Page 8

จากข้ อคิดข้ อรําพึงตลอดปี ของนักบุญเทเรซาแห่ งกัลกัตตา

ความยิ่งใหญ่ของพระนางมารีอาอยู่ที่ความสุภาพถ่อมตนของพระนาง ไม่นา่ แปลกใจที่พระเยซูผเู้ จริญชีวิตใกล้ชดิ กับพระนางนัน้ ดูเหมือนจะปรารถนา อย่างยิ่งให้เราได้เรียนรูจ้ ากพระองค์และจากพระนางในบทเรียนเดียวกันนี้ คือ จงมีใจสุภาพอ่อนโยนและถ่อมตน พระนางผูเ้ ป็ นข้ารับใช้ของพระเจ้ายอมทําตัวพระนางให้ว่างเปล่า และ พระเจ้าก็ทรงทําให้พระนางเต็มเปี่ ยมด้วยพระหรรษทาน “เต็มเปี่ ยมด้วยพระ หรรษทาน” หมายถึง เต็มเปี่ ยมด้วยพระเจ้า ข้ารับใช้ก็คือผูพ้ ร้อมเสมอเพื่อผูอ้ ื่น เป็ นผูพ้ ร้อมที่จะให้ผอู้ ื่นเรียกใช้ดว้ ยความยินดีเต็มใจ พระนางมารีอาจะสอนเราเรื่องความสุภาพถ่อมตนของพระนาง แม้พระ นางเปี่ ยมด้วยพระหรรษทาน ถึงกระนัน้ พระนางก็ยอมเป็ นข้ารับใช้ของพระเจ้า แม้พระนางเป็ นมารดาพระเจ้า ถึงกระนัน้ พระนางก็ยอมเป็ นสาวใช้ในบ้านของ นางเอลิซาเบธ แม้พระนางทรงปฏิสนธินริ มล ถึงกระนัน้ พระนางยังพบกับพระ เยซูผถู้ กู สบประมาทต้องแบกกางเขน และพระนางยืนอยู่แทบเชิงกางเขนนัน้ เช่น คนหนึง่ ในพวกเรา ราวกับว่า พระนางก็เป็ นคนบาปที่ตอ้ งการการไถ่กนู้ นั้ เหมือนพระนาง ให้เราได้รับพระหรรษทานใหญ่ยิ่งเพียงใด เราก็ ตอ้ ง สัมผัสคนโรคเรื้อน คนที่กาํ ลังจะตาย คนโดดเดี่ยว คนที่ไม่เป็ นที่ตอ้ งการของ ใครๆ ให้นมุ่ นวลทนุถนอมให้มากยิ่งขึน้ เพียงนัน้ เหมือนพระนาง ให้เราน้อมรับ กางเขนในทุกรูปแบบที่จะมาหาเราเสมอ ขอการมีใจสุภาพถ่อมตนของพระนางมารีอาเต็มเปี่ ยมหัวใจของลูกเถิด โปรดสอนลูกดังที่พระแม่สอนพระเยซูเจ้าให้เป็ นผูม้ ีใจอ่อนโยนถ่อมตนนั้นเถิด เพื่อลูกจะได้ถวายสิริโรจนาการแด่พระบิดาเจ้าของเรา ให้เราวอนขอพระนางมารีอาโปรดทําให้ใจของเรานั้น “อ่อนโยน ถ่อม ตน” เหมือนดวงพระทัยของพระเยซู พระบุตรของพระนาง ถูกหล่อหลอมขึน้ มา จากพระนางและในพระนางนัน้ เถิด

8

4. เฉลยธรรมบัญญัติ บทที่ 11 ข้อ 13–20 กล่าวถึงความอุดมสมบูรณ์ท่ี ชาวยิวจะได้รบั หากรักและรับใช้พระยาห์เวห์โดยไม่หนั ไปนับถือพระเท็จเทียม รวมถึง คําสังให้ ่ ชาวยิวพรํ่าสอนเรือ่ งเหล่านี้แก่บรรดาบุตรหลานตลอดไป ข้อความเหล่านี้ได้รบั การจารึกลงบนม้วนกระดาษ ใส่ไว้ในกล่องหนังเล็กๆ สองใบ ใบหนึ่งห้อยไว้ท่ขี ้อมือ อีกใบหนึ่งคาดไว้ท่หี น้ าผาก ตามที่โมเสสสัง่ (ฉธบ 11:18) คําตอบของนักกฎหมายที่ว่า “ท่านจะต้องรักองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า พระเจ้าของ ั ญาของท่า น” คือ ส่ว นหนึ่ ง ของ ท่า นสุด จิต ใจ สุด วิญ ญาณ สุด กํ า ลัง และสุ ด สติป ญ ข้อความในกล่องหนัง ซึง่ ถือว่าสุดยอดแล้ว (ฉธบ 6:4 และ 11:13) แต่เพื่อความแน่ นอนสูงสุด เขาจึงเสริมข้อความจากหนังสือเลวีนิตเิ ข้าไปอีก ตอนหนึ่งว่า “ท่านจะต้องรักเพือ่ นมนุษย์เหมือนรักตนเอง” (ลนต 19:18) พร้อมกันนัน้ เขาได้ทูลถามพระองค์เพื่อความถูกต้องว่า “แล้วใครเล่าเป็ น เพือ่ นมนุษย์ของข้าพเจ้า” (ลก 10:30) อันที่จริง คําถามนี้เป็ นปญั หาของชาวยิวจริงๆ เพราะพวกเขาถือว่า “เพือ่ น มนุ ษ ย์” ได้แ ก่ ช าวยิว ด้ว ยกัน เองเท่ า นั น้ รับ บีบ างคนถึง กับ ห้า มช่ ว ยเหลือ หญิง ต่างชาติใกล้คลอด เพราะนันเท่ ่ ากับช่วยเพิม่ คนต่างศาสนาให้แก่โลกอีกคนหนึ่ง แต่สาํ หรับพระเยซูเจ้า “เพือ่ นมนุษย์” ของเราคือ 1. ทุก คนทีต่ ้อ งการความช่ว ยเหลือ แม้ต ัว เขาเองจะเป็ น ผู้ก่ อ ให้เ กิด ปญั หานัน้ ขึน้ มาดังเช่นชายทีถ่ ูกโจรปล้นก็ตาม 2. ทุกคนทีต่ กทุกข์ได้ยาก ไม่ว่าจะเป็ นชาวยิว ชาวสะมาเรีย หรือชน ชาติและศาสนาใดก็ตาม ความช่วยเหลือของเราต้องแผ่กว้างดุจดังความรักของพระ เจ้า อนึ่ง ความช่วยเหลือของเราต้อง “เป็ นรูปธรรม” ไม่ใช่แค่แสดงความเห็นอก เห็นใจเท่านัน้ เหมือนชาวสะมาเรียทีไ่ ม่เพียงรูส้ กึ สงสาร แต่ยงั เดินเข้าไปหาคนทีเ่ ป็ น ศัตรูโดยไม่หวันเกรงอั ่ นตรายใดๆ เพื่อเทนํ้ ามันและเหล้าองุ่นลงบนบาดแผลแล้วพัน ผ้าให้ พร้อมกับนํ าเขาขึน้ หลังสัตว์ของตนพาไปถึงโรงแรมและช่วยดูแลเขา เท่านัน้ ยังไม่พอ วันรุง่ ขึน้ เขายังมอบเงินสองเหรียญแก่เจ้าของโรงแรมกล่าวว่า5

สารวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ประจำวันอาทิตย์ ที่ 14 กรกฏาคม 2013  

สารวัดฯ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ลาดพร้าว 124 ฉบับ ฉลองวัด อาทิตย์ที่ 14 กรกฏาคม 2013

สารวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ประจำวันอาทิตย์ ที่ 14 กรกฏาคม 2013  

สารวัดฯ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ลาดพร้าว 124 ฉบับ ฉลองวัด อาทิตย์ที่ 14 กรกฏาคม 2013

Advertisement