Page 1

‫بسم اهلل الرمحن الرحيم‬

‫خطة وحمددات املرحلة التأسيسية واالنتقالية‬ ‫لضمان تنفيذ خمرجات مؤمتر احلوار الوطين‬ ‫والوصول إىل الدولة اليمنية احلديثة‬

‫مقرتحة من الباحث‪/‬‬ ‫كهالن علي صوفان‬

‫‪0222/20/02‬م‬

‫صفحة ‪ 1‬من ‪5‬‬


‫مقدمة‬ ‫مننن لننرص ح صنن‬ ‫يحمننننه‬

‫نن هنن ا اطننالن اط نن ط ا ننه ا در ننإ ر ننه‬

‫بنننن د بتننننبا ننننه و يننننا اطمصنننن حة اطال يننننة طننننه اطننننب‬

‫اطوتنننناية اطتي تننننية مننننن ا وت تنننن د‬

‫طنن منن ر‬

‫امنننن وو نننن‬

‫طننننإ‬

‫ننننا ا و نننن اطمننننهه اطدم يننننة اطمحننننههب دنننن اطمبنننن ه ب‬

‫اطل يجينننة اتطيو ننن اطو في ينننة هان ا جننن د ب ينننة اطم ننن است تنننية اطم لنننة بمنننؤوم اطحننناا‬ ‫اطنننال‬

‫احتامنننة اطادننن ة اب ينننة وج ننندب اطهاطنننة‪ ،‬اح صننن ن م ننن‬

‫ونن م مننؤوم اطحنناا اطننال‬

‫ننن ذنننم ن و فيننن ت دنننة‬

‫طب نن اطننيمن اطجهيننه‪ ،‬يمننن اط ظنن ااط نن ان احم يننة ح نناة‬

‫اإل تننن ن اح ي ونننإ‪ ،‬يمنننن اطماال نننة اطموتننن اية ااطونننهااص اطتننن م ط تننن لة احتننن اط ننن ا‬ ‫ط فتنننإ‪ ،‬يمنننن اطو ميننن ة اطمتنننوهامة ااط لننن ااإلدههننن طجميننن وب ننن د منننن لنننرص تنننص طننن‬ ‫و ننننه هنننن د اطللننننة اطموااذنننن ة ااطمحننننههاد اطونننن ووم نننن ون وجننننه صننننهاه طننننه اط ينننن هب‬ ‫ط ه اتننننة ااطو نننيح طومثنننص اطملنننن ج اآلمنننن مننننن‬

‫اطتي تنننية امولننن ي اط نننن ا ‪ ،‬ا لذننن‬

‫اسدمنننة اطح طينننة ط اصننناص بننن طيمن اطحبينننا طمننن يلمنننح طينننإ ننن بإ اط ظننني ‪ ،‬اوومثنننص هننن د‬ ‫اطمحههاد د اآلو ‪:‬‬ ‫‪ .1‬تننننوتم ص مننننؤوم اطحنننناا اطننننال‬

‫طجمينننن م مننننإ اطم صننننا‬

‫ي نننن دنننن اطمبنننن ه ب‬

‫اطل يجينننة اتطيو ننن اطو في ينننة لنننرص دوننن ب ذننن دية ر ووجننن اد تنننوة و ننن ‪ ،‬اومنننهه طثرثنننة‬ ‫و‬

‫ذ دية د ح طة ه اتوتم ص جمي و‬

‫‪ .2‬و ن ي ننومص اطهتننوا اطجهيننه‬

‫اطم ‪.‬‬

‫نن بنن ا متننو ص يتننان و ويبننإ دنن اسلينن وحنند متننم‬

‫"وحتننن وستيتنننية اا و طينننة" ‪ ،‬يننن‬ ‫طإل و ننن ص منننن نننتص اطهاطنننة اطحننن ط‬

‫ننن وف صنننيص ل لنننة ل ينننة مدم نننة امحنننههب‬ ‫طننن‬

‫نننتص اطهاطنننة اطجهينننه‪ ،‬ا ننن ون يوذنننمن هننن ا‬

‫اطب ا اآلو ‪:‬‬ ‫‪ .2.1‬اطمنننهب اطدم ينننة ط م ح نننة اطوستيتنننية اار و طينننة اطم نننه ب بلمنننت تننن ااد‪ .‬ااطمنننهه‬ ‫اطدم ية طتص م ح ة جد ية م ‪ ،‬ااطمومث ة د ‪:‬‬ ‫‪.2.1.1‬‬

‫ا اطهتوا اطجهيه اارتوفو‬

‫يإ‪.‬‬

‫صفحة ‪ 2‬من ‪5‬‬


‫‪ .2.1.2‬نننهاه ا ننن ا م ظامنننة اطو ننن ي د اطوننن وول ب ننن اطم ح نننة اطوستيتنننية‬ ‫اار و طية اطم صا‬

‫ي د اطهتوا اطجهيه‪.‬‬

‫‪ .2.1.3‬اإل نننننهاه اار و ننننن ص ط ي تنننننص اطو ظيميننننننة ااإلها ينننننة اطجهينننننهب ط هاطننننننة‬ ‫اروح هية‪.‬‬ ‫‪ .2.1.2‬هاه ار ول ب د اطب طم ية ط هاطة اروح هية‪.‬‬ ‫‪ .2.1.5‬هاه ار ول ب د اطمح ية طأل طي ‪.‬‬ ‫‪ .2.1.2‬هاه ار ول ب د اط تية اطو دتية ط هاطة اروح هية‪.‬‬ ‫‪ .2.2‬لبي ننة ظنن اطحتنن لننرص اطم ح ننة اطوستيتنننية ( ب نن‬ ‫اطحتنن اطموفنننة‬

‫اط ظنن‬

‫ننن لبي ننة ظننن‬

‫ي ننن دنن اطهتنننوا اطجهينننه ط هاطنننة اطحهيثننة) ابحينننك يتنننان ظننن‬

‫اطحتنننن دننننن اطم ح نننننة اطوستيتنننننية ظنننن‬ ‫اطاحيننهب اطم ولبننة نن بي ن ااطونن ور نن‬

‫تننننن ‪،‬‬ ‫ننبإ جمنن ن هنن‬

‫ننننن ا وبننننن ون اط ننننن‬ ‫نن‬

‫ية ا ولنن ا‬

‫ية‬ ‫ننيت‬

‫اطجم ا ية اطح ط اسخ‪ /‬به بإ م صا ه هي‪.‬‬ ‫‪ .3‬واتنننننص طننننن‬

‫نننننيت اطجم ا ينننننة ت دنننننة م ننننن اطحتامنننننة اطح طينننننة إلها ب اطم ح نننننة‬

‫اطوستيتننننية‪،‬‬

‫نننن ون ي ننننا بو يننننين متنننن هيإ ااد ا اطننننادا اد اطتنننني هية (اطننننهد ن‬

‫ااطهال ينننة ااطل جينننة ااطم طينننة) ‪ ،‬تمننن هنننا ح صنننص دننن اس ظمنننة اط تنننية‪،‬‬ ‫يحنننناد و ذننننن حتامونننننإ‬

‫ننن ون‬

‫ننننن اطث نننننة بسغ بينننننة اسصنننننااد منننننن و ذننننن اطجم ينننننة‬

‫اطوستيتنننية ( اطوننن تنننووتان منننن و ذننن مج تننن اط نننااا ااط نننا‬

‫او ذننن منننؤوم‬

‫اطحاا اطال )‪.‬‬ ‫‪ .2‬بمجننننن ه حيننننن دب اد ا امتننننن هي‬

‫نننننيت اطجم ا ينننننة‬

‫ننننن اطث نننننة و و ننننن م ننننن‬

‫اطحتامة اطح طية‪.‬‬ ‫‪ .5‬يوحننناص و ذننن منننؤوم اطحننناا اطنننال‬

‫لنننرص اطم ح نننة اطوستيتنننية ااإل و طينننة طننن‬

‫و ذننننن ط جم ينننننة اطوستيتنننننية وا مج نننننت ط حتمننننن ‪ ،‬طننننن ج نننننا و ذننننن مج تننننن‬ ‫اط ننننااا ااط ننننا‬ ‫اط‬

‫بنننة‬

‫اطحنننن طيين‪ ،‬ااطنننن ي و حصنننن م نننن هنننن د اطجم يننننة مجوم ننننة دنننن‬

‫ننن و فيننن ل لنننة اطل ينننة اجميننن اسحتننن اطوننن وذنننم‬

‫اطبننن ا اسليننن‬ ‫صفحة ‪ 3‬من ‪5‬‬


‫منننن اطهتنننوا اطجهينننه اطمتنننم "وحتننن وستيتنننية اا و طينننة" ايحنننة ط جم ينننة اطوستيتنننية‬ ‫دننن ح طنننة اإللنننرص بو فيننن وي م ح نننة منننن اطم احنننص اطوستيتنننية ااإل و طينننة اطم صنننا‬ ‫ننننيت اطجم ا يننننة وا وحننننه اد ا ننننإ وا‬

‫ي نننن دنننن هنننن ا اطبنننن ا تننننحا اطث ننننة مننننن‬

‫متننن هيإ‪ ،‬ابسغ بينننة ل صنننة يحنننههه اط ظننن اطنننهال‬ ‫اطجم ا ينننة حنننص و ذننن اطجم ينننة اطوستيتنننية‬

‫ط ننن د اطجم ينننة‪ .‬ايجننناد طننن يت‬

‫ننن ون يوذنننمن ننن ا اطحنننص اطنننه اب‬

‫إل ول ب د مبت ب ط ااا اط ا لرص توين يام ن من وس يخ اطحص‪.‬‬ ‫‪ .2‬و وبننن اطجم ينننة اطوستيتنننية م ح نننة بمجننن ه‬

‫نننرن وننن م ا ول بننن د اطب طمننن ن اإلوحننن هي‬

‫اد ن سحت اطهتوا اطجهيه‪.‬‬ ‫‪ .7‬ر يؤالننن‬

‫ذنننا اطجم ينننة اطوستيتنننية بحننن ص منننن اسحنننااص بتنننبا اطا ننن‬

‫ي ننن وا يا ههننن ط جم ينننة ‪ ،‬وا اسحتننن ااآل ا اطوننن يبنننهي دننن‬

‫اطوننن يل ننن‬

‫م نننإ دننن اطجم ينننة‬

‫وا طج نننن وا بتننننبا اطوصننننايد دنننن اطج تنننن د اط يننننة وا اطتنننن ية ار يلبننننة هنننن ا‬ ‫اطحت‬

‫م يصه من اط ذا من ف وا تا‪.‬‬

‫‪ .8‬ر يجننناد ون يولننن حنننا ذنننا اطجم ينننة اطوستيتنننية وي جننن ا منننن جننن ا اد اطوح ينننة‬ ‫وا اط ننننب‬

‫وا اطوفونننني‬

‫وا اطحننننبت وا وي جنننن ا جدا نننن‬

‫ر بنننن ن مننننن اطجم يننننة منننن‬

‫نننها ح طنننة اطو نننبت‪ ،‬ادننن هننن د اطح طنننة يجنننا للننن اطجم ينننة دنننا ان‪ ،‬ا ننن اطجم ينننة‬ ‫ون و وستنننه منننن تنننرمة اإلجننن ا اد ‪ ،‬ادننن غيننن ها ب ا‬ ‫تنننة اطجم ينننة‪ ،‬اوللننن اطجم ينننة‬

‫ن منننن هي نننة‬

‫ههننن يو نننين اطحصننناص‬

‫ننن‬

‫نننه واص ا ننن ه رحنننة ط ننن بمننن‬

‫اول من ج ا اد‪.‬‬ ‫‪ .9‬يتنننوم‬

‫منننص مج نننت اط نننااا اطحننن ط لنننرص اطم ح نننة اطوستيتنننية دننن مم تنننة م ننن‬

‫اطو ننن ي ااط‬

‫بنننة اطمحنننههب طنننإ دننن اطهتنننوا اطحننن ط ‪ ،‬بمننن دي ننن حنننة واجينننإ استننن ة‬

‫اارتنننننوجااب د اتنننننحا اطث نننننة منننننن‬

‫نننننيت اطجم ا ينننننة وا وحنننننه اد ا د اتبننننن‬

‫ماظفينننإ‪ ،‬دننن ح طنننة اإللنننرص بم ننن م اطهتنننوا ية‪ ،‬بحينننك و صننن ف اسحتننن اطننناا هب‬ ‫دنن اطهتنننوا اط دننن اطل صنننة بننن يت اطننناد ا طننن‬ ‫طننن تنننحا اطث نننة منننن‬

‫نننيت اطجم ا ينننة‪ .‬ايتنننوث‬

‫منننن‬

‫نننيت اطجم ا ينننة ويجنننة اإللنننرص بسحتننن اطبننن ا اسليننن منننن‬ ‫صفحة ‪ 2‬من ‪5‬‬


‫اطهتننننوا اطجهيننننه اطمتننننم "وحتنننن وستيتننننية اا و طيننننة" (تننننان و نننن اطم مننننة م لننننة‬ ‫بس ذنننن اطجم يننننة اطوستيتننننية)‪ .‬ايجنننناد طنننن يت اطجم ا يننننة حننننص مج ننننت اط ننننااا‬ ‫اطحنن ط ‪ ،‬ايجنننا ون ي نننومص ننن ا اطحننص‬

‫ي ننن ا ننن ه ننناب‬

‫ننن استنننب ا اطوننن ب نن‬

‫اط ننن لبين ر ولننن ا مج نننت نننااا جهينننه لنننرص تنننوين يامننن ن منننن وننن يخ صنننها‬

‫ننن ا‬

‫اطحص‪.‬‬ ‫اطحننن طيين مننن حرن بمجننن ه‬

‫‪ .11‬ي وبننن مج تننن اط نننااا ااط نننا‬

‫نننرن وننن م ا ول بننن د‬

‫اطب طم ن اإلوح هي اد ن سحت اطهتوا اطجهيه‪.‬‬ ‫‪ .11‬ر يحنننننة طمج نننننت اط نننننااا اطحننننن ط مح تنننننبة و ذننننن منننننؤوم اطحننننناا اطنننننال‬ ‫اطوح ية م‬

‫م صه م‬

‫وا‬

‫من و ااص وا ت ا ‪.‬‬

‫‪ .12‬و وبنننن اطمجنننن طت اطمح يننننة م ح ننننة بمجنننن ه‬

‫ننننرن ونننن م اإل ول بنننن د اطمح يننننة‬

‫نننن‬

‫متوا مج طت اس طي ااطمح ي د اد ن سحت اطهتوا اطجهيه‪.‬‬ ‫‪ .13‬و ننننا اطجم يننننة اطوستيتننننية امج تنننن اط ننننااا ااط ننننا‬

‫ااطمجنننن طت اطمح يننننة دننننا‬

‫مم تنننة م ننن اطم ح نننة اطوستيتنننية ننن ا طننناا ح تننن ا م دمنننة س ذننن‬ ‫اد ن طمب هئ اط ف دية ااط داهة ااطمت طة ابم ي دد مول ب د اطحت اط‬ ‫او‬

‫بحمه‬

‫اتااه هننن‬

‫يه‪.‬‬

‫‪،،،‬‬

‫هاه‪/‬‬ ‫كهالن علي صوفان‬ ‫ب حك د اط سن اطب طم‬ ‫متوا طج ة اطح ي د اط مة اح اة اإل ت ن‬ ‫مه ي‬ ‫بمج ت اط ااا‬ ‫‪777921151‬‬ ‫‪kahlansofan@gmail.com‬‬ ‫‪https://www.facebook.com/kahlansofan‬‬

‫صفحة ‪ 5‬من ‪5‬‬

رؤية مقترحة لضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمرحلة التأسيسية