dwingt ons om verdriet, wanhoop en woede over ecologische en sociale crises onder ogen te zien en samen weer hoop te vinden om gezamenlijk actie te ondernemen. -[Selma Fransssen] http://www.joannamacy.net

______________________________ Bridge#007- 2011(okt;nov) ||, p. 50/97


Ivan Illich - de ontschoolde samenleving â&#x;˛ "Het meest radicale alternatief

voor de school zou een netwerk of organisatie zijn die iedereen dezelfde gelegenheid biedt de zaken en problemen die hem op een gegeven ogenblik ter harte gaan, te delen met anderen die deze dingen evenzeer aan het hart liggen."

Educatieve netwerken Ivan Illich werd in 1926 geboren in Wenen. Omdat zijn moeder Jodin was, verliet hij net voor de tweede wereldoorlog Wenen en trok naar Rome om er filosofie en theologie te studeren. Hij wordt in 1951 priester gewijd. In zijn eerste parochie (New York) wordt hij geconfronteerd met verpauperde Caribische migranten die op een paternalistische manier geholpen worden. Daar begint hij na te denken over een onderwijssysteem dat uitmondt in het boek 'ONTSCHOLING VAN DE MAATSCHAPPIJ', waarin hij zich kant tegen elitaire onderwijsinstellingen. Hij stelt dat leren niet het resultaat is van instructie, maar van participatie door lerenden in betekenisvolle omgevingen. In plaats van educatieve instituties pleit hij voor educatieve netwerken waarbij alle kennis voor iedereen toegankelijk is en waarbij iedereen zijn of haar kennis met iedereen kan delen.

______________________________ Bridge#007- 2011(okt;nov) ||, p. 51/97


Een nieuwe levensstijl Na, als vice-rector van de Katholieke Universiteit van Puerto Rico in aanvaring met de kerk te zijn gekomen, richt hij in Cuernavaca (Mexico) het CIDOC, een centrum voor interculturele documentatie, op. Het wordt een laboratorium voor zijn onderwijsideeën. Er volgt een stroom publicaties waarin lIlich ten strijde trekt tegen het onderwijssysteem, de technologische ontwikkeling.de westerse energie- en transportpolitiek en de medische industrie. De 'CONVIVIAL SOCIETY' van Illich is gebaseerd op een zachte levensstijl met alternatieve technologieën die de mens bevrijden in plaats van te onderdrukken Ook vorming en opleiding moeten bevrijdend werken en niet onderdrukkend. -[Johan De Vriendt]

Illich overleed in Bremen op 2 december 2002. Meer lezen: (1972): (1973): (1973): (1978):

"ONTSCHOLING VAN DE MAATSCHAPIJ", Uitg.Baarn-Het Wereldvenster. "NAAR EEN NIEUWE LEVENSSTIJL", Uitg.Baarn-Het Wereldvenster "ENERGIEVERBRUIK EN MAATSCHAPPELIJKE TEGENSTELLINGEN.", Baarn "HET RECHT OP NUTTIGE WERKLOOSHEID",Uitg.Baarn-Het Wereldvenster

Op het web: http://www.infed.org/thinkers/et-illic.htm. http://www.ibe.unesco.org/en/services/online-materials/publications/thinkers-on-education.html

(laatst geraadpleegd op 30 maart 2011).

______________________________ Bridge#007- 2011(okt;nov) ||, p. 52/97


Subliminale boodschappen tijdens de

Olympische Spelen Over de gehele wereld zijn tradities en geschriften te vinden waarbij naties en hun territoria worden opgedeeld in twaalf stammen en twaalf regio’s. Elke stam en elke sector corresponderen met de twaalf tekenen uit de dierenriem en één van de twaalf maanden. Welke geheimen bevinden zich recht voor onze neus, maar zien we niet? In de Archaïsche periode vormden Griekse stammen een Amphictyonisch verbond, met als voorbeelden de Delische Bond, het Verbond van Delphi en de Ionische Bond. Deze vormden allen de Etruskische twaalfstedenbond, ook wel Dodekapolis genoemd. Elk gebied had een centrum dat gemarkeerd werd met een steen. De Olympiërs kwamen waarschijnlijk voort uit een Dodekapolis. Net zoals de Olympische Spelen begonnen in Athene in 1896, werd na de Eerste Wereldoorlog de Volkenbond opgericht. De Volkenbond was de voorloper van de Verenigde Naties. Moderne Omphalos De O2, voorheen de Millennium Dome, zal het centrum van de aandacht zijn tijdens de Olympische Zomerspelen van 2012 in Londen. De twaalf masten van het bouwwerk verwijzen naar de tekenen van de dierenriem en de twaalf maanden. De diameter van de dome, 365 meter, correspondeert met het aantal dagen in een jaar en de hoogte, 52 meter, komt overeen met het aantal weken in een jaar. Het centrum van de Millennium Dome bevindt zich zeer dicht bij de nulmeridiaan. De exacte lengtegraad van deze moderne omphalos is 0° 0' 11.22". De numerologie van de lengtegraad is als volgt: 11 + (11+11) = 33. Vrijmetselaars en NASA/nazi's laten dit getal veelvuldig terugkomen. ______________________________ Bridge#007- 2011(okt;nov) ||, p. 53/97


Miljarden mensen gaan daar de komende zomer hun geestelijke energie op richten. Het officiële logo van de Zomerspelen van 2012 bevat een subliminaal geheim. Je linker hersenhelft is zich hier hoogstwaarschijnlijk niet van bewust maar je rechter hersenhelft begrijpt het onbewust. Iran heeft gedreigd de Olympische Zomerspelen van 2012 te boycotten tenzij de organisatoren het officiële logo vervangen. De regering in Teheran zegt dat het woord ‘Zion’ zichtbaar wordt.

Isle of Dogs De Millennium Dome is gebouwd op het schiereiland Isle of Dogs. Sirius staat bekend als de hondenster omdat zij zich in het sterrenbeeld Grote Hond bevindt. De godin Artemis wordt vaak afgebeeld met een hond. Artemis is een Griekse versie van Isis, wat logisch is omdat Sirius de ster van Isis is.

Sardis De Franse schrijver Jean Richer identificeerde het oudste Amphictyonisch verbond in Sardis, de hoofdstad van het oude koninkrijk Lydië (WestTurkije).Vraag je je wel eens af vanaf welk punt wordt gerekend wanneer gesproken wordt van het Nabije Oosten, het Midden-Oosten of het Verre Oosten? Sardis is de omphalos, de oude navel(steen) van de wereld. Het woord omphalos is etymologisch verbonden met koningin Omphale van Lydië. Wanneer een lijn wordt getrokken van Sardis naar de piramide van het Louvre, die door I.M. Pei is ontworpen, zien we dat de as exact door het midden van het museum loopt en precies is uitgelijnd met de ingang van het museum. Het pad van Sardis naar de piramide van het Louvre loopt vervolgens exact over de gedenkzuil Colonne de Juilliet van het Place de la Bastille. Het gouden beeld op de Colonne is de Griekse Hermes, van het motto ‘zo boven, zo beneden’ gedurende zijn eerdere incarnatie als de Egyptische Thoth. Het pad van Sardis gaat van Parijs in de richting van ______________________________ Bridge#007- 2011(okt;nov) ||, p. 54/97


Maagd zoals omschreven door John Michell en Christine Rhone in Twelve Tribe Nations. Het eerste teken van de dierenriem (Ram) is uitgelijnd met de opkomende Zon in het oosten.

Parijs Het is interessant te noemen dat het pad in de richting van Maagd (Isis) is omdat Parijs daar alles mee te maken heeft. Graham Hancock en Robert Bauval toonden in hun boek Talisman aan hoe het woord Parijs is ontstaan uit Pharia-Isis. Pharia of Pharos is de locatie van de Pharos (vuurtoren) van Alexandrië, een centrum waar Isis werd aanbeden. De Notre Dame is naar alle waarschijnlijkheid op een Druïdische Tempel van Isis gebouwd. De historische as wijkt 6 graden af van de as die door Pei’s pyramide loopt, via de Colonne de Juilliet naar de oude omphalos bij Sardis.Deze afwijking van 6 graden komt exact overeen met de afwijking bij de Luxortempel, wiens obelisk zich in het centrum van het 86.400 vierkante meter grote Eendrachtsplein in Parijs bevindt. De Champs-Élysées (de historische as van Parijs) is uitgelijnd met de heliacale opkomst van Sirius, het fenomeen waar de oude Egyptenaren hun kalender op baseerden. De naam Champs-Élysées is Frans voor Elysische Velden, de plaats voor gezegende doden in de Griekse mythologie. Deze velden zijn gerelateerd aan de Mysteriën van Eleusis waarbij de deelnemers een drankje nuttigden dat bekend stond als Kykeon, een dunne pap die bestond uit gort, gekweekte gerst aangelengd met water, kruiden en ‘natuurlijk voorkomende substanties’. Volgens sommige onderzoekers gaat het om entheogenen. Waarschijnlijk zijn deze substanties afkomstig uit de Acacia-soorten die DMT bevatten. Een groots geheim recht voor onze neus. Met de komst van het christendom werden de mysteriën onderdrukt en verboden. Een verruimd bewustzijn werd niet langer toegestaan toen het christendom in de 4e eeuw na Christus de officiële religie werd van het Romeinse Rijk. Bron: Viewzone.com (= http://www.viewzone.com/onstott.html)

______________________________ Bridge#007- 2011(okt;nov) ||, p. 55/97


E.T. ⟲ Maanbasis

Is er een "Alien Basis" op de Maan. Meer en meer mensen komen met verhalen dat er een "Alien aanwezigheid" is op de maan. Geruchten gaan dat hun "Maanbasis" aan de andere kant van de Maan is, dit is de kant die we vanaf de Aarde nooit zien. Heeft u zich ooit afgevraagd waarom de Maanmissie's gestopt zijn, en waarom hebben wij nooit geprobeerd om een Maanbasis te bouwen. Het lijkt een beter en eenvoudiger idee dan een zwevend ruimte station? Volgens Neil Armstrong hebben de Aliens een basis op de Maan, zij willen dat we daar niet komen en moeten weg blijven.Milton Cooper een woordvoerder van het leger, verteld dat men deze Aliénbasis "Luna" noemt. LUNA: De Alien Maanbasis op de andere zijde van de Maan. Het is gezien en gefilmd door de Apollo-astronauten. Een basis, een mijnbouw operatie met zeer grote machines, en zeer grote ruimteschepen, die werden omschreven als moederschepen,in de rapporten van Milton Cooper. Heeft Apollo 11 ontmoetingen gehad met UFO's op de maan? Uit het boek 'BOVEN TOPGEHEIMEN' door Timothy Good. Volgens onbevestigde rapporten zagen, zowel Neil Armstrong en Edwin Aldrin UFO's, kort na de historische landing op de Maan van de Apollo 11 op 21 juli 1969. "Ik herinner me nog dat tijdens die televisie uitzending één van de astronauten wees op op een licht in of op de rand van een krater." Er werd om nog meer informatie hierover gevraagd door de

missie begeleiding op Aarde, daarna hoorde je ineens niets meer.

Volgens een voormalige NASA-medewerker Otto Binder, die een eigen VHF ontvangstradio had en Nasa's uitzending dus omzeilden, vond het volgende gesprek tussen Mission control en astronauten plaats:

______________________________ Bridge#007- 2011(okt;nov) ||, p. 56/97


Foto: De Mission Control kamer in 1969. NASA: Wat is daar? Mission Control roept Apollo 11 ... Apollo 11: Deze "dingen" zijn enorm, Sir! Enorm! Oh, mijn god! Je zou het niet geloven! Ik vertel je.... er zijn andere ruimtevaartuigen hier, keurig op rij, aan de andere zijde van de kraterrand! Ze zijn op de Maan en houden ons in de gaten! In 1979 heeft Maurice Chatelain (voormalig hoofd van NASA Communicatie Systemen) bevestigd dat Armstrong inderdaad gemeld heeft dat hij twee UFO's gezien heeft op de rand van een krater. "De ontmoeting was gemeenschappelijke kennis bij NASA," onthuld hij, " maar niemand heeft er ooit over gesproken, tot nu."

Sovjetwetenschappers waren vermoedelijk de eerste om dit incident te bevestigen. "Volgens onze informatie, werd de ontmoeting direct na de landing gerapporteerd," zegt Dr Vladimir Azhazha, een fysicus en hoogleraar Wiskunde aan de Moskou Universiteit. "Neil Armstrong heeft aan Mission Control doorgegeven dat twee mysterieuze objecten ze in de gaten hielden, nadat ze vlakbij de Maanmodule geland waren. Maar zijn boodschap is nooit gehoord door het publiek, omdat NASA het bericht gecensureerd had."

______________________________ Bridge#007- 2011(okt;nov) ||, p. 57/97


Volgens een andere Sovjet wetenschapper, Dr Aleksandr Kazantsev, heeft Buss Aldrin de UFO's opgenomen op een kleurenfilm, vanuit de Maanmodule, en ging door met filmen zodra hij en Armstrong buiten de module waren. Dr. Azhazha zegt dat de UFO's na een paar minuten vetrokken, toen de astronauten buiten de module op het Maanlandschap stonden. Maurice Chatelain bevestigd ook dat Apollo 11 radio uitzendingen werden onderbroken om het nieuws voor het publiek te verbergen. Voordat u Chatelain's sensationele beweringen veroordeeld, wil ik wijzen op zijn indrukwekkende achtergrond in de lucht/ruimtevaartindustrie en ruimtevaart programma's. Nadat hij wegging uit Frankrijk, was hij ingenieur elektronica bij Convair, gespecialiseerd in telecommunicatie, telemetrie en radar. In 1959 gaf hij leiding aan een groep mensen die belast waren met de ontwikkeling van elektromagnetisch onderzoek, m.b.t. de nieuwe radar-en telecommunicatie-systemen voor Ryan. Een van zijn elf patenten was een automatisch landing radarsysteem dat de raketten liet ontsteken, op een aangegeven hoogte, die gebruikt werden op de Ranger en Surveyorvluchten naar de Maan. Later werd Chatelain een baan aangeboden bij de Noord-Amerikaanse luchtvaart, om voor de Apollo communicatie en informatica-systemen te ontwerpen en te bouwen. Chatelain beweert dat

Apollo 11 met één van de astronauten

"alle Apollo en Gemini vluchten op afstand en soms ook van heel dichtbij, gevolgd werden door buitenaardse ruimtevoertuigen of UFO's, als u ze zo wilt noemen. Iedere keer als het gebeurde, informeerde de astronauten mission control hierover, die op hun beurt absolute stilte sommeerde. "

Hij gaat door met te zeggen: "Ik denk dat Walter Schirra, één van de

astronauten van Mercury 8, de eerste was die een codenaam 'Santa Claus' verzon voor deze UFO's" Maar zijn aankondigingen werden

nauwelijks opgemerkt door het grote publiek. Andere koek was het toen James Lovell, aan boord van de Apollo 8, net achter de Maan vandaan kwam en het blatant vertelde, voor iedereen om te horen, "Alstublieft wees geïnformeerd dat hier een ‘Santa Claus’ is." Hoewel dit op eerste Kerstdag 1968 gebeurde, herkenden vele mensen toch een verborgen boodschap in deze woorden. ______________________________ Bridge#007- 2011(okt;nov) ||, p. 58/97


Geruchten gaan de ronde, dat NASA dan wel een publieke instantie is, maar dat haar programma's worden gefinancierd door het US Defensie departement en het merendeel van de astronauten zijn onderworpen aan de militaire veiligheidsregels. Naast het feit dat het Nationale Veiligheids Bureau of NSA alle film en radiocommunicatie screent, hebben wij de verklaringen van Otto Binder, Dr. Garry Henderson en Maurice Chatelain, dat de astronauten onder strikte orders waren om niet te praten over hun waarnemingen. Gordon Cooper heeft getuigd voor een V.N. commissie dat één van de astronauten in feite getuige was van een UFO waarneming op de grond. Als er geen geheimen zijn, waarom is deze waarneming dan niet openbaar gemaakt? Foto: Neil Armstrong Een zekere professor, die anoniem wilde blijven, was in gesprek met Neil Armstrong tijdens een NASA symposium.1 Professor: Wat is er echt gebeurd daar met Apollo 11?

Maanstad.."

Armstrong: "Het was ongelooflijk, natuurlijk wisten we dat er een mogelijkheid was... maar het feit is dat wij gewaarschuwd werden weg te blijven. (door de Aliéns.) Er was toen geen sprake van een Maanbasis of

Professor: Hoe bedoel je "gewaarschuwd weg te blijven"? Armstrong: Ik kan niet in details treden, behalve om te zeggen dat hun schepen veruit superieur waren dan de onze, zowel in omvang en als in technologie. Tjonge, wat waren ze groot zeg! ... En bedreigend! En nee, er is geen sprake van een ruimtestation. Professor: Maar had NASA dan andere missies, na Apollo 11? Armstrong: Natuurlijk, NASA was de missie toevertrouwd op dat moment, en kon niet het risico nemen dat er paniek op Aarde uitbrak. Maar het waren korte missies, even een kijkje nemen en dan weer snel terug. Armstrong bevestigde dat het verhaal waar was, maar weigerde verder in details te gaan, om te stellen dat de CIA achter deze geheimhouding zat. 1

Armstrong werd recent gevraagd om te zweren op de Bijbel dat hij wel degelijk op de maan is geweest. Hij weigerde. ______________________________ Bridge#007- 2011(okt;nov) ||, p. 59/97


Kan het verhaal van Sitchin kloppen?

â&#x;˛

Men kan er niet omheen dat wat Zecharia Sitchin zijn leven lang volhield en dat volgens wetenschappers klinkklare onzin was, stilaan als mogelijkheid wordt aangenomen. Een onbekende planeet met intelligent leven in ons zonnestelsel, die warmte uitstraalt, die een ellipsvormige baan beschrijft, die periodiek rampen veroorzaakt op aarde ... Sommige wetenschappers doen nu Sitchin's bevindingen af als weinig origineel. Anderen waren hem voor. Maar die kritieken zijn zelfs op de grootste genieĂŤn van toepassing. Ze worden vaak ingegeven door ijdelheid. Kortom, Sitchin verdient respect.

______________________________ Bridge#007- 2011(okt;nov) ||, p. 60/97


Astronomen verklaarden in 2011 nog maar eens dat er in elk zonnestelsel zwervende planeten kunnen vertoeven, én ze geven (nog maar eens) toe dat ons zonnestelsel toch wel rariteiten vertoont die in de richting van een planeet X wijzen. Nieuw is wel dat ze het zelfs hebben over mogelijk meerdere planeten X. Het kan verkeren. De goden (Anunnaki) waren afkomstig van een uitgedoofde zon. Ze daalden op aarde neer en creëerden de mens uit een vrouwelijke aap. Het past allemaal precies in het plaatje dat zoveel oude volken ons hebben nagelaten. Goud was volgens Sitchin voor de Anunnaki van ontzaglijk belang. Goudstof in de atmosfeer moest hun planeet beschermen tegen afkoeling. En toeval of niet, recent heeft men ontdekt dat nanogoud in de atmosfeer koolstofmonoxide omzet in koolstofdioxide en dus een broeikaseffect veroorzaakt. Daarbij kan de atmosfeer van een (sub)bruine dwerg, of van een koolstofplaneet die hem omcirkeld, veel koolstofmonoxide bevatten. Ter illustratie: in de atmosfeer van de aarde zit vooral stikstof en zuurstof en maar 0,037 % koolstof (enkel in gebonden toestand als koolstofdioxide).

Hopi en Maya voorspellingen De oude overleveringen van de Hopi vertellen over de Rode Kachina, die zich kort na het verschijnen van de Blauwe Kachina zal laten zien. De Blauwe Kachina refereert aller-waarschijnlijkst naar Comet Holmes, die uitbarstte tot meer dan de grootte van de zon en te zien was in de laatste maanden van 2007. De Rode Kachina, die klaarblijkelijk naar Nibiru verwijst, wordt ook wel omschreven als de 'Zuiveraar'. Volgens Maya ouderling Hunbatz Men, wijst hun kalender erop dat Tzoltze ek', hun benaming voor Nibiru, in 2012 arriveert. Gezien de Maya/Azteekse kalenders de meest accurate zijn, vergeleken met andere, ligt de door hun berekende aankomsttijd dan ook binnen de mogelijkheden. Zij beschrijven Tzoltze ek' ook als een planeet die een elliptische baan om onze zon aflegt, maar berekenen deze baan op ongeveer 6.500 jaar in plaats van de 3.600 jaar die op de Sumerische kleitabletten staat aangegeven. Nibiru/Tzoltze ek' bezoekt ons vier maal per cyclus van 25.920 jaar.

Het nieuws achter het nieuws Bij de berichtgeving over de ster Betelgeuze, die elk moment tot een supernova kan exploderen, en zichtbaar zou kunnen zijn rond het jaar 2012, gingen er belletjes rinkelen. Hebben we hier te maken met een afleidingsmanoeuvre die straks als taak heeft de verschijning van Nibiru te verklaren? Nibiru heeft, net als de ster Betelgeuze een felrode kleur. Ze bevinden zich beiden in het sterrenbeeld Orion. Het lijkt dus voor de hand te liggen, dat als het om een cover-up gaat, deze zaken tot elkaar te brengen om het grote publiek te misleiden over wat er feitelijk aan de hemel te zien is. In januari 2008 werd Nibiru gefotografeerd door de Admundsen-Scott American South Pole Station (SPT) telescoop op Antarctica. Bij de foto's werden de volgende coördinaten weergegeven: 5h 53m 27s, -6 10' 58". Op Google Sky is op de betreffende coördinaten, gelegen aan de westzijde in het sterrenbeeld Orion, slechts een zwart vlak te zien. Hoewel er vragen aan Google zijn gesteld waarom dit gebied werd uitgevlakt, blijft een antwoord hierop vooralsnog uit. ______________________________ Bridge#007- 2011(okt;nov) ||, p. 61/97


Bovendien koestert men vandaag plannen om in onze atmosfeer zwavel te injecteren om zo de opwarming tegen te gaan. Het moet gezegd dat Sitchin al in de jaren 70 wist te melden dat de Anunnaki eigenlijk hetzelfde hebben gedaan (maar dan met nanogoud en weliswaar met een tegengesteld doel). Sommigen beweren dat de Anunnaki goudstof letterlijk innamen om hun DNA te beschermen. Nu zijn er aanwijzingen dat de oude Egyptenaren, naar het voorbeeld van de goden, daadwerkelijk goudstof tot zich namen. Ook nu focussen wetenschappers op een 'levensverlenger' waarin goudstof een belangrijke rol speelt. Daarbij komt dat NASA gebruik maakt van goud om haar astronauten tegen straling te beschermen. Volgens Sitchin leven de Anunnaki voor een deel voort in ons en wat goud betreft, houden we er op het eerste zicht toch wel gelijkaardige idee毛n op na. Lange tijd ging men ervan uit dat op een planeet als Niburu geen vloeibaar water kan voorkomen, waardoor er zich geen intelligent leven kon ontwikkelen. Uit recente bevindingen blijkt echter dat vloeibaar water wel degelijk kan voorkomen op een planeet die zich in de buurt van een bruine dwerg ophoudt. Meer nog, onderzoekers veronderstellen dat vloeibaar methaan ook mogelijkheden biedt voor intelligent leven. Tussen Kuipergordel en Oortwolk is het ongetwijfeld uiterst rustig. Daar zal het leven geen last hebben gehad van inslaande meteoren of kometen. Het zal zich veel verder hebben kunnen ontwikkelen dan op aarde. Er zijn nog enkele eigenaardigheden die Sitchin's theorie steunen. Aangezien de eerstvolgende doortocht is voorzien voor 2085, wil dat zeggen dat de vorige ontmoeting in 1515 v贸贸r Christus was. Rond die periode hebben enorme vulkaanuitbarstingen - waaronder die van de Thera vulkaan - de aarde geteisterd. Andere data waarop de ster (of paneet) zou zijn langsgekomen: 5115 v.Chr. en 8715 v.Chr. en 12315 v.Chr. ... Een zegel van de Soemeri毛rs. Volgens Sitchin staat het zonnestelsel erop afgebeeld ... met een planeet teveel. Het spreekt voor zich dat de aarde tussendoor nog wel door allerhande rampen wordt getroffen, maar het pleit voor Sitchin dat er zich rond een paar van die data wereldwijde catastrofen hebben voorgedaan. Zo blijkt uit houtskoolmetingen die in 'SCIENCE' werden gepubliceerd dat 12.300 v.Chr. en 8.700 v.Chr. te boek staan als de begindata van perioden met gigantische bosbranden.

______________________________ Bridge#007- 2011(okt;nov) ||, p. 62/97


De data liggen griezelig dicht in de buurt van een 'Niburu passage'. Ook nu beginnen we volgens Sitchin stilaan in de buurt van een passage te komen en ook nu begint de natuur links en rechts hevig te branden. Opmerkelijk is verder dat onderzoekers de 3600 jarige cyclus terugvinden in de periodieke afsmelting van de ijskappen. Als de bewoners van Niburu hier zijn geland, dan mag men logischerwijze aannemen dat ze zich - hoewel ze op hun thuisplaneet misschien sowieso ondergronds leefden - voor onze heldere zon moesten verstoppen. De kans is groot dat ze op aarde letterlijk zijn ondergedoken. En niet dat Sitchin's verhaal nu per se moet kloppen, maar het heeft er minstens de schijn van dat de allereerste 'goden' zich verstopten voor de zon. In de buurt van de oudste heilige plaatsen zijn (of waren) in ieder geval gigantische onderaardse gangenstelsels terug te vinden. Dat is (of was) zo in Egypte, Bolivia, Mexico, Tibet en zelfs in Zuid-Frankrijk. Hoewel we op die laatste locatie eerder van een speciaal geval - zoals later zal blijken kunnen spreken. Sir Isaac Newton (afb)- niet de eerste de beste - wijdde een groot deel van zijn leven aan het berekenen van het jaar van de Apocalyps. Uit zijn conclusie blijkt dat we ons na 2060 aan een wereldwijde catastrofe mogen verwachten. Ook de Maya kalender met zijn doemscenario op 21 december 2012 voorspelt weinig goeds. Net zoals de cryptische voorspellingen van Nostradamus, een Franse ziener uit de 16° eeuw die banden had met -jawel- de vrijmetselaars. Nostradamus boodschappen mogen dan warrig zijn -gecodeerd zeggen sommigen- ze waarschuwen ons voor hetzelfde fenomeen als dat waarvoor astronomen van de oude beschavingen ons waarschuwden: 'Kijk uit voor de tijd waarin ons zonnestelsel zich op één lijn bevindt met het centrum van de Melkweg'. Een lijn die volgens heel wat huidige astronomen voor interpretatie vatbaar is. Wat niet wegneemt dat de oude voorspellers wetenschappelijk tewerk leken te gaan en dat hun doemscenario's klokvaste tijden meekregen. Iets wat past in het kraam van Niburu. De kleine wijzer van hun horloge is dan wel moeilijk leesbaar, de grote wijst akelig vaak naar de eerste eeuw van dit millennium. Of het nu naar 2012 is of 2085 maakt al bij al niet zoveel uit, alhoewel ... Het minste wat men over Sitchin kan zeggen, is dat hij hier en daar wat twijfel heeft gezaaid. En wie hem het voordeel van de twijfel gunt, kan misschien beter een schuilkelder bouwen. ______________________________ Bridge#007- 2011(okt;nov) ||, p. 63/97


. . . Toch zou Sitchin's verhaal niet helemaal kloppen . . . Het is immers weinig waarschijnlijk dat de Soemeriërs Niburu ooit hebben gezien. Maar ze wisten blijkbaar wel af van zijn bestaan. Overigens hoeft de uitgedoofde, gevleugelde zon waarover ze het hadden, niet noodzakelijk Niburu te zijn geweest (zoals uit de volgende rubriek zal blijken). Zullen wij Niburu ooit te zien krijgen? Sommigen -wij delen hun meningdenken dat de planeet, of hoe men hem ook noemen wil, geen asteroïdengordels doorkruist, omdat het aantal inslagen op aarde dan al te vaak catastrofale gevolgen zou hebben voor het leven. Hij komt dus nooit buiten de zone die door Kuipergordel en Oortwolk wordt afgebakend.

Misschien dat WISE hem te zien krijgt, maar voor ónze ogen en telescopen blijft hij te ver weg. Dat de planeet een ellipsvormige baan om de zon beschrijft, kan echter kloppen. Net zoals de bewering dat hij -of het ministelsel- op vaste tijden door zwaartekracht en magnetische velden, asteroïden van op afstand richting aarde kan zenden. Tussen haakjes: woorden als 'doortocht' of 'langskomen' duiden dus op een punt dat heel wat verder van de aarde ligt dan Sitchin voor ogen had. Bij de twee laatste doortochten van Niburu bestond het schrift al. Toch -wellicht om reden die hierboven aan bod kwam- zijn er geen verwijzingen naar de mysterieuze planeet. Wie echter alles op een rijtje zet, kan wel eens tot de conclusie komen dat er in oude tijden rond een Niburu passage eigenaardige dingen zijn gebeurd. Of er buitenaards bezoek aan zo'n passage was verbonden? Wellicht niet. Omdat op de planeet die het bewustzijn heeft voortgebracht (waarschijnlijk) geen intelligent leven meer voorkomt. Anders zouden de bewijzen van contacten met aardse bewoners ongetwijfeld té overvloedig zijn geweest.

bron: http://www.evawaseerst.be (http://www.evawaseerst.be/annunaki.htm )

______________________________ Bridge#007- 2011(okt;nov) ||, p. 64/97


Wilhelm 'Cloudbuster' Reich.

Wilhelm REICH was in meerdere opzichten een opmerkelijk man. De van oorsprong Oostenrijkse psycholoog en psychiater die voor het Nazigeweld uitweek naar Amerika werd geroemd en verguisd. Geroemd bijvoorbeeld om zijn werk 'Die Massenpsychologie des Faschismus' en als vader van de bio-energetica. Verguisd werd hij om zijn orgonentheorie en -experimenten. Reich geloofde in een kosmische levenskracht die men kan associëren met een orgasme. Een geloof dat hem dankzij de Amerikaanse FDA (Food & Drug Administration) in de cel deed belanden. De overheid vernietigde al zijn werk en Reich stierf in zijn cel. Maar daarmee begint het verhaal eigenlijk. De ideeën van Reich zijn her en der nog springlevend en komen bijvoorbeeld tot uiting in het American College of Orgonomy.

En natuurlijk zijn er nog steeds onderzoekers en gelukzoekers die met zijn orgonen theorieën spelen. Toen Reich in '57 overleed in een Amerikaanse federale gevangenis liet hij de wereld zijn nalatenschap na: 300 dozen met ongepubliceerde documenten van zijn hand. Hij wist dat de wereld in '57 niet klaar zou zijn voor zijn ideeën en daarom bepaalde hij dat dat deze documenten pas in 2007 mochten worden vrijgegeven. Deze maand is het zover en wordt de nalatenschap van Reich opgediept uit de bibliotheek van Harvard Medical School en krijgen onderzoekers eindelijk toegang tot zijn werk. Krijgt Reich postuum alsnog gelijk? Bestaat er zoiets als esoterische levensenergie, zoals orgonen, die ziekten kunnen genezen en misschien ook wel als onbeperkte energiebron kunnen worden gebruikt? Hieronder volgt een uittreksel uit zijn boek:

“ DE MASSAPSYCHOLOGIE VAN HET FASCISME” ______________________________ Bridge#007- 2011(okt;nov) ||, p. 65/97


De onpolitieke mens Reich was de leraar van Trevor James Constable. Constable is bekend van zijn 50'er en 60'er jaren IR foto's met daarop zijn 'critters'. Critters zijn volgens Constable aan de randen van de atmosfeer levende onzichtbare wezens, vergelijkbaar met een soort grote amoebes. Constable schreef zijn verhaal in het boek 'THE COSMIC PULSE OF LIFE'.

Het grappige is dat op de bekende Nasa filmpjes van het 'thether experiment' er duidelijk grote en minder grote objecten het beeld in 'zwemmen'. Op sommige beelden ziet het eruit als vissen die op een duiker afkomen. Constable is nooit een borstklopper geworden maar zijn boek met daarin ook uitgebreide informatie over Orgone energie heeft mij wel aan het denken gezet.

Daarmee komen we tenslotte aan het vraagstuk van de zogenaamde onpolitieke mens. Hitler heeft zijn macht niet alleen van meet af aan door middel van weinig gepolitiseerde massa’s gevestigd, maar ook zijn laatste stap naar de overwinning door mobilisering van niet minder dan 5 miljoen tot dat moment niet-stemmers, dus onpolitieke, legaal doorgevoerd. De linkse partijen hadden zich ingespannen de onverschillige massa voor zich te winnen, zonder zich bezig te houden met de vraag wat nu eigenlijk “onverschillig of onpolitiek” is. Wanneer de fabrieks- en grondbezitter zich politiek duidelijk rechts opstelt, dan is dat op grond van zijn economische belangen zonder twijfel te begrijpen. In zijn geval zou politieke “linksheid” met zijn maatschappelijke situatie in strijd zijn en zou alleen maar psychologisch te verklaren zijn en wel op grond van irrationele motieven. Wanneer de industriearbeider links georiënteerd is, dan is dat evenzeer rationeel gezien volkonen consequent, want het komt voort uit zijn economische en sociale positie. Wanneer een handarbeider, een kantoorbediende of een ambtenaar politiek rechts gericht is, dan komt dat voort uit politieke onduidelijkheid, dat wil zeggen onbekendheid met de eigen sociale positie. Hoe onpolitieker iemand uit de grote massa werkers is; des te gemakkelijker zal hij zich bekeren tot de ideologie van de politieke reactie. Dit onpolitiek zijn is echter niet, zoals men veelal denkt, een passieve psychische toestand, maar een hoogst actieve stellingname, een afweer tegen het politieke bewustzijn. Een analyse van deze afweer tegen het politieke bewustzijn en denken geeft duidelijke resultaten, die vele duistere vragen over de houding van de brede onpolitieke lagen van de bevolking oplost. Bij de gemiddelde intellectueel die “niks met politiek te maken wil hebben” zijn de overduidelijke economische belangen en angsten vanwege het van de opvattingen van de bourgeoisie afhankelijke bestaan gemakkelijk aanwijsbaar. ______________________________ Bridge#007- 2011(okt;nov) ||, p. 66/97


Bij de mensen die een bepaalde plaats in het productieproces innemen en desondanks onpolitiek zijn, kan men twee grote groepen onderscheiden. Bij de vertegenwoordigers van de ene is het begrip politiek geassocieerd met geweld en levensgevaar, evenals met een hevige angst die hen verhindert de werkelijkheid te zien. Bij de anderen, die in de meerderheid zijn, berust het onpolitiek zijn op het volledig gevangen zijn in de situatie van persoonlijke conflicten en zorgen, waaronder de seksuele frustratie, die de existentie niet tot politieke consequentie laat rijpen. Wanneer een jonge employee, die economisch voldoende reden heeft om politiek bewust te zijn, onpolitiek is dan is in 99 van de 100 gevallen een “liefdesaffaire� er de oorzaak van, om nog maar niet te spreken van een totaal gevangen zijn in seksuele conflicten. Dat geldt in gelijke mate voor de kleinburgerlijke vrouw, die alle psychische kracht moet opbrengen om haar seksuele situatie zodanig te beheersen dat zij niet volkomen instort. Het communisme heeft tot dusverre geen begrip gehad voor die situatie en probeerde de onpolitieke mens te politiseren door hem bewust te maken van zijn economische belangen. De praxis leert dat de massa van onpolitieken, die nauwelijks tot luisteren te bewegen is, zich gemakkelijk tot de mythische frasen van een nationaalsocialist wendt, zonder dat deze al te veel over de economische belangen spreekt. Hoe is dit te verklaren? Dat komt omdat de seksuele conflicten (in de meest uitgebreide betekenis), onverschillig of dit bewust of onbewust gebeurt, het rationele denken in de richting van het geheel en al rationele marxisme remmen, de betrokkene machteloos en angstig maken en hem psychisch verstrikken. Ontmoet hij nu iemand die de middelen van geloof en mystiek hanteert, dus een met seksuele en libidineuze middelen werkende fascist, dan vertrouwt hij deze zijn belangen toe; niet omdat hem het nationaal-socialistische programma meer imponeert als het communistische, maar omdat hij in de overgave aan de leider en zijn ideologie een ogenblikkelijke ontlading van zijn innerlijke spanning ervaart, zijn conflicten onbewust kan omvormen en daardoor kan oplossen. Dat maakt het hem tegelijkertijd zelfs mogelijk in de fascisten de communisten, in Hitler de Duitse Lenin te zien. Men hoeft geen psycholoog te zijn om te kunnen begrijpen waarom een in seksueel opzicht gefrustreerde kleinburgerlijke vrouw, die nooit aan politiek dacht, of een verkoopstertje, dat de weg naar de moeilijke klassenpolitiek niet gevonden heeft vanwege onvoldoend inzicht en een conflictrijk seksueel leven, een zekere bevrediging vinden in de erotisch aantrekkelijke uiterlijke vormen van het nationaal-socialisme. ______________________________ Bridge#007- 2011(okt;nov) ||, p. 67/97


Men moet het leven van die 5 miljoen kleinburgerlijke, onpolitieke mensen, zoals het zich achter de schermen afspeelt, kennen, om te begrijpen welke rol het privéleven, dat wil eigenlijk zeggen het geslachtsleven, ongemerkt en ondergronds in de grote politiek speelt. Het is niet statistisch te registreren en wij zijn ook geen bewonderaars van de statistische schijn exactheid, die aan het werkelijke leven voorbijgaat, want ondertussen veroverde Hitler met zijn negatie van de statistiek en het exploiteren van de seksuele ellende de macht. De onpolitieke mens is de in seksuele conflicten verstrikte mens. Hem door het uitschakelen van de seksualiteit te willen winnen, zoals vroeger gebeurde, is niet alleen hopeloos, maar zelfs het meest zekere middel om hem aan de politieke reactie, die van zijn seksueel-sociale positie schitterend gebruikt maakt, uit te leveren. Hier is slechts de andere weg mogelijk, namelijk die van de politisering van zijn privé- en geslachtsleven. Ik zou zelf ook voor een dergelijke consequentie, hoe banaal ze ook is, teruggeschrokken zijn en kan daarom begrijpen dat de beroepseconomen en beroepsstaatslieden een dergelijke opvatting voor het product van een dor politiek onervaren schrijfkamer-geleerd-denken houden. Dan zou het echter aan te bevelen zijn eens een seksueel-politieke bijeenkomst te bezoeken en zich er van te overtuigen dat de overgrote meerderheid gewoonlijk mensen zijn die tot dan nooit of slechts zelden een politieke, laat staan een communistische, vergadering bezochten, of om er kennis van te nemen dat de seksueel-politieke organisaties, bijvoorbeeld in het westen van Duitsland overwegend ongeorganiseerde en onpolitieke mensen, omvatten. En de aanmatiging van zulke oordelen laat zich het meest indrukwekkend bewijzen uit het feit dat de internationale organisatie van het christendom al eeuwenlang in het kleinste vlek ter wereld ten minste één maal per week een seksueel-politieke bijeenkomst (zoals zij die opvat) organiseert, want in feite zijn de zondagse kerkdiensten niets anders. De verwaarlozing of zelfs loochening van deze feiten, betekent vandaag de dag, waar reeds bepaalde ervaringen over seksueel-politieke arbeid en inzicht over de betrekking tussen religie en seksuele onderdrukking voorhanden zijn, een niet te verontschuldigen, van het standpunt van de proletarische beweging gezien reactionaire ondersteuning van de heerschappij van de geestelijke middeleeuwen en de economische uitbuiting. Wij zijn bereid er alles aan te doen om de proletarische economen en politici te overtuigen dat hier noodzakelijke praxis voor het grijpen ligt. Wij kunnen slechts hopen dat de meeste en belangrijksten onder hen de vereiste soepelheid in het beschouwen van de werkelijkheid bewaard hebben. -[Bert Van Slagmulders] Link naar het volledige boek: http://www.marxists.org/nederlands/reich/1933/1933fascisme.htm

______________________________ Bridge#007- 2011(okt;nov) ||, p. 68/97


Robert Anton Wilson over de acceleratie naar 2012 ⟲ Robert Anton Wilson (+) is de uitvinder van het ‘Springende Jezus’-fenomeen, wat zoveel inhoud als de logaritmische groei waarmee kennis op onze planeet accelereert. Deze acceleratie lijkt naar een kritisch punt te gaan, waarover deze meneer Wilson zei:

“Ik kan zo ver als 2012 gaan met mijn toekomstprojecties, maar verder kan ik niets meer voorstellen. Zóveel gaat er tegen die tijd veranderen”.

______________________________ Bridge#007- 2011(okt;nov) ||, p. 69/97


Ik denk dat de historie van de leer van het mystieke vergelijkbaar is met een soort vuurwerk, ilsonwaarvan elke eeuw er een stuk of 2 tot 3 stukken ontploften. En met de revolutie rondom LSD werden dat er maar liefst 2 tot 3 per maand en inmiddels zitten we op zo’n 2 tot 3 knallen per week!! Ik zie een reële acceleratie in bewustzijn, net zoals dat gebeurt in de technologische ontwikkeling.”

Timothy Leary, Amerikaans schrijver, psycholoog, softwareschrijver en campagneleider in het onderzoek naar psychedelische drugs Toen hem werd gevraagd, wát hij dan -rond 2012- aan de horizon zag verschijnen, antwoordde hij: “In de termen van Timothy Leary, denk ik ook aan één-derde deel van de Westerse bevolking, die nu iets begrijpt van het neuro-somatische circuit, en andere technieken om dit systeem te activeren.. En ik denk dat we snel toegroeien naar een verdeling van 50/50, hetgeen een enorme culturele omslag zal gaan opleveren. Ik geloof dat steeds meer begrip van de neuro-genetica en metaprogrammeerbare ciruits zullen verschijnen. Het is heel erg duidelijk dat de kwamtum-fysica, de parapsychologie en al het andere werk dat we doen om bijv. brainscanners te bevestigen aan Yogi- en Zenmeesters, ons een enorm inzicht zal geven over het non-lokale circuit.

 Dit is de vertaalde transmissie van   deze Engelse tekst. Zie link onder  Als je ervan uitgaat dat het leven op Aarde, die zelf zo’n 15 miljard jaar oud is, rond middernacht is begonnen, dan is het op dit moment in tijd, gebaseerd op de levensverwachting onze zon, rond 8 uur in de morgen. Dan is het dus de hoogste tijd voor ons om op te staan, omdat we tot op heden min of meer op een soort automatische piloot hebben gekoerst. En er zijn inderdaad allerlei tekenen van een planetair ontwaken; de psychologie van de gedomesticeerde primaten leert ons dat we nog net zo ver zijn als in het paleolithische tijdperk. Maar we zien steeds meer verschijnselen, die we mutaties zouden kunnen noemen. Er was maar 1 Buddha, zo’n 2500 jaar geleden; nu ontmoet je zo’n 5 buddha’s in elke stad waar je komt.

______________________________ Bridge#007- 2011(okt;nov) ||, p. 70/97


Kennis die ontdekt wordt, waar dan ook, reist steeds sneller over de wereld. De mogelijkheden van het veranderende bewustzijn, werden ontdekt minstens zo’n 2500 jaar jaar geleden in de Orient. Het is waarschijnlijk ouder, maar uit die tijd dateren de technieken om de mind in rust te brengen, vrede erin toe te laten en emotionele impulsen los te laten. Deze technieken werden opgenomen in de wetenschap van de Yoga. Of zoals John Lily het verwoordde: “Yoga is de wetenschap van het Oosten, terwijl wetenschap de yoga van het Westen is.”

Wetenschap is dus ook een vorm van Yoga, want wetenschap is een manier van handelen die probeert een objectief niveau te bereiken, waarop je emotionele impulsen en vooroordelen niet met de feiten van jouw favoriete waarheidstunnel verstrikt raken. De wetenschappelijke wereld, waarin jij bent opgegroeid in het Westen, ontstond tussen 1500 en 1700, vooral door de inspanningen van de mystici, genaamd Hermetici. Deze Hermetica zag het geloof als haar vijand, maar er was geen conflict tussen de Hermetici en de wetenschap; zij waren beiden gebaseerd op het experimenteren: “Wat gebeurt er als ik dit doe” en zij zetten zich dus beiden af op de autoriteit van de Kerk. Rond 1600 ontstond de scheiding tussen wetenschap en de hermetische kennisvergaring.

Deze verdween naar de achtergrond en sindsdien ontwikkelden we de wetenschap die geen enkele binding meer had, dan alleen puur met de Rede. De hermetische ontdekkingen gingen uit van het beginsel dat er niet zoiets is als pure Rede, omdat je eerst aan het werk moet met je eigen perceptievermogen, omdat de onderzoeker zichzelf nooit los kan maken van datgene wat hij onderzoekt. Zij hadden een filosofie die we kunnen aanduiden met het gezegde: “Jij bent de Meester, die het gras groen maakt”.

Het vaste wereldbeeld van Isaac Newton ging langzaam aan verbrokkelen door de inspanningen van met name Sigmund Freud. Hij wees de wereld er, begin jaren 1900 op, dat ook wetenschappers gewoon mensen zijn, die ook neuroses kunnen hebben, en dat wetenschappelijke theorieën wel degelijk doorwrochte rationaliseringen kunnen zijn van deze mensen. We verloren dat inzicht en sinds Isaac Newton gaan we van het standpunt uit dat het niet uitmaakt wie je bent, en als je maar een bepaalde wetenschappelijke procedure volgt, je de Waarheid gaat vinden.

______________________________ Bridge#007- 2011(okt;nov) ||, p. 71/97


En dit beeld ging langzaam aan verbrokkelen door de inspanningen van met name Sigmund Freud. Hij wees de wereld erop dat ook wetenschappers gewoon mensen zijn, die ook neuroses kunnen hebben, en dat wetenschappelijke theorieën wel degelijk doorwrochte rationaliseringen kunnen zijn van deze mensen. Ook Karl Marx liet weten, dat wat voor theorieën je ook aanhangt en onderzoekt, het zal een afspiegeling zijn van je economische status én wat je economische doelen zijn. Antropologen kwamen terug met hun verhalen over andere realiteiten die bestonden in de andere culturen. Deze zeiden voornamelijk dat het niet uitmaakt in wat voor realiteitstunnel jij ook leeft, de wereld om je heen altijd zichzelf zal organiseren om dat beeld van de subjectieve realiteit heen.

De wetenschap begon dus data te verzamelen die de wetenschap instrumenten aanreikte om zichzelf te bekijken en beoordelen. Zo groeit intelligentie, doordat intelligentie zichzelf aan onderzoek onderhevig maakt en zichzelf bekritiseert. Uiteindelijk keken we naar de wetenschap en konden concluderen: ‘Wetenschap is het product van mensen; mensen doen dit. En hun vooroordelen lopen overal doorheen. Het is absoluut niet genoeg om te zeggen dat je onbevooroordeeld zult gaan werken. Je moet leren om je Zelf te veranderen van binnen naar buiten, voordat je überhaupt maar een begin kunt maken met de schatting van jouw mate van objectiviteit.’ Hoe doe je dat? Nou, in de eerste plaats moet je erop uitgaan om antwoorden te vinden op deze vragen. LSD bracht de wereld inzichten in de wisselwerking tussen de hersenen en de geest. Een grote verandering vond plaats toen Albert Hoffman voor een fietstochtje erop uit ging. Dat was de dag nadat hij zich had ingespoten met wat later LSD bleek te zijn. Er volgde, toen in 1942, een ervaring, die hij pas op papier zette in 1980. In die tussentijd was hij opgeleid als een klassiek chemicus en hij had ook een klassieke achtergrond. Hij vermoedde al dat er niet zoiets was als een objectieve observator (bij bijv. wetenschappelijke experimenten).

______________________________ Bridge#007- 2011(okt;nov) ||, p. 72/97


Albert Hoffman zette na die 40 jaar zijn ervaringen op papier en schreef de woorden: “Er is geen objectieve realiteit, buiten onszelf”. Het komt doordat ons zenuwstelsel een realiteit creëert uit alle signalen en informatie die het te verwerken krijgt. Voor anderen werd dit ook langzamerhand duidelijk, door de zaken die werden ontdekt vanuit de kwamtumfysica, vanaf de begin jaren 1900 én het verdubbelen van het totaal aan kennis in de wereld van 1900 tot 1950. De atomaire wereld is bijvoorbeeld helemaal niet te beschrijven vanuit de wereld van de logica van Aristoteles.

het ook illegaal. Dat is een normaal gedrag van een politicus, want wat deze zeker niet willen, is een hoger intelligentieniveau. Dus toen begonnen anderen vanuit de gedachte dat niet werd toegelaten om de invloed van drugs aan te tonen, naar andere methoden te zoeken die wél zijn toegestaan om bewustzijnsverruiming aan te tonen. Pranayama is een eeuwenoude Yoga-techniek, die onze geest volledig nieuwe 'realiteiten' laat ontdekken.

Op kwantumniveau kun je namelijk helemaal niets accuraat beschrijven als je niet van de subjectiviteit van de observator uitgaat… De kwantumfysica zei dus hetzelfde als de psychedelische wereld (die bijv. met LSD experimenteerde): ‘Er is geen separate realiteit buiten ons, behalve de realiteit waarvan wij de co-creatoren zijn en die dus is samengesteld door onze zenuwsystemen. Op dit moment is het dan ook duidelijk dat het intelligentieniveau kan worden verhoogd en het bewustzijn kan worden veranderd. Het enige dat we daar dus alleen maar voor hoeven doen, is ons zenuwstelsel veranderen, waardoor we door steeds grotere realiteitstunnels gaan en op grotere perceptieplatforms terechtkomen.

Niemand heeft tot op dit moment Pranayama illegaal verklaart (een ademtechniek binnen Yoga) omdat het natuurlijk onmogelijk is een dergelijk verbod in wet uit te voeren. Je koopt of leest een boek over Pranayama en leert hoe je in een compleet andere bewustzijnstoestand komt, door via een bepaalde techniek door je neusgaten in- en uit te ademen.

Dit gebeurt al jaren en steeds meer mensen komen hier terecht en daardoor maakt de overheid ______________________________ Bridge#007- 2011(okt;nov) ||, p. 73/97


Vervolgens ga je dan terug naar je normale bewustzijnstoestand, denkt na over die andere toestand, die je had bereikt via Pranayama. Dan ga je weer terug naar die Pranayama en je bent vervolgens al in Ik2 aangeland. (kwadraat, bewustzijn dat zichzelf kijkt)

Dat is dus de toestand waarin je intelligentie zijn eigen intelligentie bestudeert; je bent aan het uitvinden hoe je zenuwstelsel werkt‌ Dus sinds het begin van de jaren 1960 zijn we aan het toegroeien naar een situatie waarin we ons zenuwstelsel kunnen veranderen, onze realiteitstunnels veranderen en deze steeds groter en groter

maken. En als je eenmaal in deze realiteitstunnel kijkt, of dat nu Ohio is, of een methodistenkerk, of een NewYorks-Joodse of die van een hippie, of die van een TokyoZenboeddist, of een Iraanse moslimfundamentalist, als je eenmaal van de ene naar de andere tunnel kunt kijken, ben je alwĂŠĂŠr op een hoger realiteitsniveau. Het is heel eenvoudig: doordat je niet langer een geconditioneerd mechanisme bent, dat de realiteitstunnel volgt die toevallig ingeprent was of geconditioneerd, ben je in staat te kiezen uit de verschillende realiteitstunnels.

Origineel artikel: http://www.wanttoknow.nl/overige/robert-anton-wilson-over-de-accelleratie-naar-2012/

______________________________ Bridge#007- 2011(okt;nov) ||, p. 74/97


DE AFRIKA QUEESTE ⟲

Als zoeker en mededeler van waarheid en controverse(n) kwam ik op een bepaald ogenblik dicht tegen een botsing met toehoorders die het niet echt pikten, om zomaar open en bloot, eerlijk over bepaalde zaken te horen spreken, waarvan zij juist helemaal niets wisten, waardoor de boodschap dan ook helemaal niet overkwam en bot genegeerd werd. Echter, de sleutel van doeltreffendheid in de rol van alternatieve media journalist is om niet emotioneel betrokken te zijn bij het Mel Ve resultaat van zijn werk of communicatie. Want omgekeerd, elke ingesteldheid van emotionele betrokkenheid zou willen zeggen dat het enige goede/aanvaarbare resultaat dat is van een algemene instemming. Zo, om eerlijk te zijn, ik ben helemaal niet ongerust, of bekommerd om, over hoe de mensen de gebrachte informatie ontvangen of bekijken. Zodra de informatie die ik verzamelde is overgebracht, is mijn deel gedaan, zij kunnen er dan mee aan de slag en het verwerken zoals het hun goed dunkt, het is dan verder niet meer ‘mijn aangelegenheid’. Het is hun vrije wil om ermee aan de slag te gaan zoals het hun behaagt. Ze kunnen kiezen om ervan de waarheid voor zichzelf te leren, het verder door te geven, er schrik van te hebben –en alzo hun spirituele groei te vertragen- het negeren of ontkennen, het beschimpen als ‘complot theorie’, whatever. Ik respecteer elke keuze van de lezer, zoals het ook mijn keuze is om ‘leesvoer’ te brengen die de lezer kan bevrijden van beperkende inzichten en zijn visie kan bekrachtigen met nieuwe invalshoeken en verruimende inzichten. Wel is het “de morele plicht” van diegene die de tijd neemt om door de aangereikte informatie te waden om voor zichzelf de waarheid te achterhalen. Voor mijn part is het enige wat ik te doen heb de dingen op zo’n heldere manier aan te brengen dat ik dat proces ondersteun en vergemakkelijk. Hiermee is “mijn morele plicht” vervuld. Is er achteraf een leerproces, een kritiek of een beschimping, dat is de vrije wil en keuze van de lezer, dewelke ik volkomen respecteer, zonder enige verdere emotionele betrokkenheid mijnentwege.


Ik respecteer steeds de vrije wil en keuze van de lezer, en welke deze keuze ook is, ik heb met hun mentaal verwerkingsproces geen enkele verdere emotionele band. Uiteindelijk moet iedereen de uit eigen keuzes gecreëerde realiteit (zelf) ervaren. Ik sta zeker op geen zeepdoos zeggende “Ik heb alle antwoorden! Luister naar mij”. Van dat soort lopen er al genoeg rond. Inderdaad ben ik ook heel eerlijk over “hoeveel ik niet weet”, omdat veel, heel veel, van wat wij door de vele “instellingen” die wij vertrouwd hebben zijn onderricht, uiterste leugens en onzin is. Er is inderdaad momenteel indicatie en zelfs bewijs dat veel, heel veel, van wat ons werd voorgehouden, totaal onjuist en dépassé is. Het is belangrijk altijd te beseffen, dat het hier niet gaat om “Wie gelijk heeft”, het gaat om ‘Wat is juist’. Ik ondervond dat door het droppen van ‘het ego’ en het handhaven van deze fundamentele oriëntatie, ik naar de waarheid werd gegidst, wat veel meer zin heeft dan de illusoire wereld ons bestendig voorgeschoteld en voorgehouden door de grote media, opvoeding, godsdienst en politiek. Dr. Credo Mutwa – Zulu Sangoma, officiële hoeder van het verhaal van de Afrikanen. “Dat niemand lacht als er sprake is van samenzweringstheorie. Beter nog, we moesten terstond (allemaal) deze uitdrukking verbannen. Theorieën vermoorden geen onschuldige kinderen of burgers. Theorieën brengen geen veelvoudige moordenaars aan de macht in een veelvoud van landen. Theorieën zijn slechts vluchtige ideeën die in de ether. De samenzwering is echt. Die is er. . .en brengt moord, dood en vernieling.”

Dr.Credo Mutwa


In recente weken tijdens op gang zijnde Zuid-Afrikaanse verkiezingenmeetings, pardon bedel& stem ronselen voor de verkiezing van de nieuwe ‘meesters’, kreeg ik opnieuw heel wat kritiek te slikken van mijn ZuidAfrikaanse lezers aangaande mijn ‘gedurfde’ eerlijkheid de illusie van democratie -die eigenlijk een multipartijdictatuur is- aan te kaarten en bloot te leggen. Maar inderdaad, de wereld zou een heel vervelende plaats zijn indien wij allen er dezelfde mening zouden op na houden. Aldus ik heb geleerd dat ook onze critici een vitale rol spelen naar ons –alternatieve media- toe, om (ook) ons scherp op en bij de feiten de houden. Elkeen die (oprecht) in vraag stelt wat ik uitbreng,zet mijzelf aan tot een nieuwe in vraagstelling van de feiten hetzij tot een categorieke bevestiging van feiten en inzicht. Het is als gevolg van zo’n in vraagstelling door mensen die mijn inzichten fundamenteel in vraag stellen, dat ik recentelijk gestrompeld ben op een aantal verborgen stukken die precies enkele van deze feiten bevestigen en de daarmee verbonden raadsels en een onvolledige puzzel helemaal opklaren en de feitelijke rol van Zuid Afrika in de agenda van “de Nieuwe Wereld Orde” (NWO). Alvorens hierover uit te wijden in mijn recentste artikel wil ik daarom alvast eerst oprechte dank betuigen al mijn kritische lezers. Ook mijn dank voor een levensles die ik kreeg van David Icke (foto, www.david.icke.com) om zonder enige schrik, te zijn, zij het van feiten of van lezers‘meningen’. Maar –nogmaals- critici hebben hun terechte plaats, waar zouden we staan zonder dat? Het is duidelijk dat 2011 een jaar was waar “the Powers That Be” (PTB) zonder enige schroom of beperking hun donkere/verborgen agenda van wat David Icke zo terecht beschrijft in zijn Amsterdam-interview met mij “van een totalitaire aanloop tot een volle sprint naar een NWO-eindsstreep”. Beginnend met de talrijke HAARP georkestreerde aardeschokken, vulkanische erupties en vloedgolven, naar de in- & begeleide opstanden in moslimlanden, wordt de mensheid strakker en strakker ‘omspannen’ om onze vrijheid te beperken en ons met zoveel (politieke, economische, sociaalmaatschappelijke) problemen op de knieën te krijgen, zodat wij letterlijk voor oplossingen bedelen. Zodat wij de door de NWO opgelegde voorwaarden zullen slikken, zelfs wanneer dat het opgeven van alle onze vrijheden zou betekenen. Ook al apprecieer ik, en leef ik Europa, toch blijf ik vastberaden een bijzonder hartstochtelijk Zuid-Afrikaan met volle aandacht gericht op wat zich afspeelt op mijn geliefde rode Afrikaanse gronden.


Afrika is altijd een testgebied geweest voor de internationale politiek. In het proces van globalisering onder een fascistische eenheidsregering vinden vele van de daar opgezette structuren/instellingen onder een of andere vorm hun beslag in Europa of Amerika. Het is dus belangrijk dat wij naar Afrika kijken en herkennen wat elders word herhaald! Mijn oprechte spijt voor diegenen die meededen aan de jongste nationale verkiezingen in Zuid-Afrika, in de mening dat zij het beleid van regering zouden beïnvloedden door het verkiezen van ‘nieuwe meesters’ Helaas de Zuid-Afrikaanse regering maakt geen echte beslissingen inzake wat in ZuidAfrika gebeurt of mag gebeuren . . . Daarom, het is het helemaal van geen tel voor wie u stemt. Analoog aan al wat zolang bezig is in zoveel andere landen: Zille(foto) en Zuma zijn slechts marionetten, die de indruk moeten ophouden dat ‘politiek’ nog steeds iets te maken zou hebben met de manier waarop een land wordt ‘bestuurd’. Al is het zeker geen verrassing voor diegenen onder u die zich afvragen hoe bvb. Een Zuma een land zou kunnen “leiden” met slechts een lageschool graad. Maar ook in elk ‘ander’ geval, het lijkt erop dat er steeds meer “krachten achter de schermen aan het werk zijn”, en dat is zo. Er zijn ook andere gelijkenissen. Precies zoals Amerika zijn COUNCIL OF FOREIGN RELATIONS (CFR) heeft en het Verenigde Koninkrijk zijn ROYAL INSTITUTE OF INTERNATIONAL AFFAIRS (RIIA), zo ook heeft Zuid-Afrika een verdoken regering die de koers en het lot van Zuid-Afrika stuurt. Het SOUTH AFRICAN INSTITUTE OF INTERNATIONAL AFFAIRS (SAIIA) is verbonden aan de Universiteit van de Witwaterstrand, kort WITs genoemd. Deze instellingen vermommen zich als “Denktanken”, en incasseren onderwijl massieve steunfondsen van multinationals, Wereldbank enz.enz. De Vicevoorzitter van de SAIIA is Moeletsi Mbeki, broer van de voormalige Zuid-Afrikaanse marionet- President en Pauselijk Ridder ( = door het Vaticaan controleerde marionet), Thabo Mbeki [2]. Veel van dergelijke instituten die achter de schermen ‘wereldzaken regeren’ zijn gelinkt aan Universiteiten. Ik maakte onlangs de reis naar Universiteit in Leiden, op zoek naar de Bilderberg Groep, van wie de heimelijke & diepe inmenging in het globale wereldbestel algemeen bekend is. De Bilderberg Groep heeft daar een “Onofficieel hoofdkwartier”, en is ook geregistreerd in het Leidse Stadshuis. Evenwel, toen ik aan het Informatiebureau om inlichtingen vroeg werd mij verteld dat zo’n organisatie niet bestaat.


Rond die tijd was ik bezig een uitnodiging voor de aankomende Bilderberg Groepmeeting in St Moritz,Zwitserland aan de haak te slaan. Zonder succes evenwel. Het

RHODES INSTITUTE aan Oxford University is nauw verbonden aan het Britse ROYAL INSTITUTE OF INTERNATIONAL AFFAIRS, en was genoemd naar haar stichter,

Cecil John Rhode, naar wie Rhodesië werd genoemd, dat later Zimbabwe werd. Rhode was een belangrijke voorman voor het Vaticaan in hun poging tot uitbouw van een Afrikaanse Unie en verdere stappen naar een Wereld Regering. Het is geen toeval dat wereldleiders dikwijls Rhodes-Institute opgeleiden zijn, zoals vb. Bill Clinton één van hen is.

Op de 25 januari 2011 wat eerst een authentieke Egyptische burgeropstand leek, bleek een georkestreerde ‘coup’ georkestreerd door Amerikaanse krachten, vanuit het door het Vaticaan beïnvloedde CIA. Miljoenen protesteerders van verschillende socioetnische achtergronden eisten de omverwerping van het regime van de Egyptische President Hosni Mubarak. Hoewel overwegend vreedzaam van natuur, was de revolutie niet zonder gewelddadige confrontaties tussen veiligheidsdiensten en manifestanten. Dicht op de hielen gevolgd door de Tunesische Revolutie en de val van de jarenlange Tunesische president Ben Ali. Op 11 februari 2011, na weken van protest, trad Mubarak af. Na het uitkammen van uren origineel Youtubebeeldmateriaal /montages bleek duidelijk ook daar de aanwezigheid van Amerikaans traangas/ammunitie. Ook ander onderzoek duidt erop dat het bevel of zeker de aanstook tot omverwerping van Mubarak van buiten Egypte kwam. Inderdaad, Vaticaans NWO controleert de (Egyptische) Fundamentalistische Moslim partij die nu mede aan zet is in Egypte. Voor dezen niet bekend met mijn vorige artikelen, bedenk dat Islam een creatie was van de Rooms Katholiek Kerk [3], die in het verleden miljoenen moslims in de Kruistochten slachtte, toen dat geloof te machtig werd en de controle (van het Vaticaan) scheen te zakken.


Tot op heden controleert het Vaticaan de Islam en de aanhangige extremistische/terroristische groepen. Later ontbrandden dan ook in Jemen, Bahrein, Jordanië, Syrië en Libië. zgn. ‘spontane opstanden van misnoegde burgers’ aangewakkerd door ‘de nieuwe sociale media’ in Jemen, Bahrein, Jordanië, Syrië en Libië. Maar ook overal daar is het spontane karakter slechts schijn, er is externe bevoorrading van wapens (meestal US), training, materiaal, directe tussenkomst en al de rest. Het gaat hier dus helemaal niet om ontevreden burgers die opkomen voor vrijheden, het gaat kort en bondig om georkestreerde acties vanuit de NWO teneinde de opkomende fascistische nieuwe wereldorde door te drukken. De achterliggende kracht is historisch het Vaticaan, via de verschillende pauselijke orders waaronder de pauselijke ridders2, de Illuminati, en de talrijke aanverwante organisaties als de Yale- universiteit, Skull and Bones, de universitaire denktanken, de ‘ronde tafel organisaties’ als CFR, RIIA, SAIIA enz. Dit alles natuurlijk met medeweten en medewerking van …De realiteit is dat onze talrijke schijnregeringen die geen andere belastingen niet worden macht en opdracht hebben dan de gebruikt publieke opinie in slaap te wiegen en de voor de verbetering van illusie van ‘democratie’ te behouden, onze levens en de zodat de brave burger zeker niet ophoudt instandhouding van onze zijn belastingen te betalen. De realiteit is mooie planeet, maar voor dat onze belastingen niet worden gebruikt de totale controle en voor de verbetering van onze levens en de alleenheerschappij instandhouding van onze mooie planeet, erover. De politieke maar voor de totale controle en leiders worden daarop alleenheerschappij erover. De politieke geselecteerd en naar voor leiders worden daarop geselecteerd en geschoven, ‘democratie’ naar voor geschoven, ‘democratie’ is, is, inhoudelijk, slechts inhoudelijk, slechts schijn en niets meer schijn en niets meer dan dan een multipartijdictatuur. een multipartij-dictatuur… Wat mij momenteel het meest verontrust is de ontvouwing van de toestand in Lybië, wat het vierde grootste land in Afrika is en nummer 17 in de wereld – een hele prestatie. De officiële ‘kwaliteitskranten’/nieuwsmedia noemden het van bij de start al een ‘burgeropstand’, maar het betreft hier gans wat anders. De Kaddhafi-oppositie werd door de (onderafdeling Al Qaeida van de) CIA zwaar bewapend en getraind. Dit is een invasie om een Kaddhafi omver te werpen die de heerser van Libië is geweest vanaf hij over Koning Idris in een vreedzame staatsgreep van de troon stootte. Het is belangrijk de geschiedenis van Koning Idris te begrijpen, om te weten waarom deze historische ontwikkeling zo ontzettend beduidend is.

2

Ridders van Malta


Koning Idris I van Libië was de kleinzoon van de eerste Grootmeester van de Sanussi Loge. De Sanussi of Senussi Orde, verwijst naar een politiekreligieuse moslim-orde, in 1837 in Mekka opgericht door de eerste Grootmeester Sanussi, Sayyid Muhammed ibn Ali zo-Senussi. Hij was wat gewoonlijk een Marabout word genoemd, die deze geheime orde oprichtte, naar zichzelf genoemd. Zoals van een creatie van de katholieke Kerk te verwachten is, heeft ook de Islam een cultus van heiligen en verscheidene “ordes”. De Marabouts zijn zowat het islamitisch equivalent van de Roomse heiligen, mystieken of zieners. Geestelijke (bege)leiders. Zij traden traditioneel op als bemiddelaars in tribale-discussies, en in gebieden met afwezigheid van “autoriteit” keerde de mensen zich tot hen voor beslechting van problemen of conflicten, en politiek leiderschap. Zeer analoog dus aan bijvoorbeeld de rooms-katholieke Heilige, Francis van Assissi, die vrede onderhandelde tussen moslims en katholieken, een soort officieuze vrede van de Kruistochten, die in werkelijkheid eigenlijk nooit werkelijk officiëel eindigde. Sayyid Muhammed ibn Ali as-Senussi had het populaire prestige van een Marabout, plus de uitstraling van een religieuze geleerde, en bovendien afstammende van Fatima, dochter van de profeet Mohammed. Een soort Islamroyaliteit dus, en mogelijk ook nog een afstammeling van één van de heersende Illuminati-bloedlijnen. De Profeet Mohammed was gehuwd met een zeer devote Rooms-katholieke, die onder instructie van het Vaticaan optrad als zijn raadsman/mentor. Senussi was verontrust door opdeling en onenigheid binnen de Islam en geloofde dat enkel een terugkeer naar de zuiverheid van vroege Islam en de nadruk op soberheid in geloof en moraal, de godsdienst in z’n rechtmatige glorie zou herstellen. Op grond van zijn inzichten in de landen/staten en de noden van de Islam, organiseerde Sanussi een godsdienstige orde in Mekka in 1837. De Sanussi orde was feitelijk een gesloten geheime instelling binnen de Islam die z’n aanhangers en afstammelingen doorsluisde naar gunstige machtsposities waar nuttig of mogelijk . . . Klinkt vertrouwd niet waar?


En het was ook op deze wijze dat Koning Idris I Koning werd van Libië ten gevolge van zijn stamboom, ook een vertrouwd verhaal . . . Met de ontdekking van beduidende Libische olievoorraden concentreerde zich op korte termijn een enorme rijkdom in de handen van Koning Idris I, en een zeker afstraling daarvan op Libië zelf als één van de rijkste landen ter wereld. Maar terwijl “het land” rijker werd, groeide ongelijkheid, ontevredenheid en frustratie bij de bevolking, met Idris als “bewaker”van de schatkist.

Precies zoals ook gebeurde na 9/11. En het is goed geweten door onderzoekers in deze materie dat in feite de fictieve Al Qaida niets anders is dan een door de CIA zelf opgerichte en gefinancierde groep Moslim terroristen die in samenwerking met de CIA inzake “undercover-operaties”, met medeweten van het Vaticaan.

Dit is waar de geschiedenis van Libië onder Muammar Al-Kaddhafi begint. Kolonel Kaddhafi, zoals hij beter bekend is, werd de eerste de facto leider van het land op 1 september 1969 nadat een groep van jonge Libische legerofficieren een coup tegen Koning Idris leidde. Zij namen de controle over van de Libische regering en schaften binnen de 24 uur de Libische Monarchie af in een totaal niet-gewelddadige staatsgreep, waarbij niemand stierf of gekwetst werd. De MSM/MainStreamMedia schetst van Kaddhafi een betrekkelijk negatief beeld en stelt hem ook verantwoordelijk voor verschillende terroristische aanslagen, inclusief en voornamelijk de bomaanslag in 1988 in/op de PanAm vlucht 103 over Lockerbie, Schotland. Het is evenwel mijn persoonlijke overtuiging dat dat pure leugens zijn en valse propaganda. Een voorbeeld daarvan is de lastercampagne van 22 februari 2011, tijdens de Libische protesten toen de ex Minister van Gerechtigheid Mustafa Mohamed Abud Al Jeleil in een interview met de Zweedse Krant verklaarde dat Kaddhafi persoonlijk het Lockerbie drama had besteld. Nochtans, er is veel aanwijzing en zelfs bewijs dat de Lockerbie affaire door het het CIA zelf werd besteld en georkestreerd, niet door Kaddhafi. Vooreerst is er al de datum van de aanslag. zijnde 21 december 1988. De 21 december is Zonnestilstand, een dag die traditioneel in heidense en occulte


kringen word gevierd, dikwijls met een bloedoffer, wat hier duidelijk het geval was. Tweede element om in overweging te nemen is dat al vlug na de aanslag verscheidene extremistische (moslim)groeperingen verantwoordelijkheid ervoor opeisten. Precies zoals ook gebeurde na 9/11. En het is goed geweten door onderzoekers in deze materie dat in feite de fictieve Al Qaiada niets anders is dan een door de CIA zelf opgerichte en gefinancierde groep Moslim terroristen die in samenwerking met de CIA inzake “under-cover-operaties”, met medeweten van het Vaticaan. Ten derde komt de betrokkenheid van de CIA in deze aanslag ook tot uitdrukking in een film met de gepaste naam “THE MALTESE DOUBLE CROSS” die al in de betiteling enkele aanduidingen geeft. Zoals de verwijzing naar het Maltese Kruis en de Ridders van Malta. Volgens Edith Simon, die in 1961 het boek “THE KNIGHTS OF THE MALTESE CROSS” publiceerde: “Deze ridders van de Pauselijke Caesar, controleer het Bankwezen, Industrie en Militaire Complexen van de wereld. Zij overzien de CHASE MANHATTAN BANK met vertakkingen in Moskou en New York. Zij regeren de Internationale Inlichtingengemeenschap, de KGB in het Oosten en het CIA in het Westen.”

Heel knap dus: de titel van de film vertelt ons dat het CIA verantwoordelijk is voor de aanslag en tegelijk daarmee weten we ook wie de ultieme manipulatoren met macht zijn. Eigenaardig genoeg werd de film gefinancierd door HEMAR INDUSTRIES, een bedrijf in bezit van Tiny Rowland, eigenaar van de LONRHO COMPANY, en voormalig lid van de HITLER JUGEND, wat betekend dat hij zelf onder invloed/controle van het Vaticaan zou staan, waarmee de film alleen al in de titel onder een ‘belangenconflict’ zou komen te staan.


Tiny Rowland is een interessant personage, zijn naam zal later weer opduiken bij dr. Credo Mutwa’s verhaal van de echte geschiedenis van Zuid-Afrika. In alle geval is Rowlands film in contradictie met de officiële conclusie van de Pan Am Flight 103 bombing, en filmmaker Allan Francovich geeft aanwijzing dat de bom die zogenaamd aangebracht werd door een soort drugkoerier genaamd Khales Jaffar, feitelijk aan boord was gebracht in een “CIA protected suitcase” . . . Buiten de titel is het interessantste aan deze film toch de verklaring/onthulling van zijn financier, de genaamde Tiny Rowland, als zou deze ‘informatie’ hem aangereikt zijn door Pik Botha, de voormalige Minister van Buitenlandse Zaken van (het toen nog) ‘blanke Zuid-Afrika’. Pik Botha is een soort Henry Kissinger van Zuid-Afrika, betrokken bij heimelijke en uitgebreide internationale contacten en relaties, heel hoog op de ladder. Hierbij kunnen we denken aan CIA, de Britse Geheime Dienst, Mossad en misschien sommige andere organisaties, terwijl hij als de Minister van Buitenlandse zaken van Zuid-Afrika diende. Pik Botha vertelde Tiny Rowland dat hij en 22 andere Zuid-Afrikaanse afgevaardigden naar New York gingen om de tripartiteovereenkomst te ondertekenen waardoor Zuid-Afrika akkoord ging met de ‘tripartite’ overeenkomst, inzake de overdracht van de controle over Namibië naar de Verenigde Naties als inleiding tot de Namibische “Onafhankelijkheid Ceremonie” in New York. Al betekende dat waarschijnlijk niets anders dan de overhandiging van de controle over Namibië aan wat uiteindelijk de NWO zou worden. De ganse delegatie was geboekt voor de bewuste Pan Am 103 vlucht. Vóór de vlucht onthulde Pik Botha aan Tiny Rowland dat zij inzake deze vlucht een waarschuwing hadden gekregen van een bron die niet kon genegeerd worden. Zou het kunnen dat de CIA Pik Botha waarschuwde toch maar best niet deze vlucht te nemen? Dat lijkt zeer aannemelijk, vermits Pik Botha een van hun all-round medewerkers was, en nog wel op weg met een cadeautje voor de NWO-consolidatie... Natuurlijk wilden ‘The Powers that Be’ zo’n bedrijvige helper niet zomaar kwijtspelen, en was het in hun eigen belang om die man een tip te sturen, wat gelijk betekent dat zij de bom hebben geplaatst en wisten dat het ging opgeblazen worden en de ganse affaire georganiseerd en georkestreerd was. Aldus kelderden CIA/Vaticaan 270 passagiers en bemanning. Het is interessant op te merken dat tussen de passagiers ook de VN commissaris Bernt Carlson voor de fake “independence of Namibië”,aanwezig was . . . Vele rapporten zijn bovengekomen die bevestigen dat vijf CIA-agenten op de vlucht aanwezig waren. Het is heel waarschijnlijk dat één of meer van deze mannen doelbewust werden geboekt op deze vlucht. Vliegtuigcrash is een beproefde/gebruikelijke methode om zich van ongewenste hooggeplaatste,


tegenwringers, te ontdoen. Zo is een vliegtuigcrash3, moord of autobotsing statistisch gezien hoofdoorzaak nummer één van onnatuurlijke dood bij staatshoofden. De voormalige President van Mosambique Samora Machel, stierf in een vliegtuigcrash. Zijn weduwe, Graca Machel, devoot rooms-katholiek, is nu gehuwd met Nelson Mandela. Nelson Mandela is Pauselijke Ridder [2], met meer ‘Ridderschappen’ dan eender wie in Afrika, inclusief die bij de orde van de Serafijnen Het schild van deze Ridderschap toont de letters IHS, Isis Horus Set, de Egyptische Heilige Drie-Eenheid, ook terug te vinden in oeroude heidense erediensten. (zie http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Order_of_the_Seraphim) Terug naar Muamar Kaddhafi. De realiteit is dat Kaddhafi het Lockerbie incident niet heeft besteld en dat hij ook grote vooruitgang boekte in de ontwikkeling van Libië en de verhoging van levensstandaard van de burgers, die voorheen met veel tekorten en armoede te kampen hadden. De afgelegde weg is enorm. Een wereld van verschil met de tijd van koning Idris, die slechts kruimels strooide onderaan. Kaddhafi, ver van perfect en met mogelijk ook wel wat dictator-kanten of mentaliteit, behield gedurende 42 jaar controle over Libië zonder democratische verkiezingen. Maar, zoals ik steeds zeg, zijn ‘democratische verkiezingen’ een leugen en illusie. Wat in overweging dient genomen te worden bij Kaddhafi’s beoordeling is de afgelegde weg en het reële dagelijkse leven van de gemiddelde burger onder zijn regime. Hieronder enkele voorbeelden:      

   

 

   

3

Een Bruto Binnenlands Product per capita van $ 14.192; Werkloosheidsuitkeringen per persoon per maand $730; Elk familielid dat door de staat wordt gesubsidieerd krijgt jaarlijks $1000; Ieder nieuw geboren krijgt $ 7.000 op betaald op een eigen bankrekening; Nieuw gehuwden ontvangen $64.000 voor aanschaf van een appartement; Voor diegenen die een nieuwe zaak wensen te openen, is er een geen onderscheid of voorwaarde, en een eenmalige financiële steun ter waarde van $20.000; Opvoeding en geneeskunde zijn vrij; Geen belastingen of heffingen, verboden in Libië; Regering betaalt voor opleidingstages in het buitenland; Speciale winkels voor grote families met evenredige prijzen voor basisvoedsel; Alle apotheken hebben toog voor kosteloos uitreiken van medicatie; Alle banken & leningen voor het kopen van eigendom en auto’s zijn rentevrij; Vastgoed diensten zijn verboden; De Libische regering betaalt voorop tot 50% van autoaankoop; Elektriciteit is vrij voor iedereen; Benzine is goedkoper dan water.

[Zo vb. Dag Hammerskjold ex Secretaris Generaal van de VN die in september 1961 op een trip door Afrika nabij Ndola, Noord-Rhodesië – nu Zambia neerstortte. Een zeer integere diepzinnige man, zo blijkt uit zijn nagelaten geschriften. Nooit is echt opgehelderd of er opzet in het spel was. -noot]


Dat is zo te zien een méér dan redelijk mooi palmares. Hij is in staat geweest om te doen wat geen andere land in Afrika in staat is geweest om te doen, en dus het is mooi duidelijk dat hij nooit zijn mensen heeft uitverkocht/overgeleverd aan de internationale geldmaffia, wat vb Mandela wel deed in Zuid-Afrika.[4]. April 2011 begonnen de Nato-coalitie Libië aan te vallen onder voorwendsel van ‘bescherming van de burgers’, R2P in NWO/Nato-taal. Maar ondertussen zijn al zo’n 50.000 burgers in bombardementen en aanvallen gesneuveld alsook het merendeel van de familie van Kaddhafi is gedood4. Toch houden de organiserende en orkestrerende machten ons nog steeds voor dat het om de bescherming en belangen van de burgers en de democratie gaat. Voor de meeste mensen is Libië een doelwit wegens zijn olie, maar ik ben overtuigd dat de interventie in Libië betrekking heeft op monetaire plannen van Kaddhafi en zijn poging om de “Goud Maar een nog belangrijker Dinar”, een van goud gemaakte aspect of feit in de Libische munt, te promoveren tot kwestie is te weten dat algemene Afrikaanse munt. Libië GEEN geld schuldig is Het eerste wat de Libische rebellentroepen in aan het IMF (Internationaal Libië deden, was het vestigen van een RESERVE BANK. Monetair Fonds). Anders Schijnt niet dit dan bijna elk ander land op vreemd? Waarom niet eerst de vestiging van een de planeet, is Kaddhafi is in nieuwe regering uitvoeren? Hiermee staat geweest om Libië uit is het van bij de start heel duidelijk de handen/klauwen van de waar de mensen achter de invasie internationale van Libië mee bezig zijn en wat hun intenties zijn. geldmanipuleerders te houden en alleen al Ook het nieuws van een 8,4 aardschok in daarvoor heb ik achting en Libië kwam als geen verassing5. waardering voor hem. Inderdaad, the powers that be deinzen voor niets terug en gebruiken à volonté ook de modernste (wapen)technologie –in dit geval HAARP- om ook met uitgelokte aardbevingen landen tot puin te herleiden. Toeval? Kijk maar naar wat in Chili begin dit jaar gebeurde. Een aardbeving van een gelijkaardig omvang als later in Japan/ Fukushima met veel verwoesting en verlies. Neen mensen, dat is geen toeval. En

4

[30 aug. 2011: 50.000, schatting vd Raad van Libië; http://www.bnr.nl/topic/libie/3794081108/raad-50.000-doden-tijdens-opstand-libi]

5

[http://anarchiel.com/stortplaats/toon/aardbeving_libie, 20 mei 2011]


diegenen onder ons die de zaken wat dieper opvolgen zoals met Project Camelot weten wel beter.6 Uit de blog van Benjamin Fulford, blijkt dat de Japanse geheime groep WITTE DRAAK, zich al een tijdlang tegen de verdere ontwikkeling van de (zwarte) NWO-plannen hebben verzet en ingezet. Dit is dan ook de meest waarschijnlijke reden waarom deze beide landen, zoals iedereen die de NWOontkoppelingspedaal indrukt, achteraf slachtoffer daarvan wordt en dik onder vuur van die veelkoppige draak komt te liggen. In mijn bescheiden mening zou de Goud Dinar best wel een krachtig middel kunnen zijn geweest om economisch/financieel Afrika permanent uit het slop en de armoede te trekken. Momenteel komt het merendeel van de Afrika’s rijkdom terecht in handen van kleine minderheid, de Vaticaan-klik voorop. De visie van Kaddhafi was een Afrika met een analoge infrastructuur als Libië, waar elkeen een gelijkwaardige, eerlijke en reële kans krijgt op een menselijk bestaan en vooruitgang, zonder voor het dagelijks overleven te moeten vrezen, vechten, bedelen, zich te pletter werken of te verknechten. Zoals het nu staat, zal Afrika tegen de jaren 2020, een eenheidsmunt te slikken krijgen genaamd “Afro”. De Afro, zoals in Europa de Euro, zal dan de officiële munt zijn van de Afrikaanse Unie, die ook veel op de Europese Unie zal lijken. Deze munt zal door de Afrikaans Centrale Bank beheerd worden inzake rentevoet, de hoeveelheid van geld in omloop enz.[3]. Dit is een op schulden gebaseerde munt, zoals alle geld elders in de wereld in omloop, en dus onder controle staat van de zn. ‘schuldeisers’, de globale wereldwijde spelers, de NWO. Deze bank zal geen eigendom zijn van een Afrikaans land of regering, maar net zoals de Amerikaanse National Reserve Bank, en de Zuid-Afrikaanse Reserve Bank, zal ook Afrikaanse Centrale Bank bezit zijn van de internationale bankiers. Bezit van de misdadige elite dus, die wereldwijd staatsgrepen en moorden beraamt, bendes financiert en steunt, actief is aan beide kanten van conflicten, oorlogen en conflicten uitlokt, daarna weer z’n deel neemt in de heropbouw van de vernietigde infrastructuren tegelijkertijd beslagleggend op de ecologisch/geografische rijkdommen enz. Dat allemaal door systematische leugens, hokus pokus en corruptie achter de schermen, gevolgd door een soort ‘herschrijven van de geschiedenis’ waardoor hun daden nog naar voor komen als in naam van het land, of de koning, de mensenrechten enz. 6

[www.nu.nl/buitenland/2445111/zware-aardbeving-treft-chili.html,12/02/2011, http://projectcamelotportal.com -wl]


Dat is NWO, de internationale grof geld maffia met als voornaamste motivatie de verdeel- en heers politiek en ultieme wereldwijde maatschappelijke controle. En ja, ik verwijs naar Osama Bin Laden. Het Amerikaanse Leger verscheurde de helft van Afghanistan in de jacht naar een door de CIA zelf getrainde en betaalde moslim, die hun eigen agent was, wiens familie naast het CIA hoofdkwartier woonde in Falls Church Virginia. Toch werd hij als publieke vijand nr.1 geparadeerd om een excuus te creëren om Afghanistan en Irak binnen te vallen. Als Zuid-Afrika en ook Afrika ooit vrij willen komen uit de klauwen van deze psychopaten is een onafhankelijke munt een absolute vereiste. Zowel Abraham Lincoln als John F. Kennedy hebben zo’n poging ondernomen en betaalden dat met hun leven. En dat is wat ook Kaddhafi te wachten staat. Dr. Credo Mutwa is de beste informatiebron inzake de ware Afrikaanse geschiedenis die ik tegenkwam. Vanaf het prilste begin van de contacten, de gebeurtenissen, alles heeft hij opgezocht, bijgehouden, uitgepluisd, nagetrokken...zelfs en misschien vooral de gebeurtenissen, nog beladen met mythische schepsels en magie. Alles goed onderzocht en gedocumenteerd. Dr. Mutwa: “Er word in de hedendaagse onderwijsmiddens onnoemelijk groot onrecht gedaan aan de authentieke geschiedenis en “de kolonisering” van Afrika. Het is een ware fraude dat in het onderwijsmilieu de kolonisering van Afrika en Amerika gezien wordt als twee aparte, gescheiden verhalen, als niet-gerelateerde gebeurtenissen. Maar dat is niet zo. Veel factoren in deze twee processen zijn gelijk of gelijklopend en resulteerden in gelijkaardige resultaten. Daarom wijs ik erop dat de internationale samenzwering [inzake onderwerping van volkeren en gebieden] begonnen is lang vóór het zichtbare begin van de koloniale tijden en veroveringen, met in beide gevallen hetzelfde resultaat.”


Credo legt uit: Er waren bijvoorbeeld deze schepsels in Afrika, die rondhopten en dan plots als bij magie verdwenen. Deze creaturen ‘monopods’ genaamd, (éénbenig?)werden door de vroegste Portugese zeilers opgemerkt en beschreven. Ze waren gehuld in lange kleren ,-tot aan de enkel- soms was het alsof ze door het woud gleden, om dan weer plots te verdwijnen. Deze Monopods werden gesignaleerd in Afrika en Amerika, vóór de kolonisering door blank Europa. Aldus begint het Afrikaans en het Amerikaans verhaal op dezelfde wijze. Volgens de overlevering brachten deze Monopods een zekere kennis naar de mensen, blijkbaar meer een soort “kennis omtrent wat te komen staat”. Deze Monopods of “beesten van het verschrikkelijke kleed”, zoals ze bij ons genoemd werden hadden gewoonlijk een kruis op hun borst als ornament gewoonlijk van zilver of goud. Verbaast het u dan nog dat wanneer de Zuid-Amerikaanse Indianen het grote kruis op de zeilen van de schepen van Christopher Columbus zagen, zij het herkenden als een heilig voorwerp? Precies zo gebeurde in Zuid-Afrika. Onze mensen werden eerst vertrouwd gemaakt met het kruis, lang vóór de witte man voet aan land zette in Afrika. Toen onze mensen dit kruis zagen, “kocht” deze tijd voor missionarissen, want zij herkenden het als een heilig voorwerp. Met andere woorden: onze mensen werden via bepaalde christen/joodse (heilige) symbolen, lang op voorhand voorbereid op de komst van de blanke man. Later, in de eerste echte koloniale veroveringsgolven herkenden onze mensen deze symbolen en stonden daar in eerste instantie niet vijandig tegenover maar eerder respectueus en geïntimideerd. Dit is waarom Afrikanen de blanke initieel aannamen en de christelijke missionarissen beschermden, zelfs in latere stadia toen de strijd tegen het gewelddadige blanke kolonialisme een waar gevecht werd op leven en dood.


Stel je voor: Hoe kan iemand –door intimidatie- de godsdienst van een indringer ‘aanvaarden’ en tegelijk met die indringer die zijn inheemse land, bezittingen, leefwijze, maatschappelijke structuren en zijn persoonlijk leven kapot maakt, gewikkeld zijn in een strijd op leven en dood? De bron van deze aanvaarding was hetzelfde. Dat is wat gebeurde zowel in Amerika als in Afrika. De grote Zulu Koning SHAKA, was niet alleen een woeste en wreedaardige strijder, hij was een profeet en zeer geacht en gerespecteerd door zijn mensen. Shaka verwelkomt de witte mensen in zijn land, Kwa Zulu Natal en geeft aan de missionarissen vrije toegang tot zijn land.Voor hij stierf verzocht hij nogmaals zijn halfbroer en opvolger, Dingaan, om de witte mensen niet aan te vallen en de missionarissen verder hun gang te laten gaan. Tijdens Dingaans regeerperiode hadden twee missionarissen Rev.Halstead en Rev.Owen missiepost binnenin het dorp van Dingaan.

“Toen de Belgen Kongo koloniseerden, zei Koning Leopold dat Kongo zijn persoonlijk eigendom was. Koning Leopold’s mannen folterden en vermoordden enkele miljoenen Congolese mensen. Ondanks het feit dat deze mensen tot slaven in hun eigen land werden herleid, in verschrikkelijk leed, ellende en vernedering, toch bleven velen van hen met achting en verwachting in de christelijke missionarissen geloven of hopen.”

Deze missionarissen bekeerden onze mensen tot het christendom, maar daar bleef het vreemd genoeg niet bij, zij ondermijnden ook meer en meer het gezag van de inlandse koning in de ogen van de bekeerden. Ziehier dus de vreemde toestand: een machtige vorst word ondermijnd door diegenen die van hem het recht van vrije handeling hadden verkregen. Waarom? Geen enkele Zuid-Afrikaanse geleerde heeft zich ooit gevraagd waarom dit gebeurde. Waarom waren onze mensen zo schijnbaar dom om een externe godsdienst zomaar vrije toegang tot land en volk te verlenen?


Toen de Belgen Kongo koloniseerden, zei Koning Leopold dat Kongo was zijn persoonlijk eigendom was. Koning Leopold’s mannen folterden en vermoordden enkele miljoenen Congolese mensen. Ondanks het feit dat deze mensen tot slaven in hun eigen land werden herleid, in verschrikkelijk leed, ellende en vernedering, toch bleven velen van hen met achting en verwachting in de christelijke missionarissen geloven of hopen. In 1907 in het land nu bekend als Namibië,begonnen de Duitsers een ‘beleid’ van genocide tegen de stam strijdermensen bekend als de HERERALS. De Duitsers folterden en slachtten zo vele mannen en vrouwen van die stam, op zo’n gruwelijke wijze dat tot omstreeks 1940 vele Hereral-vrouwen nog steeds zo getraumatiseerd waren door deze gebeurtenissen dat zij geen kinderen konden krijgen. Maar ondanks de afschuwelijke genocide, een werkstuk van Generaal Von Traupe, hielden de Hereral mensen zich vast aan het christelijke geloof. Waarom? Wanneer Koning Dingaan van de Zulus de blanke Voortrekker -leider en Vrijmetselaar, Piet Retief- vermoordde, werd deze executie door de Revs. Owen en Halstead vanuit hun missiepost gevolgd. De missie staat op een heuvel die uitkijkt over het geweldige dorp. Dingaan liet hen ongedeerd. Kort daarna beslisten de twee ‘geestelijken’ toch maar te vluchten. Dingaan was er het hart van in en kon niet begrijpen waarom de predikanten beslist hadden om hem te verlaten.


Koning Kletsetwaiu, de strijder-Koning, winnaar van de strijd in Isandwane omstreeks 1875, viel nooit missionarissen lastig. Koning Denezule, opvolger van Kletsetwaiuen door de Engelsen brutaal gefolterd, was een grote vriend van (christelijke) Bisschop Colenzo, en zijn drie dochters. Ook al had hij zo veel onder het Engelse optreden geleden; hij verliet nooit zijn christelijke vrienden. De bisschop en zijn familie troostten hem en in zijn donkerste uren klampte hij zich wanhopig aan hun Bijbel vast. Ook de Aboriginals, werden -gelijk de Afrikanen- weloverwogen, doelbewust ‘zachtgemaakt’ lang vóór hun werkelijke kolonialisering. Er waren mannen, geheimzinnige mannen, die dikwijls als goden poseerden, en die de wil van de Aboriginals ondermijnden om de later komende inbreuk te weerstaan. Credo Gaat verder over de manipulatie tijdens de kolonisatie “Er is een man waarrond ik al 50 jaar onderzoek verricht, met evenwel slechts weinig of matig succes. Die man pleegde afschuwelijke genocidale daden op onze mensen hier in Zuid-Afrika. Een man zo geliefd bij onze (blanke?) historici hier dat je het niet kan wagen een vinger naar hem uit te steken. Veertig jaar geleden werd ik door de Zuid-Afrikaanse nieuwsmedia gedemoniseerd omdat ik er alleen maar vragen rond stelde. Wie was George Grey? Wat was hij? Was hij een Vrijmetselaar? Was hij een Illuminati? Deze man, Sir George Grey, maker van de meest oppressieve wetten van het Britse koloniale tijdperk, grondlegger van de apartheid: Sir George Grey ! Hoe zijn deze dingen mogelijk ?? De wet Grey rond de verplichte dracht van de identiteitspas/papieren werd in 1850 opgelegd.


Later werd de man naar Nieuw-Zeeland gestuurd om een Maori opstand te onderdrukken. De Maori waren niet te stoppen, hun verzet tegen de Britten raasde als een lopend vuur doorheen Nieuw Zeeland. Maar toen George Grey naar Nieuw-Zeeland werd gestuurd, was hij in staat om deze opstand met weinig geweld en doden te onderdrukken. Wat heeft George Grey daar gedaan? Ik heb nooit een boek kunnen vinden dat mij vertelde wat of hoe George Grey daar een soort verzoening of pacificatie bereikte. Enige tijd later werd de man van Nieuw-Zeeland terug naar Zuid-Afrika geroepen, om een geweldige opstand van de machtige Xhoza stam te onderdrukken. Daar gebruikte George Grey puur list & bedrog om de Xhoza mensen feitelijk te dwingen zichzelf te vernietigen, door hen zover te krijgen hun eigen vee te slachten en hun oogst te verbranden. Het is één van de droevigste met bloed doordrenkte verhalen in onze geschiedenis. Bijna over nacht transformeerde George Grey de mensen van de Oostelijke Cape in skeletachtige stervelingen. Rauwe honger en verhongering hadden bereikt wat militaire macht had niet in staat was te bereiken, na vele decennia van gevecht.. George Grey was een psycholoog, kenner van de inheemse stammen en hij wist hoe hun geloof te exploiteren, om hun eigen ondergang te veroorzaken. Een voorbeeld van wat hij deed gebeurde een dag toen onrust uitbrak in de Kaap tussen kolonialisten en de Xhoza mensen, en een nieuwe opstand dreigde. Een aantal Xhoza vrouwen, waaronder een Sangoma, waren bezig met het plukken van gewassen, toen zij stemmen hoorden die hen naar de bush lokten. De Sangoma, zijnde een spiritueel persoon &genezer beantwoordde deze stemmen en zij ging met haar zus op uit op onderzoek. Zij vond een diepe put in het terrein waaruit de stemmen kwamen. Toen de vrouwen naast het hol knielden, doken drie verbazingwekkende figuren op vanuit de diepte. Het waren ongewoon grote mannen gehuld in lange zwarte kleden, met grote kappen, gemaakte van dierhuid. Één van hen had een wit geschilderd gezicht, dat was althans de indruk van de bange vrouwen. De figuren vertelden de Sangoma, aan haar kleding duidelijk herkenbaar, dat zij de Xhoza mensen moest vertellen dat zij vanaf nu moeten beginnen hun vee te doden en hun gewassen te verbranden. Ik schreef een boek dat mij één van de meest gehate zwarten in ZuidAfrika maakte. Toen ik rond George Grey vragen stelde werd ik één van


de meest gehate zwarte mensen in Zuid Afrika. Ik werd bekritiseerd door vele professoren in vele universiteiten, de intellectuele prostituees, de leugenaars in de ivoren torens. Ik ben deze wezens met hoofddeksels en lange kleren tegengekomen die zoveel van onze koningen en leiders manipuleerden. Er is een verhaal rond een Koning genoemd Mahlomi, ouder en veel gewond geraakt na vele gestreden veldtochten om zijn mensen tegen de blanke indringers te beschermen. Eens was de oude Mahlomi in zijn hut toen er wat via ingang binnenkwam. Waaronder een wezen met een angstaanjagend uitzicht:: een wezen met een lijkbleek doodsgezicht, lang kleed, om zijn hoofd een kap van sabelbont en antilopenhuid; een wezen met onnatuurlijk wijde schouders en geweldige hoogte. Neergehurkt naast de ingang gaf ‘het’ koning Mahlomi de opdracht één van zijn gouden oorbellen –juwelen van koningschap- te nemen en die ver vandaar verwijderd aan een jonge man genaamd Dupoko, over te dragen. “Wat zegt u, Grote geest?” zei Mahlomi, volkomen doodsbang door dit wezen. “Zegt u dat ik, Mahlomi, moet gaan , deze jongen moet vinden en hem tot mijn opvolger maken ?” De wezens zeiden “Ja, wij uw voorvaders dragen u op dit verzoek te vervullen.

Mahlomi was als door de donder geslagen. Hij probeerde te argumenteren, omdat hij zelf zonen had, en nu werd hem hier opgedragen een vreemde op te zoeken en die Koning van de Basotho mensen te maken. Toen Mahlomi begon te spreken, stond het imposante wezen recht, en wierp een handvol van zwart poeder in de vuurplaats. Er was een flits en een puf van witte rook en verdween. De volgende dag vertelde Mahlom in een raadsmeeting wat zich had voorgedaan. De raad adviseerde Mahlomi om te gehoorzamen. Ze zeiden: “U bent onze Koning Mahlomi. U bent onze koning voor een lange tijd geweest. U bent onberispelijk en moedig als een leeuw. Maar tegen de goden wat kunt u doen?” Mahlomi kreeg een tamme os, zette zich achterop en begeleid door twee van zijn beste krijgers ging hij op zoek naar de voorbestemde nieuwe koning van Bashoto.Hij vond de jongen op een bergtop. De jongen was een bandiet, die door diefstal van vee van rijke mannen leefde. Maar Mahlomi speldde de ring in z’n rechter oor en zei: “Ik word door de geest van mijn gevreesde vaders bevolen, om u Koning van de Basotho mensen aan te stellen. Ik word verteld dat u deze natie geweldig gaat maken. Ik word verteld dat u het gaat beschermen. Ik Mahlomi heb gesproken.”


Mahlomi stierf een korte tijd later en deze jongen werd Koning Mashweshwe I7, zoals verzocht door de zogenaamde goden of geesten. Mashweshwe zelf begon ook visioenen te ‘zien’ en gehoorzaamde eveneens aan de bijbehorende ‘instructies’, zoals de opdracht een ‘geweldige Basotho-natie’ uit te bouwen. Hij verzamelde alle van oorlogen en twisten in Zuid Afrika voortvluchtigen en versmolt het geheel in de Basotho natie, die vandaag het land van Lesotho genoemd. Zekere dag lag Mashweshwe onder aanval van Afrikaners, toen hij weer een visioen doorkreeg dat hem voorhield dat indien hij zichzelf en zijn mensen wilde redden; zij zich moesten plaatsen onder de bescherming van de Britse Koningin Victoria. Hij handelde aldus. Toen ik jonger was, was het land nu bekend als Lesotho, gekend als “Basotholand Protectoraat” Hier was dus een koning, geliefd door zijn volk, die zich niet echt ondergeschikt maakte aan het Britse rijk, maar toch ‘vrijwillig’ afstand deed van zijn soevereiniteit als heerser. op advies van de visioenen die hij had. Ik denk dat deze man in het geheim stomweg gemanipuleerd werd, dat zijn angsten en diepste inwendig geloof of overtuiging gewoon tegen hem werden uitgespeeld en gebruikt. Het is niet zo moeilijk iemand te manipuleren, zeker een leider die zich onzeker voelt. Alzo hielden de Britten er in Zuid Afrika een dubbelzijdige strategie op na. Ze betrokken de witte Afrikaner kolonisten en boeren in een regelrecht gevecht met de inheemse mensen. Anderzijds werden ook ‘agenten’ op pad gestuurd (misschien is ‘spookagenten’ in dit geval een juistere term) om de opgejaagde stammen te misleiden en hen tot onderwerping aan een Brits protectoraat aan te smeren.

7

Moeshewshewe


Hoe kon de zwarte koning er weet van hebben dat toendertijd het Britse rijk het machtigste rijk was ter wereld. De zwarte mensen zagen slechts hun onmiddellijke vijanden, zijnde de blanke Afrikaner boeren met hun ossenwagens. Hier is een situatie waar een machtige zwarte koning weet krijgt van de grote macht van de Britten, van het Britse rijk en zijn militaire, macht ergens ver weg, en de zwarte koning word geadviseerd zich onder de bescherming van dat Britse rijk te plaatsen. Ziedaar de

Britse strategie, toegepast tot diep in Afrika.. Alzo werden (mineraal)rijke territoriums ingepalmd, soms zonder het lossen van één schot. Er er waren ook de Britse ‘wapendealers’ die Britse musketgeweren naar de zwarte stammen ‘smokkelden’, wat uitmondde in veldslagen tussen de ‘Afrikaners’ en de inheemsen. Eén van de redenen dat Koning Mashweshew zich onder Brits protectoraat plaatste was precies zijn ongerustheid over het feit dat zijn mannen nu over wapens beschikten, Afrikaners aanvielen en hun vee stalen. Aldus vreesde hij vergeldingsacties van boze Afrikaners. Er was blijkbaar een praktisch ononderbroken stroom van conflicten, met de ene ‘overname’ volgend op de andere door de helden van beide zijden. Het werk van de helden van beide zeiden die het koloniale Afrika in kaart brachten. De christelijke missionarissen gedroegen zich als dictators, mishandelden en vernederden onze mensen en stalen grote stukken land van de stammen in de naam van Jezus Christus.


In Durban/Marion Hill staat één van de grootste en oudste missiescholen van Zuid Afrika. Marion Hill maakt deel uit van een zeer uitgebreid geografisch gebied, van de Zulu’s gestolen door een missionaris genaamd Chimlet. Zelfs nu nog zullen mensen van Marion Hill u vertellen dat deze Chimlet niet alleen een schurk was maar, erger nog, een meedogenloze uitbuiter van het zwarte volk. Hij was een monnik, maar hij was veel meer dan een monnik. Het werd gezegd dat deze man niet God vereerde of de Maagd Maria, maar Satan. De missionarissen hielden preken over het zn. Evangelie naar onze mensen toe. Tegelijkertijd manoeuvreerden zij onze mensen tot het afstand doen van hun eigenste en heiligste relieken. Dicht bij de Londen Docks, staat een zwaar bewaakt magazijn van “HET BRITISH MUSEUM OF HUMANITY”. Het werd ons, tijdens een bezoek aan Londen in 1997 toegestaan een bezoek aan deze afdeling van het British Museum te brengen. In dit gebouw staan rijen en rijen kasten gevuld met Afrikaanse kunstvoorwerpen in goud, zilver, ivoor en hout. Ik zag Koninklijke armbanden van dode koningen, die tekens vertoonden van gewelddadige beroving op mensen. Er werd daarbij gezegd dat al deze artefacten door de Londense Missionarissen Maatschappij aan het British Museum werden overgemaakt, waar geen Afrikaan wordt toegestaan deze dingen te bekijken. Ik had geluk, was begeleid door een blanke vrouw, wiens vader vermoedelijk Vrijmetselaar is. De missionarissen vestigden ziekenhuizen in hun missiestations en als een zwarte daar, ziek of stervend werd naartoe gebracht golden veelal twee voorwaarden voor inkom en verzorging: zich laten dopen tot Christen en ‘inlevering’ van alle voorouderlijke kunstvoorwerpen in bezit. Een dag geraakt mijn grootvader accidenteel gewond. Hij had zich een ossenwagen aangeschaft, was nog niet gewend om er mee om te gaan, en de wagen kantelde in een afgrond. Ernstig gekwetst werd ook hij naar de missiepost gebracht. Het eerste wat mijn grootvader van de missieman te horen kreeg was dat hij wist dat grootvader in het bezit was van een groot aantal metalen objecten, bewaard in zijn hut. Afstand daarvan nemen en ‘schenking’ was meteen de voorwaarde om in de post verzorging te bekomen voor zijn gebroken botten, want, alzo de ‘missieman’, die dingen zitten vol met kwade geesten. Reverend Lee voegde eraan toe dat deze objecten naar een speciale plaats in Engeland zouden gebracht worden, en ... vernietigd!. Mijn grootvader stond wankelend op en strompelde het missieziekenhuis uit.


Onderweg viel hij neer, stamgenoten voerden hem naar het dorp. Toen later een Afrikaner dokter –die geen geestelijke was- het dorp passeerde vroegen de mensen hem om grootvader voor verzorging mee te nemen. De dokter nam grootvader mee naar zijn boerderij, ver van daar weg en behandelde en genas als kruidenkenner mijn grootvader, alles gratis. Grootvader keerde terug naar zijn dorp als gezonde man, nam drie van zijn dikste koeien en bracht ze als dank met één van zijn zonen tot bij het huis van de goede man. Telkens en telkens werden onze mensen van hun erfgoed beroofd. Zij werden ook van bestaande wetenschappelijke uitrusting beroofd. En zeker van onvervangbare waardevolle kunstvoorwerpen daterend van een ver verleden.”

-[Mel Ve, van FreedomCentral] (Deel 2 van dit artikel verschijnt in Bridge#8)


COLOFON

â&#x;˛

Bridge verschijnt zeswekelijks op elektronische wijze en is een uitgave van Humanecratia vof. Redactieadres: Sint Niklaas BelgiĂŤ Tel. ++32 486759033 Hoofdredacteur: R.Van Damme Mail: bridge.redactie@gmail.com Abonnement Een abonnement op Bridge is kosteloos. Stuur een e-mail om het te ontvangen. Website http://belgiumbridge.webs.com

Disclaimer: met uitzondering van redactionele artikelen betekent publicatie van artikelen in Bridge niet altijd noodzakelijk dat de redactie het eens is met de inhoud.

Bridge Magazine Jaargang 1 nummer 7  

Digitaal magazine over een andere kijk op de realiteit

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you