Page 1

ฉบับที่ 452 วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม ค.ศ. 2012

ฉบับที่ 452 วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม ค.ศ. 2012

สั ปดาห์ ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้ า (ปี B)

สั ปดาห์ ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้ า (ปี B)

เป็ นทุกข์ กลับใจเพือ่ จะได้ รับการอภัยบาป

เป็ นทุกข์ กลับใจเพือ่ จะได้ รับการอภัยบาป

ลก 3:3

ลก 3:3


สั ปดาห์ ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้ า

ลก 3:1-6

การปรากฏตัว ของยอห์น ผู้ทํ า พิธีล้า ง ถือ เป็ น จุ ด เปลี่ย นสํ า คัญ ที่สุ ด ใน ประวัตศิ าสตร์ เพราะท่านเป็ นผูเ้ ตรียมทางต้อนรับพระเมสสิยาห์ซง่ึ กําลังจะเสด็จมา ด้วยเหตุ น้ี ลูกาจึงระบุช่วงเวลาอันสําคัญยิง่ ยวดนี้ ด้วยการอ้างอิงบุคคลสําคัญใน ประวัตศิ าสตร์อย่างน้อย 6 รายด้วยกัน กล่าวคือ 1. “ประวัติศาสตร์โลก” ในยุคนัน้ ไม่มชี นชาติใดจะยิง่ ใหญ่ไปกว่าชาว โรมันอีกแล้ว ทิ เ บรี อสั เป็ นจัก รพรรดิองค์ท่ีสองของอาณาจักรโรมันสืบ ต่ อ จาก ออกัสตัส แม้ออกัสตัสจะเคยแต่งตัง้ พระองค์ให้เป็ นจักรพรรดิร่วมบัลลังก์ตงั ้ แต่ ปี ค.ศ. 11 หรือ 12 แต่พระองค์พง่ึ จะขึน้ ครองราชย์เป็ นจักรพรรดิเต็มตัวเมือ่ ปี ค.ศ. 14 “ปี ทีส่ ิบ ห้า แห่ ง รัช กาลพระจัก รพรรดิทิเ บรีอ ัส ” (ลก 3:1) จึง ตก ประมาณปี ค.ศ. 28 หรือ 29 2. จากประวัตศิ าสตร์โลก ลูกาบีบให้แคบลงมาเป็ น “ประวัตศิ าสตร์ของ ปาเลสไตน์” โรมแบ่งการปกครองภายในอาณาจักรออกเป็ นจังหวัด ปาเลสไตน์ เป็ นส่วนหนึ่งของจังหวัดเธสสาลีและกาลาเทีย (Thessaly – Galatia) ซึง่ ยังแบ่ง ออกเป็ น 4 แคว้น แต่ละแคว้นมี “เจ้าปกครอง” (Tetrarch) เป็ นผูด้ แู ล อันทีจ่ ริง คํา “เจ้าปกครอง” หรือ Tetrarch มีความหมายตามราก ศัพท์คอื “เจ้าผูป้ กครองแคว้นทีส่ ”ี ่ แต่คาํ นี้ใช้หมายถึงเจ้าผูป้ กครองแคว้นใดก็ได้ใน 2

วัน เดือน ปี อา 9 ธ.ค. 10.00 น.

รายการมิสซา สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้าและพระแม่มารี ย ์ สัตบุรุษวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน ผูส้ ูงอายุ และผูเ้ กิดในเดือนธันวาคมทุกท่าน ดอมินิก ภูวนัย หงส์แก้ว และครอบครัว เปโตร ธีระ บุญเลิศ ยอแซฟ สุ วทิ ย์ เผ่าสุ คนธ์ อันนา ประสิ ทธิ์ศรี เผ่าสุ คนธ์ มารี อา ฮวย นงค์สวัสดิ์ เซซี ลีอา เพ็กล้วน แซ่เอี้ยว ครอบครัว คุณสัณหพล เหลืองอร่ าม ครอบครัว คุณจําลอง จ.จิตต์เจริ ญชัย ครอบครัวพานิชเกษม, ครอบครัวศิริวรรณ อุทศิ แด่ เปโตร สมศักดิ์ ฤทธิผล ยอแซฟ เริ งศักดิ์ เบ็ญจมินทร์ บาทหลวง ยอแซฟ ประมวล พุฒตาลศรี เปโตร เปโตร , เทเรซา เหรี ยญ รําพึงกิจ ลูโดวีโก ชิน นงค์สวัสดิ์ ยอแซฟ ธวัชชัย และผูล้ ่วงลับครอบครัวตรี สินธุรส เปโตร ฟรอ เหงี่ยนวัน, คุณเกี้ยง ฮว่างวัน คุณโกมุท ตันสังวรณ์ ยวง บัปติสตา ก๊กเคี้ยง แซ่แพ้, มารี อา กิมฮวย แซ่ต้ งั เปโตร ยรรยง, ลูซีอา ละออ, มารี อา นิตยา อุชชิน ยอแซฟ สมบัติ อุชชิน, มารี อา มยุรี ผลาวงศ์ มัทธิว เกียรติศกั ดิ์ สุ วรรณจิต, Tomast Adam คุณทองแท้ นารารักษ์ สมาชิกชมรมผูส้ ู งอายุที่ล่วงลับไปแล้วทุกท่าน วิญญาณในไฟชําระ และวิญญาณที่ไม่มีผใู้ ดนึกถึง

ผู้ขอมิสซา ชมรมผูส้ ูงอายุ รัศมี บุญเลิศ สุ วารี วิไลวรรณ วิไลวรรณ มัทนา ครอบครัว บุตร รสสุ คนธ์ มานะ สุ วารี รสสุ คนธ์ ธีระ ธีระ บุญเลิศ คค.อุชชิน คค.อุชชิน คค.อุชชิน ชมรมผูส้ ู งอายุ ณฤดี 11


มิสซาสั ปดาห์ ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้ า (ปี C) วันอาทิตย์ ที่ 9 ธันวาคม ค.ศ. 2012 วัน เดือน ปี ส. 8 ธ.ค. 18.00 น.

รายการมิสซา ผู้ขอมิสซา สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้าและพระแม่มารี ย ์ มารี อา ประทุม, คุณสมนึก ใช้สมบุญ และครอบครัว อุทศิ แด่ มาร์ติน กฤษฎิ์ ประวิตรวณิ ชย์ ณัฐรดา สตีเฟน จํารู ญ, มารี อา ละมุด เจริ ญพานิช อันตน สําเริ ง โกญจนาท เริ งจิต ผูล้ ่วงลับครอบครัวเจริ ญพานิช วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มีผใู ้ ดนึกถึง คุณอ๊ะ อา. 9 ธ.ค. สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระตรี เอกภาพ และพระแม่มารี ย ์ ยุพดี 08.00 น. มารี อา เอื้อพันธ์ และครอบครัวศรี เจริ ญ คค.ศรี เจริ ญ มารี อา อัมพร รักคิด และครอบครัวโอวาทนุพฒั น์ วิภาวินี เปาโล ปริ ญญา และครอบครัว บุญเลิศ ธนาพานิชย์ บุญเลิศ เปาโล สุ ทธิเกียรติ ก่อกิจพิรุฬห์ และครอบครัว ครอบครัว อันนา บุญญรัตน์ สิ งหฬ ครอบครัวมานะนรารักษ์ อุทศิ แด่ มารี อา จูไร ชีพชล โกวิทย์ เปโตร บ้วนฮง เตียวเจริ ญ ยอแซฟ ทิวากร รักคิด และบรรพบุรุษ วิภาวินี ยอแซฟ กมล มานะนรารักษ์, เทเรซา สมหญิง แซ่เบ๊ ยุพดี คุณพัสพัสธ์ วราเปล่งสิ นทวี อัญชลี ยวง บัปติสตา ก๊กเคี้ยง แซ่แพ้, มารี อา กิมฮวย แซ่ ต้ งั คค. ธนาพานิชย์ แอนโทนี บักล้อ, มารี อา มาลี แซ่ลิ้ม สุ ทธิเกียรติ บรรพบุรุษและผูล้ ่วงลับครอบครัวธนาพานิชย์ คค. ธนาพานิชย์ ผูล้ ่วงลับครอบครัวโกวงศ์ ยุพดี วิญญาณบรรพบุรุษและผูม้ ีพระคุณต่อครอบครัวนรารักษ์ คค. ธนาพานิชย์ วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มีผใู ้ ดนึกถึง

10

จังหวัดเธสสาลีและกาลาเทีย และต่อมาใช้เรียกเจ้าผูป้ กครองทุกคนภายในอาณาจักร โรมัน เฮโรดมหาราชเป็ นกษัตริย์ปกครองปาเลสไตน์ จนถึงปี ท่ี 4 ก.ค.ศ. รวมเวลาแห่งรัชสมัยได้ 40 ปี ก่อนสิน้ พระชนม์พระองค์แบ่งปาเลสไตน์ ออกเป็ น 3 ส่วนให้แก่โอรส 3 พระองค์โดยได้รบั ความเห็นชอบจากโรม 2.1 เฮโรด อันติ พาส เป็ นเจ้าปกครองแคว้นกาลิลีและเปเรอา ตัง้ แต่ 4 ปี ก.ค.ศ. จนถึง ค.ศ. 39 รวมเวลา 43 ปี ชีวติ ส่วนใหญ่ของพระเยซูเจ้าอยู่ ภายใต้การปกครองของกษัตริยพ์ ระองค์น้ี 2.2 เฮโรด ฟี ลิ ป เป็ นเจ้าปกครองแคว้นอิทูเรียและตราโคนิติส ตัง้ แต่ 4 ปี ก.ค.ศ. จนถึง ค.ศ. 33 รวมเวลา 37 ปี พระองค์เป็ นผูส้ ร้างเมืองซีซารียา แห่งฟิลปิ และตัง้ ชื่อตามพระนามของพระองค์ 2.3 เฮโรด อาร์เคเลาส์ เป็ นเจ้าปกครองแคว้นยูเดีย สะมาเรีย และเอโดม แต่เพราะทรงเป็ นทรราช ชาวยิวจึงเรียกร้องให้โรมปลดพระองค์ออกจาก ตําแหน่ง โรมจึงแต่งตัง้ ผูว้ า่ ราชการเข้ามาปกครองแคว้นยูเดีย นับเป็ นการเปิ ดโอกาส ให้โรมเข้ามามีอาํ นาจโดยตรงในปาเลสไตน์ ปอนทิอสั ปี ลาต เป็ นผูว้ า่ ราชการแคว้นยูเดียระหว่างปี ค.ศ. 25 ถึง 37 3. ส่วนลีซาเนี ยผูเ้ ป็ นเจ้าปกครองแคว้นอาบีเลนนัน้ เราไม่ทราบอะไร เกีย่ วกับท่านเลย 4. จากประวัตศิ าสตร์ของโลกและของปาเลสไตน์ ลูกาบีบให้แคบลงมา อีก นันคื ่ อประวัตศิ าสตร์ “ด้านศาสนา” ในช่วงเวลาทีย่ อห์นเริม่ ปรากฏตัวเทศน์สอนให้ ประชาชนรับพิธลี า้ ง อันนาสและคายาฟาสเป็ นหัวหน้ าสมณะ ซึ่งเป็ นตําแหน่ งผู้นําทัง้ ด้านการเมืองและศาสนา แรกเริม่ เดิมทีตําแหน่ งหัวหน้าสมณะคงอยู่ตลอดชีวติ และ สืบทอดเป็ นมรดกภายในวงศ์ตระกูล แต่เมื่อโรมมีอาํ นาจเหนือปาเลสไตน์ ตําแหน่งนี้ กลับเต็มไปด้วยผลประโยชน์และการแก่งแย่งชิงดีชงิ เด่นกัน ลําพังจากปี 37 ก.ค.ศ. จนถึงปี ค.ศ. 26 รวมเวลาเพียงแค่ 63 ปี มีหวั หน้าสมณะไม่ต่ํากว่า 28 คนโดยไม่ซ้ํา หน้ากันเลย 3


อันนาสเป็ นหัวหน้าสมณะระหว่างปี ค.ศ. 7-14 จึงพ้นจากตําแหน่ ง ไปแล้วเมื่อยอห์นปรากฏตัว แต่ผสู้ บื ทอดตําแหน่ งของเขาคือลูกชายอีกไม่ต่ํากว่า 4 คน และคายาฟาสผูด้ าํ รงตําแหน่งหัวหน้าสมณะขณะนัน้ ก็เป็ นบุตรเขยของเขาเอง ตลอดประวัติศาสตร์ของชาวยิว ไม่เคยปรากฏว่ามีหวั หน้ าสมณะ ดํารงตําแหน่ งพร้อมกันสองคน แต่สาเหตุท่ลี ูกาอ้างถึงอันนาสและคายาฟาสพร้อม กัน เป็ นเพราะว่า แม้คายาฟาสจะดํารงตําแหน่งหัวหน้าสมณะก็จริง แต่ผอู้ ยูเ่ บือ้ งหลัง อํานาจตัวจริงคืออันนาส ด้วยเหตุน้ี เมื่อพระเยซูเจ้าถูกจับกุม พระองค์จงึ ถูกนําไปพบอันนาส ก่อนคายาฟาสเสียอีก (ยน 18:13) การอ้ า งอิ ง บุ ค คลสํ า คั ญ ในประวั ติ ศ าสตร์ ม ากมายเช่ น นี้ แสดงถึ ง “ความสําคัญอย่างยิ ง่ ยวด” ของการออกมาเทศน์สอนของยอห์น ผูท้ าํ พิธลี า้ ง ลูกาได้ยกบันทึกของประกาศกอิสยาห์บทที่ 40 ข้อ 3-5 ทีว่ ่า “มีผตู้ ะโกนร้อง ในถิน่ กันดารว่า จงเตรียมทางขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า จงทําทางเดินของพระองค์ให้ ตรงเถิด” เพือ่ ชีใ้ ห้เห็นบทบาทของยอห์น ผูท้ าํ พิธลี า้ ง ในซีกโลกตะวันออก เมื่อกษัตริยจ์ ะเสด็จเยือนดินแดนภายใต้การปกครอง พระองค์จะส่ง “ผูน้ ํ าสาร” ไป “ประกาศข่าว” ล่วงหน้าเพื่อประชาชนจะได้ตระเตรียม ถนนหนทางให้ราบเรียบและตรง รวมถึงตกแต่งบ้านเรือนให้สวยงามเพื่อรับเสด็จ พระมหากษัตริย์ บทบาทของยอห์นคือ “ผูน้ ําสาร” กษัตริย์ท่กี ําลังจะเสด็จมาคือ “พระกุมารเจ้า” ผู้นํา “ความรอดพ้นจาก พระเจ้า” มาสูป่ วงมนุษย์ (ลก 3:6) และท้ายทีส่ ุด ประชาชนทีจ่ ะต้องเตรียมหนทางรับเสด็จพระมหากษัตริยย์ อ่ ม ได้แก่ “พวกเราทุกคน” วิธเี ตรียมรับเสด็จที่ยอห์นเทศน์สอนคือ “จงเป็ นทุกข์กลับใจเพือ่ จะได้รบั การอภัยบาป” (ลก 3:3) 4

By ร็ อตไวเลอร์ ลายจุด

ขอแสดงความยินดีกบั “ทีมงานอภิบาล” ทั้ง 10 ท่านของวัดเรา และจาก วัดอื่นๆ ในเขต 2 ร่วม 60 ท่าน ที่ได้รับการแต่งตัง้ และรับเข็มเครื่องหมายจาก พระคุณเจ้าเรียบร้อยแล้วเมือ่ วันอาทิตย์ที่ผา่ นมา.. สําหรับก้าวต่อไป จะมีกิจกรรม อะไร ติดตามได้จากคอลัมน์ “วิถีชมุ ชนวัดแม่พระกุหลาบทิพย์” นะคะ... ปี นีเ้ ป็ นปี แรกที่เราจัดชัน้ เรียนคําสอนวันอาทิตย์สาํ หรับเด็กโต ในโครงการ “ค่ า ยคํา สอนวั น อาทิ ต ย์” วั ต ถุป ระสงค์เ พื่ อ ให้น อ้ งๆ ที่ ไ ม่ ไ ด้เ รี ย นคํา สอนใน โรงเรียนคาทอลิกและไม่สามารถมาเข้าค่ายคําสอนฤดูรอ้ น ได้เรียนรูจ้ ักพระเยซู เจ้า และรับศีลศักดิ์สิทธิ์ตามกําหนด.. ปี นี้ แม้มีนกั เรียนไม่มาก แต่นอ้ งๆมีความ ตั้งใจและมาเรียนสมํา่ เสมอ ภายใต้การดูแลของคุณพ่อพนมกร (พ่อจาย).. วัน อาทิตย์หน้า ระหว่างมิสซา 10.00 น.จะมีพิธีโปรดศีลล้างบาปและศีลมหาสนิท ครั้งแรกแก่นอ้ งๆเหล่านี้ดว้ ย ขอบคุณผูป้ กครองทุกท่านที่เห็ นความสําคัญด้าน ชีวิตฝ่ ายวิญญาณของลูกหลาน คอยรับ-ส่งมาเรียนคําสอน ตลอดจนสนับสนุน โครงการของวัดด้วยดีตลอดมาค่ะ... อีกเพียง 2 อาทิตย์เท่านัน้ จะถึงคํา่ คืนคริสต์มาสแล้ว.. พิเศษสําหรับปี นี้ เราจัด “วจนพิธีกรรมศีลอภัยบาปรวม” ล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม เวลา 9.30 น. สําหรับพี่นอ้ งทัง้ มิสซาเช้าและสาย เพื่อให้เราได้เตรียมจิตใจอย่างดี สําหรับการรับเสด็จพระกุมาร.. การแก้บาปในวจนพิธีกรรมนี้ คุณพ่อจะไม่เทศน์ พี่นอ้ งบอกบาปแล้วกลับไปนัง่ รอ คุณพ่อจะนําพวกเราทํากิจใช้โทษบาปและโปรด บาปให้พ ร้อ มกัน ทั้ ง หมด.. สํา หรับ พี่ น อ้ งที่ ต อ้ งการแก้บ าปในคํ่า คื น วั น ที่ 24 ธันวาคม คุณพ่อจะเริ่มฟั งแก้บาปตามปกติตงั้ แต่เวลา 21.00 น. เป็ นต้นไปค่ะ... พิเศษอีกอย่างสําหรับปี นีค้ ือ “สลากคริสต์มาสการก ุศล” เป็ นกิจกรรม ลุน้ รางวัลสนุกสนานแทนที่เกมสอยดาว ซึ่ งมีเวลาลุน้ มากกว่า ราคาถูกกว่า แต่ รางวัลยังคงใหญ่โตเหมือนเดิม.. รายได้ทั้งหมดใช้ในกิจการสาธารณกุศลและ สนับสนุนกิจกรรมต่างๆมากมายของวัด อาทิ งานด้านสังคมสงเคราะห์ กิจกรรม วันเด็ก กิจกรรมเที่ยงทิพย์ ฯลฯ ซึ่งพี่นอ้ งได้ทราบตลอดมา.. ช่วยกันซื้อได้ที่หน้า วัดหลังทุกมิสซาวันเสาร์-อาทิตย์นะคะ ราคาเพียงใบละ 20 บาท งานนี้จะได้ทั้ง บุญ ได้ทั้งโชคเลย.. ส่วนคํา่ คืนวันงาน เกมสอยดาวยังมีอยู่ แจกรางวัล แบ่งปั น ความสุข เป็ น “เกมฟรี” สําหรับเด็กๆเท่านัน้ จ้ะ... พระกุมารจะเสด็จมาแล้ว เตรียมพร้อมต้อนรับพระองค์หรือยังคะ... 9


BDAG ซึ่งเป็ นพจนานุ กรมกรีกที่ได้รบั การยอมรับมากที่สุดเล่มหนึ่ง ให้ ความหมายของการ “กลับใจ” ไว้ 3 ประการด้วยกัน คือ

มีพ่ออยู่คนหนึ่งได้ตน้ เชอรี่พนั ธุด์ ีมา ก็เอามาปลูกไว้ที่บา้ น และสัง่ ให้ทกุ คนใน บ้านช่วยกันดูแล เพื่อว่าเมื่อต้นเชอรี่โตขึน้ ทุกคนจะได้กินผลที่อร่อยจากต้นเชอรี่พนั ธุด์ ี นี้ และพ่อเองก็เฝ้ ารดนํา้ ใส่ปุ๋ย ดูแลมันอย่างดี เป็ นเชอรี่ตน้ โปรดของคุณพ่อทีเดียว อยู่มาวันหนึ่งขณะที่พ่อออกไปทํางาน ลูกชายชื่อจอร์จ ซึ่งได้ขวานเล็กๆ อัน ใหม่มา ด้วยความซน ก็ฟันนูน่ ฟั นนี่ แล้วก็ไปโดนต้นเชอรี่แสนรักของพ่อเข้า ต้นเชอรี่ ค่อยๆ เอนตัวแล้วก็ลม้ ลงกับพื้น เหลือแต่ตอที่อยู่เหนือพื้นดินมาไม่กี่นวิ้ เมือ่ พ่อกลับมาถึงบ้านเห็นต้นเชอรี่แสนรักในสภาพอย่างนัน้ ก็ตกใจมาก เรียก ทุกคนในบ้านมาถามก็ไม่มีใครทราบ จนพ่อนึกถึงลูกชายคนนี้ก็ตะโกนเรียก ด้วยเสียง อันดังว่า “จอร์จ มานีซ่ ิ” จอร์จก็เดินออกมาหาพ่อ พ่อได้ถามจอร์จว่า.. “จอร์จ ลูกรูไ้ หม ว่าทําไมต้นเชอรี่ถึงเป็ นแบบนี”้ จอร์จก้มหน้า แต่ในที่สดุ ก็เงยหน้าขึน้ ตอบพ่อว่า “ผมไม่ กล้าโกหกคุณพ่อหรอกครับว่า ผมเป็ นคนเอาขวานฟั นต้นเชอรี่นเี้ อง” พ่อบอกจอร์จว่า “เข้าไปรอพ่อในบ้าน” จอร์จเดินเข้าไปรอพ่อในห้องของเขา เวลาผ่านไปพักใหญ่ๆ พ่อก็เข้ามาในห้อง และถามจอร์จว่า “ทําไมลูกถึงตัดต้น เชอรี่ที่อีกหน่อยทุกคนในบ้านจะได้กินผลจากมันล่ะ” จอร์จตอบพ่อว่า “ผมไม่ได้ตงั้ ใจ ครับ ผมทําไปด้วยความรูเ้ ท่าไม่ถึงการณ์ของผมเอง” แล้วจอร์จก็กม้ หน้าลง หน้าแดง ด้วยความละอาย แล้วก็ได้ยินเสียงพ่อพูดว่า “จอร์จ ลูกดูหน้าพ่อซิ ถึงพ่อจะรูส้ ึกเสียใจ ที่ตน้ เชอรี่ที่พ่อรักถูกโค่นไป แต่พ่อก็ดีใจยิ่งกว่าที่ลกู ของพ่อซื่อสัตย์ และกล้าหาญที่ ยอมรับในการกระทําของตัวเอง ถ้าไม่มีสิ่งนี้ ถึงแม้จะมีเชอรี่พันธุด์ ีเต็มสวนก็ไม่มี ประโยชน์อะไร” จอร์จจดจําเรื่องราวเหล่านี้ และใช้ความกล้าหาญและซื่อสัตย์ตลอดมา กระทัง่ ในการดํารงฐานะเป็ นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา “จอร์จ วอชิงตัน” เรื่ องนี้เป็ นเรื่ องจริ งของท่านประธานาธิบดีจอร์จ วอชิงตัน ซึ่ งฟั งแล้ว ประทับใจในวิธีการสอนของพ่อ แทนที่พ่อจะทําโทษลูกด้วยวิธีอนั รุนแรง เกรี้ยวกราด ใส่ลกู หรือให้ความสําคัญกับสิ่งของ พ่อกลับพูดกับลูกอย่างอ่อนโยน ด้วยถ้อยคําที่ทาํ ให้ลกู ต้องจดจําไปตลอดชีวิต ถ้าพ่อทําโทษแรงๆ ก็อาจจะไม่มีประธานาธิบดีจอร์จ วอชิงตันแบบนีก้ ็ได้ แล้วเราล่ะ สอนลูกอย่างไร ?? 8

ที่มา: บทความจากเวปไซต์

1. การเปลีย่ นศาสนา เปลีย่ นความเชื่อ 2. การเป็ นทุกข์เสียใจทีไ่ ด้ทาํ บาปผิดต่อพระเจ้า 3. การเปลีย่ นความคิ ด จิ ตใจ และวิ ถีดาํ เนิ นชีวิตอย่างสิ้ นเชิ ง ความหมายนัยทีส่ าม นี้ถอื ว่าสําคัญทีส่ ดุ แต่กลับถูกละเลยมากทีส่ ดุ ! ตัวอย่างการกลับใจตามนัยที่สาม เราสามารถเห็นได้ช ดั เจนจากชีวิตของ นักบุญเปาโล เมือ่ ครัง้ ทีท่ า่ นต่อสูก้ บั พวก “ยิวนิยม” ซึง่ วางใจในการเข้าสุหนัตและการ ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของโมเสสมากกว่าวางใจในพระเยซูเจ้า (ฟป 3:1-21) ท่านได้ เล่าชีวติ ก่อนการกลับใจทีเ่ ป็ นแบบ “ยิวนิยม” สุดโต่งให้ฟงั ว่า “แม้วา่ ข้าพเจ้ามีเหตุผลทีจ่ ะวางใจในการปฏิบตั เิ ช่นนี้ได้กต็ าม ถ้าผูใ้ ดคิดว่าตน มีเหตุผลทีจ่ ะวางใจในการปฏิบตั เิ ช่นนี้ ข้าพเจ้าก็ยงั มีเหตุผลมากกว่า ข้าพเจ้าได้รบั พิธีสุหนัตเมือ่ เกิดมาได้แปดวัน เป็ นเชื้อสายชนชาติอสิ ราเอลจากตระกูลเบนยามิน เป็ น ชาวฮีบ รูเ กิด จากชาวฮีบ รู ในด้า นธรรมบัญ ญัติ เป็ น ชาวฟาริสี ในด้า นความ กระตือรือร้น เป็ นผูเ้ บียดเบียนพระศาสนจักร ในด้านความชอบธรรมตามธรรมบัญญัติ ไม่มสี งิ ่ ใดจะตําหนิขา้ พเจ้าได้” แต่ หลัง กลับใจ วิ ถีดาํ เนิ นชี วิ ตของท่ านเปลี่ ยนไปอยู่ข้างพระเยซู เจ้ า อย่างสิ้ นเชิ ง “สิง่ ทีเ่ คยเป็ นประโยชน์แก่ขา้ พเจ้านัน้ ข้าพเจ้าละทิ้งเพราะพระคริสตเจ้า นับ แต่บดั นี้ขา้ พเจ้าเห็นว่าทุกสิง่ ไม่มปี ระโยชน์ อกี เมือ่ เปรียบกับประโยชน์ ล้ ําค่าคือการ รู้จ ัก พระคริส ตเยซู องค์พ ระผู้เ ป็ น เจ้า ของข้า พเจ้า ข้า พเจ้า จึง ยอมสูญ เสีย ทุ ก สิง่ ข้าพเจ้าเห็นว่าทุกสิง่ เป็ นปฏิกลู เพือ่ จะได้องค์พระคริสตเจ้ามาเป็ นกําไร” นันคื ่ อ เมือ่ “กลับใจ” นักบุญเปาโลได้ตดั สินใจ “เลือกข้างชัดเจน” ระหว่าง “พระเยซูคริสตเจ้า” กับ “สิทธิพเิ ศษทีไ่ ด้จากการเป็ นยิว” พร้อมกันนี้ ท่านได้ “ละทิ้ งทุกสิ ง่ ” โดยถือว่าทุกสิง่ เป็ นเพียงปฏิกูลเมื่อเทียบ กับพระเยซูคริสตเจ้า 5


การทีเ่ รายังหลงใหลในวัตถุนิยมก็ดี การตามกระแสบริโภคนิยมก็ดี การรับใช้ ผูม้ อี าํ นาจมากกว่าผูต้ ่าํ ต้อยก็ดี การเห็นแก่ตวั และยึดมันในอั ่ ตตาของตนก็ดี การไม่ละ ทิ้งความประพฤติบางอย่างก็ดี เหล่านี้ล้วนเป็ นสัญญาณบ่งบอกว่าเรายังไม่ได้เลือก ข้างอย่างเด็ดขาดระหว่าง “พระเยซูเจ้า” กับ “การละทิ้งทุกสิง่ ” การสํานึกผิดและเป็ นทุกข์เสียใจทีไ่ ด้ทําบาปตามความหมายนัยทีส่ องนัน้ แม้ เป็ นสิง่ ทีด่ มี ากแต่กย็ งั ไม่เพียงพอ เพราะตราบใดทีเ่ ราไม่ “กลับใจหันมาอยู่ข้างพระ เยซูเจ้า” ตราบนัน้ เราก็เป็ นเหมือนนักกีฬาทีล่ ม้ ลงแล้วลุกขึน้ มาวิง่ ต่อโดยยังไม่รดู้ ว้ ย ซํ้าว่าเส้นชัยอยูท่ ไ่ี หน ! ต่ า งจากนั ก บุ ญ เปาโลที่ “กลับ ใจ” โดยการ “เลื อ กพระเยซู เ จ้ า ” ก่ อ น หลังจากนัน้ หากล้มลงก็ต้องลุกขึน้ มาวิง่ ต่อจนกว่าจะเข้าเส้นชัย ดังทีท่ ่านกล่าวต่อมา ว่า “พีน่ ้องทัง้ หลาย ข้าพเจ้าไม่คดิ ว่า ข้าพเจ้าชนะแล้ว ข้าพเจ้าทําเพียงอย่างเดียว คือ ลืมสิง่ ทีอ่ ยู่เบื้องหลัง มุ่งสู่เบื้องหน้าอย่างสุดกําลัง ข้าพเจ้ากําลังวิง่ เข้าสู่เส้นชัยไป หารางวัลทีพ่ ระเจ้าทรงเรียกจากสวรรค์ให้ข้าพเจ้าเข้าไปรับในพระคริสตเยซู” (ฟป 3:13-14) การปรากฏตัวเทศน์สอนทัวแม่ ่ น้ําจอร์แดนของยอห์น ผูท้ าํ พิธลี า้ ง จึงไม่ได้เป็ น เพียงจุดเปลี่ยนสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุ ษยชาติเท่านัน้ แต่ยงั เป็ นจุดเปลี่ยน สําคัญทีส่ ดุ ในชีวติ ของเราแต่ละคนอีกด้วย ! บัดนี้ความรอดจากพระเจ้ามาถึงแล้ว !!! สิง่ ทีเ่ ราต้องเตรียมให้ตรงและเรียบ ไม่ใช่ถนน แต่เป็ น “ชีวิตของเรา” เอง…. ชี วิตทีเ่ ลือกข้างพระเยซูเจ้า ชี วิตที เ่ ปลีย่ นและหันกลับมา คิ ด ปรารถนา และดําเนิ นชีวิตเหมือนพระองค์ !!!

17.00 น. เริม่ งานรืน่ เริง คํ่าคืนคริสต์มาส พบกับ เกม การละเล่น และการแสดงบนเวที พร้อมรับของที่ระลึกและลน้ ุ รับรางวัลมากมาย

19.30 น. จับรางวัล “สลากคริสต์มาสการก ุศล” 21.30 น. ละครคริสต์มาส (บนวัดใหญ่) 22.00 น. พิธีมิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ (หลังมิสซา เชิญรับประทานอาหารร่วมกัน)

6

7


การทีเ่ รายังหลงใหลในวัตถุนิยมก็ดี การตามกระแสบริโภคนิยมก็ดี การรับใช้ ผูม้ อี าํ นาจมากกว่าผูต้ ่าํ ต้อยก็ดี การเห็นแก่ตวั และยึดมันในอั ่ ตตาของตนก็ดี การไม่ละ ทิ้งความประพฤติบางอย่างก็ดี เหล่านี้ล้วนเป็ นสัญญาณบ่งบอกว่าเรายังไม่ได้เลือก ข้างอย่างเด็ดขาดระหว่าง “พระเยซูเจ้า” กับ “การละทิ้งทุกสิง่ ” การสํานึกผิดและเป็ นทุกข์เสียใจทีไ่ ด้ทําบาปตามความหมายนัยทีส่ องนัน้ แม้ เป็ นสิง่ ทีด่ มี ากแต่กย็ งั ไม่เพียงพอ เพราะตราบใดทีเ่ ราไม่ “กลับใจหันมาอยู่ข้างพระ เยซูเจ้า” ตราบนัน้ เราก็เป็ นเหมือนนักกีฬาทีล่ ม้ ลงแล้วลุกขึน้ มาวิง่ ต่อโดยยังไม่รดู้ ว้ ย ซํ้าว่าเส้นชัยอยูท่ ไ่ี หน ! ต่ า งจากนั ก บุ ญ เปาโลที่ “กลับ ใจ” โดยการ “เลื อ กพระเยซู เ จ้ า ” ก่ อ น หลังจากนัน้ หากล้มลงก็ต้องลุกขึน้ มาวิง่ ต่อจนกว่าจะเข้าเส้นชัย ดังทีท่ ่านกล่าวต่อมา ว่า “พีน่ ้องทัง้ หลาย ข้าพเจ้าไม่คดิ ว่า ข้าพเจ้าชนะแล้ว ข้าพเจ้าทําเพียงอย่างเดียว คือ ลืมสิง่ ทีอ่ ยู่เบื้องหลัง มุ่งสู่เบื้องหน้าอย่างสุดกําลัง ข้าพเจ้ากําลังวิง่ เข้าสู่เส้นชัยไป หารางวัลทีพ่ ระเจ้าทรงเรียกจากสวรรค์ให้ข้าพเจ้าเข้าไปรับในพระคริสตเยซู” (ฟป 3:13-14) การปรากฏตัวเทศน์สอนทัวแม่ ่ น้ําจอร์แดนของยอห์น ผูท้ าํ พิธลี า้ ง จึงไม่ได้เป็ น เพียงจุดเปลี่ยนสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุ ษยชาติเท่านัน้ แต่ยงั เป็ นจุดเปลี่ยน สําคัญทีส่ ดุ ในชีวติ ของเราแต่ละคนอีกด้วย ! บัดนี้ความรอดจากพระเจ้ามาถึงแล้ว !!! สิง่ ทีเ่ ราต้องเตรียมให้ตรงและเรียบ ไม่ใช่ถนน แต่เป็ น “ชีวิตของเรา” เอง…. ชี วิตทีเ่ ลือกข้างพระเยซูเจ้า ชี วิตที เ่ ปลีย่ นและหันกลับมา คิ ด ปรารถนา และดําเนิ นชีวิตเหมือนพระองค์ !!!

17.00 น. เริม่ งานรืน่ เริง คํ่าคืนคริสต์มาส พบกับ เกม การละเล่น และการแสดงบนเวที พร้อมรับของที่ระลึกและลน้ ุ รับรางวัลมากมาย

19.30 น. จับรางวัล “สลากคริสต์มาสการก ุศล” 21.30 น. ละครคริสต์มาส (บนวัดใหญ่) 22.00 น. พิธีมิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ (หลังมิสซา เชิญรับประทานอาหารร่วมกัน)

6

7


BDAG ซึ่งเป็ นพจนานุ กรมกรีกที่ได้รบั การยอมรับมากที่สุดเล่มหนึ่ง ให้ ความหมายของการ “กลับใจ” ไว้ 3 ประการด้วยกัน คือ

มีพ่ออยู่คนหนึ่งได้ตน้ เชอรี่พนั ธุด์ ีมา ก็เอามาปลูกไว้ที่บา้ น และสัง่ ให้ทกุ คนใน บ้านช่วยกันดูแล เพื่อว่าเมื่อต้นเชอรี่โตขึน้ ทุกคนจะได้กินผลที่อร่อยจากต้นเชอรี่พนั ธุด์ ี นี้ และพ่อเองก็เฝ้ ารดนํา้ ใส่ปุ๋ย ดูแลมันอย่างดี เป็ นเชอรี่ตน้ โปรดของคุณพ่อทีเดียว อยู่มาวันหนึ่งขณะที่พ่อออกไปทํางาน ลูกชายชื่อจอร์จ ซึ่งได้ขวานเล็กๆ อัน ใหม่มา ด้วยความซน ก็ฟันนูน่ ฟั นนี่ แล้วก็ไปโดนต้นเชอรี่แสนรักของพ่อเข้า ต้นเชอรี่ ค่อยๆ เอนตัวแล้วก็ลม้ ลงกับพื้น เหลือแต่ตอที่อยู่เหนือพื้นดินมาไม่กี่นวิ้ เมือ่ พ่อกลับมาถึงบ้านเห็นต้นเชอรี่แสนรักในสภาพอย่างนัน้ ก็ตกใจมาก เรียก ทุกคนในบ้านมาถามก็ไม่มีใครทราบ จนพ่อนึกถึงลูกชายคนนี้ก็ตะโกนเรียก ด้วยเสียง อันดังว่า “จอร์จ มานีซ่ ิ” จอร์จก็เดินออกมาหาพ่อ พ่อได้ถามจอร์จว่า.. “จอร์จ ลูกรูไ้ หม ว่าทําไมต้นเชอรี่ถึงเป็ นแบบนี”้ จอร์จก้มหน้า แต่ในที่สดุ ก็เงยหน้าขึน้ ตอบพ่อว่า “ผมไม่ กล้าโกหกคุณพ่อหรอกครับว่า ผมเป็ นคนเอาขวานฟั นต้นเชอรี่นเี้ อง” พ่อบอกจอร์จว่า “เข้าไปรอพ่อในบ้าน” จอร์จเดินเข้าไปรอพ่อในห้องของเขา เวลาผ่านไปพักใหญ่ๆ พ่อก็เข้ามาในห้อง และถามจอร์จว่า “ทําไมลูกถึงตัดต้น เชอรี่ที่อีกหน่อยทุกคนในบ้านจะได้กินผลจากมันล่ะ” จอร์จตอบพ่อว่า “ผมไม่ได้ตงั้ ใจ ครับ ผมทําไปด้วยความรูเ้ ท่าไม่ถึงการณ์ของผมเอง” แล้วจอร์จก็กม้ หน้าลง หน้าแดง ด้วยความละอาย แล้วก็ได้ยินเสียงพ่อพูดว่า “จอร์จ ลูกดูหน้าพ่อซิ ถึงพ่อจะรูส้ ึกเสียใจ ที่ตน้ เชอรี่ที่พ่อรักถูกโค่นไป แต่พ่อก็ดีใจยิ่งกว่าที่ลกู ของพ่อซื่อสัตย์ และกล้าหาญที่ ยอมรับในการกระทําของตัวเอง ถ้าไม่มีสิ่งนี้ ถึงแม้จะมีเชอรี่พันธุด์ ีเต็มสวนก็ไม่มี ประโยชน์อะไร” จอร์จจดจําเรื่องราวเหล่านี้ และใช้ความกล้าหาญและซื่อสัตย์ตลอดมา กระทัง่ ในการดํารงฐานะเป็ นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา “จอร์จ วอชิงตัน” เรื่ องนี้เป็ นเรื่ องจริ งของท่านประธานาธิบดีจอร์จ วอชิงตัน ซึ่ งฟั งแล้ว ประทับใจในวิธีการสอนของพ่อ แทนที่พ่อจะทําโทษลูกด้วยวิธีอนั รุนแรง เกรี้ยวกราด ใส่ลกู หรือให้ความสําคัญกับสิ่งของ พ่อกลับพูดกับลูกอย่างอ่อนโยน ด้วยถ้อยคําที่ทาํ ให้ลกู ต้องจดจําไปตลอดชีวิต ถ้าพ่อทําโทษแรงๆ ก็อาจจะไม่มีประธานาธิบดีจอร์จ วอชิงตันแบบนีก้ ็ได้ แล้วเราล่ะ สอนลูกอย่างไร ?? 8

ที่มา: บทความจากเวปไซต์

1. การเปลีย่ นศาสนา เปลีย่ นความเชื่อ 2. การเป็ นทุกข์เสียใจทีไ่ ด้ทาํ บาปผิดต่อพระเจ้า 3. การเปลีย่ นความคิ ด จิ ตใจ และวิ ถีดาํ เนิ นชีวิตอย่างสิ้ นเชิ ง ความหมายนัยทีส่ าม นี้ถอื ว่าสําคัญทีส่ ดุ แต่กลับถูกละเลยมากทีส่ ดุ ! ตัวอย่างการกลับใจตามนัยที่สาม เราสามารถเห็นได้ช ดั เจนจากชีวิตของ นักบุญเปาโล เมือ่ ครัง้ ทีท่ า่ นต่อสูก้ บั พวก “ยิวนิยม” ซึง่ วางใจในการเข้าสุหนัตและการ ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของโมเสสมากกว่าวางใจในพระเยซูเจ้า (ฟป 3:1-21) ท่านได้ เล่าชีวติ ก่อนการกลับใจทีเ่ ป็ นแบบ “ยิวนิยม” สุดโต่งให้ฟงั ว่า “แม้วา่ ข้าพเจ้ามีเหตุผลทีจ่ ะวางใจในการปฏิบตั เิ ช่นนี้ได้กต็ าม ถ้าผูใ้ ดคิดว่าตน มีเหตุผลทีจ่ ะวางใจในการปฏิบตั เิ ช่นนี้ ข้าพเจ้าก็ยงั มีเหตุผลมากกว่า ข้าพเจ้าได้รบั พิธีสุหนัตเมือ่ เกิดมาได้แปดวัน เป็ นเชื้อสายชนชาติอสิ ราเอลจากตระกูลเบนยามิน เป็ น ชาวฮีบ รูเ กิด จากชาวฮีบ รู ในด้า นธรรมบัญ ญัติ เป็ น ชาวฟาริสี ในด้า นความ กระตือรือร้น เป็ นผูเ้ บียดเบียนพระศาสนจักร ในด้านความชอบธรรมตามธรรมบัญญัติ ไม่มสี งิ ่ ใดจะตําหนิขา้ พเจ้าได้” แต่ หลัง กลับใจ วิ ถีดาํ เนิ นชี วิ ตของท่ านเปลี่ ยนไปอยู่ข้างพระเยซู เจ้ า อย่างสิ้ นเชิ ง “สิง่ ทีเ่ คยเป็ นประโยชน์แก่ขา้ พเจ้านัน้ ข้าพเจ้าละทิ้งเพราะพระคริสตเจ้า นับ แต่บดั นี้ขา้ พเจ้าเห็นว่าทุกสิง่ ไม่มปี ระโยชน์ อกี เมือ่ เปรียบกับประโยชน์ ล้ ําค่าคือการ รู้จ ัก พระคริส ตเยซู องค์พ ระผู้เ ป็ น เจ้า ของข้า พเจ้า ข้า พเจ้า จึง ยอมสูญ เสีย ทุ ก สิง่ ข้าพเจ้าเห็นว่าทุกสิง่ เป็ นปฏิกลู เพือ่ จะได้องค์พระคริสตเจ้ามาเป็ นกําไร” นันคื ่ อ เมือ่ “กลับใจ” นักบุญเปาโลได้ตดั สินใจ “เลือกข้างชัดเจน” ระหว่าง “พระเยซูคริสตเจ้า” กับ “สิทธิพเิ ศษทีไ่ ด้จากการเป็ นยิว” พร้อมกันนี้ ท่านได้ “ละทิ้ งทุกสิ ง่ ” โดยถือว่าทุกสิง่ เป็ นเพียงปฏิกูลเมื่อเทียบ กับพระเยซูคริสตเจ้า 5


อันนาสเป็ นหัวหน้าสมณะระหว่างปี ค.ศ. 7-14 จึงพ้นจากตําแหน่ ง ไปแล้วเมื่อยอห์นปรากฏตัว แต่ผสู้ บื ทอดตําแหน่ งของเขาคือลูกชายอีกไม่ต่ํากว่า 4 คน และคายาฟาสผูด้ าํ รงตําแหน่งหัวหน้าสมณะขณะนัน้ ก็เป็ นบุตรเขยของเขาเอง ตลอดประวัติศาสตร์ของชาวยิว ไม่เคยปรากฏว่ามีหวั หน้ าสมณะ ดํารงตําแหน่ งพร้อมกันสองคน แต่สาเหตุท่ลี ูกาอ้างถึงอันนาสและคายาฟาสพร้อม กัน เป็ นเพราะว่า แม้คายาฟาสจะดํารงตําแหน่งหัวหน้าสมณะก็จริง แต่ผอู้ ยูเ่ บือ้ งหลัง อํานาจตัวจริงคืออันนาส ด้วยเหตุน้ี เมื่อพระเยซูเจ้าถูกจับกุม พระองค์จงึ ถูกนําไปพบอันนาส ก่อนคายาฟาสเสียอีก (ยน 18:13) การอ้ า งอิ ง บุ ค คลสํ า คั ญ ในประวั ติ ศ าสตร์ ม ากมายเช่ น นี้ แสดงถึ ง “ความสําคัญอย่างยิ ง่ ยวด” ของการออกมาเทศน์สอนของยอห์น ผูท้ าํ พิธลี า้ ง ลูกาได้ยกบันทึกของประกาศกอิสยาห์บทที่ 40 ข้อ 3-5 ทีว่ ่า “มีผตู้ ะโกนร้อง ในถิน่ กันดารว่า จงเตรียมทางขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า จงทําทางเดินของพระองค์ให้ ตรงเถิด” เพือ่ ชีใ้ ห้เห็นบทบาทของยอห์น ผูท้ าํ พิธลี า้ ง ในซีกโลกตะวันออก เมื่อกษัตริยจ์ ะเสด็จเยือนดินแดนภายใต้การปกครอง พระองค์จะส่ง “ผูน้ ํ าสาร” ไป “ประกาศข่าว” ล่วงหน้าเพื่อประชาชนจะได้ตระเตรียม ถนนหนทางให้ราบเรียบและตรง รวมถึงตกแต่งบ้านเรือนให้สวยงามเพื่อรับเสด็จ พระมหากษัตริย์ บทบาทของยอห์นคือ “ผูน้ ําสาร” กษัตริย์ท่กี ําลังจะเสด็จมาคือ “พระกุมารเจ้า” ผู้นํา “ความรอดพ้นจาก พระเจ้า” มาสูป่ วงมนุษย์ (ลก 3:6) และท้ายทีส่ ุด ประชาชนทีจ่ ะต้องเตรียมหนทางรับเสด็จพระมหากษัตริยย์ อ่ ม ได้แก่ “พวกเราทุกคน” วิธเี ตรียมรับเสด็จที่ยอห์นเทศน์สอนคือ “จงเป็ นทุกข์กลับใจเพือ่ จะได้รบั การอภัยบาป” (ลก 3:3) 4

By ร็ อตไวเลอร์ ลายจุด

ขอแสดงความยินดีกบั “ทีมงานอภิบาล” ทั้ง 10 ท่านของวัดเรา และจาก วัดอื่นๆ ในเขต 2 ร่วม 60 ท่าน ที่ได้รับการแต่งตัง้ และรับเข็มเครื่องหมายจาก พระคุณเจ้าเรียบร้อยแล้วเมือ่ วันอาทิตย์ที่ผา่ นมา.. สําหรับก้าวต่อไป จะมีกิจกรรม อะไร ติดตามได้จากคอลัมน์ “วิถีชมุ ชนวัดแม่พระกุหลาบทิพย์” นะคะ... ปี นีเ้ ป็ นปี แรกที่เราจัดชัน้ เรียนคําสอนวันอาทิตย์สาํ หรับเด็กโต ในโครงการ “ค่ า ยคํา สอนวั น อาทิ ต ย์” วั ต ถุป ระสงค์เ พื่ อ ให้น อ้ งๆ ที่ ไ ม่ ไ ด้เ รี ย นคํา สอนใน โรงเรียนคาทอลิกและไม่สามารถมาเข้าค่ายคําสอนฤดูรอ้ น ได้เรียนรูจ้ ักพระเยซู เจ้า และรับศีลศักดิ์สิทธิ์ตามกําหนด.. ปี นี้ แม้มีนกั เรียนไม่มาก แต่นอ้ งๆมีความ ตั้งใจและมาเรียนสมํา่ เสมอ ภายใต้การดูแลของคุณพ่อพนมกร (พ่อจาย).. วัน อาทิตย์หน้า ระหว่างมิสซา 10.00 น.จะมีพิธีโปรดศีลล้างบาปและศีลมหาสนิท ครั้งแรกแก่นอ้ งๆเหล่านี้ดว้ ย ขอบคุณผูป้ กครองทุกท่านที่เห็ นความสําคัญด้าน ชีวิตฝ่ ายวิญญาณของลูกหลาน คอยรับ-ส่งมาเรียนคําสอน ตลอดจนสนับสนุน โครงการของวัดด้วยดีตลอดมาค่ะ... อีกเพียง 2 อาทิตย์เท่านัน้ จะถึงคํา่ คืนคริสต์มาสแล้ว.. พิเศษสําหรับปี นี้ เราจัด “วจนพิธีกรรมศีลอภัยบาปรวม” ล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม เวลา 9.30 น. สําหรับพี่นอ้ งทัง้ มิสซาเช้าและสาย เพื่อให้เราได้เตรียมจิตใจอย่างดี สําหรับการรับเสด็จพระกุมาร.. การแก้บาปในวจนพิธีกรรมนี้ คุณพ่อจะไม่เทศน์ พี่นอ้ งบอกบาปแล้วกลับไปนัง่ รอ คุณพ่อจะนําพวกเราทํากิจใช้โทษบาปและโปรด บาปให้พ ร้อ มกัน ทั้ ง หมด.. สํา หรับ พี่ น อ้ งที่ ต อ้ งการแก้บ าปในคํ่า คื น วั น ที่ 24 ธันวาคม คุณพ่อจะเริ่มฟั งแก้บาปตามปกติตงั้ แต่เวลา 21.00 น. เป็ นต้นไปค่ะ... พิเศษอีกอย่างสําหรับปี นีค้ ือ “สลากคริสต์มาสการก ุศล” เป็ นกิจกรรม ลุน้ รางวัลสนุกสนานแทนที่เกมสอยดาว ซึ่ งมีเวลาลุน้ มากกว่า ราคาถูกกว่า แต่ รางวัลยังคงใหญ่โตเหมือนเดิม.. รายได้ทั้งหมดใช้ในกิจการสาธารณกุศลและ สนับสนุนกิจกรรมต่างๆมากมายของวัด อาทิ งานด้านสังคมสงเคราะห์ กิจกรรม วันเด็ก กิจกรรมเที่ยงทิพย์ ฯลฯ ซึ่งพี่นอ้ งได้ทราบตลอดมา.. ช่วยกันซื้อได้ที่หน้า วัดหลังทุกมิสซาวันเสาร์-อาทิตย์นะคะ ราคาเพียงใบละ 20 บาท งานนี้จะได้ทั้ง บุญ ได้ทั้งโชคเลย.. ส่วนคํา่ คืนวันงาน เกมสอยดาวยังมีอยู่ แจกรางวัล แบ่งปั น ความสุข เป็ น “เกมฟรี” สําหรับเด็กๆเท่านัน้ จ้ะ... พระกุมารจะเสด็จมาแล้ว เตรียมพร้อมต้อนรับพระองค์หรือยังคะ... 9


มิสซาสั ปดาห์ ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้ า (ปี C) วันอาทิตย์ ที่ 9 ธันวาคม ค.ศ. 2012 วัน เดือน ปี ส. 8 ธ.ค. 18.00 น.

รายการมิสซา ผู้ขอมิสซา สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้าและพระแม่มารี ย ์ มารี อา ประทุม, คุณสมนึก ใช้สมบุญ และครอบครัว อุทศิ แด่ มาร์ติน กฤษฎิ์ ประวิตรวณิ ชย์ ณัฐรดา สตีเฟน จํารู ญ, มารี อา ละมุด เจริ ญพานิช อันตน สําเริ ง โกญจนาท เริ งจิต ผูล้ ่วงลับครอบครัวเจริ ญพานิช วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มีผใู ้ ดนึกถึง คุณอ๊ะ อา. 9 ธ.ค. สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระตรี เอกภาพ และพระแม่มารี ย ์ ยุพดี 08.00 น. มารี อา เอื้อพันธ์ และครอบครัวศรี เจริ ญ คค.ศรี เจริ ญ มารี อา อัมพร รักคิด และครอบครัวโอวาทนุพฒั น์ วิภาวินี เปาโล ปริ ญญา และครอบครัว บุญเลิศ ธนาพานิชย์ บุญเลิศ เปาโล สุ ทธิเกียรติ ก่อกิจพิรุฬห์ และครอบครัว ครอบครัว อันนา บุญญรัตน์ สิ งหฬ ครอบครัวมานะนรารักษ์ อุทศิ แด่ มารี อา จูไร ชีพชล โกวิทย์ เปโตร บ้วนฮง เตียวเจริ ญ ยอแซฟ ทิวากร รักคิด และบรรพบุรุษ วิภาวินี ยอแซฟ กมล มานะนรารักษ์, เทเรซา สมหญิง แซ่เบ๊ ยุพดี คุณพัสพัสธ์ วราเปล่งสิ นทวี อัญชลี ยวง บัปติสตา ก๊กเคี้ยง แซ่แพ้, มารี อา กิมฮวย แซ่ ต้ งั คค. ธนาพานิชย์ แอนโทนี บักล้อ, มารี อา มาลี แซ่ลิ้ม สุ ทธิเกียรติ บรรพบุรุษและผูล้ ่วงลับครอบครัวธนาพานิชย์ คค. ธนาพานิชย์ ผูล้ ่วงลับครอบครัวโกวงศ์ ยุพดี วิญญาณบรรพบุรุษและผูม้ ีพระคุณต่อครอบครัวนรารักษ์ คค. ธนาพานิชย์ วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มีผใู ้ ดนึกถึง

10

จังหวัดเธสสาลีและกาลาเทีย และต่อมาใช้เรียกเจ้าผูป้ กครองทุกคนภายในอาณาจักร โรมัน เฮโรดมหาราชเป็ นกษัตริย์ปกครองปาเลสไตน์ จนถึงปี ท่ี 4 ก.ค.ศ. รวมเวลาแห่งรัชสมัยได้ 40 ปี ก่อนสิน้ พระชนม์พระองค์แบ่งปาเลสไตน์ ออกเป็ น 3 ส่วนให้แก่โอรส 3 พระองค์โดยได้รบั ความเห็นชอบจากโรม 2.1 เฮโรด อันติ พาส เป็ นเจ้าปกครองแคว้นกาลิลีและเปเรอา ตัง้ แต่ 4 ปี ก.ค.ศ. จนถึง ค.ศ. 39 รวมเวลา 43 ปี ชีวติ ส่วนใหญ่ของพระเยซูเจ้าอยู่ ภายใต้การปกครองของกษัตริยพ์ ระองค์น้ี 2.2 เฮโรด ฟี ลิ ป เป็ นเจ้าปกครองแคว้นอิทูเรียและตราโคนิติส ตัง้ แต่ 4 ปี ก.ค.ศ. จนถึง ค.ศ. 33 รวมเวลา 37 ปี พระองค์เป็ นผูส้ ร้างเมืองซีซารียา แห่งฟิลปิ และตัง้ ชื่อตามพระนามของพระองค์ 2.3 เฮโรด อาร์เคเลาส์ เป็ นเจ้าปกครองแคว้นยูเดีย สะมาเรีย และเอโดม แต่เพราะทรงเป็ นทรราช ชาวยิวจึงเรียกร้องให้โรมปลดพระองค์ออกจาก ตําแหน่ง โรมจึงแต่งตัง้ ผูว้ า่ ราชการเข้ามาปกครองแคว้นยูเดีย นับเป็ นการเปิ ดโอกาส ให้โรมเข้ามามีอาํ นาจโดยตรงในปาเลสไตน์ ปอนทิอสั ปี ลาต เป็ นผูว้ า่ ราชการแคว้นยูเดียระหว่างปี ค.ศ. 25 ถึง 37 3. ส่วนลีซาเนี ยผูเ้ ป็ นเจ้าปกครองแคว้นอาบีเลนนัน้ เราไม่ทราบอะไร เกีย่ วกับท่านเลย 4. จากประวัตศิ าสตร์ของโลกและของปาเลสไตน์ ลูกาบีบให้แคบลงมา อีก นันคื ่ อประวัตศิ าสตร์ “ด้านศาสนา” ในช่วงเวลาทีย่ อห์นเริม่ ปรากฏตัวเทศน์สอนให้ ประชาชนรับพิธลี า้ ง อันนาสและคายาฟาสเป็ นหัวหน้ าสมณะ ซึ่งเป็ นตําแหน่ งผู้นําทัง้ ด้านการเมืองและศาสนา แรกเริม่ เดิมทีตําแหน่ งหัวหน้าสมณะคงอยู่ตลอดชีวติ และ สืบทอดเป็ นมรดกภายในวงศ์ตระกูล แต่เมื่อโรมมีอาํ นาจเหนือปาเลสไตน์ ตําแหน่งนี้ กลับเต็มไปด้วยผลประโยชน์และการแก่งแย่งชิงดีชงิ เด่นกัน ลําพังจากปี 37 ก.ค.ศ. จนถึงปี ค.ศ. 26 รวมเวลาเพียงแค่ 63 ปี มีหวั หน้าสมณะไม่ต่ํากว่า 28 คนโดยไม่ซ้ํา หน้ากันเลย 3


สั ปดาห์ ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้ า

ลก 3:1-6

การปรากฏตัว ของยอห์น ผู้ทํ า พิธีล้า ง ถือ เป็ น จุ ด เปลี่ย นสํ า คัญ ที่สุ ด ใน ประวัตศิ าสตร์ เพราะท่านเป็ นผูเ้ ตรียมทางต้อนรับพระเมสสิยาห์ซง่ึ กําลังจะเสด็จมา ด้วยเหตุ น้ี ลูกาจึงระบุช่วงเวลาอันสําคัญยิง่ ยวดนี้ ด้วยการอ้างอิงบุคคลสําคัญใน ประวัตศิ าสตร์อย่างน้อย 6 รายด้วยกัน กล่าวคือ 1. “ประวัติศาสตร์โลก” ในยุคนัน้ ไม่มชี นชาติใดจะยิง่ ใหญ่ไปกว่าชาว โรมันอีกแล้ว ทิ เ บรี อสั เป็ นจัก รพรรดิองค์ท่ีสองของอาณาจักรโรมันสืบ ต่ อ จาก ออกัสตัส แม้ออกัสตัสจะเคยแต่งตัง้ พระองค์ให้เป็ นจักรพรรดิร่วมบัลลังก์ตงั ้ แต่ ปี ค.ศ. 11 หรือ 12 แต่พระองค์พง่ึ จะขึน้ ครองราชย์เป็ นจักรพรรดิเต็มตัวเมือ่ ปี ค.ศ. 14 “ปี ทีส่ ิบ ห้า แห่ ง รัช กาลพระจัก รพรรดิทิเ บรีอ ัส ” (ลก 3:1) จึง ตก ประมาณปี ค.ศ. 28 หรือ 29 2. จากประวัตศิ าสตร์โลก ลูกาบีบให้แคบลงมาเป็ น “ประวัตศิ าสตร์ของ ปาเลสไตน์” โรมแบ่งการปกครองภายในอาณาจักรออกเป็ นจังหวัด ปาเลสไตน์ เป็ นส่วนหนึ่งของจังหวัดเธสสาลีและกาลาเทีย (Thessaly – Galatia) ซึง่ ยังแบ่ง ออกเป็ น 4 แคว้น แต่ละแคว้นมี “เจ้าปกครอง” (Tetrarch) เป็ นผูด้ แู ล อันทีจ่ ริง คํา “เจ้าปกครอง” หรือ Tetrarch มีความหมายตามราก ศัพท์คอื “เจ้าผูป้ กครองแคว้นทีส่ ”ี ่ แต่คาํ นี้ใช้หมายถึงเจ้าผูป้ กครองแคว้นใดก็ได้ใน 2

วัน เดือน ปี อา 9 ธ.ค. 10.00 น.

รายการมิสซา สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้าและพระแม่มารี ย ์ สัตบุรุษวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน ผูส้ ูงอายุ และผูเ้ กิดในเดือนธันวาคมทุกท่าน ดอมินิก ภูวนัย หงส์แก้ว และครอบครัว เปโตร ธีระ บุญเลิศ ยอแซฟ สุ วทิ ย์ เผ่าสุ คนธ์ อันนา ประสิ ทธิ์ศรี เผ่าสุ คนธ์ มารี อา ฮวย นงค์สวัสดิ์ เซซี ลีอา เพ็กล้วน แซ่เอี้ยว ครอบครัว คุณสัณหพล เหลืองอร่ าม ครอบครัว คุณจําลอง จ.จิตต์เจริ ญชัย ครอบครัวพานิชเกษม, ครอบครัวศิริวรรณ อุทศิ แด่ เปโตร สมศักดิ์ ฤทธิผล ยอแซฟ เริ งศักดิ์ เบ็ญจมินทร์ บาทหลวง ยอแซฟ ประมวล พุฒตาลศรี เปโตร เปโตร , เทเรซา เหรี ยญ รําพึงกิจ ลูโดวีโก ชิน นงค์สวัสดิ์ ยอแซฟ ธวัชชัย และผูล้ ่วงลับครอบครัวตรี สินธุรส เปโตร ฟรอ เหงี่ยนวัน, คุณเกี้ยง ฮว่างวัน คุณโกมุท ตันสังวรณ์ ยวง บัปติสตา ก๊กเคี้ยง แซ่แพ้, มารี อา กิมฮวย แซ่ต้ งั เปโตร ยรรยง, ลูซีอา ละออ, มารี อา นิตยา อุชชิน ยอแซฟ สมบัติ อุชชิน, มารี อา มยุรี ผลาวงศ์ มัทธิว เกียรติศกั ดิ์ สุ วรรณจิต, Tomast Adam คุณทองแท้ นารารักษ์ สมาชิกชมรมผูส้ ู งอายุที่ล่วงลับไปแล้วทุกท่าน วิญญาณในไฟชําระ และวิญญาณที่ไม่มีผใู้ ดนึกถึง

ผู้ขอมิสซา ชมรมผูส้ ูงอายุ รัศมี บุญเลิศ สุ วารี วิไลวรรณ วิไลวรรณ มัทนา ครอบครัว บุตร รสสุ คนธ์ มานะ สุ วารี รสสุ คนธ์ ธีระ ธีระ บุญเลิศ คค.อุชชิน คค.อุชชิน คค.อุชชิน ชมรมผูส้ ู งอายุ ณฤดี 11


จ. 10 ธ.ค. อุทศิ แด่ อ. 11 ธ.ค. อุทศิ แด่ พ. 12 ธ.ค. อุทศิ แด่ พฤ. 13 ธ.ค. อุทศิ แด่ ศ. 14 ธ.ค. สุ ขสํ าราญ

วิญญาณในไฟชําระ วิญญาณในไฟชําระ วิญญาณในไฟชําระ วิญญาณในไฟชําระ ครอบครัวนิลกําแหง และโรงแรม Grand Lord (Boutique)

มาลินี

ฉบับที่ 452 วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม ค.ศ. 2012

สั ปดาห์ ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้ า (ปี C)  วันอาทิตย์น้ ี (9 ธันวาคม) เป็ นวันพระคัมภีร์ และเป็ นวันพ่อของวัดแม่พระกุหลาบ ทิพย์ หลังมิสซาสาย ขอเชิญพ่อ-ลูก และพี่นอ้ งทุกท่านร่ วมกิจกรรม “รักพ่อ รักพระ คัมภีร์” ณ ศาลาปี ติการุ ณย์  วันอาทิตย์หน้า (16 ธันวาคม) มีพิธีโปรดศีลล้างบาปและศีลมหาสนิ ทครั้งแรกของ นักเรี ยนค่ายคําสอนวันอาทิตย์ ระหว่างมิสซา 10.00 น.  วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม เวลา 9.30 น. ขอเชิญพี่นอ้ งทุกท่านร่ วม “วจนพิธีกรรมศีล อภัยบาปรวม” เพื่อเตรี ยมจิตใจสมโภชพระคริ สตสมภพ  วันคริ สต์มาสใกล้เข้ามาแล้ว ขอเชิญผูม้ ีจิตศรัทธาทุกท่าน.. o ซื้ อ “สลากคริ สต์ ม าสการกุ ศ ล” พร้ อ มลุ ้น รั บ รางวัล ใหญ่ ม ากมาย จําหน่ายราคาใบละ 20 บาท ที่ดา้ นหน้าวัด และศาลาปี ติการุ ณย์ รายได้ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลต่าง ๆ ของวัด o ร่ วมบริ จาคปั จจัยหรื อของรางวัลเพื่อสนับสนุ นการจัดงานรื่ นเริ งคํ่าคืน คริ สต์มาส โปรดแจ้งความจํานงได้ที่สาํ นักงานวัด

12

เป็ นทุกข์ กลับใจเพือ่ จะได้ รับการอภัยบาป ลก 3:3

สารวัดแม่พระกุหลาบทิพย์  

สารวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ประจำวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2012