Page 1

ฉบับที่ 529 วันอาทิตย์ที่ 1 มิถนุ ายน ค.ศ. 2014

ฉบับที่ 529 วันอาทิตย์ที่ 1 มิถนุ ายน ค.ศ. 2014

สมโภชพระเยซูเจ้ าเสด็จขึน้ สวรรค์ (ปี A)

สมโภชพระเยซูเจ้ าเสด็จขึน้ สวรรค์ (ปี A)

จงรูเ้ ถิดว่า เราอยู่กบั ท่านทุกวันตลอดไปตราบจนสิ้ นพิภพ

จงรูเ้ ถิดว่า เราอยู่กบั ท่านทุกวันตลอดไปตราบจนสิ้ นพิภพ

มธ 28:20

มธ 28:20


สมโภชพระเยซูเจ้ าเสด็จขึน้ สวรรค์ (ปี A)

อา. 1 มิ.ย. 08.00 น.

มธ 28:16-20 อา.1 มิ.ย. 10.00 น.

นักบุญลูกาเล่าว่า “เมือ่ ตรัสดังนี้แล้ว พระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์ต่อหน้าเขา ทัง้ หลาย เมฆบังพระองค์จากสายตาของเขา เขายังคงจ้องมองท้องฟ้าขณะที ่ พระองค์ทรงจากไป ทันใดนัน้ มีชายสองคนสวมเสื้อขาวปรากฏกับเขากล่าวว่า ‘ชาวกาลิลเี อ๋ย ท่านทัง้ หลายยืนแหงนมองท้องฟ้าอยู่ทําไม พระเยซูเจ้าพระองค์ นี้ ทีท่ รงเสด็จ ขึ้น สู่ส วรรค์ จะเสด็จ กลับ มาเช่ น เดีย วกับ ทีท่ ่ า นทัง้ หลายเห็น พระองค์ทรงจากไปสูส่ วรรค์’” (กจ 1:9-11) เหตุการณ์ น้ีเกิดขึ้นใกล้หมู่บ้านเบธานี (ลก 24:50) ทางทิศตะวันออก ของกรุงเยรูซาเล็ม บนภูเขามะกอกเทศ (กจ 1:12) อย่างไรก็ตาม “การเสด็จขึ้นสวรรค์ของพระเยซูเจ้า” มิได้เป็ นเพียง เหตุการณ์ในอดีตทีเ่ กิดขึน้ เมื่อสองพันปี ก่อนเท่านัน้ แต่ยงั มีความหมายสําคัญ และเป็ นปจั จุบนั อยูเ่ สมอทัง้ สําหรับพระเยซูเจ้าเองและสําหรับเราคริสตชนทุกคน ด้วย.... สําหรับพระเยซูเจ้า การเสด็จขึน้ สวรรค์เป็ นสิง่ จําเป็ นในการเข้าสู่พระ สิรริ งุ่ โรจน์ทพ่ี ระเจ้าตรัสสัญญาไว้วา่ “จงประทับทางขวาของเรา จนกว่าเราจะทํา ให้ศตั รูของท่านเป็ นดังแท่นวางเท้าของท่าน” (สดด 110:1) ซึง่ เป็ นข้อความจาก พระธรรมเก่าทีไ่ ด้รบั การอ้างอิงถึงมากทีส่ ดุ ในพระธรรมใหม่ 2

มารี อา มักดาเลนา วิระวัลย์ ดวงรัตน์ มารี อา โรซา สายใจ กิจเจริ ญ ลูซีอา วิภาวี ไทยประเสริ ฐ, อันนา เย็น เอี้ยพิน บรรพบุรุษครอบครัวธนาพานิชย์ วิญญาณในไฟชําระ และวิญญาณที่ไม่มีผใู้ ดนึกถึง สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้า และพระแม่มารี ย ์ สัตบุรุษวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน เซซี ลีอา วรพร พุม่ เล็ก, คุณบานเย็น สิ งห์ชาลี เปโตร บุญมี พันวิสยั และครอบครัว คุณยุพิน ศิริพิพฒั น์และครอบครัว คุณพิมพ์ชนก, คุณสรวิศ, คุณสุ ชาดา รัตนพิเศษ ดอมินิก ภูวนัย หงษ์แก้วและครอบครัว อุทศิ แด่ คุณใบ สิ งห์ชาลี, Mr.Lui Boon Phor มารี ย ์ ต้ายไถ่ แซ่โฮ่, เปาโล จางจือกวง เปโตร เพียร กวนเวียงจันทร์, อันนา โกเล็ต ชาวประมง ร็ อค เมือง, มารี อา กุหลาบ ดีสุดจิตและญาติพี่นอ้ ง เควนติน ย่งฮง แซ่จงั , อันนา กี แซ่ฉวั่ เปาโล ต่าง, อักเนส ศรี เวียง เนียมวิวฒั น์ มารี อา จันทรา สุ เสงี่ยม ยอแซฟ สุ วทิ ย์ เผ่าสุ คนธ์, คุณทองแท้ ปารารักษ์ อิกญาซิ โอ โง้ว ฮัว่ คุง, มารี อา ลิ้ม ฮัว่ เฮียง เทเรซา มาลินี เธี ยรพานต์ ยอแซฟ เพียรจิตร ตรั่นวัน, คุณโหย เลวันและญาติ นายหมู่เอกแก้ว รัตนพิเศษ ยวง บัปติสตา ธนารัตน์ ผ่องบุรุษ ยวง บัปติสตา สําราญ สุ ภากิจ ผูล้ ่วงลับครอบครัวไตรภพ วิญญาณในไฟชําระ และวิญญาณที่ไม่มีผใู้ ดนึกถึง อุทศิ แด่

คค.ธนาพานิชย์ คค.ธนาพานิชย์ อดิสัย ชุมศรี พิมพ์ชนก สรวิศ ภวิกา, พิศิษฎ์ พรภัสสร พรภัสสร นิรมาน สุ นทรี วีรยา ลูกหลาน ลูกหลาน นิรมาน พิมพ์ชนก,สรวิศ พิมพ์ชนก,สรวิศ ปริ ศนา วิไลวรรณ 11


มิสซาสมโภชพระเยซูเจ้ าเสด็จขึน้ สวรรค์ (ปี A) วันอาทิตย์ ที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 2014 วัน เดือน ปี รายการมิสซา ผู้ขอมิสซา ส. 31 พ.ค. สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้าและพระแม่มารี ย ์ ธนพร เปาโล ประยูร พร้อมเจริ ญวัฒนา 18.00 น. มาลินี แมรี่ มิเชล ณัฎฐา ประดิษฐ์ศิลป์ มารี อา ประทุม, คุณสมนึก ใช้สมบุญ และครอบครัว อุทศิ แด่ ยวง บัปติสตา ธนารัตน์ ผ่องบุรุษ ยวง บัปติสตา สําราญ สุ ภากิจ อันตน สําเริ ง โกญจนาท เริ งจิต ยอแซฟ สุ วทิ ย์ เผ่าสุ คนธ์, คุณทองแท้ ปารารักษ์ ลูกหลาน สตีเฟน จํารู ญ, มารี อา ละมุด เจริ ญพานิช เทเรซา เชงจวง, ฟรังซิ สโก พูน สมพานิชและญาติ โรซา ผูล้ ่วงลับครอบครัวเจริ ญพานิช วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มีผใู ้ ดนึกถึง โรซา อา. 1 มิ.ย. สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้า และพระแม่มารี ย ์ 08.00 น. อันนา เอื้อพันธ์ ศรี เจริ ญ, ครอบครัวศรี เจริ ญ คค.ศรี เจริ ญ คุณชัยวัฒน์ และครอบครัว คุณดิษยา ใยแจ่ม, คุณดํารงค์ ใยแจ่ม อุทศิ แด่ มารี อา มยุรีย ์ สายพรหม ยอแซฟ ทิวากร รักคิด และบรรพบุรุษ วิภาวินี ยวง บัปติสตา ก๊กเคี้ยง แซ่แพ้, มารี อา กิมฮวย แซ่ ต้ งั คค.ธนาพานิชย์ คุณพัสพัสษ์ วราเปล่งสิ นทวี คค.ธนาพานิชย์ มารี อา ซุ่ยจู แซ่ลิ้ม เกรี ยงศักดิ์ ลูโดวีโก บุญช่วย, มารี อา กิมฮวย นงค์สวัสดิ์ สุ วารี มากาเร็ ตตา ทิพากร เรี ยวนาร์ เทเรซา จวง, ฟรังซิ สโก พูน สมพานิชและญาติ โรซา 10

นอกจากนัน้ การเสด็จขึน้ สวรรค์ยงั เป็ นเครื่องพิสจู น์ว่าพระองค์ทรงได้รบั การเทิดทูนเหนือบรรดาวีรบุรุษในพระธรรมเก่าอย่างเช่นกษัตริยด์ าวิดซึง่ “ยังไม่ เคยเสด็จ ขึ้น สวรรค์” (กจ 2:34) และทรงอยู่ เ หนื อ ทูต สวรรค์ด ัง ที่ผู้นิ พ นธ์จ ด หมายถึงชาวฮีบรูตงั ้ คําถามว่า “พระเจ้าตรัสกับทูตสวรรค์องค์ใดบ้างว่า ‘เชิญมา ประทับ ณ เบื้องขวาของเราเถิด จนกว่าเราจะปราบศัตรูทงั ้ หมดให้เป็ นทีว่ างเท้า ของท่าน’” (ฮบ 1:13) และนักบุญเปโตรเสริมว่า “ทัง้ ทูตสวรรค์ ทัง้ ศักดิเทพ และ ทัง้ อิท ธิเ ทพทัง้ หลายล้ว นอยู่ ใ ต้พ ระอํ า นาจของพระองค์ผู้เ สด็จ สู่ส วรรค์แ ละ ประทับ ณ เบื้องขวาของพระเจ้า” (1 ปต 3:22) รวมความว่า อาศัยการเสด็จขึน้ สวรรค์ พระเยซูเจ้าทรง “ครอบครองทุก สิง่ อย่างสมบูรณ์” (อฟ 4:10) และได้รบั “พระนามทีป่ ระเสริฐกว่านามอืน่ ใดทัง้ สิ้น เพือ่ ทุกคนในสวรรค์และบนแผ่นดิน รวมทัง้ ใต้พ้นื พิภพ จะย่อเข่าลงนมัสการพระ นาม ‘เยซู’ นี้ และเพือ่ ชนทุกภาษาจะได้รอ้ งประกาศว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็ น องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” (ฟป 2:9-11) ทัง้ หมดนี้พระองค์ทรงสรุปให้บรรดาอัครสาวกฟงั สัน้ ๆ ว่า “พระเจ้าทรง มอบอํานาจอาชญาสิทธิท์ งั ้ หมดในสวรรค์และบนแผ่นดินให้แก่เรา” (มธ 28:18) บางคนอาจส่ายหน้าด้วยความผิดหวังทีพ่ ระองค์ลงเอยด้วยนํ้าเน่าเหมือน มนุษย์ทวไป ั ่ คือทรงกระทําทุกสิง่ เพือ่ “อํานาจ” นี่เอง แต่อาํ นาจของพระองค์แตกต่างจากอํานาจทีม่ นุ ษย์แสวงหาอย่างสิน้ เชิง ! ตัว อย่ า งที่ เ ราพบเห็ น จนกลายเป็ น ความเคยชิ น ไปแล้ ว ก็ คื อ พวก นักการเมืองซึง่ พยายามทุกวิถที างเพื่อเข้าสูว่ งจรอํานาจ เริม่ ตัง้ แต่โกงเลือกตัง้ ซือ้ ตําแหน่ง แก้กฎหมายเพือ่ เพิม่ และคงไว้ซง่ึ อํานาจ ฯลฯ เพราะอํานาจทําให้ตวั เขาและพวกพ้อง “ได้รบั ผลประโยชน์” แต่อํานาจของพระเยซูเจ้าเป็ น “อํานาจเหนื อความตาย” และพระองค์ ทรงใช้อํานาจนี้มใิ ช่เพื่อพระองค์เอง แต่ “เพือ่ ช่วยเราทุกคน” ให้เอาชนะความ ตายและมีชวี ติ นิรนั ดรเหมือนพระองค์ 3


ในเมื่อความตายพระองค์ยงั สามารถพิชติ ได้ แล้วยังจะมีอะไรอีกหรือทีอ่ ยู่ นอกเหนือ ความสามารถและฤทธิอ์ ํา นาจของพระองค์ ไม่ว่า ในสวรรค์ห รือ บน แผ่นดินก็ตาม ? เมือ่ เป็ นเช่นนี้ เราจะต้องกลัวอะไรอีกเพราะเจ้านายของเราทรงมีอํานาจ ชนิดปราศจากข้อกังขาใด ๆ ทัง้ สิน้ ?! สําหรับคริ สตชน การเสด็จขึน้ สวรรค์ของพระเยซูเจ้ามีความสําคัญต่อเรา อย่างยิง่ ยวด 1. ทําให้ เราได้รบั พระจิ ตเจ้า พระองค์ตรัสว่า “ถ้าเราไม่ไป พระผู้ ช่วยเหลือก็จะไม่เสด็จมาหาท่าน แต่ถ้าเราไป เราจะส่งพระองค์มาหาท่าน” (ยน 16:7) หากพระองค์ไม่เสด็จขึน้ สวรรค์ ร่างกายของพระองค์กป็ ระทับอยู่ เพียงสถานทีเ่ ดียวในปาเลสไตน์เมือ่ สองพันปี ก่อน แต่เมือ่ เสด็จขึน้ สวรรค์ พระจิต ของพระองค์สามารถประทับอยู่ทุกแห่ง และ “อยู่กบั เราตลอดไป” (เทียบ ยน 14:16) ด้วยเหตุน้ี พระองค์จงึ กล้าสัญญากับบรรดาอัครสาวกว่า “จงรูเ้ ถิด ว่าเราอยูก่ บั ท่านทุกวันตลอดไปตราบจนสิน้ พิภพ” (มธ 28:20) แปลว่าเรามีพระองค์ประทับอยู่เคียงข้างเราเสมอไม่วา่ ยามสุขหรือ ทุกข์กต็ าม นับจากนี้ไป เราไม่ตอ้ งหวันกลั ่ วอะไรอีกเพราะ เรามีพระเยซูเจ้าผู้ มีอํานาจเต็มทัง้ ในสวรรค์และบนแผ่นดิน อยู่กบั เราและช่วยเหลือเราตลอดไป ตราบจนสิน้ พิภพ...! 2. ทําให้เรามีความหวัง ในเมือ่ พระเยซูเจ้าผูท้ รงเป็ นมนุ ษย์เหมือน เรายังเสด็จขึน้ สวรรค์ได้ เราย่อมหวังว่าจะขึน้ สวรรค์ได้เช่นเดียวกับพระองค์ ยิง่ พระองค์ตรัสว่า “เรากําลังไปเตรียมทีใ่ ห้ท่าน” (ยน 14:2) เรายิง่ มีความหวังอย่าง เต็มเปี่ยมว่า “เมือ่ กระโจมทีเ่ ราอาศัยอยูใ่ นโลกนี้ถกู เก็บไปแล้ว 4

ช่วงสายวันพุธที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็ จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็ นประธานในการเข้าเฝ้ าทัว่ ไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเป โตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรษุ ที่มาเข้าเฝ้ ากว่า 75,000 คน ในวันนี้ พระ สันตะปาปายังคงเทศน์สอนเกี่ยวกับพระคุณ 7 ประการของพระจิต โดยครั้ง นีเ้ ป็ นพระคุณเรื่อง "พละกําลัง" พระสันตะปาปา ตรัสสอนว่า “พี่นอ้ ง พ่อได้แบ่งปั นไปพระคุณพระจิต ไปแล้ว 3 ประการ มาสัปดาห์นี้ พ่อจะแบ่งปั นเรื่องพละกําลัง พระคุณเรื่อง พละกําลังจะช่วยเราให้ราํ พึงไตร่ตรองแผนการความรักของพระเจ้าและรูถ้ ึง พระประสงค์ข องพระองค์ อาศั ย พระพรแห่ ง พละกํา ลั ง พวกเราได้รั บ พละกําลังที่จะทําตามพระประสงค์ของพระเจ้า ทัง้ ๆที่ตวั เราเต็มไปด้วยความ อ่อนแอตามธรรมชาติมนุษย์และเต็มไปด้วยข้อจํากัดมากมาย” “ในอุปมาเรื่องผูห้ ว่าน พระเยซูทรงสอนเราว่า เมล็ ดพันธุแ์ ห่งพระ วาจาของพระเจ้าที่ตกลงบนจิตใจของเรา ไม่ได้พบกับการต่อต้านจากภายใน จิตใจเท่านัน้ แต่ยงั ถูกบดบังไม่ให้งอกงามด้วยความทุกข์ทรมานของชีวิตและ การประจญมากมาย แต่อาศัยพระคุณพระจิตเรื่องพละกําลัง พระจิตจะช่วย เราให้มนั ่ คงในความเชือ่ แม้เราจะอยู่ท่ามกลางความยากลําบาก เหมือนอย่าง ที่ คริสตชนหลายคนในทุกภาคส่วนของโลกต้องเผชิญกับการถูกข่มเหงและ ต้องตายดุจมรณสักขี” "สํา หรับ เราทุก คน พระคุณ เรื่ อ งพละกํา ลัง จะปรากฏอยู่ใ นความ อดทนอย่างศักดิส์ ิทธิ์ในสถานการณ์ตา่ งๆของชีวิต เมื่อใดที่เรารูส้ ึกถึงความ อ่อนล้าหรือท้อแท้บนหนทางแห่งความเชื่อ ขอให้เราวอนขอพระจิตที่จะช่วย เราให้ได้รบั พระคุณพละกําลัง ทัง้ นี้ เพื่อจะได้กระตุน้ เรา และนําทางเราให้กา้ ว เดินด้วยความกระตือรือร้นที่ถกู ปลุกขึ้นใหม่อีกครั้ง" พระสันตะปาปาตรัส ขอบคุณข้อมูลจาก Popereport สรุปปิ ดท้าย 9


หนึ่งครั้ งวันอาทิตย์ คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์  www. facebook.com/Charlongrath Sang Karat 1 มิถนุ ายน 2014 บุญทิง้ กับ บุญหนับ กําลังเฝ้าดูเหตุการณ์การบ้ านการเมือง ในช่วงเวลาที่ ประเทศของเรามีรัฐประหาร ทําให้ มีความรู้ ใหม่ๆ เกี่ยวกับ การรัฐประหาร คือการ ยึด อํ านาจของฝ่ ายที่ กํา ลัง มี อํานาจบริ หารประเทศ ที่ ทํ าให้ ชีวิตของ ส.ว.ทัง้ คู่ เปลี่ยนไป ไม่ใช่เป็ นยุบวุฒิสภา แต่ ส.ว. คือ สูงวัย เฝ้าหน้ าจอเพื่อฝึ กร้ องเพลง “หนักแผ่ นดิน” การอยูบ่ ้ าน เฝ้าหน้ าจอ ก็เกิดความรู้ใหม่ “นีแ่ กว่าไหม? ช่วงรัฐประหารโรงเรี ยนก็หยุด ทําให้ เราคิดได้ ” บุญทิ ้งรํ าพึง “ คิ ดอะไรได้บา้ ง ตาแก่” บุญหนับกําลังจดจ่อกับเพลงหน้ าจอ คสช. “ ก็คิดว่า คนเราไปโรงเรี ยน จะเรี ยนไปทําไม แล้วโรงเรี ยนหยุด เราก็อยาก ไปโรงเรี ยน จะเรี ยนไปทําไม?” บุญทิ ้งร่ายยาว “ แล้วแกคิ ดว่า จะเรี ยนไปทําไม” บุญหนับชักไม่อยากยาว “ ฉันรู้ เรียนเพื่อทราบ” “ เห็น คสช. ประกาศทุกครัง้ จบด้วยเรี ยนเพือ่ ทราบ ฉันก็เลยเพิ่งรู้ว่า เรี ยนไป ทําไม เรี ยนเพือ่ ทราบ” ฟป.4:12-13 “รู ้จกั มีชีวิตอยู่อย่างอดออม และรู ้จกั มีชีวิตอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ ข้าพเจ้า ได้เรียนรู้ ที่จะเผชิญกับทุกสิ่ งทุกกรณี เผชิญกับความอิ่มท้องและความหิ วโหย เผชิญกับ ความมั่ง คั่ง และความขัด สน ข้า พเจ้า ทํา ทุ ก สิ่ ง ได้ใ นพระองค์ ผูป้ ระทานพละกํา ลัง

เรายังมีบา้ นซึง่ พระเจ้าทรงสร้างไว้สาํ หรับเรา เป็ นบ้านทีไ่ ม่ได้สร้างด้วยมือมนุ ษย์ แต่เป็ นบ้านถาวรนิรนั ดรอยูใ่ นสวรรค์” (2 คร 5:1) 3. ทําให้เครือ่ งบูชาของเราเป็ นที พ่ อพระทัย เพราะพระเยซูเจ้าคือ “มหาสมณะยิง่ ใหญ่ผซู้ งึ ่ ผ่านเข้าสู่สวรรค์” (ฮบ 4:14) และเสด็จล่วงหน้าเข้าไปถึง ห้องภายในพระวิหาร (ฮบ 6:19-20) ซึง่ เป็ นพระวิหารแท้ โดยมีพระวิหารทีน่ ้ํามือ มนุ ษย์สร้างขึน้ ในโลกนี้เป็ นเพียงภาพจําลอง (ฮบ 9:24) นอกจากนี้พระองค์ “ทรง ถวายเครือ่ งบูชาชดเชยบาปเพียงครัง้ เดียว แล้วจึงเสด็จเข้าประทับ ณ เบื้องขวาของ พระเจ้าตลอดไป” (ฮบ 1:3; 10:12; 12:2) การเสด็จ ขึ้นสวรรค์เข้า สู่ห้อ งภายในซึ่ง มีแ ต่ มหาสมณะเท่านัน้ ที่ สามารถเข้าถึงได้และประทับ ณ เบื้องขวาของพระเจ้าตลอดไปคือเครื่องพิสจู น์ว่า พระเจ้าทรงพอพระทัยและยอมรับเครือ่ งบูชาลบล้างมลทินบาปทีพ่ ระองค์ทรงถวาย บนไม้กางเขน และไม่จําเป็ นต้อง “ถวายเครือ่ งบูชาอย่างเดียวกันซํ้าแล้วซํ้าเล่า” (ฮบ 10:11) 4. ทําให้ เรามี ทนายแก้ ต่าง ดังที่นักบุญยอห์นกล่าวว่า “ถ้าใครทํา บาป เรายังมีทนายแก้ต่างให้เฉพาะพระพักตร์ของพระบิดา คือพระเยซูคริสตเจ้า ผู้ ทรงเทีย่ งธรรม” (1 ยน 2:1) ทีส่ าํ คัญคือพระองค์ทรงบังเกิดเป็ นมนุ ษย์เหมือนกับเราทุกประการ ทรงประสบกับ ทุก สิง่ ที่เราประสบไม่ว่าจะเกิด แก่ เจ็บ ตาย และ “ทรงผ่า นการ ทดลองทุ ก อย่ า งเหมือ นกับ เรา ยกเว้น บาป” (ฮบ 4:15) ด้ว ยเหตุ น้ี พ ระองค์จึง “ติดต่อกับพระเจ้าเพือ่ ไถ่โทษชดเชยบาปของประชากร” (ฮบ 2:17) และ “บันดาล ความรอดพ้นนิรนั ดรแก่ทุกคนทีย่ อมนอบน้อมเชือ่ ฟงั พระองค์ เพราะพระเจ้าทรง แต่งตัง้ พระองค์ให้ทรงเป็ นมหาสมณะตามแบบอย่างของเมลคีเซเดค” (ฮบ 5:9-10) การเสด็จขึน้ สวรรค์ของพระองค์จงึ เป็ นเครือ่ งยืนยันว่า “พระเจ้าทรง เข้าใจมนุษย์อย่างถ่องแท้” เราจึง “วอนขอพระหรรษทานได้ดว้ ยความมันใจ ่ และพบ พระหรรษทานเกื้อกูลในยามทีเ่ ราต้องการ” (ฮบ 4:16)

แก่ขา้ พเจ้า 8

5


ในเมือ่ พระองค์สามารถบันดาลความรอดพ้นนิรนั ดรให้แก่ทุกคน ทีน่ อบน้อมเชือ่ ฟงั พระองค์ พระองค์จงึ ตรัสสังบรรดาอั ่ ครสาวกว่า “ท่านทัง้ หลาย จงไปสังสอนนานาชาติ ่ ให้มาเป็ นศิษย์ของเรา” (มธ 28:19) นีค่ อื สุดยอดภารกิจทีท่ รงมอบหมายแก่สาวกและเราทุกคน ! ภารกิ จ นี้ คื อ “ทํ า ให้ โ ลกเป็ นศิ ษย์ แ ละนอบน้ อมเชื อ่ ฟั ง พระองค์” พระองค์ ต้ อ งการศิ ษ ย์ ม ิใ ช่ เ พื่อ ชื่อ เสีย งหรือ เกี ย รติ ย ศของ พระองค์เอง แต่เพือ่ ช่วยศิษย์ให้รอดและ “มีชีวิตเหมือนพระองค์”

พระบิดาทรงส่งพระองค์มา และพระองค์ทรงส่งเราไป ก็ เพือ่ วัตถุประสงค์น้ ี เอง !

ส ขุ สน กุ และสบายนั้น ไม่ ใ ช่ เ รื่อ งเดี ย วกัน สิ่งที่ให้ความสนุกแก่เราอาจทําให้เป็ นทุกข์ตามมา ส่วน ความสบายนัน้ ถ้าเป็ นสิ่งเดียวกับความสุข คนรํา่ รวยก็ คงไม่เป็ นโรคเครียดนอนไม่หลับ หรือทิ้งคฤหาสน์อนั แสน สบายเพื่อไปปฏิบตั ธิ รรมในกุฏิอนั คับแคบ คนเป็ นอันมาก แม้ไม่สนุกแต่ก็พบความสุข ขณะที่อีกไม่นอ้ ยมีความสุขใจ ท่ามกลางความยากลําบาก เป็ นเพราะความเข้าใจผิดว่า สุข สนุก และสบาย เป็ นเรื่ อ งเดีย วกัน ผูค้ นจึ ง ออกไปหาความสนุก และมุ่ง ครอบครองความสบาย แต่ก็หาพบความสุขไม่ ทั้งนี้ก็ เพราะความสุขไม่ได้อยู่ที่ไหนเลย หากอยู่ในใจเรานัน้ เอง ยิ่ ง ออกไปไล่ ล่ า หาสิ่ ง นอกตั ว ก็ ยิ่ ง ไกลจากความสุข ตราบใดที่ยังไม่หันมาดูแลรักษาใจของตน ก็จะไม่มีวันพบ ความสุขได้เลย ผู้ที่ ห มั่ น ตามด รู ้ใู จตน ไม่ ป ล่ อ ยให้ กิ เ ลส ครอบงํ า จะพบกับสงบเย็น น้อมใจให้เป็นสขุ อย่าง แท้จริง เป็นสขุ ที่ ประเสริฐกว่ากามสขุ หรือสขุ จาก ทรัพย์และสิ่งเสพ ส ุขชนิดนี้ไม่ตอ้ งใช้เงิน และถึงมี เงินเท่าใดก็หาซื้อไม่ได้ ท ุกคนสามารถเข้าถึงได้ ไม่ ว่าจนหรือรวย ชายหรือหญิ ง เด็กหรือแก่ นี้คือสิ่ง หนึ่ ง ในบรรดาน้อ ยสิ่ ง ที่ เ ราท กุ คนมี สิ ท ธิ เ ข้า ถึ ง ได้ อย่างเท่าเทียมกัน ส่ วนหนึ่งจากหนังสือ สุ ขแสนใกล้ ทใี่ จเรา

6

7


ในเมือ่ พระองค์สามารถบันดาลความรอดพ้นนิรนั ดรให้แก่ทุกคน ทีน่ อบน้อมเชือ่ ฟงั พระองค์ พระองค์จงึ ตรัสสังบรรดาอั ่ ครสาวกว่า “ท่านทัง้ หลาย จงไปสังสอนนานาชาติ ่ ให้มาเป็ นศิษย์ของเรา” (มธ 28:19) นีค่ อื สุดยอดภารกิจทีท่ รงมอบหมายแก่สาวกและเราทุกคน ! ภารกิ จ นี้ คื อ “ทํ า ให้ โ ลกเป็ นศิ ษย์ แ ละนอบน้ อมเชื อ่ ฟั ง พระองค์” พระองค์ ต้ อ งการศิ ษ ย์ ม ิใ ช่ เ พื่อ ชื่อ เสีย งหรือ เกี ย รติ ย ศของ พระองค์เอง แต่เพือ่ ช่วยศิษย์ให้รอดและ “มีชีวิตเหมือนพระองค์”

พระบิดาทรงส่งพระองค์มา และพระองค์ทรงส่งเราไป ก็ เพือ่ วัตถุประสงค์น้ ี เอง !

ส ขุ สน กุ และสบายนั้น ไม่ ใ ช่ เ รื่อ งเดี ย วกัน สิ่งที่ให้ความสนุกแก่เราอาจทําให้เป็ นทุกข์ตามมา ส่วน ความสบายนัน้ ถ้าเป็ นสิ่งเดียวกับความสุข คนรํา่ รวยก็ คงไม่เป็ นโรคเครียดนอนไม่หลับ หรือทิ้งคฤหาสน์อนั แสน สบายเพื่อไปปฏิบตั ธิ รรมในกุฏิอนั คับแคบ คนเป็ นอันมาก แม้ไม่สนุกแต่ก็พบความสุข ขณะที่อีกไม่นอ้ ยมีความสุขใจ ท่ามกลางความยากลําบาก เป็ นเพราะความเข้าใจผิดว่า สุข สนุก และสบาย เป็ นเรื่ อ งเดีย วกัน ผูค้ นจึ ง ออกไปหาความสนุก และมุ่ง ครอบครองความสบาย แต่ก็หาพบความสุขไม่ ทั้งนี้ก็ เพราะความสุขไม่ได้อยู่ที่ไหนเลย หากอยู่ในใจเรานัน้ เอง ยิ่ ง ออกไปไล่ ล่ า หาสิ่ ง นอกตั ว ก็ ยิ่ ง ไกลจากความสุข ตราบใดที่ยังไม่หันมาดูแลรักษาใจของตน ก็จะไม่มีวันพบ ความสุขได้เลย ผู้ที่ ห มั่ น ตามด รู ้ใู จตน ไม่ ป ล่ อ ยให้ กิ เ ลส ครอบงํ า จะพบกับสงบเย็น น้อมใจให้เป็นสขุ อย่าง แท้จริง เป็นสขุ ที่ ประเสริฐกว่ากามสขุ หรือสขุ จาก ทรัพย์และสิ่งเสพ ส ุขชนิดนี้ไม่ตอ้ งใช้เงิน และถึงมี เงินเท่าใดก็หาซื้อไม่ได้ ท ุกคนสามารถเข้าถึงได้ ไม่ ว่าจนหรือรวย ชายหรือหญิ ง เด็กหรือแก่ นี้คือสิ่ง หนึ่ ง ในบรรดาน้อ ยสิ่ ง ที่ เ ราท กุ คนมี สิ ท ธิ เ ข้า ถึ ง ได้ อย่างเท่าเทียมกัน ส่ วนหนึ่งจากหนังสือ สุ ขแสนใกล้ ทใี่ จเรา

6

7


หนึ่งครั้ งวันอาทิตย์ คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์  www. facebook.com/Charlongrath Sang Karat 1 มิถนุ ายน 2014 บุญทิง้ กับ บุญหนับ กําลังเฝ้าดูเหตุการณ์การบ้ านการเมือง ในช่วงเวลาที่ ประเทศของเรามีรัฐประหาร ทําให้ มีความรู้ ใหม่ๆ เกี่ยวกับ การรัฐประหาร คือการ ยึด อํ านาจของฝ่ ายที่ กํา ลัง มี อํานาจบริ หารประเทศ ที่ ทํ าให้ ชีวิตของ ส.ว.ทัง้ คู่ เปลี่ยนไป ไม่ใช่เป็ นยุบวุฒิสภา แต่ ส.ว. คือ สูงวัย เฝ้าหน้ าจอเพื่อฝึ กร้ องเพลง “หนักแผ่ นดิน” การอยูบ่ ้ าน เฝ้าหน้ าจอ ก็เกิดความรู้ใหม่ “นีแ่ กว่าไหม? ช่วงรัฐประหารโรงเรี ยนก็หยุด ทําให้ เราคิดได้ ” บุญทิ ้งรํ าพึง “ คิ ดอะไรได้บา้ ง ตาแก่” บุญหนับกําลังจดจ่อกับเพลงหน้ าจอ คสช. “ ก็คิดว่า คนเราไปโรงเรี ยน จะเรี ยนไปทําไม แล้วโรงเรี ยนหยุด เราก็อยาก ไปโรงเรี ยน จะเรี ยนไปทําไม?” บุญทิ ้งร่ายยาว “ แล้วแกคิ ดว่า จะเรี ยนไปทําไม” บุญหนับชักไม่อยากยาว “ ฉันรู้ เรียนเพื่อทราบ” “ เห็น คสช. ประกาศทุกครัง้ จบด้วยเรี ยนเพือ่ ทราบ ฉันก็เลยเพิ่งรู้ว่า เรี ยนไป ทําไม เรี ยนเพือ่ ทราบ” ฟป.4:12-13 “รู ้จกั มีชีวิตอยู่อย่างอดออม และรู ้จกั มีชีวิตอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ ข้าพเจ้า ได้เรียนรู้ ที่จะเผชิญกับทุกสิ่ งทุกกรณี เผชิญกับความอิ่มท้องและความหิ วโหย เผชิญกับ ความมั่ง คั่ง และความขัด สน ข้า พเจ้า ทํา ทุ ก สิ่ ง ได้ใ นพระองค์ ผูป้ ระทานพละกํา ลัง

เรายังมีบา้ นซึง่ พระเจ้าทรงสร้างไว้สาํ หรับเรา เป็ นบ้านทีไ่ ม่ได้สร้างด้วยมือมนุ ษย์ แต่เป็ นบ้านถาวรนิรนั ดรอยูใ่ นสวรรค์” (2 คร 5:1) 3. ทําให้เครือ่ งบูชาของเราเป็ นที พ่ อพระทัย เพราะพระเยซูเจ้าคือ “มหาสมณะยิง่ ใหญ่ผซู้ งึ ่ ผ่านเข้าสู่สวรรค์” (ฮบ 4:14) และเสด็จล่วงหน้าเข้าไปถึง ห้องภายในพระวิหาร (ฮบ 6:19-20) ซึง่ เป็ นพระวิหารแท้ โดยมีพระวิหารทีน่ ้ํามือ มนุ ษย์สร้างขึน้ ในโลกนี้เป็ นเพียงภาพจําลอง (ฮบ 9:24) นอกจากนี้พระองค์ “ทรง ถวายเครือ่ งบูชาชดเชยบาปเพียงครัง้ เดียว แล้วจึงเสด็จเข้าประทับ ณ เบื้องขวาของ พระเจ้าตลอดไป” (ฮบ 1:3; 10:12; 12:2) การเสด็จ ขึ้นสวรรค์เข้า สู่ห้อ งภายในซึ่ง มีแ ต่ มหาสมณะเท่านัน้ ที่ สามารถเข้าถึงได้และประทับ ณ เบื้องขวาของพระเจ้าตลอดไปคือเครื่องพิสจู น์ว่า พระเจ้าทรงพอพระทัยและยอมรับเครือ่ งบูชาลบล้างมลทินบาปทีพ่ ระองค์ทรงถวาย บนไม้กางเขน และไม่จําเป็ นต้อง “ถวายเครือ่ งบูชาอย่างเดียวกันซํ้าแล้วซํ้าเล่า” (ฮบ 10:11) 4. ทําให้ เรามี ทนายแก้ ต่าง ดังที่นักบุญยอห์นกล่าวว่า “ถ้าใครทํา บาป เรายังมีทนายแก้ต่างให้เฉพาะพระพักตร์ของพระบิดา คือพระเยซูคริสตเจ้า ผู้ ทรงเทีย่ งธรรม” (1 ยน 2:1) ทีส่ าํ คัญคือพระองค์ทรงบังเกิดเป็ นมนุ ษย์เหมือนกับเราทุกประการ ทรงประสบกับ ทุก สิง่ ที่เราประสบไม่ว่าจะเกิด แก่ เจ็บ ตาย และ “ทรงผ่า นการ ทดลองทุ ก อย่ า งเหมือ นกับ เรา ยกเว้น บาป” (ฮบ 4:15) ด้ว ยเหตุ น้ี พ ระองค์จึง “ติดต่อกับพระเจ้าเพือ่ ไถ่โทษชดเชยบาปของประชากร” (ฮบ 2:17) และ “บันดาล ความรอดพ้นนิรนั ดรแก่ทุกคนทีย่ อมนอบน้อมเชือ่ ฟงั พระองค์ เพราะพระเจ้าทรง แต่งตัง้ พระองค์ให้ทรงเป็ นมหาสมณะตามแบบอย่างของเมลคีเซเดค” (ฮบ 5:9-10) การเสด็จขึน้ สวรรค์ของพระองค์จงึ เป็ นเครือ่ งยืนยันว่า “พระเจ้าทรง เข้าใจมนุษย์อย่างถ่องแท้” เราจึง “วอนขอพระหรรษทานได้ดว้ ยความมันใจ ่ และพบ พระหรรษทานเกื้อกูลในยามทีเ่ ราต้องการ” (ฮบ 4:16)

แก่ขา้ พเจ้า 8

5


ในเมื่อความตายพระองค์ยงั สามารถพิชติ ได้ แล้วยังจะมีอะไรอีกหรือทีอ่ ยู่ นอกเหนือ ความสามารถและฤทธิอ์ ํา นาจของพระองค์ ไม่ว่า ในสวรรค์ห รือ บน แผ่นดินก็ตาม ? เมือ่ เป็ นเช่นนี้ เราจะต้องกลัวอะไรอีกเพราะเจ้านายของเราทรงมีอํานาจ ชนิดปราศจากข้อกังขาใด ๆ ทัง้ สิน้ ?! สําหรับคริ สตชน การเสด็จขึน้ สวรรค์ของพระเยซูเจ้ามีความสําคัญต่อเรา อย่างยิง่ ยวด 1. ทําให้ เราได้รบั พระจิ ตเจ้า พระองค์ตรัสว่า “ถ้าเราไม่ไป พระผู้ ช่วยเหลือก็จะไม่เสด็จมาหาท่าน แต่ถ้าเราไป เราจะส่งพระองค์มาหาท่าน” (ยน 16:7) หากพระองค์ไม่เสด็จขึน้ สวรรค์ ร่างกายของพระองค์กป็ ระทับอยู่ เพียงสถานทีเ่ ดียวในปาเลสไตน์เมือ่ สองพันปี ก่อน แต่เมือ่ เสด็จขึน้ สวรรค์ พระจิต ของพระองค์สามารถประทับอยู่ทุกแห่ง และ “อยู่กบั เราตลอดไป” (เทียบ ยน 14:16) ด้วยเหตุน้ี พระองค์จงึ กล้าสัญญากับบรรดาอัครสาวกว่า “จงรูเ้ ถิด ว่าเราอยูก่ บั ท่านทุกวันตลอดไปตราบจนสิน้ พิภพ” (มธ 28:20) แปลว่าเรามีพระองค์ประทับอยู่เคียงข้างเราเสมอไม่วา่ ยามสุขหรือ ทุกข์กต็ าม นับจากนี้ไป เราไม่ตอ้ งหวันกลั ่ วอะไรอีกเพราะ เรามีพระเยซูเจ้าผู้ มีอํานาจเต็มทัง้ ในสวรรค์และบนแผ่นดิน อยู่กบั เราและช่วยเหลือเราตลอดไป ตราบจนสิน้ พิภพ...! 2. ทําให้เรามีความหวัง ในเมือ่ พระเยซูเจ้าผูท้ รงเป็ นมนุ ษย์เหมือน เรายังเสด็จขึน้ สวรรค์ได้ เราย่อมหวังว่าจะขึน้ สวรรค์ได้เช่นเดียวกับพระองค์ ยิง่ พระองค์ตรัสว่า “เรากําลังไปเตรียมทีใ่ ห้ท่าน” (ยน 14:2) เรายิง่ มีความหวังอย่าง เต็มเปี่ยมว่า “เมือ่ กระโจมทีเ่ ราอาศัยอยูใ่ นโลกนี้ถกู เก็บไปแล้ว 4

ช่วงสายวันพุธที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็ จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็ นประธานในการเข้าเฝ้ าทัว่ ไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเป โตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรษุ ที่มาเข้าเฝ้ ากว่า 75,000 คน ในวันนี้ พระ สันตะปาปายังคงเทศน์สอนเกี่ยวกับพระคุณ 7 ประการของพระจิต โดยครั้ง นีเ้ ป็ นพระคุณเรื่อง "พละกําลัง" พระสันตะปาปา ตรัสสอนว่า “พี่นอ้ ง พ่อได้แบ่งปั นไปพระคุณพระจิต ไปแล้ว 3 ประการ มาสัปดาห์นี้ พ่อจะแบ่งปั นเรื่องพละกําลัง พระคุณเรื่อง พละกําลังจะช่วยเราให้ราํ พึงไตร่ตรองแผนการความรักของพระเจ้าและรูถ้ ึง พระประสงค์ข องพระองค์ อาศั ย พระพรแห่ ง พละกํา ลั ง พวกเราได้รั บ พละกําลังที่จะทําตามพระประสงค์ของพระเจ้า ทัง้ ๆที่ตวั เราเต็มไปด้วยความ อ่อนแอตามธรรมชาติมนุษย์และเต็มไปด้วยข้อจํากัดมากมาย” “ในอุปมาเรื่องผูห้ ว่าน พระเยซูทรงสอนเราว่า เมล็ ดพันธุแ์ ห่งพระ วาจาของพระเจ้าที่ตกลงบนจิตใจของเรา ไม่ได้พบกับการต่อต้านจากภายใน จิตใจเท่านัน้ แต่ยงั ถูกบดบังไม่ให้งอกงามด้วยความทุกข์ทรมานของชีวิตและ การประจญมากมาย แต่อาศัยพระคุณพระจิตเรื่องพละกําลัง พระจิตจะช่วย เราให้มนั ่ คงในความเชือ่ แม้เราจะอยู่ท่ามกลางความยากลําบาก เหมือนอย่าง ที่ คริสตชนหลายคนในทุกภาคส่วนของโลกต้องเผชิญกับการถูกข่มเหงและ ต้องตายดุจมรณสักขี” "สํา หรับ เราทุก คน พระคุณ เรื่ อ งพละกํา ลัง จะปรากฏอยู่ใ นความ อดทนอย่างศักดิส์ ิทธิ์ในสถานการณ์ตา่ งๆของชีวิต เมื่อใดที่เรารูส้ ึกถึงความ อ่อนล้าหรือท้อแท้บนหนทางแห่งความเชื่อ ขอให้เราวอนขอพระจิตที่จะช่วย เราให้ได้รบั พระคุณพละกําลัง ทัง้ นี้ เพื่อจะได้กระตุน้ เรา และนําทางเราให้กา้ ว เดินด้วยความกระตือรือร้นที่ถกู ปลุกขึ้นใหม่อีกครั้ง" พระสันตะปาปาตรัส ขอบคุณข้อมูลจาก Popereport สรุปปิ ดท้าย 9


มิสซาสมโภชพระเยซูเจ้ าเสด็จขึน้ สวรรค์ (ปี A) วันอาทิตย์ ที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 2014 วัน เดือน ปี รายการมิสซา ผู้ขอมิสซา ส. 31 พ.ค. สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้าและพระแม่มารี ย ์ ธนพร เปาโล ประยูร พร้อมเจริ ญวัฒนา 18.00 น. มาลินี แมรี่ มิเชล ณัฎฐา ประดิษฐ์ศิลป์ มารี อา ประทุม, คุณสมนึก ใช้สมบุญ และครอบครัว อุทศิ แด่ ยวง บัปติสตา ธนารัตน์ ผ่องบุรุษ ยวง บัปติสตา สําราญ สุ ภากิจ อันตน สําเริ ง โกญจนาท เริ งจิต ยอแซฟ สุ วทิ ย์ เผ่าสุ คนธ์, คุณทองแท้ ปารารักษ์ ลูกหลาน สตีเฟน จํารู ญ, มารี อา ละมุด เจริ ญพานิช เทเรซา เชงจวง, ฟรังซิ สโก พูน สมพานิชและญาติ โรซา ผูล้ ่วงลับครอบครัวเจริ ญพานิช วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มีผใู ้ ดนึกถึง โรซา อา. 1 มิ.ย. สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้า และพระแม่มารี ย ์ 08.00 น. อันนา เอื้อพันธ์ ศรี เจริ ญ, ครอบครัวศรี เจริ ญ คค.ศรี เจริ ญ คุณชัยวัฒน์ และครอบครัว คุณดิษยา ใยแจ่ม, คุณดํารงค์ ใยแจ่ม อุทศิ แด่ มารี อา มยุรีย ์ สายพรหม ยอแซฟ ทิวากร รักคิด และบรรพบุรุษ วิภาวินี ยวง บัปติสตา ก๊กเคี้ยง แซ่แพ้, มารี อา กิมฮวย แซ่ ต้ งั คค.ธนาพานิชย์ คุณพัสพัสษ์ วราเปล่งสิ นทวี คค.ธนาพานิชย์ มารี อา ซุ่ยจู แซ่ลิ้ม เกรี ยงศักดิ์ ลูโดวีโก บุญช่วย, มารี อา กิมฮวย นงค์สวัสดิ์ สุ วารี มากาเร็ ตตา ทิพากร เรี ยวนาร์ เทเรซา จวง, ฟรังซิ สโก พูน สมพานิชและญาติ โรซา 10

นอกจากนัน้ การเสด็จขึน้ สวรรค์ยงั เป็ นเครื่องพิสจู น์ว่าพระองค์ทรงได้รบั การเทิดทูนเหนือบรรดาวีรบุรุษในพระธรรมเก่าอย่างเช่นกษัตริยด์ าวิดซึง่ “ยังไม่ เคยเสด็จ ขึ้น สวรรค์” (กจ 2:34) และทรงอยู่ เ หนื อ ทูต สวรรค์ด ัง ที่ผู้นิ พ นธ์จ ด หมายถึงชาวฮีบรูตงั ้ คําถามว่า “พระเจ้าตรัสกับทูตสวรรค์องค์ใดบ้างว่า ‘เชิญมา ประทับ ณ เบื้องขวาของเราเถิด จนกว่าเราจะปราบศัตรูทงั ้ หมดให้เป็ นทีว่ างเท้า ของท่าน’” (ฮบ 1:13) และนักบุญเปโตรเสริมว่า “ทัง้ ทูตสวรรค์ ทัง้ ศักดิเทพ และ ทัง้ อิท ธิเ ทพทัง้ หลายล้ว นอยู่ ใ ต้พ ระอํ า นาจของพระองค์ผู้เ สด็จ สู่ส วรรค์แ ละ ประทับ ณ เบื้องขวาของพระเจ้า” (1 ปต 3:22) รวมความว่า อาศัยการเสด็จขึน้ สวรรค์ พระเยซูเจ้าทรง “ครอบครองทุก สิง่ อย่างสมบูรณ์” (อฟ 4:10) และได้รบั “พระนามทีป่ ระเสริฐกว่านามอืน่ ใดทัง้ สิ้น เพือ่ ทุกคนในสวรรค์และบนแผ่นดิน รวมทัง้ ใต้พ้นื พิภพ จะย่อเข่าลงนมัสการพระ นาม ‘เยซู’ นี้ และเพือ่ ชนทุกภาษาจะได้รอ้ งประกาศว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็ น องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” (ฟป 2:9-11) ทัง้ หมดนี้พระองค์ทรงสรุปให้บรรดาอัครสาวกฟงั สัน้ ๆ ว่า “พระเจ้าทรง มอบอํานาจอาชญาสิทธิท์ งั ้ หมดในสวรรค์และบนแผ่นดินให้แก่เรา” (มธ 28:18) บางคนอาจส่ายหน้าด้วยความผิดหวังทีพ่ ระองค์ลงเอยด้วยนํ้าเน่าเหมือน มนุษย์ทวไป ั ่ คือทรงกระทําทุกสิง่ เพือ่ “อํานาจ” นี่เอง แต่อาํ นาจของพระองค์แตกต่างจากอํานาจทีม่ นุ ษย์แสวงหาอย่างสิน้ เชิง ! ตัว อย่ า งที่ เ ราพบเห็ น จนกลายเป็ น ความเคยชิ น ไปแล้ ว ก็ คื อ พวก นักการเมืองซึง่ พยายามทุกวิถที างเพื่อเข้าสูว่ งจรอํานาจ เริม่ ตัง้ แต่โกงเลือกตัง้ ซือ้ ตําแหน่ง แก้กฎหมายเพือ่ เพิม่ และคงไว้ซง่ึ อํานาจ ฯลฯ เพราะอํานาจทําให้ตวั เขาและพวกพ้อง “ได้รบั ผลประโยชน์” แต่อํานาจของพระเยซูเจ้าเป็ น “อํานาจเหนื อความตาย” และพระองค์ ทรงใช้อํานาจนี้มใิ ช่เพื่อพระองค์เอง แต่ “เพือ่ ช่วยเราทุกคน” ให้เอาชนะความ ตายและมีชวี ติ นิรนั ดรเหมือนพระองค์ 3


สมโภชพระเยซูเจ้ าเสด็จขึน้ สวรรค์ (ปี A)

อา. 1 มิ.ย. 08.00 น.

มธ 28:16-20 อา.1 มิ.ย. 10.00 น.

นักบุญลูกาเล่าว่า “เมือ่ ตรัสดังนี้แล้ว พระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์ต่อหน้าเขา ทัง้ หลาย เมฆบังพระองค์จากสายตาของเขา เขายังคงจ้องมองท้องฟ้าขณะที ่ พระองค์ทรงจากไป ทันใดนัน้ มีชายสองคนสวมเสื้อขาวปรากฏกับเขากล่าวว่า ‘ชาวกาลิลเี อ๋ย ท่านทัง้ หลายยืนแหงนมองท้องฟ้าอยู่ทําไม พระเยซูเจ้าพระองค์ นี้ ทีท่ รงเสด็จ ขึ้น สู่ส วรรค์ จะเสด็จ กลับ มาเช่ น เดีย วกับ ทีท่ ่ า นทัง้ หลายเห็น พระองค์ทรงจากไปสูส่ วรรค์’” (กจ 1:9-11) เหตุการณ์ น้ีเกิดขึ้นใกล้หมู่บ้านเบธานี (ลก 24:50) ทางทิศตะวันออก ของกรุงเยรูซาเล็ม บนภูเขามะกอกเทศ (กจ 1:12) อย่างไรก็ตาม “การเสด็จขึ้นสวรรค์ของพระเยซูเจ้า” มิได้เป็ นเพียง เหตุการณ์ในอดีตทีเ่ กิดขึน้ เมื่อสองพันปี ก่อนเท่านัน้ แต่ยงั มีความหมายสําคัญ และเป็ นปจั จุบนั อยูเ่ สมอทัง้ สําหรับพระเยซูเจ้าเองและสําหรับเราคริสตชนทุกคน ด้วย.... สําหรับพระเยซูเจ้า การเสด็จขึน้ สวรรค์เป็ นสิง่ จําเป็ นในการเข้าสู่พระ สิรริ งุ่ โรจน์ทพ่ี ระเจ้าตรัสสัญญาไว้วา่ “จงประทับทางขวาของเรา จนกว่าเราจะทํา ให้ศตั รูของท่านเป็ นดังแท่นวางเท้าของท่าน” (สดด 110:1) ซึง่ เป็ นข้อความจาก พระธรรมเก่าทีไ่ ด้รบั การอ้างอิงถึงมากทีส่ ดุ ในพระธรรมใหม่ 2

มารี อา มักดาเลนา วิระวัลย์ ดวงรัตน์ มารี อา โรซา สายใจ กิจเจริ ญ ลูซีอา วิภาวี ไทยประเสริ ฐ, อันนา เย็น เอี้ยพิน บรรพบุรุษครอบครัวธนาพานิชย์ วิญญาณในไฟชําระ และวิญญาณที่ไม่มีผใู้ ดนึกถึง สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้า และพระแม่มารี ย ์ สัตบุรุษวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน เซซี ลีอา วรพร พุม่ เล็ก, คุณบานเย็น สิ งห์ชาลี เปโตร บุญมี พันวิสยั และครอบครัว คุณยุพิน ศิริพิพฒั น์และครอบครัว คุณพิมพ์ชนก, คุณสรวิศ, คุณสุ ชาดา รัตนพิเศษ ดอมินิก ภูวนัย หงษ์แก้วและครอบครัว อุทศิ แด่ คุณใบ สิ งห์ชาลี, Mr.Lui Boon Phor มารี ย ์ ต้ายไถ่ แซ่โฮ่, เปาโล จางจือกวง เปโตร เพียร กวนเวียงจันทร์, อันนา โกเล็ต ชาวประมง ร็ อค เมือง, มารี อา กุหลาบ ดีสุดจิตและญาติพี่นอ้ ง เควนติน ย่งฮง แซ่จงั , อันนา กี แซ่ฉวั่ เปาโล ต่าง, อักเนส ศรี เวียง เนียมวิวฒั น์ มารี อา จันทรา สุ เสงี่ยม ยอแซฟ สุ วทิ ย์ เผ่าสุ คนธ์, คุณทองแท้ ปารารักษ์ อิกญาซิ โอ โง้ว ฮัว่ คุง, มารี อา ลิ้ม ฮัว่ เฮียง เทเรซา มาลินี เธี ยรพานต์ ยอแซฟ เพียรจิตร ตรั่นวัน, คุณโหย เลวันและญาติ นายหมู่เอกแก้ว รัตนพิเศษ ยวง บัปติสตา ธนารัตน์ ผ่องบุรุษ ยวง บัปติสตา สําราญ สุ ภากิจ ผูล้ ่วงลับครอบครัวไตรภพ วิญญาณในไฟชําระ และวิญญาณที่ไม่มีผใู้ ดนึกถึง อุทศิ แด่

คค.ธนาพานิชย์ คค.ธนาพานิชย์ อดิสัย ชุมศรี พิมพ์ชนก สรวิศ ภวิกา, พิศิษฎ์ พรภัสสร พรภัสสร นิรมาน สุ นทรี วีรยา ลูกหลาน ลูกหลาน นิรมาน พิมพ์ชนก,สรวิศ พิมพ์ชนก,สรวิศ ปริ ศนา วิไลวรรณ 11


จ.2 มิ.ย. อ. 3 มิ.ย. พ. 4 มิ.ย. พฤ. 5 มิ.ย. ศ. 6 มิ.ย.

อุทศิ แด่ อุทศิ แด่ อุทศิ แด่ อุทศิ แด่ อุทศิ แด่

เปโตร อุทิย ดารุ ทยาน เทเรซา เชงจวง, ฟรังซิ สโก พูน สมพานิชและญาติ เทเรซา เชงจวง, ฟรังซิ สโก พูน สมพานิชและญาติ คาทารี นา ริ รินทร์ จิระดํารง เทเรซา เชงจวง, ฟรังซิ สโก พูน สมพานิชและญาติ

อมรา โรซา โรซา อมรา โรซา

ฉบับที่ 529 วันอาทิตย์ที่ 1 มิถนุ ายน ค.ศ. 2014

สมโภชพระเยซูเจ้ าเสด็จขึน้ สวรรค์ (ปี A)  วันอาทิตย์น้ ี (1 มิถุนายน) o รับสมัครเด็กชาย-หญิงอายุ 6-12 ปี รําโปรยดอกไม้ โอกาสวันสมโภชพระ วรกายและพระโลหิ ตของพระคริ สตเจ้า ในวันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน ศกนี้ ผูส้ นใจโปรดสมัครที่สํานักงานวัด และวันอาทิตย์น้ ี หลังอาหารเที่ยง เวลา 12.30 น. เริ่ มฝึ กซ้อมวันแรก ณ บริ เวณหน้าพระแท่น บนวัดใหญ่ o ขอเชิญชวนเยาวชนอายุระหว่าง 15-25 ปี สมัครเป็ นสมาชิกกลุ่มเยาวชนวัด แม่ พระกุหลาบทิ พย์ เพื่อร่ วมแรงร่ วมใจและร่ วมกิ จกรรมต่าง ๆ ของวัด ผูส้ นใจสมัครได้ที่กรรมการกลุ่มเยาวชน ด้านหน้าวัด หรื อที่สาํ นักงานวัด o เวลา 13.00 น. ขอเชิ ญผูส้ มัครเรี ยนคําสอนผูใ้ หญ่ และพี่นอ้ งที่สนใจรื้ อฟื้ น ความรู ้ ดา้ นคําสอนทุกท่าน พบกันที่ห้อง 23-24 ชั้น 2 อาคารสํานักงานวัด ผูส้ นใจโปรดสมัครได้ที่สํานักงานวัด (ศาลาปี ติ การุ ณย์) หรื อที่ หน้า ห้องเรี ยนในเวลาดังกล่าว

จงรูเ้ ถิดว่า เราอยู่กบั ท่านทุกวันตลอดไปตราบจนสิ้ นพิภพ มธ 28:20

12

สารวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ประจำวันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน 2014  

สารวัดฯ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ลาดพร้าว 124 ฉบับที่ 529 ประจำวันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน 2014

Advertisement