{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

HOMIN UKRAINY–UKRAINIAN ECHO L'ECHO UKRAINIEN Ukrainian language weekly. Published on Monday (46 times a year) by "Homin Ukrainy" Community newspaper, 83 Christie Street, Toronto, Ontario, Canada M6G 3B1 Tel. (416) 516-2443 Fax: (416) 516-4033 www.homin.ca e-mail: homin@on.aibn.com Publication's Mail Registration No 08933 Agreement number 40012369

Рік LX, № 45 (3293)

25 листопада 2008

Додаток до «Гомону України»

Перший друкар Іван Федорів

November 25, 2008

Vol. LX, №45 (3293)

іямантовий Ювілей «омону України»

H

М

E C

1948 - 2008

INIAN

60

RA

К У РА Н І ЇН

K

O

Г О

Перед Вами Ювілейний пропам’ятний додаток з приводу 60-річчя діяльности тижневика "Гомін України" в українському інформаційному просторі. З перспек тиви 60-річної діяльности Видав ництва "Гомін Ук ра їни" ми мо же мо з гордістю оцінювати наші поважні досягнення. Переглядаючи річники "Гомону України" завважуємо, що від 15 грудня 1948 року до 15 грудня 2008 року появилося 3,293 числа газети. Це вели кий успіх для ук раїнської журналістики, коли врахувати, що праця у видавництві базувалася на ідейній ініціятиві йо го ак тивістів, членів Ор ганіза цій Ук раїнсько го Виз воль но го Фрон ту, нині Ук раїнських Державницьких Організацій Kанади, та нашої патріотичної громади взагалі. Упродовж 60 років зміст і форма газети зазнавали певних змін, зумовлених інформаційни ми і на ціональ ни ми по тре ба ми спільноти і України, та модернізацією видавничої технології. Але основна мета "Гомо ну Ук раїни", на голо ше на у редакційній статті пер шо го чис ла га зети — слу жи ти інтересам української діяспори в Канаді та у світі і української нації взагалі, залишилася незмінною. Сьогодні "Гомін України" надалі успішно, гідно і усе с то рон ньо інфор мує своїх чи тачів про події в не за лежній Ук раїнській державі і в діяспорі. Щоб цьо му за вдан ню ефек тив ніше послідовно служити, наша програма розвитку "Гомо ну України" включатиме наступні заходи: — При мно жу вати наші фінан со во-ма теріяльні і фахові ресурси, добровільну допомогу, кількість наших місцевих представництв, інфор маційно го матеріялу про Ук раїну і діяльність української діяспори в Канаді і в світі — а в то му, ок ре мо, про діяльність Українських Державницьких Організацій (УДО). — Поширення читацької авдиторії нашої газети в Ка наді, США, усіх інших країнах західньої і східньої діяспор і в Україні. — Спри яти об’єднан ню з "Го моном України" газет — зокрема у Північій Америці — які сповідують ідейні основи УДО-ОУДФ. Це запевнить, що ця газета стане найбільш почит ним, а за змістом не пе ре вер ше ним тижневиком української діяспори. — У парі з тим, поширювати оголошеневу базу "Го мо ну Ук ра їни", щоб з інформацій про по слу ги на ших підприємців і про фесіоналістів користали якнайширші кола нашої спільноти з очевидними користями для обох сторін. На початку ХХІ століття "Гомін України" даль ше ува жається найбільш по ва жа ним українським тижневиком у діяспорі з читачами в усіх країнах нашого поселення і в Україні. Цей успіх за вдя чуємо відда ності нашій газеті кожночасних членів дирекції, редакції і адміністрації, передплатникам-читачам, ак тивістам-членам і прихильникам Українських Державницьких Організацій, нашим фінан со вим ус та но вам і підприєм ствам. За їхню постійну мо раль ну і ма теріяльну підтримку у розбудові нашої газети і Видавництва "Гомін України"складаємо щире спасибі з упевненням, що наша з Вами співпраця далі розвиватиметься для добра Української Справи. Михайло Шепетик Голова Дирекції

U

И

КАМЕНЯРІ Іван Франко Я бачив дивний сон. Немов передо мною Безмірна, та пуста, і дика площина, І я, прикований ланцем залізним, стою Під височенною ґранітною скалою, А далі тисячі таких самих, як я.

І кождий з нас те знав, що слави нам не буде, Ні пам'яті в людей за сей кривавий труд, Що аж тоді підуть по сій дорозі люди, Як ми проб'єм її та вирівняєм всюди, Як наші кості тут під нею зогниють.

У кождого чоло життя і жаль порили, І в оці кождого горить любови жар, І руки в кождого ланці, мов гадь, обвили, І плечі кождого додолу ся схилили, Бо давить всіх один страшний якийсь тягар.

Та слави людської зовсім ми не бажали, Бо не герої ми і не богатирі. Ні, ми невольники, хоч добровільно взяли На себе пута. Ми рабами волі стали: На шляху поступу ми лиш каменярі.

У кождого в руках тяжкий залізний молот, І голос сильний нам згори, як грім, гримить: "Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод Не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод, Бо вам призначено скалу сесю розбить".

І всі ми вірили, що своїми руками Розіб'ємо скалу, роздробимо ґраніт, Що кров'ю власною і власними кістками Твердий змуруємо гостинець і за нами Прийде нове життя, добро нове у світ.

І всі ми, як один, підняли вгору руки, І тисяч молотів о камінь загуло, І в тисячні боки розприскалися штуки Та відривки скали; ми з силою розпуки Раз по раз гримали о кам'яне чоло.

І знали ми, що там далеко десь у світі, Який ми кинули для праці, поту й пут, За нами сльози ллють мами, жінки і діти, Що други й недруги, гнівнії та сердиті, І нас, і намір наш, і діло те кленуть.

Мов водопаду рев, мов битви гук кривавий, Так наші молоти гриміли раз у раз; І п'ядь за п'ядею ми місця здобували; Хоч не одного там калічили ті скали, Ми далі йшли, ніщо не спинювало нас.

Ми знали се, і в нас не раз душа боліла, І серце рвалося, і груди жаль стискав; Та сльози, ані жаль, ні біль пекучий тіла, Ані прокляття нас не відтягли від діла, І молота ніхто із рук не випускав.

Отак ми всі йдемо, в одну громаду скуті Святою думкою, а молоти в руках. Нехай прокляті ми і світом позабуті! Ми ломимо скалу, рівняєм правді путі, І щастя всіх прийде по наших аж кістках.

У числі 33 за 11 вересня 1991 р. "Гомін України" дочекався вистражданої українцями години, коли на першій сторінці газети закарбовано у головному заголовку, що Україна про голо си ла свою дер жав ну неза лежність. У першому числі нашої газети 15 грудня 1948 р. на першій сторінці об’явлено за вдан ня "Го мо ну Ук раїни": інфор му вати своє чи таць ке дов кілля про бо роть бу ук раїнського народу на право бути вільним у своїй незалежній державі і служити цій священній справі. Ли ст ку ю чи річни ки "Го мо ну Ук раїни" вдумливого оглядача прямо дивує скільки копіткої праці, життєвого досвіду і мудрости, знання, відданости і жертовности поставлено діяча ми "Го мо ну Ук раїни" і ти ся ча ми членства і прихильників ОУВФ-УДОК за цих 60 років на службу Українській Справі, нашої громади і суспільства взагалі. Праця в "Го моні Ук раїни" для йо го діячів була не лиш звичайним затрудненням, а завжди переростала у всеохоплюючий стиль життя, виконання обов’язку і служ би Українській Справі. У цьо му за ко до ва на та ємни ця успіху "Гомону України". З упад ком боль ше виць ко-ро сійської імперії СССР і відновлен ням Ук раїнської Держави "Гомін України" увійшов у новий пе ріод сво го літо пи сан ня. Од ним із голо вних за вдань "Го мо ну Ук раї ни" те пер є сприяти процесам державного будівництва України, національного відродження, виходу Ук раїни з-під "сфе ри впли ву" Моск ви та інтеґрації України у співтовариство вільних, де мо кра тич них дер жав — Ев ро пи і Західньо го світу зо к ре ма. Вста новлен ня тісних дружніх і партнерських українсько-канадських стосунків вважаємо вагомою віхою у цьому напрямку. Як завжди, "Гомін України" намагається правдиво і всесторонньо інформувати своїх читачів про Україну, діяспору, про їхні успіхи і з вирозумінням про їхні негаразди на цьому неповторному історичному етапі в житті нашого народу. "Гомін України" намагається інформувати своїх читачів конструк тивно, завжди вра хо ву ю чи дов го термінові на ціонально-державницькі інтереси українців. Віримо — згідно із демократичним принципом — що держава має служити народові. Але, при цьому слід наголосити, що історичний досвід — а особливо український досвід — диктує, що лиш своя держава може служити власному народові — ніколи чужа! Тому, вва жаємо за не обхідне по нят тя ук раїнської державности, своєї державности, державницький менталітет, інстинкти, відчування і світосприймання утверджувати серед найширших кіл українства. Наша газета ніколи не піддалась настанові, щоб ідею і необхідність української державности узалежнювати чи підпорядковувати побутовим проблемам дня. У цьому питанні керуємося засадою на якій постійно наголошував Ярослав Стецько, що НЕ ТАМ Батьківщина, де добре, а добре ТАМ, де Батьківщина. А ЯК буде у нашій Батьківщині, у першу міру тепер залежить від нас самих. Пріоритетним для "Гомону України" теж було і є сприяти 1) збереженню надбань української діяспори і її дальшого розвитку, 2) інтеґруванню східньої і західньої діяспор в од ну цілість в ім’я єднан ня світо во го ук раїнства і 3) захистові інтересів української спільноти і нації. Керуємося засадою, що міцна, динамічна і заможна українська діяс «Гомін України... стор. 2

Profile for Геннадій Іванущенко

dodatok60riccjahomonu  

60-річчя Гомону УКРАЇНИ

dodatok60riccjahomonu  

60-річчя Гомону УКРАЇНИ

Profile for 31054
Advertisement