Page 1

ฉบับที่ 513 วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2014

ฉบับที่ 513 วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2014

สั ปดาห์ ที่ 5 เทศกาลธรรมดา (ปี A)

สั ปดาห์ ที่ 5 เทศกาลธรรมดา (ปี A)

ท่านทั้งหลายเป็ นแสงสว่างส่องโลก

ท่านทั้งหลายเป็ นแสงสว่างส่องโลก

มธ 5:14

มธ 5:14


สั ปดาห์ ที่ 5 เทศกาลธรรมดา (ปี A)

มธ 5:13-16

1. เกลือดองแผ่นดิน เกลือมีคุณค่าสูงยิง่ สําหรับคนโบราณ ชาวกรีกถือว่าเกลือเป็ นของประทาน จากพระเจ้า ส่วนชาวโรมันถือว่าในโลกนี้ไม่มสี งิ่ ใดจะมีประโยชน์ มากไปกว่าดวง อาทิตย์และเกลืออีกแล้ว (Nil utilius sole et sale) เกลือมีคุณสมบัตพิ เิ ศษสุด 3 ประการด้วยกันคือ 1. บริ สทุ ธิ์ ชาวโรมันถือว่าเกลือเป็ นสิง่ บริสุทธิ ์ทีส่ ุดเพราะเกิดมาจาก ดวงอาทิตย์และทะเลซึง่ ต่างก็เป็ นสิง่ บริสุทธิ ์ทีส่ ุดเช่นกัน พวกเขาจึงใช้เกลือเป็ นของ ถวายแด่เทพเจ้า แม้แต่สขี าวแสบตาของเกลือก็บ่งบอกถึงความบริสุทธิ ์ในตัวของมัน เองอยูแ่ ล้ว ทุกวันนี้ มาตรฐานด้านศีลธรรม ไม่ว่าจะเรื่องความบริสุท ธิ ์ ความ ซื่อสัตย์ ความขยันหมันเพี ่ ยร หรือการประพฤติตามมโนธรรม นับวันมีแต่จะตกตํ่าลง จึง เป็ น หน้ าที่ข องคริส ตชนทุ ก คนที่จ ะต้อ งยึด มันในมาตรฐานขั ่ น้ สูง สุด ของความ บริสทุ ธิท์ งั ้ ในความคิด วาจา และกิจการ ให้สมกับทีเ่ ป็ น “เกลือดองแผ่นดิน” 2. กันเน่ า เราใช้เกลือใส่ผกั ใส่เนื้อ ใส่ปลาเพื่อป้องกันมิให้เน่ าเปื่ อย หรือเสื่อมสลายไปฉันใด คริสตชนผูเ้ ป็ น “เกลือดองแผ่นดิน” ก็ตอ้ งเป็ นเสมือนยากัน เน่า (Antiseptic) ให้กบั ทุก ๆ ชีวติ ฉันนัน้ 2

วัน เดือน ปี อา 2 ก.พ. 10.00 น.

อุทศิ แด่

รายการมิสซา คุณซี ฮวง, มารี อา กิมลี้, แบร์นาแด๊ต นิภา ฟิ ลิป มุ่ยชิม, คุณเช้ง แซ่จึง, คุณเส่ ง แซ่ล้ ี เรนาโต ผดุง สุ ขสยาม, คุณก้านทอง แสงปัญหา เทเรซา สลับศรี ชมไพศาล เรนาโต ประพาฬ รักอารมณ์ คุณวิฐูลย์ ติรณะประกิจ มารี อา สมสุ ข, ลอเรนซ์ สุ นทร สุ นพิชยั ฟี เดส จิตรา ดารุ ทยาน อันตน เสงี่ยม ดีศรี วรกุล เปาโล ประยูร ชื่นสงวนสัตย์ เปาโล วรสุ ข วงษ์วฒ ุ ิพงษ์ มารี อา จันทรา สุ เสงี่ยม ยอแซฟ สุ รเทพ สุ เสงี่ยม, คุณยุทธนา คํามัน่ ฟรานซิ ส จีรวัฒน์ เสวตรวิทย์ ซิ สเตอร์ คารา ประสงค์ พันธ์วไิ ล เทเรซา บังอร พันธ์วไิ ล คุณปัน, คุณคําผอง, คุณเจริ ญ, คุณจรัส พันธุ์โอภาส คุณสมศักดิ์ พันธุ์โอภาส วิญญาณในไฟชําระ และวิญญาณที่ไม่มีผใู้ ดนึกถึง

ผู้ขอมิสซา รุ่ งโรจน์ รุ่ งโรจน์ รุ่ งโรจน์ ชนิษฎา มาลินี มาลินี มาลินี อมรา ปิ ยะ วีรยา วีรยา มาริ สา ยอดหญิง ยอดหญิง อัญชลี อัญชลี ธนพร,อิ๊ก อ๊ะ

เพชรเม็ดสวย แม้เกิดได้ ก็นอ้ ยเม็ด คนใจเพชร แม้เกิดยาก ก็มากค่า เพชรแกร่ งได้ ก็เพราะผ่าน กาลเวลา ใจคนกล้า ก็เพราะผ่าน การอดทน (จากเฟซบุ๊ค) 11


วัน เดือน ปี อา. 9 ก.พ. 08.00 น.

รายการมิสซา อุทศิ แด่ คุณอุย้ นิ้ว แซ่เซี้ ยว, คุณนวลจันทร์ , ด.ช.ธงชัย ธนะสาร ยวง บัปติสตา เสมียน สาธรกิจ, มารี อา ฮุยเกียว แซ่โง้ว คุณโถ เพียรช่างคิด, คุณนงรัก ธนะสาร, คุณล้อสี คุณยุน่ ฟุ้ ง, คุณเทียบ,คุณคิ้นสิ่ น, คุณเต๊กหม่วย, ยอแซฟ คุณจงจิต, คุณหยุง, คุณเซี้ ย, คุณเนือง, คุณแช้ ยอแซฟ ทิวากร รักคิด และบรรพบุรุษ เบเนดิก สุ พร, อักแนส ทองใบ ตั้งสัจธรรม ยวง บัปติสตา ก๊กเคี้ยง แซ่แพ้, มารี อา กิมฮวย แซ่ ต้ งั เทเรซา สลับศรี ชมไพศาล เปโตร ยรรยง, ลูซีอา ละออ, มารี อา นิตยา อุชชิน ยอแซฟ สมบัติ อุชชิน, มารี อา มยุรี ผลาวงศ์ มัทธิว เกียรติศกั ดิ์ สุ วรรณจิต, Thomas Adams โรซา ราตรี ลี้ยาง, อันนา ยีส่ ุ่ น พานิช, คุณพัฒนา ทองธิ ว โรซา จันทร์เพ็ญ วงศ์วริ ภาพ, คุณเบญจวรรณ เอลิซาเบท ฉัว่ ตี๋ แซ่ต้ งั , มาการิ ตา ถัวซิ ม แซ่เล้า ฟรังซิ สเซเวียร์ จิรวัฒน์, คุณภาคภูมิ, คุณภานุ ยอแซฟ ภิรมย์ พันธุมจินดา, คุณวิรัช พุทธโกษา ยอห์น บัปติสต์ มุนินทร์ นวลมณี อันตน ศิริ, มารี อา มักดาเลนา เกสร ไชยเจริ ญ ผูล้ ่วงลับครอบครัว James และ Jackson วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มีผใู้ ดนึกถึง อา. 9 ก.พ. สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้า และพระแม่มารี ย ์ สัตบุรุษวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน 10.00 น. มารี อา ฤทัยวรรณ ปรี ชาวุฒิ มารี อา สมจิตร สุ นพิชยั คุณวรพรรณ แสงเทียน คุณธิติมา ชินธวิชยั , คุณซิ้วอิม เจียวมิช

10

ผู้ขอมิสซา วิภาวินี บุตร ชนิษฎา มนัส มนัส มนัส วนารัตน์/วนารัตน์ สุ ดารัตน์ จิม ธนาพานิชย์ ธนพร มาลินี วิไลวรรณ มาลินี นวรัตน์ อิ๊ก,อ๊ะ,อาท

มีบางคนที่เราติดต่อคบหาด้วยแล้วศีลธรรมของเราดีขน้ึ บางคนเรา คบหาด้วยแล้วหย่อนยานลง หากเราเป็ นหนึ่งในกลุ่มคนประเภทหลังก็หมายความว่า นอกจากเราจะไม่ได้เป็ นเกลือกันเน่ าแล้ว เรายังทําตัวเป็ นสารเร่งการเน่ าซะเองอีก ด้วย 3. เพิ่ มรสชาติ อาหารที่ปราศจากเกลือย่อมจืดชืด ไม่มรี สชาติฉันใด ชีวติ ทีป่ ราศจากความเป็ นคริสตชนก็ยอ่ มจืดชืด ไม่มรี สชาติฉนั นัน้ หลังจากจักรพรรดิคอนแสตนตินรับศาสนาคริสต์เป็ นศาสนาประจํา อาณาจักรโรมันแล้ว จักรพรรดิองค์ต่อมาคือจูเลียนเกือบหันกลับไปนับถือเทพเจ้า แบบเดิมด้วยทรงบ่นว่า “ดูพวกคริสตชนสิ ตากลวง แก้มซีด อกแฟบ ซังกะตาย พระ อาทิตย์สอ่ งแสง พวกเขาก็มองไม่เห็น โลกหยิบยืน่ ความอุดมสมบูรณ์ให้ พวกเขาก็ไม่ สนใจ” น่ าเสียดายทีค่ วามเป็ นคริสตชนได้ดูดซับเอาความมีชวี ติ ชีวาออกไป จากตัวพวกเขาจนหมดสิน้ ในท่ามกลางโลกทีเ่ ต็มไปด้วยความวิตกกังวล ไร้ความเบิกบานเช่นนี้ เป็ นหน้าที่ของเราคริสตชนทุกคนที่จะต้องเป็ นตัวกระจายความร่าเริงยินดีและเพิม่ รสชาติชวี ติ ให้แก่ทุกคน หากเรายังรักทีจ่ ะเป็ น “เกลือดองแผ่นดิน” ในปาเลสไตน์ ประชาชนนิยมสร้างเตาไว้นอกบ้าน และเพื่อทําให้เตาร้อนอยู่ เสมอ พวกเขาจะโรยเกลือเป็ นพืน้ หนาในดิน ปูทบั ด้วยกระเบือ้ ง แล้วตัง้ เตาทีท่ ําด้วย หินไว้บนพืน้ กระเบื้องอีกทีหนึ่ง เมื่อวันเวลาผ่านไปเกลือจะหมดประสิทธิภาพ พวก เขาต้องรือ้ กระเบือ้ งและขุดเกลือเก่าออกโยนทิง้ ไป แล้วใส่เกลือใหม่เข้าแทนที่ ชาวยิวยังมีประเพณีให้คนทีล่ ะทิง้ ศาสนาแล้วต้องการกลับใจ นอนขวางประตู ศาลาธรรม เพื่อให้ประชาชนทีผ่ ่านเข้ามาในศาลาธรรมเหยียบยํ่าบนร่างกายของเขา ก่อนทีจ่ ะยอมรับเขากลับมาเป็ นสมาชิกของศาลาธรรมอีกครัง้ หนึ่ง เมื่อพระเยซูเจ้าตรัสว่า “ถ้าเกลือจืดไปแล้ว จะเอาอะไรมาทําให้เค็มอีกเล่า เกลือนัน้ ย่อมไม่มปี ระโยชน์อะไร นอกจากจะถูกทิ้งให้คนเหยียบยํา่ ” พระองค์จงึ ไม่ได้ 3


หมายถึงเกลือจืดจริง ๆ เพราะเกลือไม่เคยจืด แต่พระองค์ต้องการหมายถึงเกลือที่ หมดประโยชน์แล้วย่อมถูกโยนทิง้ ให้คนเหยียบยํ่า จุดหมายของคริสตชนคือการเป็ น “เกลือดองแผ่นดิน” แต่หากเราไม่สามารถ เป็ นแบบอย่างแก่ผูอ้ ่นื ในเรื่องความบริสุทธิ ์ผุดผ่องได้ หรือหมดประสิทธิภาพในการ ป้ องกัน การเน่ า หรือ ในการให้ ร สชาติแ ก่ ชีวิต นั น่ ย่ อ มแสดงว่ า เราไม่ อ าจบรรลุ วัตถุประสงค์ของชีวติ เราได้ การไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ ก็คอื การไม่มปี ระโยชน์ และ การไม่มีประโยชน์ ก็ คือหนทางสู่ความหายนะ !

2. แสงสว่างส่องโลก พระเยซูเจ้าเคยตรัสไว้ว่า “ตราบทีเ่ รายังอยู่ในโลก เราเป็ นแสงสว่างส่องโลก” (ยน 9:5) และวันนี้พระองค์ตรัสสังเราว่ ่ า “ท่านทัง้ หลายเป็ นแสงสว่างส่องโลก” จึง นับเป็ นเกียรติสูงสุดสําหรับเราคริสตชนที่พระองค์ทรงปรารถนาให้เราเป็ นเหมือน พระองค์ ชาวยิวตระหนักดีว่าพระเจ้าทรงตัง้ พวกเขาให้เป็ น “แสงสว่างส่องนานาชาติ” โดยทีพ่ วกเขามิได้เป็ นผูจ้ ุดแสงสว่างนี้ดว้ ยตัวเอง แต่เป็ นพระเจ้าทีท่ รงจุดแสงสว่างนี้ ให้แก่พวกเขา คริสตชนจึงต้องระลึกอยู่เสมอว่า พระเยซูเจ้ามิได้ทรงเรียกร้องให้เราผลิตแสง สว่างด้วยตัวเอง แต่ทรงเรียกร้องให้แสงสว่างนัน้ ออกมาจากหัวใจทีม่ พี ระองค์ประทับ อยู่ เราต้องเป็ นแสงสว่างส่องโลก เพือ่ 1. ให้ ผ้อู ื่ นมองเห็น บ้านในปาเลสไตน์ ส่วนใหญ่มดื เพราะมีหน้ าต่าง กลมกว้างประมาณ 18 นิ้วเพียงบานเดียวเท่านัน้ ประชาชนจึงต้องจุดตะเกียงตัง้ ไว้ใน ทีท่ ท่ี ุกคนมองเห็นได้เสมอ แต่เมือ่ ไม่มผี ใู้ ดอยูใ่ นบ้าน พวกเขาจะนําตะเกียงวางลงใน 4

มิสซาสั ปดาห์ ที่ 5 เทศกาลธรรมดา (ปี A) วันอาทิตย์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2014 วัน เดือน ปี ส. 8 ก.พ. 18.00 น.

รายการมิสซา สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้าและพระแม่มารี ย ์ มารี อา สุ วารี นงค์สวัสดิ์ มารี อา ประทุม, คุณสมนึก ใช้สมบุญ และครอบครัว ครอบครัว มารี อา ศศินภา ตั้งศักดิ์สถิตย์ อุทศิ แด่ อันตน สําเริ ง โกญจนาท สตีเฟน จํารู ญ, มารี อา ละมุด เจริ ญพานิช เทเรซา สลับศรี ชมไพศาล ผูล้ ่วงลับครอบครัวเจริ ญพานิช วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มีผใู้ ดนึกถึง อา. 9 ก.พ. สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้า และพระแม่มารี ย ์ 08.00 น. มารี อา เอื้อพันธ์ ศรี เจริ ญ, ครอบครัวศรี เจริ ญ เทเรซา สมาน บุบผาวาส ยอแซฟ ณฐพล, มารี อา ณัฐธิดา วงศ์วริ ภาพ อักแนส สุ ภา ตระกูลเกษมสิ ริ ฟรังซิ สโก ณรงค์ วงศ์วริ ภาพ มารี อา มาริ สา, เทเรซา ศศิพา เสวตรวิทย์ เปโตร พีระพัฒน์, Lolita R. Ferrer ครอบครัววงศ์วิรภาพ, ครอบครัวตระกูลเกษมสิ ริ ครอบครัวนวลมณี , สี มาเอกรัตน์, มณี นุชย์ เทเรซา ณัฐวรรณ สาธรกิจ, คอบครัวสุ ทธิโอภาส ครอบครัวธนะสาร, สาธรกิจ, รัตนบรรณสกุล ครอบครัวเขม้นงาน, สุ ทธิโอภาส, ลิ้มจิตรกร ครอบครัวเตรี ยมวิชานนท์, ครอบครัวเพียรช่างคิด คุณซิ้วอิม, ทุกครอบครัวในโลก

ผู้ขอมิสซา ธนพร เริ งจิต ชนิษฎา ธนพร ธนพร คค.ศรี เจริ ญ กอศิลป์ วนารัตน์ วนารัตน์ 9


บางส่ วนจากบทความโดย ภาวัน

แรนดี เพาช์ ผูเ้ ขียน The Last Lecture อันมีท่ีมาจากปาฐกถาอันลือชือ่ ใน หัวข้อเดียวกัน ซึ่งมีคนนับล้านๆ ได้ดจู าก You Tube เล่าว่า หลังจากที่พ่อของเขา เสี ย ชี วิ ต ลง เขาได้รื้ อ เอกสารส่ ว นตัว ของพ่ อ แล้ว พบว่ า สมั ย ที่ เ ป็ นทหารใน สงครามโลกครั้งที่สอง พ่อเคยได้รับเหรียญกล้าหาญและใบประกาศเกียรติคณ ุ ที่ สดุดี “ความสําเร็จอย่างกล้าหาญ”ของเขา เรื่ อ งมี อ ยู่ว่ า คราวหนึ่ ง กองทหารราบของพลทหารเพาช์ถ ูก ทหาร เยอรมันโจมตี หลายคนถูกยิงตาย แต่เพาช์ผพู้ ่อกระโดดออกจากที่กาํ บังเพื่อทํา แผลให้ผบู้ าดเจ็ บขณะที่ถกู ระดมยิงอย่างต่อเนื่อง ความกล้าหาญของเขาทําให้ ผูบ้ าดเจ็บทุกคนได้รบั การเคลื่อนย้ายสูท่ ี่ปลอดภัยอย่างเรียบร้อย เพาช์ผลู้ กู เล่าว่า ตั้งแต่เล็ กจนโต “พ่อกับผมคุยกันเป็ นร้อยเป็ นพันเรื่อง แต่พ่อไม่เคยคุยอวดเรื่องนีเ้ ลย” เขาเพิ่งมารูว้ ีรกรรมของพ่อก็ต่อเมื่อพ่อจากไป แล้ว นีค้ ือบทเรียนสําคัญที่เขาได้รบั ในเรื่องการเสียสละและความอ่อนน้อมถ่อมตน คนจํานวนไม่นอ้ ยเมือ่ ทําความดีสกั ครัง้ ก็อยากโอ้อวด หากไม่ได้ทาํ เช่นนัน้ ก็จะรูส้ ึกอึดอัดแน่นอก นัน่ เป็ นเพราะอํานาจของอัตตาที่อยากประกาศให้โลกรูถ้ ึง วีรกรรมของตน แต่คนที่ปล่อยให้อัตตาครอบงําเช่นนัน้ ย่อมยากที่จะเสียสละเพื่อ ผูอ้ ื่นได้อย่างแท้จริง เพราะความจริงมีอยู่ว่า อัตตายิ่งใหญ่ หัวใจก็ยิ่งเล็ ก ตรง ข้ามกับคนที่มีหัวใจใหญ่ ก็เพราะมีอัตตาเล็ก จึงกล้าเสียสละเพื่อผูอ้ ื่น โดยไม่รสู้ ึก ว่าเป็ นเรื่องยิ่งใหญ่ที่ตอ้ งประกาศ อัตตาใหญ่มกั ทําให้ทกุ ข์งา่ ย ตรงกันข้ามกับอัตตาที่เล็กลงก็ทาํ ให้เป็ นสุข ได้งา่ ยขึน้ ถ้าอยากให้อตั ตาเล็กลง อย่างหนึง่ ที่ควรทําคือ ไม่โอ้อวดเมื่อทําความดี ช่วยเหลือผูอ้ ื่น หรือได้รบั ความสําเร็จ ทําใหม่ๆ อัตตาจะโวยวาย ไม่ยอมง่ายๆ แต่ ทําไปนานๆ มันก็จะสงบเสงี่ยมและตัวลีบลง ถึงตอนนัน้ หัวใจจะใหญ่ขึ้น และเปิ ด พื้นที่ให้ความสุขมานัง่ ในหัวใจเราได้มากขึน้ 8

ถังตวงข้าวซึง่ ทําด้วยดินเพือ่ ป้องกันอันตรายจากไฟไหม้ เหตุทพ่ี วกเขาไม่ดบั ตะเกียง ก็เพราะการจุดไฟใหม่ไม่งา่ ยเหมือนในปจั จุบนั ทีม่ ไี ม้ขดี ไฟ ในเมื่อแสงสว่างมีไว้เพื่อให้ทุกคนมองเห็น ความเป็ นคริสตชนของ เราก็ต้องส่องสว่างเพื่อให้ทุกคนมองเห็นเช่นเดียวกัน การดําเนินชีวติ คริสตชนแบบ หลบ ๆ ซ่อน ๆ หรือทําราวกับว่าเป็ นสมาชิกขององค์กรลับจึงต้องสิ้นสุดไป และ เพราะพระเยซูเจ้ามิได้สงให้ ั ่ เราเป็ น “แสงสว่างส่องวัด” แต่เป็ น “แสงสว่างส่องโลก” กิจการดีของเราจึงต้องไม่จํากัดอยู่เฉพาะในวัดเวลามีพธิ ีกรรมเท่านัน้ แต่ต้องส่อง สว่างทุกแห่งและทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็ นในละแวกบ้าน ในห้องเรียน ในที่ทํางาน ใน ครัวเรือน เวลาซือ้ ของจ่ายตลาด หรือแม้แต่เวลาขับรถ เราก็ตอ้ งมีน้ําใจแก่ผอู้ ่นื จนว่า คนใช้รถใช้ถนนด้วยกันต่างเห็นกิจการดีของเราและสรรเสริญพระเจ้า 2. นํ าทาง ตามสนามบิน ถนนหนทาง หรือแม่น้ํ าบริเวณปากอ่าว เรา จะพบแสงสว่างเป็ นแนวยาวเพื่อช่วยนํ าทางแก่นักบิน คนขับรถ หรือชาวเรือให้ได้รบั ความปลอดภัย คริสตชนก็ตอ้ งเตรียมหนทางให้โล่งและปลอดภัยสําหรับผูอ้ ่นื ด้วยการ เป็ นแบบอย่างทีด่ ใี ห้แก่พวกเขา คนจํานวนมากยังไม่เข็มแข็งพอทีจ่ ะดําเนินชีวติ ตามหลักศีลธรรมอัน ดี แต่ถา้ มีคนอื่นช่วยแนะนํ าหรือเป็ นเสมือนกําแพงให้พวกเขาได้พงิ หลังสู้ พวกเขาก็ พร้อมจะทําสิง่ ทีถ่ ูกต้องได้ นี่จงึ เป็ นหน้าทีข่ องเราคริสตชนทุกคนทีจ่ ะต้องนําทางและ ให้กาํ ลังใจแก่พวกเขา 3. เตือนภัย เพือ่ ให้ระวังหรือหยุด นี่เป็ นหน้าทีท่ ย่ี ากและอาจก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อตัวเอง แต่เราทุก คนจําต้องกระทํา หาไม่แล้วจะเป็ นโศกนาฏกรรมสักเพียงใดหากเด็กคนหนึ่งมาบอก เราว่า “ผมคงไม่ทาํ อะไรเลว ๆ แบบนัน้ แน่ หากมีใครสักคนบอกผม” ถ้าเราเตือนผูอ้ ่นื ด้วยความรัก ไม่ใช่เพราะโกรธ หรือต้องการเยาะเย้ย ถากถาง วิพากษ์วจิ ารณ์ หรือประณาม คําเตือนของเราย่อมบังเกิดผลเสมอ

5


3. เพื่อคนทัง้ หลายจะได้เห็นกิจการดีของท่าน และสรรเสริญพระบิดาของท่านผูส้ ถิตในสวรรค์ 1. กิ จการดี ในภาษากรีกมีคําว่า “ดี” อยู่ 2 คําคือ agathos (อา กาธอส) ซึง่ บ่งบอกว่าสิง่ หนึ่งมีคุณภาพดี อีกคําหนึ่งคือ kalos (คาลอส) ซึง่ นอกจาก จะ “ดี” แล้ว ยังมี “เสน่ห์ สวยงาม และดึงดูด” อีกด้วย และคําทีใ่ ช้ ณ ทีน่ ้ีคอื kalos เพราะฉะนัน้ กิจการที่คริสตชนทํานอกจากจะต้อง “ดี” แล้วยังต้อง “ดึงดูด” อีกด้วย แต่น่าเศร้าที่ความดีของหลายคนมาพร้อมกับความแข็งกระด้าง ความเย็นชา หรือความเคร่งขรึมแบบหน้าตาบอกบุญไม่รบั กิ จ การดี จึ ง มีท ัง้ ที่ ดึง ดู ด หรือ ผลัก ดัน ผู้ อ่ื น ให้ ถ อยห่ า งจากเรา สําหรับคริสตชนแล้วกิจการทีด่ จี ริงต้องดึงดูดเท่านัน้ 2. สรรเสริ ญพระเจ้า กิจการดีของเราต้องดึงดูดผูอ้ ่นื ไม่ใช่ให้เข้ามา หาตัวเราเอง แต่มาหาพระเจ้า ในการสัมมนาระดับชาติครัง้ หนึ่ง ผูเ้ ข้าร่วมประชุมต่างร้อนรนและ สวดภาวนาตลอดคืน รุ่งเช้าประธานถามสมาชิกว่าได้ทําอะไรกันบ้างเมื่อคืนทีผ่ ่าน มา พวกเขาตอบว่า “ดูหน้าพวกเราสิ มันส่องแสงแล้วนะ” แต่ประธานกลับตอบด้วย นํ้าเสียงนุ่มนวลว่า “โมเสสไม่รนู้ ะว่าหน้าตัวเองส่องแสง” ตราบใดทีเ่ ราทําทุกอย่างโดยคิดถึงความชืน่ ชม ชือ่ เสียง การยกย่อง สรรเสริญ หรือคําขอบคุณทีต่ วั เราจะได้รบั ตราบนัน้ เรายังไม่ได้เริ ม่ ต้ นเดิ นตาม หนทางเยีย่ งคริ สตชนด้วยซํ้า !

หากแสงเทียนน้อยๆ คือ การทําความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน ถึงแม้จะเป็นความดีเล็กๆ ก็ควรค่าแก่ความภ ูมิใจที่ได้ทําลงไปด้วยหัวใจที่เบิกบาน

การทําความดีไม่จําเป็นต้องมีใครเห็น สิ่งตอบแทนที่คม้ ุ ค่าอยูแ่ ล้วคือ.. ความส ุขที่เกิดขึ้นในใจของเราเอง จากอินเตอร์เนต 6

7


3. เพื่อคนทัง้ หลายจะได้เห็นกิจการดีของท่าน และสรรเสริญพระบิดาของท่านผูส้ ถิตในสวรรค์ 1. กิ จการดี ในภาษากรีกมีคําว่า “ดี” อยู่ 2 คําคือ agathos (อา กาธอส) ซึง่ บ่งบอกว่าสิง่ หนึ่งมีคุณภาพดี อีกคําหนึ่งคือ kalos (คาลอส) ซึง่ นอกจาก จะ “ดี” แล้ว ยังมี “เสน่ห์ สวยงาม และดึงดูด” อีกด้วย และคําทีใ่ ช้ ณ ทีน่ ้ีคอื kalos เพราะฉะนัน้ กิจการที่คริสตชนทํานอกจากจะต้อง “ดี” แล้วยังต้อง “ดึงดูด” อีกด้วย แต่น่าเศร้าที่ความดีของหลายคนมาพร้อมกับความแข็งกระด้าง ความเย็นชา หรือความเคร่งขรึมแบบหน้าตาบอกบุญไม่รบั กิ จ การดี จึ ง มีท ัง้ ที่ ดึง ดู ด หรือ ผลัก ดัน ผู้ อ่ื น ให้ ถ อยห่ า งจากเรา สําหรับคริสตชนแล้วกิจการทีด่ จี ริงต้องดึงดูดเท่านัน้ 2. สรรเสริ ญพระเจ้า กิจการดีของเราต้องดึงดูดผูอ้ ่นื ไม่ใช่ให้เข้ามา หาตัวเราเอง แต่มาหาพระเจ้า ในการสัมมนาระดับชาติครัง้ หนึ่ง ผูเ้ ข้าร่วมประชุมต่างร้อนรนและ สวดภาวนาตลอดคืน รุ่งเช้าประธานถามสมาชิกว่าได้ทําอะไรกันบ้างเมื่อคืนทีผ่ ่าน มา พวกเขาตอบว่า “ดูหน้าพวกเราสิ มันส่องแสงแล้วนะ” แต่ประธานกลับตอบด้วย นํ้าเสียงนุ่มนวลว่า “โมเสสไม่รนู้ ะว่าหน้าตัวเองส่องแสง” ตราบใดทีเ่ ราทําทุกอย่างโดยคิดถึงความชืน่ ชม ชือ่ เสียง การยกย่อง สรรเสริญ หรือคําขอบคุณทีต่ วั เราจะได้รบั ตราบนัน้ เรายังไม่ได้เริ ม่ ต้ นเดิ นตาม หนทางเยีย่ งคริ สตชนด้วยซํ้า !

หากแสงเทียนน้อยๆ คือ การทําความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน ถึงแม้จะเป็นความดีเล็กๆ ก็ควรค่าแก่ความภ ูมิใจที่ได้ทําลงไปด้วยหัวใจที่เบิกบาน

การทําความดีไม่จําเป็นต้องมีใครเห็น สิ่งตอบแทนที่คม้ ุ ค่าอยูแ่ ล้วคือ.. ความส ุขที่เกิดขึ้นในใจของเราเอง จากอินเตอร์เนต 6

7


บางส่ วนจากบทความโดย ภาวัน

แรนดี เพาช์ ผูเ้ ขียน The Last Lecture อันมีท่ีมาจากปาฐกถาอันลือชือ่ ใน หัวข้อเดียวกัน ซึ่งมีคนนับล้านๆ ได้ดจู าก You Tube เล่าว่า หลังจากที่พ่อของเขา เสี ย ชี วิ ต ลง เขาได้รื้ อ เอกสารส่ ว นตัว ของพ่ อ แล้ว พบว่ า สมั ย ที่ เ ป็ นทหารใน สงครามโลกครั้งที่สอง พ่อเคยได้รับเหรียญกล้าหาญและใบประกาศเกียรติคณ ุ ที่ สดุดี “ความสําเร็จอย่างกล้าหาญ”ของเขา เรื่ อ งมี อ ยู่ว่ า คราวหนึ่ ง กองทหารราบของพลทหารเพาช์ถ ูก ทหาร เยอรมันโจมตี หลายคนถูกยิงตาย แต่เพาช์ผพู้ ่อกระโดดออกจากที่กาํ บังเพื่อทํา แผลให้ผบู้ าดเจ็ บขณะที่ถกู ระดมยิงอย่างต่อเนื่อง ความกล้าหาญของเขาทําให้ ผูบ้ าดเจ็บทุกคนได้รบั การเคลื่อนย้ายสูท่ ี่ปลอดภัยอย่างเรียบร้อย เพาช์ผลู้ กู เล่าว่า ตั้งแต่เล็ กจนโต “พ่อกับผมคุยกันเป็ นร้อยเป็ นพันเรื่อง แต่พ่อไม่เคยคุยอวดเรื่องนีเ้ ลย” เขาเพิ่งมารูว้ ีรกรรมของพ่อก็ต่อเมื่อพ่อจากไป แล้ว นีค้ ือบทเรียนสําคัญที่เขาได้รบั ในเรื่องการเสียสละและความอ่อนน้อมถ่อมตน คนจํานวนไม่นอ้ ยเมือ่ ทําความดีสกั ครัง้ ก็อยากโอ้อวด หากไม่ได้ทาํ เช่นนัน้ ก็จะรูส้ ึกอึดอัดแน่นอก นัน่ เป็ นเพราะอํานาจของอัตตาที่อยากประกาศให้โลกรูถ้ ึง วีรกรรมของตน แต่คนที่ปล่อยให้อัตตาครอบงําเช่นนัน้ ย่อมยากที่จะเสียสละเพื่อ ผูอ้ ื่นได้อย่างแท้จริง เพราะความจริงมีอยู่ว่า อัตตายิ่งใหญ่ หัวใจก็ยิ่งเล็ ก ตรง ข้ามกับคนที่มีหัวใจใหญ่ ก็เพราะมีอัตตาเล็ก จึงกล้าเสียสละเพื่อผูอ้ ื่น โดยไม่รสู้ ึก ว่าเป็ นเรื่องยิ่งใหญ่ที่ตอ้ งประกาศ อัตตาใหญ่มกั ทําให้ทกุ ข์งา่ ย ตรงกันข้ามกับอัตตาที่เล็กลงก็ทาํ ให้เป็ นสุข ได้งา่ ยขึน้ ถ้าอยากให้อตั ตาเล็กลง อย่างหนึง่ ที่ควรทําคือ ไม่โอ้อวดเมื่อทําความดี ช่วยเหลือผูอ้ ื่น หรือได้รบั ความสําเร็จ ทําใหม่ๆ อัตตาจะโวยวาย ไม่ยอมง่ายๆ แต่ ทําไปนานๆ มันก็จะสงบเสงี่ยมและตัวลีบลง ถึงตอนนัน้ หัวใจจะใหญ่ขึ้น และเปิ ด พื้นที่ให้ความสุขมานัง่ ในหัวใจเราได้มากขึน้ 8

ถังตวงข้าวซึง่ ทําด้วยดินเพือ่ ป้องกันอันตรายจากไฟไหม้ เหตุทพ่ี วกเขาไม่ดบั ตะเกียง ก็เพราะการจุดไฟใหม่ไม่งา่ ยเหมือนในปจั จุบนั ทีม่ ไี ม้ขดี ไฟ ในเมื่อแสงสว่างมีไว้เพื่อให้ทุกคนมองเห็น ความเป็ นคริสตชนของ เราก็ต้องส่องสว่างเพื่อให้ทุกคนมองเห็นเช่นเดียวกัน การดําเนินชีวติ คริสตชนแบบ หลบ ๆ ซ่อน ๆ หรือทําราวกับว่าเป็ นสมาชิกขององค์กรลับจึงต้องสิ้นสุดไป และ เพราะพระเยซูเจ้ามิได้สงให้ ั ่ เราเป็ น “แสงสว่างส่องวัด” แต่เป็ น “แสงสว่างส่องโลก” กิจการดีของเราจึงต้องไม่จํากัดอยู่เฉพาะในวัดเวลามีพธิ ีกรรมเท่านัน้ แต่ต้องส่อง สว่างทุกแห่งและทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็ นในละแวกบ้าน ในห้องเรียน ในที่ทํางาน ใน ครัวเรือน เวลาซือ้ ของจ่ายตลาด หรือแม้แต่เวลาขับรถ เราก็ตอ้ งมีน้ําใจแก่ผอู้ ่นื จนว่า คนใช้รถใช้ถนนด้วยกันต่างเห็นกิจการดีของเราและสรรเสริญพระเจ้า 2. นํ าทาง ตามสนามบิน ถนนหนทาง หรือแม่น้ํ าบริเวณปากอ่าว เรา จะพบแสงสว่างเป็ นแนวยาวเพื่อช่วยนํ าทางแก่นักบิน คนขับรถ หรือชาวเรือให้ได้รบั ความปลอดภัย คริสตชนก็ตอ้ งเตรียมหนทางให้โล่งและปลอดภัยสําหรับผูอ้ ่นื ด้วยการ เป็ นแบบอย่างทีด่ ใี ห้แก่พวกเขา คนจํานวนมากยังไม่เข็มแข็งพอทีจ่ ะดําเนินชีวติ ตามหลักศีลธรรมอัน ดี แต่ถา้ มีคนอื่นช่วยแนะนํ าหรือเป็ นเสมือนกําแพงให้พวกเขาได้พงิ หลังสู้ พวกเขาก็ พร้อมจะทําสิง่ ทีถ่ ูกต้องได้ นี่จงึ เป็ นหน้าทีข่ องเราคริสตชนทุกคนทีจ่ ะต้องนําทางและ ให้กาํ ลังใจแก่พวกเขา 3. เตือนภัย เพือ่ ให้ระวังหรือหยุด นี่เป็ นหน้าทีท่ ย่ี ากและอาจก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อตัวเอง แต่เราทุก คนจําต้องกระทํา หาไม่แล้วจะเป็ นโศกนาฏกรรมสักเพียงใดหากเด็กคนหนึ่งมาบอก เราว่า “ผมคงไม่ทาํ อะไรเลว ๆ แบบนัน้ แน่ หากมีใครสักคนบอกผม” ถ้าเราเตือนผูอ้ ่นื ด้วยความรัก ไม่ใช่เพราะโกรธ หรือต้องการเยาะเย้ย ถากถาง วิพากษ์วจิ ารณ์ หรือประณาม คําเตือนของเราย่อมบังเกิดผลเสมอ

5


หมายถึงเกลือจืดจริง ๆ เพราะเกลือไม่เคยจืด แต่พระองค์ต้องการหมายถึงเกลือที่ หมดประโยชน์แล้วย่อมถูกโยนทิง้ ให้คนเหยียบยํ่า จุดหมายของคริสตชนคือการเป็ น “เกลือดองแผ่นดิน” แต่หากเราไม่สามารถ เป็ นแบบอย่างแก่ผูอ้ ่นื ในเรื่องความบริสุทธิ ์ผุดผ่องได้ หรือหมดประสิทธิภาพในการ ป้ องกัน การเน่ า หรือ ในการให้ ร สชาติแ ก่ ชีวิต นั น่ ย่ อ มแสดงว่ า เราไม่ อ าจบรรลุ วัตถุประสงค์ของชีวติ เราได้ การไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ ก็คอื การไม่มปี ระโยชน์ และ การไม่มีประโยชน์ ก็ คือหนทางสู่ความหายนะ !

2. แสงสว่างส่องโลก พระเยซูเจ้าเคยตรัสไว้ว่า “ตราบทีเ่ รายังอยู่ในโลก เราเป็ นแสงสว่างส่องโลก” (ยน 9:5) และวันนี้พระองค์ตรัสสังเราว่ ่ า “ท่านทัง้ หลายเป็ นแสงสว่างส่องโลก” จึง นับเป็ นเกียรติสูงสุดสําหรับเราคริสตชนที่พระองค์ทรงปรารถนาให้เราเป็ นเหมือน พระองค์ ชาวยิวตระหนักดีว่าพระเจ้าทรงตัง้ พวกเขาให้เป็ น “แสงสว่างส่องนานาชาติ” โดยทีพ่ วกเขามิได้เป็ นผูจ้ ุดแสงสว่างนี้ดว้ ยตัวเอง แต่เป็ นพระเจ้าทีท่ รงจุดแสงสว่างนี้ ให้แก่พวกเขา คริสตชนจึงต้องระลึกอยู่เสมอว่า พระเยซูเจ้ามิได้ทรงเรียกร้องให้เราผลิตแสง สว่างด้วยตัวเอง แต่ทรงเรียกร้องให้แสงสว่างนัน้ ออกมาจากหัวใจทีม่ พี ระองค์ประทับ อยู่ เราต้องเป็ นแสงสว่างส่องโลก เพือ่ 1. ให้ ผ้อู ื่ นมองเห็น บ้านในปาเลสไตน์ ส่วนใหญ่มดื เพราะมีหน้ าต่าง กลมกว้างประมาณ 18 นิ้วเพียงบานเดียวเท่านัน้ ประชาชนจึงต้องจุดตะเกียงตัง้ ไว้ใน ทีท่ ท่ี ุกคนมองเห็นได้เสมอ แต่เมือ่ ไม่มผี ใู้ ดอยูใ่ นบ้าน พวกเขาจะนําตะเกียงวางลงใน 4

มิสซาสั ปดาห์ ที่ 5 เทศกาลธรรมดา (ปี A) วันอาทิตย์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2014 วัน เดือน ปี ส. 8 ก.พ. 18.00 น.

รายการมิสซา สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้าและพระแม่มารี ย ์ มารี อา สุ วารี นงค์สวัสดิ์ มารี อา ประทุม, คุณสมนึก ใช้สมบุญ และครอบครัว ครอบครัว มารี อา ศศินภา ตั้งศักดิ์สถิตย์ อุทศิ แด่ อันตน สําเริ ง โกญจนาท สตีเฟน จํารู ญ, มารี อา ละมุด เจริ ญพานิช เทเรซา สลับศรี ชมไพศาล ผูล้ ่วงลับครอบครัวเจริ ญพานิช วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มีผใู้ ดนึกถึง อา. 9 ก.พ. สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้า และพระแม่มารี ย ์ 08.00 น. มารี อา เอื้อพันธ์ ศรี เจริ ญ, ครอบครัวศรี เจริ ญ เทเรซา สมาน บุบผาวาส ยอแซฟ ณฐพล, มารี อา ณัฐธิดา วงศ์วริ ภาพ อักแนส สุ ภา ตระกูลเกษมสิ ริ ฟรังซิ สโก ณรงค์ วงศ์วริ ภาพ มารี อา มาริ สา, เทเรซา ศศิพา เสวตรวิทย์ เปโตร พีระพัฒน์, Lolita R. Ferrer ครอบครัววงศ์วิรภาพ, ครอบครัวตระกูลเกษมสิ ริ ครอบครัวนวลมณี , สี มาเอกรัตน์, มณี นุชย์ เทเรซา ณัฐวรรณ สาธรกิจ, คอบครัวสุ ทธิโอภาส ครอบครัวธนะสาร, สาธรกิจ, รัตนบรรณสกุล ครอบครัวเขม้นงาน, สุ ทธิโอภาส, ลิ้มจิตรกร ครอบครัวเตรี ยมวิชานนท์, ครอบครัวเพียรช่างคิด คุณซิ้วอิม, ทุกครอบครัวในโลก

ผู้ขอมิสซา ธนพร เริ งจิต ชนิษฎา ธนพร ธนพร คค.ศรี เจริ ญ กอศิลป์ วนารัตน์ วนารัตน์ 9


วัน เดือน ปี อา. 9 ก.พ. 08.00 น.

รายการมิสซา อุทศิ แด่ คุณอุย้ นิ้ว แซ่เซี้ ยว, คุณนวลจันทร์ , ด.ช.ธงชัย ธนะสาร ยวง บัปติสตา เสมียน สาธรกิจ, มารี อา ฮุยเกียว แซ่โง้ว คุณโถ เพียรช่างคิด, คุณนงรัก ธนะสาร, คุณล้อสี คุณยุน่ ฟุ้ ง, คุณเทียบ,คุณคิ้นสิ่ น, คุณเต๊กหม่วย, ยอแซฟ คุณจงจิต, คุณหยุง, คุณเซี้ ย, คุณเนือง, คุณแช้ ยอแซฟ ทิวากร รักคิด และบรรพบุรุษ เบเนดิก สุ พร, อักแนส ทองใบ ตั้งสัจธรรม ยวง บัปติสตา ก๊กเคี้ยง แซ่แพ้, มารี อา กิมฮวย แซ่ ต้ งั เทเรซา สลับศรี ชมไพศาล เปโตร ยรรยง, ลูซีอา ละออ, มารี อา นิตยา อุชชิน ยอแซฟ สมบัติ อุชชิน, มารี อา มยุรี ผลาวงศ์ มัทธิว เกียรติศกั ดิ์ สุ วรรณจิต, Thomas Adams โรซา ราตรี ลี้ยาง, อันนา ยีส่ ุ่ น พานิช, คุณพัฒนา ทองธิ ว โรซา จันทร์เพ็ญ วงศ์วริ ภาพ, คุณเบญจวรรณ เอลิซาเบท ฉัว่ ตี๋ แซ่ต้ งั , มาการิ ตา ถัวซิ ม แซ่เล้า ฟรังซิ สเซเวียร์ จิรวัฒน์, คุณภาคภูมิ, คุณภานุ ยอแซฟ ภิรมย์ พันธุมจินดา, คุณวิรัช พุทธโกษา ยอห์น บัปติสต์ มุนินทร์ นวลมณี อันตน ศิริ, มารี อา มักดาเลนา เกสร ไชยเจริ ญ ผูล้ ่วงลับครอบครัว James และ Jackson วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มีผใู้ ดนึกถึง อา. 9 ก.พ. สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้า และพระแม่มารี ย ์ สัตบุรุษวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน 10.00 น. มารี อา ฤทัยวรรณ ปรี ชาวุฒิ มารี อา สมจิตร สุ นพิชยั คุณวรพรรณ แสงเทียน คุณธิติมา ชินธวิชยั , คุณซิ้วอิม เจียวมิช

10

ผู้ขอมิสซา วิภาวินี บุตร ชนิษฎา มนัส มนัส มนัส วนารัตน์/วนารัตน์ สุ ดารัตน์ จิม ธนาพานิชย์ ธนพร มาลินี วิไลวรรณ มาลินี นวรัตน์ อิ๊ก,อ๊ะ,อาท

มีบางคนที่เราติดต่อคบหาด้วยแล้วศีลธรรมของเราดีขน้ึ บางคนเรา คบหาด้วยแล้วหย่อนยานลง หากเราเป็ นหนึ่งในกลุ่มคนประเภทหลังก็หมายความว่า นอกจากเราจะไม่ได้เป็ นเกลือกันเน่ าแล้ว เรายังทําตัวเป็ นสารเร่งการเน่ าซะเองอีก ด้วย 3. เพิ่ มรสชาติ อาหารที่ปราศจากเกลือย่อมจืดชืด ไม่มรี สชาติฉันใด ชีวติ ทีป่ ราศจากความเป็ นคริสตชนก็ยอ่ มจืดชืด ไม่มรี สชาติฉนั นัน้ หลังจากจักรพรรดิคอนแสตนตินรับศาสนาคริสต์เป็ นศาสนาประจํา อาณาจักรโรมันแล้ว จักรพรรดิองค์ต่อมาคือจูเลียนเกือบหันกลับไปนับถือเทพเจ้า แบบเดิมด้วยทรงบ่นว่า “ดูพวกคริสตชนสิ ตากลวง แก้มซีด อกแฟบ ซังกะตาย พระ อาทิตย์สอ่ งแสง พวกเขาก็มองไม่เห็น โลกหยิบยืน่ ความอุดมสมบูรณ์ให้ พวกเขาก็ไม่ สนใจ” น่ าเสียดายทีค่ วามเป็ นคริสตชนได้ดูดซับเอาความมีชวี ติ ชีวาออกไป จากตัวพวกเขาจนหมดสิน้ ในท่ามกลางโลกทีเ่ ต็มไปด้วยความวิตกกังวล ไร้ความเบิกบานเช่นนี้ เป็ นหน้าที่ของเราคริสตชนทุกคนที่จะต้องเป็ นตัวกระจายความร่าเริงยินดีและเพิม่ รสชาติชวี ติ ให้แก่ทุกคน หากเรายังรักทีจ่ ะเป็ น “เกลือดองแผ่นดิน” ในปาเลสไตน์ ประชาชนนิยมสร้างเตาไว้นอกบ้าน และเพื่อทําให้เตาร้อนอยู่ เสมอ พวกเขาจะโรยเกลือเป็ นพืน้ หนาในดิน ปูทบั ด้วยกระเบือ้ ง แล้วตัง้ เตาทีท่ ําด้วย หินไว้บนพืน้ กระเบื้องอีกทีหนึ่ง เมื่อวันเวลาผ่านไปเกลือจะหมดประสิทธิภาพ พวก เขาต้องรือ้ กระเบือ้ งและขุดเกลือเก่าออกโยนทิง้ ไป แล้วใส่เกลือใหม่เข้าแทนที่ ชาวยิวยังมีประเพณีให้คนทีล่ ะทิง้ ศาสนาแล้วต้องการกลับใจ นอนขวางประตู ศาลาธรรม เพื่อให้ประชาชนทีผ่ ่านเข้ามาในศาลาธรรมเหยียบยํ่าบนร่างกายของเขา ก่อนทีจ่ ะยอมรับเขากลับมาเป็ นสมาชิกของศาลาธรรมอีกครัง้ หนึ่ง เมื่อพระเยซูเจ้าตรัสว่า “ถ้าเกลือจืดไปแล้ว จะเอาอะไรมาทําให้เค็มอีกเล่า เกลือนัน้ ย่อมไม่มปี ระโยชน์อะไร นอกจากจะถูกทิ้งให้คนเหยียบยํา่ ” พระองค์จงึ ไม่ได้ 3


สั ปดาห์ ที่ 5 เทศกาลธรรมดา (ปี A)

มธ 5:13-16

1. เกลือดองแผ่นดิน เกลือมีคุณค่าสูงยิง่ สําหรับคนโบราณ ชาวกรีกถือว่าเกลือเป็ นของประทาน จากพระเจ้า ส่วนชาวโรมันถือว่าในโลกนี้ไม่มสี งิ่ ใดจะมีประโยชน์ มากไปกว่าดวง อาทิตย์และเกลืออีกแล้ว (Nil utilius sole et sale) เกลือมีคุณสมบัตพิ เิ ศษสุด 3 ประการด้วยกันคือ 1. บริ สทุ ธิ์ ชาวโรมันถือว่าเกลือเป็ นสิง่ บริสุทธิ ์ทีส่ ุดเพราะเกิดมาจาก ดวงอาทิตย์และทะเลซึง่ ต่างก็เป็ นสิง่ บริสุทธิ ์ทีส่ ุดเช่นกัน พวกเขาจึงใช้เกลือเป็ นของ ถวายแด่เทพเจ้า แม้แต่สขี าวแสบตาของเกลือก็บ่งบอกถึงความบริสุทธิ ์ในตัวของมัน เองอยูแ่ ล้ว ทุกวันนี้ มาตรฐานด้านศีลธรรม ไม่ว่าจะเรื่องความบริสุท ธิ ์ ความ ซื่อสัตย์ ความขยันหมันเพี ่ ยร หรือการประพฤติตามมโนธรรม นับวันมีแต่จะตกตํ่าลง จึง เป็ น หน้ าที่ข องคริส ตชนทุ ก คนที่จ ะต้อ งยึด มันในมาตรฐานขั ่ น้ สูง สุด ของความ บริสทุ ธิท์ งั ้ ในความคิด วาจา และกิจการ ให้สมกับทีเ่ ป็ น “เกลือดองแผ่นดิน” 2. กันเน่ า เราใช้เกลือใส่ผกั ใส่เนื้อ ใส่ปลาเพื่อป้องกันมิให้เน่ าเปื่ อย หรือเสื่อมสลายไปฉันใด คริสตชนผูเ้ ป็ น “เกลือดองแผ่นดิน” ก็ตอ้ งเป็ นเสมือนยากัน เน่า (Antiseptic) ให้กบั ทุก ๆ ชีวติ ฉันนัน้ 2

วัน เดือน ปี อา 2 ก.พ. 10.00 น.

อุทศิ แด่

รายการมิสซา คุณซี ฮวง, มารี อา กิมลี้, แบร์นาแด๊ต นิภา ฟิ ลิป มุ่ยชิม, คุณเช้ง แซ่จึง, คุณเส่ ง แซ่ล้ ี เรนาโต ผดุง สุ ขสยาม, คุณก้านทอง แสงปัญหา เทเรซา สลับศรี ชมไพศาล เรนาโต ประพาฬ รักอารมณ์ คุณวิฐูลย์ ติรณะประกิจ มารี อา สมสุ ข, ลอเรนซ์ สุ นทร สุ นพิชยั ฟี เดส จิตรา ดารุ ทยาน อันตน เสงี่ยม ดีศรี วรกุล เปาโล ประยูร ชื่นสงวนสัตย์ เปาโล วรสุ ข วงษ์วฒ ุ ิพงษ์ มารี อา จันทรา สุ เสงี่ยม ยอแซฟ สุ รเทพ สุ เสงี่ยม, คุณยุทธนา คํามัน่ ฟรานซิ ส จีรวัฒน์ เสวตรวิทย์ ซิ สเตอร์ คารา ประสงค์ พันธ์วไิ ล เทเรซา บังอร พันธ์วไิ ล คุณปัน, คุณคําผอง, คุณเจริ ญ, คุณจรัส พันธุ์โอภาส คุณสมศักดิ์ พันธุ์โอภาส วิญญาณในไฟชําระ และวิญญาณที่ไม่มีผใู้ ดนึกถึง

ผู้ขอมิสซา รุ่ งโรจน์ รุ่ งโรจน์ รุ่ งโรจน์ ชนิษฎา มาลินี มาลินี มาลินี อมรา ปิ ยะ วีรยา วีรยา มาริ สา ยอดหญิง ยอดหญิง อัญชลี อัญชลี ธนพร,อิ๊ก อ๊ะ

เพชรเม็ดสวย แม้เกิดได้ ก็นอ้ ยเม็ด คนใจเพชร แม้เกิดยาก ก็มากค่า เพชรแกร่ งได้ ก็เพราะผ่าน กาลเวลา ใจคนกล้า ก็เพราะผ่าน การอดทน (จากเฟซบุ๊ค) 11


 คณะพระเมตตา อัครสังฆมณฑลกรุ งเทพฯ เขต 2 ขอเชิ ญพี่น้องทุกท่านร่ วมฟื้ นฟู จิ ตใจระหว่างเทศกาลมหาพรตประจําปี 2014 ในวันเสาร์ ที่ 8 มีนาคม ศกนี้ เวลา 8.30-16.00 น. ณ วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจัน่

ประกาศครั้งที่ 2 การแต่ งงาน ณ วัดแม่ พระกุหลาบทิพย์

ฉบับที่ 513 วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2014

สั ปดาห์ ที่ 5 เทศกาลธรรมดา (ปี A)

นายฐิติพงษ์ จินดาแดง บุตร นายสมควร จินดาแดง และนางบุญธรรม เจาฑาฑิต จะเข้าพิธีสมรสกับ แปร์ เปตูอา ปรี ยานุช โชติยทุ ธ บุตรี นายยุทธชัย โชติยทุ ธ และนางปราณี เซี่ ยงหวอง วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 15.00 น.

ยอแซฟ กอศิลป์ บุบผาวาส บุตร นายไพหาญ บุบผาวาส และเทเรซา สมาน บุบผาวาส จะเข้าพิธีสมรสกับ มารี อา กอแร็ ตตี พีรดา แพทย์กลุ บุตรี อันตน พิมล แพทย์กลุ และมารี อา ปรี ดา สุ ริยโสภา วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2014 เวลา 16.00 น. **ผู้ใดพบข้ อขัดขวาง โปรดแจ้ งคุณพ่ อเจ้ าอาวาสทราบ** 12

ท่านทั้งหลายเป็ นแสงสว่างส่องโลก มธ 5:14

สารวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ประจำวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2014  

สารวัด วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ลาดพร้าว 124 ฉบับที่ 513 ประจำวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2014

สารวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ประจำวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2014  

สารวัด วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ลาดพร้าว 124 ฉบับที่ 513 ประจำวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2014

Advertisement