Page 4

แม้จะถูกชาวยิวโดยเฉพาะพวกฟาริสดี ูหมิน่ เหยียดหยามว่าเป็ นคน เลวและไร้ค่าเพียงใดก็ตาม แต่เขายังมี “สิง่ ดี” ทีอ่ าจทําให้ผมู้ หี น้ามีตาในสังคมหลาย คนต้องอับอาย 4.1 เขาซือ่ สัตย์ เจ้าของโรงแรมจึงเชื่อใจและให้เครดิตเขาสูง มาก 4.2 เขาพร้อมช่วยเหลือผู้อนื ่ ความรักของพระเจ้าดํารงอยู่ใน หัวใจของเขา แม้บางครัง้ เขาอาจเชื่อหรือปฏิบตั ผิ ดิ ไปบ้างก็ตาม ทุกวันนี้ ไม่ใช่เรื่องยากเลยที่จะพบเห็นผูท้ ่สี งั คมยกย่องว่า เป็ นคนดีมวั สลวนอยูก่ บั ตํารา หรือชอบอ้างข้อความเชือ่ และบทบัญญัตมิ ากกว่าการให้ ความช่วยเหลือผูอ้ ่นื ส่วนผูท้ ถ่ี ูกตราหน้าว่าเป็ นคนเลวกลับรักและมีน้ํ าใจเผื่อแผ่ต่อ เพือ่ นมนุษย์มากกว่าเสียอีก ! ดัง นั น้ เพื่อ ไม่ ใ ห้ห ลงทางไปจากพระเยซู เ จ้า เราจึง ต้อ ง ตระหนักอยูเ่ สมอว่าในบัน้ ปลายชีวติ พระเจ้าทรงตัดสิ น มิ ใช่จากสิ ง่ ทีเ่ รารู้หรือเชือ่ แต่จากสิ ง่ ทีเ่ ราได้กระทําตลอดชีวิตของเรา ! เมื่อนักกฎหมายผูม้ เี จตนาร้ายทูลถามพระเยซูเจ้าว่า “พระอาจารย์ ข้าพเจ้า จะต้องทําสิง่ ใดเพือ่ จะได้ชวี ติ นิรนั ดร” พระองค์ทรงถามกลับว่า “ในธรรมบัญญัติมี เขียนไว้อย่างไร ท่านอ่านว่าอย่างไร” (ลก 10:26-27) สิง่ ทีช่ าวยิวผูเ้ คร่งครัดต้องอ่านทุกวันคือธรรมบัญญัตทิ ค่ี ดั มาจากพระคัมภีรส์ ่ี ตอนได้แก่ 1. อพยพ บทที่ 13 ข้อ 1–10 ว่าด้วยการเฉลิมฉลองเทศกาลขนมปงั ไร้ เชือ้ เพือ่ ระลึกถึงสิง่ ทีพ่ ระยาห์เวห์ทรงกระทําเพือ่ นําชาวยิวออกจากอียปิ ต์ 2. อพยพ บทที่ 13 ข้อ 11–16 ว่าด้วยการถวายบุตรคนแรกและสัตว์ตวั แรกแด่พระยาห์เวห์ เพราะพระหัตถ์อนั ทรงฤทธิ ์ของพระองค์ได้ประหารบุตรชายคน แรกของชาวอียปิ ต์ เพือ่ ทําให้ฟาโรห์ยอมปลดปล่อยชาวยิวจากการเป็ นทาส 3. เฉลยธรรมบัญญัติ บทที่ 6 ข้อ 4–9 กล่าวถึงพระยาห์เวห์ทรงเป็ น พระเจ้า จึงต้องรักพระองค์สดุ จิตใจ สุดวิญญาณ และสุดกําลังของเรา 4

มิสซาสั ปดาห์ ที่ 15 เทศกาลธรรมดา (ปี C) วันอาทิตย์ ที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 2013 วัน เดือน ปี รายการมิสซา ผู้ขอมิสซา ส. 13 ก.ค. สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้าและพระแม่มารี ย ์ 19.00 น. โมทนาคุณนักบุญเทเรซา, นักบุญยอห์น บอสโก สัตบุรุษวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ทุกท่าน มาลินี เทเรซา เปรมปรี ดา ปฐมศิริ คุณยายเติม, คุณเง็บฮั้ว -/วชิรวิชญ์ อันนา อังคณา กําแพงแก้ว เรวนุช มารี อา ฮวย นงค์สวัสดิ์ สุ วารี อุทศิ แด่ ยอแซฟ เสถียร, มารี อา เสาวนีย ์ พงษ์เพิ่มมาศ วรัญญ์นิช อันตน สําเริ ง โกญจนาท เริ งจิต ผูล้ ่วงลับครอบครัวราชกิจ, มัน่ ศิลป์ , พานิชพงษ์ เทเรซา ผูล้ ่วงลับครอบครัวพุม่ ร่ มบุตร เทเรซา วิญญาณในไฟชําระและวิญญาณที่ไม่มีผใู ้ ดนึกถึง วรัญญ์นิช อา. 14 ก.ค. สุ ขสํ าราญ โมทนาคุณพระเจ้า และพระแม่มารี ย ์ 08.00 น. มารี อา เอื้อพันธ์ และครอบครัวศรี เจริ ญ คค.ศรี เจริ ญ มารี อา ยอแซฟ ณิ ชารี ย ์ ศรี เจริ ญ คค.ศรี เจริ ญ ครอบครัวธนะสาร, ครอบครัวสาธรกิจ ณัฐวรรณ ครอบครัวสุ ทธิโอภาส, ครอบครัวบรรณสกุล ณัฐวรรณ ครอบครัวเขม้นงาน, ครอบครัวเพียรช่างคิด ณัฐวรรณ ครอบครัวลิ้มจิตรกร, ครอบครัวเตรี ยมวิชานนท์ ณัฐวรรณ อุทศิ แด่ ยวง ใช้, มารี อา มักดาเลนา เง็ก เอี้ยพิน เทเรซา อํานวย โพธิมสั สา วิชชา คุณนวลจันทร์, ด.ช.ธงชัย ธนะสาร, คุณอุย้ นิ้ว แซ่เซี้ ยว ณัฐวรรณ ยวง บัปติสต์ เสมียน สาธรกิจ, มารี อา ฮุยเกียว แซ่โง้ว ณัฐวรรณ ผูล้ ่วงลับครอบครัวธนะสารและสาธรกิจ ณัฐวรรณ ยวง บัปติสตา ก๊กเคี้ยง แซ่แพ้, มารี อา กิมฮวย แซ่ต้ งั คค.ธนาพานิชย์ 9

สารวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ประจำวันอาทิตย์ ที่ 14 กรกฏาคม 2013  

สารวัดฯ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ลาดพร้าว 124 ฉบับ ฉลองวัด อาทิตย์ที่ 14 กรกฏาคม 2013

สารวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ประจำวันอาทิตย์ ที่ 14 กรกฏาคม 2013  

สารวัดฯ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ลาดพร้าว 124 ฉบับ ฉลองวัด อาทิตย์ที่ 14 กรกฏาคม 2013

Advertisement