Page 1


scrap magazyn dt ils

OD AUTOREK


Aby zrozumieæ sk¹d pochodzi turkus nale¿y zacz¹æ

W kompoz ycji œwiat³o mo¿e byæ roz³o¿one

genezê tego koloru od pojêcia cyjanu. Cyjan to blady

równomiernie na ca³ej p³aszczyŸnie, ale mo¿e te¿

i sp³owia³y odcieñ niebieskiego z dodatkiem koloru

stanowiæ ostre kontrasty o zabarwieniu emocjonalnym.

zielonego. Czêsto kojarzony z barw¹ morza. Turkus natomiast jest zielonym odcieniem cyjanu. Nazwa tego

Turkus czêsto odbieramy jednoznacznie jako kolor

koloru pochodzi od szlachetnego minera³u - turkusu.

ch³odny, jednak nie mo¿na zapominaæ o jego ciep³ych odcieniach. W najnowszych, zimowych kolekcjach

Ró¿ne walory cyjanu zyska³y ró¿ne - czêsto zastêpczo

papierów ILS: 'Tis The Season' i 'POPs OF' znajdziemy

u¿ywane nazwy, takie jak: turkus, szmaragd, cynobrowy

turkus w wielu ró¿nych temperaturowo walorach.

b³êkit, morska zieleñ itp. W rzeczywistoœci kolory te

Po³¹czone s¹ albo z ostr¹ biel¹, lub z ch³odnym fioletem i

ró¿ni¹ siê od siebie natê¿eniem barwy i proporcjami

ultramaryn¹, innym razem z delikatnym, ciep³ym be¿em

niebieskoœci w stosunku do zieleni. Walor danego koloru

czy szaroœci¹. Dziêki takiej ró¿norodnoœci mo¿emy

zale¿ny jest od jasnoœci barwy - czyli natê¿eniem œwiat³a

dopasowaæ do nich praktycznie ka¿¹ fotografiê, co

(wzglêdnie cienia), jaka zawarta jest w tonie

pozwala nam swobodnie scrapowaæ bez obawy, ¿e nasza

kolorystycznym. Walor wi¹¿e siê z poczuciem ciê¿aru

praca bêdzie temperaturowo niespójna. Oto kilka

koloru poniewa¿ barwy i odcienie jasne s¹ lekkie i ulotne,

przyk³adów na wykorzystanie turkusów w œwi¹tecznych

a ciemne sprawiaj¹ wra¿enie ciê¿koœci i masywnoœci.

i zimowych pracach.

Odpowiednie roz³o¿enie walorowe organizuje kompozycjê kolorystyczn¹.


48


CHRISTMAS


CHRISTMAS


CHRISTMAS


CHRISTMAS


CHRISTMAS


CHRISTMAS


CHRISTMAS


Potrzebne materia³y i narzêdzia: papier ILS i pod³u¿ne œcinki na choinkê, alfabet ILS, tekturowe ozdoby, sznurek bawe³niany, taœma klej¹ca, kosteczki 3D, no¿yczki

przygotowujemy t³o kartki i ozdobny tag uk³adamy 3 ró¿nej wielkoœci choinki z kolorowych œcinków Pops Of i sklejamy taœm¹ klej¹c¹ (to nasza lewa strona)


obracamy choinkê na drug¹ stronê i przeszywamy wszystkie elementy podklejamy kosteczkami 3D 6. przyklejamy choinki na t³ó kartki zaczynaj¹c od

wszystkie elementy podklejamy kosteczkami 3D przyklejamy choinki na t³ó kartki zaczynaj¹c od najwiêkszej - d³ugi sznurek przeci¹gniêty pod choink¹ pos³u¿y nam do zwi¹zania gotowej kartki ozdabiamy choinkê tekturow¹ gwiazdk¹


Weso³ych Œwi¹t

30x30  

30x30 scrapmagazyn

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you