Page 1

'-

.D

c IE MO I{IOJI IYJICbIII C AfrT TbIII TYIIIAAJI

CAHTI{fiH -W

or.,rl

,rpo, /?

"oro

Avraap

ll -'l

Tyuaang eepqneflr opyynax ryxam

Tecsufin ryxal xyyrrnmH 22 gyraap syilnufix 22.6.8,22.1,22.9 aax

ryc yHgocnsn

WlllAAX

xu:

''

can4irr zoiti

u........5 ryuaanHH 1 gyreep xecrnfix Ayraap xaacpanraap'

cAfiE

i''I$iiio

"r, r."rxtr::iiialpaa


J

CaHrufi e4puftn

'M

TECB}![H 3APJIATbIH

Kor

9A[r RH 3ACrr{ ft H AH rr,rJrAJr

HllI;lT 3APJIAIA 6a U9B3P 339JII,tfiHNYH 2t yPcfAJr 3APAAJr

..4to

70

fr

2

Tyxafix raftrarr xruq yftn axr,urJraraa 3pxJr3H rB)ryfla,ya,A 3apqyyJrarAil( ypcraJr 3apAlbr 3H3 ar{nr{JrarA 6yprrsxs. Ypcran 3apAaJr Hr l/ 6apa4

yfi.nrnlrssnnf 3apAar, 2l xyy,3l raraac,4l ypcru urrnxyynsr 5/ Hnft rmnfi H xaMmaJUrErH 3apA.rl:uc 6ypasHg.

210

6APAA,

YRrqUIrSSHt{R

SAPAAJT

2tol

IIa.nuH, xe.nc 6o.non HgM3rAoJr

ypaMlrrrln

2t0l0l

Yuacgn uanun

Tep eepufiH qr{r yypn s xeperxyynexeA uraapAarAil( 6up.a, yfilurnrse xyAaJrAaH aBarY4A 3apqyyrarAD( ypcraJr 3ap.4[Hr 3H9 aHr]uraJrA 6yprrsus. YyH.q U qaJrlrH, xelc 6onou H3MgnA9n ypaMrur{Jr, 2l axun oJrrorqooc renex Hnfimrnftx gaarraluH trnrMTrirJr 6oaox 31 6afip aurnrraflTTafi xon6oorofi rorrMon 3apAaJr, 4/ xaHraux, 6apaa MarepnaJrLrH 3apAaJr, 5/ ropuaruar 3apAan, 6/ sA xortrrltrt, ypcraJr 3acBapbrH 3apAar, 7/ ronrmoar, 3oqHrt 3apAaJr, 8/ 6ycaaap ryft qmryynceH zlxl,rJr, yilnvnaresnnfi rel6ep, xypaaMx, 9 I 6apaa yfiivulrssxr.rft 6ycq4 3apAllyyA 6arrana.

AxurnarcAun

qaJrr,rH, xeac 6onox xyynnap s nfi runfi u AaarraJrrrH rrrlrMTtr Jr 6oAorAox HoMerAgJr ypaMuurbrn 3apAJlyyA 3H9 aHrrnnaJr4 xaMaapHa. SArgep 3apAJryyAbr 6ylrufin.qvHI: gD xrHaHa

I{annnrnfia cynxo3 6olon 6yc4g xon6orAox epx :yfix arruu 4aryy TorrooH oJrrox dafiraaan6an ryruaa.rrbrn yHAc3H qaJrnH 9Ho aHrr{JlaJrA

6arrana

2t0to2 Hsusrgal

Tepuilx al6anu ryxafi xyyns 6onox 6yc44 xyyJlb, rorroonaxuilH Aaryy oJrrox 6ailraa H3M9rA3n qaJrnHryyA ryxafin6a4 onqrofi sexqelnfix, arrruulacaH xyrauaaHbr, sspen gsanfiu, rvreprenuruftn seprnfiu, yp qaABapbtH, AsBrTSp 3accaH, aHrr{ yAHpACaH, rloJrHbr uaJr[H r:rx M9T yHAc3H qanr,rHr'aac xyBr,rap 6oAox 6yr,oy yusrvrnexyfi xerrrxserssp

210103 Yuaa xooaurt Xeurenent

210104

Ypauuyylur

TorrooH oJlrox 6ailraa mMorAlyyA 6arrasa" Tepufin an6anu ryxail xyynsg 3aacHHAaryy arnnAaa npsx, 6yua,r uuftrrafiH r-ggapnfin yHaaHH 3ap4nbrH soxux xgcrnfir oJlrox, MeH xooJrnEt

xesrenelrnfi r oJrrox 3ap,q.irur 3H3 aHrlrJlaJr,u 6vmrgne. Tepufin al6axu ryxafi xyyns 6onon 6yca4 xyynb, rorroonxnfiH Aaryy &KJrbrH Yp AYHr yrcJI3H

onrox ypaMuryynnHH 3ap.rrJlHr 9H9 aHrHJraJrA

6yprraxe. 210 t05 I'epsar $KnHH uanltu

2102

Axnr orrorqooc

Hnilnnufi u AaarranA ToJrox utlrMTI: Jr

TepnfiH al6aHu ryxail xyyns 6onon 6yc44 xyynb, mrtoomxnfiH Aaryy rcp93m3p arKunnarcAqA orrox 6afiraa uanuHrufin AyHr 3H3 aHr[naJrA 6yprreno.

AxNn orrorqooc 6yroy recerr 6aftryyrnaraac rafilanrufis xynauaaHA Hrafirrranfiu AaarnarbtH 6onon HpraHufi apyy.rr uou4ufin AtrarftulbrH ryxaf, xyyls4 3aacaH xyBb xgMx33m,9p yHAcaH 6oroH HorrlgrAgJl qaJrltH,

ryyursfi aA[nrro( opnorooc relornnftrlrlufin Aaarrursur 6olou apyyn usnAufis AaarraJrblH uaurrelnfir roouox 3H3 aHrnJrarA 6yprr:ns. 3arssp 3apArryyAHr 6y.nrnilH AyHr:,3p xf,HaHa.


21020t Terr:epxfiu Aaarrur

Hnfirunfis AaarraJtbrH ryxafi xyyru4 3aacnbt Aaryy roAopxofi xynu x3Mx$rr9p rooqou a:KnJr orrorqooc reJrex r3TrgBpn[n gaarratbr aHrHnaJrA

210202 forrsMxufir AaarraJr

3H9

6yprrsHe.

Hnfirrrufiu AaarraflbrH ryxafi xyyls4 3aacHbr Aaryy roAopxofi xynr xgMx33m3p rooqoH alrc{Jl oJlrorqooc reJlex r3TrSMxnftn Aaaua.nbrr 3Ha

6yprrenr. Hnfiruufin Aaarrurbrn ryxafi xyylr4

3aacnbr

x3M2t€9n sp roorloH a:Knn orrorqooc

relex yfiigaepnenufin ocolr,

aurfiJra,rA

210203 YOMIIIO-snfi Aaaran

Aaryy roAopxofi xyns

M3pr9xn93c uranrraaJlo( ea.runfi gaarrurbrr 9H3 anrrnang 6yprr9n3

2t0204 Axx.nryfi4nnfiH Aaarra.n

21o205

)pyyr

2103

Eaf, p

usn4uft u Aaa,rraJr

aunr.nalrraf, xoa6ooroil

TOrTM(UI 3apAAn

210301 ['spsr, qo<tanraau

Hnfirrunfix AaauaJrbrH Tyxaft xyynrg raaoHH Aaryy rogopxofi xynr xgMxogm3p rooqon alrrtfl oflroruooc ronex &tcnnryfi4lrafiu 4aarranur 3H9 aHr[JraJrA 6yprrsns. Spyylr ruenAufis Aaarreuuu ryxaft xyynrA 3aacHH Aaryy rogopxofi xyer x3Mx93rir9p rooqoH a?tcrn oJrnorqocrc ronex spyyn rr,texAufiu AaarrurbtH ruumrrelnfir AaamaJrrrH Topneep aHrr,rJrx 9H9 anrfiJlarrA 6ypmeHe. IyxafiH 6afiryynaara yHAceH yfia axrulaaraaraa 3pxJrsxnfix ryn4 6afip aurnuarmaft xol6omofiroop 3aaBaJr rapil( TorrMofl 3apAJrbrr 3Ho annuan4 6yprrsne. Sgmep 3ap4rryyAbr 6ynrnfin AyHrssp xrHaH& Yftnqnsrq 6afiryymararafi 6afiryyncax repse 6olon uo(rdrraaHsr epq[M xyuuftr xsMxr{x rooflyypBln 3aarrHH Aar-yy 6afiryymaruH rcperqoeHA arrrurnacaH qal(HntaanH gpqnM xyuHufi (repsl, qaxunraau) rel6ep, eepnfin 9x yycBop?gp ualttlnraaHrr 3pq[M xyqgsp xaHra:(aA rapcau 3ap4rrHr xapyynHa.

210302

Iyrul, xalaam

Yypun 6olon .uynaaHbr xalaaJrrqA xon6orAcon 6afi ryylnara yfimler.r 6ailryymararafi 6afiryylcan rapseHt,tfl Aaryy reJrex AynaaHH opq[M xyv 6oror xaJryyH ycnu rol6ep,

MeH TyyHrutsu ep.Er.riln xaraaJrrbrH

3yyxaHA x9p3ra3x aprajr, Tyn33, Hyypc, MoA 39p9r TynuHHA rapcaH

3apArHr xapyynHa. Ty.nu 6sarrsxrefi xon6ooroftroop rapo( r33Bep uraraxyyHbr 3apArbrr 9H9 aHrI{naJrA 6yprrexryfi, T33B9p, rrraraxyyHbt 3apAaJrA

2r0303 [snsp, 6oxnp yc

210304 Eafipxu ryposc

6yprr:He.

Eafiryyllanuu AorooA xoporq33HA roBJrepceH 6a reanepceu 6yc xaHraMxaac au[rnacau qsosp 6oaoH 6oxup ycnu ren6ep 6olon 3eoBepJrex, copyyla,rrafi xon6on4on rapax saD.uJryy.[br xaDyynHa Eafiryymara yHAceH yfil axulaaraaraa 3pxJlsH rnyyla,raaa 6ycAEtH

enqnfin 6a[p, opon cyyqbtr ryp3oc33p aulanraAar 6ol ryp:acnfiu 3ap,qrb[ 3H3 aHrHJraJrA 6yprsns. Meu ur6an x9p3nl93HA aurlrrnaAar aBro Mattrunbr 6ycgsrH eruqnfis rpaxcufir rypo9c.ngH 6aftp.nyyna:t4q rapax rypggcnfin rap4nur 3H3 aHrHJrarA 6yprroxe. Cypralr, ceM[Hapr

xypar, 3oBJrerooH Typ xyraqaaraap 3oxr.toH Caftryylaxaa aul.truracaH 6afipxu rypoocufiH ren6epufir rx.q 6yprrcxryil, xu{oer, yfin4aepnfin Aar.rara xnfix 3apAarA 6yprrons. 2104

XaHramx, 6apaa marepnoflbrn

TyxaiH 6aftryynnara yiln axmraraaraa 3pxnoH rByynaxHH rynA

3apAsJr

uaapaanAax 6apaa Marephar, xaHraMx[fiH 3ap4[yyAHr 3H3 aHrHJrarA dyprrrxr. 34retp 3aprJryyAbrr 6yarnfiH AyHn ep xrHaHa.


l'*

2t0401 Euvnr xrpor

Eafiryynnara xoeflftH yftn axunnaraaraa rByynil(aA uaapAarAax 6nqnnfis 6oloH rooqoonou 6oAox, xgBng& onupyyno( TexHnK xgp3rcgJrA uaapAarAo( ryyz lxopl,6rx, 6nvrrfin qaac, yA33c, xaBqaap, y39r, xapanAga, al6an xspruftH xaBrao, al6au 6nqrufiH xaarsrrsn xyyAac 6onoH sAmgp sapganrafi 4Arurrftx 6ycq4 sapAnyynHr 3Ho

6yprrsns. Eafiryynnarux eepafin arro reeapnfi-H xop3FoenA 3apqyynax urarax, rocJrox Marepr{afl, 6ycgrur rssnpsep mpeo 6affryylcHsr yHAc3H Aeop orcm, yftnurarea ryfiqmryylcnrft xenc 3eperr rapcan 3apAIyyArrr eHe aHruJraJrA 6yprrere. MeH ryxafin 6afiryynnara eepnfiH 6onou 6ycgsur [r9Bp33p rynur 6gmr9xr9fi xon6orAon napax 6ensnu, uraril(yyHbr 3apAaJr,'rcsnprft n xelcn fi r 3rc 3apAaJrA xaMaapyynuaAaHcaHA

2t0402 Tesnsp, uraraxyyn

210403 lllyyAan, xon6oo, uHrepns'rnftn

rcn6ep

I{axunraax, 6nqnr, 3ax[Aut uryyAaHraap rByynax ssper xon6oonu 6aflryynnaraap yfil.uryynsxs4 rapcaH 3apAa[ 6oloH reneSoH yrac, Qaxc,

2t0404 HoM, xsuar

relerc, xor xoopoHrbtH flpna, [HTepHer

aurr{DracHbr

ren6epnilr

3H9

aHrunarA 6yprrsHo.

Eafi

ryynnarun a.n6alr aJKnbrH xspsnqosHn fi 3op[ynarraap aur{max

AorooA, r4AaaAbrH TorrMoJr x3BJlgJr 3axuaJrax, HoMbrH Qougur HgMsrAyyasx 3apAan 6oroH rosxuMoJr, Tapao( MarepuaJr xguyyngx

3apArHr 21040s Xor

xa.srAa.n

naoperugn

[n

aaftlyynax, xoproH ycrraJr, apt,tyrran

3Hg anruJraJrA

6yprrsns.

Eafiryynnana qm yypms xrperxyyJrcHrafl gyH.q 6r[ 6onox xor xarrAaJr (ryxafin6an, guxelsrnfin 3oplynanrHn 6arax xepsrcrufiH xor, xaf,nAaJr, sunsnrnfin aplyrraJr, rlgBspJrorc3, ToM oBpbtH xor, xarrAarr rsx rusr).rr yctril(, apnyrnoq menopnexrsfi xon6ooroftroop rapil( 3apAaJt 6o.nox xoproH uepsrugufiu ycrnaJr, ap[yrraJr xufixrgfi xon6omo[roop rapa( 3apfflur gHs aHrr{JrarA 6yprreHs.

2t0406 Bara ynaroil, ryprgH olsngsx, axyfin Eafiryyrurarus al6an 6afipan roxllxr{Jrr,

og:yfilc

u9B9pn3rc3

6olou ax axyfix

xsperqssunfi 3opr{yJrarraap xyAanAau aBcaH MarepuaJr, 3A syfiac,

ryxailn6an yraaJrrHH HyHTar,

yxrmfi 6yroy ryprsn

r.rIaJrHbr

3JrorAex 3A

ruo4, qaft, caxap r:

3yfilcnftr

x ruyr 6ara uyyA

xyAarrAaH aBq

3apnaraAil( yeA rapcaH 3ap,qnbrr 3H3 aHruaaflA 6yprrene. Meu xyuHnft 6afiryyruarutrl HopMA raBlrAAar caBaH, aplryH qsapnfix xopsmsnufin 3apAJIHr 3Hg aHrr{flaJrA 6yprrsHe.

2r05

Hopmarnnr tapAan

21050r 3u, 6o.nAusl, 3nausnrltilH rcp3ncgn

To4opxoft TorroocoH HopM, HopMaTHBHH Aaryy rooqoH, xoa6or4ox vnr yypnnfiu 4aryy repufin yftauulres y3yynercA rapcaH 3ap.qnHr eHA 6yptrsxe. 3Ars3p 3apAlryyAHr 6ynrr,rfix AyHBsp xf,HaHa

Xyyru rcrroouxufin Aaryy repoec xyH aM, r{praAufir grr,r, auqnnrgixnft yHnurnr:srs3p xauro( yyper xyJr3rcsn 6afiryylnaruu yfi.n axnrutaraarafi xol6orAOn xyH, ManblH 9MqHfl I:,g, cyBHnraaHA xgpsrnsrAgx a M, onorruyyp, au usn rufi u xgp3rc3Jr, r{apxnaaxyylaJrrbtH

6onoH MaluH yAMbtH caH, 3pyyJr rrloHAnftr xaMraa[D( xyylnfiH 4aryy ypbAqnnaH csprnfiaox 6oron xar4eapryfixyyasnrnfir xaurax BaKqr{H xyAaflAaH aBa,x 3apA;tbrf suo aHr[naJla

6ypreue. Due sapAan Hs ryxailn yfiI axmlarEnHbr yHAc3H ysyynsnrrofi uryyg xol6oorofi opx 6yxn[ 6afiryynnaraac 6arrargcax HopM, HopMarnBHH Aaryy rgneuterAox, ryfiqsrr:l Hb roouor.Ar(or. Ou 6olos BarunHbr 3apAIr blH xarvrparAax xyH, MaJrbtH romoil xauaapanraft raap reJreBrerAex 6ereeA ryftqsrmn q 9Hs 3apqMaap roouorAox 6oluo. 6afiryylnarurH


210s02 Xoon, xyuc

Xyylr rorroortaxnftu Aaryy repeoc xyncuufi 6y.rooraoxyyH 6olon xoonoop xauru( yfi a.rulreemfi xon6orAco g (ryxafi n6al, 9 MH9fl 9rr x3BrgH 3 Mrrfl yyJnrqnfi n xoo.nu u 3apAaJr, cypranr, yfi lgeopnsan fi n 6oron epexxuil 6oloacpo.nun cypryynr{yAbrH xyyx4uftx goryyp 6a[pHrr xoonnH 3apAar, xyrauaar qsprnfin al6au xaarq, cgxtlrrsH,

"oByyA

xopr{rArblH xooJlHBr 3apAaJr, xrur Aggp

a)t(r{JrJrail(

6ailrazoQnqep,

axlarqnilH xylrcuufi xanrauxnfin 3apAaJr rsx rur) 3aplryrbrr oHo aHn[naJrA 6yprrons. 3uo aapAal ru ryxafiu 6aftryynnarun yfin &Kr,rJrraraaHbr yHAceH

ysyylsarrsft uyyg xol6omofi apx 6yxnft

6afi ryynnaraac 6auarAcas HopM, HopMart,tBbrn Aaryy rsnoBrrerAe)r(,

ryfiqmrsn

Hb

rooqorgor 6ereeg reneuroree 6onon ryfiqstrsruftrr nrfir xeuxso us ryxaf,H yftirrnrsar ancan xyunfi

xq)JrHbr 3apAJrErH

rcmofi uryyA yrnAcaH 210503 Hoprusru xyBqac, 3eefloH 3A,rroa

6aftHa"

XyyrnfiH aaryy rycraft AypsMT xyBuao xepenrex apx 6yxnfi an6an xaararA[,rH AypgMT xyBrlac 6onou [DKrrErH rycrafi 3op[ynaJrrrrx HopMErH xyBqac xyAaJrAaH aeoq ryyur,rfir xtlfirrsxrgfi xol6orgcor yHAcgH, Tycnax MarepllaJr 6onon 6yc44 sap.qa[, 9MH3r9n, cypryynnftn aoryyp

6afip, usprnfin 6onox 6yc4q rocenr 6aftryynnaruH xoporqs3HA arrrumax op, Aspnufi xop3r€Jr 6onox 6ycq4 3eeneH rgno.rrr.rfir 6yprrcH3.

Ylcuu aoylryfi 6afiglur xaxftD( qr,rr yyprnftr xeperxyynx 6yfi ryftwrrsx axuJrraH xon6orAox xyylbA 3aacHbr Aaryy HopMblH xyBuacHbr opoHA eHrnfiH xyBuac errlcex gafiauryfi uaapgnararafi HoxqenA HopMbrH xyBrlacHbr s4slrsexnft xun, 3apAJtHr yHAgcIrgH

ryxafin xHnA HonAox 3apAJtHr 6graH rr{eHreop onro)r 6olHo. Eyc44 6afiryyruraruH xyBLA 6elan uenreep onroxtrr xopnmrouo. 2106

3A xorrun.n, ypcran tacBapHn 3apAsJr

Bafiryynnara3A xorutan xyAUrAaH as$( 6oaoH yHAceH xepeHreA 3acBap, yfinunnrso xuillr:xrsfi xoa6omofinoop rapax

ypcru

3ap4nyyAHr ryc 6ynsrr 6yprroxe. 34rsop 3ap.4rryyAHr 6ynnr.rfin AYHB3p xxHaHa 210601 Earax<, TexHI{K, rcpgrc9n

Eafi

ryynaaruH yHAcgH yfin axururaraaHu 3opt{ynaJrraap atrrururartaap

xyAaJrAaH ascaH

6aror,

TexHuK, xspgrcgfl,

ryxafin6al uar yypbrH

cyAaJlraaHA uraapAarAax 6ena6eler, qar araapbrH AyJraaH, xyfiruuft xsu xSMXlIrq, A93X aBar( XypyyH tur{Jl t3x M}T 3ap.4nbtr 3H3 aHrr{nurA 6yprrene. Men an6an x3pgruggHA arrrfirnarAo( KoMnrcrep, npHHTep,

cxafiHep 33p9r roHof rexeepemxufir qeeu roorofiroop xyAaJrAaH aBax

3apArbr lHg aHrlrn&rrA 6ygrrsxs. 210602 faellnra

Axrularc4ggrH &rurJrax opqnH uexqelnfi r 6ypAyyrcx, ltptrrAgA yfiavuareo y3yyngrcA uraapAarAa( ulrpgg, caHAaJr, uyyrg3 r3x Mgr 6afi ryynaarul H yHAcgH xepen FeA 6yprror4ox raBr{Jr rbtr rleeH romofiroop xyAanAaH aBax 3ap4nbrr 3Ho aHrnJlar4 6yprrcue.

2t0603 Xe4el

Yfil4aaplanufin xoproft, atoylraft xyuuu ryftIr.rfts Heneemeoc

ruep xaM raarJrbrH rcpgrmrr

xaMraaJril( 3opltyJraJtr 6yxnfi xyBrlac, q/TaJr, MaJrrafi, 6ealrfi sapsr xrpsrclnfir 3H3 aHrr4rarA 6yprrens. Yfinqmr:sH[fi axnnrnu xyBuac, ycHbr ryran r9x Msr znrJrbtH rycrafi 3opl{yflarrbtH xyBuac, xsprraolufir 3H3 aHnnJruutA 6yprroxryfi, HopMbtH xyBqac, 3oeJreH 3An3nA 6yprrour.


210604

Ypcru

Eafiryyrrana eepnfiH yHAcoH xepenroA 6yprrenrsf, 6apnnrq ryynarrrxlA ypcraJl 3acBap xnfixrefi xol6orgou rapcau 3apAaJr

3acBap

6afi

lzassap yfin'ru.nraeHnfi uarepuan aBo(, 3acBap yfil,rmresurfi xelc rax rt4sT/-Hr 3Hg aHrI{JIaJIA 6yprraHe. Men 6afiryynnarHn yHAcgH xepeHFeA

6yprrorrrof, anro rseaprfi u xapsrcl ufi u 3acBap yft nunnrsrrsft

xol6omofiroop rapo(

ztm

Tounao.nt, 3oqHH 3apAan

2to70t I'aaaaa al6an rouunonr

3apAJlHr aHo axr"rrJraJrA 6yprrsne.

Tecesf, 6afiryymarun eepuftn y.qrap.qrara 6oJron epx 6yxrfi 6yca,q 6afi ryynnarun unil4aopuftH 4aryy rycrafilcan yAlrpAar{x, rporpaMaap raAaa,A, AorooAoA al6an rorumoJrroop orr{nnarqA rapa:< m:npnfin 3apAaJr, 6afipnu 6olon xooJrHEl 3apAaJr, ToM[nonroop axcnnnaxrafi xon6orAcos 6oasrgypcran espsr 6yc44 3apAar, MeH ra4aaAux an6aH rereererqnfir xyJt3sH aaaq 6afipuryyla,rmfi xol6orAcou 3apArbrr 3H9 axruar4 6yprr He. Sgrsap 3apAJrbr 6ylrrfix AyHresp xrHaHa

Teceet 6afiryyruarrrn eepnhu yAr,rpA;rara 6onon epx 6yxr.rfi 6ycaa

ryymarun uufigaapnfi H .qaryy rycrafilcan yAr{pAaMx, nporpaMaap ylcq4 al6ax roMr,urorrroop axo{ffrotqA rapo( rosBpufin sapAal, 6afipnsr 3apAaJr, xooJrHbt 3apAJrHr 3H3 aHr[JraJrA 6yprrsHe. Trsepuiln 6afi

r4Aa4A

3ap.qrrHr sa( ssgafiftH AyHAarr( yHg xanuraap, 6afip, xooJrHbr 3apAJrbrr Caurnfiu cafrAun 6aralcan HopMarnBbrn Aaryy xruorc rycraHa-

Tepufitt eHAep, 6aft

ryylarv

6afi

x3Mx9gxnfi yynranr44 oponqox 3apAJrHr 3oxnoH ryynnaraac H3rAcoH xypMaap recennecnufi garyy

A93A

caHxYYxYYnHs.

21o702 4orooA an6ax

rounrorr

Teceam 6af,ryyararsrn eepufiu yaupanara 6onoH 3px Eyxnft 6yc44

ryymarrm unftgsspnfix aaryy rycrafilcan yAr{pAaMx, nporpaMaap AorooA a.n6alr rorrrxlonroop &Kr{nno(a.q rapax r:lgBprlfin sapAan, 6afi

6afipnu

3apAaJr, xooJrHbr 3ap.4rrHr 3Hs aHtnnar,q

3apArrHr ryxafiu rour,uonrbrH ra3ap xyprgJrx

6yprrons. Teaapufin

xor xoopoHAux sufiruflH

rsonpufin xspsrclufiu rapnrfaap rooqox, Hr{ilrr,tfiH rseapnffu rcp3Fcngep 3opqrx 6onorrlxryfi HoxqenA aBTo Malrrr{H

ryptsclsxrsfi

xo.n6oorofiroop rapil( 3apAaJr, gcB3n 6eHsltH, uraril()ryHbl 3apArHr TooUox rycraHa. Eafip, xoolnu 3apAIHr CaHrufir cafi4sur 6arancas Aaryy xrHal|( TycraHa"

HOpMarr{BbrH

2t0703 3oquu reJreeJrorq xynogH aBax

2108

6yc4aap ryft uorryyrclu ar(nr, l.ru.nr:sHnf, rea6ep, xypaamx

yf,

210801 AyAur, 6aranraaxyyaaJrr, 33p3rmn TOTTOOX

I-aAsu 3oqr{A reroeneru, ryxafil6al Monrol ync44 r4Aae,q yracaac npsx an6au reJreeJlgnq, raAaaA yJrcaA cyyma Al,lttnoMar roneeaenqnfin ra3pyyAqA Moxro.n Yncux 6onon 6ycq4 opHu an6an roreererq aftnqno<tafr xon6omoilroop rapo( ro.rug 6yygal, x(x,Jr, yuaa, 6ensr AypcrubrH s4 syftlc onrox 3ap4rrbrr 3H9 aHrunaaArycrana.

Eafiryyllara rypaBAarq srrssAr{fiH 6arII yftnqmr 3rxyAarrAau aar yftn gpxnorcA rapax 3apAlrbrr 3H9 aHrtrnaJra 6yprreHs. Tyc 6yarnfiH 3ap.4nyyAHn eAnftu sacrrilH aHrflnar ryc 6ypeop xf,HaHa &rc{JrJranaaraa

I'ypan4arv 3Trc3A39p ayAr.tr, 6aralraaxyynaflT, 39pgrn3n rorroorrox yfilvmroar xfif,nrsxgA rapax 3apAar, 1ryxafir6ar, yJrcbtH 333Jrx]tx

ropamalnfin rorrooJtrox, recsrdfi H ryft qarralnfi u 6oloH canxyyrnfi n raillau.q ayAr.n xnfinrex, Tycrd yillvnnn:runft naaraAlan nrrsMJr3Jr

xufilr:x r:x

M3T 3apAJrbrr 3H3 aHrHJranA

6yprrons.


2t0802 [aarralurH yfiaunnraa

Xyyar torrooruxufln Aaryy repeec xol6or-Aox Aaarrilrbtn repnyyAeA xaMpyynx, recBsec caHxyyxyyJr9xg3p 3aacaH Toxt{onAonA rapax 6oaon 6afiryynnarbrH yHAcoH xepeHroA 6yprroamfi 14 xepeHnnfi r gaarryyao(aA uraapAarAo( 3apAJtHr 3Ho anrt,tnaJrA 6yprrsHs. 3apAaJI

210803 MoAoarsr, cyprarr{uflraaHEr 3apAan Tepufin axna,

yfirrulr

gr oJroH xnfireA M3A39n9)q raHr{yna}q

cypraflrfiax yill axrruraraatafi

xoa6orAoH rapo( 3apArrbrr 3Hs aurr{JraJr,E

6yprrane. 210804 Tssnpufi x xspsrunfi

H

onorut,tnroo

210805 Ioaapuiln x:psrcnnfi n rarBap

Xyynr rcrtooMxrrA 3aacrbt .qaryy

6afi ryynnaruu al6an rcp3rrlesHA aurtlfltarAor( 6aftnaa msnprfin xeporc,nyyaufis mrnapr rel6eJr 3oxr,tx MoHreH AyHr ong aHrhJraJrA 6yptreHs.

n 6afi ryynJrarbrH xypaarrax

210806 Eanr, caHxyyrufi

yfilrulrssulrfi

Eafiryynnarus al6an xeperqg3HA arunrnarAor( 6afi raa rcsnpufi u xepsncnyyAnfir oHouulrooHA opyyJraxaA uaapAarA&x 3ap4fl 611 3H3 aurunan4 6yprn H9.

Eafiryymarum yftl axnruaraarafi xol6omofiroop 6aHr 6o.nou caHxyyrnfiu 6ycaa 6afiryyflJraraap yfil,uryynsxog rapax 3apAJrHr ene aHrr{naJrA

210807 I'a:pun ren6ep

6yprrsns.

ryynaaruu yHAcsH xepeu FoA 6yprrsnrefi ra3ap aunrnacnu .ren6ep 6oloH 6afiraauftu 6asaar aultHracHEl ron6epnfir 9H3 aHrr{nanA 6yprrsus. Eafi ryynnaruur al6aH a:rrblH xepenpasnfi 3opr{ynarraap aurrurax xseroflt{fiH Marrr, ryxafin6an upr:nnfi yHsMng& xoJrooHbt yrcMng& Topryynr uufirrsnpnfiH xyyAao rox M3r Maf,rryyAbrr 6errrrsx, xsBrgxrgfl xon6ootofiroop rapax 3apAJrbrr oH9 aHrrJraJrg 6ypmsuo. Eafi

210808 YlcuH rtaeAssnnnfiH Maflrr x3Bflgx,

6srrr:x

210809 I':rur xepresc yprAq[naH ceprnfiasx I-sur xsprsec ypbAqrnau csprnfinrx ryxail xyyrufin l 9 ayrsep syftnufin 3apAaJr 19.3-r gaacnu Aaryy t: Mr rcprrrec ypbAqmaH ceprrftnsx apna xeMxe3r ryxafix Hyrar AgBcr:rpr 3oxtroH 6aflryyna,xmfi xon6orgon rapax 3apAJrHr 3Ho aHrHnaJrA 6yprraHs. Xyynnap xynoaceH yHAcoH yyper Hb mMT rcp3mrfi rsruqgx axrnalaraa 6oncoH qarAaarnfiu repsr 6afi ryynnaryyArtH xyBbA sHs aHr[JraJr xaruaaporryft . 2

t08

l0 Tel6ep xypaaMx 6onou 6yc44

EafiryynaarurH rtl,tr yyprtlfir xspsnryyngx 6olon an6an xaarun4rail xor6omofiroop napo( ner y4aarnilH uruHx qaHapraft sAufin racnufin

3apAur

6yc44 axrnlalA xaMpyynax 6o.norrlxryfi 3apAJlyyAsrr eH3 aHrlrnarA 6yprroHe. (Tyxafin6an, il(MaAHH xulrfin 3apAan, 6yc4a Hep repnufir

axul yftlrrmrssHr{fi xelc rsx rum) I'eoAegn, rypar:yfin ryxafi xyyaufiu Aaryy reoAesnflx cylxse 6afiryyaax, repea 6ypufiH uaurcra6rrs 6afip ryfin 6olou MepoH ror, HyypblH â&#x201A;Źpoolrtx sypar yf,ngex, uruu3qJr3rq xoBn3x 6onon 6yc4q xyBaap[narAaaryfi rapAal, 6arp uaa4uuu 3apAaJr,

21081I Faspun syprnfir

3apAaJr

3apAJryyAHr 3Hs anrlrJrurA 6yprrrHe.

2108t2 I'aspuu xrnan 6aralraaHH

3apAaJr

laspurH ryxafi

xyylrftn aaryy

ra3pbtH reaea 6afi4an, qaHapbrx

rorreoproft ron ysyynsnryyAn ft r xyynb rorrooMxuA

3aacaH xyraqaaHA

ro4opxofilx, yJrcbln xrHaJrr4A aBcaH aHxHbr ysyy.n:nmefi xapbuyynaH Ayrmnr rapraxraft xol600rofiroop rapD( 3apl[nHr 3H3

AaBTaH

aHr[JrarrA 6yprrsns.

210813 Onreenen, xyynuft n gesnexnfi yft.nuulresuufi xeac

2108t4 YpaH 6yrasr xuftarox

H

TecsufiH 6afiryynnara rypaeAarq 3Tm3As3c eMroeJreJr, xyylufin 3oBJrox yftn'rnnrcs aBaxaA rapil( 3apAJtbtr 3H9 aHrltnurA 6vmr:uo. CoEr, yplarufiH 6afiryynnaryyAbtH ypax 6yrr:l xr.rfix sapAan, 6smryyloxr:fi xoa6omoft roop rapax 3apAJtyyAHr 3 Ho aHrr{nanA 6ypmruo.


210815 MyrefiH ysMep xyAarAaH aBil(

Ylcun

x3MxseHA HgrAceH 6ailruraap uysefiH yrruspnilr 6arxyyna,r

3oplmroop rur{H33p H9M)r aBil(4A 3opr{ynar'trAar 3apAJtbtH 9H9 aHruJraJrA

6yprr:Hs. 210816 Coff ypnar xerrryyJtex 3apAaJr

Co€1,

yplaruilr xexnyynsx

coElun yfin rap4trur apra xgMxgs ryc 6ypssp Hb xrHau Tycrax, ryxafiu caHnaac caHxyyxyynAsr

alrr.rJuraraanbr reBnepceH 3apArrbtr 3Hg aHrHnaJrA Tyorar( 6a a2,r(r{Jrnaraa,

6arlarAcan

yfii

yfil

axcnruaraa, apra xsMxsgHagc 6yc4q sap.4nrr

caHxyyxyynsxnfi r xopumono.

2t0817 3pa3r,r utlnxr{nr

9, cyAaJlraanbr

Tyxafi n 6afi ryynnarurH qftr yyprufi r xspsrxyynexr-afi xol6omoft roop rypaBAarr{ orn gAgsp safiauryft

il)KHJI

xflfirrsx uaapAJrararafi apaeu

rrlr.rHxrrJrrirgnflft axulr, cyAaJlraaHH,uKrrbtH 3ap.qnbr 3H9 anruJlaJra,A 6yprreus. Xapr.rn xyynuap xyneecsH yyper Hb 3pA3M rur,rHxr,rrrge, cyAaJrraaHH axna

xuilx 6afiryyiuraryyaHH xyBbA gHg aHr[JraJr

xanaaapaxryft.

210818 Tepnfi u eMHeec ryftqarryyncsx

axrl, yfiavrlree

Xyylrromoouxnfin Aaryyrep xapnyqomap yfiluunraer rypaBAarrr

3aacaH qt,tr yypsr, a:KHI 3TrrgAg3p repesHnft yHAc3H Asep

ryfiqorryynsxeA rapax

3apAaJr, ryxafin6an axMaAHH xopooHEr 3apAJrHr 6yprrsHs. Tyynvnsu repraftx eMqrA 6yprrsnr:fi 6aftpHu u383pfl98 3, caHTexHI,tK,3acBap apqrttnaa rgx M3T yfinunarser

eHs aHrr{nanA

rypaBAarq 3Tn eAgop ryfiqerryylsxoA rapil( 3apAlrbrr 3H9 aHrnJraJrA

6ypr:ns. 2r0819 MaAggren, rexuolornft n yfiluur:e Eailryynaaruu

q

rr

yyprfl

fi

r xsponryylexrgf, xol6oo'rofi roop

alrt,tnnancqAbln aur]rruro( xepsrnsonu [ flporpaMyyA, nnqeu3nfi u ren6ep, ro4raeprafin 3acBap yfilumrssr rypaBAarq arrrr3Agoc xy.EUrAaH agaxmfl

xoa6oorofiroop 2

r

0820 Eafi ranr opqHHr xal\{naaJraxi Hexen c3pr33x

napaJ( 3apAJrHr sH3 aHnr{naJrA

6ygrrens.

Eafirarnfin Heoq au[rnacnu rea6epufin ryxafi xyynbA 3aacHbr Aaryy 6afiranr opt{HHr xaMraaflax, HexeH c3prc3x qfirnsngsp x3pgnryyngx apra x3Mx3ounft sapAan 6onon 6ycqA 6aflralr opqHHr xaMraaJrax, HexeH c3pmgrcA r[aapAaaAax 3apA,rrErn 9H3 aHrr{JraJrA TycraHa

2t0821 Tyyx, co€nuH Aypcrarr tyfinnfir xaMraaflax, c3pIIrsH 3acBapnil(

Al

usaa

ryyx, co€nHH Aypcftutr ry fi lcnfi r xe 4raJril(, xaMraaruu(, xol6ooroilroop rapax 3apAllyyAHr

c9pr93H 3acax, 3acBapnaxrafi

3H3

aHrunan4 6yprrcHg.

2to822 Man suusrgrufi

n

yfilumres

Malur

xanABapr eBqHgec csprnfilexrcfi xon6omoftroop BaKuHH, oM

rapnar xnfix yfin.rmrgsr3il xoa6orAoH rapax 3apArbrr 3He aHr[nalA 210823 Yprauan xaMraaJraJr, HorooH xyBbcraJr xeten6ep

6yprrsxe. Ynufiu qaraaH ororoHo, uapuaamft rsMugxrgfi xol6omoil ypraMalr xaMnaaJurbtH 3apAan 6olox 3acrnfin [a3pLlH xerel6epnfiH Aaryy npregnftr xyucunfi uoroo rapnaJroqA AoMxJrsr- y3yynex HorooH xyBbcrar xere.n6eprftH 3apArHr 3Hs aHrr{raJrA 6yprrsns.

2t0824 Yrc opnoo

naAaaAaA

cyprarqnax

Orou ylcuu xsMx3eHA 3oxnon 6afiryy.naraax 6yft ysecr:aeH, apra x9Mx93HA Mosrol yJrcbtn oypraflqlno( 3oplnroop 3acrnfiu ranpHH rorrooJr mufi4aepufix Aaryy oponuoxroft xor6omofi rap.4nur :ua aHruJrarrA 6ypnrane.

210825 Xapyyl,

xtttra raaJlaJrrbtH 3apAaJl

Eailryylnara yHAcsH yftn axrularaaraa 3pxJlan rByyJrAil 6ailp, opon cyyuH r xaM raaJrax alrJrbrr rypaBAarq orrc3Aeop ryft usrryyrsxrsil xor6orAon napu( 3apArrbtr 3Ho aHr[Jrara 6yprr:ue.


210826 Xoa6ooHu cyBar aut,tnnacHH xeJrc

Eafi

ryyanarun

yfil

axrrruraraaf, rcpenryyasxrsfi xon6omofi roop

caHcpbrH 6onon 6yc44 6afiryynlarum xoa6oonu

cynruilr aunrnil(aA

rapax 3ap.qrrElr gHg anr[JraJr4 6yprrsue. Tyxafii6an, r{HTeJrcar, pofirepcuiln cyBar auilrnacuu ren6ep, can6apun cncreuufiH [porpaM xaurauxrfiH xoa6oouu cyBar au[rnacuu rel6ep, yc qar yypEtH

6af,ryyffiaryy.qHH cynxog aur{rnacHbr ren6ep rgx 2109

Eapaa yfirururaeuuil 6ycaa sapAan

210901 fecgI,tfiH ypaMuyynaJr

MgT.

Eapaa yfinunnresHrfi 3apArhlH 6ycag 6ynsrr xaMpyyJlil( 6olouxryil 6yc44 6apaa yill'rnnrsonuil rap4nrr ryc 6ynom 6yprrsue. Eynrr,rfiu 3ap.4rryyAbrr e4nfir saorrfiH anrr{naJr ryc 6yposp xrnaHa.

Eafiryynlanun eMuex oHH recsfifiH 3apJlarHH xgMHgnr, ryc.nax yfin arur[fir recsnftu ypauuyylal 6omon onroxAoo 3apAJlHr

a)KruuraraauH

3H3 aHrtaruurA

2t0w2 )pcgenrfix casrufiu

Heoq xepeHne

6ypmgxg.

3acrrfiH ra3pbrH rycrafl cauruftH ryxafi xyynrg 3aacHbl 4aryy rogopxofi HoxueJr 6afi.qu yycceunil ynMaac recBlrfiu opnoro Hx x9Mx99E gp racarAil( 6yroy sapnara MeH xoMxggmgp HgMgrA3x roxt{onAonA 3apqyynil( 3opxynurraap epcgelu fi H caHA remopyyaax xepex rn ilu AyHr 3He aurnran4 6yprrcm.

210903 Hsn nproug HorAox HopMarfiBaap TOOUCOH 3apAaJr

Anxas urarHbr gpyyn MgHAnfiH ryclarux yftn.rnlrssunfi sap4lur 6auarAcan HopMarr{ Baap roorlcou caHxyyxr{Jtrn ft r g rs aHrr{narA 6yprraso.

210904 M epnfi n xerea6epr rycrarAcaH 3apuM apra x3Mx39r x3p3DrqYmx

210905 Oil toraAgmgx 3apAaa

210906 YpsA oHu ep

Epenxnfinerq,3acrnfin rasap, aftunufin 3acar gaprur yfi.n xerol6epr ryc narAcau, eAr.rfi H sac ruilH 6yc4q aHrI{JlaJIA Haptils,uan rooqox, 6yprax 6o-rrorrrxryfi apra xsuxssnril 3apArrHr 9H9 aHrr{nanA 6yprrsne. Oft rgr{Aoursx,6arp Eclon soxnon 6ailryyna,x44 ulaapAarrax 3ap,qnbrr yJrcHH TecBeoc orrox roxtronAoJlA sng aHrunaJrA 6yprrsue. ElxlrJuraraaHbr uepufi H

Ypr4 onyylaa 3acrufts ftBpbtH

xynesceH ypcraJr epnfir uexen 6apargyynaxaA uraapAarAa( 3apAaJr 6olon, ryxafiH recsnfiH xr.urA yyccgH ep re.rr6epnfir recanftH epeuxufinex saxnparuufin 6aruun

uufigarplsx 6olouxryfi HexrlenA epufir recaeec 6apargyyno<qA uaapAarAil( 3apArrHr 9H3 aHrr{Jrnaac caHxyyxyynrc. TyBrrr[rHA

2t0907 Xnug:n, yftl4aapnenufi

n

AaAlara

xufix

TeceBr 6afi ryyanaruu al6an xaarr{AErH rrrspr:xlnfi r A3gumyyng)q M9pmuYYmx, .qaBTaH cypnoq AaAJrara cypryynunr xufinr:x 3oprurroop raAaaA, AorooAoA cypraJrr, ceMfiHapr xaMpyynil( 6olou sgresp 3opfinroop H9rAcgH ceM[Hap, cypranT, xypaJr 3eBnorseH 3oxr,roH 6afiryyraxqA uraapAarAo( cypraJrrbrH rea6ep, yHaa, xoonHH 3apAaJr, cypranrrafi xon6orAcox Marepr,raJr 6gnrrcx, 6anuufiH xeJrc roJrex, cyprarrbtH opee racanraa, roHor rexeepeMx Typg3cn3x 33p3r 3apAnbtr 3H3 aHrr,uraJrA 6ypmans. Men 6yx urarHbt 6oloncponuu 6afi ryynnaryyAblH y3yyJr3H raH [ynax Marepr,raJr, xnqranu fi n 6a

na6oparopnfin 6arax, 6ogr.rc xyAurAaH aBil(, cypryynnyAbrH xt,tqssnuilH 6afipaH.qaa 6ytoy xtlqeenrtfin 6afipHaac raAaru ltBx AaArara xnfixr:fi xoa6orAcon 3apAJt blr 9 H3 aHrr{Jlar.q 6yprrons.

2r0908 Bnerfi u raMxpbrH yparAaaH, T9MU33H

Eaflryynnarun al6an xaarqAblH lyuA 6neufiu raMltpblH ypanAaaH xaar.qur uuflrufiH 6neufin

r3Mu33H 3oxlrog 6afiryyna:<, al6aH raMr,rpbrH

yill

axulnaraaHA xaMpyynaxaA uaapAarAo( 3apAJrbrr eHe

aHrr,rnafl.[ 6yprr:no.


i

210909 3acrufin ra3prrH Heeq xepeHrâ&#x201A;Ź

xyylr4 3{tacHbt aaryy ryxafin rycra( 6onouxryfi apra xoMxggr

3acrufin na3pblH rycrafi caurufin ryxafi

xulufiH receBf, ypbAqunaH

TeJreBJrex

caHxyyxyymx 3opnynurraap 3acruftu ftulpltH Hoerl caHA reRrropyymx repeHrufin AyHr 3m aHrHnaJrA 6yprrsxs.

2r09t0 Opon nyrnufiH Hoeq xepenno

OpoH ayrrnfiu 3acar AaprHH epxJrex acyyAlrbln xyp3eHA 3apuyyJrarAax Hoeq xepeHrrfir enr aHrHnaJrA

6yprrer,

reJreBJroJrr,

ryfiqerr:urnfir

xyyrr,lfi n 4aryy 3apqyynarAo( 3opl{yJrrurraap rapraHa.

2to9tl

feanepcen apra xgMxog

Xeten6ep, apra xgMx39nnfi sap4nrm nor ygaaruftu urr{Hx .ranapraft, ryxaftu 3op[ynarrrbrH Aaryy au[rnarAax, gAtfiu sacruilu 6yc44 aHrrrnaJrA xaMpyynil( 6onorrlxryfi 3apAflyyArrr 3opr{yJrarrr ryc 6yposp Hb xxHau

rycra(

6a

rycrargaaryil apra x3Mxeer caHxyyxyylaxnfir

xop[rnoHo.

2t0912

2tl

6ypypail yfir axuruaraanaac

Tepnfin al6anu ryxafi xyynr.rlm42,7 Aaxb 3aaJrra,A 3aacHbr Aaryy xyynb rorrooMxur 3aacaH 6ypsn spxse rcpoDrqynex ,BqqA raprac.ru

yyccgH xoxnpnbrH HexeH ren6ep

aJrAaaHbr yJrMaac

XYY

xapnyqil( Hexen ren6epnfin sap.unur 3H9 aHrr,urar4 6yprrone. )px 6yxnil 6afiryynnaraac rqAaaA, AorooAbrH 6aHr, cauxyyrufin

Tepra fi H

6ailryyanara axmrHBr

repnfin an6au xaarqufiH yupyyncaH xox[pnbr rep

6afiryynnaraac 33sJr aBq aulruril(brr 3eBrtteepq uuftgaepnecon 6on 6on rutlrnacaH :rsn u ilH xyyrnfi H ynAsrA3nA TenceH xyyrnfi H 3apAJrHr 3 HA 6yprreHe.

zttt

I'aAaaAur rse.nrfiu yfi.nururarunil re.n6ep

Xo6p

mlun 6olox oloH

TaJrblH ropoo, x3nsJrUospr,rftHgaryy raAaaAErH

6ailryymaraac ascaH 3acrufiH ranpuH

rrsltfiu xyy

6onou 3asrufls

ftBpaac oaoH yncbtH 3ax $oJrA rapracag yH3T uaacHbl xyynniln rel6epufir 3H3 aHrgn[urA 6yprrsHg.

2t I l0r I'aA"aAsrs gesrnfi x yfi.n,rmr:sHuil

rel6ep

XoEp ranun 6onox

olos raJrbln mpor, x3Jrgnus:pr,rfin4aryy

raAaaAbru

6afiryymaraac aecaH 3acrnftH ratpbru gealnftu xyy 6onon 3acrnfin ra3paac onoH yJrcbtu 3ax 399n.q rapracaH yHgT uaacHsr

xyyrnfiu

rea6epnfir sns aHrluraJrA 6ypmsnt.

2tt2

,{,orooguu rarrniln yftn.r r.nrranuft re.n6ep

3acnuilH m3paac AorooAbtH 3a>( roonA rapracaH yH3r uaacHbt xyyrnftn rcl6ep 6onoH Moxnoa 6anx, cagxyynufiH 6yc4g 6afirylnaraac aacax

3acrnfiu ra3pbtH saennfiH xyyrnfin rcn6epnfir 3H9 aHn{naJr.[ 6yptrana.

2fi201 Vncun 3eornsr 6oHgurH xyy 211202 3acrnfiu ra3pbrH epufin 6nqnufiu

3acruils rmpuH AorooAbrn 3ax 399nA rapracaH yHsr qaacHbr xyyrafin rol6opnfir gHg aHrHJlaJrA 6yprrsns 3acrufix ra3pbtn rapracaH BeKcen, 6ycq4 epufin 6uqrnfiu xyynafiu

rcl6epuilr

XYY

2lL203 EaHxuu gsorfifiH xyyrr,rfix rel6ep

oH3 aHrr{JraJrA

6yprrsHs

3acrnfi u ra3pbl H Moxrol6axr, 6yc44 4oroog canxyyrnfi n 6afiryyrlaraac ascau gsgrnfin xyyrufiu rea6epufir 3HD aHnHJraJrA

6yprcue' 2Il204 3acrufiu ra3pbru epnfiH 6uqnuilu MeHnsxYYJrgnr

3acrufiu rillpbrH rapracaH BeKceJr, 6yc44 epufin 6nqrufis MoHrexyyn3nrrcft xon6oorofi napcaH xyyrniln 3apAnHr 9H9 aHr[JrarA

TATAAC

TepufiH eMqrr 6yroy xyauilH xssrunrfiH

6yprroHe.

212

arfi@

axrunaraar AsMxnx 3opr{nroop roaopxofi 3opnynutraap onrox 6afiraa ypcraJr uunxyynsr 6yrcy raraacbrr 3H9 aHrHJrEUut 6vorrsHs.

2t2l

Teprft

H

ouqrr

oJlrox TaTaac

6aft ryy.n.naraa

Tepnfix oMql,rr 6afiryynrar4g oJlrox 6afiraa raraacHr 9H3 aHr[naaA 6yprrox 6a ryxafin 6afiryynrarun 3pxenx 6yft yfu axr{JrnaraaHbt oHrurorooc ururrraaraH cauxyyrnil

6onox caHxyyrufi n 6yc repuft n eMqnr 6afiryya-naran ornox raraac rax aHr[flHa. H


2t2t0t

Spvnrrl xyr{ AynaaHH urAarArbrH raTaac

Xgpsrasnru4 upsx 3pqr1u xy,trufi mpnQuur aqaaJrJrbtr soxncrofi xgMxosnA xeHreJrex 3opflnroop 3pr{l.tM xyqHfift rycrail 3eBueepeJr 33gMrlll.trqlrA oJlrox raraacHr 3H9 aHrunafl.q 6vprraHg.

212t02 Xmuu HufirufiH rssnprilH raraac

Axruaq HacraH, xerzuxfi s 6spxrussnrsft nproA, rrlsprsxclrnfi u cypraflT, yfir4nsplsnnfiH ree 6oaos nx cypryyar,rfix opJrraH, an6aH yyprse

ryfiuerrax 6yfi qargaaruilH a.n6an xaarqAbru rarcrHaac 6ycan nrafirufiH maepxilu rcparcnesp yxe ren6epryfi rop'rnxog 3opr{ynaH onrox 6yfi raraacHr oHg aHr[JrarrA 6yprrsHg, 2122

Xyanfi n xsaurJrrf, H dailryylaaraa

orrox TaTaac

21220t Eyc44 mraac ufiaxyyJren

Yfirgaspasnufin xgux3a, yH9, scmn ryxafiH xnauftn aJrAarAJrbrr Hexox 3opr{nroop xyaufin xssuntlfiH 6aftryyr.rrar4q onrox 6afiraa raraacur 3He aurr{flaJrA 6yprrex 6a ryxaftn 6aftryyrurarbrH 3pxaJrx 6yfi yftl arl(lrJlflaraagH oHrUlorooc rxaJrrraaJran caHxyyrnfi u 6olox canxyyrnfi n 6yo xysufin xssunufiH 6afiryynnar4A onrox raraac r3x aHrr.rJrHa Tep xapnyua,xmtrenpnfin 3apAaJl 6yroy 1995 oHooc eMHe ErElB3gr rapcaH npreg 6onon qsprnfix mrrsapnfin 3apAaJr 6onou 6ycqg reprrfiH Taraaobrr 3H9 aHrr{raJlA 6yprrsns.

212202 Ynaan 6yy aail, Mo(Hbr rarzuc 212203 Xynnfi

H

xssunrfi x 6afi ryyllaraq

yfilgaspm.n H3MerAyynox

YlcrrxrocBeec onroAor I rlr ynaalr6yygaft, I Kr Mau(TyraMAoJrroAor ypaM[ryyflrbln 3ap.q46r sH3 aHr[uraJrA 6yurr:xg. Xyeu fi u xgsuafi

ft H 6afi ryynnar4g yfi a4aspnu H3M3rAyymx 3op[n noop onrox raraac, TycJraMxrrr gng aHr[naJrA 6yprrsus.

3opunroop oJrrox TaTaac,lryciraMx 212204 3Mr(-rrH canraac caHxyyxr{x :nanfin ynuft H xeHreJreJIT

213

2t3t

YPC FAJI III

I{JIXYYJISI

Hprexnfi epyyn xen

M3HAr,tfin

roJlefirrgft onroAor

AaarraruH ryxafi xyynufiH,qaryy xopoop

sMr.rfi H

xexrelenru

fi H 3apAJr

Err 3H9 aHrHJraJrA

Xyynr rorrooux 6olou repufix 6ycq4 runfignspufin garyy 3acrnfin ra3paac onrox xaHAltB, ApM)Kngrr ryclannxnilr 3H3 aHrr{JranA 6yprr:ne.

3acrnfiu ra3pbrH AorooA

3acrnfiH ra3paac AorooAAq)

r[Hnx(YYn3r

Aaryy TecBeoc oJrfox xaHAlrBr AgM)Kn9r, ryClarraxnfir 3H9 aHr[JranA

xyylr 6oaox repufix 6ycan rurfi.qaspnfin

6yprrsns.

2l3l0l

Caxxyyrufin A3Mxrgr

AooA uarurr recsnftx yHAc3H rourgrufin anAarAJrbrr caHxyyxyymrcA 3opuynan AsgA uarHbr rocBoec oJlrox xepeHrufir aug aHrlrJIaJrA

6yprrsHs.

2t3t02 Tycraft 3opnynaJrrlrn tu t,tnxyyJnr

TecsrtilH xyynlrap 3px onrorAcou Aaryy 3acrnfis ra3pbtH 3aprM qrr yyprufir opoH Hyrarr renoereH rcp3nr\ryrcx3A sopr{yJraH onrox caHxyyxr{nrn fi n xepeHrnfi r eue axrulafl A 6ypusHs. 213103 Hexeu oJlroBop aBarcALtH rru.tMTftrfl Hexes onroBop aa.r 6yfi r{prsgnftH HnilrunfixAaarraJrErH urnnmralnfiu 3apAJrHr 3H9 aHrnrarrA 6yprroxs.

213104 3M.[-uur xypaaMxaac Srr,t HsnsryyAsA grox ut,tnxyyJr3r 2t3t05 flgoA ruarxsr roceBr reBJlepyyn3x

Spyyn ueHArfin AaarraJrbrH caHraac yacuH 3Mrca3ryyAoA orox caHxyyxlurufi r sHo agrilJrarA 6yprrcHs. Opon nyrrufiH cyypb recsufix auraac Opou uyrrufiu xer:rurrfix

oproro 2t3106

HgrAcgH caHA reuropyyngx AyHr 3ne axrnla[4 6vDrmH3. X-a cyyaa^nmfi H aMAyyAaA Y.ncun Hx Xypara cyyAamaft HaMyyAaA onrox caHxyyrfifiH Aenxrsr orrox caHxyyrnfi u gsruxler 6onox Hprsgnfin Teleener,rnftH XyparrA cyyaanrafi uauyyAun yftn Y

l4X,

VIT

orI{JIJIaraaHA cauxyyrnfi n AgMxJrgr YsyyngrcA uraapAarAal( 3apArrbrr YncuH xgMxgSHA HgrAcgH xlturmgp xrHaH

3H9 aHrHJraJrATycraHa

rycril( 6a, opox HyrrnfiH HTX-srn rorrooJlbtH Aaryy HsMetAyymn 6arancan 3apAflHr cyypb receBr rycra,rryfi.


213107 EycqA rcprftH 6yc 6afiryynnara,A TgcBoec oJlrox I3M)Kn3r

Xoa6or4ox xyynb rorroorraxnflu 4aryy racrnftu ratpur 6yc 6afi ryyrurara4 TecBeec orrox AgMxJtsr[fi r eHg aurnJraJrA 6yprrens. Tyxafin6an Monroasm YxAscHtrft pqAlro, TeJreBr{3eA onrox AgMxJrgF.

2l 3 108 Opnorun umxyyngr

Yrcun rscBeec afiMar, unftcls.n, cyu,4yyprnfiu Opox uyrrufiu xemcnuiln caru onrox flafrruaxepenrufir eH9 aHr[raJrA 6ygrrgug. Xo€p rurun 6olon olon yncsru ftrpeo xeneJluo3peep xyneecsu yyprnfin qaryy onoH yncHH 6afiryynnar4g renox ruuryynqnsnnfiu rarnap 6olon

2132

3acrniln raspbtn raAaaA rrl[JrxYYnsr

repnftn 6ycag uruilABspr,rfingaryy rAAa4AErH 3acrnfiH ra3apr onnox IaHAHB rycnauxnftr gHs aHrnJraJrA 6yprr:xs.

2t3201 FaAa4Aur 6olon olox yncHH 6aflryymarsrn ruuryynqnel

nfi

u

xypaaMx

Xo€p m.nun 6oloH o.non yacHH r:rp3o xsJrsJlrlgopsgp xyng3csn yyprrafiu Aaryy onon yJrcblH 6afiryynnar4g reflex rlruyyuqlsnnftu rarBapbr sH9 anrnnang 6yprren3. Tyxafin onoH yJrcbrH 6afiryymaruu rlrtuyyHturgJr nfi

r raraapur

rorrooJt, ur,lfigaspnftr

2t3202 I'agaaA

opHyyAaA erex ypcraJr

ufin)rYYn9r 214

TM}I ff H XAM TAAJIAJI . SOCIALBEI\EFITS HI{

ft

2t4t Hnilrmrf,u

Aaarranbr[ Tsrr: Bgp,

rarrsmxnfin yf,l.rnlms

2l4tot

rec Beec rapro( ryxafi 3acrn fi n raspun

rycraua.

yHAgcJrgH

Xon6orAox xyynb rorrooux, tepnfin 6yc4q urnfigaspuftx garyy onou yncbrH 6afiryyn.rrara, raAa4AblH 3acrufin ranapr oJrrox xaHAr,rB,

ryonauxnfi r

Hnfirunftx

3H3 aHrHJraJrA

6yprr:us.

xaMraaJrJrblH 3apAaJr

ss unfimrnfir 6yxen.q Hs 6yroy

rogopxofi 6ylrr fi r

n n fi rnar fi n 3apr.t M 3pcA9ir99c xaMraaJro( 3op r{nroop oJrrox MeHFon 6onou MeHreH 6yc runnxyyaryy4uftr 3H9 aHr[JraJrA

6yprrexs. Hnfirnrnfix AaarraJrbrH caHraac omox 6yx replufix Enr: Bop, tgrrguxnfin 3ap,qrbrr 3H9 aHrnJraJrA 6yprrsx 6a sArailu sacrnfin aHr[JraJl

ryc 6ypaep xrxaHa" Ougep HacHbr r3Tr9B3p

HnfirunfiH

AaarnaJrbrH caHraac

onrox eHAep HacrHEt mrr:apnfin

3apA,[Err 3Hg aHrr{naflA 6yprrsns.

rrrmrcp

214102 Taxr,rp 4yryymftn

2l4lo3 Trxsgrqgg

2t4lM I{sprnfiu

Hnfirusftn AaarraJrbtH caHraac onrox roc.tp nyryynnfin 3apArHn sHg aurr,tJtaJrA 6yprrens.

aJrAcaHH T3TDBsp

remsasp

Hufirunfig AaarraJrbru caHraac oJrrox rgxg3tr{go anAcaHbt 3ap4rrbrr eH3 aurunarrA 6yprraus.

H qaBAap

ryp

aJrAcaHbt

TSTIT'M)K

Hnfirutfin AaarraJrbtH caHraac oJrrox xeAgJruepufiu qaABapaa ryp rgrr:uxr.lfix 3ap.uHr 9H3 aHrlJrarlt 6vmr:xe. Hn ilru nfi H Aaarrairbln caHr.aac onrox optuyyJrrBlH rorrsMxnfin sapAlu r

3He aHrnnaJrA

aMapxcaH axnftn

T9TrcM)K

214108 Yftr4nspufin ocon Mgpt: xng3c rrraJlTraaJlax o gqH

llfi T:rrr3Bgp,

6yprraue.

Hnftruniln

AaarrzurbtH caHraac orrox xtrpgMc3H aMapxcaH T3rBMxhfiH 3ap&nHn gH3 aHrr{nanA 6yprreHs.

Hnftnurafin AaarrEulbrH caHraac onnox yOMLUO-uu[ r-arrguxnfi H 3apAJtbtr 3Ho aHr[JraflA 6yprrrne.

rsrr

ax.ryyAufir

Bop,

T?TE'M2I(

2t4t09 Axurryil4nufiu rsrrsnax

H n fi rru u fi

3aprrHr

2l4lt0

s AaarraJr

bt

H caHnaac

3H9 aHrHraJrA

onrox axl,tn ry ft an r.r fi n rsrrg ruxu

fi H

6yprr:ua.

H.{tll-nfiH rnyy rerronrnfiH 6yuaaa Hufirrvrufix AaarrEulbtH tut{MrrgJl rsngx A33A xsruxoo 6yoy xegelrrlepnfiH xsncsrfi AooA x3Mx99r l0 aaxnH H3M3rAyyncgH x9Mx99H33c x3r9pc3H AYHA roouox roJlcoH HnfiruufiH AaaTranblH uurrtrrsr[fix 6yuaan ortrorrbtr 3Hg aHrfiJrarA 6yprr:xs.

OJIIOJIT

3Hg

6yprrano.

€u.qcaHEI

2t4r06 Opuyynruu r3Tr3Mx

2t4tfft Xupsucsn,

rarrospnfiu

Hnfinrlufin AaarraJrbrH caHraac olrox ugprufiH rmrsapnfiu 3apArHr aHrnJrarrA

2t4105 Xe4enrvroprfi

mrsapufiu


I

zta

Hnilrunfix yfinrrrroe

HufirrunfiH xurauxnfis ryxafi xyynu 6onon 6yc44 x1ryJrb rorrooMx, repnfiH urnfi4nspnftu Aaryy oJrrox rrrrgBgp, T9TftrMx, xeHroJreJrr,

xa.namxnfiH

Hoxen oJrroBop, A3MxJrlf, yfiavmrss, rycnaruxtfir 3H3 aHTHJIaJIA 6yprrsna. Tyc 6ynnrfiH 3apAJryyAbrr egtfin sacrnfiH aHrnnaJr ryc 6ypssp xrHaHa.

214201 Xanauxufin mrrrBgp 214202 Xupsrracsn 6onoH xexyy.n sxnfin TSTISM)K

Ougep Hacrau 6olou a:<uaA AafiqAa[ onrox xeHreJrenr, rycnamxnfin

214203 Onaep HasraH, axuaA aailq,qqA

2t42U

Hnfirruuflu xanauxnfiu caHnaac onrox 6yfi xarrarvrxnfin rorraapnfin 3apAJIBrr aH9 aHrlururA 6vmrsHs. XnpsucHuft 5 capraftraac gxnex l2 capbu xyraqaar{A onroAor xr{pgMo9H, xoxyyn ox,ryygnftn Drrgrvrxr.rfir 9H9 aHrnnarrA 6yprraHe.

6yprrsus.

OJITOX XoHI'EJIOJIT

3ap.4rrErr oH3 aHrnJrarrA

AxruaA Aafi'{AqA onrox Hgr

AxrrraA.qafiqnA 6o.non Al,uap uonrofi ayMagyyAqA oJrrox xoHnoJroJrr,

yaaamftnrycJraMx

rycnauxuftn 3apArur 3Hg aHrr{JraJr.4 6vmreuo. Oron xyyxsg repyynx ocrocen axnftr ypamruyynax ryxafl xyynnf,n Aaryy arAapr sxnfiH [ 6olor 2 nyraap oAonroft axqyyAsA onroAor rarrsuxu fi r aHg aHr[JraJrA 6yprrgxs. Xyyxasl cap 6yp oflrox 6yft rrlenrex rarrsuxnftr 3H3 aHr[JlaJrA

214205 Araapr sxufin oAonrofi 3xqyyAoA OJITOX TgTrcM)K

214206 Xyyxg3a ortnox MoHreH rarr:rMx

6yprr:Hs. 214207

Hexqelr

MeHreH

Eyrsu envnu xyyx3A, 6a[nruH acapraaH uraapA.rtararafi upregr.rfir

rycnaMx

acparuxr,rJrx 6ailraa nprirHA

orrox r3TnrMxufir osa aurr{flanA 6yprr:xe.

214208 OroH nnfirnfiH opolqooHA Olos unfi rn fi H opoauoo HA Tyttt ttnrgcsH xalaruxn ilx yft luunrae unfi rytulrrnocgH xanauxnfi x yfinumres 3apArbrr 9Hg aHrr{narA 6yprreHe.

2t4209 Au rxnpraar

A3

mrnx HexqeJrr

I'sHsrHftH arcyJr ocJrblH ynMaac rep oponryfi 6olcos r{prch, l8 nac xypssryfi 6afixaari 6yren euunx 6oncoH l8- 24 Hacxsr rpr:rA r,txep

MeHreH TycnaMx

xyyx3A

rspyynx

Toxr,roJlAon blH

2l42tC AcparraxufiH yfilunlrse

M

ocrox 6afiraa epx 3eper ouurofi r:rrguxn fi n 3apAJt br r g H9 aHTHJIaJIA 6yprrsHs.

sceH M3HA

gHroH

Tepelxceu acpauxuiln yfil.ulrreunft rap4lur

3Hs

anrunanA

6yprraHs.

2t42n Xoon rexssrufinryclaux,

-flgyy:ussr 6ynsrr cap 6yp

2t4212 Xalauxufur

6yca,p, xeurenenr vfirqmrss 214213 Xerxlufi x 6spxueenrefi upr3xA

y3yyJrsx n nfi runfi x xanauxnfi n

yfirqt,trrrss

2t4214

AxrrraA HacrHyyAqA

y3yyl3x

nufirunfis xauraallsiu ryxafi xyylr.rfiu xypeeH4 xaMparAo( xgHrafleJlT, ryclamxuftH 3apAJrbrr 3Hg aHr[nan]q 6yprraHs. AxrraaA HacTHLl

xeHroJloJIT

2t42t5 Hexeu

xooJrr xyncHlrfi Aemxrsr ysyymx 3apAJlHn 6yprrsne. Xuauxufin 6yc4g xenrenenr, yfinumrseunft sap.qlur 3Hs anrltnutA 6ypreHs. Xer:r.nufiH 6opxuesnrsil nprsunfi snfirunfin xauraallux ryxafi xyym.rfix.qaryy onrox xoHrefleJrr, ryclamxuilr 3H3 aHr[JraJrA 6ygrrene.

9Hg aHnuJraJrA

A9M)ICN3T

90 onu 3x,3p rermBpnftu uac xypeoryfi npr:anftx

onroBop

rapracaHrafi xol6ooroft HoxeH oJrroBpbrH 3ap.4[Hr

mrrempr 3H3

aHr[JlarA

6yprsue. 2143

Axn.n o.nrorqooc oflrox rsTn ypaMuryynar, A3MxJr9r

M?tr,

TepuilH at6aH xaarqAaA xyyJrb, rorroouxnfiH xypg3HA oJtrox Hsr yAaarufiH T3Tr3Mx, 4ourruroruilr 3opr{ynaJrraap Hb carrax 3H3 aHruJIarI.E

6yprreur. Tyc 6ynrnfiu 3ap.qryyAHr aAnfiH racrufiH anrr{nar ryc 6yp:op xrHaHa" 214301 Tepu[H an6au xaarqAuu rap 6yng oJlrox JI3Mxn9t'

Tepnfin al6asu ryxail xyynr 6onox can6apuH 6yc44 xyynbA 3aacHbt aaryy ropuftH a.n6an xaanrnfiH r:p 6yn.q ysyyJr3x Armxl:nafiu 3ap.[Jlyy.qHr 3H3 aHnuralrA

6yprrrus.


214302 9onxnfiu aMpurraap Hyrar f,Ba:( yHaaHH xoHreJIeIT

SonxnfiH aMpurraapaa eopnfiu 6yrcy sxusp /uexep/-ufin repceH Hyrar rsal( 6on t.tpo& or{[x 3aMHH 3apArbtr, gcxyn MarqAraH t,lTl: MxgJr 6yxnfi gnnenrrfi H 6afi ryynnarun unft gaepeep AorooAElH cyB [naJrA np3x, oqm( 3aMbrH 3ap,arHr ryxafin yeg MspAex 6afiraa anf,oMaur[H, TeMep 3alubrn yHonn orirgp roouox 2 xr,tJlA H3r yAaa oaroxoA uraapAarAil( 3apIUrHr 3H9 aHnruIaIATyCraHA

2t4303 TepufiH ar6an xaarqufiH ugr

Tepufin ar6asu ryxaff xyynufiH 4aryy repnfin a.rr6an xaarqrfin Hgr xyyx4r,rft n oypraJrrbrH rel6epufir tepoec AaaAar 6afi can 6ereeA, xyynnftx eepqfleareep yr 3aaJrr xyvnHryf, 6oncoH. Tyxafin yeA yr apra xgMxog HA xaMparAcaH on)mHyyAHr rercex xypmn xyunnsril 6afi x rycrafi xyyar rapcHbl Aaryy 2018-2019 oH xypren yr apra xeMxsorryc

xyyx4uft x cypraJrrHH ren6ep

3apAJraao caHxYYxYYnHs.

21430/, Tatrcaspr rapa:t4A oJlrox H9r

Tsrrensp rorrooJrrox HacaHA xypcsH 6olox rcpnfin an6a xaax HacHbr AseA xrcraapr xypv reinfin an6anaac qefleoflerAex 6yfi an6an xaart{rA Tepnfin al6anu ryxafi xyynrg 3aacubr Aaryy Hgr yAaarnfin rerreux onroxoA uraapAarAil( 3apArrHr 3H3 aHr[InaJrA TycraHa.

yAaaruilu MeHnoH rgTr: Mx

214305 Xegee opoH Hyram rorrBop cyypsummil axunracaH al6an

XeAee opon Hyrarr rorrBop cyypsuu.nraft orr.rflJracaH al6au xaarqAaA xoa6orAox xyyJrb, romoouxnfiH Aaryy 5 xna ryramA mr yAaa AeMx,rgr y3yyn9rcA ruaapAarAo( 3apArur 9H9 anrlrJraJrA 6yprrene.

xaarqAaA repeec Y3YYnex A3Mxn3r

214306 Opou 6afipaap xaHroq opoH

Topufin al6axu ryxafi xyynr, I{spmfin ar6an xaarqnfin mrreaep rorrsMx[fiH ryxail xyyar 6o.noH 6yc44 can6apBrH xyyJu{yAaA 3aacHbr .qaryy reprftn an6an xaarqAHr opox 6afipaap xaHralq opoH cyyq

cyyqHbr 4srrrxnsr (xyBb xYMYYcr

olrox)

xyAanAaH aB&\aA Hb A3Mxn3r ysyyJrsx 3apAJrHr 3H3 aHrlrraJr.q 6yprmHe.

Xyyls romoonaxufix Aaryy rAAaqA ylc4q safinurryfi uaapAranaap xnfilrgcgn nprcAtA oJrrox gMquJrr:aHnfi ren6epr AsMxnDr wyymx 3ap.4[brn gHg aHrlrnan.u 6vprrsHg.

214307 SMqurnssHltfi ren6ep

gMqllJlro9

214308 Hsr y4aanrftH T3T[rMx, urarHzur,

Xyyar rorrooMxnA 3aacHbt .qaryy ar6aH xaarqnA nsr ygaarnfln rsrr3Mx, 6yuanrryfi rycnaMx, urarHaJr, ypaM[yyfl aJr olroxroft xon6oorofi 3apArEr 9H9 aHrr{JrarA 6yprreus. 214309 Hyynrou urnxyyn3x 3apAaJr Xyynr4 saacHH Aaryy roMturorAoH 6yrcy curox axunnaAar al6ax xaanq, ryyHlrfi rep 6ynufir HyynrirH tultnxyyngrcA rapa( 3apAJrbrr 3H3 aHrr{nanA 6yprrons. 2t4310 Eyrqnfin eopqJreflreep Byrquftu eepqronreop ryxafiH rcparxyyJrx 6yf, .rur yypsr yryfi 6onx, qofloenerAcen an6au xaarqnA onrox opon rooHbl rloMxrronA opcon al6au xaarrruA 6onon coHryynnfiu yp TSTT3M)K AyHn gp al6ax ryuaataacaa qeJrooJrorAceH ylc repnfiu an6ax TyuraaJrraHA oJrrox r3TrgMxnfin rap.Ulur 3H9 aHrHJra[4 6yprreHe. ypaMrrryynair

2l43lt Xyynt[

ysAec.nelgrp al6as xaarq[A oJtrox HoxoH onroBop

Xor6orAox xyynb rorrooMxt{A 3aacHbt Aaryy aJr6an xaarq 6oaon r:4rsopl,riln rop 6yn4 oflrox HexeH onroBpbtH 3ap4nHr 3H3 aHrnJtaJrA

3aacaH

6yprreno.

2t44

Tepeec rpr:rAsA yryylex 6ycaa

Xyyl r romooux, xerea6ep ufi n xyp3gHA u u ft rrru ft u xaM raaJu brH q[Hl3n3ep repeec upmAsA ysyynx 6yft 6ycan rarreMx, AeMxJrerufin

T3TI:)M,|C, A9MrrJl3r

3apAJryyAHr gH3 aHrHJrarA 6yprrex 6a sAr.rftH:acrufin aHrnnaJr

ryc

6ypeep Hb xrHaHa

2lMot

Eponxr.rft

6oloncpoluu cypryynnfi

cypax 6nqrnilH yno

H

Epenxnft 6o.noncpoluur cypryynufiH cypax 6uqruftr xsaryynsx, 6sarrax 3ap.qrrHr gHs anr[naJrA 6yprreus.


21M02 Cypruruu ren6epn[H 6yuarrryft 'IycJraMx, T9Tr3r3r

Tepeec onroTr 6yfi cyprarmrrH re.rr6epuiln 6yqanrryfi rycJraMx, yn4ocrnfi 6orox ypauuyyfinHH llrl: nrufiH rapAal yr sap.4nun

ryfilg

6arraua 214403 Axnilaq aaflqaaA y3yymx opoH

cwuHH.rgMxflgr 214r';M XsrMsrAgrcgA rgAuufi ap rcpr

ap rlpr rpx 6yxail 6afiryynnaraac 3eBrroepcHr.r[ 4aryy rerrsrrrx onroxoop runfigasplacon yeA gHg aHr[JraJrA 6yprreno.

OJITOX T3Tr3M?t(

2tMAs Yanfin

AxuqA AafiqAaA opon cyyq onrox, opou cyytl xyAaJrAaH aBil<4A Hb AgMxrrgr ysyymrcA uaapAarAax 3ap4rrHr 3Hs auruJraJrA 6yprraue. Xyynufin garyy qaraarrax a:n,r6rH xypgolrA xgnMerAorceA 6olos rsAHr{fi

3acrnftH ra3paac xeperxyynx 6yft l-5 Ayraap anrufiu xyyx.aniln ayHl xepemcyynx 6yft yanfin uail xe,ren6epuftH sapAnur oue aHrr{naJrA

qaft xeren6ep

2t4406 Eyc4qrycraMx, A3MxJpr

6vmrgHs. Toaopxof, uumonuftu 4aryy r{praAoA MeHreH 6olou uenreH 6yc xon6speap yryyngx 6yc44 ryc.nar*rx 4sruxlernfiH 3apAIHr 3He aHr[JrarrA

xnxur 6aflryyrar

6yprrsns. Tyxafii6an, xoAonMep rpxl:nrnfi r H3MorAyynex,

lyxA

2t4N7 Tepeec Hb

3pyyJr M3HAI{fin

Aaarrarur

xapnyqtu( npra4ufiH xypaaMx

yfi.nAssprerufi r gsuxux qlrrJreJt3sp cypra,rr 3oxr,roH

AgMxn3r FYYasx r3x M3T. I,Iprsxufi 3pyyn M3HAlrfiu 4aarranux ryxail xyynufin 4aryy rcp

xapnyqo( nprsgrailH 3pyyJr

MeHAnfiH 4aarransrH url,t[rrr9rr.tilH

3apAIHr

6vmraHo. 22

XEPEHT}IIH 3APAAJI

Iyxafix recaufix xnJrA xepoHre opyynaarHH rulttrx tanapraft

XEPEHTE OPYYJIAJIT

Xepeure opyynanrHH rtttlHx qaHaprafi yn xe4lex xopeHre 6nil 6olrox, 6apnnra oEterr ssprnfir xyAalAaH aaa,x 6yoy rcpnfin sssrraurug yfirgaspreH 6yrsen 6ufi 6olrox receJr, apra x3Mxg3[rg 3aprlyyflax

SyprrsrAox 3ap,4ltbr oHA 6yprrsHg. 25

3apAJr6rr 3Hg aHrr,rnaJrA

6yprrons. Aoroo.q xepeHne opyynaJrrHr 3x

yycBop33p Hb anrr.rJrau 6yprrexs.

22040t An6an

KoHTopbrH

6apulra

Afiuar, HnficrsrA 6apnrga,x 3acar 4apnrfin Taurrm raspun 6afip, KoHropbrH 3op[ynaJrrrafi 6apr.rara, 6afi ryylarrax 6apr,rx 6onon xyAaJrAaH aBax sap.E rbrr 3H3 aHrnJlarn 6vmrBng.

Opon cyyu 6apnx 6oloH xyAaJrAax aBo( 3apgrblr 3H3 aHrHJraJrA

220A02 OpoH cyyu

22W03 Tycrafi

3opr{yJraJrrBlH

6apmra

2200/M] Hn fi rna nfi x 3opr{ynaJrrrafi 6apnnra

6ailrwnarux 220005 Hxxenepuft

H

uyraM cyJrxae,

uax[fl r,taH, AynaaHEI xaHraMx

22N06 Asro

3aM, ry'ipufiH

6aftryynaux

6vmrsxe. Bauan xaMraaJra)(, xyynE xrHanrux 6afiryyruarq raAarAbln xapnJruaa, 6afiranr opqnH 6onon HyyuulH 3operulenrefi 6apr,mra, 6af,ryy.naux 6aprx 6olox xyAanAaH aBat( 3ap.uJrbtr 3H3 aHruraJlg 6yprrsxa. Cypryynr, gMHsJr3r 6onon co€lrrx rest,tftH 6apnnra, 6afiryynarvrx 6apux 6olox xyAarAaH aBa,( 3apArbr 9H3 aHrlrraJrA 6vprreHs. Eyx repnnftH 6apnnra, 6afiryy.narr,rxufta nxxenepufix ulyrau cyJrxg3, rlil(HJrraaH, AyJraaHH xaurauxnfiu 3apAJrblr 3Hs aHruJrarA 6yprr:Ha. Eyx reprnftu aBro 3aM, ryypnfiH 6afiryyraux 6apux 6olon xyAaJrAaH aBax 3apAJrbr sHo aHrr{JraJrA 6yprr:He.

2200w 3ypar recea, rexHlrr sAlrftH racruftu 3ypar recea, TexHlrK eAuftH sacrufiH yxAgcnsn 6onoecpyynax yHAgcnsn 6oloscpyyrax 3Hs agrunaJrr 6vprr:Hg. XeAee ax axyfiH 6apnnna 6afiryylauxuftn 3apAaJr 220008 XeAee ax axyfiH 6apnnra

3apArrbrr

6ailryyrarrax 220009 Eycan

Bycaa 6apnnna 6aftryylarrlx 6apux 6oroH xyAanAaH aBal( 3apAlbrr 3He

aH[[JrarA 6yprreHs.

221

I,TX

3ACBAP

Tecs[fiH epeuxnfi.nen 3orltparq

ulnxyyJr3x xepeurrftn urtrHx

Hx 3acBapr opyyn&\ recBeec qaHatrraft saDffHr oHa 6vmrsHe.


n2

TOHOI TeXeOPeM)K

XepeHre opyynaJrrbtn urtHx qanaprail ronor rexeepeMx xyAaJrAaH aBax receJr, apra x9Mx33HA 3apuyynax 3ap.4nbrr recBeec caHxyyxyymx yeA 3He

23

9pr:x

230

anrmu46yprn

He.

3Pr3)K TeJrerAeX TeJrEePr.rfi r xACcAH II3B9P 33gJI ,(auxyy.ncan 6olox AorooA 3x yycBtps3c oJrrocoH ssrarriln q9B9p AyHrrgp rycracaH yryyaenrrft r xamplryfl Ha.

reJrerAex xrsJr

230001 [aruxyy.rrax 3ggJrAyyJrcoH 333Jr

3acrnfin ftBpbrH,{onop 6afiryymaryygzulc 3eanceH sx yycapnfir ax axyfiu HenryyAgA AaMxyyJraH 3o3JrAyyncgH roxt{oJrAoJrA sHo aHrHnaJrA 6yprrsns.

23000/2 Amooa 9x yycB3p33c oJlrox 339Jr

Ylcslx recsnfiH opJroroop 6yp4csn ox yycB3p3oc axr axyfin HsntcyyAeA 6yprreue CypralrurH repnfiu casrnftu recorr oyycaH ex yycBepo3c 33eJrAyyJrceH 3sgJrcsH roxlroJrAoJrA an4

230003 Cypnanrux repnftH caxruftx gsgn

Tox[onAonA sHA 6yprrgHo

l'aAaaAuH cauxyyrniln sax

231

333Jre3C CAHXYY,ICIIX

23 1001

flauxyyrau rs3ngyync3H

3e3Jr

23t002 Faaaaq 3x yycB3posc oJlrox 39eJr

ralun 6olou onon TanHH r: p33, x3JrsJrqsspnftn Aaryy raAaaAHH 6af,ryy.nlaraac aBcan 3acrnilH ra3pbtH 3s3Jrg3c carxyyrrfiu ca.n6apr rapcan rrsJt[f,H AyHr 3HA 6vDrrrue Xo€p rarun 6olos olos rarrbrH rJpog, xgJrsJrrlgspufingaryy r4Aa4AbrH 6afiryynnaraac ascax 3acrufiH rarybrrr 3oon99c caHxyyrufiu can6apun AaMxyyJrcaH :ssanilu 4yxr rapcaH gssrnfiH AyHr sHI 6yprrsnt XoEp

XoEp'ranux 6onon oJron TanHH mp93, xgn3nUsspufrH 4aryy

rAAaaAbrH

6aflryynnaraac ascan 3acr[ilH ra3pbrH 3gonsoc calrxyyrrfin can6apr oJrnocoH seerltflH AyHr sHA 6yprrBHs

l'aAaaAun regrnft n 333Jrarc caHxYYx[x:

232

XoBp ra.nun 6oaon orox TaJrbrH r3pg3, xgJpnussprfiu Aaryy raAaaAbrH 6ailryy.nlaraac aBcaH 3acrufis ratpurn BssJrsec

cauxyyrnf,u ca.n6apaac 6ycaA rsuuftx ayrr rapcaH rn.q

232001 I'aAa4AsrH recl ufi n 393Jr93c caHxYYxYYmx AaMxyynaH 333JIAYYJI9X 393n

24

rAAAM 3e3JrHfrH YHAC3H TEJIEEP

reelnftr.[ynr

6yprr:us

Xodp ra.nun 6olos olou raJlbrH t: p33, x3JrgJtrl3gpr.rfin aaryy raAaaAbrn 6afiryyrlaraac ascax 3acrnfiH rfitpbtx 3s9fl3ec canxyyrnfin can6apaac 6ycag ssernfiH AyHr rapcaH rsalnfiu gyHr eH4 6yptrsns Xo€p ra.nuu 6o.lron oflou TarHH r3p39, xsJr3nqsepnf,n Aaryy raAaaaHH 6afiryy;rnaraac aBcan 3acrniln r$pblH rsurfiilH yHAc3H rel6ep 6o.non 3acrnfru ralpaac oJton yncbrH 3ax 393JrA rapracax 6o14, yHer qaacubt yHAcon re.n6ep rea6epufir 3lr3 aHrflflarI

6yprrsne. 240001

I'aaaaa seenrfiH yHrcsu ren6ep

24100t

3acrnftH ra3pblH 6ox4sur yHAcsH ren6eD

Xo€p ra.nuu 6olou oloH TanErH mpgs, xgn3Jrrlsspuftn4aryy raAa4Abln 6ailryynnaraac ascaH 3acruftH ra3pbtH sssnnftH yHAcsH ren6epnfir suo

anrrlal4 6yprr

24200t

Hs.

3acrufiu ra3paac oJroH

rel6epnfir

yJrcbrH sa:( 3sgJtA rapracaH

3Hg anrxJrarA

3acrr.rfiH rrupbtH yH?r qaacHbr

3acrnfis ra3paac onoH yacHH

vHltcsH ren6ep

rel6epnftr

9H3 aHruJraflA

6onAun yHAc3H

6yprreno. 3a:( 3g3nA

6ygrrous.

rapracau yH3T qaacHLt ynAcax

Төсвийн ангилал (2014,02,02 155)  
Төсвийн ангилал (2014,02,02 155)  
Advertisement