Page 1

E-Marketing กลยุทธ์การตลาด

ออนไลน์ ทาเว็บไซต์ให้ทั่วโลกรู้จัก อาจารย์ : ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ (ป้อม) - กรรมการผูจ ้ ด ั การ บริษัท ตลาด ดอท คอม จากัด www.TARAD.com, www.ThaiSecondhand.com - อุปนายก สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย - อาจารย์ ม.ศิลปากร คณะไอซีที , ม.ศรีปทุม และ สถาบัน Net Design - ที่ปรึกษา-อดีตเลขาธิการ สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย www.Webmaster.or.th E-Mail URL Twitter

: pawoot@tarad.com : www.Pawoot.com : @pawoot

.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


Pawoot Pongvitayapanu การศึกษา ปริญญาโท ปริญญาโท ปริญญาตรี

ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ (ป้อม) MS IEC, B. ARCH Internet and E-commerce มหาวิทยาลัย

อัสสัมชัญ (ABAC) Executive MBA : ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ประสพการณ์การทางาน ปัจจุบัน (Future) กรรมการผู จ้ ดั การ อปุนายก ทีป่ รึกษา ทีป่ รึกษา นักเขียน บรรณาธิการ อาจารย์ อาจารย์/วิทยากร

บริษทั TARAD DOT COM Co.,Ltd. (ThaiSecondhand.com, TARAD.com) สมาคมผู ป้ ระกอบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ไทย สมาคมผู ด้ ูแลเว็บไทย (Thai Webmaster Association) APEC IBIZ : สถาบันเพิม่ ผลพลิตแห่งชาติ, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรุงเทพธุรกิจ Biz Week, นิตยสาร E-Commerce Magazine สานักพิมพ์ TARADedu (หนังสือด้าน E-Marketing & E-Commerce) ม.ศิลปากร คณะไอซีท ี และ สถาบัน Net Design – วิชา E-Marketing see all list at http://www.pawoot.com/Myself/

อดีต (Past)

Dec 02-Sep 05 เลขาธิการ - สมาคมผู ด้ ูแลเว็บไทย ThaiWebmaster Association Apr – Sep 04 ทีป่ รึกษา - กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Oct 01-Aug 03 Assistant Manager - HUTCH : Mobile Operator Sep 00-Oct 01 กรรมการ- สมาคมผู ด้ ูแลเว็บไทย - ThaiWebmaster Association .com Education Jul 99 - Jan 00 Business Development/Webmaster - AD Venture E(Member of Shin Seminar Corporation)& Training Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com) Jun 99-Nov 99 Web Design Company - Pantheon.co.ltd - Web Creative Member of TARAD Dot Com Group


ประสบการณ์อน ื่ ๆ งานเขียนหนังสือ • หนังสือ E-Commerce สุดยอดช่องทางรวย • หนังสือ E-Marketing เจาะเทคนิคการตลาดออนไลน์ • หนังสือ รวยทางลัดกับ TARAD.com ทีป ่ รึกษาด้านการตลาดออนไลน์

.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


เริ่มต้นรู้จักการตลาด ออนไลน์ (E-Marketing)

.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


E-Marketing คืออะไร? การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketing) หมายถึง การดาเนินกิจกรรมทางการตลาดใช้ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต เป็นเครื่องมือในการดาเนินกิจการ ทางการตลาดกับกลุ่มเป้าหมาย เป็นกิจกรรม ที่เป็นการสื่อสารแบบ 2 ทาง และ กิจกรรมที่นักการตลาดสามารถติดต่อกับ ผู้บริโภคได้ทั่วโลกและตลอดเวลาผ่านช่องทางนี้ .com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


World Internet Users and Population Stats

updated on March 31, 2009. Source : http://www.internetworldstats.com/stats.htm

.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


ประชากรคนใช้อน ิ เตอร์เน็ตในไทย?

~16.1 ล้านคน (24 %) จากคนไทย 66 ล้านคน ข้อมูลจาก: NECTEC ปี 2008

.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


updated on March 31, 2009. Source : http://www.internetworldstats.com/stats.htm

.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


ข้อดีของ E-Marketing เมื่อเทียบกับสื่ออื่น

เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากเกือบ 1600 ล้านคน 225 ประเทศ 104 ภาษา • สามารถวัดผลได้แม่นยากว่าสื่ออื่น • ราคาลงโฆษณาถูก และคุ้มค่า กว่าเมื่อเทียบ กับสื่ออื่น • จานวนผู้ใช้สอ ื่ นี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ • คุณภาพของผู้ใช้มีมากกว่าสื่ออื่น • สื่อเปิดกว้างตลอด 365 วัน 24 ชม. •

.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


การเริ่มต้นการตลาดออนไลน์ 1. 2. 3. 4.

กาหนดวัตถุประสงค์ จะขายหรือ สร้าง กาหนดกลุ่มเป้าหมาย วางแผนงบประมาณ มีเงินเท่าไร จะใช้เท่าไร? กาหนดแนวความคิดและรูปแบบ หาจุดขาย image

5W 1H

ลูกเล่น ไอเดีย

5. วางแผนกลยุทธ์ และสื่อ ช่วงเวลา จะใช้กล ยุทธ์อะไร สื่ออะไร? เมื่อใด?

6. ดาเนินแผนการ ลุยยย...ยยย ตามแผนทีไ่ ด้วางเอาไว้ 7. วัดผล และประเมินผลลัพภ์ ดูผลลัพภ์ที่ออกมาเป็น อย่างไรบ้าง?

.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


กาหนดวัตถุประสงค์ 1. เพิ่มการรับรู้ของแบรนด์ (Brand Awareness) 2. ประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์ (Brand Engagement & Participation)

3. เพิ่มยอดขาย (Sale & Acquisition)

.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


2. กาหนดเป้าหมาย – Set Target Market

วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของเว็บไซต์คุณ (5W + 1H) • Who – ลูกค้าคือใคร? อายุ, เพศ, การศึกษา, ฐานเงินเดือน, อาชีพ-กลุ่มธุรกิจ, ความชอบ, ฯลฯ

• • • • •

Where – What – Why – When – How –

ลูกค้าอยู่ที่ไหน? สถานที่ เว็บไซต์? อะไรคือสิง่ ที่ลูกค้าต้องการ? ทาไมเค้าถึงต้องมาที่เรา? Online survey เมื่อไรที่เค้าต้องการเรา? เราจะทาอย่างไร? .com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


ตัวอย่าง เว็บไซต์ www.MONDERA.com ขาย แหวนหมัน้ แหวนแต่งงาน • Who – ลูกค้า คือ ผู้ชายที่กาลังจะแต่งงาน อายุ 25 – 35 ปี • Where – ลูกค้าอยู่ใน USA • What – แหวนหมั้น แหวนแต่งงาน เน้น คุณภาพ และความ คุ้มค่า Quality&Value • Why – มีผู้เชี่ยวชาญให้คาแนะนา, แต่งแหวนได้ด้วยตัวคุณ เอง, ส่งฟรี.! 30 พร้อมคืน • When - พ.ย. - ก.พ. ของทุกปี เป็นช่วงเวลาของการแต่งงาน • How - ส่ง E-Mail หากลุ่มเป้าหมาย, Search Engine, ลงโฆษณาใน เว็บไซต์กลุ่มเป้าหมาย .com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


ตัวอย่างการทางานของ www.mondera.com

เลิกแบบแหวน หรือ เพชร เลือกลักษณะเพชร เลิกแบบแหวน Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com) สรุปแหวนที่ต้องการพร้อมคาแนะนา

.com

E- Education Seminar & Training Member of TARAD Dot Com Group


Workshop • Who

__________________________________

• Where ___________________________________ • What

___________________________________

• Why

___________________________________

• When

___________________________________

• How

___________________________________ .com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


รูปแบบการคิดค่าใช้จ่ายการโฆษณา • Flat Rate

คิดเหมาจ่ายเป็ นรายอาทิตย์/เดือน/ปี

• CPM

การคิดค่าใช้จา่ ยต่อการแสดงโฆษณา 1,000 ครัง้ Cost per 1,000 impression

• PPC

การคิดค่าใช้จา่ ยเมือ่ มีการคลิกโฆษณา Pay Per Click

• PPP

การคิดค่าใช้จา่ ยเมือ่ มีการได้ลูกค้าใหม่ หรือทางาน สาเร็จ Pay Per Performance .com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


วิธีการคิดงบประมาณ • % ของยอดขาย (ยอดขาย 100,000 งบ 10% = 10,000 บ.) • % ของงบการตลาด (กาหนดไว้เลย) • % ของกาไร (กาไร 100 บ เป้า 5% = 5 บ.) • % จากลูกค้าใหม่ (เป้าลูกค้าใหม่ 100 คน 100 บ./หัว = 10,000)

.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


WorkShop วิธีการคิดโฆษณา _______________________________ งบประมาณที่ตั้ง

_______________________________

ช่วงเวลา

_______________________________

.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


4. กาหนดแนวความคิดและจุดขาย หาจุดขาย ลูกเล่น ไอเดีย FAB - หาจุดขายของสินค้า • F-Feature (สเป็กสินค้า) • B-Benefit (ประโยชน์ในการใช้งานสินค้าหรือบริการนั้น) • A-Advantage with Competitor (key selling point) (จุดเด่นจุดแตกกต่างเปรียบกับคู่แข่ง พูดในสิง่ ทีค ่ ู่แข่งอ่อนแอ)

• จุดเด่น หรือจุดแตกต่าง (Differentiate) ของ คุณกับเว็บอื่นๆ (Positioning) .com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


“พูดในสิ่งเราอยากพูด” “บ.ตลาดทัวร์ จัดทัวร์เที่ยวทั่วโลก” โทร : 02-298-0999

.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


“พูดในสิ่งที่ลูกค้าอยากฟัง” “สิงหานี้ สินค้าแบรน์แนม ที่ฮอ ่ งกงลดราคาทั้งเกาะ ทัวร์ฮอ ่ งกงราคาประหยัด ตลาดทัวร์ 02-298-0999 “คลิกเลย”

.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


Work Shop สินค้า หรือ บริการ : ______________________________________ F-Feature

Specification

B-Benefit

A-Advantage

ประโยชน์ของการใช้งาน

F หรือ B ที่ดีกว่าคู่แข่ง

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

จุดขาย หรือ จุดเด่น __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________

.com

E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


5. วางแผนกลยุทธ์ และสือ ่ ช่วงเวลา

• จะเลือกวิธี หรือ กลยุทธ์ อะไรในการทาการตลาด • จะลงๆ ที่ไหนดี? กาหนดช่วงเวลา ที่จะเริ่มแผนแต่ละช่วง • จะใช้สื่อ และวิธีอะไรบ้างในการ ทาตลาด Online + Offline • Viral & Buzz Marketing – – – – – –

Banner & Rich Media Advertising Link Exchange Search Engine Marketing E-Mail Marketing Affiliate Marketing E-Marketplace Marketing

• Raid Marketing • PR & Press Release • RSS Feed Offline • TV • Print • Radio

• Press • Outdoor • Others .com

E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


6. ดาเนินแผนการ • • • •

ทาเอง, สร้างทีม, จ้างบริษัท ดาเนินแผนการไปตามขั้นตอนที่ได้วางเอาไว้ กาหนด Action Plan แต่ละขั้นตอนการทางาน หมั่นตรวจสอบ ความคืบหน้าผลของการ ดาเนินการ

.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


หลักการเตรียมตัวก่อนโปรโมตเว็บไซต์ • เช็กว่าตัวเองพร้อมแล้วรึยัง? ข้อมูล?

– เนื้อหาในเว็บไซต์ (C-Content), สังคม (C-Community & Network) optional : CCommerce, C-Channel ช่องทาง

– สร้างความคึกคัก(ข้อมูล) ของเว็บด้วยต้วเองก่อน

• เว็บเรามีจุดเด่นไหม มีอะไรที่จะทาให้ลูกค้ากลับมาอีก? • สร้างเอกลักษณ์ของเว็บไซต์คุณให้โดดเด่น • สร้างช่องทาง และรูปแบบการเก็บข้อมุลผูท ้ ี่เข้ามาในเว็บไซต์

.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


7. วัดผล และประเมินผลลัพธ์ • หาเครื่องมือวัดผล ที่ช่วยในการเก็บข้อมูล ตั้ง KPI ที่ชัดเจน

SALE • Transaction

• อัตราส่วน

คนชม : ลูกค้า

• Conversion Cost [Ads Cost/No. Sale]

• Conversion Ratio [order/visitor] • Avg Rev/Customer

Traffic • • • •

UIP, Page View Member Subscription Acquisition Cost

[Ads Cost/No. Click Thru] CTR (Click Thru Rate)

Awareness • Impression • UIP, Page View • Member

.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


การเก็บข้อมูลสถิติและศึกษาพฤติกรรม ผู้ชมเว็บไซต์

• สถิติทเี่ ก็บ

– จานวนคนเข้าเว็บไซต์ (ชัวโมง, วัน, เดือน, ปี) – คนเข้ามากจากแหล่งไหน (ประเทศ, เว็บไซต์, Search Engine) – เข้าเว็บเราด้วยอะไร (บราว์เซอร์, OS, ขนาดหน้าจอ ฯลฯ) – ดูข้อมูลเป็นตาราง กราฟ วิเคราะห์เชิงลึก

.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


ตัวอย่างโค๊ดเก็บสถิติ สมัครสมาชิก  ได้โค๊ด (Code)  นาไปติดทีเ่ ว็บ  เก็บข้อมูลสถิต ิ <script language='javascript1.1'> page='HomePage';</script> <script language='javascript1.1' src='http://truehits.gits.net.th/data/a0000020.js'></script>

เก็บข้อมูลของผู เ้ ข้าชม ทุกครัง้ ทีโ่ ลโก้แสดง .com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


Truehits Heat Map

.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


www.Truehits.net

.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


Google Analytics www.google.com/analytics • • • •

ดูข้อมูลสถิติได้เชิงลึก ดูได้หลายเว็บไซต์ ฟรี.! มีมุมมองสถิติหลาย มุมมอง

.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


http://web.analytics.yahoo.com

.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


ผู้ให้บริการเก็บสถิติ ฟรี.! • • • • • • • • •

www.Truehits.net (ของคนไทย ตอนนี้ไม่ฟรี แล้ว) www.stat.in.th (ของคนไทย ฟรี) www.google.com/analytics (ฟรี ของ Google) http://web.analytics.yahoo.com (ฟรี ของ Yahoo) www.statcounter.com www.nedstat.com www.shinystat.com www.extremetracking.com www.addfreestats.com .com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


Measurement Step

Visitor

Online Advertising

Web Site

• Impression (imp)

• Page View (PV)

• Click (CTR)

• Unique IP (UIP)

Conversion (CSR) • Sale & Order • Conversion Cost [Ads Cost/No. Sale]

• New, Return Visitor

• Conversion Ratio

• Time on Site

• Avg Rev/Customer • Acquisition Cost

• Bounce Rate

[order/visitor]

[Ads Cost/No. Click]

.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


หนังสือ Google Webmaster Tools

สอนใช้เครื่องของ Google ฟรี.! สอนเทคนิคการใช้ • Gmail : สร้าง account กับ google • Google Webmaster tools : เครื่องมือหลักเว็บมาสเตอร์ • Google Analytics : รายงานแหล่งทีม ่ าของผู้เยี่ยมชม • Google Gadgets : เติมเสน่หแ ์ ละลูกเล่นให้เว็บไซต์ • Google Optimizer : ปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดีขึ้น • Google AdWords : โปรโมทเว็บไซต์ได้งา่ ยๆ • Google AdSense : หาเงินทางอินเทอร์เน็ต .com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


การเริ่มต้นการตลาดออนไลน์ 1. 2. 3. 4.

กาหนดวัตถุประสงค์ จะขายหรือ สร้าง กาหนดกลุ่มเป้าหมาย วางแผนงบประมาณ มีเงินเท่าไร จะใช้เท่าไร? กาหนดแนวความคิดและรูปแบบ หาจุด image

5W 1H

ขาย ลูกเล่น ไอเดีย

5. วางแผนกลยุทธ์ และสื่อ ช่วงเวลา จะใช้ กลยุทธ์อะไร สือ ่ อะไร? เมื่อใด?

6. ดาเนินแผนการ ลุยยย...ยยย ตามแผนทีไ่ ด้วางเอาไว้ 7. วัดผล และประเมินผลลัพภ์ ดูผลลัพภ์ที่ออกมา เป็นอย่างไรบ้าง?

.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


การศึกษาคู่แข่งทาง ออนไลน์ (Competitor Analysis)

.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


ทาไมต้องศึกษาคู่แข่ง ศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของ คู่แข่ง • เข้าใจในธุรกิจที่เราจะทามากขึ้น ในมุมมองใหม่ • สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันทางการทาธุรกิจ • เข้าใจและเรียนรู้กลยุทธคู่แข่งจาก อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต • สามารถประมาณการการทางานของเราได้ (Forecast)

.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


วิธก ี ารศึกษาคู่แข่ง (ต่อ) 1. ข้อมูลที่สามารถสังเกตุได้ (Observable Data)

เป็นการเข้าไปดูและศึกษาเว็บไซต์ของคู่แข่งบ่อยๆ เช่น

2. ข้อมูลที่มก ี ารเก็บบันทึกเอาไว้ (Recorded Data)

เป็นการศึกษาจากข้อมูลที่ได้มีการเก็บเอาไว้ (www.dbd.go.th, ข่าวตาม เว็บไซต์, เว็บข่าวThaiPR.net)

3. ข้อมูลจากโอกาส (Opportunistic Data)

เป็นการเข้าถึงและได้ข้อมูลจากการวางแผน เข้าไปพบปะกับ แหล่งข้อมูลของคู่แข่ง • บอกรับจดหมายสมาชิกของคู่แข่ง สมัคร Mailing list คู่แข่ง • ศึกษาเคาเตอร์ (Stat) ของคู่แข่งลูกค้า • เข้าชมเว็บคู่แข่งเป็นประจา เข้าร่วมเว็บบอร์ดของคู่แข่ง (ศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้) .com • ปลอมตัวเป็นลูกค้า E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


เทคนิคการเลือกใช้สื่อ โฆษณา

.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


.com

E- Education Seminar & Training ข้ อมูPawoot ลจากPongvitayapanu : การสารวจสถานภาพพาณิ ชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย พ.ศ. Mr. (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


วิธีการประชาสัมพันธ์ผ่าน ช่องทางออนไลน์

.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


Wow.. 100 ways to Advertising your business online • • • • • • • •

Banner & Rich Media Advertising Link Exchange Search Engine Marketing E-Mail Marketing Affiliate Marketing E-Marketplace Marketing Viral & Buzz Marketing Raid Marketing

• Social Network Marketing • Blog Marketing • Contextual Advertising • PR & Press Release • VDO Marketing • RSS Feed

.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


Banner Advertising

.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


มาตรฐานโฆษณาออนไลน์ด้วย แบนเนอร์ • โฆษณาแถบยาว และปุ่ม (Banners and Buttons) http://www.pawoot.com/online-advertising http://www.iab.net/

728 x 90 IMU (Leader board)

468 x 60 IMU (Full Banner)

234 x 60 IMU (Half Banner)

120 x 60 IMU (Button 2)

88 x 31 IMU (Micro Bar)

120 x 90 IMU (Button 1)

125 x 125 IMU Square Button)

120 x 240 IMU (Vertical Banner)

.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


จะลงโฆษณาที่เว็บไหนดีหนอ? - เว็บทีค่ นเข้าจานวนมาก (บางครัง้ น้อยก็ OK) - เว็บทีม่ ี กลุม่ เป้ าหมายเดียวตรงกับคุณ - ลงหลายๆ เว็บๆ จะได้ผลมากกว่าลงเว็บเดียว - ลงเป็ นช่วงๆ ทีค่ ดิ ว่าเหมาะสม (อย่าลืมเปลีย่ นแบนเนอร์ บ่อยๆ) จะหาเว็บทีต่ รงกับเราได้โดยดูจากการจัดอันดับ หมวดหมูเ่ ว็บไซต์ ตามกลุม่ เป้ าหมายของเว็บไซต์คุณที่ www.Truehits.net .com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


Search Engine Marketing .com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


Share Of Searches: March 2008

.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


Which Search Engine?

58 Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

.com E- Education Seminar & Training Member of TARAD Dot Com Group


Search Engine ทำงำนยังไง 2?

.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


2. Paid Search (PPC)

1. Natural (Organic) Search Engine Optimization (SEO)

.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

http://adwords.google.com Member of TARAD Dot Com Group


1. Search Engine Optimization (SEO) • 10 เทคนิคการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติด Search Engine • สิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงการทาเว็บให้ติด Search Engine • วิธีการเช็กว่า Search Engine รู้จักเว็บคุณแค่ไหน? .com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


อยากดูศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SEO 1. อ่ านได้ท่ี www.SEM.or.th เว็บของ ชมรม Search Engine Marketing ของเมืองไทย

2. หนังสือ “ปรับแต่งเว็บไซต์

ให้ดังสุดๆ ”

ปอกเปลือก ทุกเทคนิค “เชิงลึก” วิธีการปรับแต่งเว็บให้ติด Search Engine ดั งๆ ทั่วโลก ราคา 259 บาท หาซื้อได้ที่ร้านหนังสือ se-ed ทั่วไทย หรือ สั่งซื้อที่เว็บ www.TARADedu.com ลดทันที 10%” .com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


2. Pay Per Click (Paid Search) • 10 เทคนิคการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติด Search Engine • สิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงการทาเว็บให้ติด Search Engine • วิธีการเช็กว่า Search Engine รู้จักเว็บคุณแค่ไหน? Contextual Advertising .com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


2. Paid Search (PPC)

.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

http://adwords.google.com Member of TARAD Dot Com Group


.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


Tracking & ROI Google Conversion Tracking

.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


ลักษณะการทางานของการเช็ก ยอดขาย (Conversion Rate)

Sale Report

Pay Success + File Check

Payment Page

Publisher Advertising + Cookie

Product Page

If cookie match File in the end of process .com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


อยากดูศึกษาเพิ่มเติม

เกี่ยวกับ Google Adwords • Google Adwords โปรโมทเว็บให้ดังสาด (เล่ม 1) • สอนการใช้ Google Adwords แบบหมดเปลือก 216 บาท • การทาให้โฆษณาได้ผลสู งสุ ด ได้คนเข้าเว็บแบบกระจาย

เหลือ

195 บาท

• 77 เคล็ดลับ Google Adwords (เล่ม 2) • เผยทิป-เทคนิคการปรับแต่งโฆษณาให้ได้ผลสุงสุด 259 บาท • เสียเงินให้ Google น้อยทีส่ ุด แต่ได้ผลลัพย์มากสุด เขียนโดย ตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์

เหลือ

235 บาท

สั่ งซื้อที่เว็บ www.TARADedu.com ลดทั นที 10%” หรือ หาซื้อได้ทรี่ ้านหนั งสือ se-ed .com

E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


เว็บไซต์สาเร็จรูปฟรี (ตลอดชีพ)

บริกำรสwww.TARAD.com ำหรับผู้ที่ต้องกำรมีเว็บไซต์ ขำยสินค้ำของตัวเอง http://www.TARAD.com/YourShop

-รองรับ 2 ภาษา (Thai – English) -แสดงภาพสิ นค้าพร้อมรายละเอียด, ราคา

FREE

-ระบบเก็บสถิติคนเข้าเยีย่ มชมเว็บไซต์ -แสดงสิ นค้าได้ 35 รายการ พร้อมใส่ ข่าวสาร โปรโมชัน่ -แสดงข้อมูลธนาคาเพื่อรับชาระเงิน -ฟอร์มติดต่อ กับทางร้านค้าได้ทนั ที Form Mail - ระบบส่ งแนะนาสิ นค้าให้เพื่อน (HTML and Text format) -เปิ ด-ปิ ดร้านค้าได้ตามต้องการ

-ฟรี .! พร้อมลูกค้านับล้านคนจาก TARAD.com และ ThaiSecondhand.com

.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


ระบบทาภาพ 3 มิติ

.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


รองรับ ภาษาไทย - อังกฤษ

.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


เทมเพลทปรับสีได้ (Dynamic Color Template)

.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


ระบบจัดการหลังร้านค้า เมนูบริหารเว็บไซต์ สถิติคนเข้าเว็บ

รายชื่อลูกค้าล่าสุด

ดาวน์โคู่มือการใช้งาน

.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


E-Mail Direct Marketing (EDM)

• การตลาดผ่าน E-Mail (E-Mail Marketing) • การปิดการขายในหน้าเดียวด้วย เทคนิค แลนด์ดิ่งเพจ (Landing Page) • Viral Marketing การตลาดแบบไวรัสผ่าน E-Mail

.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


E-Mail Marketing การตลาดผ่านอีเมล์ 1. Targeted E-Mail Marketing (เป้าหมายชัดเจน) •

สร้าง Mail Marketing ของตัวเอง (House E-Mail)

2. Untargeted E-Mail Marketing (ไม่ระบุเป้าหมาย) •

ไปยืมรายชื่อคนอืน ่ ๆส่ง (Rented Email List)

inetgiant.com, jigsaw.com, MailCreations.com, Briefme.com, Colonize.com,,

TargetMails.com

การส่งเมล์มั่ว หรือ SPAM ไม่ถอ ื เป็น E-Mail Marketing

.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


พ.ร.บ. วาดวยการกระทาความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ • มาตรา ๑๑ ผูใดสงขอมูลคอมพิวเตอรหรือ จดหมายอิเล็กทรอนิกสแกบุคคลอื่นโดยปกปด หรือปลอมแปลงแหลงที่มาของการสงขอมูลดัง กลาว อันเปนการรบกวนการใชระบบ คอมพิวเตอรของ บุคคลอื่นโดยปกติสุข ตอง ระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท .com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


Email Marketing ที่ดีควรจะมี! • ส่งเมล์หากับผู้ทค ี่ ุณรูจ ้ ักอยู่แล้ว หรือผู้รบ ั แสดง ความจานงในการรับเมล์ • มีส่วน "ยกเลิก (Unsubscribe)" การรับอีเมล์ • แจ้งผูร้ บ ั เมล์วา่ คุณคือใคร • ใช้เนือ ้ หาทีเ่ ป็นความจริง • เคารพสิทธิของผูร้ บ ั • อย่าไปแอบเอา (ดูด) อีเมล์มากจากทีอ ่ น ื่ .com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


Catalog Mail â&#x20AC;¢ Production information with shopping cart

.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


E-Mail Marketing Application GroupMail www.Group-Mail.com (Trial) PHPlist www.PHPlist.com (Free) Aweber.com http://Aweber.com/?304825 MailMan www.gnu.org/software/mailman

(Free)

.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


http://www.contactology.com/check_mqs.php

.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


• Sending • Open Rate • Click • More than

10,000 Email 4,399 (43%) 1,664 (37%) 1,300 participation

63% 37% 51% 49% .com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


Marketing .com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


Traditional Marketing Interrupted Product-Centered Media Fragmentation Consumer Tuned Out Less Effective More Expensive Less Trusted Lower ROI .com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


Marketing 2.0 Permitted Customer-Centered Personal Social Distributed Relevant Innovative More Effective Less Expensive More Trusted Higher ROI .com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


86% Consumer no longer believe what BRANDs say about themselves 78% of Consumer

believe what other Consumer say about brands .com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


Social Network Service

.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


Social Network

http://dotsub.com/view/3d2a8e25-fca0-465d-83e0-3c2ceca3e6a9

.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


ข้อมูล Social Network เมืองไทย

• Social Media

- Hi5 represents 40% social media market

- 78% of Social Networkers are 18-34 Year

• Thailand Social Media - Hi5 - YouTube - Facebook - Blogger - Twitter

5 Million Members 370 Million Page Views 1.6 Million Members 150 Million Page Views* 130,000 Members * .com

*ประมาณการ)

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

E- Education Seminar & Training Member of TARAD Dot Com Group


สิ่งทีน ่ า่ รู้เกีย ่ วกับ Social Network • ทาไมคนถึงติด Social Network ? เพราะมันคน มันมีความสัมพันธ์ (Relation)

• อะไรคือสาเหตุให้ Social Network สามารถเติบโต ได้รวดเร็ว เชื่อมโยง "คน“, "เชือ ่ มโยงเข้ากับระบบอื่นได้" โดยมีการเปิด "ช่อง ทางการเชื่อมต่อ หรือ API"

• ทาไมวัยรุน ่ ถึงใช้ Twitter หรือ Social Network บางอย่างน้อย? วัยรุ่น network น้อย

.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


Facebook

.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


Only 2 months, Kbank can Mr. Pawootâ&#x20AC;¢ Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

.com

E- Education Seminar & Training gather its fan about 15,777

Member of TARAD Dot Com Group


.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


KTC แจก 200 แต้ม เพียงคุณมี facebook วิธก ี ารง่ายๆครับ เพียงแค่เข้าไป ที่ http://www.facebook.com/ktcrealpriv ilege?ref=s เสร็จแล้วกด Become a Fan หรือ ร่วมเป็น แฟน เริม ่ ต้นใช้ Facebook ในองค์กร

การที่เราเปิดตัว Facebook ภายในองค์กรก่อน เพื่อ เป็นการทดสอบความพร้อมในการบริหารจัดการกับ Facebook เพราะถือว่าเป็นเครื่องมือใหม่ที่ยังคงต้อง ใช้เวลาในการเรียนรู้ และมองในแง่ข้อดีของ Social Network พนักงานเคทีซีมีประมาณ 800 คน หากคน ทั้ง 800 คน ชวนเพื่อนในเครือข่าย Facebook ของ ตัวเองเข้าร่วมเป็น Fan Page ของเคทีซี ตอนนี้ สัดส่วนของสมาชิก Facebook 1 คนจะมีเพื่อนใน เครือข่ายประมาณ 120 คน ดังนั้น ลองคิดเล่นๆ ว่า หากพนักงาน 800 คน จะได้สมาชิกเข้ามาเป็น Fan Page เท่าไร

.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


TARAD App on Facebook

.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


• Name : Oishi Fortune Cats .com E- Education Seminar & Training • Active users : 56,671 monthly active users Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


Ads on Facebook

.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


Mobile + Social Network

.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


ความนิยมของ Fan Page ใน Facebook

.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


Twitter .com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


Twitter.com

.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


Twitter ตามแล้วได้อะไร คนทัว ่ ไป • ได้เพือ ่ นใหม่ www.Twitter.com/pawoot • ความรู้ และประสบการณ์ ทีไ ่ ด้รบ ั พร้อมๆ กับ เพือ ่ นๆ "ทันที“ • ข่าวสาร จากสถานทีต ่ า่ งๆ • ช่องทางการติดต่อสื่อสารเพือ ่ น • ช่องทางกระจายข้อมูลข่าวสารช่องทางใหม่ www.twitter.com/amazondeals, www.Twitter.com/thai2hand

• ใช้เชือ ่ มโยงระหว่าง Application Trackr.com, Shozu.com

.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


ธุรกิจนา Twitter ไปใช้อะไรได้บ้าง? • เป็นเครื่องมือทางการตลาด ของธุรกิจ • กระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมาย รับรู้ สะกดจิต และ ติดตาม • สร้างความจงรักภักดีต่อ แบรนด์สินค้าของ คุณได้ • รวบรวมข้อมูล และสารวจตลาด (ศึกษา คู่แข่ง-พฤติกรรม) • แบ่งปันประสบการณ์ สาหรับคนในองค์กร .com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


Twitter คนดัง

.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


#weloveking 5 Dec 09

.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


คุณสุทธิชัย หยุ่น

ต้อนรับเหตุการณ์วันเด็ก 2010

MD Warner Music

พี่เจ เจตริน .com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


Twitter Case

.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


การใส่ Tag สาหรับคนที่จะสร้าง หรือพูดใน Twitter ฝากใส่ #Ksmecare ด้วยนะครับ

.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


อนาคตของ Social Network • รู้ถงึ สถานที่ (Location) • Network จะกว้างและเข้าถึงกลุม ่ คนได้กว้างมาก ขึ้น รองรับกับคนทั่วโลกมากขึ้น • ช่องทางการเข้าถึง (Channels) จะมีมากขึ้น และ ง่ายมากขึน ้ กล้อง + youtube, flickr • Automatic มากขึ้น – Personal indentify • จะฉลาดมากขึ้น (intelligent) - Augmented Suduko vdo • Social Network เฉพาะ (Niche & Vertical) .com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


FourSquare.com

.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


5 เทคนิคการนา Social Network มาใช้กบ ั การตลาดและธุรกิจ และทายังไงให้สาเร็จ • วิธก ี ารสือ ่ สารผ่าน Social Network รูปแบบไหนที่ ธุรกิจควร นามาใช้ในการสือ ่ สารกับกลุม ่ เป้าหมาย – "86% ของคนทั่วไปมักไม่เชื่อสิ่งที่สินค้าหรือ Brand พูดถึงตัวเอง แต่ 78% ของคน

ทั่วไปมักเชื่อในสิ่งที่คนอื่นพูดถึง Brand"

• จะขายสินค้าผ่านทาง Social Network ได้ไหม? • หากคูแ ่ ข่งใช้ Social Network ด้วยแล้วเราจะทายังไงดี?

ให้ดู positioning, สร้าง network หรือเครือข่ายให้กว้างกว่า และเข้าถึงให้ "ตรง กลุม ่ เป้าหมาย“, Creativity และการสร้างสรรค์

• ถามตัวเองก่อนว่า "คุณมีอะไรให้เค้าน่าตามหรือดึงให้เค้าเข้ามาร่วม ใน network ของคุณบ้าง?" • ความถึ่ในการสื่อสาร ควรจะสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง .com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


ทิป-ทริค • • • • •

เลือก Social Network ที่ตรงกับเป้าหมาย ทาไมคนถึงต้องมา Add คุณ? เลือกรูปแบบสื่อสารผ่าน Social Network สร้าง Network ให้มากที่สด ุ (ถูกกลุ่มเป้าหมาย) สื่อสารกับ Network คุณให้มีประสิทธิภาพมาก ที่สด ุ

Online MKT Tool Workshop 22/04/09 – Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

.com E- Education Seminar & Training Member of TARAD Dot Com Group


Augmented Reality

.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


Online Sale Process Execution

Information

ปัจจัยทีค ่ น “คลิก” โฆษณา • เลือกวิธีการโฆษณาที่ถูกต้อง • ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้า (right message-what,why)

• รูปแบบโฆษณา การออกแบบ • ข้อมูล (ราคา, คาพูดเร้าใจ) Landing Page • ตาแหน่ง และ ขนาด Shopping Cart

(Close Sale)

ปัจจัยที่คน “ซื้อ” สินค้า • โปรโมชั่น ราคา ดึงดูด Sale•Tracking ข้อมูลที่ครบถ้วน • ความน่าเชื่อถือ • การการันตี สินค้า Web Site

(more info)

Marketing Banner Ads Affiliate Mkt E-Mail Mkt Pay Per Click

ปัจจัยที่ “หาลูSEO กค้าที่ถูกต้อง” • ตรงกลุVDO ่มเป้าMarketing หมาย (right personwho)

• ถูกช่วงเวลา time-when) Social(right Network • สถานที่แสดงถูกต้อง (where) Blog Mkt

.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


อยากศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ E-Marketing 1.

หนังสือ E-marketing เจาะเทคนิคการตลาดออนไลน์

2.

Online Advertising Play Book

.com E- Education Seminar & Training

หาซื้อได้ท่ีร้านหนังสือ se-ed ทั่วไทย หรือ สั่งซื้ อที่เว็บ www.TARADedu.com ที 10%” Member of ลดทั TARADนDot Com Group

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)


Pocket Book from TARADedu

Total : 15 E-Business Book - Sell all over country Create Web Site

Make Revenue

E-Marketing

Google Series

.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


Contact & Question www.Pawoot.com ข่าวสาร-บทความ-ทิปเทคนิคการทา •

E-Commerce E-Marketing

• สอบถามปัญหาได้ที่ Web Board • หนังสือ & สัมมนา •

Useful Web Link

* รับฟรี.! ทิป-เทคนิคด้าน ecommerce และ e-marketing ส่งฟรี ทาง email ทุกเดือน สมัครฟรี.! ที่ เว็บไซต์.!

.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


“Thank you”

.com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group


จบ สอบถามหรือดูขอ ้ มูลเพิม ่ เติม www.Pawoot.com ชื่ออาจารย์ : ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ E-Mail : pawoot@tarad.com URL : www.Pawoot.com Twitter.com/pawoot .com E- Education Seminar & Training

Mr. Pawoot Pongvitayapanu (www.Pawoot.com)

Member of TARAD Dot Com Group

กลยุทธ์การตลาดออนไลน์  

ความหมายของการตลาด ข้อดีของการตลาด การเริ่มต้นของการตลาดออนไลน์

กลยุทธ์การตลาดออนไลน์  

ความหมายของการตลาด ข้อดีของการตลาด การเริ่มต้นของการตลาดออนไลน์

Advertisement