Page 3

วัน เดือน ปี รายการมิสซา อา.16 มี.ค. สุ ขสํ าราญ ครอบครัวรัตนบรรณสกุล, ครอบครัวต่ายแสง 08.00 น. ครอบครัวธนะสาร, ครอบครัวสาธรกิจ อุทศิ แด่ เปาโล พร, อันนา ละม่อม พึ่งผล Maria Vanna, Marcellina Marasri Xavier ยวง บัปติสตา ก๊กเคี้ยง แซ่แพ้, มารี อา กิมฮวย แซ่ ต้ งั มารี อา ฮวย นงสวัสดิ์, ลูโดวีโก ช่วย นงค์สวัสดิ์ มารี อา เจียมใจ กิตติคุณ, ยอแซฟ ศรี รัตน์ กิตติคุณ มารี อา ต้ายไถ่ แซ่ไซ, เปาโล วางจือกวง คุณอุย้ นิ้ว แซ่เซี้ ยว, คุณนวลจันทร์ , ด.ช.ธงชัย ธนะสาร ยวง บัปติสตา เสมียน สาธรกิจ, มารี อา ฮุยเกียว แซ่โง้ว คุณโถ, คุณนงรัก, ผูล้ ่วงลับ คค.ธนะสารและสาธรกิจ อันนา ชูศรี , ยอแซฟ สมบัติ ทรัพย์อาภารัตน์ มาการิ ตา้ ทิพากร เรี ยวนาร์, ผูล้ ่วงลับครอบครัวโกวงศ์ ผูล้ ่วงลับครอบครัวทรงสัตย์ บรรพบุรุษครอบครัวธนาพานิชย์ วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มีผใู ้ ดนึกถึง อา. 16 มี.ค. สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้า และพระแม่มารี ย ์ สัตบุรุษวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน 10.00 น. มีคาแอล ชวลิต ไมตรี แองเจลา สุ ระณี กรองทอง ดอมินิก ภูวนัย หงษ์แก้ว และครอบครัว เซซี ลีอา เพ็กล้วน แซ่เอี้ยว, คุณวิทยา สุ ขเกษมสิ น โทมัส วฤทธิ์ ศุภบรรพต, ครอบครัวศุภบรรพต ยอแซฟ จิรา เลาหบุตร และครอบครัว ครอบครัวตุ่ยไชย, ครอบครัวศรี ผา ครอบครัวกาญจนโรจน์ ครอบครัวตาเพชรรัตน์, ครอบครัวธนากรกานต์ 10

ผู้ขอมิสซา ภัทรพล ทัศนีย ์ ชลทิศ พิศิษฏ์ ธนาพานิชย์ วิไลวรรณ คค.ไมตรี คค.กรองทอง วิไลวรรณ/วินิจ วฤทธิ์ ดาริ ณี,วิมลพรรณ ดาริ ณี,วิมลพรรณ

ไม่มคี รัง้ ใดเลยที่พระองค์จะเผชิญหน้ากับปญั หาหรือวิกฤติการณ์ ตามลําพัง และครัง้ นี้พระองค์ทรงเลือกภูเขาเฮอร์โมนเป็ นที่อธิษฐานภาวนาและฟงั พระสุรเสียง ของพระบิดาเจ้า คําถามเดียวทีพ่ ระองค์ทรงมีต่อพระบิดาคือ “พระองค์ทรงประสงค์ให้ขา้ พเจ้า ทําสิง่ ใด ?” บนภูเขานี้เอง “โมเสสและประกาศกเอลียาห์สาํ แดงตนสนทนาอยูก่ บั พระองค์” (มธ 17:3) ทัง้ สองต่ างเคยมีป ระสบการณ์ ใกล้ชิดกับ พระเจ้าบนภูเขามาก่อน โดย โมเสสรับแผ่นศิลาจารึกบัญญัติสบิ ประการจากพระเจ้าบนภูเขาซีนัย (อพย 31:18) ส่วนเอลียาห์ได้ยนิ พระสุรเสียงของพระองค์บนภูเขาโฮเร็บ (1 พกษ 19:9-12) ลูกาเล่าว่าเนื้อหาของการสนทนาคือเรื่อง “การจากไปของพระองค์ทกี ่ ําลังจะ สําเร็จในกรุงเยรูซาเล็ม” (ลก 9:31) “การจากไป” ตรงกับ ภาษากรีก exodos (เอกซ์ ซ อดอส) และตรงกั บ ภาษาอังกฤษ exodus (เอกซ์โซดัส) คํา exodus มีความหมายลึกซึ้งทางศาสนา เพราะเป็ นการเดินทางผจญภัย ของชนชาติหนึ่งซึง่ มอบความวางใจทัง้ หมดไว้ในพระเจ้า ยอมออกจากแผ่นดินอันอุดม สมบูรณ์ ในอียปิ ต์ มุ่งหน้ าสู่ถิ่นทุรกันดารในทะเลทรายที่ซ่ึงไม่เคยมีใครรูจ้ กั แต่ ใน ทีส่ ดุ พระเจ้าทรงนําพาพวกเขาเข้าสูแ่ ผ่นดินแห่งพระสัญญา เท่ากับว่าพระเยซูเจ้ากําลังทํา exodus โดยเสด็จออกจากบ้านเกิดเมืองนอน อันอบอุ่นในแคว้นกาลิลี มุ่งหน้าสู่กรุงเยรูซาเล็มในแคว้นยูเดียที่เต็มไปด้วยอันตราย และมีกางเขนรอคอยพระองค์อยูเ่ บือ้ งหน้า แต่ ห ลัง จากเร่ ร่ อ นอยู่ ใ นถิ่น ทุ ร กัน ดาร มีแ ผ่ น ดิน แห่ ง พระสัญ ญารอชาว อิสราเอลอยูฉ่ นั ใด หลังความตายบนไม้กางเขน ก็มพี ระสิรริ งุ่ โรจน์รอคอยพระองค์อยู่ ฉันนัน้ Exodus คือคํายืนยันจากสองบุคคลผูม้ คี วามสําคัญทีส่ ุดในประวัตศิ าสตร์ของ อิสราเอล คนหนึ่งเป็ นผูน้ ําบทบัญญัตขิ องพระเจ้ามาสูม่ นุ ษย์ อีกคนหนึ่งเป็ นประกาศก ผูน้ ําพระวาจาของพระเจ้ามาสูม่ นุ ษย์

ดาริ ณี,วิมลพรรณ 3

สารวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ประจำวันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2014  
สารวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ประจำวันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2014  

สารวัดฯ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ลาดพร้าว 124 ฉบับที่ 518 ประจำวันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2014

Advertisement