Page 1

ฉบับที่ 434 วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม ค.ศ. 2012

ฉบับที่ 434 วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม ค.ศ. 2012

สั ปดาห์ ที่ 18 เทศกาลธรรมดา (ปี B)

สั ปดาห์ ที่ 18 เทศกาลธรรมดา (ปี B)

เราเป็ นปังแห่ งชีวติ

เราเป็ นปังแห่ งชีวติ

ผู้ที่มาหาเราจะไม่ หิว และผู้ที่เชื่อในเราจะไม่ กระหายอีกเลย

ผู้ที่มาหาเราจะไม่ หิว และผู้ที่เชื่อในเราจะไม่ กระหายอีกเลย

ยน 6:35

ยน 6:35


สั ปดาห์ ที่ 18 เทศกาลธรรมดา (ปี B) ยน 6:24-35

1. อย่าขวนขวายหาอาหารที่กินแล้วเสื่อมสลายไป หลังจากทวีขนมปงั เลี้ยงคนห้าพันคนแล้ว พระเยซูเจ้าทรงส่งบรรดาศิษย์ลง เรือข้ามฟากกลับไปเมืองคาเปอรนาอุมก่อน ส่วนพระองค์เสด็จไปบนภูเขาตามลําพัง ประชาชนเห็นว่าพระองค์มไิ ด้เสด็จลงเรือไปกับบรรดาศิษย์จงึ พากันเฝ้ารอ แต่เมื่อ ตระหนักว่าพระองค์ไม่กลับมาแน่ แล้วจึงพากันลงเรือทีม่ าจากเมืองทีเบเรียสเดินทาง กลับมาทีค่ าเปอรนาอุม เมือ่ พบพระองค์ทค่ี าเปอรนาอุม พวกเขาทูลถามว่า “พระอาจารย์ ท่านมาทีน่ ี ่ เมือ่ ไร” แต่พระองค์ไม่ตรัสตอบด้วยทรงเล็งเห็นว่าชีวติ นัน้ สัน้ และมีค่าเกินกว่าจะมา สนใจเรื่องหยุมหยิมอย่างเช่นการเดินทาง ตรงกันข้ามพระองค์ตรงเข้าสู่ประเด็น สําคัญทันที “ท่านแสวงหาเรา มิใช่เพราะได้เห็นเครือ่ งหมายอัศจรรย์ แต่เพราะได้กนิ ขนมปงั จนอิม่ ” (ยน 6:26) ความหมายของพระองค์กค็ อื “พวกท่านได้เห็นอัศจรรย์ทพี ่ ระเจ้าทรงทวีขนม ปงั เลี้ยงฝูงชนจํานวนมาก แต่แทนทีค่ วามคิดของพวกท่านจะหันไปหาพระองค์ผทู้ รง กระทําอัศจรรย์ พวกท่านกลับมัวแต่คดิ ถึงขนมปงั พวกท่านสนใจแต่เรือ่ งปากเรือ่ ง ท้อง แต่ไม่สนใจเรือ่ งของวิญญาณเลย” นักบุญยอห์น คริสโซสโตม จึงกล่าวว่า “มนุ ษย์ถูกตรึงติดกับสิง่ ของของโลก นี้” เพราะสายตาของเขาไม่อาจมองข้ามกําแพงของโลกนี้ไกลออกไปสูโ่ ลกแห่งชีวติ 2

วัน เดือน ปี อา 5 ส.ค. 10.00 น.

อุทศิ แด่

จ. 6 ส.ค. อ. 7 ส.ค. พ. 8 ส.ค. พฤ.9 ส.ค. ศ. 10 ส.ค.

อุทศิ แด่ อุทศิ แด่ อุทศิ แด่ อุทศิ แด่ อุทศิ แด่

รายการมิสซา ผู้ขอมิสซา ยอแซฟ ประยูร, นางจงจิต อนาชัย วันทนา เปโตร อํานวย กิจประเสริ ฐ คาทาลีนา ริ รินทร์ จิระดํารง อมรา รู ฟีโน ปรี ชา, เอดัว รุ ธิระ กรองทอง คค.กรองทอง วิญญาณในไฟชําระ และวิญญาณที่ไม่มีผใู้ ดนึกถึง ปราโมทย์ วิญญาณในไฟชําระ ปั ทมา คุณพ่อ เปาโล สมพร อุปพงศ์ (ครบรอบ 5 ปี การจากไป) อัญชลี วิญญาณในไฟชําระ วิญญาณในไฟชําระ มารี อา กิมฮวย แซ่ต้ งั (ครบรอบ 5 ปี การจากไป) คค.ธนาพานิชย์

อัครสังฆมณฑลกรุ งเทพฯ อนุ ญาตให้สามเณร 2 ท่าน รับศีลบวชเป็ นสังฆานุ กร ในวันเสาร์ ที่ 11 สิ งหาคม 2012 เวลา 10.00 น. ณ สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน ได้แก่  สามเณร อันตน วิทยา เลิศทะนงศักดิ์ สัตบุรุษวัดนักบุญหลุยส์ มารี ฯ บางแค  สามเณร ยออากิม ธนายุทธ ผลาผล สัตบุรุษวัดแม่ พระประจักษ์ แห่ งภูเขา คาร์ แมล สองพี่น้อง เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายพระศาสนจักร มาตรา 1051 ทวิ 2 ว่าด้วยการ ตรวจสอบความเหมาะสมของผูร้ ับศีลบวช จึงขอให้ พี่น้องที่พบข้ อขัดขวางในการรั บ ศีลบวช กรุณาแจ้ งให้ คณ ุ พ่ อเจ้ าวัดทราบด้ วย

11


มิสซาสั ปดาห์ ที่ 18 เทศกาลธรรมดา (ปี B) วันอาทิตย์ ที่ 5 สิ งหาคม ค.ศ. 2012 วัน เดือน ปี รายการมิสซา ส. 4 ส.ค. สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้าและพระแม่มารี ย ์ มารี อา ประทุม, คุณสมนึก ใช้สมบุญ และครอบครัว 18.00 น. อุทศิ แด่ สตีเฟน จํารู ญ, มารี อา ละมุด เจริ ญพานิช อันตน สําเริ ง โกญจนาท วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มีผใู้ ดนึกถึง อา. 5 ส.ค. สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้าและพระแม่มารี ย ์ 08.00 น. มารี อา เอื้อพันธ์ ศรี เจริ ญ และครอบครัวศรี เจริ ญ ครอบครัวสุ ขทรัพย์ อุทศิ แด่ ยอแซฟ เกียจัว๊ แซ่คู, อันนา เย็น เอี้ยพิน ยวง บัปติสตา ก๊กเคี้ยง แซ่แพ้, มารี อา กิมฮวย แซ่ต้ งั ยอแซฟ ทิวากร รักคิด และบรรพบุรุษ บรรพบุรุษและผูล้ ่วงลับครอบครัวธนาพานิชย์ วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มีผใู้ ดนึกถึง อา. 5 ส.ค. สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้าและพระแม่มารี ย ์ สัตบุรุษวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน 10.00 น. คุณธนู อาจารี ย,์ Tithes-Denis ฟรานซิ ส โทมัส กอยกี้, คุณวิบูลย์ศกั ดิ์ สิ ทธิ เดชะ คุณชนัญชิฎา พีระวิทยาภรณ์ ดอมินิก ภูวนัย หงส์แก้ว และครอบครัว ครอบครัวลินด์ควิสท์ อุทศิ แด่ Rev. John Boucher, C.Ss.R. Rev.Tom Griffith, C.Ss.R. Rev.Roger Godbout, C.Ss.R. Mr.Richard Allmann,

ผู้ขอมิสซา เริ งจิต คค. ธนาพานิชย์ วิภาวินี คค. ธนาพานิชย์ คค. ธนาพานิชย์ คค.กรองทอง สุ นทรี สุ นทรี สุ นทรี สุ นทรี

คุณลิลลี่ รัตนเวโรจน์

สุ นทรี

10

นิรนั ดร ซึง่ ประกาศกอิสยาห์กเ็ คยตัง้ คําถามชวนให้คดิ มานานแล้วว่า “ทําไมท่านต้อง เสียเงินสําหรับสิง่ ทีไ่ ม่ใช่อาหาร และใช้ค่าจ้างแรงงานเพือ่ ซื้อสิง่ ทีไ่ ม่ทําให้อมิ ่ ” (อสย 55:2) ด้วยเหตุน้ีพระองค์จงึ ตรัสสังเพี ่ ยงประโยคเดียวว่า “อย่าขวนขวายหาอาหารที ่ กินแล้วเสือ่ มสลายไป แต่จงหาอาหารทีค่ งอยูแ่ ละนําชีวติ นิรนั ดรมาให้” (ยน 6:27) สําหรับพระองค์ ความหิวของมนุ ษย์แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือ ความหิวฝา่ ย กาย และความหิวฝา่ ยจิตใจ ความหิวฝา่ ยกายนัน้ ระงับได้ดว้ ยอาหารก็จริง แต่ความ หิวฝา่ ยจิตใจนัน้ ไม่มสี งิ่ ใดในโลกนี้จะระงับหรือทําให้พงึ พอใจได้ การที่ผู้คนชอบแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ สุดหรู ขับรถยนต์ราคาแพง ใช้ สินค้าทันสมัยหรือบางคนถึงกับลํ้าสมัยไปเลยนัน้ ทัง้ หมดนี้เกิดจากสาเหตุประการ เดียวคือพวกเขายังไม่พบความพึงพอใจในชีวติ ของตนเอง ยังไม่มสี งิ่ ใดมาดับความหิว กระหายลึกๆ ในจิตใจของพวกเขาได้ พวกเขาจึงต้องแสวงหาสิง่ แปลกใหม่ไปเรื่อยๆ แม้จะต้องใช้เงินมากมายมหาศาลเพียงใดก็ตาม พวกเขารํ่ารวยมากก็จริง แต่ในเวลา เดียวกันก็หวิ กระหายมากจนน่าตกใจเช่นกัน นอกจากความหิวกระหายทีก่ ล่าวมาแล้ว ยังมีความหิวกระหายอย่างอื่นซึ่งมี แต่พระองค์เท่านัน้ ทีส่ ามารถดับความหิวกระหายนัน้ ได้ หากเราหิวกระหายความจริง พระองค์เป็ นความจริง พระองค์คอื ผูน้ ํ าความ จริงของพระเจ้ามาสูเ่ รามนุษย์ หากเราหิวกระหายชีวติ พระองค์เป็ นชีวติ พระองค์มชี วี ติ ของพระเจ้าอย่าง อุดมสมบูรณ์ หากเราหิวกระหายความรัก พระองค์เป็ นพระเจ้าผูท้ รงเป็ นความรัก พระองค์คอื ผูเ้ ดียวทีส่ ามารถดับความหิวกระหายในจิตใจและวิญญาณของเรา มนุ ษย์ได้อย่างสมบูรณ์ และเราแน่ ใจในเรื่องนี้ได้เพราะเป็ นพระเจ้าเองที่ทรงลงนาม ประทับตรารับประกันพระเยซูเจ้า พระบุตรของพระองค์ (ยน 6:27) !

3


2. กิจการของพระเจ้า เมื่อพระเยซูเจ้าตรัสสังพวกเขาให้ ่ “หาอาหารทีค่ งอยู่และนํ าชีวติ นิรนั ดรมา ให้” พวกเขานึกถึง “กิจการของพระเจ้า” หรือ “กิจการดี” ทันที พวกเขาถือว่ามนุ ษย์แบ่งออกเป็ น 3 จําพวก พวกแรกเป็ นคนดี พวกที่สอง เป็ นคนเลว และพวกทีส่ ามอยูต่ รงกลาง พวกทีส่ ามนี้หากทํา “กิจการดี” อีกเพียงครัง้ เดียวก็จะเลื่อนไปเป็ นพวกแรกและได้ชวี ติ นิรนั ดร พวกเขาจึงทูลถามพระองค์ว่า “พวกเราจะต้องทําอะไรเพือ่ ให้กจิ การของพระเจ้าสําเร็จ” แทนทีจ่ ะได้รายการสิง่ ทีต่ ้องทําเป็ นหางว่าว พระองค์กลับตรัสตอบเพียงว่า “กิจการของพระเจ้าก็คอื ให้ทา่ นทัง้ หลายเชือ่ ในผูท้ พี ่ ระองค์ทรงส่งมา” (ยน 6:29) แปลว่าสิง่ เดียวทีต่ อ้ งทําคือ “เชือ่ ” พระเยซูเจ้า ! เราต้อง “เชือ่ ” พระองค์เพราะพระองค์ทรงเปิ ดเผยให้เราทราบว่า พระเจ้า ทรงเป็ นบิดาของเรา พระองค์ทรงรักและไม่ทรงปรารถนาสิง่ อื่นใดนอกจากให้อภัยแก่ เรา หากเรา “เชือ่ ” พระองค์ ความสัมพันธ์ใหม่กบั พระเจ้าย่อมเกิ ดขึ้น พระองค์ มิใช่พระเจ้าที่อยู่ห่างไกลหรือเป็ นศัตรูท่นี ่ ากลัวของเราอีกต่อไป แต่ทรงเป็ น “บิดา” ของเราและเราเป็ น “บุตร” ของพระองค์ ดังนัน้ เราจึงมอบความวางใจทัง้ หมดไว้ใน พระองค์และพร้อมนอบน้อมเชื่อฟงั พระองค์ดว้ ยความรัก ความสัม พัน ธ์ใ หม่น้ี ย งั นํ า ไปสู่ก ารดํ า เนิ น ชีวิต แบบใหม่ซ่ึง สอดคล้อ งกับ ความรูท้ พ่ี ระเยซูเจ้าทรงเปิ ดเผยแก่เรา 1. พระเจ้าทรงเป็ นความรัก เราจึงต้องรักและรับใช้เพื่อนมนุ ษย์ให้ สอดคล้อ งกับ ที่เ รารัก และรับ ใช้พ ระเจ้า อีก ทัง้ ต้อ งให้อ ภัย เพื่อ นมนุ ษ ย์เ หมือ นที่ พระองค์ทรงให้อภัยเรา 2. พระเจ้ าทรงศักดิ ส์ ิ ท ธิ ์ เราจึงต้องดําเนิ นชีวิตในความบริสุท ธิใ์ ห้ สอดคล้องกับความศักดิ ์สิทธิ ์ของพระองค์ 3. พระเจ้าทรงเปี ่ ยมด้วยปรีชาญาณ เราจึงต้องขึน้ ตรงต่อพระองค์ ด้วยความวางใจให้สอดคล้องกับปรีชาญาณของพระองค์ นี่คอื ความสัมพันธ์ใหม่กบั พระเจ้าอันเกิดจากความเชื่อ ! นี่คอื แก่นแท้ของชีวติ คริสตชน ! 4

เมื่อร้อยปี ที่แล้ว มีผหู้ ญิงญี่ปุ่นคนหนึ่งชื่ออิวาซากิ พ่อแม่เสียชีวิตตั้งแต่ เล็ก อยู่กบั ลุงด้วยความทุกข์ยากลําบาก อาหารก็ไม่ค่อยจะมีกิน หนังสือเรียนไม่ ต้องพูดถึง ลุงก็เลยขายให้สาํ นักเกอิชา เกอิชาก็เหมือนกับโสเภณี แต่เป็ นโสเภณี ชัน้ สูง คือต้องมีความสามารถทางด้านการร่ายรํา เขียนบทกวีเพื่อบํารุงบําเรอคน รวย แต่ก็อยู่อย่างลําบาก เป็ นเกอิชาก็ถกู กดขี่ รูส้ ึกว่าชีวิตนีไ้ ม่สมหวัง ต่อมาน้อง ก็ตาย ไม่นานหลังจากนัน้ เธอก็สญ ู เสียแฟนซึ่งเป็ นทุกสิ่งทุกอย่างของเธอ เธอมี ความทุกข์มาก รูส้ ึกว่าชีวิตนีล้ าํ เค็ญเหลือเกิน ไม่อยากมีชวี ิตอยู่ตอ่ ไปแล้ว วันหนึง่ จึงเดินเข้าไปในป่ า ขณะที่หิมะตกหนัก หวังจะให้หิมะตกทับถมร่างจะได้ตาย แต่ ปรากฏว่ามีชาวบ้านคนหนึง่ ช่วยเอาไว้ได้ พอคุณลุงได้ฟังเรื่องราวของผูห้ ญิงคน นี้ แกก็บอกว่าคนที่คิดถึ งแต่ตัวเองย่อมอยากตายทั้งนัน้ แล้วคุณลุงก็แนะว่า ให้เธอกลับเข้าไปในเมือง แล้วช่วยทําดีกบั ใครก็ได้วันละคน ถ้าเธอทําแล้วยังอยาก ตายอยู่ให้มาบอกฉัน ฉันจะช่วยให้เธอตายสมใจ อิวาซากิไ ด้คิดขึ้นมาก็ เลยทําความดี เริ่ม ต้นด้วยการซื้ อหนังสือ ให้เด็ ก ยากจนคนหนึง่ ต่อมาก็เล่านิทานให้เด็กฟั งวันละคนสองคน หลังจากนัน้ ก็เริ่มแต่ง นิท านเอง นับ แต่นั้นเธอก็ เลิก คิด ที่ จ ะฆ่าตัว ตาย คงเพราะเหตุผ ลสองประการ ประการแรก เมื่ อ เห็ น เด็ ก ยากจนก็ เ ลยได้คิ ด ว่ า มี ค นที่ ลํา บากกว่ า เธออี ก มาก ประการที่สองพอเธอไปช่วยเขา เธอก็มีความสุข แน่นอน เมื่อเราให้ความสุขแก่ ผูอ้ ื่น ความสุขนัน้ ก็จะย้อนกลับมาสูเ่ รา ถ้าพวกเราฉลาด เราต้องมีนาํ้ ใจช่วยเหลือกัน ไม่ใช่ชว่ ยเฉพาะคนที่รจู้ ักมา นานแล้วเท่านัน้ แม้แต่เพื่อนที่เพิ่งรูจ้ ักเราก็ควรมีนาํ้ ใจต่อเขา ถ้าเราลองสังเกตใจ ของเรา เวลาเราช่วยเหลือคนอื่น เรารูส้ ึกอย่างไร เราเห็ นเขายิ้มแย้ม เรารูส้ ึก อย่างไร นัน่ แหละคือสิ่งที่ทาํ ให้เราตระหนักว่าความสุขที่ แท้จริงไม่ได้เกิดจาก การเอาเข้าตัวมากๆ แต่เกิดจากการให้ อันนีค้ ือสิ่งที่ควรจะได้เรียนรูเ้ พื่อช่วย ให้เราสามารถพบกับความสุขได้อย่างแท้จริง

สรุปความจาก สารโกมล เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2555

9


3. เครือ่ งหมายอัศจรรย์

ทีมถ่ายทําภาพยนตร์เข้าไปทําสารคดีในหมู่บา้ นแห่งหนึ่งประมาณ 2 - 3 วันจนคุน้ เคยกับชาวบ้าน วันหนึ่งมีคณ ุ ป้าถือปลามาพวงหนึ่งเดินผ่านมาแล้วถาม ว่า “รูไ้ หมว่าทําอย่างไรถึงจะกินปลาพวงนี้ได้นานๆ ” คนในกองถ่ายทําก็ระดม สมองกันใหญ่ว่าทําอย่างไร บ้างก็เสนอว่า เอาไปตากแดด บ้างก็เสนอว่าเอาไปหมัก ทําส้ม หรือใส่ตเู้ ย็นก็มี คุณป้าบอกว่าผิดหมดเลย คําตอบคือ “ต้องเอาไปแบ่งเพื่อน บ้านให้ทวั ่ ถึง” ในความรูส้ ึ ก ของคนเมือ ง การแบ่ ง ให้เ พื่ อ นบ้า นทํา ให้เ รากิน ได้น อ้ ยลง แทนที่จะกินได้ 2 วัน ก็อาจจะกินได้แค่มื้อเดียว แต่สาํ หรับคุณป้า เมื่อเราแบ่งให้คน อื่น เราก็จะมีกินได้นาน เพราะเมื่อเพื่อนบ้านหาปลามาได้ เขาก็มาแบ่งให้เราด้วย นี่ คือวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่กนั มานาน เป็ นภูมิปัญญาของชาวบ้าน เขาอาจจนไม่มี เงิน มีท อง แต่เ ขามีน ํ้า ใจ มี ค วามเอื้ อ เฟื้ อ นํา้ ใจและความเอื้ อ เฟื้ อนี่แ หละที่ ทํา ให้ ชาวบ้านอยู่รอดได้ คนที่เห็ นแก่ตัวคือคนที่ทําร้ายตัวเอง เพราะคนที่เห็ นแก่ตัวจะเต็มไปด้วย ความโกรธ เต็มไปด้วยความโลภ และจะมีความผิดหวังได้งา่ ย เพราะจิตคับแคบ ถูก อะไรกระทบก็ จะทุกข์เพราะคิดถึงแต่ตัวเอง แค่เป็ นสิว ผิวแห้ง ผมแตกปลายก็จะ ตายให้ได้เพราะว่าไม่สวย คิดถึงแต่ตวั เอง แต่ถา้ คิดถึงคนอื่น เห็นคนอื่นลําบากกว่า นี้เขาก็ ยังอยู่ได้ มีชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งพิการ เกิดมามีแต่หัว กับตัว ไม่มีแขนไม่มีขา เขียนหนังสือเรื่อง “ไม่ครบห้า” คือมีแต่หัว ไม่มีแขนสองขาสอง เขาพูดตอนหนึง่ ว่า “ผมเกิดมาพิการ แต่ผมมีความสุข และสนุกทุกวัน” คนที่ทกุ ข์เพราะเป็ นสิวผิวแห้ง ผมแตกปลาย ให้ลองนึกถึงคนพิการเหล่านี้ เราจะรูส้ ึกเลยว่าความทุกข์ของเราเป็ นเรื่องเล็ กน้อย หรือไม่ก็นึกถึงเด็กยากจน เด็ ก ที่ ไ ม่ มี อ ะไรจะกิ น เราจะรู้สึ ก เลยว่ า แม้เ ราจะไม่ มี โ ทรศั พ ท์ มื อ ถื อ หรื อ โทรศัพ ท์มื อ ถื อ เป็ นรุ่น เก่า ก็ ไ ม่ไ ด้เสี ย หายอะไรเลย กลับ ดี เสีย อี ก ไม่เ ปลือ งเงิน อยากยํา้ ว่า การนึกถึ งคนอื่ นทําให้เราทุกข์นอ้ ยลง แต่ถา้ เราคิดถึ งแต่ตัวเอง เราจะทุกข์มาก 8

เมื่อพระเยซูเจ้าตรัสว่า “กิจการของพระเจ้าคือเชือ่ ในผูท้ พี ่ ระองค์ทรงส่งมา” ชาวยิวจึงขออัศจรรย์เป็ นเครื่องพิสจู น์ทนั ทีเพราะนัน่ เท่ากับพระองค์กําลังอ้างว่าทรง เป็ นพระเมสสิยาห์ และด้วยเหตุท่จี ติ ใจของพวกเขายังยึดติดอยู่กบั ขนมปงั พวกเขาจึงหวนไป คิดถึงมานนาซึง่ เป็ นปงั ของพระเจ้าทีบ่ รรพบุรุษของพวกเขาได้กนิ ในถิน่ ทุรกันดารอัน เป็ นผลงานยิง่ ใหญ่ทส่ี ุดในชีวติ ของโมเสส พวกเขาเชื่อมาโดยตลอดว่าเมื่อพระเมสสิ ยาห์เสด็จมา พระองค์จะต้องทําได้เหนือกว่าโมเสส พวกเขาไม่ถอื ว่าขนมปงั ทีเ่ ลีย้ งคนห้าพันคนเป็ นขนมปงั ของพระเจ้า แต่เป็ น ของเด็กเล็กๆ คนหนึ่ ง พระองค์จําต้องผลิตป งั จากสวรรค์หรือป งั ของพระเจ้าเพื่อ พิสจู น์คาํ กล่าวอ้างของพระองค์ พระองค์จงึ ตอบโต้พวกเขา 2 ประเด็น ประเด็นแรก มิใช่โมเสสทีใ่ ห้มานนา แต่เป็ นพระเจ้าทีท่ รงประทานมานนาแก่ บรรพบุรษุ ประเด็นที่สอง ตัวมานนาเองก็เ ป็ นเพียงสัญลักษณ์ ถึงปงั จากสวรรค์ มีแต่ พระองค์เองนี่แหละทีเ่ ป็ น “ปงั ของพระเจ้า คือปงั ซึง่ ลงมาจากสวรรค์ และประทานชีวติ ให้แก่โลก” (ยน 6:33) พระองค์ไม่เพียงสามารถดับความหิวกระหายฝา่ ยกายของเราเท่านัน้ แต่ทรง สามารถดับความหิวกระหายทุกชนิดและทําให้ชวี ติ ของเราพบกับความพึงพอใจอย่าง แท้จริง !

4. ปังแห่งชีวิต พระเยซูเจ้าตรัสว่า “เราเป็ นปงั แห่งชีวติ ผูท้ มี ่ าหาเราจะไม่หวิ และผูท้ เี ่ ชือ่ ใน เราจะไม่กระหายอีกเลย” (ยน 6:35) พระองค์เป็ น “ปงั แห่งชีวติ ” ด้วยเหตุผลดังนี้ 1. ขนมปงั หล่อเลีย้ งชีวติ ปราศจากขนมปงั ชีวติ ก็มอิ าจดําเนินต่อไปได้ 5


2. แต่ ชีวิต มิไ ด้หมายถึงชีวิต ทางกายภาพเท่านัน้ แต่ ย งั หมายถึงชีวิต วิญญาณอีกด้วย 3. ชีวติ ที่แท้จริงคือความสัมพันธ์ใหม่กบั พระเจ้า เป็ นความสัมพันธ์อนั เต็มเปี่ ยมไปด้วยความวางใจ ความรัก และความนอบน้อมเชื่อฟงั พระองค์ 4. ความสัม พัน ธ์ ใ หม่ น้ี เ ป็ น ไปได้ก็โ ดยอาศัย พระเยซู เ จ้า ปราศจาก พระองค์ยอ่ มไม่มผี ใู้ ดเข้าถึงความสัมพันธ์น้ีได้ 5. กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คอื ปราศจากพระเยซูเจ้า เราอาจมีลมหายใจแต่ไม่ อาจมีชวี ติ อย่างแท้จริง 6. เพราะฉะนัน้ พระองค์จงึ เป็ นแก่นสําคัญของชีวติ จนกล่าวได้อย่างเต็ม ปากเต็มคําว่าทรงเป็ น “ปงั แห่งชีวติ ” หากเราเชื่อและเข้ามาหาพระองค์ จิตใจที่หวิ กระหายและแสวงหาชีวติ จะพบ กับความอิม่ หนําและพึงพอใจ ความหิวกระหายและการดิน้ รนจะหมดสิน้ ไป สิง่ ทีค่ ง อยูค่ อื ความสุขสันติในจิตใจทัง้ ในโลกนี้และในโลกหน้า

ตรงกันข้าม หากเราปฏิเสธพระองค์กเ็ ท่ ากับเราปล้นทุกสิ่งทุก อย่างไปจากชีวิตของเราเอง !

ไม่วา่ คุณจะทําหน้าที่อะไรในตอนนี้ คุณสามารถส่ งต่ อสิ่ งทีด่ ที สี่ ุ ด ให้ แก่ โลกใบนีไ้ ด้ โดยไม่ตอ้ งรอว่า ให้ฉนั มีตาํ แหน่งใหญ่ก่อน ให้ฉนั รวยก่อน ให้ฉนั มีเวลาว่างก่อน รอ และรอ.. จนสุ ดท้ายก็ไม่ได้ทาํ อะไรเลย บางส่ วนจากหนังสื อ “มหั ศจรรย์ พลังจิ ตใต้ สาํ นึก”

6

7


2. แต่ ชีวิต มิไ ด้หมายถึงชีวิต ทางกายภาพเท่านัน้ แต่ ย งั หมายถึงชีวิต วิญญาณอีกด้วย 3. ชีวติ ที่แท้จริงคือความสัมพันธ์ใหม่กบั พระเจ้า เป็ นความสัมพันธ์อนั เต็มเปี่ ยมไปด้วยความวางใจ ความรัก และความนอบน้อมเชื่อฟงั พระองค์ 4. ความสัม พัน ธ์ ใ หม่ น้ี เ ป็ น ไปได้ก็โ ดยอาศัย พระเยซู เ จ้า ปราศจาก พระองค์ยอ่ มไม่มผี ใู้ ดเข้าถึงความสัมพันธ์น้ีได้ 5. กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คอื ปราศจากพระเยซูเจ้า เราอาจมีลมหายใจแต่ไม่ อาจมีชวี ติ อย่างแท้จริง 6. เพราะฉะนัน้ พระองค์จงึ เป็ นแก่นสําคัญของชีวติ จนกล่าวได้อย่างเต็ม ปากเต็มคําว่าทรงเป็ น “ปงั แห่งชีวติ ” หากเราเชื่อและเข้ามาหาพระองค์ จิตใจที่หวิ กระหายและแสวงหาชีวติ จะพบ กับความอิม่ หนําและพึงพอใจ ความหิวกระหายและการดิน้ รนจะหมดสิน้ ไป สิง่ ทีค่ ง อยูค่ อื ความสุขสันติในจิตใจทัง้ ในโลกนี้และในโลกหน้า

ตรงกันข้าม หากเราปฏิเสธพระองค์กเ็ ท่ ากับเราปล้นทุกสิ่งทุก อย่างไปจากชีวิตของเราเอง !

ไม่วา่ คุณจะทําหน้าที่อะไรในตอนนี้ คุณสามารถส่ งต่ อสิ่ งทีด่ ที สี่ ุ ด ให้ แก่ โลกใบนีไ้ ด้ โดยไม่ตอ้ งรอว่า ให้ฉนั มีตาํ แหน่งใหญ่ก่อน ให้ฉนั รวยก่อน ให้ฉนั มีเวลาว่างก่อน รอ และรอ.. จนสุ ดท้ายก็ไม่ได้ทาํ อะไรเลย บางส่ วนจากหนังสื อ “มหั ศจรรย์ พลังจิ ตใต้ สาํ นึก”

6

7


3. เครือ่ งหมายอัศจรรย์

ทีมถ่ายทําภาพยนตร์เข้าไปทําสารคดีในหมู่บา้ นแห่งหนึ่งประมาณ 2 - 3 วันจนคุน้ เคยกับชาวบ้าน วันหนึ่งมีคณ ุ ป้าถือปลามาพวงหนึ่งเดินผ่านมาแล้วถาม ว่า “รูไ้ หมว่าทําอย่างไรถึงจะกินปลาพวงนี้ได้นานๆ ” คนในกองถ่ายทําก็ระดม สมองกันใหญ่ว่าทําอย่างไร บ้างก็เสนอว่า เอาไปตากแดด บ้างก็เสนอว่าเอาไปหมัก ทําส้ม หรือใส่ตเู้ ย็นก็มี คุณป้าบอกว่าผิดหมดเลย คําตอบคือ “ต้องเอาไปแบ่งเพื่อน บ้านให้ทวั ่ ถึง” ในความรูส้ ึ ก ของคนเมือ ง การแบ่ ง ให้เ พื่ อ นบ้า นทํา ให้เ รากิน ได้น อ้ ยลง แทนที่จะกินได้ 2 วัน ก็อาจจะกินได้แค่มื้อเดียว แต่สาํ หรับคุณป้า เมื่อเราแบ่งให้คน อื่น เราก็จะมีกินได้นาน เพราะเมื่อเพื่อนบ้านหาปลามาได้ เขาก็มาแบ่งให้เราด้วย นี่ คือวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่กนั มานาน เป็ นภูมิปัญญาของชาวบ้าน เขาอาจจนไม่มี เงิน มีท อง แต่เ ขามีน ํ้า ใจ มี ค วามเอื้ อ เฟื้ อ นํา้ ใจและความเอื้ อ เฟื้ อนี่แ หละที่ ทํา ให้ ชาวบ้านอยู่รอดได้ คนที่เห็ นแก่ตัวคือคนที่ทําร้ายตัวเอง เพราะคนที่เห็ นแก่ตัวจะเต็มไปด้วย ความโกรธ เต็มไปด้วยความโลภ และจะมีความผิดหวังได้งา่ ย เพราะจิตคับแคบ ถูก อะไรกระทบก็ จะทุกข์เพราะคิดถึงแต่ตัวเอง แค่เป็ นสิว ผิวแห้ง ผมแตกปลายก็จะ ตายให้ได้เพราะว่าไม่สวย คิดถึงแต่ตวั เอง แต่ถา้ คิดถึงคนอื่น เห็นคนอื่นลําบากกว่า นี้เขาก็ ยังอยู่ได้ มีชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งพิการ เกิดมามีแต่หัว กับตัว ไม่มีแขนไม่มีขา เขียนหนังสือเรื่อง “ไม่ครบห้า” คือมีแต่หัว ไม่มีแขนสองขาสอง เขาพูดตอนหนึง่ ว่า “ผมเกิดมาพิการ แต่ผมมีความสุข และสนุกทุกวัน” คนที่ทกุ ข์เพราะเป็ นสิวผิวแห้ง ผมแตกปลาย ให้ลองนึกถึงคนพิการเหล่านี้ เราจะรูส้ ึกเลยว่าความทุกข์ของเราเป็ นเรื่องเล็ กน้อย หรือไม่ก็นึกถึงเด็กยากจน เด็ ก ที่ ไ ม่ มี อ ะไรจะกิ น เราจะรู้สึ ก เลยว่ า แม้เ ราจะไม่ มี โ ทรศั พ ท์ มื อ ถื อ หรื อ โทรศัพ ท์มื อ ถื อ เป็ นรุ่น เก่า ก็ ไ ม่ไ ด้เสี ย หายอะไรเลย กลับ ดี เสีย อี ก ไม่เ ปลือ งเงิน อยากยํา้ ว่า การนึกถึ งคนอื่ นทําให้เราทุกข์นอ้ ยลง แต่ถา้ เราคิดถึ งแต่ตัวเอง เราจะทุกข์มาก 8

เมื่อพระเยซูเจ้าตรัสว่า “กิจการของพระเจ้าคือเชือ่ ในผูท้ พี ่ ระองค์ทรงส่งมา” ชาวยิวจึงขออัศจรรย์เป็ นเครื่องพิสจู น์ทนั ทีเพราะนัน่ เท่ากับพระองค์กําลังอ้างว่าทรง เป็ นพระเมสสิยาห์ และด้วยเหตุท่จี ติ ใจของพวกเขายังยึดติดอยู่กบั ขนมปงั พวกเขาจึงหวนไป คิดถึงมานนาซึง่ เป็ นปงั ของพระเจ้าทีบ่ รรพบุรุษของพวกเขาได้กนิ ในถิน่ ทุรกันดารอัน เป็ นผลงานยิง่ ใหญ่ทส่ี ุดในชีวติ ของโมเสส พวกเขาเชื่อมาโดยตลอดว่าเมื่อพระเมสสิ ยาห์เสด็จมา พระองค์จะต้องทําได้เหนือกว่าโมเสส พวกเขาไม่ถอื ว่าขนมปงั ทีเ่ ลีย้ งคนห้าพันคนเป็ นขนมปงั ของพระเจ้า แต่เป็ น ของเด็กเล็กๆ คนหนึ่ ง พระองค์จําต้องผลิตป งั จากสวรรค์หรือป งั ของพระเจ้าเพื่อ พิสจู น์คาํ กล่าวอ้างของพระองค์ พระองค์จงึ ตอบโต้พวกเขา 2 ประเด็น ประเด็นแรก มิใช่โมเสสทีใ่ ห้มานนา แต่เป็ นพระเจ้าทีท่ รงประทานมานนาแก่ บรรพบุรษุ ประเด็นที่สอง ตัวมานนาเองก็เ ป็ นเพียงสัญลักษณ์ ถึงปงั จากสวรรค์ มีแต่ พระองค์เองนี่แหละทีเ่ ป็ น “ปงั ของพระเจ้า คือปงั ซึง่ ลงมาจากสวรรค์ และประทานชีวติ ให้แก่โลก” (ยน 6:33) พระองค์ไม่เพียงสามารถดับความหิวกระหายฝา่ ยกายของเราเท่านัน้ แต่ทรง สามารถดับความหิวกระหายทุกชนิดและทําให้ชวี ติ ของเราพบกับความพึงพอใจอย่าง แท้จริง !

4. ปังแห่งชีวิต พระเยซูเจ้าตรัสว่า “เราเป็ นปงั แห่งชีวติ ผูท้ มี ่ าหาเราจะไม่หวิ และผูท้ เี ่ ชือ่ ใน เราจะไม่กระหายอีกเลย” (ยน 6:35) พระองค์เป็ น “ปงั แห่งชีวติ ” ด้วยเหตุผลดังนี้ 1. ขนมปงั หล่อเลีย้ งชีวติ ปราศจากขนมปงั ชีวติ ก็มอิ าจดําเนินต่อไปได้ 5


2. กิจการของพระเจ้า เมื่อพระเยซูเจ้าตรัสสังพวกเขาให้ ่ “หาอาหารทีค่ งอยู่และนํ าชีวติ นิรนั ดรมา ให้” พวกเขานึกถึง “กิจการของพระเจ้า” หรือ “กิจการดี” ทันที พวกเขาถือว่ามนุ ษย์แบ่งออกเป็ น 3 จําพวก พวกแรกเป็ นคนดี พวกที่สอง เป็ นคนเลว และพวกทีส่ ามอยูต่ รงกลาง พวกทีส่ ามนี้หากทํา “กิจการดี” อีกเพียงครัง้ เดียวก็จะเลื่อนไปเป็ นพวกแรกและได้ชวี ติ นิรนั ดร พวกเขาจึงทูลถามพระองค์ว่า “พวกเราจะต้องทําอะไรเพือ่ ให้กจิ การของพระเจ้าสําเร็จ” แทนทีจ่ ะได้รายการสิง่ ทีต่ ้องทําเป็ นหางว่าว พระองค์กลับตรัสตอบเพียงว่า “กิจการของพระเจ้าก็คอื ให้ทา่ นทัง้ หลายเชือ่ ในผูท้ พี ่ ระองค์ทรงส่งมา” (ยน 6:29) แปลว่าสิง่ เดียวทีต่ อ้ งทําคือ “เชือ่ ” พระเยซูเจ้า ! เราต้อง “เชือ่ ” พระองค์เพราะพระองค์ทรงเปิ ดเผยให้เราทราบว่า พระเจ้า ทรงเป็ นบิดาของเรา พระองค์ทรงรักและไม่ทรงปรารถนาสิง่ อื่นใดนอกจากให้อภัยแก่ เรา หากเรา “เชือ่ ” พระองค์ ความสัมพันธ์ใหม่กบั พระเจ้าย่อมเกิ ดขึ้น พระองค์ มิใช่พระเจ้าที่อยู่ห่างไกลหรือเป็ นศัตรูท่นี ่ ากลัวของเราอีกต่อไป แต่ทรงเป็ น “บิดา” ของเราและเราเป็ น “บุตร” ของพระองค์ ดังนัน้ เราจึงมอบความวางใจทัง้ หมดไว้ใน พระองค์และพร้อมนอบน้อมเชื่อฟงั พระองค์ดว้ ยความรัก ความสัม พัน ธ์ใ หม่น้ี ย งั นํ า ไปสู่ก ารดํ า เนิ น ชีวิต แบบใหม่ซ่ึง สอดคล้อ งกับ ความรูท้ พ่ี ระเยซูเจ้าทรงเปิ ดเผยแก่เรา 1. พระเจ้าทรงเป็ นความรัก เราจึงต้องรักและรับใช้เพื่อนมนุ ษย์ให้ สอดคล้อ งกับ ที่เ รารัก และรับ ใช้พ ระเจ้า อีก ทัง้ ต้อ งให้อ ภัย เพื่อ นมนุ ษ ย์เ หมือ นที่ พระองค์ทรงให้อภัยเรา 2. พระเจ้ าทรงศักดิ ส์ ิ ท ธิ ์ เราจึงต้องดําเนิ นชีวิตในความบริสุท ธิใ์ ห้ สอดคล้องกับความศักดิ ์สิทธิ ์ของพระองค์ 3. พระเจ้าทรงเปี ่ ยมด้วยปรีชาญาณ เราจึงต้องขึน้ ตรงต่อพระองค์ ด้วยความวางใจให้สอดคล้องกับปรีชาญาณของพระองค์ นี่คอื ความสัมพันธ์ใหม่กบั พระเจ้าอันเกิดจากความเชื่อ ! นี่คอื แก่นแท้ของชีวติ คริสตชน ! 4

เมื่อร้อยปี ที่แล้ว มีผหู้ ญิงญี่ปุ่นคนหนึ่งชื่ออิวาซากิ พ่อแม่เสียชีวิตตั้งแต่ เล็ก อยู่กบั ลุงด้วยความทุกข์ยากลําบาก อาหารก็ไม่ค่อยจะมีกิน หนังสือเรียนไม่ ต้องพูดถึง ลุงก็เลยขายให้สาํ นักเกอิชา เกอิชาก็เหมือนกับโสเภณี แต่เป็ นโสเภณี ชัน้ สูง คือต้องมีความสามารถทางด้านการร่ายรํา เขียนบทกวีเพื่อบํารุงบําเรอคน รวย แต่ก็อยู่อย่างลําบาก เป็ นเกอิชาก็ถกู กดขี่ รูส้ ึกว่าชีวิตนีไ้ ม่สมหวัง ต่อมาน้อง ก็ตาย ไม่นานหลังจากนัน้ เธอก็สญ ู เสียแฟนซึ่งเป็ นทุกสิ่งทุกอย่างของเธอ เธอมี ความทุกข์มาก รูส้ ึกว่าชีวิตนีล้ าํ เค็ญเหลือเกิน ไม่อยากมีชวี ิตอยู่ตอ่ ไปแล้ว วันหนึง่ จึงเดินเข้าไปในป่ า ขณะที่หิมะตกหนัก หวังจะให้หิมะตกทับถมร่างจะได้ตาย แต่ ปรากฏว่ามีชาวบ้านคนหนึง่ ช่วยเอาไว้ได้ พอคุณลุงได้ฟังเรื่องราวของผูห้ ญิงคน นี้ แกก็บอกว่าคนที่คิดถึ งแต่ตัวเองย่อมอยากตายทั้งนัน้ แล้วคุณลุงก็แนะว่า ให้เธอกลับเข้าไปในเมือง แล้วช่วยทําดีกบั ใครก็ได้วันละคน ถ้าเธอทําแล้วยังอยาก ตายอยู่ให้มาบอกฉัน ฉันจะช่วยให้เธอตายสมใจ อิวาซากิไ ด้คิดขึ้นมาก็ เลยทําความดี เริ่ม ต้นด้วยการซื้ อหนังสือ ให้เด็ ก ยากจนคนหนึง่ ต่อมาก็เล่านิทานให้เด็กฟั งวันละคนสองคน หลังจากนัน้ ก็เริ่มแต่ง นิท านเอง นับ แต่นั้นเธอก็ เลิก คิด ที่ จ ะฆ่าตัว ตาย คงเพราะเหตุผ ลสองประการ ประการแรก เมื่ อ เห็ น เด็ ก ยากจนก็ เ ลยได้คิ ด ว่ า มี ค นที่ ลํา บากกว่ า เธออี ก มาก ประการที่สองพอเธอไปช่วยเขา เธอก็มีความสุข แน่นอน เมื่อเราให้ความสุขแก่ ผูอ้ ื่น ความสุขนัน้ ก็จะย้อนกลับมาสูเ่ รา ถ้าพวกเราฉลาด เราต้องมีนาํ้ ใจช่วยเหลือกัน ไม่ใช่ชว่ ยเฉพาะคนที่รจู้ ักมา นานแล้วเท่านัน้ แม้แต่เพื่อนที่เพิ่งรูจ้ ักเราก็ควรมีนาํ้ ใจต่อเขา ถ้าเราลองสังเกตใจ ของเรา เวลาเราช่วยเหลือคนอื่น เรารูส้ ึกอย่างไร เราเห็ นเขายิ้มแย้ม เรารูส้ ึก อย่างไร นัน่ แหละคือสิ่งที่ทาํ ให้เราตระหนักว่าความสุขที่ แท้จริงไม่ได้เกิดจาก การเอาเข้าตัวมากๆ แต่เกิดจากการให้ อันนีค้ ือสิ่งที่ควรจะได้เรียนรูเ้ พื่อช่วย ให้เราสามารถพบกับความสุขได้อย่างแท้จริง

สรุปความจาก สารโกมล เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2555

9


มิสซาสั ปดาห์ ที่ 18 เทศกาลธรรมดา (ปี B) วันอาทิตย์ ที่ 5 สิ งหาคม ค.ศ. 2012 วัน เดือน ปี รายการมิสซา ส. 4 ส.ค. สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้าและพระแม่มารี ย ์ มารี อา ประทุม, คุณสมนึก ใช้สมบุญ และครอบครัว 18.00 น. อุทศิ แด่ สตีเฟน จํารู ญ, มารี อา ละมุด เจริ ญพานิช อันตน สําเริ ง โกญจนาท วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มีผใู้ ดนึกถึง อา. 5 ส.ค. สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้าและพระแม่มารี ย ์ 08.00 น. มารี อา เอื้อพันธ์ ศรี เจริ ญ และครอบครัวศรี เจริ ญ ครอบครัวสุ ขทรัพย์ อุทศิ แด่ ยอแซฟ เกียจัว๊ แซ่คู, อันนา เย็น เอี้ยพิน ยวง บัปติสตา ก๊กเคี้ยง แซ่แพ้, มารี อา กิมฮวย แซ่ต้ งั ยอแซฟ ทิวากร รักคิด และบรรพบุรุษ บรรพบุรุษและผูล้ ่วงลับครอบครัวธนาพานิชย์ วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มีผใู้ ดนึกถึง อา. 5 ส.ค. สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้าและพระแม่มารี ย ์ สัตบุรุษวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน 10.00 น. คุณธนู อาจารี ย,์ Tithes-Denis ฟรานซิ ส โทมัส กอยกี้, คุณวิบูลย์ศกั ดิ์ สิ ทธิ เดชะ คุณชนัญชิฎา พีระวิทยาภรณ์ ดอมินิก ภูวนัย หงส์แก้ว และครอบครัว ครอบครัวลินด์ควิสท์ อุทศิ แด่ Rev. John Boucher, C.Ss.R. Rev.Tom Griffith, C.Ss.R. Rev.Roger Godbout, C.Ss.R. Mr.Richard Allmann,

ผู้ขอมิสซา เริ งจิต คค. ธนาพานิชย์ วิภาวินี คค. ธนาพานิชย์ คค. ธนาพานิชย์ คค.กรองทอง สุ นทรี สุ นทรี สุ นทรี สุ นทรี

คุณลิลลี่ รัตนเวโรจน์

สุ นทรี

10

นิรนั ดร ซึง่ ประกาศกอิสยาห์กเ็ คยตัง้ คําถามชวนให้คดิ มานานแล้วว่า “ทําไมท่านต้อง เสียเงินสําหรับสิง่ ทีไ่ ม่ใช่อาหาร และใช้ค่าจ้างแรงงานเพือ่ ซื้อสิง่ ทีไ่ ม่ทําให้อมิ ่ ” (อสย 55:2) ด้วยเหตุน้ีพระองค์จงึ ตรัสสังเพี ่ ยงประโยคเดียวว่า “อย่าขวนขวายหาอาหารที ่ กินแล้วเสือ่ มสลายไป แต่จงหาอาหารทีค่ งอยูแ่ ละนําชีวติ นิรนั ดรมาให้” (ยน 6:27) สําหรับพระองค์ ความหิวของมนุ ษย์แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือ ความหิวฝา่ ย กาย และความหิวฝา่ ยจิตใจ ความหิวฝา่ ยกายนัน้ ระงับได้ดว้ ยอาหารก็จริง แต่ความ หิวฝา่ ยจิตใจนัน้ ไม่มสี งิ่ ใดในโลกนี้จะระงับหรือทําให้พงึ พอใจได้ การที่ผู้คนชอบแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ สุดหรู ขับรถยนต์ราคาแพง ใช้ สินค้าทันสมัยหรือบางคนถึงกับลํ้าสมัยไปเลยนัน้ ทัง้ หมดนี้เกิดจากสาเหตุประการ เดียวคือพวกเขายังไม่พบความพึงพอใจในชีวติ ของตนเอง ยังไม่มสี งิ่ ใดมาดับความหิว กระหายลึกๆ ในจิตใจของพวกเขาได้ พวกเขาจึงต้องแสวงหาสิง่ แปลกใหม่ไปเรื่อยๆ แม้จะต้องใช้เงินมากมายมหาศาลเพียงใดก็ตาม พวกเขารํ่ารวยมากก็จริง แต่ในเวลา เดียวกันก็หวิ กระหายมากจนน่าตกใจเช่นกัน นอกจากความหิวกระหายทีก่ ล่าวมาแล้ว ยังมีความหิวกระหายอย่างอื่นซึ่งมี แต่พระองค์เท่านัน้ ทีส่ ามารถดับความหิวกระหายนัน้ ได้ หากเราหิวกระหายความจริง พระองค์เป็ นความจริง พระองค์คอื ผูน้ ํ าความ จริงของพระเจ้ามาสูเ่ รามนุษย์ หากเราหิวกระหายชีวติ พระองค์เป็ นชีวติ พระองค์มชี วี ติ ของพระเจ้าอย่าง อุดมสมบูรณ์ หากเราหิวกระหายความรัก พระองค์เป็ นพระเจ้าผูท้ รงเป็ นความรัก พระองค์คอื ผูเ้ ดียวทีส่ ามารถดับความหิวกระหายในจิตใจและวิญญาณของเรา มนุ ษย์ได้อย่างสมบูรณ์ และเราแน่ ใจในเรื่องนี้ได้เพราะเป็ นพระเจ้าเองที่ทรงลงนาม ประทับตรารับประกันพระเยซูเจ้า พระบุตรของพระองค์ (ยน 6:27) !

3


สั ปดาห์ ที่ 18 เทศกาลธรรมดา (ปี B) ยน 6:24-35

1. อย่าขวนขวายหาอาหารที่กินแล้วเสื่อมสลายไป หลังจากทวีขนมปงั เลี้ยงคนห้าพันคนแล้ว พระเยซูเจ้าทรงส่งบรรดาศิษย์ลง เรือข้ามฟากกลับไปเมืองคาเปอรนาอุมก่อน ส่วนพระองค์เสด็จไปบนภูเขาตามลําพัง ประชาชนเห็นว่าพระองค์มไิ ด้เสด็จลงเรือไปกับบรรดาศิษย์จงึ พากันเฝ้ารอ แต่เมื่อ ตระหนักว่าพระองค์ไม่กลับมาแน่ แล้วจึงพากันลงเรือทีม่ าจากเมืองทีเบเรียสเดินทาง กลับมาทีค่ าเปอรนาอุม เมือ่ พบพระองค์ทค่ี าเปอรนาอุม พวกเขาทูลถามว่า “พระอาจารย์ ท่านมาทีน่ ี ่ เมือ่ ไร” แต่พระองค์ไม่ตรัสตอบด้วยทรงเล็งเห็นว่าชีวติ นัน้ สัน้ และมีค่าเกินกว่าจะมา สนใจเรื่องหยุมหยิมอย่างเช่นการเดินทาง ตรงกันข้ามพระองค์ตรงเข้าสู่ประเด็น สําคัญทันที “ท่านแสวงหาเรา มิใช่เพราะได้เห็นเครือ่ งหมายอัศจรรย์ แต่เพราะได้กนิ ขนมปงั จนอิม่ ” (ยน 6:26) ความหมายของพระองค์กค็ อื “พวกท่านได้เห็นอัศจรรย์ทพี ่ ระเจ้าทรงทวีขนม ปงั เลี้ยงฝูงชนจํานวนมาก แต่แทนทีค่ วามคิดของพวกท่านจะหันไปหาพระองค์ผทู้ รง กระทําอัศจรรย์ พวกท่านกลับมัวแต่คดิ ถึงขนมปงั พวกท่านสนใจแต่เรือ่ งปากเรือ่ ง ท้อง แต่ไม่สนใจเรือ่ งของวิญญาณเลย” นักบุญยอห์น คริสโซสโตม จึงกล่าวว่า “มนุ ษย์ถูกตรึงติดกับสิง่ ของของโลก นี้” เพราะสายตาของเขาไม่อาจมองข้ามกําแพงของโลกนี้ไกลออกไปสูโ่ ลกแห่งชีวติ 2

วัน เดือน ปี อา 5 ส.ค. 10.00 น.

อุทศิ แด่

จ. 6 ส.ค. อ. 7 ส.ค. พ. 8 ส.ค. พฤ.9 ส.ค. ศ. 10 ส.ค.

อุทศิ แด่ อุทศิ แด่ อุทศิ แด่ อุทศิ แด่ อุทศิ แด่

รายการมิสซา ผู้ขอมิสซา ยอแซฟ ประยูร, นางจงจิต อนาชัย วันทนา เปโตร อํานวย กิจประเสริ ฐ คาทาลีนา ริ รินทร์ จิระดํารง อมรา รู ฟีโน ปรี ชา, เอดัว รุ ธิระ กรองทอง คค.กรองทอง วิญญาณในไฟชําระ และวิญญาณที่ไม่มีผใู้ ดนึกถึง ปราโมทย์ วิญญาณในไฟชําระ ปั ทมา คุณพ่อ เปาโล สมพร อุปพงศ์ (ครบรอบ 5 ปี การจากไป) อัญชลี วิญญาณในไฟชําระ วิญญาณในไฟชําระ มารี อา กิมฮวย แซ่ต้ งั (ครบรอบ 5 ปี การจากไป) คค.ธนาพานิชย์

อัครสังฆมณฑลกรุ งเทพฯ อนุ ญาตให้สามเณร 2 ท่าน รับศีลบวชเป็ นสังฆานุ กร ในวันเสาร์ ที่ 11 สิ งหาคม 2012 เวลา 10.00 น. ณ สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน ได้แก่  สามเณร อันตน วิทยา เลิศทะนงศักดิ์ สัตบุรุษวัดนักบุญหลุยส์ มารี ฯ บางแค  สามเณร ยออากิม ธนายุทธ ผลาผล สัตบุรุษวัดแม่ พระประจักษ์ แห่ งภูเขา คาร์ แมล สองพี่น้อง เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายพระศาสนจักร มาตรา 1051 ทวิ 2 ว่าด้วยการ ตรวจสอบความเหมาะสมของผูร้ ับศีลบวช จึงขอให้ พี่น้องที่พบข้ อขัดขวางในการรั บ ศีลบวช กรุณาแจ้ งให้ คณ ุ พ่ อเจ้ าวัดทราบด้ วย

11


 วันอาทิตย์น้ ีเป็ นอาทิตย์ตน้ เดือน o กลุ่มวินเซนเดอปอล ขอเชิญชวนผูม้ ีจิตศรัทธาร่ วมช่วยเหลือผู ้ ยากไร้โดยบริ จาคเงินหรื อสิ่ งของได้ที่หน้าวัด หรื อที่โต๊ะวิน เซนเดอปอล ณ ศาลาปี ติการุ ณย์ o เวลา 14.00 น. ขอเชิ ญผูส้ นใจร่ วมมิ สซาภาษาเวียดนามโดย พร้อมเพรี ยงกัน  วันอาทิตย์หน้า (12 สิ งหาคม ศกนี้ ) เป็ นวันแม่ ขอเชิญชวนพี่นอ้ งร่ วม แสดงกตัญญุตาต่อคุณแม่ในมิสซา 10.00 น. และขอเชิญร่ วมส่ งภาพซึ่ งสื่ อความผูกพัน น่ าประทับใจระหว่าง “แม่ -ลู ก” ขนาดใดก็ไ ด้ เพื่ อนํามาติ ดบอร์ ด ด้า นหน้าวัด จะได้ แบ่งปั นความรักโอกาสวันแม่ให้แก่พี่น้องสัตบุรุษ โปรดส่ งภาพที่สํานักงานวัดภายใน วันอาทิตย์น้ ี และรับคืนวันอาทิตย์ที่ 19 สิ งหาคม ศกนี้  วันอาทิตย์ที่ 19 สิ งหาคม ศกนี้ เป็ นวันสมโภชพระนางมารี ยร์ ับเกียรติ ยกขึ้นสวรรค์ ขอเชิญร่ วมแห่ แม่พระหลังมิสซา 8.00 น. และ 10.00 น. (2 รอบ) และขอ เชิญผูส้ นใจทั้งชายและหญิงสมัครแบกบุษบกแม่พระได้ที่สาํ นักงานวัด นายทรงพล กิตติคุณวัจนะ บุตร นายทรงสถิต และนางช่ อแก้ว กิตติคุณวัจนะ จะเข้ าพิธีสมรสกับ อันนา ณัฐพร กิจถาวรวัฒนา บุตรี นายขจร และมารีอา อําพันธ์ กิจถาวรวัฒนา วันเสาร์ ที่ 8 กันยายน ค.ศ.2012 เวลา 10.00 น. **ผู้ใดพบข้ อขัดขวาง โปรดแจ้ งคุณพ่อเจ้ าวัดทราบ** 12

ฉบับที่ 434 วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม ค.ศ. 2012

สั ปดาห์ ที่ 18 เทศกาลธรรมดา (ปี B)

เราเป็ นปังแห่ งชีวติ ผู้ทมี่ าหาเราจะไม่ หิว และผู้ทเี่ ชื่อในเราจะไม่ กระหายอีกเลย ยน 6:35

สารวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ประจำวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2012  
สารวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ประจำวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2012  

สารวัดแม่พระกุหลาบทิพย์