Page 1

ความยืดหยุ ่ นของอุปสงค์ (Elasticity of demand) • หมายถึง การวัดอัตราการเปลียนแปลงของปร ิ มาณอ ุ ปสงค์ ทีเกิดจา ก การเปลียนแปลงของราคาสิ นค้ าและบร ิ การ รายไ ด้ ของผู ้ บร ิ โภค และ ราคาสินค้ าอืน 1. ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา (Price Elasticity of Demand) 2. ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้ (Income Elasticity of Demand) 3. ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาสินค้ าชนิดอืน (Cross Elasticity of Demand)


ความยืดหยุ ่ นของอุปสงค์ ต่อราคา (Price Elasticity of Demand ; Ed) • หมายถึง อัตราการเปลียนแปลงในจํ านวนสิ นค้ าที มีผู้ ต้องการซื อต่อ อัตราการเปลียนแปลงในร าคาสิ นค้ าชนิ ดนั น โดยคิดอัตราการ เปลียนแปลงเ ป็ นร ้ อยละ การวัดความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาการวัดความยืดหยุ่นของอุป สงค์ต่อราคาสามารถทําได้ 2 รูปแบบ คือ 1. การวัดความยืดหยุ่น ณ จุดใดจุดหนึงบนเ ส้ นอ ุ ปสงค์ 2. การวัดความยืดหยุ่นระหว่างจุดสองจุดบนเส้ นอุปสงค์


การวัดความยืดหยุ ่ น บนเส้ นอุปสงค์ • 1. การวัดความยืดหยุ่น ณ จุดใดจุดหนึงบนเ ส้ นอ ุ ปสงค์ (Point Elasticity) 2. การวัดความยืดหยุ่นระหว่างจุดสองจุดบนเส้ นอุปสงค์ (Arc Elasticity


ประเภทของเส้ นอุปสงค์ จําแนกตามความยืดหยุ ่ นของอุป สงค์ ต่อราคา 1. อุปสงค์ทีไม่ มีความยื ดหยุ ่นเลย (Perfectly inelastic demand) ตัวอย่างของสินค้ า คือ โลงศพ 2. อุปสงค์ทีมความยื ดหยุ ่น้ อย (Inelastic demand) ตัวอย่างของสินค้ า คือ สินค้ าทีจําเป็ นแ ก่ การคร องชี พหร ื อสิ นค้ าอื ทดนแทนไ ด้ ยาก 3. อุปสงค์ทีมความยื ดหยุ ่นคง ที (Unitary elasticity demand) เส้ นอุปสงค์ในลักษณะนี มี โอกาสเ กิ ดขึ นกั บสิ นค้าโดยทั ว ไป หากผู ้ บริ โภคควบคุมงบประมาณรายจ่ายใน การซื อสิ นค้ าใ ห้ คง ที อยู่ เสมอ 4. อุปสงค์ทีมความยื ดหยุ ่นมาก (Elastic demand) ตัวอย่างของสินค้ า คือ สินค้ าฟุ ่ มเฟื อย หรื อสินค้ าทีทดแทนด้ วยสิ นค้ าอื นได้ ง่ าย 5. (Perfectly elastic demand) ผู ้ ผลิตทุกคนจะต้ องขายตามราคาทีเป็ นอ ยู ่ในตลาด เส้ นอุปสงค์จะมีลักษณะเป็ นเส้ นตรงขนานกับแกน นอน


ปัจจัยกําหนดค่ าของความยืดหยุ ่ นของอุปสงค์ ต่อราคา • • • • •

พิจารณาอยู ่ ความจําเป็ นต่ อการดํารงชีพของสินค้ านั น ประโยชน์ ใช้ สอย จํานวนเงินที ใช้ สินค้ า ความคงทนของสินค้ า


ความยืดหยุ ่ นของอุปสงค์ ต่อรายได้ (Income Elasticity of Demand ; Ei) • หมายถึง อัตราการเปลียนแปลงในจํ านวนสิ นค้ าที มีผู้ ต้องการซื อต่อ อัตราการเปลียนแปลงของรายไ ด้ ผู ้ บร ิ โภค โดยคิดอัตราการ เปลียนแปลงเ ป็ นร ้ อยละ ค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้ มี โอกาสเป็ นได้ ทั งค่ าบวกและค่ าลบขึ นอยู ่ กับประเภทของสิ นค้า ดังนี แสดงว่าสินค้ าประเภทนั น เป็ นสินค้ าด้ อยคุณภาพ (Inferior Goods) ซึงผู ้ บร ิ โภคมั กจะ บริโภคจํานวนน้ อยลงเมือรายไ ด้ ของเ ขาเ พิ มขึน


ความยืดหยุ ่ นของอุปสงค์ ต่อรายได้ (Income Elasticity of Demand ; Ei) • หากเป็ นเครือง หมายบวก แสดงว่าเป็ นสินค้ าปกติ (Normal Goods) ได้ แก่ สินค้ าทัวไปและสิ นค้ าคุ ณ ภ าพดี ซึงผู ้ บร ิ โภคมั กจะ ค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้ มีโอกาสเป็ นได้ ทั งค่ าบวกและ ค่าลบขึ นอยู ่กับปร ะเ ภทของสิ นค้ า ดังนี แสดงว่าสินค้ าประเภทนั น เป็ นสินค้ าด้ อยคุณภาพ (Inferior Goods) ซึงผู ้ บร ิ โภคมั กจะ บริโภคจํานวนน้ อยลงเมือรายไ ด้ ของเ ขาเ พิ มขึน


ความยืดหยุ ่ นของอุปสงค์ ต่อรายได้ (Income Elasticity of Demand ; Ei) หากเป็ นเครือง หมายบวก แสดงว่าเป็ นสินค้ าปกติ (Normal Goods) ได้ แก่ สินค้ าทัวไปและสิ นค้ าคุ ณ ภ าพดี ซึงผู ้ บร ิ โภคมั กจะบร ิ โภค


ความยืดหยุ ่ นของอุปสงค์ ต่อสิ นค้ าชนิดอืน (Cross Elasticity of Demand ; Ec) • หมายถึง

โดยคิดอัตราการเปลียนแปลงเ ป็ นร ้ อย ละ ค่ าความยืดหยุ ่ นของอุปสงค์ ต่อสินค้ าชนิดอื น มีโอกาสเป็ นได้ ทั งค่ าบวกและค่ าลบใ นทางเ ศร ษฐศาสตร ์ พิ จารณา ได้ เป็ น2 ประเภท คือ (Complementary Goods) ซึงค่ าความ ยืดหยุ่นจะมีเครือง หมายเ ป็ นบวก เช่น กาแฟกับนํ าตาล รองเท้ ากับถุงเท้ า สินค้ า (Substitution Goods) ซึงค่ าความ ยืดหยุ่นจะมีเครือง หมายเ ป็ นลบ เช่น ชากับกาแฟ โค้ กกับเป๊ ปซี เป็ นต้ น


ความยืดหยุ ่ นของอุปสงค์ ต่อสิ นค้ าชนิดอืน (Cross Elasticity of Demand ; Ec) • ตัวอย่ าง กําหนดให้ นางสาวสมหญิงมีรายได้ เดือนละ 5,000 บาท โดย 10 หน่วย/เดือน ต่อมาเขามีรายได้ เพิมขึ นเป็ น 7,000 15 หน่วย/เดือน จงหาค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้ แบบช่วง (Ei) ตอบ ค่าความความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้ ของนาวสาวสมหญิง มีค่ามาก 1 หน่วยแล้ วปริมาณซื อ สินค้ าจะเปลียนแปลงไปร ้ อยละ 1.2 เมือสิ นค้ าเ ป็ นสิ นค้ าปกติ


ความยืดหยุ ่ นของอุปทาน (Elasticity of Supply) • หมายถึง การวัดอัตราการเปลียนแปลงของปร ิ มาณข ายสิ นค้ า ที นําเสนอขายต่ออัตราการเปลียนแปลงของราคาชนิ ดนั นๆ ณช ่ วงเ วลา ใดเวลาหนึง ความยืดหยุ่นของอุปทานต่อราคา (Price Elasticity of Supply ; Es) หมายถึง อัตราการเปลียนแปลง ในจํานวนสินค้ าที ผู ้ ขายต้ องการขายต่ออัตราการเปลียนแปลงในร าคาสิ นค้ าชนิ ดนั นโ ดย คิดอัตราการเปลียนแปลงเ ป็ นร ้ อยละ


การวัดความยืดหยุ ่ น บนเส้ นอุปทาน • การวัดความยืดหยุ่น ณ จุดใดจุดหนึงบนเ ส้ นอ ุ ปทาน (Point Elasticity) • การวัดความยืดหยุ่นระหว่างจุดสองจุดบนเส้ นอุปทาน (Arc Elasticity)


การวัดความยืดหยุ ่ น บนเส้ นอุปทาน • ตัวอย่ าง กําหนดให้ ราคาของมังคุดกิโลกรัมละ 30 บาท มีปริมาณเสนอ ขายจํานวน 300 กิโลกรัมละ 40 บาทมีผลทําให้ มีปริมาณเสนอซื อเ พิ มขึนเป็ น 350 กิโลกรัมต่อวัน จงหา ค่าความยืดหยุ่นของอุปทานต่อราคาแบบช่วง ค่าความยืดหยุ่นของอุปทานต่อราคาแบบจุดทั งสองจุ ด ตอบ จุดที 1 คือ 0.50 , จุดที 2 คือ 0.57


ประเภทของเส้ นอุปทานจําแนกตามความยืดหยุ ่ นของ อุปทานต่ อราคา • .อุปทานทีไม่ มีความยื ดหยุ ่นเลย (Perfectly inelastic supply) ตัวอย่างของสินค้ า คือ พระเครือง โบร าณว ั ตถุ • 2.อุปทานทีมีความยื ดหยุ ่น้ อย (Inelastic supply) ตัวอย่างของสินค้ า คือ สินค้ าทางด้ านเกษตร • 3. (Unitary elasticity supply) ประเภทหนึง • 4.อุปทานทีมีความยื ดหยุ ่นมาก (Elastic supply) ตัวอย่างของสินค้ า คือ สินค้ าทีผลิ ตได้ ง่ าย ใช้ เวลาในการผลิตน้ อย ส่วนใหญ่เป็ นสินค้ า อุตสาหกรรม • 5. (Perfectly elastic supply) ถ้ าราคาสินค้ าอยู่ ณ ระดับเดิมจํานวนขายจะมีไม่จํากัดจํานวน จะเสนอขายสินค้ าเลย


ปัจจัยกําหนดค่ าของความยืดหยุ ่ นของอุปทานต่ อราคา • ระยะเวลา อุปทานในระยะยาวจึงมีค่าความยืดหยุ่นมากกว่าในระยะ สั น • การเปลียนแปลงต้ นทุ นการผลิ ต รวดเร็วแล้ วทําให้ ค่าความยืดหยุ่นมีค่าน้ อย • ความคงทนของสินค้ า สินค้ าซึงเก็ บไว้ ได้ นา นไ ม่ เสี ยหาย จะมีค่าความ ยืดหยุ่นของอุปทานมาก


ประโยชน์ ของความยืดหยุ ่ น 1ใช้ วิเคราะห์ปัญหาการเก็บภาษีและการผลักภาระภาษี 2ใช้ วิเคราะห์ปัญหาเกียวกั บการค้ าร ะหว่ างปร ะเ ทศ 3ใช้ 4ใช้ 5ใช้ วิเคราะห์การกําหนดราคาขายทีแตกต่ างกั น (Price Discrimination) 6ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ มีอิทธิพลยิงในการกํ าหนดร าคาสํ าหร ั บ กิจกรรมสาธารณูปโภค

Elasticity  

ความยืดหยุ่น

Advertisement