Page 1

ฉบับที่ 465 วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม ค.ศ. 2013

ฉบับที่ 465 วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม ค.ศ. 2013

สั ปดาห์ ที่ 4 เทศกาลมหาพรต (ปี C)

สั ปดาห์ ที่ 4 เทศกาลมหาพรต (ปี C)

ลูกของเราผู้นีต้ ายไปแล้ วกลับมีชีวติ อีก หายไปแล้ว ได้ พบกันอีก

ลูกของเราผู้นีต้ ายไปแล้ วกลับมีชีวติ อีก หายไปแล้ว ได้ พบกันอีก

ลก 15:24

ลก 15:24


สั ปดาห์ ที่ 4 เทศกาลมหาพรต (ปี C)

ลก 15:1-3, 11-32

บรรดาฟาริสแี ละธรรมาจารย์กล่าวหาพระเยซูเจ้าว่า “ต้อนรับคนบาปและกิน อาหารร่วมกับเขา” (ลก 15:2) “คนบาป” ตามความหมายของพวกฟาริสแี ละธรรมาจารย์คอื คนทีไ่ ม่ปฏิบตั ิ ตามกฎเกณฑ์ห ยุ ม หยิม มากมายที่พ วกเขาตราขึ้น มาเอง มัก ถู ก ขนานนามว่ า “พลเมืองแห่งแผ่นดิน” และถูกตราหน้าว่าเป็ นชนชัน้ ตํ่าระดับเดียวกับสัตว์ปา่ จนมีคาํ กล่าวว่า “ผู้ใดยกบุตรสาวให้แต่ งงานกับพลเมืองแห่งแผ่นดิน ก็เปรียบเสมือนจับ บุตรสาวของตนมัดมือมัดเท้าแล้วโยนให้สงิ โต” พวกฟาริสแี ละธรรมาจารย์กําหนดเส้นแบ่งเขตระหว่างพวกเขากับคนบาปไว้ อย่างชัดเจน เช่น “ห้ามมอบเงินแก่พลเมืองแห่งแผ่นดิน ห้ามรับฟงั คํายืนยันของ พวกเขา ห้ามบอกความลับแก่พวกเขา ห้ามตัง้ พวกเขาเป็ นผูด้ ูแลเด็กกําพร้าหรือ ดูแลกองทุนเกีย่ วกับเมตตากิจ ห้ามเดินทางร่วมกับพวกเขา ห้ามเป็ นแขกของพวก เขาหรือรับพวกเขาเป็ นแขก และถ้าเป็ นไปได้ ห้ามติดต่อทําธุรกิจทุกประเภทกับ พวกเขา....ฯลฯ” ด้วยเหตุน้ี เมื่อเห็นพระเยซูเจ้าต้อนรับและกินอาหารร่วมกับคนเก็บภาษีและ คนบาป พวกเขาจึงตกตะลึงสุดๆ เพื่อจะเข้าใจพระวรสารวันนี้อย่างลึกซึ้งและได้อรรถรสมากขึน้ เราพึงระลึก อยูเ่ สมอว่า ชาวยิวทีเ่ คร่งครัดไม่ได้พดู ว่า “ชาวสวรรค์จะชืน่ ชมยินดีเมือ่ คนบาปคน2

วัน เดือน ปี อา 10 มี.ค. 08.00 น.

รายการมิสซา ผู้ขอมิสซา อุทศิ แด่ มารี อา นิตยา, ยอแซฟ สมบัติ อุชชิน คค.สุ วรรณจิต มารี อา มยุรี ผลาวงศ์, Thomas Adam คค.สุ วรรณจิต มัทธิ ว เกียรติศกั ดิ์, คุณสมมาตร สุ วรรณจิต คค.สุ วรรณจิต ยวง บัปติสตา ก๊กเคี้ยง แซ่แพ้, มารี อา กิมฮวย แซ่ ต้ งั คค.ธนาพานิชย์ บรรพบุรุษครอบครัวธนาพานิชย์ คค.ธนาพานิชย์ ผูล้ ่วงลับครอบครัวตันติโกสิ ชฌน์ วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มีผใู้ ดนึ กถึง คค. ธนาพานิชย์ อา 10 มี.ค. สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้าและพระแม่มารี ย ์ 10.00 น. สัตบุรุษวัดแม่พระกุหลาบทิพย์และผูเ้ กิดเดือนมีนาคม ชมรมผูส้ ู งอายุ มีคาแอล ชวลิต ไมตรี ชัชวาลย์ มารี อา วิไลวรรณ, คุณสัณหพล เหลืองอร่ าม คุณสมจิตต์ มาสู่ ศิริมงคล นิราวัล เทเรซา หนึ่ งฤทัย บัญญัติวงศ์ และครอบครัว ยวง บัปติสต์ ภูมินทร์ โรจนประดิษฐ์ สุ นทรี ครอบครัวสิ ริสนองวงศ์ ครอบครัวสาธรกิจ, ครอบครัวธนะสาร อุทศิ แด่ เปาโล มงคล, เซซี ลีอา อรนุช สวีรวงศ์ ลัดดา อักแนส ลดาวัลย์, คุณกรรณิ การ์ สวีรวงศ์ ลัดดา คุณเซ่งกี, คุณคิ้ม แซ่ลิ้ม, เฟอนันโด ซาเวียร์ ลัดดา ปังซิ โก ซาเวียร์, คุณสอางค์ ชุ่มชื่น ลัดดา เปโตร เหลี่ยน ฮวาง วัน, มารธา เฮียน ฮวาง ถิ เทเรซา ด่าว, ยอแซฟ วัน เตริ นวัน, เตริ นถิ, มารี อา บ๋ น ปาลิณีย ์ ยออันนา เฉลียว, มารี อา เกิ้น, ยอแซฟ สุ นนั ท์ ปาลิณีย ์ คุณพัชนี, คุณปิ ยะ ปิ ยสวัสดิ์ และบรรพบุรุษ ปาลิณีย ์ โรซา บุญยิง่ , ซิ ลเวสเตอร์ สุ รพงษ์ กิจเจริ ญ ปิ ยวรรณ์ คุณนุชนาถ พุม่ พวง, คุณจิโรจน์ ฮิมา ลลิตา คุณทองคํา ดิโพ 11


มิสซาสั ปดาห์ ที่ 4 เทศกาลมหาพรต (ปี C) วันอาทิตย์ ที่ 10 มีนาคม ค.ศ. 2013 วัน เดือน ปี ส. 9 มี.ค. 18.00 น.

รายการมิสซา สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้าและพระแม่มารี ย ์ มารี อา ประทุม, คุณสมนึก ใช้สมบุญ และครอบครัว ครอบครัวสาธรกิจ, ครอบครัวธนะสาร อุทศิ แด่ ฟี เดส จิตรา ดารุ ทยาน ยอแซฟ เสถียร, มารี อา เสาวนีย ์ พงษ์เพิ่มมาศ แบนาแด๊ต กรรจภรณ์ ท่าจันทา คุณนุชนาถ พุม่ พวง, โตโต้ สตีเฟน จํารู ญ, มารี อา ละมุด เจริ ญพานิช อันตน สําเริ ง โกญจนาท ผูล้ ่วงลับครอบครัวสาธรกิจและครอบครัวธนะสาร ผูล้ ่วงลับครอบครัวเจริ ญพานิช วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มีผใู ้ ดนึกถึง อา. 10 มี.ค. สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้า และพระแม่มารี ย ์ 08.00 น. มารี อา เอื้อพันธ์ และครอบครัวศรี เจริ ญ เทเรซา อัญชลี ธนาพานิชย์ ยอห์น บัปติสตา ธีระยุทธ สิ งห์สา และครอบครัว คุณธนยศ สิ งห์สา และครอบครัว ครอบครัวศิริวรรณ, ครอบครัวพานิชเกษม ผูท้ ุกข์ยากในสังคมทุกท่าน อุทศิ แด่ เบเนดิกโต ทวีป สิ งห์สา ยาโกเบ บุญมี, มารี อา มาลัย สิ งห์สา ยอแซฟ พรเทพ, มารี อา ยุทธนา สิ งห์สา แอนโทนี บักล้อ แซ่ลิ้ม, มารี อา มาลี แซ่ลิ้ม เปโตร มานะ, เปโตร ชื้น, มารี อา มารี มิ่งสกุล ยอแซฟ ทิวากร รักคิด และบรรพบุรุษ

10

ผู้ขอมิสซา อมรา ปภาวิชญ์ เริ งจิต คค.ศรี เจริ ญ มัทนา มัทนา สุ ธิเกียรติ ธนยศ วิภาวินี

หนึง่ กลับใจ” เหมือนอย่างทีเ่ ราเคยได้ฟงั จนคุน้ หู แต่พวกเขาพูดกันว่า “ชาวสวรรค์จะ ชืน่ ชมยินดีเมือ่ คนบาปคนหนึง่ ถูกทําลายไปต่อหน้าพระเจ้า” นี่คอื เหตุผลทีท่ ําให้พระเยซูเจ้าต้องยกอุปมาเรื่อง “ลูกล้างผลาญ” ขึน้ มาเพื่อ แสดงให้เห็นว่า “หัวจิตหัวใจทีแ่ ท้จริงของพระเจ้าเป็ นอย่างไร !” สําหรับชาวยิว ผูเ้ ป็ นบิดาจะแบ่งทรัพย์สมบัตใิ ห้แก่บุตรคนใดตามใจชอบไม่ได้ เพราะโมเสสกําหนดไว้ตายตัวว่า “ถ้าชายผูห้ นึง่ มีภรรยาสองคน รักคนหนึง่ มากกว่า อีก คนหนึ ง่ และทัง้ สองคนคลอดบุ ต รชายให้เ ขา แต่ บุ ต รชายคนแรกเป็ น บุ ต รของ ภรรยาทีเ่ ขารักน้อยกว่า เมือ่ ชายนัน้ จะแบ่งทรัพย์สมบัตใิ ห้บุตร เขาต้องไม่คดิ ว่าบุตร ของภรรยาทีเ่ ขารักมีสิท ธิเ ป็ นบุ ตรคนแรก แทนบุ ตรคนแรกแท้จริงทีเ่ ป็ นบุ ตรของ ภรรยาทีเ่ ขารักน้อยกว่า แต่เขาต้องรับว่าบุตรของภรรยาทีเ่ ขารักน้อยกว่าเป็ นบุตรคน แรก และต้องแบ่งทรัพย์สนิ ให้บุตรคนแรกนี้เป็ นสองเท่าของทรัพย์สนิ ทีใ่ ห้แก่บุตรจาก ภรรยาทีเ่ ขารัก เพราะบุตรคนนี้เป็ นผลแรกจากความหนุ่มของเขา และมีสทิ ธิของบุตร คนแรก” (ฉธบ 21:15-17) พูดง่าย ๆ ก็คอื บุตรหัวปีมสี ทิ ธิรบั มรดกเป็ น 2 เท่าของบุตรคนอื่น เพราะฉะนัน้ “ลูกล้างผลาญ” ซึง่ เป็ นบุตรคนเล็กจึงควรได้รบั ส่วนแบ่ง 1 ใน 3 ขณะทีบ่ ุตรคนโตควรได้รบั ส่วนแบ่ง 2 ใน 3 ของทรัพย์สมบัตทิ งั ้ หมด อัน ที่จ ริง บิด าจะแบ่ ง ทรัพ ย์ส มบัติใ ห้บุ ต รก่ อ นตายก็ไ ด้ หากเขาต้ อ งการ เกษียณตัวเองจากธุรกิจและการงานต่างๆ เพียงแต่ว่างานนี้บุตรคนเล็กใจดําจริง ๆ ที่พูดกับบิดาทํานองว่า “พ่อ มอบ ส่วนแบ่งของลูกมาเถอะ เพราะอย่างไรเสียลูกก็ตอ้ งได้อยู่แล้วเมือ่ พ่อตาย ลูกจะได้ไป จากทีน่ ีเ่ สียที” โดยไม่โต้แย้งสักคํา “บิดาแบ่งทรัพย์สมบัตใิ ห้แก่ลกู ทัง้ สองคน” (ลก 15:12) และโดยไม่ชกั ช้าเหมือนกัน บุตรคนเล็กได้รวบรวมทรัพย์สมบัตสิ ่วนของตน แล้วเดินทางจากบิดาไป ไม่นานเขาก็ผลาญเงินจนหมดเกลี้ยง และลงเอยด้วยการรับจ้างเลี้ยงหมู ซึ่ง เป็ นอาชีพต้องห้ามตามกฎหมายยิวซึง่ บัญญัตไิ ว้วา่ “ขอให้ผเู้ ลี้ยงหมูจงถูกสาปแช่ง” 3


เมื่อตกตํ่าสุด ๆ ชนิดอยากกินฝกั ถัวที ่ ่หมูกนิ เพื่อระงับความหิว แต่ไม่มใี คร ให้ (ลก 15:16) พระเยซูเ จ้าทรงกระตุ กอารมณ์ ของผู้ฟงั ด้วยการบอกว่า “เขารู้ สํานึ ก” (ลก 15:17) ตามต้นฉบับ “รูส้ าํ นึก” คือ “กลับมาเป็ นตัวของตัวเอง” สําหรับพระเยซูเจ้าแล้ว ตราบใดทีม่ นุ ษย์หนั เหจากพระเจ้า พระองค์ทรงถือ ว่า “เขาไม่เป็ นตัวของตัวเอง”…. มนุ ษย์จะเป็ นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงก็ต่อเมือ่ กลับบ้านมาหาพระบิดา และ เป็ นฉายาของพระองค์ ! นี่ คือ อีก หนึ่ ง ข่ า วดีท่ีพ ระองค์ท รงเห็น ว่ า มนุ ษ ย์ไ ม่ ไ ด้ช ัว่ ช้า โดยสัน ดาน เพียงแต่หลงทางไปเท่านัน้ … พระองค์จงึ หวังและเฝ้ารอเรา “กลับบ้าน” ! เมือ่ “ลูกล้างผลาญ” กลับมาเป็ นตัวของตัวเอง เขาตระหนักว่าต้องกลับบ้านไป หาบิดาเพื่อจะบอกว่า “พ่อครับ ลูกทําบาปผิดต่อสวรรค์และต่อพ่อ ลูกไม่สมควรได้ ชือ่ ว่าเป็ นลูกของพ่ออีก โปรดนับว่าลูกเป็ นผูร้ บั ใช้คนหนึง่ ของพ่อเถิด” (ลก 15:15-19) “ผู้รบั ใช้” ถือว่ามีสถานภาพตํ่าสุดในสังคม แม้แต่ “ทาส” ยังมีสถานภาพ ดีกว่าผู้รบั ใช้เสียอีก เพราะทาสยังถือเป็ นสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัว กินอยู่กบั ครอบครัว มีความมันคงสู ่ ง ส่วนผูร้ บั ใช้นนั ้ ไร้สงั กัด เจ้านายจะจ้างหรือเลิกจ้างวันใด และเมือ่ ใดก็ได้ จะมีกนิ หรือจะอดตายก็สดุ แล้วแต่วา่ มีคนจ้างงานหรือไม่ แต่ความคิดทีจ่ ะกลับไปเป็ นผูร้ บั ใช้คนหนึ่งของบิดา คงเป็ นได้เพียงความคิด เท่านัน้ เพราะบิดาไม่เปิ ดโอกาสให้เขาได้สมัครงานเลย.... ทัง้ ๆ ทีเ่ ขายังอยู่ไกล เมื่อบิดามองเห็นก็รูส้ กึ สงสารและวิง่ ไปสวมกอดและ จูบเขาเสียแล้ว (ลก 15:20) และหลังจากลูกล้างผลาญสารภาพผิดได้ไม่กค่ี าํ บิดาก็ เร่งรัดผูร้ บั ใช้ว่า “เร็วเข้า จงไปนํ าเสื้อสวยทีส่ ุดมาสวมให้ลูกเรา นํ าแหวนมาสวมนิ้ว นํารองเท้ามาใส่ให้” (ลก 15:22) เสือ้ แสดงถึงเกียรติยศ แหวนใช้เป็ นตราประทับและบ่งบอกถึงอํานาจ ส่วน รองเท้านัน้ หมายถึงการเป็ นบุตร เพราะมีแต่บุตรเท่านัน้ ทีส่ วมรองเท้า พวกทาสนัน้ เท้าเปล่า 4

ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เราจะให้อภัย โดยเฉพาะกับคนที่ทาํ ร้ายเราปางตาย คิมฟุ ค เล่าว่า เหตุการณ์ครัง้ นัน้ สร้างความทุกข์ทรมานแก่เธอทั้งกายและทั้งใจ จนเธอ เองก็ ไ ม่รวู้ ่ าจะมี ชีวิ ต อยู่ต่อ ไปได้อ ย่า งไร แต่แล้ว เธอก็ พ บว่ า สิ่งที่ ทําร้า ยเธอ จริงๆ มิใช่ใครที่ไหน หากได้แก่ความเกลียดชังที่ฝังแน่นในใจเธอนัน่ เอง 'ฉันพบว่าการบ่มเพาะความเกลียดเอาไว้สามารถฆ่าฉันได้' เธอพยายามสวดมนต์ และแผ่เมตตาให้ศัตรู และแก่คนที่ก่อความทุกข์ให้เธอ แล้วเธอก็พบว่า 'หัวใจฉันมีความอ่อนโยนมากขึน้ เรื่อยๆ เดี๋ยวนี้ฉันสามารถอยู่ ได้โดยไม่ตอ้ งเกลียด' เราไม่อาจควบคุม กํากับ ผูค้ นให้ทําดี หรื อ ไม่ทําชัว่ กับ เราได้ แต่เราสามารถ ควบคุมกํากับจิตใจของเราได้ เราไม่อาจเลือกได้ว่า รอบตัวเราต้องมีแต่คนน่ารัก พูดจาอ่อนหวาน แต่เราสามารถเลือกได้ว่า จะทําใจอย่างไร เมื่อประสบกับสิ่งไม่ พึงปรารถนา คิมฟุค ได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์ของตัวเองว่า 'ฉันน่าจะโกรธ แต่ฉนั เลือกอีกทางหนึง่ แล้วชีวิตฉันก็ดขี นึ้ ' บทเรียนจากอดีตอย่างหนึง่ ที่เธอได้เรียนรูม้ าก็คือ การอยู่กบั ความโกรธ เกลียด และความขมขืน่ นัน้ ทําให้เธอเห็นคุณค่าของการให้อภัย บทเรียนของคิมฟุค คือ ... ในเมื่อเราเปลี่ยนแปลงอดีตไม่ได้ เราจึงไม่ควรปักใจอยูก่ บั อดีต แต่เราสามารถเรียนรจ้ ู ากอดีตเพื่อทําปัจจุบนั และอนาคตให้ดีข้ ึนได้ ยอห์ น บอสโก พีรพัฒน์ นิลคูหา บุตร ดอมินิโก อํานาจ และ มารี อา ลูกอินทร์ นิลคูหา จะเข้ าพิธีสมรสกับ นางสาวจันทร์ จีรา ปัญญาศรี บุตรี นายประวัติ และนางศรี พรรณ ปัญญาศรี วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2013 เวลา 9.00 น. ณ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์

**ผู้ใดพบข้ อขัดขวาง โปรดแจ้ งคุณพ่อเจ้ าอาวาสทราบ** 9


บทความจากเวปไซต์

'คิมฟุค' คือเด็กหญิงตัวเล็กๆ ชาวเวียดนามใต้ ซึ่งช่างภาพอเมริกนั ได้ถ่ายภาพ ไว้ ขณะที่เธอและเพื่อนบ้านกําลังวิ่งแตกตื่นหนีภยั สงคราม แม้เธอจะรอดตาย จากระเบิดนาปาล์มที่ทิ้งลงหมูบ่ า้ นของเธอ แต่ไฟก็ได้เผาลวกผิวหนังของเธอถึง 65% เธอต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลถึง 14 เดือน และผ่านการผ่าตัดถึง 17 ครั้ง กว่าจะหายเป็ นปกติ เธอยังโชคดี เมื่อเทียบกับลูกพี่ลกู น้องอี ก 2 คน ซึ่ งตาย เพราะทนพิ ษ บาดแผลไม่ไ หว นัน่ คือ เหตุก ารณ์ที่ เกิด ขึ้น ในปี พ.ศ. 2515 เมื่อ เวียดนามกลายเป็ นคอมมิวนิสต์ 3 ปี ต่อมาก็ไม่มีขา่ วคราวของเธอปรากฏสู่ โลกภายนอกอีกเลย แต่แล้ววันหนึง่ ในปี พ.ศ. 2539 คิมฟุคก็ได้มาปรากฏตัวอยู่ตอ่ หน้าชาวอเมริกนั ซึ่งเคยผ่านสมรภูมเิ วียดนาม เธอได้รบั เชิญให้มาพูด เนือ่ งในโอกาสวันทหารผ่าน ศึก ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. หลังจากที่เล่าถึงประสบการณ์อนั เจ็บปวดของเธอแล้ว เธอก็ได้เผยความในใจว่า มีเรื่องหนึง่ ที่เธออยากจะบอกต่อหน้านักบินที่ทิ้งระเบิดใส่หมูบ่ า้ นของเธอ พูดมาถึงตรงนี้ ก็มคี นส่งข้อความมาบอกว่า คนที่เธอต้องการพบกําลังนัง่ อยู่ใน ห้อ งประชุม นี้ เธอจึ ง เผยความในใจออกมาว่ า 'ฉั น อยากบอกเขาว่ า เราไม่ สามารถเปลี่ ย นแปลงประวั ติ ศ าสตร์ไ ด้ แต่เ ราควรพยายามทํา สิ่ ง ดี ๆ เพื่ อ ส่งเสริมสันติภาพทัง้ ในปั จจุบนั และอนาคต' เมื่อเธอบรรยายเสร็ จ ลงมาจากเวที อดีตนักบินที่ทิ้งระเบิดหมู่บา้ น ฆ่าญาติพี่ น้องของเธอ และเกือบฆ่าเธอ ก็มายืนอยู่เบื้องหน้าเธอ เขามิใช่ทหารอีกต่อไปแล้ว แต่เป็ นศาสนาจารย์ประจําโบสถ์แห่งหนึง่ เขาพูดด้วยสีหน้าเจ็บปวดว่า 'ผมขอโทษ ผมขอโทษจริงๆ' คิมฟุคเข้าไปโอบกอดเขา แล้วตอบว่า 'ไม่เป็ นไร ฉันให้อภัย ฉันให้อภัย' 8

ในยุคทีย่ งั มีการค้าทาส ความใฝฝ่ นั ประการหนึ่งของพวกทาสผิวดําคือ ขอให้ เวลาที่บรรดาบุตรของพระเจ้าจะมีรองเท้าสวมใส่มาถึงโดยเร็ว เพราะรองเท้าเป็ น เครือ่ งหมายบ่งบอกถึงเสรีภาพ ครัน้ ประดับกายให้บุตรคนเล็กเสร็จแล้ว งานเลี้ยงฉลองพร้อมเสียงเพลงและ การเต้นรําทีท่ ําให้ทุกคนมีส่วนร่วมในความชื่นชมยินดีกบั การกลับมาของผูห้ ลงทางก็ เริม่ ต้นขึน้ สิง่ ทีเ่ ราได้จากอุปมาเรือ่ ง “ลูกล้างผลาญ” คือ 1. อุปมาเรื่องนี้ไม่ควรชื่อว่า “ลูกล้างผลาญ” เพราะบุตรคนเล็กไม่ได้เป็ น ตัวเอก แต่ควรชื่อว่า “บิดาผูใ้ จดี” เพราะทัง้ เรื่องเน้นทีค่ วามรักของบิดามากกว่าบาป ของบุตรคนเล็ก 2. การที่บดิ าผูใ้ จดีรบี วิง่ ไปสวมกอดและจูบบุตรคนเล็กตัง้ แต่เขายังอยู่ ไกล แสดงว่าเขา “เฝ้ ารอคอย” การกลับมาของบุตรด้วยใจจดใจจ่อ บิดาผูใ้ จดีให้อภัยบุตรของตนโดยไม่มกี ารเอ่ยถึงความผิดพลาดใน อดีต ไม่มกี ารดุด่าว่ากล่าว และไม่มคี ําว่า “สมนํ้ าหน้ า” หลุดออกมาจากปากสักคํา เดียว นี่คอื การให้อภัยทีไ่ ม่จดจําความผิด นี่คอื การให้อภัยทีป่ ราศจากผลประโยชน์แอบแฝง นี่ คือ การให้อ ภัย จากใจจริง ไม่ใ ช่ จํา ยอมให้อ ภัย พร้อ มคําทิ้ง ท้า ย ทํานองว่า “ไปแก้ตวั กับพระเจ้าในนรกก็แล้วกัน !” เมื่อกบฏทางภาคใต้ของอเมริกาแพ้สงครามและยอมกลับมารวมตัว กับ สหรัฐ ฯ มีผู้ถ ามลิน คอล์ น ว่ า จะแก้แ ค้น พวกกบฏอย่ า งไรดี ลิน คอล์ น ตอบว่ า “ข้าพเจ้าจะปฏิบตั ติ ่อพวกเขาราวกับว่าพวกเขาไม่เคยจากไปไหน” น่ามหัศจรรย์ทท่ี งั ้ หมดทีก่ ล่าวมานี้คอื “การให้อภัยของพระเจ้า” !!! ความรักของพระเจ้าทําให้พระองค์ปฏิ บตั ิ ต่อเรามนุษย์เช่นนี้ !!! 3. พฤติกรรมของบุตรคนโตที่รูส้ กึ โกรธเมื่อเห็นน้องชายกลับบ้าน (ลก 15:28) เปรีย บได้กบั พวกฟาริสีแ ละธรรมาจารย์ท่ีป รารถนาให้ค นบาปถู กทํา ลาย มากกว่าได้รบั ความรอด 5


นอกจากนี้ พฤติกรรมของเขายังส่อถึงสิง่ ทีซ่ ่อนเร้นอยูภ่ ายในจิตใจอีกด้วย 3.1 เขาพูดกับบิดาว่า “ลูกรับใช้พ่อมานานหลายปี แล้ว ไม่เคยฝ่า ฝื นคําสังของพ่ ่ อ เลย พ่อก็ไ ม่เ คยให้ลูก แพะแม้แต่ ต ัว เดีย วแก่ลูก เพือ่ เลี้ย งฉลองกับ เพือ่ นๆ” (ลก 15:29) แสดงว่าหลายปี ทเ่ี ขานบนอบเชื่อฟงั และทํางานรับใช้บดิ านัน้ เป็ นการทนปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างจําใจและขมขืน่ หาใช่เป็ น “การรับใช้ ด้วยความรัก” แต่ประการใดไม่ 3.2 เขาขาดความเมตตาสงสารโดยสิน้ เชิง เขาไม่ยอมรับบุตรคน เล็กเป็ นน้องชายของตน แต่เรียกว่า “ลูกคนนี้ของพ่อ” (ลก 15:30) ท่าทีของเขาเป็ นเหมือนพวกทีถ่ อื ว่าตัวเองดีครบครันแล้ว คน พวกนี้จะรูส้ กึ ขยะแขยงเมื่อเห็นคนผิดและมักทําให้คนผิดถลําลึกลงไปอีก ไม่ว่าจะด้วย คําวิพากษ์วจิ ารณ์ คําติฉนิ นินทา หรือคําดูหมิน่ เหยียดหยามก็ตาม พวกเขาไม่เคยคิดทีจ่ ะช่วยคนผิดให้ “ลุกขึน้ ” มีแต่จะซํ้าเติมอยูร่ ่าํ ไป 3.3 เขามีจติ ใจคิดร้ายต่อผูอ้ ่นื อย่างน่ าตกใจ เขาบอกบิดาว่า “ลูก คนนี้ของพ่อคบหญิงเสเพล” (ลก 15:30) ทัง้ ๆ ที่ไม่มตี อนใดเลยที่บ่งบอกว่าบุตรคน เล็กเคยมีพฤติกรรมเยีย่ งนี้ เป็ นไปได้มากว่าตัวเขาเองนัน่ แหละหมกมุ่นอยู่กบั เรื่องเพศ คบหญิงเสเพล หรือเทีย่ วหญิงโสเภณีเป็ นประจํา จึงคาดเดาและสงสัยว่าน้องชายของ ตนจะประพฤติผดิ เช่นเดียวกับตน ่ ายมากจริง จริงอยู่ เราไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าพฤติกรรมของบุตรคนเล็กนัน้ ชัวร้ ๆ ที่กล้าเอ่ยปากขอมรดกทัง้ ๆ ที่บดิ ายังมีชวี ติ อยู่ และแทนที่จะนํ าทรัพย์สมบัติไป ลงทุน กลับนําไปล้างผลาญจนสิน้ เนื้อประดาตัว คิดว่าคงไม่มใี ครในพวกเราเลวเท่านี้อกี แล้ว !?! กระนัน้ ก็ตาม เขายังรูส้ าํ นึกและกลับบ้านมาหาบิดาของตน แต่จะมีสกั กีค่ นในพวกเราทีส่ าํ นึ กผิดและกล้ากลับมาหาพระเจ้าเหมือนเขา ?!? 6

วันอาทิตย์น้ ี (10 มีนาคม) o หลังมิสซาสาย ขอเชิ ญผูอ้ ่านบทอ่านในมิสซา และผูส้ นใจทุกท่าน ร่ วม ฝึ กซ้อมการอ่านบทอ่านในพิธีกรรม เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและร่ วม พิจารณาคัดเลือกผูอ้ ่านในพิธีกรรมระหว่างสัปดาห์ศกั ดิ์สิ ทธิ์ ณ บริ เวณ หน้าพระแท่น วัดใหญ่ o ตามที่ได้เชิญชวนพี่นอ้ งผูส้ นใจชมการสาธิ ตการทําเทียน และการนําเศษ เทียนเหลือใช้กลับมาทําเทียนใหม่น้ ัน ได้รับแจ้งว่าวิทยากรรั บเชิ ญคือ คุณมัลลิกา เจริ ญการ ป่ วย จึงขอเลื่อนการสาธิ ตไปก่อน และขอพระเจ้า โปรดให้คุณมัลลิกาหายป่ วยโดยเร็ วไว ขอเชิญพี่นอ้ งทุกท่านร่ วมเข้าเงียบฟื้ นฟูจิตใจเพื่อเตรี ยมฉลองปั สกา ในหัวข้อ “ถ้ า ท่ านมีความเชื่ อสั กเท่ าเมล็ดมัสตาร์ ด” (มธ 17:20) เทศน์เข้าเงียบโดย คุณพ่อ เปา โล เอกรัตน์ หอมประทุม วันเสาร์ ที่ 23 มีนาคม ศกนี้ ตั้งแต่เวลา 8.30 เป็ นต้นไป ผูส้ นใจโปรดดูรายละเอียดที่บอร์ ดหน้าวัดและลงชื่อได้ที่สาํ นักงานวัดเพื่อความ สะดวกในการจัดเตรี ยมอาหาร ฯลฯ ค่ ายคําสอนฤดูร้อน วัดแม่ พระกุหลาบทิพย์ กําหนดเปิ ดค่ายวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม – วันศุกร์ที่ 27 เมษายน ศกนี้ โดยมี 3 ระดับชั้น คือ  คําสอนเด็กเล็ก – อายุต้ งั แต่ 3 ขวบขึ้นไป  คําสอนศีลมหาสนิท – สําหรับนักเรี ยนที่จะขึ้นชั้น ป.3  คําสอนศีลกําลัง – สําหรับนักเรี ยนที่จะขึ้นชั้น ป.6 พี่น้องท่านใดประสงค์นําบุตรหลานมาเข้าค่ายคําสอน โปรดกรอกใบสมัครที่ สํานักงานวัด ภายในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม ศกนี้ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 7


นอกจากนี้ พฤติกรรมของเขายังส่อถึงสิง่ ทีซ่ ่อนเร้นอยูภ่ ายในจิตใจอีกด้วย 3.1 เขาพูดกับบิดาว่า “ลูกรับใช้พ่อมานานหลายปี แล้ว ไม่เคยฝ่า ฝื นคําสังของพ่ ่ อ เลย พ่อก็ไ ม่เ คยให้ลูก แพะแม้แต่ ต ัว เดีย วแก่ลูก เพือ่ เลี้ย งฉลองกับ เพือ่ นๆ” (ลก 15:29) แสดงว่าหลายปี ทเ่ี ขานบนอบเชื่อฟงั และทํางานรับใช้บดิ านัน้ เป็ นการทนปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างจําใจและขมขืน่ หาใช่เป็ น “การรับใช้ ด้วยความรัก” แต่ประการใดไม่ 3.2 เขาขาดความเมตตาสงสารโดยสิน้ เชิง เขาไม่ยอมรับบุตรคน เล็กเป็ นน้องชายของตน แต่เรียกว่า “ลูกคนนี้ของพ่อ” (ลก 15:30) ท่าทีของเขาเป็ นเหมือนพวกทีถ่ อื ว่าตัวเองดีครบครันแล้ว คน พวกนี้จะรูส้ กึ ขยะแขยงเมื่อเห็นคนผิดและมักทําให้คนผิดถลําลึกลงไปอีก ไม่ว่าจะด้วย คําวิพากษ์วจิ ารณ์ คําติฉนิ นินทา หรือคําดูหมิน่ เหยียดหยามก็ตาม พวกเขาไม่เคยคิดทีจ่ ะช่วยคนผิดให้ “ลุกขึน้ ” มีแต่จะซํ้าเติมอยูร่ ่าํ ไป 3.3 เขามีจติ ใจคิดร้ายต่อผูอ้ ่นื อย่างน่ าตกใจ เขาบอกบิดาว่า “ลูก คนนี้ของพ่อคบหญิงเสเพล” (ลก 15:30) ทัง้ ๆ ที่ไม่มตี อนใดเลยที่บ่งบอกว่าบุตรคน เล็กเคยมีพฤติกรรมเยีย่ งนี้ เป็ นไปได้มากว่าตัวเขาเองนัน่ แหละหมกมุ่นอยู่กบั เรื่องเพศ คบหญิงเสเพล หรือเทีย่ วหญิงโสเภณีเป็ นประจํา จึงคาดเดาและสงสัยว่าน้องชายของ ตนจะประพฤติผดิ เช่นเดียวกับตน ่ ายมากจริง จริงอยู่ เราไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าพฤติกรรมของบุตรคนเล็กนัน้ ชัวร้ ๆ ที่กล้าเอ่ยปากขอมรดกทัง้ ๆ ที่บดิ ายังมีชวี ติ อยู่ และแทนที่จะนํ าทรัพย์สมบัติไป ลงทุน กลับนําไปล้างผลาญจนสิน้ เนื้อประดาตัว คิดว่าคงไม่มใี ครในพวกเราเลวเท่านี้อกี แล้ว !?! กระนัน้ ก็ตาม เขายังรูส้ าํ นึกและกลับบ้านมาหาบิดาของตน แต่จะมีสกั กีค่ นในพวกเราทีส่ าํ นึ กผิดและกล้ากลับมาหาพระเจ้าเหมือนเขา ?!? 6

วันอาทิตย์น้ ี (10 มีนาคม) o หลังมิสซาสาย ขอเชิ ญผูอ้ ่านบทอ่านในมิสซา และผูส้ นใจทุกท่าน ร่ วม ฝึ กซ้อมการอ่านบทอ่านในพิธีกรรม เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและร่ วม พิจารณาคัดเลือกผูอ้ ่านในพิธีกรรมระหว่างสัปดาห์ศกั ดิ์สิ ทธิ์ ณ บริ เวณ หน้าพระแท่น วัดใหญ่ o ตามที่ได้เชิญชวนพี่นอ้ งผูส้ นใจชมการสาธิ ตการทําเทียน และการนําเศษ เทียนเหลือใช้กลับมาทําเทียนใหม่น้ ัน ได้รับแจ้งว่าวิทยากรรั บเชิ ญคือ คุณมัลลิกา เจริ ญการ ป่ วย จึงขอเลื่อนการสาธิ ตไปก่อน และขอพระเจ้า โปรดให้คุณมัลลิกาหายป่ วยโดยเร็ วไว ขอเชิญพี่นอ้ งทุกท่านร่ วมเข้าเงียบฟื้ นฟูจิตใจเพื่อเตรี ยมฉลองปั สกา ในหัวข้อ “ถ้ า ท่ านมีความเชื่ อสั กเท่ าเมล็ดมัสตาร์ ด” (มธ 17:20) เทศน์เข้าเงียบโดย คุณพ่อ เปา โล เอกรัตน์ หอมประทุม วันเสาร์ ที่ 23 มีนาคม ศกนี้ ตั้งแต่เวลา 8.30 เป็ นต้นไป ผูส้ นใจโปรดดูรายละเอียดที่บอร์ ดหน้าวัดและลงชื่อได้ที่สาํ นักงานวัดเพื่อความ สะดวกในการจัดเตรี ยมอาหาร ฯลฯ ค่ ายคําสอนฤดูร้อน วัดแม่ พระกุหลาบทิพย์ กําหนดเปิ ดค่ายวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม – วันศุกร์ที่ 27 เมษายน ศกนี้ โดยมี 3 ระดับชั้น คือ  คําสอนเด็กเล็ก – อายุต้ งั แต่ 3 ขวบขึ้นไป  คําสอนศีลมหาสนิท – สําหรับนักเรี ยนที่จะขึ้นชั้น ป.3  คําสอนศีลกําลัง – สําหรับนักเรี ยนที่จะขึ้นชั้น ป.6 พี่น้องท่านใดประสงค์นําบุตรหลานมาเข้าค่ายคําสอน โปรดกรอกใบสมัครที่ สํานักงานวัด ภายในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม ศกนี้ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 7


บทความจากเวปไซต์

'คิมฟุค' คือเด็กหญิงตัวเล็กๆ ชาวเวียดนามใต้ ซึ่งช่างภาพอเมริกนั ได้ถ่ายภาพ ไว้ ขณะที่เธอและเพื่อนบ้านกําลังวิ่งแตกตื่นหนีภยั สงคราม แม้เธอจะรอดตาย จากระเบิดนาปาล์มที่ทิ้งลงหมูบ่ า้ นของเธอ แต่ไฟก็ได้เผาลวกผิวหนังของเธอถึง 65% เธอต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลถึง 14 เดือน และผ่านการผ่าตัดถึง 17 ครั้ง กว่าจะหายเป็ นปกติ เธอยังโชคดี เมื่อเทียบกับลูกพี่ลกู น้องอี ก 2 คน ซึ่ งตาย เพราะทนพิ ษ บาดแผลไม่ไ หว นัน่ คือ เหตุก ารณ์ที่ เกิด ขึ้น ในปี พ.ศ. 2515 เมื่อ เวียดนามกลายเป็ นคอมมิวนิสต์ 3 ปี ต่อมาก็ไม่มีขา่ วคราวของเธอปรากฏสู่ โลกภายนอกอีกเลย แต่แล้ววันหนึง่ ในปี พ.ศ. 2539 คิมฟุคก็ได้มาปรากฏตัวอยู่ตอ่ หน้าชาวอเมริกนั ซึ่งเคยผ่านสมรภูมเิ วียดนาม เธอได้รบั เชิญให้มาพูด เนือ่ งในโอกาสวันทหารผ่าน ศึก ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. หลังจากที่เล่าถึงประสบการณ์อนั เจ็บปวดของเธอแล้ว เธอก็ได้เผยความในใจว่า มีเรื่องหนึง่ ที่เธออยากจะบอกต่อหน้านักบินที่ทิ้งระเบิดใส่หมูบ่ า้ นของเธอ พูดมาถึงตรงนี้ ก็มคี นส่งข้อความมาบอกว่า คนที่เธอต้องการพบกําลังนัง่ อยู่ใน ห้อ งประชุม นี้ เธอจึ ง เผยความในใจออกมาว่ า 'ฉั น อยากบอกเขาว่ า เราไม่ สามารถเปลี่ ย นแปลงประวั ติ ศ าสตร์ไ ด้ แต่เ ราควรพยายามทํา สิ่ ง ดี ๆ เพื่ อ ส่งเสริมสันติภาพทัง้ ในปั จจุบนั และอนาคต' เมื่อเธอบรรยายเสร็ จ ลงมาจากเวที อดีตนักบินที่ทิ้งระเบิดหมู่บา้ น ฆ่าญาติพี่ น้องของเธอ และเกือบฆ่าเธอ ก็มายืนอยู่เบื้องหน้าเธอ เขามิใช่ทหารอีกต่อไปแล้ว แต่เป็ นศาสนาจารย์ประจําโบสถ์แห่งหนึง่ เขาพูดด้วยสีหน้าเจ็บปวดว่า 'ผมขอโทษ ผมขอโทษจริงๆ' คิมฟุคเข้าไปโอบกอดเขา แล้วตอบว่า 'ไม่เป็ นไร ฉันให้อภัย ฉันให้อภัย' 8

ในยุคทีย่ งั มีการค้าทาส ความใฝฝ่ นั ประการหนึ่งของพวกทาสผิวดําคือ ขอให้ เวลาที่บรรดาบุตรของพระเจ้าจะมีรองเท้าสวมใส่มาถึงโดยเร็ว เพราะรองเท้าเป็ น เครือ่ งหมายบ่งบอกถึงเสรีภาพ ครัน้ ประดับกายให้บุตรคนเล็กเสร็จแล้ว งานเลี้ยงฉลองพร้อมเสียงเพลงและ การเต้นรําทีท่ ําให้ทุกคนมีส่วนร่วมในความชื่นชมยินดีกบั การกลับมาของผูห้ ลงทางก็ เริม่ ต้นขึน้ สิง่ ทีเ่ ราได้จากอุปมาเรือ่ ง “ลูกล้างผลาญ” คือ 1. อุปมาเรื่องนี้ไม่ควรชื่อว่า “ลูกล้างผลาญ” เพราะบุตรคนเล็กไม่ได้เป็ น ตัวเอก แต่ควรชื่อว่า “บิดาผูใ้ จดี” เพราะทัง้ เรื่องเน้นทีค่ วามรักของบิดามากกว่าบาป ของบุตรคนเล็ก 2. การที่บดิ าผูใ้ จดีรบี วิง่ ไปสวมกอดและจูบบุตรคนเล็กตัง้ แต่เขายังอยู่ ไกล แสดงว่าเขา “เฝ้ ารอคอย” การกลับมาของบุตรด้วยใจจดใจจ่อ บิดาผูใ้ จดีให้อภัยบุตรของตนโดยไม่มกี ารเอ่ยถึงความผิดพลาดใน อดีต ไม่มกี ารดุด่าว่ากล่าว และไม่มคี ําว่า “สมนํ้ าหน้ า” หลุดออกมาจากปากสักคํา เดียว นี่คอื การให้อภัยทีไ่ ม่จดจําความผิด นี่คอื การให้อภัยทีป่ ราศจากผลประโยชน์แอบแฝง นี่ คือ การให้อ ภัย จากใจจริง ไม่ใ ช่ จํา ยอมให้อ ภัย พร้อ มคําทิ้ง ท้า ย ทํานองว่า “ไปแก้ตวั กับพระเจ้าในนรกก็แล้วกัน !” เมื่อกบฏทางภาคใต้ของอเมริกาแพ้สงครามและยอมกลับมารวมตัว กับ สหรัฐ ฯ มีผู้ถ ามลิน คอล์ น ว่ า จะแก้แ ค้น พวกกบฏอย่ า งไรดี ลิน คอล์ น ตอบว่ า “ข้าพเจ้าจะปฏิบตั ติ ่อพวกเขาราวกับว่าพวกเขาไม่เคยจากไปไหน” น่ามหัศจรรย์ทท่ี งั ้ หมดทีก่ ล่าวมานี้คอื “การให้อภัยของพระเจ้า” !!! ความรักของพระเจ้าทําให้พระองค์ปฏิ บตั ิ ต่อเรามนุษย์เช่นนี้ !!! 3. พฤติกรรมของบุตรคนโตที่รูส้ กึ โกรธเมื่อเห็นน้องชายกลับบ้าน (ลก 15:28) เปรีย บได้กบั พวกฟาริสีแ ละธรรมาจารย์ท่ีป รารถนาให้ค นบาปถู กทํา ลาย มากกว่าได้รบั ความรอด 5


เมื่อตกตํ่าสุด ๆ ชนิดอยากกินฝกั ถัวที ่ ่หมูกนิ เพื่อระงับความหิว แต่ไม่มใี คร ให้ (ลก 15:16) พระเยซูเ จ้าทรงกระตุ กอารมณ์ ของผู้ฟงั ด้วยการบอกว่า “เขารู้ สํานึ ก” (ลก 15:17) ตามต้นฉบับ “รูส้ าํ นึก” คือ “กลับมาเป็ นตัวของตัวเอง” สําหรับพระเยซูเจ้าแล้ว ตราบใดทีม่ นุ ษย์หนั เหจากพระเจ้า พระองค์ทรงถือ ว่า “เขาไม่เป็ นตัวของตัวเอง”…. มนุ ษย์จะเป็ นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงก็ต่อเมือ่ กลับบ้านมาหาพระบิดา และ เป็ นฉายาของพระองค์ ! นี่ คือ อีก หนึ่ ง ข่ า วดีท่ีพ ระองค์ท รงเห็น ว่ า มนุ ษ ย์ไ ม่ ไ ด้ช ัว่ ช้า โดยสัน ดาน เพียงแต่หลงทางไปเท่านัน้ … พระองค์จงึ หวังและเฝ้ารอเรา “กลับบ้าน” ! เมือ่ “ลูกล้างผลาญ” กลับมาเป็ นตัวของตัวเอง เขาตระหนักว่าต้องกลับบ้านไป หาบิดาเพื่อจะบอกว่า “พ่อครับ ลูกทําบาปผิดต่อสวรรค์และต่อพ่อ ลูกไม่สมควรได้ ชือ่ ว่าเป็ นลูกของพ่ออีก โปรดนับว่าลูกเป็ นผูร้ บั ใช้คนหนึง่ ของพ่อเถิด” (ลก 15:15-19) “ผู้รบั ใช้” ถือว่ามีสถานภาพตํ่าสุดในสังคม แม้แต่ “ทาส” ยังมีสถานภาพ ดีกว่าผู้รบั ใช้เสียอีก เพราะทาสยังถือเป็ นสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัว กินอยู่กบั ครอบครัว มีความมันคงสู ่ ง ส่วนผูร้ บั ใช้นนั ้ ไร้สงั กัด เจ้านายจะจ้างหรือเลิกจ้างวันใด และเมือ่ ใดก็ได้ จะมีกนิ หรือจะอดตายก็สดุ แล้วแต่วา่ มีคนจ้างงานหรือไม่ แต่ความคิดทีจ่ ะกลับไปเป็ นผูร้ บั ใช้คนหนึ่งของบิดา คงเป็ นได้เพียงความคิด เท่านัน้ เพราะบิดาไม่เปิ ดโอกาสให้เขาได้สมัครงานเลย.... ทัง้ ๆ ทีเ่ ขายังอยู่ไกล เมื่อบิดามองเห็นก็รูส้ กึ สงสารและวิง่ ไปสวมกอดและ จูบเขาเสียแล้ว (ลก 15:20) และหลังจากลูกล้างผลาญสารภาพผิดได้ไม่กค่ี าํ บิดาก็ เร่งรัดผูร้ บั ใช้ว่า “เร็วเข้า จงไปนํ าเสื้อสวยทีส่ ุดมาสวมให้ลูกเรา นํ าแหวนมาสวมนิ้ว นํารองเท้ามาใส่ให้” (ลก 15:22) เสือ้ แสดงถึงเกียรติยศ แหวนใช้เป็ นตราประทับและบ่งบอกถึงอํานาจ ส่วน รองเท้านัน้ หมายถึงการเป็ นบุตร เพราะมีแต่บุตรเท่านัน้ ทีส่ วมรองเท้า พวกทาสนัน้ เท้าเปล่า 4

ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เราจะให้อภัย โดยเฉพาะกับคนที่ทาํ ร้ายเราปางตาย คิมฟุ ค เล่าว่า เหตุการณ์ครัง้ นัน้ สร้างความทุกข์ทรมานแก่เธอทั้งกายและทั้งใจ จนเธอ เองก็ ไ ม่รวู้ ่ าจะมี ชีวิ ต อยู่ต่อ ไปได้อ ย่า งไร แต่แล้ว เธอก็ พ บว่ า สิ่งที่ ทําร้า ยเธอ จริงๆ มิใช่ใครที่ไหน หากได้แก่ความเกลียดชังที่ฝังแน่นในใจเธอนัน่ เอง 'ฉันพบว่าการบ่มเพาะความเกลียดเอาไว้สามารถฆ่าฉันได้' เธอพยายามสวดมนต์ และแผ่เมตตาให้ศัตรู และแก่คนที่ก่อความทุกข์ให้เธอ แล้วเธอก็พบว่า 'หัวใจฉันมีความอ่อนโยนมากขึน้ เรื่อยๆ เดี๋ยวนี้ฉันสามารถอยู่ ได้โดยไม่ตอ้ งเกลียด' เราไม่อาจควบคุม กํากับ ผูค้ นให้ทําดี หรื อ ไม่ทําชัว่ กับ เราได้ แต่เราสามารถ ควบคุมกํากับจิตใจของเราได้ เราไม่อาจเลือกได้ว่า รอบตัวเราต้องมีแต่คนน่ารัก พูดจาอ่อนหวาน แต่เราสามารถเลือกได้ว่า จะทําใจอย่างไร เมื่อประสบกับสิ่งไม่ พึงปรารถนา คิมฟุค ได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์ของตัวเองว่า 'ฉันน่าจะโกรธ แต่ฉนั เลือกอีกทางหนึง่ แล้วชีวิตฉันก็ดขี นึ้ ' บทเรียนจากอดีตอย่างหนึง่ ที่เธอได้เรียนรูม้ าก็คือ การอยู่กบั ความโกรธ เกลียด และความขมขืน่ นัน้ ทําให้เธอเห็นคุณค่าของการให้อภัย บทเรียนของคิมฟุค คือ ... ในเมื่อเราเปลี่ยนแปลงอดีตไม่ได้ เราจึงไม่ควรปักใจอยูก่ บั อดีต แต่เราสามารถเรียนรจ้ ู ากอดีตเพื่อทําปัจจุบนั และอนาคตให้ดีข้ ึนได้ ยอห์ น บอสโก พีรพัฒน์ นิลคูหา บุตร ดอมินิโก อํานาจ และ มารี อา ลูกอินทร์ นิลคูหา จะเข้ าพิธีสมรสกับ นางสาวจันทร์ จีรา ปัญญาศรี บุตรี นายประวัติ และนางศรี พรรณ ปัญญาศรี วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2013 เวลา 9.00 น. ณ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์

**ผู้ใดพบข้ อขัดขวาง โปรดแจ้ งคุณพ่อเจ้ าอาวาสทราบ** 9


มิสซาสั ปดาห์ ที่ 4 เทศกาลมหาพรต (ปี C) วันอาทิตย์ ที่ 10 มีนาคม ค.ศ. 2013 วัน เดือน ปี ส. 9 มี.ค. 18.00 น.

รายการมิสซา สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้าและพระแม่มารี ย ์ มารี อา ประทุม, คุณสมนึก ใช้สมบุญ และครอบครัว ครอบครัวสาธรกิจ, ครอบครัวธนะสาร อุทศิ แด่ ฟี เดส จิตรา ดารุ ทยาน ยอแซฟ เสถียร, มารี อา เสาวนีย ์ พงษ์เพิ่มมาศ แบนาแด๊ต กรรจภรณ์ ท่าจันทา คุณนุชนาถ พุม่ พวง, โตโต้ สตีเฟน จํารู ญ, มารี อา ละมุด เจริ ญพานิช อันตน สําเริ ง โกญจนาท ผูล้ ่วงลับครอบครัวสาธรกิจและครอบครัวธนะสาร ผูล้ ่วงลับครอบครัวเจริ ญพานิช วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มีผใู ้ ดนึกถึง อา. 10 มี.ค. สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้า และพระแม่มารี ย ์ 08.00 น. มารี อา เอื้อพันธ์ และครอบครัวศรี เจริ ญ เทเรซา อัญชลี ธนาพานิชย์ ยอห์น บัปติสตา ธีระยุทธ สิ งห์สา และครอบครัว คุณธนยศ สิ งห์สา และครอบครัว ครอบครัวศิริวรรณ, ครอบครัวพานิชเกษม ผูท้ ุกข์ยากในสังคมทุกท่าน อุทศิ แด่ เบเนดิกโต ทวีป สิ งห์สา ยาโกเบ บุญมี, มารี อา มาลัย สิ งห์สา ยอแซฟ พรเทพ, มารี อา ยุทธนา สิ งห์สา แอนโทนี บักล้อ แซ่ลิ้ม, มารี อา มาลี แซ่ลิ้ม เปโตร มานะ, เปโตร ชื้น, มารี อา มารี มิ่งสกุล ยอแซฟ ทิวากร รักคิด และบรรพบุรุษ

10

ผู้ขอมิสซา อมรา ปภาวิชญ์ เริ งจิต คค.ศรี เจริ ญ มัทนา มัทนา สุ ธิเกียรติ ธนยศ วิภาวินี

หนึง่ กลับใจ” เหมือนอย่างทีเ่ ราเคยได้ฟงั จนคุน้ หู แต่พวกเขาพูดกันว่า “ชาวสวรรค์จะ ชืน่ ชมยินดีเมือ่ คนบาปคนหนึง่ ถูกทําลายไปต่อหน้าพระเจ้า” นี่คอื เหตุผลทีท่ ําให้พระเยซูเจ้าต้องยกอุปมาเรื่อง “ลูกล้างผลาญ” ขึน้ มาเพื่อ แสดงให้เห็นว่า “หัวจิตหัวใจทีแ่ ท้จริงของพระเจ้าเป็ นอย่างไร !” สําหรับชาวยิว ผูเ้ ป็ นบิดาจะแบ่งทรัพย์สมบัตใิ ห้แก่บุตรคนใดตามใจชอบไม่ได้ เพราะโมเสสกําหนดไว้ตายตัวว่า “ถ้าชายผูห้ นึง่ มีภรรยาสองคน รักคนหนึง่ มากกว่า อีก คนหนึ ง่ และทัง้ สองคนคลอดบุ ต รชายให้เ ขา แต่ บุ ต รชายคนแรกเป็ น บุ ต รของ ภรรยาทีเ่ ขารักน้อยกว่า เมือ่ ชายนัน้ จะแบ่งทรัพย์สมบัตใิ ห้บุตร เขาต้องไม่คดิ ว่าบุตร ของภรรยาทีเ่ ขารักมีสิท ธิเ ป็ นบุ ตรคนแรก แทนบุ ตรคนแรกแท้จริงทีเ่ ป็ นบุ ตรของ ภรรยาทีเ่ ขารักน้อยกว่า แต่เขาต้องรับว่าบุตรของภรรยาทีเ่ ขารักน้อยกว่าเป็ นบุตรคน แรก และต้องแบ่งทรัพย์สนิ ให้บุตรคนแรกนี้เป็ นสองเท่าของทรัพย์สนิ ทีใ่ ห้แก่บุตรจาก ภรรยาทีเ่ ขารัก เพราะบุตรคนนี้เป็ นผลแรกจากความหนุ่มของเขา และมีสทิ ธิของบุตร คนแรก” (ฉธบ 21:15-17) พูดง่าย ๆ ก็คอื บุตรหัวปีมสี ทิ ธิรบั มรดกเป็ น 2 เท่าของบุตรคนอื่น เพราะฉะนัน้ “ลูกล้างผลาญ” ซึง่ เป็ นบุตรคนเล็กจึงควรได้รบั ส่วนแบ่ง 1 ใน 3 ขณะทีบ่ ุตรคนโตควรได้รบั ส่วนแบ่ง 2 ใน 3 ของทรัพย์สมบัตทิ งั ้ หมด อัน ที่จ ริง บิด าจะแบ่ ง ทรัพ ย์ส มบัติใ ห้บุ ต รก่ อ นตายก็ไ ด้ หากเขาต้ อ งการ เกษียณตัวเองจากธุรกิจและการงานต่างๆ เพียงแต่ว่างานนี้บุตรคนเล็กใจดําจริง ๆ ที่พูดกับบิดาทํานองว่า “พ่อ มอบ ส่วนแบ่งของลูกมาเถอะ เพราะอย่างไรเสียลูกก็ตอ้ งได้อยู่แล้วเมือ่ พ่อตาย ลูกจะได้ไป จากทีน่ ีเ่ สียที” โดยไม่โต้แย้งสักคํา “บิดาแบ่งทรัพย์สมบัตใิ ห้แก่ลกู ทัง้ สองคน” (ลก 15:12) และโดยไม่ชกั ช้าเหมือนกัน บุตรคนเล็กได้รวบรวมทรัพย์สมบัตสิ ่วนของตน แล้วเดินทางจากบิดาไป ไม่นานเขาก็ผลาญเงินจนหมดเกลี้ยง และลงเอยด้วยการรับจ้างเลี้ยงหมู ซึ่ง เป็ นอาชีพต้องห้ามตามกฎหมายยิวซึง่ บัญญัตไิ ว้วา่ “ขอให้ผเู้ ลี้ยงหมูจงถูกสาปแช่ง” 3


สั ปดาห์ ที่ 4 เทศกาลมหาพรต (ปี C)

ลก 15:1-3, 11-32

บรรดาฟาริสแี ละธรรมาจารย์กล่าวหาพระเยซูเจ้าว่า “ต้อนรับคนบาปและกิน อาหารร่วมกับเขา” (ลก 15:2) “คนบาป” ตามความหมายของพวกฟาริสแี ละธรรมาจารย์คอื คนทีไ่ ม่ปฏิบตั ิ ตามกฎเกณฑ์ห ยุ ม หยิม มากมายที่พ วกเขาตราขึ้น มาเอง มัก ถู ก ขนานนามว่ า “พลเมืองแห่งแผ่นดิน” และถูกตราหน้าว่าเป็ นชนชัน้ ตํ่าระดับเดียวกับสัตว์ปา่ จนมีคาํ กล่าวว่า “ผู้ใดยกบุตรสาวให้แต่ งงานกับพลเมืองแห่งแผ่นดิน ก็เปรียบเสมือนจับ บุตรสาวของตนมัดมือมัดเท้าแล้วโยนให้สงิ โต” พวกฟาริสแี ละธรรมาจารย์กําหนดเส้นแบ่งเขตระหว่างพวกเขากับคนบาปไว้ อย่างชัดเจน เช่น “ห้ามมอบเงินแก่พลเมืองแห่งแผ่นดิน ห้ามรับฟงั คํายืนยันของ พวกเขา ห้ามบอกความลับแก่พวกเขา ห้ามตัง้ พวกเขาเป็ นผูด้ ูแลเด็กกําพร้าหรือ ดูแลกองทุนเกีย่ วกับเมตตากิจ ห้ามเดินทางร่วมกับพวกเขา ห้ามเป็ นแขกของพวก เขาหรือรับพวกเขาเป็ นแขก และถ้าเป็ นไปได้ ห้ามติดต่อทําธุรกิจทุกประเภทกับ พวกเขา....ฯลฯ” ด้วยเหตุน้ี เมื่อเห็นพระเยซูเจ้าต้อนรับและกินอาหารร่วมกับคนเก็บภาษีและ คนบาป พวกเขาจึงตกตะลึงสุดๆ เพื่อจะเข้าใจพระวรสารวันนี้อย่างลึกซึ้งและได้อรรถรสมากขึน้ เราพึงระลึก อยูเ่ สมอว่า ชาวยิวทีเ่ คร่งครัดไม่ได้พดู ว่า “ชาวสวรรค์จะชืน่ ชมยินดีเมือ่ คนบาปคน2

วัน เดือน ปี อา 10 มี.ค. 08.00 น.

รายการมิสซา ผู้ขอมิสซา อุทศิ แด่ มารี อา นิตยา, ยอแซฟ สมบัติ อุชชิน คค.สุ วรรณจิต มารี อา มยุรี ผลาวงศ์, Thomas Adam คค.สุ วรรณจิต มัทธิ ว เกียรติศกั ดิ์, คุณสมมาตร สุ วรรณจิต คค.สุ วรรณจิต ยวง บัปติสตา ก๊กเคี้ยง แซ่แพ้, มารี อา กิมฮวย แซ่ ต้ งั คค.ธนาพานิชย์ บรรพบุรุษครอบครัวธนาพานิชย์ คค.ธนาพานิชย์ ผูล้ ่วงลับครอบครัวตันติโกสิ ชฌน์ วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มีผใู้ ดนึ กถึง คค. ธนาพานิชย์ อา 10 มี.ค. สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้าและพระแม่มารี ย ์ 10.00 น. สัตบุรุษวัดแม่พระกุหลาบทิพย์และผูเ้ กิดเดือนมีนาคม ชมรมผูส้ ู งอายุ มีคาแอล ชวลิต ไมตรี ชัชวาลย์ มารี อา วิไลวรรณ, คุณสัณหพล เหลืองอร่ าม คุณสมจิตต์ มาสู่ ศิริมงคล นิราวัล เทเรซา หนึ่ งฤทัย บัญญัติวงศ์ และครอบครัว ยวง บัปติสต์ ภูมินทร์ โรจนประดิษฐ์ สุ นทรี ครอบครัวสิ ริสนองวงศ์ ครอบครัวสาธรกิจ, ครอบครัวธนะสาร อุทศิ แด่ เปาโล มงคล, เซซี ลีอา อรนุช สวีรวงศ์ ลัดดา อักแนส ลดาวัลย์, คุณกรรณิ การ์ สวีรวงศ์ ลัดดา คุณเซ่งกี, คุณคิ้ม แซ่ลิ้ม, เฟอนันโด ซาเวียร์ ลัดดา ปังซิ โก ซาเวียร์, คุณสอางค์ ชุ่มชื่น ลัดดา เปโตร เหลี่ยน ฮวาง วัน, มารธา เฮียน ฮวาง ถิ เทเรซา ด่าว, ยอแซฟ วัน เตริ นวัน, เตริ นถิ, มารี อา บ๋ น ปาลิณีย ์ ยออันนา เฉลียว, มารี อา เกิ้น, ยอแซฟ สุ นนั ท์ ปาลิณีย ์ คุณพัชนี, คุณปิ ยะ ปิ ยสวัสดิ์ และบรรพบุรุษ ปาลิณีย ์ โรซา บุญยิง่ , ซิ ลเวสเตอร์ สุ รพงษ์ กิจเจริ ญ ปิ ยวรรณ์ คุณนุชนาถ พุม่ พวง, คุณจิโรจน์ ฮิมา ลลิตา คุณทองคํา ดิโพ 11


อา 10 มี.ค. 10.00 น.

จ. 11 มี.ค. อ. 12 มี.ค. พ. 13 มี.ค. พฤ. 14 มี.ค. ศ. 15 มี.ค.

ยอแซฟ จอน แซ่เตียว, มารี อา ตั้น แซ่แจว ยอแซฟ ซุ่นซิ ว แซ่จงั . อักแนส เสี ยดกิม แซ่เตียว ยอแซฟ อุย้ สัง แซ่เตียว คุณสมชาย, คุณจารุ ณี ยิง่ ยงเสถียร ยอแซฟ วิโรจน์ ณรงค์ศกั ดิ์ ยอแซฟ เติมศักดิ์ ณรงค์ศกั ดิ์ ผูล้ ่วงลับครอบครัวบุญเจริ ญ ผูส้ ูงอายุวดั แม่พระกุหลาบทิพย์ที่ล่วงลับไปแล้ว ผูล้ ่วงลับครอบครัวสาธรกิจและครอบครัวธนะสาร วิญญาณในไฟชําระ และวิญญาณที่ไม่มีผใู้ ดนึกถึง อุทศิ แด่ วิญญาณในไฟชําระ อุทศิ แด่ วิญญาณในไฟชําระ อุทศิ แด่ วิญญาณในไฟชําระ สุ ขสํ าราญ คุณอัฐมา ชีวนิชพันธ์ สุ ขสํ าราญ เซซี ลีอา พวงมาศ ศิริมงคลวิชย์ อุทศิ แด่

พนิดา พนิดา พนิดา ลลิตา คค.ณรงค์ศกั ดิ์ คค.ณรงค์ศกั ดิ์ ชมรมผูส้ ู งอายุ มาลินี มาลินี

ฉบับที่ 465 วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม ค.ศ. 2013

สั ปดาห์ ที่ 4 เทศกาลมหาพรต (ปี C)

ลูกของเราผู้นีต้ ายไปแล้ วกลับมีชีวติ อีก หายไปแล้ว ได้ พบกันอีก ลก 15:24

12

สารวัดแม่พระกุหลาบทิพย์  
สารวัดแม่พระกุหลาบทิพย์  

สารวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ประจำวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2013