Page 1

คาชี้แจง ๑). เหตุแห่งครั้งนี้ คือ คาสั่งให้ได้รับเงินเดือนเมื่อแต่งตั้งให้ผมมีวิทยฐานะครูชานาญการ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ที่แต่งตั้งโดยผู้อานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นคาสั่งที่ไม่ชอบตามหลักเกณฑ์และ วิธกี ารที่กาหนดในกฎหมาย โดยการให้ได้รับเงินเดือนเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะครูชานาญการ ที่ชอบตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่วิธีการที่กาหนดในกฎหมายนั้น ต้องแต่งตั้งให้ รับเงินเดือนในขั้นต่าของ อันดับที่ได้รับการแต่งตั้ง วิทยฐานะครูชานาญการต้องรับเงินเดือนในอันดับ คศ.๒ โดยเงินเดือนขั้น ต่าในอันดับ คศ .๒ ในขณะนั้น คือ ๑๕,๔๑๐ บาท ดังตารางเทียบขั้นเงินเดือนแต่ละอันดับที่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะได้รับเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งและวิทย ฐานะ ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๑๓ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ แต่ คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ที่ ๒๓๙/๒๕๕๔ สั่ง ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่สั่งโดยผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ มีคาสั่งให้ได้รับเงินเดือนในอันดับอื่นทีไ่ ม่ใช่ขั้นต่าของอันดับ คศ.๒ คือ ให้ ผมรับเงินเดือนใน อันดับ คศ.๑ ขั้น ๑๔,๖๙๐ บาท ซึ่งไม่ชอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎหมาย ผมขอมีวิทยฐานะครูชานาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่สานักงาน ก .ค.ศ.กาหนด ตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ ในหลักเกณฑ์และวิธีการให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชานาญการ วิธีการ ข้อ ๕ การแต่งตั้งให้มี วิทยฐานะครูชานาญการ ความว่า “กรณี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามีมติอนุมัติ ให้ผู้มีอานาจตาม มาตรา ๕๓ สั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะครูชานาญการและให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ .๒ สาหรับผู้ที่ รับเงินเดือนต่ากว่าขั้นต่าของอันดับ คศ .๒ จะแต่งตั้งได้เมื่อได้รับเงินเดือนต่ากว่าขั้นต่าของ อันดับ คศ.๒ ไม่เกิน ๑ ขั้น และส่งสาเนาคาสั่ง จานวน ๑ ชุด ให้สานักงาน ก.ค.ศ. ภายในเวลา ๗ วัน นับแต่วันที่ออกคาสั่ง” ตามความที่กล่าวในข้างต้นนี้ เงินเดือนของผมในขณะนั้น คือ ๑๔,๖๙๐ บาท เป็นเงินเดือนที่ได้รับต่ากว่าขั้นต่าของอันดับ คศ .๒ อยู่ ๑ ขั้น เมื่อมีการแต่งตั้งให้ผมมีวิทย ฐานะครูชานาญการแล้ว ต้องให้ ผมได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ .๒ โดยให้ได้รับเงินเดือนในขั้นต่า ของอันดับ คศ.๒ ในขณะนั้น คือ ๑๕,๔๑๐ บาท


และผมขออ้างความที่กาหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทีส่ อดคล้องกับหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ นี้ และสอดคล้องต่อคาชี้แจงของผม ในการให้ได้รับเงินเดือน เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะครูชานาญการ ดังนี้ ก). มาตรา ๔๔ วรรคสอง แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา พ .ศ. ๒๕๔๗ ความว่า “ผู้ใดจะได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใด วิทยฐานะใด จะได้รับ เงินเดือนอย่างใด ตามมาตรา ๓๑ ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด โดยให้ได้รับเงินเดือนในขั้นต่า ของอันดับ ในกรณีที่จะให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ากว่าขั้นต่าหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.” ข). มาตรฐานวิทยฐานะครูชานาญการ ตามหนังสือสานักงาน ก .ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ ความว่า “การให้ได้รับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ ให้ได้รับ เงินเดือนอันดับ คศ.๒ และให้ได้รับเงินวิทยฐานะครูชานาญการ” ค). การแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ และการให้ได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น ตามหนังสือสานักงาน ก .ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ ความว่า “๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาผู้ที่ได้รับเงินเดือนต่ากว่าขั้นต่าของอันดับที่จะแต่งตั้งจะได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะหรือ เลื่อนวิทยฐานะเมื่อได้รับเงินเดือนต่ากว่าขั้นต่าของอันดับที่จะแต่งตั้งไม่เกิน ๑ ขั้น ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก .ค.ศ.กาหนด ตามหนังสือที่อ้างถึง (๑) หรือเมื่อได้รับเงินเดือนต่ากว่าขั้นต่าของ อันดับที่จะแต่งตั้ง ไม่เกิน ๒ ขั้น สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดยะลา ปัตตานี และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อาเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ ) ที่ขอมีวิทยฐานะ ชานาญการ และเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด ตามหนังสือที่อ้างถึง (๒) โดยให้ได้รับเงินเดือนในขั้นต่าของอันดับที่ได้รับแต่งตั้ง” หนังสือที่อ้าง ถึง (๑) ในความข้างต้นนี้ คือ หนังสือสานักงาน ก .ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ จะเห็นได้ว่าความที่กาหนดในกฎหมายทีผ่ มอ้างถึง มีแนวทางไปในทางเดียวกัน สอดคล้อง กัน ไม่ขัดแย้งกัน


๒). ผมได้มีคาขอทักท้วงและให้ทบทวนคาสั่ง ตามหนังสือโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี ที่ ศธ ๐๔๑๓๘.๑๔๐/๖๖ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เพื่อทักท้วงและให้ทบทวนคาสั่ง ที่ ๒๓๙/ ๒๕๕๔ ที่ สั่ง ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะ เกษ เขต ๑ โดยผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ มีหนังสือ ชี้แจงคาขอทักท้วงและให้ทบทวนคาสั่งของผม ตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๑๓๘/๓๐๐๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยได้ชี้แจงยืนยันว่า “๒. การให้ได้รับเงินเดือน ได้ดาเนินการตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๑๓ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ กล่าวคือ ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วมีมติให้ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งและวิทยฐานะใด ให้ได้รับ เงินเดือนในอันดับและขั้นที่เทียบได้ตรงกันกับขั้นเงินเดือนอันดับเดิม จึงขอยืนยันว่าได้ดาเนินการ สั่งแต่งตั้งถูกต้องแล้ว” ผมขอแย้งคาชี้แจงยืนยันการดาเนินการในความข้างต้นของสานักงานพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ โดยผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ว่า ตารางเทียบขั้นเงินเดือน ในหนังสือ ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๑๓ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ นั้นเป็น ตารางเทียบขั้นเงินเดือนที่ส่งมาเพื่อแทนตารางเทียบขั้นเงินเดือนในหนังสือ ที่ ศธ ๐๒๐๖.๒/ว ๕ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๙ เนื่องด้วยมีการปรับเงินเดือนตามพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตรา เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงจาเป็นที่ทาง สานักงาน ก .ค.ศ. ต้องส่งตารางเทียบขั้นเงินเดือนใหม่ดังกล่าวเพื่อมาทดแทนตารางเทียบขั้น เงินเดือนอันเดิม นอกจากนี้ การดาเนินการหนังสือสานักงาน ก .ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๑๓ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ โดย ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ดาเนินการปฎิบัติที่ขัดแย้งกับ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ. ๒๕๔๗ และปฏิบัติการไม่ เป็นไปตามแนวทางตามที่กาหนดในกฎหมายตามพระราชบัญญัติดังกล่าวนี้ ดังที่ผมได้ชี้แจงในข้อ ๑). ก, ข, ค ในข้างต้นนี้แล้ว


๓). ผมได้ส่งสาเนาคาสั่งการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะครูชานาญการของสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาอื่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาว่า ในการดาเนินการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น นั้น มีการดาเนินการแตกต่างจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ที่แต่งตั้งโดยผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาศรีสะ เกษ เขต ๑ กล่าวคือ ดาเนินการออกคาสั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะครูชานาญการและให้ได้รับเงินเดือนใน ขั้นต่าของอันดับ คือ ให้ได้รับเงินเดือน ๑๕,๔๑๐ บาท ตามวิธีการ ข้อ ๕ ที่ว่า “...จะแต่งตั้งได้เมื่อ ได้รับเงินเดือนต่ากว่าขั้นต่าของอันดับ คศ.๒ ไม่เกิน ๑ ขั้น” เงินเดือนต่ากว่าขั้นต่าของอันดับ คศ. ๒ ก็คือ ๑๔,๖๙๐ บาท ซึ่ง การแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะครูชานาญการของสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาอื่น สอดคล้องกับที่กาหนดในกฎหมาย ทีผ่ มอ้างถึงในข้อ ๑ ก, ข, ค ผมจึงร้องชี้แจงมาดังในข้างต้นครับมีจุดประสงค์เพื่อจะให้ทราบและได้เข้าใจเป็น ประสบการณ์ร่วมกันในปัญหาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ผมเคารพต่อผู้บังคับบัญชา ขอได้โปรดท่านได้ แยกแยะให้ออกถึงการเคารพและการเรียกร้องสิทธิ์อันชอบของข้าพเจ้า การดาเนินการต่อปัญหานี้ ของผมดาเนินการตามแนวทางที่กาหนดไว้เพื่อการเรียกร้องสิทธิ์ตามที่กาหนดในกฎหมาย

นายกัมปนาท สุขสงวน ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔

คำชี้แจง  

คำชี้แจงเหตุแห่งการฟ้องศาลปกครอง : ฟ้องผู้อำนวยการ สพป.ศก.๑

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you