Page 1

(17480)

∫å

27

œbF« Â2012 dL 26 ≠ ‡ 1433 …bFI« Ë– 9 ¡UF —_«

ò‡ w«uF« ÊUDK

Wd(« a —U w 5 d UM« —Ëœ ÎUO bË ÎU dJ ΫdO ÊU WOMu«    ! " # $% &' ( )*+,  - . / &( 0  $12 )*+, .3 4 56 73 8+9(3:' (3 ; 39  &' ) 3,< = 3 "> .+ 53 84 ?@ $A34 +<! 3A(3A; (3 )*+, . 34 /(' ?@ B3C A3 D 3 &3 "213 "3 "E $ 3 FG* ) 3@34 HD I J2* K3 L 2M 3A 3D J2* &' F33>+ N33 C 56 3 O+ 3<3P * Q =R+33 73,S 0 3 / "I3T $T33 *334 33 6 3@3 R3U &3 .3@ 834 ? 8! V (3 3< 6 73+3(3 3 3 3 Q(3 33 &  6 N% W3 H X FG* , 3 3;3 39 2Z F *33 &' [+; (6< 536 8+ ( &6 3  \  ]2* I $A4 )^; _3< & F Q ,3< &' ` )a

>3 $- 4 7 (> b 6 8+ (c2 &O *Oa ,d &3A  d3+ F ` . V! &3+ .e3 86; fI A3(3A; Q ghi )*+, &3A/ $ + 3A;M _3 jj)*+, kki / &' ! lC! 2T4 ( O+ <P "IT J2* &' d3 *  * Q )</ -' Q A(A; )*+m Q n d/ :*+P

wJ« bL√ tK«b ØÁ—ËU

ÊQÐ ÊËd?¹ rN½_ «u?? ?F? ?ł«d?? ²¹ Ê√ s?J1 ô vŠd?? ?'« s ·ôô«Ë Ê√ sJ1 ô UNKLQÐ W_« q³?I² Ë rNUOł√ q³I² ? rNK³I² «—u?? ¦« Ác¼ ·«b?¼√Ë ΔœU??³? ? Œu?? Ý— ‰ö?? š s ô≈ oI?? ×? ?²¹ Æ…—u¦« Ác¼ qł√ s  UO×C²« Ác¼ d¹c−²Ð UC¹√Ë v≈ W????łU????×Ð wÐd????F« l?OÐd«  «—u?Ł Ê√ Èdð ô√ æ q¼ U¹—uÝ …—uŁ ö¦ 5L?«Ë YG« 5Ð “d WOKLŽ ø…—uŁ d³²Fð VU?¦*« iFÐ Ë√  U?O?³K « i?FÐ …—uŁ qJ ÊQÐ pý ô U?F?³Þ ≠ WBUš W¹d?O¼ULł WdŠ Ë√ W?O³Fý W{U?H²½«Ë …—uŁ „UM¼ fOË Êu¹“U??N? ²½ô« U??N? O? qšb¹ …d??O? ¦? q?«u?Ž U??N? O? qšb??²¹ U??F? ³Þ ÂUF« lÐUD« sJ …e?Nł_« UNO? qšbð ÊuOuu«Ë Êu?IK ²*«Ë „—bð W?OÐd?F« »uF?A«Ë wML?O« VF?A« dO¼U?L?ł Ê√ VKž_« Ë√ s U/«Ë W?LE½_« s j?I f?O dÞU? ? t?ł«uð …—u?¦« Ác¼ ÊQÐ ÁcN `L ð s »uFA« wU²UÐË UN(UB —dC²ð w²« ÈuI« U¹—u?Ý w Íd?−¹ U?Ë UNð—uŁ ‚d? ð ÊQÐ W?LE½_« Ác?NË Èu?I« ÆWO³Fý …—uŁË WO³Fý WdŠ X½U W¹«b³UÐ w¼ UF³Þ fO? U¹—u???Ý w? Íd???−¹ U??? Ê√ ‰u????I¹ s „U?M¼ æ W???O???L???OKù« Èu???I?« iFÐ U?¼d¹bð …d???«R??? Èu???Ý øWOËb«Ë …—u?¦Ð XF??−?Ë X¾?łu? W??OËb«Ë W?O?L?OK?ù« Èu?I« Ê√ pý ô ≠ Èd?ł U?Ë f½uð w Èd?ł U0 X¾?łu? wU?²UÐË wÐd?F« lOÐd« ô wJ —u??_« Ác¼ q¦?? o³?? ð Ê√ XËU??ŠË sL??O«Ë d??B? w s¹d?? ×? ?³« v≈ qB?¹ …—u??¦?« Ác??N? wF?? O? ³D?« œ«b??²? ?ô« qF?? & d?P?²« Èu?I ·b??N« wU?²UÐË —UDô« s U¼d??O?žË W¹œu?F? «Ë ÂUEM?« jI?? ð Ê√ b¹dð U??N½_ U?¹—u??Ý w U??×? {«Ë ÊU?? wËb« Ê_ sJ ·Ëd??F? u¼ U??L? TO??Ý ÂUEM« «c¼ Ê_ fO Í—u?? « …—Ëd{ WOËb«Ë WOLOKô« ‰Ëb« Ác¼ Èdð —ËbË luL U¹—uÝ i?¼UM? u?? ? ×M?« «c¼ v?KŽ U?¹—u?? ? Ý —Ëœ ¡U?? ? I?Ð Ê_ t?ÞU?? ? I? ? ?Ý≈ ‚e9 Ê√ ‰ËU??% w²« W¹—U?L? F?²? Ýô«Ë W?O½u??O?N? B«  UDD ??LK ÷—_ …—ËU?? ?:« Ÿ«d?? B?« oÞUM? w  «c?UÐË wÐd?? ?F« s?Þu« ÆWOÐdF« 5D K W1b?? ozU?ŁË Ë√ —u?? p¹b q¼ ÊU?DKÝ –U??²??Ý« æ ød³L²³Ý sŽ U?? ?bM?Ž Xd?? ?Š« Íb? X½U?? ? w²?« ozUŁu?« qË —u?? ?B?« q ≠ bzU??I« U?¼«b¼« qzU??Ý—Ë —u?? Íb X½U?? ±π∑∏ w? XKI??²? Ž« W??OK? w »öÞ s×½Ë t?KÝ«d½ UMË d?? UM«b??³? Ž ‰U??L? ł r?KF*« qzUÝdUÐ …¡uK2 WOKJ« …—«œù …—ËU:« WdG« b$ UMË fOIKÐ l t½u?KÝ«d¹ s¹c?« »öDK d?? UM«b?? ³? Ž ‰U?? L? ł s œd?ð w²« WÝ«—b« ozUŁËË dUM«b³Ž ‰U?Lł lOuðË ¡«b¼ô« UNOKŽ Á—u …—u??¦« W??Ý—b??Ë fO??IKÐ W??OK s U??N? OKŽ X?KB??Š w²« U??C¹√ U??bMŽ U?N?Ð XEH?²? Š« w²« ozU?Łu« iFÐ v²??ŠË e?F? ²Ð W¹u½U??¦« Ʊπ∑∏ w XKI²Ž« UbMŽ UNK XdŠ« …d¼UI« w U³UÞ XM ø‰UI²Žô« w XOIÐ r æ ÆnO½Ë «dNý dAŽ bŠ√ U³¹dIð WMÝ WЫd ≠ øozUŁu«Ë —uB« pKð  cš√ s¹√ s ≠ W¹d?? I« w  U?¹d??c?«Ë —u??B«Ë o?zUŁu« s œb?? Ž Íb ÊU?? ≠ t ÊuK?Ýd¹ «u½U?? rN½_ XO??³« «u??L?łU??N¹ Ê√ s Íb?«Ë ·U? ? ¨Íb ÊU? ULK «u?d?Š«Ë «uŠ«d? dJ F« w?ðQO?Ý t½QÐ —U³?šô« b??L? ?(« —«œ s »d??I?UÐ  u??O? ³?« b??Š√ w UM?U??Ý XM? „UM¼Ë XO??³« »U??×?√ ¨ ozU?Łu«Ë V²J« s W??O? L? Íb X?½U? U??C¹« ÆU¼udŠ«Ë «uŠ«d XO³« d JF« «uL¼«b¹ Ê√ «uUš w q?√ „UM¼ q¼ …—u???¦« b???FÐ W???œU???I« WK?Šd*« æ „d??×??²ð Ê√ wÐd??F« s?Þu« w W??O??u??I«  «—U??O??²« ¨wJ¹d?ô« ŸËdA*« i¼UM¹ U?Ou? UŽËd?A błu?² d??O??ž Èd???š_« l¹—U??A*« q?Ë wKOz«d???Ýô« ŸËd??A*« øWOÐdF« wu? ?I« d9R*« ·d? F?¹ U? w rN?ð«uDš «Ë√bÐ »d? ?F« Êu? O? u? ?I« ≠ Èu? I«Ë  «—U? ?O? ²« W? U? rC?¹ wÐd? F« wu? ?I« d9R*« «c¼ w?Ðd? F« w WOÐdF«  «—bI«Ë Èu?I« bOŠu² WGO œU−¹« vKŽ qL ?F¹Ë WOuI« U oI?×¹ r wuI« b*«Ë W?OuI« W?d(« ¨¡«bŽô«  U?DD WN?ł«u qO? Š— c?M …b? ŽU? I« r?OKô« œu? łuÐ Òô≈ u? ?Ou¹ s ≤≥ …—uŁ t? ?²? I? I? Š W? _«  U?FK?DðË ‰U?ü i?¼UM rOK« v?≈ ‰u?% rOE?F« d?U?M«b?³? Ž q b?Šu? ²ð wJ wu?I« U¼—Ëœ d? B? b?O?Fð ÊQ?Ð rK×½ s×M W? OÐd?F« v≈ lKD²½Ë W?_« Ác¼ ¡«bŽ«  U?DD W?Nł«u? w W?Ou?I«  «—UO?²« “ËU−²ðË w{U*« “ËU−?²ð …œUł WHË WOÐdF« W_« d ?O¼ULł q ·uË W?OMÞu«Ë W?Ou?I«  «—U?O²U? W?LE½_« t²Łb?Š« Íc« ‚e?L?²«Ë –dA?²« Ê√ U?N?OKŽ dÞU?<« t?ł«uð Ê√ U?N?OKŽ b?Šu?²ð Ê√ U?N?O?KŽ —UDô« q w nB« …b?ŠuÐ ô≈ o?I?×?²¹ Ê√ sJ1 ô Íc« q³?I?²? ?*« qł√ s qL?Fð Æ·bN« …bŠuÐË øÊUDKÝ –U²Ý« …dOš√ WLK æ bK³« «c¼ w WMÞ«u?Ë sÞ«u qJ ‰u√ U?F³Þ …dO?š_« WLKJ« ≠ ô rNU?¬ Ê√Ë t²Mð r rNð—uŁ ÊQ?Ð «u—b¹ Ê√ rN?OKŽ ÊQÐ VO³?(« ÂU?√ WÐö?? qJÐË «b?Š«Ë U?H? ·u?uUÐ ô≈ oI?×? ²ð Ê√ sJ1 tK³??I? ²? ? Ë tðb??ŠË t??ł«uðË sÞu« «c¼ t??ł«uð w²«  U?¹b?×? ²« w²« ·«b¼_« oO?I?% u?×½ «u?N−?²¹ Ê√ U?F?O?Lł rN?OKŽ ¨t?O½U?√Ë Ê√ U?F?O?L? ł rN?OKŽ U?NK?ł√ s «u?×?{ w²«Ë U?NK?ł√ s «u?łd?š t¦³ð Íc« wöŽù« qOKC²«Ë Z¹Ëd²«Ë  UÞUIÝù« v≈ «uN³²M¹ w²« W¹“UN²½ô«Ë `UB*« ÈuË …—u¦K WC¼UM*« ÂöŽô« qzUÝË vN?²½« w?{U*« ÊQÐ «u?—b¹ Ê√ rN?OK?Ž W?IÐU? « W?LE?½_« U?N?²Ł—Ë Æq_« qJÐ q³I² LK «uFKD²¹ Ê√ rNOKŽË œuF¹ sË

+ +2 )*+m I+ _4 2  +<! A(A; *+m &#A &6 Q &# A F ` R+* R ! d A(A; )*+m ?@2 Q _9 p - Z2 Q(< )*+m 7! =+> s UM bO?F «Ë UM«b√ ú9 „«u?ý_« X½UË ÊbŽ v≈ d?U ½ kH²?×½Ë UN½u?L ¹ «u½U U?L åt½“ò Ë√ hO?L vKŽ qB?×¹ ÊU UN?FO?d²Ð w?ðb«Ë ÂuIðË U?³ÝUMLK Ë√ b?OF« v≈ b?OF« s U?NРΫb¹bł ÎUF«Ë …—u?¦« XHKš bI …—u¦« bFÐ U U√ W?F— s d¦√ b??łu?ð W??Ý—b*« ‰U?? ¦*« qO??³? ?Ý vKŽ  √b?Ð b??I?  «d?? O? G? ?²*« s X½U?? Ê≈Ë v²??Š W??¦¹b??(« qzU??Ýu« i?FÐË d??NEð  «—U??O? «Ë tOK?Ž »öI½« d³?L²?³Ý Ê√ ‰u?I¹ s Ê√ bI?²Ž√ U½√ pcË …œËb?× u¼ Íc«Ë Âu?O« wML?O« VF?A« t?OKŽ Íc« ‰U?(« l«Ë Èd¹ Ê√ UMKË U?* U¼ôuË UMLKF?ð U* U¼ôuK …—u??¦« Ác¼ —U?LŁ s …d??LŁ ÆtO≈ UMKË U v≈

67 8 6

ÂU??O? vKŽ U??U?Ž 5??L??š wC0 qH??²?×½ Âu??O« æ …—uŁ À«b?Š√ g¹U?F½ Xu« fHMÐË d?³?L?²?³?Ý …—uŁ tłË√ w¼ U nI?¦L p²H?BÐ WKŠd*« Ác¼ w Èdš√ X«“ ô w²« …—u¦« Ác¼Ë d³L²³Ý …—uŁ 5Ð W½—UI*« øW¹—Uł UNŁ«bŠ√ W?ID?M*« tðb?N? ý w ¹—Uð ·dE W? −?O?²½ X?½U? d?³? L?²?³? Ý s ≤∂‡« …—uŁ ≠ b?F?Ð U? cM …d? ²?H« pKð w?H? —d?% W?KŠd? X½U? YO?Š rU? F«Ë W?OÐd? F« U?dŠ rU?F« b?Ný U?³¹dIð  U?MOO½U?L¦?« lKD v≈ WO½U?¦« W?O*UF« »d?(« X½U? w²?«  U?Ž«d?B« Ë√ —U?L?F? ²?Ýô« s hK ?²K? ¡«u?Ý  «—uŁË —d?% UNÐ wMŽ√Ë W?³ ½ UNÐ XU? …—u¦« Ác¼ wU²UÐË —UDô« s œb?Ž w Íd& ÊU?F?−?A?« U¼c?H½Ë …U¼b« U?N jD?š w²« …—u?¦« w¼Ë d?³?L? ²?³?Ý ≤∂ …—uŁ W? ³? ? M« s? «u½U? U? ?N «uDD?š s¹c« ÁU¼b?U? ¨ÊËd? ?U? G*« U? ?NKG? ?²? Ý«Ë w W?×K *«  «u?I?« X½U?Ë W?³? M« s «u½U? U¼Ëc?H½ s¹c?« Êu¹dJ ?F«Ë  «—uŁ Àb?% r YO?Š  U?F?L?²?:« q w d?OO?G?²« lzöÞ w?¼ WKŠd*« pKð …—u?¦« U√ WK?Šd*« pKð w UN?FzöDÐ WK¦2 ‘u?O?'« ÊËbÐ W?OzUIKð W?O?³F?ý ÆtKLQÐ VFý …—uŁ wN WOU(« øqOł Â√ VFý …—uŁ bBIð «uHŽ æ Ê√Ë tðU?¾? qJÐ VF?ý …—uŁ ‰U??O?ł_« s t?O? U?0 VF?ý …—uŁ ≠ VFA« U¼d− Ë√ U¼œU sJ …—u?¦« Ác¼ WFOKÞ r¼ »U³A« ÊU w¼Ë W?³? ½ …—uŁ U?N½QÐ ‰u?I½ Ê√ lO?D²? ½ ô wU?²UÐË tðU?¾? qJÐ rOË q¦Ë w½UF* ¡UOŠ« UNMJË d³?L²³Ý ≤∂ …—u¦ UCOI½ X O Æ…—u¦« pKð ·dA²ð nO d³L?²³Ý …—uŁ vKŽ WMÝ ÊuLš æ øwÐdF« lOÐd«  «—uŁ qþ w q³I²*« ‚U¬ lKD²¹ wÐdŽ sÞ«u? qË wM1 sÞ«u q q¦ wK¦ U?F³Þ U½√ ≠  «—uŁ  «—u?? ¦« Ác¼ ÊQÐ Èd?¹ tU??O? łô q?C? √ q³?? I? ²? ? ? v≈ Ê√ sJ1 ô r?OEF« wML??O« VF??A« …—uŁ U??NMË w?Ðd?F« l?OÐd« oO??I? ×? ?² ÂU??_« v≈ wC??L? ²? ?Ý nu??²ð Ê√ sJ1 ôË l?ł«d??²ð ¡ôR¼ U?N?Kł√ s Ãd?š »U?³? A« U?NKł√ s Ãd??š w²« ·«b¼_« ¡«b?N?A« s?  U?¾*UÐ U?NKł√ s? «u?×?C? ÊU?F?−? A« ÊuMÞ«u*«

lD² ¹ r W ?O ¹—Uð WKŠd rO ?EM²« ¡UCŽ√ d ?Ož sË rOEM²« Æ5MÞ«u*« dŽUAË Ê«błË s UN LD¹ Ê√ oÐU « ÂUEM«

* "+ #

W???OML???O« …—u??¦?« ÂU??O??? vKŽ vC??? Êd?? n?B½ æ U?LzU?? ‰b?'« ‰«e¹ ô p– rž—Ë dÐu??²?√Ë d?³?L??²?³?Ý U???N½u??? Ëb???Fð ô U???N½QÐË v?Ë_« W¹—uŁ Âb???Ž ‰u???Š Êu???? W???O?½U???¦?« …—Ëd???{ Âb????ŽË U¹d?J????Ž UÐö????I½« nO ÂuO« ¨ U?UHð« Vłu0 qŠdOÝ ÊU dL?F²*« øtbŽ s ÕdD« «c¼ WOIDM ÊËdð ÊUJ ÂuO« t bF¹ r d?UI« włuËb¹ô« dOEM²« «c¼ ô ÆÆô ≠ a¹—U?ð ÊuËUM?²¹ s¹c?« s¹dJ?H*«Ë »U?? ²?J« s …u?? ?šô« iF?? ?³? ? U??I? Ë U?? N? B? O? ? ?A¹Ë U??N? H? ?Ë ÊuËU??×¹ U??N? ?L? O? O? I?ðË …—u??¦« lL²:« d?OOGð w¼ …—u¦« …—u?¦« w¼ U …dUI« rN?²OłuËb¹_ dJM¹ pcÐ t½S …—uŁ X½U? d³L²?³Ý s ≤∂‡« …—uŁ Ê√ dJM¹ sË q¼ d?³?L?²?³?Ý …—uŁ sŽ ÊuŁb?×?²¹ s¹c« ¡ôR¼ Ê_ ö?√ Áœu?łË u Èu²? *« «c¼ v≈ «uKB¹ Ê√ rN ÊU U? »öI½« Â√ …—uŁ w¼ ‰U?łd« vKžQÐ X×?{ …—u?¦« Ác¼ XU? b? …—u?¦« Ác¼ sJð r ÂUEM?« X³??¦?ð Ê√ qł√ s U?? N½U¹œËË sL?? O« ‰U??³? ?ł rL?? q w ÁcN —UB?²½ô« qO³Ý w ¡Ub?« s dO¦J« XJHÝË Í—u?NL'« ÂUE½ W??U?≈Ë W?HK? ?²*« W?O?JK*« s hK ??²« w WK¦??L?²*« …œ«—ù« Ê√ bI?²Ž«Ë tK« ¡UA¹ Ê√ v≈Ë Âu?O« v≈ ULzU ‰«e¹ ô Í—uN?Lł …—u??¦?« U??N? ?²? FM s?J …œ«—ù« Ác¼ lM?B¹ ô U¹dJ? ? Ž UÐö?? I½« w ‰U?(« p?c?Ë  ôU?CM«Ë  U??O?×?C?²?«Ë ¡U?b« U?N?²? FMË w½UD¹d?³« —U?L?F?²?Ýö ÊU? U? sÞu« s? W?OÐuM'«  UEU?;« ôu Ãd? ¹ Ê√ t ÊU U? WKŠd*« pKð w rU?F« b?OÝ ÊU? Íc« q²?? ;« Ÿö??²? « qO?? ³? Ý w rN?ðU??O? ×? C?ðË 5K{UM*«  U?Ðd??{ ÆwMLO« »uM'« ÷—√ s VUG«

,-./ 0 1 

X½U???? U????O½UD?¹dÐ Ê√ i?F???³?« ÕdÞ U????L??? s?JË æ œb?×Ë W?I?³? W?O?U?Hð« Vłu0 Êb?Ž s Ãd? ²?Ý ZOK)« «—U?≈ iF?³?Ð …u?Ý« U?NKO?Š— a¹—Uð U?N?O? ø‰U¦*« qO³Ý vKŽ X¹uJU UMðUEU?× w Êb?F Êb?Ž dO?ž X¹uJ« Ê_ Ãd ?² sJð r ô ≠ w½UD¹d?³« —UL?F²?Ýö ÎUU¼ U?O−?Oð«d²?Ý« UF?u q¦9 W?OÐuM'« ‚dý wË UO?I¹d« w …dA²M*« tð«d?LF² ? v≈ tM oKDM¹ ÊU UO½UD¹dÐ X½UË ¨ ÊbŽ lu  dO?ž X¹uJ« lu wU²UÐË UOݬ Ãd?? ?²? X½U?? U? wU??²U?ÐË w½UD¹d??³« ÃU??²« …—œ Êb??Ž d?³? ²? Fð 5Oz«b?H«Ë —«u?¦?«  U?O?×?CðË 5K{UM*«  UÐd??{ ôu Wu?N? РƱπ∂∑ d³Lu½ s ≥∞‡« —UB²½« «uFM s¹c«

1 2 34% 5%

ö d³L²³Ý …—uŁ sŽ …d«c« Qd w rJ¹b «–U æ ø U¹dc« s UÎ ¾Oý Êe² ð …d«c« Ê√ pý ‡« …—uŁ XU? Ub?MŽ ÊbŽ w fO?IKÐ W?OK w U?³UÞ XM U½√ ≠ lL? ½ UNMO?Š UMË öHÞ ‰«“√ U? U?NMOŠ XMË d?³L?²³?Ý s ≤∂ r U?F?³Þ ÂU?ôUÐ XŠUÞ« ‰ö? « tK«b?³?Ž U¼œU? …—uŁ „UM¼ ÊQÐ w ‰«“√ ô XM? w½_ U??−? {U½ U?? NMO??Š w?ÝU??O? « wO?? ŽË sJ¹ Ÿ«c¹ b?O?A½ q l q?ŽU?H?²½ UM UMMJË wz«b?²?Ðô« lЫd« nB« …œËb?×? …d?O?B?  «d??²?H l¹cð X?½U? w²«Ë ¡U?FM? W?Ž«–≈ s W??łu?? qþ w ‰ö?? ?«Ë d??UM«b??³? Ž —u?? Ê√ U??C¹√ d??–√Ë dðU??b«Ë Êu?×? B« iFÐ vKŽ l?³Dð X½U? l?Ý«u« U¼—U?A? ²½«  dA?²½« w²« —uB« pKð ÈbŠ≈ wM²?I½ UbMŽ «dO¦? ÕdH½ UMË b¼Uý√ XMË  ö;« q wË ÊbŽË ÊU?L¦Ž aOA« Ÿ—«uý w aO?A«Ë Êb?Ž Ÿ—«u?ý ÊËú1 «u½U? s¹c« ‰U?L?F« s »U?³?A« r UF³Þ wMÞu« ”d(UÐ ‚U?ײô«Ë qO− ²K ÊuIÐU ?²¹ ÊUL¦Ž „—œ« XM wMMJ wMÞu?« ”d(« wMF¹ «–U? U?NMOŠ ·d?Ž√ s√ ‚U??×? ²ö l«b??²« «c¼ Ê√Ë …—u??¦« Ác¼ v?KŽ dÞU?? ? „UM¼ Ê√ Æ…—u¦« Ác¼ sŽ ŸUbK …uŽœ u¼ wMÞu« ”d(UÐ sЫ wMÞu« ”d(UÐ ‚Uײö ÊuIÐU? ²¹ «u½U s¹c« ¡ôR¼ bŠ√ Ê√ d–√Ë bF?Ð bNA?²Ý« Íc?«Ë w½«u²?F« rUÝ ÊU? L?ý bL?× Áb³?Ž bO?NA« w?LŽ WE×K« Ác¼ v²?ŠË ¡U?FM vKŽ WKD*« ‰U?³'« Èb?Š≈ w Uu¹ ∑∞‡« »d?Š U?C¹√Ë Áöð U? Ë oÐU? « ÂUEM« s b? O?N?ý Vð«— vKŽ tðd? Ý√ qB?% r qŽU?Hð vKŽ ÊUO?Ž b¼Uý XMË e?Fð v≈ XKI?²½« Ê√ bFÐ …d?²H« pKð XA¹U?Ž sŽ U?ŽUœ e?Fð Ÿ—«u?ý w U¼dO?O? ð r²¹ ÊU w²«  «d?¼UE*« w »U³?A« 5Ð WK?Šd*« pKð w? wÝU? O? Ý Ÿ«d? ? „UM¼ ÊU? Ë W?¹—u? N? L? '«Ë …—u? ?¦« sË w —U*«Ë wu?I« dJH« 5Ð wMF¹ œU%ô«Ë …bŽU?I« »öD«  UŽUD wMÞu?« ”d?(« œ«d? ô ÍdJ ? F« d? NE*« U? N? ²EŠô w²?« d¼UE*« sL? { Ác¼ sLJðË wO?ŽË qOJAðË s¹uJð w W—U?H XKJý w²«Ë gO?'« œ«d√Ë dNE* ÁUM¹√— U* d¹U?G jLMÐ ÂUô« ÍdJ ?Ž dNE U½b²Ž« UM½√ w W?—UH*« «u½U? U½«d? w? UMO≈ ÊuðQ¹ «u½U? s¹c?« dJ ?FU? …—u?¦« b?F?Ð ÍdJ ?F« UMO?≈ ‰eM¹ U? bMŽ ÂU? ù« ÍdJ? ?Ž w?L? ¹ ÍdJ ? F«Ë W? HJ?FUÐ Êu? L? ¹ UMO? ·u?)« d?O?¦¹ ÊU? t?bM³ÐË ¡«d?H?B« tðb?A?Ë ÷U?H?C?H« t?B?O?L?IÐ ·U? ½ UM U?MKz«u? Ý Ë√ UMÐË—œ w ÂU? ô« w?HJŽ Èd½ U? bMŽ Ë« U? F? O? L? ł b? Èdð U¹ s vKŽË V¼«– u?¼ s¹√ v≈ Èdð UM ? H½√ …—«d? w ‰¡U? ? ²½Ë ÆÆÆÆÆË ÆÆÆqÝ—√ øeFð w r²½√ bË «c¼ æ v≈ d??U?? ? Ž wðQ¹ ÊU??O? Š_« iFÐ w? ÊU?Ë W?¹d?I?« w «c¼ ≠ ô v²??Š u¹œ«d« wH?? ¹ ·u??)« s tK« t??L?Š— wÐ√ ÊU??Ë UM²??OÐ Íd−¹ U0Ë rU?FUÐ UMDÐd¹ u¹œ«— UM¹b Ê√ ÍdJ ?F« «c¼ ·dF¹ fO¹UI*« qJÐ WH?O …—u¦« q³ U WKŠd X½U? wU²UÐË UMuŠ wJ vK?B*« W?I?DM v≈ —U??L?(U?Ð V¼c½ UMË W??O?ÝU?? WKŠd??Ë

«u«“ ôË «u?½U?? s¹c?« p¾Ë√ U?? √ ±π∑∏ ¡«b?? N? ý W?? L? ?U??×? ? w 5¹d?? UM« ‰U??C½ sŽË W?? O? u??I« W??d??(« sŽ Êu?Łb??×? ²¹ oO?L?Ž q?JAÐ fOË t?²¹Ë«“ s U?N?ËUM²¹ qJ W?OM?Þu« W?ŠU? « pKð «Ë“ËU?−?²?¹ Ê√ ÊËdJH*«Ë »U?²J« ¡ôR¼ lO?D²? ¹ ô ÎôË√ t½_ w Êu¹d?UM?« U?NÐ ÂU? w²« —«Ëœ_«Ë ôU?CM« p?KðË WKŠd*« Ë√ d?³L?²?³?Ý ≤∂ …—uŁ b?OF? vKŽ ¡«u?Ý W?OML?O« …—u¦?« —U ? YOŠ WOÐuM'«  UEU?;« w d¹dײ« »dŠ WdŠ b?OF vKŽ sL?{ —ULF?²Ýô« W?Nł«u? w dO?³ —Ëœ w³?FA« rOEM²K? ÊU b?? ?{ `K ?*« ‰U?? C?M«  œU?? w?²« `?K *« ÕU?? ?HJ?« qzU?? B? ? ÆÆdLF² *« ·d?F¹ ô ÊuJ¹ b? WKŠd*« Ác¼ ‰ö?š “dÐ qO?ł „UM¼ sJË æ «c¼ ÎUu?Bš WOMÞu« W?d(« a¹—Uð w ÍdUM« —U?O²« —Ëœ øÁc¼ …—u¦« —bB²¹ Íc« qO'« Íd? ? ? UM?« r?OE?M²?«Ë Íd ? ? ? UM?« d?JH?« fJ?FU?Ð ô ÆÆô ≠ Èu? dO¼U ?L?łË WO?MLO« d ?O¼U?L'« —U ?Þ≈ w lÝ«Ë Á—uC ?Š s¹c« p¾Ë√ d ? O?Ý s U¼dJ wI ? ²? ð w¼Ë qU ?F?« VF?A« qŠ«d? »U? O? ž s ¡ôR ?¼ vKŽ ·u ? š ô wU ? ²?UÐË U¼u ? I? ³? Ý s d?O? ¦? „UMN ? rOEM²« «c¼ a ?¹—Uð s  U ?; Ë√ W ?O? ¹—Uð s d? ?O? ?¦? ? „UM¼Ë ŸËd ? ?H« s d ? ?O? ?¦? ? w  b ? ?I? Ž  «Ëb ?M« UM?OK{UM?Ë UMÐU ? ?³? ý vK?Ž XŽ“ËË  b ? Ž√ ÎU? ?C¹√  U ? ?Ý«—b« W? O?³? F? A« …—u ? ¦« ‰ö ? š  “dÐ  U ? OU?F? H« s? d?O? ¦? „UM¼ d?cð pKFË rOEM² ?« “d³ð Ê√ X ?ŽUD²?Ý« WO?LK « W ?OÐU?³?A« W?L?O?š vL? ð d?OO?G?²« W?ŠU?Ý W?ŠU? « w W ?L?O?š „UM¼ ÊQÐ U? w²« ¡UO ?ýô« s w¼Ë Íb ?L(« rO¼«dÐ≈ b ?O?NA« Èb ?²M W? ?O? ³? ?F? ?A« …—u ? ?¦« Ác¼ ôu d ? ?NE?ð Ë√ Àb ? % Ê√ U ? ?N ÊU? ? rOEM²« ¡«b ?N?ý —u? XFHð—«Ë W ?—U?³*« W?OL?K « WOÐU ?³?A«  U?ŠU? « q w W ?O?L?K « W?O?³? F?A« …—u ?¦« WK?Šd? ‰ö?š w²?« …d¼UE*« Ác ?¼Ë U? F? ?O? L? ?ł ¡«b? N? ?A« —u ? …d? ? ‰Ë_Ë ¡U? C? ?Ž√ s s¹d ? ?O? ¦?J« ”u ? H?½ w XO ? ?Š« ”UM« U¼b ?¼U? ý

Íd?UM« w?³?F?A« ÍËb?Šu?« rOEM²« rJL??OEMð æ ZNM?Ë dJË Èƒ— s tðU??O?Ðœ√Ë t??²??H??K b??L??²??¹ w²« W?ŠU??*« Èb? U? rJ?¹√dÐ ¨d?UM«b?³??Ž ‰U?L?ł a¹—Uð w w?U?CM« Áb??O?— w r?JL?OEM?ð U?NK²??×¹ ødÐu²√Ë d³L²³Ý WOMLO« …—u¦«

 

w WOÐd?F« UM²√Ë rOEF« wM?LO« UM³F?ý dO¼U?Lł ¡vM¼√ ÎôË√ ≠ ‡« Èd?c?«Ë W?L?OEF« d??³?L?²? ³?Ý s ≤∂‡« …—u?¦ μ∞‡?« Èd?c« d? J² XIKD½« w?²« …bO?:« dÐu?²?√ s d?A?Ž lЫd« …—u?¦¥π W?OU?G« UM{—√ d?ND²Ë ‰U?L?A« w nK? ²«Ë œ«b?³?²?Ýô« œu?O? ÊU?? U?? ÊUð—u?¦?« ÊUðU¼Ë ¨iO??G? ³« ‰ö??²?Šô« s »u?M'« w ≤≥‡« …—uŁ ôu rO?EF« —U?B?²½ô« p– U?I?I?%Ë U??u?Ið Ê√ U?L?N dUM«b³?Ž ‰ULł bU)« bzUI« U¼œU? w²« W¹dUM« uOu¹ s ±π∂μ ÂU?Ž w ÊuJ²¹ Ê√ q³? r?OEM²« ¨Â±πμ≤ ÂU?Ž d?B? w w²« W?O½b*«Ë W¹dJ? F?« «œUO?I« s?L{ d?O?³? —u?C?Š t ÊU? s¹c« ¡ôR¼ sL?{ sË d?³L?²³?Ý s ≤∂‡« …—uŁ  d?−Ë  b?Ž√ b??O?I? H«Ë w?MG*«b??³?Ž wK?Ž qD³« b??O? N?A?« a¹—U?²?« r¼U? ?M¹ s —«u??¦« œ«b??≈ w —Ëœ t? ÊU?? Íc« d??ND wM?G«b??³? Ž Âu??Šd*« s r?NM 5?K{UM?*«Ë ¡«b?? N? ?A« s r?¼d?? O? ?žË Õö?? «Ë ‰U?*UÐ ÆÂuO« «c¼ v²Š dE²M¹ s rNMË t³×½ vC  U??O??B??? ??A« b??Š√ s w?MG*«b??³??Ž w?KŽ  d??– æ d?¦√ „UM¼ U?LMOÐ W¹d?UM« W?d(« v?KŽ WÐu?;« vKŽ WÐu???×? W?O??B? ?A« Ác¼ Ê√ wŽb?¹ —U?Oð s ÍËb????Šu« ÊÒ Ëœ q¼ ∫u?¼ UM«R????Ý UÎ ????u???L????Ž Á—U????Oð a¹—Uð w rNðU?U?NÝ≈Ë Á“u?— —Ëœ oŁËË Íd?UM« «c¼ w?  «—«b????≈ „UM?¼ q¼Ë W????O?MÞu?« W????d????(« °øw¼ s¹√Ë ‰U:« uK?{UM? U?? ? N½Ëœ w?²«  U?¹d?? ?c?«Ë ozU?Łu« i?FÐ „U?M¼ r?F½ ≠ w²«  «—«d?I«Ë  U?Ou?²« Vłu0 XKJý WM?' „UM¼Ë rOEM²« rOEM²?« a¹—Uð oOŁuð …—Ëd?CÐ d?ýU?F« ÂU?F?« d9R*« U?NÐ Ãd?š lL?łË q«u?²« W?OKL?FÐ Âu?Ið W?L?N*« Ác?NÐ ÂU?OIK? WM' XKJýË s Ë√  UOÐœ«Ë ozUŁË s du?² u¼ U2 ¡«uÝ rOEM²« À«dð q s d?? O? ?¦? Èb? ‰u??I? ?F«Ë —U?J_« W?? ? O? ?³? ?Š X«“ ô  U¹d?? – ÆÆ5K{UM*«

   

Èb W????O????L?¼√ q²????×?¹ ô V½U????'« «c?¼ Ê√ `{«Ë æ - s?¹c« r?O?EM?²?« “u???????— Ê√ qO?b?«Ë rJ?L???????O?EM?ð ≥≥ WЫd rNOKŽ v?C b ±π∑∏ ÂUŽ w rN²?OHBð Í√ W?OML?O« W?³?²J*« Ë√ w?ML?O« Δ—U?I« d¹ rË UÎ ?U?Ž d?¦?√ q¼U−?²« «c¼ ÷d?H¹ ô√ rNM?Ž Àb×?²¹ —«b?≈ øV−FðË ÂUNH²Ý« WöŽ s rO?¼«dÐ≈ b??O? ?N? A?« ‰U??O? ?²? ž« c?M Ϋb¹b?? %Ë W??O? ?{U*« WK?Šd*« ≠ „UM¼ X?½U?? dÐu??²? √ s ±μ‡« W??d??Š s? U¼öð U??Ë Íb??L? (« - s¹c« p¾?Ë√ w XK¦9 rOEM?²« «œU?O? vK?Ž W?Ýd?ý W??L?−¼ Ë√ ±π∑∏ ÂU?Ž d³?Lu½ s μ‡«Ë d?Ðu²?√ s ≤쇫 w rN«b?Ž≈ rË W?KŠd*« pK?ð b??F?Ð r¼—U?? B? ?ŠË rNðœ—UD? X9 s¹c« p?¾Ë√ s d?O¦JÐ ÿU?H?²Šô« s …d?²?H« pKð ‰ö?š rOEM²« …œU?O sJL?²ð ×U??š rO?EM²«  «œU??O? ? s UM½«u??š« ÊU?? p?– l sJ o?zUŁu« ¡«b?N?ý sŽ V?O?²? U?NMË  U?³? O?²J« s b¹b?F?« «Ë—b?√ sÞu« «œËb×? UNË«bð ÊU sJË V²?J« s ÁdOž Ë« dÐu?²√ s ±μ‡« Ác¼ v?KŽ oÐU?? « ÂUE?M« t?? {d??H?¹ ÊU?? Íc?« —U??B? ?×K Ϋd?E½ ÆV²J«Ë  «—«bù«

 

ÂUzË W?U???Š w r?²M …d????O???¦??? q?Š«d??? w s?JË æ WU?Š w? «u½uJð rË oÐU??« ÂUEM« l ÂU??−?½«Ë –U?²Ý_« »U? ?²½« WKŠd? w UÎ u?B?š rz«œ —UB?Š rOEM²K UÎ ?UŽ UÎ MO√ …d? s d¦?√ wö<« pK*«b?³Ž WO³FA« …—u¦« Ác¼ q³ U v≈ UÎ C¹√ p²KŠd wË ø…dOš_« Ê√ p– vKŽ q?Ob«Ë oÐU? ?« ÂUEM« l ÂUzË „UM?¼ sJ¹ r ô ≠ dÐu?²√ s ±μ‡« «œU?O? sL{ s? X½U w²« rO?EM²«  «œUO? W?O? B?I? WE×K« Ác¼ v?²?Š X«“ ô qE«  «œU??O? s X?½U? Ë√ ƨWŽËdA*« UNuIŠ s oŠ Í√ qMð rË WËeFË °°øoÐU« ÂUEM« WKŠd w æ ≤≤‡« b?F?Ð U? cM v²??ŠË oÐU? « ÂUE?M« q³? s ¡«u??Ý rF½ ≠ W¹d?UM«  «œUO?I« s  «¡U?HJ« œUF?³?²Ý« - ±ππ∞ u¹U? s v²?Š U?M“ ôË ‚u?I?(« W??U? sË W?U??F« nzUþu« WKO?JAð s ¡ôR¼ ‚uIŠ vKŽ ‰u?B(« qł√ s q{UM½Ë lÐU²½ WE×K« Ác¼ ÆÊü« v²ŠË ±π∑∏ cM «ubš s¹c« 5K{UM*«

!" #$% &'"( ")

a¹—Uð ÊËbðË X½Ëœ w²?« UŠËdÞ_« w?¼ …dO?¦? æ —Ëœ Ê√ v≈ d???O???Að X?½U??? w²« W???O?MÞu« W???d???(« a¹—U?ð w UÎ ?¹u½U?Ł «Î —Ëœ ÊU???? W?¹d????U?M« W?????d????(« bŠ√ ôË rOEM²« d?³M¹ r p– rž—Ë WOMÞu« W?d(« w œ—Ë U? b?OM?Hð v≈ rOEM²« wH??I?¦? Ë√ »U?²? s øÂUF« Í√dK ozUI(« 5³¹Ë  UŠËdÞ_« Ác¼ rOEM²« a¹—Uð oOŁu² Íd³M¹ Ë√ ÈbB²¹ s Ê√ wFO³D« d_« ≠ —«b?ù Êü« Íd??&  ôËU?×? „UM¼Ë Êu¹d??UM« r¼ tðœU??O?Ë sŽË nO??Ý b??L? ×? v? ? O? Ž b??O? N? A« …U??O? Š sŽ V²J?« iFÐ

صحيفة الثورة  

ملحق خاص بمناسبة اليوبيل الذهبي للثورة اليمنية

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you