Page 1

ฉบับที่ 421 วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม ค.ศ. 2012

ฉบับที่ 421 วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม ค.ศ. 2012

สั ปดาห์ ที่ 5 เทศกาลปัสกา (ปี B)

สั ปดาห์ ที่ 5 เทศกาลปัสกา (ปี B)

เราเป็ นเถาองุ่น ท่ านทั้งหลายเป็ นกิ่งก้ าน

เราเป็ นเถาองุ่น ท่ านทั้งหลายเป็ นกิ่งก้ าน

ผู้ที่ดารงอยู่ในเรา และเราดารงอยู่ในเขา ก็ย่อมเกิดผลมาก

ผู้ที่ดารงอยู่ในเรา และเราดารงอยู่ในเขา ก็ย่อมเกิดผลมาก

ยน 15:5

ยน 15:5


สั ปดาห์ ที่ 5 เทศกาลปัสกา (ปี B)

ยน 15:1-8

“เราเป็ นเถาองุ่นแท้” (ยน 15:1)

ภาพและความนึกคิดเกี่ยวกับเถาองุ่นฝงั แน่ นอยู่ในความทรงจําของชาวยิว เสมอมา ในพระธรรมเก่าชาวยิวได้รบั การเปรียบเทียบเป็ นเถาองุ่นหรือสวนองุ่น หลายครัง้ หลายคราว ประกาศกอิสยาห์กล่าวว่า “สวนองุ่นของพระยาห์เวห์จอม จักรวาลคือพงศ์พนั ธุ์อสิ ราเอล” (อสย 5:1-7) เอเสเคียลเปรียบอิสราเอลว่า “เป็ น เสมือนเถาองุน่ ในสวนองุน่ ” (อสค 19:10) ส่วนเยเรมียก์ ล่าวถึงคุณสมบัตขิ องเถาองุน่ ทีพ่ ระเจ้าทรงปลูกว่า “เป็ นเถาองุน่ ชนิดดี” (ยรม 2:21) และโฮเชยาเสริมว่า “อิสราเอล เป็ นเหมือนเถาองุน่ เขียวชอุม่ ทีม่ ผี ลมาก” (ฮชย 10:1) น่าเสียดายทีพ่ ระเจ้าทรงใช้เถาองุน่ ชนิดดี แต่ผลทีไ่ ด้กลับออกมาตรงกันข้าม ทุกครัง้ ที่บรรดาประกาศกเปรียบเทียบชาวอิสราเอลกับเถาองุ่น มันกลับกลายเป็ น เถาองุ่นป่าและเปรีย้ ว จนอิสยาห์แปลกใจว่า “ไฉนสวนนัน้ ผลิตผลองุ่นเปรี้ยว” (อสย 5:2) พระเยซูเจ้าจึงตรัสว่า ““เราเป็ นเถาองุ่นแท้” ไม่ใช่เถาองุน่ กลายพันธุห์ รือ เถาองุน่ ปา่ และเปรีย้ ว ความหมายทีพ่ ระองค์ต้องการสื่อถึงชาวยิวคือ “พวกท่านคิดว่าชนชาติของ ท่านเป็ นเถาองุ่นแท้ของพระเจ้า แต่เถาองุ่นนัน้ ได้กลายพันธุ์ไปแล้ว บัดนี้เราเป็ น เถาองุ่นแท้ การเกิดมาเป็ นยิวไม่ช่วยให้ท่านรอด หนทางรอดมีอยู่ทางเดียวคือ ดําเนินชีวติ สนิทสัมพันธ์กบั เราเหมือนกิง่ ก้านองุน่ ทีต่ อ้ งติดอยูก่ บั เถาองุน่ ” เราจึงสรุปหลักการของพระเยซูเจ้าได้ว่า ไม่ใช่สายโลหิต แต่เป็ น “ความ เชือ่ ” และ “ความสนิ ทสัมพันธ์” กับพระองค์ทช่ี ว่ ยให้ทุกคนรอด ! 2

วัน เดือน ปี รายการมิสซา ผู้ขอมิสซา อา 6 พ.ค. สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้าและพระแม่มารี ย ์ คค.ชินการุ ญ 10.00 น. สัตบุรุษวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน คุณเขียม อ่อนคูณ (วันคล้ ายวันเกิด) ราฟาแอล ชัยพฤกษ์, มีคาแอล ธันวา ประคีนวินชา มารี อา ภาณุมาศ พงศ์พนั ธุ์พฒั น์ เทเรซา ชนินทร์ มาศ พนอําพน, มารี อา ปนัดดา ลี้ยาง คุณฤทธี หอมทอง และครอบครัว ยอแซฟ สุ ชารี ย ์ แสงหาญ, มารี อา ธันยพร ศศิสุวรรณ ยอแซฟ ปัณณธร, ยอแซฟ ภัทรกร แสงหาญ มารี อา วรรณา เมธีพิทกั ษ์กลุ และครอบครัว ฟรานซิ ส โทมัส กอยกี้, คุณวิบูลศักดิ์ สิ ทธิเดชะ คค.กรองทอง คุณโกมุท ตัณสังวรณ์ ธีระ ครอบครัวสุ นพิชยั , ครอบครัวประคีนวินชา มาลา/อุทศิ แด่ ยอแซฟ วิสุทธิ์ พร้อมเจริ ญวัฒนา สเตฟานัส เช็งมัง่ แซ่อ้ ึง, คุณธาดา สระบัว ชาคร ยอแซฟ สมบัติ ทรัพย์อาภารัตน์ ชาคร โรซา ราตรี ลี้ยาง, คุณพัฒนา ทองธิว, คุณสอ ชูสอน คุณวิชยั สายแสง, คุณเสถียร ตั้งสถิตธรรม -/มาลา รู ฟิโน ปรี ชา, เอดัว รุ ธิระ กรองทอง คค.กรองทอง มารี อา สมสุ ข, ลอเนซ์ สุ นทร สุ นพิชยั มาลา ผูล้ ่วงลับครอบครัวจุลละมณฑล วิญญาณในไฟชําระ และวิญญาณที่ไม่มีผใู้ ดนึกถึง จ. 7 พ.ค. สุ ขสํ าราญ นาวาอากาศเอก จิรยุทธ์ กษมานิติ อ. 8 พ.ค. อุทศิ แด่ ฟรังซิ สบอร์เยีย สมจิตต์ ศุภบรรพต วาศินี พ. 9 พ.ค. อุทศิ แด่ วิญญาณในไฟชําระ พฤ.10 พ.ค. อุทศิ แด่ วิญญาณในไฟชําระ ศ. 11 พ.ค. อุทศิ แด่ วิญญาณในไฟชําระ 11


มิสซาสั ปดาห์ ที่ 5 เทศกาลปัสกา (ปี B) วันอาทิตย์ ที่ 6 พฤษภาคม ค.ศ. 2012 วัน เดือน ปี รายการมิสซา ส. 5 พ.ค. สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้า และพระแม่มารี ย ์ มารี อา ฉัตรนี ศรี คาํ ภา (วันคล้ ายวันเกิด) 18.00 น. มารี อา ประทุม, คุณสมนึก ใช้สมบุญ และครอบครัว ยอห์น บอสโก วิจกั ขณ์ ปริ ตโตทก คุณโกมุท ตันสังวร, คุณวินไธย ดุสดีสุรพจน์ ครอบครัวรุ ขพันธ์เมธี อุทศิ แด่ สตีเฟน จํารู ญ, มารี อา ละมุด เจริ ญพานิช อันตน สําเริ ง โกญจนาท ยอแซฟ วิโรจน์ ณรงค์ศกั ดิ์ ยอแซฟ จอห์น พึ่งผล คุณสุ ดชนก ชวนิชย์, คุณพิทยาธร ตัณฑวณิ ช คุณสุ ภกิตต์ พัฒนาพลกรสกุล, คุณศิริพงษ์ แพทยานนท์ คุณอัศวเทพ เทพานนท์ ผูล้ ่วงลับครอบครัวรุ ขพันธ์เมธี วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มีผใู้ ดนึกถึง อา. 6 พ.ค. สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้า, พระแม่มารี ย ์ และนักบุญทั้งหลาย 08.00 น. โมทนาคุณนักบุญยอห์น บอสโก และนักบุญดอมินิก มารี อา เอื้อพันธ์ ศรี เจริ ญ และครอบครัวศรี เจริ ญ คุณธนกร, คุณธัชชัย ชินการุ ญ และครอบครัว ครอบครัวธนาพานิชย์ ครอบครัวพูนประชาสิ น อุทศิ แด่ ยอแซฟ ศรี รัตน์ กิตติคุณ ยวง บัปติสตา ก๊กเคี้ยง แซ่แพ้, มารี อา กิมฮวย แซ่ต้ งั บรรพบุรุษและผูล้ ่วงลับครอบครัวธนาพานิชย์ วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มีผใู้ ดนึกถึง 10

ผู้ขอมิสซา เริ งจิต มุกดา เจมส์ เจมส์ เจมส์ วิสาขา คค.รุ ขพันธ์เมธี เพ็ญสิ ริ เพ็ญสิ ริ เพ็ญสิ ริ คค.ธนาพานิชย์ คค. ธนาพานิชย์ คค. ธนาพานิชย์ คค. ธนาพานิชย์

“กิง่ ก้ านใดในเราที ไ่ ม่เกิดผล พระองค์จะทรงตัดท้ ิ งเสี ย กิง่ ก้านใดที ่ เกิดผล พระองค์จะทรงลิดเพือ่ ให้เกิดผลมากขึ้น” (ยน 15:2) ปาเลสไตน์เป็ นดินแดนทีอ่ ุดมไปด้วยเถาองุน่ จวบจนทุกวันนี้ เคล็ดลับในการ ปลูกองุน่ ให้ได้ผลอุดมอยูท่ ก่ี ารดูแลดินให้สะอาดและการลิดกิง่ สามปี แรกต้องหมันตั ่ ด หรือลิดกิง่ อย่าให้เกิดผลเพื่อจะได้รกั ษาชีวติ และความแข็งแรงของเถาองุน่ เอาไว้ เมือ่ เถาองุ่นโตเต็มที่แล้วต้องลิดกิง่ ในช่วงเดือนธันวาคมและมกราคมของทุกปี เพื่อจะได้ เกิดผลอุดมในฤดูเก็บเกีย่ ว และกิง่ ก้านใดทีไ่ ม่เกิดผลต้องตัดทิง้ อย่าปล่อยให้มนั ดูดนํ้า เลีย้ งและทําให้เถาองุน่ ไม่แข็งแรง พระเยซูเจ้าทรงทราบดีว่า เถาองุ่นจะบังเกิดผลโดยปราศจากการตัดและลิด กิง่ ไม่ได้ ! กิง่ ก้านใดถูกตัดทิ้งจะต้องเผชิญกับชะตากรรมเลวร้ายสุด ๆ เพราะกิง่ องุ่น เป็ นไม้เนื้ออ่อน ใช้ประโยชน์ อะไรไม่ได้เลย แม้กฎหมายของโมเสสซึ่งกําหนดให้ ประชาชนนํ าไม้มาถวายทีพ่ ระวิหารเป็ นครัง้ คราวเพื่อใช้เผาเครื่องบูชา ยังห้ามนําไม้ จากเถาองุน่ มาถวาย สิง่ เดียวทีท่ าํ ได้กบั กิง่ ก้านองุน่ ทีถ่ ูกตัดหรือถูกลิดออกคือเผาไฟ ทิง้ ! เมื่อพระองค์พูดถึงกิ่งองุ่นที่ไม่เกิดผลและต้องถูกตัดทิ้งในกองไฟ พระองค์ กําลังคิดถึงคน 2 กลุ่มคือ 1. ชาวยิ ว พวกเขาเป็ นกิง่ ก้านของเถาองุน่ ของพระเจ้า แต่กลับปฏิเสธ ทีจ่ ะฟงั และยอมรับพระองค์ พวกเขาจึงกลายเป็ นกิง่ ก้านทีเ่ หีย่ วแห้งและไม่เกิดผล 2. คริ สตชน ทีเ่ ข้าข่ายดังต่อไปนี้ 2.1 พวกทีไ่ ม่ยอมฟงั พระองค์เลย 2.2 พวกที่ฟงั และยอมรับพระองค์แต่ปากโดยไม่มกี จิ กรรมหรือ การปฏิบตั ใิ ดรองรับ เข้าตํารา “ดีแต่พดู ” 2.3 พวกที่ ฟ งั และยอมรั บ พระองค์ แต่ เ มื่ อ ประสบความ ยากลําบากในชีวติ ก็ทอดทิง้ และทรยศพระองค์ผซู้ ง่ึ ครัง้ หนึ่งเขาเคยสัญญาว่าจะเชื่อ จะ นบนอบ และจะรับใช้พระองค์ 3


เราต้องไม่ลมื ว่า “การไร้ประโยชน์คอื หนทางสูห่ ายนะ” อนาคตของกิง่ ก้านที่ ไม่เกิดผลจึงน่ากลัวยิง่ นัก ! เพื่อจะบังเกิดผลมาก เคล็ดลับแรกคือ “ทําดินให้สะอาด” ซึง่ พระเยซูเจ้าตรัส ว่า “ท่านทัง้ หลายก็สะอาดอยูแ่ ล้วเพราะวาจาทีเ่ รากล่าวกับท่าน” (ยน 15:3) เคล็ดลับที่สองคือ “ลิดกิง่ ทีไ่ ม่เกิดผล” เช่นความเห็นแก่ตวั ความเกลียดชัง การอิจฉาริษยา ความมักใหญ่ใฝส่ งู ฯลฯ ซึง่ รังแต่จะแย่งนํ้าเลีย้ งไปจากเรา และทําให้ เราอ่อนแอ ไม่แข็งแรง และเคล็ดลับสุดท้ายซึ่งเป็ นสูตรเด็ดของพระเยซูเจ้านัน้ อยู่ตรงพระวาจาที่ ตรัสว่า “ผูท้ ดี ่ าํ รงอยูใ่ นเรา และเราดํารงอยูใ่ นเขา ก็ยอ่ มเกิดผลมาก” (ยน 15:5)

“ผูท้ ีด่ าํ รงอยู่ในเรา และเราดํารงอยู่ในเขา ก็ย่อมเกิดผลมาก” (ยน 15:5) เป็ นทีย่ อมรับกันว่า “การมีพระเยซูเจ้าอยูใ่ นตัวเรา และเราอยูใ่ นพระเยซูเจ้า” เป็ นเรื่องของประสบการณ์ส่วนตัวกับพระองค์หรือเป็ นการเข้าฌานชนิดหนึ่ง แต่ เนื่องจากคริสตชนส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์ของการเข้าฌาน เราจึงต้องอธิบาย โดยอาศัยการเปรียบเทียบ สมมุตวิ ่ามีคนหนึ่งอ่อนแอมากทางด้านศีลธรรม และพ่ายแพ้การประจญอยู่ เป็ นประจํา บังเอิญเขามีเพื่อนคนหนึ่งเป็ นคนดีและน่ ารักมาก เพื่อนคนนี้ช่วยฟื้ นฟู และพยุงเขาให้รอดพ้นจากวิกฤติในชีวติ และกลับมาอยู่ในหนทางที่ถูกต้อง เขาจึง ต้องติดต่อสัมพันธ์กบั เพื่อนคนนี้เป็ นประจํา เมื่อใดก็ตามที่เขาขาดการติดต่ อกับ เพื่อนคนนี้ ความอ่อนแอและการพ่ายแพ้กจ็ ะหวนกลับมาหาเขาอีก ความรอดของ เขาจึงขึน้ อยูก่ บั ความเข้มแข็งและพลังของเพือ่ นคนนี้ เราทุกคนต่างเคยมีประสบการณ์ทาํ นองนี้มาแล้ว เช่นการได้กําลังใจเมื่อรูส้ กึ ท้อแท้และสิ้นหวังจากพ่อแม่หรือจากคนรักของเรา การได้พลังใจจากแม่พระหรือ นักบุญองค์อุปถัมภ์ของเราเมื่อถูกประจญล่อลวง หรือบรรดาทหารที่ออกรบด้วย ขวัญและกําลังใจดีเยีย่ มเมื่อมีธงชัยเฉลิมพลซึ่งเป็ นสัญลักษณ์แทนพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยูห่ วั อยูด่ ว้ ย 4

By ร็ อตไวเลอร์ ลายจุด

เข้าสูส่ ปั ดาห์แรกเดือนพฤษภาคม.. พระสงฆ์อคั รสังมณฑลกรุงเทพฯหลาย องค์ปรับเปลี่ยนหน้าที่ รวมถึง คุณพ่อเอกชัย โสรัจจกิจ ของพวกเราด้วย โดยคุณ พ่อจะไปรับตําแหน่งใหม่เป็ นผูช้ ่วยเจ้าอาวาสวัดพระวิสทุ ธิวงส์ ลําไทร.. ลูกๆชาว ุ พ่อสําหรับตําแหน่ง วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ขอพระเป็ นเจ้าประทานพระพรแด่คณ หน้าที่ใหม่ และขอเป็ นกําลังใจให้คณ ุ พ่อเสมอค่ะ.. ทีมงานคําสอนแอบหวังว่า หากมี โอกาส คุณพ่อจะแวะกลับมาช่วยสอนคําสอนผูใ้ หญ่ดว้ ยนะคะ... และที่หายหน้าไปจากวัดเราอีกท่านหนึ่งในสัปดาห์นี้คือ บราเดอร์พนมกร ที่ถึงเวลาต้องไปจัดการงานต่างๆและเตรียมตัวรับศีลบวชเป็ นพระสงฆ์ในวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคมนี้ ณ วัดพระนามเยซู ชลบุรี ขอคําภาวนาสําหรับการเตรียมบวช อย่างดีของบราเดอร์ดว้ ยนะคะ..สําหรับงานบวชพระสงฆ์ครั้งนี้ วัดเราจัดทัวร์ไป กันค่ะ โปรแกรมหลังเสร็จพิธีบวช ก็จะพาไปพิพิธภัณฑ์ และทานอาหารเย็ นดูพระ อาทิตย์ตกริมทะเลกันด้วย ค่าใช้จ่ายเพียงท่านละ 350 บาท (ขอบอกว่า ถูกมากๆ) พี่นอ้ งที่สนใจซื้อตัว๋ ได้ที่สาํ นักงานวัด ช้าหมด อดไปนะคะ... ตั้งแต่อาทิตย์นี้เป็ นต้นไป วัดเราเข้าสู่โหมดเตรียมจัดการเลือกตั้งสภาภิ บาล ซึ่งครั้งนี้ เราเน้นความเป็ นประชาธิปไตย และโปร่งใสกันสุดๆ.. พี่นอ้ งทุกท่าน ที่ประสงค์ลงคะแนนเสียง ช่วยกรอกแบบฟอร์มด้านหน้าวัด เพื่อใช้เป็ นทะเบียนใน วันเลือกตัง้ ค่ะ ชวนกันมาลงทะเบียนได้ตงั้ แต่อาทิตย์นเี้ ป็ นต้นไปค่ะ... แบบฟอร์มหน้าตาแบบนี้นะคะ

ส่วนผูท้ ี่สนใจสมัครเป็ น “สภาภิบาล” ก็รับใบสมัครไปได้เลยค่ะ มีวางทั้งที่ สํานักงานวัดและด้านหน้าวัด ส่งพร้อมรูปถ่าย 3 รูปที่สาํ นักงานวัดนะคะ...

ผูท้ มีี่ ความเชื่ อในพระเจ้าจะมุง่ ทําแต่กจิ การดีอยู ่เสมอ (ทต 3:8) 9


นั ก ธุ ร กิจ คนหนึ่ ง รู้ สึก หดหู่ แ ละกัง วลใจ เขาไปพบจิ ต แพทย์ หลั ง จากที่ไ ด้ พู ด คุ ย ซักถามนักธุรกิจคนนั้นอย่างละเอียด จิตแพทย์กล่าวกับเขาว่า “เริ่มแรกนี้ ผมอยากให้ การบ้ านแก่คุณชิ้นหนึ่ง ผมอยากให้ คุณไปที่สถานี รถไฟและให้ ความช่ วยเหลือแก่ คนๆ หนึ่งซึ่งต้ องการความช่วยเหลือ” นักธุรกิจไปที่สถานีรถไฟและมองดูรอบๆ เขาพบหญิงชราคนหนึ่งกําลังร้ องไห้ เธอ มาที่น่ีเพื่อจะเยี่ยมลูกสาวของเธอ แต่เธอทํากระดาษที่จดที่อยู่ของลูกสาวหายไป และ เธอไม่มีเงินพอที่จะเข้ าพักในโรงแรม นักธุรกิจช่วยเธอหาที่อยู่ของลูกสาวของเธอในสมุดโทรศัพท์ และว่ าจ้ างแท็กซี่ให้ พา เธอไปที่บ้ า นของลู ก สาวตามที่อ ยู่ ท่ีพ บในสมุ ด โทรศั พ ท์ ระหว่ า งทางเขาซื้ อดอก กุหลาบให้ หญิงชราคนนั้นด้ วย หญิงชรายิ้มอย่างมีความสุข เมื่อช่ วยเหลือหญิงชราเสร็จเรียบร้ อยแล้ ว เขารีบโทรศัพท์ไปหาจิตแพทย์ และบอก จิตแพทย์ว่า “ตอนนี้ผมได้ พบกับความสุขที่แท้ จริงในชีวิตแล้ ว” ข้อคิด

ความสุขทีแ่ ท้จริงพบได้จากการที่เราช่วยผูท้ ี่ตอ้ งการความช่วยเหลือโดย ไม่หวังสิง่ ใดตอบแทน

การดํารงอยู่ในพระเยซูเจ้า และพระองค์ดํารงอยู่ในเรา ก็เปรียบได้กบั การมี เพือ่ นทีแ่ สนดี หรือการมีคนทีร่ กั และห่วงใยเราอยูก่ บั เราฉันนัน้ เคล็ดลับความสําเร็จของพระเยซูเจ้าอยู่ทก่ี ารมีชวี ติ สนิทสัมพันธ์กบั พระบิดา ฉันใด ความสําเร็จและความรอดของเราก็ขน้ึ อยู่กบั ความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์ ฉันนัน้ พระองค์จงึ ตรัสว่า “ถ้าไม่มีเรา ท่านก็ทาํ อะไรไม่ได้เลย” อีกสิง่ หนึ่งที่เราต้องระลึกอยู่เสมอคือ ความสนิทสัมพันธ์กบั พระเยซูเจ้าจะ เกิดขึน้ ไม่ได้เลยหากเราไม่ “เริ ม่ ต้นก้าวไปหาพระองค์” ก้าวแรก ขอให้เราเริม่ ต้นวันใหม่ดว้ ยการ “สวดภาวนา” เพราะการสวดภาวนา เป็ นเสมือนยาปฏิชวี นะทีช่ ว่ ยป้องกันเราจากอันตรายรูปแบบต่าง ๆ ทีแ่ ฝงมาตลอดทัง้ วัน ก้าวต่อ ๆ ไป ขอให้เราจัดระเบียบชีวติ เพื่อให้มเี วลาสําหรับติดต่อกับพระองค์ อย่าเปิดโอกาสให้เราหลงลืมพระองค์แม้แต่ชวครู ั ่ เ่ ดียวหรือวันเดียวเป็ นอันขาด !

“พระบิ ดาของเราจะทรงรับพระสิ ริรุ่งโรจน์ เ มือ่ ท่ านเกิ ดผลมากและ กลายเป็ นศิษย์ของเรา” (ยน 15:8) พระเยซูเจ้าทรงถือว่า การดําเนินชีวติ คริสตชนทีด่ กี ่อให้เกิดประโยชน์ 2 ต่อ ด้วยกันคือ 1. ชีวติ ของคริสตชนเองเจริญงอกงามและบังเกิดผลมากทัง้ ในโลกนี้และ ในโลกทีก่ าํ ลังจะมาถึง 2. เขาทําให้พระบิดาได้รบั พระสิรริ ุ่งโรจน์ เพราะเมื่อผูอ้ ่นื มองเห็นความ ดีของเขาก็จะหวนคิดถึงพระบิดาเจ้าผูโ้ ปรดให้เขาประพฤติดเี ช่นนัน้

เกี ยรติยศยิง่ ใหญ่สุดสําหรับเราคริสตชนเกิดขึ้นเมือ่ ชี วิตและ ความประพฤติของเราสามารถนําพระสิริรงุ่ โรจน์ มาสู่พระเจ้าได้ !!!!

จากเวบไซต์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 8

5


ประกาศวัดแม่ พระกุหลาบทิพย์ เรื่ อง

การเลือกตั้งสภาภิบาลชุดใหม่ ตามที่อคั รสังฆมณฑลกรุ งเทพฯ ได้มีหนังสื อที่ ลส.132/55 ลงวันที่ 11 เมษายน 2012 แจ้งให้แต่ละวัดดําเนิ นการเลื อกตั้งสภาภิบาลวัดชุ ดใหม่ภายในวัดของตน และให้จดั ส่ งรายชื่ อ สภาภิบาลวัดชุดใหม่ ไปยังสํานักเลขาธิ การอัครสังฆมณฑลกรุ งเทพฯ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม ค.ศ. 2012 เพื่อจัดเตรี ยมรายชื่อและเอกสารให้พระอัครสังฆราชลงนามนั้น และจากข้อ บัง คับ สภาภิ บ าลวัด แม่ พ ระกุ ห ลาบทิ พ ย์ ลงวัน ที่ 1 เมษายน 2549 ซึ่ ง กําหนดให้สภาภิบาลประกอบด้วยสมาชิ กที่มาจากการเลือกตั้งโดยสัตบุรุษ และจากผูแ้ ทนกลุ่ม กิจกรรมต่าง ๆ ของวัดนั้น จึงขอประกาศให้สตั บุรุษวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่านทราบดังนี้ 1. ให้สํานักงานวัดติดประกาศรายชื่ อสมาชิ กกลุ่มกิ จกรรมต่าง ๆ ของวัด และให้ กลุ่ ม ซึ่ งยัง ไม่ ไ ด้เ ลื อ กตั้ง คณะกรรมการชุ ด ใหม่ อัน ได้แ ก่ ก ลุ่ ม พิ ธี ก รรม กลุ่ ม เยาวชน กลุ่ ม อาสาสมัค ร กลุ่ ม พระเมตตา และกลุ่ ม ชุ ม ชนวัด ดํา เนิ น การเลื อ กตั้ง ประธาน รองประธาน เลขานุ การ และตําแหน่ งอื่ น ๆ ตามความจําเป็ น ในวันอาทิ ตย์ที่ 6 พฤษภาคม ค.ศ. 2012 เวลา 12.30 น. โดยประมาณ ณ ศาลาปี ติการุ ณย์ เพื่อให้ประธานของแต่ละกลุ่มเป็ นสมาชิ กสภาภิบาล ตามความในข้อ 7.2 และ 10.1 แห่งข้อบังคับสภาภิบาลวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ในกรณี ที่ประธานกลุ่มไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมสภาภิบาลได้ ให้รองประธาน หรื อเลขานุการซึ่งประธานมอบหมาย เข้าประชุมแทน 2. วัดขอเชิญชวนสั ตบุรุษผู้มีภูมิลาํ เนาอยู่ในเขตวัดหรือมาวัดแม่ พระกุหลาบทิพย์ เป็ นประจํา และมีอายุไม่ ตํ่ากว่ า 25 ปี บริ บูรณ์ ลงสมัครรั บเลือกตั้งเป็ นสมาชิ กสภาภิบาล เพื่อให้ คํา ปรึ ก ษาแก่ คุณ พ่อ เจ้า อาวาส ส่ ง เสริ ม ความสัม พัน ธ์ อ ัน ดี ร ะหว่า งสั ต บุ รุ ษ ประสานงานกับ หน่วยงานต่าง ๆ ของวัด และดําเนินการใด ๆ เพื่อความเจริ ญก้าวหน้าของวัดและพระศาสนจักร ผูส้ นใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัคร และส่ งใบสมัครได้ที่สาํ นักงานวัด พร้อม รู ปถ่ายขนาด 2 นิ้วจํานวน 3 รู ป ตั้งแต่วนั เสาร์ที่ 5 จนถึงวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม ค.ศ. 2012 6

เจ้าหน้าที่สํานักงานวัดจะให้หมายเลขแก่ผสู ้ มัครเรี ยงตามลําดับวันและเวลาที่ ได้รับใบสมัคร และจะติดประวัติของผูส้ มัครพร้อมรู ปถ่ายที่บอร์ ดหน้าวัด บอร์ ดหน้าลิฟต์ และ บริ เวณศาลาปี ติการุ ณย์ ตั้งแต่วนั เสาร์ที่ 26 พฤษภาคม จนถึงวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน ค.ศ. 2012 3. เพื่อปลุกจิตสํานึ กของความเป็ นประชาธิ ปไตย วัดขอความร่ วมมือสั ตบุรุษผู้มี ภูมิลาํ เนาอยู่ในเขตวัดหรือมาวัดแม่ พระกุหลาบทิพย์ เป็ นประจํา และมีอายุไม่ ตํ่ากว่ า 18 ปี บริบูรณ์ ลงทะเบียนเป็ นผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิ กสภาภิบาล ตามแบบฟอร์ มที่กาํ หนด ตั้งแต่วนั เสาร์ที่ 5 พฤษภาคม จนถึงวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน ค.ศ. 2012 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว วัดจะทยอย พิมพ์รายชื่อผูม้ ีสิทธิ ลงคะแนนเลือกตั้งติดประกาศเพื่อการตรวจสอบและแก้ไขจนถึงวันเสาร์ ที่ 9 มิถุนายน ค.ศ. 2012 4. ผู ้มี สิ ท ธิ ล งคะแนนเลื อ กตั้ง ตามข้อ 3 สามารถขอรั บ บัต รลงคะแนน และ ลงคะแนนเลือกผูส้ มัครตามข้อ 2 ที่ตนเห็นสมควรให้เป็ นสมาชิ กสภาภิบาล อย่ างน้ อย 1 คน แต่ ต้ องไม่ เกิน 15 คน ตามวันและเวลาดังนี้ 4.1 วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2012 เวลา 17.00 – 20.00 น. 4.2 วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2012 เวลา 07.30 – 12.30 น. 5. หลังจากปิ ดรับบัตรลงคะแนนวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายนแล้ว อาสาสมัครผูไ้ ด้รับ ความเห็นชอบจากสัตบุรุษจะนับคะแนนต่อหน้าสัตบุรุษ ณ ศาลาปี ติการุ ณย์ จนแล้วเสร็ จ ผูท้ ี่ได้รับคะแนนสู งสุ ด 15 ท่านแรกจะได้รับการแต่งตั้งร่ วมกับประธานกลุ่ม กิจกรรมต่าง ๆ เป็ นสมาชิกสภาภิบาลชุดใหม่ของวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ กรณี สมาชิกสภาภิบาลที่มาจากการเลือกตั้งพ้นจากสมาชิกภาพตามความในข้อ 21 แห่ งข้อบังคับสภาภิ บาลวัดแม่พระกุหลาบทิ พย์ ให้ผูไ้ ด้รับคะแนนเลื อกตั้งลําดับที่ 16 และ ถัดไป รับตําแหน่งแทน และให้อยูใ่ นตําแหน่งเท่ากับวาระของผูท้ ี่ตนแทน ขอขอบคุณในความร่ วมมือด้วยดียงิ่ ของพี่นอ้ งสัตบุรุษวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2012 (คุณพ่อ ชัยยะ กิจสวัสดิ์) เจ้าอาวาส 7


ประกาศวัดแม่ พระกุหลาบทิพย์ เรื่ อง

การเลือกตั้งสภาภิบาลชุดใหม่ ตามที่อคั รสังฆมณฑลกรุ งเทพฯ ได้มีหนังสื อที่ ลส.132/55 ลงวันที่ 11 เมษายน 2012 แจ้งให้แต่ละวัดดําเนิ นการเลื อกตั้งสภาภิบาลวัดชุ ดใหม่ภายในวัดของตน และให้จดั ส่ งรายชื่ อ สภาภิบาลวัดชุดใหม่ ไปยังสํานักเลขาธิ การอัครสังฆมณฑลกรุ งเทพฯ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม ค.ศ. 2012 เพื่อจัดเตรี ยมรายชื่อและเอกสารให้พระอัครสังฆราชลงนามนั้น และจากข้อ บัง คับ สภาภิ บ าลวัด แม่ พ ระกุ ห ลาบทิ พ ย์ ลงวัน ที่ 1 เมษายน 2549 ซึ่ ง กําหนดให้สภาภิบาลประกอบด้วยสมาชิ กที่มาจากการเลือกตั้งโดยสัตบุรุษ และจากผูแ้ ทนกลุ่ม กิจกรรมต่าง ๆ ของวัดนั้น จึงขอประกาศให้สตั บุรุษวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่านทราบดังนี้ 1. ให้สํานักงานวัดติดประกาศรายชื่ อสมาชิ กกลุ่มกิ จกรรมต่าง ๆ ของวัด และให้ กลุ่ ม ซึ่ งยัง ไม่ ไ ด้เ ลื อ กตั้ง คณะกรรมการชุ ด ใหม่ อัน ได้แ ก่ ก ลุ่ ม พิ ธี ก รรม กลุ่ ม เยาวชน กลุ่ ม อาสาสมัค ร กลุ่ ม พระเมตตา และกลุ่ ม ชุ ม ชนวัด ดํา เนิ น การเลื อ กตั้ง ประธาน รองประธาน เลขานุ การ และตําแหน่ งอื่ น ๆ ตามความจําเป็ น ในวันอาทิ ตย์ที่ 6 พฤษภาคม ค.ศ. 2012 เวลา 12.30 น. โดยประมาณ ณ ศาลาปี ติการุ ณย์ เพื่อให้ประธานของแต่ละกลุ่มเป็ นสมาชิ กสภาภิบาล ตามความในข้อ 7.2 และ 10.1 แห่งข้อบังคับสภาภิบาลวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ในกรณี ที่ประธานกลุ่มไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมสภาภิบาลได้ ให้รองประธาน หรื อเลขานุการซึ่งประธานมอบหมาย เข้าประชุมแทน 2. วัดขอเชิญชวนสั ตบุรุษผู้มีภูมิลาํ เนาอยู่ในเขตวัดหรือมาวัดแม่ พระกุหลาบทิพย์ เป็ นประจํา และมีอายุไม่ ตํ่ากว่ า 25 ปี บริ บูรณ์ ลงสมัครรั บเลือกตั้งเป็ นสมาชิ กสภาภิบาล เพื่อให้ คํา ปรึ ก ษาแก่ คุณ พ่อ เจ้า อาวาส ส่ ง เสริ ม ความสัม พัน ธ์ อ ัน ดี ร ะหว่า งสั ต บุ รุ ษ ประสานงานกับ หน่วยงานต่าง ๆ ของวัด และดําเนินการใด ๆ เพื่อความเจริ ญก้าวหน้าของวัดและพระศาสนจักร ผูส้ นใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัคร และส่ งใบสมัครได้ที่สาํ นักงานวัด พร้อม รู ปถ่ายขนาด 2 นิ้วจํานวน 3 รู ป ตั้งแต่วนั เสาร์ที่ 5 จนถึงวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม ค.ศ. 2012 6

เจ้าหน้าที่สํานักงานวัดจะให้หมายเลขแก่ผสู ้ มัครเรี ยงตามลําดับวันและเวลาที่ ได้รับใบสมัคร และจะติดประวัติของผูส้ มัครพร้อมรู ปถ่ายที่บอร์ ดหน้าวัด บอร์ ดหน้าลิฟต์ และ บริ เวณศาลาปี ติการุ ณย์ ตั้งแต่วนั เสาร์ที่ 26 พฤษภาคม จนถึงวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน ค.ศ. 2012 3. เพื่อปลุกจิตสํานึ กของความเป็ นประชาธิ ปไตย วัดขอความร่ วมมือสั ตบุรุษผู้มี ภูมิลาํ เนาอยู่ในเขตวัดหรือมาวัดแม่ พระกุหลาบทิพย์ เป็ นประจํา และมีอายุไม่ ตํ่ากว่ า 18 ปี บริบูรณ์ ลงทะเบียนเป็ นผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิ กสภาภิบาล ตามแบบฟอร์ มที่กาํ หนด ตั้งแต่วนั เสาร์ที่ 5 พฤษภาคม จนถึงวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน ค.ศ. 2012 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว วัดจะทยอย พิมพ์รายชื่อผูม้ ีสิทธิ ลงคะแนนเลือกตั้งติดประกาศเพื่อการตรวจสอบและแก้ไขจนถึงวันเสาร์ ที่ 9 มิถุนายน ค.ศ. 2012 4. ผู ้มี สิ ท ธิ ล งคะแนนเลื อ กตั้ง ตามข้อ 3 สามารถขอรั บ บัต รลงคะแนน และ ลงคะแนนเลือกผูส้ มัครตามข้อ 2 ที่ตนเห็นสมควรให้เป็ นสมาชิ กสภาภิบาล อย่ างน้ อย 1 คน แต่ ต้ องไม่ เกิน 15 คน ตามวันและเวลาดังนี้ 4.1 วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2012 เวลา 17.00 – 20.00 น. 4.2 วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2012 เวลา 07.30 – 12.30 น. 5. หลังจากปิ ดรับบัตรลงคะแนนวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายนแล้ว อาสาสมัครผูไ้ ด้รับ ความเห็นชอบจากสัตบุรุษจะนับคะแนนต่อหน้าสัตบุรุษ ณ ศาลาปี ติการุ ณย์ จนแล้วเสร็ จ ผูท้ ี่ได้รับคะแนนสู งสุ ด 15 ท่านแรกจะได้รับการแต่งตั้งร่ วมกับประธานกลุ่ม กิจกรรมต่าง ๆ เป็ นสมาชิกสภาภิบาลชุดใหม่ของวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ กรณี สมาชิกสภาภิบาลที่มาจากการเลือกตั้งพ้นจากสมาชิกภาพตามความในข้อ 21 แห่ งข้อบังคับสภาภิ บาลวัดแม่พระกุหลาบทิ พย์ ให้ผูไ้ ด้รับคะแนนเลื อกตั้งลําดับที่ 16 และ ถัดไป รับตําแหน่งแทน และให้อยูใ่ นตําแหน่งเท่ากับวาระของผูท้ ี่ตนแทน ขอขอบคุณในความร่ วมมือด้วยดียงิ่ ของพี่นอ้ งสัตบุรุษวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2012 (คุณพ่อ ชัยยะ กิจสวัสดิ์) เจ้าอาวาส 7


นั ก ธุ ร กิจ คนหนึ่ ง รู้ สึก หดหู่ แ ละกัง วลใจ เขาไปพบจิ ต แพทย์ หลั ง จากที่ไ ด้ พู ด คุ ย ซักถามนักธุรกิจคนนั้นอย่างละเอียด จิตแพทย์กล่าวกับเขาว่า “เริ่มแรกนี้ ผมอยากให้ การบ้ านแก่คุณชิ้นหนึ่ง ผมอยากให้ คุณไปที่สถานี รถไฟและให้ ความช่ วยเหลือแก่ คนๆ หนึ่งซึ่งต้ องการความช่วยเหลือ” นักธุรกิจไปที่สถานีรถไฟและมองดูรอบๆ เขาพบหญิงชราคนหนึ่งกําลังร้ องไห้ เธอ มาที่น่ีเพื่อจะเยี่ยมลูกสาวของเธอ แต่เธอทํากระดาษที่จดที่อยู่ของลูกสาวหายไป และ เธอไม่มีเงินพอที่จะเข้ าพักในโรงแรม นักธุรกิจช่วยเธอหาที่อยู่ของลูกสาวของเธอในสมุดโทรศัพท์ และว่ าจ้ างแท็กซี่ให้ พา เธอไปที่บ้ า นของลู ก สาวตามที่อ ยู่ ท่ีพ บในสมุ ด โทรศั พ ท์ ระหว่ า งทางเขาซื้ อดอก กุหลาบให้ หญิงชราคนนั้นด้ วย หญิงชรายิ้มอย่างมีความสุข เมื่อช่ วยเหลือหญิงชราเสร็จเรียบร้ อยแล้ ว เขารีบโทรศัพท์ไปหาจิตแพทย์ และบอก จิตแพทย์ว่า “ตอนนี้ผมได้ พบกับความสุขที่แท้ จริงในชีวิตแล้ ว” ข้อคิด

ความสุขทีแ่ ท้จริงพบได้จากการที่เราช่วยผูท้ ี่ตอ้ งการความช่วยเหลือโดย ไม่หวังสิง่ ใดตอบแทน

การดํารงอยู่ในพระเยซูเจ้า และพระองค์ดํารงอยู่ในเรา ก็เปรียบได้กบั การมี เพือ่ นทีแ่ สนดี หรือการมีคนทีร่ กั และห่วงใยเราอยูก่ บั เราฉันนัน้ เคล็ดลับความสําเร็จของพระเยซูเจ้าอยู่ทก่ี ารมีชวี ติ สนิทสัมพันธ์กบั พระบิดา ฉันใด ความสําเร็จและความรอดของเราก็ขน้ึ อยู่กบั ความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์ ฉันนัน้ พระองค์จงึ ตรัสว่า “ถ้าไม่มีเรา ท่านก็ทาํ อะไรไม่ได้เลย” อีกสิง่ หนึ่งที่เราต้องระลึกอยู่เสมอคือ ความสนิทสัมพันธ์กบั พระเยซูเจ้าจะ เกิดขึน้ ไม่ได้เลยหากเราไม่ “เริ ม่ ต้นก้าวไปหาพระองค์” ก้าวแรก ขอให้เราเริม่ ต้นวันใหม่ดว้ ยการ “สวดภาวนา” เพราะการสวดภาวนา เป็ นเสมือนยาปฏิชวี นะทีช่ ว่ ยป้องกันเราจากอันตรายรูปแบบต่าง ๆ ทีแ่ ฝงมาตลอดทัง้ วัน ก้าวต่อ ๆ ไป ขอให้เราจัดระเบียบชีวติ เพื่อให้มเี วลาสําหรับติดต่อกับพระองค์ อย่าเปิดโอกาสให้เราหลงลืมพระองค์แม้แต่ชวครู ั ่ เ่ ดียวหรือวันเดียวเป็ นอันขาด !

“พระบิ ดาของเราจะทรงรับพระสิ ริรุ่งโรจน์ เ มือ่ ท่ านเกิ ดผลมากและ กลายเป็ นศิษย์ของเรา” (ยน 15:8) พระเยซูเจ้าทรงถือว่า การดําเนินชีวติ คริสตชนทีด่ กี ่อให้เกิดประโยชน์ 2 ต่อ ด้วยกันคือ 1. ชีวติ ของคริสตชนเองเจริญงอกงามและบังเกิดผลมากทัง้ ในโลกนี้และ ในโลกทีก่ าํ ลังจะมาถึง 2. เขาทําให้พระบิดาได้รบั พระสิรริ ุ่งโรจน์ เพราะเมื่อผูอ้ ่นื มองเห็นความ ดีของเขาก็จะหวนคิดถึงพระบิดาเจ้าผูโ้ ปรดให้เขาประพฤติดเี ช่นนัน้

เกี ยรติยศยิง่ ใหญ่สุดสําหรับเราคริสตชนเกิดขึ้นเมือ่ ชี วิตและ ความประพฤติของเราสามารถนําพระสิริรงุ่ โรจน์ มาสู่พระเจ้าได้ !!!!

จากเวบไซต์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 8

5


เราต้องไม่ลมื ว่า “การไร้ประโยชน์คอื หนทางสูห่ ายนะ” อนาคตของกิง่ ก้านที่ ไม่เกิดผลจึงน่ากลัวยิง่ นัก ! เพื่อจะบังเกิดผลมาก เคล็ดลับแรกคือ “ทําดินให้สะอาด” ซึง่ พระเยซูเจ้าตรัส ว่า “ท่านทัง้ หลายก็สะอาดอยูแ่ ล้วเพราะวาจาทีเ่ รากล่าวกับท่าน” (ยน 15:3) เคล็ดลับที่สองคือ “ลิดกิง่ ทีไ่ ม่เกิดผล” เช่นความเห็นแก่ตวั ความเกลียดชัง การอิจฉาริษยา ความมักใหญ่ใฝส่ งู ฯลฯ ซึง่ รังแต่จะแย่งนํ้าเลีย้ งไปจากเรา และทําให้ เราอ่อนแอ ไม่แข็งแรง และเคล็ดลับสุดท้ายซึ่งเป็ นสูตรเด็ดของพระเยซูเจ้านัน้ อยู่ตรงพระวาจาที่ ตรัสว่า “ผูท้ ดี ่ าํ รงอยูใ่ นเรา และเราดํารงอยูใ่ นเขา ก็ยอ่ มเกิดผลมาก” (ยน 15:5)

“ผูท้ ีด่ าํ รงอยู่ในเรา และเราดํารงอยู่ในเขา ก็ย่อมเกิดผลมาก” (ยน 15:5) เป็ นทีย่ อมรับกันว่า “การมีพระเยซูเจ้าอยูใ่ นตัวเรา และเราอยูใ่ นพระเยซูเจ้า” เป็ นเรื่องของประสบการณ์ส่วนตัวกับพระองค์หรือเป็ นการเข้าฌานชนิดหนึ่ง แต่ เนื่องจากคริสตชนส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์ของการเข้าฌาน เราจึงต้องอธิบาย โดยอาศัยการเปรียบเทียบ สมมุตวิ ่ามีคนหนึ่งอ่อนแอมากทางด้านศีลธรรม และพ่ายแพ้การประจญอยู่ เป็ นประจํา บังเอิญเขามีเพื่อนคนหนึ่งเป็ นคนดีและน่ ารักมาก เพื่อนคนนี้ช่วยฟื้ นฟู และพยุงเขาให้รอดพ้นจากวิกฤติในชีวติ และกลับมาอยู่ในหนทางที่ถูกต้อง เขาจึง ต้องติดต่อสัมพันธ์กบั เพื่อนคนนี้เป็ นประจํา เมื่อใดก็ตามที่เขาขาดการติดต่ อกับ เพื่อนคนนี้ ความอ่อนแอและการพ่ายแพ้กจ็ ะหวนกลับมาหาเขาอีก ความรอดของ เขาจึงขึน้ อยูก่ บั ความเข้มแข็งและพลังของเพือ่ นคนนี้ เราทุกคนต่างเคยมีประสบการณ์ทาํ นองนี้มาแล้ว เช่นการได้กําลังใจเมื่อรูส้ กึ ท้อแท้และสิ้นหวังจากพ่อแม่หรือจากคนรักของเรา การได้พลังใจจากแม่พระหรือ นักบุญองค์อุปถัมภ์ของเราเมื่อถูกประจญล่อลวง หรือบรรดาทหารที่ออกรบด้วย ขวัญและกําลังใจดีเยีย่ มเมื่อมีธงชัยเฉลิมพลซึ่งเป็ นสัญลักษณ์แทนพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยูห่ วั อยูด่ ว้ ย 4

By ร็ อตไวเลอร์ ลายจุด

เข้าสูส่ ปั ดาห์แรกเดือนพฤษภาคม.. พระสงฆ์อคั รสังมณฑลกรุงเทพฯหลาย องค์ปรับเปลี่ยนหน้าที่ รวมถึง คุณพ่อเอกชัย โสรัจจกิจ ของพวกเราด้วย โดยคุณ พ่อจะไปรับตําแหน่งใหม่เป็ นผูช้ ่วยเจ้าอาวาสวัดพระวิสทุ ธิวงส์ ลําไทร.. ลูกๆชาว ุ พ่อสําหรับตําแหน่ง วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ขอพระเป็ นเจ้าประทานพระพรแด่คณ หน้าที่ใหม่ และขอเป็ นกําลังใจให้คณ ุ พ่อเสมอค่ะ.. ทีมงานคําสอนแอบหวังว่า หากมี โอกาส คุณพ่อจะแวะกลับมาช่วยสอนคําสอนผูใ้ หญ่ดว้ ยนะคะ... และที่หายหน้าไปจากวัดเราอีกท่านหนึ่งในสัปดาห์นี้คือ บราเดอร์พนมกร ที่ถึงเวลาต้องไปจัดการงานต่างๆและเตรียมตัวรับศีลบวชเป็ นพระสงฆ์ในวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคมนี้ ณ วัดพระนามเยซู ชลบุรี ขอคําภาวนาสําหรับการเตรียมบวช อย่างดีของบราเดอร์ดว้ ยนะคะ..สําหรับงานบวชพระสงฆ์ครั้งนี้ วัดเราจัดทัวร์ไป กันค่ะ โปรแกรมหลังเสร็จพิธีบวช ก็จะพาไปพิพิธภัณฑ์ และทานอาหารเย็ นดูพระ อาทิตย์ตกริมทะเลกันด้วย ค่าใช้จ่ายเพียงท่านละ 350 บาท (ขอบอกว่า ถูกมากๆ) พี่นอ้ งที่สนใจซื้อตัว๋ ได้ที่สาํ นักงานวัด ช้าหมด อดไปนะคะ... ตั้งแต่อาทิตย์นี้เป็ นต้นไป วัดเราเข้าสู่โหมดเตรียมจัดการเลือกตั้งสภาภิ บาล ซึ่งครั้งนี้ เราเน้นความเป็ นประชาธิปไตย และโปร่งใสกันสุดๆ.. พี่นอ้ งทุกท่าน ที่ประสงค์ลงคะแนนเสียง ช่วยกรอกแบบฟอร์มด้านหน้าวัด เพื่อใช้เป็ นทะเบียนใน วันเลือกตัง้ ค่ะ ชวนกันมาลงทะเบียนได้ตงั้ แต่อาทิตย์นเี้ ป็ นต้นไปค่ะ... แบบฟอร์มหน้าตาแบบนี้นะคะ

ส่วนผูท้ ี่สนใจสมัครเป็ น “สภาภิบาล” ก็รับใบสมัครไปได้เลยค่ะ มีวางทั้งที่ สํานักงานวัดและด้านหน้าวัด ส่งพร้อมรูปถ่าย 3 รูปที่สาํ นักงานวัดนะคะ...

ผูท้ มีี่ ความเชื่ อในพระเจ้าจะมุง่ ทําแต่กจิ การดีอยู ่เสมอ (ทต 3:8) 9


มิสซาสั ปดาห์ ที่ 5 เทศกาลปัสกา (ปี B) วันอาทิตย์ ที่ 6 พฤษภาคม ค.ศ. 2012 วัน เดือน ปี รายการมิสซา ส. 5 พ.ค. สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้า และพระแม่มารี ย ์ มารี อา ฉัตรนี ศรี คาํ ภา (วันคล้ ายวันเกิด) 18.00 น. มารี อา ประทุม, คุณสมนึก ใช้สมบุญ และครอบครัว ยอห์น บอสโก วิจกั ขณ์ ปริ ตโตทก คุณโกมุท ตันสังวร, คุณวินไธย ดุสดีสุรพจน์ ครอบครัวรุ ขพันธ์เมธี อุทศิ แด่ สตีเฟน จํารู ญ, มารี อา ละมุด เจริ ญพานิช อันตน สําเริ ง โกญจนาท ยอแซฟ วิโรจน์ ณรงค์ศกั ดิ์ ยอแซฟ จอห์น พึ่งผล คุณสุ ดชนก ชวนิชย์, คุณพิทยาธร ตัณฑวณิ ช คุณสุ ภกิตต์ พัฒนาพลกรสกุล, คุณศิริพงษ์ แพทยานนท์ คุณอัศวเทพ เทพานนท์ ผูล้ ่วงลับครอบครัวรุ ขพันธ์เมธี วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มีผใู้ ดนึกถึง อา. 6 พ.ค. สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้า, พระแม่มารี ย ์ และนักบุญทั้งหลาย 08.00 น. โมทนาคุณนักบุญยอห์น บอสโก และนักบุญดอมินิก มารี อา เอื้อพันธ์ ศรี เจริ ญ และครอบครัวศรี เจริ ญ คุณธนกร, คุณธัชชัย ชินการุ ญ และครอบครัว ครอบครัวธนาพานิชย์ ครอบครัวพูนประชาสิ น อุทศิ แด่ ยอแซฟ ศรี รัตน์ กิตติคุณ ยวง บัปติสตา ก๊กเคี้ยง แซ่แพ้, มารี อา กิมฮวย แซ่ต้ งั บรรพบุรุษและผูล้ ่วงลับครอบครัวธนาพานิชย์ วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มีผใู้ ดนึกถึง 10

ผู้ขอมิสซา เริ งจิต มุกดา เจมส์ เจมส์ เจมส์ วิสาขา คค.รุ ขพันธ์เมธี เพ็ญสิ ริ เพ็ญสิ ริ เพ็ญสิ ริ คค.ธนาพานิชย์ คค. ธนาพานิชย์ คค. ธนาพานิชย์ คค. ธนาพานิชย์

“กิง่ ก้ านใดในเราที ไ่ ม่เกิดผล พระองค์จะทรงตัดท้ ิ งเสี ย กิง่ ก้านใดที ่ เกิดผล พระองค์จะทรงลิดเพือ่ ให้เกิดผลมากขึ้น” (ยน 15:2) ปาเลสไตน์เป็ นดินแดนทีอ่ ุดมไปด้วยเถาองุน่ จวบจนทุกวันนี้ เคล็ดลับในการ ปลูกองุน่ ให้ได้ผลอุดมอยูท่ ก่ี ารดูแลดินให้สะอาดและการลิดกิง่ สามปี แรกต้องหมันตั ่ ด หรือลิดกิง่ อย่าให้เกิดผลเพื่อจะได้รกั ษาชีวติ และความแข็งแรงของเถาองุน่ เอาไว้ เมือ่ เถาองุ่นโตเต็มที่แล้วต้องลิดกิง่ ในช่วงเดือนธันวาคมและมกราคมของทุกปี เพื่อจะได้ เกิดผลอุดมในฤดูเก็บเกีย่ ว และกิง่ ก้านใดทีไ่ ม่เกิดผลต้องตัดทิง้ อย่าปล่อยให้มนั ดูดนํ้า เลีย้ งและทําให้เถาองุน่ ไม่แข็งแรง พระเยซูเจ้าทรงทราบดีว่า เถาองุ่นจะบังเกิดผลโดยปราศจากการตัดและลิด กิง่ ไม่ได้ ! กิง่ ก้านใดถูกตัดทิ้งจะต้องเผชิญกับชะตากรรมเลวร้ายสุด ๆ เพราะกิง่ องุ่น เป็ นไม้เนื้ออ่อน ใช้ประโยชน์ อะไรไม่ได้เลย แม้กฎหมายของโมเสสซึ่งกําหนดให้ ประชาชนนํ าไม้มาถวายทีพ่ ระวิหารเป็ นครัง้ คราวเพื่อใช้เผาเครื่องบูชา ยังห้ามนําไม้ จากเถาองุน่ มาถวาย สิง่ เดียวทีท่ าํ ได้กบั กิง่ ก้านองุน่ ทีถ่ ูกตัดหรือถูกลิดออกคือเผาไฟ ทิง้ ! เมื่อพระองค์พูดถึงกิ่งองุ่นที่ไม่เกิดผลและต้องถูกตัดทิ้งในกองไฟ พระองค์ กําลังคิดถึงคน 2 กลุ่มคือ 1. ชาวยิ ว พวกเขาเป็ นกิง่ ก้านของเถาองุน่ ของพระเจ้า แต่กลับปฏิเสธ ทีจ่ ะฟงั และยอมรับพระองค์ พวกเขาจึงกลายเป็ นกิง่ ก้านทีเ่ หีย่ วแห้งและไม่เกิดผล 2. คริ สตชน ทีเ่ ข้าข่ายดังต่อไปนี้ 2.1 พวกทีไ่ ม่ยอมฟงั พระองค์เลย 2.2 พวกที่ฟงั และยอมรับพระองค์แต่ปากโดยไม่มกี จิ กรรมหรือ การปฏิบตั ใิ ดรองรับ เข้าตํารา “ดีแต่พดู ” 2.3 พวกที่ ฟ งั และยอมรั บ พระองค์ แต่ เ มื่ อ ประสบความ ยากลําบากในชีวติ ก็ทอดทิง้ และทรยศพระองค์ผซู้ ง่ึ ครัง้ หนึ่งเขาเคยสัญญาว่าจะเชื่อ จะ นบนอบ และจะรับใช้พระองค์ 3


สั ปดาห์ ที่ 5 เทศกาลปัสกา (ปี B)

ยน 15:1-8

“เราเป็ นเถาองุ่นแท้” (ยน 15:1)

ภาพและความนึกคิดเกี่ยวกับเถาองุ่นฝงั แน่ นอยู่ในความทรงจําของชาวยิว เสมอมา ในพระธรรมเก่าชาวยิวได้รบั การเปรียบเทียบเป็ นเถาองุ่นหรือสวนองุ่น หลายครัง้ หลายคราว ประกาศกอิสยาห์กล่าวว่า “สวนองุ่นของพระยาห์เวห์จอม จักรวาลคือพงศ์พนั ธุ์อสิ ราเอล” (อสย 5:1-7) เอเสเคียลเปรียบอิสราเอลว่า “เป็ น เสมือนเถาองุน่ ในสวนองุน่ ” (อสค 19:10) ส่วนเยเรมียก์ ล่าวถึงคุณสมบัตขิ องเถาองุน่ ทีพ่ ระเจ้าทรงปลูกว่า “เป็ นเถาองุน่ ชนิดดี” (ยรม 2:21) และโฮเชยาเสริมว่า “อิสราเอล เป็ นเหมือนเถาองุน่ เขียวชอุม่ ทีม่ ผี ลมาก” (ฮชย 10:1) น่าเสียดายทีพ่ ระเจ้าทรงใช้เถาองุน่ ชนิดดี แต่ผลทีไ่ ด้กลับออกมาตรงกันข้าม ทุกครัง้ ที่บรรดาประกาศกเปรียบเทียบชาวอิสราเอลกับเถาองุ่น มันกลับกลายเป็ น เถาองุ่นป่าและเปรีย้ ว จนอิสยาห์แปลกใจว่า “ไฉนสวนนัน้ ผลิตผลองุ่นเปรี้ยว” (อสย 5:2) พระเยซูเจ้าจึงตรัสว่า ““เราเป็ นเถาองุ่นแท้” ไม่ใช่เถาองุน่ กลายพันธุห์ รือ เถาองุน่ ปา่ และเปรีย้ ว ความหมายทีพ่ ระองค์ต้องการสื่อถึงชาวยิวคือ “พวกท่านคิดว่าชนชาติของ ท่านเป็ นเถาองุ่นแท้ของพระเจ้า แต่เถาองุ่นนัน้ ได้กลายพันธุ์ไปแล้ว บัดนี้เราเป็ น เถาองุ่นแท้ การเกิดมาเป็ นยิวไม่ช่วยให้ท่านรอด หนทางรอดมีอยู่ทางเดียวคือ ดําเนินชีวติ สนิทสัมพันธ์กบั เราเหมือนกิง่ ก้านองุน่ ทีต่ อ้ งติดอยูก่ บั เถาองุน่ ” เราจึงสรุปหลักการของพระเยซูเจ้าได้ว่า ไม่ใช่สายโลหิต แต่เป็ น “ความ เชือ่ ” และ “ความสนิ ทสัมพันธ์” กับพระองค์ทช่ี ว่ ยให้ทุกคนรอด ! 2

วัน เดือน ปี รายการมิสซา ผู้ขอมิสซา อา 6 พ.ค. สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้าและพระแม่มารี ย ์ คค.ชินการุ ญ 10.00 น. สัตบุรุษวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน คุณเขียม อ่อนคูณ (วันคล้ ายวันเกิด) ราฟาแอล ชัยพฤกษ์, มีคาแอล ธันวา ประคีนวินชา มารี อา ภาณุมาศ พงศ์พนั ธุ์พฒั น์ เทเรซา ชนินทร์ มาศ พนอําพน, มารี อา ปนัดดา ลี้ยาง คุณฤทธี หอมทอง และครอบครัว ยอแซฟ สุ ชารี ย ์ แสงหาญ, มารี อา ธันยพร ศศิสุวรรณ ยอแซฟ ปัณณธร, ยอแซฟ ภัทรกร แสงหาญ มารี อา วรรณา เมธีพิทกั ษ์กลุ และครอบครัว ฟรานซิ ส โทมัส กอยกี้, คุณวิบูลศักดิ์ สิ ทธิเดชะ คค.กรองทอง คุณโกมุท ตัณสังวรณ์ ธีระ ครอบครัวสุ นพิชยั , ครอบครัวประคีนวินชา มาลา/อุทศิ แด่ ยอแซฟ วิสุทธิ์ พร้อมเจริ ญวัฒนา สเตฟานัส เช็งมัง่ แซ่อ้ ึง, คุณธาดา สระบัว ชาคร ยอแซฟ สมบัติ ทรัพย์อาภารัตน์ ชาคร โรซา ราตรี ลี้ยาง, คุณพัฒนา ทองธิว, คุณสอ ชูสอน คุณวิชยั สายแสง, คุณเสถียร ตั้งสถิตธรรม -/มาลา รู ฟิโน ปรี ชา, เอดัว รุ ธิระ กรองทอง คค.กรองทอง มารี อา สมสุ ข, ลอเนซ์ สุ นทร สุ นพิชยั มาลา ผูล้ ่วงลับครอบครัวจุลละมณฑล วิญญาณในไฟชําระ และวิญญาณที่ไม่มีผใู้ ดนึกถึง จ. 7 พ.ค. สุ ขสํ าราญ นาวาอากาศเอก จิรยุทธ์ กษมานิติ อ. 8 พ.ค. อุทศิ แด่ ฟรังซิ สบอร์เยีย สมจิตต์ ศุภบรรพต วาศินี พ. 9 พ.ค. อุทศิ แด่ วิญญาณในไฟชําระ พฤ.10 พ.ค. อุทศิ แด่ วิญญาณในไฟชําระ ศ. 11 พ.ค. อุทศิ แด่ วิญญาณในไฟชําระ 11


 วันอาทิตย์น้ ี หลังอาหารเที่ยงทิพย์ ขอเชิ ญสมาชิ กทุกท่านทั้งเก่าและใหม่ของ กลุ่มที่ยงั ไม่ได้เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ซึ่ งได้แก่กลุ่มพิธีกรรม กลุ่มเยาวชน กลุ่ม อาสาสมัคร กลุ่ มพระเมตตา และกลุ่มชุ มชนวัด ร่ วมลงคะแนนเลื อกตั้งประธาน รอง ประธาน เลขานุการ และตําแหน่งอื่น ๆ ตามความจําเป็ น ณ ศาลาปี ติการุ ณย์  ขอเชิญชวนสัตบุรุษผูม้ ีภูมิลาํ เนาอยูใ่ นเขตวัดหรื อมาวัดแม่พระกุหลาบทิพย์เป็ น ประจํา และมี อายุไม่ ตํ่ากว่ า 25 ปี บริ บูรณ์ ลงสมัครรั บเลื อกตั้งเป็ นสมาชิ กสภาภิ บาล เพื่ อ ให้ ค าํ ปรึ ก ษาแก่ คุ ณ พ่ อ เจ้า อาวาส ส่ ง เสริ ม ความสั ม พัน ธ์ อ ัน ดี ร ะหว่ า งสั ต บุ รุ ษ ประสานงานกับหน่ วยงานต่าง ๆ ของวัด และดําเนิ นการใด ๆ เพื่อความเจริ ญก้าวหน้า ของวัดและพระศาสนจักร ผูส้ นใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ดา้ นหน้าวัด หรื อ สํานักงานวัด และยื่นใบสมัครพร้อมรู ปถ่ายขนาด 2 นิ้ วจํานวน 3 รู ป ได้ที่สาํ นักงานวัด ตั้งแต่บดั นี้ จนถึงวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม ศกนี้ (โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน สารวัดหน้า 6-7 และบอร์ดด้านหน้าวัด)  และขอเชิญสัตบุรุษผูม้ ีภูมิลาํ เนาอยูใ่ นเขตวัดหรื อมาวัดแม่พระกุหลาบทิพย์เป็ น ประจํา และมีอายุไม่ ตํ่ากว่ า 18 ปี บริ บูรณ์ ลงทะเบียนเป็ นผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งสมาชิกสภาภิ บาล โดยกรอกแบบฟอร์ มแล้วหย่อนในกล่องด้านหน้าวัด ตั้งแต่บดั นี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน ศกนี้  ขอเชิญพี่นอ้ งที่เข้ารับการอบรมหลักสู ตรผูน้ าํ วิถีชุมชนวัดครั้งที่ 1 ที่โรงแรมชา ลี น่ า และ/หรื อ ครั้ งที่ 2 ที่ วดั พระมารดานิ จ จานุ เคราะห์ เข้ารั บการอบรมครั้ งที่ 3 ที่ โรงแรมแกรนด์ ลอร์ ด ศรี นคริ นทร์ ในวันเสาร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2012 เวลา 8.45 – 17.00 น. โปรดสอบถามรายละเอียดที่สาํ นักงานวัด 12

ฉบับที่ 421 วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม ค.ศ. 2012

สั ปดาห์ ที่ 5 เทศกาลปัสกา (ปี B)

เราเป็ นเถาองุ่น ท่ านทั้งหลายเป็ นกิง่ ก้ าน ผู้ทดี่ าํ รงอยู่ในเรา และเราดํารงอยู่ในเขา ก็ย่อมเกิดผลมาก ยน 15:5

สารวัดแม่พระกุหลาบทิพย์  

ประจำวันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2555

สารวัดแม่พระกุหลาบทิพย์  

ประจำวันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2555

Advertisement