Page 11

สั ปดาห์ ที่ 2 เทศกาลมหาพรต (ปี A)

มธ 17:1-9

เคยเชื่อกันว่าพระเยซูเจ้าทรงสําแดงพระองค์อย่างรุ่งเรืองบนภูเขาทาบอร์ (Tabor) แต่ทาบอร์ไม่ใช่ “ภูเขาสูง” (มธ 17:1) อีกทัง้ ยังเป็ นเขตหวงห้ามเพราะเป็ น ที่ตงั ้ ของค่ายทหาร ทุกวันนี้จงึ สันนิษฐานกันว่าพระองค์ทรงสําแดงพระองค์อย่าง รุ่งเรืองบนภูเขาเฮอร์โมน (Hermon) ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองซีซารียาแห่งฟิ ลปิ สถานที่ ซึง่ เปโตรประกาศความเชื่อ (มธ 16:16) เมือ่ หกวันก่อนเพียง 22 กิโลเมตร ภูเขาเฮอร์โมนสูงเกือบ 3 กิโลเมตร ต้องใช้เวลาเดินทางอย่างน้อย 5 ชัวโมง ่ จึงจะถึงยอดเขาซึง่ มีอากาศเบาบางมากจนไม่น่าจะมีใครคิดสร้างทีพ่ าํ นักบนนี้ จึงเชื่อ กันว่าการสําแดงองค์คงเกิดขึ้น ณ เชิงเขาแห่งใดแห่งหนึ่ งในเวลากลางคืนเพราะ “เปโตรและเพือ่ นทีอ่ ยูด่ ว้ ยต่างก็งว่ งนอนมาก” (ลก 9:32) ลูกาให้เหตุผลว่าพระเยซูเจ้าเสด็จพร้อมกับศิษย์ท่ที รงเลือกสรร 3 คนไปยัง ภูเขาสูงและเปลีย่ วแห่งนี้ “เพือ่ อธิษฐานภาวนา” (ลก 9:28) จริงอยู่ คําประกาศยืนยันความเชื่อของเปโตรที่เมืองซีซารียาแห่งฟิ ลิปคง ช่วยบรรเทาใจพระองค์ได้มาก เพราะอย่างน้อยยังมีคนรับรูว้ า่ “พระองค์คอื พระคริสต เจ้า พระบุตรของพระเจ้าผูท้ รงชีวติ ” (มธ 16:16) แต่บดั นี้พระองค์กําลังมุ่งหน้าสู่กรุง เยรูซ าเล็ม เพื่อ รับ การตรึ ง กางเขน พระองค์ป รารถนาจะทราบว่า นี ่เป็ นพระ ประสงค์ของพระบิดาจริ งหรือ ? 2

วัน เดือน ปี อา 16 มี.ค. 10.00 น.

รายการมิสซา อุทศิ แด่ เปาโล มงคล, เซซี ลีอา อรนุช, อักแนส ลดาวัลย์ สวีรวงศ์ คุณสอางค์ ชุ่มชื่น, คุณเซ่งกี, คุณคิ้ม แซ่ลิ้ม, คุณอรุ ณี คุณวรรณา, คุณกรรณิ การ์ สวีรวงศ์, เฟนันโด, ปั งซิ โก เปาโล บุญรอด, อันนา มัตตา, มารี อลิดา แย้มกรรณ์ ครารา ประสงค์, คุณบังอร พันธ์วไิ ล มารี อา สุ ชาดา หลวงคลังพิเดช เปโตร อุทยั ดารุ ทยาน, มารธา แจง บุญครอง คุณซี ฮวง, มารี อา กิมลี้, แบร์นาแด๊ต นิภา ฟิ ลิป มุ่ยชิม, คุณเช้ง แซ่จึง, คุณเส่ ง แซ่ล้ ี เรนาโต ผดุง สุ ขสยาม, คุณก้านทอง แสงปัญหา คุณทองคํา ดิโพ, ราฟาแอล เทพอวยพร ศรัยกิจ มารี อา กิมฮวย แซ่อ้ ึง และบรรพบุรุษ เปาโล ต่าง, อักแนส ศรี เวียง เนียมวิวฒั น์ เควนติน ย่งฮง แซ่จงั , อันนา กี แซ่ฉวั่ มารี อา เออซูลิน บุญสม เองเจริ ญ มารี อา จันทรา สุ เสงี่ยม, ฟี เดส จิตรา ดารุ ทยาน อันนา ทองสุ ข, ดอมินิโก บัวลา สร้อยสูงเนิน ซิ ลเวสเตอร์ สุ รพงษ์, โรซา บุญยิง่ กิจเจริ ญ อันตน ศิริ, มารี อา มักดาเลนา เกสร ไชยเจริ ญ ยอแซฟ จอน แซ่เตียว, มารี อา ตั้น แซ่แจว โรซา ตั้ง มุย เซี ยะ, อันโทนี โล้ว เม่ง ช่วง วิญญาณในไฟชําระ และวิญญาณที่ไม่มีผใู้ ดนึกถึง จ. 17 มี.ค. สุ ขสํ าราญ มารี อา อัญชลี พูลขาว และครอบครัว อ. 18 มี.ค. สุ ขสํ าราญ คุณธิติมา ขันธวิชยั พ. 19 มี.ค. อุทศิ แด่ วิญญาณในไฟชําระ พฤ.20 มี.ค. อุทศิ แด่ วิญญาณในไฟชําระ ศ. 21 มี.ค. สุ ขสํ าราญ คุณประสิ ทธิ์ พจนพรพันธุ์

ผู้ขอมิสซา ลัดดา ลัดดา ลัดดา บัญญัติ หลาน วรรณษา รุ่ งโรจน์ รุ่ งโรจน์ รุ่ งโรจน์ บุตรสาว/รัชนี สุ นทรี นิรมาน อัญชลี วีรยา/อมรา พรรณพัฒณ์ ปิ ยวรรณ์ พิทกั ษ์ พนิดา อิสอัคร,นาธาน

มาลินี 11

สารวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ประจำวันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2014  
สารวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ประจำวันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2014  

สารวัดฯ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ลาดพร้าว 124 ฉบับที่ 518 ประจำวันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2014

Advertisement