Page 1

ฉบับที่ 523 วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน ค.ศ. 2014

ฉบับที่ 523 วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน ค.ศ. 2014

วันสมโภชปัสกา (ปี A)

วันสมโภชปัสกา (ปี A)

เขาเห็นและมีความเชื่อ

เขาเห็นและมีความเชื่อ

พระองค์ ต้องทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย

พระองค์ ต้องทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย

ยน 20:8-9

ยน 20:8-9


วันสมโภชปัสกา (ปี A)

ยน 20:1-9

หลังจากฝงั ศพแล้ว ชาวยิวมักไปเยีย่ มหลุมศพอีกสามวันเพราะเชื่อกัน ว่าวิญญาณของผู้ตายยังคงวนเวียนอยู่เหนือหลุมศพ เพื่อหาทางกลับเข้าร่าง ของผูต้ าย หลังจากสามวันแล้ววิญญาณจะจากไปแบบไม่มวี นั กลับ เพราะศพ เริม่ เน่าเปื่อยจนวิญญาณไม่อาจจดจําใบหน้าของผูต้ ายได้อกี ต่อไป มารีย์ชาวมักดาลาคือสตรีท่พี ระเยซูเจ้าทรงรักษาให้พน้ จากปี ศาจร้าย เจ็ดตน และหายจากโรคภัยไข้เจ็บ (ลก 8:2) นางได้รบั มาก จึงรักมาก ! ตัง้ แต่เช้าตรูว่ นั ต้นสัปดาห์ขณะทีย่ งั มืด นางรีบออกไปเยีย่ มพระคูหาของ ผูท้ น่ี างรัก (ยน 20:1) แม้พระศพจะถูกฝงั ในพระคูหาตัง้ แต่เย็นวันศุกร์ แต่รุ่งขึน้ เป็ นวันสับบา โตซึง่ ห้ามการเดินทาง นางจึงต้องอดใจรออีกหนึ่งวันจนถึงเช้าตรูข่ องวันอาทิตย์ ชาวยิวแบ่งกลางคืนออกเป็ นสีย่ าม เริม่ จากหกโมงเย็นจนถึงหกโมงเช้า ของอีกวันหนึ่ง คํา “เช้าตรู”่ หรือ prōi ในภาษากรีก หมายถึง “ยามทีส่ ”ี ่ ซึง่ ตก ราวตีสามถึงหกโมงเช้าอันเป็ นเวลาทีย่ งั มืดมิดอยู่ หัวใจทีเ่ ต็มเปี่ ยมด้วยความรักเร่งเร้านางให้รบี ไปหาพระองค์ตงั ้ แต่ยงั ไม่ สว่าง ! “ความรัก” ทําให้นางอดใจรอจนสว่างไม่ได้ ! 2

อา. 20 เม.ย. สุ ขสํ าราญ คุณเกษม จิตติวฒั น์ มารี อา มาริ สา, เทเรซา ศศิพา, เปโตร พีระพัฒน์ 10.00 น. Mrs. Lolita R. Ferrer, อันนา บุญมา หลวงคลังพิเดช ครอบครัวเตียวเจริ ญ ครอบครัวเจริ ญเสรี , ครอบครัวพจน์ปฏิญญา ครอบครัวลี้ยาง, จุลละมณฑล อุทศิ แด่ คุณพ่อ ยอแซฟ วัลลภ จําหน่ายผล คุณพ่อ เรย์มอนด์ อัลเล็น เบรนนัน คุณพ่อ ลอว์เล็นซ์ แพทิน เซอร์ อาเดลา พิศุทธิ์สินธพ ภคินี โอเดสตา แก้วพวง คุณปล้อง, คุณสงัด ชะโลกลาง คุณคูนศักดิ์ กิจเวชกุล, คุณมิ่ง เวชเนียม เปโตร เหว่น, มัตตา แก้ว และญาติผลู้ ่วงลับ คุณซี ฮวง, มารี อา กิมลี้, แบร์นาแด๊ด นิภา, ฟิ ลิป มุ่ยซิ ม คุณเช้ง แซ่จึง, เรนาโต ผดุง สุ ขสยาม, คุณเส่ ง แซ่ล้ ี ลูกา อรุ ณ เศรษฐเสรี , คุณก้านทอง แสงปัญหา ยอห์น บัปติสต์ มณี , มารี อา เทเรซา สุ มาลี กิจนิตย์ชีว์ เปาโล บุญรอด, อันนา มัตตา, มารี อา มลิกา ยอแซฟ เพียรจิตร ตรั่นวัน, จอแซฟ สมจิตร ศิริพิพฒั น์ คุณสุ ริยงค์ สุ นทรเวชพงษ์, ดอมินิก ไชยันตร์ ปิ ติปาละ วิญญาณในไฟชําระ และวิญญาณที่ไม่มีผใู้ ดนึกถึง จ.21 เม.ย. อุทศิ แด่ ดอมินิก ไชยันตร์ ปิ ติปาละ อ. 22 เม.ย. อุทศิ แด่ ลูกา อรุ ณ เศรษฐเสรี พ. 23 เม.ย. อุทศิ แด่ วิญญาณในไฟชําระ พฤ. 24 เม.ย. อุทศิ แด่ ดอมินิก ไชยันตร์ ปิ ติปาละ ศ. 25 เม.ย. อุทศิ แด่ ลูกา อรุ ณ เศรษฐเสรี

วิไลวรรณ ลูกหลาน ปวีณนุช รุ่ งโรจน์ รุ่ งโรจน์ บัญญัติ ยุพิน ลูก รสมาลิน รสมาลิน รสมาลิน 11


วัน เดือน ปี อา. 20 เม.ย. 08.00 น.

รายการมิสซา อุทศิ แด่ โดมินิโก สวัสดิ์, โรซา สมจิตร อู๋สวัสดิ์ ลูกา ดลใจ สร้างสุ ขดี ยอแซฟ ทิวากร รักคิด และบรรพบุรุษ ยวง บัปติสตา ก๊กเคี้ยง แซ่แพ้, มารี อา กิมฮวย แซ่ ต้ งั คุณพัสพัสษ์ วราเปล่งสิ นทวี ยอแซฟ บัญชา, ยอแซฟ นิวฒั น์ สุ ขพัฒน์ คุณอุย้ นิ้ว แซ่เซี้ ยว, คุณนวลจันทร์ , ด.ช.ธงชัย ธนะสาร ยวง บัปติสตา เสมียน สาธรกิจ, มารี อา ฮุยเกียว แซ่โง้ว คุณโถ เพียรช่างคิด, คุณนงรัก ธนะสาร, คุณล้อสี คุณยุน่ ฟุ้ ง, คุณคิ้นสิ่ น แซ่เซี ยว, คุณล้อสี แซ่ลอ้ คุณเทียบ, คุณจุง้ จิตร, คุณหยุง แซ่จอ้ ง, คุณภาคภูมิ มารี อา มักดาเลนา วิระวัลย์ ดวงรัตน์ เทเรซา วาริ นทร์ , คุณอวบ, คุณสาเรศ, คุณจินตนา มารี อา กิมฮวย นงค์สวัสดิ์, ดอมินิก ไชยันตร์ ปิ ติปาละ เปาโล เช็ง, มารี อา สุ ธาดา หลวงคลังพิเดช ยอแซฟ วุทฒิ, เทเรซา ภัทรา พูลโภคผล โรซา ราตรี , อันนา ยีส่ ุ่ น พานิช, คุณพัฒนา ทองธิ ว คุณสอ, คุณวิชยั , คุณด้วง, ฟรังซิ สเซเวียร์ จิรวัฒน์ บรรพบุรุษครอบครัวธนาพานิชย์ วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มีผใู ้ ดนึกถึง อา. 20 เม.ย. สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้า และพระแม่มารี ย ์ 10.00 น. สัตบุรุษวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน คณะกรรมการโครงการเที่ยงทิพย์และผูส้ นับสนุน คุณธนู อาจารี ย ์ คุณพิมพ์ชนก, คุณสรวิศ, คุณสุ ชาดา รัตนพิเศษ คุณภาวินี, คุณณัฐวิศว์, คุณภาณุวฒั น์ สุ นทรเวชพงษ์ คุณยุพิน ศิริพิพฒั น์ และครอบครัว

10

ผู้ขอมิสซา วราพร สมลักษณ์ วิภาวนี คค.ธนาพานิชย์ คค.ธนาพานิชย์ ลูกหลาน คค.สาณะเสน สุ วารี /รสมาลิน คค.ธนาพานิชย์ คค.ธนาพานิชย์ มาลินี -

แต่เมื่อมาถึงพระคูหา นางต้องตกใจสุดขีด เพราะหินปิ ดคูหาถูกเคลื่อน ออกไปและข้า งในไม่มพี ระศพ ทัง้ ๆ ที่ “บรรดาหัว หน้ า สมณะและชาวฟาริส ี จัดการเฝ้าพระคูหาอย่างเข้มงวด โดยประทับตราทีห่ นิ ปิ ดทางเข้าและวางยามไว้” (มธ 27:66) ความคิดของนางขณะนัน้ คือ คงมีชาวยิวบางคนขโมยพระศพไปประจาน เพราะยังไม่สะใจกับการจับพระองค์ไปตรึงกางเขน หรือไม่กค็ งมีขโมยทีห่ ากินกับศพมาลักพระศพของพระองค์ไป ! เมื่อไม่พบพระศพ นางจึงวิง่ ไปหาซีโมนเปโตรกับยอห์นบอกว่า “เขานํ า องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าไปจากพระคูหาแล้ว พวกเราไม่รวู้ า่ เขานําพระองค์ไปไว้ทไี ่ หน” (ยน 20:2) ทัง้ เปโตรและยอห์นรีบวิง่ ไปทีพ่ ระคูหาทันที ยอห์นมาถึงพระคูหาก่อน 5 “ เขาก้มลงมองเห็นผ้าพันพระศพวางอยู่บนพื้น แต่ไม่ได้เข้าไปข้างใน 6ซีโมนเป โตรซึง่ ตามไปติดๆ ก็มาถึง เข้าไปในพระคูหาและเห็นผ้าพันพระศพวางอยู่ทพี ่ ้นื 7 รวมทัง้ ผ้าพันพระเศียรซึง่ ไม่ได้วางอยู่กบั ผ้าพันพระศพ แต่พบั แยกวางไว้อกี ที ่ หนึง่ ” (ยน 20:5-7) สิง่ ทีท่ งั ้ สองพบและเห็นตามทีเ่ ราเข้าใจคือ - พระศพเคยวางอยูบ่ นแท่นหินทีส่ งู กว่าพืน้ - บัดนี้ ผ้าพันพระศพถูกรือ้ ออก และวางอยูท่ พี ่ ้นื (ยน 20:5,6) - ส่วนผ้าพันพระเศียรพับแยกวางไว้ต่างหาก (ยน 20:7) แต่ต้นฉบับภาษากรีกใช้คํา “keimai” (เคิยมาย) ซึง่ แปลว่า “นอน วาง ตัง้ อยู่” และพระคัมภีรฉ์ บับแปลเป็ นภาษาอังกฤษหลายฉบับ เช่น ASV, ESV, NAB, NAU, NIB, NIV, NJB, NKJ, RSV ต่างใช้คาํ ว่า “rolled up” หรือ “folded up” ซึง่ บ่งบอกว่าทัง้ ผ้าลินินทีใ่ ช้พนั พระศพ (ยน 20:6) และผ้าทีใ่ ช้พนั ศีรษะ (ยน 20:7) ถูก “ม้วน” หรือ “ห่อ” อยู่ นอกจากนัน้ ต้น ฉบับ ยัง กล่ า วเพีย งว่า ผ้า พัน พระศพวางอยู่ โดยไม่ม ี ข้อความใดบ่งบอกว่าวางอยูท่ พ่ี น้ื เลย ! 3


ภาพทีไ่ ด้จากการบรรยายของยอห์นจึงควรออกมาดังนี้ ทัง้ ผ้าพันพระศพ และผ้าพันพระเศียรวางตัง้ อยู่ทีเ่ ดิ มตรงทีเ่ คยวางพระศพของพระเยซูเจ้า ไม่ มีการรื้อผ้าพันพระศพและผ้าพันพระเศียรออก แล้วกองทิ้งไว้ทพี ่ ้นื ราวกับว่าพระศพได้ระเหยกลายเป็ นไอหายไปในอากาศ ทิ้งให้ผา้ พันพระศพและผ้าพันพระเศียรม้วนตัง้ อยู่ในรูปเดิม เหมือนงูลอกคราบจนเหลือ แต่คราบงูทง้ิ ไว้ นี่คอื สิง่ แรกทีย่ อห์นเห็นและคิด ! สิง่ ทีส่ องทีย่ อห์นคิดคือ จะมีขโมยคนใดโง่ขนาดลักพระศพไปโดยรือ้ และ ทิง้ ผ้าห่อพระศพไว้ ? ไหนจะเสียเวลา ไหนจะสกปรก และไหนจะเหม็น ทัง้ สองสิง่ นี้ไม่มเี ขียนทํานายไว้ในพระคัมภีร์ แต่เป็ นสิง่ ที่ “ยอห์นเห็น ด้วยตาของตนเอง และเชือ่ ” (ยน 20:8) ยอห์นเชือ่ ว่า พระเยซูคริ สตเจ้าทรงกลับเป็ นขึ้นมาจากความตาย นับว่า “ความรัก” มีบทบาทสําคัญอย่างยิง่ ในเช้าวันปสั กานี้ มารียช์ าวมักดาลารักพระเยซูเจ้ามาก นางจึงเป็ นคนแรกทีม่ าถึงพระคูหา และพบว่าพระคูหาว่างเปล่า ยอห์นเป็ นศิษย์ทพ่ี ระเยซูเจ้าทรงรักมาก และยอห์นก็รกั พระองค์มากด้วย ยอห์นจึงได้รบั เกียรติให้เป็ นบุคคลแรกทีเ่ ชือ่ ว่าพระเยซูคริสตเจ้าทรงกลับเป็ น ขึน้ มาจากความตาย - ความรัก ทําให้ดวงตาของยอห์นมองเห็นเครือ่ งหมาย - ความรัก ทําให้สติปญั ญาของยอห์นเข้าใจเครือ่ งหมายทีเ่ ห็น - ความรัก ทําให้ยอห์นเชือ่ สิง่ ทีเ่ ขาเข้าใจ เราจึงได้ “หลักการ” ว่า “ปราศจากความรัก เราไม่มีทางเข้าใจผู้อืน่ ได้ เลย” เพราะ “ความรัก” คือ “ล่าม” ทีช่ ่วยแปล (ไม่ใช่ “แปร”) ความคิดของผูอ้ ่นื ได้ดที ส่ี ดุ 4

มิสซาวันสมโภชปัสกา (ปี A) วันอาทิตย์ ที่ 20 เมษายน ค.ศ. 2014 วัน เดือน ปี รายการมิสซา ผู้ขอมิสซา ส. 19 เม.ย. สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้าและพระแม่มารี ย ์ สัตบุรุษวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน 18.00 น. มารี อา ประทุม, คุณสมนึก ใช้สมบุญ และครอบครัว มารี อา มาริ สา เสวตรวิทย์และครอบครัว อุทศิ แด่ ภคินี โอเดสตา แก้วพวง เปโตร สมเกียรติ, คุณบรรจง, Augusto Pracha ลูกา อรุ ณ เศรษฐเสรี , อันตน สําเริ ง โกญจนาท ลูก/เริ งจิต ฟรังซิ สเซเวียร์ จิรวัฒน์, คุณภาคภูมิ, คุณภานุ สตีเฟน จํารู ญ, มารี อา ละมุด เจริ ญพานิช ยอแซฟ วุทฒิ, เทเรซา ภัทรา พูลโภคผล เทเรซา มยุรี แจ่มเกียรติเลิศ และบรรพบุรุษ สุ ปานี คุณไพบูลย์ หัสดินวิชยั และบรรพบุรุษ สุ ปานี ดอมินิก ไชยันตร์ ปิ ติปาละ รสมาลิน ผูล้ ่วงลับครอบครัวเจริ ญพานิช วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มีผใู้ ดนึกถึง ลูกวัด อา. 20 เม.ย. สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้า และพระแม่มารี ย ์ เสวตรวิทย์ 08.00 น. มารี อา เอื้อพันธ์ ศรี เจริ ญ, ครอบครัวศรี เจริ ญ คค.ศรี เจริ ญ มารี อา กรรณิ กา, มารี อา ปนัดดา ลี้ยาง เทรเซา ชนินทร์ มาศ, มารี อา ภาณุมาศ, คุณวริ นทร์ พลเอก พิจิตร, คุณหญิง วิมล, คุณนพ, คุณประมวล คุณปรี ต คาลาบันดา, คุณเปรม ซิ งห์ คอบครัววราพร เจนใจ, ครอบครัวธนาพานิชย์ ครอบครัวเขม้นงาน, สุ ทธิโอภาส, ลิ้มจิตรกร, ธนะสาร ครอบครัวสาธรกิจ, เตรี ยมวิชานนท์, รัตนบรรณสกุล 9


เพราะ “ความรัก” ทําให้เรา “เข้าถึง” ความจริง ในขณะทีส่ ติปญั ญาทําได้ เพียงชีท้ างไปสูค่ วามจริงเท่านัน้

 

โดย ผอ.สภา  ยอแซฟ วิจิตร  กิจปกครอง

ในวันฉลองปั สกานี้เองเมื่อ 4 ปี ที่ผ่านมา วัดของเราได้ก่อกําเนิดโครงการหนึ่งชื่อ ว่า “โครงการเที่ ยงทิพย์” ขึ้น ความหมายของโครงการนี้ก็คือ “เวลาเที่ ยงเราจะมี อาหารรับประทานจนอิ่มที่วดั แม่พระก ุหลาบทิพย์” เพื่อให้สืบเนือ่ งจากการดําเนินงาน ตามแผนพันธกิจโดย คุณพ่อชัยยะ กิจสวัสดิ์ ได้กาํ หนดพันธกิจของวัดไว้คือ สร้างคน สร้าง สื่อ และสร้างกลุ่มคริสตชน โดยเน้นให้ทกุ คนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวัดให้มากที่สดุ และ เน้นถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่นอ้ งสัตบุรษุ มาตลอด ทางคุณพ่อและสภาภิ บาลจึ ง มีม ติใ ห้จัดทําโครงการนี้ขึ้น เพื่ อ ตอบรับกับพันธกิจที่ กํา หนดไว้ และเป็ นการต่อ ยอดจากสภากาแฟที่มีอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งล้วนทําให้วัดของเราเกิดบรรยากาศของความเป็ นพี่ น้องกัน มีเวลาพบปะพูดคุยกัน เป็ นโอกาสที่ทาํ ให้หลายคนได้มาเจอกัน รูจ้ ักกันมากขึ้น มี ส่วนเข้าใจและช่วยเหลือกันตามมาเป็ นลําดับ นับว่าเป็ นหัวใจสําคัญต่อการเสริมสร้างให้เกิด เป็ นชุม ชน คริ ส ตชนที่ เ ข้ม แข็ ง ซึ่ ง ในช่ว งปี แรกๆ ถึ ง แม้จ ะพบกับ อุป สรรค์แ ละความ ยากลําบาก โครงการนี้ก็สามารถผ่านพ้น และสามารถดําเนินงานจนเป็ นที่ตอบรับของพี่ น้องและผูท้ ี่มาช่วยงานด้านต่างๆเพิ่ มขึ้นเป็ นลําดับ เพราะด้วยความเสียสละ มีนาํ้ ใจ ให้ ความร่วมมือช่วยเหลือจากทีมงานทุกท่านตลอดมา จนถึงวันนี้ครบรอบวันเกิดเที่ยงทิพย์ ปี ที่ 4 เข้าสู่ปีที่ 5 โอกาสนี้จึงอยากเชิญชวนทุกท่านเข้ามามีส่วนร่วมในด้านต่างๆตาม ความสามารถหรือร่วมในทีมงาน ไม่ว่าจะเป็ นด้านการจัดหาและเตรียมวัตถุดิบ ด้านการ ปรุงประกอบอาหาร การบริการตลอดจนด้านการเก็บล้างทําความสะอาด เพื่อจะช่วยให้ โครงการเที่ยงทิพย์มคี วามเข้มแข็งยิ่งขึน้ ในนามตัวแทนของคุณพ่อเจ้าอาวาส คุณพ่อผูช้ ่วย และสภาภิบาล ขอขอบคุณพี่ น้องสัตบุรษุ ทุกท่านที่ตอบรับสนับสนุนสนใจในกิจกรรมโครงการนี้ ขอขอบพระคุณผูม้ ี อุปการะคุณทุกท่าน ทีมอาสาสมัครทุกคนที่คอยช่วยเหลือในด้านต่างๆ ขอขอบคุณประธาน ดําเนินงาน คณะทํางานกรรมการทีมงานเที่ยงทิพย์ทกุ ท่าน ที่มีความตัง้ ใจ ร่วมมือกัน ทํา ให้โ ครงการเที่ ย งทิ พ ย์ดํา เนิน การต่อ เนื่อ งมาอย่า งดียิ่ง โดยตลอดจนถึ ง วัน นี้ และต่อ ไป โอกาสที่เราร่วมฉลองการกลับคืนพระชนมชีพขององค์พระเยซูคริสตเจ้านี้ ขอพระองค์โปรด ประทานพระพรตอบแทนความมีนาํ้ ใจดีแด่ทกุ ท่าน และทีมงานตลอดจนอาสาสมัครทุกคน ให้มพี ลังกาย พลังใจ พลังความคิด อย่างเต็มเปี่ ยม มีความเป็ นหนึง่ เดียวกันในความรักและ รับใช้ เพื่อให้โครงการเที่ยงทิพย์มคี วามเจริญก้าวหน้ายืนหยัดตลอดไป 8

และที่สําคัญ “ความรัก” ทําให้เรา “เข้าใจ” ความหมายของความจริงที่ ค้นพบ ด้วยเหตุน้.ี ... เราจะไม่มีทางรู้จกั และเข้าใจพระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชี พ ได้เลย และไม่มีทางเลยทีจ่ ะทําให้ผอ้ ู ืน่ รู้จกั และเข้าใจพระองค์.... หากเราไม่รกั พระองค์....!!!

5


11. เซซีลีอา วรรณิ ต องค์ชุมพาพิทกั ษ์ 12. มารี อา ธนกร ศุกระศร

วันอาทิตย์ปัสกานี้ ระหว่างมิสซาสาย พี่น้องของเรากลุ่มหนึ่ งจํานวน 12 ท่าน ตระหนักถึงความสําคัญของวิถีชุมชนวัด ซึ่ งเป็ นหนทางใหม่ของการเป็ นวัด ได้ผา่ นการ อบรมหลักสู ตรผูน้ าํ วิถีชุมชนวัดมาแล้ว อีกทั้งสมัครใจที่จะอุทิศเวลาเพื่องานอภิบาลตาม แนวทางของวิถีชุมชนวัดอย่างสุ ดกําลังความสามารถ จะยืนต่อหน้าพระแท่นและพี่นอ้ ง สัตบุรุษเพื่อแสดงเจตจํานงอุทิศตนตามแบบอย่างคริ สตชน ในการรับใช้พระศาสนจักร โดยยึดความรักตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้า เพื่อให้เพื่อนพี่นอ้ งดําเนินชีวิตเป็ นนํ้าหนึ่ ง ใจเดี ยวกันเหมือนคริ สตชนในสมัยของอัครสาวก เพื่อเป็ น“ทีมงานอภิบาลวัดแม่ พระ กุหลาบทิพย์ ” ได้แก่ 1. มารี อา อัญชลี ภาระนันท์ 2. มารี อา สุ พรรณี ฤกษ์ภูริทตั 3. ยอแซฟ วิจิตร กิจปกครอง

สมาชิ ก ที ม งานอภิ บ าลแต่ ล ะท่ าน ทํา หน้า ที่ โ ดยเรี ย นรู ้ แ ละสร้ า งความเข้าใจ เกี่ยวกับความสําคัญของวิถีชุมชนวัด ลักษณะเฉพาะ และทักษะที่จาํ เป็ นในการดําเนินงาน ของชุมชนคริ สตชนย่อย พร้อมทั้งร่ วมมือกับพระสงฆ์ในการเสริ มสร้างวิถีชุมชนวัด โดย ขออุทิศตนช่ วยเหลื อที มงานอภิ บาล ในด้านต่าง ๆ อาทิ เช่ น เยี่ยมบ้าน ปลุกจิ ตสํานึ ก จัดตั้ง สร้าง รวม หรื อแยกชุมชนคริ สตชนย่อยตามความเหมาะสม รวมทั้งวางแผนและจัด ฝึ กอบรมผูน้ าํ ชุ มชนคริ สตชนย่อยอย่างต่อเนื่ อง และเข้าร่ วมประชุ มกับทีมงานอภิบาล ของวัดตลอดระยะเวลาที่ดาํ รงตําแหน่งเป็ นสมาชิกของทีมงานอภิบาล เป็ นผูป้ ระสานงาน และสนับ สนุ น ให้ ที ม ผู ้นํา ชุ ม ชนคริ ส ตชนย่ อ ยแต่ ล ะชุ ม ชนปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ อ ย่ า งเต็ ม ความสามารถ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนคริ สตชนย่อยต่าง ๆ และระหว่าง ชุมชนคริ สตชนย่อยกับวัดให้ดีที่สุด อีกทั้งติดตามและรายงานความเป็ นไปของชุมชน คริ สตชนย่อยแต่ละชุมชนเพื่อเสนอต่อสภาภิบาลอย่างต่อเนื่อง ขอพระเจ้า ประทานพระพรแด่ ที ม งานอภิ บ าลทั้ง 12 ท่ า นนี้ ให้ ท าํ หน้า ที่ ที่ พระองค์มอบหมายอย่างดี และขอพี่ น้องทุ ก ท่ า นเป็ นกํา ลัง ใจและร่ ว มมื อกับที ม งาน อภิบาลฯ ในการจัดตั้งชุมชนคริ สตชนย่อยในเขตวัดของเราด้วย

4. เซซีลีอา พวงมาศ ศิริมงคลวิชย์ 5. เปาโล ประยูร พร้อมเจริ ญวัฒนา 6. อูเลีย สุ ชาดา พร้อมเจริ ญวัฒนา 7. มารี อา โรสลินดา เร่ งสมบูรณ์ 8. มารี อา วรรณา เมธีพิทกั ษ์กลุ 9. ออกัสติน ภาณุฉตั ร สัมภวะผล 10. มารี อา มักดาเลนา จิราภรณ์ ศันสนะวาณี 6

7


11. เซซีลีอา วรรณิ ต องค์ชุมพาพิทกั ษ์ 12. มารี อา ธนกร ศุกระศร

วันอาทิตย์ปัสกานี้ ระหว่างมิสซาสาย พี่น้องของเรากลุ่มหนึ่ งจํานวน 12 ท่าน ตระหนักถึงความสําคัญของวิถีชุมชนวัด ซึ่ งเป็ นหนทางใหม่ของการเป็ นวัด ได้ผา่ นการ อบรมหลักสู ตรผูน้ าํ วิถีชุมชนวัดมาแล้ว อีกทั้งสมัครใจที่จะอุทิศเวลาเพื่องานอภิบาลตาม แนวทางของวิถีชุมชนวัดอย่างสุ ดกําลังความสามารถ จะยืนต่อหน้าพระแท่นและพี่นอ้ ง สัตบุรุษเพื่อแสดงเจตจํานงอุทิศตนตามแบบอย่างคริ สตชน ในการรับใช้พระศาสนจักร โดยยึดความรักตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้า เพื่อให้เพื่อนพี่นอ้ งดําเนินชีวิตเป็ นนํ้าหนึ่ ง ใจเดี ยวกันเหมือนคริ สตชนในสมัยของอัครสาวก เพื่อเป็ น“ทีมงานอภิบาลวัดแม่ พระ กุหลาบทิพย์ ” ได้แก่ 1. มารี อา อัญชลี ภาระนันท์ 2. มารี อา สุ พรรณี ฤกษ์ภูริทตั 3. ยอแซฟ วิจิตร กิจปกครอง

สมาชิ ก ที ม งานอภิ บ าลแต่ ล ะท่ าน ทํา หน้า ที่ โ ดยเรี ย นรู ้ แ ละสร้ า งความเข้าใจ เกี่ยวกับความสําคัญของวิถีชุมชนวัด ลักษณะเฉพาะ และทักษะที่จาํ เป็ นในการดําเนินงาน ของชุมชนคริ สตชนย่อย พร้อมทั้งร่ วมมือกับพระสงฆ์ในการเสริ มสร้างวิถีชุมชนวัด โดย ขออุทิศตนช่ วยเหลื อที มงานอภิ บาล ในด้านต่าง ๆ อาทิ เช่ น เยี่ยมบ้าน ปลุกจิ ตสํานึ ก จัดตั้ง สร้าง รวม หรื อแยกชุมชนคริ สตชนย่อยตามความเหมาะสม รวมทั้งวางแผนและจัด ฝึ กอบรมผูน้ าํ ชุ มชนคริ สตชนย่อยอย่างต่อเนื่ อง และเข้าร่ วมประชุ มกับทีมงานอภิบาล ของวัดตลอดระยะเวลาที่ดาํ รงตําแหน่งเป็ นสมาชิกของทีมงานอภิบาล เป็ นผูป้ ระสานงาน และสนับ สนุ น ให้ ที ม ผู ้นํา ชุ ม ชนคริ ส ตชนย่ อ ยแต่ ล ะชุ ม ชนปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ อ ย่ า งเต็ ม ความสามารถ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนคริ สตชนย่อยต่าง ๆ และระหว่าง ชุมชนคริ สตชนย่อยกับวัดให้ดีที่สุด อีกทั้งติดตามและรายงานความเป็ นไปของชุมชน คริ สตชนย่อยแต่ละชุมชนเพื่อเสนอต่อสภาภิบาลอย่างต่อเนื่อง ขอพระเจ้า ประทานพระพรแด่ ที ม งานอภิ บ าลทั้ง 12 ท่ า นนี้ ให้ ท าํ หน้า ที่ ที่ พระองค์มอบหมายอย่างดี และขอพี่ น้องทุ ก ท่ า นเป็ นกํา ลัง ใจและร่ ว มมื อกับที ม งาน อภิบาลฯ ในการจัดตั้งชุมชนคริ สตชนย่อยในเขตวัดของเราด้วย

4. เซซีลีอา พวงมาศ ศิริมงคลวิชย์ 5. เปาโล ประยูร พร้อมเจริ ญวัฒนา 6. อูเลีย สุ ชาดา พร้อมเจริ ญวัฒนา 7. มารี อา โรสลินดา เร่ งสมบูรณ์ 8. มารี อา วรรณา เมธีพิทกั ษ์กลุ 9. ออกัสติน ภาณุฉตั ร สัมภวะผล 10. มารี อา มักดาเลนา จิราภรณ์ ศันสนะวาณี 6

7


เพราะ “ความรัก” ทําให้เรา “เข้าถึง” ความจริง ในขณะทีส่ ติปญั ญาทําได้ เพียงชีท้ างไปสูค่ วามจริงเท่านัน้

 

โดย ผอ.สภา  ยอแซฟ วิจิตร  กิจปกครอง

ในวันฉลองปั สกานี้เองเมื่อ 4 ปี ที่ผ่านมา วัดของเราได้ก่อกําเนิดโครงการหนึ่งชื่อ ว่า “โครงการเที่ ยงทิพย์” ขึ้น ความหมายของโครงการนี้ก็คือ “เวลาเที่ ยงเราจะมี อาหารรับประทานจนอิ่มที่วดั แม่พระก ุหลาบทิพย์” เพื่อให้สืบเนือ่ งจากการดําเนินงาน ตามแผนพันธกิจโดย คุณพ่อชัยยะ กิจสวัสดิ์ ได้กาํ หนดพันธกิจของวัดไว้คือ สร้างคน สร้าง สื่อ และสร้างกลุ่มคริสตชน โดยเน้นให้ทกุ คนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวัดให้มากที่สดุ และ เน้นถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่นอ้ งสัตบุรษุ มาตลอด ทางคุณพ่อและสภาภิ บาลจึ ง มีม ติใ ห้จัดทําโครงการนี้ขึ้น เพื่ อ ตอบรับกับพันธกิจที่ กํา หนดไว้ และเป็ นการต่อ ยอดจากสภากาแฟที่มีอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งล้วนทําให้วัดของเราเกิดบรรยากาศของความเป็ นพี่ น้องกัน มีเวลาพบปะพูดคุยกัน เป็ นโอกาสที่ทาํ ให้หลายคนได้มาเจอกัน รูจ้ ักกันมากขึ้น มี ส่วนเข้าใจและช่วยเหลือกันตามมาเป็ นลําดับ นับว่าเป็ นหัวใจสําคัญต่อการเสริมสร้างให้เกิด เป็ นชุม ชน คริ ส ตชนที่ เ ข้ม แข็ ง ซึ่ ง ในช่ว งปี แรกๆ ถึ ง แม้จ ะพบกับ อุป สรรค์แ ละความ ยากลําบาก โครงการนี้ก็สามารถผ่านพ้น และสามารถดําเนินงานจนเป็ นที่ตอบรับของพี่ น้องและผูท้ ี่มาช่วยงานด้านต่างๆเพิ่ มขึ้นเป็ นลําดับ เพราะด้วยความเสียสละ มีนาํ้ ใจ ให้ ความร่วมมือช่วยเหลือจากทีมงานทุกท่านตลอดมา จนถึงวันนี้ครบรอบวันเกิดเที่ยงทิพย์ ปี ที่ 4 เข้าสู่ปีที่ 5 โอกาสนี้จึงอยากเชิญชวนทุกท่านเข้ามามีส่วนร่วมในด้านต่างๆตาม ความสามารถหรือร่วมในทีมงาน ไม่ว่าจะเป็ นด้านการจัดหาและเตรียมวัตถุดิบ ด้านการ ปรุงประกอบอาหาร การบริการตลอดจนด้านการเก็บล้างทําความสะอาด เพื่อจะช่วยให้ โครงการเที่ยงทิพย์มคี วามเข้มแข็งยิ่งขึน้ ในนามตัวแทนของคุณพ่อเจ้าอาวาส คุณพ่อผูช้ ่วย และสภาภิบาล ขอขอบคุณพี่ น้องสัตบุรษุ ทุกท่านที่ตอบรับสนับสนุนสนใจในกิจกรรมโครงการนี้ ขอขอบพระคุณผูม้ ี อุปการะคุณทุกท่าน ทีมอาสาสมัครทุกคนที่คอยช่วยเหลือในด้านต่างๆ ขอขอบคุณประธาน ดําเนินงาน คณะทํางานกรรมการทีมงานเที่ยงทิพย์ทกุ ท่าน ที่มีความตัง้ ใจ ร่วมมือกัน ทํา ให้โ ครงการเที่ ย งทิ พ ย์ดํา เนิน การต่อ เนื่อ งมาอย่า งดียิ่ง โดยตลอดจนถึ ง วัน นี้ และต่อ ไป โอกาสที่เราร่วมฉลองการกลับคืนพระชนมชีพขององค์พระเยซูคริสตเจ้านี้ ขอพระองค์โปรด ประทานพระพรตอบแทนความมีนาํ้ ใจดีแด่ทกุ ท่าน และทีมงานตลอดจนอาสาสมัครทุกคน ให้มพี ลังกาย พลังใจ พลังความคิด อย่างเต็มเปี่ ยม มีความเป็ นหนึง่ เดียวกันในความรักและ รับใช้ เพื่อให้โครงการเที่ยงทิพย์มคี วามเจริญก้าวหน้ายืนหยัดตลอดไป 8

และที่สําคัญ “ความรัก” ทําให้เรา “เข้าใจ” ความหมายของความจริงที่ ค้นพบ ด้วยเหตุน้.ี ... เราจะไม่มีทางรู้จกั และเข้าใจพระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชี พ ได้เลย และไม่มีทางเลยทีจ่ ะทําให้ผอ้ ู ืน่ รู้จกั และเข้าใจพระองค์.... หากเราไม่รกั พระองค์....!!!

5


ภาพทีไ่ ด้จากการบรรยายของยอห์นจึงควรออกมาดังนี้ ทัง้ ผ้าพันพระศพ และผ้าพันพระเศียรวางตัง้ อยู่ทีเ่ ดิ มตรงทีเ่ คยวางพระศพของพระเยซูเจ้า ไม่ มีการรื้อผ้าพันพระศพและผ้าพันพระเศียรออก แล้วกองทิ้งไว้ทพี ่ ้นื ราวกับว่าพระศพได้ระเหยกลายเป็ นไอหายไปในอากาศ ทิ้งให้ผา้ พันพระศพและผ้าพันพระเศียรม้วนตัง้ อยู่ในรูปเดิม เหมือนงูลอกคราบจนเหลือ แต่คราบงูทง้ิ ไว้ นี่คอื สิง่ แรกทีย่ อห์นเห็นและคิด ! สิง่ ทีส่ องทีย่ อห์นคิดคือ จะมีขโมยคนใดโง่ขนาดลักพระศพไปโดยรือ้ และ ทิง้ ผ้าห่อพระศพไว้ ? ไหนจะเสียเวลา ไหนจะสกปรก และไหนจะเหม็น ทัง้ สองสิง่ นี้ไม่มเี ขียนทํานายไว้ในพระคัมภีร์ แต่เป็ นสิง่ ที่ “ยอห์นเห็น ด้วยตาของตนเอง และเชือ่ ” (ยน 20:8) ยอห์นเชือ่ ว่า พระเยซูคริ สตเจ้าทรงกลับเป็ นขึ้นมาจากความตาย นับว่า “ความรัก” มีบทบาทสําคัญอย่างยิง่ ในเช้าวันปสั กานี้ มารียช์ าวมักดาลารักพระเยซูเจ้ามาก นางจึงเป็ นคนแรกทีม่ าถึงพระคูหา และพบว่าพระคูหาว่างเปล่า ยอห์นเป็ นศิษย์ทพ่ี ระเยซูเจ้าทรงรักมาก และยอห์นก็รกั พระองค์มากด้วย ยอห์นจึงได้รบั เกียรติให้เป็ นบุคคลแรกทีเ่ ชือ่ ว่าพระเยซูคริสตเจ้าทรงกลับเป็ น ขึน้ มาจากความตาย - ความรัก ทําให้ดวงตาของยอห์นมองเห็นเครือ่ งหมาย - ความรัก ทําให้สติปญั ญาของยอห์นเข้าใจเครือ่ งหมายทีเ่ ห็น - ความรัก ทําให้ยอห์นเชือ่ สิง่ ทีเ่ ขาเข้าใจ เราจึงได้ “หลักการ” ว่า “ปราศจากความรัก เราไม่มีทางเข้าใจผู้อืน่ ได้ เลย” เพราะ “ความรัก” คือ “ล่าม” ทีช่ ่วยแปล (ไม่ใช่ “แปร”) ความคิดของผูอ้ ่นื ได้ดที ส่ี ดุ 4

มิสซาวันสมโภชปัสกา (ปี A) วันอาทิตย์ ที่ 20 เมษายน ค.ศ. 2014 วัน เดือน ปี รายการมิสซา ผู้ขอมิสซา ส. 19 เม.ย. สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้าและพระแม่มารี ย ์ สัตบุรุษวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน 18.00 น. มารี อา ประทุม, คุณสมนึก ใช้สมบุญ และครอบครัว มารี อา มาริ สา เสวตรวิทย์และครอบครัว อุทศิ แด่ ภคินี โอเดสตา แก้วพวง เปโตร สมเกียรติ, คุณบรรจง, Augusto Pracha ลูกา อรุ ณ เศรษฐเสรี , อันตน สําเริ ง โกญจนาท ลูก/เริ งจิต ฟรังซิ สเซเวียร์ จิรวัฒน์, คุณภาคภูมิ, คุณภานุ สตีเฟน จํารู ญ, มารี อา ละมุด เจริ ญพานิช ยอแซฟ วุทฒิ, เทเรซา ภัทรา พูลโภคผล เทเรซา มยุรี แจ่มเกียรติเลิศ และบรรพบุรุษ สุ ปานี คุณไพบูลย์ หัสดินวิชยั และบรรพบุรุษ สุ ปานี ดอมินิก ไชยันตร์ ปิ ติปาละ รสมาลิน ผูล้ ่วงลับครอบครัวเจริ ญพานิช วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มีผใู้ ดนึกถึง ลูกวัด อา. 20 เม.ย. สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้า และพระแม่มารี ย ์ เสวตรวิทย์ 08.00 น. มารี อา เอื้อพันธ์ ศรี เจริ ญ, ครอบครัวศรี เจริ ญ คค.ศรี เจริ ญ มารี อา กรรณิ กา, มารี อา ปนัดดา ลี้ยาง เทรเซา ชนินทร์ มาศ, มารี อา ภาณุมาศ, คุณวริ นทร์ พลเอก พิจิตร, คุณหญิง วิมล, คุณนพ, คุณประมวล คุณปรี ต คาลาบันดา, คุณเปรม ซิ งห์ คอบครัววราพร เจนใจ, ครอบครัวธนาพานิชย์ ครอบครัวเขม้นงาน, สุ ทธิโอภาส, ลิ้มจิตรกร, ธนะสาร ครอบครัวสาธรกิจ, เตรี ยมวิชานนท์, รัตนบรรณสกุล 9


วัน เดือน ปี อา. 20 เม.ย. 08.00 น.

รายการมิสซา อุทศิ แด่ โดมินิโก สวัสดิ์, โรซา สมจิตร อู๋สวัสดิ์ ลูกา ดลใจ สร้างสุ ขดี ยอแซฟ ทิวากร รักคิด และบรรพบุรุษ ยวง บัปติสตา ก๊กเคี้ยง แซ่แพ้, มารี อา กิมฮวย แซ่ ต้ งั คุณพัสพัสษ์ วราเปล่งสิ นทวี ยอแซฟ บัญชา, ยอแซฟ นิวฒั น์ สุ ขพัฒน์ คุณอุย้ นิ้ว แซ่เซี้ ยว, คุณนวลจันทร์ , ด.ช.ธงชัย ธนะสาร ยวง บัปติสตา เสมียน สาธรกิจ, มารี อา ฮุยเกียว แซ่โง้ว คุณโถ เพียรช่างคิด, คุณนงรัก ธนะสาร, คุณล้อสี คุณยุน่ ฟุ้ ง, คุณคิ้นสิ่ น แซ่เซี ยว, คุณล้อสี แซ่ลอ้ คุณเทียบ, คุณจุง้ จิตร, คุณหยุง แซ่จอ้ ง, คุณภาคภูมิ มารี อา มักดาเลนา วิระวัลย์ ดวงรัตน์ เทเรซา วาริ นทร์ , คุณอวบ, คุณสาเรศ, คุณจินตนา มารี อา กิมฮวย นงค์สวัสดิ์, ดอมินิก ไชยันตร์ ปิ ติปาละ เปาโล เช็ง, มารี อา สุ ธาดา หลวงคลังพิเดช ยอแซฟ วุทฒิ, เทเรซา ภัทรา พูลโภคผล โรซา ราตรี , อันนา ยีส่ ุ่ น พานิช, คุณพัฒนา ทองธิ ว คุณสอ, คุณวิชยั , คุณด้วง, ฟรังซิ สเซเวียร์ จิรวัฒน์ บรรพบุรุษครอบครัวธนาพานิชย์ วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มีผใู ้ ดนึกถึง อา. 20 เม.ย. สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้า และพระแม่มารี ย ์ 10.00 น. สัตบุรุษวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน คณะกรรมการโครงการเที่ยงทิพย์และผูส้ นับสนุน คุณธนู อาจารี ย ์ คุณพิมพ์ชนก, คุณสรวิศ, คุณสุ ชาดา รัตนพิเศษ คุณภาวินี, คุณณัฐวิศว์, คุณภาณุวฒั น์ สุ นทรเวชพงษ์ คุณยุพิน ศิริพิพฒั น์ และครอบครัว

10

ผู้ขอมิสซา วราพร สมลักษณ์ วิภาวนี คค.ธนาพานิชย์ คค.ธนาพานิชย์ ลูกหลาน คค.สาณะเสน สุ วารี /รสมาลิน คค.ธนาพานิชย์ คค.ธนาพานิชย์ มาลินี -

แต่เมื่อมาถึงพระคูหา นางต้องตกใจสุดขีด เพราะหินปิ ดคูหาถูกเคลื่อน ออกไปและข้า งในไม่มพี ระศพ ทัง้ ๆ ที่ “บรรดาหัว หน้ า สมณะและชาวฟาริส ี จัดการเฝ้าพระคูหาอย่างเข้มงวด โดยประทับตราทีห่ นิ ปิ ดทางเข้าและวางยามไว้” (มธ 27:66) ความคิดของนางขณะนัน้ คือ คงมีชาวยิวบางคนขโมยพระศพไปประจาน เพราะยังไม่สะใจกับการจับพระองค์ไปตรึงกางเขน หรือไม่กค็ งมีขโมยทีห่ ากินกับศพมาลักพระศพของพระองค์ไป ! เมื่อไม่พบพระศพ นางจึงวิง่ ไปหาซีโมนเปโตรกับยอห์นบอกว่า “เขานํ า องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าไปจากพระคูหาแล้ว พวกเราไม่รวู้ า่ เขานําพระองค์ไปไว้ทไี ่ หน” (ยน 20:2) ทัง้ เปโตรและยอห์นรีบวิง่ ไปทีพ่ ระคูหาทันที ยอห์นมาถึงพระคูหาก่อน 5 “ เขาก้มลงมองเห็นผ้าพันพระศพวางอยู่บนพื้น แต่ไม่ได้เข้าไปข้างใน 6ซีโมนเป โตรซึง่ ตามไปติดๆ ก็มาถึง เข้าไปในพระคูหาและเห็นผ้าพันพระศพวางอยู่ทพี ่ ้นื 7 รวมทัง้ ผ้าพันพระเศียรซึง่ ไม่ได้วางอยู่กบั ผ้าพันพระศพ แต่พบั แยกวางไว้อกี ที ่ หนึง่ ” (ยน 20:5-7) สิง่ ทีท่ งั ้ สองพบและเห็นตามทีเ่ ราเข้าใจคือ - พระศพเคยวางอยูบ่ นแท่นหินทีส่ งู กว่าพืน้ - บัดนี้ ผ้าพันพระศพถูกรือ้ ออก และวางอยูท่ พี ่ ้นื (ยน 20:5,6) - ส่วนผ้าพันพระเศียรพับแยกวางไว้ต่างหาก (ยน 20:7) แต่ต้นฉบับภาษากรีกใช้คํา “keimai” (เคิยมาย) ซึง่ แปลว่า “นอน วาง ตัง้ อยู่” และพระคัมภีรฉ์ บับแปลเป็ นภาษาอังกฤษหลายฉบับ เช่น ASV, ESV, NAB, NAU, NIB, NIV, NJB, NKJ, RSV ต่างใช้คาํ ว่า “rolled up” หรือ “folded up” ซึง่ บ่งบอกว่าทัง้ ผ้าลินินทีใ่ ช้พนั พระศพ (ยน 20:6) และผ้าทีใ่ ช้พนั ศีรษะ (ยน 20:7) ถูก “ม้วน” หรือ “ห่อ” อยู่ นอกจากนัน้ ต้น ฉบับ ยัง กล่ า วเพีย งว่า ผ้า พัน พระศพวางอยู่ โดยไม่ม ี ข้อความใดบ่งบอกว่าวางอยูท่ พ่ี น้ื เลย ! 3


วันสมโภชปัสกา (ปี A)

ยน 20:1-9

หลังจากฝงั ศพแล้ว ชาวยิวมักไปเยีย่ มหลุมศพอีกสามวันเพราะเชื่อกัน ว่าวิญญาณของผู้ตายยังคงวนเวียนอยู่เหนือหลุมศพ เพื่อหาทางกลับเข้าร่าง ของผูต้ าย หลังจากสามวันแล้ววิญญาณจะจากไปแบบไม่มวี นั กลับ เพราะศพ เริม่ เน่าเปื่อยจนวิญญาณไม่อาจจดจําใบหน้าของผูต้ ายได้อกี ต่อไป มารีย์ชาวมักดาลาคือสตรีท่พี ระเยซูเจ้าทรงรักษาให้พน้ จากปี ศาจร้าย เจ็ดตน และหายจากโรคภัยไข้เจ็บ (ลก 8:2) นางได้รบั มาก จึงรักมาก ! ตัง้ แต่เช้าตรูว่ นั ต้นสัปดาห์ขณะทีย่ งั มืด นางรีบออกไปเยีย่ มพระคูหาของ ผูท้ น่ี างรัก (ยน 20:1) แม้พระศพจะถูกฝงั ในพระคูหาตัง้ แต่เย็นวันศุกร์ แต่รุ่งขึน้ เป็ นวันสับบา โตซึง่ ห้ามการเดินทาง นางจึงต้องอดใจรออีกหนึ่งวันจนถึงเช้าตรูข่ องวันอาทิตย์ ชาวยิวแบ่งกลางคืนออกเป็ นสีย่ าม เริม่ จากหกโมงเย็นจนถึงหกโมงเช้า ของอีกวันหนึ่ง คํา “เช้าตรู”่ หรือ prōi ในภาษากรีก หมายถึง “ยามทีส่ ”ี ่ ซึง่ ตก ราวตีสามถึงหกโมงเช้าอันเป็ นเวลาทีย่ งั มืดมิดอยู่ หัวใจทีเ่ ต็มเปี่ ยมด้วยความรักเร่งเร้านางให้รบี ไปหาพระองค์ตงั ้ แต่ยงั ไม่ สว่าง ! “ความรัก” ทําให้นางอดใจรอจนสว่างไม่ได้ ! 2

อา. 20 เม.ย. สุ ขสํ าราญ คุณเกษม จิตติวฒั น์ มารี อา มาริ สา, เทเรซา ศศิพา, เปโตร พีระพัฒน์ 10.00 น. Mrs. Lolita R. Ferrer, อันนา บุญมา หลวงคลังพิเดช ครอบครัวเตียวเจริ ญ ครอบครัวเจริ ญเสรี , ครอบครัวพจน์ปฏิญญา ครอบครัวลี้ยาง, จุลละมณฑล อุทศิ แด่ คุณพ่อ ยอแซฟ วัลลภ จําหน่ายผล คุณพ่อ เรย์มอนด์ อัลเล็น เบรนนัน คุณพ่อ ลอว์เล็นซ์ แพทิน เซอร์ อาเดลา พิศุทธิ์สินธพ ภคินี โอเดสตา แก้วพวง คุณปล้อง, คุณสงัด ชะโลกลาง คุณคูนศักดิ์ กิจเวชกุล, คุณมิ่ง เวชเนียม เปโตร เหว่น, มัตตา แก้ว และญาติผลู้ ่วงลับ คุณซี ฮวง, มารี อา กิมลี้, แบร์นาแด๊ด นิภา, ฟิ ลิป มุ่ยซิ ม คุณเช้ง แซ่จึง, เรนาโต ผดุง สุ ขสยาม, คุณเส่ ง แซ่ล้ ี ลูกา อรุ ณ เศรษฐเสรี , คุณก้านทอง แสงปัญหา ยอห์น บัปติสต์ มณี , มารี อา เทเรซา สุ มาลี กิจนิตย์ชีว์ เปาโล บุญรอด, อันนา มัตตา, มารี อา มลิกา ยอแซฟ เพียรจิตร ตรั่นวัน, จอแซฟ สมจิตร ศิริพิพฒั น์ คุณสุ ริยงค์ สุ นทรเวชพงษ์, ดอมินิก ไชยันตร์ ปิ ติปาละ วิญญาณในไฟชําระ และวิญญาณที่ไม่มีผใู้ ดนึกถึง จ.21 เม.ย. อุทศิ แด่ ดอมินิก ไชยันตร์ ปิ ติปาละ อ. 22 เม.ย. อุทศิ แด่ ลูกา อรุ ณ เศรษฐเสรี พ. 23 เม.ย. อุทศิ แด่ วิญญาณในไฟชําระ พฤ. 24 เม.ย. อุทศิ แด่ ดอมินิก ไชยันตร์ ปิ ติปาละ ศ. 25 เม.ย. อุทศิ แด่ ลูกา อรุ ณ เศรษฐเสรี

วิไลวรรณ ลูกหลาน ปวีณนุช รุ่ งโรจน์ รุ่ งโรจน์ บัญญัติ ยุพิน ลูก รสมาลิน รสมาลิน รสมาลิน 11


 วันอาทิตย์น้ ี o หลังมิสซาสาย ขอเชิญพี่นอ้ งร่ วมฉลองโอกาสครบรอบ 4 ปี โครงการ เที่ยงทิพย์ และร่ วมสนุกสนานกับกิจกรรมปัสกา ณ ศาลาปี ติการุ ณย์ o กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่ วม ประชุมสามัญประจําปี เวลา 13.00 น. ณ ศาลาปี ติการุ ณย์  วันอาทิตย์หน้า (27 เมษายน ศกนี้) เป็ นวันฉลองพระเมตตา หลังมิสซาสาย ขอ เชิญพี่นอ้ งทุกท่านร่ วมแห่ พระรู ปพระเมตตารอบวัด  ขอเชิญพี่นอ้ งนํากระปุกมหาพรตที่รับไปเพื่ออดออมตลอดเทศกาลมหาพรตนี้ มาส่ งคืนที่สาํ นักงานวัด ตั้งแต่วนั อาทิตย์ปัสกานี้ เป็ นต้นไป วัดจะรวบรวมส่ ง อัครสังฆมณฑลเพื่อนําไปช่วยเหลือผูย้ ากไร้ต่อไป ประกาศครั้งที่ 2 การสมรส ณ วัดแม่ พระกุหลาบทิพย์ เปโตร วีรสุ ทธิ์ อิทธิหิรัญวงศ์ บุตร นายวิสุทธิ์ อิทธิหิรัญวงศ์ และนางเพ็ญรุ่ ง มีแสงธรรม จะเข้ าพิธีสมรสกับ นางสาวภาสิ นี แพ่งสภา บุตรี นายทวีศกั ดิ์ และ ด.ต.(หญิง) นิภา แพ่งสภา วันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม ค.ศ.2014 เวลา 10.00 น. **ผูใ้ ดพบข้อขัดขวาง โปรดแจ้งคุณพ่อเจ้าอาวาส**

12

ฉบับที่ 523 วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน ค.ศ. 2014

วันสมโภชปัสกา (ปี A)

เขาเห็นและมีความเชื่อ พระองค์ ต้องทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย ยน 20:8-9

สารวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ประจำวันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2014  

สารวัดฯ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ลาดพร้าว 124 ฉบับ 523 ประจำวันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you