Page 1

ฉบับที่ 451 วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม ค.ศ. 2012

ฉบับที่ 451 วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม ค.ศ. 2012

สั ปดาห์ ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้ า (ปี B)

สั ปดาห์ ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้ า (ปี B)

จงตืน่ เฝ้ าอธิษฐานภาวนาอยู่ตลอดเวลาเถิด

จงตืน่ เฝ้ าอธิษฐานภาวนาอยู่ตลอดเวลาเถิด

ลก 21:36

ลก 21:36


สั ปดาห์ ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้ า

ลก 21:25-28; 34-36

พระวรสารของลูกาบทที่ 21 มีความคล้ายคลึงกับพระวรสารของมาระโกบท ที่ 13 มาก นัน่ คือ “เข้าใจยาก” ทัง้ นี้เป็ นเพราะลูกานํ าความคิดที่แตกต่างกันถึง 4 เรือ่ งมารวมไว้ในบทเดียวกันจนเกีย่ วพันกันเสมือนเป็ นเรือ่ งเดียวกัน ความคิดทัง้ 4 เรือ่ งได้แก่ 1. วันของพระเจ้า ชาวยิวแบ่งเวลาออกเป็ น 2 ยุคคือ ยุคปจั จุบนั เป็ นยุคทีเ่ ต็มไปด้วยคนบาปและความชัวร้ ่ าย ไม่มที าง ใดจะเยียวยาให้ดขี น้ึ ได้ ต้องทําลายให้สน้ิ ซากสถานเดียว ยุคใหม่ เป็ นยุคทองของพระเจ้าและชาวยิว พระเจ้าจะครองราชย์ ่ รนั ดรเหนืออาณาจักรใหม่ทเ่ี ต็มเปี่ ยมไปด้วยความยุตธิ รรมและสันติ ส่วนชาวยิว ชัวนิ จะเป็ นใหญ่เหนือชนชาติอ่นื แต่ก่อนจะถึงยุคใหม่ จําเป็นต้องผ่าน “วันของพระเจ้า” เสียก่อน !!! “วันของพระเจ้า” เป็ นวันแห่งความน่ าสะพรึงกลัวสุดประมาณดังที่ ประกาศกอิสยาห์ทํานายไว้ว่า “ดูซิ วันของพระยาห์เวห์จะมาอย่างไร้เมตตา เป็ นวัน แห่งพระพิโรธและความโกรธกริ้ว เพือ่ ทําให้แผ่นดินเป็ นทีร่ กร้าง และเพือ่ ทําลายคน บาปให้หมดจากแผ่นดิน” (อสย 13:9; เทียบ ยอล 2:1-2; อมส 5:18-20; ศฟย 1:1418) “วันของพระเจ้า” จะมาถึงอย่างฉับพลันโดยไม่ทนั รูต้ วั ดังทีน่ กั บุญ 2

วัน เดือน ปี อา 2 ธ.ค. 10.00 น.

รายการมิสซา สุ ขสํ าราญ มารี อา มาการิ ตา้ อดิสัย กิจนิตย์ชีว์ ยอแซฟ อรรคนี กิจนิตย์ชีว์ มารี อา ณัฐนิช สุ ขสวัสดิ์ ราฟาแอล ชัยพฤกษ์ ประคีนวินชา มีคาแอล ธันวา ประคีนวินชา คุณงี่เฮง แซ่โง้ว ครอบครัวเรื องรัตน์ อุทศิ แด่ ยอห์น บัปติสต์ มณี กิจนิตย์ชีว์ มารี อา เทเรซา สุ มาลี กิจนิตย์ชีว์ ยอแซฟ จือกิม กิจสมัย ปุญเกลีอา นอแอนนี กิจสมัย เปโตร เล ดิ่ง ติ่ว อันนา ฮวาง ดิ เฮือง ฟรังซิ สเซเวียร์ อภิลกั ษณ์ พนมอุปถัมภ์ มารี อา กิมฮวย แซ่อ้ ึง และบรรพบุรุษ วิญญาณในไฟชําระ และวิญญาณที่ไม่มีผใู้ ดนึกถึง จ. 3 ธ.ค. อุทศิ แด่ วิญญาณในไฟชําระ และวิญญาณที่ไม่มีผใู้ ดนึกถึง อ. 4 ธ.ค. อุทศิ แด่ วิญญาณในไฟชําระ พ. 5 ธ.ค. สุ ขสํ าราญ คุณรัตตินนั ท์ พจนพรพันธุ์ (วันคล้ ายวันเกิด) พฤ. 6 ธ.ค. อุทศิ แด่ วิญญาณในไฟชําระ ศ. 7 ธ.ค. อุทศิ แด่ วิญญาณในไฟชําระ

ผู้ขอมิสซา คค.กิจนิตย์ชีว์ คค.กิจนิตย์ชีว์ คุณปุ้ ย คค.กิจนิตย์ชีว์ คค.กิจนิตย์ชีว์ วิไล บุตรสาว ณฤดี คุณอ๊ะ มาลินี -

พระเจ้าทรงรักโลกอย่างมาก จึ งประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์ เพือ่ ทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตร จะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรนั ดร (ยน 3:16) 11


มิสซาสั ปดาห์ ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้ า (ปี C) วันอาทิตย์ ที่ 2 ธันวาคม ค.ศ. 2012 วัน เดือน ปี ส. 1 ธ.ค. 18.00 น.

รายการมิสซา สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้าและพระแม่มารี ย ์ มารี อา ณัฐนิช สุ ขสวัสดิ์ (วันคล้ ายวันเกิด) มารี อา ประทุม, คุณสมนึก ใช้สมบุญ และครอบครัว อุทศิ แด่ อันตน สําเริ ง โกญจนาท สตีเฟน จํารู ญ, มารี อา ละมุด เจริ ญพานิช คุณสุ รแสง, คุณพรรณงาม สุ วรรณเสวต ฟรังซิ สเซเวียร์ อภิลกั ษณ์ พนมอุปถัมภ์ ผูล้ ่วงลับครอบครัวเจริ ญพานิช วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มีผใู ้ ดนึกถึง อา. 2 ธ.ค. สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้าและพระแม่มารี ย ์ 08.00 น. มารี อา เอื้อพันธ์ และครอบครัวศรี เจริ ญ ราฟาแอล ชัยพฤกษ์, มีคาแอล ธันวา และครอบครัว อุทศิ แด่ มารี อา จูไร ชีพชล เปโตร บ้วนฮง เตียวเจริ ญ ยอแซฟ ทิวากร รักคิด และบรรพบุรุษ ยวง บัปติสตา ก๊กเคี้ยง แซ่แพ้, มารี อา กิมฮวย แซ่ ต้ งั บรรพบุรุษและผูล้ ่วงลับครอบครัวธนาพานิชย์ ผูล้ ่วงลับครอบครัวตันติโกสิ ชฌน์ ผูล้ ่วงลับครอบครัวธนะสาร, ครอบครัวสาธรกิจ วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มีผใู ้ ดนึกถึง อา. 2 ธ.ค. สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้าและพระแม่มารี ย ์ 10.00 น. สัตบุรุษวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน ทีมงานอภิบาลวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ คุณสุ ชานันท์ บุตรรักษ์ (วันคล้ ายวันเกิด) มารี อา ไพรศรี อุดมอักษร

10

ผู้ขอมิสซา สกุล เริ งจิต วิไล วราภรณ์ วิชชุลดา คค.ศรี เจริ ญ โกวิทย์ วิภาวินี คค. ธนาพานิชย์ คค. ธนาพานิชย์ คค. ธนาพานิชย์ กนิษฐ คค.อุดมอักษร

เปาโลเตือนไว้ว่า “วันขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ามาถึงเหมือนขโมยทีม่ าตอนกลางคืน” (1 ธส 5:2) “วันของพระเจ้า” เป็ นวันที่ทอ้ งฟ้าจะมืดมิด สันสะเทื ่ อน และโลกจะ แตกเป็ นเสีย่ ง ๆ “ดวงดาวในท้องฟ้าและดาวไถจะไม่ส่องแสงอีก ดวงอาทิตย์กจ็ ะมืด เมือ่ ขึ้น ดวงจันทร์จะไม่ทอแสง... ดังนัน้ เราจะทําให้ทอ้ งฟ้าสันสะเทื ่ อน ทําให้แผ่นดิน สันสะท้ ่ านจนถึงรากฐาน เพราะพระพิโรธของพระยาห์เวห์จอมจักรวาล ในวันทีท่ รง เกรี้ยวกราด” (อสย 13:10-13) “วัน ของพระเจ้า ” จึง เป็ น หนึ่ ง ในความคิด พื้น ฐานของศาสนายิว ชาวยิวในสมัยพระเยซูเจ้าต่างรูจ้ กั ภาพเหตุการณ์อนั น่ าสะพรึงกลัวทีจ่ ะเกิดขึน้ ในวัน ของพระเจ้าเป็ นอย่างดี ลู ก าบทที่ 21 ข้อ 9, 11 และโดยเฉพาะข้อ 25 และ 26 ซึ่ง เป็ น ข้อความเริม่ ต้นของพระวรสารวันนี้ คือตัวอย่างภาพเหตุการณ์ทจ่ี ะเกิดขึน้ ใน “วันของ พระเจ้า” 2. คําทํานายถึงความพิ นาศของกรุงเยรูซาเล็ม หลังจากถูกกองทัพ โรมันล้อมอยู่นานจนประชาชนพากันอดอยากหิวโหยถึงขัน้ ต้องกินเนื้อคนตายเป็ น อาหารประทังชีวติ ที่สุดในปี ค.ศ. 70 กรุงเยรูซาเล็มก็ถูกทําลายพินาศย่อยยับจน เกือบจะเรียกได้วา่ ไม่มหี นิ ก้อนใดเลยทีไ่ ม่ถูกทําลาย โยเซฟุ ส นักประวัตศิ าสตร์ชาวยิว บันทึกไว้ว่ามีผูเ้ สียชีวติ ประมาณ 1,100,000 คน อีก ประมาณ 97,000 คนถู ก กวาดต้อ นไปเป็ น เชลย พระวิห าร ศักดิ ์สิทธิ ์ถูกเผาไฟและปล่อยทิง้ ร้างว่างเปล่า ถือเป็ นการสิน้ สุดของชนชาติยวิ ลูกาบทที่ 21 ข้อ 5, 6, และ 20-24 คือคําทํานายถึงเหตุการณ์ท่ไี ด้ เกิดขึน้ แล้วเมือ่ ปี ค.ศ. 70 3. การเสด็จมาครัง้ ที ส่ องของพระเยซูคริ สตเจ้า ดังทีท่ รงสัญญาว่า “ประชาชนทัง้ หลายจะเห็นบุตรแห่งมนุ ษย์เสด็จมาในก้อนเมฆ ทรงพระอานุ ภาพและ พระสิรริ งุ่ โรจน์ยงิ ่ ใหญ่” (ลก 21:27) นีค่ อื ความคิดหลักของพระวรสารในวันนี้ ! 3


4

เป็ นความคิดซึ่งพระศาสนจักรตัง้ แต่เริม่ แรกเฝ้าคอยด้วยใจจดจ่อ จนคริสตชนบางคนถึงกับไม่เป็ นอันทํามาหากิน แต่เนื่องจากกําหนดเวลาและรายละเอียดเกีย่ วกับเหตุการณ์น้ี “ไม่มี ใครรูเ้ ลย ทัง้ บรรดาทูตสวรรค์ และแม้แต่พระบุตร นอกจากพระบิดาเพียงพระองค์ เดียว” (มก 13:32) ภาพเหตุการณ์ใน “วันของพระเจ้า” ที่แสนจะน่ ากลัวจึงถูกนํ ามาใช้ อธิบายสิง่ ทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ เมือ่ พระเยซูเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครัง้ ดังปรากฏในลูกา บทที่ 21 ข้อ 7, 8, 9 และอีกส่วนหนึ่งของพระวรสารในวันนี้คอื ข้อ 27-28 4. การเบียดเบียนทีจ่ ะเกิ ดขึ้น พระเยซูเจ้าทรงทํานายถึงความทุกข์ ทรมานทีค่ ริสตชนจะต้องแบกรับเพือ่ เป็ นพยานยืนยันถึงพระองค์ในข้อที่ 12-19 ความคิดทีแ่ ตกต่างกันทัง้ 4 เรื่องนี้ มิได้บนั ทึกแยกออกจากกันอย่างชัดเจน แต่ถูกนํามารวมไว้ทเ่ี ดียวกันจนแทบจะแยกออกจากกันไม่ได้ นี่คอื สาเหตุทท่ี าํ ให้พระวรสารวันนี้ฟงั ดูน่ากลัวและ “เข้าใจยาก” กระนัน้ ก็ตาม เป้าหมายของพระวรสารวันนี้ถอื ว่าชัดเจน... ลัทธิปรัชญาแบบ Stoics สอนว่า ทุกสามพันปี โลกจะถูกเผาผลาญด้วย ไฟบรรลัยกัลป์ แล้วถือกําเนิดขึน้ ใหม่พร้อมกับประวัตศิ าสตร์หน้าใหม่ เท่ า กับ ว่ า ประวัติศ าสตร์ห มุ น เป็ น วงกลมซํ้ า ซากทุ ก สามพัน ปี โ ดยไม่ ไ ด้ เคลื่อนทีไ่ ปไหน มนุ ษย์ทุกคนต่างยํ่าอยูก่ บั กงล้อแห่งกาลเวลาทีห่ มุนอยูก่ บั ทีอ่ ย่างไร้ จุดจบและปราศจากเป้าหมาย แต่ พ ระวรสารวัน นี้ ส อนว่ า ประวัติ ศ าสตร์ ข องมนุ ษ ยชาติกํ า ลัง มุ่ ง ไปสู่ เป้าหมายที่แน่ นอน นัน่ คือ “การเสด็จกลับมาครัง้ ที ส่ องของพระเยซูคริ สตเจ้า” (ลก 21:27) หมายความว่ า โลกจะมี ว ัน สิ้ นสุ ด พระเยซู ค ริ ส ตเจ้ า จะเสด็จ มา พิ พากษาทัง้ ผูเ้ ป็ นและผูต้ าย และพระองค์จะเป็ นเจ้านายเหนื อสรรพสิ ง่ ส่วนเรือ่ งวันและเวลาทีพ่ ระองค์จะเสด็จกลับมานัน้ เราไม่จาํ เป็ นต้องรู้ และไม่ จําเป็ นต้องถกเถียงหรือคาดเดาให้เสียเวลาเปล่า ๆ เพราะแม้แต่พระเยซูเจ้าเองก็ไม่ ทรงทราบ และทรงปล่ อ ยให้เ ป็ น เอกสิท ธิข์ องพระบิด าที่จ ะดํ า เนิ น การตามพระ ประสงค์ของพระองค์แต่เพียงผูเ้ ดียว

คนเรา “ทุกข์ ”ไม่ใช่เพียงเพราะว่า ประสบกับสิ่ งที่ไม่สมหวังเท่านั้น หากยังเป็ นเพราะ.. เราเอาใจไปหมกมุ่นกับความไม่สมหวังด้วย ยิง่ หมกมุ่นก็ยงิ่ ทุกข์ แต่เมื่อใดที่ถอนใจออกไปจดจ่อกับสิ่ งอื่นแทน ความทุกข์ก็จะบรรเทาลง การช่วยเหลือผูอ้ ื่นเป็ นวิธีหนึ่ง ที่สามารถดึงจิตใจออกไปจากความทุกข์ได้ อีกทั้งยังมี “ความสุ ข” เป็ นรางวัลตอบแทน การรับรู้วา่ ยังมีคนอีกมากมายที่ทุกข์ยงิ่ กว่าเรา ช่วยให้เราอดทนต่อความทุกข์ในชีวติ เราได้มากขึ้น แต่ดียงิ่ กว่านั้นก็คือ.. การทีเ่ ราก้ าวพ้นจากโลกของตัวเอง ออกไปช่ วยเหลือคนเหล่ านั้น จากหนังสื อ “ชี วิตเปลี่ยนได้ ถ้ าใจไม่ ยอมแพ้ ”

9


เมื่อวันอาทิต ย์ท่ีผ่านมา ทุกวัดในเขตปกครอง 2 ได้จัด พิ ธีลงนามเพื่ อ แสดงเจตจํานงเป็ น “ทีมงานอภิบาล เขตปกครอง 2 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ” เป็ นระยะเวลา 1 ปี ของผูส้ มัครต่อหน้าพระสงฆ์ และพี่นอ้ ง ระหว่างพิธีมสิ ซา ขอแสดงความยินดีกบั พี่นอ้ งของเราที่แสดงเจตจํานงเป็ นทีมงานอภิบาล ทั้ง 10 ท่าน ซึ่ งจะปฏิบัติหน้าที่เป็ นผูร้ ่วมงานกับพระสงฆ์ และสภาภิบาลในการ เสริมสร้างชุมชนศิษย์พระคริสต์ตามแนวทาง “วิถีช ุมชนวัด”

สู้เราใช้เวลาเตรียมพร้อมต้อนรับพระองค์ไม่ดีกว่าหรือ ? เ พ ร า ะ เ มื่ อ เ ว ล า นั ้ น ม า ถึ ง เ ร า เ ห ลื อ เ พี ย ง 2 ส ถ า น ภ า พ ใ ห้ เ ลื อ ก คือ…“เหมาะสม” หรือ “ไม่เหมาะสม” ที่จะปรากฏตนต่อเบื้องพระพักตร์ขององค์ พระผูเ้ ป็ นเจ้า หากเป็ นผูท้ เ่ี หมาะสม “ท่านทัง้ หลายจงยืนตรง เงยหน้าขึ้นเถิด เพราะในไม่ชา้ ท่านจะได้รบั การปลดปล่อยเป็ นอิสระแล้ว” (ลก 21:28) ส่วนผูท้ ไ่ี ม่เหมาะสม “ปล่อยใจให้หมกมุ่นอยู่ในความสนุ กสนานรืน่ เริง ความ เมามายและความกังวลถึงชีวติ นี้ วันนัน้ จะมาถึงท่านอย่างฉับพลันเหมือนบ่วงแร้ว” (ลก 21:34-35) การเตรียมตัวให้พร้อมและเหมาะสมทีจ่ ะอยู่ต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าเช่นนี้ ถือว่า “น่ าลุ้นทีส่ ดุ ” และทําให้การดําเนินชีวติ เยีย่ งคริสตชนน่าตืน่ เต้นเร้าใจทีส่ ดุ !!! พระวรสารวัน นี้ นอกเหนื อ จากต้อ งการเตือ นใจเราให้ “เตรี ย มพร้ อ ม” ต้อนรับเทศกาลพระคริสตสมภพซึ่งเป็ นการระลึกถึงการบังเกิดมาของพระเยซูเจ้า พระผูไ้ ถ่ของชาวเราแล้ว ยังกระตุ้นเตือนใจเราทุกคนให้ “เตรียมพร้อม” ต้อนรับการเสด็จกลับมาอีก ครัง้ หนึ่งของพระเยซูคริสตเจ้า ผูพ้ พิ ากษาของชาวเรา อีกด้วย เราต้องเตรียมพร้อมด้วยการ “อธิ ษฐานภาวนาอยู่ตลอดเวลา” (ลก 21:36) และทํา หน้ า ที่ข องเราแต่ ล ะวัน ให้ดีท่ีสุ ด เพื่อ ว่า เมื่อ พระองค์เ สด็จ กลับ มา เราจะ สามารถ “ยืนตรง เงยหน้าขึน้ เพราะได้รบั การปลดปล่อยเป็ นอิสระแล้ว” (ลก 21:28)

และวันอาทิตย์นี้ ทีมงานอภิบาลทุกท่านจะไปร่วม “พิธีแสดงเจตจํานงเพื่อ อุทิศตนปฏิบตั หิ น้าที่ทีมงานอภิบาล” และรับเข็มเครื่องหมายจากพระคุณเจ้า ฟรัง ซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิชวานิช ระหว่างพิธีมิสซา โอกาสฉลองวัดนักบุญฟรัง ซิสเซเวียร์ สามเสน ขอพี่ น อ้ งทุก ท่ า นพร้อ มใจกัน ขอพระพรจากพระเป็ นเจ้า เพื่ อ ให้ที ม งาน อภิบาลเหล่านี้ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดี และเป็ นกําลังใจ ร่วมมือกับทีมงานอภิบาล เพื่อดําเนินชีวิตเป็ นนํา้ หนึง่ ใจเดียวกันเหมือนคริสตชนในสมัยอัครสาวก 8

นั บ จากวิ น าที น้ ี เป็ นต้ น ไป เราจะได้ ยื น ตรงและเงยหน้ าขึ้ น หรือไม่ เป็ นชะตากรรมทีน่ ่ าลุ้นมากทีส่ ดุ !!!

5


เชือ้ โรคนัน้ เป็ นอันตรายก็จริง แต่การได้สมั ผัสมันบ้างก็มีประโยชน์ มีการวิจยั พบว่าเด็กที่อยู่ในสถานอนุบาลแม้สมั ผัสเชื้อโรคมากกว่าเด็กที่เลี้ยงในบ้านก็จริง แต่ก็ มีโอกาสเป็ นหอบหืดแค่ครึ่งเดียวของเด็ กที่เก็ บตัวอยู่แต่ในบ้าน อีกทั้งมีโอกาสเป็ น หวัดแค่ 1 ใน 3 เมื่อเริ่มเข้าโรงเรียน นอกจากนัน้ ยังพบว่าเด็กที่มีพี่นอ้ งอยู่ร่วมกันมี โอกาสเป็ นหวัดแค่ 1 ใน 2 เมื่อเทียบกับเด็กที่เป็ นลูกคนเดียว เหตุผลก็เพราะเด็กที่อยู่ ด้วยกันหลายคนมีโอกาสได้รบั เชือ้ จากกันและกัน จึงทําให้มภี มู ติ า้ นทานโรคดีขนึ้ เขาถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลทันทีหลังจากประสบอุบตั เิ หตุทางรถยนต์ เพื่อน ที่มาเยี่ยมสงสัยว่าเขาเมาแล้วขับ แต่เขาปฏิเสธว่าไม่ได้แตะเหล้าสักหยด “แล้วแกทําอีท่าไหนรถถึงพลิกควํา่ ขับเร็วเกินไปหรือเปล่า?” เพื่อนถาม “ข้าก็แค่เหยียบ 90 แต่พอจะถึงเชียงใหม่ เห็นป้ายบอกว่า “ทางโค้งอันตราย” ข้าไม่ อยากเจ็บตัว ก็เลยขับตรงไป ดีนะที่แค่ขาหัก ถ้าข้าเลี้ยวโค้งคงจะเจอหนักกว่านี”้ ชายผูน้ เี้ ห็นป้ายแล้วไม่อยากเสี่ยง เขากลัวอันตรายจากทางโค้ง จึงเลือกที่จะ พุ่งตรงไป แต่การทําเช่นนัน้ กลับเป็ นอันตรายแก่เขายิ่งกว่า เรื่องนี้เป็ นแค่ขาํ ขัน แต่ใช่หรือไม่ว่าในชีวิตจริงคนเป็ นอันมากก็คิดคล้าย ๆ ชายผูน้ ี้ นัน่ คือไม่กล้าเสี่ยง เจออะไรที่อันตรายเป็ นต้องพยายามหนีห่างให้ไกลที่สดุ หารูไ้ ม่ว่าการทําเช่นนัน้ กลับเป็ นอันตรายยิ่งกว่า ทางโค้ง ข้า งหน้า อั น ตรายก็ จ ริ ง แต่ สิ่ ง ที่ ค วรทํ า ก็ คื อ เลี้ ย วโค้ง อย่ า ง ระมัดระวัง มิใช่หนีห่างทางโค้งนัน้ ไปให้ไกลที่สดุ ขับรถย่อมต้องเจอโค้งอันตรายฉันใด การมีชวี ิตในโลกนีย้ ่อมหนีไม่พน้ ความ เสี่ยงฉันนัน้ ใครที่พยายามหนีความเสี่ยงตลอดเวลา ย่อมประสบเหตุรา้ ยไม่ตา่ งจาก ชายผูน้ ี้ พูดอีกอย่างคือ ชีวติ ที่ไม่ยอมเสี่ยงเลยคือชีวติ ที่เสี่ยงที่สดุ มีพ่อแม่เป็ นอันมากที่ทําทุกอย่างเพื่อให้ลกู ไกลจากเชื้อโรค เช่น ไม่ยอมให้ เล่นดินเล่นทราย เพราะกลัวลูกจะเจ็ บป่ วย แต่การทําเช่นนัน้ อาจทําให้ลกู มีโอกาส เจ็บป่ วยได้มากกว่าเพราะไม่มีภมู ิตา้ นทานเชื้อโรค มีผตู้ งั้ ข้อสังเกตว่าเด็กที่เป็ นโรค มือ เท้า ปากนั้นมักจะมาจากครอบครัว ที่ อ นามัย จัด ในขณะที่ เด็ ก ชนบทหรื อ เด็ ก ยากจนที่พ่อแม่ไม่คอ่ ยกวดขันเรื่องความสะอาดจะไม่มปี ั ญหานีเ้ ลย 6

การให้ลกู ได้สัมผัสกับเชื้อโรคบ้าง แม้จะเสี่ยงต่อความเจ็บป่ วยก็จริง แต่การ ไม่ยอมให้ลกู ได้สมั ผัสเชือ้ โรคเลย กลับทําให้ลกู เสี่ยงต่ออันตรายที่รนุ แรงยิ่งกว่า เส้นทางชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่เต็มไปด้วยความเสี่ยง ชีวิตไม่อาจ เจริญก้าวหน้าได้เลยตราบใดที่เราหลีกหนีความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่กล้าเสี่ยง อย่างเดียวที่ทาํ ได้คืออยู่เฉย ๆ ไม่ตอ้ งทําอะไร แต่ขนื ทําเช่นนัน้ ก็เท่ากับเป็ นฝ่ ายตัง้ รับ ให้ค วามทุก ข์โ หมกระหนํา่ อย่ า งเดี ย ว มิ ไ ยต้อ งเอ่ ย ว่ า ชีวิ ต จะควรค่ า แก่ก ารอยู่ไ ด้ อย่ า งไรหากไม่ ก ล้า ทํา อะไรเลย หากปรารถนาความสํา เร็ จ ก็ ต อ้ งไม่ ก ลัว ความ ล้มเหลว ในทํานองเดียวกันหากปรารถนาชีวิตที่ผาสุกก็ตอ้ งไม่กลัวความทุกข์ อันที่ จริงนอกจากจะไม่กลัวแล้ว ควรอ้าแขนต้อนรับด้วย เพราะความล้มเหลวคือปั จจัย แห่งความสําเร็จ อย่างน้อยมันก็ให้บทเรียนที่ชว่ ยให้เราฉลาดและจัดเจนขึน้ เช่นเดียวกันความทุกข์ก็เป็ นปั จจัยแห่งความสุข คนเราจะสุขได้ก็เพราะมีภมู ิ ต้านทานความทุกข์ แต่ภมู ติ า้ นทานดังกล่าวจะมาจากไหนหากไม่เจอความทุกข์บ่อยๆ คนที่ไม่เคยพบกับความผิดหวังเลยตั้งแต่เล็ กจนโต ได้รับการตามใจมาโดย ตลอด เพียงแค่อกหัก สอบเข้าไม่ได้ ก็หนักหนาพอที่จะทําให้เขาทุกข์ระทมจนคิดสัน้ ได้ ตรงข้ามกับคนที่เจอความไม่สมหวังอยู่บ่อย ๆ จะสามารถรับมือกับปั ญหาชีวิตได้ ดีกว่า อันตรายหรือความทุกข์มิใช่สิ่งที่ตอ้ งถอยหนีอย่างเดียว เราควรเรียนรูท้ ี่จะ อยู่กับ มัน อย่ า งไม่ป ระมาท หรื อ ใช้ป ระโยชน์จ ากมัน ให้ม ากที่ ส ดุ เช่น เดี ย วกับ โค้ง อันตรายที่หากขับอย่างระมัดระวัง ก็สามารถพาเราไปถึงจุดหมายปลายทางได้ จากนิตยสาร IMAGE เดือนพฤษภาคม 2553 7


เชือ้ โรคนัน้ เป็ นอันตรายก็จริง แต่การได้สมั ผัสมันบ้างก็มีประโยชน์ มีการวิจยั พบว่าเด็กที่อยู่ในสถานอนุบาลแม้สมั ผัสเชื้อโรคมากกว่าเด็กที่เลี้ยงในบ้านก็จริง แต่ก็ มีโอกาสเป็ นหอบหืดแค่ครึ่งเดียวของเด็ กที่เก็ บตัวอยู่แต่ในบ้าน อีกทั้งมีโอกาสเป็ น หวัดแค่ 1 ใน 3 เมื่อเริ่มเข้าโรงเรียน นอกจากนัน้ ยังพบว่าเด็กที่มีพี่นอ้ งอยู่ร่วมกันมี โอกาสเป็ นหวัดแค่ 1 ใน 2 เมื่อเทียบกับเด็กที่เป็ นลูกคนเดียว เหตุผลก็เพราะเด็กที่อยู่ ด้วยกันหลายคนมีโอกาสได้รบั เชือ้ จากกันและกัน จึงทําให้มภี มู ติ า้ นทานโรคดีขนึ้ เขาถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลทันทีหลังจากประสบอุบตั เิ หตุทางรถยนต์ เพื่อน ที่มาเยี่ยมสงสัยว่าเขาเมาแล้วขับ แต่เขาปฏิเสธว่าไม่ได้แตะเหล้าสักหยด “แล้วแกทําอีท่าไหนรถถึงพลิกควํา่ ขับเร็วเกินไปหรือเปล่า?” เพื่อนถาม “ข้าก็แค่เหยียบ 90 แต่พอจะถึงเชียงใหม่ เห็นป้ายบอกว่า “ทางโค้งอันตราย” ข้าไม่ อยากเจ็บตัว ก็เลยขับตรงไป ดีนะที่แค่ขาหัก ถ้าข้าเลี้ยวโค้งคงจะเจอหนักกว่านี”้ ชายผูน้ เี้ ห็นป้ายแล้วไม่อยากเสี่ยง เขากลัวอันตรายจากทางโค้ง จึงเลือกที่จะ พุ่งตรงไป แต่การทําเช่นนัน้ กลับเป็ นอันตรายแก่เขายิ่งกว่า เรื่องนี้เป็ นแค่ขาํ ขัน แต่ใช่หรือไม่ว่าในชีวิตจริงคนเป็ นอันมากก็คิดคล้าย ๆ ชายผูน้ ี้ นัน่ คือไม่กล้าเสี่ยง เจออะไรที่อันตรายเป็ นต้องพยายามหนีห่างให้ไกลที่สดุ หารูไ้ ม่ว่าการทําเช่นนัน้ กลับเป็ นอันตรายยิ่งกว่า ทางโค้ง ข้า งหน้า อั น ตรายก็ จ ริ ง แต่ สิ่ ง ที่ ค วรทํ า ก็ คื อ เลี้ ย วโค้ง อย่ า ง ระมัดระวัง มิใช่หนีห่างทางโค้งนัน้ ไปให้ไกลที่สดุ ขับรถย่อมต้องเจอโค้งอันตรายฉันใด การมีชวี ิตในโลกนีย้ ่อมหนีไม่พน้ ความ เสี่ยงฉันนัน้ ใครที่พยายามหนีความเสี่ยงตลอดเวลา ย่อมประสบเหตุรา้ ยไม่ตา่ งจาก ชายผูน้ ี้ พูดอีกอย่างคือ ชีวติ ที่ไม่ยอมเสี่ยงเลยคือชีวติ ที่เสี่ยงที่สดุ มีพ่อแม่เป็ นอันมากที่ทําทุกอย่างเพื่อให้ลกู ไกลจากเชื้อโรค เช่น ไม่ยอมให้ เล่นดินเล่นทราย เพราะกลัวลูกจะเจ็ บป่ วย แต่การทําเช่นนัน้ อาจทําให้ลกู มีโอกาส เจ็บป่ วยได้มากกว่าเพราะไม่มีภมู ิตา้ นทานเชื้อโรค มีผตู้ งั้ ข้อสังเกตว่าเด็กที่เป็ นโรค มือ เท้า ปากนั้นมักจะมาจากครอบครัว ที่ อ นามัย จัด ในขณะที่ เด็ ก ชนบทหรื อ เด็ ก ยากจนที่พ่อแม่ไม่คอ่ ยกวดขันเรื่องความสะอาดจะไม่มปี ั ญหานีเ้ ลย 6

การให้ลกู ได้สัมผัสกับเชื้อโรคบ้าง แม้จะเสี่ยงต่อความเจ็บป่ วยก็จริง แต่การ ไม่ยอมให้ลกู ได้สมั ผัสเชือ้ โรคเลย กลับทําให้ลกู เสี่ยงต่ออันตรายที่รนุ แรงยิ่งกว่า เส้นทางชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่เต็มไปด้วยความเสี่ยง ชีวิตไม่อาจ เจริญก้าวหน้าได้เลยตราบใดที่เราหลีกหนีความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่กล้าเสี่ยง อย่างเดียวที่ทาํ ได้คืออยู่เฉย ๆ ไม่ตอ้ งทําอะไร แต่ขนื ทําเช่นนัน้ ก็เท่ากับเป็ นฝ่ ายตัง้ รับ ให้ค วามทุก ข์โ หมกระหนํา่ อย่ า งเดี ย ว มิ ไ ยต้อ งเอ่ ย ว่ า ชีวิ ต จะควรค่ า แก่ก ารอยู่ไ ด้ อย่ า งไรหากไม่ ก ล้า ทํา อะไรเลย หากปรารถนาความสํา เร็ จ ก็ ต อ้ งไม่ ก ลัว ความ ล้มเหลว ในทํานองเดียวกันหากปรารถนาชีวิตที่ผาสุกก็ตอ้ งไม่กลัวความทุกข์ อันที่ จริงนอกจากจะไม่กลัวแล้ว ควรอ้าแขนต้อนรับด้วย เพราะความล้มเหลวคือปั จจัย แห่งความสําเร็จ อย่างน้อยมันก็ให้บทเรียนที่ชว่ ยให้เราฉลาดและจัดเจนขึน้ เช่นเดียวกันความทุกข์ก็เป็ นปั จจัยแห่งความสุข คนเราจะสุขได้ก็เพราะมีภมู ิ ต้านทานความทุกข์ แต่ภมู ติ า้ นทานดังกล่าวจะมาจากไหนหากไม่เจอความทุกข์บ่อยๆ คนที่ไม่เคยพบกับความผิดหวังเลยตั้งแต่เล็ กจนโต ได้รับการตามใจมาโดย ตลอด เพียงแค่อกหัก สอบเข้าไม่ได้ ก็หนักหนาพอที่จะทําให้เขาทุกข์ระทมจนคิดสัน้ ได้ ตรงข้ามกับคนที่เจอความไม่สมหวังอยู่บ่อย ๆ จะสามารถรับมือกับปั ญหาชีวิตได้ ดีกว่า อันตรายหรือความทุกข์มิใช่สิ่งที่ตอ้ งถอยหนีอย่างเดียว เราควรเรียนรูท้ ี่จะ อยู่กับ มัน อย่ า งไม่ป ระมาท หรื อ ใช้ป ระโยชน์จ ากมัน ให้ม ากที่ ส ดุ เช่น เดี ย วกับ โค้ง อันตรายที่หากขับอย่างระมัดระวัง ก็สามารถพาเราไปถึงจุดหมายปลายทางได้ จากนิตยสาร IMAGE เดือนพฤษภาคม 2553 7


เมื่อวันอาทิต ย์ท่ีผ่านมา ทุกวัดในเขตปกครอง 2 ได้จัด พิ ธีลงนามเพื่ อ แสดงเจตจํานงเป็ น “ทีมงานอภิบาล เขตปกครอง 2 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ” เป็ นระยะเวลา 1 ปี ของผูส้ มัครต่อหน้าพระสงฆ์ และพี่นอ้ ง ระหว่างพิธีมสิ ซา ขอแสดงความยินดีกบั พี่นอ้ งของเราที่แสดงเจตจํานงเป็ นทีมงานอภิบาล ทั้ง 10 ท่าน ซึ่ งจะปฏิบัติหน้าที่เป็ นผูร้ ่วมงานกับพระสงฆ์ และสภาภิบาลในการ เสริมสร้างชุมชนศิษย์พระคริสต์ตามแนวทาง “วิถีช ุมชนวัด”

สู้เราใช้เวลาเตรียมพร้อมต้อนรับพระองค์ไม่ดีกว่าหรือ ? เ พ ร า ะ เ มื่ อ เ ว ล า นั ้ น ม า ถึ ง เ ร า เ ห ลื อ เ พี ย ง 2 ส ถ า น ภ า พ ใ ห้ เ ลื อ ก คือ…“เหมาะสม” หรือ “ไม่เหมาะสม” ที่จะปรากฏตนต่อเบื้องพระพักตร์ขององค์ พระผูเ้ ป็ นเจ้า หากเป็ นผูท้ เ่ี หมาะสม “ท่านทัง้ หลายจงยืนตรง เงยหน้าขึ้นเถิด เพราะในไม่ชา้ ท่านจะได้รบั การปลดปล่อยเป็ นอิสระแล้ว” (ลก 21:28) ส่วนผูท้ ไ่ี ม่เหมาะสม “ปล่อยใจให้หมกมุ่นอยู่ในความสนุ กสนานรืน่ เริง ความ เมามายและความกังวลถึงชีวติ นี้ วันนัน้ จะมาถึงท่านอย่างฉับพลันเหมือนบ่วงแร้ว” (ลก 21:34-35) การเตรียมตัวให้พร้อมและเหมาะสมทีจ่ ะอยู่ต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าเช่นนี้ ถือว่า “น่ าลุ้นทีส่ ดุ ” และทําให้การดําเนินชีวติ เยีย่ งคริสตชนน่าตืน่ เต้นเร้าใจทีส่ ดุ !!! พระวรสารวัน นี้ นอกเหนื อ จากต้อ งการเตือ นใจเราให้ “เตรี ย มพร้ อ ม” ต้อนรับเทศกาลพระคริสตสมภพซึ่งเป็ นการระลึกถึงการบังเกิดมาของพระเยซูเจ้า พระผูไ้ ถ่ของชาวเราแล้ว ยังกระตุ้นเตือนใจเราทุกคนให้ “เตรียมพร้อม” ต้อนรับการเสด็จกลับมาอีก ครัง้ หนึ่งของพระเยซูคริสตเจ้า ผูพ้ พิ ากษาของชาวเรา อีกด้วย เราต้องเตรียมพร้อมด้วยการ “อธิ ษฐานภาวนาอยู่ตลอดเวลา” (ลก 21:36) และทํา หน้ า ที่ข องเราแต่ ล ะวัน ให้ดีท่ีสุ ด เพื่อ ว่า เมื่อ พระองค์เ สด็จ กลับ มา เราจะ สามารถ “ยืนตรง เงยหน้าขึน้ เพราะได้รบั การปลดปล่อยเป็ นอิสระแล้ว” (ลก 21:28)

และวันอาทิตย์นี้ ทีมงานอภิบาลทุกท่านจะไปร่วม “พิธีแสดงเจตจํานงเพื่อ อุทิศตนปฏิบตั หิ น้าที่ทีมงานอภิบาล” และรับเข็มเครื่องหมายจากพระคุณเจ้า ฟรัง ซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิชวานิช ระหว่างพิธีมิสซา โอกาสฉลองวัดนักบุญฟรัง ซิสเซเวียร์ สามเสน ขอพี่ น อ้ งทุก ท่ า นพร้อ มใจกัน ขอพระพรจากพระเป็ นเจ้า เพื่ อ ให้ที ม งาน อภิบาลเหล่านี้ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดี และเป็ นกําลังใจ ร่วมมือกับทีมงานอภิบาล เพื่อดําเนินชีวิตเป็ นนํา้ หนึง่ ใจเดียวกันเหมือนคริสตชนในสมัยอัครสาวก 8

นั บ จากวิ น าที น้ ี เป็ นต้ น ไป เราจะได้ ยื น ตรงและเงยหน้ าขึ้ น หรือไม่ เป็ นชะตากรรมทีน่ ่ าลุ้นมากทีส่ ดุ !!!

5


4

เป็ นความคิดซึ่งพระศาสนจักรตัง้ แต่เริม่ แรกเฝ้าคอยด้วยใจจดจ่อ จนคริสตชนบางคนถึงกับไม่เป็ นอันทํามาหากิน แต่เนื่องจากกําหนดเวลาและรายละเอียดเกีย่ วกับเหตุการณ์น้ี “ไม่มี ใครรูเ้ ลย ทัง้ บรรดาทูตสวรรค์ และแม้แต่พระบุตร นอกจากพระบิดาเพียงพระองค์ เดียว” (มก 13:32) ภาพเหตุการณ์ใน “วันของพระเจ้า” ที่แสนจะน่ ากลัวจึงถูกนํ ามาใช้ อธิบายสิง่ ทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ เมือ่ พระเยซูเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครัง้ ดังปรากฏในลูกา บทที่ 21 ข้อ 7, 8, 9 และอีกส่วนหนึ่งของพระวรสารในวันนี้คอื ข้อ 27-28 4. การเบียดเบียนทีจ่ ะเกิ ดขึ้น พระเยซูเจ้าทรงทํานายถึงความทุกข์ ทรมานทีค่ ริสตชนจะต้องแบกรับเพือ่ เป็ นพยานยืนยันถึงพระองค์ในข้อที่ 12-19 ความคิดทีแ่ ตกต่างกันทัง้ 4 เรื่องนี้ มิได้บนั ทึกแยกออกจากกันอย่างชัดเจน แต่ถูกนํามารวมไว้ทเ่ี ดียวกันจนแทบจะแยกออกจากกันไม่ได้ นี่คอื สาเหตุทท่ี าํ ให้พระวรสารวันนี้ฟงั ดูน่ากลัวและ “เข้าใจยาก” กระนัน้ ก็ตาม เป้าหมายของพระวรสารวันนี้ถอื ว่าชัดเจน... ลัทธิปรัชญาแบบ Stoics สอนว่า ทุกสามพันปี โลกจะถูกเผาผลาญด้วย ไฟบรรลัยกัลป์ แล้วถือกําเนิดขึน้ ใหม่พร้อมกับประวัตศิ าสตร์หน้าใหม่ เท่ า กับ ว่ า ประวัติศ าสตร์ห มุ น เป็ น วงกลมซํ้ า ซากทุ ก สามพัน ปี โ ดยไม่ ไ ด้ เคลื่อนทีไ่ ปไหน มนุ ษย์ทุกคนต่างยํ่าอยูก่ บั กงล้อแห่งกาลเวลาทีห่ มุนอยูก่ บั ทีอ่ ย่างไร้ จุดจบและปราศจากเป้าหมาย แต่ พ ระวรสารวัน นี้ ส อนว่ า ประวัติ ศ าสตร์ ข องมนุ ษ ยชาติกํ า ลัง มุ่ ง ไปสู่ เป้าหมายที่แน่ นอน นัน่ คือ “การเสด็จกลับมาครัง้ ที ส่ องของพระเยซูคริ สตเจ้า” (ลก 21:27) หมายความว่ า โลกจะมี ว ัน สิ้ นสุ ด พระเยซู ค ริ ส ตเจ้ า จะเสด็จ มา พิ พากษาทัง้ ผูเ้ ป็ นและผูต้ าย และพระองค์จะเป็ นเจ้านายเหนื อสรรพสิ ง่ ส่วนเรือ่ งวันและเวลาทีพ่ ระองค์จะเสด็จกลับมานัน้ เราไม่จาํ เป็ นต้องรู้ และไม่ จําเป็ นต้องถกเถียงหรือคาดเดาให้เสียเวลาเปล่า ๆ เพราะแม้แต่พระเยซูเจ้าเองก็ไม่ ทรงทราบ และทรงปล่ อ ยให้เ ป็ น เอกสิท ธิข์ องพระบิด าที่จ ะดํ า เนิ น การตามพระ ประสงค์ของพระองค์แต่เพียงผูเ้ ดียว

คนเรา “ทุกข์ ”ไม่ใช่เพียงเพราะว่า ประสบกับสิ่ งที่ไม่สมหวังเท่านั้น หากยังเป็ นเพราะ.. เราเอาใจไปหมกมุ่นกับความไม่สมหวังด้วย ยิง่ หมกมุ่นก็ยงิ่ ทุกข์ แต่เมื่อใดที่ถอนใจออกไปจดจ่อกับสิ่ งอื่นแทน ความทุกข์ก็จะบรรเทาลง การช่วยเหลือผูอ้ ื่นเป็ นวิธีหนึ่ง ที่สามารถดึงจิตใจออกไปจากความทุกข์ได้ อีกทั้งยังมี “ความสุ ข” เป็ นรางวัลตอบแทน การรับรู้วา่ ยังมีคนอีกมากมายที่ทุกข์ยงิ่ กว่าเรา ช่วยให้เราอดทนต่อความทุกข์ในชีวติ เราได้มากขึ้น แต่ดียงิ่ กว่านั้นก็คือ.. การทีเ่ ราก้ าวพ้นจากโลกของตัวเอง ออกไปช่ วยเหลือคนเหล่ านั้น จากหนังสื อ “ชี วิตเปลี่ยนได้ ถ้ าใจไม่ ยอมแพ้ ”

9


มิสซาสั ปดาห์ ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้ า (ปี C) วันอาทิตย์ ที่ 2 ธันวาคม ค.ศ. 2012 วัน เดือน ปี ส. 1 ธ.ค. 18.00 น.

รายการมิสซา สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้าและพระแม่มารี ย ์ มารี อา ณัฐนิช สุ ขสวัสดิ์ (วันคล้ ายวันเกิด) มารี อา ประทุม, คุณสมนึก ใช้สมบุญ และครอบครัว อุทศิ แด่ อันตน สําเริ ง โกญจนาท สตีเฟน จํารู ญ, มารี อา ละมุด เจริ ญพานิช คุณสุ รแสง, คุณพรรณงาม สุ วรรณเสวต ฟรังซิ สเซเวียร์ อภิลกั ษณ์ พนมอุปถัมภ์ ผูล้ ่วงลับครอบครัวเจริ ญพานิช วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มีผใู ้ ดนึกถึง อา. 2 ธ.ค. สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้าและพระแม่มารี ย ์ 08.00 น. มารี อา เอื้อพันธ์ และครอบครัวศรี เจริ ญ ราฟาแอล ชัยพฤกษ์, มีคาแอล ธันวา และครอบครัว อุทศิ แด่ มารี อา จูไร ชีพชล เปโตร บ้วนฮง เตียวเจริ ญ ยอแซฟ ทิวากร รักคิด และบรรพบุรุษ ยวง บัปติสตา ก๊กเคี้ยง แซ่แพ้, มารี อา กิมฮวย แซ่ ต้ งั บรรพบุรุษและผูล้ ่วงลับครอบครัวธนาพานิชย์ ผูล้ ่วงลับครอบครัวตันติโกสิ ชฌน์ ผูล้ ่วงลับครอบครัวธนะสาร, ครอบครัวสาธรกิจ วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มีผใู ้ ดนึกถึง อา. 2 ธ.ค. สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้าและพระแม่มารี ย ์ 10.00 น. สัตบุรุษวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน ทีมงานอภิบาลวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ คุณสุ ชานันท์ บุตรรักษ์ (วันคล้ ายวันเกิด) มารี อา ไพรศรี อุดมอักษร

10

ผู้ขอมิสซา สกุล เริ งจิต วิไล วราภรณ์ วิชชุลดา คค.ศรี เจริ ญ โกวิทย์ วิภาวินี คค. ธนาพานิชย์ คค. ธนาพานิชย์ คค. ธนาพานิชย์ กนิษฐ คค.อุดมอักษร

เปาโลเตือนไว้ว่า “วันขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ามาถึงเหมือนขโมยทีม่ าตอนกลางคืน” (1 ธส 5:2) “วันของพระเจ้า” เป็ นวันที่ทอ้ งฟ้าจะมืดมิด สันสะเทื ่ อน และโลกจะ แตกเป็ นเสีย่ ง ๆ “ดวงดาวในท้องฟ้าและดาวไถจะไม่ส่องแสงอีก ดวงอาทิตย์กจ็ ะมืด เมือ่ ขึ้น ดวงจันทร์จะไม่ทอแสง... ดังนัน้ เราจะทําให้ทอ้ งฟ้าสันสะเทื ่ อน ทําให้แผ่นดิน สันสะท้ ่ านจนถึงรากฐาน เพราะพระพิโรธของพระยาห์เวห์จอมจักรวาล ในวันทีท่ รง เกรี้ยวกราด” (อสย 13:10-13) “วัน ของพระเจ้า ” จึง เป็ น หนึ่ ง ในความคิด พื้น ฐานของศาสนายิว ชาวยิวในสมัยพระเยซูเจ้าต่างรูจ้ กั ภาพเหตุการณ์อนั น่ าสะพรึงกลัวทีจ่ ะเกิดขึน้ ในวัน ของพระเจ้าเป็ นอย่างดี ลู ก าบทที่ 21 ข้อ 9, 11 และโดยเฉพาะข้อ 25 และ 26 ซึ่ง เป็ น ข้อความเริม่ ต้นของพระวรสารวันนี้ คือตัวอย่างภาพเหตุการณ์ทจ่ี ะเกิดขึน้ ใน “วันของ พระเจ้า” 2. คําทํานายถึงความพิ นาศของกรุงเยรูซาเล็ม หลังจากถูกกองทัพ โรมันล้อมอยู่นานจนประชาชนพากันอดอยากหิวโหยถึงขัน้ ต้องกินเนื้อคนตายเป็ น อาหารประทังชีวติ ที่สุดในปี ค.ศ. 70 กรุงเยรูซาเล็มก็ถูกทําลายพินาศย่อยยับจน เกือบจะเรียกได้วา่ ไม่มหี นิ ก้อนใดเลยทีไ่ ม่ถูกทําลาย โยเซฟุ ส นักประวัตศิ าสตร์ชาวยิว บันทึกไว้ว่ามีผูเ้ สียชีวติ ประมาณ 1,100,000 คน อีก ประมาณ 97,000 คนถู ก กวาดต้อ นไปเป็ น เชลย พระวิห าร ศักดิ ์สิทธิ ์ถูกเผาไฟและปล่อยทิง้ ร้างว่างเปล่า ถือเป็ นการสิน้ สุดของชนชาติยวิ ลูกาบทที่ 21 ข้อ 5, 6, และ 20-24 คือคําทํานายถึงเหตุการณ์ท่ไี ด้ เกิดขึน้ แล้วเมือ่ ปี ค.ศ. 70 3. การเสด็จมาครัง้ ที ส่ องของพระเยซูคริ สตเจ้า ดังทีท่ รงสัญญาว่า “ประชาชนทัง้ หลายจะเห็นบุตรแห่งมนุ ษย์เสด็จมาในก้อนเมฆ ทรงพระอานุ ภาพและ พระสิรริ งุ่ โรจน์ยงิ ่ ใหญ่” (ลก 21:27) นีค่ อื ความคิดหลักของพระวรสารในวันนี้ ! 3


สั ปดาห์ ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้ า

ลก 21:25-28; 34-36

พระวรสารของลูกาบทที่ 21 มีความคล้ายคลึงกับพระวรสารของมาระโกบท ที่ 13 มาก นัน่ คือ “เข้าใจยาก” ทัง้ นี้เป็ นเพราะลูกานํ าความคิดที่แตกต่างกันถึง 4 เรือ่ งมารวมไว้ในบทเดียวกันจนเกีย่ วพันกันเสมือนเป็ นเรือ่ งเดียวกัน ความคิดทัง้ 4 เรือ่ งได้แก่ 1. วันของพระเจ้า ชาวยิวแบ่งเวลาออกเป็ น 2 ยุคคือ ยุคปจั จุบนั เป็ นยุคทีเ่ ต็มไปด้วยคนบาปและความชัวร้ ่ าย ไม่มที าง ใดจะเยียวยาให้ดขี น้ึ ได้ ต้องทําลายให้สน้ิ ซากสถานเดียว ยุคใหม่ เป็ นยุคทองของพระเจ้าและชาวยิว พระเจ้าจะครองราชย์ ่ รนั ดรเหนืออาณาจักรใหม่ทเ่ี ต็มเปี่ ยมไปด้วยความยุตธิ รรมและสันติ ส่วนชาวยิว ชัวนิ จะเป็ นใหญ่เหนือชนชาติอ่นื แต่ก่อนจะถึงยุคใหม่ จําเป็นต้องผ่าน “วันของพระเจ้า” เสียก่อน !!! “วันของพระเจ้า” เป็ นวันแห่งความน่ าสะพรึงกลัวสุดประมาณดังที่ ประกาศกอิสยาห์ทํานายไว้ว่า “ดูซิ วันของพระยาห์เวห์จะมาอย่างไร้เมตตา เป็ นวัน แห่งพระพิโรธและความโกรธกริ้ว เพือ่ ทําให้แผ่นดินเป็ นทีร่ กร้าง และเพือ่ ทําลายคน บาปให้หมดจากแผ่นดิน” (อสย 13:9; เทียบ ยอล 2:1-2; อมส 5:18-20; ศฟย 1:1418) “วันของพระเจ้า” จะมาถึงอย่างฉับพลันโดยไม่ทนั รูต้ วั ดังทีน่ กั บุญ 2

วัน เดือน ปี อา 2 ธ.ค. 10.00 น.

รายการมิสซา สุ ขสํ าราญ มารี อา มาการิ ตา้ อดิสัย กิจนิตย์ชีว์ ยอแซฟ อรรคนี กิจนิตย์ชีว์ มารี อา ณัฐนิช สุ ขสวัสดิ์ ราฟาแอล ชัยพฤกษ์ ประคีนวินชา มีคาแอล ธันวา ประคีนวินชา คุณงี่เฮง แซ่โง้ว ครอบครัวเรื องรัตน์ อุทศิ แด่ ยอห์น บัปติสต์ มณี กิจนิตย์ชีว์ มารี อา เทเรซา สุ มาลี กิจนิตย์ชีว์ ยอแซฟ จือกิม กิจสมัย ปุญเกลีอา นอแอนนี กิจสมัย เปโตร เล ดิ่ง ติ่ว อันนา ฮวาง ดิ เฮือง ฟรังซิ สเซเวียร์ อภิลกั ษณ์ พนมอุปถัมภ์ มารี อา กิมฮวย แซ่อ้ ึง และบรรพบุรุษ วิญญาณในไฟชําระ และวิญญาณที่ไม่มีผใู้ ดนึกถึง จ. 3 ธ.ค. อุทศิ แด่ วิญญาณในไฟชําระ และวิญญาณที่ไม่มีผใู้ ดนึกถึง อ. 4 ธ.ค. อุทศิ แด่ วิญญาณในไฟชําระ พ. 5 ธ.ค. สุ ขสํ าราญ คุณรัตตินนั ท์ พจนพรพันธุ์ (วันคล้ ายวันเกิด) พฤ. 6 ธ.ค. อุทศิ แด่ วิญญาณในไฟชําระ ศ. 7 ธ.ค. อุทศิ แด่ วิญญาณในไฟชําระ

ผู้ขอมิสซา คค.กิจนิตย์ชีว์ คค.กิจนิตย์ชีว์ คุณปุ้ ย คค.กิจนิตย์ชีว์ คค.กิจนิตย์ชีว์ วิไล บุตรสาว ณฤดี คุณอ๊ะ มาลินี -

พระเจ้าทรงรักโลกอย่างมาก จึ งประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์ เพือ่ ทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตร จะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรนั ดร (ยน 3:16) 11


 วันอาทิตย์หน้า (9 ธันวาคม) นอกจากจะเป็ นวันพระคัมภีร์แล้ว ยังเป็ นวันพ่อของวัด แม่พระกุหลาบทิพย์อีกด้วย จึง  ขอเชิ ญชวนลูก ๆ ทุกคนร่ วมแสดงความกตัญญูต่อคุณพ่อด้วยการนําของขวัญ หรื อสิ่ งที่มีความหมายมามอบให้คุณพ่อของตนในระหว่างมิสซา 10.00 น.  ขอเชิ ญผูเ้ รี ยนคําสอนผูใ้ หญ่ร่วม “พิธีตอ้ นรั บผูเ้ ตรี ยมเป็ นคริ สตชน” ระหว่าง มิสซา 10.00 น.  หลังมิสซาสาย ขอเชิ ญพ่อ-ลูก และพี่นอ้ งทุกท่านร่ วมกิจกรรม “รักพ่อ รักพระ คัมภีร์” ณ ศาลาปี ติการุ ณย์  วันคริ สต์มาสใกล้เข้ามาแล้ว ขอเชิญผูม้ ีจิตศรัทธาทุกท่าน..  ซื้อ “สลากคริ สต์มาสการกุศล” พร้อมลุน้ รับรางวัลใหญ่มากมาย จําหน่ายราคา ใบละ 20 บาท ที่ดา้ นหน้าวัด และศาลาปี ติการุ ณย์ รายได้เพื่อสนับสนุนกิจกรรม สาธารณกุศลต่าง ๆ ของวัด  ร่ วมบริ จาคปั จจัยหรื อของรางวัลเพื่อสนับสนุนการจัดงานรื่ นเริ งคํ่าคืนคริ สต์มาส โปรดแจ้งความจํานงได้ที่สาํ นักงานวัด  พี่น้อ งท่ า นใดประสงค์จ ะอัญ เชิ ญ พระกุม ารไปอวยพรที่ บา้ นโอกาสพระคริ ส ต สมภพ ระหว่ างวัน อาทิ ตย์ที่ 2 ธัน วาคม - วัน อาทิ ต ย์ที่ 6 มกราคม 2013 โปรด สอบถามรายละเอียดและลงชื่อได้ที่สาํ นักงานวัด

ฉบับที่ 451 วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม ค.ศ. 2012

สั ปดาห์ ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้ า (ปี C)

จงตืน่ เฝ้ าอธิษฐานภาวนาอยู่ตลอดเวลาเถิด ลก 21:36

12

สารวัดแม่พระกุหลาบทิพย์  
สารวัดแม่พระกุหลาบทิพย์  

สารวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ประจำวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2012