Page 1

ฉบับที่ 427 วันอาทิตย์ที่ 17 มิถนุ ายน ค.ศ. 2012

ฉบับที่ 427 วันอาทิตย์ที่ 17 มิถนุ ายน ค.ศ. 2012

สั ปดาห์ ที่ 11 เทศกาลธรรมดา (ปี B)

สั ปดาห์ ที่ 11 เทศกาลธรรมดา (ปี B)

พระอาณาจักรเปรียบเหมือนเมล็ดมัสตาร์ ด

พระอาณาจักรเปรียบเหมือนเมล็ดมัสตาร์ ด

มก 4:31

มก 4:31


สั ปดาห์ ที่ 11 เทศกาลธรรมดา (ปี B)

มก 4:26-34

จ. 18 มิ.ย. อุทศิ แด่ อ. 19 มิ.ย. อุทศิ แด่ พ. 20 มิ.ย. สุ ขสํ าราญ พฤ.21 มิ.ย. สุ ขสํ าราญ ศ. 22 มิ.ย. อุทศิ แด่

วิญญาณในไฟชําระ วิญญาณในไฟชําระ คุณทองคํา เพิ่มพูนธนาลาภ อันนา สวิตตา สาธร, คุณอุบล พลอยขาว วิญญาณในไฟชําระ

-

มาลินี มาลินี -

อุปมาเกีย่ วกับพระอาณาจักรของพระเจ้า (มก 4:26-34) (ต่ อจากหน้ า 5)

1. เมล็ดพืชที่งอกงามขึน้ เอง คําอุปมาซึง่ เปรียบพระอาณาจักรของพระเจ้าเป็ นเสมือนเมล็ดพืชทีถ่ ูกหว่าน ลงในดินและงอกงามขึน้ เองนัน้ มีปรากฏเฉพาะในพระวรสารของมาระโก และถึงแม้ จะสัน้ แต่กแ็ ฝงไว้ดว้ ยความจริงหลายประการด้วยกัน กล่าวคือ 1. มนุ ษย์ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ มนุ ษย์ไม่ได้เป็ นผู้ทําให้เมล็ดพืช งอกงาม เขาไม่รูด้ ้วยซํ้าว่ามันงอกและเติบโตได้อย่างไร ดูเหมือนมันจะมีความลับ แห่งชีวติ และการเจริญงอกงามอยูภ่ ายในตัวของมันเอง เช่นเดียวกัน มนุ ษ ย์ก็ไม่รู้ว่าพระอาณาจักรของพระเจ้าเติบโตได้ อย่างไร มนุ ษย์อาจมีส่วนสร้างสถานการณ์ทําให้พระอาณาจักรเติบโตเร็วขึน้ หรือช้า ลงได้ แต่ เ บื้อ งหลัง ของทุ ก สิ่ง ก็คือ พระเจ้า พร้อ มกับ พระฤทธานุ ภ าพ และพระ ประสงค์ของพระองค์ 2. พระอาณาจัก รของพระเจ้ าดํา เนิ นไปเหมื อ นการเติ บ โตของ เมล็ดพืช นันคื ่ อ 2.1 มองไม่ เ ห็ น หากมองดู ต้ น ไม้ ทุ ก วัน เราจะไม่ มี ท าง สังเกตเห็น ความแตกต่ า งว่า มันกําลัง เติบ โตได้เ ลย จํา เป็ นต้องทิ้งช่ว งระยะเวลา พอสมควรจึงจะมองเห็นความแตกต่างนัน้ ได้ ฉันใดก็ฉันนัน้ หากเราเปรียบเทียบ พระอาณาจักรของพระเจ้าวันนี้กบั เมือ่ วาน เราจะไม่มที างสังเกตเห็นความเติบโตของ มันได้เลยทัง้ ๆ ทีม่ นั กําลังเติบโต 2

ศิลปิ นตระหนักทันทีว่าชายแปลกหน้าผูน้ ้ีกค็ อื พระเยซู พระอาจารย์ เจ้านันเอง ่ แต่พระองค์ได้อนั ตรธานไปจากสายตาเสียแล้ว รุ่งเช้า ศิลปิ นรีบเข้าไปในห้องวาดรูป เมื่อเห็นรูปภาพยังเหมือนเดิม เขารูท้ นั ทีวา่ เป็ นความฝนั และทันที ทัง้ ๆ ทีร่ วู้ า่ วันนี้คณะกรรมการวัดจะมาดูรปู ภาพ เขาหยิบพู่กนั และจานสีขน้ึ มา แล้ววาดใบหน้าของเด็กเป็ นสีตามเชื้อชาติต่าง ๆ ทัว่ โลก เมื่อคณะกรรมการมาถึง ทุกคนต่างชื่นชมภาพวาดว่าสวยงามมาก กรรมการท่านหนึ่งถึงกับรําพึงรําพันว่า “นีเ่ ป็ นครอบครัวของพระเจ้าจริง ๆ” ! พระศาสนจักรเริม่ ต้นทีป่ าเลสไตน์และมีขนาดเล็กเท่าเมล็ดมัสตาร์ดก็จริง แต่ ได้เติบใหญ่เรือ่ ยมาและมีทเ่ี พียงพอสําหรับชนทุกชาติในโลก รวมถึง “เรา” ทุกคน ไม่วา่ ผิวจะสีอะไร หรือจะพูดภาษาอะไรก็ตาม !

11


มิสซาสั ปดาห์ ที่ 11 เทศกาลธรรมดา (ปี B) วันอาทิตย์ ที่ 17 มิถุนายน ค.ศ. 2012 วัน เดือน ปี รายการมิสซา ผู้ขอมิสซา ส. 16 มิ.ย. สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้า และพระแม่มารี ย ์ มารี อา ประทุม, คุณสมนึก ใช้สมบุญ และครอบครัว 18.00 น. อุทศิ แด่ สตีเฟน จํารู ญ, มารี อา ละมุด เจริ ญพานิช คุณอิ่ม, คุณอ่วม เจริ ญงาม คุณละมูล วิทยเบญจางค์ ผูล้ ่วงลับครอบครัวเจริ ญพานิช วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มีผใู ้ ดนึกถึง อา. 17 มิ.ย. สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้าและพระแม่มารี ย ์ 08.00 น. มารี อา เอื้อพันธ์ ศรี เจริ ญ และครอบครัวศรี เจริ ญ ครอบครัวสุ ขทรัพย์ อุทศิ แด่ การ์โรโล เอก, อันนา สมใจ สุ ขทรัพย์ ยวง บัปติสตา ก๊กเคี้ยง แซ่แพ้, มารี อา กิมฮวย แซ่ต้ งั คค. ธนาพานิชย์ บรรพบุรุษและผูล้ ่วงลับครอบครัวธนาพานิชย์ คค. ธนาพานิชย์ วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มีผใู ้ ดนึกถึง คค. ธนาพานิชย์ อา 17 มิ.ย. สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้าและพระแม่มารี ย ์ 10.00 น. สัตบุรุษวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน เยโรม ไพสิ ฐ ภูษิตตระกูล มารี อา วรรณา เมธีพิทกั ษ์กลุ และครอบครัว เปโตร สุ ภณัฐ, เทเรซา อารดา วิณวัณฑ์ ดุจดาว ครอบครัวลิมาลัย, ครอบครัวภูษิตตระกูล อุทศิ แด่ ยอแซฟ อุดม, โรซา สมศรี ลิมาลัย ลูกา แก่น บุญสู ง, เทเรซา ทองม้วน จริ ยธนา ชัญภัส เทเรซา พรวน บุญสูง ชัญภัส เทเรซา ธีราพร ตระกูลกาญจน์ วิญญาณในไฟชําระ และวิญญาณที่ไม่มีผใู ้ ดนึกถึง 10

2.2 มันคง ่ ไม่ว่าจะกลางคืนหรือกลางวัน ไม่ว่ามนุ ษย์จะหลับ หรือตื่น พระอาณาจักรของพระเจ้าก็เจริญเติบโตอย่างมันคง ่ งานของพระเจ้านัน้ ดําเนินไปเงียบ ๆ อย่างไม่รจู้ กั หยุดหย่อน ผิดกับงานของเรามนุ ษย์ซง่ึ มักจะดําเนินไป เป็ นพัก ๆ หรือชัวครั ่ ง้ ชัวคราว ่ 2.3 ไม่อาจหลีกเลีย่ งได้ การเจริญเติบโตของต้นพืชนัน้ เปี่ ยม ไปด้วยพลัง แม้แต่พน้ื คอนกรีตอันแข็งแกร่งก็ยงั ไม่วายถูกรากต้นไม้ชอนไชจนแตก ทะลุขน้ึ มาได้ หรือต้นหญ้าเล็ก ๆ ก็ยงั สามารถชูใบเขียวเหนือผิวถนนลาดยางได้ ไม่มี อะไรจะหยุด ยัง้ การเจริญ เติบ โตของต้น พืช ได้ พระอาณาจัก รของพระเจ้า ก็เ ป็ น เช่นเดียวกัน มนุ ษย์อาจจะทรยศไม่เชื่อฟงั พระองค์ แต่งานของพระองค์ยงั คงดําเนิน ต่อไป ไม่มอี ะไรจะหยุดยัง้ พระประสงค์ของพระองค์ได้ 3. พระอาณาจักรของพระเจ้าจะบรรลุจุดหมายแห่งความบริ บูรณ์ เหมือนเมล็ดพืชทีเ่ มือ่ เจริญงอกงามสมบูรณ์แล้วก็ถงึ ฤดูเก็บเกีย่ ว และเมื่อฤดูเก็บเกีย่ ว มาถึง พืช ผลดีจะถู ก เก็บ รวบรวมเข้ายุ้งฉาง ส่ว นวัช พืช จะถูกเผาทําลายไป พระ อาณาจักรของพระเจ้าก็เป็ นเช่นเดียวกัน เมื่อวันนัน้ มาถึง การพิพากษาจะเกิดขึ้น เพราะฉะนัน้ เราจึงต้อง 3.1 อดทน มนุ ษย์เราอาศัยอยูใ่ นเวลาและขึน้ อยูก่ บั เวลาซึง่ มีทงั ้ ก่อน หลัง เร็ว ช้า แต่สาํ หรับพระเจ้าพระองค์เป็ นนิรนั ดร พระองค์ไม่ขน้ึ กับเวลา “หนึง่ พันปี สําหรับพระองค์ ก็เหมือนวันวานทีเ่ พิง่ ผ่านไป เหมือนการตืน่ อยู่ยามเดียวเวลา กลางคืน” (สดด 90:4) เราจึงต้องเรียนรู้ท่จี ะอดทนกับโลกปจั จุบนั และรอคอยการ พิพากษาของพระองค์ 3.2 มีความหวัง มนุ ษย์ทุกวันนี้ตกอยู่ในบรรยากาศของความ สิน้ หวัง บางคนสิน้ หวังกับสังคม บางคนสิน้ หวังกับพระศาสนจักร บางคนอยากฆ่าตัว ตาย แต่ถา้ เราเชื่อมันในพระเจ้ ่ าและพระองค์ทรงเป็ นอย่างทีเ่ ราเชื่อ เราจะมองโลกใน แง่รา้ ยอย่างสิน้ หวังไม่ได้ เราอาจเป็ นทุกข์ เสียใจ สํานึกผิด หรือกลับใจละทิง้ บาปได้ แต่ เ ราจะสิ้น หวัง ไม่ ไ ด้ เพราะพระอาณาจัก รของพระเจ้า จะต้ อ งบรรลุ จุ ด หมาย ปลายทางแห่งความครบครันสักวันหนึ่ง 3


3.3 เตรียมพร้อม คงจะเป็ นการสายเกินไปหากเราจะเตรียม ตัวเมือ่ วันพิพากษามาถึง เราจําเป็ นต้องเริม่ ตัง้ แต่วนั นี้เพือ่ จะได้พร้อมสําหรับวันนัน้ หากเราดําเนินชีวติ ด้วยความอดทน เปี่ ยมด้วยความหวัง และเตรียมตัวอยู่ เสมอ อาศัยพระหรรษทานของพระเจ้าช่วย เราจะ “พร้อม” เมื่อพระอาณาจักรของ พระเจ้าบรรลุจุดหมายปลายทาง

2. เมล็ดมัสตาร์ด ชาวยิวใช้เมล็ดมัสตาร์ดเป็ นคําเปรียบเทียบเพื่อหมายถึงสิง่ ที่ “เล็กมาก” เรา จึงได้ยนิ ชาวยิวพูดว่า “หยดเลือดเล็กเท่าเมล็ดมัสตาร์ด” หรือผูท้ ล่ี ะเมิดกฎเล็กๆ น้อยๆ จะ “มีมลทินเท่าเมล็ดมัสตาร์ด” เป็ นต้น แต่ทงั ้ ๆ ทีม่ ขี นาดเล็กมาก เมื่อเติบโตมันจะกลายเป็ นต้นไม้ใหญ่ สูงถึงสาม เมตรครึง่ เมล็ดสีดําเล็ก ๆ ของมันเป็ นทีช่ ่นื ชอบของนกมาก ฝูงนกน้อยใหญ่จงึ พา กันมาเกาะตามกิง่ ก้านเพือ่ จิกกิน เมื่อพูดถึงต้นไม้ใหญ่ พระธรรมเก่ามักนํ าไปเปรียบเทียบกับอาณาจักรอัน ยิง่ ใหญ่ โดยมีบรรดาเมืองขึน้ ทัง้ หลายเป็ นเสมือนนกทีห่ ลบเข้ามาอาศัยตามกิง่ ก้าน ของมัน ดังทีพ่ ระยาห์เวห์ตรัสสังประกาศกเอเสเคี ่ ยลให้ไปบอกพระเจ้าฟาโรห์กษัตริย์ แห่งอียปิ ต์ว่า “ดูซิ ท่านเป็ นเหมือนต้นสนสีดาร์ในเลบานอน มีกงิ ่ ก้านงดงาม มีใบร่ม และลําต้นสูงมาก ... นกทัง้ หลายในอากาศมาทํารังอยู่ในกิง่ ก้าน สัตว์ป่าทัง้ หลายตก ลูกใต้แขนง ชนชาติใหญ่ทงั ้ หลายอาศัยอยูใ่ ต้รม่ ของมัน” (อสค 31:3-6; 17:22...; ดนล 4:10. 21) เมื่อพระเยซูเจ้าตรัสว่า “พระอาณาจักรเปรียบเหมือนเมล็ดมัสตาร์ด” (มก 4:31) จึงมีความหมายชัดเจนว่า พระอาณาจักรของพระเจ้าเริ ม่ ต้นจากสิ ง่ เล็ก ๆ แต่จะเติ บใหญ่จนทุกชาติ เข้ามารวมกันในอาณาจักรแห่งนี้ เพราะฉะนัน้ 1. เราต้องสํานึ กอยู่เสมอว่าทุกสิ่ งเริ่ มต้นจากสิ่ งเล็ก ๆ จริงอยูส่ งิ่ ที่ เราเริ่มต้นทํา ครัง้ แรกดูเ หมือ นจะบังเกิด ผลเพีย งเล็กน้ อย จนบางคนรู้สึกว่าไม่มี ประโยชน์อะไรทีจ่ ะ “เริ ม่ ” แต่เราต้องระลึกอยู่เสมอว่าทุกสิง่ จําเป็ นต้องมีจุดเริม่ ต้น ไม่มตี น้ ไม้ใดเกิดมาก็โตเต็มทีเ่ ลย หากเราเริม่ ต้นทําสักสิง่ หนึ่งวันนี้ แล้วพยายามทํา 4

By ร็ อตไวเลอร์ ลายจุด

ผ่ า นพ้น ไปแล้ว สํา หรั บ การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาภิ บ าลอย่ า งเต็ ม รูป แบบของวั ด เรา ขอขอบคุณ พี่ น อ้ งทุก ท่ า นที่ ใ ห้ค วามร่ ว มมื อ ตั้ง แต่ ก าร ลงทะเบียนเป็ นผูม้ ีสิทธิ และมาใช้สิทธิมากถึง 75% ทีเดียว.. พี่นอ้ งสามารถอ่าน ประกาศผลการเลือกตัง้ และรายชือ่ สมาชิกสภาภิบาลชุดใหม่ได้ในสารวัดหน้า 6-7 และที่บอร์ดด้านหน้าวัด... กลุ่ม พิ ธี ก รรมของวั ด เรา หลัง จากไปสัม มนาที่ พัท ยา ได้ท บทวน ปั ญหา และช่วยกันหาแนวทางการทํางานมาทุกฝ่ าย ไม่ว่าจะเป็ นฝ่ ายขับร้อง เด็ก ช่วยมิสซา ผูอ้ ่าน ปฏิคม คนถือถุงทานและเครื่องบูชา และการเตรียมจิตใจก่อน มิสซา ตอนนี้ ทัง้ คุณพ่อพนมกร ซึ่งได้รับมอบหมายจากคุณพ่อเจ้าวัดให้ดแู ลงาน กลุม่ พิธีกรรม และบรรดาแกนนําของแต่ละฝ่ ายได้เริ่มจัดประชุมพูดคุยกันระหว่าง อาสาสมัครคนทํางานเพื่อให้งานที่ตงั้ ใจทําดีอยู่แล้วนัน้ สามารถทําให้ดีกว่าด้วย ความร่วมมือของทุกคน.. พี่นอ้ งที่สนใจอยากร่วมงานกับฝ่ ายต่างๆในกลุ่ม เชิญ มาพูดคุยกันได้กับสมาชิกในกลุ่มค่ะ หาตัวไม่ยาก ส่วนใหญ่นงั ่ กันอยู่แถวๆที่นงั ่ นักขับร้อง หลังอีเลคโทนค่ะ... และหลัง จากได้ป ระชุม ฝ่ าย “ผูอ้ ่ าน” และ “เด็ กช่ว ยมิส ซา” ไปเมื่ อ อาทิตย์ที่ผ่านมา.. ตอนนี้ เราเริ่มเปิ ดรับสมัครกันอีกครั้ง และจะจัดอบรมอย่าง ต่อเนือ่ งหลังงานฉลองวัด เชิญผูส้ นใจสมัครได้ที่สาํ นักงานวัด... งานฉลองวัดของเราปี นี้ใกล้เข้ามาแล้วนะคะ และคงจะยิ่งใหญ่เหมือน ทุกปี ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทุกท่าน.. ปี นี้ วัดเราเชิญคุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ ล้อม อุปสังฆราชองค์ใหม่ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มาเป็ นประธาน และ ประธานร่วมอีก 2 องค์เป็ นพระสงฆ์ใหม่ที่เคยมาฝึ กงานอภิบาลที่วัดเราเมื่อครั้ง เป็ นบราเดอร์ คือ คุณพ่อพนมกร สง่าวงศ์ ซึ่งปั จจุบันคุณพ่อก็ยังมาอยู่กบั พวก เราที่นี่ และคุณพ่อนันทพล สุขสําราญ หรือคุณพ่อกอล์ฟ ของสังฆมณฑลจันทบุรี ซึ่งได้รับศีลบวชเป็ นพระสงฆ์วันเสาร์นี้.. และพิเศษสําหรับปี นี้ วัดเรามีโครงการ ผลิต “พระวรสาร” หนังสือเล่มเล็กๆ ที่บรรจุพระวรสารทัง้ 4 เล่ม สะดวกในการ พกพาอย่างยิ่ง เพื่อแจกจ่ายผูม้ าร่วมงาน .. งานฉลองวัดในทุกด้าน ยังรอการ สนับสนุนจากพี่นอ้ งอยู่นะคะ ใครช่วยด้านไหนได้ ช่วยกันค่ะ... ขอพระเจ้าประทานพระพรแด่พี่นอ้ งทุกท่าน เชียร์บอลยูโรให้สนุกนะคะ 9


ความวิ ต กกังวลในสิ่ง ที่ยงั มาไม่ ถึง ความ อาลัยในสิ่งที่ผ่านไปแล้ว การมองเห็ นแต่ ดา้ นลบ ปรุงแต่งในทางร้าย และความไม่พึงพอใจในสิง่ ที่มี ตลอดจนการนึกถึงแต่ ตวั เอง หรือเอาตนเองเป็ น ศูนย์กลาง ทั้งหมดนี้ เป็ นทีม่ าแห่งความทุกข์ใจของ ผูค้ นส่วนใหญ่ ดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ไหน มีมากเท่าใด สุขสบายเพียงใด จึ ง หนีความทุ กข์ไม่ พน้ เพราะ รากเหง้า ของความทุ ก ข์อ ยู่ ที่ ใ จของเรานั้น เอง ความทุกข์จึงติดตามไปทุกหนแห่ง ต่ อ เมื่ อ เปลี่ ย นมุ ม มองหรื อ วางใจให้ถู ก ความทุกข์ก็จะพลันหายไป มีความโปร่งเบา แช่ ม ชื่น เบิกบานใจมาแทนที่ แม้ปัญหาและอุปสรรค ยัง มี อ ยู่ แต่ ก็ จ ะไม่ ม ัว แบกมัน เอาไว้ใ ห้ห นัก อก หนักใจต่อไป อีกทั้งยังเปิ ดใจยอมรับมันเพราะเห็น ประโยชน์ของมัน ขณะเดี ยวกันแทนที่จะรอคอย คาดหวังความสุขข้างหน้า ก็สามารถเห็ นความสุข อยู่ต่อหน้า เป็ นความสุขทีน่ แี่ ละเดี๋ยวนี้ บางส่วนจากคํานําหนังสือ “มองเป็ นก็เห็นสุข”

ต่ อ ไปสุ ด ความสามารถ ผลแห่ ง ความเพีย รพยายามที่ล ะเล็ก ที่ล ะน้ อ ยจะสะสม จนกระทังกลายเป็ ่ นความสําเร็จอันน่าพิศวงในบัน้ ปลายได้ 2. พระศาสนจักรคือต้นไม้ใหญ่ นกทีม่ าเกาะตามกิง่ ก้านก็คอื ชนชาติ ต่าง ๆ ทัวโลกซึ ่ ง่ เข้ามาอาศัยอยูใ่ นพระศาสนจักร 2.1 พระศาสนจัก รจึงต้อ งเป็ น ที่ร วมของความคิดเห็น และเทว ศาสตร์ต่าง ๆ เราจะด่วนตัดสินผูท้ ม่ี คี วามคิดเห็นแตกต่างจากเราว่าผิดไม่ได้ 2.2 พระศาสนจัก รต้อ งเป็ น ที่ร วมของชนทุก ชาติ ไม่ใ ช่เ ฉพาะ ชาวตะวันตก หรือชนชาติใดชาติหนึ่ง วัด สร้า งใหม่แ ห่ง หนึ่ ง มุ่ง หวัง จะติด กระจกสีใ ห้เ ป็ น จุ ด เด่ น คณะกรรมการวัดจึงประชุมกันและตกลงเลือกแนวคิดสําหรับวาดรูปว่า “รอบๆ พระ บัลลังก์ของพระเจ้าในสวรรค์ เด็กๆ นับพันยืนอยู่” ศิลปิ นผูย้ งิ่ ใหญ่คนหนึ่งได้รบั การ ว่าจ้างให้วาดภาพตามแนวคิดนี้ เขารักงานชิน้ นี้และวาดจนเสร็จ คืนหนึ่งขณะนอน หลับ เขาได้ยนิ เสียงในห้องวาดรูปจึงลุกขึน้ ไปดู แล้วก็พบชายแปลกหน้าคนหนึ่งถือ พูก่ นั และจานสีกาํ ลังแต่งเติมรูปวาดของเขา “หยุดนะ” เขาร้อง “คุณกําลังทําลายรูปภาพของผม” “ฉัน คิด ว่ า ” ชายแปลกหน้ า พูด “คุ ณ ได้ทํ า ลายรูป ภาพไป เรียบร้อยแล้ว คุณมีสตี งั ้ เยอะ แต่ใช้แค่สเี ดียววาดใบหน้าของเด็กๆ ใครบอกคุณล่ะว่า ในสวรรค์มแี ต่เด็กๆ หน้าสีขาว ?” “ไม่ มีใ ครบอก” ศิ ล ปิ น ตอบ “แต่ ผ มก็ เ ริม่ จะคิด แบบคุ ณ เหมือนกัน” “คอยดูนะ” ชายแปลกหน้าพูดต่อ “ฉันจะวาดใบหน้าของพวก เขาเป็ นสีเหลืองบ้าง นํ้ าตาลบ้าง ดําบ้าง แล้วก็แดงด้วย เพราะพวกเขาทัง้ หมดต่างก็ ตอบเสียงเรียกของฉัน” “เสียงเรียกของคุณ ?” ศิลปินถาม “ท่านเป็ นใครกัน ?” ชายแปลกหน้ายิม้ “ครัง้ หนึง่ นานมาแล้ว ฉันเคยพูดว่า ‘ปล่อย ให้เด็กเล็กๆ มาหาเราเถิด อย่าห้ามเลย เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็ นของคนทีเ่ หมือน เด็กเหล่านี้’ (มธ 19:14) – และฉันก็ยงั พูดเช่นนี้อยูเ่ สมอ” (โปรดติดตามต่ อ หน้ า 11)

8

5


ประกาศผลการเลือกตั้งสภาภิบาล วัดแม่ พระกุหลาบทิพย์ ตามทีว่ ดั แม่พระกุหลาบทิพย์ได้ดําเนินการสรรหาสภาภิบาลชุดใหม่ เริม่ ตัง้ แต่การ เลือกตัง้ ประธานกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2012 การรับสมัครผูส้ มัครรับ เลือกตัง้ การลงทะเบียนผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ จนกระทังถึ ่ งวันเลือกตัง้ เมื่อวันเสาร์ท่ี 9 และวัน อาทิตย์ท่ี 10 มิถุนายน ทีผ่ า่ นมานัน้ ปรากฏว่ามีผสู้ มัครรับเลือกตัง้ เป็ นสมาชิกสภาภิบาลจํานวน 19 คน ผูล้ งทะเบียน เป็ นผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ 370 คน มาใช้สทิ ธิลงคะแนนเลือกตัง้ 279 คน ได้ผลดังนี้ 1. ยอแซฟ วิจติ ร กิจปกครอง 229 คะแนน 2. มารีอา วรรณา เมธีพทิ กั ษ์กุล 188 คะแนน 3. มารีอา โรสลินดา เร่งสมบูรณ์ 186 คะแนน 4. เปาโล ประยูร พร้อมเจริญวัฒนา 171 คะแนน 5. เซซีลอี า พวงมาศ ศิรมิ งคลวิชย์ 167 คะแนน 6. มารีอา มักดาเลนา จิราภรณ์ ศันสนะวาณี 139 คะแนน 7. มารีอา สุพรรณี ฤกษ์ภรู ทิ ตั 137 คะแนน 8. มารีอา อัญชลี ภาระนันท์ 135 คะแนน 9. อังเยลา สุระณี กรองทอง 131 คะแนน 10. เทเรซา รสมาลิน ปิตปิ าละ 125 คะแนน 11. ฟรังซิสโก สมชาย สุธางค์กลู 115 คะแนน 12. เปาโล พลพัต ถาวรวงศ์ 113 คะแนน 13. มารีอา มักดาเลนา กัณฐมณี อุตสากิจ 112 คะแนน 14. Leonard Yombo 100 คะแนน 15. ยอห์น เสรี ผลโรจน์ปญั ญา 95 คะแนน ---------------------------------------------------------------------------------------16. เซซีลอี า วรรณิต องค์ชมุ พาพิทกั ษ์ 92 คะแนน 17. ราฟาเอล่า อาทิตยา วิเศษะพันธุ์ 90 คะแนน 18. กาบรีเอล่า ปุณิกา ศตคุณพันธุ์ 81 คะแนน 19. มารีอา สุภาพร จิราพัชรชัยศิริ 54 คะแนน 6

จึง ขอประกาศให้ท ราบว่ า ผู้ไ ด้ ร บั คะแนนสูง สุด ลํา ดับ ที่ 1 ถึ ง 15 เป็ นผู้ไ ด้ ร บั เลื อ กตัง้ เป็ นสมาชิ ก สภาภิ บ าลชุด ใหม่ ตามประกาศวัด แม่พ ระกุ ห ลาบทิพ ย์ ลงวัน ที่ 1 พฤษภาคม 2012 หากสมาชิกสภาภิบาลทีไ่ ด้รบั เลือกตัง้ พ้นจากสมาชิกภาพตามความในข้อ 21 แห่ง ข้อบังคับสภาภิบาลวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ให้ผไู้ ด้รบั คะแนนเลือกตัง้ ลําดับที่ 16 และถัดไป ตามลําดับ รับตําแหน่งแทน และให้อยูใ่ นตําแหน่งเท่ากับวาระของผูท้ ต่ี นแทน อนึ่ง ประธานกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะร่วมเป็ นสมาชิกสภาภิบาลชุดใหม่ตามความ ในข้อ 7.2 และ 10.1 แห่งข้อบังคับสภาภิบาลวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ประกอบด้วย 1. ยอแซฟ วิเชียร จินดาหรา ประธานชมรมเครือข่ายผูส้ งู อายุ คาทอลิกวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ 2. ออกัสติน ภาณุฉตั ร สัมภวะผล ประธานกลุ่มส่งเสริมความศรัทธา 3. ยอแซฟ ธนิก สุวรรณหงส์กุล ประธานกลุ่มเยาวชน 4. เทเรซา ฐิตกิ าญจน์ นิลกําแหง ประธานกลุ่มพิธกี รรม 5. อูเลีย สุชาดา พร้อมเจริญวัฒนา ประธานกลุ่มวินเซนต์เดอปอล และงานอาชีพ 6. เปโตร ธีระ บุญเลิศ ประธานกลุ่มอาสาสมัคร 7. ลูซอี า ทิพวรรณ ทิวาวรรณวงศ์ ประธานกลุ่มชุมชนวัด 8. มารีอา ศิรวิ รรณ ดวงเด่นงาม ประธานกลุ่มพลมารีย์ 9. มารีอา ปนัดดา นิลกําแหง ประธานกลุ่มพระเมตตา 10. ยาโกเบ พยนต์ ถาวรวงศ์ ประธานกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน แม่พระกุหลาบทิพย์ ทัง้ นี้ ให้สมาชิกสภาภิบาลใหม่ทงั ้ 25 ท่าน เข้าร่วมประชุมกับสมาชิกสภาภิบาลชุด ปจั จุบนั ในวันอาทิตย์ท่ี 24 มิถุนายน 2012 เวลา 15.00 น. เพื่อเลือกตัง้ ผูอ้ ํานวยการ รอง ผูอ้ าํ นวยการ เลขานุการ เหรัญญิก และตําแหน่งอื่น ๆ ตามความเหมาะสมต่อไป ขอขอบคุณในความร่วมมือด้วยดียงิ่ ของพีน่ ้องสัตบุรษุ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทกุ ท่าน ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน ค.ศ. 2012

(คุณพ่อ ชัยยะ กิจสวัสดิ)์ เจ้าอาวาส 7


ประกาศผลการเลือกตั้งสภาภิบาล วัดแม่ พระกุหลาบทิพย์ ตามทีว่ ดั แม่พระกุหลาบทิพย์ได้ดําเนินการสรรหาสภาภิบาลชุดใหม่ เริม่ ตัง้ แต่การ เลือกตัง้ ประธานกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2012 การรับสมัครผูส้ มัครรับ เลือกตัง้ การลงทะเบียนผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ จนกระทังถึ ่ งวันเลือกตัง้ เมื่อวันเสาร์ท่ี 9 และวัน อาทิตย์ท่ี 10 มิถุนายน ทีผ่ า่ นมานัน้ ปรากฏว่ามีผสู้ มัครรับเลือกตัง้ เป็ นสมาชิกสภาภิบาลจํานวน 19 คน ผูล้ งทะเบียน เป็ นผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ 370 คน มาใช้สทิ ธิลงคะแนนเลือกตัง้ 279 คน ได้ผลดังนี้ 1. ยอแซฟ วิจติ ร กิจปกครอง 229 คะแนน 2. มารีอา วรรณา เมธีพทิ กั ษ์กุล 188 คะแนน 3. มารีอา โรสลินดา เร่งสมบูรณ์ 186 คะแนน 4. เปาโล ประยูร พร้อมเจริญวัฒนา 171 คะแนน 5. เซซีลอี า พวงมาศ ศิรมิ งคลวิชย์ 167 คะแนน 6. มารีอา มักดาเลนา จิราภรณ์ ศันสนะวาณี 139 คะแนน 7. มารีอา สุพรรณี ฤกษ์ภรู ทิ ตั 137 คะแนน 8. มารีอา อัญชลี ภาระนันท์ 135 คะแนน 9. อังเยลา สุระณี กรองทอง 131 คะแนน 10. เทเรซา รสมาลิน ปิตปิ าละ 125 คะแนน 11. ฟรังซิสโก สมชาย สุธางค์กลู 115 คะแนน 12. เปาโล พลพัต ถาวรวงศ์ 113 คะแนน 13. มารีอา มักดาเลนา กัณฐมณี อุตสากิจ 112 คะแนน 14. Leonard Yombo 100 คะแนน 15. ยอห์น เสรี ผลโรจน์ปญั ญา 95 คะแนน ---------------------------------------------------------------------------------------16. เซซีลอี า วรรณิต องค์ชมุ พาพิทกั ษ์ 92 คะแนน 17. ราฟาเอล่า อาทิตยา วิเศษะพันธุ์ 90 คะแนน 18. กาบรีเอล่า ปุณิกา ศตคุณพันธุ์ 81 คะแนน 19. มารีอา สุภาพร จิราพัชรชัยศิริ 54 คะแนน 6

จึง ขอประกาศให้ท ราบว่ า ผู้ไ ด้ ร บั คะแนนสูง สุด ลํา ดับ ที่ 1 ถึ ง 15 เป็ นผู้ไ ด้ ร บั เลื อ กตัง้ เป็ นสมาชิ ก สภาภิ บ าลชุด ใหม่ ตามประกาศวัด แม่พ ระกุ ห ลาบทิพ ย์ ลงวัน ที่ 1 พฤษภาคม 2012 หากสมาชิกสภาภิบาลทีไ่ ด้รบั เลือกตัง้ พ้นจากสมาชิกภาพตามความในข้อ 21 แห่ง ข้อบังคับสภาภิบาลวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ให้ผไู้ ด้รบั คะแนนเลือกตัง้ ลําดับที่ 16 และถัดไป ตามลําดับ รับตําแหน่งแทน และให้อยูใ่ นตําแหน่งเท่ากับวาระของผูท้ ต่ี นแทน อนึ่ง ประธานกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะร่วมเป็ นสมาชิกสภาภิบาลชุดใหม่ตามความ ในข้อ 7.2 และ 10.1 แห่งข้อบังคับสภาภิบาลวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ประกอบด้วย 1. ยอแซฟ วิเชียร จินดาหรา ประธานชมรมเครือข่ายผูส้ งู อายุ คาทอลิกวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ 2. ออกัสติน ภาณุฉตั ร สัมภวะผล ประธานกลุ่มส่งเสริมความศรัทธา 3. ยอแซฟ ธนิก สุวรรณหงส์กุล ประธานกลุ่มเยาวชน 4. เทเรซา ฐิตกิ าญจน์ นิลกําแหง ประธานกลุ่มพิธกี รรม 5. อูเลีย สุชาดา พร้อมเจริญวัฒนา ประธานกลุ่มวินเซนต์เดอปอล และงานอาชีพ 6. เปโตร ธีระ บุญเลิศ ประธานกลุ่มอาสาสมัคร 7. ลูซอี า ทิพวรรณ ทิวาวรรณวงศ์ ประธานกลุ่มชุมชนวัด 8. มารีอา ศิรวิ รรณ ดวงเด่นงาม ประธานกลุ่มพลมารีย์ 9. มารีอา ปนัดดา นิลกําแหง ประธานกลุ่มพระเมตตา 10. ยาโกเบ พยนต์ ถาวรวงศ์ ประธานกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน แม่พระกุหลาบทิพย์ ทัง้ นี้ ให้สมาชิกสภาภิบาลใหม่ทงั ้ 25 ท่าน เข้าร่วมประชุมกับสมาชิกสภาภิบาลชุด ปจั จุบนั ในวันอาทิตย์ท่ี 24 มิถุนายน 2012 เวลา 15.00 น. เพื่อเลือกตัง้ ผูอ้ ํานวยการ รอง ผูอ้ าํ นวยการ เลขานุการ เหรัญญิก และตําแหน่งอื่น ๆ ตามความเหมาะสมต่อไป ขอขอบคุณในความร่วมมือด้วยดียงิ่ ของพีน่ ้องสัตบุรษุ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทกุ ท่าน ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน ค.ศ. 2012

(คุณพ่อ ชัยยะ กิจสวัสดิ)์ เจ้าอาวาส 7


ความวิ ต กกังวลในสิ่ง ที่ยงั มาไม่ ถึง ความ อาลัยในสิ่งที่ผ่านไปแล้ว การมองเห็ นแต่ ดา้ นลบ ปรุงแต่งในทางร้าย และความไม่พึงพอใจในสิง่ ที่มี ตลอดจนการนึกถึงแต่ ตวั เอง หรือเอาตนเองเป็ น ศูนย์กลาง ทั้งหมดนี้ เป็ นทีม่ าแห่งความทุกข์ใจของ ผูค้ นส่วนใหญ่ ดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ไหน มีมากเท่าใด สุขสบายเพียงใด จึ ง หนีความทุ กข์ไม่ พน้ เพราะ รากเหง้า ของความทุ ก ข์อ ยู่ ที่ ใ จของเรานั้น เอง ความทุกข์จึงติดตามไปทุกหนแห่ง ต่ อ เมื่ อ เปลี่ ย นมุ ม มองหรื อ วางใจให้ถู ก ความทุกข์ก็จะพลันหายไป มีความโปร่งเบา แช่ ม ชื่น เบิกบานใจมาแทนที่ แม้ปัญหาและอุปสรรค ยัง มี อ ยู่ แต่ ก็ จ ะไม่ ม ัว แบกมัน เอาไว้ใ ห้ห นัก อก หนักใจต่อไป อีกทั้งยังเปิ ดใจยอมรับมันเพราะเห็น ประโยชน์ของมัน ขณะเดี ยวกันแทนที่จะรอคอย คาดหวังความสุขข้างหน้า ก็สามารถเห็ นความสุข อยู่ต่อหน้า เป็ นความสุขทีน่ แี่ ละเดี๋ยวนี้ บางส่วนจากคํานําหนังสือ “มองเป็ นก็เห็นสุข”

ต่ อ ไปสุ ด ความสามารถ ผลแห่ ง ความเพีย รพยายามที่ล ะเล็ก ที่ล ะน้ อ ยจะสะสม จนกระทังกลายเป็ ่ นความสําเร็จอันน่าพิศวงในบัน้ ปลายได้ 2. พระศาสนจักรคือต้นไม้ใหญ่ นกทีม่ าเกาะตามกิง่ ก้านก็คอื ชนชาติ ต่าง ๆ ทัวโลกซึ ่ ง่ เข้ามาอาศัยอยูใ่ นพระศาสนจักร 2.1 พระศาสนจัก รจึงต้อ งเป็ น ที่ร วมของความคิดเห็น และเทว ศาสตร์ต่าง ๆ เราจะด่วนตัดสินผูท้ ม่ี คี วามคิดเห็นแตกต่างจากเราว่าผิดไม่ได้ 2.2 พระศาสนจัก รต้อ งเป็ น ที่ร วมของชนทุก ชาติ ไม่ใ ช่เ ฉพาะ ชาวตะวันตก หรือชนชาติใดชาติหนึ่ง วัด สร้า งใหม่แ ห่ง หนึ่ ง มุ่ง หวัง จะติด กระจกสีใ ห้เ ป็ น จุ ด เด่ น คณะกรรมการวัดจึงประชุมกันและตกลงเลือกแนวคิดสําหรับวาดรูปว่า “รอบๆ พระ บัลลังก์ของพระเจ้าในสวรรค์ เด็กๆ นับพันยืนอยู่” ศิลปิ นผูย้ งิ่ ใหญ่คนหนึ่งได้รบั การ ว่าจ้างให้วาดภาพตามแนวคิดนี้ เขารักงานชิน้ นี้และวาดจนเสร็จ คืนหนึ่งขณะนอน หลับ เขาได้ยนิ เสียงในห้องวาดรูปจึงลุกขึน้ ไปดู แล้วก็พบชายแปลกหน้าคนหนึ่งถือ พูก่ นั และจานสีกาํ ลังแต่งเติมรูปวาดของเขา “หยุดนะ” เขาร้อง “คุณกําลังทําลายรูปภาพของผม” “ฉัน คิด ว่ า ” ชายแปลกหน้ า พูด “คุ ณ ได้ทํ า ลายรูป ภาพไป เรียบร้อยแล้ว คุณมีสตี งั ้ เยอะ แต่ใช้แค่สเี ดียววาดใบหน้าของเด็กๆ ใครบอกคุณล่ะว่า ในสวรรค์มแี ต่เด็กๆ หน้าสีขาว ?” “ไม่ มีใ ครบอก” ศิ ล ปิ น ตอบ “แต่ ผ มก็ เ ริม่ จะคิด แบบคุ ณ เหมือนกัน” “คอยดูนะ” ชายแปลกหน้าพูดต่อ “ฉันจะวาดใบหน้าของพวก เขาเป็ นสีเหลืองบ้าง นํ้ าตาลบ้าง ดําบ้าง แล้วก็แดงด้วย เพราะพวกเขาทัง้ หมดต่างก็ ตอบเสียงเรียกของฉัน” “เสียงเรียกของคุณ ?” ศิลปินถาม “ท่านเป็ นใครกัน ?” ชายแปลกหน้ายิม้ “ครัง้ หนึง่ นานมาแล้ว ฉันเคยพูดว่า ‘ปล่อย ให้เด็กเล็กๆ มาหาเราเถิด อย่าห้ามเลย เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็ นของคนทีเ่ หมือน เด็กเหล่านี้’ (มธ 19:14) – และฉันก็ยงั พูดเช่นนี้อยูเ่ สมอ” (โปรดติดตามต่ อ หน้ า 11)

8

5


3.3 เตรียมพร้อม คงจะเป็ นการสายเกินไปหากเราจะเตรียม ตัวเมือ่ วันพิพากษามาถึง เราจําเป็ นต้องเริม่ ตัง้ แต่วนั นี้เพือ่ จะได้พร้อมสําหรับวันนัน้ หากเราดําเนินชีวติ ด้วยความอดทน เปี่ ยมด้วยความหวัง และเตรียมตัวอยู่ เสมอ อาศัยพระหรรษทานของพระเจ้าช่วย เราจะ “พร้อม” เมื่อพระอาณาจักรของ พระเจ้าบรรลุจุดหมายปลายทาง

2. เมล็ดมัสตาร์ด ชาวยิวใช้เมล็ดมัสตาร์ดเป็ นคําเปรียบเทียบเพื่อหมายถึงสิง่ ที่ “เล็กมาก” เรา จึงได้ยนิ ชาวยิวพูดว่า “หยดเลือดเล็กเท่าเมล็ดมัสตาร์ด” หรือผูท้ ล่ี ะเมิดกฎเล็กๆ น้อยๆ จะ “มีมลทินเท่าเมล็ดมัสตาร์ด” เป็ นต้น แต่ทงั ้ ๆ ทีม่ ขี นาดเล็กมาก เมื่อเติบโตมันจะกลายเป็ นต้นไม้ใหญ่ สูงถึงสาม เมตรครึง่ เมล็ดสีดําเล็ก ๆ ของมันเป็ นทีช่ ่นื ชอบของนกมาก ฝูงนกน้อยใหญ่จงึ พา กันมาเกาะตามกิง่ ก้านเพือ่ จิกกิน เมื่อพูดถึงต้นไม้ใหญ่ พระธรรมเก่ามักนํ าไปเปรียบเทียบกับอาณาจักรอัน ยิง่ ใหญ่ โดยมีบรรดาเมืองขึน้ ทัง้ หลายเป็ นเสมือนนกทีห่ ลบเข้ามาอาศัยตามกิง่ ก้าน ของมัน ดังทีพ่ ระยาห์เวห์ตรัสสังประกาศกเอเสเคี ่ ยลให้ไปบอกพระเจ้าฟาโรห์กษัตริย์ แห่งอียปิ ต์ว่า “ดูซิ ท่านเป็ นเหมือนต้นสนสีดาร์ในเลบานอน มีกงิ ่ ก้านงดงาม มีใบร่ม และลําต้นสูงมาก ... นกทัง้ หลายในอากาศมาทํารังอยู่ในกิง่ ก้าน สัตว์ป่าทัง้ หลายตก ลูกใต้แขนง ชนชาติใหญ่ทงั ้ หลายอาศัยอยูใ่ ต้รม่ ของมัน” (อสค 31:3-6; 17:22...; ดนล 4:10. 21) เมื่อพระเยซูเจ้าตรัสว่า “พระอาณาจักรเปรียบเหมือนเมล็ดมัสตาร์ด” (มก 4:31) จึงมีความหมายชัดเจนว่า พระอาณาจักรของพระเจ้าเริ ม่ ต้นจากสิ ง่ เล็ก ๆ แต่จะเติ บใหญ่จนทุกชาติ เข้ามารวมกันในอาณาจักรแห่งนี้ เพราะฉะนัน้ 1. เราต้องสํานึ กอยู่เสมอว่าทุกสิ่ งเริ่ มต้นจากสิ่ งเล็ก ๆ จริงอยูส่ งิ่ ที่ เราเริ่มต้นทํา ครัง้ แรกดูเ หมือ นจะบังเกิด ผลเพีย งเล็กน้ อย จนบางคนรู้สึกว่าไม่มี ประโยชน์อะไรทีจ่ ะ “เริ ม่ ” แต่เราต้องระลึกอยู่เสมอว่าทุกสิง่ จําเป็ นต้องมีจุดเริม่ ต้น ไม่มตี น้ ไม้ใดเกิดมาก็โตเต็มทีเ่ ลย หากเราเริม่ ต้นทําสักสิง่ หนึ่งวันนี้ แล้วพยายามทํา 4

By ร็ อตไวเลอร์ ลายจุด

ผ่ า นพ้น ไปแล้ว สํา หรั บ การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาภิ บ าลอย่ า งเต็ ม รูป แบบของวั ด เรา ขอขอบคุณ พี่ น อ้ งทุก ท่ า นที่ ใ ห้ค วามร่ ว มมื อ ตั้ง แต่ ก าร ลงทะเบียนเป็ นผูม้ ีสิทธิ และมาใช้สิทธิมากถึง 75% ทีเดียว.. พี่นอ้ งสามารถอ่าน ประกาศผลการเลือกตัง้ และรายชือ่ สมาชิกสภาภิบาลชุดใหม่ได้ในสารวัดหน้า 6-7 และที่บอร์ดด้านหน้าวัด... กลุ่ม พิ ธี ก รรมของวั ด เรา หลัง จากไปสัม มนาที่ พัท ยา ได้ท บทวน ปั ญหา และช่วยกันหาแนวทางการทํางานมาทุกฝ่ าย ไม่ว่าจะเป็ นฝ่ ายขับร้อง เด็ก ช่วยมิสซา ผูอ้ ่าน ปฏิคม คนถือถุงทานและเครื่องบูชา และการเตรียมจิตใจก่อน มิสซา ตอนนี้ ทัง้ คุณพ่อพนมกร ซึ่งได้รับมอบหมายจากคุณพ่อเจ้าวัดให้ดแู ลงาน กลุม่ พิธีกรรม และบรรดาแกนนําของแต่ละฝ่ ายได้เริ่มจัดประชุมพูดคุยกันระหว่าง อาสาสมัครคนทํางานเพื่อให้งานที่ตงั้ ใจทําดีอยู่แล้วนัน้ สามารถทําให้ดีกว่าด้วย ความร่วมมือของทุกคน.. พี่นอ้ งที่สนใจอยากร่วมงานกับฝ่ ายต่างๆในกลุ่ม เชิญ มาพูดคุยกันได้กับสมาชิกในกลุ่มค่ะ หาตัวไม่ยาก ส่วนใหญ่นงั ่ กันอยู่แถวๆที่นงั ่ นักขับร้อง หลังอีเลคโทนค่ะ... และหลัง จากได้ป ระชุม ฝ่ าย “ผูอ้ ่ าน” และ “เด็ กช่ว ยมิส ซา” ไปเมื่ อ อาทิตย์ที่ผ่านมา.. ตอนนี้ เราเริ่มเปิ ดรับสมัครกันอีกครั้ง และจะจัดอบรมอย่าง ต่อเนือ่ งหลังงานฉลองวัด เชิญผูส้ นใจสมัครได้ที่สาํ นักงานวัด... งานฉลองวัดของเราปี นี้ใกล้เข้ามาแล้วนะคะ และคงจะยิ่งใหญ่เหมือน ทุกปี ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทุกท่าน.. ปี นี้ วัดเราเชิญคุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ ล้อม อุปสังฆราชองค์ใหม่ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มาเป็ นประธาน และ ประธานร่วมอีก 2 องค์เป็ นพระสงฆ์ใหม่ที่เคยมาฝึ กงานอภิบาลที่วัดเราเมื่อครั้ง เป็ นบราเดอร์ คือ คุณพ่อพนมกร สง่าวงศ์ ซึ่งปั จจุบันคุณพ่อก็ยังมาอยู่กบั พวก เราที่นี่ และคุณพ่อนันทพล สุขสําราญ หรือคุณพ่อกอล์ฟ ของสังฆมณฑลจันทบุรี ซึ่งได้รับศีลบวชเป็ นพระสงฆ์วันเสาร์นี้.. และพิเศษสําหรับปี นี้ วัดเรามีโครงการ ผลิต “พระวรสาร” หนังสือเล่มเล็กๆ ที่บรรจุพระวรสารทัง้ 4 เล่ม สะดวกในการ พกพาอย่างยิ่ง เพื่อแจกจ่ายผูม้ าร่วมงาน .. งานฉลองวัดในทุกด้าน ยังรอการ สนับสนุนจากพี่นอ้ งอยู่นะคะ ใครช่วยด้านไหนได้ ช่วยกันค่ะ... ขอพระเจ้าประทานพระพรแด่พี่นอ้ งทุกท่าน เชียร์บอลยูโรให้สนุกนะคะ 9


มิสซาสั ปดาห์ ที่ 11 เทศกาลธรรมดา (ปี B) วันอาทิตย์ ที่ 17 มิถุนายน ค.ศ. 2012 วัน เดือน ปี รายการมิสซา ผู้ขอมิสซา ส. 16 มิ.ย. สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้า และพระแม่มารี ย ์ มารี อา ประทุม, คุณสมนึก ใช้สมบุญ และครอบครัว 18.00 น. อุทศิ แด่ สตีเฟน จํารู ญ, มารี อา ละมุด เจริ ญพานิช คุณอิ่ม, คุณอ่วม เจริ ญงาม คุณละมูล วิทยเบญจางค์ ผูล้ ่วงลับครอบครัวเจริ ญพานิช วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มีผใู ้ ดนึกถึง อา. 17 มิ.ย. สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้าและพระแม่มารี ย ์ 08.00 น. มารี อา เอื้อพันธ์ ศรี เจริ ญ และครอบครัวศรี เจริ ญ ครอบครัวสุ ขทรัพย์ อุทศิ แด่ การ์โรโล เอก, อันนา สมใจ สุ ขทรัพย์ ยวง บัปติสตา ก๊กเคี้ยง แซ่แพ้, มารี อา กิมฮวย แซ่ต้ งั คค. ธนาพานิชย์ บรรพบุรุษและผูล้ ่วงลับครอบครัวธนาพานิชย์ คค. ธนาพานิชย์ วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มีผใู ้ ดนึกถึง คค. ธนาพานิชย์ อา 17 มิ.ย. สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้าและพระแม่มารี ย ์ 10.00 น. สัตบุรุษวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน เยโรม ไพสิ ฐ ภูษิตตระกูล มารี อา วรรณา เมธีพิทกั ษ์กลุ และครอบครัว เปโตร สุ ภณัฐ, เทเรซา อารดา วิณวัณฑ์ ดุจดาว ครอบครัวลิมาลัย, ครอบครัวภูษิตตระกูล อุทศิ แด่ ยอแซฟ อุดม, โรซา สมศรี ลิมาลัย ลูกา แก่น บุญสู ง, เทเรซา ทองม้วน จริ ยธนา ชัญภัส เทเรซา พรวน บุญสูง ชัญภัส เทเรซา ธีราพร ตระกูลกาญจน์ วิญญาณในไฟชําระ และวิญญาณที่ไม่มีผใู ้ ดนึกถึง 10

2.2 มันคง ่ ไม่ว่าจะกลางคืนหรือกลางวัน ไม่ว่ามนุ ษย์จะหลับ หรือตื่น พระอาณาจักรของพระเจ้าก็เจริญเติบโตอย่างมันคง ่ งานของพระเจ้านัน้ ดําเนินไปเงียบ ๆ อย่างไม่รจู้ กั หยุดหย่อน ผิดกับงานของเรามนุ ษย์ซง่ึ มักจะดําเนินไป เป็ นพัก ๆ หรือชัวครั ่ ง้ ชัวคราว ่ 2.3 ไม่อาจหลีกเลีย่ งได้ การเจริญเติบโตของต้นพืชนัน้ เปี่ ยม ไปด้วยพลัง แม้แต่พน้ื คอนกรีตอันแข็งแกร่งก็ยงั ไม่วายถูกรากต้นไม้ชอนไชจนแตก ทะลุขน้ึ มาได้ หรือต้นหญ้าเล็ก ๆ ก็ยงั สามารถชูใบเขียวเหนือผิวถนนลาดยางได้ ไม่มี อะไรจะหยุด ยัง้ การเจริญ เติบ โตของต้น พืช ได้ พระอาณาจัก รของพระเจ้า ก็เ ป็ น เช่นเดียวกัน มนุ ษย์อาจจะทรยศไม่เชื่อฟงั พระองค์ แต่งานของพระองค์ยงั คงดําเนิน ต่อไป ไม่มอี ะไรจะหยุดยัง้ พระประสงค์ของพระองค์ได้ 3. พระอาณาจักรของพระเจ้าจะบรรลุจุดหมายแห่งความบริ บูรณ์ เหมือนเมล็ดพืชทีเ่ มือ่ เจริญงอกงามสมบูรณ์แล้วก็ถงึ ฤดูเก็บเกีย่ ว และเมื่อฤดูเก็บเกีย่ ว มาถึง พืช ผลดีจะถู ก เก็บ รวบรวมเข้ายุ้งฉาง ส่ว นวัช พืช จะถูกเผาทําลายไป พระ อาณาจักรของพระเจ้าก็เป็ นเช่นเดียวกัน เมื่อวันนัน้ มาถึง การพิพากษาจะเกิดขึ้น เพราะฉะนัน้ เราจึงต้อง 3.1 อดทน มนุ ษย์เราอาศัยอยูใ่ นเวลาและขึน้ อยูก่ บั เวลาซึง่ มีทงั ้ ก่อน หลัง เร็ว ช้า แต่สาํ หรับพระเจ้าพระองค์เป็ นนิรนั ดร พระองค์ไม่ขน้ึ กับเวลา “หนึง่ พันปี สําหรับพระองค์ ก็เหมือนวันวานทีเ่ พิง่ ผ่านไป เหมือนการตืน่ อยู่ยามเดียวเวลา กลางคืน” (สดด 90:4) เราจึงต้องเรียนรู้ท่จี ะอดทนกับโลกปจั จุบนั และรอคอยการ พิพากษาของพระองค์ 3.2 มีความหวัง มนุ ษย์ทุกวันนี้ตกอยู่ในบรรยากาศของความ สิน้ หวัง บางคนสิน้ หวังกับสังคม บางคนสิน้ หวังกับพระศาสนจักร บางคนอยากฆ่าตัว ตาย แต่ถา้ เราเชื่อมันในพระเจ้ ่ าและพระองค์ทรงเป็ นอย่างทีเ่ ราเชื่อ เราจะมองโลกใน แง่รา้ ยอย่างสิน้ หวังไม่ได้ เราอาจเป็ นทุกข์ เสียใจ สํานึกผิด หรือกลับใจละทิง้ บาปได้ แต่ เ ราจะสิ้น หวัง ไม่ ไ ด้ เพราะพระอาณาจัก รของพระเจ้า จะต้ อ งบรรลุ จุ ด หมาย ปลายทางแห่งความครบครันสักวันหนึ่ง 3


สั ปดาห์ ที่ 11 เทศกาลธรรมดา (ปี B)

มก 4:26-34

จ. 18 มิ.ย. อุทศิ แด่ อ. 19 มิ.ย. อุทศิ แด่ พ. 20 มิ.ย. สุ ขสํ าราญ พฤ.21 มิ.ย. สุ ขสํ าราญ ศ. 22 มิ.ย. อุทศิ แด่

วิญญาณในไฟชําระ วิญญาณในไฟชําระ คุณทองคํา เพิ่มพูนธนาลาภ อันนา สวิตตา สาธร, คุณอุบล พลอยขาว วิญญาณในไฟชําระ

-

มาลินี มาลินี -

อุปมาเกีย่ วกับพระอาณาจักรของพระเจ้า (มก 4:26-34) (ต่ อจากหน้ า 5)

1. เมล็ดพืชที่งอกงามขึน้ เอง คําอุปมาซึง่ เปรียบพระอาณาจักรของพระเจ้าเป็ นเสมือนเมล็ดพืชทีถ่ ูกหว่าน ลงในดินและงอกงามขึน้ เองนัน้ มีปรากฏเฉพาะในพระวรสารของมาระโก และถึงแม้ จะสัน้ แต่กแ็ ฝงไว้ดว้ ยความจริงหลายประการด้วยกัน กล่าวคือ 1. มนุ ษย์ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ มนุ ษย์ไม่ได้เป็ นผู้ทําให้เมล็ดพืช งอกงาม เขาไม่รูด้ ้วยซํ้าว่ามันงอกและเติบโตได้อย่างไร ดูเหมือนมันจะมีความลับ แห่งชีวติ และการเจริญงอกงามอยูภ่ ายในตัวของมันเอง เช่นเดียวกัน มนุ ษ ย์ก็ไม่รู้ว่าพระอาณาจักรของพระเจ้าเติบโตได้ อย่างไร มนุ ษย์อาจมีส่วนสร้างสถานการณ์ทําให้พระอาณาจักรเติบโตเร็วขึน้ หรือช้า ลงได้ แต่ เ บื้อ งหลัง ของทุ ก สิ่ง ก็คือ พระเจ้า พร้อ มกับ พระฤทธานุ ภ าพ และพระ ประสงค์ของพระองค์ 2. พระอาณาจัก รของพระเจ้ าดํา เนิ นไปเหมื อ นการเติ บ โตของ เมล็ดพืช นันคื ่ อ 2.1 มองไม่ เ ห็ น หากมองดู ต้ น ไม้ ทุ ก วัน เราจะไม่ มี ท าง สังเกตเห็น ความแตกต่ า งว่า มันกําลัง เติบ โตได้เ ลย จํา เป็ นต้องทิ้งช่ว งระยะเวลา พอสมควรจึงจะมองเห็นความแตกต่างนัน้ ได้ ฉันใดก็ฉันนัน้ หากเราเปรียบเทียบ พระอาณาจักรของพระเจ้าวันนี้กบั เมือ่ วาน เราจะไม่มที างสังเกตเห็นความเติบโตของ มันได้เลยทัง้ ๆ ทีม่ นั กําลังเติบโต 2

ศิลปิ นตระหนักทันทีว่าชายแปลกหน้าผูน้ ้ีกค็ อื พระเยซู พระอาจารย์ เจ้านันเอง ่ แต่พระองค์ได้อนั ตรธานไปจากสายตาเสียแล้ว รุ่งเช้า ศิลปิ นรีบเข้าไปในห้องวาดรูป เมื่อเห็นรูปภาพยังเหมือนเดิม เขารูท้ นั ทีวา่ เป็ นความฝนั และทันที ทัง้ ๆ ทีร่ วู้ า่ วันนี้คณะกรรมการวัดจะมาดูรปู ภาพ เขาหยิบพู่กนั และจานสีขน้ึ มา แล้ววาดใบหน้าของเด็กเป็ นสีตามเชื้อชาติต่าง ๆ ทัว่ โลก เมื่อคณะกรรมการมาถึง ทุกคนต่างชื่นชมภาพวาดว่าสวยงามมาก กรรมการท่านหนึ่งถึงกับรําพึงรําพันว่า “นีเ่ ป็ นครอบครัวของพระเจ้าจริง ๆ” ! พระศาสนจักรเริม่ ต้นทีป่ าเลสไตน์และมีขนาดเล็กเท่าเมล็ดมัสตาร์ดก็จริง แต่ ได้เติบใหญ่เรือ่ ยมาและมีทเ่ี พียงพอสําหรับชนทุกชาติในโลก รวมถึง “เรา” ทุกคน ไม่วา่ ผิวจะสีอะไร หรือจะพูดภาษาอะไรก็ตาม !

11


 วันอาทิตย์น้ ี ขอเชิ ญพี่น้องร่ วมมิสซาตรี วารเตรี ยมจิ ตใจฉลองวัด ทั้งมิสซา 8.00 น. และ 10.00 น. เทศน์โดย คุณพ่อ ธี รพล กอบวิทยากุล เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนา ท่าจีน ผูอ้ ุทิศ ตนทํางานเพื่อพี่นอ้ งกลุ่มชาติพนั ธุ์ และหลังอาหารเที่ยงทิพย์ เวลา 13.00 น. ขอเชิญพี่นอ้ งร่ วม เสวนากับคุณพ่อ ณ วัดน้อย โดยมีกลุ่มวินเซนต์เดอปอลและงานอาชี พ ร่ วมกับกลุ่มเครดิ ตยู เนี่ยน เป็ นเจ้าภาพ  วันฉลองวัดของเราใกล้เข้ามาแล้ว ปี นี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม ค.ศ. 2012 ขอ เชิญผูม้ ีจิตศรัทธาทุกท่าน  ร่ วมบริ จาคปัจจัย อาหาร ดอกไม้สาํ หรับถวายแม่พระ ฯลฯ  ร่ วมเป็ นอาสาสมัครฝ่ ายต่าง ๆ ในการจัดเตรี ยมงานฉลองวัด โปรดแจ้งความจํานงได้ที่สาํ นักงานวัด และขอขอบคุณพี่นอ้ งล่วงหน้ามา ณ ที่น้ ี  วัน อาทิ ต ย์น้ ี หลัง มิ ส ซาสาย ขอเชิ ญ พี่ น้อ งวัด ความดัน โลหิ ต และปรึ ก ษาปั ญ หา

ฉบับที่ 427 วันอาทิตย์ที่ 17 มิถนุ ายน ค.ศ. 2012

สั ปดาห์ ที่ 11 เทศกาลธรรมดา (ปี B)

สุ ขภาพกับ น.พ. เกษม และทีมพยาบาล ณ ศาลาปี ติการุ ณย์  กลุ่มพิธีกรรม ขอเชิญผูส้ นใจสมัครเป็น “ผูอ้ ่านพระคัมภีร์” ในมิสซา ซึ่ งจะได้รับทั้ง ความรู ้ดา้ นพิธีกรรม และรู ้จกั เพื่อนใหม่ผา่ นการทํากิจกรรมของวัด ขอเชิญผูส้ นใจติดต่อได้ที่ สํานักงานวัด

วันอาทิตย์ ที่ 24 มิถุนายน เทศน์โดย คุณพ่อ ไพรัช ศรี ประเสริ ฐ ผูอ้ ุทิศตนทํางานเพื่อผูส้ ู งอายุ และผูป้ ่ วย วันอาทิตย์ ที่ 1 กรกฎาคม เทศน์โดย คุณพ่อ วิเชียร ลิขิตธรรม ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการอบรมโครงการ PRH มิสซาเวลา 8.00 น. และ 10.00 น. และเสวนา ณ วัดน้ อย เวลา 13.00-14.30 น. 12

พระอาณาจักรเปรียบเหมือนเมล็ดมัสตาร์ ด มก 4:31

สารวัดแม่พระกุหลาบทิพย์  

สารวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ประจำวันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2012

สารวัดแม่พระกุหลาบทิพย์  

สารวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ประจำวันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2012