Page 1


8


9


10


11


12


13


Ca³e królestwo Ani to b³êkitny fotel i sekretarzyk wype³niony skarbami. Najwa¿niejsze to mieæ wszystko pod rêk¹. W ferworze tworzenia Ania, tak jak wiêkszoœæ z nas rozprzestrzenia swoje farby, taœmy, papiery oraz kleje i no¿yczki na pozosta³¹ czêœæ domu. Centrum dowodzenia stanowi b³êktiny fotel

z którego, jak mówi Ania, wszêdzie ma blisko. W wiklinowym koszu swoje miejsce znalaz³y papiery. W du¿ym pude³ku Ania przechowuje alfabety, chipboardy i naklejki. W zale¿noœci od nastroju króluj¹ na pierwszym planie ró¿ne kolory ecolin oraz farb. W koñcu to zestawienia kolorystyczne natychaj¹ Aniê najczêœciej. To w³aœnie w tym k¹ciku powstaje ca³y ogrom przepiêknych prac, którymi Ania inspiruje nas niemal¿e codziennie.

15


17


18


19


20


21


22


23


30 x 30  

scrap magazyn DT ILS No. 1

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you