Page 4

คํายืนยันคือ “พระองค์ทรงมาถูกทางแล้ว” เพราะหลังความตายบนไม้กางเขน มีพระสิรริ งุ่ โรจน์แห่งการกลับคืนชีพรอคอยพระองค์อยู่ ! นอกจากคํายืนยันของสองผูน้ ําชาวอิสราเอลแล้ว ยังมีเมฆสว่างจ้าก้อนหนึ่งปก คลุมพวกเขาไว้ เสียงหนึ่งดังจากเมฆนัน้ ว่า “ท่านผู้น้ ีเป็ นบุตรสุดทีร่ กั ของเรา เราพึง พอใจยิง่ นัก จงฟงั ท่านเถิด” (มธ 17:5) ตลอดประวัตศิ าสตร์ของชาวอิสราเอล “เมฆสว่างจ้า” นัน้ หมายถึง “องค์พระผู้ เป็ นเจ้า” เอง ระหว่างการอพยพ “พระยาห์เวห์เสด็จนํ าหน้าเขาเหมือนเสาเมฆเพือ่ ชี้ ทาง” (อพย 13:21) “พระยาห์เวห์เสด็จมาในเมฆ” เพื่อประทานศิลาจารึกพระบัญญัติ (อพย 34:5) และเสด็จมาที่สกั การสถานโดย “เมฆปกคลุมกระโจมนัดพบ และพระสิริ รุง่ โรจน์ของพระยาห์เวห์อยูเ่ ต็มกระโจมทีป่ ระทับ” (อพย 40:34) แปลว่า เป็ นพระเจ้าเองทีเ่ สด็จมาหาพระบุตรสุดทีร่ กั และทรงพอพระทัย หนทางแห่งไม้กางเขนทีพ่ ระเยซูเจ้าทรงเลือก บัดนี้คําภาวนาของพระองค์ได้รบั คําตอบชัดแจ้งปราศจากข้อสงสัยใด ๆ แล้ว พระองค์พ ร้อมปฏิบ ตั ิต ามพระประสงค์ข องพระบิดาเจ้าแล้วแม้จะต้องพลีชีพ บนไม้ กางเขนก็ตาม ชีวติ ภายในของพระองค์บรรลุขนั ้ สูงสุดแล้ว ! นอกจากชีวติ ภายในของพระองค์จะบรรลุขนั ้ สูงสุดเพราะสามารถน้อมรับพระ ประสงค์ของพระบิดาแม้จะต้องถูกตรึงตายบนไม้กางเขนก็ตาม บรรดาศิษย์ก็ได้รบั บทเรียนด้วยเช่นกัน 1. จิตใจของบรรดาศิษย์กําลังห่อเหีย่ วอย่างยิง่ เพราะพระเยซูเจ้าทรงยืน กรานจะเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็ม เพือ่ รับทรมานและสิน้ พระชนม์บนไม้กางเขน แต่บนภูเขาแห่งการสําแดงพระองค์น้ีเอง เปโตรและศิษย์ได้เห็น “พระ พักตร์ของพระองค์เปล่งรัศมีดุจดวงอาทิตย์ ฉลองพระองค์กลับมีสขี าวดุจแสงสว่าง” จนเปโตรถึงกับอุทานว่า “พระเจ้าข้า ทีน่ ีส่ บายน่ าอยู่จริง ๆ” (มธ 17:4) นอกจากนัน้ พวกเขายังได้เห็นพระสิรริ งุ่ โรจน์ของพระเจ้าปรากฏในก้อนเมฆสว่างจ้า สองสิง่ นี้ทาํ ให้จติ ใจของพวกเขาชุม่ ชื่นและปีตยิ นิ ดียงิ่ ขึน้ บัดนี้พวกเขา สามารถมองเห็นความรุง่ โรจน์โดยผ่านทางความอับอาย ชัยชนะโดยผ่านทางความอด สู และมงกุฎโดยผ่านทางไม้กางเขน ! 4

มิสซาสั ปดาห์ ที่ 2 เทศกาลมหาพรต (ปี A) วันอาทิตย์ ที่ 16 มีนาคม ค.ศ. 2014 วัน เดือน ปี รายการมิสซา ส. 15 มี.ค. สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้าและพระแม่มารี ย ์ เซซี ลีอา พวงมาศ ศิริมงคลวิชย์ 18.00 น. อันนา สวัสดิ์, เปาโล ศิริ แตงอ่อน และครอบครัว มารี อา ประทุม, คุณสมนึก ใช้สมบุญ และครอบครัว อุทศิ แด่ ยอแซฟ เสถียร, มารี อา เสาวนีย ์ พงษ์เพิ่มมาศ ยอแซฟ อดิศยั ดารุ ทยาน อันตน สําเริ ง โกญจนาท สตีเฟน จํารู ญ, มารี อา ละมุด เจริ ญพานิช วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มีผใู้ ดนึกถึง อา. 16 มี.ค. สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้า และพระแม่มารี ย ์ 08.00 น. มารี อา มาลี ทรงสัตย์ และครอบครัว อันโตนีโอ จํารู ญ พรสัจจา มารี อา เอื้อพันธ์ ศรี เจริ ญ, ครอบครัวศรี เจริ ญ คุณวันลา จันทรักษ์ คุณประชิต, คุณประจิตร, มารี อา จินดา เส็งเจริ ญ ครอบครัวฉัตรวัฒนาสกุล, ครอบครัวเอี่ยมวิศิษฎ์ เทเรซา รัตนา ชินธรรมมิตร์ และครอบครัว ยอแซฟ มานพ อดุลศิริสวัสดิ์ และครอบครัว เปโตร มนัศ อดุลศิริสวัสดิ์ และครอบครัว ครอบครัวเขม้นงาน, ครอบครัวสุ ทธิโอภาส ครอบครัวลิ้มจิตรกร ครอบครัวณรงค์ศกั ดิ์, ครอบครัวมูลเมือง คอบครัวสุ ทธิโอภาส, ทุกครอบครัวในโลก ครอบครัวเตรี ยมวิชานนท์, ครอบครัวเพียรช่างคิด

ผู้ขอมิสซา มาลินี ชุลีพร ปภาวิชญ์ อมรา เริ งจิต บุญญรัตน์ คค.ศรี เจริ ญ สุ รัตน์ดา มาลี มาลี มาลี 9

สารวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ประจำวันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2014  

สารวัดฯ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ลาดพร้าว 124 ฉบับที่ 518 ประจำวันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2014

สารวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ประจำวันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2014  

สารวัดฯ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ลาดพร้าว 124 ฉบับที่ 518 ประจำวันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2014

Advertisement