Page 1

All Windows Course... Internet Course... Windows 7/XP/Vista/8/200 and many more... 1. कम्प्युटर मा नेपाली लेख्ने तरीका 2. Keyboard मा भाषा कसरी ि दल्ने

HTML/Javascript/Social Network/SEO/Blogger. 1

Facebook मा Password बिर्सिएमा

2

facebook लाई नेपाली भासमा चलाउनह ु ोस

3. Facebook group Message िाट हट्नुहोस

3.

बिना Multiple Keyboard कसरी लेख्ने

3

4.

Taskbar लाई लुकाउने अथवा दे खाउने

4

5.

Taskbar मा कसरी नाम लेख्ने

5

5. एकैचोटी धेरै साथीहरुलाई SMS गननलाई

6.

Taskbar को Color कसरी ि दल्ने

6

Facebook Fan Page कसरी िनाउने ?

7.

Start Button कसरी िदल्ने ?

7

Timeline Cover कसरी िदल्ने ?

8.

Notification Icon लुकाउने र दे खाउने

8

facebook Password िदल्नुहोस

Facebook साथी कसरी Block गने

Taskbar मा Shortcut Link राख्नह ु ोस

9

10.

Recent Item Show Or hide

10

Facebook Email कसरी िदल्ने ?

11.

Start Menu िाट Internet Search

11

Skype Password कसरी Reset गने ?

12.

Start Menu मा Category ि नाउनुस

12

Skype मा Group साथी कसरी िनाउने ?

Shut Down Button िदल्नुहोस

13

Skype मा Screen कसरी Share गने ?

Run File दे खाउनुस Start Menu मा

14

Skype मा Audio settings कसरी गने ?

15.

Desktop Background Position

15

Skype Information कसरी Update गने

16.

Desktop Icon दे खाउने र लुकाउने

16

Skype मा group Call कसरी गने ?

Shortcut Icon िनाउनुहोस ् Desktop

17

Skype िाट Facebook कसरी जोड्ने ?

Desktop मा Gadget हरु राख्नुहोस

18

Skype मा नया ा

19.

Background मा चचत्र Set नभएमा

19

Skype मा नचाहहने साथी कसरी हटाउने ?

20.

20

Blogger भनेको के हो ?

21.

File, Folder हरु Copy गने तरीका Replace File, Folder Name

21

22.

Security कसरी राख्ने Document मा

Blogger िनाउन कसरी सुरुवात गने ?

22

Blogger मा नया पोस्ट कसरी लेख्ने ?

23.

Single Click मा खोलिने प्रोग्राम

23

Blogger मा Category कसरी िनाउने ?

24.

हरे क Files नया Windows मा खोल्नुस

24

Third party Gadget कसरी राख्ने ?

9.

13. 14.

17. 18.

Facebook Usename कसरी खोज्ने ?

साथी कसरी ि नाउने ?

25.

Comment लेख्ने तरीका Desktop मा

25

Blogger मा Attribution कसरी हटाउने ?

26.

पुरा जानकारी थाहा पाउनुस Application

26

Blogger मा Navbar कसरी हटाउने ?

27.

Disable or Enable Preview pane

27

Blogger मा Favicon Icon कसरी िदल्ने

28.

Desktop र्भत्र नया फोल्डर िनाउनुहोस ्

28

Blog Body Background कसरी िदल्ने ?

29.

फाईलहरु लाई मितीले कसरी खोज्ने

29

Blog मा CSS Tab menu कसरी राख्ने

30.

Libraries र्भत्र अको Library िनाउनुस

30

Blog Header चचत्र कसरी िदल्ने ?

31.

फईलहरु कसरी हटाउने Recycle Bin

31

चचत्रहरुको HTML Code िनाउने तरीका ?

32.

Recycle Bin को नाम कसरी िदल्ने

32

र्लिंकहरुको HTML Code िनाउने तरीका ?

33.

Restore Files Recycle Bin िाट

33

HTML Scrolling text िनाउने तरीका

34.

Recycle Bin हटाउने Desktop िाट

34

HTML News Ticker िनाउने तरीका ?


35. 36. 37 38.

Install भएका Software हटाउने तरीका Turn Windows Featured On or Of

35

HTML को िारे मा General तरीकाहरु

36

HTML र्लिंकहरुको Title राख्ने तरीका

Auto Play िन्द गरी Virus िाट िच्नुस

37

Banner को HTML Code िनाउनुहोस ्

Auto Play भनेको के हो सिक्नुहोस

38

39.

Computer को Basic Information हे रौं

39

40.

Name & Destribution लेख्नुहोस PC

40

HTML CSS dropdown Menu िनाउनुस

HTML Mega Dropdown menu िनाउनुस HTML Tree Dropdown Menu िनाउनुस

41.

Windows Original हो की होइन

41

HTML िाट Image Resize कसरी गने ?

42.

Screen Brightness घटाउने र ि ढाउने

42

43.

Laptop को Battery िचाउने तरीका

SEO को िारे मा केही जानकारीहरु हे नुहोस

43

44.

Laptop Battery को जानकारी लिनुहोस ्

44

Yahoo mail मा Signature कसरी लेख्ने ?

Yahoo को Password Reset गनुहोस

45.

Powe Plan भनेको के हो

45

Yahoo Account कसरी Delete गने ?

46.

Administrator Password िनाउनह ु ोस ्

46

Gmail Account कसरी Delete गने ?

47.

Welcome Screen मा Warning SMS

47

Gmail मा Signature कसरी लेख्ने ?

48.

Customize गनह ु ोस User Account

48

Google Talk कसरी प्रयोग गने ?

49.

Password Reset Disk भनेको के हो

49

YouTube मा Video कसरी Upload गने

50.

Guest Account भनेको के हो

50

YouTube Video कसरी Delete गने ?

51.

Multiple Account कसरी िनाउने

51

YouTube मा Video कसरी Edit गने ?

52.

बिना Password कम्प्युटर कसरी खोल्ने

52

YouTube Background कसरी िदल्ने ?

53.

Standard र Administrator Account

53

YouTube मा Watch Later भनेको के हो

54.

User Account कसरी Delete गने

54

YouTube Video को Code Generate...

55.

Disable गनुहोस Device लाई

55

YouTube Video Download गने तरीका Wordpress िनाउन कसरी सुरुवात गने ?

56.

Device Drive कसरी Format गने

56

57.

ककन CD DVD नदे खीएको Windows

57

Wordpress मा Themes कसरी िदल्ने ?

58.

CD-ROM को Audio Video िजाउने

58

Wordpress मा नया Gadget कसरी थ्ने

59.

Disk (Volume) कसरी Delete गने ?

59

Blogger लाई Search Engine मा जोड्ने

60.

Windows Vista कसरी Format गने ?

60

61.

Windows XP कसरी Format गने ?

Google Chrome मा Password राख्नुहोस

61

62.

Windows 7 कसरी Format गने ?

62

Internet Explorer मा Password राख्ने

63.

Computer को पुरा रुप के हो ?

63

Internet Explorer िाट Password हटाउने

Google Chrome िाट PAssword हटाउने

64.

Software भनेको के हो ?

64

Mozila Firefox मा Password राख्ने

65.

Software कती कसिमका हुन्छन ?

65

Mozila Firefox िाट Password हटाउने आफुलाई नचाहहने Website Block गनुि होस

66.

Computer कसरी Shutdown गने ?

66

67.

Computer कसरी खोल्ने ?

67

Internet Explorer िाट Cookies हटाउने

68.

Word 2010 कसरी खोल्ने ?

68

Chrome मा Recent History कसरी हे ने

69.

Word 2010 को मख् ु य भागहरु

69

Intr Explorer मा Recent History हे नह ु ोस

70.

Word मा नया Document िनाउनह ु ोस ्

70

Firefox मा Recent History कसरी हे ने ?


71.

Save र Save as... मा के फरक छ ?

71

Chrome मा Homepage कसरी िदल्ने ?

72.

नया Document कसरी Save गने ?

72

Chrome मा Font Size कसरी िदल्ने ?

73.

Font र Font Size पररितिन गनुहोस ?

73

Google Chrome मा भाषा कसरी िदल्ने

74.

Document लाई कसरी Print गने ?

74

Google Chrome चलाउादा Shortcut Keys

75.

अक्षरहरुको ररिंग कसरी परररनतन गने ?

75

Internet Explorer मा Homepage िदल्ने

76.

Paragraph मा Bullet कसरी राख्ने ?

76

Chrome मा Multi Tab कसरी िन्द गने ?

77.

Paragraph मा Numbering राख्नुहोस

77

Chrome मा Bookmarks Bar Hide/show

78.

Cover Page कसरी प्रयोग गने ?

78

Chrome मा Search Engine Manage

79.

अक्षर लाई कसरी Highlight गराउने ?

79

80.

Table Coloumn कसरी थ्ने ?

Facebook Account Deactive गनुहोस

80

Facebook Data कसरी Download गने

81.

Table Row कसरी थ्ने ?

81

Facebook Profile Name कसरी िदल्ने

82.

Quick Table कसरी Insert गने ?

82

Twitter मा Account कसरी िनाउने ?

83.

Replace र Find को प्रयोग गनह ु ोस

83

Twitter Profile Picture कसरी िदल्ने ?

84.

Cell लाई merge कसरी गने ?

84

Twitter Background कसरी िदल्ने ?

85.

Table Row अथवा Coloumn हटाउने

85

Twitter लाई Facebook मा कसरी जोड्ने

86.

Table लाई Split कसरी गने ?

86

86. Twitter Info कसरी Update गने ?

87.

SmartArt को प्रयोग कसरी गने ?

87

Twitter मा नया साथी कसरी िनाउने ?

88.

Document मा Page Number राख्न

88

Blogger लाई Twitter मा कसरी जोड्ने ?

89.

Document मा Image Insert गनन

89

Google Drive महत्व के हो ?

90.

Header & Footer कसरी राख्ने ?

90

Google Drive मा Data कसरी भण्डार गने

91.

Computer Hardware भनेको के हो ?

91

Google Drive िाट Data Download गने

92.

Mother Board भनेको के हो ?

92

Google Drive िाट Data Share गने

93.

RAM को मुख्य भूमीका के हो ?

93

Google का महत्वपूर्ि साईटहरुको िारे मा

94.

Hard Disk भनेको के हो ?

94

Blogger मा Spin Image कसरी राख्ने ?

95.

Computer कती ककसीमका हुन्छन ?

95

Blogger मा Coloumn कसरी थ्ने ?

96.

Library को काम के हो ?

96

Blogger मा Video कसरी Upload गने

97.

Software Install गदा ध्यान ददनुपने कुराहरु

97

Wordpress Adress कसरी िदल्ने ?

98.

Action Center को काम के हो ?

98

Internet को काम के हो ?

99.

32 Bit र 64 bit को अथथ के हो ?

99

Internet ले कसरी काम गददछ ?

100.

कुन Windows राम्रो हुन्छ चलाउनलाई

100

Internet को शुरुवात कहहले कसरी भयो

101.

Solve PC Issue: को मतर्ल के हो

101

Online Shopping को िारे मा र्सक्नुहोस

102.

CD मा DATA कसरी भण्डार गने ?

102

Internett का लागी िआश्यक Hardwares

103.

File तथा Folder कसरी Search गने

103

104.

Spining Tool कसरी प्रयोग गने ?

Internet भनेको के हो कस्तो हुन्छ ?

104

Internet चलाउन िआश्यक Softwares

105.

Desktop सिम्पपन्धी अन्य जानकारीहरु

105

Internet कसरी Settings गने ?

106.

Menu Bar लाई लक ु ाउने र दे खाउने

106

E-mail का फाइदाहरु के कस्ता हुन ?


107.

Start Up मा Programs राख्ने, झिक्ने

107

E-mail का भागहरुका जानकारीहरु

108.

Start Up िाट Programs हटाउनुहोस

108

E-mail कसरी Print गने ?

109.

Wify password कसरी पत्ता लगाउने

109

अनाश्यक E-mail Delete गने तरीका

110.

Explorer िाट कसरी File खोल्ने ?

110

E-mail Reply गने तरीका

111.

Mouse लाई कसरी Fast गराउने ?

111

112.

Disk Defragmenter कसरी गने ?

E-mail को बिशेषताहरु के हुन ?

112

Nimbooz ID िनाउने तरीका

All windows course1  
Advertisement