Page 1

ฉบับที่ 510 วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม ค.ศ. 2014

ฉบับที่ 510 วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม ค.ศ. 2014

สั ปดาห์ ที่ 2 เทศกาลธรรมดา (ปี A)

สั ปดาห์ ที่ 2 เทศกาลธรรมดา (ปี A)

ท่ านผู้นีเ้ ป็ นพระบุตรของพระเจ้ า

ท่ านผู้นีเ้ ป็ นพระบุตรของพระเจ้ า

ยน 1:34

ยน 1:34


สั ปดาห์ ที่ 2 เทศกาลธรรมดา (ปี A)

ยน 1:29-34

ยอห์นยึดมันในบทบาทของตนอย่ ่ างเสมอต้นเสมอปลายนัน่ คือ “ทําให้พระ เยซูเจ้าเป็ นทีร่ จู้ กั แก่อสิ ราเอล” (ยน 1:31) เมื่อเห็นพระองค์เสด็จมาหา ท่านจึงกล่าวว่า “นี ่คือลูกแกะของพระเจ้า” (ยน 1:29) “ลูกแกะ” ทีช่ าวอิสราเอลคุน้ เคยหมายถึง ลูกแกะปั สกา เพราะว่า “เทศกาลปสั กาของชาวยิวใกล้จะมาถึง” 1. (ยน 2:13) คํ่าคืนที่ชาวอิสราเอลอพยพออกจากประเทศอียปิ ต์ พระเจ้าทรงส่ง ทูตของพระองค์ลงมาประหารบุตรคนแรกของชาวอียปิ ต์ทุกครัวเรือนทัง้ คนและสัตว์ แต่ ท รงผ่ า นเลยบ้ า นของชาวอิ ส ราเอลซึ่ ง มี เ ลื อ ดลู ก แกะทาที่ ก รอบประตู เ ป็ น เครือ่ งหมาย (อพย 12:11-13) เลือดลูกแกะได้ชว่ ยชาวอิสราเอลให้รอดพ้นจากความตาย ! เท่ากับยอห์นกําลังแนะนํ าชาวอิสราเอลว่า พระเยซูเจ้าทรงเป็ น “ลูก แกะปสั กา” (1 คร 5:7) แท้จริงแต่เพียงหนึ่งเดียวที่สามารถช่วยเราทุกคนให้ “รอด พ้นจากความตาย” ได้ ลูกแกะจึงมิได้เป็ นเพียงสัญลักษณ์ของความสุภาพและอ่อนแอชนิด ช่วยเหลือตนเองไม่ได้เท่านัน้ แต่ยงั หมายถึงชัยชนะอันยิง่ ใหญ่อกี ด้วย 2

วัน เดือน ปี รายการมิสซา อา 19 ม.ค. สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้า และพระแม่มารี ย ์ สัตบุรุษวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน 10.00 น. เทเรซา เพ็ญสิ ริ ชินการุ ญ แพทริ เซี ย ชนิดา, ม.ล.รังษิธร ครอบครัวคุณสัณหพล เหลืองอร่ าม เซซี ลีอา เพ็กล้วน แซ่เอี้ยว, มารี อา วิไลวรรณ คุณธญภา สุ ขสวัสดิ์ มารี อา ลําไพร ดวงดุ, มารี อา ปนัดดา มิลาวรรณ มารี อา สุ พาที บุญเนตร ครอบครัวสายสุ ริน อุทศิ แด่ คุณพ่อ ยอแซฟ วัลลภ จําหน่ายผล มารี อา จันทรา สุ เสงี่ยม ยอแซฟ สุ จินต์ จวบสมัย คุณอิม แซ่ต้ งั คุณไทย ฮว่างวัน คุณซี ฮวง, มารี อา กิมลี้, แบร์นาแด๊ต นิภา ฟิ ลิป มุ่ยชิม, คุณเช้ง แซ่จึง, คุณเส่ ง แซ่ล้ ี เรนาโต ผดุง สุ ขสยาม, คุณก้านทอง แสงปัญหา ยอแซฟ บุญสื บ สุ ขสวัสดิ์ มารี ย ์ ยอแซฟ วิโรจน์ บุญช่วย มารี ย ์ ยอแซฟ สมหมาย แซ่อ้ ึง วิญญาณในไฟชําระ และวิญญาณที่ไม่มีผใู้ ดนึกถึง จ. 20 ม.ค. สุ ขสํ าราญ คุณธญภา สุ ขสวัสดิ์ อ. 21 ม.ค. อุทศิ แด่ วิญญาณในไฟชําระ พ. 22 ม.ค. อุทศิ แด่ วิญญาณในไฟชําระ พฤ. 23 ม.ค. อุทศิ แด่ วิญญาณในไฟชําระ ศ. 24 ม.ค. อุทศิ แด่ วิญญาณในไฟชําระ

ผู้ขอมิสซา เพ็ญสิ ริ วิไลวรรณ วิไลวรรณ จุฑามาศ สุ นทรี วีรยา สุ นนั ท์ หมุ่ยอี่ ธีระ รุ่ งโรจน์ รุ่ งโรจน์ รุ่ งโรจน์ อิ๊ก,อ๊ะ อิ๊ก,อ๊ะ อิ๊ก,อ๊ะ สกุล 11


มิสซาสั ปดาห์ ที่ 2 เทศกาลธรรมดา (ปี A) วันอาทิตย์ ที่ 19 มกราคม ค.ศ. 2014 วัน เดือน ปี รายการมิสซา ผู้ขอมิสซา ส. 18 ม.ค. สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้าและพระแม่มารี ย ์ มารี อา ประทุม, คุณสมนึก ใช้สมบุญ และครอบครัว 18.00 น. อุทศิ แด่ อันตน สําเริ ง โกญจนาท เริ งจิต ยอแซฟ เสถียร, มารี อา เสาวนีย ์ พงษ์เพิ่มมาศ วรัญญ์นิช ยอแซฟ สมัคร, มารี อา สว่างวงศ์ พงษ์เพิ่มมาศ วรัญญ์นิช สตีเฟน จํารู ญ, มารี อา ละมุด เจริ ญพานิช ผูล้ ่วงลับครอบครัวเจริ ญพานิช วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มีผใู ้ ดนึกถึง ธนกร อา.19 ม.ค. สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้า และพระแม่มารี ย ์ บุญญรัตน์ 08.00 น. มารี อา เอื้อพันธ์ ศรี เจริ ญ, ครอบครัวศรี เจริ ญ คค.ศรี เจริ ญ คุณทองดี ทวีสุนทร ทิพย์วิภา ครอบครัวคุณวราพร เจนใจ ครอบครัวณรงค์ศกั ดิ์, ครอบครัวมูลมือง ร้านแฟมิลี่พิซซ่าคาเฟ่ อุทศิ แด่ เปโตร ยรรยง, ลูซีอา ละออ, มารี อา นิตยา อุชชิน ยอแซฟ สมบัติ อุชชิน, มารี อา มยุรี ผลาวงศ์ มัทธิว เกียรติศกั ดิ์ สุ วรรณจิต, Thomas Adams อันนา เย็น เอี้ยพิน, ยอแซฟ เกียจัว๊ แซ่คู ดอมินิกโก สวัสดิ์, โรซา สมจิตร อู๋สวัสดิ์ วราพร ยอแซฟ ทิวากร รักคิด และบรรพบุรุษ วิภาวนี ยวง บัปติสตา ก๊กเคี้ยง แซ่แพ้, มารี อา กิมฮวย แซ่ ต้ งั คค.ธนาพานิชย์ อันนา วิเลี่ยม บุญเจริ ญ บรรพบุรุษครอบครัวธนาพานิชย์ คค.ธนาพานิชย์ วิญญาณในไฟชําระ และวิญญาณที่ไม่มีผใู ้ ดนึกถึง 10

2. ลูก แกะสําหรับ ถวายบูช า ลูกาเล่าว่าบิดามารดาของยอห์นเป็ น สมณะ “สมณะผูห้ นึง่ ชือ่ เศคาริยาห์ประจําเวรในหมวดของอาบียาห์ มีภรรยาชือ่ เอลี ซาเบธจากตระกูลสมณะอาโรน” (ลก 1:5) หน้ าที่ของสมณะคือถวายลูกแกะเป็ นเครื่องบูชาชดเชยบาปในพระ วิหารทุกเช้าและเย็นตามบทบัญญัตทิ ว่ี า่ “ทุก ๆ วันตลอดไป ท่านจะต้องนําลูกแกะเพศ ผูส้ องตัวอายุหนึง่ ปี มาถวายบนพระแท่นบูชา ท่านจะต้องถวายลูกแกะตัวหนึง่ ในเวลา เช้า อีกตัวหนึง่ ถวายเวลาเย็น” (อพย 29:38-39) แม้ยามอดอยากใกล้ตายเพราะศึกสงคราม ชาวอิสราเอลยังถวายลูก แกะเป็ นเครือ่ งบูชาทุกวันจวบจนกระทังพระวิ ่ หารถูกกองทัพโรมันทําลายราบคาบในปี ค.ศ. 70 ยอห์นเป็ นบุตรของสมณะย่อมรูจ้ กั การถวายลูกแกะเป็ นเครื่องบูชา ชดเชยบาปเป็ นอย่างดี เมื่อท่านเรียกพระเยซูเจ้าเป็ น “ลูกแกะของพระเจ้า” ย่อม หมายความว่าพระองค์ทรงเป็ นเครื่องบูชาเที่ยงแท้แต่เพียงหนึ่งเดียวที่สามารถช่วย เราให้ “รอดพ้นจากบาป” ได้ 3. ลูกแกะทีถ่ กู นําไปฆ่า ประกาศกเยเรมียท์ ํานายถึงพระเมสสิยาห์ไว้ ว่า “เป็ นเหมือนลูกแกะว่าง่ายซึง่ ถูกนํ ามายังทีฆ่ ่า” (ยรม 11:19) และอิสยาห์อธิบาย เสริมว่า “เขามิได้ปริปากเหมือนลูกแกะทีถ่ ูกนํ าไปฆ่า เหมือนแกะทีไ่ ม่รอ้ งต่อหน้าคน ตัดขน” (อสย 53:7) ลูกแกะที่ประกาศกทัง้ สองทํานายถึงคือ พระเมสสิยาห์ผู้บ งั เกิดมา ด้วยความสุภาพถ่อมตนและเปี่ ยมล้นด้วยความรัก เพื่อไถ่กู้ประชากรของพระเจ้าให้ รอดพ้นอาศัยการทนทุกข์และเสียสละ เมื่อยอห์นเรียกพระเยซูเจ้าเป็ น “ลูกแกะของพระเจ้า” ท่านกําลังบอก ประชาชนว่า พระเมสสิยาห์ทบี ่ รรดาประกาศกใฝฝ่ นั ถึง บัดนี้ พระองค์เสด็จมาแล้ว ! 4. ลูกแกะแห่งชัยชนะ ในสมัยของมัคคาบีซง่ึ เป็ นช่วงปลายพระธรรม เก่าต่อกับพระธรรมใหม่ ชาวยิวตกอยู่ในภาวะสงคราม “ลูกแกะทีม่ เี ขา” ถูกใช้เป็ น สัญลักษณ์หมายถึง “ผูพ้ ชิ ติ ” ยูดามัคคาบี ซามูแอล ดาวิด และโซโลมอน ล้วนได้รบั การขนานนามว่า “ลูกแกะ” 3


เมื่อยอห์นเรียกพระเยซูเจ้าเป็ น “ลูกแกะของพระเจ้า” ท่ านจึงมองเห็น ทัง้ ความรัก ความเสี ย สละ ความทุ ก ข์ท รมาน และชัย ชนะอัน ยิ่ ง ใหญ่ ข อง พระองค์ !! จากคําของทูตสวรรค์ท่กี ล่าวกับพระนางมารียว์ ่า “ดูซิ เอลีซาเบธ ญาติของ ท่าน ทัง้ ๆ ทีช่ ราแล้ว ก็ยงั ตัง้ ครรภ์บุตรชาย” (ลก 1:36) ย่อมแสดงว่าทัง้ ยอห์นและ พระเยซู เ จ้า เป็ น ญาติ ก ัน และน่ า จะรู้จ ัก มัก คุ้น กัน ดี แต่ ทํ า ไมยอห์ น จึง กล่ า วว่ า “ข้าพเจ้าไม่รจู้ กั พระองค์” (ยน 1:31) ? เหตุผลคงเป็ นเพราะว่า ยอห์นรูจ้ กั บิดามารดาของพระองค์และเรียกพระองค์ เป็ น “ลูกแกะของพระเจ้า” ก็จริง แต่นอกเหนือจากนี้ พระองค์เป็ นอะไร ??? ท่านรูว้ า่ พระองค์ “เป็ นใคร” ลูกเต้าเหล่าใคร แต่ไม่รวู้ า่ พระองค์ “เป็ นอะไร” !?! ต่อเมื่อ “เห็นพระจิตเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์เหมือนนกพิราบ และทรงอยู่ เหนือพระองค์” (ยน 1:32) ยอห์นจึงตระหนักได้ทนั ทีว่าพระองค์คอื “ผู้ทําพิ ธีล้าง เดชะพระจิ ตเจ้า” (ยน 1:33) และทรงเป็ น “พระบุตรของพระเจ้า” (ยน 1:34) “พิ ธีล้าง” ตรงกับคํากรีก baptizein (บัพติเซน) หมายถึง “จุ่ม จม แช่ ท่วม” เช่น จุ่มเสื้อในนํ้ า ส่วนใหญ่ ใช้ในความหมายเชิงอุปมาอุปไมยเช่น เรือจมใต้คลื่น (คลื่นสูงมาก) เหล้าท่วมหัว (เมาหัวรานํ้า) เป็ นต้น เมื่อ ยอห์น ตระหนั ก ว่ า พระเยซู เจ้า คือ “ผู้ทํ า พิธีล้า งเดชะพระจิต เจ้า ” จึง หมายความว่าพระองค์สามารถนําพระจิตของพระเจ้ามาประทานแก่เราอย่างล้นเหลือ จนว่าชีวติ ของเราท่วมท้นไปด้วยพระจิ ตเจ้า เมือ่ พูดถึงพระจิ ตเจ้า ชาวยิวรับรูบ้ ทบาทของพระองค์ดงั นี้ 1. นํ า ความจริ ง ของพระเจ้ า มาสู่ม นุ ษ ย์ ทํ าให้เรามนุ ษ ย์รู้จ กั พระ ประสงค์และบทบัญญัติของพระองค์ ดังที่ประกาศกเอเสเคียลกล่าวว่า “เราจะให้ใจ ใหม่แก่ท่าน เราจะใส่จติ ใหม่ไว้ภายในท่าน เราจะนํ าใจหินออกไปจากร่างของท่าน และจะให้ใจเนื้อแก่ท่าน เราจะใส่จติ ของเราภายในท่าน จะทําให้ท่านดําเนินชีวติ ตาม ข้อกําหนดของเรา ท่านจะรักษาและปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของเรา” (อสค 36:26-27)

เพื่อไม่ให้ตวั เองต้องเสียใจที่ซื้อของแพง เธอจึงตัดสินใจต่อราคากระเป๋ าในร้าน นัน้ ทันที ในที่สดุ ก็ซื้อมาด้วยราคา 100 หยวน ด้วยความดีใจเธอซื้อ 2 ใบเลย จากนัน้ ก็เดินเที่ยวต่อ ไม่นานก็เจออีกร้านที่ขายกระเป๋ าชนิดเดียวกับที่เธอซื้อมา เจ้าของร้าน เห็ นเธอหิ้ วมา 4 ใบก็ รแู้ ล้วว่าต้องทําอย่างไรจึงจะขายสินค้าของตัวได้ เขาเสนอขาย ทันที 80 หยวน เท่านัน้ เองความภาคภูมิใจที่เธอเคยมีเพราะซื้อของได้ถกู ก็ไม่เหลืออีก ต่อไป เธอเลือกที่จะกอบกูค้ วามภาคภูมิใจด้วยการกัดฟั นต่อราคากระเป๋ าจนเหลือ ๖๐ หยวน เพื่อไม่ให้เสียโอกาสอันดี เธอจึงซื้ออีก 2 ใบ เรื่องทําท่าจะจบเท่านีเ้ พราะเธอซื้อกระเป๋ ามาแล้ว ๖ ใบ แต่พ่อค้าอีกร้านไม่ยอม ให้เธอเดิน ผ่านไปง่าย ๆ ที แรกเขาบอกราคา ๑๐๐ หยวน เธอต่อเล่น ๆ 50 หยวน ปรากฏว่าเขาตอบรับทันทีเพราะรูด้ ีว่ามีแต่ราคาตํา่ ขนาดนี้เท่านัน้ ที่จะทําให้เธอยอมซื้อ กระเป๋ าเพิ่มเป็ นใบที่ 7 ได้ แล้วเขาก็คาดไม่ผิด เธอตกลงซื้อ ไม่ได้ซื้อแค่ใบเดียว แต่ซื้อ ๒ ใบเพราะรูด้ วี ่าโอกาสที่จะซื้อกระเป๋ าแบรนด์เนมอย่างนีด้ ว้ ยราคา 50 หยวนหาไม่ได้งา่ ย นัก เข้าตลาดรัสเซียได้ไม่ถึงชัว่ โมงปรากฏว่าเธอหอบหิ้วกระเป๋ าชนิดเดียวกันถึง ๘ ใบ ทัง้ ๆ ที่ที่แต่เดิมเธอต้องการแค่ใบเดียวเท่านัน้ เฉพาะกระเป๋ าถืออย่างเดียวเธอหมด เงินไป 720 หยวน แทนที่จะเสียเพียง ๓๐๐ หยวน ทั้งนี้ดว้ ยเหตุผลประการเดียวคือ เพื่อกอบกูจ้ ิตใจไม่ให้ยาํ่ แย่จากการซื้อของแพง แต่แม้จะเสียเงินเพิ่มกว่าเท่าตัว เธอก็ยัง ปลอบใจตัวเองว่า กระเป๋ าที่ซื้อมานีเ้ ฉลี่ยแล้วใบละ 90 หยวนเท่านัน้ เอง ถูกอะไรอย่างนี้ อะไรทําให้เธอซื้อกระเป๋ าไม่หยุดทัง้ ๆ ที่มแี ล้ว 2 ใบ คําตอบก็คือ ความไม่พอใจ ในกระเป๋ าทั้งสองนัน่ เอง กระเป๋ าทัง้ สองนัน้ ไม่มีตาํ หนิอะไรเลย เธอดีใจด้วยซํา้ ตอนที่ซื้อ มาใหม่ ๆ แต่ความไม่พอใจเกิดขึน้ ทันทีที่เห็นกระเป๋ าใบอื่นมีราคาถูกกว่า ขณะเดียวกัน ก็ เกิดความอยากได้กระเป๋ าใบใหม่ขึ้นมา ยิ่งเห็ นกระเป๋ าราคาถูกมากเท่าไรก็ อดใจซื้ อ ไม่ได้ ประกอบกับกลัวเสียหน้าว่าซื้อของแพง ทําให้เธอยอมเสียเงินเพิ่มเพื่อจะได้ของถูก เราอยากซื้อของถูกเพื่ออะไร มิใช่เพราะประหยัดเงินดอกเหรอ แต่นา่ แปลกไหม ว่ายิ่งอยากได้ของถูกหญิ งสาวผูน้ ี้กลับต้องจ่ายเงินมากขึ้น ทั้งหมดนี้เป็ นเพราะอะไร หากไม่ใช่เพราะความไม่พอใจสิ่งที่มี ไม่ยินดีสิ่งที่ได้ พอใจสิ่งที่มี ยินดีสิ่งที่ได้ เป็ นคาถาสําคัญสําหรับนักช็อปปิ้ งและคนทัว่ ไป คาถา นีไ้ ม่เพียงช่วยประหยัดเงินในกระเป๋ าเราเท่านัน้ แต่ยงั ช่วยให้เรามีความสุขได้งา่ ยขึน้ ไม่ ต้องดิ้นรนไล่ล่าหาสิ่งใหม่ จนกระทัง่ มันสามารถหลอกล่อจูงจมูกให้เราทําอะไรก็ได้เพื่อ มัน

จากนิตยสาร Image เดือนมกราคม 2553 4

9


คนไทยที่ไปเที่ ยวปั กกิ่งแบบกรุ๊ปทัวร์ มีนอ้ ยร้ายมากที่ไม่เคยแวะเข้าร้านบัว หิมะ ร้านขายชาจีน และ “ตลาดรัสเซีย” สองแห่งแรกนัน้ เป็ น “จุดบังคับ”ที่ไกด์จีนต้อง พานักท่องเที่ยวไป เพราะเป็ นเงื่อนไขของรัฐบาลจีนที่ตอ้ งการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของ ชาติ ส่วนแห่งที่สามนั้นเป็ นความต้องการของนักท่องเที่ยวไทยแทบทุกคณะ บางคน ถึงกับพูดว่าถ้าไม่ได้ไปตลาดรัสเซีย แสดงว่ายังไปเที่ยวปั กกิ่งไม่ครบ ตลาดรั ส เซี ย นั้น เป็ นที่ เลื่ อ งลื อ ว่ า อุด มด้ว ยสิ น ค้า แบรนด์เนม ไม่ ว่ า ยี่ ห ้อ ใด สัญชาติใด หากเป็ นแบรนด์เนมระดับโลกแล้ว ที่นนั ่ มีหมด แถมราคายังถูกแสนถูก ที่ เป็ นเช่นนี้ก็เพราะเป็ น “ของเก๊”ทั้งนัน้ ไม่ว่ารองเท้ากีฬา กระเป๋ าสตรี กระเป๋ าเดินทาง เสื้อผ้า นาฬิกา กล้อง วิทยุ ฯลฯ ล้วนทําได้เนียนมากเหมือนของจริง แต่จะซื้อได้ถกู แค่ ไหน ขึน้ อยู่กบั ฝี มือในการต่อราคา กระนั้นก็ ตามต่อเก่งอย่างเดียวไม่พอ ต้องรูจ้ ักทําใจด้วย ไม่เช่นนั้นอาจต้อง แบกความเสียใจหรือเจ็บแค้นกลับเมืองไทยเพราะพบว่าของที่ซื้อมานัน้ เสียตัง้ แต่ตอน อยู่เมืองจีน บางคนพอกลับขึน้ มาบนรถทัวร์แล้วรูว้ ่าตนซื้อแพงกว่าเพื่อนร่วมคณะ คืน นัน้ ถึงกับนอนไม่หลับเลยทีเดียว ในตลาดรัสเซียนัน้ ความดีใจและเสียใจอยู่ใกล้กนั มาก เมื่อกี้ยังดีใจอยู่เลยที่ได้ ซื้อของถูกมาก ๆ แต่แล้วใจก็วบู จิตก็ตกทันทีเมื่อไปเจอพ่อค้าที่บอกราคาสินค้าตํา่ กว่า ที่ตวั เองเพิ่งซื้อมา ถ้าคุณเจอเหตุการณ์แบบนีท้ าํ อย่างไรจะกูค้ วามรูส้ ึกดี ๆ ให้กลับคืน มา สาวไทยผูห้ นึ่งพบทางออก เรื่องของเรื่องก็คือเธออยากได้กระเป๋ าถือยี่หอ้ ดัง แม่คา้ บอกราคา 300 หยวน (1 หยวนเท่ากับ 5.20 บาทโดยประมาณ) เธอต่อแล้วต่อ อีกจนซื้อได้ราคา 150 หยวน ด้วยความดีใจเธอจึงซื้อ 2 ใบ จากนั้นก็ ไปดูสินค้าร้าน อื่นต่อ มีรา้ นหนึ่งขายกระเป๋ าชนิดเดียวกับที่เธอเพิ่งซื้อมา พ่อค้าอยากขายสินค้าตัวนี้ ให้เธอ แต่รวู้ ่าถ้าบอกราคาสูงเธอต้องเมินแน่ จึงเสนอราคา 150 หยวนโดยที่เธอไม่ทนั เอ่ยปาก พอเธอได้ยินก็ อึ้งทันทีเพราะรูแ้ ล้วว่ากระเป๋ าที่เธอเพิ่งซื้ อมานั้นราคาจริงตํา่ กว่านีม้ าก 8

2. ทําให้มนุษย์เข้าใจและรักษาความจริ งนัน้ ไว้ได้ เช่นทีพ่ ระเจ้าตรัส ผ่านประกาศกอิสยาห์ว่า “นีเ่ ป็ นพันธสัญญาระหว่างเรากับเขาทัง้ หลาย จิตของเราซึง่ อยู่เหนือท่าน และถ้อยคําทีเ่ ราใส่ไว้ในปากของท่าน จะไม่พรากไปจากปากของท่าน หรือ จากปากลู ก ของท่ า น หรือ จากปากของลู ก ของลู ก ของท่ า น ตัง้ แต่ บ ัด นี้ แ ละ ตลอดไป” (อสย 59:21) 3. ทําให้ มนุษย์กล้าประกาศความจริ งแก่ผ้อู ืน่ ดังที่อสิ ยาห์กล่าวว่า “พระจิตของพระยาห์เวห์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้า เพราะพระยาห์เวห์ ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้ให้ประกาศข่าวดีแก่คนยากจน ทรงส่งข้าพเจ้าไปปลอบโยนคนทีม่ ี ใจชอกชํ้า ประกาศอิสรภาพแก่เชลย ประกาศการปลดปล่อยแก่ผถู้ ูกจองจํา ประกาศปี แห่งความโปรดปรานจากพระยาห์เวห์” (อสย 61:1-2) และประกาศกมีคาห์เสริมว่า “ข้าพเจ้ามีพลังเต็มเปี ย่ ม มีพระจิตของพระยาห์เวห์ รูจ้ กั แยกแยะความผิดถูกและมี ความกล้าหาญ ทีจ่ ะประกาศให้ยาโคบรูก้ ารล่วงละเมิดของตน ประกาศให้อสิ ราเอลรู้ บาปของตน” (มคา 3:8) นอกจากบทบาทดังที่ประกาศกกล่าวถึงแล้ว คําว่า “พระจิ ต” ในภาษาฮีบรู (ruach - รูอาก) ยังหมายถึงทัง้ “จิต” และ “ลม” เพราะฉะนัน้ เมื่อพูดถึง “พระจิ ตเจ้า” ชาวยิวจึงคิดถึง “ฤทธานุ ภาพ” ดุจเดียวกับกระแสลมอันทรงพลัง และคิดถึง “ชีวติ ” ซึง่ ได้จากลมหายใจอีกด้วย อนึ่ง เมื่อพระจิตเจ้าเสด็จลงมาเหนือเรา เราอาจสัมผัสกับประสบการณ์พเิ ศษ เช่น รูส้ กึ ถึงความสว่างสุกใส พลัง หรือความกล้าหาญเหนือมนุ ษย์ แต่ประสบการณ์ ดังกล่าวคงอยูเ่ พียงชัวครู ่ ช่ วยามแล้ ั่ วก็จางหายไป ตรงกัน ข้ามกับ พระเยซู เจ้า ยอห์น ยํ้าถึงสองครัง้ ว่า พระจิต เจ้าเสด็จลงมา ประทับ อยู่เหนื อพระองค์ (ยน 1:32, 33) ซึ่งบ่ งบอกถึงการดํารงอยู่เป็ น การถาวร ไม่ใช่ชวครู ั ่ ช่ วยาม ั่ ซึง่ เท่ากับว่าความคิด จิตใจ รวมถึงพระฤทธานุภาพของพระจิตเจ้า สถิตอยูก่ บั พระองค์ตลอดไป ในเมื่อพระองค์ทรงทําพิธลี า้ งเดชะพระจิตเจ้าจนทําให้ชวี ติ ของเราท่วมท้นไป ด้วยพระจิตเจ้า ผลทีต่ ามมาจึงยิง่ ใหญ่นกั 5


1. เราได้รบั การส่องสว่างให้รจู้ กั พระเจ้าและพระประสงค์ของพระองค์ ตลอดจนความหมายของชีวติ และหน้าทีก่ ารงานต่าง ๆ ของเรา 2. เราได้รบั พละกําลังและความเข้มแข็งอย่างเพียงพอสําหรับดําเนิน ชีวติ ตามความสว่างและความรูท้ ไ่ี ด้รบั จากพระจิตเจ้า และสามารถบริหารจัดการทุก สิง่ ในชีวติ ได้อย่างถูกต้องและไม่ผดิ หวัง 3. เราได้ รบั การชําระให้ บริ สุทธิ ์ เพราะนอกจากยอห์นจะพูดถึงพิธี ล้างเดชะพระจิตเจ้าแล้ว ท่านยังกล่าวถึงพระเยซูเจ้าว่า “เขาจะทําพิธลี า้ งให้ท่านเดชะ พระจิตเจ้าและไฟ” (มธ 3:11; ลก 3:16) “ไฟ” ช่วยเผาและหลอมละลายสิง่ เจือปนให้หมดไป คงเหลือไว้แต่ ความบริสทุ ธิ ์ผุดผ่อง อาศัยพระเยซูเจ้า “ผู้ทรงทําพิ ธีล้างเดชะพระจิ ตเจ้าและไฟ” เราจึงเป็ นผู้ บริสทุ ธิผ์ ดุ ผ่อง รูเ้ ป้าหมายชีวติ และมีพละกําลังเพียงพอทีจ่ ะพิชติ เป้าหมายนัน้ !

บัด นี้ เราผุด ผ่ อ ง รู้ และมี พ ละกําลังที จ่ ะยื น ยัน เช่ น เดี ย วกับ ยอห์นแล้วหรือยังว่า “ท่านผูน้ ้ ี เป็ นพระบุตรของพระเจ้า” ?! (ยน 1:34)

6

พระวจนาตถทรงรับธรรมชาติมนุษย และเสด็จมาประทับอยูใ นหมูเ รา เราไดเห็นพระสิรริ ุงโรจนของพระองค เปนพระสิรริ งุ โรจนทที่ รงรับจากพระบิดา ในฐานะพระบุตรเพียงพระองคเดียว เปย  มดวยพระหรรษทานและความจริง ยน 1:14

7


1. เราได้รบั การส่องสว่างให้รจู้ กั พระเจ้าและพระประสงค์ของพระองค์ ตลอดจนความหมายของชีวติ และหน้าทีก่ ารงานต่าง ๆ ของเรา 2. เราได้รบั พละกําลังและความเข้มแข็งอย่างเพียงพอสําหรับดําเนิน ชีวติ ตามความสว่างและความรูท้ ไ่ี ด้รบั จากพระจิตเจ้า และสามารถบริหารจัดการทุก สิง่ ในชีวติ ได้อย่างถูกต้องและไม่ผดิ หวัง 3. เราได้ รบั การชําระให้ บริ สุทธิ ์ เพราะนอกจากยอห์นจะพูดถึงพิธี ล้างเดชะพระจิตเจ้าแล้ว ท่านยังกล่าวถึงพระเยซูเจ้าว่า “เขาจะทําพิธลี า้ งให้ท่านเดชะ พระจิตเจ้าและไฟ” (มธ 3:11; ลก 3:16) “ไฟ” ช่วยเผาและหลอมละลายสิง่ เจือปนให้หมดไป คงเหลือไว้แต่ ความบริสทุ ธิ ์ผุดผ่อง อาศัยพระเยซูเจ้า “ผู้ทรงทําพิ ธีล้างเดชะพระจิ ตเจ้าและไฟ” เราจึงเป็ นผู้ บริสทุ ธิผ์ ดุ ผ่อง รูเ้ ป้าหมายชีวติ และมีพละกําลังเพียงพอทีจ่ ะพิชติ เป้าหมายนัน้ !

บัด นี้ เราผุด ผ่ อ ง รู้ และมี พ ละกําลังที จ่ ะยื น ยัน เช่ น เดี ย วกับ ยอห์นแล้วหรือยังว่า “ท่านผูน้ ้ ี เป็ นพระบุตรของพระเจ้า” ?! (ยน 1:34)

6

พระวจนาตถทรงรับธรรมชาติมนุษย และเสด็จมาประทับอยูใ นหมูเ รา เราไดเห็นพระสิรริ ุงโรจนของพระองค เปนพระสิรริ งุ โรจนทที่ รงรับจากพระบิดา ในฐานะพระบุตรเพียงพระองคเดียว เปย  มดวยพระหรรษทานและความจริง ยน 1:14

7


คนไทยที่ไปเที่ ยวปั กกิ่งแบบกรุ๊ปทัวร์ มีนอ้ ยร้ายมากที่ไม่เคยแวะเข้าร้านบัว หิมะ ร้านขายชาจีน และ “ตลาดรัสเซีย” สองแห่งแรกนัน้ เป็ น “จุดบังคับ”ที่ไกด์จีนต้อง พานักท่องเที่ยวไป เพราะเป็ นเงื่อนไขของรัฐบาลจีนที่ตอ้ งการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของ ชาติ ส่วนแห่งที่สามนั้นเป็ นความต้องการของนักท่องเที่ยวไทยแทบทุกคณะ บางคน ถึงกับพูดว่าถ้าไม่ได้ไปตลาดรัสเซีย แสดงว่ายังไปเที่ยวปั กกิ่งไม่ครบ ตลาดรั ส เซี ย นั้น เป็ นที่ เลื่ อ งลื อ ว่ า อุด มด้ว ยสิ น ค้า แบรนด์เนม ไม่ ว่ า ยี่ ห ้อ ใด สัญชาติใด หากเป็ นแบรนด์เนมระดับโลกแล้ว ที่นนั ่ มีหมด แถมราคายังถูกแสนถูก ที่ เป็ นเช่นนี้ก็เพราะเป็ น “ของเก๊”ทั้งนัน้ ไม่ว่ารองเท้ากีฬา กระเป๋ าสตรี กระเป๋ าเดินทาง เสื้อผ้า นาฬิกา กล้อง วิทยุ ฯลฯ ล้วนทําได้เนียนมากเหมือนของจริง แต่จะซื้อได้ถกู แค่ ไหน ขึน้ อยู่กบั ฝี มือในการต่อราคา กระนั้นก็ ตามต่อเก่งอย่างเดียวไม่พอ ต้องรูจ้ ักทําใจด้วย ไม่เช่นนั้นอาจต้อง แบกความเสียใจหรือเจ็บแค้นกลับเมืองไทยเพราะพบว่าของที่ซื้อมานัน้ เสียตัง้ แต่ตอน อยู่เมืองจีน บางคนพอกลับขึน้ มาบนรถทัวร์แล้วรูว้ ่าตนซื้อแพงกว่าเพื่อนร่วมคณะ คืน นัน้ ถึงกับนอนไม่หลับเลยทีเดียว ในตลาดรัสเซียนัน้ ความดีใจและเสียใจอยู่ใกล้กนั มาก เมื่อกี้ยังดีใจอยู่เลยที่ได้ ซื้อของถูกมาก ๆ แต่แล้วใจก็วบู จิตก็ตกทันทีเมื่อไปเจอพ่อค้าที่บอกราคาสินค้าตํา่ กว่า ที่ตวั เองเพิ่งซื้อมา ถ้าคุณเจอเหตุการณ์แบบนีท้ าํ อย่างไรจะกูค้ วามรูส้ ึกดี ๆ ให้กลับคืน มา สาวไทยผูห้ นึ่งพบทางออก เรื่องของเรื่องก็คือเธออยากได้กระเป๋ าถือยี่หอ้ ดัง แม่คา้ บอกราคา 300 หยวน (1 หยวนเท่ากับ 5.20 บาทโดยประมาณ) เธอต่อแล้วต่อ อีกจนซื้อได้ราคา 150 หยวน ด้วยความดีใจเธอจึงซื้อ 2 ใบ จากนั้นก็ ไปดูสินค้าร้าน อื่นต่อ มีรา้ นหนึ่งขายกระเป๋ าชนิดเดียวกับที่เธอเพิ่งซื้อมา พ่อค้าอยากขายสินค้าตัวนี้ ให้เธอ แต่รวู้ ่าถ้าบอกราคาสูงเธอต้องเมินแน่ จึงเสนอราคา 150 หยวนโดยที่เธอไม่ทนั เอ่ยปาก พอเธอได้ยินก็ อึ้งทันทีเพราะรูแ้ ล้วว่ากระเป๋ าที่เธอเพิ่งซื้ อมานั้นราคาจริงตํา่ กว่านีม้ าก 8

2. ทําให้มนุษย์เข้าใจและรักษาความจริ งนัน้ ไว้ได้ เช่นทีพ่ ระเจ้าตรัส ผ่านประกาศกอิสยาห์ว่า “นีเ่ ป็ นพันธสัญญาระหว่างเรากับเขาทัง้ หลาย จิตของเราซึง่ อยู่เหนือท่าน และถ้อยคําทีเ่ ราใส่ไว้ในปากของท่าน จะไม่พรากไปจากปากของท่าน หรือ จากปากลู ก ของท่ า น หรือ จากปากของลู ก ของลู ก ของท่ า น ตัง้ แต่ บ ัด นี้ แ ละ ตลอดไป” (อสย 59:21) 3. ทําให้ มนุษย์กล้าประกาศความจริ งแก่ผ้อู ืน่ ดังที่อสิ ยาห์กล่าวว่า “พระจิตของพระยาห์เวห์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้า เพราะพระยาห์เวห์ ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้ให้ประกาศข่าวดีแก่คนยากจน ทรงส่งข้าพเจ้าไปปลอบโยนคนทีม่ ี ใจชอกชํ้า ประกาศอิสรภาพแก่เชลย ประกาศการปลดปล่อยแก่ผถู้ ูกจองจํา ประกาศปี แห่งความโปรดปรานจากพระยาห์เวห์” (อสย 61:1-2) และประกาศกมีคาห์เสริมว่า “ข้าพเจ้ามีพลังเต็มเปี ย่ ม มีพระจิตของพระยาห์เวห์ รูจ้ กั แยกแยะความผิดถูกและมี ความกล้าหาญ ทีจ่ ะประกาศให้ยาโคบรูก้ ารล่วงละเมิดของตน ประกาศให้อสิ ราเอลรู้ บาปของตน” (มคา 3:8) นอกจากบทบาทดังที่ประกาศกกล่าวถึงแล้ว คําว่า “พระจิ ต” ในภาษาฮีบรู (ruach - รูอาก) ยังหมายถึงทัง้ “จิต” และ “ลม” เพราะฉะนัน้ เมื่อพูดถึง “พระจิ ตเจ้า” ชาวยิวจึงคิดถึง “ฤทธานุ ภาพ” ดุจเดียวกับกระแสลมอันทรงพลัง และคิดถึง “ชีวติ ” ซึง่ ได้จากลมหายใจอีกด้วย อนึ่ง เมื่อพระจิตเจ้าเสด็จลงมาเหนือเรา เราอาจสัมผัสกับประสบการณ์พเิ ศษ เช่น รูส้ กึ ถึงความสว่างสุกใส พลัง หรือความกล้าหาญเหนือมนุ ษย์ แต่ประสบการณ์ ดังกล่าวคงอยูเ่ พียงชัวครู ่ ช่ วยามแล้ ั่ วก็จางหายไป ตรงกัน ข้ามกับ พระเยซู เจ้า ยอห์น ยํ้าถึงสองครัง้ ว่า พระจิต เจ้าเสด็จลงมา ประทับ อยู่เหนื อพระองค์ (ยน 1:32, 33) ซึ่งบ่ งบอกถึงการดํารงอยู่เป็ น การถาวร ไม่ใช่ชวครู ั ่ ช่ วยาม ั่ ซึง่ เท่ากับว่าความคิด จิตใจ รวมถึงพระฤทธานุภาพของพระจิตเจ้า สถิตอยูก่ บั พระองค์ตลอดไป ในเมื่อพระองค์ทรงทําพิธลี า้ งเดชะพระจิตเจ้าจนทําให้ชวี ติ ของเราท่วมท้นไป ด้วยพระจิตเจ้า ผลทีต่ ามมาจึงยิง่ ใหญ่นกั 5


เมื่อยอห์นเรียกพระเยซูเจ้าเป็ น “ลูกแกะของพระเจ้า” ท่ านจึงมองเห็น ทัง้ ความรัก ความเสี ย สละ ความทุ ก ข์ท รมาน และชัย ชนะอัน ยิ่ ง ใหญ่ ข อง พระองค์ !! จากคําของทูตสวรรค์ท่กี ล่าวกับพระนางมารียว์ ่า “ดูซิ เอลีซาเบธ ญาติของ ท่าน ทัง้ ๆ ทีช่ ราแล้ว ก็ยงั ตัง้ ครรภ์บุตรชาย” (ลก 1:36) ย่อมแสดงว่าทัง้ ยอห์นและ พระเยซู เ จ้า เป็ น ญาติ ก ัน และน่ า จะรู้จ ัก มัก คุ้น กัน ดี แต่ ทํ า ไมยอห์ น จึง กล่ า วว่ า “ข้าพเจ้าไม่รจู้ กั พระองค์” (ยน 1:31) ? เหตุผลคงเป็ นเพราะว่า ยอห์นรูจ้ กั บิดามารดาของพระองค์และเรียกพระองค์ เป็ น “ลูกแกะของพระเจ้า” ก็จริง แต่นอกเหนือจากนี้ พระองค์เป็ นอะไร ??? ท่านรูว้ า่ พระองค์ “เป็ นใคร” ลูกเต้าเหล่าใคร แต่ไม่รวู้ า่ พระองค์ “เป็ นอะไร” !?! ต่อเมื่อ “เห็นพระจิตเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์เหมือนนกพิราบ และทรงอยู่ เหนือพระองค์” (ยน 1:32) ยอห์นจึงตระหนักได้ทนั ทีว่าพระองค์คอื “ผู้ทําพิ ธีล้าง เดชะพระจิ ตเจ้า” (ยน 1:33) และทรงเป็ น “พระบุตรของพระเจ้า” (ยน 1:34) “พิ ธีล้าง” ตรงกับคํากรีก baptizein (บัพติเซน) หมายถึง “จุ่ม จม แช่ ท่วม” เช่น จุ่มเสื้อในนํ้ า ส่วนใหญ่ ใช้ในความหมายเชิงอุปมาอุปไมยเช่น เรือจมใต้คลื่น (คลื่นสูงมาก) เหล้าท่วมหัว (เมาหัวรานํ้า) เป็ นต้น เมื่อ ยอห์น ตระหนั ก ว่ า พระเยซู เจ้า คือ “ผู้ทํ า พิธีล้า งเดชะพระจิต เจ้า ” จึง หมายความว่าพระองค์สามารถนําพระจิตของพระเจ้ามาประทานแก่เราอย่างล้นเหลือ จนว่าชีวติ ของเราท่วมท้นไปด้วยพระจิ ตเจ้า เมือ่ พูดถึงพระจิ ตเจ้า ชาวยิวรับรูบ้ ทบาทของพระองค์ดงั นี้ 1. นํ า ความจริ ง ของพระเจ้ า มาสู่ม นุ ษ ย์ ทํ าให้เรามนุ ษ ย์รู้จ กั พระ ประสงค์และบทบัญญัติของพระองค์ ดังที่ประกาศกเอเสเคียลกล่าวว่า “เราจะให้ใจ ใหม่แก่ท่าน เราจะใส่จติ ใหม่ไว้ภายในท่าน เราจะนํ าใจหินออกไปจากร่างของท่าน และจะให้ใจเนื้อแก่ท่าน เราจะใส่จติ ของเราภายในท่าน จะทําให้ท่านดําเนินชีวติ ตาม ข้อกําหนดของเรา ท่านจะรักษาและปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของเรา” (อสค 36:26-27)

เพื่อไม่ให้ตวั เองต้องเสียใจที่ซื้อของแพง เธอจึงตัดสินใจต่อราคากระเป๋ าในร้าน นัน้ ทันที ในที่สดุ ก็ซื้อมาด้วยราคา 100 หยวน ด้วยความดีใจเธอซื้อ 2 ใบเลย จากนัน้ ก็เดินเที่ยวต่อ ไม่นานก็เจออีกร้านที่ขายกระเป๋ าชนิดเดียวกับที่เธอซื้อมา เจ้าของร้าน เห็ นเธอหิ้ วมา 4 ใบก็ รแู้ ล้วว่าต้องทําอย่างไรจึงจะขายสินค้าของตัวได้ เขาเสนอขาย ทันที 80 หยวน เท่านัน้ เองความภาคภูมิใจที่เธอเคยมีเพราะซื้อของได้ถกู ก็ไม่เหลืออีก ต่อไป เธอเลือกที่จะกอบกูค้ วามภาคภูมิใจด้วยการกัดฟั นต่อราคากระเป๋ าจนเหลือ ๖๐ หยวน เพื่อไม่ให้เสียโอกาสอันดี เธอจึงซื้ออีก 2 ใบ เรื่องทําท่าจะจบเท่านีเ้ พราะเธอซื้อกระเป๋ ามาแล้ว ๖ ใบ แต่พ่อค้าอีกร้านไม่ยอม ให้เธอเดิน ผ่านไปง่าย ๆ ที แรกเขาบอกราคา ๑๐๐ หยวน เธอต่อเล่น ๆ 50 หยวน ปรากฏว่าเขาตอบรับทันทีเพราะรูด้ ีว่ามีแต่ราคาตํา่ ขนาดนี้เท่านัน้ ที่จะทําให้เธอยอมซื้อ กระเป๋ าเพิ่มเป็ นใบที่ 7 ได้ แล้วเขาก็คาดไม่ผิด เธอตกลงซื้อ ไม่ได้ซื้อแค่ใบเดียว แต่ซื้อ ๒ ใบเพราะรูด้ วี ่าโอกาสที่จะซื้อกระเป๋ าแบรนด์เนมอย่างนีด้ ว้ ยราคา 50 หยวนหาไม่ได้งา่ ย นัก เข้าตลาดรัสเซียได้ไม่ถึงชัว่ โมงปรากฏว่าเธอหอบหิ้วกระเป๋ าชนิดเดียวกันถึง ๘ ใบ ทัง้ ๆ ที่ที่แต่เดิมเธอต้องการแค่ใบเดียวเท่านัน้ เฉพาะกระเป๋ าถืออย่างเดียวเธอหมด เงินไป 720 หยวน แทนที่จะเสียเพียง ๓๐๐ หยวน ทั้งนี้ดว้ ยเหตุผลประการเดียวคือ เพื่อกอบกูจ้ ิตใจไม่ให้ยาํ่ แย่จากการซื้อของแพง แต่แม้จะเสียเงินเพิ่มกว่าเท่าตัว เธอก็ยัง ปลอบใจตัวเองว่า กระเป๋ าที่ซื้อมานีเ้ ฉลี่ยแล้วใบละ 90 หยวนเท่านัน้ เอง ถูกอะไรอย่างนี้ อะไรทําให้เธอซื้อกระเป๋ าไม่หยุดทัง้ ๆ ที่มแี ล้ว 2 ใบ คําตอบก็คือ ความไม่พอใจ ในกระเป๋ าทั้งสองนัน่ เอง กระเป๋ าทัง้ สองนัน้ ไม่มีตาํ หนิอะไรเลย เธอดีใจด้วยซํา้ ตอนที่ซื้อ มาใหม่ ๆ แต่ความไม่พอใจเกิดขึน้ ทันทีที่เห็นกระเป๋ าใบอื่นมีราคาถูกกว่า ขณะเดียวกัน ก็ เกิดความอยากได้กระเป๋ าใบใหม่ขึ้นมา ยิ่งเห็ นกระเป๋ าราคาถูกมากเท่าไรก็ อดใจซื้ อ ไม่ได้ ประกอบกับกลัวเสียหน้าว่าซื้อของแพง ทําให้เธอยอมเสียเงินเพิ่มเพื่อจะได้ของถูก เราอยากซื้อของถูกเพื่ออะไร มิใช่เพราะประหยัดเงินดอกเหรอ แต่นา่ แปลกไหม ว่ายิ่งอยากได้ของถูกหญิ งสาวผูน้ ี้กลับต้องจ่ายเงินมากขึ้น ทั้งหมดนี้เป็ นเพราะอะไร หากไม่ใช่เพราะความไม่พอใจสิ่งที่มี ไม่ยินดีสิ่งที่ได้ พอใจสิ่งที่มี ยินดีสิ่งที่ได้ เป็ นคาถาสําคัญสําหรับนักช็อปปิ้ งและคนทัว่ ไป คาถา นีไ้ ม่เพียงช่วยประหยัดเงินในกระเป๋ าเราเท่านัน้ แต่ยงั ช่วยให้เรามีความสุขได้งา่ ยขึน้ ไม่ ต้องดิ้นรนไล่ล่าหาสิ่งใหม่ จนกระทัง่ มันสามารถหลอกล่อจูงจมูกให้เราทําอะไรก็ได้เพื่อ มัน

จากนิตยสาร Image เดือนมกราคม 2553 4

9


มิสซาสั ปดาห์ ที่ 2 เทศกาลธรรมดา (ปี A) วันอาทิตย์ ที่ 19 มกราคม ค.ศ. 2014 วัน เดือน ปี รายการมิสซา ผู้ขอมิสซา ส. 18 ม.ค. สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้าและพระแม่มารี ย ์ มารี อา ประทุม, คุณสมนึก ใช้สมบุญ และครอบครัว 18.00 น. อุทศิ แด่ อันตน สําเริ ง โกญจนาท เริ งจิต ยอแซฟ เสถียร, มารี อา เสาวนีย ์ พงษ์เพิ่มมาศ วรัญญ์นิช ยอแซฟ สมัคร, มารี อา สว่างวงศ์ พงษ์เพิ่มมาศ วรัญญ์นิช สตีเฟน จํารู ญ, มารี อา ละมุด เจริ ญพานิช ผูล้ ่วงลับครอบครัวเจริ ญพานิช วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มีผใู ้ ดนึกถึง ธนกร อา.19 ม.ค. สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้า และพระแม่มารี ย ์ บุญญรัตน์ 08.00 น. มารี อา เอื้อพันธ์ ศรี เจริ ญ, ครอบครัวศรี เจริ ญ คค.ศรี เจริ ญ คุณทองดี ทวีสุนทร ทิพย์วิภา ครอบครัวคุณวราพร เจนใจ ครอบครัวณรงค์ศกั ดิ์, ครอบครัวมูลมือง ร้านแฟมิลี่พิซซ่าคาเฟ่ อุทศิ แด่ เปโตร ยรรยง, ลูซีอา ละออ, มารี อา นิตยา อุชชิน ยอแซฟ สมบัติ อุชชิน, มารี อา มยุรี ผลาวงศ์ มัทธิว เกียรติศกั ดิ์ สุ วรรณจิต, Thomas Adams อันนา เย็น เอี้ยพิน, ยอแซฟ เกียจัว๊ แซ่คู ดอมินิกโก สวัสดิ์, โรซา สมจิตร อู๋สวัสดิ์ วราพร ยอแซฟ ทิวากร รักคิด และบรรพบุรุษ วิภาวนี ยวง บัปติสตา ก๊กเคี้ยง แซ่แพ้, มารี อา กิมฮวย แซ่ ต้ งั คค.ธนาพานิชย์ อันนา วิเลี่ยม บุญเจริ ญ บรรพบุรุษครอบครัวธนาพานิชย์ คค.ธนาพานิชย์ วิญญาณในไฟชําระ และวิญญาณที่ไม่มีผใู ้ ดนึกถึง 10

2. ลูก แกะสําหรับ ถวายบูช า ลูกาเล่าว่าบิดามารดาของยอห์นเป็ น สมณะ “สมณะผูห้ นึง่ ชือ่ เศคาริยาห์ประจําเวรในหมวดของอาบียาห์ มีภรรยาชือ่ เอลี ซาเบธจากตระกูลสมณะอาโรน” (ลก 1:5) หน้ าที่ของสมณะคือถวายลูกแกะเป็ นเครื่องบูชาชดเชยบาปในพระ วิหารทุกเช้าและเย็นตามบทบัญญัตทิ ว่ี า่ “ทุก ๆ วันตลอดไป ท่านจะต้องนําลูกแกะเพศ ผูส้ องตัวอายุหนึง่ ปี มาถวายบนพระแท่นบูชา ท่านจะต้องถวายลูกแกะตัวหนึง่ ในเวลา เช้า อีกตัวหนึง่ ถวายเวลาเย็น” (อพย 29:38-39) แม้ยามอดอยากใกล้ตายเพราะศึกสงคราม ชาวอิสราเอลยังถวายลูก แกะเป็ นเครือ่ งบูชาทุกวันจวบจนกระทังพระวิ ่ หารถูกกองทัพโรมันทําลายราบคาบในปี ค.ศ. 70 ยอห์นเป็ นบุตรของสมณะย่อมรูจ้ กั การถวายลูกแกะเป็ นเครื่องบูชา ชดเชยบาปเป็ นอย่างดี เมื่อท่านเรียกพระเยซูเจ้าเป็ น “ลูกแกะของพระเจ้า” ย่อม หมายความว่าพระองค์ทรงเป็ นเครื่องบูชาเที่ยงแท้แต่เพียงหนึ่งเดียวที่สามารถช่วย เราให้ “รอดพ้นจากบาป” ได้ 3. ลูกแกะทีถ่ กู นําไปฆ่า ประกาศกเยเรมียท์ ํานายถึงพระเมสสิยาห์ไว้ ว่า “เป็ นเหมือนลูกแกะว่าง่ายซึง่ ถูกนํ ามายังทีฆ่ ่า” (ยรม 11:19) และอิสยาห์อธิบาย เสริมว่า “เขามิได้ปริปากเหมือนลูกแกะทีถ่ ูกนํ าไปฆ่า เหมือนแกะทีไ่ ม่รอ้ งต่อหน้าคน ตัดขน” (อสย 53:7) ลูกแกะที่ประกาศกทัง้ สองทํานายถึงคือ พระเมสสิยาห์ผู้บ งั เกิดมา ด้วยความสุภาพถ่อมตนและเปี่ ยมล้นด้วยความรัก เพื่อไถ่กู้ประชากรของพระเจ้าให้ รอดพ้นอาศัยการทนทุกข์และเสียสละ เมื่อยอห์นเรียกพระเยซูเจ้าเป็ น “ลูกแกะของพระเจ้า” ท่านกําลังบอก ประชาชนว่า พระเมสสิยาห์ทบี ่ รรดาประกาศกใฝฝ่ นั ถึง บัดนี้ พระองค์เสด็จมาแล้ว ! 4. ลูกแกะแห่งชัยชนะ ในสมัยของมัคคาบีซง่ึ เป็ นช่วงปลายพระธรรม เก่าต่อกับพระธรรมใหม่ ชาวยิวตกอยู่ในภาวะสงคราม “ลูกแกะทีม่ เี ขา” ถูกใช้เป็ น สัญลักษณ์หมายถึง “ผูพ้ ชิ ติ ” ยูดามัคคาบี ซามูแอล ดาวิด และโซโลมอน ล้วนได้รบั การขนานนามว่า “ลูกแกะ” 3


สั ปดาห์ ที่ 2 เทศกาลธรรมดา (ปี A)

ยน 1:29-34

ยอห์นยึดมันในบทบาทของตนอย่ ่ างเสมอต้นเสมอปลายนัน่ คือ “ทําให้พระ เยซูเจ้าเป็ นทีร่ จู้ กั แก่อสิ ราเอล” (ยน 1:31) เมื่อเห็นพระองค์เสด็จมาหา ท่านจึงกล่าวว่า “นี ่คือลูกแกะของพระเจ้า” (ยน 1:29) “ลูกแกะ” ทีช่ าวอิสราเอลคุน้ เคยหมายถึง ลูกแกะปั สกา เพราะว่า “เทศกาลปสั กาของชาวยิวใกล้จะมาถึง” 1. (ยน 2:13) คํ่าคืนที่ชาวอิสราเอลอพยพออกจากประเทศอียปิ ต์ พระเจ้าทรงส่ง ทูตของพระองค์ลงมาประหารบุตรคนแรกของชาวอียปิ ต์ทุกครัวเรือนทัง้ คนและสัตว์ แต่ ท รงผ่ า นเลยบ้ า นของชาวอิ ส ราเอลซึ่ ง มี เ ลื อ ดลู ก แกะทาที่ ก รอบประตู เ ป็ น เครือ่ งหมาย (อพย 12:11-13) เลือดลูกแกะได้ชว่ ยชาวอิสราเอลให้รอดพ้นจากความตาย ! เท่ากับยอห์นกําลังแนะนํ าชาวอิสราเอลว่า พระเยซูเจ้าทรงเป็ น “ลูก แกะปสั กา” (1 คร 5:7) แท้จริงแต่เพียงหนึ่งเดียวที่สามารถช่วยเราทุกคนให้ “รอด พ้นจากความตาย” ได้ ลูกแกะจึงมิได้เป็ นเพียงสัญลักษณ์ของความสุภาพและอ่อนแอชนิด ช่วยเหลือตนเองไม่ได้เท่านัน้ แต่ยงั หมายถึงชัยชนะอันยิง่ ใหญ่อกี ด้วย 2

วัน เดือน ปี รายการมิสซา อา 19 ม.ค. สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้า และพระแม่มารี ย ์ สัตบุรุษวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน 10.00 น. เทเรซา เพ็ญสิ ริ ชินการุ ญ แพทริ เซี ย ชนิดา, ม.ล.รังษิธร ครอบครัวคุณสัณหพล เหลืองอร่ าม เซซี ลีอา เพ็กล้วน แซ่เอี้ยว, มารี อา วิไลวรรณ คุณธญภา สุ ขสวัสดิ์ มารี อา ลําไพร ดวงดุ, มารี อา ปนัดดา มิลาวรรณ มารี อา สุ พาที บุญเนตร ครอบครัวสายสุ ริน อุทศิ แด่ คุณพ่อ ยอแซฟ วัลลภ จําหน่ายผล มารี อา จันทรา สุ เสงี่ยม ยอแซฟ สุ จินต์ จวบสมัย คุณอิม แซ่ต้ งั คุณไทย ฮว่างวัน คุณซี ฮวง, มารี อา กิมลี้, แบร์นาแด๊ต นิภา ฟิ ลิป มุ่ยชิม, คุณเช้ง แซ่จึง, คุณเส่ ง แซ่ล้ ี เรนาโต ผดุง สุ ขสยาม, คุณก้านทอง แสงปัญหา ยอแซฟ บุญสื บ สุ ขสวัสดิ์ มารี ย ์ ยอแซฟ วิโรจน์ บุญช่วย มารี ย ์ ยอแซฟ สมหมาย แซ่อ้ ึง วิญญาณในไฟชําระ และวิญญาณที่ไม่มีผใู้ ดนึกถึง จ. 20 ม.ค. สุ ขสํ าราญ คุณธญภา สุ ขสวัสดิ์ อ. 21 ม.ค. อุทศิ แด่ วิญญาณในไฟชําระ พ. 22 ม.ค. อุทศิ แด่ วิญญาณในไฟชําระ พฤ. 23 ม.ค. อุทศิ แด่ วิญญาณในไฟชําระ ศ. 24 ม.ค. อุทศิ แด่ วิญญาณในไฟชําระ

ผู้ขอมิสซา เพ็ญสิ ริ วิไลวรรณ วิไลวรรณ จุฑามาศ สุ นทรี วีรยา สุ นนั ท์ หมุ่ยอี่ ธีระ รุ่ งโรจน์ รุ่ งโรจน์ รุ่ งโรจน์ อิ๊ก,อ๊ะ อิ๊ก,อ๊ะ อิ๊ก,อ๊ะ สกุล 11


 วันอาทิตย์น้ ี (19 มกราคม) หลังมิสซาสาย ขอเชิญพี่นอ้ งตรวจวัดความดันโลหิ ต และปรึ กษาปั ญหาด้านสุ ขภาพกับทีมแพทย์และพยาบาล ณ ศาลาปี ติการุ ณย์  ขอเชิ ญ พี่ น้อ งที่ ส นใจร่ ว มอบรมการสนทนาภาษาอังกฤษ สอนโดยที ม งาน อาสาสมัครชาวต่างชาติ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 12.30-14.30 น. ณ ห้องประชุม 21 ชั้น 2 อาคารสํานักงานวัด เริ่ มวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม ศกนี้เป็ นต้นไป  แผนกอภิบาลผูส้ ู งอายุ อัครสังฆมณฑลกรุ งเทพฯ รณรงค์โครงการจิตอาสาหา ทุนช่วยงานผูส้ ู งอายุระดับชาติและระดับสังฆมณฑล โดยการออมเงินวันละ 1 บาทตลอดปี 2014 เพื่อสนับสนุ นกิจกรรมของผูส้ ู งอายุ พี่นอ้ งท่านใดสนใจเข้า ร่ วมโครงการ โปรดติดต่อสํานักงานวัด  สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน จัดทําสลากการกุศลโอกาสครบรอบ 50 ปี บ้านเณร รายได้สนับสนุนกองทุนกระแสเรี ยก เพื่อบูรณะวัดและสามเณราลัย จําหน่ ายใบละ 100 บาท ลุน้ รับรางวัลรถยนต์, iPhone, iPad ฯลฯ มูลค่ารวม 3.4 ล้านบาท กําหนดจับ รางวัล 22 มี น าคม ศกนี้ ผูส้ นใจโปรดติ ด ต่ อ สภาภิ บ าล ด้านหน้าวัด หรื อสํานักงานวัด  วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ เป็ นวันอาทิตย์ตน้ เดือน และฉลองการถวายพระกุมาร ในพระวิ ห าร ขอเชิ ญ พี่ น้อ งที่ ป ระสงค์นําบุ ต รหลานเด็ ก เล็ ก อายุไ ม่ ถึ ง 7 ปี บริ บูรณ์มารับศีลล้างบาป โปรดติดต่อสํานักงานวัด

12

ฉบับที่ 510 วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม ค.ศ. 2014

สั ปดาห์ ที่ 2 เทศกาลธรรมดา (ปี A)

ท่ านผู้นีเ้ ป็ นพระบุตรของพระเจ้ า ยน 1:34

สารวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ประจำวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2014  
สารวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ประจำวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2014  

สารวัด วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ลาดพร้าว 124 ฉบับที่ 510 ประจำวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2014

Advertisement