Page 1


9


10


11


12


13


16


17


18


,

19


20


24


37


38


39


40


41


42


43


44


œlub

46


47


49


50


kartka koszula

51


60


61


62


Zmultiplikowane ko³o, genialnie wrêcz samo buduje kompozycjê wokó³ zdjecia na powierzchni 30x30

63


zdj. Patrycja Galik - Lisowiec


journaling

Wspomnienia ubrane w s³owa tekst Agnieszka Sieñkowska Kocham scrapbooking za to, ¿e nie ka¿e mi wybieraæ miêdzy obrazem a s³owem, a mo¿liwoœæ ³¹czenia dwóch tych kodów w dowolnych proporcjach stwarza niemal nieograniczon¹ przestrzeñ do wyra¿ania siebie, swoich nastrojów i uczuæ. Ró¿ne sposoby u¿ycia s³owa w scrapbookingu to ¿urnaling (ang. journaling- w wolnym t³umaczeniu „pamiêtnikarski opis” lub po prostu „opis” ) Zale¿nie od preferencji twórcy bywa on mniej lub bardziej rozbudowany i pe³ni odmienne funkcje. Najczêstsz¹ i najprostsz¹ funkcj¹ ¿urnalingu jest zachowanie wspomnieñ w sensie faktograficznym. Opis w tej funkcji bêdzie zatem informowa³ o czasie, miejscu i okolicznoœciach, w których wykonano zdjêcie. Od nas tylko zale¿y czy bêd¹ to krótkie adnotacje (np. „Warszawa, kwiecieñ 2012” lub „Nad morzem, wakacje 2011”), czy d³u¿szy tekst z anegdot¹, jednym konkretnym wspomnieniem, czy spisem odwiedzonych miejsc i spotkanych osób.

72

Czasem zale¿y nam raczej na uchwyceniu i podkreœleniu klimatu chwili uwiecznionej na fotografii- wtedy mo¿emy napisaæ d³u¿szy tekst, w któr ym wprost op o wiemy o emocjach i nastroju jaki siê z ni¹ wi¹¿e. Tutaj mo¿emy równie¿ posi³kowaæ siê wierszami, wa¿nymi dla nas cytatami, tekstami piosenek, które z dan¹ sytuacj¹ siê nam kojarz¹, bez zbytniej dos³o wnoœci. Tak s amo postêpujemy, gdy chcemy opowiedzieæ o sobie i o tym, co prze¿ywamy i czujemy tu i teraz, w trakcie tworzenia. Bywa, ¿e chcemy zawrzeæ w swojej pracy coœ w rodzaju przes³ania (dla naszego dziecka, dla przyjaciela, dla kogoœ, komu zamierzamy podarowaæ gotow¹ pracê). Mo¿e mieæ ono formê manifestu, motta, ¿yczeñ lub listu. Tworzymy równie¿ prace, w których g³ówn¹ rolê gra jej aspekt wizualny i opis nie jest tak bardzo istotny. Jednak i tu znajdzie siê dla niego miejsce- mo¿emy wykorzystaæ ¿urnaling jako formê graficzn¹, dekoracyjn¹. W tym przypadku nie bêdzie tak wa¿ne, co piszemy, ale jak to robimy.


journaling

Pierwszym, najprostszym i niewymagaj¹cym ¿adnych specjalnych materia³ów i narzêdzi sposobem jest pisanie rêczne. Mo¿emy pisaæ piórem, o³ówkiem, cienkopisem w dowolnym kolorze, bia³ym lub metalicznym ¿elopisem lub markerem olejnym, co daje doskona³y efekt zw³aszcza na ciemniejszych powierzchniach. Jeœli zale¿y nam na tym, by tekst by³ wyraŸny i czytelny, mo¿emy pisaæ

drukowanymi literami. Jeœli natomiast chodzi nam bardziej o walor dekoracyjny i sam motyw pisma odrêcznego, mo¿emy zrobiæ to szybko, ró¿nicuj¹c widocznoœæ poszczególnych wyrazów. Nie nale¿y przejmowaæ siê zbytnio, je¿eli nasz charakter pisma pozostawia wiele do ¿yczenia- chodzi przede wszystkim o indywidualny rys. Pisanie rêczne daje ogromne pole do eksperymentów,

73


journaling

Opisy mo¿emy równie¿ stemplowaæ- tu mo¿emy skorzystaæ zarówno ze stempli z napisami, a czêsto nawet ca³ymi sentecjami, jak i budowaæ napisy samodzielnie po literce. Zwolenniczkom recyklingu zapewne bliska jest idea wycinania napisów lub liter z gazet, ulotek i innych niepotrzebnych papierów. Dobrym pomys³em jest tak¿e pisanie ¿urnalingu na maszynie do pisania (zyskujemy ciekawy efekt vintage) lub na komputerze. Bardzo lubianym, choæ ju¿ nieco dro¿szym rozwi¹zaniem jest uk³adanie ¿urnalingu z a l f a b e t ó w s a m op r z y l e p ny c h l u b tekturowych. Ró¿norodnoœæ kolorów, krojów czcionek, rozmiarów sprawia, ¿e s¹ to produkty chêtnie wykorzystywane w³aœnie g³ównie w funkcji dekoracyjnej. Gdy wiemy ju¿ co i czym chcemy napisaæ, pozostaje wybraæ najlepsze miejsce dla ¿urnalingu na scrapie lub w albumie. Do dyspozycji mamy ca³¹ powierzchniê

74

pracy- mo¿emy pisaæ na wolnej przestrzeni, po d zd jê c ie m, wokó³ niego. Mo¿emy ¿urnaling rozbiæ na kilka fragmentów i umieœciæ ka¿dy w innym miejscu pracy- tak jak nam podpowiada kompozycja. ¯urnaling ponadto, zw³aszcza jeœli jego treœæ jest zbyt intymna, by siê ni¹ dzieliæ z innymi, mo¿na umieœciæ na tagu wsuwanym pod zdjêcie. Dobrym rozwi¹zaniem jest te¿ ukrycie zapisków w malutkiej kopercie, która sama w sobie bêdzie stanowiæ element dekoracyjny. W sklepach znajdziemy specjalne karteczki, naklejki i stemple do ¿urnalingu, a wokó³ siebie- metki, bilety, wydarte z kalendarza kartki, które równie¿ doskonale sprawdz¹ siê jako baza pod opisy. Niekiedy s³owa s¹ zbêdne, bo fotografia i elementy wizualne pracy pe³ne s¹ treœci. Dla mnie najpiêkniejsze momenty tworzenia to te, kiedy stwierdzam, ¿e moja praca „mówi” bez s³ów, albo naprawdê z niewielkim ich udzia³em. Jednak lubiê mieæ wolnoœæ operowania wszystkimi œrodkami wyrazu i jeœli chodzi o s³owa ci¹gle szukam nowych dróg. Dobrze wiedzieæ, ¿e jest ich tak du¿o i ¿e lista mo¿liwoœci nie jest zamkniêta.


journaling

75


30x30  

scrap magazyn DT ILS No. 2

30x30  

scrap magazyn DT ILS No. 2

Advertisement