Page 1


ห้องสมุดโลกนิทานส่งเสรมจินตนาการ ทีโ่ พหัก โครงการโลกนทิ านของหนู ส่งเส ริม หลากหลายประเภท การอ่าน สร้างเส ท้งั ภาษาไทยและ ร ิ ม จ ินตนาการ ผ่าน โลกนิทาน ภาษาองั กฤษ แบ่งหมวดหมู่ตา มกลุ่มอายุ ได้แก ่ 3-6 ปี, 7-9 ปี, ภารกิจ ส่งเสริม 12 ปี และหมวด 10การมีส่วนร่วมจา น ิ ท า น ภ า ษ า อ ก งั กฤษ พร้อมด้ว ทุกภาคส่วนท่ี เก่ยี วข้องผ่านกจิ เล่นเสริมทกั ษะท ยมุมของ กรรมเพ่ือสังคม ่ชี ่วยสร้างเสริมจ ภายใต้โครงการ นิทานของหนู" ก ินตนาการของเด "โลก ให้แก่โรงเร าหนดเป็นพันธก ก็ ี ย น ใ น จิ ในการจัดทา เขตปริมณฑลแล โครงการระยะยา ะจังหวัดใกล้เคีย วเพ่ือยกระดับก ขาดแคลนทุนทร งท่ี ารพัฒนาคุณภา เรียนร้ ูของเดก็ อ ั พ ย์ ปีละ 1 โรงเรีย พการ ย่างต่อเน่ืองและ น โดยจัดข้ นึ เป็น เทา่ ทนั กบั พลวัต คร้ังแรกเม่อื ปี 2 เปล่ียนแปลงขอ ร 5 ก 5 าร 0 ณ โรงเรียนวัด งโลก บางกระสอบ อ า เภ อพระประแดง จ รายละเอียด โค ังหวัดสมุทรปรา รงการโลกนิทาน การ (โรงเรียน ข อ ง ห ร น า ู เ ง ป ว ็ น ั ลพระราชทานป หน่ึงใน กจิ กรรมเพ่ือตอ ระเภทโรงเรียนป บแทนสงั คมของ ระถมศึกษา บ ร ิ ษ ั ท ข เด น อ า ะ ด แ เลก็ ประจาปี 25 เตมส์ จากดั ก่อ วลลูซิส 54) โดยเน้นกลุ่ม ต้ังข้ นึ ตามเจตน ารมย์ของคุณณร เป้าหมายเป็น โร ง เร ี ย องิ ค์ธเนศ ประธ นระดับประถมศ งค์ านบริหาร ทต่ี ้ อ ึกษา จังหวัดละ งการส่งเสริมให้ 1 โรงเรียน และให้ดาเนินงา เดก็ ไทยมีนิสัยรัก นโดยพนักงานจ การอ่าน มีจินตน ิตอาสาของบริษัท าการท่กี ว้างไกล ท้งั หมด และร้ ูจักใช้เวลาว ่างให้เป็นประโย ชน์ โดยเหน็ ว่าก ปลูกฝังนิสัยรักก าร ช่วง 2 ปีแรก (พ.ศ. 255 ารอ่านควรเร่ิมต 0-2551) เป็นกา ้ ง ั แ ต รสร้าง ่ ย ง ั เป ห ็ น ้ อ เด ง การใช้หนังสอื นิท สมุดนิทานเพียง ก็ และ อย่างเดียว นับต านเป็นส่อื คือจุด ้งั แต่ปีท่ี 3 (พ.ศ เร่ิมต้นท่ดี ี เพรา 2 5 5 หนังสือนิทานส่ว 2 ) เป็นต้นมา ได้ป . ะ นใหญ่มีเน้ ือหาส ร ั บ เป ็ น ส ร ้ า ง ห ร้างสรรค์ มีสสี นั ้ องสมุดวิชาการ ควบคู่ไปกบั ห้อง สวยงาม และเตม สมุดนิทานเพ่ือใ ็ ไปด้วยจินตนา ห้ครูและนักเรียน การจากท้งั ของผ ได้รับประโยชน์จ และผ้ ูวาดภาพป ้ ู แ ต ่ ง ากการใช้ห้องสม ระกอบ จึงมีควา ุดได้เตม็ ม เช ่ ื อ ม ่ น ั ว ่ า ห นิทานสามารถเป นังสอื ็ นส่วนหน่ึงท่ชี ่วย กระต้ นุ และปลูก ให้เดก็ ไทยมีนิส ฝัง ัยรักการอ่านต้ังแ ต่เยาว์วัย อกี ท้งั สามารถช่วยเสร ยัง ิมสร้างจินตนาก า ร ของเดก็ ผ้ ูซ่ึงจะ เติบโตเป็นผ้ ูใหญ ่ท่มี ีคุณภาพต่อไ ปในอนาคตได้เป อย่างดี ็น จึงริเร่ิมโครงการ น้ ีข้ นึ ด้วยการจัด สร้างห้องสมุดน ออกแบบตกแต ิทานท่ี ่งอย่างสวยงาม ป ระกอบด้วยภาพ ศิลปะบนผนัง ช ้ันวางหนังสอื สสี นั สดใส หนังสอื น ิทาน


โรงเรียนในโครงการโลกนิทานของหนู ปีที่ 1 (พ.ศ. 2550) โรงเรียนวัดบางกระสอบ อาเภอพระประแดง สมุทรปราการ ปีที่ 2 (พ.ศ. 2551) โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ปีที่ 3 (พ.ศ. 2552) โรงเรียนวัดบางเตยนอก อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ปีที่ 4 (พ.ศ. 2553) โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย อาเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร ปีที่ 5 (พ.ศ. 2554) โรงเรียนวัดประชานาถ อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ปีที่ 6 (พ.ศ. 2555) โรงเรียนวัดโคกช้าง อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีที่ 7 (พ.ศ. 2556) โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก อาเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ปีที่ 8 (พ.ศ. 2557) โรงเรียนตลาดบางบ่อ อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา รางวัล ความภาคภูมิใจอันล้นเหลือที่ได้มีโอกาสทาห้องสมุดในจินตนาการ ให้กลายเป็น ห้องสมุดที่จับต้องได้จริง เนรมิตห้องสมุดเดิมของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ให้กลายเป็นห้องสมุดในโลกจินตนาการ สาหรับนักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาทุกคน

Bangphea1 time1  
Bangphea1 time1  
Advertisement