Page 1

ฉบับที่ 475 วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม ค.ศ. 2013

ฉบับที่ 475 วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม ค.ศ. 2013

สมโภชพระจิตเจ้ า(ปี C)

สมโภชพระจิตเจ้ า(ปี C)

พระผู้ช่วยเหลือคือพระจิตเจ้ า จะทรงสอนท่ านทุกสิ่ ง

พระผู้ช่วยเหลือคือพระจิตเจ้ า จะทรงสอนท่ านทุกสิ่ ง

ยน 14:26

ยน 14:26


สมโภชพระจิตเจ้ า (ปี C) ยน 14:15-16, 23ข-26

สําหรับพระเยซูเจ้า สิง่ เดียวทีพ่ สิ จู น์ความรักแท้คอื “ความนบนอบเชือ่ ฟัง” ด้ว ยเหตุ น้ี เพราะรักพระบิดา พระองค์จึงทรงนบนอบเชื่อฟงั และปฏิบ ตั ิตามพระ ประสงค์ข องพระบิด าจนกระทัง่ ยอมสิ้น พระชนม์ แม้เ ป็ น การสิ้น พระชนม์บ นไม้ กางเขน เช่นเดียวกัน เราจะแสดงความรักต่อพระเยซูเจ้าได้กโ็ ดยการนบนอบเชื่อฟงั และปฏิบตั ติ ามบัญญัตขิ องพระองค์ ดังทีท่ รงตรัสว่า “ถ้าท่านทัง้ หลายรักเรา ท่านจะ ปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตขิ องเรา” (ยน 14:15) ความรักจึงไม่ใช่เรื่องของความรูส้ กึ ชอบหรือพอใจเท่านัน้ แต่ตอ้ งมีความนบ นอบเชื่อฟงั รวมอยูด่ ว้ ย หาไม่แล้วเราจะพบเด็กทีป่ ากบอกว่ารักพ่อรักแม่ แต่ไม่วาย ทําให้พ่อแม่เป็ นทุกข์เสียใจอยู่ทุกวีท่ ุกวัน หรือสามีภรรยาทีป่ ากก็บอกว่ารักกัน แต่ ไม่วายทําให้อกี ฝ่ายหนึ่งเจ็บปวดรวดร้าวด้วยการฉุ นเฉียวใส่กนั บ้าง โหดร้ายต่อกัน บ้าง ไม่รจู้ กั เกรงอกเกรงใจกันบ้าง เป็ นต้น ในเมือ่ ความรักแท้เรียกร้องให้เรานบนอบเชื่อฟงั ผูท้ เ่ี รารัก รักแท้จงึ ไม่ใช่เรื่อง ง่าย ด้วยเหตุน้ีพระเยซูเจ้าจึงทรงสัญญา “จะประทานผูช้ ่วยเหลืออีกองค์หนึง่ ให้เรา เพือ่ จะอยูก่ บั เราตลอดไป” (ยน 14:16) “ผูช้ ่วยเหลือ” ตรงกับคํากรีก paraklētos (พาราเคลตอส) ซึง่ มีความหมาย ตามรากศัพท์เพียง “ผูท้ ถี ่ ูกเรียกมา” แต่โอกาสและเหตุผลทีช่ าวกรีกใช้คาํ “พาราเคล ตอส” กลับมีขอบเขตกว้างขวางอย่างยิง่ ดังเช่น 2

วัน เดือน ปี อา 19 พ.ค. 08.00 น.

รายการมิสซา ผู้ขอมิสซา อุทศิ แด่ ยอแซฟ ภิรมย์, โยเซฟิ น รัตนา, ยวง พิสิษฐ์ พันธุมจินดา สุ ดารัตน์ คุณวิรัช พุทธโกษา, คุณสมถวิล ขจรเกียรติ สุ ดารัตน์ คุณอุย้ นิ้ว แซ่เซี้ ยว, คุณโถ เพียรช่างคิด คุณนวลจันทร์, ด.ช.ธงชัย ธนะสาร ผูล้ ่วงลับครอบครัวจุลละมณฑล ผูล้ ่วงลับ ครอบครัวลี้ยาง บรรพบุรุษครอบครัวธนาพานิชย์ คค.ธนาพานิชย์ วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มีผใู้ ดนึกถึง คค.ธนาพานิชย์ อา 19 พ.ค. สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้าและพระแม่มารี ย ์ อุไร/สุ ปานี 10.00 น. สัตบุรุษวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน เซซี ลีอา เพ็กล้วน เซ่เอี้ยว สุ รพงษ์ มารี อา วไลพร บุญเจริ ญ และครอบครัว มารี อา อุไร ทรงสัตย์ ดอมินิก ภูวนัย หงษ์แก้ว และครอบครัว มารี อา มาริ สา เสวตรวิทย์ และครอบครัว คุณณัฐธร และขวัญ, คุณจักรกริ ช ยูเนยา Duru Stephen Arinze ครอบครัวเจริ ญปรี ชา สุ ปานี อุทศิ แด่ ลูซีอา สุ ภา จิรชัยธํารงศักดิ์ นิภาภรณ์ ฟรังซิ สเซเวียร์ จิรวัฒน์ เสวตรวิทย์ และบรรพบุรุษ คุณแย้ม เสวตรวิทย์, Leon Romen เปโตร ยรรยง, ลูซีอา ละออ, มารี อา นิตยา อุชชิน คค.อุชชิน ยอแซฟ สมบัตร อุชชิน, มารี อา มยุรี ผลาวงศ์ คค.อุชชิน มัทธิ ว เกียรติศกั ดิ์ สุ วรรณจิต, Thomas Adams คค.อุชชิน คุณอิม แซ่ต้ งั หมุ่ยอี่ คุณนุชนาถ พุม่ พวง, คุณจิโรจน์ ธิมา ลลิตา ลลิตา แบนาแด๊ต กรรจภรณ์ ทําจันทา 11


มิสซาสมโภชพระจิตเจ้ า(ปี C) วันอาทิตย์ ที่ 19 พฤษภาคม ค.ศ. 2013 วัน เดือน ปี รายการมิสซา ผู้ขอมิสซา ส. 18 พ.ค. สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้าและพระแม่มารี ย ์ 18.00 น. มารี อา ประทุม, คุณสมนึก ใช้สมบุญ และครอบครัว มารี อา ศศินภา, คุณสุ รี ตังศักดิสถิตย์ และครอบครัว Duru Stephen Arinze อุทศิ แด่ อันตน สําเริ ง โกญจนาท เริ งจิต ลูซีอา สุ ภา จิรชัยธํารงศักดิ์ นิภาภรณ์ สตีเฟน จํารู ญ, มารี อา ละมุด เจริ ญพานิช ยอแซฟ เสถียร, มารี อา เสาวนีย ์ พงษ์เพิ่มมาศ ปภาวิชญ์/วรัญญ์นิช ยอแซฟ บรรจง ศิริยงค์ วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มีผใู ้ ดนึกถึง วรัญญ์นิช อา. 19 พ.ค. สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้า และพระแม่มารี ย ์ 08.00 น. มารี อา เอื้อพันธ์ และครอบครัวศรี เจริ ญ คค.ศรี เจริ ญ วิกตอเรี ย รสสุ คนธ์ และครอบครัว มารี อา ปนัดดา ลี้ยาง, เทเรซา ชนินทร์มาศ พนอําพน มารี อา ภาณุมาศ พงศ์พนั ธุ์พฒั น์ พลเอก พิจิตร, คุณหญิง วิมล กุลละวณิ ชย์ ครอบครัวพันธุมจินดา สุ ดารัตน์ ครอบครัวธนะสาร, ครอบครัวสาธรกิจ ครอบครัวสุ ทธิโอภาส, ครอบครัวบรรณสกุล ครอบครัวเขม้นงาน, ครอบครัวเพียรช่างคิด ครอบครัวลิ้มจิตรกร, ครอบครัวเตรี ยมวิชานนท์ อุทศิ แด่ ยวง บัปติสตา ก๊กเคี้ยง แซ่แพ้, มารี อา กิมฮวย แซ่ ต้ งั คค.ธนาพานิชย์ ยอแซฟ ทิวากร รักคิด และบรรพบุรุษ วิภาวิณี โรซา ราตรี ลี้ยาง, อันนา ยีส่ ุ่ น พานิช, คุณสอ ชูสอน คุณวิชยั สายแสง, คุณพัฒนา ทองธิว 10

1. 2.

ผูท้ ถ่ี ูกเรียกมาเป็ นพยานในศาลเพือ่ “ประโยชน์” ของฝา่ ยใดฝา่ ยหนึ่ง ผู้ท่ีถู ก เรีย กมาเป็ น ทนาย “แก้ต่ า ง” ให้ผู้ท่ีถู ก กล่ า วหาด้ว ยข้อ หา

ฉกรรจ์ 3. ผูท้ ถ่ี ูกเรียกมาในฐานะผูเ้ ชีย่ วชาญเพือ่ “ให้คาํ ปรึกษา” ในสถานการณ์ ทีย่ งุ่ ยาก 4. ผูท้ ถ่ี ูกเรียกมา “ให้กําลังใจ” เช่น แก่กําลังพลทีท่ อ้ แท้ ให้กลับมีจติ ใจ ฮึกเหิมและกล้าหาญอีกครัง้ หนึ่ง 5. ผูท้ ถ่ี ูกเรียกมาเพือ่ “ช่วยเหลือ” ในยามลําบากและขัดสน จะเห็นว่า “ผูช้ ว่ ยเหลือ” ของชาวกรีกมีบทบาทกว้างขวางอย่างยิง่ สําหรับพระเยซูเจ้า “ผูช้ ่วยเหลือ” นี้คอื “พระจิตเจ้า” ซึง่ พระองค์ทรงกล่าวถึง บทบาทหน้าทีไ่ ว้ 2 ประการ (ยน 14:26) กล่าวคือ 1. สอน พระองค์ตรัสว่าพระจิตเจ้า “จะทรงสอนท่านทุกสิง่ ” ไม่มสี งิ่ ใดทีพ่ ระองค์ไม่ทรงสอน ไม่มเี วลาใดทีพ่ ระองค์จะหยุดพัก พระองค์ทรงสอนทุกสิง่ แก่เรา สัปดาห์ละ 7 วัน วันละ 24 ชัวโมง ่ ! เราคริสตชนจึงมีหน้าที่ “เรียนรู้” ความจริงเกี่ยวกับพระเจ้า และทํา ให้ความรูน้ นั ้ “ลึกซึ้ง” เพิม่ มากขึน้ ทุกวันจน “ตลอดชีวิต” ไม่มคี ําแก้ตวั ใด ๆ สําหรับการปิ ดหู ปิ ดตา หรือปิ ดใจไม่ทําให้ความ เชื่อของเราลึกซึง้ มากขึน้ เพราะพระองค์ทรงส่ง “พระจิต” มาสอนเราแล้ว ดังนัน้ ผูท้ พ่ี ดู ว่าตนเองเรียนรูห้ ลักธรรมคําสอนครบถ้วนแล้ว จึงฟนั ธงได้เลยว่า เขาผูน้ ัน้ ยังไม่รูแ้ ม้แต่บทบาทและหน้าที่ของพระจิตเจ้าด้วยซํ้าไปว่าคือ อะไร ! 2. ทําให้ระลึกถึงทุกสิ ง่ ทีพ่ ระเยซูเจ้าทรงสอน 2.1 เกีย่ วกับความเชือ่ พระจิตเจ้าทรงช่วยให้เราระลึกถึงความ จริงทีพ่ ระเยซูเจ้าได้ตรัสสอนไว้แล้วเมือ่ สองพันปี ก่อน

3


หน้าทีข่ องเราจึงไม่ใช่การค้นหาความจริงใหม่เกี่ยวกับพระ เจ้านอกเหนือไปจากที่พระองค์ตรัสสอน แต่เป็ นการวอนขอพระจิตเจ้าโปรดให้เรา “ระลึก” ได้ และ “เข้าใจ” ความหมายของความจริงทีพ่ ระองค์ตรัสสอนไว้ เหมื อ นที่ พ ระองค์ ท รงช่ ว ยบรรดาอัค รสาวกให้ เ ข้ า ใจ ความหมายของความรอดโดยทางพระเยซูเจ้า เมื่อคราวทีต่ อ้ งเผชิญหน้ากับคําสอน ผิด ๆ อย่างเช่น “ถ้าท่านมิได้รบั พิธเี ข้าสุหนัตตามจารีตของโมเสส ก็จะเอาตัวรอด มิได้” (กจ 15:1-2, 22-29) 2.2 เกีย่ วกับความประพฤติ พระจิตเจ้าทรงช่วยเราให้ดําเนิน ชีวติ ตามหนทางของพระเยซูเจ้า ทุกคนคงเคยได้รบั ความช่วยเหลือจากพระองค์มาแล้วไม่ มากก็น้อย เช่น เมื่อถูกล่อลวงและกําลังจะทําผิดอยู่รอมร่อ จู่ๆ พระวาจาของพระ เยซูเจ้าก็ดี ข้อความบางตอนจากพระคัมภีรก์ ด็ ี รูปภาพของแม่พระก็ดี คําพูดของคน ทีเ่ รานับถือก็ดี หรือคําสอนทีเ่ คยเรียนสมัยเด็กก็ดี เกิดผุดขึน้ มาในความคิดของเรา และช่วยเราให้รอดพ้นจากการล่อลวงนัน้ นี่แหละ ผลงานของพระจิตเจ้า ! และในฐานะทีท่ รงเป็ น “ผูช้ ่วยเหลือ” (พาราเคลตอส) บทบาทของ “พระ จิ ต” ซึ่งเราร่วมใจกันสมโภชในวันนี้ จึงกว้างขวางยิง่ นัก พระองค์เสด็จมาก็เพือ่ ประโยชน์ของเรา เพือ่ กําจัดจุดอ่อนและข้อบกพร่องในตัวเรา เพือ่ ส่องสว่างสติปญั ญา และจิตใจของเรา รวมถึงช่วยเหลือเราให้สามารถจัดการกับชีวติ และสังคมของเรา อย่างผูม้ ชี ยั พระศาสนจักรคาทอลิกสอนว่าพระจิตเจ้าโปรดประทานความช่วยเหลือแก่ เราโดยผ่านทางพระพรหรือพระคุณ 2 ประเภทใหญ่ ๆ ด้วยกัน กล่าวคือ 1. พระคุณ 7 ประการ เพื่อช่วยให้เราแต่ละคนบรรลุความศักดิ ์สิทธิ ์ ประกอบด้ว ยปรีช าญาณ ความเข้าใจ คํา แนะนํ า ความกล้า หาญ ความรู้ ความ ศรัทธา และความยําเกรงพระเจ้า 2. พระคุณพิ เศษอื่นๆ (Charismata) ทีท่ รงโปรดประทานแก่บางคน เพือ่ ความดีของส่วนรวม 4

เราไม่เปิ ดใจให้กว้างพอ แต่กลับถูกครอบงําด้วยความคิดบางอย่าง ซึ่งอาจเกิดจาก ประสบการณ์เ ก่ า ๆ ก็ ไ ด้ ดัง ไอบี เ อ็ ม และจี อี ที่ เ ชื่ อ ว่ า ไม่มีต ลาดรองรั บ เครื่ อ งถ่ า ย เอกสาร คนบางคนเห็นธนบัตรพันบาทตกอยู่บนทางเดินข้างหน้า ก็ยังไม่กา้ วไปหยิบ เพราะคิดว่า ถ้าเป็ นของจริงก็ตอ้ งมีคนเก็บไปแล้ว ขณะที่เพื่อนซึ่งเดินมาด้วยกัน พอมี คนชี้ให้ด ู ก็ เดินไปหยิบ แล้วก็ พบว่าเป็ นเงินจริง จึงได้เงินไปฟรีๆ ส่วนคนแรกกลับ ปล่อยให้โชคหลุดมือ โชคฉัน ใด โอกาสก็ ฉัน นั้น มีโ อกาสดีๆ มาหาเราเสมอ แต่กี่ ค นที่ ร จู้ ัก ฉวย โอกาสเหล่านั้นเอาไว้ได้ มีหลายคนที่เศร้าโศกเสียใจเพราะพ่อแม่จากไปโดยไม่ทันได้ ตอบแทนบุญคุณ ที่จริงโอกาสที่จะตอบแทนท่านมีมาตลอด แต่ถกู ปล่อยให้ผา่ นเลยไป ใช่หรือไม่ว่าทุกวินาทีที่ท่านยังมีชวี ิตอยู่คือโอกาสที่จะได้สนองคุณท่าน แต่ผคู้ นเป็ นอัน มากกลับไม่ตระหนักว่านั้นคือโอกาสที่สาํ คัญยิ่ง นี้คือสาเหตุเดียวกันกับที่หลายคน เศร้าเสียใจที่ได้ทาํ ผิดกับคนรักซึ่งจากไป โอกาสที่จะขอโทษหรือทําผิดให้เป็ นถูกนัน้ มี มาตลอดจนวินาทีสดุ ท้ายก่อนเขาสิ้นลม แต่ก็ถกู เมินเฉย โอกาสดีๆ บางครัง้ ก็มาในรูปที่ไม่นา่ พิสมัย เช่น ตกงาน อกหัก หรือเจ็บป่ วย สตีฟ จ็อบส์ เป็ นคนหนึ่งที่พบว่าการถูกไล่ออกจากบริษัทแอปเปิ ลที่ตนเองก่อตัง้ ขึ้น เปิ ดโอกาสให้เขาได้ไปสร้างสรรค์ปรากฏการณ์ใหม่ๆ ในแวดวงอนิเมชัน่ จนโด่งดังไป ทัว่ โลก และส่งผลให้เขาคิดค้น iPod และ iPhone ในเวลาต่อมาเมื่อถูกดึงกลับไปยัง บริษทั แอปเปิ ล เขาเคยพูดว่าการถูกไล่ออกจากแอปเปิ ลเป็ น “สิ่งที่ดีที่สดุ ที่เกิดขึน้ กับ ผม” เพราะเป็ น “ช่วงเวลาแห่งการสร้างสรรค์มากที่สดุ ช่วงหนึง่ ของชีวิต” ความคิดสร้างสรรค์ยังอาจเกิดขึ้นได้ในยามที่คณ ุ ล้มป่ วย สาเหตุประการ หนึง่ ที่ทาํ ให้ เชสเตอร์ คาร์ลสัน สนใจประดิษฐ์เครื่องถ่ายเอกสารก็เพราะเขาเป็ นโรคไข ข้ออักเสบ ซึ่งทําให้เขามีปัญหามากในการพิมพ์สาํ เนาเอกสาร อันเป็ นงานที่เขาต้องทํา เป็ นประจําในฐานะเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิทธิบัตรของบริษทั แห่งหนึ่ง น่าสงสัยว่าหากเขามี สุขภาพปกติ เขาคงไม่สนใจประดิษฐ์เครื่องถ่ายเอกสาร ซึ่งต่อมาได้สร้างชื่อเสียงและ ความรํา่ รวยแก่เขา โชคบางครั้ ง ก็ ม าในรูป ของเคราะห์ ถ้า มองให้เ ป็ นก็ เ ห็ น โชคได้แ ม้ป ระสบ เคราะห์ ด้วยเหตุนจี้ ึงไม่ตอ้ งห่วงว่าเมือ่ ไรจะมีโชค โชคนัน้ มาหาเราทุกวินาที โอกาสดีๆ มาหาเราเสมอ อยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นหรือไม่เท่านัน้ 9


จากนิตยสาร Image เดือนมีนาคม 2553

เครื่องถ่ายเอกสารหรือที่ใครๆ เรียกว่า “เครื่องซีร็อกซ์” กลายเป็ นส่วนหนึง่ ในชีวิตของคนยุคนีไ้ ปแล้ว แม้แต่ชาวชนบทก็ตอ้ งพึ่งเครื่องถ่ายเอกสารเวลาไปติดต่อ ราชการที่อาํ เภอ ยิ่งนักเรียนนักศึกษาด้วยแล้ว ประดิษฐกรรมชนิดนี้มีความสําคัญ ยิ่งกว่าปากกาเสียด้วยซํา้ โดยเฉพาะสําหรับคนที่ตอ้ งพึ่งสมุดเล็คเชอร์ของเพื่อนๆ ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าทุกวันนีธ้ รุ กิจเกี่ยวกับเครื่องถ่ายเอกสารสร้างรายได้เป็ น จํานวนมหาศาล ส่งผลให้บริษทั ซีร็อกซ์กลายเป็ นบริษทั ชัน้ นําระดับโลก แต่เชื่อหรือไม่ ว่าเมื่อ 70 ปี ที่แล้วประดิษฐกรรมทําเงินชนิดนี้แทบไม่มีใครเห็ นความสําคัญเลย จน เกือบไม่มโี อกาสได้ “แจ้งเกิด” เลยด้วยซํา้ เมื่อเชสเตอร์ คาร์ลสัน ค้นพบวิธีการถ่ายเอกสารด้วยไฟฟ้าเป็ นครั้งแรกใน โลก เขาใช้เ วลาถึ ง 5 ปี ในการเสนอเครื่ อ งต้น แบบแก่ บ ริ ษั ท ชั้ น นํ า ต่ า งๆ ใน สหรัฐอเมริกามากกว่า 20 บริษัทแต่ถกู ปฏิเสธหมด ส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามันยังขาด การพัฒนาอีกมาก ที่นา่ สนใจก็คือสองบริษทั ที่ปฏิเสธได้แก่ ไอบีเอ็ม และ จีอี อันที่จริง ทัง้ สองบริษทั มีทนุ และความรูม้ ากพอที่จะพัฒนาเครื่องดังกล่าวให้สมบูรณ์แบบ แต่ก็ ยังเมินเพราะเชือ่ ว่าตลาดไม่สนใจเครื่องแบบนี้ นัน่ คือความผิดพลาดครั้งใหญ่ของสองบริ ษัทยักษ์ใหญ่ แต่กลายเป็ นโชค มหาศาลของบริษัทเล็ กๆ ชื่อฮาลอยด์ ฮาลอยด์ซื้อสิทธิบัตรและพัฒนาเครื่องถ่าย เอกสารจนสามารถทําขายได้เป็ นเจ้าแรกในโลก โดยตัง้ ชื่อเครื่องดังกล่าวว่า “เครื่องซี ร็ อกซ์” ความนิยมอย่างล้นหลามและกําไรมหาศาลที่ตามมาทําให้บริษทั ดังกล่าว เปลี่ยนชือ่ เป็ นบริษทั ซีร็อกซ์ในที่สดุ “โชค”นัน้ ใครๆ ก็อยากได้และพากันเสาะแสวงหา แต่บ่อยครั้งโชคก็เป็ นฝ่ าย มาหาเราเอง แม้กระนัน้ ผูค้ นเป็ นอันมากกลับปล่อยให้โชคผ่านเลยไป ไม่ยอมไขว่คว้า เอาไว้ เช่นเดียวกับไอบีเอ็มและจีอีที่ปล่อยให้เงินจํานวนมหาศาลหลุดมือไป ตรงข้าม กับฮาลอยด์ที่ฉวยเอาไว้ได้ ใครต่อใครมักบ่นว่าตัวเองไม่มโี ชค ที่จริงถ้าพูดว่าตัวเองมองไม่เห็นโชค น่าจะ ถูกกว่า โชคนัน้ เดินมาหาเราเสมอเป็ นแต่เรามองไม่เห็นเอง สาเหตุท่ีมองไม่เห็นก็เพราะ 8

พร้อมกันนี้สภาสังคายนาแห่งนครนีเชอายังพูดถึงกําเนิดของพระจิตเจ้าไว้ว่า “ทรงเนื อ่ งมาจากพระบิดาและพระบุตร” ในขณะทีพ่ ระเยซูเจ้า “ทรงบังเกิ ดจากพระ บิดา” นักบุญโธมัส อะไควนัส อธิบายความแตกต่างระหว่าง “บังเกิด” และ “เนือ่ ง” ไว้ดงั นี้ พระเจ้าทรงมีสติปญั ญาสําหรับคิด และนํ้าใจสําหรับรัก สิง่ ที่พระเจ้าทรงคิดถึงตัง้ แต่นิรนั ดรคือ “ตัวพระองค์เอง” เพราะไม่มี สิง่ อื่นใดให้พระองค์คดิ ถึง เมื่อทรงคิด “ย่อมก่อให้เกิด” ตัวแทนของสิง่ ที่ทรงคิด (ตัวอย่างเช่น เวลาเราคิดถึงมนุ ษย์ต่างดาว เรากําลังก่อให้เกิดตัวแทนหรือ “มโน ภาพ” ของมนุษย์ต่างดาวขึน้ ในความคิดของเรา) เนื่ อ งจากพระเจ้ า ไม่ มีข อบเขต ความคิด ของพระองค์ ย่ อ มไม่ มี ขอบเขต (คิดครัง้ เดียวก็ครบครันและครอบคลุมทุกสิง่ ) และ “ตัวแทน” ของสิง่ ที่ “เกิด” จากความคิดของพระองค์กย็ ่อมไม่มขี อบเขตไปด้วย พระคัมภีรเ์ รียก “ตัวแทน” ทีเ่ กิดจากความคิดนี้ว่า “ภาพทีแ่ ลเห็นได้ ของพระเจ้าทีแ่ ลเห็นไม่ได้”, “พระวจนาตถ์”, “พระปรีชาญาณ” ฯลฯ และเพราะความคิ ด ของพระเจ้ า ทรงก่ อ ให้ เ กิ ด พระวจนาตถ์ ความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับพระวจนาตถ์จงึ เป็ นแบบ “พ่อ-ลูก” หรือ “พระบิดา และ พระบุตร” จากภาษาเชิงเปรียบเทียบเหล่านี้ จึงนํ ามาสู่การยืนยันว่า “ข้าพเจ้าเชือ่ ว่า พระเยซูคริสตเจ้าทรงเป็ นพระบุตรองค์เดียวของพระเป็ นเจ้า ทรงบังเกิดจากพระบิดา ก่อนกัปก่อนกัลป์….” ดังได้กล่าวแล้วว่า พระเจ้าทรงมีสติปญั ญาสําหรับคิด และนํ้าใจสําหรับรัก ตัง้ แต่นิรนั ดร พระบิดาทรงรักพระบุตรอย่างไม่มขี อบเขต แต่ความรักของพระบิดาไม่ได้ก่อให้เกิดมโนภาพของพระบุตรผูเ้ ป็ นที่ รัก เพียงแต่โน้มน้าวให้ทงั ้ พระบิดาและพระบุตรมีความสัมพันธ์เป็ น หนึ่งเดียวกัน 5


-

ความรักซึ่งไม่มขี อบเขตของพระบิดาจึงไม่ได้เกิดจากพระบิดา แต่ “เนือ่ ง” มาจากพระบิดาและพระบุตรทรงรักกัน ความรัก อัน เนื่ อ งมาจากพระบิด าและพระบุ ต รนี้ เป็ น ผลงานของ “นํ้าใจ” หรือ “จิตใจ” ของพระเจ้า จึงได้รบั พระนามว่า “พระจิต” เราจึงยืนยันว่า “ข้าพเจ้าเชือ่ ว่า พระจิตทรงเป็ นพระเป็ นเจ้าผูบ้ นั ดาลชีวติ ทรง เนือ่ งมาจากพระบิดาและพระบุตร....” ในเมือ่ พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าผูบ้ นั ดาลชีวติ และพร้อมจะเป็ นพระผูช้ ่วยเหลือ เราในทุกสิง่ และทุกโอกาส การสมโภชวันนี้จะไม่มคี วามหมายใดเลยหากเราไม่กราบ ทูลพระองค์วา่

“เชิญเสด็จมาพระจิตเจ้าข้า เชิญมาสถิตในดวงใจของลูกด้วยเทอญ” !

6

 วันอาทิตย์น้ ี หลังมิสซาสาย o ขอเชิญพี่น้องตรวจวัดความดันโลหิ ต และปรึ กษาด้านสุ ขภาพกับทีม แพทย์และพยาบาล ณ ศาลาปี ติ การุ ณย์ สัปดาห์ น้ ี มีผูเ้ ชี่ ยวชาญด้าน กายภาพบําบัดคือ ผศ. นาฏวิมล งามสิ ริจิตต์ มาร่ วมให้คาํ ปรึ กษาด้วย o ขอเชิ ญน้องๆที่สมัครโปรยดอกไม้ถวายเกียรติแด่ศีลมหาสนิ ทในวัน สมโภชพระวรกายและพระโลหิ ตพระคริ สตเจ้า (2 มิถุนายน ศกนี้ ) และน้องๆที่สนใจพบกันบริ เวณหน้าพระแท่นเพื่อฝึ กซ้อม  วันอาทิตย์หน้า (26 พฤษภาคม ศกนี้ ) ขอเชิ ญผูส้ มัครเรี ยนคําสอนผูใ้ หญ่ และ ผูส้ นใจรื้ อฟื้ นความรู ้ ด้า นคําสอน พบกัน ณ ห้องประชุ ม 23-24 ชั้น 2 อาคารสํานัก งานวัด เวลา 13.00-15.00 น.  เนื่ องด้วย สมณสภาเพื่อการส่ งเสริ มการประกาศข่าวดีแบบใหม่ ได้กาํ หนดให้ วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2013 ซึ่งเป็ นวันสมโภชพระวรกายและพระโลหิ ตพระคริ สตเจ้า เป็ นวันเฝ้ าศีลมหาสนิทอย่างสง่าพร้อมกันทัว่ โลกในโอกาสปี แห่ งความเชื่อ โดยสมเด็จ พระสันตะปาปาฟรังซิ สจะทรงเป็ นประธานในการเฝ้ าศีลมหาสนิ ทอย่างสง่า ณ มหา วิหารนักบุญเปโตร วัดแม่ พระกุหลาบทิพย์ จึงขอเชิ ญชวนสั ตบุรุษทุกท่ านร่ วมเฝ้ าศี ล มหาสนิทอย่ างสง่ า เวลา 9.00 – 10.00 น. (หลังมิสซาเช้ าจนถึงเริ่มมิสซาสาย) และร่ วม แห่ ศีลมหาสนิทหลังมิสซาสายโดยพร้ อมเพรียงกัน  พี่น้องท่านใดประสงค์นําบุตรหลานเด็กเล็กมารั บศีลล้างบาปวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน ศกนี้ เวลา 9.00 น. โปรดติดต่อสํานักงานวัด (เลื่อนกําหนดจากวันอาทิตย์ตน้ เดือน เนื่องจากมีพิธีเฝ้ าศีลมหาสนิทอย่างสง่า)

7


-

ความรักซึ่งไม่มขี อบเขตของพระบิดาจึงไม่ได้เกิดจากพระบิดา แต่ “เนือ่ ง” มาจากพระบิดาและพระบุตรทรงรักกัน ความรัก อัน เนื่ อ งมาจากพระบิด าและพระบุ ต รนี้ เป็ น ผลงานของ “นํ้าใจ” หรือ “จิตใจ” ของพระเจ้า จึงได้รบั พระนามว่า “พระจิต” เราจึงยืนยันว่า “ข้าพเจ้าเชือ่ ว่า พระจิตทรงเป็ นพระเป็ นเจ้าผูบ้ นั ดาลชีวติ ทรง เนือ่ งมาจากพระบิดาและพระบุตร....” ในเมือ่ พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าผูบ้ นั ดาลชีวติ และพร้อมจะเป็ นพระผูช้ ่วยเหลือ เราในทุกสิง่ และทุกโอกาส การสมโภชวันนี้จะไม่มคี วามหมายใดเลยหากเราไม่กราบ ทูลพระองค์วา่

“เชิญเสด็จมาพระจิตเจ้าข้า เชิญมาสถิตในดวงใจของลูกด้วยเทอญ” !

6

 วันอาทิตย์น้ ี หลังมิสซาสาย o ขอเชิญพี่น้องตรวจวัดความดันโลหิ ต และปรึ กษาด้านสุ ขภาพกับทีม แพทย์และพยาบาล ณ ศาลาปี ติ การุ ณย์ สัปดาห์ น้ ี มีผูเ้ ชี่ ยวชาญด้าน กายภาพบําบัดคือ ผศ. นาฏวิมล งามสิ ริจิตต์ มาร่ วมให้คาํ ปรึ กษาด้วย o ขอเชิ ญน้องๆที่สมัครโปรยดอกไม้ถวายเกียรติแด่ศีลมหาสนิ ทในวัน สมโภชพระวรกายและพระโลหิ ตพระคริ สตเจ้า (2 มิถุนายน ศกนี้ ) และน้องๆที่สนใจพบกันบริ เวณหน้าพระแท่นเพื่อฝึ กซ้อม  วันอาทิตย์หน้า (26 พฤษภาคม ศกนี้ ) ขอเชิ ญผูส้ มัครเรี ยนคําสอนผูใ้ หญ่ และ ผูส้ นใจรื้ อฟื้ นความรู ้ ด้า นคําสอน พบกัน ณ ห้องประชุ ม 23-24 ชั้น 2 อาคารสํานัก งานวัด เวลา 13.00-15.00 น.  เนื่ องด้วย สมณสภาเพื่อการส่ งเสริ มการประกาศข่าวดีแบบใหม่ ได้กาํ หนดให้ วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2013 ซึ่งเป็ นวันสมโภชพระวรกายและพระโลหิ ตพระคริ สตเจ้า เป็ นวันเฝ้ าศีลมหาสนิทอย่างสง่าพร้อมกันทัว่ โลกในโอกาสปี แห่ งความเชื่อ โดยสมเด็จ พระสันตะปาปาฟรังซิ สจะทรงเป็ นประธานในการเฝ้ าศีลมหาสนิ ทอย่างสง่า ณ มหา วิหารนักบุญเปโตร วัดแม่ พระกุหลาบทิพย์ จึงขอเชิ ญชวนสั ตบุรุษทุกท่ านร่ วมเฝ้ าศี ล มหาสนิทอย่ างสง่ า เวลา 9.00 – 10.00 น. (หลังมิสซาเช้ าจนถึงเริ่มมิสซาสาย) และร่ วม แห่ ศีลมหาสนิทหลังมิสซาสายโดยพร้ อมเพรียงกัน  พี่น้องท่านใดประสงค์นําบุตรหลานเด็กเล็กมารั บศีลล้างบาปวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน ศกนี้ เวลา 9.00 น. โปรดติดต่อสํานักงานวัด (เลื่อนกําหนดจากวันอาทิตย์ตน้ เดือน เนื่องจากมีพิธีเฝ้ าศีลมหาสนิทอย่างสง่า)

7


จากนิตยสาร Image เดือนมีนาคม 2553

เครื่องถ่ายเอกสารหรือที่ใครๆ เรียกว่า “เครื่องซีร็อกซ์” กลายเป็ นส่วนหนึง่ ในชีวิตของคนยุคนีไ้ ปแล้ว แม้แต่ชาวชนบทก็ตอ้ งพึ่งเครื่องถ่ายเอกสารเวลาไปติดต่อ ราชการที่อาํ เภอ ยิ่งนักเรียนนักศึกษาด้วยแล้ว ประดิษฐกรรมชนิดนี้มีความสําคัญ ยิ่งกว่าปากกาเสียด้วยซํา้ โดยเฉพาะสําหรับคนที่ตอ้ งพึ่งสมุดเล็คเชอร์ของเพื่อนๆ ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าทุกวันนีธ้ รุ กิจเกี่ยวกับเครื่องถ่ายเอกสารสร้างรายได้เป็ น จํานวนมหาศาล ส่งผลให้บริษทั ซีร็อกซ์กลายเป็ นบริษทั ชัน้ นําระดับโลก แต่เชื่อหรือไม่ ว่าเมื่อ 70 ปี ที่แล้วประดิษฐกรรมทําเงินชนิดนี้แทบไม่มีใครเห็ นความสําคัญเลย จน เกือบไม่มโี อกาสได้ “แจ้งเกิด” เลยด้วยซํา้ เมื่อเชสเตอร์ คาร์ลสัน ค้นพบวิธีการถ่ายเอกสารด้วยไฟฟ้าเป็ นครั้งแรกใน โลก เขาใช้เ วลาถึ ง 5 ปี ในการเสนอเครื่ อ งต้น แบบแก่ บ ริ ษั ท ชั้ น นํ า ต่ า งๆ ใน สหรัฐอเมริกามากกว่า 20 บริษัทแต่ถกู ปฏิเสธหมด ส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามันยังขาด การพัฒนาอีกมาก ที่นา่ สนใจก็คือสองบริษทั ที่ปฏิเสธได้แก่ ไอบีเอ็ม และ จีอี อันที่จริง ทัง้ สองบริษทั มีทนุ และความรูม้ ากพอที่จะพัฒนาเครื่องดังกล่าวให้สมบูรณ์แบบ แต่ก็ ยังเมินเพราะเชือ่ ว่าตลาดไม่สนใจเครื่องแบบนี้ นัน่ คือความผิดพลาดครั้งใหญ่ของสองบริ ษัทยักษ์ใหญ่ แต่กลายเป็ นโชค มหาศาลของบริษัทเล็ กๆ ชื่อฮาลอยด์ ฮาลอยด์ซื้อสิทธิบัตรและพัฒนาเครื่องถ่าย เอกสารจนสามารถทําขายได้เป็ นเจ้าแรกในโลก โดยตัง้ ชื่อเครื่องดังกล่าวว่า “เครื่องซี ร็ อกซ์” ความนิยมอย่างล้นหลามและกําไรมหาศาลที่ตามมาทําให้บริษทั ดังกล่าว เปลี่ยนชือ่ เป็ นบริษทั ซีร็อกซ์ในที่สดุ “โชค”นัน้ ใครๆ ก็อยากได้และพากันเสาะแสวงหา แต่บ่อยครั้งโชคก็เป็ นฝ่ าย มาหาเราเอง แม้กระนัน้ ผูค้ นเป็ นอันมากกลับปล่อยให้โชคผ่านเลยไป ไม่ยอมไขว่คว้า เอาไว้ เช่นเดียวกับไอบีเอ็มและจีอีที่ปล่อยให้เงินจํานวนมหาศาลหลุดมือไป ตรงข้าม กับฮาลอยด์ที่ฉวยเอาไว้ได้ ใครต่อใครมักบ่นว่าตัวเองไม่มโี ชค ที่จริงถ้าพูดว่าตัวเองมองไม่เห็นโชค น่าจะ ถูกกว่า โชคนัน้ เดินมาหาเราเสมอเป็ นแต่เรามองไม่เห็นเอง สาเหตุท่ีมองไม่เห็นก็เพราะ 8

พร้อมกันนี้สภาสังคายนาแห่งนครนีเชอายังพูดถึงกําเนิดของพระจิตเจ้าไว้ว่า “ทรงเนื อ่ งมาจากพระบิดาและพระบุตร” ในขณะทีพ่ ระเยซูเจ้า “ทรงบังเกิ ดจากพระ บิดา” นักบุญโธมัส อะไควนัส อธิบายความแตกต่างระหว่าง “บังเกิด” และ “เนือ่ ง” ไว้ดงั นี้ พระเจ้าทรงมีสติปญั ญาสําหรับคิด และนํ้าใจสําหรับรัก สิง่ ที่พระเจ้าทรงคิดถึงตัง้ แต่นิรนั ดรคือ “ตัวพระองค์เอง” เพราะไม่มี สิง่ อื่นใดให้พระองค์คดิ ถึง เมื่อทรงคิด “ย่อมก่อให้เกิด” ตัวแทนของสิง่ ที่ทรงคิด (ตัวอย่างเช่น เวลาเราคิดถึงมนุ ษย์ต่างดาว เรากําลังก่อให้เกิดตัวแทนหรือ “มโน ภาพ” ของมนุษย์ต่างดาวขึน้ ในความคิดของเรา) เนื่ อ งจากพระเจ้ า ไม่ มีข อบเขต ความคิด ของพระองค์ ย่ อ มไม่ มี ขอบเขต (คิดครัง้ เดียวก็ครบครันและครอบคลุมทุกสิง่ ) และ “ตัวแทน” ของสิง่ ที่ “เกิด” จากความคิดของพระองค์กย็ ่อมไม่มขี อบเขตไปด้วย พระคัมภีรเ์ รียก “ตัวแทน” ทีเ่ กิดจากความคิดนี้ว่า “ภาพทีแ่ ลเห็นได้ ของพระเจ้าทีแ่ ลเห็นไม่ได้”, “พระวจนาตถ์”, “พระปรีชาญาณ” ฯลฯ และเพราะความคิ ด ของพระเจ้ า ทรงก่ อ ให้ เ กิ ด พระวจนาตถ์ ความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับพระวจนาตถ์จงึ เป็ นแบบ “พ่อ-ลูก” หรือ “พระบิดา และ พระบุตร” จากภาษาเชิงเปรียบเทียบเหล่านี้ จึงนํ ามาสู่การยืนยันว่า “ข้าพเจ้าเชือ่ ว่า พระเยซูคริสตเจ้าทรงเป็ นพระบุตรองค์เดียวของพระเป็ นเจ้า ทรงบังเกิดจากพระบิดา ก่อนกัปก่อนกัลป์….” ดังได้กล่าวแล้วว่า พระเจ้าทรงมีสติปญั ญาสําหรับคิด และนํ้าใจสําหรับรัก ตัง้ แต่นิรนั ดร พระบิดาทรงรักพระบุตรอย่างไม่มขี อบเขต แต่ความรักของพระบิดาไม่ได้ก่อให้เกิดมโนภาพของพระบุตรผูเ้ ป็ นที่ รัก เพียงแต่โน้มน้าวให้ทงั ้ พระบิดาและพระบุตรมีความสัมพันธ์เป็ น หนึ่งเดียวกัน 5


หน้าทีข่ องเราจึงไม่ใช่การค้นหาความจริงใหม่เกี่ยวกับพระ เจ้านอกเหนือไปจากที่พระองค์ตรัสสอน แต่เป็ นการวอนขอพระจิตเจ้าโปรดให้เรา “ระลึก” ได้ และ “เข้าใจ” ความหมายของความจริงทีพ่ ระองค์ตรัสสอนไว้ เหมื อ นที่ พ ระองค์ ท รงช่ ว ยบรรดาอัค รสาวกให้ เ ข้ า ใจ ความหมายของความรอดโดยทางพระเยซูเจ้า เมื่อคราวทีต่ อ้ งเผชิญหน้ากับคําสอน ผิด ๆ อย่างเช่น “ถ้าท่านมิได้รบั พิธเี ข้าสุหนัตตามจารีตของโมเสส ก็จะเอาตัวรอด มิได้” (กจ 15:1-2, 22-29) 2.2 เกีย่ วกับความประพฤติ พระจิตเจ้าทรงช่วยเราให้ดําเนิน ชีวติ ตามหนทางของพระเยซูเจ้า ทุกคนคงเคยได้รบั ความช่วยเหลือจากพระองค์มาแล้วไม่ มากก็น้อย เช่น เมื่อถูกล่อลวงและกําลังจะทําผิดอยู่รอมร่อ จู่ๆ พระวาจาของพระ เยซูเจ้าก็ดี ข้อความบางตอนจากพระคัมภีรก์ ด็ ี รูปภาพของแม่พระก็ดี คําพูดของคน ทีเ่ รานับถือก็ดี หรือคําสอนทีเ่ คยเรียนสมัยเด็กก็ดี เกิดผุดขึน้ มาในความคิดของเรา และช่วยเราให้รอดพ้นจากการล่อลวงนัน้ นี่แหละ ผลงานของพระจิตเจ้า ! และในฐานะทีท่ รงเป็ น “ผูช้ ่วยเหลือ” (พาราเคลตอส) บทบาทของ “พระ จิ ต” ซึ่งเราร่วมใจกันสมโภชในวันนี้ จึงกว้างขวางยิง่ นัก พระองค์เสด็จมาก็เพือ่ ประโยชน์ของเรา เพือ่ กําจัดจุดอ่อนและข้อบกพร่องในตัวเรา เพือ่ ส่องสว่างสติปญั ญา และจิตใจของเรา รวมถึงช่วยเหลือเราให้สามารถจัดการกับชีวติ และสังคมของเรา อย่างผูม้ ชี ยั พระศาสนจักรคาทอลิกสอนว่าพระจิตเจ้าโปรดประทานความช่วยเหลือแก่ เราโดยผ่านทางพระพรหรือพระคุณ 2 ประเภทใหญ่ ๆ ด้วยกัน กล่าวคือ 1. พระคุณ 7 ประการ เพื่อช่วยให้เราแต่ละคนบรรลุความศักดิ ์สิทธิ ์ ประกอบด้ว ยปรีช าญาณ ความเข้าใจ คํา แนะนํ า ความกล้า หาญ ความรู้ ความ ศรัทธา และความยําเกรงพระเจ้า 2. พระคุณพิ เศษอื่นๆ (Charismata) ทีท่ รงโปรดประทานแก่บางคน เพือ่ ความดีของส่วนรวม 4

เราไม่เปิ ดใจให้กว้างพอ แต่กลับถูกครอบงําด้วยความคิดบางอย่าง ซึ่งอาจเกิดจาก ประสบการณ์เ ก่ า ๆ ก็ ไ ด้ ดัง ไอบี เ อ็ ม และจี อี ที่ เ ชื่ อ ว่ า ไม่มีต ลาดรองรั บ เครื่ อ งถ่ า ย เอกสาร คนบางคนเห็นธนบัตรพันบาทตกอยู่บนทางเดินข้างหน้า ก็ยังไม่กา้ วไปหยิบ เพราะคิดว่า ถ้าเป็ นของจริงก็ตอ้ งมีคนเก็บไปแล้ว ขณะที่เพื่อนซึ่งเดินมาด้วยกัน พอมี คนชี้ให้ด ู ก็ เดินไปหยิบ แล้วก็ พบว่าเป็ นเงินจริง จึงได้เงินไปฟรีๆ ส่วนคนแรกกลับ ปล่อยให้โชคหลุดมือ โชคฉัน ใด โอกาสก็ ฉัน นั้น มีโ อกาสดีๆ มาหาเราเสมอ แต่กี่ ค นที่ ร จู้ ัก ฉวย โอกาสเหล่านั้นเอาไว้ได้ มีหลายคนที่เศร้าโศกเสียใจเพราะพ่อแม่จากไปโดยไม่ทันได้ ตอบแทนบุญคุณ ที่จริงโอกาสที่จะตอบแทนท่านมีมาตลอด แต่ถกู ปล่อยให้ผา่ นเลยไป ใช่หรือไม่ว่าทุกวินาทีที่ท่านยังมีชวี ิตอยู่คือโอกาสที่จะได้สนองคุณท่าน แต่ผคู้ นเป็ นอัน มากกลับไม่ตระหนักว่านั้นคือโอกาสที่สาํ คัญยิ่ง นี้คือสาเหตุเดียวกันกับที่หลายคน เศร้าเสียใจที่ได้ทาํ ผิดกับคนรักซึ่งจากไป โอกาสที่จะขอโทษหรือทําผิดให้เป็ นถูกนัน้ มี มาตลอดจนวินาทีสดุ ท้ายก่อนเขาสิ้นลม แต่ก็ถกู เมินเฉย โอกาสดีๆ บางครัง้ ก็มาในรูปที่ไม่นา่ พิสมัย เช่น ตกงาน อกหัก หรือเจ็บป่ วย สตีฟ จ็อบส์ เป็ นคนหนึ่งที่พบว่าการถูกไล่ออกจากบริษัทแอปเปิ ลที่ตนเองก่อตัง้ ขึ้น เปิ ดโอกาสให้เขาได้ไปสร้างสรรค์ปรากฏการณ์ใหม่ๆ ในแวดวงอนิเมชัน่ จนโด่งดังไป ทัว่ โลก และส่งผลให้เขาคิดค้น iPod และ iPhone ในเวลาต่อมาเมื่อถูกดึงกลับไปยัง บริษทั แอปเปิ ล เขาเคยพูดว่าการถูกไล่ออกจากแอปเปิ ลเป็ น “สิ่งที่ดีที่สดุ ที่เกิดขึน้ กับ ผม” เพราะเป็ น “ช่วงเวลาแห่งการสร้างสรรค์มากที่สดุ ช่วงหนึง่ ของชีวิต” ความคิดสร้างสรรค์ยังอาจเกิดขึ้นได้ในยามที่คณ ุ ล้มป่ วย สาเหตุประการ หนึง่ ที่ทาํ ให้ เชสเตอร์ คาร์ลสัน สนใจประดิษฐ์เครื่องถ่ายเอกสารก็เพราะเขาเป็ นโรคไข ข้ออักเสบ ซึ่งทําให้เขามีปัญหามากในการพิมพ์สาํ เนาเอกสาร อันเป็ นงานที่เขาต้องทํา เป็ นประจําในฐานะเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิทธิบัตรของบริษทั แห่งหนึ่ง น่าสงสัยว่าหากเขามี สุขภาพปกติ เขาคงไม่สนใจประดิษฐ์เครื่องถ่ายเอกสาร ซึ่งต่อมาได้สร้างชื่อเสียงและ ความรํา่ รวยแก่เขา โชคบางครั้ ง ก็ ม าในรูป ของเคราะห์ ถ้า มองให้เ ป็ นก็ เ ห็ น โชคได้แ ม้ป ระสบ เคราะห์ ด้วยเหตุนจี้ ึงไม่ตอ้ งห่วงว่าเมือ่ ไรจะมีโชค โชคนัน้ มาหาเราทุกวินาที โอกาสดีๆ มาหาเราเสมอ อยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นหรือไม่เท่านัน้ 9


มิสซาสมโภชพระจิตเจ้ า(ปี C) วันอาทิตย์ ที่ 19 พฤษภาคม ค.ศ. 2013 วัน เดือน ปี รายการมิสซา ผู้ขอมิสซา ส. 18 พ.ค. สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้าและพระแม่มารี ย ์ 18.00 น. มารี อา ประทุม, คุณสมนึก ใช้สมบุญ และครอบครัว มารี อา ศศินภา, คุณสุ รี ตังศักดิสถิตย์ และครอบครัว Duru Stephen Arinze อุทศิ แด่ อันตน สําเริ ง โกญจนาท เริ งจิต ลูซีอา สุ ภา จิรชัยธํารงศักดิ์ นิภาภรณ์ สตีเฟน จํารู ญ, มารี อา ละมุด เจริ ญพานิช ยอแซฟ เสถียร, มารี อา เสาวนีย ์ พงษ์เพิ่มมาศ ปภาวิชญ์/วรัญญ์นิช ยอแซฟ บรรจง ศิริยงค์ วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มีผใู ้ ดนึกถึง วรัญญ์นิช อา. 19 พ.ค. สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้า และพระแม่มารี ย ์ 08.00 น. มารี อา เอื้อพันธ์ และครอบครัวศรี เจริ ญ คค.ศรี เจริ ญ วิกตอเรี ย รสสุ คนธ์ และครอบครัว มารี อา ปนัดดา ลี้ยาง, เทเรซา ชนินทร์มาศ พนอําพน มารี อา ภาณุมาศ พงศ์พนั ธุ์พฒั น์ พลเอก พิจิตร, คุณหญิง วิมล กุลละวณิ ชย์ ครอบครัวพันธุมจินดา สุ ดารัตน์ ครอบครัวธนะสาร, ครอบครัวสาธรกิจ ครอบครัวสุ ทธิโอภาส, ครอบครัวบรรณสกุล ครอบครัวเขม้นงาน, ครอบครัวเพียรช่างคิด ครอบครัวลิ้มจิตรกร, ครอบครัวเตรี ยมวิชานนท์ อุทศิ แด่ ยวง บัปติสตา ก๊กเคี้ยง แซ่แพ้, มารี อา กิมฮวย แซ่ ต้ งั คค.ธนาพานิชย์ ยอแซฟ ทิวากร รักคิด และบรรพบุรุษ วิภาวิณี โรซา ราตรี ลี้ยาง, อันนา ยีส่ ุ่ น พานิช, คุณสอ ชูสอน คุณวิชยั สายแสง, คุณพัฒนา ทองธิว 10

1. 2.

ผูท้ ถ่ี ูกเรียกมาเป็ นพยานในศาลเพือ่ “ประโยชน์” ของฝา่ ยใดฝา่ ยหนึ่ง ผู้ท่ีถู ก เรีย กมาเป็ น ทนาย “แก้ต่ า ง” ให้ผู้ท่ีถู ก กล่ า วหาด้ว ยข้อ หา

ฉกรรจ์ 3. ผูท้ ถ่ี ูกเรียกมาในฐานะผูเ้ ชีย่ วชาญเพือ่ “ให้คาํ ปรึกษา” ในสถานการณ์ ทีย่ งุ่ ยาก 4. ผูท้ ถ่ี ูกเรียกมา “ให้กําลังใจ” เช่น แก่กําลังพลทีท่ อ้ แท้ ให้กลับมีจติ ใจ ฮึกเหิมและกล้าหาญอีกครัง้ หนึ่ง 5. ผูท้ ถ่ี ูกเรียกมาเพือ่ “ช่วยเหลือ” ในยามลําบากและขัดสน จะเห็นว่า “ผูช้ ว่ ยเหลือ” ของชาวกรีกมีบทบาทกว้างขวางอย่างยิง่ สําหรับพระเยซูเจ้า “ผูช้ ่วยเหลือ” นี้คอื “พระจิตเจ้า” ซึง่ พระองค์ทรงกล่าวถึง บทบาทหน้าทีไ่ ว้ 2 ประการ (ยน 14:26) กล่าวคือ 1. สอน พระองค์ตรัสว่าพระจิตเจ้า “จะทรงสอนท่านทุกสิง่ ” ไม่มสี งิ่ ใดทีพ่ ระองค์ไม่ทรงสอน ไม่มเี วลาใดทีพ่ ระองค์จะหยุดพัก พระองค์ทรงสอนทุกสิง่ แก่เรา สัปดาห์ละ 7 วัน วันละ 24 ชัวโมง ่ ! เราคริสตชนจึงมีหน้าที่ “เรียนรู้” ความจริงเกี่ยวกับพระเจ้า และทํา ให้ความรูน้ นั ้ “ลึกซึ้ง” เพิม่ มากขึน้ ทุกวันจน “ตลอดชีวิต” ไม่มคี ําแก้ตวั ใด ๆ สําหรับการปิ ดหู ปิ ดตา หรือปิ ดใจไม่ทําให้ความ เชื่อของเราลึกซึง้ มากขึน้ เพราะพระองค์ทรงส่ง “พระจิต” มาสอนเราแล้ว ดังนัน้ ผูท้ พ่ี ดู ว่าตนเองเรียนรูห้ ลักธรรมคําสอนครบถ้วนแล้ว จึงฟนั ธงได้เลยว่า เขาผูน้ ัน้ ยังไม่รูแ้ ม้แต่บทบาทและหน้าที่ของพระจิตเจ้าด้วยซํ้าไปว่าคือ อะไร ! 2. ทําให้ระลึกถึงทุกสิ ง่ ทีพ่ ระเยซูเจ้าทรงสอน 2.1 เกีย่ วกับความเชือ่ พระจิตเจ้าทรงช่วยให้เราระลึกถึงความ จริงทีพ่ ระเยซูเจ้าได้ตรัสสอนไว้แล้วเมือ่ สองพันปี ก่อน

3


สมโภชพระจิตเจ้ า (ปี C) ยน 14:15-16, 23ข-26

สําหรับพระเยซูเจ้า สิง่ เดียวทีพ่ สิ จู น์ความรักแท้คอื “ความนบนอบเชือ่ ฟัง” ด้ว ยเหตุ น้ี เพราะรักพระบิดา พระองค์จึงทรงนบนอบเชื่อฟงั และปฏิบ ตั ิตามพระ ประสงค์ข องพระบิด าจนกระทัง่ ยอมสิ้น พระชนม์ แม้เ ป็ น การสิ้น พระชนม์บ นไม้ กางเขน เช่นเดียวกัน เราจะแสดงความรักต่อพระเยซูเจ้าได้กโ็ ดยการนบนอบเชื่อฟงั และปฏิบตั ติ ามบัญญัตขิ องพระองค์ ดังทีท่ รงตรัสว่า “ถ้าท่านทัง้ หลายรักเรา ท่านจะ ปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตขิ องเรา” (ยน 14:15) ความรักจึงไม่ใช่เรื่องของความรูส้ กึ ชอบหรือพอใจเท่านัน้ แต่ตอ้ งมีความนบ นอบเชื่อฟงั รวมอยูด่ ว้ ย หาไม่แล้วเราจะพบเด็กทีป่ ากบอกว่ารักพ่อรักแม่ แต่ไม่วาย ทําให้พ่อแม่เป็ นทุกข์เสียใจอยู่ทุกวีท่ ุกวัน หรือสามีภรรยาทีป่ ากก็บอกว่ารักกัน แต่ ไม่วายทําให้อกี ฝ่ายหนึ่งเจ็บปวดรวดร้าวด้วยการฉุ นเฉียวใส่กนั บ้าง โหดร้ายต่อกัน บ้าง ไม่รจู้ กั เกรงอกเกรงใจกันบ้าง เป็ นต้น ในเมือ่ ความรักแท้เรียกร้องให้เรานบนอบเชื่อฟงั ผูท้ เ่ี รารัก รักแท้จงึ ไม่ใช่เรื่อง ง่าย ด้วยเหตุน้ีพระเยซูเจ้าจึงทรงสัญญา “จะประทานผูช้ ่วยเหลืออีกองค์หนึง่ ให้เรา เพือ่ จะอยูก่ บั เราตลอดไป” (ยน 14:16) “ผูช้ ่วยเหลือ” ตรงกับคํากรีก paraklētos (พาราเคลตอส) ซึง่ มีความหมาย ตามรากศัพท์เพียง “ผูท้ ถี ่ ูกเรียกมา” แต่โอกาสและเหตุผลทีช่ าวกรีกใช้คาํ “พาราเคล ตอส” กลับมีขอบเขตกว้างขวางอย่างยิง่ ดังเช่น 2

วัน เดือน ปี อา 19 พ.ค. 08.00 น.

รายการมิสซา ผู้ขอมิสซา อุทศิ แด่ ยอแซฟ ภิรมย์, โยเซฟิ น รัตนา, ยวง พิสิษฐ์ พันธุมจินดา สุ ดารัตน์ คุณวิรัช พุทธโกษา, คุณสมถวิล ขจรเกียรติ สุ ดารัตน์ คุณอุย้ นิ้ว แซ่เซี้ ยว, คุณโถ เพียรช่างคิด คุณนวลจันทร์, ด.ช.ธงชัย ธนะสาร ผูล้ ่วงลับครอบครัวจุลละมณฑล ผูล้ ่วงลับ ครอบครัวลี้ยาง บรรพบุรุษครอบครัวธนาพานิชย์ คค.ธนาพานิชย์ วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มีผใู้ ดนึกถึง คค.ธนาพานิชย์ อา 19 พ.ค. สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้าและพระแม่มารี ย ์ อุไร/สุ ปานี 10.00 น. สัตบุรุษวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน เซซี ลีอา เพ็กล้วน เซ่เอี้ยว สุ รพงษ์ มารี อา วไลพร บุญเจริ ญ และครอบครัว มารี อา อุไร ทรงสัตย์ ดอมินิก ภูวนัย หงษ์แก้ว และครอบครัว มารี อา มาริ สา เสวตรวิทย์ และครอบครัว คุณณัฐธร และขวัญ, คุณจักรกริ ช ยูเนยา Duru Stephen Arinze ครอบครัวเจริ ญปรี ชา สุ ปานี อุทศิ แด่ ลูซีอา สุ ภา จิรชัยธํารงศักดิ์ นิภาภรณ์ ฟรังซิ สเซเวียร์ จิรวัฒน์ เสวตรวิทย์ และบรรพบุรุษ คุณแย้ม เสวตรวิทย์, Leon Romen เปโตร ยรรยง, ลูซีอา ละออ, มารี อา นิตยา อุชชิน คค.อุชชิน ยอแซฟ สมบัตร อุชชิน, มารี อา มยุรี ผลาวงศ์ คค.อุชชิน มัทธิ ว เกียรติศกั ดิ์ สุ วรรณจิต, Thomas Adams คค.อุชชิน คุณอิม แซ่ต้ งั หมุ่ยอี่ คุณนุชนาถ พุม่ พวง, คุณจิโรจน์ ธิมา ลลิตา ลลิตา แบนาแด๊ต กรรจภรณ์ ทําจันทา 11


อา 19 พ.ค. 10.00 น.

อุทศิ แด่

อ. 21 พ.ค. อุทศิ แด่ พ. 22 พ.ค. อุทศิ แด่ พฤ.23 พ.ค. อุทศิ แด่ ศ. 24 พ.ค. อุทศิ แด่

มารี ย ์ ยอแซฟ ดรุ ณี แก้วนวล อักแนส อุษา สุ ขสนธิ มารี อา ละเอียด, มารี อา อรพินพ์ แสงทอง คุณไพบูลย์ หัสดินวิชยั , คุณหมุยอิม แซ่ต้ งั มารี อา โรสริ น ลามาช วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มีผใู ้ ดนึกถึง วิญญาณในไฟชําระ วิญญาณในไฟชําระ วิญญาณในไฟชําระ วิญญาณในไฟชําระ

ณัฐธิ ดา -

ฉบับที่ 475 วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม ค.ศ. 2013

สมโภชพระจิตเจ้ า(ปี C)

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรั งซิส เทศน์สอนระหว่างมิสซาเช้า วันที่ 13 พฤษภาคมที่ ผ่านมาว่า..

- คริสตชนทุกคนให้ความสนใจต่อพระเจ้าด้วยทางการสวดภาวนาและพบ พระคริสตเจ้าในพิธีมสิ ซา แต่คาํ ถามคือ "เราลืมพระจิตไปหรือเปล่า" พระจิตมีบทบาทสําคัญในเรื่องพระตรีเอกภาพ พระจิ ตเป็ นมากกว่ า นกพิราบที่ดนู า่ รักน่าเอ็นดู พระจิตต้องการที่จะมีพื้นที่ในชีวิตของเราแต่ละคน - เมื่อใครสักคนชอบคิดว่าตัวเองได้รบั รางวัลโนเบลด้านความศักดิส์ ิทธิ์ พระ จิตจะเป็ นผูเ้ ตือนสติเขาคนนัน้ ว่า แท้จริงแล้ว พวกเขาศักดิ์สิทธิ์เพราะเขาเป็ น แกะที่มาจากฝูงของใคร - ถ้าใครคิดว่าตัวเองแน่ ตัวเองเก่ง และไม่ยอมตระหนักว่า พรสวรรค์ที่ตวั เอง มีนนั้ ได้รับมาจากพระเจ้า เขาคนนั้นก็ตกอยู่ในอันตรายที่จะลุ่มหลงและก้าว พลาดสูก่ ารหมกมุน่ บางอย่างแบบไม่ลืมหูลืมตา ขอบคุณข้ อมูลจาก Pope Report 12

พระผู้ช่วยเหลือคือพระจิตเจ้ า จะทรงสอนท่ านทุกสิ่ ง ยน 14:26

สารวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ประจำวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2013  

สารวัด วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ประจำวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you